65

65 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 43 26 26 B340 12
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Wyn Symonsz. Landsheer/ Staten v. Friesland 36.545
1554/5 Aucke Frericks
1557/8 Aucke Frericks en Job Boyens
1566/7 wed. Aucke Fr. en Job Boyens
Jan Jobs x Lijsbeth dr v. Joris Ariens en Maritien Aerts
Job Jans gebr. land moeder ½  k.
1621 Joris Ariens ½ zn v. Arien Joris en Martyen Jans, kleinzn v. Joris Ariens, x Antie Gosses; hyp.bk 23.5.1621
1629/30 wed. Jan Jobs en Joris Ariens
1638 Joris Ariens Pieter Ariens en Antie Gosses kopen van Staten  

36.545

Joris Ariens al ovl. voor 1632; P.A. zn v. Arien Joris en 2e vrouw Aeff Jans, dr v. Jan Walings en Mate Damus, x Claesie Jan Oldaens;

procl.bk 24.4.1654 G.Keth koopt sate met huisinge etc. gr. 15 ¼ m. (±46 pm) in k. 43, de erven Arien Clasen O., erven Antie Gosses Z. Schwarzenbergh W, de zeedijk N.(noordhelft) plus 4 3/4 m. (14 pm) in k. 41 vrij v. huisinge, secr. Wijngaarden en Hessel Reiners O., wed. Arien Gerbrands Z, wed. Arien Clasen W, zeedijk N. gek. v. Claesje Jans Oudaans (nu x Hendrick Dircks)

1655 Gosse en Hendrick Joris ½

secr. Keth ½

Gerrit Keth, Harl. x Jannichie Jan Oldaens (zr v. Claesie), G.K. zn v. Dirk Willems K. en Hadewij Willems dr v. Willem Stevens de Olde
 

 

Claes Jurjens v. Wons

1670 Hendrick Joris ¼ , Neeltie Ariens wed. Claes Ariens ¼ ,

Jan Amama/ wed. Keth ½

Claes Ariens zn v. Arien Jacobs en Trijntie Dirck Boyens, x Neeltie dr v. Arien Clases en Jannichie Hendricks; J.A. x Uilckien v. Viersen, wed. Th. Keth
1667 Dirck Arien Clases ½  

1672

wed. Keth

Alb. v. Wijngaarden

hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A.Cl. huurt plaats v. wed. Th. Keth; procl.bk 12.2.1672 v.Wijngaarden koopt sate NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. waaraan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, NBD N., koper e.a. O., Jan H. Phil. W. en Neeltie Claes Ariens Z., verkoper niet genoemd; D.A.Cl. is zn v. A.Cl. en Neeltie Dirck Boyens (halfbr. v. Neeltie Ariens) en x Fokel Ariens SLM
1676 Claas Aarts 9.285 procl.bk 19.3.1676 Cl.A. koopt v. Hendrick Joris c.u. OBD ten Z. (westhelft)
1689 Reiner Clasen 9.150 procl.bk 4.3.1689 koopt v. Gerrit Pieters en Neeltie Ariens (wed. Claes Ariens), OBD ten Z. (oosthelft)
1698 Reiner Clasen ¼

wed. en kk. Claas Aarts ¼

Cornelis Dircks ½

Reiner Clasen ¼

wed. en kk. Claas Aarts ¼

Th. Wijngaarden v. Mensenburgh ½

de boerderij wordt gebruikt door Corn. Dircks, hierbij hoort ook de helft v. k. 42. totaal 47 ½ m.;

C.D. wrsch. zn v. Dirck Corn. Barthouts en Neeltie Andries, x Jancke Sybrandus Aeneae; Th. W.v.M. is kleinzn v. Alb. v. Wijngaarden

1708 Dirck en Waling Clasen (Wass.)

Claas Reinders Wassenaar

wed. Cornelis Dircks

erven Claas Aarts

Reiner Clasen en kk.

Th. Wijng. v. Mensenburgh

Dirck en Waling kk. v. Claas Aarts en Griet Ariens SLM (zr v. Fokel)
1718 Dirck en Waling Clasen

wed. Cornelis Dircks

erven Claas Aarts en Reiner Clasen c.s

Waling Pieters v.d. Mey c.s

procl.bk 4.2.1715 W.P.v.d.M. en zuter Geertje kopen sate NwB o. St. Jp. a.d. NBD van Th. W.v.M. gr. 29.045 nog 3 jr in huur bij Hans Gonggrijp;

procl.bk 11.3.1726 ze verkopen de sate gr. 29 m. in k. 42 (1/4 stem) en 43 (1/2 stem) aan Frans Jans, koopm. Fran. als man v. Aafke Jans (Hermana) (geniaerd rat. sang.), met brug over de nwe vaart

1728 Aart Arjens ½

Aafje wed. Claas P. v.d. Mey ½

erven Claas Aarts en Reiner Clasen

Frans Jans, Franeker

 

 

28.231

wed. is Aafke Jans (v. Wijnaldum): 1728 gebr. ½ k.44, ½ k.43 en 10 m. in k. 42.

incl. 10 m. in k. 42

1738 Aart Arjens Wassenaar

Hartman Hendriks

idem

idem

hyp.bk 19.12.1743/11.10.1736 de wed. Frans Jans verh. a. H.H.  sate gr. 38 m.(!) NwB. m. hs en sch. laatst bij Corn. Jac. Kuiken als huurder bewoond (of is dit de huizinge in k. 42?)
1748 wed. Aart Arjens Wassenaar

 

Albert Clases ½

Aart en Boyen Arjens Wassenaar en Reinder Gerbens W.

wed. Frans Jans en kk. ½

Alb. Clases x Rinsje Jans Plat, zn v. Claas Sybrens en Tjitske Alberts, A.Cl. gebr. 9.100 m. hs en sch. in k.44, 18.300 in k.43 en 10.000 in k.42
1758/68 Jan Aarts Wassenaar

Albert Clases ½

Tymen Taekes ¼

wed. en kk. Aart Arjens en id. Reinder Gerbens

Tjalling Tjallingii

Tj.Tj. x Grietje Franses
1778 Albert Clases en Tymen Taekes Jan Aarts Wassenaar en de kk. v. Reinder Gerbens W. R.G.W. x Claasje Beerts Kuiken, die 2e Tymen Taekes
1788 Albert Clasen en erven Tymen Takes idem
1818 Rein Gaukes Kuiken dezelfde 28.231 x Neeltje Tiemens (Kuiken)
1828 Dirk Reins Kuiken dezelfde 21.8.1830 (nots Oeberius) Dirk Reins en Pieter Dirks Kuiken verk. sate m. hs en sch. gr ± 48 bunder aan H.M.Speelman Wobma te Lwd.

1832 kad. Rintje Arjens Kuiken, bouwland

1838 Dirk Dirks Siderius 1838/50 Mr. H.M.Speelman Wobma 45.450 D.D.S. zn v. Dirk Everts S. en Grietje Joh. Gorter
1850 Douwe Reins v.d. Zee OBD 922
 Op Eekhoffkrt (±1850) boerderij in midden kavel, maar op Hugueninkrt (±1825) a.d. zeedijk