Parenteel Dirck Boyens

Generatie I

I   Dirck Boyens, zoon van Boyen N., wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 april 1610.

Quaclap 7.12.1609/144: Jan Jobs, St. Jp. contra Arien Claes, St. Jp. en Corn. Barthouts, St. Ap., als voorm. v.d. onm. kk. v. D.B. en T.T.

Aut. 2.2.1607 cur. Gerbrant Teunis, Arien Claes en Corn.Bartouts inz. m/goed.. Aut. 16.4.1610: Arien Cl. Hendricks en Corn. Bartouts zwagers v.d. jongste kk.,cur. Dirck Ariens, oom v/z. Aut. 8.12.1614 cur. Gerbrant Teunis, oom m/z.

Hyp.bk 18.9.1615/20.5.1614 Arien Claesz, Corn. Bartouts, Arien Jacobs, Pyter Pyters en Gerryt Jacobs, allen op het Bildt, voorst. over de wkk v. wln Dirck Boyens, verkopen land te Almenum; id. 12.5.1616 als mannen voogden over hun hsvrouwen.

Dirck was gehuwd met Tettie Thonis, dochter van Tonis Lieuwes. Tettie is overleden voor vrijdag 2 februari 1607.

Van Dirck en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1   Aechie Dircks, zie II-A.

2   Trijntje Dircks is geboren rond 1590, zie II-B.

3   Neeltie Dircks is geboren rond 1585, zie II-C.

4   Jannichie Dircks is geboren 1595 of 1596, zie II-D.

5   Grietje Dircks is geboren 1597 of 1598, zie II-E.

6   Boyen Dircks is geboren rond 1600, zie II-F.

7   Neeltie Dircks is geboren in 1602, zie II-G.

8   Tettie Dircks is geboren in 1604, zie II-H.

Generatie II

II-A     Aechie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis.

Aechie trouwt rond 1600 (1) met de ongeveer 25-jarige Cornelis Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Maritie Lourijs. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1575, is overleden voor 1619. Cornelis werd hoogstens 44 jaar.

Bnr 111. Wassenaarbk bl.126.1629/30 in k.11S. totaal ± 37m. (27m. + 4 perc.) Aut. 20.5.1619 C.B. ovl. wed. namens 4 onm.kk., 2e x Arien Harrents, cur. B.B. grv en Gerrit B. oom. Aut. 1.2.1626 Boyen Dircks en P.P. de Jonge cur. Hyp.bk 16.6.1625/14.10.1621 bijlegging geschil tussen Baertout Baertouts en Gerryt Baertouts als bestevader en oom en cur. v.d. 4 onm. kk. v. wln Corn. Baertouts bij Aechie Dricks ter eenre en Arien Harrrents en A.D. der kk. stiefv. en moeder t. a.z. geads. m. Harrent Hendricks Vogel raad adm. etc. (vader v. A.H.) en Adriaen Claes en Arien Jacobs als zwages v. A.D.

Van Cornelis en Aechie zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Cornelis is geboren rond 1607, zie III-A.

2   Marichie Cornelis is geboren 1608 of 1609.

3   Dirck Cornelis is geboren 1611 of 1612, zie III-B.

4   Neeltie Cornelis is gedoopt in 1614, is overleden voor 1619. Neeltie werd hoogstens 5 jaar.

5   Gerryt Cornelis is geboren 1614 of 1615, is overleden voor 1627. Gerryt werd hoogstens 13 jaar.

Aechie trouwt op woensdag 30 januari 1619 te St. Annaparochie (2) met Arien Harrents, zoon van (?)Harrent Hendricks Vogel en Amarens Ariens. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 111. 1630 volm. St.Ap. zuid. 1635 36m.331r., 1640 36m.

Hyp.bk 19.11./29.6.1621 A.H. en A.D.B. e.l. St. Ap. sch. a.d. erfgenamen v. Aris Bartels i.l. te Belckum. Hyp.bk 4.5.1624 en 10.6.1636: borg is vader Harrent Hendricks. Wordt echter niet genoemd in inv.  bij de vader dd. 10.7.1650. Recesbk 31.5.1641 Arien Harrents Fogel.

Gedepossideerde pachter 1635/6 2 x 126.17.-

Van Arien en Aechie zijn zeven kinderen bekend:

6   Neeltie Ariens is gedoopt op donderdag 5 maart 1620 te St. Annaparochie.

7   Machtel Ariens is gedoopt op zaterdag 1 januari 1622 te St. Annaparochie.

8   Cornelis Ariens is gedoopt op donderdag 25 december 1625.

Doopheffer Tettie Dircks.

9   Neeltie Ariens is gedoopt op donderdag 25 december 1625.

Tweeling met Cornelis.

10 Machel Ariens is gedoopt op donderdag 5 juli 1629 te St. Annaparochie.

11 Jannichie Ariens is gedoopt op donderdag 1 april 1632 te St. Annaparochie.

12 Trijntie Ariens is gedoopt op donderdag 3 november 1633 te St. Annaparochie.

II-B     Trijntje Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren rond 1590.

Geb. datum vlgs Wass.bk.

Trijntje was gehuwd met Arien Jacobs, zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1585 of 1586, is overleden op maandag 6 december 1638 aldaar. Arien werd hoogstens 52 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Bnr 12, 70. Wassenaarbk bl.151; ook genaamd de Jonge..1629/30 in k.3N 20m.26r.en id.9m.51r., 1635 29m.79r.1638 gek. d. wed. en erven 29m.78r. 1629/30 en 1638 Arien Jacobs met P.P. de Jonge resp. Jan Reyners pachter k.49 NwB. 1629/30 en 1638 k.50 NwB., 1640 Trijntie Arien Jac. wed. 29m./25m/ , 1655 Tr.A.J. zelf gebr. XIII (menist) en k.50. (NB nog een Arien Jacobs, zn. v. Jacobs Symens en Jobie Cornelis).

Hyp.bk. 30.3.1612/4.5.1610 inz. overdracht boerderij gr. 70 mg. oud en nieuw billand,Jacob Stevens vader en Gerbrand Toenis oom T.D. Hyp.bk 11.4.1637/7.9.1636 Arien Jacob Stevens cur. over wln Gerrijt Jacobs wkk. bij Grietie Dircks. Procl.bk 4.12.1643 Trijntie Dirck Boyens en A.J. de Jonge (wrsh. haar schoonzoon)  bbc op helft van schuur met ondergrond op NwB o. St. Jp. a.d. nieuwe dijk, Jannichie Barthouts behoort de andere helft, Arien Willems wd. O. Jan Jacob Stevens W, erven Gerrit Jacobs Z, gek.v. Arien Clasen c.u. Procl.bk 8.11.1658 wed. verk. boerderij OBD o. St. Jp.gr. 29m.78r. aan Nanning Dircks te Medemblik, Abe Lourens, grootsch. Harl. niaert echter.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) data vrouw onvolledig.

Van Arien en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1     Tettie Ariens is geboren te St. Jacobiparochie, zie III-C.

2     Ariaentie Ariens, zie III-D.

3     Claes Ariens, zie III-E.

4     Willemtie Ariens, zie III-F.

5     Willem Arien Jacobs, zie III-G.

6     Steven Ariens, zie III-H.

7     Corsie Ariens, zie III-I.

8     Gerrit Arien Jacobs, zie III-J.

9     Dirck Arien Jacobs.

HB21 21.7.1645 D.A.J. namens zijn moeder Trijntie Dirck Boyens contra Sipckien, wed Arien Symens te Harl.

10   Heyltie Ariens, zie III-K.

II-C     Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren rond 1585, is overleden voor dinsdag 27 oktober 1626. Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

Neeltie trouwt op vrijdag 7 december 1607 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 22-jarige leeftijd met Arien Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.

Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.

HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk:  A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.

Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.

GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht  v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.

NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien was later gehuwd (2) met Jannichie Hendricks.

Van Arien en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

1   Dirck Arien Clases, zie III-L.

2   Heyltie Ariens, zie III-M.

3   Gerrit Ariens is overleden voor 1657.

4   Maertie Ariens, zie III-N.

5   Tettie Ariens, zie III-O.

6   Trijntie Ariens, zie III-P.

7   Hendrick Ariens is geboren 1604 of 1605, zie III-Q.

8   Jannichie Ariens is geboren 1608 of 1609, zie III-R.

II-D     Jannichie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren 1595 of 1596.

BP 500/7; hyp.bk 7.11.1653/1.5(?).1653 J.D. wed. Pyter Pyters, gesterkt met Harrent Pyters mijn zoon.

Jannichie was gehuwd met Pieter Pieters de Jonge, zoon van Pieter Pieters de Oude en Trijs Harrents. Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1587 of 1588, is overleden voor mei 1653. Pieter werd hoogstens 65 jaar en 5 maanden.

Bnr. 11, 30, 60, 61.   Bijgenaamd “de jonge”. 1632/3 in k.4N. 35m.549r. (1628/30 Dirck Dircks), 1635 id.,1638 samen met Arjen Clasen pachter k.38 NwB. 1629/30 met o.a. Jan Daams pachter k.47 NwB. (of vader?); 1629/30 met Arien Jacobs pachter k.49 NwB. 1629/30 in k.3N ± 16m (2 percelen)., 1632/3 Jan Arjens, 1640 36m./19m., 1655 wed. v. P.P. de Jonge nr. 42 en 1/2 k. 38.

HvFr. 1649 getuige 62e jr. Hyp.bk 7.11.1653/1.5(?).1653 J.D. wed. P.P. gest.m. Harrent Pyters mijn zoon. Hyp.bk 13.1.1634/6.11.1633 e.l. St. Jp. Hyp.bk 15/1.5.1638 e.l. St. Jp. sch.a. mr Hero Ariens Isselmonde proc.post. HB en Grijtie Jans e.l. 500 cg., stede oud en nw billand. Hyp.bk 15.12./19.5.1638 e.l. o. St. Jp. hebben een sate nwe billanden gekocht v.d. Staten.

HB21 14.11.1642 P.P. de Jonge cur. v. Claes Everts zn .v Maertie (Marychie) Dircks (x Evert Clases).

Van Pieter en Jannichie zijn negen kinderen bekend:

1   Pieter Pieters, zie III-S.

2   Harrent Pieters de Jonge, zie III-T.

3   Dirck Pieters, zie III-U.

4   Tettie Pieters, zie III-V.

5   Maertie Pieters, zie III-W.

6   Arien Pieters, zie III-X.

7   Aeltie Pieters, zie III-Y.

8   Antie Pieters, zie III-Z.

9   N Pieters, zie III-AA.

II-E     Grietje Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren 1597 of 1598.

Grietje was gehuwd (1) met Gerrit Jacobs, zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1580, is overleden voor maandag 24 april 1634. Gerrit werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 205, 247.  Wassenaarbk bl. 152. BP500/46. 1635 18m.20r. Aut. 24.4.1634. Hyp.bk 18.7.1617/14.5.1616 e.l. Vrp. sch. an. Jan Jans Schellingwou, borg Jacob Stevens, vader.

Hyp.bk 2.2.1677/24.1.1675. 1638 koopt 18m.19r. (1629/30 k.28N.).

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 74.7.11.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Gerrits is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, zie III-AB.

2   Heiltie Gerrits is geboren in 1620, zie III-AC.

3   Willemtie Gerrits is geboren in 1624, zie III-AD.

4   Corsje Gerrits is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie, zie III-AE.

5   Boyen Gerrits is geboren in 1627, zie III-AF.

Grietje trouwt rond 1634 op hoogstens 37-jarige leeftijd (2) met Anne Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Anne, boer, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 205, 247.  1640 18m./29m. (buiten eigen land), 1655 nr. X Anne Clasen br en eig. Arent Bosch, 1655 meier k.7 eig. Arent Dircks Bosk menist.

  1. Komt ook voor als Anne Jacobs echter:; zie HB34/55: Grietie Dirck Boyens hvr. v. Anne Clases OBZ ; HB35/139 10.6.1656 Anne Clases oom v. kk. v. Neeltje Dirck Boyens.. Hyp.bk 7.6.1647/..1644 e.l. Vrp. verk. huis en land 48 mg oud en nieuw billand, huur 10 jr, 25.000 g. (procl.bk 30.9.1644 18 1/2 m. oud en 29 1/2 m. nw billand, kopers Aert Dirck Boses en Dirk Boses te A`dam).

Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 borg voor Harrent Phil. en Tettie Corn. Aut. 4.3.1642 cur. kk van Eelke Claesdr. en Tonis N.

Van Anne en Grietje zijn twee kinderen bekend:

6   Tettie Annes, zie III-AG.

7   Claas Annes, zie III-AH.

II-F      Boyen Dircks, zoon van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600, is overleden voor dinsdag 10 juli 1674. Boyen werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 35, 71. 1629/30 in k.7N. 16m.136r., 1635 id., 1638 samen met Douwe Tjaerds (schoonzn v. tante) pachter k.33 NwB., 1640 16m.136r./28m.259r., 1655 nr. 5 en 1/3 k. 33, 1670 nr.5.

  1. Aut. 1.3.1654 oom kk. Dirck Cornelis. Akte dd 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) ook kk. uit 2e huwelijk. HvFr. 1649 getuige 49e jr. Hyp.bk 24.5./1.5.1624 e.l. St. Jp. sch. a. Antie Rymers wed. JanGerbens, get. Thonis Gerbens en Arien Gerbens.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 B.D. huisman St. Jp. sch. a. Harrent Pieters en Hendrick Joris 1000 cg. inz. erfenis van Neeltjes (dr) moeder, borgen o.a. Anne Clasen cur. over Corn. Dircks en Bocco Clasen cur. wkk. Schelte Jeltes.

Hyp.bk 7.5.1675/21.3.1671 Lenert Gerbens, brouwer, Job Symens, Dirck Boyens en Claes Walings beiden bakker St. Jp. zijn borg voor Boyen Dircks hun (schoon)vader. HB40/64v. 10.7.1674 inv. sth. B.D., St. Jp. ten verz. v. Lenert Gerbens c.s., wed. is Tyetske Piers, heel korte inventaris, levendige have: een koe. Hyp.bk  26/16.6.1648.B.D. koopman St. Jp. Procl.bk 19.5.1656 B.D. verk. 14m.19.r. in k. 33 aan Tjebbe Pieters, Harl., Gerrit Jac. Stevens erven W., Dirk Hendrick Philips N. en Jan Jans Ysselmonde O.

Recesbk 3.3.1656 Barthout en Waling Corn. erfgen. v. moeder Maertie Walings, hun zuster si Amerens Corn. x Boyen Dircks.

HB21 4.2.1639 armvoogd St. Jp.

Boyen was gehuwd (1) met Amerens Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings.

Kan dr zijn van Cornelis Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124) of van Corn. Symens en Neeltje Olpherts (aut. 16.11.1634).

Van Boyen en Amerens zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Boyens, zie III-AI.

2   Cornelis Boyens, wonende te Amsterdam.

HB42/92 8.4.1680 de kk. v. Corn. Boyens te Amsterdam absent.

3   Neeltje Boyens, zie III-AJ.

4   Grietje Boyens, zie III-AK.

5   Dirck Boyens, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630.

Hyp.bk 16/14.2.1667 mr bakker en vrijgezel St. Jp. Hyp.bk 27.1.1675 bakker, broer van Tettie Boyens. HB42/92 8.4.1680 inv. sth. D.B. (n.n.begr.), geen onr. goed., erven zijn br. en zrs.

Boyen trouwt op donderdag 17 december 1654 te St. Jacobiparochie op ongeveer 54-jarige leeftijd (2) met Tzietske Piers.

Vlgs de akte van 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) had T.P. al een kind uit een eerder huwelijk en ook bij B.D., maar geen namen.

Beiden van St. Jp., hij wed.nr en ouderling.

II-G     Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren in 1602, is overleden voor 1654. Neeltie werd hoogstens 52 jaar.

Twee dochters Neeltje van Dirck Boyens en T.T.! HB32/115 1646 sch. vaderl. goederen: Neelke Dirck Boyens, wed. M.B., nu hsvr. v. Cornelis Claes te Vrp. en Jacob Clasen (x Tettie Michiels), Waling Daems en Symen Gerrits cur. ovver kk.

HB34/84 1.3.1654 inv. sth. N.D.B. hsvr. v. C.C. op aangeven v. C.C. met Barthout Michiels, Steven Corn. en Boyen Dircks, omen en cur. over de kk. v. N.D.B bij Michiel Bartouts en C.C.

Neeltie trouwt rond 1620 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Michiel Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Michiel, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1590, is overleden voor 1645. Michiel werd hoogstens 55 jaar.

Bnr 200, 201, 245.   Wassenaarbk bl.127. BP500/42. 1629/30 voor de helft pachter k.10 NwB.., Jelle Dirck Willems andere helft., 1638 samen met Aert Claeses, 1638 koopt 9m.574r in k.22S., 1629/30 in k.23N. totaal ± 11m., in 1638 gekocht (26m.433r.), 1635 16m.459r., 1640 26m.300r eigen land.

Aut. 3.3.1646 Neelke Dirck Boyens, cur. kk. Jacob Clases, zwager v. Neeltie en Waling Clases en Symen Gerrits. Aut. 6.7.1653 Steven Corn., Anne Clasen en Boyen Dircks, ooms en cur.

Van Michiel en Neeltie zijn zes kinderen bekend:

1   Tettie Michiels is geboren rond 1620.

Tettie was gehuwd met Jacob Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Jacob, wonende te Brandenburg.

HB22 28.6.1653 Tettie Michiels x Jacob Clases te Wynterp in mark Brandenburg, gesterkt met Anne Clases mede namens Jan Clases haar mans broeder mede te Wynterp vs Cornelis Everts Vrp.

2   Barthout Michiels is geboren 1626 of 1627, zie III-AL.

3   Dirckie Michiels is gedoopt op maandag 24 december 1629 te Vrouwenparochie.

4   Rints Michiels is gedoopt op donderdag 20 januari 1633 te Vrouwenparochie.

5   Dirk Michiels, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1634 of 1635.

Wass.bk/144. Laat 11 kk. dopen te Vrp.

Dirk trouwt op donderdag 4 februari 1655 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Hiltie Douwes, dochter van Douwe Lieuwes en Tryn Sybrens. Hiltie is geboren rond 1629.

Dirk trouwt op donderdag 28 juni 1668 te Vrouwenparochie op hoogstens 33-jarige leeftijd (2) met Leentje Aarts.

Dirk trouwt op donderdag 23 februari 1690 te Vrouwenparochie op hoogstens 55-jarige leeftijd (3) met Tjitske Jans.

6   Trijntje Michiels is geboren 1637 of 1638.

Trijntje trouwt op donderdag 5 november 1654 te Vrouwenparochie op hoogstens 16-jarige leeftijd met Cornelis Jans, zoon van Jan Doeckes en Marichie Jans. Cornelis, molenaar.

HB35/37 5.5.1655  HB22 2.12.1666.

Neeltie trouwt op woensdag 11 oktober 1645 te Vrouwenparochie op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Cornelis Clases, zoon van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings. Cornelis, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren rond 1620.

Bnr 200, 201.  1670 St. Ap. nr. 11 (volgt op Waling Claes).

Hyp.bk 3.4.1671/27.3.1671 Claes Cornelis Claes St. Ap. sch.a. Claes Cornelis ald. mijn neef. Hyp.bk 13.6./8.5.1648 e.l. Vrp. sch.a. Corn.Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp buyren.

Recesbk 21.7.1651 Cornelis Claes man v. Neeltie Dirck Boyens. HB22 7.7.1656 te St. Ap. Procl.bk 18.12.1654 Corn.Cl. Vrp. koopt de helft v. 7 1/2 m. oud billand m. hs en sch. o. Vrp. a.d. OBD v.d. kk. en erven v. Neeltie Dirck Boyens, de erven v. Haren O., v.Viersen Z en Claes Gijsberts W., de dijk N.(Sannes Vrp. nr.1).

NB Hyp.bk 7.3.1675/14.5.1671 Corn.Cl. vrijgezel St. Ap. , broer Waling Cl.

Cornelis was later gehuwd (2) met Neeltje Claeses.

Van Cornelis en Neeltie is een kind bekend:

7   Grietie Cornelis is geboren 1647 of 1648.

II-H     Tettie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren in 1604.

Tettie was gehuwd met Steven Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings. Steven, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 7 januari 1681 te St. Annaparochie. Steven werd 85 jaar.

Bnr 39, 101. Wass.bk/138. BP500/4 en 30. 1629/30 in k.9N. 20m., 1635 id. 1638 met de erven v. Neeltje Olpherts en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB., 1640 St. Ap.20m./14m.buiten eigen land , 1655 nr. 45 en 1/2 k. 27 NwB.

Hyp.bk 20.5.1614/1615. Hyp.bk 27.5./18.5.1623 e.l. St. Ap. sch. a. ds Rodolphi Luenga te St. Ap. en Sijke Martens e.l. 1673 lid Friese Staten.

Procl.bk. 3.2.1661 verk. 14 m. in k. 28. a. Schelte Jacobs.

Van Steven en Tettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltje Stevens.

Neeltje was gehuwd met Harrent Clases, zoon van Claes Harrents en Aechie Daam Jans.

Wass.bk/191.

2   Grietie Stevens is gedoopt op donderdag 5 mei 1622 te St. Annaparochie, zie III-AM.

3   Willem Stevens is geboren rond 1624, zie III-AN.

4   Tettie Stevens is geboren rond 1625, zie III-AO.

5   Dirck Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie en te Harlingen, is gedoopt op donderdag 29 augustus 1641 te St. Annaparochie.

Bnr 102.

Dirck was gehuwd (1) met Lijsbet Clases, dochter van Claes Harrents en Aechie Daam Jans.

Dirck was gehuwd (2) met Maartie Cornelis.

Generatie III

III-A        Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts (II-A) en Aechie Dircks, is geboren rond 1607.

Tettie trouwt op woensdag 10 mei 1628 te Vrouwenparochie op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Harrent Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff en Trijntie Ariens. Harrent, smid, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1602 of 1603, is overleden voor zondag 1 maart 1654. Harrent werd hoogstens 51 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Ged. op bel. Vrp. 24.10.1634. Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 H.Ph. smid OBZ en T.C. e.l. sch. a. Jacob Joh. en Aene Gerryts armvoogden ald. 300 cg., borg Anne Clasen wonende a.d. dijk. Aut. 23.10.1648 cur. kind v. Pytter Jans en Maeck Willems v.d. Mey Aut. 1.3.1654: i.l. man v. T.C.

Aut. 10.3.1654 Tettie Corn. moeder en req. voor Arien Filips(sic) Scheif, Tryn Ariens (grm.) ovl., Tierk Gerrits, op de Sijl, cur.

Hij v. OBZ, zij v. St. Ap.

Van Harrent en Tettie zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Harrents Scheyff, zie IV-A.

2   (?)Teuntie Harrents Scheyff, zie IV-B.

3   Philips Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 26 juni 1631 te Vrouwenparochie.

4   Arien Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 8 september 1633 te Vrouwenparochie.

Tettie trouwt op donderdag 23 april 1654 te Vrouwenparochie op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met Evert Jans Kuyck, zoon van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 225. 1632/3 in k.22S. 1m.415r.en 15m.138r. , id. in k.23S. 3m. (v/h zijn vader), 1640 43m., 1655 nr. 21.

Aut. 14.10.1639 cur. Tryntie (22e jr) kind van Tyaart Jacobs. Recesbk 17.1.1648 mede erfgen. v. schoonvader Folckert Jacobs.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 155.7.1.

Evert was eerder gehuwd (1) met Trynke Folckerts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op donderdag 3 januari 1664 te Vrouwenparochie op ongeveer 57-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 52-jarige Claes Harrents, zoon van Harrent Claes en Lijsbet Walings. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156.   Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.

Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes was eerder gehuwd (1) met Aechie Daam Jans.

Claes was eerder gehuwd (2) met Jannichie Ulbes.

Datum is 3e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

III-B        Dirck Cornelis, zoon van Cornelis Barthouts (II-A) en Aechie Dircks, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1611 of 1612, is overleden voor donderdag 25 november 1649. Dirck werd hoogstens 37 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Aut. 1.3.1654 Tettie Corn. wed. Harrent Phil. Scheyf, tante. HB 35/62 23.2.1657 en 36/248 29.4.1663 rek. door Boyen Dircks DG; Anne Clasen DG (ooms) en Arien Gerrits omen. HB34/160v. 26.11.1660 rek. HB36/248 29.4.1663 rek. HB38/43 2.6.1668 rek. Claes Harrents man v. tante Tettie Corn.

Bij doop Aechie al ovl., dooph. is Harrent Philips OBZ.

Dirck trouwt op donderdag 22 februari 1646 te St. Annaparochie op hoogstens 34-jarige leeftijd met Neeltie Andries. Neeltie is overleden voor zondag 1 maart 1654.

HB34/93 16.4.1654 inv. sth. N.A. hsvr. v. Dirck Crelissen te St. Ap.

Van Dirck en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dircks is geboren 1647 of 1648, zie IV-C.

2   Aechie Dircks is gedoopt op donderdag 25 november 1649 te St. Annaparochie.

III-C        Tettie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie trouwt op maandag 27 februari 1634 te het Bildt (Ger.) (1) met Cornelis Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.

Van Cornelis en Tettie is een kind bekend:

1   Maertie Cornelis is geboren 1653 of 1654, is overleden op donderdag 10 februari 1701. Maertie werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Zerk St. Jp.(grafschr.komm.)

Maertie trouwt op donderdag 24 november 1672 te St. Jacobiparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Jan Hendricks, zoon van Hendrick Jans. Jan, timmerman, is geboren 1643 of 1644, is overleden op vrijdag 5 januari 1691. Jan werd hoogstens 47 jaar en 5 dagen.

Zerk St. Jp. (grafschr.komm.). HB23 15.7.1678 J.H. x M.C. erfgen. v. Corn. Ariens St. Jp.

