AANVULLINGEN OP EN VERBETERINGEN VAN HET BOEK
“DE FRIESE WASSENAARS”
VAN W.TSJ. VLEER

Inleiding
De hierna volgende aanvullingen en verbeteringen zijn ontstaan als bijprodukt van mijn zoektocht door de Bildtse archieven teneinde mijn Bildtse kwartieren wat op te poetsen. Ik ontdekte hierbij de uitgebreide vastleggingen en uittreksels die H. Sannes had gemaakt van rentmeestersrekeningen inzake de pachters in de 16e eeuw en van hypotheek- en proclamatieboeken. De uitbreiding van mijn kwartieren was vrij pover, maar ik had al gauw een uitgebreide database van Bildtkerts voor 1800 opgebouwd. De bedoeling is dat deze database ter beschikking wordt gesteld van de gemeente Het Bildt en te raadplegen zal zijn bij de gemeente-archivaris.

Al doende heb ik verscheidene kanttekeningen geplaatst in mijn exemplaar van “De Friese Wassenaars” en deze laat ik hieronder volgen. Ze betreffen de oudere generaties en ik heb niet gestreefd naar volledigheid. De aantekeningen zijn summier, maar verdere informatie is in veel gevallen te vinden in bovengenoemde database. Het nummer in de kop verwijst naar de bladzijde van het boek.

106

III.3. Hadewey Cornelis m.z. Hadewey Dircks (Ket?), zie art. “Bonteman alias Wassenaar” door Kuiken en van Poelgeest in de Ned. Leeuw 118 2001 kol. 677).

III.4. Jelle Jaertsz. m.z. Jelle Tiaerts.

108

 1. Jelle Jaertsz. moet zijn (m.z.) Jelle Tiaerts zn van Tiaert Feddes. Zowel vader als zoon woonden op boerderij “Valbrug” aan de Hemmemaweg o. St. Ap., zie ook Gen. Jierbk 2009 blz. 273.

Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff hadden slechts één dochter Marichie, deze tr. Daem Clases Wbk VI. 136, maar hertrouwde niet Dirck Barthouts. Het misverstand is waarschijnlijk ontstaan doordat Dirck Barthouts in 1638 samen met Maritge de wed. van Claes Hendricks pachter was in k.1 NwB. (zie ook GJ. 2009 blz. 257).

Uit het huwelijk van Claes Hendricks en J.A. Scheyff werd ook nog een zoon Hendrick geboren, die tr. Jannichie Melis.

Margrite hertrouwde overigens niet met Claes Hendricks, want Jelle Tiaerds was voor de 2e getrouwd en hieruit een dr Brechtie, zie HvFr. quaclap/230 dd. 4.2.1624 en weesbk MEN 4.1.1611. In deze laatste bron is sprake van wln Jelle Tiaerds te Berlikum, de kinderen zijn: Dirckie, Tiaerd en Brechtie, Jan Jans te Marssum is als grootvader curator v. Brechtie.

14.a. Wopck Dircks tr. Jarich Martens

14.c. Dirck Barthouts zn v. Barthout Dircks trouwde dus niet Maritge Cl. Hendricks, maar Lijsbet Luytiens.

109

 1. Emmerentia tr. 1e x Claes Louweris, rentmr rek. 1547/8 “Adriaen Lenerts als getrout hebbende Claes Louweris weduwe”.

110

 1. Vlgs rentmr re. 1574/5 komt de weduwe van Gerryt voor als pachter in k. 8. Geen nageslacht gevonden.

113

IV.7. Amerens Gerryts was een dr v. Gerryt Lourens (van Poelgeest) en N. Cornelisdr (GJ2009/248)

114

Claes Barthouts tr III voor 1587 (HvFr. YY 16/243/394/367).

115

Barthout Barthouts tr. I. Aecht Dircks Keth dr. v. Dirck Clases Keth (zie boven art. De Ned. Leeuw); II waarschijnlijk Maritie Lourijs en III in 1577 Trijntje Gerryts, dr v. Gerryt Lourens (van Poelgeest) en Trijntie Claes Keth, een halfzuster v. Amerens, zie hierboven onder 113.

116

 1. Dirckie was een dr uit het 1e huwelijk, Daem Jans was niet een zn v. Jan Daems maar van Jan Walings en Mate Damus.

Jan Daems tr. II Neeltie Cornelis; Cornelis Daems tr. II Aechie Cornelis en III Tyal Crelis.

Froukje Johannes Popma m.z. F.J. Papma; Aechie Daems tr. niet Claes Hendricks maar Claes Harrents zn v. Harrent Clases en Lijsbet Walings; er was ook nog een zoon Willem Daems die tr. Fookel Willems van der Mey (GJ 2009/163).

 1. Uit het huwelijk van Aryaentie Barthouts is een dr Ariaentie bekend (hyp.bk aug./29.7.1613).
 2. Uit het huwelijk met Dirck Ariens werden niet 4 maar 2 kinderen geboren: Willem (stamvader fam. Lont) en Aechie. Arien en Neeltge waren kinderen uit 1e huwelijk van D.A. met wrsch. N. Harrents, dr v. Harrent Cornelis en Neeltie Daems.
 3. Abbe Gerbens was een zn v. Gerben Thonis en Rins Abbes; Harrent Pieters was een zn v. Pieter Pieters de Olde en Trijs Harrents.
 4. Marichie komt ook voor als Maertie en zeer wrsch. dr uit 3e huwelijk. Uit het huwelijk met Gerrit Pieters werden meerdere kinderen geboren.

Naast de in het boek vermelde kinderen was er ook nog een dr Armthien Barthouts (vermoedelijk uit het 1e huw.) die evenals Aryaentie met een Lenert Adriaens trouwde, ze hadden o.a. een dr Aecht. Lenert tr II Aertie Jacobs Finck (HvFr. 16410 17.11.1613/431).

118

IV.22. De eerste vrouw van Steven Claesz. was wrsch. een dr v. Claes Stans.

119

Neeltie Arriens Scheyff was een dr v. Arrien Heymans Scheyff, zij was echter niet getrouwd met Steven Clases, maar met Steven Jans en daarna met Philips Jacobs Buyrtien (zie GJ2009/216/7). Tryn Stevens (61) is dan ook een dr van Steven Jans en Neeltie, zij tr. Lourens Jacobs Buyrtien een broer van haar stiefvader, die wednr was van Tryn Lyuwes.

