71

71 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 33 36 36 B618/B617
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Gerrijt Martens Landsheer/ Staten v. Friesland 41.174 pacht ook boerderij stemnr 5/32 (BP500/24)
1566/7 de wed. Gerrijt Martens
1574/5 Cornelis Alberts zn v. Albert Claes en x Trijn Gerrit Martens
1584 idem Gabbemakaart
1616 Douwe Tiaerds x Jantien dr v. Jan Cornelis Alberts en Marithien Boyens, hyp.bk 23.8.1616 e.l. hebben hs en sch. gebouwd op NwB. o. St. Jp., id. 5.12.1638/14.5.1622 e.l. NBD o. St. Jp.
1629/30 Lourens Barthouts en Douwe Tiaerds L.B. zn v. Barthout Barthouts  en Maritie Lourijs en x Geertie Gerben Thonis, Geertie 1e x Gerrit Barthouts (halfbr. v. Lourens)
1638 Douwe Tiaerds en Boyen Dircks Ritmr Schwartzenbergh 41.174 B.D. zn v. Dirck Boyens (broer v. Marithien)
1640 Boyen Dircks

Arien Willem Symens

28.259

13.000

hyp.bk 16.5.1653/2.2.1639 Boyen Dircks koopt v. Schwartzenbergh m. hs en sch.
1655 Jan Jans Ysselmonde 1/3

Boyen Dircks 1/3

Dirk Hendricks v.d. Mey 1/3

procl.bk 2.11.1646

J.J.Y. koopt 14.240 NwB. in k.33 de zuidkant v. Boyen Dircks; procl.bk 19.5.1656 B.D. verk. 14.019 in k. 33 aan Tjebbe Pieters, Harl., Jacob Stevens erven W., D.H.v.d.M. ten N. en J.J.Y. ten O.

D.H.v.d.M.ook in k. 34, x Jantien Eelkes, zn v. Hendrick Phil. en Geertie Lourens, procl.bk 16.11.1646 e.l. kopen 13 m. in k. 33 v. Lubbrichie Berents (1e Arien Willem Symens, 2e x Pieter Aerts)

1670 Dirk Hendricks v.d. Mey 1/3

wed. Joris Jacobs met Abr. Hessels (Tamboeser) 1/3

Pieter Jan Scheltema 1/3

 

 

procl.bk 27.6.1659 Aukien Wouters en Aukien Hendriks wed. Joris Jacobs kopen ± 14 m. in k. 33 v. J.J.Y.; Joris Jacobs eigenr v.’t Zwart Kruis (stemnr XV, BP500/25)

P.J.Sch. te Harlingen

1698 erven D.H. v.d. Mey

Claas Clases    7.394

Arjen Cornelis 6.446

erven D.H. v.d. Mey

Rintje Tamboeser

Jacob Willems (gek. v. Eeke Dirks wed.)

26.556

6.446

7.394

procl.bk 6.3.1699 Harmen en Geertie Dircks v.d. Mey verk. 2/3 v. sate gr. 27 m. in k. 33 aan H.G. v.d. Haven, Harl., de erven G.v.Viersen en Rintje Tamboerser O., Danckert Taeckes W., OBD ten Z. en NBD ten N.(dus de westhelft)
1708 Folkert Jacobs 26.556

Dirck Sickes

kk. Jacob Meiles

Ayse A. Mahui

Dirck Sickes

kk. Jacob Meiles

D.S. x Pytje Jacobs Braam, 19.485 gek. v. Rintje Tamboeser; procl.bk 18.1706 wed. A.A.Mahui koopt v. V.d.Haven c.s.
1718 Waling Pieters v.d. Mey  26.556

Jan Pieters

Baucke Jarichs

wed. A.A. Mahui

Dirck Sickes

kk. Jacob Meiles (Ollema)

B.J. ook in k. 36

W.P.v.d.M. zn v. Pieter Hendricks v.d. M. en Ybeltje Pieters

1728 Frans Allerts        26.556

Corn. Arjens Slim  6.446

Meile Ollema         7.394

erven Mahui

erven Dirck Sickes

Meile Ollema

26.566

6.446

7.394

Fr.A. zn v. Allert Jans en Maartje Franses en x Fokel Jacobs Kuiken
1738 Frans Allerts idem
1748 Feicke Clases  26.556

Pieter Ruurds

F.A. Mahui / Jacob Braam/

wed. Meile Ollema

F.Cl. met hs en sch.; Jac. Braam zn v. Claas Jacobs Br. en Geertie Dirck Sickes
1758 Feicke Clases en Claas Martens Arjen en Corn. Beerts Kuiken

J.D. Toussaint

wed. W. Hanekuik en ds Hesseling n.u. ¾

F.Cl. en Cl.M. ook in k. 35 en 36, F.Cl. ook in k. 34

J.D.T. ook in k. 36

1768/88 Klaas Feikes (v.d.Plaats) 26.556 1768 ds Hesseling n.u.

Arjen en Corn. B. Kuiken

K.F. zn v. Feike Klases en Trijntje Johannes

gebrs Kuiken ook eigenr van ’t Zwart Kruis

1778 ds Hesseling c.u.,

Corn. B. Kuiken

1788 Jan Zeper nom.lib.

Corn. B. Kuiken

26.504 m. hs en sch.

stemhuisje

1798 Folkert Mourits Bouma dezelfde 26.504 procl.bk 25.10.1796 F.M.B. c.u. kopen van Pier Zeper; F.M.B. x Dirkje, dr v. Claas Martens en Claasje Ysbrands
Wigle Folkerts Bouma
Vlgs S. geen boerderij, maar op Huguenin- en Eekhoffkrt wel op westhelft halverwege de kavel; vlgs kad. 1832 dit 2 huizen nl. v. Boyen Arjens Wassenaar (west) en van erven Jan Arjens Lont (oost); a.d. zeedijk ook een huis t.n.v. Wigle F. Bouma; de zuidelijke helft v.d. kavel hoort nog steeds bij ’t Zwart Kruis (Wilke Joh. Rooda).