65

65 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 44 25 25
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Aucke Frericks Landsheer/ Staten v. Friesland 36.417
1554/67 wed. Adriaen Symonsz. zn v. Symon Lenaerts
1574/5 Symon Ariaens x Auck Joris
1629/30 Cornelis en Jan Symen Ariens Cornelis x Neeltie Olpherts
1638 Here Olpherts en Jan Symens Willem v. Viersen en Abr. Caesarius kopen van Staten  

36.417

H.O. broer v. Neeltie O.

 

procl.bk 15.5.1654 G. Keth, Harl. koopt ± 8 m. in k.44 zonder huis, erven Antie Gosses O., OBD Z., Jr. Potters W, v. Schwarzenbergh N., van Hendrick Dircks en Claesje Jans Oudaens (zie ook k. 43)
1655 V. Schwartzenbergh en wed. Potter procl.bk 13.2.1665 Jan Hendricks v.d. Mey koopt 18.264 in k. 44, het westerse deel, van Th. Keth
1683 Reyner Clasen ½ 1670 wed. Potter ½

Jan Hendrick Phil. (v.d. Mey) ½

1698 Gerrit Pieters

Waling Walings (westhelft)

Tjerk Abes, Blija n.u.

Hopman Haringa (westhelft)

wrsch. G.P. x Neeltie Ariens, halfzr v. Neeltie is Heyltie Ariens x Lourens H. v.d. Mey, broer v. Jan H. v.d. Mey; W.W. zn v. Waling Corn. en Maartje Gerrits, M.G. dr v. Gerrit Barthouts en Maertie Symen Ariens;

Tjerk Abes x Geertie dr. v.Jan Hendricks v.d. Mey; procl.bk 26.3.1683 Nic. Haringa en Antie Tj. Piersma kopen 18.209 in k. 44, Reyner Clasen is gebr., verk. zal wed. Potter zijn, doch niet vermeld

1708 wed. Pieter H. v.d.Mey en kk. ½  (oosthelft)

Dirck en Waling Clasen (Wassenaar) ½

procl.bk 31.1.1701

 

procl. bk 4.4.1707

1718 Dirck Clases
1728 Dirck Clases ½

wed. Claas P. v.d. Mey ½

Dirck Clases ½

de kk. Cl.P. v.d. Mey en Pytje P. v.d. Mey ½

1738 Hartman Hendriks

Wop Cornelis 1/2

wed. en kk. Frans Jans, Dirck Clases en erven Waling Clases
1748 Albert Clases

Wop Cornelis ½

o.a. wed. en kk. Frans Jans

de erven Dirck Clases

9.100 m. hs en sch.
1758/68 Albert Clases ¼

Wop Cornelis resp. de wed.

Pieter Clases Koning c.s.

Tjalling Tjallingii n.u.

hyp.bk 18.6.1800/13.11.1771 en procl.bk 23.3.1772: Alb. Clases koopt sate met hs en sch. omtrent het Strandmeesterhuis, gr. 34 m. met 1 stem, hij had al 4 mg in deze kavel, verk. Grietie Fransen (x Tj. Tjallingii)
1778/88 Albert Clases 1778 Jan Aarts Wassenaar, wed. Pieter Cl. Koning
1788 Jan A. Wassenaar, Willem Pieters Koning
geen boerderij meer