 1. Gerryt Aernts komt ook voor als G. Eernstes zn v. Eernst Jans en Marychie Jacobs.

122

V.27. Jelle Jaerts m.z. Jelle Tiaerts.

124

V.29. Maartje Walings is dr v. Waling Walings en Griet Hendricks, misschien ook getrouwd met Hendrick Corn. van der Mey.

 1. Amerens Cornelis tr. Boyen Dircks
 2. Neeltie Cornelis tr. Jan Daem Jans; Sjoerd Daems tr. een andere Neeltie Corn., zie nr 280 op blz. 149. Jan Daems was wednr v. Hendrickie Hendricks.

86 Willemtie Corn. tr. Lieuwe Gerbens zn v. Gerben Thonis en Trijntje Foppes.

Wrsch. ook nog zoon Lenert Cornelis: procl.bk 28.1.1644 Lenert Corn. en Waling Corn.Willems cum sororibus (met zusters/broers).

125

V.33. Anna Dominicus was een dr v. Dominicus Hillebrands en Jobje Cornelis en weduwe van Hendrick Gerrits, wielmaker, St. Jacobiparochie.

V.35. Barthout Claesz. overleed al voor 9.5.1614 (recesboek).

 1. Barthout Claesz. had twee dochters Marichie. Een tr. Jan Dircks van Vrp. zn v. Dirck Jans en Geertie Danckerts; Jan Dircks overleed voor 18.2.1657. De andere Marichie tr. Jan Jaspers zn v. Jasper Wybes en Bauck Martens, hij was wednr van Jannichie Willems dr v. Willem Stevens en Jannetie Harrents (zie V.55 blz. 129).

126

Jannichie Jans (dr v. Jan Jaspers) tr. 1e x St. Ap. 12.2.1654 Arien Gerrits ’t Hoen.

V.38. Geertje Gerbens was een dr v. Gerbrand Thonis en Rints Abbes, dit blijkt uit Quaclap HvFr 16708/489 20.10.1608 Lourens en Geertie dan te Berlikum. Geertie hertrouwde de halfbroer van Lourens t.w. Gerrit Barthouts (V.45.), die op zijn beurt hertrouwde met Maertie Symens. Zie hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 “Gerryt Barthouts kinderen bij Geertie Gerbrants in echte getogen”. De vermelding op blz. 142 en 194 dat geërfd wordt van bestemoeder Hendrickie Stevens, is met het voorgaande moeilijk te rijmen.

 1. Aris m.z. Rins.

Andere kk. Dyver en Lieuwe, de 2 oudste.

127

 1. Tettie tr. 2e x Evert Jans kuyck en 3e x Claes Harrents (VII.283.)

V.45 Gerryt Barthouts trouwde dus 1e x Geertje Gerbens (zie aantek. blz. 126). Maertie Symens was een dr v. Symen Ariens en Auck Joris, haar broer Arien is de stamvader van de familie Slim (Slm).

128

V.49. Vlgs art. in De Ned. Leeuw (2001/677) zou Elisabeth een zuster zijn van Trijn Clases wed. Bastiaen Theunis. (blz.109 17.)

128/9

V.54. Volgens de kwartierstaat van dr. K. Kuiken was de eerste vrouw van Cl.St. de Olde Neeltje Gijsberts wrsch. wed. v. Willem Aerts.

V.55. Jannetie Harrents was een dr v. Harrent Cornelis en Neeltie Daems. Houckie Jacobs was een dr v. Jacob Jans Finck en Rixt Sybes.

130 Neeltje wrsch. uit 1e huwelijk gezien de naam.

V.56. Antje Harrents was een dr v. Harrent Cornelis en Neeltie Daems (zr v. Jannetie dus). Harrent Corn. was wrsch. een oom van Harrent Hendricks Vogel. Het sterfjaar op de zerk (zie blz. 130) kan wel juist zijn, want de vermeldingen in het hypotheekboek moet onderscheid gemaakt worden tussen de registratie datum en de actedatum. De laatste ligt in dit geval steeds voor 1621. De vermelding dd. 25.4.1630 betreft de erven van Antie Harrents.

130

 1. Neeltje Clases tr. 4.3.1614 te St. Ap. Dirck Pieters liet evenwel op 26.5.1613 vier kinderen dopen. Hij was een zoon van Pieter Dircks en Jannichie Pieters.

V.57. De 2e man van Hendrickie was Jacob Dominicus zn v. Dominicus Hillebrands en Jobje Cornelis. Van de hier vermelde kinderen uit het eerste huwelijk zijn Geertie en Jan geen kk. van deze Gerben Thonis maar van Gerben of Gerbrand Thonis en Rints Abbes. Er was wrsch. wel een Jan uit dit huwelijk maar hij tr. Doedtie Hoytes Haytsma. Ook een zoon is wrsch. Cornelis Gerbrands die tr. Tryn Dircks.

Uit het 2e huwelijk ook nog Jobie Jacobs (x Baernt Alberts) en wrsch. Marychie Jacobs (x Eernst Jans). Jannichie Jacobs tr. 11.5.1601 W.C. v.d. Mey.

131

V.60. Corsie was een dr van Arien Heymans Scheyff en N.N. Arien Jans Schaft en M.A. te Harlingen hadden een vordering op Jacob en Corsie (hyp.bk 7.5.1614).

134

VI.62. Popma m.z. Papma, Frouckie was een dr v. ds Johannes Papma te Vrp. en Eecke Piers.

 1. Aagje Dircks was een dr uit het 3e huwelijk, zie HB45/223 mei 1695 Frouckie wordt bestemoeder genoemd v.d. kk. van Antie Gerbens en Arien Barthouts.

Uit het 3e huwelijk ook een dr Jannichie die tr. Jan Ariens zn v. Arien Jillis en Griet Ariens ’t Hoen.

VI.63. Vleer vermeld Christiaen als zoon uit 1e huwelijk, maar gezien de naam van dr Jannigje zou hij uit het 2e huwelijk kunnen stammen, ook gezien de geboortejaren van zijn kinderen.

Rintsche Gerbrants zou een dr kunnen zijn van Gerben Thonis en zijn 2e vrouw Trijntje Foppes.

