14

14 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k. 14 XII XII A89 11 12
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland zie 1570/13
1547/55 Stan Jansz. 11.259
1557 wed. Stan Jansz.
1566/7 Claes Stansz.
1570 idem
1574/5 Waling Walings 45.466
1593 idem 33.000 + k. 48 NwB.
1629 Arien Symons SLM 33.502 id.
1638 de erven Arien Symons 1638 de erven Arien Symons kopen van Staten  

33.502

 

+ k.48 54.300

1645 Claes Aerts dezelfde
1698 wed. Claes Aerts en kk. dezelfden
1708 de kk. Claes Aerts 1708/68 de kk. en erven Claes Aerts
1718/38 Aart Arjens x Brechtje Jans dr v. Jan Arien Lenerts en Rixt Agges Poelstra
1748 wed. Aart Arjens
1758/78 Jan Aarts Wassenaar 1778 Jan Aarts 7/12, wed. Bente Walings en kk. 5/12
1788/98 idem 1788/98 Jan Aarts en Claas Arjens Wassenaar n.u. vlgs stemkohier Jan Aarts alleen eigenaar
1811 Jasper B. Noordbeek 1818 erven Jan Aarts Wassenaar
Arjen Martens Wassenaar dezelfde
Willem Gerrits Koning 1848 Klaas Arjens Wassenaar vlgs floreenkohier K.A.W. in 1828 al eigenaar
OBD 1059