Fotoalbum út de neilittenskip fan Tiet Swart, berne te Berltsum 16 septimber 1914, ferstoarn te Balk 23 septimber 1999; dochter fan Saakje Annes Anema en Johannes Willem Swart Jsn, dir. molkfabryk te Berltsum.
Tiet fersoarget har mem en wurdt dêrnei meiwurkster by fakânsje-koloanjehuzen foar famkes; har lêste funksje dêre is dy as direktrise fan ’e koloanje Ons Genoegen te Oost Voorne op Voorne-Putten. Se wennet mei Zwaantje Geeltje van Hout (Swanny), berne te Balk 18 oktober 1915, dêr fertstoarn 29 july 2001, dy’t adjunkt-direktrise fan Ons Genoegen is.

Sjoch foar oersicht Swart: Genealogy Koopal/Koopmans.