135

 1. Trouwdatum m.z. 12.5.1667 (vlgs site Tresoar).

VI.67 Neeltje Harrents was een dr v. Harrent Clases en Lijsbet Walings.

 1. De naam Ooms is niet juist, Antie Lamberts was een dr v. Lammert Lous en Jantie Jarichs (stamouders van de fam. Wenselaar).

136

 1. Jan Willems van der Mey (GJ2009/161).
 2. Albert Wytzes tr. 2e x Geertie Philips, hieruit wel kk.

VI.73. Trouwdatum is 10.8.1617 te Vrp.

VI.74. (V.34) m.z. (V.35).

137

 1. Dirckie Jelles tr. 15.4.1650 te Vrp. met Cornelis Jans Yssel, zn v. Jan Jacobs Y. en Lijsbet Corn., hij was wednr v. Ariaentie Walings.
 2. Waling was een zn v. Claes Corn. Lenerts en Daniël Walingsdr.
 3. Dirck Stevens tr. Jannichie Barthouts dr v. Barthout Daem Jans en Tettie Ariens, hieruit geen kk. bekend. Jannichie tr. 2e x Daam Arjens Gelder (HB22 18.7.1670).

138

VI.79. Tryn Arriens was een dr v. Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacobs Finck, ze was wed. van Philips Scheyff zn v. Arien Heymans Sch.

 1. volgt: echter niet te vinden. Er trouwt te Vrp. 11.6.1654 een Cornelis Clases x Nieltie Clases, beiden v. Vrp., echter geen kk. gedoopt.

VI.81. Barthout tr. 1e x Teunke Gerrits (hyp.bk 1.5.1634). Trijntje was een dr v. Waling Ariens en Neeltie Hendricks.

139

 1. Freerk Willems was een zn v. Willem Jan Daems en K.J.T.

Ook nog een zoon Jan Barthouts, tr. St. Jp. 26.9.1680 Dina Brakel dr v. Jacobus Br. en Maria Albertus Wijngaarden. Hieruit Beert Jans die tr. Tetje Lourens v.d. Mey.

 1. De Gerrit Walings die met Klaasje Pieters trouwde was een zn v. Waling Clases en Grietie Jetses te Oudeleye o. Finkum; Grietie was een dr v. Jetse Gerrits en Welmoed Obbes.

140

 1. Trijntie tr 2e x Vrp. 30.11.1684 Douwe Taeckes v. Vrp.

141

VI.91. Uit het 2e huwelijk ook dr Antie die tr. St. Jp. 18.8.1678 Daem Clases zn v. Claes Daem Clases en Tiebbetje Tiebbes.

VI.93. Ulbe was zn v. Tjomme Ulbes en Dyw Willems; hij hertr. Lysbet Symens. Uit 2e huwelijk: Aaltie, Lijsbet en Aafje (HB40/165 14.4.1678).

142

VI.100. Gerrit Lourens trouwde niet met Marijtie Barthouts. Hij laat te Harlingen op 26.12.1635 en 11.3.1638 2 dochters dopen: Joopien en Trynke, als moeder wordt vermeld Martien Beernds resp. Mayke Beernds. Gezien de naam Joopien is de moeder zeer wrsch. een dr. van Baernt Alberts en Jobie Jacobs. Deze laatste was een dr v. Jacob Dominicus en Hendrickie Stevens. Dit wordt bevestigd door de akte die Vleer aanhaalt, maar hij heeft er hier een potje van gemaakt! De betreffende akte gaat over de inbreng van de vrouw van Gerrit Lourens t.w. Marytie Barns (2e x in akte M. Barnts), deze inbreng bestaat o.a. uit 456 cg. zijnde de erfenis van Hendrickie Stevens te St. Jp. haar bestemoeder. De afstamming van Hendrickie Stevens loopt dus via de vrouw van Gerrit en niet via hemzelf zoals Vleer stelt.

143

 1. Arjen was een zn v. Willem Dirck Ariens en Machel Ariens.

VI.107. Boyen Dircks en Anne Clasen waren oudomen van de weeskk.. Ook een dr Aechie.

144

3e regel: Corn. Harrents was een zn v. Harrent Pieters de Oude en Aechie Barthouts.

VI.115. Neeltie was een dr v. Jan Joostes te Oudeleye (vermeld bij huwelijk).

VI.116. Ook nog gedoopt te Vrp.: Trijntie 10.1.1658 en Neeltie 2.10.1669.

145

VI.118. Cornelis was een zn van Jan Tiercks en Marithien Adriaens, wrsch. dr v. Adriaen Gerrit Kuycken.

146

VI.121. Reyns Tiebbesdr m.z. Reyns Juickedr. 7.10.1615 m.z. 12.10.1615; Keimpe Hotzes m.z. Keimpe Joostes, deze was getr. met Neeltie Willems, vermoedelijk een oudere dochter.

147

VI.124 Anna Pyters is wrsch. een zuster van Pytter Pytters de Olde en een dr v. Pyter Alberts en Marithien Pyters.

148

bovenaan: ook nog een zoon Pyter Walings

VI.125 Tryn Hendricks dr v. Hendrick Reyners en Ariaen Jans; Ariaentie dr v. Jacob Symens en Jobye Cornelis.

Uit het 2e huwelijk een dr Trijntie geb. 1625/1626 (aut. HvFr. 10.8.1639).

VI.126. (IV.34) m.z. (IV.37).

149

 1. Misschien Cornelis Claes Cornelis toch een zn v. Claes Cornelis, maar zonder nakomelingen gestorven.

Cornelis Walings was de 2e man van Amerens Sjoereds. Baertie Sjoerds m.z. Maertie of Marichie Sj.

VI.133. Lijsbeth Walings dr v. Waling Walings en Griet Hendricks.

150

 1. De Neeltje Harrents die met Cornelis Abes trouwde was een dr v. Harrent Pieters de Oude en Aechie Barthouts. Aechie was 1e x Abbe Gerbens, uit dit huwelijk ook een Cornelis Abes.

De hier bedoelde N.H. tr. St. Ap. 10.6.1632 met Pieter Stevens (Wass.bk VI.67.).

 1. Grietje Harrents tr. St. Ap. 19.6.1642 Gerben Ariens Langius zn v. Arien Gerbens en Lijsbeth Cornelis.

VI.136. Maritge was een dr v. Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff (hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633). Niet wrsch. dat Maritge hertrouwde met Dirck Barthouts (zn v. Barthout Dircks), zie aantekening bij blz. 108.