Tettie trouwt na 1634 (2) met Andries Jarichs. Andries, wonende te Finkum en te Sneek.

1698/1708 St. Jp. de erven 5m.181r in nr.19 k.50.

Hyp.bk 17.8./1.5.1648 A.J. te Sneek als vader en v. v. Grietie en Hiscke Andrysdr bij wln Tettie Arien Jacobs met consent v. Trijntie Dirck Boyens bestemoeder verk. huis te St. Ap., naastl. het rechthuis ten O. Aet Jan Bruins wed. ten W.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Grietie Andries.

3   Hiske Andries.

III-D        Ariaentie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks.

Ariaentie was gehuwd met Jan Jans Isselmonde, zoon van Jan Ariens Isselmonde en Jancke Clases. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1616 of 1617.

Bnr 42, 71.  Bijgenaamd de Jonge. 1655 nr. 35 en 1/3 k.33, 1670 nr. 35.

 Hyp.bk 14.5.1649 J.J. de jonge Ysselmonde en A.A. sch. a. Willem Dirck Ariens en Machtel Ariens; id. 30.4.1667/6.5.1666 e.l. lenen geld van M.A., wed. W.D.A. Hyp.bk e.l. St.Jp. sch. a. Corn.Cornelis St. Jp., buren, borg Trijntie Dircks wed. Arien Jacobs, moeder A.A.

Aut. 2.5.1631 cur. zijn oom Dirck Jan Claesen (de dagboekschrijver). Aut. 16.9.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.

Procl.bk 29.6.1659 J.J.Y. ontv. Nw Bildt en A.A. e.l. verkopen ± 14 mg land Nw Bildt in k. 33. aan Aukien Wouters en Aukien Hendriks wed. Joris Jacobs. Aut. 14.7.1662 cur. kk. Tierck Jelles. Hyp.bk 6.4.1648/mei1647 Jan Jansen de Jonge en Ariaentie Ariens e.l. St. Jp.

HB37/136 2.3.1666 J.J.Y. ontv. Nw Bildt. HB33/112 1648 J.J.Ysselmonde landmeter St. Jp.

Recesbk. 2.11.1646 e.l. kopen land in 33e k. St. Jp.van Boyen Dircks (procl.bk 2.11.1646).

Van Jan en Ariaentie zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Jans Isselmonde.

Tettie trouwt op donderdag 22 juni 1673 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 20-jarige Claes Jobs, zoon van Job Cornelis en Maertie Buwes. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1652 of 1653.

1708/18 gebr. ± 12m. in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 e.l. huisl. OBD o. St. Jp. sch. a. Jan Willems en Aaffie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Procl.bk 26.6.1693 Jan Willems c.u. koopt 6m. in k. 51 in huur bij Claas Jobs, v. Trijntie Walings cum marito.

2   (?)Jan Jans Isselmonde, landmeter.

Hyp.bk 4.3./25.2.1706: vlgs meting dd. 25.10.1688 door wln landmeter Jan Jans Yselmonde.

3   Trijntie Jans Isselmonde.

Trijntie trouwt op donderdag 13 mei 1683 te St. Jacobiparochie met Eelke Lammerts. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Claasje Cornelis Stelman.

Eelke was eerder gehuwd (2) met Jelcke Jans.

III-E         Claes Ariens, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 13 januari 1669.

Bnr 15, 65, 67. Wass.bk/174. 1670 Claes Ariens wed. nr. VII (Fran.land) en nr.26 1/4 k.43 (menist).

Aut. 18.1.1671 cur. Steven en Gerrit Arien Jacobs ooms en DG. Hyp.bk 30.8.1686/6.5.1662 C.A.J. en N.A. e.l. St. Jp. sch. a. Arien Lammerts en Sytske Tiallings e.l. 2000cg. Hyp. bk 18.8.,1671/13.1.1669 N.A. wed. Cl.A. St. Jp., borg Sioerd Ariens, broer v. Neeltie. HB39/68 18.1.1671 scg. en d., N.A. hertr. Gerrit Pieters

Procl.bk 26.5.1662 Cl.A.Jac. koopt 9m.150r. in k. 43 van Gose Joris, de erven Arien Claes O en Keth N.

Claes trouwt op donderdag 12 mei 1650 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 19-jarige Neeltie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Jannichie Hendricks. Neeltie is geboren rond 1631, is overleden voor dinsdag 21 juni 1707. Neeltie werd hoogstens 76 jaar.

Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 Neeltie Arien Clases St. Jp. 2e x getr. met Gerrit Pyters ? HB50/163v. 21.6.1707 inv. sth. Neeltie Ariens OBD o. St. Jp., wednr. G.P., Gerrit Dircks als vom. v. Pieter Gerrits., alle erfgen. v. N.A. genoemd.

Neeltie was later gehuwd (2) met Gerrit Pieters.

Van Claes en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Clases, zie IV-D.

2   Trijntje Clases, zie IV-E.

3   Tettie Clases, zie IV-F.

4   (?)Arien Clases Kok, zie IV-G.

5   Marten Clases, zie IV-H.

III-F         Willemtie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks.

Willemtie was gehuwd met Claas Ariens, zoon van Arien Clases (II-C) en Jannichie Hendricks. Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1633.

Hyp.bk 24/1.10.1665 Cl.A.Claesz. en W.A. Jacobs e.l. St. Jp. inz. achterstallige huur van sate en landen aan Simon Jans v. Losen.

1655 Claes Ariens VII (Fr.), niet zeker! 1670 Cl.A.Cl. nr.31 1/4 k.38. Procl.bk 28.2.1659 Cl.A.Cl. huurder plaats in k. 39 en 40. en wrsch. ook halve k. 38.

Van Claas en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Arjen Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1708/1718 met Corn. Wops nr. IV (Fran.land).

III-G        Willem Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 29 juli 1668.

Bnr 111. 1670 St. Ap. W.A. kk. nr.35 (Luurkepolle).

Wass.bk/175. Hyp.bk 24.5.1667/1.5.1661 W.A.J. en Trijntje Jans e.l. kopen sate lands van Jarich Martens en Teetske Pieters (S. nr 27 St.Ap.). HB38/130v. 29.7.1668 inv. sth. Willem Ariens op ZW v. St. Ap. heden ovl. cur. 2 onm.kk. Gerrit Ariens en Ysbrand Jans omen, Wytske Gerrits bestem., boerderij met 432 mg. oud gep. billand.

HB41/70v. z.d. (1677/8) rek. d. Isbrant Jansen, timmerm. en houtk. St. Ap. als cur. naast Gerrit Ariens, Vrp. over wkk., Wytske Gerrits bestem. x Evert Claes; Philips Walings “mijn swager”; Arien Jacobs grv., Trijntie Ariens grm., Berber Feddes (x Gerrit) grm.

HB42/64v. 26.1.1680 rek. d. Isbrand Jans, Arien Beerts huurt plaats.

Willem was gehuwd met Trijntie Jans, dochter van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Trijntie is overleden voor zondag 29 juli 1668.

Vlgs Wass.bk Tr. J. Ysbrands.

Van Willem en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Willems.

HB42/64v. 26.1.1680 innocent.

2   Berber Willems, zie IV-I.

III-H        Steven Ariens, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120.  Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).

Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg  St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

Steven was gehuwd met Heyltie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs.

Van Steven en Heyltie zijn twee kinderen bekend:

1   Arien Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op vrijdag 10 december 1677 te Gerecht Het Bildt met Neeltie Symens, dochter van Symen Ariens (Slim) en Trijntie Ariens (III-P).

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

2   Antie Stevens, zie IV-J.

III-I          Corsie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, is overleden voor zondag 7 april 1669.

Corsie trouwt op donderdag 25 mei 1651 te St. Jacobiaprochie met (?)Jan Hendrick Clases, waarschijnlijk zoon van Hendrick Clases en Jannichie Melis. (?)Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. 1655 J.H.Cl. nr. 39 menist.

HB37/136 2.3.1666 cur. over 2 voorkk. van Jan Tonis Gerbens. Hyp.bk 6.5.1669/4.5.1668 J.H. te St. Jp. mede voor mijn kk. bij Korsie Ariens mijn 1e vr., sate billands. Hyp.bk 29.4.1692/20.5.1671 Gerrit en Steven Ariens cur. kk. Jan Hendrick Claes.

HB39/165 e.v. 7.4.1669 en 12.5.1669 inv. en sch. en d. bij Jan Hendrick Claes, wonende bij Belkum o. St. Jp. a.d. Groene dijk, C.A. ovl. Ruurd Martens en Trijntie Eelkes kopen de boerderij.

(?)Jan was later gehuwd (2) met Grietie Jelles.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Jan en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1   Jannichie Hendricks is geboren 1653 of 1654.

2   Tettie Hendricks is geboren 1654 of 1655.

III-J          Gerrit Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.1.1671 DG als oom cur. kk. Claes Arien Jacobs en Neeltie Ariens. HB42/64v. 26.1.1680 G.A., huism. Vrp. cur. kk. Willem Ariens.

Gerrit was gehuwd met Geertie Walings van der Mey, zie IV-AS.

Van Gerrit en Geertie is een kind bekend:

1   (?)Waling Gerrits van der Mey, gorter, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 16.3.1691 gorter te OBZ.

III-K        Heyltie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks.

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

Heyltie trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Arien Jacobs, zoon van Jacob Symens en (?)Jobye Cornelis. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.

Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).

Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.

HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).

Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.

De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Arien Jacobs.

Van Arien en Heyltie zijn drie kinderen bekend:

1   Gerrit Arien Jacobs, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 24.12.1662 DG Aut. 4.3.1679 als oom cur. kk. Dirck Arien Jacobs.

1670 Vrp. Gerrit Ariens nr. 41 (dezelfde?). 1708 gebr. 24m.150r in nr.38 k.31 en 3m.300r. in nr.39 k.30, 1718 gebr. 26m.300r in nr.38 k.31 en 2m.211r. in nr-39 k.30. Recesbk.29.101660 G.A.Jac. koopt 3 1/2 mg. land NwB k.50. van D.A.Jac. en Doetje Jans (NB impliceert dit dat Gerrit ook onder St. Jp. woont?).

NB HB22 26.7.1658 G.A.J. en Neelke Gijsbert Claes e.l. o. St. Jp.

2   Dirck Arien Jacobs, zie IV-K.

3   (?)Arien Ariens Brandenburg, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

  1. 50 NwB.

III-L         Dirck Arien Clases, zoon van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks, brouwer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 12 februari 1683.

Bnr 4, 65.  1655 D.A.Cl. nr. 19 menist, 1670 nr.IV (Fran.land).

Prot. H.W./54 12.2.1683. Hyp.bk 14.6./3.5.1648  D.A.Cl. en F.A.Symens e.l. brouwers te Lwd. Hyp.bk 8.5./10.4.1651 e.l. St. Jp. sch.a. Simen Ariens en Trijntie Ariens e.l. St. Ap., onderpand huis en landen te St. Jp. onlangs gekocht. Hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A. brouwer St. Jp. en F.A. e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl. Procl.bk 12.2.1672 Heemraad v. Wijngaarden koopt boerderij NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. c.a. waarvan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, Jan Hendrick Phil. W., Neeltie Claes Ariens Z., de koper e.a. O.en NBD N.

HB21 12.2.1644 erven A.S. en Tr.W.: o.a Fokeltie Ariens x Dirck Arien Claes.

Dirck trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te het Bildt (Ger.) met de hoogstens 21-jarige Fookel Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Fookel is geboren 1621 of 1622.

Van Dirck en Fookel is een kind bekend:

1   Antje Dirck Ariens, zie IV-L.

III-M        Heyltie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

Heyltie trouwt in 1637 met Lourens Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens. Lourens is overleden voor vrijdag 11 februari 1667.

Aut. 11.2.1667 cur. Jan en Dirk H.v.d. Mey ooms, DG. GJ2009/175. HB39/291v en 293v. 8.4.1673 weesrek. HB41/199 18.6.1678 weesrek. HB43/368v. 9.1.1685 weesrrek., kk. genoemd, Claes Lourens ovl. HB23 13.4.1674.

Van Lourens en Heyltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertje Lourens van der Meij.

HB56/132 19.3.1723 Willem Hendriks (x Tr. Piebes) heeft land gekocht v. Lourens en Heiltje Dirks (3/5) en Geertje Lourens (2/5) (dd. 1707).

Geertje was gehuwd met Reyner Gerbens.

1698 St. Jp. met de wed. v. Dirk Lourens eigenr 4m.375r. in nr.28 k.41.

2   Dirk Lourens van der Meij is overleden voor 1698.

1698 St. Jp. de wed. samen met Reiner Gerbens eigenr 4m.375r. in nr. 28 k.41. Hyp.bk 3.7.1700/25.11.1699 D.L. hsm. o. St. Jp. verk. a. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. de helft v. 2 mg winterkoren, de andere helft behoort Gerben Crelissen. Procl.bk 16.2.1685 Dirk Lourens niaert 2/5 v, 4m.375r. NwB. o. St. Jp.,dat verkocht wordt door Arien en Hendrick Lourens bij Waling Walings in huur.

3   Claes Lourens van der Meij.

4   Arien Lourens van der Meij.

Bnr 64.

Arien trouwt op donderdag 22 oktober 1676 te St. Jacobiparochie (1) met de hoogstens 19-jarige Rinsie Jobs, dochter van Job Cornelis en Maertie Buwes. Rinsie is geboren 1656 of 1657.

Arien trouwt op zondag 28 december 1710 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Scheltes.

5   Hendrick Lourens van der Meij.

III-N        Maertie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

Maertie was gehuwd met Harmen Jacobs.

Naam vrouw komt voor bij sch. en d. inz. kk. Arien Harmens, zie ald. Recesbk 18.2.1650 e.l. genoemd, zij dr v. Arien Cl. Hendriks en Neeltie Dirks.

Van Harmen en Maertie is een kind bekend:

1   Arien Harmens, zie IV-M.

III-O        Tettie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

HB36/54v. 17.7.1663 inv. sth. T.A., wed. B.D., koopman St. Ap.; land o.a. Muncke Billand en 24 mg eigen oud billand  en huis St. Ap.

Tettie trouwt op maandag 27 februari 1634 te Gerecht Het Bildt met de 29-jarige Barthout Daem Jans, zoon van Daem Jans en Dirkje Barthouts. Barthout, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 december 1604 aldaar, is overleden voor vrijdag 22 juli 1661. Barthout werd hoogstens 56 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Bnr 210. BP500/51 1640 Vrp. 23m.200r., 1655 Vrp. nr XII, 1670 id de erven.

 Aut. 8.11.1647 cur. kk. Pieter Lenards en Aelke Cornelis. Aut. 17.7.1663 cur. Waling Daems DG en Hendrick Ariens DG, ooms.

Hyp.bk 24.12./14.12.1646 B.D. en Tettie …..Claesdr e.l. koopluiden St. Ap. kopen huis, schuur en mouterie ald. thans bij de executeur Fedde Hebbes gebruikt. Recesbk. 22.7.1661 de wed. Procl.bk 18.12.1671 4 kk. verk. boerderij oud monn.bildt gr. 24 m.aan Tiaerdt Jans

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Barthout en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1   Daem Barthouts is gedoopt op donderdag 12 januari 1634 te St. Annaparochie, zie IV-N.

2   Neeltie Barthouts is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te St. Annaparochiie, zie IV-O.

3   Jannichie Barthouts is gedoopt op donderdag 15 april 1638 te St. Annaparochie.

4   Aegie Barthouts is geboren rond 1640, zie IV-P.

5   Jannichie Barthouts is geboren rond 1644, zie IV-Q.

6   Arien Barthouts is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, zie IV-R.

7   Dircktie Barthouts is gedoopt op zondag 25 december 1650 te St. Annaparochie, zie IV-S.

8   Antie Barthouts is gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie, zie IV-T.

III-P         Trijntie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

Trijntie trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt met Symen Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Symen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).

HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.

HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen was eerder gehuwd (1) met Aechie Olpherts.

Hij van St. Ap., zij geb. te St. Jp.

Van Symen en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Arien Symens (Slim), zie IV-V.

2   Waling Symens de Jonge (Slim), zie IV-U.

3   Aeghie Symens (Slim).

4   Neeltie Symens.

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

Neeltie trouwt op vrijdag 10 december 1677 te Gerecht Het Bildt met Arien Stevens, zoon van Steven Ariens (III-H) en Heyltie Barthouts. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

III-Q        Hendrick Ariens, zoon van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1604 of 1605, is overleden voor vrijdag 13 januari 1668. Hendrick werd hoogstens 63 jaar en 13 dagen.

Bnr 41.1632/3 in k.9N. 18m.114r. en in k.10N. 8m.163r., 1635 26m.280r.,1640 26m.270r., 1655 H.A.Cl. nr. 31 menist, 1670 H.A.Cl. kk.

Vlgs aut. 17.7.1663 als oom en DG cur. v. kk. Bartout Daems en Tettie Ariens, bij inv. 1648 (HB33/99v.) wordt Hendrik echter niet genoemd en zijn er 7 volwassen kk. uit het 1e huwelijk.   Aut. 13.1.1668  cur. Dirck Dircks Kuyck neef en Dirck Arien Claes DG en oom. HB32/14. HB38/39 24.2.1668 sch. en d. tussen kk., Dirck Arien Claes en Dirck Dircks Kuyck cur. v. Arien Hendricks, Jan Evert Claes x Neeltie Hendricks.

Hyp.bk 17.5.1636 (blz. 232 S.) H.A. en L.J.C. e.l. St. Jp., borg Arien Clases vader. HB21 21.7.1645 Hendrick Arien Claes contra Tiesse Feddes koopman St. Jp.

Hendrick trouwt op woensdag 1 december 1627 te Vrouwenparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met Lijsbet Jans Kuyck, dochter van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Lijsbet is overleden voor vrijdag 13 januari 1668.

Datum is 1e procl., hij v. St. Jp., zij v. Vrp., patroniem bruid Jan Dircks.

Van Hendrick en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Hendricks.

2   Jan Hendricks, zie IV-W.

3   Claes Hendricks.

4   Neeltie Hendricks, zie IV-X.

5   Arien Hendricks is geboren 1652 of 1653.

Arien trouwt op vrijdag 29 september 1690 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 37-jarige leeftijd met Pleuntie Martens. Pleuntie is overleden op zaterdag 7 januari 1719.

Lidm.bk DG OBZ.

Pleuntie was later gehuwd (2) met Gerrit Minties.

III-R        Jannichie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks, is geboren 1608 of 1609.

Jannichie trouwt in 1634 op hoogstens 26-jarige leeftijd met Philips Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.

Hyp.bk 29.10./12.6.1638 koopt samen met broer Lourens landen in de Purmer. HB22 14.12.1657 e.l. in de Purmer.

Van Philips en Jannichie is een kind bekend:

1   Joris Philips van der Meij.

Recesbk 8.5.1665 Alb. v. Wijngaarden, oud secr. koopt 2m.2305. NwB o. St. Jp. v. Joris Philips en de andere erven v. Arien Claes,  in gebr. bij Lieuwe Wytses.

III-S         Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

Bijgenaamd de Jonge. Hyp.bk  20.5.1668/8.5.1668: P.P. de Jonge en Lijsbet Arien Gerbens. e.l. op Nw Bildt schuldig aan Jelte Scheltes oud lakenkoper te Minnertsga, onderpand nog te beuren erfenis van Lijsbets ovl. moeder, borgen Dirck Pieters ass., Harrent Pieters de Jonge, koopman, Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Cornelis Arjens, koopman, getuige Gerben Ariens Langius N.P.

Pieter was gehuwd met Lijsbet Arien Gerbens, dochter van Arien Gerbens en Lijsbet Cornelis.

Van Pieter en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1   Jannichie Pieters, zie IV-Y.

2   Trijntie Pieters, zie IV-Z.

3   Pieter Pieters, zie IV-AA.

4   Neeltie Pieters is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

HB50/201v. 10.8.1707 inv. sth. N.P., wed. W.L., haar 1e man is Dirck Corn. Hollander; erfgen. zijn haar 2 zrs en br en hun kk.

Neeltie was gehuwd (1) met (?)Dirck Cornelis Hollander, zoon van Cornelis Pieters Hollander.

1640 St. Jp. C.D.Hollander 13m., 1655 St. Jp. nr 13.

Recesbk 27.11.1637 Corn.Dircks Hollander de Olde, id. 14.12.1646 Corn. Dircks Hollander, St. Jp. HB22 2.2.1680 D.C. de oude toegenaamd Hollander (te Hallum) vs de erven v. Jan Thonis ( Cl.S.Brantsum c.s.) en id. Dirck Corn. de jonge vs dezelfden.

Neeltie trouwt op zondag 22 mei 1707 te St. Jacobiparochie (2) met (?)Wytse Louws, zoon van Louw Wytzes en Jantie Jouckes. (?)Wytse is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

Aut. 10.8.1707 en 16.8.1707 cur. kk. Pyter Pyters en Tryntie Pyters zijn Lenert Corn. ontv. Nw Bildt en Jan Dircks, schipper St. Jp. inz. nal.schap Neeltie Pyters, laatst wed. v. W.L.

III-T         Harrent Pieters de Jonge, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1678.

Bnr 7, 25 en 48. Bijgenaamd de jonge, was volmacht van St. Jp. en bijziiter HB (Sannes I/296). 1655 H.P. de Jonge nr.28. 1670 nr.17 Dirk Pieters, nu Harrent Pieters en nr. 25. Hyp.bk 25.7./24.5.1676 ontv. NwB.

Aut. 28.2.1666. Hs Lont: kinderen Dirk en Pieter, beiden ongehuwd ovl., Antje Jans liet 4 nichten van  Pieter Harrents erven:

Trijntje Feikes (1674 x Dirk Arjens Mercator) en Neeltje Feikes (1680 x Dirk Douwes), drs van Feike Jobs, die in 1654 St.Jp. was getrouwd met Tettie Pieters, wed. van Andries Sijbes; Jannigje Pieters (1680 x Jan Jans) en Trijntje Walings (x Fedde Lieuwes).

Hyp.bk 11.12.1676/6.5.1670 H.P. koopman en Antie Jans St.Jp. Aut. 28.2.1666 A.W. ovl. cur. Arien Jansen en Pieter Sioukes beiden DG en ooms.

HB37/70 geen datum (wrsch. 1666): inv. en estimatie ten huize van H.P. koopm. St. Jp., nu 2e x Antie Jans, in presentie v. Arien Jans en Pieter Sioukes, omen en cur. nagel. kk. v. Antie Willem Dircks bij H.P.; veel onroerend goed van de kk.

HB37/123v. 23.2.1666 weesrek. door H.P: cur. van Harrent Cornelis zn v. Corn. Harrents: 20.4.1664  “ontv. v.h. sterfhuis van mijn schoonvader Willem Dircks inz. Buwe Willems”. HB38/9v 9.4.1667 sch. en d. HB36/280v. 31.7.1663 cur. Neeltje Symens wk. v. Reinu Jobs.

Harrent was gehuwd (1) met Antie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Gaetske Gales. Antie is geboren 1624 of 1625, is overleden voor zondag 28 februari 1666. Antie werd hoogstens 41 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Harrent en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Dirck Harrents is geboren rond 1650, is overleden op woensdag 18 september 1669 te St. Jacobiparochie. Dirck werd ongeveer 19 jaar.

Zerk. St. Jp.

2   Pieter Harrents is geboren 1658 of 1659.

Pieter noemde zich Vogel, dit blijkt uit 2 akten die voorkomen in het protocol van notaris Henricus Winia (Fr. Akademy 1973):

– 28.5.1684: Pieter Sjoukes man van Aeghie Willems die testamentaire erfgen. is van Pytter Harrents Vogel regelen de verdeling van deze erfenis met Arien Jans, man van Claesie Willems en Arien Willems fidei-commissaire erfgen. van P.H.V. Het betreft de landen die afkomstig zijn van Willem Dirk Ariens de bestevader van P.H.V. I.V.m. het fideï-commis is advies ingewonnen van advocaten voor het Hof v. Fr.

Aeghie Willems en man krijgen de helft van 11 mg, 230 r, 4 voet en 9 duym eigen land op het Nw Bildt en een deel van  percelen onder Firdgum en Tzummarum. De andere helft van de 11 mg wordt verdeeld in drieën, waarbij Aeghie ook weer meedeelt.

– 19.101684: Pieter Sjoukes en Aeghie Willems te Vrp. verkopen aan Arien Willems linnengoed dat ook ingevolge het fideï-commis door P.H.V. is geërfd van zijn grootvader W.D.A. voor 3 zilveren ducatons (ieder 63 st.).

HB227v. 18.12.1678 rek. d. P.H. zoon en universele eefgen. v. Harrent Pieters gel. a. Dirck Ariens en Sibe Andries, beiden St. Jp.; uitgaven t.b.v. Pieter, Neeltie en Lijsbet Feikes.

Vlgs stamb.Lont als rijke vrijer ovl. en goederen nagelaten aan Antje Jans 2e vr. v. H.P.

Harrent trouwt op donderdag 20 augustus 1665 (2) met de hoogstens 49-jarige Antie Jans. Antie is geboren 1615 of 1616, is overleden op woensdag 2 februari 1689. Antie werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Zerk. St. Jp. Weduwe van Jan Scheltes.

Antie was eerder gehuwd (1) met Jan Scheltes.

III-U        Dirck Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 maart 1674.

Bnr 25, 47.  Assessor (Sannes I/296). 1655 Dirk Pieters gardenier nrs 16 en 17, 1670 D.P. ass. nr. 16 en nr. 17 D.P. nu Harrent Pieters.

D.P.Pieters cur. kk. v. Jan Jaspers.Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 e.l. St. Jp. sch.a. Andrys Siebes en Tettie Pieters onze zr. en zwager inz. land gekocht van Pyter Lous. Aut. 17.12.1666 en  hyp.bk 28.2.1671/30.4.1668 Gosse Jacobs (oom) koopm. St.Ap. (x Jann. Jans) cur, over de 5 kk. v.d. ass. D.P. en N.J. Aut. 21.9.1674 D.P. ovl. (NB de leeftijden van Jannichie, Pieter en Willem kloppen niet met de aut. uit 1666).

