Kertierstaat Arien Symens

Generatie I

1  Arien Symens (Slim), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 9 januari 1714.

Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens. 1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.
GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ‘t Hoen en Claes Walings, ooms. Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ‘t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ‘t Hoen
Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds. HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ‘t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

Arien trouwt op vrijdag 18 november 1678 te Gerecht Het Bildt (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.<1>

Arien trouwt op donderdag 21 juli 1689 te St. Annaparochie (2) met Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks.

Arjaantje was later gehuwd (2) met Frans Lases Hilverda.<2..8>

Generatie II

2  Symen Ariens (Slim), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).
HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.
HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (Ger.) (1) met Aechie Olpherts, dochter van Olphert Heeres.

Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen. Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.

Aechie was eerder gehuwd (1) met Fem Cornelis.<9,10>

Symen trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt (2) met

3  Trijntie Ariens.

Generatie III

4  Arien Symens (Slim), boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren in 1573, is overleden op donderdag 22 januari 1632. Arien werd 59 jaar.

Bnr 14, 61. BP500/11, o.a op plaats schoonvader o. St. Jp. 1629/30 in k.3N 33m.502r. 1635 id. ( 1638 gekocht door de erven).; 1629/30 en 1638 pachter k.48 NwB (1574/5 Waling Walings), 1640 St. Jp. A.S. erven 34m.
Aut.8.5.1633: Symen Ariens (broer) en Waling Olpherts (zwager) voogden over Griet en Fookel Ariens, Jacob Symens en Hendrick Walings, ooms.
Aut. 25.6.1626: de neven (? susterlingen) van vaderszijde Aerien en Jacob Symens worden voogden over de weeskk. v. wln Waling Ariens bij Neeltie Hendrick Joris.
Aantek. Sannes: rechtszaak tussen Claas Aarts en overige kk.; bij ovl. hadden de ouders 86 mg. land in gebruik.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), ovl. datum vrouw niet volledig. HB21 28.3.1642 alle kk. en aangetrouwden worden genoemd.

Arien was gehuwd met

5  Trijn Walings is overleden in 1632.

Zerk St. Jacobiparochie.

6  Arien Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.
Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.
HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk: A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.
Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.
GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.
NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien trouwt in 1626 (2) met Jannichie Hendricks, dochter van Hendrick Walings en Griet Pyters. Jannichie is overleden tussen 1655 en 1658.

Aut. 1649/1655. HB37/132 27.2.1666 weesrek. ; in aut. dd. 27.1.1649 wordt ze J.H. Walings genoemd.

Arien trouwt op vrijdag 7 december 1607 te Gerecht Het Bildt (1) met de ongeveer 22-jarige

7  Neeltie Dircks is geboren rond 1585, is overleden voor dinsdag 27 oktober 1626. Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

Generatie IV

8  Symen Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14: 1574/1593 pachter boerderij vader. 1578 Symon Adriaensz. 3 cg.1574/5 pachter k.44 NwB.

Symen was gehuwd met

9  Auck Joris.

Quaclap juni 1608: Gijsbert Claesz. voor zijn kk ( of gebrs., niet duidelijk)., Arien Symens u.n.v. Auck Joris zijn moeder, Hendrik Joris en Jan Jobs (x Lijsbet Joris) en caverende voor Arien Joris en Daem Cornelis als voogd over Maritgen Joris en Wilke Tyesses als voogd over Aertie Joris contra Corn.Hendricks van Gelder.
Hyp.bk 24.5.1616/16.5.1621.

10  Waling Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1605.

Bnr 14, 23, 61. BP500/11, 1570 a.d. Westerdijk, later OBD 1574/5 en 1593 nog k.3, (voorgaande pachter Claes Stans). 1574/5 pachter k. 48 NwB.
1578 6 cg. Hyp.bk 7.6./3.6.1619 veel erfgen. v. Grietie, Walings wed. genoemd. HvFr 16701/87 1585 met Jan Frans v.d. Mey cur. over Aeff Jans (x Corn. Dominicus). GJ2009/220.
Dagbk D.J.

Waling was gehuwd met

11  Griet Hendriks is overleden na 1610.

Zuster van Claes Hendricks.

12  Claes Hendricks, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 15 november 1615.

Bnr 103, 106, 152 ? 1574/5 pachter in k.13 54m.567r.,1629 nog (stemnr 1 ‘t Bosch) en in k.14S 2m.67r. (1629 nog) en 1629 k.14N (S?). 9m., 1629/30 in k.24S totaal ± 11m. , 1635 77m.506r., 1628/30 pachter k.1 NwB 41m. , 1638 Maritge zijn wed.(?!) en Dirck Baerdts. BP 500/15 en 32, 1578 6 cg. in 1578 woonde echter Jan Tyercks op de Fonteinplaats (BP500/32). Hyp.bk 11.3.1616, J.A.S. wed. Wass,bk/108. Hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633 erfgen. v. C.H. en J.A.S. verk. a. Willem Dircks en Neeltie Aerts Vrp (Wass.bk/136)., 11m.481r. (Syds Hettes W.) oud billand; de erfgen. zijn: Hendrick, Arien, Claes en Baert Clases, Clasie Jans, Dirck Clases, Maertie Clases, Jannichje Jans.
Hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611 Bartout Bartouts en Cl. H. hebben 8 mg. nw billand met huis etc. gekocht v. Jan Lenerts v.d. Mey en Neeltie Joostes en verhuren dit weer aan hen.
Recesbk 13.11.1615 Jann. Ariens Scheyff wed. Cl. Hendricks.

Claes was eerder gehuwd (1) met Maritge Barthouts.

Claes was gehuwd (2) met

13  Jannichie Ariens Scheyff.

Hyp.bk 18.5.1618 Bart.Bartouts (vader v. Margrite B.) pro se en J.A.S. pro se, wed. Cl.H. dragen over aan Sytse Sytses en Marichie Jan Hendricks e.l. de bruikma v. 8 pm nieuw billand. Hyp.bk 26.3./22.1.1623 J.A.S. wed. Claes Hendricks en Anna Jarichs wed. Lourens Stevens dragen oveer aan Baernt Alberts, kistemaker St.Ap. roerende goederen “als ons toecomt” uit het sterfhuis v. Eernst Jans; Jannichie heeft 4 kk.: Hendrick, Arjen, Barthout en Dirck. Hyp.bk 11.3.1616, id. 30.11.1634/18.7.1623 J.A.S. te St. Ap. is borg voor Baernt Alberts en Jobie Jacobs e.l. St. Ap., ze laat haar zoons Hendrick en Arien Claes en schoonzn Daem Claes tekenen.

14  Dirck Boyens, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 april 1610.

Quaclap 7.12.1609/144: Jan Jobs, St. Jp. contra Arien Claes, St. Jp. en Corn. Barthouts, St. Ap., als voorm. v.d. onm. kk. v. D.B. en T.T.
Aut. 2.2.1607 cur. Gerbrant Teunis, Arien Claes en Corn.Bartouts inz. m/goed.. Aut. 16.4.1610: Arien Cl. Hendricks en Corn. Bartouts zwagers v.d. jongste kk.,cur. Dirck Ariens, oom v/z. Aut. 8.12.1614 cur. Gerbrant Teunis, oom m/z.
Hyp.bk 18.9.1615/20.5.1614 Arien Claesz, Corn. Bartouts, Arien Jacobs, Pyter Pyters en Gerryt Jacobs, allen op het Bildt, voorst. over de wkk v. wln Dirck Boyens, verkopen land te Almenum; id. 12.5.1616 als mannen voogden over hun hsvrouwen.

Dirck was gehuwd met

15  Tettie Thonis is overleden voor vrijdag 2 februari 1607.

Generatie V

16  Adriaen Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14. 1554/5 en 1566/7 wed. Adriaen Symons pachter k.44 NwB.

Adriaen was gehuwd met

17  N.N..

Maartje?

18  Joris Ariens, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 3 oktober 1596.

Bnr 11, 59, 64. Zerk St. Jp., de naam van de vrouw hierop ten onrechte als Martien Ariens vermeld.
Quaclap 12.12.1606: Hendrick Joris en Jan Jobs mede voor de erfgenamen van Joris Adriaens en Maritien Aerts, hun ouders contra Corn.Hendricks van Gelder. Quaclap 29.4.1606, 2.9.1606 en juni 1608 id.
Personele Impositie 1578 3 cg. 1566/7 pachter in kavel 3 St. Jp. t/m 1593, samen met Reyner Aerts en Pieter Gerbrands, 1574/5 Joris Arisz. pachter kavel 45 Nw Bildt, v/h Joris Jans. Connectie met fam. Van Gelder gezien de pachters van versch. percelen.