 1. Willem Daams tr. St. Ap. 31.1.1658 Lijsbeth Jacobs wrsch. dr. v. Jacob Ritskes Mouthaan en Tial Ariens; vermoedelijk kk. uit dit huwelijk: Tjaltie, Daam en Maartie.

Ook een dochter Jantie Daems, deze tr. Ysbrand Willems.

151

VI.140. Deze Jan Gerbens hoort hier niet thuis, zie aantekening bij blz. 130. Hij trouwde met Antie Reymers van Vrp. en is de stamvader van de fam. Verlaen of Van der Laan.

VI.146. Arrien Jacobs overleed 6.12.1638 (Grafschr. kommissie) Hij (of zijn wed. en erven) kocht niet de hier vermelde plaats, de koper hiervan was Waling Olpherts. Op blz. 237 van dl. I van Sannes staat Arjen Jacobs een regel hoger! De plaats is groot 29 mg 78 roeden en het totaalbedrag was 9889 cgls. Deze Arrien jacobs wordt niet de Jonge genoemd, dat was zijn waarschijnlijke schoonzoon (x Heyltie Ariens) die samen met schoonmoeder Trijntie de helft van een boederij op het NwB o. St. Jp. kocht (procl.bk 4.12.1643); de schoonvader was toen al overleden.

152

 1. Ariaentie Arriens tr. Jan Jan Isselmonde (hyp.bk 6.4.1648/mei 1647). De A.A. die tr. met Jacob Symens kwam van OBZ.
 2. Gerryt wrsch. getr. met Geertie Walings van der Mey, wrsch. dr v. Waling Hendricks v.d. Mey en Heyltie Gerrits (311.).
 3. Heyltie tr. wrsch. Arien Jacobs (de Jonge) zn v. Jacob Symens en Jobye Cornelis.

VI.147. Gerryt Jacobs was boer o. Vrp. (hyp.bk 18.7.1617/14.5.1616).

Het verhaal over Dirck Boyens is niet juist. Bij de hierbedoelde landtransactie was de koper Dirck Bosch en zoon Aernt te Amsterdam. Van enige rijkdom van Dirck Boyens is niets gebleken, behalve in het aantal kinderen en nakomelingen! Kleinzoon Dirck Boyens was bakker in St. Jp.

 1. Willemtie tr. Olphert Walings zn v. Waling Olpherts en Trijntie Ariens Slm.

153

 1. Trijntje Jacobs tr. Jacob Hendricks van der Mey.

156

VII.152. Steven Dircks was lakenkoper en snijder te St. Jp. (hyp.bk 23.11.1647). Foockel was een dr v. Hendrick Walings en Griet Pieters.

Naast Dieuwke nog 2 kk.: Dirckie en Waling die ook snijder was te St. Jp. (hyp.bk 14.2.1668); huwelijk van Dieuwke te St. Jp.

157

VII.161. Harrent en Neeltje hadden 3 kk.: Barthout, Pieter en Neeltje, zie HB38/31v. 5.6.1668 inv. sth. Harrent Pieters, St. Ap. Neeltje hertr. Lambert Reimers.

Neeltje was een dr v. Barthout Daem Jans en Tettie Ariens.

VII.163. Rinske was een dr v. Abbe Gerbens en Aechie Barthouts.

VII.165. Op 3.2.1680 vond de inventarisatie plaats van het sterfhuis van Cuniera en op 20.12.1680 van Steven, ze zijn dus vlak na elkaar overleden (HB42 f. 55v. en 163.).

330.Willentje tr 2e x Rienk Corn. ’t Hoen.

 1. Antie Harrent Lamberts m.z. Antie Lambert Harrents.

158

VII.171. Trijntje Willems was wrsch. dr v. Willem Alberts van Buren en N.N. De Trijntje die tr. met Hoite IJsbrands was een dr v. Wilem Willems van Buren en Bauckie Eernstes.

De eerste Trijntje was weduwe van Claes Reiners, die wednr was van Engel Thonis (zie Wass.bk/172).

VII.173. Trouwdatum m.z. 28.6.1663, het is de derde procl.

VII.174 Van dit echtpaar 1 dochter bekend: Maet Corn. (in autorisatie abusievelijk Geertie Corn.), zie HB47/217 weesrek. dd. 22.4.1701.

159

VII.189. Dirckie Barthouts hertr. Cornelis Hendricks ’t Hoen wednr v. Minkje Riencks.

 1. Tettie tr. nog 2x: met Jochum Sipts en Dirck Heerckes.

VII.197. Arrien Pyters was een broer van Harrent Pyters de Jonge en beiden waren kk. v. Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dirck Boyens en kleinkk. v. Pieter Pieters de Oude en Trijs Harrents. Harrent Pieters x Aechie Barthouts was een zoon van dit echtpaar.

Thyssie m.z. Trijsie en ze was dus niet een tante van Arrien Pyters maar de grootmoeder.

 1. is Trijsie Arjens.

160

 1. Naam is Berend of Barent.

VII.206. Antie Pieters was dr v. Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dirck Boyens. Waling Bouwes komt ook voor als W. Buwes en is een zn v. Buwe Clases en Trijn Walings.

161

VII.207. Tietske was dr v. Andrys Siebes en Tettie Pieters (dr v. P.P. de Jonge).

Riene komt ook voor als Rieme en was wed. v. Gerrit Hendricks, zn v. Hendrick Jan Daems en Aeltie Jans. Volgens HB46/107 weesrek. dd 30.4.1696 ook kk. uit 3e huwelijk.

VII.211. Cornelis Walings was niet getrouwd met Aefke Jans Monnickhuis, maar alleen met Amerens. De man van A.J.M. was ook een Corn. Walings, maar hij was snijder te St. Jp. en wednr toen ze trouwden, hij trouwde 4x. De vermelde kk. uit het 1e huwelijk zijn dus kk. van deze Corn. Walings en Aefke Jans M.

 1. Maartje tr. St. Jp. 11.10.1696 Claes Corn. Schierhuis zn v. Cornelis Jacobs en Engeltje Clases Schierhuis.

162

Waarschijnlijk nog een zoon van Waling Walings: Steven Walings tr. St. Jp. 11.12.1718 Dirkje Hillebrands; volgens aantek. in trouwboek overleed S.W. 17.6.1720. Dirkje hertr. Dirck Dircks Mercator.