HB38/19 17.6.1667 inv. bij D.P. wednr. Van N.J.J., id f. 25v 31.3.1668 sch. en d. D.P. hertr. In inventarisatie veel boeken 3 blz.!

Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 D.P. ass. gerecht HB mede voor zijn kk. bij wln N.J. en ook voor zijn tegenw. hsvr. T.L. sch. a. Corn. Lieuwes Wijngaerden vrijgezel en Grietie Lieuwes mijn schoonbr. en zr. beiden te Harl. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 Gosse Jacobs en Jannnichie Jan Jaspers kopen plaats v.d. cred. van Dirck Pieters ass. Hyp.bk 24/2.6.1684 Jan en Willem Dircks vrijgezellen, bijna major annis zijnde, gest. m. oom en cur. Gosse Jacobs, onderpand plaats die is aanbeërfd van wln zuster en broeder en ouders.

HB39/241v. 21.5.1672 rek. door Gosse Jacobs, koopm. St. Ap. als oom en cur. HB40/10v. 21.9.1673 inv. sth. D.P., er zijn 2 volj. en 3 minderj. kk. bij Neeltie Jans en 3 onm. kk. bij T.L. zijn wed.; heeft een huis etc. met enterie te St. Jp., o.a 54 boeken.

Recesbk 18.1.658 Dirk Pieter Pieters assessor. HB21 19.2.1649 D.P. gardenier St. Jp. x Neeltie Jans vs Claes Barthouts St. Jp. Recesbk. 16.3.1674 D.P. ovl., Harrent Pieters nieuwe ass.

Proces H.v.Fr. 12.11.1700 (S.B.65M/ 615 tussen erven v. Neeltie Jans.

Dirck was gehuwd (1) met Neeltie Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Neeltie is geboren 1624 of 1625, is overleden voor vrijdag 17 december 1666. Neeltie werd hoogstens 41 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Aut. 17.12.1666 Jan Jaspers grv.

Van Dirck en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jan Dircks is geboren 1646 of 1647, zie IV-AB.

2   Tettie Dircks is geboren 1649 of 1650, zie IV-AC.

3   Pieter Dircks is geboren 1652 of 1653, is overleden in 1675. Pieter werd hoogstens 23 jaar.

4   Jannichie Dircks is geboren 1655 of 1656.

5   Willem Dircks, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658.

HB43/377v. 5.5.1684 W.D.Pieters cur. k. v. Jan Dircks bij Trijntie Lous. Vlgs processtukken ged..te St. Jp. 13.2.1659.

Willem was gehuwd met Rins Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks. Rins is geboren 1663 of 1664.

Rins was eerder gehuwd (1) met Claes Barents.

Dirck was gehuwd (2) met (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden, dochter van Lyuwe Gerbens en Willemtie Cornelis.

(?)Tettie was later gehuwd (2) met Ritske Innes.

III-V        Tettie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, is overleden voor 1666.

Tettie was gehuwd (1) met Andries Siebes, kind van Siebe Gerrits en Tiets Andries. Andries, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 maart 1655.

Bnr 3.1655 wed. nr. 2. HB35/6 4.3.1655 inv. sth. A.S., wed. T.P. nu x Feike Jobs; aut. id 5v. HB 35/114v. 8.4.1656 scheiding en deling, Corn. Cornelis St. Jp. en Sibe  Reiners, Finkum curatoren; Tettie wordt T. jonge Pieters genoemd, Harrent Pieters is broer. Aut. 15.7.1667 cur. Harrent Pieters, koopman St. Jp. en Hendrick Folckerts ‘t Hoen, St. Ap. ooms.

HB37/149v. 15.4.1666 nalatenschap Corn. Cornelis, A.S. zou een halfbroer van C.C. zijn. Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 A.S. en T.P. zwager en zr v. Dirck Pyters en Neeltie Jans e.l. St. Jp.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Tietske Andries is geboren 1646 of 1647.

Tietske was gehuwd met Willem Barthouts, zoon van Barthout Cornelis en Trijntje Walings. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor vrijdag 19 februari 1694. Willem werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 151? 1670 Abe Willems en Willem Beerts nr. 31 1/4 k.38.

Wass.bk/161. Hyp.bk 2.1.1672/7.12.1667 W.B. en Tyetske Andries Sybes e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl.(de oosterse plaats). HB45/10 19.2.1694 inv. sth. W.B. o. St. Jp., Freerck Willems, Waling Walings en Riemer Lenerts vrienden v. wkk., ook erfenis v. Grietie Symen Walings annex, Fr.W. en W.W. hebben daarin ook aandeel.

HB46/86v. 30.4.1696 rek. d. Freerk Willems en Waling Walings cur. kk. W.B. en Hittie Dircks.  HB46/107 30.4.1696 rek. d. Rieme Sybrandts, wed. W.B. als moeder v. kk. bij W.B.; ook ontscheiding goederen nagel. d. Grietie Symen Walings: 3.5.1682 bet. d. Reiner Clasen aan Sioerd Walings inz. een jr kostpenn. en geleverde winkelwaren genoten door Grieite Symens; ook Aert Joris wegens kostpenn. Gr.S.W.

Willem was later gehuwd (2) met Hittie Dircks.

Willem was later gehuwd (3) met Rieme Sybrens.

2   Sibe Andries is geboren 1648 of 1649, zie IV-AE.

Tettie trouwt op donderdag 19 november 1654 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 24-jarige Feike Jobs, zoon van Job Cornelis en Trijn Feyckes. Feike, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630, is overleden voor vrijdag 20 maart 1671. Feike werd hoogstens 41 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Zn v. Job Cornelis (HB35/114v.). HB38/19v. 22.7.1667 sch. en d., F.J. nu x Lijsbet Cornelis; Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Harrent Pieters koopman cur. kk. v. Tettie Pieters bij 2 mannen. Aut. 20.3.1671. Hyp.bk 21.12.1674/21.5.1672 de gez. crediteuren v. wln F.J. hebben huis en 10 mg land te St. Jp.verkocht. HB39/179 3.3.1671 inv. sth. Feyco Jobs te St. Jp. voor enige dagen ovl. ter pres. v. Harrent Pieters, oom en cur. v. Sibe Andries stiefzn. id f.182 20.3.1671 sch. en d. H.P. en H.F. ‘t Hoen, omen HB39/255 30.5.1672 rek. d. Harrent Pieters cur. 4 kk v. F.J. bij T.P. HB40/46 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters aan o.a. Dirck Arien Pieters (x Trijntie Feickes). HB41/38v. 20.7.1677 rek. d. Harrent Pieters.

Feike was later gehuwd (2) met Lijsbet Cornelis.

Van Feike en Tettie zijn vier kinderen bekend:

3   Pieter Feikes is geboren 1655 of 1656, zie IV-AD.

4   Jannichie Feikes is geboren 1658 of 1659.

5   Trijntje Feikes is geboren 1656 of 1657, zie IV-AF.

6   Neeltje Feikes is geboren 1659 of 1660, zie IV-AG.

III-W       Maertie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, is overleden voor zondag 28 februari 1677.

Maertie was gehuwd (1) met Cornelis Ariens.

HB33/176v. 29.10.1650 rek. door C.A. not. publ. en dorprechter St. Ap., cur. v. Rins en Jetse Harmens inz. de goed. v. hun ouders, gedaan bij M.P. wed. C.A., geads. m. Pieter Pieters d’Olde, haar vader. HB35/37 19.8.1654 rek. door Willem Freercks, brouwer St. Ap. i.p.v. C.A. ovl. kk. van Harmen Jetses en Maeycke Sents.

Van Cornelis en Maertie zijn drie kinderen bekend:

1   Arien Cornelis is gedoopt op donderdag 12 november 1643 te St. Annaparochie.

Dooph. Jannichie grm. vr. v. Pyter.

2   Tettie Cornelis is gedoopt op donderdag 16 november 1645 te St. Annaparochie.

3   Tettie Cornelis is gedoopt op zondag 31 mei 1648 te St. Annaparochie, zie IV-AH.

Maertie trouwt op maandag 1 september 1653 te St. Annaparochie (2) met Hendrick Folckerts ‘t Hoen, zoon van Folckert Hendricks ‘t Hoen en Reinouw Pieter Stans. Hendrick, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 40. 1655 St. Jp. nr. 29, 1670 id. en nr. 28 1/2 k.41.

HB aut. 15.7.1667 samen met Harrent Pieters (koopman St. Jp.) als omen curatoren over de kk van Feyco Jobs en Tettie Pieters (wed. van Andries Sijbes). Wrsch ook chirurgijn (HB33/176v. mr. Hendrick ‘t Hoen). Hyp.bk 11.12.1676/6.5.1670 e.l. St. Ap. sch.a. Harrent Pyters koopman en Antie Jans St. Jp. HB22 1.5.1671 pachter van het Bestiael m.i.v. 1.5.1669.

Maakt samen met zuster Machel testament, zie ald.

HB41/10 28.2.1677 inv. sth. M.P., hsvr. H.F. ‘t H. in pres. v. Harrent Pieters, bijz. en Antie Pieters (x Waling Barthouts), br. en zr. en Con. Ariens vader v. Maartie Corn. bij Aeltie Pieters (zr) en Jan Dircks en Sibe Andries zonen v. andere zrs. HB43/206 20.1.1683 inv. sth. H.F. ‘t H. in pres. v. Aug. Pieters burgemr. Harlingen (zie ook Machteld F. H.)., huis Warmoesstr.

Procl.bk 5.2.1666 e.l. bbc op 13 m. NwB o. St. Jp. k.40.gek. v. kk. en erven Lijsbet Arien Gerbens, Heiltie Lourens en kk. v. Willemtie Beerts O., Sjoerd en Jan Ariens W., de koper N.

Bij huwelijk beiden van St. Ap.

Van Hendrick en Maertie is een kind bekend:

4   Antie Hendricks ‘t Hoen.

Erfgen. v. Memck Juriens ‘t Hoen.

III-X        Arien Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 20 maart 1655.

Bnr 8. Wass.bk/159, nageslacht Wassenaar.1655 Arien Pieter Pieters wed. nr 1. Aut. 14.5.1655 cur. kk. Harrent Pieters de jonge DG oom en Harmen Jacobs DG oom, beiden o. St. Jp.  HB35/32 20.3.1655 inv. bij G.S., man A.P. ovl. a.d. olde dijk o. St. Jp.; Grietie nu x Lieuwe Lourens, in presentie v. Dirk Pieters, Harrent Pieters, Corn. Harrents en Harmen Jacobs alle naaste vrunden. Trijsmoer komt v.e. reversael van land 8542.-.-. Procl.bk 11.7.1687 de erven van Tonis Jans Roken en Trijntie Simons kopen 2 mg nw billand v. Pyter, Dirck en Harrent Ariens gebrs en Trijsie Ariens (x Tjalling Jacobs).

HB35/149 19.11.1656 sch. en d. HB40/50v. 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters cur. kk. Procl.bk 22.11.1652 e.l. kopen 17 m. NwB. van Trijntie (Sannes onzeker, wrsch. Trijs) Harrents; id. 31.3.1656 de wed. verk. dit land weer aan de wed. v. Tonis Jans Roker te Twisk.

Arien was gehuwd met Grietie Stevens, zie III-AM.

Van Arien en Grietie zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Arjens Mercator, zie IV-AI.

2   Trijsie Ariens, zie IV-AJ.

3   Pieter Ariens is geboren 1643 of 1644, zie IV-AK.

4   Cornelis Ariens is geboren 1644 of 1645.

5   Harrent Ariens is geboren 1649 of 1650, zie IV-AL.

III-Y        Aeltie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

Aeltie was gehuwd met Cornelis Ariens.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dieuwke Stevens.

Van Cornelis en Aeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Maartie Cornelis.

2   (?)Tettie Cornelis.

(?)Tettie trouwt op donderdag 12 maart 1699 te Vrouwenparochie met Jan Hendrik Joris, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

1708 gebr.5m331r. in nr.18 k.51 en 20m.100r. in nr.22 k.47

Ged. op bel. 16.6.1695 DG gem. OBZ. Hyp.bk 27.5.1714/21.10.1710 J.H.J. , huisman Nw Bildt St. Jp. en T.C. e.l. sch. a. Cornelis Wops, huisman Oude Dijk St. Jp. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 e.l. Vrp. huren plaats van Maartie Joris wed. Dirck Gerrits gr. 34m.510r.

III-Z         Antie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

Antie trouwt op donderdag 21 januari 1655 te St. Jacobiparochie (1) met Waling Buwes, kind van Buwe Clases en Tryn Walings. Waling is overleden voor zaterdag 1 mei 1666.

Bnr 20. Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 wed. koopt boerderij van erven Arien Gerbens (Langius).

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Pyter Walings Buis.

Pyter trouwt op donderdag 2 mei 1680 te St. Jacobiparochie met Antie Ariens.

2   (?)Trijntje Walings, zie IV-AM.

Antie trouwt op donderdag 1 juli 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Waling Barthouts, zoon van Barthout Cornelis en Trijntje Walings. Waling, boer.

Bnr 73. Wass.bk/160. Hyp.bk 2.1.1672/10.2.1668 e.l. St. Jp. huren plaats Nw Bildt van wed. Th. Keth te Harl. Vlgs Wass.bk uit dit huw. geen kk. Hyp.bk 11.6.1673/27.4.1671.

Zij wed. v. Waling Buis (leesfout voor Buwes?).

Van Waling en Antie is een kind bekend:

3   Tetje Walings Wijngaarden, zie IV-AN.

III-AA     N Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

N was gehuwd met Dirck N.

Van Dirck en N is een kind bekend:

1   Jan Dircks.

III-AB     Dirck Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 11 november 1699. Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247.   Flor. 1700 de wed. met Ysbrand Jans 34.280, 1708 verk. a. Corn. Ysbrands.

Wass.bk/175. 1672 lidmaten DG gemeente OBZ.  Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtcoper St.Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris, wed. D.G., verhuren plaats gr. 34m.510r.  aan Jan Hendricks en Tettie Corn. Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. Nw Bildt o. Vrp. broeder en snaer v Claes Annes en Berber Walings.

Hyp.bk 1.6.1707/12.1.1705 de kk. verk. land in k. 29 NwB.

Dirck trouwt op vrijdag 31 januari 1648 te Gerecht Het Bildt op 30-jarige leeftijd met Maartie Joris, dochter van Joris Ariens en Antie Gosses. Maartie is overleden op donderdag 29 mei 1704.

Van Dirck en Maartie zijn vijf kinderen bekend:

1   Joris Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119. 1698/1708 J.D. n.u. nr. 35, 1718/1728 J.D. Flor.1700 46.124, 1708 bij van wed. Claes Sickes 6.507 is 53.031, 1718 53.031.

GJ 2009/296. Aut. 23.10.1719 J.D. DG oom cur. wkk. Arjen Dircks en Mettje Jurjens; aut. 12.8.1715 J.D., huism o. St. Ap. DG cur. wkk. Pyter Corn. en Jannichie Walings. Hyp.bk 19.6-30.4.1713 J.D. en A.S. e.l. huisl. o. St. Ap. Hyp.bk 11.9.1726/24.5.1722

Joris trouwt op vrijdag 16 mei 1687 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 16-jarige Beitske Franses, dochter van Frans Gerrolds en Aeltie Jacob Scheltes. Beitske is geboren 1670 of 1671.

Joris trouwt op maandag 6 mei 1709 te Gerecht Het Bildt (2) met Aafje Symens.

2   Rinnichie Dircks, zie IV-AO.

3   Gerrit Dircks, zie IV-AP.

4   Tettie Dircks, zie IV-AQ.

5   Arjen Dircks, zie IV-AR.

III-AC     Heiltie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

Heiltie was gehuwd met (?)Waling Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey en Marichie Walings. (?)Waling, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 mei 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.

Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

Van (?)Waling en Heiltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertie Walings van der Mey, zie IV-AS.

2   Philips Walings van der Mey, zie IV-AT.

3   Lourens Walings van der Mey, zie IV-AU.

4   Dirk Walings van der Mey is overleden voor zaterdag 1 mei 1694.

5   Gerrit Walings van der Mey, zie IV-AV.

III-AD     Willemtie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, is geboren in 1624.

Waarschijnlijhke vrouw v. O.W. gezien verkoop land op NwB. procl.bk 15.2.1675 (NB k. 37 m.z. 34) en naam kind Trijntje Olpherts.

Willemtie was gehuwd met Olphert Walings, zoon van Waling Olpherts en Trijntje Ariens (Slim). Olphert, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1642 of 1643.

HB23 14.7.1679 en 12.7.1680 O.W. OBZ vs Pieter Wopkes OBZ. Procl.bk 8.2.1674 O.W. bbc op 2 m NwB o. St. Jp. gek.v. Jacob Olphert c.u., Antie Walings te Berl. geads. m. Claas Jansen brouwer protesteert, J.O. noemt O.W. zijn swager.

Van Olphert en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Olpherts, zie IV-AW.

III-AE      Corsje Gerrits, kind van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie.

Corsje gaat in ondertrouw op woensdag 30 augustus 1645, trouwt op maandag 23 april 1646 te Gerecht Menaldumadeel op 19-jarige leeftijd met Gosse Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses. Gosse, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 november 1671.

Bnr 16, 65, 152.   BP500/13. 1655 St.Jp. VIII (Fr.) en samen met Hendrick Joris 1/2 k. 43.(G.J. menist, H.J. niet).

Aut. 2.5.1656 DG op Wester Bildt en 1662 DG te St. Ap., curator kk. Philips Philips. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 op het Nw Bildt o. St. Jp. cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 2.11.1668/29.11.1660 huren plaats op Nw Bildt van Claes Kan. Lwd. (S. St. Ap. nr 3).

HB39/209 30.11.1671 C.G. wed. G.J. cur. wkk. Corn. Arien Joris.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Corsje en Gosse zijn drie kinderen bekend:

1   Rinnichie Gosses, zie IV-AX.

2   (?)Hendrik Gosses, zie IV-AY.

3   N Gosses, zie IV-AZ.

III-AF      Boyen Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1627, is overleden voor vrijdag 16 maart 1685. Boyen werd hoogstens 58 jaar.

Wass.bk /175. Hyp.bk 31.1.1671/1.10.1666 B.G. en N.G. e.l. OBD o. Vrp. sch. a. Mijntie Taekes en Aecht Gerryts e.l. Vrp., id. 1.2.1671/2.5.1664 sch. a. Arien Gerrits en Saep Minnolts e.l. OBZ. + nog 2 schuldbekentenissen. Hyp.bk 3.11.1678 23.5.1677 e.l. OBD St. Ap. sch. a. Dirck Gerrits en Maartie Joris (broer) te Vrp.

Procl.bk 3.11.1656 e.l. te Vrp.bbc op land in k. 34 gek. v. Waling Hendricks v.d.Mey en Heyltie Gerrits. Procl.bk 16.3.1685 de wed. en erven v. B.G. verk. 3 1/4 m. in k. 29 o. St. Ap., wordt geniaerd door Arien en Andle Corn. en Bente Roelofs x Antie Corn. rat. sang.; id.  aan Claas Daams 1 1/4 m. in k. 29.

Boyen trouwt op vrijdag 19 februari 1655 te Gerecht Het Bildt op 28-jarige leeftijd met Neeltie Gijsberts, dochter van Gijsbert Clases.

Hij o. Vrp., zij o. St. Ap.

Van Boyen en Neeltie is een kind bekend:

1   Gerrit Boyens.

Procl. 15.2.1675 Gerrit Boyen Gerrits verk. land in k.37.

III-AG     Tettie Annes, dochter van Anne Clases (II-E) en Grietje Dircks.

Tettie trouwt op vrijdag 19 februari 1655 te Gerecht Het Bildt met Ysbrand Jans, zoon van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Ysbrand, timmerman en houtkoper, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 130, 144, 214.   1698/1708 St. Ap. met Taeke Tjeerds nr 5 en nr. 20 alleen,1718 nr.20. Vrp. met Dirk Gerrits nr.31 Flor. 1700 38.181, 1708 bij 2.500 vn Corn. ‘t Hoen is 41.081. Flor. 1700 samen met Taeke Tieerds 18.391, 1708 id. 20.165, 1718 gek. v. W. v. Haren 10.267, 1718 41.081.

Hyp.bk 8.12.1668/26.5.1661 Y.J. mr timmerman en houtk. te St. Ap. en Tettie Annes e.l. vordering op Pieter Ariens en Janck Jacobs blauw e.l. St. Ap.

Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtk. St. Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris wed. Dirck Gerrits verhuren a. Jan Hendricks en Tettie Cornelis e.l. Vrp. boerderij met 34 mg land reeds bij huurders gebruikt. Aut. ….1668 cur. kk. Jan Jacobs en Lijsbet Jans. HB38/62v. 13.7.1668 sch. en d. kk. Jan Jacobs en Lijsbet Jans inz. erfenis grv. Jan Redders.

Weesbk MEN76/246. Y.J. te St. Ap. en Klaas Jans, kuiper te Berl. cur. Baukje (16e jr) dr v. Gerrit Jetses en Akke Tjerks te Berl., weesrek.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Ysbrand en Tettie zijn zes kinderen bekend:

1   Claas Ysbrands, zie IV-BA.

2   Antje Ysbrands.

Antje trouwt op donderdag 10 september 1693 te St. Annaparochie met Gerrit Dircks, zie IV-AP.

3   Gerrit Ysbrands, zie IV-BB.

4   (?)Berber Ysbrands.

(?)Berber trouwt op zondag 26 mei 1715 te St. Jacobiparochie met Merk Jacobs. Merk, glasmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 29.4.1720/id heeft schuld, onderpand huis op Westend, smaale kant te St. Jp. dat wln zijn hsvr. h.St. ten deel is gevallen

Merk was eerder gehuwd (1) met Hiltje Steffens.

5   Cornelis Ysbrands, zie IV-BC.

6   (?)Grietje Ysbrands, zie IV-BD.

III-AH     Claas Annes, zoon van Anne Clases (II-E) en Grietje Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 9 mei 1716.

1708/18/28 St. Jp. Cl.A. en Arjen Arjens Brandenburg elk 1/5 v. 3m.320r in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. OBZ sch.a. Dirck Gerryts en Marichie Joris e.l. Nw Bildt o. Vrp., “onse broeder en snaer” Hyp.bk 4.3.1724/9.5.1716 wed. te OBZ.

Procl.bk 21.3.1687.

Claas trouwt op donderdag 4 oktober 1657 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 18-jarige Barber Walings, dochter van Waling Olpherts en Trijntje Ariens (Slim). Barber is geboren 1638 of 1639.

Vrp. 1e procl. 14.9.1642 Gerben jansen x Berber Walings beiden v. OBZ.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Claas en Barber zijn twee kinderen bekend:

1   Waling Clases, wonende te Oudebildtzijl.

HB56/164 19.4.1723 samen met Willem Dircks beiden te OBZ cur. kk. Gerrit Yedes en Trijntie Olpherts.

Waling trouwt op maandag 25 april 1689 te Vrouwenparochie met Grietie Minnes.

2   Arien Clases, wonende te Oudebildtzijl.

1738 St. Jp. eigenr 2/5 v. 3.m.320r. in nr. 19 k.50.

Hyp.bk 2.3.1695/4.10.1694 e.l. OBZ sch. a. Isbrant Jansen en Tettie Annes St. Ap., oom en moye. Hyp.bk 12.6./5.5.1711 A.C.Annes sch. inz. schip.

Arien trouwt op donderdag 19 april 1691 te Vrouwenparochie met Jetske Scheltes.

Claas trouwt op donderdag 19 januari 1668 te Vrouwenparochie (2) met Aafje Arjens.

HB23 28.3.1681 Abigaaltie Pieters wed. Cornelis Ariens te OBZ. vs Claas Annes OBZ + kk. bij A.A.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Claas trouwt op donderdag 13 april 1679 te Vrouwenparochie (3) met Geertie Gerrits, dochter van Gerrit N..

Beiden v. OBZ.

III-AI       Tettie Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-F) en Amerens Cornelis.

Tettie trouwt op donderdag 15 april 1655 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Claes Walings, zoon van (?)Waling Clases en Rins Gerrits. Claes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1631 of 1632.

Hyp.bk 1675 Hyp.bk 25.4.1667 e.l. St. Jp., bakker en winkeliers. HB43/294 14.9.1683 cur. kk. Abram Isaacks bakker en Jancke Lollius Adema.

Bakkersknecht van Harlingen, zij van St. Jp.

Van Claes en Tettie is een kind bekend:

1   (?)Amerens Clases.

(?)Amerens trouwt op donderdag 25 januari 1680 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 24-jarige Pieter Feikes, zie IV-AD.

III-AJ       Neeltje Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-F) en Amerens Cornelis.

Hyp.bk 15.3.1669/13.3.1667 N.B. wed. Fem Ariens Gelder heeft vordering op haar zuster Tettie Boyens x Claes Walings, bakker.

Neeltje trouwt op vrijdag 20 oktober 1662 te Vrouwenparochie (1) met Fem Ariens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes.

Prot. S.A./25. HB39/264v. 24.5. (1672?) inv. sth. Fem Ariens, wed. N.B. nu x Lenert Gerbens.

Hij van Vrp., zij v. St. Jp.

Van Fem en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Fems Gelder is gedoopt op donderdag 23 augustus 1663 te Vrouwenparochie.

HB42/231 21.3.1681 Olphert Fems cur.

Neeltje trouwt op donderdag 10 mei 1668 te St. Jacobiparochie (2) met Lenert Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters. Lenert, brouwer.

Hyp.bk 12.6.1673/31.3.1671 inz. erfenis Neelties moeder. Hyp.bk 5.5.1675/26.5.1669 e.l. St. Jp. sch. a. hun moeder Neeltie Pieters.

Beiden van St. Jp.

III-AK     Grietje Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-F) en Amerens Cornelis, is overleden voor donderdag 8 december 1672.

BP 500/24

Grietje trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Job Symens, zoon van Symen Gerrits en Reinu Jobs. Job, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1640 of 1641.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 vader v. kk. bij Gr.D. HB39/311 24.2.1673 inv. sth. G.B. ter pres. v. Boyen Dircks grv. v. Simen Jobs. HB 39/314 27.5.1673 sch. en d. J.S. gest. m. zijn schoonv. Bartout Corn. Procl.bk 20.1.1668 J.S. verk. 1/3 v. huis St. Jp. a. Jarig Lammerts.

Job was later gehuwd (2) met Trijntie Barthouts.

Job was later gehuwd (3) met Dingen Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Job en Grietje is een kind bekend:

1   Simen Jobs, gortmaker, wonende te Harlingen, is geboren 1664 of 1665.

III-AL      Barthout Michiels, zoon van Michiel Barthouts (II-G) en Neeltie Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1626 of 1627.

HB22 22.12.1656 e.l. te OBZ. Hyp.bk 5.5./30.4.1665 e.l. OBZ kopen huis met herberg OBZ van Pieter Sydses en Haesie Sybrens herbergiers OBZ.(wandelkoop).

Lidm. Vrp. 28.10.1648. Wrsch. dezelfe: Vrp. 18.8.1667 Heerdt Michiels v. Vrp. x Jaaycke Jans v. Hollum (Am.)  LWL143/71 3e procl. 9.2.1650 B.M. c.s. koopt 7/8 v. sate te Finkum gr. 51 pm van Joost en Jan Alberts c.s. LWL179/196 e.l. te Finkum sch. a. Allert Tieerds en Trijntie Pieters e.l. burgers te Hoorn 9000 c.g., onderpand hs c.a. met 51 pm land te Finkum 14.5.1649.

Barthout trouwt op woensdag 23 januari 1647 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Nieltie Jan Joostes, dochter van Jan Joostes en Marichie Joostes.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. Oude Leye.

Van Barthout en Nieltie zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltie Beerts is gedoopt op vrijdag 15 april 1661 te Vcrouwenparochie.

2   Jannichie Beerts is gedoopt op donderdag 1 april 1666 te Vrouwenparochie.

III-AM     Grietie Stevens, dochter van Steven Cornelis (II-H) en Tettie Dircks, is gedoopt op donderdag 5 mei 1622 te St. Annaparochie.

Wass.bk/159.

Grietie was gehuwd (1) met Arien Pieters, zie III-X.

Grietie trouwt op donderdag 4 februari 1655 te St. Jacobiparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Lyuwe Lourens, zoon van Lourens Jacobs Buyrtie en (?)Trijn Lyuwes. Lyuwe, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 18.5.1691/2.3.1686 L.L. en Gr. St. e.l.

Beiden v. St. Jp., hij is bouwknecht bij Trysie Harnts.

III-AN     Willem Stevens, zoon van Steven Cornelis (II-H) en Tettie Dircks, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1624, is overleden voor maandag 13 februari 1708. Willem werd hoogstens 84 jaar.

Wass.bk/159. Procl.bk 13.2.1708 de wed. verk. huis (winkel en loods) in St. Ap. op brede kant bij de oude pijp aan Gerrit Dircks ads. gerecht HB c.u., Dirck Jans schroot W. en Aris Jansen, brouwer mette saal O. (ten profijte v.d. cred.).

Willem was gehuwd met Willemtje Jetses.

Van Willem en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1   Barent Wassenaar, zie IV-BE.

2   Cornelis Willems is gedoopt op woensdag 2 januari 1686 te St. Annaparochie.

Cornelis trouwt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Grietje Bastiaans, dochter van Bastiaan Joukes en Maertie Beerts. Grietje is overleden voor vrijdag 3 februari 1730.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Arjens Borger.

III-AO     Tettie Stevens, dochter van Steven Cornelis (II-H) en Tettie Dircks, is geboren rond 1625.

Tettie was gehuwd (1) met Marten Jans, zoon van Jan Marten Claes en Crijntie Jaspers. Marten, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1655.

1655 Marten Jan Martens wed. nr. 41, 1670 nr.41 M.J.M. kk.

HB35/28v. 20.3.1655 inv. bij T.St., man M.J. ovl., Lenert Corn. en Reiner Clases zijn cur. over de 2 kk. Aut. 6.12.1659 Tewis Gerckes stv., cur. Steven Corn. grv. en Jasper jans oom. 9.5.1653/1.5.1651 e.l. St. Jp. sch. inz. aankoop boerderij v. Willem Jan Aerts, borg Jan Martens St. Jp. HB36/119 5.12.1659 rek. d. Lenert Corn. en Reyner Clases.  HB39/240 14.5.1672 rek. door Steven Corn. grv., Tevis Gerckes stv. J.M. HB37/158v. 21.5.1666 rek. d. Jasper Jans, Lenert Corn. oom v.d. kk.

Van Marten en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Martens is geboren in 1652, zie IV-BG.

2   Neeltie Martens is geboren in 1650.

Neeltie was gehuwd met Jan Douwes. Jan, wagenmaker.

HB39/240 14.5.1672.

Tettie trouwt op donderdag 18 februari 1655 te St. Jacobiparochie op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met Theeuwes Gerckes, zoon van Gercke Lenerts en Lijsbet Thewis.

Bij huwelijk hij v. Hallum, zij v. St. Jp.

Van Theeuwes en Tettie zijn twee kinderen bekend:

3   Maartie Tewis, zie IV-BF.

4   Leendert Theeuwes, zie IV-BH.

Generatie IV

IV-A      Maartje Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (III-A) en Tettie Cornelis.

Van Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwke Eesges is gedoopt op donderdag 10 augustus 1684.

Dieuwke trouwt op zaterdag 4 oktober 1721 te Vrouwenparochie op 37-jarige leeftijd met Dirk Melis (16.3.1766). Dirk, smid, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor woensdag 25 juni 1766.

Hyp.bk 13/10.5.1765 D.M. mr grofsmid OBZ. x Insck Dirks e.l.; id. 20.8./25.6.1766.

Dirk was later gehuwd (2) met Ynske Dirks.

2   Harrent Eesges is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie, zie V-A.

3   Cornelis Eesges, konvooimeester, is gedoopt op vrijdag 17 december 1688 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 11.7.1735/12.9.1734 Corn. Aesges Hameringa, comijs te rechergie te NBZ is borg voor D.D. Kuik, molenaar Vrp.

1749 OBZ.  konvooimr, welgesteld 3p. 30.16.0. Recesbk 15.6.1750 C.Aesges Hameringa, mede erfgen. v. broer Harrent Aesges.

Cornelis trouwt op vrijdag 24 januari 1721 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Heiltje Symons.

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Claas Symens.

4   Aat Eesges is gedoopt op vrijdag 6 juli 1691 te Vrouwenparochie.

IV-B      (?)Teuntie Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (III-A) en Tettie Cornelis.

(?)Teuntie was gehuwd met Jan Teunis. Jan is overleden voor 1650.

Hyp.bk  1650 (bl.31 S.)

Van Jan en (?)Teuntie zijn twee kinderen bekend:

1   Harrent Jans, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 17.11.1634/2.5.1630 H.J. vrijgezel en schipper OBZ. sch. a. Jan Eysses lieutenant en Gryt Hendricks e.l. ald. Hyp.bk 11.11.1667/13.7.1663. e.l. OBZ. Hyp.bk 3.9.1671/14.7.1668 H.J. schipper OBZ. sch. a. Daem Annis en Berber Sibreghdr koopl. ald. HB22 21.12.1663 H.J. schipper OBZ vs Wiemer Corn. OBZ.

Harrent trouwt op dinsdag 8 juli 1642 te Vrouwenparochie met Itke Hermens.

2   Dirckie Jans.

Dirckie was gehuwd met Ewout Jobs, zoon van Job Jans en Jannichie Ewouts. Ewout is geboren rond 1607.

Hyp.bk 4.2.1630 (S/201) E.J. en D.J. e.l. OBZ borgen zijn Reyner Jans en Hidde Jans,omen v. Ewout en Harrent Jans br. v. D.J.

IV-C      Cornelis Dircks, zoon van Dirck Cornelis (III-B) en Neeltie Andries, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1647 of 1648, is overleden voor woensdag 8 januari 1710. Cornelis werd hoogstens 62 jaar en 8 dagen.

Bnr 65, 66.  Wass.bk/165. Aut. 1.3.1654, HB36/160v. weesrek. Hyp.bk 25.12.1701/13.5.1680 e.l. verk. aan Aechie Barthouts (x Arien Christiaans) huis m. sch. etc.en brouwgereedschappen etc. Hyp.bk 7.2./8.1.1710 wed. op NwB o. St. Jp.

Cornelis was gehuwd met Jancke Sybrandus, dochter van Sybrandus Aeneae.

Van Cornelis en Jancke zijn twee kinderen bekend:

1   Aagje Cornelis, zie V-B.

2   Neeltje Cornelis is geboren rond 1680, zie V-C.

IV-D      Jannichie Clases, dochter van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, is overleden voor dinsdag 21 juni 1707.

Jannichie trouwt op donderdag 9 november 1679 te Vrouwenparochie met Lourens Walings van der Mey, zie IV-AU.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Lourens en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tetje Lourens van der Mey, zie V-D.

2   Claas Lourens van der Mey, wagenmaker, wonende te Westernijkerk.

FER 55 21.4.1707 Gosse Elings is schoonvader v. Claas L.

Claas was gehuwd met N Gosses, dochter van Gosse Elings en Jannichie Everts.

IV-E      Trijntje Clases, dochter van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, is overleden voor maandag 10 april 1741.

  1. In de inv. sth. van Corn.Th. Knechje wordt vermeld de inbreng van Tr.Cl. uit de scheiding tussen de 5 kk. v. Claas Arjens en Neeltje Arjens en met stv. Gerrit Pieters. HB59/330 10.4.1741 inv. sth. Tr. Cl., St.Ap., Pybe Stinnerts en de kk. v Claas Corn. en Sara Joh. zijn elk voor de helft erfgen.

Trijntje trouwt op donderdag 12 maart 1682 te St. Jacobiparochie (1) met Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts en Neeltie Clasen. Stinnert, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

BPw95.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Stinnert en Trijntje is een kind bekend:

1   Pybe Stinnerts, zie V-E.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 november 1687 te Gerecht Het Bildt (2) met de ongeveer 38-jarige Cornelis Teunis Knechje, zoon van Thonis Martens en Maartie Cornelis. Cornelis, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1649, is overleden voor woensdag 21 oktober 1716. Cornelis werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 113. 1698 St. Ap. nr. 30, 1708 de huizinge afgebroken en de landen verkocht, 1718 en 1728/39 de wed.

Aut. 21.10.1716 Sybren Jans en Teunis Martens cur. kk. 1e huw. en Corn.Corn. ‘t Hoen cur. k. 2e huw.  Hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de cur. v.d. insolv. boedel v. Jacob Monnickhuis te Edam verk. a. C.T.Kneghie, timmerman en Trijntie Clases e.l. St. Ap. huis en sch. met ontr. v. 15½ mg oud gep. billand op Zuid v. St. Ap., ‘t Huis de Wilde genoemd. Hyp.bk 17.5.1717/13.5.1714 C.T. mr timmerman  en Tr. Cl. e.l. St. Ap. HB54/1 21.10.1716 inv.sth. en sch. en d. Sybren Jans mr wagenmaker St. Ap., Theunis Martens, St. Ap., Jochum Corn. is uitlandig.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntie Jochums.

Datum is 1e procl.

Van Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

2   Claas Cornelis Knechje is geboren 1694 of 1695, zie V-F.

IV-F       Tettie Clases, dochter van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens.

Ged. op bel. Beetgum 23.2.1694.

Tettie trouwt op donderdag 25 november 1688 te St. Jacobiparochie met Teunis Koerts, zoon van Koert N.. Teunis, boer, wonende te Beetgum en te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Lidm.bk Baatgum: vertr. nr St. Jp., woonde op Dijksterhuizen. Hyp.bk 21.8.1707/29.3.1701  e.l. te St. Jp.  huren boerderij m. 19½ mg land OBD o. St. Jp. van Grietje Arjens wed. Claas Aarts.

Beiden v. St. Jp.

Van Teunis en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Koert Teunis is gedoopt in februari 1692 te Beetgum, zie V-G.

2   Claes Teunis is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

Tweeling met Koert.

3   Aafje Teunis is gedoopt op donderdag 8 oktober 1693 te Beetgum.

IV-G      (?)Arien Clases Kok, zoon van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, zeeman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 28.7.1693/11.4.1689 Rinske Jilles wed. Ds Petrus Horreus te Fran. verhuurt a. A.Cl. en Rins A. (transcriptie Sannes Eins Arjens) e.l. St. Jp. sate lands gr. 32 m.oud gep. billand m. hs en sch. op N.O: v. St. Ap. (St. Ap. nr 23 vlgs S.). Hyp.bk 5.12.1701/id A.Cl.K. hsm. St. Ap.

(?)Arien trouwt op donderdag 11 maart 1688 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Rins Arjens.

Beiden v. St. Jp., patr. man Claes Ariens, zij dienstbode bij Claes Aerts.

Van (?)Arien en Rins zijn twee kinderen bekend:

1   Gerrit Arjens Kok is gedoopt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie.

2   Maartje Arjens Kok is gedoopt op donderdag 24 juli 1698 te St. Annaparochie, zie V-H.

IV-H      Marten Clases, zoon van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, is overleden voor maandag 30 april 1731.

Bnr 15. Hyp.bk 12.8.1732/30.4.1731 wed. OBD St. Jp.

Marten trouwt op donderdag 24 oktober 1697 te St. Jacobiparochie met (?)Antie Gerrits, dochter van Gerrit Pieters en Neeltie Ariens (III-E).

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en (?)Antie is een kind bekend:

1   (?)Claas Martens, zie V-I.

IV-I       Berber Willems, dochter van Willem Arien Jacobs (III-G) en Trijntie Jans.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) maar jaartallen onleesbaar, Berber werd 64 jr.

Berber was gehuwd met Dirck Jarichs, zoon van Jarich Martens en Wopck Dircks. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1654 of 1655.

Bnr 50, 55, 111, 206.   1698 St. Jp. nr. 40 en1698/1708/18/28 St. Ap. nr.27,1708/1728 St. Jp. nr. 12 en 40. Flor.1708 13.285 gek. v. erven Antoni de Man. flor. 1700/08/18 25.425. flor. 1700 41.203, 1708/18 38.250, 1718 13.285

Hyp.bk 9.10.1702/4.6.1702 Berber Willems vr. v. D.J. verk. 2 stukken land op ZW v. St. Ap. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) met meerdere namen maar jaartallen onleesbaar: Dirck Dirck 2x , Jarig Dircks en wrsch Dirck Jarigs, zie ook Dirck Jarichs zn. v. Jarich Martens en Wopck Dircks.

Pachter stem 27 St. Ap. 1698 en 1728, St. Jp. nr 40 1698 en 1728 en nr 12 1728. Procl.bk 13.12.1713 Dirk Jarichs, hsm. Zdh. St. Ap. koopt huissteed op smalle kant v. Hoge buurt v. Aart Dircks en Tjaltie Willems, de verk. O. en Beert Dircks W. onder verplichting er een huis op te bouwen.

Van Dirck en Berber zijn zes kinderen bekend:

1   Jarich Dirks, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 48, 109, 206.   Aut. 21.1.1738 DG, huisman OBD o. St. Jp., cur. kk. Willem Dirks en Jannichie Clases. 1728 met Willem Dirks in 1728 pachter stem nr 24 St. Jp.1738 met de kk. v. W.D., gebr. zelf en Sjoerd Walings. 1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.2. 1748 St. Jp. Jarig Dirks erven en W.D. kk. eigenr en met Sjoerd Walings gebr. 17 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. de erven eigenr nr.2 34 7/8 m. m. hs en sch., gebr. Sybe Andrys. Hyp.bk 10.3.28.2.1727 e.l. huisl. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

Jarich trouwt op zondag 26 januari 1710 te St. Annaparochie met Maike Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes.

2   Jan Dirks.

3   Dirk Dirks, zie V-J.

4   Wopkje Dirks, zie V-K.

5   Willem Dirks, zie V-L.

6   Trijntje Dirks, zie V-M.

IV-J       Antie Stevens, dochter van Steven Ariens (III-H) en Heyltie Barthouts.

Antie trouwt op vrijdag 14 februari 1681 te Gerecht Het Bildt met Gerrit Dircks, zie IV-AP.

Datum is 2e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zr v. Arien Stevens.

Van Gerrit en Antie is een kind bekend:

1   Steven Gerrits, zie V-N.

IV-K      Dirck Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (III-K) en Heyltie Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 15 juni 1676.

Bnr 39. Vltgs Wass.bk/174 Rozendal, zn v. Arien Jacobs en Trijntje Dirck Boyens. 1655 D.A.J. nr 18 menist en 1/2 k.30, 1670 nr. 18 de wed. en nr.39 1/2 k.30.

 HB33/61v. 2.12.1647. Aut. 4.3.1679 e.l. ovl. cur. Gerrit Ariens Vrp., DG, oom; aut. 27.3.1680 cur. Gosse Jacobs, koopman St. Ap., oom.  HB40/186v. 15.6.1676 inv. bij Doedtie jan Jaspers wed. D.A.J., Arien en Jannichie beiden volj. en G.A., oom cur. Jan en Willem Dirks, ook sch. en d. HB41/251 4.3.1679 inv. sth. Doetje Jan Jaspers, wed. Dirck Arien Jaccobs, OBD o. St. Jp.

HB21 26.6.1643 D.A.J. St. Jp. x Doedke Jans en cur. Neelke Jans herneemt Procedur v. Claes Willems vorige cur. v. Neelke en Doedke vs Trysie Harrents wed. P.P.

Procl.bk 26.3.1683 Jan en Willem Dircks en Gerrit Hendricks kopen 1/4 v. 17 m. in k. 30 o. St. Jp.van hun broer resp. schoonbr. Arien Dircks plus 1/4 v. 15 m. oud state billand m. hs en sch. en gebruik v. buitenpollen, A.D. heeft dit geërfd van moeder Doetie Jans, naastl. NwB. Oldaens en Dieuwke Braam O. OBD Z. Dieuwke Braams, Pieter Harrents Vogel en Pieter Sjoukes c.s. W.en de NBD N.

Dirck was gehuwd met Doedke Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Doedke is geboren 1620 of 1621, is overleden voor zaterdag 4 maart 1679. Doedke werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2e x Lenert Corn. te Vrp.? (hyp.bk 3.5.1669/1.5.1661 L.C. en Doetie Jans e.l. verk. het pachtrecht van ruim 2 mg oud billand te St. Jp. L.C.. en D.J. e.l. o. Vrp. sch. a. Hendrick Daems als cur. v. zr Maertie Daems

Van Dirck en Doedke zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Dirks.

2   Jannichie Dirks.

1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

Jannichie trouwt op donderdag 3 juni 1677 te St. Jacobiparochie met Gerrit Hendriks, zoon van Hendrik Jan Daems en Aeltie Jans. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1689.

Bnr 39. 1698 St. Jp. de kk. v. G.H. en Willem Dirks elk 1/2 nr.17.

Aut. 12.2.1703 de kk. erfgen. v. Hendrick Jan Daems (test. dd 20.6.1691) en Aeltie Jans; X: Jan Willems, cur. Hendrik Willems, neef, huism. St. Jp. (broer v. Jan W.). HB46/81 22.4.1696 rek. d. Aeltie Jans wed. Hendrick Jan Daems (begint 1688).

Gerrit was later gehuwd (2) met Rieme Sybrens.

3   Jan Dircks Rozendal is geboren 1658 of 1659, zie V-O.

4   Willem Dircks Rozendal is geboren 1661 of 1662, zie V-P.

IV-L      Antje Dirck Ariens, dochter van Dirck Arien Clases (III-L) en Fookel Ariens (Slim).

Antje trouwt op donderdag 2 november 1679 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 39-jarige Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim). Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor donderdag 31 juli 1704. Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 33, 35, 42, 69, 70. 1698 J.J.K. en Claasje Willems nr. 34. 1708/18 de wed. gebr. 1/2 nr.33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35 met Waling Walings de Jonge en de kk. nog 1/8 eigenr en gebr. 1708/18 eigenr 1/4 v. 10m.500r nr.35 k.34; 1708/18 de wed. en kk. nr.1, 1708/18 J.J.K. en Claasie Willems kk. doch de huizingen afgebroken en de landen verdeeld. Flor. 1700 Jacob Jansen cum lib. 8.503, 1708 de kk. met namen Claas Danckerts en Gerrit Arjens.

Wass.bk/176. Hyp.bk 19.9.1737/13.1.1728, 21.6.1728 en 18.6.1731; id. 2.6.1715/11.3.1710. Aut. 31.7.1704 cur. kk.2e huw. Beert Arjens Kuycken,

neef. Hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721 de 2 kk. uit het 1e huw. v. Jacob Jans K. elk voor 1/3 en de kk. v. Arien Jans K. voor 1/3 verk. een sate met 24 mg. oud gep. billand met huis en sch. in de Westhoek O. St. Jp. ( de eerste vrouwen v. Jacob en Arien waren zusters, de zoon Jan uit het 2e huw. van Jacob tr. met een kleindr van Arien en erfde dus mee met het derde deel). Hyp.bk 19.9.1737/13.1./1.6.1726/18.6.1737 dezelfde partijen verk. dezelfde boerderij? aan Dirk Jans Rozendal en Auckje Jetses. St. Jp.

HB42/113v. inv. sth. N.W. Machtel Ariens grm. wkk., Arien Willems, ontv. St. Jp. wordt cur. kk., veel onr. goed.; Tr. J. x Corn. Ysbrands en M.J. x Claas Danckerts. HB49/158 8.8.1704 inv. t.h.v. Antie Dircks wed. J.J.K., huism. St. Jp. + sch. en d.

Procl.bk 8.12.1710 A.D. wed. J.J.K. huurt boerderij NwB o. St. Jp. m. hs en sch., gek. d. Henricus Popta van P. Roeters, gr. 40 1/2 m. naastl. Jacob Meyles, Waling Walings en huurderse.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Neeltie Willems.

Beiden v. St. Jp., hij wednr, patr. bruid Dirck Ariens.

Van Jacob en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1   Jan Jacobs Kuiken is geboren 1682 of 1683, zie V-Q.

2   Dieuwer Jacobs Kuiken is geboren 1683 of 1684.

3   Dirck Jacobs Kuiken is geboren 1685 of 1686.

4   Neeltie Jacobs Kuiken is geboren 1688 of 1689, zie V-R.

5   Arjen Jacobs Kuiken is geboren 1690 of 1691, zie V-S.

6   Fokel Jacobs Kuiken is geboren 1694 of 1695, zie V-T.

7   Cornelis Jacobs Kuiken is geboren 1699 of 1700, zie V-U.

IV-M     Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs (III-N) en Maertie Ariens, is overleden voor 1697.

Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens.  Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

Arien trouwt op maandag 19 augustus 1686 te Vrouwenparochie met Antie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 de kk. v. Antie Hendriks en A.H. verk. een sate oud gep. land met huis etc en totaal 36 mg land OBD o. Vrp., zoals in bezit geweest v.d. bijz. Beert Boyens; de kk. bezitten 10 mg en Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen 26 mg, koper Dirk Jarichs o. St. Ap.

Hyp.bk 19.5.1728/6.12.1727 A.H. te Lwd.

Antie was later gehuwd (2) met Beert Boyens.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Arien en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Jacob Ariens is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, zie V-V.

2   Hendrickje Ariens is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie, zie V-W.

3   Maartie Ariens is gedoopt op donderdag 22 november 1691 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 19 mei 1697. Maartie werd hoogstens 5 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

4   Joris Ariens, schoenmaker, wonende te Hijlaard en te Dongjum, is gedoopt op donderdag 30 april 1693 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 10.5.05.1.1728. Procl.bk 30.1.1719.

IV-N      Daem Barthouts, zoon van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, koopman, wonende te Ferwerd en te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 januari 1634 aldaar, is overleden op dinsdag 9 augustus 1689. Daem werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Grafschr. HB/12. Hyp.bk 26.12.1668/26.5.1666 Daem Beerts en Ybeltie Jans e.l. St. Ap. sch. a. Dirck Jans en Lijsbetie Jans e.l. te Vrp., onderpand landen te Vrp. Hyp.bk 10.7.1671/10.5.1668 e.l. koopluiden St. Ap. HB23 15.7.1678 de crediteuren v.d. e.l. gewoond hebbende te St. Ap.

Daem was gehuwd met Ebeltje Jans (Ysselstein), dochter van Jan Feyckes en Antie Eeckes.

GJ1975/63.

Van Daem en Ebeltje zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Daams is geboren 1668 of 1669, zie V-X.

2   Dieucke Daams is geboren rond 1671.

Dieucke trouwt op zondag 28 mei 1702 te Harlingen op ongeveer 31-jarige leeftijd met Pieter Jarichs Adema. Pieter, bakker, wonende te Harlingen.

Aut. 17.10.1718 cur. kk. Jan Daams als oom.

3   Beert Daams is geboren 1672 of 1673.

4   Jan Daams is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, zie V-Y.

5   Antie Daams is geboren rond 1681.

Flor. 1718 Antie Daams gek. v. Hessel Sytsen 38.240.

IV-O      Neeltie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te St. Annaparochiie.

1668 scheiding en deling, oom van Neeltie Bartouts is Symon Ariens (GJ 2009/234). Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltei Baert Daems wed. H.P. heeft onm.kk. HB111 Ger. HB 23.7.1674 Barthout Heres St. Jp. contra Neeltie Beerts wed. H.P: nu x Lammert Reyners (!), St. Ap.

FER 12 f.14 31.1.1671 N.B. hsvr. v. Lammert Reyners verk. 4 ½ mg land op Munnikebildt o. Hallum aan Danckert en Mijntie Taeckes, Daam Corn. O., Daam Ariens Z., Claes Gerrit D(?)aams erven W. en Arien Chriatiaans N.

Neeltie trouwt in 1659 op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Harrent Pyters, zoon van Pyter Stevens en Neeltie Harrents. Harrent, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 november 1637 aldaar, is overleden voor donderdag 12 mei 1667. Harrent werd hoogstens 29 jaar en 6 maanden.

Wass.bk/157.Hyp.bk 8.5.1668/3.5.1663 H.P.Stevens en Neeltie Beerts e.l. St. Ap.   Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltie Baert Daems wed. H.P met onm.kk..; id. 8.5./3.5.1663 e.l. St. Ap. HB38/31v. 5.6.1668 inv. sth. H.P.op de oostkant v. St. Ap., wed. hertr. Prot. S.A. 3.5.1662 H.P. en N.B. e.l. kopen van ds Joh. Stonebrinck en Jannichie Pyters plaats met 39 mg oud Billand o. St. Ap. Hyp.bk 15.5.1668/14.5.1662/6.5.1663 e.l. St. Ap. sch. a. ds Joannis Stonebrinck St. Jp. en Jannichie Pyters zr en zwager. HB39/206 6.11.1671 rek. d. ds Joh. Stonebrinck St. Jp. cur. weeskk., Lambert Reyners stiefv.

Van Harrent en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Barthout Harrents is geboren 1660 of 1661.

2   Pieter Harrents is geboren 1661 of 1662.

3   Neeltie Harrents is geboren 1664 of 1665.

Neeltie trouwt in 1668 op 32-jarige leeftijd (2) met Lambert Reimers, zoon van Reimer N.. Lambert, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 februari 1707 aldaar.

Bnr 143. 1670 St. Ap. nr. 40. (Zd Middelw. tegen grens Vrp.), 1698 nr.32.

HB38/31v. patroniem Reimers. HB22 17.7.1671 patroniem Reyners. Recesbk 19.6.1671 L. Ryners man en voogd v. N.B.

Van Lambert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

4   Jouck Lammerts is gedoopt op donderdag 29 oktober 1671 te St. Annaparochie.

5   Beert Lammerts is gedoopt op donderdag 15 september 1678 te St. Annaparochie.

IV-P       Aegie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is geboren rond 1640, is overleden na 1677. Aegie werd minstens 37 jaar.

Aegie was gehuwd met Arien Christiaans, zoon van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 11 april 1719.

Bnr 34. Aut. 15.2.1677 Hyp.bk 25.10.1671/3.5.1669 e.l. OBZ sch. a. Jac.Corn. en Jancke Gerrits e.l. Vrp.

Van Arien en Aegie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Arjens.

Wass.bk/181. Aut. 13.4.1733  Corn. Arjens Jonker en Lieuwe Ockes cur. inz. sch. met Ysbrand Lammerts.

Beert trouwt op zondag 23 oktober 1712 te St. Jacobiparochie met Antie Johannes Stonebrink, dochter van Johannes Henrici Stonebrink en Jannichie Pyters. Antie is overleden voor zondag 13 april 1732.

Antie was eerder gehuwd (1) met Lammert Ysbrands.

2   Rinsje Arjens Wassenaar.

Rinsje trouwt op zondag 16 april 1719 te St. Jacobiparochie met Pieter Lenerts Jonker, zoon van Lenert Cornelis Jr. en Maertie Joris Oldaen.

3   Christiaan Arjens is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Vrouwenparochie, zie V-Z.

IV-Q      Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is geboren rond 1644, is overleden voor maandag 29 maart 1694. Jannichie werd hoogstens 50 jaar.

Jannichie was gehuwd (1) met Dirck Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Dirck is gedoopt op donderdag 31 augustus 1634 te St. Annaparochie.

HB22 18.7.1670 Abe Lourens x Maertie Stevens vs Jannigje Barthouts wed. Dirck Stevens nu x Daem Ariens Gelder.

Jannichie trouwt op donderdag 1 augustus 1669 te Vrouwenparochie op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met Daam Arjens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes. Daam, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1694 te Vrouwenparochie.

Bnr 104. Aut. 29.3.1694: ooms Dirk Cornelis, bakker en Beert Boyens voogden over de kk. Hyp.bk 25.6./2.5.1684 e.l. huisluiden OBD o. St. Ap.Flor.1700°08 D.A. kk. 9.554.

Hyp.bk 9.6./19.5.1686 e.l. sch. a. Corn. en Hoite Ysbrands, koopl. StJp., onderp. state en eigen landen. Hyp.bk 27.6.1686 borgen Olfert, Gerben en Hiltie A.G. broers en zr. HB45/34 inv. sth. D.A.G. HB46/205v. 15.1.1697 rek. d. Dirck Corn. HB50/211 6.7.1707 rek. d. Dirck Corn. Procl.bk 14.2.1681 huurder 24 m. oud billand en 10 m. NwB.gek. d. Jurjen Cl. Fontein (S. St. Ap. nr. 7).

De jongste 2 kk. gedoopt te Vrp.(tweeling). HB23 6.4.1696 de kk. zijn erfgen. van oom Gerben A.Gelder.

NB lidm.bk Vrp. Daam Corn. Gelder en Trijntje Heins, zij als wed. lidm. 14.9.1707.

Datum is 3e procl.

Van Daam en Jannichie zijn acht kinderen bekend:

1   Tettie Daams Gelder is geboren 1670 of 1671, is overleden op dinsdag 6 november 1731. Tettie werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Zerk Vrp. Lidm. Vrp. als wed. lidm. 1704, naar St. Ap. 1721.

Tettie trouwt op woensdag 28 april 1700 te Vrouwenparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Menno Teekes, zoon van Teeke N.. Menno is overleden voor maandag 5 maart 1714.

HB53/47v. 5.3.1714 inv.sth. M.T. wed. T.D., erfgenamen worden genoemd.

Tettie trouwt op vrijdag 3 februari 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Jan Dircks.

Tettie trouwt op zondag 25 mei 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 50-jarige leeftijd (3) met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes. Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.

HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Willems.

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Dieucke Ypes.

Hendrik was eerder gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.

2   Antie Daams Gelder is geboren 1673 of 1674.

1718/1728 Vrp. n.r15 (kan ook haar nichtje zijn).

3   Cornelis Daams Gelder is geboren 1675 of 1676.

4   Maartie Daams Gelder is geboren 1677 of 1678.

5   Beert Daams Gelder is geboren 1680 of 1681, zie V-AA.

6   Dirckje Daams Gelder is geboren 1683 of 1684.

7   Aechie Daams Gelder is geboren 1687 of 1688, zie V-AB.

8   Aafke Daams is geboren 1687 of 1688, zie V-AC.

IV-R      Arien Barthouts, kind van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor 1683 te St. Jacobiparochie. Arien werd hoogstens 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Aut. 11.4.1683: oom Dirk Cornelis is voogd van de kk. moeder hertr. Aut. 11.12.1693 A.B. en A. G. ovl., cur. Arien Jans, neef en schrijver v.e. comp.voetkn. en Jan Ariens Kuycken, neef inz. sch. m/g met stv. Aut. 25.2.1695 cur. Reiner Clasen stv., huisman en ontv. St. Jp. HB43/269 11.5.1683 sch. en d. HB45/145v. 29.1.1695 rek. d. Reiner Clases HB45/233 z.d. (mei 1695) rek. d. Arien Jans, schrijver v.e. comp.infanterie. HB47/74 3.10.1699 rek. d. Reiner Clasen.

Recesbk 26.10.1663 A.B. comanihouder. HB22 7.7.1673 slachter te St. Ap.

Arien was gehuwd met Antie Gerbens, dochter van Gerben Jans Verlaen en Aechie Dirck Stevens. Antie is gedoopt op donderdag 9 maart 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 december 1693. Antie werd hoogstens 42 jaar, 9 maanden en 1 dag.

HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ‘t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.

Antie was later gehuwd (2) met Reyner Claes.

Van Arien en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Ariens is geboren 1674 of 1675.

2   Dirck Ariens is geboren 1675 of 1676.

3   Aechie Ariens is geboren 1678 of 1679, zie V-AD.

IV-S       Dircktie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op zondag 25 december 1650 te St. Annaparochie, is overleden voor 1688. Dircktie werd hoogstens 37 jaar en 7 dagen.

HB23 10.9.1683 wed. A.S. brouwerse St. Ap.

Dircktie was gehuwd (1) met Aert Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Aert, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 2 augustus 1635 aldaar, is overleden in 1678. Aert werd 43 jaar.

Wassenaarbk bl. 159. Aut. 1679 cur. kk. Claas Aarts oudoom. HB41/218 11.11.1678 inv. sth. A.S. en sch. en d. HB44/143 8.3.1693 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap., oom v.d. 2 kk. Lidm. Vrp. bel. tussen 1162 en 1689 (!).

Van Aert en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts is gedoopt op donderdag 7 maart 1675 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 9 oktober 1692. Aafje werd 17 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

2   Tettie Aarts is gedoopt op donderdag 16 juni 1678 te St. Annaparochie, zie V-AE.

Dircktie was gehuwd (2) met Cornelis Hendricks ‘t Hoen, zoon van Hendrik Cornelis ‘t Hoen en Fookel Cornelis Gelder. Cornelis, chirurgijn en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 27 oktober 1637 aldaar, is overleden voor dinsdag 12 augustus 1704. Cornelis werd hoogstens 66 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Bnr. 109, 126, 216.   1698 St. Ap. nr.23, id. Vrp. nr. 20. Flor.1700 65.572, 1708 nihil (nr Rienck 43.469 en Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge 4.187, Joh. Jacob 2.301).

HB aut.18.6.1683, 18.1.1704 en 12.8.1704 A.. Beert Clasen mr bakker, cur. Beert Boyens, huism. o. Vrp. en Claes Walings, zwager. Hyp.bk 21.5.1706/23.5.1704: alle kk. met partners genoemd, verk. boerderij met 34½ mg land op W. v. St. Ap. (S.St.Ap. nr 34) en gek. v. erven Davelaar (hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701). HB43/276 3.7.1683 inv. + sch. en d., 3 boerderijen: 2 in St. Ap. en 1 in Vrp. + los land.  Hyp.bk 23.7.1699/8.12.1696 verhuurt boerderij voor het merendeel op N.O. v. Vrp. gr. 23 ½ mg. m. nieuw gebouwde huisinge aan Douwe Feddes en Grietie Gosses.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Minke Riencks.

Van Cornelis en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

3   Beert Cornelis ‘t Hoen is geboren 1683 of 1684, zie V-AF.

4   Dirck Cornelis ‘t Hoen is geboren 1685 of 1686, zie V-AG.

IV-T       Antie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 19 december 1701. Antie werd hoogstens 47 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Antie trouwt op donderdag 1 oktober 1682 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks. Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 april 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 september 1722. Dirk werd hoogstens 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).

mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.

Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was later gehuwd (2) met Maartie Gooses.

Van Dirk en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dirks Backer, zie V-AH.

2   Beert Dirks, zie V-AI.

IV-U      Waling Symens de Jonge (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (III-P) en Trijntie Ariens.

HvFr. decr.verk. III 25 f.49 8.3.1687: Claas en Upt Fransen, burgers Lwd, als cur. v.d. kk. v. Dirck Pieters de Olde ovl. te Hallum, verkopen een stemdr. sate a.d. Hereweg bij Mariengaarster molen gr. 52 pm aan Rintie Rintjes, bruiker Waling Simons.

Waling trouwt op vrijdag 26 maart 1683 te Gerecht Het Bildtl met Antie Franses, dochter van Frans N..

1e x Dirck Pieters, beiden v. Hallum.

Zij wed. v. Dirck Pieters.

Van Waling en Antie is een kind bekend:

1   (?)Neeltje Walings, zie V-AJ.

IV-V      Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (III-P) en Trijntie Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 9 januari 1714.

Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens. 1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.

GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ‘t Hoen en Claes Walings, ooms. Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ‘t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ‘t Hoen

Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds. HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ‘t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

Arien trouwt op vrijdag 18 november 1678 te Gerecht Het Bildt (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.

Hij wednr, zij wed. v. Fr.Gerrolts.

Arien trouwt op donderdag 21 juli 1689 te St. Annaparochie (2) met Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen (IV-S) en Minke Riencks.

Arjaantje was later gehuwd (2) met Frans Lases Hilverda.

Van Arien en Arjaantje zijn drie kinderen bekend:

1   Simon Arjens (Slim) is geboren 1690 of 1691, zie V-AK.

2   Cornelis Arjens (Slim) is geboren 1692 of 1693, zie V-AL.

3   Heyman Arjens (Slim), distillateur, wonende te Leeuwarden en te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 15.10.1730/19.3.1729, id. 29.3.1760/26.12.1752 te St. Ap.

IV-W     Jan Hendricks, kind van Hendrick Ariens (III-Q) en Lijsbet Jans Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1712.

Bnr 41. 1698 J.H. en Gerrit Meintjes elk 1/2 nr.30.

Hyp.bk 8/5.10.1704 J.H.A. huism o. St. Jp. en Gr. J. e.l. Niet zeker van goede persoon. Aut. 22.3.1712 cur. Cornelis Wops en Douwe Gerbens; aut. 22.5.1713  cur. Lourens Arjens, schipper, St. Jp., zwager. Hyp.bk 14.12./3.11.1696 J.H. huism. o. St. Jp. x Gr. J. sch. a. Pleuntie Martens, 1e x Arien H. onze br., nu x Gerrit Minties. HB52/31 22.3.1712 inv. sth. e.l., huislieden. HB52/284v. 8.3.1713 rek. d. Douwe Gerbens en Corn. Wops, Neeltie x Eernst Jans en Lijsbet ook genoemd maar niet als vrouw v. Corn. Wops.

Hyp.bk  15.9.1706/28.1.1705/3.6.1705 J.H.A. hsm o. St. Jp. verk. een sate oud gep. billand gr. 33 mg a.d. Cruisweg o. St. Jp., door verk. bewoond, houdt nog 5 jr huur, aan Claes Corn. Schierhuis en Maartie Corn. OBD St. Jp.

Jan trouwt op vrijdag 12 maart 1683 te Gerecht Het Bildt met Grietje Jurjens. Grietje is overleden voor dinsdag 22 maart 1712.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans, zie V-AM.

2   Klaasje Jans, zie V-AN.

3   Neeltje Jans, zie V-AO.

4   Hendrick Jans is gedoopt 1687 of 1688.

Aut. 22.5.1713 enigszins innocent.

5   Feyckje Jans is geboren 1690 of 1691.

Feyckje trouwt op maandag 1 januari 1731 te St. Jacobiparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd met Leendert Jacobs. Leendert, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.7.1731 beh.oom kk v. Corn. Wops en Lijsbet Joh. (Jans).

IV-X      Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Ariens (III-Q) en Lijsbet Jans Kuyck.

Neeltie trouwt op vrijdag 16 september 1667 te Gerecht Het Bildt met Jan Evert Claeses, zoon van Evert Clases en Wytske Gerrits. Jan, wonende te Hallum, is overleden voor maandag 5 juni 1702.

HB38/39 24.2.1668 gesterkt met zijn vader Evert Claes. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691  N.H. wed. te Hallum HB42/167 15.12.1680 inv. sth. Wytske Gerrits, cur. kk. Dirck Dircks Kuyck. Hyp.bk 2.9.1706°5.6.1702 N.H. wed. J.E. te OBZ. verk. 4 mg land a.d. Koudeweg. Hyp.bk 2.9.1706/5.6.1702 wed. te OBZ. Procl.bk  18.5.1668 e.l. verk. 1/5 v. 2 m. in k. 43 aan de andere erven v. Hendrick Ariens.

Datum is 3e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Jan en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans is geboren rond 1667.

2   Trijntie Jans is geboren rond 1670.

3   Jannichie Jans is geboren 1672 of 1673, zie V-AP.

IV-Y      Jannichie Pieters, dochter van Pieter Pieters (III-S) en Lijsbet Arien Gerbens, is overleden voor vrijdag 10 maart 1702.

Jannichie trouwt op donderdag 19 september 1680 te St. Jacobiparochie met Jan Jansen Prater. Jan, dekker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 maart 1702.

Bnr 25. 1698 St. Jp. J.J.Prater n.u. nr. 16 (was nr.17), 1708 id.  Flor. 1700 3.120, 1708 nr. Claas Pieters.id. 1700 Jan Jans decker 31.–, 1708 de erven id.

Aut. 10.3.1702 en 11.1.1707 e.l. ovl., cur. Arjen Corn. Joncker, St. Jp., Claes Corn. huism St. Jp. en Pyter Feickes, neef en mr timmerman St. Jp.

Hyp.bk 12.3.1722/24.12.1718 Arjen Corn. Jr mr bakker en P.F. mr timmerman beiden St. Jp. cur. kk J.J. Prater Hyp.bk 1.6.1722/24.12.1710/23.5.1713  de overige kk. verk. aan Pieter Jans en Hendrickie Jans 3/4 v.d. boerderij met 32 ½ mg land op het West v. St. Jp. HB48/104 10.3.1702 inv. sth. J.J. en Jann.P., St. Jp., oudste dr Jannichie x Harmen Juriens; sate oud gep. land gr. 33 mg op ZW v. St. Jp. + huis St. Jp.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Cornelis i.l. huism. o. St. Jp., die naast Arjen Corn. Joncker cur. was v.d. wkk. v. J.J.Prater en J.P. i.t. e.l. huisl. te St. Jp. HB51/24.11.1710 rek. d. Arjen Corn. Jonker, koopm. en bakker St. Jp.

Beiden van St. Jp., hij “praeter en decker”.

Van Jan en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Jans is geboren rond 1680, zie V-AQ.

2   Pieter Jans Prater is geboren 1683 of 1684, zie V-AR.

3   Jan Jans is geboren 1689 of 1690.

4   Harrent Jans is geboren 1697 of 1698.

Harrent trouwt op zondag 21 maart 1723 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 27-jarige Grietie Walings Langius, dochter van Lijsbet Riencks of Waling Gerbens Langius. Grietie is geboren 1695 of 1696.

Harrent trouwt op zondag 2 september 1725 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd (2) met Jobje Hendriks.

Jobje was later gehuwd (2) met Tjerk Tjerks.

5   Antie Jans is geboren in 1701.

Antie trouwt op zondag 1 december 1726 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd met Claas Tjeerds. Claas, kleermaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Claas was later gehuwd (2) met Antje Lammerts.

IV-Z      Trijntie Pieters, kind van Pieter Pieters (III-S) en Lijsbet Arien Gerbens, is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

Trijntie trouwt op donderdag 21 april 1689 te St. Jacobiparochie met Rinse Auckes, zoon van Aucke N. Rinse, wever, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 16.8.1707

Hij weversgezel., zij v. Terschelling.

Van Rinse en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Pyter Rinses, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 30.5.1731 als neef cur. k. v. Lourens Clasen en Trijntje Auckes.

2   Abe Rinses.

3   Lijsbeth Rinses.

4   Reiner Rinses, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738 gebr. nr. 27 BP500/3.

IV-AA   Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters (III-S) en Lijsbet Arien Gerbens.

Aut. 10.8.1707 reeds enige jaren absent, cur. Lijsbeth is Lenert Corn.(Jonker), ontv. Nw Bildt inz. nal.sch. Neeltie Pieters, wed. Wytze Louws.

HB51/333 1710 rek. d. L.C.Jonker

Pieter was gehuwd met Neeltje Jans.

Van Pieter en Neeltje is een kind bekend:

1   Lijsbeth Pieters is geboren 1688 of 1689.

IV-AB   Jan Dircks, zoon van Dirck Pieters (III-U) en Neeltie Jans, schipper en gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1646 of 1647.

Aut. 16.8.1707 cur. kk. Rinse Aukes en Trijntie Pyters, dan schipper te St. Jp. HB43/337v. 5.5.1684 Willem Dirk Pieters cur. Jan Dircks. HB23 5.11.1678 J.D. gardenier St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 1 november 1674 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Trijntie Lous, dochter van Louw Jacobs en N Harrents. Trijntie is overleden voor zondag 26 maart 1684.

Niet duidelijk wie de ouders zijn. Aangezien Pieter Feikes samen met Tjalle Arjens te Harl. cur. is over de kk. v. Sybe Andries en Antie Lous, zou ze eveneens een dr kunnen zijn van Lou Lammerts en Sytske Watses Heringa, maar ze wordt niet vermeld in het Heringaboek.

NB Pieter Feickes en Sybe Andrys waren halfbroers, dus dat kan ook reden voor cur.schap zijn!

HB43/308 26.3.1684 inv. sth. Tr. L., naaste bloedverw. Grietje Sybrants wed. Dirck Feddes en Jacob Lous, broer. HB43/337v. 5.5.1684 sch. en d. na overlijden Tr. L., hierin vermeld dat Tr. L. via haar vader Louw Jacobs ontvangen heeft uit de boedel van Dirck Pieters 450 cg.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Sijbren Dirks.

Trijntie was later gehuwd (3) met Pieter Feikes (zie IV-AD).

Beiden v. St. Jp., hij gardenier, zij wed. v. S.D.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1   Dirk Jans.

IV-AC   Tettie Dircks, dochter van Dirck Pieters (III-U) en Neeltie Jans, is geboren 1649 of 1650.

Tettie trouwt op donderdag 28 februari 1669 te St. Jacobiparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd met Sydse Hettes. Sydse, wonende te Pingjum.

Proces H.v.Fr. (S.B65M/618 1684 te Pingjum.

Hij v. Pingjum, zij v. St. Jp.

Van Sydse en Tettie is een kind bekend:

1   Neeltie Sydses.

Neeltie was gehuwd met Broer Allarts. Broer, wonende te Rijs.

IV-AD   Pieter Feikes, zoon van Feike Jobs (III-V) en Tettie Pieters, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1655 of 1656.

Aut. 20.7.1716 als oom cur. over k. v. Hoyte isbrands en Trijntje W.v.Buren. Hyp.bk 10.9.1720/21.7.1716 P.F. mr timmerman en Sijke Jans e.l. St. Jp.

HB45/144 16.1.1695 sch. en d. W.W.v. Buren als bestevader v. Tettie en Feike Pieters kk. v. M.W. bij P.F. t.e.z. en P.F. nu x Sijke Jans t.a.z.

Pieter was gehuwd (1) met Sijke Jans.

Pieter trouwt op donderdag 25 januari 1680 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (2) met (?)Amerens Clases, dochter van Claes Walings (III-AI) en Tettie Boyens.

Beiden v. St. Jp., hij timmermansgezel.

Pieter trouwt op donderdag 2 april 1682 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (3) met Trijntie Lous, zie IV-AB.

Hij mr timmerman en wednr.

Pieter trouwt op donderdag 24 augustus 1684 te St. Jacobiparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (4) met Maartje Willems van Buren., kind van Willem Willems van Buren. en Bauckie Eernstes.

Van Maartje en Pieter zijn twee kinderen bekend:

1   Feike Pieters, zie V-AS.

2   Tetje Pieters, zie V-AT.

IV-AE   Sibe Andries, zoon van Andries Siebes (III-V) en Tettie Pieters, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1648 of 1649, is overleden voor zondag 21 maart 1688. Sibe werd hoogstens 39 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Bnr 29. Aut. 18.12.1678 en aut. 21.3.1688 S.A. ovl. cur. kk. Willem Beerts en Dirck Ariens beh.ooms. Aut. 6.5.1696 cur. Tialling Ariens vroedsman Harl. en Pyter Feickes timmerman St. Jp. inz. sch.moederl. goed. m. stv.  HB44/130v. 21.3.1688 inv. bij A.L. wed. S.A. nu x Jan Jan Tonis (m.z. Tzietsa?!).

HB48/179 26.9.1702 rek. Pieter Feickes en Tjalle Arjens Fopma, burgemr. Harl. HB51/210v. 4.10.1709 rek.. id. inz. Andries en Sybrichie.

Sibe was gehuwd met Antie Lous, dochter van Lou Lammerts en Sytske Watzes Heringa. Antie is geboren in 1661, is overleden in mei 1696. Antie werd 35 jaar.

1698 St. Jp. de kk. v. Antje Louws 1/3 nr.45 en 1708/1728 id.

Antie was later gehuwd (2) met Jan Jans Tzietza.

Van Sibe en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Sytske Sybes is geboren 1680 of 1681.

2   Andries Sybes is geboren 1682 of 1683, zie V-AU.

3   Sibychie Sybes is geboren rond 1686, zie V-AV.

IV-AF    Trijntje Feikes, dochter van Feike Jobs (III-V) en Tettie Pieters, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor dinsdag 15 januari 1732. Trijntje werd hoogstens 75 jaar en 15 dagen.

Bnr 7, 46, 101.   1708/18 St. Jp. nr. 3, 27  en 35. 1728 St. Jp. nr.27 en 35.

HB56/159 13.5.1723 inv. t.h.v. Trijntie Feickes, laatst wed. v. Reinder Clasen inz. smidsgereedschap met erven v. Hendrik Willems, Trijntje neemt over tegen taxatiewaarde. HB58/358 inv. stn. Tr.F. laatste wed. v. R.Cl. te St. Jp. dorp, veel zilver met intialen.

HB20 15.2.1696 Tr.F. heeft geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pieters.

Trijntje trouwt in 1674 op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Dirck Arjens Mercator, zie IV-AI.

Van Dirck en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1   Feike Dirks, zie V-AW.

2   Trijntje Dicks Mercator.

Vlgs statenregister 1737 eigenr v. 1/9 van stemnr 35 “De Kas”.

3   Antje Dircks Mercator.

In Statenregister genoemd als voor 1/9 pachter stemnr 28/27

4   Arien Dircks Mercator is geboren 1674 of 1675.

5   Tettie Dircks Mercator is geboren 1688 of 1689.

Vlgs Wass.bk/183 1e x Harmen Aarts en 2e x Sipke Beernts, echter als Douw een zoon is dan meer wrsch. dat Tetje dr is van Dirk Douwes en Neeltje Feikes; dit laatste is juist zie HB55/92 19.3.1720 inv. sth. Neeltje Feikes, dr, 1e huw. Tettie Dirks x Harmen Aarts.

6   Dirck Dircks Mercator is geboren 1691 of 1692, zie V-AY.

Trijntje trouwt op donderdag 21 april 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Reyner Claes, kind van Claes Reyners en N Jaspers. Reyner, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 20 januari 1701.

Bnr 16, 17, 26, 46, 65, 101.   1698 nr.3 en nr.27 n.u. en 1/4 nr.26 k.43. St. Ap. nr.36. 1708/18 de 3 nakk. v. R.Cl. bij A.G. 3/5 v.3m.320r in nr.19 k.50 en 1/4 nr.26 k.43.

Wass.bk/193. 1670 nr.VIII (Fran.land). Ontvanger St. Jp., hertr. 1695 Trijntje Feikes. Hyp.bk 2.1.1695/14.6.1685 R.Cl. en A.G. e.l. St. Jp. Aut. 20.1.1701 HB47/161 20.1.1701 inv. sth. R.Cl. oud ontv. St. Jp. HB49/11 17.1.1703 rek. inz. boedel d. Reiner Clasen en Jan Willems; id./35 18.1.1703 sch. en d. met Trijntie Feykes. HB49/204v. en 229v. 22.5.1705 rek. d. Claas Reiners. HB51/84v. 19.7.1709 id.

Flor. R.Cl. n.u. 30.294, 1708 de wed. Tr.F. id.

Reyner was eerder gehuwd (1) met Aeffke Jans Tzietsa.

Reyner was eerder gehuwd (2) met Antie Gerbens (zie IV-R).

Van Reyner en Trijntje is een kind bekend:

7   Sjoerd Reinders, zie V-AX.

IV-AG   Neeltje Feikes, dochter van Feike Jobs (III-V) en Tettie Pieters, is geboren 1659 of 1660, is overleden voor dinsdag 19 maart 1720. Neeltje werd hoogstens 60 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Corn. inz. kk. v. Jan Jansen Prater. HB55/92 18.3.1720 inv. sth. N.F., laatst wed. v. Cl.Corn. in de Zdh. St. Jp., kk. genoemd; sate en landen gr. ± 17 mg. en 9 mg. los gepacht land a.d. Groene Dijk bij Min.ga door N.F. geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pyters.

Neeltje trouwt in 1680 op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Dirk Douwes. Dirk, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1695.

Hyp.bk 13.1.1708/28.4.1689 D.D. en N.F. e.l. St. Jp. Aut. 14.9.1696 D.D. en N.F. ovl.,(N.F. niet ovl.!)  cur. Jan Ariens Kuycken inz. v/g met moeder en stv. HB46/193 6.10.1696 inv. ten h. N.F. wed. D.D. mr bakker St. Jp., nu x Claes Corn., NF. heeft een boerderij geërfd van Antie Jans, wed. v.d. assesseur Harrent Pieters.

Van Dirk en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Dircks is geboren 1683 of 1684, zie V-BA.

2   Geertie Dircks is geboren 1683 of 1684.

Tweeling met Tettie.

Geertie was gehuwd met Wytse Wybes.

Bnr 58. 1718 St. Jp. nr. 44.1728 St. Jp. wed. W.W. en kk nr. 44. Flor. 1718 gek. v. Jacob Gerbens Quader 12.300.

3   Douwe Dircks is geboren 1688 of 1689.

19.3.1720 vrijgezel.

Neeltje trouwt op donderdag 13 januari 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd (2) met Claes Cornelis Schilder. Claes, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 28 december 1706.

Bnr 48. 1698 St. Jp. Cl. Corn. n.u. nr 24., 1708/18 Neeltje Feikes id. Flor. 1700 27.300, 1708/18 de wed. id.

Hyp.bk 10.1.1707/9.6.1699 Cl.C. en N.F. e.l. St. Jp. sch. a. Pieter Feickes mr timmerman St. Jp. Aut. 19.3.1720 e.l. Zdh St. Jp. ovl., cur. Pyter Feyckes mr timmerm. St. Jp. en Bartel Corn.,koopman St. Jp., ooms. HB55/321v. 20.1.1722 rek. d. Bartel Corn., naam Claas Corn. Schilder (!).

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

4   Sijke Clases, zie V-AZ.

5   Feike Klases is geboren 1701 of 1702, zie V-BB.

6   Jannichie Clases is geboren 1704 of 1705.

IV-AH   Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (III-W) en Maertie Pieters, is gedoopt op zondag 31 mei 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 april 1702. Tettie werd hoogstens 53 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Bij doop: vader dorpsrechter. Bij huwelijk van St. Jp., daarom niet zeker of dit de juiste Tettie is.

Tettie trouwt op donderdag 21 februari 1669 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd met Wop Pyters, zoon van Pyter Wops. Wop, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1700.

Bnr 62. 1698 gebruiker 5 mg in stemnr 18 Nw Bildt, St. Jp. Hyp.bk 10.5.1688 Jacob en Wop Pyters; W.P. x T.C. Flor. 1700 de wed. 5.105, 1708/18de erven id.

Procl.bk 22.4.1661 W.P. c.u. koopt perceel a.d. Boonweg, 275 r. in k. 40 m. huis etc. van Pieter Folkerts Koning, de Boonweg W. Tjepke Harmens O en Waling Corn. N. Hij verkoopt dit weer in 16.2.1663 aan P.F. Koning, maar dan wordt geen huis vermeld. Procl.bk 3.3.1690 W.P. b.b. en c. op perceel a.d. Boonweg van 2 mg, wordt echter geniaerd door Cornelis en Waling Walings ratione sang. en als naastl.

Hyp.bk 11/10.5.1688 Wop Pyters en Tettie Corn, huisl. St. Jp. en mr Jacob Bischop chir. en Antie Barnardus (Beernts of Barents) e.l. St. Jp. nemen obl. over van Jarig Lammerts c.s., obl. was t.l.v. Neeltie Ariens Claes (nog i.l.) op de nagelaten goed. v. Claes Ariens Jacobs ad. 2000 cg., Jacob en Pyter betalen elk 1000 cg. HB48/145 12.4.1702 inv. sth. Tettie Corn., wed. W.P. op Nw Bildt o. St. Jp.; er zijn1 voork. en 2 nakk.; + sch. en d. dd. 3.1.1703. HB48/174 1.9.1702 rek. d. Corn. Wops inz. sth. Tettie Corn.

NB HB22 28.5.1677 Wopco Pieters vrijgezel te St. Jp.

Wop was eerder gehuwd (1) met Leen Thomas.

Beiden van St. Jp., hij weduwnaar.

Van Wop en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Wops, zie V-BC.

2   Amerens Wopkes, zie V-BD.

IV-AI    Dirck Arjens Mercator, kind van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM), brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 19 december 1692.

Wass.bk/183. Aut. 18.12.1678 en 23.8.1695, cur. Dirck Stevens oudoom en Tjalling Jacobs oom. HB44/127 29.3.1689 Dirck Arien Pyters, brouwer cur. kk. Sibe Andries. HB45/209 23.8.1695 inv. bij T.F. wed. D.A., brouwer St.Jp., nu x R.Cl. HB45 (geen fol.nr, laatste blz.) 26.5.1696 sch. en d. inz. kk. Dirck Ariens, brouwer, St. Jp. en Antie Gerbens (sic, m.z. Trijntie Feickes), nu x Reiner Clasen. HB23 19.12.1692 wed. + kk.

Dirck trouwt in 1674 met de hoogstens 18-jarige Trijntje Feikes, zie IV-AF.

IV-AJ    Trijsie Ariens, dochter van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM).

Trijsie trouwt op donderdag 1 juli 1677 te St. Jacobiparochie met Tjalling Jacobs, zoon van Jacob Cornelis en Metke Tjallings. Tjalling, boer, wonende te Nieuwebildtzijl.

Woonde o. Hallum. FER18/477/478 mrt 1722 inzake boelgoedpenningen.

Hij van NBZ en zij v. St. Jp.

Van Tjalling en Trijsie zijn zeven kinderen bekend:

1   Antje Tjallings is gedoopt op woensdag 26 april 1679 te Vrouwenparochie, zie V-BE.

2   Arjen Tjallings is gedoopt in 1682, zie V-BF.

3   Jacob Tjallings, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt in 1686.

Bnr 207, 252.  1718/28 gebr. nr. II en 1/2 nr.25 k.2. FER19/132 3e pr. 20.11.1741 Tietje Jans hsvr. v. Jac. Tj. Oudeleye o. Hallum verk. grondpachten uit huizen.

Jacob trouwt op zondag 5 september 1717 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met Tietie Jans.

Tietie was eerder gehuwd (1) met Romke Jans.

4   Mettie Tjallings is gedoopt in 1689.

5   Cornelis Tjallings is gedoopt in 1692.

6   Grietie Tjallings is gedoopt in 1695.

7   Dirck Tjallings is gedoopt in 1698.

IV-AK   Pieter Ariens, zoon van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM), snijder, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1643 of 1644, is overleden voor woensdag 15 maart 1702. Pieter werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Wass.bk/182: 3x getr., 2e vrouw onbekend, mr snijder OBZ. Aut. 15.3.1702 e.l. ovl., cur. Tjalling Jacobs beh.oom NBZ. HB48/138 15.3.1702 inv. sth. R.W. wed. P.A. OBZ., Eelkje Pieters meerderj. HB51/277 6.8.1710 rek. d Tjalling Jacobs, huism. Nw Munnikebildt NBZ. o. Hallum

Pieter trouwt op zondag 28 oktober 1674 te St. Jacobiparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd met Rixt Willems. Rixt is overleden voor woensdag 15 maart 1702.

Hij v. St. Jp., zij v. Oosternijkerk.

Van Pieter en Rixt zijn zes kinderen bekend:

1   Eelkje Pieters.

In 1702 meerderj.

2   Maertie Pieters is geboren 1678 of 1679.

3   Arjen Pieters is geboren 1681 of 1682.

4   Tettie Pieters is geboren 1686 of 1687, zie V-BG.

5   Bauckje Pieters is geboren 1689 of 1690, zie V-BH.

6   Grietie Pieters is geboren 1691 of 1692.

IV-AL   Harrent Ariens, zoon van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM), is geboren 1649 of 1650, is overleden voor maandag 9 maart 1699. Harrent werd hoogstens 49 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Aut. 9.3.1699 cur. k. Tjalling Jacobs beh.oom. HB46/310 9.3.1699 inv. ten huize v. J.J. wed. H.A. in de westhoek OBD St. Jp., J.J. nu x Jochum Jans.

Harrent trouwt op donderdag 5 februari 1693 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Jeltie Johannes, dochter van Johannes N..

HB46/324v. 22.3.1702 Wibren Sipkes op de Leye, Joh. Joh. te Engwierum en Eelke Takes te Ferwerd zijn borg voor J.J. en Jochum Jans.

Jeltie was later gehuwd (2) met Jochum Jans.

Zij van Oudeleye.

Van Harrent en Jeltie is een kind bekend:

1   Arjen Harrents is geboren 1693 of 1694, zie V-BI.

IV-AM  (?)Trijntje Walings, dochter van Waling Buwes (III-Z) en Antie Pieters.

(?)Trijntje was gehuwd met Johannes Bauckes, zoon van Baucke Feddes en Wapke Rommerts. Johannes, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 4 augustus 1704.

Aut. 4.8.1704 J.B. smid a.d. OBD ovl., cur. kk. Fedde Bauckes, oom en Beert Arjens Kuycken, huism. St. Jp.

Van Johannes en (?)Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Waling Johannes is geboren 1686 of 1687, zie V-BJ.

2   Tet Johannes is geboren 1694 of 1695, zie V-BK.

3   Wapke Johannes is geboren 1697 of 1698, zie V-BL.

IV-AN   Tetje Walings Wijngaarden, dochter van Waling Barthouts (III-Z) en Antie Pieters.

Lidm. Hallum, ingek. v. Vrp. 1694.

Tetje trouwt op donderdag 31 mei 1696 te Hallum met Jochum Jelles. Jochum, wonende te Hallum.

Bij huw. b.v. Hallum. FER15/172 Tetje Walings Wijngaarden wed. J.J. a.d. Hereweg o. Hallum niaert verk. v. hs te Ferwerd door Beert Jans te St. Jp. een volle neef van haar. 16/20 3e pr.12.12.1707 T.W.W. wed. Jochum Jelles te Hallum verk. hs te Ferwerd. Bij doop Jochum alleen moeder genoemd, vader dus wrsch. al ovl.

Van Jochum en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jochums is gedoopt in 1697 te Hallum.

2   Jochum Jochums is gedoopt in 1699.

IV-AO   Rinnichie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris.

Rinnichie was gehuwd met Harmen Dircks van der Mey, kind van Dirk Hendriks van der Meij en Jantien Eelkes. Harmen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. GJ2009/177. 1708 gebr. nr.24 k.3.Hyp.bk 23.5.1714/20.5.? R.D. wed. H.D. v.d. Mey NBD o. Vrp. sch. a. mijn broer Joris Dircks en Aafie Symens e.l. o. St. Ap.

Procl.bk 6.3.1699 H.D.v.d. M. en Geertie Dircks v.d. Mey cum marito verk. 2/3 v, sate gr. 27 m. in k. 33 o. St. Jp. aan H.G. v.d. Haven, Harl., de erven G.v. Viersen en Rintie Tamboeser O., Danckert Taeckes W., de  OBD Z en de NBD N. Procl.bk 3.3.1710 H.D. huurt boerderij  NwB o. Vrp. gr. 31m. 279r.waarvan 1/4 wordt  gek. d. wed. A. v. Glinstra van de wed. M. v. Wijckel ( de helft behoort al aan koperse).

Van Harmen en Rinnichie is een kind bekend:

1   Gerrit Harmens van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. 1718 gebr. nr.24 k.3.

IV-AP    Gerrit Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annparochie.

Bnr 120. 1698/1708 St. Ap. nr. 22, 1698 Vrp. met Ysbrand Jans nr.31, 1708 gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr.19 k.8.Procl.bk 11.11.1695 huurder plaats in k.9 en 1/2 k. 8, gek. d. vr.v. Fr. v. Burum van vr.v. H. v. Glinstra. Flor.1700 25.144, 1708 32.182 (bij o.a. v. Dammis Gerrits 5.038).

Wass.bk/196. Hyp.bk 25.2.1691 G.D. vader en voogd kind bij wln. Antie Stevens.

FER56/128v. 13.6.1712 weesrek door Gerrit Dirks a.d. NBD o.Vrp. cur. kind Lourens Walings v.d. Mey en Jannichie Clases.

Gerrit trouwt op vrijdag 14 februari 1681 te Gerecht Het Bildt (1) met Antie Stevens, zie IV-J.

Gerrit trouwt op donderdag 10 september 1693 te St. Annaparochie (2) met Antje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes.

Beiden v. St. Ap.

IV-AQ   Tettie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), doch jaartal niet leesbaar, oud 61 jr.

Tettie was gehuwd met Siebren Heins, zoon van Hein N.. Siebren, boer, wonende te Pingjum en te Vrouwenparochie.

Bnr 205, 247.  1708 Vrp. gebr. nr.X en  20 k.7. en 1718/28 eigenr en gebr.beide nrs.1738 de kk. eigenr. en Jacob S. gebr.1748 id. gebr. Foppe Fransen. flor. 1718 18.020 van Is. v. Hoven.

Stamvader fam. Twijnstra. Procl.bk 31.3.1710 T.F. hsvr. v. S.H a.d. OBD o. Vrp.koopt voor 20.000 gld boerderij OBD, oud en nw billand  gr. 47 m.  (18 oud en 29 nw) o. Vrp.van juffr. Jacoba v. Gelder (x D.M. de Neufville, A’dam), naastl. oudbildt Beert Boyens O, Pieter Ariens Z, Schorer W., door kopers bewoond en gebruikt.

Siebren was later gehuwd (2) met N.N..

Van Siebren en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Sipke Siebrens, zie V-BM.

2   Jacob Siebrens, zie V-BN.

3   Hein Siebrens.

IV-AR   Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Arjen was gehuwd met Mettie Jurriens, dochter van Jurrien Jochums en Hiltie Cornelis Yssel. Mettie is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Aut. 11.3.1696 cur. Joannes Swart schoolmr Vrp. en Jelle Corn. Yssel.

Mettie was later gehuwd (2) met Pieter Jacobs.

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695, zie V-BO.

2   Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699, zie V-BP.

3   Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4   Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5   Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.

IV-AS    Geertie Walings van der Mey, dochter van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits.

Geertie was gehuwd met Gerrit Arien Jacobs, zie III-J.

IV-AT    Philips Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 mei 1691.

Aut. 30.5.1692 L.E. ovl. Lourens Walings oom te Marrum DG cur. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691 L.W. wed. Ph.W. St. Ap. Niet in GJ 2009.

HB41/70v. 1677/8 weesrek. door Isbrant Jansen inz. kk. van zijn zuster (is halfzr), hij noemt Phil.Walings mijn zwager. BPw98: 1681 thans o. Vrp.verkopen huis Warmoesstr., St. Ap. DG

Philips trouwt op donderdag 14 augustus 1664 te Vrouwenparochie met Lijsbet Everts, dochter van Evert Clases en Wytske Gerrits. Lijsbet is overleden op vrijdag 25 april 1692.

HB44/72 26/30.4.1692 inv. sth. L.E. wed. Ph.W., Lourens en Dirk Walings, Gosse Elings en Isbrand Jans omen wk., Geertie Walings tante.

Beiden v. Vrp.

Van Philips en Lijsbet is een kind bekend:

1   Wytske Philips van der Mey is geboren 1684 of 1685.

IV-AU   Lourens Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits, wonende te Marrum.

Bnr 213. 1698 Vrp. met Gosse Elings nr.26, 1708 de kk. 1/2 en Jan Clases n.u. 1/2., 1718 de erven 3/8 en Jan Clases kind 5/8 ongescheiden. Flor. 1700/08 met Gosse Elings resp de erven 35.560.

Aut. 30.5.1692 DG. FER42/87 1.5.1694 inv. bij L.W.v.d.M te Marrum op de Mieden, nu x Eelckje Piers, cur. kk. is Steven Clases te St. Ap., Dirck Waling is broer en ovl., Wytske Philips is broeders dr. FER43/177v. 28.11.1700 inv. sth. L.W. v.d.M., Gerrit Ysbrands, St. Ap. cur. kk. 2e huw., zilver met initialen. FER53/311v. 23.5.1702 en 55 /21.4.1707 rek. door Gosse Elings, resp. Jan Clasen (schoonzn G.E.) inz. kk. Lourens W.v.d.M., Gerrit Pyters te St. Jp. ook cur., Pier Joh. te Marrum cur. nakk.; ontv. v. Waling Gerryts 100 cg., ontv. landh. plaats o. Vrp. en 1/2 pl. o. Vrp. bruiker Teunis Gerrits. FER 56 f.108v. 13.6.1712 rek. door Gerrit Dircks a.d. Nieuwe Dijk o. Vrp. als cur. v. Claas Lourens.

Lourens was gehuwd (1) met Eelkje Piers, dochter van Pier Johannes.

Van Lourens en Eelkje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Lourens van der Mey.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26, ds Joh. de Hartog 5/8 (x Jayke Jans Bergsma), Harmen Jans 1/8, Beert Jans 1/8.

2   Trijntje Lourens van der Mey.

Lourens trouwt op donderdag 9 november 1679 te Vrouwenparochie (2) met Jannichie Clases, zie IV-D.

IV-AV   Gerrit Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits.

Van Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Waling Gerrits van der Mey.

FER 55 21.4.1707 rek. inz. kk. Lourens W.: obl. t.l.v. Waling Gerryts dd 17.5.1701, borg Gerryt W. v.d. Mey.

IV-AW  (?)Trijntje Olpherts, dochter van Olphert Walings (III-AD) en Willemtie Gerrits, is overleden voor maandag 23 november 1716.

HB54/19 23.11.1716 inv. sth. Tr.O., laatst wed. v. G. Idses (m.z.Yedes). Zou ook dr kunnen zijn v. Olphert Arjens Gelder.

(?)Trijntje trouwt op woensdag 12 januari 1701 te Vrouwenparochie met (?)Gerrit Iedes, zoon van Yde Jans en Dieucke Gerrits. (?)Gerrit, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 23 juni 1709.

Aut. 23.11.1706 e.l. ovl. cur. k. Waling Clasen DG OBZ en Dirck Willems OBZ. HB56/164 19.4.1723 weesrek.

Hyp.bk 29.4.1711/23.6.1709 Tr.O. wed. G.Y. te OBZ. Lidm. Vrp. hij bel. 19.2.1706, zij doop op bel. id.

NB 14.10.1683 laat een Yde Gerrits te Vrp. een dr Aacht (oudste) en Ansck dopen, de moeder is doopheffer.

Beiden v. Vrp.

Van (?)Gerrit en (?)Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Willemtje Gerrits is geboren in 1701.

Ged. Vrp. 20.6.1706 ± 4½ jr oud.

2   Aeffie Gerrits is gedoopt op zondag 20 juni 1706 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 23 november 1716. Aeffie werd hoogstens 10 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

IV-AX   Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits (III-AE) of Gosse Joris.

Rinnichie trouwt op woensdag 14 februari 1680 te Vrouwenparochie met de hoogstens 31-jarige Aert Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents. Aert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1648 of 1649.

HB36/240v.  kwiteert zijn cur. dd. 13.10.1672. HB23 24.12.1688 hsm. NwB o. Vrp.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1   Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 augustus 1685.

2   Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 december 1689 te Vrouwenparochie.

3   Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 november 1695 te Vrouwenparochie.

IV-AY   (?)Hendrik Gosses, zoon van Corsje Gerrits (III-AE) of Gosse Joris, herbergier, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 13.2.1724/2.4.1712 hospes OBZ. Hyp.bk 11/9.1.1718 e.l. OBZ huren herberg “De witte Klok” van wln Jan Tj. Kuiken.

(?)Hendrik trouwt op zondag 12 november 1702 te Vrouwenparochie met Maartie Jans Kuycken, dochter van Fokel Lieuwes of (?)Jan Tiercks Kuycken.

Beiden v. OBZ.

Van (?)Hendrik en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Fokeltje Hendriks, zie V-BQ.

2   (?)Jan Hendriks Kas, zie V-BR.

3   (?)Lieuwe Hendriks Kas, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 19.9.1740 LH.K. te OBZ.

IV-AZ   N Gosses, dochter van Corsje Gerrits (III-AE) of Gosse Joris.

N was gehuwd met Siemen Ritskes, zoon van Ritske Jans en Bauck Symens. Siemen, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 13 februari 1730. Siemen werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Hyp.bk 26.5.1685/8.1.1682 verk. met zr Geertie ruim 1 mg land op zuid v. St. Ap. gebuirte. Procl.bk4.5.1716 naastl. brede kant Warmoesstr. Procl.bk 13.2.1730 D.L. wed. S.R. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Siemen was later gehuwd (2) met Dirkje Lenerts.

Van Siemen en N zijn vijf kinderen bekend:

1   Bauckje Siemens is gedoopt op donderdag 19 maart 1682 te St. Annaparochie, zie V-BS.

2   Korsje Siemens is gedoopt op donderdag 16 september 1688 te St. Annaparochie.

Korsje trouwt op woensdag 1 juli 1711 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Cornelis Arjens, zoon van (?)Arjen Cornelis en Auckje Ynses. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 141. 1718 nr. 11. 1728 St. Ap. C.A. wed. en kk. nr.11.1738 id nu Jacob Tjerks eigenr en gebr.

Hyp.bk 3.5.1715/2.2.1714 e.l. St. Ap. kopen boerderij met ± 32 mg oud gep. billand op N.O. v. St. Ap. van Jacobus Horreus, Franeker.

Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 K.S. wed. C.A., huism. St. Ap. verk. sate lands op N.O. V. St. Ap aan Jacob Tjerks en Jannigje Corn. (S. St. Ap. nr 23).

3   Geertje Siemens is gedoopt op zondag 1 maart 1693 te St. Annaparochie.

4   Ritske Siemens, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie.

5   Gosse Siemens is gedoopt op donderdag 7 november 1697 te St. Annaparochie.

IV-BA   Claas Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

1718 nr.5. 1728/38/48 St. Ap. Cl.Ysbrands wed. en kk. nr.5. Joris Pieters gebr.41 1/2 m. m. hs en sch. Flor. 1718 van Ysbrand Jans en Take Tieerds 20.165.

FER45 4.8.1710 inv. sth. Trijntie Gosses, Marrum en Jan Clasen, cur. kk. Claas Ysbrands, huism. op Het Bildt en Pier Franssen, huism. Hallum. (Trijntje Gosses is dr v. Gosse Elings en Jannichie Everts)

HB61/142 15.8.1749 inv. boedel Dieuke Taekes door erven: Wybren Clases voor 3/8, Jannigje Clases (x Willem Dirks) 1/4 en Grietje Clases (x Jan Clases) 3/8; o.a. hs met sch. en 29m.389r. oud gep. land Zdh. St. Ap. gebr. door Boyen Jans en 2 huizen smalle kant St. Ap., veel zilver met initialen o.a. TT.G.H. en I I.T.A. HB61/324 21.7.1751 sch. en d. Procl.bk 16.2.1750 de erven verk. 2 huizen smalle kant v.d. Hoge buurt St. Ap.

Recesbk 17.1.1724 Wybren Clases, hsm. o. St. Ap., Jarig Dirks (x Maycke Cl.) hsm. o. St. Jp., Dieuke Taekes moeder v. Grietje Cl., Willem Dirks hsm. St. Jp. erfgenaam van zijn kind bij Wytske Clases.

Claas trouwt op donderdag 9 mei 1686 te St. Annaparochie met Dieuwke Taekes, dochter van Taeke Tjeerds. Dieuwke is overleden voor vrijdag 15 augustus 1749.

Misschien dr v. Taeke Tjeerds, lakenkoper te St. Ap. en mede-eigenaar van nr.5 in 1698/1708. Procl.bk 16.2.1750 de erven verk. huis op brede kant hoge buurt St. Ap. aan Corn. Anes mr timmerman en Willemtie Jacobs.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1   Wybren Clases, zie V-BT.

2   Grietje Clases.

Hyp.bk 11.12.1762/id. Griet Clases o. Vrp. inz. huurschuld, ziet af van huurrecht van sate van mevr Grovestins.

Grietje trouwt op zondag 11 maart 1725 te St. Annaparochie (1) met Jan Clases. Jan is overleden voor woensdag 21 juli 1751.

Bnr 203. Hyp.bk 26.10.1762/31.1.1752 Boyen Jans hsm St. Ap. en Wytske Jans e.l. (x Vrp. 19.5.1748, hij v. Vrp.) zijn sch. a. Jelle Ysbrands en Maayke Wybrens als mede-erfgen. v. grm. Dieucke Taekes; Boyen Jans laat dr Dieucke dopen. Hyp.bk 23./19.2.1763 Claas Jans te Vrp. en Boyen Jans St. Ap. hebben Grietje Clases wed. Gerrit Tjeerds elk een koe bijgezet gekocht in het boelgoed dd 21.12.1762.

Recesbk 3.2.1721 Claas Ysbrands en Pier Fransen, huislieden a.d. Hereweg (Hallum) en o. St. Ap., cur. nagel. dr  v. Jan Clasen.

Grietje trouwt op zondag 5 november 1752 te Vrouwenparochie (2) met Gerrit Tjeerds. Gerrit, schipper, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 15 december 1762.

Bnr 203, 245.  Hyp.bk 15.12.1762/id. Sytske Gerbens (x Sipke Beernts, huism. o. St. Jp.) als grootmoeder en voogdesse over de minderj. kk. v. wln. Gerrit Tjeerds doet afstand van de door hem nagel. boedel t.b.v. de cred. Aut. 19.12.1762 id. en 11.2.1774 Corn. Steensma, schoolmr. St. Jp. en Joh. Leenderts Gorter hsm. o. Wier cur. HB64/944 18.7.1774 rek. d. Joh.L. Gorter, Geertje tr. Leendert Arjens mr metselaar St. Jp.

1749 St. Jp. snikschipper 2+4 14.17.0.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertie Walings.

3   Jannichie Clases, zie V-BU.

4   Maike Clases.

Maike trouwt op zondag 26 januari 1710 te St. Annaparochie met Jarich Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems. Jarich, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 48, 109, 206.   Aut. 21.1.1738 DG, huisman OBD o. St. Jp., cur. kk. Willem Dirks en Jannichie Clases. 1728 met Willem Dirks in 1728 pachter stem nr 24 St. Jp.1738 met de kk. v. W.D., gebr. zelf en Sjoerd Walings. 1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.2. 1748 St. Jp. Jarig Dirks erven en W.D. kk. eigenr en met Sjoerd Walings gebr. 17 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. de erven eigenr nr.2 34 7/8 m. m. hs en sch., gebr. Sybe Andrys. Hyp.bk 10.3.28.2.1727 e.l. huisl. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

5   Wytske Clases.

Wytske trouwt op zondag 5 mei 1715 te St. Annaparochie met Willem Dirks, zie V-L.

IV-BB   Gerrit Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes, lakenkoper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 1 januari 1721.

Aut. 26.11.1720 e.l. St. Ap. ovl. Isbrant Jansen grv., cur. Pier Fransen, huism. o. Hallum DG. inz. sch. goed. grootouders met ooms. HB45/184 2.4.1695 genoemd als lakenkoper, x Tr. Gerrits. Aut. 1.1.1721 cur. Grietje: Jacob Sybrens DG mr timmerman, St. Ap. en Gerrit Gerrits DG koopm., Lwd.

FER 43/177v. 28.11.1700 cur. kk Lourens Walings v.d. Mey te Marrum.

Gerrit trouwt op donderdag 12 november 1682 te St. Annaparochie met Tryntje Gerrits, kind van Gerrit N..

Naam ook Tettie bij huw.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Gerrit en Tryntje zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Gerrit Gerrits, zie V-BV.

2   Wytske Gerrits, zie V-BW.

3   Grietje Gerrits is geboren rond 1702.

IV-BC   Cornelis Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 13 januari 1728.

Bnr 214, 217.  1698 St. Jp. nr.2 nom.ux samen met Claas Danckerts n.u. 1/3 en nr.19 id. 1708 Vrp. nr.31,1718 Vrp. nr.13 en 31, 1728 Corn.Ysbrands kk.t.w. Sipke Sybrens n.u. en Jacob Corn. nr.13, de kk. Jan en Gerrit Corn. nr.31; 1708 St. Jp.  C.Y. n.u. en Claas Danckerts n.u 1/3 nr.2 en id. 1718 2/3. Flor. 1708/18 34.280 gek. v. Ysbrand Jans en wed. Dirck Gerrits, 1718 gek. v. Gosse Elings kk. 31.350.

Hyp.bk 19.9.1737 Gerryt Arjens en Arjen Jacobs Kuiken cur. 3 jongste kk.  HB49/158 1704 te St. Jp., 1705 te Vrp.

Proces over boerderij nr.13 (S.B65L/569 e.v.): Corn. Ysbrands koopt 26.9.1714 sate van Jan Jansen O.Nijkerk als cur. v.d. kk. v. Dirck Jans en Ael Gosses i.l. e.l. ald. gr. 31½ mg., gebruikt en bewoond door Sake Oenses.

Cornelis trouwt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie met de hoogstens 23-jarige Trijntje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Neeltie Willems. Trijntje is geboren 1671 of 1672.

Van Cornelis en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Neeltje Cornelis, zie V-BX.

2   Jan Cornelis, zie V-BY.

3   Jannichie Cornelis, zie V-BZ.

4   Jacob Cornelis, boer, wonende te Wier.

Bnr 217. 1728 Vrp. met Sipke Sybrens n.u. nr. 13.1748 met Sybren Sipkes eigenr nr.13.1758 eigenr nr.13, 1768/78 de wed. id. 1788 de erven id. en gebr.

Boer op sate “De Winkel”.

Hs Lont: zonder kk. ovl. E.l. testeren 8.5.1751 (S. B65L/569 e.v.), uit de bijbehorende rechtzaak blijkt Johannes Meinderts gebruiker is geweest van  nr 13, huurcontract dd.12.1.1780.

Jacob trouwt op zondag 31 juli 1729 te Vrouwenparochie met Janke Sybes Andringa.

5   Gerrit Cornelis, zie V-CA.

6   Grietje Cornelis, zie V-CB.

7   Maartje Cornelis, zie V-CC.

IV-BD   (?)Grietje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes.

(?)Grietje trouwt op donderdag 16 oktober 1698 te St. Annaparochie met Gerrit Arjens, zoon van Arjen N. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 30 april 1738.

Hyp.bk 9.6.1738/30.4.1738. FER77/177 Andries Ariens hsm. op de Leye o. Hallum sch. a. Trijntje en Arjen Gerrits 14/27.1.2.1737.

Datum is 3e procl., hij v. Oudeleye, zij v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Gerrits, zie V-CD.

2   Trijntje Gerrits.

Trijntje trouwt op zaterdag 20 mei 1724 te St. Jacobiparochie met Jan Martens. Jan, boer, wonende te Minnertsga.

IV-BE    Barent Wassenaar, zoon van Willem Stevens (III-AN) en Willemtje Jetses, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

Wass.bk/184: Beert Willems W. Aut. 19.6.1750 HB31 22.6.1750 inv. sth. Tjerkje Lenerts hsvr. v. Tjerk Jacobs (Fetse Jac.?)., 1e man Berent W. Wassenaar, 2 huizen in Warmoesstr., inv. textielwinkel. HB62/1 22.2.1756 rek. d. Reinder Clasen, volm. St. Jp. cur. kk., Meindert Tjebbes mede cur., 2 huizen St. Ap. in de Warmoesstr., laken- en bontwinkel. Hyp.bk 10.10.1729/12-5-1727 Barent W. Wassenaar vrijgezel te St. Ap. koopt brouwerij c.a. op smalle kant v.d.Warmoesstr.(procl.bk 13.10.1727).

Procl.bk 3.3.1727 Barent Willems W. koopt huis op Hoge buurt bij de oude pijp van Pieter Jansen en kk. bij wln Amerins Lenerts, de erven Aris Jansen O., mennonite vermaning Z., Dirck Jans W. en de straat N.

Barent trouwt op zondag 8 augustus 1728 te St. Annaparochie met Tjerkje Lenerts, zie V-CF.

Hij v. St. Ap., zij v. Harlingen

Van Barent en Tjerkje zijn twee kinderen bekend:

1   Willem Barents Wassenaar.

2   Attie Barents Wassenaar.

Attie trouwt op zondag 26 februari 1758 te St. Annaparochie met de 29-jarige Mense Michiels, kind van Michiel Pieters en Trijntje Menses. Mense, schuitevoerder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 juni 1728 aldaar.

IV-BF    Maartie Tewis, dochter van Theeuwes Gerckes (III-AO) en Tettie Stevens.

Procl.bk 15.3.1706 M.T. St. Ap. koopt huis achter de kerk v.d. erven v. Tettie Gerrits wed. Ype Corn.(huurt het al).

Maartie trouwt op vrijdag 9 april 1694 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 37-jarige Fedde Lenerts, zoon van Lenert Feddes en Lysbeth Simons. Fedde, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 8 november 1706. Fedde werd hoogstens 49 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bnr 107. Aut. 17.7.1699. Aut. 8.11.1706 moeder hertr. cur. Gerardus Antonides mr. chir. St. Jp. HB44/190v. z.d. (1693) inv. sth. B.P., erfgen zijn brs en zrs v. Baafke; huis Warmoesstr. smalle zijde. HB50/61 8.11.1706 sch. en d. en inv. ten huize v. Maertie Feddes, wed. F.L., nu x Freerck Taeckes. Procl.bk 10.3.1704 F.L. c.u. bbc op huis c.a. in de Warmestr. gek. v. Claas Jansen, Take Freercks N. en Simon Popkes Z., wordt geniaerd door Maartie Clases hsvr, v, Jacob Pieters.

Fedde was eerder gehuwd (1) met Baafke Popkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Fedde en Maartie zijn twee kinderen bekend:

1   Lenert Feddes is geboren 1694 of 1695.

2   Tewes Feddes is geboren 1696 of 1697.

Maartie trouwt op zondag 26 september 1706 te St. Annaparochie (2) met (?)Freerck Taeckes, zoon van (?)Take Freercks en Wytske Wopkes. (?)Freerck, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.7.1731/8.6.1726 e.l. winkeliers St. Ap.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

IV-BG   Jan Martens, zoon van Marten Jans (III-AO) en Tettie Stevens, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1652.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1   Marten Jans is gedoopt op donderdag 18 mei 1679 te St. Annaparochie.

2   (?)Tetje Jans is gedoopt op vrijdag 15 mei 1682 te St. Annaparochie, zie V-CE.

3   Dirck Jans is gedoopt op donderdag 4 januari 1685 te St. Annaparochie.

4   Krijntie Jans is gedoopt op donderdag 4 juli 1686 te St. Annaparochie.

5   Antie Jans is gedoopt op donderdag 19 mei 1689 te St. Annaparochie.

IV-BH   Leendert Theeuwes, zoon van Theeuwes Gerckes (III-AO) en Tettie Stevens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 31 mei 1728.

Bnr 9. 1708/1718 met Hidde Pyters gebr. nr. 16 k.53 en met Marten Pyters 14 m. in nr.17 k.52 en 2 m. alleen.

Aut. 30.1.1720, aut. 31.5.1728 OBD o. St. Jp. cur. kk. Jan Martens de Vries en Gerryt Gerryts, beiden huisl. o. St. Jp. HB57/278 31.5.1728 inv. sth. L.T., ook meerderj. kk. genoemd. HB58/1 12.8.1729 rek. d. Jan M. de Vries

Leendert trouwt op donderdag 3 november 1695 te St. Jacobiparochie met Attje Pyters, dochter van Pyter Martens en Tjerkje Hiddes de Vries. Attje is overleden voor maandag 31 mei 1728.

HB46/52v. 13.1.1696 rek. d. Jan Ariens.

Beiden v. St. Jp.

Van Leendert en Attje zijn zeven kinderen bekend:

1   Tetje Lenerts.

Tetje trouwt op zondag 16 januari 1718 te St. Jacobiparochie met Jan Allerts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Jan, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 20.11.1732 als oom cur. k. Trijntje Allerts, OBD o. St. Jp.

2   Tjerkje Lenerts, zie V-CF.

3   Teves Lenerts, zie V-CG.

4   Claasje Lenerts is geboren 1704 of 1705.

Claasje trouwt op zondag 18 juli 1728 te St. Jacobiparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met Jacob Joris, kind van Joris Hendriks en Trijntje Jacob Wouters. Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.2.1732 hsm. NwB. o. St. Jp.

5   Lijsbet Leenderts is geboren 1706 of 1707, zie V-CH.

6   Jannichje Lenerts is geboren 1708 of 1709, zie V-CI.

7   Pieter Leenderts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.

Bnr 8 en 10.  Zoon v. Leendert Teeuwes? Zeer wrsch. wel, gebr. land in zelfde kavel. Huism. OBD. o. St. Jp. 1738 gebr. 14 m. in nr.17 k.52.1748 St. Jp. gebr. nr.1.

Pieter trouwt op zondag 22 maart 1733 te St. Jacobiparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met Amerens Walings Wassenaar, dochter van Waling Walings en Antie Stevens.

HB59/185v. 19.7.1740 inv. sth. A.W., zilver met wapens en letters.

Amerens was eerder gehuwd (1) met Jan Martens de Vries.

Pieter trouwt op zondag 30 april 1741 te St. Jacobiparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd (2) met Welmoed Jetses, dochter van (?)Jetse Gerrits en Houkje Pieters.

Welmoed was later gehuwd (2) met Hendrik Jeltes.

Generatie V

V-A     Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents of Maartje Harrents Scheyff (IV-A), smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent trouwt op zondag 26 april 1705 te Vrouwenparochie op 18-jarige leeftijd (1) met Dieuwke Walings van der Mey, dochter van Waling Pieters van der Mey en Trijntje Dankerts.

Beiden v. OBZ.

Van Harrent en Dieuwke is een kind bekend:

1   Waling Harrents is gedoopt op dinsdag 5 november 1715 te Vrouwenparochie, zie VI-A.

Harrent trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrickje Ariens, zie V-W.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp.

Van Harrent en Hendrickje zijn acht kinderen bekend:

2   Aartie Harrents is gedoopt op zondag 24 juni 1714 te Vrouwenparochie.

3   Arien Harrents is gedoopt op woensdag 11 maart 1716 te Vrouwenparochie.

4   Jannichie Harrents is gedoopt op dinsdag 26 januari 1717 te Vrouwenparochie.

5   Rinnichie Harrents is gedoopt op zondag 22 januari 1719 te Vrouwenparochie.

6   Antie Harrents is gedoopt op zondag 14 september 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer grm. Antie Hendrick Joris vr. v. bijz. Beert Boyens.

7   Maartie Harrents is gedoopt op zondag 14 september 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer Maartie Harms (m.z. Harrents), vaders moeder.

Maartie was gehuwd met Willem Tjepkes. Willem, wonende te Leeuwarden.

Schipper op het Vliet.

8   Antie Harrents is gedoopt op zondag 1 augustus 1723 te Vrouwenparochie.

HB113 16.6.1761 testament  v. A.H.

Antie trouwt op zondag 6 juli 1760 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd met de 43-jarige Symen Alberts, zoon van Albert Symens en Japke Hendicks Olaus. Symen, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 20 september 1716 aldaar.

1749 St. Ap. 2p. 12.13.0. Procl.bk 13.4.1794.

Symen was later gehuwd (2) met Aafje Saskers.

9   Aesge Harrents is gedoopt op zondag 20 juli 1727 te Vrouwenparochie.

V-B     Aagje Cornelis, kind van Cornelis Dircks (IV-C) en Jancke Sybrandus.

Wass.bk/165

Aagje was gehuwd (1) met Tyleman Gerrits, zoon van Gerrit Tylemans Bergenpas en Heiltje Arjens van der Mei.

Aagje trouwt op zondag 15 mei 1735 te St. Jacobiparochie (2) met de 30-jarige Gerrit Walings, zoon van Waling Clases en Grietie Jetses. Gerrit, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in 1705 te Finkum/ Hijum.

Hyp.bk 19.5.1745/18.4.1741 e.l. OBD o. St. Jp. Procl.bk 22.2.1751 verk. hun huis OBD o. St. Jp. aan Cl. Joh. Kuik.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Klaasje Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerrit en Aagje zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Gerrits Bouwveint, zie VI-B.

2   Waling Gerrits van Noord is geboren op zaterdag 2 juli 1735, zie VI-C.

3   Jetse Gerrits is geboren in 1750, is gedoopt op zondag 10 juni 1753 te St. Jacobiparochie.

V-C     Neeltje Cornelis, kind van Cornelis Dircks (IV-C) en Jancke Sybrandus, is geboren rond 1680.

Ouders vlgs Wass.bk wrsch. niet juist, zie Lieuwe Ockers.

Neeltje was gehuwd met Christiaan Arjens, zie V-Z.

Van Christiaan en Neeltje is een kind bekend:

1   Arjen Christiaans Wassenaar is geboren in 1709, zie VI-D.

V-D     Tetje Lourens van der Mey, dochter van Lourens Walings van der Mey (IV-AU) en Jannichie Clases (IV-D).

FER54/66 mrt 1705(?) weesrek. door Gosse Elings, Marrum.

Tetje trouwt op zondag 22 juni 1704 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Beert Jans, zoon van Jan Barthouts en Dina Jacobs Brakel. Beert, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 18 oktober 1682 te Vrouwenparochie.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26. Zie Sannes B65L/600.

2e x St. Jp. 6.12.1716 x Dieucke Eelckes, beiden v. St. Jp. ?

Van Beert en Tetje is een kind bekend:

1   Jannichie Beerts.

V-E     Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (IV-E) en Trijntje Clases, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Pybe trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie met de hoogstens 24-jarige Aafke Daams, zie V-AC.

Beiden v. St. Ap.

Van Pybe en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Pybes, zie VI-E.

2   Stinnert Pybes, zie VI-F.

3   Jannigje Pybes is gedoopt op zondag 27 september 1722, zie VI-G.

4   Daam Pybes is gedoopt op zondag 10 juni 1725.

V-F      Claas Cornelis Knechje, zoon van Cornelis Teunis Knechje (IV-E) en Trijntje Clases, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Claas werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 16.3.1739. Corn.Corn. ‘t Hoen cur. 1716. HB59/209 16.3.1739 inv. sth. Cl.C., Pybe Stinnerts mr timmerman en Jan Johannes mr glasmaker beide te St. Ap. cur. kk. 1e huw. Aut. 10.4.1741 Trijntie Clases grm. en erflater ovl., Jan Joh. Blauw, herbergier St. Ap. cur. Procl.bk 13.2.1730 e.l. kopen huis a.d. smalle kant v. Hoge buurt van de mede-erfgen. v. ouders Joh. Jans en T.D.

Claas trouwt op maandag 1 april 1720 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Sara Johannes, dochter van Johannes Jans en Teetske Dirks. Sara is gedoopt op donderdag 14 november 1697 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Sara werd hoogstens 41 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Sara zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntje Clases Knechje is geboren 1727 of 1728.

2   Cornelis Clases Knechje is geboren 1730 of 1731, zie VI-H.

3   Johannes Clases Knechje is geboren 1733 of 1734.

Claas trouwt op zondag 21 juli 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Sytske Romkes.

Hij v. St. Ap., zij v. Lwd.

V-G     Koert Teunis, zoon van Teunis Koerts (IV-F) en Tettie Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

1749 St. Jp. zetmeier 3+1 27.3.0.

Van Koert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Tetje Koerts, zie VI-I.

V-H     Maartje Arjens Kok, dochter van (?)Arien Clases Kok (IV-G) en Rins Arjens, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 24 juli 1698 aldaar.

HB59/330 10.4.1741 cur. kk. Claas Corn. en Sara Johannes.

Maartje trouwt op zondag 8 augustus 1723 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Johannes Blauw, zoon van Johannes Jacobs Blauw en Engeltje Jans. Jan, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 3 februari 1695, is overleden voor maandag 3 januari 1746. Jan werd hoogstens 50 jaar en 11 maanden.

Hyp.bk 3.1.1746/id M.A. wed. J.J.Blauw, herbergierse St. Ap. Hyp.bk 18.12.1754/26.12.1752 Maartie Arjens wed. J.J.Bl., St. Ap. verk. huis a.d. smalle kant v.d. Warmoesstr. a.d. Oude Pijp, Foppe Joh. mr brouwer ten Z.  Procl.bk 6.11.1747 wed. verk. herberg.

HB54/150 26.7.1717 naar Oostindië gevaren. Aut. 10.4.1741 J.J.Bl., herbergier St. Ap., cur inz. nalatensch. Trijntie Clases grm. kk. Claas Corn. en Sara Joh.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinske Jans Blauw is gedoopt op zondag 22 oktober 1730 te St. Annaparochie.

2   Johannes Jans Blauw is gedoopt op zondag 3 mei 1739 te St. Annaparochie.

V-I      (?)Claas Martens, zoon van Marten Clases (IV-H) en (?)Antie Gerrits, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 juni 1783.

Bnr 68, 69.  1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed.  Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.

Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp.  Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas trouwt op maandag 2 april 1736 te St. Jacobiparochie (1) met de 22-jarige Claasje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks. Claasje is gedoopt in 1714 te St. Annaparochie.

Van (?)Claas en Claasje zijn zeven kinderen bekend:

1   Marten Klases, zie VI-J.

2   Sybe Klases.

3   Dirkje Klases, zie VI-K.

4   Ysbrand Klases Hoekstra is geboren op dinsdag 22 september 1744, zie VI-L.

5   Gerrit Klases is gedoopt op zondag 18 februari 1748 te St. Jacobiparochie.

6   Jetse Klases is gedoopt op zondag 28 juni 1750 te St. Jacobiparochie, zie VI-M.

7   Antje Klases is gedoopt op zondag 16 juli 1752 te St. Jacobiparochie.

(?)Claas trouwt op zondag 7 april 1754 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 19-jarige Fettie Pieters, dochter van Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Fettie is geboren 1734 of 1735.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Claas en Fettie zijn acht kinderen bekend:

8   Neeltje Clases Jelgerhuis is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 12 oktober 1826. Neeltje werd 70 jaar en 9 dagen.

Neeltje was gehuwd met Jan Wops de Groot, kind van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen. Jan, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 10 september 1753, is overleden op woensdag 21 oktober 1829. Jan werd 76 jaar, 1 maand en 11 dagen.

1788 gebr. nr. VII. 1811 St. Jp. 89 gardenier.

9   Pieter Klases Dijkstra is gedoopt op zondag 30 juli 1758 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 8 juli 1817. Pieter werd 58 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Wrsch. ongehuwd. 1811 St. Jp. 121 P.K. Hoekstra werkman, geb.datum 10.1.1758.

10 Taeke Klases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 juni 1764 te St. Jacobiparochie, zie VI-O.

11 Jan Klases Jelgerhuis is geboren op woensdag 16 maart 1768, zie VI-P.

12 Douwe Klases Dankert, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 22 augustus 1772, is overleden op dinsdag 20 september 1825. Douwe werd 53 jaar en 29 dagen.

1811 St. Jp. 198 werkman.

Douwe was gehuwd met Sjoerdtje Johannes Dankert, dochter van Johannes Hartmans en Maartje Jans Dankert. Sjoerdtje is gedoopt op zondag 21 december 1777 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 26 februari 1844. Sjoerdtje werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

13 Evertje Clases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te St. Jacobiparochie, zie VI-N.

14 Johan Daniël Clases Toussain, schipper, is gedoopt op zondag 23 juli 1775 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 29 maart 1824. Johan werd 48 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

1811 St. Jp. 198 Daniël Klazes de Seyn, gardenier; ovl. als D.Kl. Toussain, wrsch ongehuwd.

NB in Harlingen een Johan Daniël Toussaint getr. m. Geertje Ollema, Ollema komt voor als landeigenaar op Het Bildt.

15 Anna Clases is gedoopt op zondag 6 september 1778 te St. Jacobiparochie.

V-J      Dirk Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 111.1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.27, 1748/58 de wed. en kk. eigenr en gebr. nr. 27 46 3/4 m. m. hs en sch. 1758 wed. en kk. eigenr 3/6 nr.2. 1768/78/88 Dirk en Pier Dirks elk 1/2 eigenr nr.27, 1768 gebr. Dirk Dirks, 1778 Pier en Jan Dirks, 1788 Pier Dirks.

Dirk trouwt op zondag 5 augustus 1725 te St. Annaparochie met Wytske Piers, zie VI-BG.

Hij v. St. Ap., zij v. Hallum.

Van Dirk en Wytske zijn drie kinderen bekend:

1   Pier Dirks, zie VI-Q.

2   Dirk Dirks, zie VI-R.

3   Jan Dirks Tanja, zie VI-S.

V-K     Wopkje Dirks, dochter van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems.

Bnr 206.

Wopkje trouwt op zondag 23 januari 1729 te St. Annaparochie met Syds Bokkes, zoon van Bokke N.. Syds, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 49, 206.  1728 gebr. stem nr 39 Dronrijp. 1738 Vrp. eigenr en gebr. nr.6. 1748/58 St. Jp. eigenr en gebr. nr. 11 41 1/2 m. m. hs en sch.1748 Vrp. eigenr n.u. nr. 6 gebr. Wymer Corn. 36 m. m. hs en sch. 1758 Vrp. eigenr pro se en nom.filia en gebr. nr.6.

1749 St. Jp. welgesteld boer 5p. 63.16.0. Aut. 13.11.1743 DG te Vrp. cur. kind Pieter Bokkes. Hyp.bk 20.11.1746/3.1.1742 S.B. hsm. OBZ. Hyp.bk 4.5.1765/24.11.1752 .

Syds was later gehuwd (2) met Mayke Clases.

Datum is att. hij v. Dronrijp., zij v. St. Ap.

Van Syds en Wopkje is een kind bekend:

1   Ymkje Sydses, zie VI-T.

V-L     Willem Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 21 januari 1738.

Bnr 48, 50.  1728 Jarig en Willem Dirks nr. 24.1738 St. Jp. de kk. eigenr nr.12, gebr. Sjoerd Walings.1748 id 27 7/8 m. m. hs en sch.

HB59/75v. 21.1.1738 inv. t.h.v. Jannigje Clasen wed. W.D., St. Jp., nu x Sj.W.; Jarich Dirks, huism. o. St. Ap. en Feike Clasen, huism. o. St. Jp. cur. kk.; een sate in de Zdh. v. St. Jp. gr. 26 mg. afgekomen v. Dirk Jarichs der req.en bestevader; W.D. 1e x Wytske Clases. Jannichie Clasen, had gemeensch. eigendom met Jarig Dirks en Feike Clasen. HB59/175v. 3.11.1738 rek. d. Jan Dirks

Willem trouwt op zondag 5 mei 1715 te St. Annaparochie (1) met Wytske Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes.

Beiden v. St. Ap.

Willem trouwt op zondag 16 juni 1726 te St. Jacobiparochie (2) met Jannichie Clases, zie V-BU.

Beiden v. St. Jp.

Van Willem en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltje Willems, zie VI-U.

2   Dirk Willems is geboren t, zie VI-V.

V-M    Trijntje Dirks, dochter van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems.

Trijntje trouwt op maandag 6 april 1722 te St. Annaparochie met de 22-jarige Johannes Johannes Postma, zoon van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes. Johannes, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 augustus 1699 aldaar.

Bnr 55. 1748 St. Jp. eigenr n.u. nr.40 26 m. m. hs en sch., gebr. Teunis Corn.

HB59/47v. 8.12.1736 cur. kk. zr. Jannigje en Andries Sybes.

Johannes was later gehuwd (2) met (?)Trijntje Teunis.

Beiden v. St. Ap.

Van Johannes en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Aaltje Johannes Postma is overleden in augustus 1773.

Bnr 109. HB65/87 3.9.1773 rek. d. Jacob Attes cur. boedel A.Joh., mede cur. Dirk Willems, hsm. o. Vrp., erven zijn drs van Sybe Andries. Aut. 19.8.1772 Aaltje innocent.

Aaltje trouwt op zondag 14 mei 1747 te Tzummarum met Sybe Clases. Sybe, wonende te Tzummarum en te St. Annaparochie, is overleden voor 1768.

1758 St. Ap. eigenr n.u. 2/6 nr.2., 1768 id. de wed.

Procl.bk 26.3.1753 e.l. te St. Ap. kopen huis op de brede kant v. Oosteind van Grietje Corn. hsvr. v. Sybe Andries o. St. Ap.

2   Berber Johannes Postma.

Bnr 109.

Berber trouwt op zondag 26 februari 1747 te St. Annaparochie met Ulbe Sydses.

V-N     Steven Gerrits, zoon van Gerrit Dircks (IV-AP) en Antie Stevens (IV-J), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 120, 204.   1718/1728 nr.22.1738 eigenr en gebr.nrs 22 en 35, 1748 id. resp. 39 1/2 m.m. hs en sch.(gebr. Gerrit Stevens) en 41 m. m. hs en sch. 1728/38 Vrp. eigenr en gebr. nr. nr.VI.1738 eigenr en gebr. 1/2 nr. 19 k.8. Flor. 1718 van vader 32.182.

Wass.bk/221. HB61/695 28.2.1757 inv. sth. L.A. wed. St. Gerrits, St. Ap., Saapje St. x St. Pybes, Antje St. x Fetse Jacobs, hsm. o. St. Jp. en kk. v. Gerrit St., aandeel in 7 pm. land o. Firdgum. HB63/26 rek. door wed. Ype Bonnema inz. erfenis Lijsbeth Arjens, alleen de kk. v. Antje en Gerrit erven.

Hyp.bk 18.12.1715/27.5.1714 e.l. NBD o. Vrp. Hyp.bk 17.8.1753/28.7.1751 L.A. en kk. verk. sate c.a. waarop L.A. woont gr. 40 mg. oud gep. billand (S. nr 17) aan de westzijde van de rijdweg v.d. Pruilhoek nr OBD. aan de wed. v. Benjamin Schaaf, Harl. Procl.bk 16.6.1721 kopen  plaats o. Vrp. gr. 15 1/2 m. oud bildt (eigen grond)en 14m.222r. NwB. (kohier nr 6) in gebruik bij wed. Jacob Scheltes of zoon Schelte Jacobs, Sybren Heins zowel binnen als buiten O. W.v. Haren W.(binnen), gek.v. J.A. Schoner

LWL150/62 L.S. hsvr. v. St.W. te St. Ap. verk.  6 pm land bij  de hoge dijk te Stiens  5.5.1731.

Steven was gehuwd met Lijsbet Arjens, dochter van Arien Willems en Saapje Pieters. Lijsbet is overleden voor maandag 28 februari 1757.

Aut. 29.3.1718

Van Steven en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   Antje Stevens, zie VI-W.

2   Gerrit Stevens, zie VI-X.

3   Saapje Stevens, zie VI-Y.

V-O     Jan Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (IV-K) en Doedke Jans, is geboren 1658 of 1659.

Wass.bk/195. Hyp.bk 3.4.1685/8.6.1684 Jan Dirck Ariens en Maartie Dircks e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. sch. a. Hajo Corn. Faber mr smid en Trijntie Dirck Ariens e.l. St. Jp., borg Willem Dirck Ariens

Jan trouwt op donderdag 16 september 1683 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Maartie Dircks.

Vlgs trouwbk patr. bruid ook Dirck Ariens!, dus Trijntie (x Faber) kan ook zr zijn van Maartie.

Beiden v. St. Jp., patroniem bruid Dirck Ariens.

Van Jan en Maartie is een kind bekend:

1   Dirk Jans Rozendal, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr. 3, 8, 103.   1728 nr.2 en gebr. 14 m. in nr.17 k.52, 1728 St. Ap. gebr. 2/3 nr.12 k.25. 1738 eigenr en gebr. nr.2.1748 de wed. en kk. 19 1/2 m. m. hs en sch.

Wass.bk/220. Hyp.bk 19.9.1737/1728 kopen boerderij (deels) a.d. Groenedijk o. St. Jp.

Dirk trouwt op maandag 2 juni 1721 te St. Jacobiparochie met Antje Jetses.

Wrsch. 1e x Rinse Dirks.

V-P      Willem Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (IV-K) en Doedke Jans, is geboren 1661 of 1662.

Bnr 39. 1698/1708 St. Jp. Willem Dirks 1/2 nr. 17,1718 de wed. en kk.id.; 1728 id. 1708 eigenr 1/4  en gebr. 1/2 nr.39 k.30, 1718 de kk. eigenr  1/4 en de wed. gebr.1/2, 1728 de kk. eigenr en Claas Walings gebr. Flor. 1700 W.D. en de kk. v. Arjen Hendriks 19.400, 1708 W.D. en de kk. v. Gerrit Hendriks 19.400

Wass.bk/195. De beide dochters kwamen bij huwelijk van Beetgum. Procl.bk 16.3.1685 Gerrit Hendricks en Willem Dircks kopen 1/3 v. 17 m. in k. 30 en 15 m. stateland m. hs en sch. van Jan Dircks.

MEN weesbk 2.12.1733 weesrek. v. Arjen Sjoerda, hsm Beetgum en Klaas Reiners, St. Ap..

Willem trouwt op zondag 24 mei 1705 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Aafke Sjoerds, dochter van Syuerd Ariens en Corsie Claeses.

Van Willem en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1   Doetje Willems Rozendal, zie VI-Z.

2   Korsje Willems Rozendal.

Korsje trouwt op maandag 8 juni 1733 te St. Jacobiparochie met (?)Dirk Rinses, zoon van Rinse Dirks en Anck Jetses. (?)Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738St. Jp.  n.u. met Claas Daams de Oude 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr., gebr. nr.27.1748 gebr. 14 m. in nr. 17 k.52, eigenr en gebr. nr.27 26 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715

V-Q     Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, is geboren 1682 of 1683, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Jan werd hoogstens 53 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Bnr 69, 70.  1728 St. Jp. nr.9 bijz. Jan Jac. K. n.u., de kk. 31m.60r. in nr.35 k.34.1738 de kk. nr.9 en eigenr 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 gebr. alles Feicke Clasen.

Bijzitter. Aut. 29.3.1736. HB59/1 29.3.1736 inv. sth. F.J. wed. J.J.K. o. St. Jp., Anne Symons, koopm. St. Jp. en Corn. Kuiken, huism. NwB. o. St. Jp. cur. Antje en Jacob Jans K., zilver met initialen. HB59/216 11.5.1739 rek. d. Corn. Jac. K. HB59/279 1.11.1740 rek. d. C.J.K. HB59/405 17.1.1743 rek. d. C.J.K.HB60/74v. 4.1.1745 rek. d. C.J.K. Procl.bk 12.4.1723 e.l. a.d. Koudevaart o. St. Jp. kopen boerderij m. 32 1/2 m. eigen land op NwB. in k.34, in huur bij Riensch Hebbes wed. Tjamme Hanses, gek. v. Jan Danckert, Makkum en de kk. v. Claas Danckerts. Procl.bk 14.3.1729 e.l. Koudeweg o. St. Jp. kopen huis in St. Jp. van Joris Hendriks en Trijntje Jacobs o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Feyckje Jans Kuiken, dochter van Jan Arjens Kuiken en Ymckien Gabes. Feyckje is geboren rond 1691, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Feyckje werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 43.

Van Jan en Feyckje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jans Kuiken is geboren 1717 of 1718, zie VI-AA.

2   Jacob Jans Kuiken is geboren 1723 of 1724, zie VI-AB.

V-R     Neeltie Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, is geboren 1688 of 1689.

Neeltie was gehuwd met Anne Symens.

Wass.bk/234

Van Anne en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Dirk Annes, zie VI-AC.

2   Jacob Annes, zie VI-AD.

V-S      Arjen Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 69. 1728/38/48  gebr. 1/2 nr. 33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35.(1748 hs en sch. op nr.33.

Aut. 21.12.1728 cur. Pytje Pieters v.d.Mey met Wyger Sybes mr wolkammer, St. Ap. beiden DG. Procl.bk 17.12.1753 en 14.1.1754.gebruiker boerderij NwB. o. St. Jp.

Arjen trouwt op maandag 12 april 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Grietje Walings van der Meij, dochter van Waling Pieters van der Meij.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1   Jacob Arjens Kuiken, zie VI-AE.

2   Maartje Arjens Kuiken, zie VI-AF.

3   (?)Hendrik Arjens, zie VI-AG.

V-T      Fokel Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, is geboren 1694 of 1695.

Fokel trouwt op zondag 26 mei 1720 te St. Jcobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Frans Allarts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Frans, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 69, 70, 71, 165, 253.   1728 eigenr en gebr. 1m.479r. in nr.34 k.35 en 500r in nr.35 k.34 en gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33.1738 gebr. nr.36 k.33.

Aut. 8.9.1728 als oom cur. kk. Joukje Allerts en huism. op  Nw Bidlt o. St. Jp. Hyp.bk 12.1729/25.1.1727 e.l. St. Jp. kopen land van Maartje Jacobs, vr. v. Zierk Remmerts. Hyp.bk 7.7.1764/mrt/juli 1753 Fr. A. hsm in de Nw Bildtpolder o. Vrp., hij tekent Fr.A. Polder. HB62/102 30.6.1757 sch. en d. met 5 kk. ex. Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 5.6.1752/id op de Pollen o. Vrp. Procl.bk 13.11.1758 koopt sate op de Pollen o. Vrp. gr 50 m. m. hs etc. bij de koper in huur, van Prof. Tj. Nieuwenhuys., geniaerd echter door Evert Nieuwenhuys.

Recesbk 15.9.1738 hsm. Pollen.

Frans was eerder gehuwd (1) met Doedtje Jans.

Beiden v. St. Jp.

Van Frans en Fokel zijn vijf kinderen bekend:

1   Allert Fransen, zie VI-AH.

2   Arjaantje Fransen, zie VI-AI.

3   Maartje Franses, zie VI-AJ.

4   Antje Franses, zie VI-AK.

5   Jacob Fransen Polder, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren 1737 of 1738 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 24 februari 1812 te St. Annaparochie. Jacob werd hoogstens 74 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Bnr 253. 1811 St. Ap. 220 boer.

Jacob trouwt op maandag 5 april 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 52-jarige leeftijd met Janke Johannes.

V-U     Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1699 of 1700, is overleden voor maandag 26 augustus 1748. Cornelis werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Bnr 12, 59. HB59/216 11.5.1739 huisman NwB. o. St. Jp. 1738 gebr. 22m.341r. in nr.27 k.42., gebr. 12m.368r. in nr.28 k.41.1748 de kk. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII ( 9 m. m. hs en sch.) en eigenr en gebr. 10m.523 r. in nr.17 k.52, eigenr en gebr. 6m.21r. in nr.18 k.51. 1758 id. nr XIII., id. nr.17

HB60/259v. 25.5.1747 inv. t.h.v. Corn. Jac. Kuiken hsm. OBD o. St. Jp., Gr. Joh. Kuik ovl., 6 kk. Claas Joh. Kuik is cur. v. Joh. Leenderts zn v. Leendert Jacobs en Gr. Joh. K.; o.a. 1/4 van sate oud gepacht billand o. Vrp. gr. 53 m. 300r o. St. Ap. en Vrp.

HB60/264v. 26.8.1748 inv. sth. C.J.K., Claas Joh. en Arjen Jacobs Kuiken cur. 6 kk. HB61/346 22.12.1751 rek. d. Cl. Joh. Kuik. HB61/574 20.12.1754 rek. d. Cl.Joh. Kuik. HB62/364 11.4.1756 rek. d. Cl. Joh. Kuik, Bente Walings koopt aandeel in sate; HB62/428 17.4.1761 rek. id. HB63/654 15.5.1767 id. + sch. en d. Aut. 19.8.1748.

Cornelis trouwt op zondag 30 januari 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd met Grietje Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks. Grietje is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

HB60/259v. 25.5.1747 in inv. wordt genoemd Jacob Jans gorter als grv. v. Joh. Leenderts, Arjen Leenderts ook annex; Leendert zou zn kunnen zijn v. Jacob Jans te Vrp. en Drikje Lammerts, maar geen doop gevonden en Jacob Jans heeft bovendien zn Leendert uit 2e huw.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Leendert Jacobs.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1   Jan Cornelis Kuiken, zie VI-AL.

2   Jacob Cornelis Kuiken, zie VI-AM.

3   Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VI-AN.

4   Dirk Cornelis Kuiken, zie VI-AO.

5   Maartje Cornelis Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 3 september 1758 te St. Jacobiparochie met Johannes Alles Donja, zoon van Alle Hobbes en Doetje Johannes. Johannes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 24.5.1762/9.5.1760 e.l. St. Jp. sch. a. Abraham en Pieter Gerrits als cur. v. kk. v. Rintje Joh. i.l. mr bakker St. Jp. Hyp.bk 3.12.1787/6.2.1783  Joh. Alles Aitema.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lijsbet Jans.

Johannes was later gehuwd (3) met (?)Maartje Pieters.

6   Antje Cornelis Kuiken.

V-V     Jacob Ariens, zoon van Arien Harmens (IV-M) en Antie Hendricks, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 mei 1726. Jacob werd hoogstens 39 jaar en 1 dag.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.

Aut. 27.8.1726 J.A. ovl.  cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.

Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Jacob trouwt op zondag 31 januari 1717 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Jentje is overleden op dinsdag 4 augustus 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje was later gehuwd (2) met Dirck Pieters.

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Jentje zijn drie kinderen bekend:

1   Hendrikje Jacobs.

2   Arien Jacobs is geboren 1719 of 1720.

3   Rinske Jacobs is geboren 1721 of 1722.

V-W    Hendrickje Ariens, dochter van Arien Harmens (IV-M) en Antie Hendricks, is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie.

Hendrickje trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Harrent Eesges, zie V-A.

V-X     Tettie Daams, dochter van Daem Barthouts (IV-N) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren 1668 of 1669, is overleden voor maandag 30 januari 1708. Tettie werd hoogstens 39 jaar en 30 dagen.

Tettie trouwt op donderdag 5 mei 1695 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Poppe Hendricks. Poppe, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 april 1711.

Aut. 30.1.1708 P.H. assesseur (assistent?) en cur. en stv. kk. Lourens Johaans. Aut. 15.4.1711 P.H. ovl. Hiltie Geelts stm en cur. Jan Daems, oom. Hyp.bk 15.4.1715/26.10.1708 Hittie Gelts vr. v. P.H. mr. timmerman en adsistent gerecht HB, St. Ap. Hyp.bk 28.10.1702/22.1.1700 H.G. verk. een peldegarstmolen te St. Ap. HB51/291 15.4.1711 inv. sth. P.H., huis brede kant Oostend St. Ap., wed. Hittie Gelts. Procl.bk 8.2.1712 H.G. wed. P.H. i.l. mr timmerman, verk. huis a.d. brede kant v.d. Hoge buurt a. Ja Jan Ernstes, de kopers mogen tijdens het leven v.d. koper geen comaniwinkel houden.

Poppe was later gehuwd (2) met Hiltie Gelts.

Beiden v. St. Ap., hij mr timmerman

Van Poppe en Tettie is een kind bekend:

1   Ybeltie Poppes is gedoopt op donderdag 23 februari 1696 te St. Annaparochie, zie VI-AP.

V-Y     Jan Daams, zoon van Daem Barthouts (IV-N) en Ebeltje Jans (Ysselstein), schipper, wonende te St. Annaprochie, is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 oktober 1718. Jan werd hoogstens 45 jaar en 19 dagen.

Aut. 17.10.1718 ovl. stm. B.S. cur. Pyter Jarichs Adema mr bakker, Harlingen, oom. Hyp.bk 8.12./2.7.1719 J.D. en B.S. e.l. St. Ap., J.D. dus toen nog i.l.! HB54/300 17.10.1718 inv.sth. J.D., schipper St. Ap., Pytter Jarichs Adema mr bakker Harlingen cur. Daam Jans, ook kk. uit 2e huw.

Jan trouwt op zondag 9 oktober 1701 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Amerens Hendricks Olaus, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters. Amerens is gedoopt op donderdag 12 december 1680 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Amerens is een kind bekend:

1   Daam Jans is gedoopt op zondag 6 mei 1703 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 6 december 1705 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Bauckie Symons, dochter van (?)Simen Clases en Geertje Jans Ruim.

Wrsch. dr .v Symen Ritskes, zie ald.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckie zijn drie kinderen bekend:

2   Beert Jans is gedoopt op maandag 5 april 1706 te St. Annaparochie.

3   Ybeltje Jans is gedoopt op zondag 15 januari 1708 te St. Annaparochie.

4   Antie Jans is gedoopt op vrijdag 4 mei 1714 te St. Annaparochie.

V-Z     Christiaan Arjens, zoon van Arien Christiaans (IV-P) en Aegie Barthouts, is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Vrouwenparochie.

Wass.bk VIII.322.

Christiaan was gehuwd met Neeltje Cornelis, zie V-C.

V-AA  Beert Daams Gelder, zoon van Daam Arjens Gelder (IV-Q) en Jannichie Barthouts, koopman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1680 of 1681, is overleden voor donderdag 21 november 1754. Beert werd hoogstens 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Bnr 216. 1738 gebr. nr. 20. Zie ook Statenreg. fol 32.

Aut. 7.5.1731 cur. k. Aachje Daams en Tymen Hendriks. HB57/18 9.4.1726 rek. d. B.D., koopm. Vrp. als cur. v. wkk. Gerrit Huigens i.l. timmerman Vrp., Dirk Willems Dalder mede cur.

Beert trouwt op zondag 25 september 1707 te Vrouwenparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Rinske Johannes, dochter van Johannes Jans en Griet Aarts. Rinske is gedoopt op donderdag 26 september 1686.

Zr v. Trijntje Joh. 2e vr. v. Leendert Leenderts, bijz. Hyp.bk 21.11.1754/id. R.J. wed. B.D. Vrp. voor 1/2, Trijntie Leenderts (x Jarich Sjoerds, huism. o. St. Ap.), Pyter Ydes, St. Jp. samen erfgen. v. Trijntie Joh. vr. v. Leendert Leenderts, bijz., eisen achterstallige huur van Harmen Arjens, huisman en Sjoerdtie Binderts e.l. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1   Jannigje Beerts Gelder, zie VI-AQ.

2   Johannes Beerts Gelder.

3   Daam Beerts Gelder is gedoopt op zondag 4 september 1718 te Vrouwenparochie, zie VI-AR.

V-AB  Aechie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder (IV-Q) en Jannichie Barthouts, is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Aechie werd hoogstens 43 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Aechie was gehuwd met Timen Hendriks, zoon van Hendrik Timens en Rixt Clases. Timen, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731.

Aut. 7.5.1731 e.l. ovl. cur. Beert Daams, koopm. Vrp. en Pyter Hendriks, oom en schipper St. Ap.

Van Timen en Aechie zijn twee kinderen bekend:

1   Hendrik Timens is gedoopt op zondag 16 juli 1724 te St. Annaparochie.

2   Jannichie Timens is gedoopt op zondag 10 november 1726 te St. Annaprochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Jannichie werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

V-AC  Aafke Daams, dochter van Daam Arjens Gelder (IV-Q) en Jannichie Barthouts, is geboren 1687 of 1688.

Aafke trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Pybe Stinnerts, zie V-E.

V-AD  Aechie Ariens, dochter van Arien Barthouts (IV-R) en Antie Gerbens, is geboren 1678 of 1679.

Aechie trouwt op donderdag 17 oktober 1697 te St. Annaparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 39-jarige Symen Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents. Symen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 21 januari 1732. Symen werd hoogstens 74 jaar en 21 dagen.

Bnr 153, 156, 161?   1708 St. Jp. gebr. 5m.330r. in nr.39 k.30, 1718 eigenr en gebr.1708 St. Ap. gebr. nr. 13 k.24 (wrsch. geheel), 1718/28 id.

 Hyp.bk 12/1.3.1719 e.l., huism. NBD o. St. Ap. Hyp.bk 30.6.1713/12.9.1701 e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. bij de wijde steeg van Dirck Corn., mr bakker. Procl.bk 24.4.1713 huurder boerderij NwB o. St. Ap. gr.28m.373 r. eigen aan fa, v. Beyma en deels H.Baerdt v. Sminia. Procl.bk 19.1.1722 W.v. Haren koopt deze boerderij (kohier nr. 13).

Procl.bk 17.10.1729 Symon Pieters en Jannigje Lenerts (!) e.l. NwB. o. St. Ap. verk. 6 m. NwB. o. St. Jp., genaamd ‘t Stekelbos aan de wed. W. v. Haren. HB36/240v. kwiteert cur. dd. 21.4.1683. HB23 21.2.1691 op NwB o. St. Ap. Hyp.bk 4.11.1693/21.1.1683/12.9.1685 huurt plaats op NwB (k.24) gr. 28 1/2 mg. o. St. Ap. v. fam. V.Vierssen, Gosse Feddriks is laatste huurder.

Recesbk 21.1.1732 W. v. Haren c.s. zeggen huur op van sate en landen aan Jannichie Ritskes wed. Simon Pieters.

Symen was eerder gehuwd (1) met Doetie Pieters.

Symen was later gehuwd (3) met Jannetje Ritskes.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Symen en Aechie is een kind bekend:

1   Antie Symens is gedoopt op donderdag 5 maart 1699 te St. Annaparochie.

V-AE  Tettie Aarts, dochter van Aert Stevens (IV-S) en Dircktie Barthouts, is gedoopt op donderdag 16 juni 1678 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 18 april 1738. Tettie werd hoogstens 59 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

HB46/168 21.10.1696 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap. als oom )aangeh.) en cur. v. T.A. (ven.aet.) en haar tegenw. man Beernt Gerbens.

Tettie trouwt op vrijdag 4 mei 1696 te Vrouwenparochie op 17-jarige leeftijd (1) met Beernt Gerbens, zoon van Gerben Barents en Aafke Jans. Beernt, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 juli 1715.

Ged.Vrp. 28.1.1681 tegelijk met broer. Aut. 29.7.1715 inz. nal.sch. Gerben Beerns grv., mr schoenm. Vrp., cur. Jan Dircks, huism. o. Vrp. en Beert Corn. ‘t Hoen, mr brouwer St. Ap. Lidm. Vrp. bel. 8.2.1700.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Beernt en Tettie is een kind bekend:

1   Aart Beernts is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, zie VI-AS.

Tettie trouwt op vrijdag 9 mei 1704 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Jochum Sipts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 27 februari 1707 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd (3) met Dirck Heerkes. Dirck, smid, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.6.1713/4.6.1711

Hij v. Lwd, zij v. Vrp.

Van Dirck en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Heerke Dirks Faber is gedoopt op zondag 24 november 1709 te Vrouwenparochie, zie VI-AT.

3   Saakje Dirks Faber is gedoopt op zondag 6 maart 1712 te Vrouwenparochie, zie VI-AU.

V-AF   Beert Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen (IV-S) en Dircktie Barthouts, brouwer en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1683 of 1684.

Bnr 125. 1738 St. Ap. eignr. nr. 40 gebr. Lolke Baukes.1748 id. gebr. