vragen etv.boerd.St.jp.

VRAGEN EN OPMERKINGEN INZAKE BOERDERIJEN ST. JACOBIPAROCHIE

 

 

Grotere pachters die niet te localiseren zijn

 

  1. 3 Thonis Thonis 1554/75 17.287

 

Lourens Dircks 1566/7

Willem Dircks    1574/5                      20.040

 

Cornelis Claesz.  1593          ± 25.300

 

k.4       Claes Martens   1547/67                     23.239

Marten Claesz.   1574/5                      16.160

Rommert Claesz                                    2.256

Thonis Claesz                                        2.211

Joris Jans (x Ebel Clesdr)                      2.211

 

  1. 6 Steven Claesz. 1566/75                      15.314

 

  1. 7 Adriaen Barthouts en

Aeltien Daems                        39.451

(De Put)                                    6.155

2.000

 

Thonis en Jan Jaspers                          26.179

 

Hendrick Cornelis                               15.346

 

Jobien Corn.dr/Dom. Hillebrands       29.118

(nr 31/30?)

 

 

Pachters op kaart 1570 en niet in rentmr.rekeningen

 

  1. Joris Cuyper

18 Pier Willes

20 Egbert Egberts

25 Pieter Jans

27 Tzaling Andrys

36 Gerryt Claes

41 Dirck Sibrints

56 Karijps Brede

57 Gerrijt Claes

61 Willem Arents

70 Lange Aene

73 Doens Stede

75 Job Mijties

76 Dirck Jans

 

BP500/2

2e kolom: Waling Heres al voor 1602

 

BP500/3

1e kolom: Corn. Femmes was zoon uit 1e huw. met N.N.

2e kolom: Popma m.z. Papma

3e kolom: Tiets Sijbes is Tiets N. x Sijbe Gerrits

5e kolom: Tjeerd Gerbens is Andringa

 

BP500/4

2e kolom: Arien pieter pieters is een kleinzoon v. P.P. de Olde

 

BP500/6

3e kolom: Ariaen Jansdr was dr v. Jan Walings en Mate Damus

 

BP500/8

3e kolom: Abert Cornelis is Allert Corn. x Trijn Feyckes een kleindr v. Hendrick Corn. Gelder.

BP500/9

1e kolom: Voor 1636: en na 1531

2e kolon: Neeltie Daems was een dr v. Daem Cornelis en N.N.

3e kolom: Dirck Boyens was geen vermogende koopman, komt vaker voor,

foutje van Vleer.

6e kolom: bij ovl. v. Luikje P. Boonstra geen jaartal vermeld

 

BP500/11

3e kolom: Foeckel Walings is vrouw v. Waling en moeder v. Waling Walings

 

BP500/12

2e kolom: – Neeltie Daems 2e x Fonger Jelgers

– Neeltie Dircks is een kleindr v. Neeltie Daems en Harrent Corn.

– de Jan Jobs x Hil Jacobs is een zn v. Job Corn.Frans, deze Jan Jobs          x Elisabeth Joris.

 

BP500/13

1e kolom: – Jan Jobs 1e x Elisabeth Joris

  • adviseur m.z. advokaat

 

BP500/14

4e kolom: Heere Olpherts 1e x Neeltje Gerrits dr v. Gerrit Barthout Barthouts

en Maertie Symen Ariens.

5e kolom: Beert Jans Kuiken is een andere nl. zn Jan Beerts K. en Aafje Cl.

Wassenaar.

 

BP500/15

2e kolom: uit het eerste huwelijk werden niet twee maar zeven kk. geboren;         Jannichie Hendricks was dr v. Hendrick Walings en Griet Pieters,; Jan Thonis tr. Jannichie Hendricks dr. v. Hendrick Clases en Jannichie Melis, Jan Thonis was ook pachter van Fran.land.

 

BP500/16

1e kolom: GerbenThonis was inderdaad zoon v. Thonis Lieuwes en tr 1e x Rints Abbes.

 

BP500/17

2e kolom: Corn. Gerrits Iselmonde ovl. 1601

 

BP500/19

2e kolom: – D.D. Monnickhuys was zn v. Dirck Alberts en Trijn Dircks (dr v.  Dirck Lourijs), zie Sideriusbk/479.

– de Corn. Walings die met Aefke Jans M. trouwde is een andere, hij was kleermaker.

3e kolom: 45 mg was 36 oud- en 9 nwB.

 

BP500/21

2e kolom: Jelle Jaertsz. is Jelle Tiaerdsz.

Het is wel vreemd dat het land op naam staat van Marichie Barthouts, die getrouwd is met een zoon van de vorige pachter.

 

 

BP500/22

1e kolom: Neeltie A. Scheyff tr Steven Jans, zie Gen.Jrk2009/217.

 

BP500/23

2e kolom: Claes Symens was 1536/7 pachter van 18.506 en in 1547/8 was dit Gerrit Martens.

Luitgen Dircks pachtte 19.371

3e kolom: Hendrick Claesz. inderdaad deze ouders;

In 1670 verhuurt Wouter Hendricks (zwager v. Joris Jacobs) de plaats a. Arjen Christiaans gr. 21 ½  m.

4e kolom: Melis inderdaad zn v. Henrick Claesz., zie weesrek. HB34/76v., hij was boer o. Vrp.

 

BP500/24

2e kolom: Marithien een zuster v. Dirck Boyen, tr. Jan Corn. Alberts, diens moeder was een dr v. Gerrit Martens

 

BP500/27

1e kolom: Baet Goverts m.i. een vrouw!

Jan g. ’t Hoen c.s. waren pachter van kavel 31.

2e kolom: Jan E. Kuyck tr. niet met Neeltie Hendricks

de erven Pieter Sjoukes zijn kk. v. Pybe Jans die Vrp. 23.5.1659 x       Lijsbet Sjoukes; Pieter Sjoukes x Aagje dr v. W.D.A.

1629 hier Willem Dirck Ariens, ook vlgs Sannes.

3e kolom: Trijntie Walings (x J.E.K.) tr 2e x Douwe Taekes, Eeltje Taekes familie?

 

BP500/28

1e kolom: Jannichie Willem Stevens: moeder is Jannetie Harrents, een zuster  hiervan x Dirck Ariens de vader van W.D.A.

3e kolom: drukfout Sannigje m.z. Jannigje.

Willem Dircks Rozendal later te Beetgum.