163

VII.234. Jannichie was een dr van Hendrick Walings en Griet Pieters.

164

(VI.101) m.z. (VI.102).

VII.241. De drie oudste kk. zijn gedoopt te Minnertsga. Op dezelfde datum als Maartje is ook een dr Korsje gedoopt.

 1. Vlgs autorisatie dd. 21.1.1716 is de naam Aaffie (naar de grootmoeder).

392/394. Deze kk. zijn ook gedoopt te St. Ap.

165

VII.250. Boyen Dircks was getr. met Amerens Cornelis. Dingen Pieters was een dr v. Pieter Feddes en Elisabeth Rutgers.

168

413 en 414. De gebroeders waren beiden eigenaar en gebruiker in k. 44 NwB., in 1728 was Dirck alleen eigenaar en gebruiker. Ze woonden dus wrsch. niet in Oudebildtzijl.

 1. Trijntje trouwde 1e x Claas Clases, brouwer te Hallum, hieruit dr Trijntje die met Hidde Douwes trouwde. Roelof Pieters was ook brouwer te Hallum, zoon Pieter Roelofs was boer te Hijum en de grootvader van de amateur-astronomen ( de “boerenprofessors”) van Hijum. Claske tr. 2e x Feike Dirks zn v. Dirck Arjens Mercator en Trijntje Feikes.

VII.269. Aachie Willems hertrouwde te Engelum 29.7.1664 Pieter Sjoukes, zn v. Sjouke Sjoerds en Sibbel Pieters. Hij trouwde dus niet met Aafje Stevens (zie protocol P.T. Zwart “Twa notariële protokollen…” blz. 42).

Steven Aerts laat 3 kk. dopen te Vrp., naast Aafje en Aart ook nog Gaatske, die overleed voor 18.7.1664.

 1. 26.6.1636 zal 1737 moeten zijn.

VII.270. Lysbeth was een dr v. Hendrick Clases en Jannichie Melis en een kleindr v. Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff.

169

 1. Jannichie tr. Vrp. 22.3.1657 Jochum Franses van Warga.

170

VII.275. Marichie was een dr v. Waling Arien Symens en Neeltie Hendrick Joris.

VII.282. Ook nog een zoon Hendrick Walings (hyp.bk 25.6.1666/1.5.1661); vlgs dr Kees Kuiken geboren 1649 te Amsterdam (Het Bildt is geen eiland).

VII.283. Jannichie Ulbes was een dr v. Ulbe Tjommes en Aefke Barthouts en wed. v. Arien Ariens. Tetje Cornelis was een dr v. Cornelis Barthouts en Aechie Dirck Boyens en wed. v. Harrent Phil. Scheyff (105.)

171

 1. doopdatum vlgs site Tresoar 18.4.1641.
 2. Lysbeth was getrouwd met Dirck Stevens zn v. Steven Cornelis en Tettie Dirck Boyens zie VII.204. Lijsbeth was een tweeling met Willem en de doopdatum m.z. 3.3.1644 vlgs Tresoar.

439/440. Ook tweeling.

 1. Naam m.z. Aechie.

VII.289. Tiebbetje was een dr v. Tjebbe Clases en Ariaentie Jans.

172

Behalve Trijntje en Jannichie was er ook nog een zoon uit het 1e huwelijk: Willem Clases tr. Aegje Lieuwes (HB42/95 29.4.1680).

444/447. uit het 2e huwelijk.

VII.293. Antie x Jan Gerbens Verlaen was geen dr v. Reiner en Fokel (zie aantek. blz. 151).

Wel een zoon van dit echtpaar was Hessel Reyners x Hylck Philips, ze hadden een dr Fokel, zie ook autorisatie dd. 20.4.1691.

De kinderen sub. 451 t/m 456 zijn van een andere Claes Reyners die ook op het NwB. o. St. Ap. woonde en getrouwd was met een dr van Jasper Thonis. Zie autorisatie dd. 23.5.1635: Claes Reyners als zwager van de kk. cur. over de kk. v. Jasper Thonis. Deze Claes zowel als zijn zuster Neeltie (x Feye Joh.) hebben een dr Lysie. Lysie Feyes tr. Douwe Harmens en deze wordt neef genoemd van Maertie Clases (HB39/150 3.3.1668) Aut. 5.3.1657 Thonis Clases onder Vrp. HB36/28v dd 18.5.1658 Tonis Clases, Corn. Corn. Sprong x Lysie Clases, Douwe Harmens cur. v. Hendrickie en Maertie Clases weeskk. van Claes Reyners in leven o. Vrp. In 1643 woonde hij al o. Vrp., want toen werd dochter Maartie aldaar gedoopt. Op 18.10.1654 werd een akte geregisteerd in het hyp.bk van 26.4.1648 waarbij Claes Reyners te Vrp. geld leent aan Geert Jans en Maek Stevens te Vrp.

In de akten betreffende deze Claes Reyners komt niemand voor uit de familiekring van Claes Reyners en Engel Thonis. De laatst genoemde Claes Reyners is wrsch. doopsgezind en met name zijn zoon Reinder is meer georiënteerd op St. Jp. Het geboortejaar van ± 1620 is ook vroeg gezien de data van de huwelijken van Claes, bij het derde zou hij al ± 75 jr zijn geweest.

173

VII.294. Deze Jan Thonis is een zoon van Thonis Gerbrants en Ariaentie Corn. Isselmonde en geb. 1624/1625. Jannichie was wrsch. een dr. v. Hendrick Clases en Jannichie Melis, ze was niet wed. v. Arien Clases. Deze was getr. met Jannichie dr. van Hendrick Walings en Griet Pieters.

VII.297 Deze hoort hier niet thuis (zie aantek. bij blz. 130).

VII.298. Oentse Jarichs tr. Gerecht Het Bildt 19.10.1635 Maeycke Cornelis van Franeker.

174

 1. Jarich Oenses was getr. met Maertie Oenses, zie aut. 23.10.1671 (niet 1674) en HB39/270 8.10.1672. Curator over Maertie Jarichs is Sybren Oenses oom te Harlingen. Deze zou zowel oom van vaders- als van moederszijde kunnen zijn, maar bij huwelijk (Harl. 9.3.1651) komt hij van St. Ap. en voert de naam Bangma. Hij tr. met Neeltie Ariens van Harlingen.
 2. doopdatum vlgs site Tresoar 18.5.1645.
 3. Niet op site Tresoar.

