21

21 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 23 X X
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Stad Franeker
1570 Barthout Barthouts
1601/38 Gerrit Barthouts 12.450 + k. 4N. 14.313; 1e x Geertie dr v. Gerben Thonis en Rints Abbes, 2e x Maertie dr v. Symen Ariens en Auck Joris
1635 idem 34.538 incl. Fran.Land
1640 de wed. Gerrit Barthouts
1655 Riemer Cornelis x Grietje dr uit 2e huw. G.B., zn v. Cornelis Daem Jans en Antie Reymers
1670 Cornelis en Waling Walings zonen v. Waling Cornelis en Maartje Gerrit Barthouts; W.W. x Antie dr v. Steven Pieters en Amerens Sjoerd Jan Daems; C.W. x  Amerens wed. Steven pieters
1696/18 Waling Walings ± 6.000 zn v. W.W., x Dieuwer dr v. Arjen Jans Kuiken en Claasje Willems
1723 Jan Martens de Vries x Amerens dr. v. Waling Walings en Antie Stevens
1728 Gerben Reinders Wassenaar x Maartje Walings zr v. Amerens
1748 Reinder Gerbens Wassenaar 7.200 zonder huis; x Claasje Beerts Kuiken
1758/68 Tymon Taekes x wed. Reinder G. Wassenaar
1778/88 wed. Alle Rinnerts x Trijntje Jans wed. Dirk Okkes