Joris was gehuwd met

19  Maritien Aerts is geboren 1526 of 1527, is overleden in 1606. Maritien werd hoogstens 80 jaar.

20  Waling Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1547.

Bnr 22, 37, 61, 62. Bijgenaamd de jonge. BP500/25. Zie G.J. 2009/220, andere kinderen Anna en Trijn. 1536/7 gebruikt 23 m. 239 r. in k.4, voorgaande pachter Hendrick Vogels wed., opvolgende pachter Claes Maertsz.
1527/8 en 1546/7 Adriaen Willems gebruikt 34 m. 500 r. in Dirck v. Wijngaardens kavel (nr.3). 1547/48 wed. jonge W.S. opvolger op perceel en Foeckel Walichs in 1554/5 en 1566/7, 1574/5 perceel verdeeld tussen Waling Walings en Jan Piers, 1593 Trijn Jan Piers wed. pacht 17½ mg. 1547/8 Foeckel Walichs, 1554/5 Foeckel Walichs wed. en 1566/7 F.W. pachter k.47 NwB., 1575/6 Jan Piers. 1547/8 t/m 1566/7 Foeckel Walichs (wed.) pachter k. 48 NwB, 1574/5 Waling Walings.
HvFr. 16702/419 25.1.1588 Claes Stans, Harlingen contra Joan en Waling Walings en Jan W. ls cur. v. wk. v. Jarich Douwes bij Anna Walings en Trijn Walings wed. Jan Piers.
NB niet duidelijk of Walichs het patroniem is van Foeckel of verwijst naar haar man, voor patroniem pleit dat er een zoon is Waling Walings, maar Foeckel Walichs wed. is kennelijk bedoeld als wed. v. Walich.

Waling was gehuwd met

21  Fookel N.

22  Hendrick N..

Misschien Hendrick Lourijsz. wiens weduwe Marrie tr. met Philips Willems; Syourt Walings een zn v. Griet Hendricks werd pachter van zelfde boerderij als Phil. Willems resp. zijn weduwe; Hendrick Clases zn v. Cl.H. in zelfde kavel 36 NwB. als Phil. Willems.

Hendrick was gehuwd met

23  (?)Marichie N..

24  Hendrick N., zie 22.

Hendrick was gehuwd met

25  (?)Marichie N., zie 23.

26  Arien Heymans Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1547/8 t/m 1566/7 pachter in k.17 ±30 mg; 1566/7 k.19 2,3 mg., 1574/5 de jongste wkk. v. A.Sch. en Vrp k.24 en 25. Aantekening bij k. 17: Pieter Corn. Bonte en Jacob Sixma voorm. jongste kk. v. A.Sch.; deze waren beide getrouwd met dochters van Jan G. Kuyck(en) en Connegondt Corstiaens en misschien was de vrouw v. A.Sch. ook een dochter gezien de naam Corsie. 1566/7 in k.24 Vrp. 7m.338r., daarna naar Dirck Gabbes; 1566/7 k.25 Vrp. 3m.426r., daarna Dirck Gabbes.

Arien was gehuwd met

27  N.N..

28  Boyen N..

Boyen was gehuwd met

29  N.N..

30  Tonis Lieuwes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 20. 1554/5 Thet Lieuwes zoon en1566/7 en 1574/5 Thonis Lieuwes pachter k.41 NwB. (1629/30 Gerben Thonis).
1578 3 cg.

Tonis was gehuwd met

31  N.N..

Generatie VI

32  Symon Lenaerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. 1527/8 S.L. en Walinck Symons pachters van 35 m.397 r. aan de OBD o. St. Jp. in k.7 (BP 500/26).

Symon was gehuwd met

33  N. Walings.

38  (?)Aert Cornelis van Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11 en 59. 1536/7 t/m 1554/5 pachter in kavel 3 23m.422r., in 1566/7 Reyner Aerts, Pieter Gerbrands en Joris Arisz. hetzelfde perceel.1547/8 met Symon v.d.Does en Ysbrand Sems pachter k.51 NwB.,1554/5 alleen, in 1566/7 zijn erven, in 1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.

(?)Aert was gehuwd met

39  N.N..

40  Symon Lenaerts, zie 32.

Symon was gehuwd met

41  N. Walings, zie 33.

52  Heyman Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1527/8 en 1536/7 pachter in k. 17 ±30 mg.
NB 1547/8 t/m 1566/7 Adriaen Philips pachter in k. 17 , daarna zijn wed., misschien Heyman Sch. met een dr getrouwd.

Heyman was gehuwd met

53  N.N..

60  Lieuwe N., boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1547.

Bnr 20.

Lieuwe was gehuwd met

61  Tet Romckes.

1547/8 Thet Romckes pachter k.41 NwB, 1554/5 Thet Lieuwes zoon.

Generatie VII

66  Waling Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. Waarschijnlijk is (oude) W.S. de grootvader van jonge W.S. 1527/8 Waling Siemens pachter in k.7. samen met Symon Lenarts (± 33mg.), 1536/7 oude Walich en 1547/8 Andries Andries met zijn hsvr.