VII.303. Dirck Ariens is zn v. Arien Jacob Symens en Heyltie Ariens. A.J.S. werd ook de Jonge genoemd. Heyltie is zeer wrsch. een dr van Arien Jacob Stevens en Trijntie Dirck Boyens (zie aantek. blz. 151). Hij volgt zijn schoonvader op op boerderij met stemnr 18/17 (bnr 39) o. St. Jp.

 1. Antie Stevens tr. Gerecht Het Bildt 14.2.1681 Gerrit Dircks (VIII.481.), bij huwelijk vermeld: zuster v. Arien Stevens.

VII.305. Neeltie was een dr v. A.Cl.H. en zijn 2e vrouw Jannichie Hendricks.

175

VII.306. Trijntje was een dr v. Jan Ysbrands en Wytske Gerrits.

 1. Berber Willems tr. Dirck Jarichs, zn v. Jarich Martens en Wopck Dircks.

VII.310. Maertie was een dr van Joris Ariens en Antie Gosses.

Ook nog dr Rinnichie tr. Harmen Dircks van der Mey.

VII.314. Boyen Gerrits was boer o. Vrp. (hyp.bk 31.1.1671/1.10.1666) Uit dit huwelijk wrsch. een zoon Gerrit, procl.bk 15.2.1675 Gerrit Boyen Gerrits verkoopt land.

Neeltie Gijsberts tr. 2e x Gerrit Arien Jacobs (Wass.bk blz.152 307.). G.A.J. was 1e x Geertie Walings van der Mey.

176

 1. Trouwde wrsch. Waling Walings (VIII.376.).

VII.320. Antje was een dr v. Dirck Arien Clases en Fookel Ariens (Slm).

 1. Jan is kind uit het 2e huwelijk, geb.jr 1682/3 (hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721).
 2. Fokel tr. St. Jp. 26.5.1720 Frans Allerts zn v. Allert Jans en Maartie Fanses.

181

VIII.322. Neeltje Cornelis is wrsch. dr van Cornelis Ysbrands en Dingen Tiesses. Vlgs aut. 9.11.1723 is Lieuwe Ockers als behuwd oom curator van de kk. van Maartje Cornelis (een zr v. Neeltje) en Cornelis Lenerts.

182

VIII.346. De huwelijken van Pieter Arjens stellen ons voor een raadsel. De oplossing is wrsch. dat er 2 kleermakers te OBZ waren met dezelfde naam. De hier bedoelde P.A. tr. St.Jp. 28.10.1674 met Rixt Willems, hij v. St. Jp., zij v. Oosternijkerk. Zij kregen 6 kk. waaronder een Maertie, dus misschien is deze P.A. inderdaad eerst gehuwd geweest aan Maartje Sybrens. Het derde huwelijk klopt niet want op 15.3.1702 wordt het sterfhuis van Rixt Willems, wed. v. P.A. te OBZ geïnventariseerd (HB48 f.138). Vlgs autorisatie van dezelfde datum is behuwd oom Tjalling Jacobs te NBZ o Hallum ( xTrijsie Arjens, zr v. P.A.) curator over de 5 minderjarige kk. In de inventarisatie is sprake van bontgoed en cramerie.

De kinderen in 1702 zijn: Eelkje (meerderj.), Maertie, Arjen, Tettie, Bauckje en Grietie.

183

 1. Deze Tettie trouwde niet met de vermelde mannen. Dat was Tettie dr van Dirk Douwes en Neeltie Feikes (zr. v. Trijntje F.)

Wrsch. ook nog een dr Trijntje Dircks, deze was vlgs het Statenreg. v. 1737 voor 1/9 eigenaar van sate “De Kas”.

184

2e regel: achternaam Jan Arjens was Borger.

VIII.358. De naam is Barent of Berent.

185

VIII.376. Dieuwer wrsch. dr v. Arien Jans Kuiken en Claasje Willem Dirck Ariens (488).

Vlgs het Hs Lont (genealogie) ook drie zoons t.w. Arien, Waling en Cornelis, doch alledrie ongehuwd overleden.

186

VIII.387. Steven is gedoopt te Minnertsga. Maartje was een dr v. Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken.

 1. Harrent was een zoon van Arjen Jans Mich en Trijntje Aarts.

Ook een zoon Lourens, deze was bakker te Tzummarum.

187

VIII.395. Abe tr. 2ex St. Jp. 3.1.1768 Feikje Harmens, beiden v. St. Jp., hij wednr.

188

VIII.407. Welmoed was een dr van Cornelis Walings Issel en Aefke Jans Monnickhuis, zie aantek. bij blz. 161.

189

VIII.410. Gerrit Minnes tr. 1e x N.N., uit dit huwelijk is zoon Minne (aut.4.12.1734 en 12.4.1737). Uit het 2e huwelijk Frouckie Gerrits.

VIII.411. Deze Arjen Clases was niet erfgenaam van Jan J. Tzietsa, dat was Arjen Clases die getrouwd was met Sybischie Sibes de v. Sibe Andries en Antie Lous. De laatste was eerder getrouwd geweest met Jan Jans Tzietsa Sr. de vader van de erflater (zie statenregister, de erfgenamen worden genoemd). De boerderij is stemnr 16/15 (bnr 47) en is in 1752 gekocht door de stad Franeker (koopbrief nr.11). De boederij lag ten Westen van St. Jp. en is later verplaatst naar de Middelweg (“Noorzigt”)

190

 1. Deze Claes is niet een zn v. Gijsbert Clases, zie aantek. bij blz. 214.

192

VIII.444. Antie was een dr van Claes Barthouts en Neeltie Thonis, zie aantek. bij blz. 141. Er was ook een dr Tjebbetje Daams (procl.bk 21.9.1716).

VIII.446. Steven Clases was koopma te Leeuwarden en tr. ald. 16.10.1698 Jancke Wybes van Franeker. Zie ook procl.bk 21.9.1716: Oene Sioukes mr metselaar te Lwd. man v. Jancke Sybes, wier 1e man was Steven Clases, waarbij kk.

VIII.447. Lutske was een dr v. Gabbe Jans en Trijntje Sybes.

