64

64 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 45 24 24 B281 11
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Gerrijt Jansz. Landsheer/ Staten v. Friesland 35.257
1566/7 Joris Jansz. wrsch. zn v. Jan Jans v. Ysselmonde
1574/5 Joris Arisz. ook Joris Ariens, x Marithien Aerts zeer wrsch. dr. v. Aert Corn. v. Gelder
1620 Arien Cornelis Daems zn v. Corn. Daem Corn. hyp.bk 21/16.5.1620, zie ook k. 46
1629/30 Barthout Dirck Willems, Harrent Clases, Schelte Sybrants, dr Focco Feickens, Lenert ‘t Hoen, Jacob Symens J.S. zn v. Symen Ariens en Auck Joris Ariens en x Jobye Corn.; H.Cl. zn v. Claes Stevens en Antie Harrent Cornelis
1638 Jacob Symens, Schelte Sybrens, Barthout Dirck Willems, Symen Symens, Pieter Jaspers. Sybe Joosten, Arien Corn. Daems Jacob Jans Losen namens moeder koopt van Staten  

35.257

Pieter Jaspers x Fokel, dr v. Hessel Reyners en Hylck Philipsdr; Jacob en Symen broers, zie boven
1655/70 Symen Jans Losen c.s.
1698/08 Arjen Lourens (v.d.Mey) 1698/18 fam Haga c.s. zn v. L.Hendriks v.d.M. en Heyltie Ariens
1718 Claas Dircks
1728 Aucke Clases fam. Haga c.s.
1738 Aart Ariens Boyen en Aart Ariens vlgs vastlegging Sannes v. stemkoh. is Boyen gebr.
1748 wed. en kk. wed. en kk. Boyen en id. Aart Ariens
1758 wed. en kk. Aart Ariens dezelfden
1768 Jan Aart Wassenaar wed. en kk. Aart Ariens
1778/98 idem dezelfde
1818 erven Jan Aarts Wassenaar dezelfde
1828 Klaas Arjens Wassenaar dezelfde
1838 de erven Kl. A. Wassenaar dezelfden
1850 Tjerkje Ouwes Koning dezelfde x Arjen Martens Wassenaar, zie ook k. 46
de boerderij staat nu a.d. N-zijde v.d. OBD 976, ± 1735 nog aan de zeedijk