63

63 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 46 23 23 B257 10
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Daem Cornelis Landsheer/ Staten v. Friesland 34.013
1554/75 Harrent Cornelis x Neeltie Daem Cornelis
1613 wed. Harrent Cornelis hyp.bk 24.12.1616/29.4.1613
1629/30 Lenert ’t Hoen en Hendrik Phil. v.d. Mey Lenert ’t H. x Leentie Harrent Cornelis;

H.Ph. v.d.M. zn v. Phil. Jans v.d.M. en Aef Jans dr v. Jan Walings en Mate Daam Corn., x Geertie Lourens

1638 Hendrick Phil. en Arjen Corn. Daems Hendrick Phil. v.d. Mey koopt van Staten 34.013 A.C.D. zn v. Corn. Daem Corn. en Gertie Jans v.d. Mey (zr v. Ph.Jans), x Claesie Hendricks v.d. Mey
1658 wed. Pieter Walings, Harlingen wed. is Auck Reyners, procl.bk 1.2.1658 m. hs en sch. nieuw gebouwd
1670 Auck Reyners en kk.
1698/08 Riene Sybrens Reiner Clasen Fontein R.C.F. x Ebeltie Pieter Walings; R.S. 1e x Gerrit Hendrick Jan Daems, 2e x Willem Barthouts
1718 Jacob Reyners Auckje Reiners Fontein wed. Dirck Pieters J.R. wrsch. broer v. Gerben Reinders Wassenaar
1728 Gerben Reinders (Wassenaar) de kk. v. Auckje Reiners
1738 Claas Sybrens 1738/68 Reiner Dircks Fontein R.D.F. zn v. Dirck Pieters; Cl.S. wrsch. zn v. Sybrant Sybrants, zie ook k. 47
1748/68 Sybren Clases x Antje dr v. Frans Allerts en Fokel Jac. Kuiken
1778/88 de wed. Sybren Clases 1778/98 Jan Aarts Wassenaar procl.bk 31.5. 1776
1811/18 Wop Pieters de Groot erven Jan A. Wassenaar Wop P. de Groot x Itia dr v. Corn. Barthouts Wassenaar  en Grietje Bentes Proost
1825 bewoner Hendrik Aarts Kramer
1828 Ytje Korn. Wassenaar 1828/38 Klaas Arjens Wassenaar resp. de erven K.A.W. x Brechtje dr v. Jan Aarts W. en Ytje Bentes Proost
1838 erven Klaas Arjens Wassenaar
1850 Marten Gerrits Koning Tjerkje Ouwes Koning T.O.K. x Arjen Martens Wassenaar
boerderij op helft tussen OBD en NBD, later verplaatst naar OBD nr 1016