 1. Claas was getr. met Neeltje Arjens wrsch. dr v. Arjen Jans en Berber Joostes. Hieruit 2 dochters Lioetske en Berber die zich Wassenaar noemde en tr. met Coenraad Fey.

Ook nog een zoon Gabbe die tr. St. Ap. 9.12.1736 Machteltje Kuiken dr v. Beert Arjens K. en Neeltje Corn.Walings.

193

VIII.449. Jan Thonis zie aantek. blz. 173.

Dat land werd geërd van de weduwe v. Here Fokes is niet zo waarschijnlijk daar Maartie na het overlijden van Here hertrouwde met Jetse Minckus van der Mey en er uit haar 1e huwelijk ook kinderen waren geboren (HB39 f. 157v. en 158v. dd. 4.5 resp. 31.5.1670).

Zie inzake de vermeende afstamming van Hendrickie Stevens de aantek. bij blz. 142.

195

VIII.451. De Thonis Clases die met Gepck Jans trouwde was niet deze maar een zoon van Claes Pieters en Maycke Jacobs (aut. 16.5.1638).

Gepck Jans hertr. Inne Piers (HB37/51 21.2.1664.

VIII.469. Gerrit Hendricks was een zn v. Hendrick Jan Daems en Aeltie Jans. Hij hertr. St. Jp. 4.10.1685 met Rieme Sybrens.

 1. G.G. uit het 2e huwelijk evenals een dr Jannichie (aut. 12.2.1703). Jannichie tr. Lammert Jarigs (Wenselaar).

196

VIII.472. Neeltje was een dr v. Symen Ariens Slm en Trijntie Ariens.

VIII.481. Gerrit tr. 1ex Gerecht HB 2e procl. 14.2.1681 Antie Stevens (473), hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zuster van Arien Stevens (vermeld bij huwelijk).

 1. Steven is kind uit 1e huwelijk (hyp.bk 25.2.1691).

VIII.482. Beytske was een dr v. Frans Gerrolts en Aeltie Jacob Scheltes.

197

VIII.483. Mettie Jurjens is een dr v. Jurjen Jochums en Hiltie Corn. Issel, zij hertr. Vrp. 17.9.1713 Pieter Jacobs, beiden v. OBZ. Arjen en Mettie woonden in 1705 nog a.d. OBD o. St. Ap. (hyp.bk 25.9./20.9.1705).

 1. Niet zeker of dit het juiste huwelijk is van Grietje, deze Grietje komt wel van Vrp. Er trouwden te St. Ap. 14.4.1721 Grietje Arjens en Aart Beerns beiden v. St. Ap., deze hadden o.a. een dr Mettje., Grietje hertr. St. Ap. 3.4.1735 Jan Minses (HB59/92 18.4.1738).

VIII.485. Imckie was een dr v. Gabbe Jeltes, lakenkoper te Minnersga en Feyckie Corn. Daams.

198

 1. Machteltje tr. 1e x St. Ap. 9.12.1736 Gabbe Clases, brouwer St. Ap. zn v. Claes Claes Daems en Lutske Gabbes, 2e x St. Jp. 16.11.1746 Luike Leenderts, wagenmaker St. Jp., zn v. Lenert Willems en Grietie Luipkes.
 2. Amerens tr. 1e x St. Jp. 1.3.1733 Waling Phil. v.d. Mey, 2e x St. Jp. 11.2.1742 Jan Cornelis zn v. Corn. Wops en Lijsbet Jans, uit dit huwelijk Beert en Lijsbet Jans Bos; 3e x St. Jp. 3.11.1748 Douwe Sipkes wrsch. zn v. Sipke Beernts Baard en Tettie Dircks.
 3. Antje tr. 1e x St. Jp. 8.11.1739 Gerrit Cornelis zn v. Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (489); hieruit Trijntje en Feikje Gerrits Wijngaarden.

VIII.494. Grietje was een dr v. Waling Pieters v.d. Mey en N.N. (GJ2009/179).

199

 1. Maartje tr. St. Jp. 11.5.1766 Jan Arjens Feeren, zn v. Arjen Jans F. en Janke Wouters.

VIII.496. Corn. Jac. Kuiken overleed in 1748 (HB60/264v. 26.8.1748 inv. sterfhuis).

De zoon uit het 1e huwelijk v. Grietje was Johannes Leenderts Gorter.

Grietje was een kleindr v. Freerk Willems en zijn eerste vrouw Maartje Clases Wassenaar.

Uit de inventrisatie van het sterfhuis blijkt dat er 6 kk. waren uit het 2e huwelijk v. Grietje, ook nog een Antje.

 1. Maartje trouwt niet met Beert Reinders (nr m.z. 808 zie ald. in boek) maar St. Jp. 3.9.1758 met Johannes Alles Donja, bakker St. Jp., zn v. Alle Hobbes en Doetje Joh.

205

IX.514. Zie ook aantek. bij blz. 182. Het veronderstelde geboortejaar ± 1684 van Cornelis is wat laat, want hij zou dan al met ± 20 jr getrouwd zijn. Misschien is hij genoemd naar een broer van zijn vader die wrsch. jong is overleden. Corn. Pieters tr. Minnertsga 22.4.1703 Jetske Heins van Witmarsum, hij kwam van Min.ga. Vlgs het lidmatenreg. kwamen zij op 5.8.1714 van Marrum naar Min.ga, hij als huisman. Het is niet erg geloofwaardig dat Cornelis in 1749 zeevaarder is met 2 kk. beneden de 12 jr!

206

IX.516. Claasje was een dr v. Roelof Pieters en Trijntje Clases (zie aantek. bij blz. 168) en weduwe van Sjoerd Jarichs (Wenselaar).

IX.517. Lioetske was een dr v. Sybe Joh. Andringa en Tryn Tymens.

207

 1. Stevens Jans Breetje tr. Hallum 2.10.1774 Aaltje Symens van St. Ap., hij v. Hallum. Vlgs hs Lont was hij later wagenmaker te Sexbierum. Hij liet kk. dopen te Oosterbierum en een dr Eva te Vrp.

208

IX.548. Uit het 2e huwelijk een dr Baukje ged. 26.9.1775 te Beetgum. Zij tr. later met Jan Thijsses de Jong.

IX.549. Uit het 2e huwelijk van Corsje een dr Jannigje ged. St. Ap. 21.7.1748. Zij tr. 1e x Hendrik Symens Koot en 2e x Joh. Jacobs (Rooda).

