NB30

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 39     30 30      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Jan Jans Ysselmonde   Landsheer/ Staten v. Friesland 39.022  
1566/75 wed. Gerryt Jans (Ysselmonde)        
  Cornelis Gerryts Ysselmonde       ovl. ± 1601, x Ael Ariens
           
1629/30 Conelis Gerrits       de rentmr.rek. loopt wel ver achter!
1638 Thonis Gerbrants  24.180

Hessel Reyners    10.300

Berent Eskes          4.150

  Sibrant Agges Brunia koopt van Staten  

39.022

Th.G. zn v. Gerben Thonis en x Ariaentie dr v. Corn. Gerrits Ysselmonde
1644 wed. Thonis Gerbrants  24 m.   Sibrant Brunia

wed. Thonis Gerbrants

12.000

12.000

hyp.bk 15/14.2.1644
1655 Claes Tiepckes   Frans Pieters   Fr.P. x Tietke Walpert wed. Sybr. A. Brunia
          procl.bk 28.2.1659 Tiepke Harmens koopt land in k. 38, 39 en 40 (zie ald.)
1670     Agge Andries Brunia    
1698/08 Cornelis Jacobs 1698/18 Duco v. Hemmema   C.J. zn v. Jacob Tjallings en Engeltje Claes Schierhuis
1718/38 Arjen Tjallings       zn v. Tjalling Jacobs en Trijsie Ariens
1748 Wijbe Arjens (zoon)        
1758/68 wed. Wijbe Arjens        
          zonder huizinge