Waling was gehuwd met

67  N.N..

76  Cornelis de Gelresman, boer, wonende te St. Jacobiaprochie.

1515/1518 pachter 86 mg land (Sannes I/43. Prot.Cleuting 422 11.12.1568 Cornelis Gelderman.
1527/8 en 1536/7 Ariaen van Gelre pachter in k.5 ± 12m., daarna Hendrick Lourijs.
LWL 82 8.11.1597 Aert Gijsbrechts van Gelder is borg voor koper Leen Engels opt Bil bij de nieuwe molen op een boelgoed.

Cornelis was gehuwd met

77  N.N..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 15 april 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Probeer versie, 40 personen, .

1)  Frans Gerrolds, kind van Gerrold Nannes en Beits Lolckes. Frans is overleden voor zaterdag 21 januari 1673. HB38/23 30.7.1667 weesrek kk. Jacob Scheltes. Aut. 5.2.1679 Fr. G. ovl., Arien Symens stv., cur. Folcard Gerrolts Kl.Anjum oom. HB41/236 20.12.1678 inv. bij A.J. wed. Fr.G., nu x Arien Simons; Rienk Pieters Berlikum, oude oom Recesbk 21.1.1678 Aeltie wed. Fr. G. zegt huur op aan Feico Iselstein van sate en landen.

2)  Arjaantje trouwt op zondag 14 januari 1714 te St. Annaparochie met Frans.

3)  Frans trouwt op zondag 29 augustus 1745 te St. Annaparochie met Brechtje.

4)  Cornelis Jans. Hyp.bk 1.7.1731/21.5.1724 e.l. bij Franeker kopen snik v. Hendrik Philips St. Ap.

5)  Brechtje trouwt op zondag 2 april 1730 te St. Annaparochie met Willem.

6)  Willem Bockes. Willem, wonende te St. Annaparochie.

7)  Brechtje Sierks. Brechtje was eerder gehuwd (1) met Cornelis Jans. Brechtje was eerder gehuwd (2) met Willem Bockes.

8)  Frans Lases Hilverda, zoon van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Frans, gortmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 februari 1687 te Menaldum, is overleden voor 1749. Frans werd hoogstens 61 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Procl.bk 15.10.1714 koopt huis en gorterie c.a. op brede kant Hoge buurt St. Ap. van Claas Jans, gortm., Andries Pieters O en Haye Pieters W. Recesbk 13.7.1716 Fr.L.mr. gortmaker, St. Ap. Frans was later gehuwd (2) met Brechtje Sierks.

9)  Aechie trouwt voor 1611 met Fem.

10)  Fem Cornelis, zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 mei 1626. Bnr 212. 1629/30 in k.28N. 24m.441r., 1635 id. , 1640 erven Fem Corn. 24m.200r. Hyp.bk 24.5.1619/21.5.1618 e.l. Vrp. Aut. 8.5.1626 cur. Daem Corn.Femmes en Pyter Olpherts ooms, grv. Corn.Femmes. Aut. 15.4.1633 cur. Arien Corn. Gelder zwager v. Corn.Femmes.


Index

(Slim)

Arien Symens 1, 4; Symen Ariens 2.

Gelder, van

(?)Aert Cornelis 38.

Gelresman, de

Cornelis 76.

Hilverda

Frans Lases 1, *3; Laas Gerbens *3.

Hoen, ‘t

Arjaantje Cornelis 1; Cornelis Hendricks 1.

N

Fookel 21.

Scheyff

Arien Heymans 26; Heyman 52; Jannichie Ariens 13.

Walings

N. 33.

zonder achternaam

(?)Marichie N. 23; Adriaen Symons 16; Aechie Olpherts 2; Aeltie Jacob Scheltes 1; Aeltie Michiels *10; Arien Clases 6; Auck Joris 9; Beits Lolckes *1; Boyen N. 28; Brechtje Sierks *4, *8; Claes Hendricks 12; Cornelis Femmes *10; Cornelis Jans *4, *5; Dirck Boyens 14; Fem Cornelis 2, *10; Frans Gerrolds 1, *1; Gerrold Nannes *1; Griet Hendriks 11; Griet Pyters 6; Hendrick N. 22; Hendrick Walings 6; Jacob Scheltes 1; Jancke Franses *3; Jannichie Hendricks 6; Joris Ariens 18; Lieuwe N. 60; Maritge Barthouts 12; Maritien Aerts 19; Minke Riencks 1; N.N. 17, 27, 29, 31, 39, 53, 67, 77; Neeltie Dircks 7; Olphert Heeres 2; Reynu Cornelis 1; Symen Ariens 8; Symon Lenaerts 32; Tet Romckes 61; Tettie Thonis 15; Tonis Lieuwes 30; Trijn Walings 5; Trijntie Ariens 3; Waling Symons 20, 66; Waling Walings 10; Willem Bockes *6, *7.