210

 1. Jacob was een zn v. Arjen Jacobs Kuiken en Grietje Walings v.d. Mey.

212

IX.578 Zie aantek. blz. 189, het geboortejaar van Minne ligt eerder. Een dr van Minne is misschien Tjettje Minnes tr. St. Jp. 22.11.1750 Dirk Alberts Buren.

213

IX.580. Brechtje was een dr v. Jan Arjen Lenerts o. Finkum bij Vrouwbuurstermolen en Rixt Agges Poelstra.

214

IX.581. Claes was een zoon v. Gijsbert Daniëls en Grietie Clases, dit echtpaar woonde te Berlikum en Hijum.

215

IX.603. Antje Jelles m.z. Antje Jillis dr v. Jillis Wymers en Jetske Pieters.

220

IX.631. Zie aantek. bij blz. 195.

222

IX.647. Johannes was een zoon v. Jan Tiercks Kuycken en zijn 2e vrouw Arjaantje Gerrits. Jan was wrsch. een zn v. Tierck Gerryts en Maet Phil. Scheyff. Tierck was wrsch. een nazaat van Adriaen Gerrits Kuycken.

Antje was een dr v. Andries Johannes en Jantie Sierks.

223

 1. Ytje was een dr v. Tjeerd Rutgers en zijn 2e vrouw Janke Lieuwes.
 2. Amerens was een dr v. Reinder Claas Reinders W. en Lijsbert Leendert Theeuwes. Zij tr. 2e x Theunis Corn. Crap.

IX.652. Broers van Tymon m.z. halfbroers.

224

 1. Amerens hoort niet thuis in dit gezin (zie aantek. blz. 223. Er was wel een dr Maartje Reinders.
 2. Baukje Arjens (Mug) was een dr v. Arjen Arjens Poesje en Antje Annes.

Uit het 2e huwelijk ook een zoon Arjen Tiemens Kuiken, geb. 29.9.1759, 1811 boer St. Jp. , tr. Trijntje Rintjes. Vlgs hs Lont x Trijntje Tjeerds.

IX.655. Zara was een dr v. Marten Jouws en Lysbet Pieters.

 1. Marten was alleen getrouwd met Hendrikje. Een andere Marten Arjens, wrsch. zn v. Arjen Harrents en Neeltje Martens tr. met Antje Jarichs (komt niet voor als Wenselaar). Zij hadden o.a. een Neeltje en een Jarich. Marten en Hendrikje hadden nog een zoon Willem.

225

IX.657. Mentje of Mintje was een dr v. Gerrit Cornelis en Antje Wymers.

Nog 2 kk.:

Klaasje ged. St. Ap. 16.11.1763 tr. Joh. Gerrits Kramer.

Pieter ged. St. Jp. 26.5.1765 wolkammer St. Jp. in 1811.

IX.659. Maartje was een dr v. Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks, NBD o. Vrp.

226

 1. Jan Jacobs tr. 1e x Rinske Okkes de Pett, dr v. Okke Dirks en Trijntje Berends Stroosma (HB66/381 25.4.1810).

Ook nog zoon Klaas geb. 22.2.1776, tr. Geertje Aarts dr v. Aart Arjen en Tetje Douwes.

IX.664. Maartje was een dr v. Piebe Willems en Arjaantje Jarichs; Luikje van Pieter Gerrits Boon en Trijntje Pieters.

IX.665. Jan woonde gezien de dopen van zijn kk. eerst in St. Jp. en later in St. Ap. Maartje was een dr v. Eelke Eelkes en Stijntje Boyens.

 1. Maartje werd ged. St. Ap. 20.5.1770, zij tr. St. Ap. 5.6.1786 Jan Jans Post zn v. Jan Cornelis en Rixt Gerrits.

227

 1. Eelke werd ged. te St. Ap. 13.10.1771 en tr. niet met Sara Martens; geen huwelijk van hem gevonden. Sara tr. St. Ap. 7.5.1797 Eeltje Jans Kuiken, deze heeft wrsch. de naam van zijn vrouw aangenomen, zijn ouders zijn niet bekend.
 2. Jan werd ged. St. Ap. 21.3.1773.

Ook nog:

Antje geb.21.11.1774, ged. St. Ap. 4.12.1774.

Kornelis geb. 17.5.1779, ged. St. Ap. 20.6.1779.

234

X.691. Neeltje Jac. K. (485) m.z. (493).

237

 1. Jellema m.z. Jelluma.

239

X.724. invoegen: tr. St. Ap. 19.10.1777 Neeltje Arjens.

X.727. Fedde Arjens noemde zich niet Wassenaar, maar Wagenaar (zie ovl.akte). Jannigje was een dr v. Arjen Mynties en Mary Yetes.

240

X.737 Tjitske was een dr .v Jacob Tjitzes en Antje Sikkes, wed. v. Joh. Dirks.

245

X.759. Feikje Jans was een dr v. Jan Arjens Kuiken en Ymckien Gabes.

247

X.785. Lijsbet Leenderts was wed. v. Claas Lourens.

 1. Amerens tr. 1e x Beert Jans Kuiken (805).

249

 1. Claas Taekes noemde zich Hallema.

258

XI.854. Harrent Arjens komt ook voor met de naam Mich, hij was een zn v. Arjen Jans Mich en Trijntje Aarts.

259

XI.861. Maartje was een dr v. Sjoerd Dirks Jonker en Antje Arjens. Trijntje was een dr v. Allert (Aldert) Dirks en Geertje Philips.

262

XI.895. Maaike was een dr v. Sjoerd Dirks Jonker en Antje Arjens. Het huwelijk was niet kinderloos, zie aut. 23.10.1792 en 4.2.1794. Er waren 2 kinderen: Dirk en Antje. Dirk overleed te St. Jp. 2.12.1824 als D.D. de Jong, policiedienaar. Maaike Sjoerds hertrouwde Bindert Arjens Mug.

271

XI.994. Arjaantje m.z. Aaltje.

273

XI.1002. Aaltje Pieters hertr. Willem Gerrits (zie XI.1000).

274

XI.1010. Rinsje Jans m.z. Hittie Lolkes.

276

XI.1024. (797) m.z. (799).

Leeuwarden, december 2016

 1. Woudstra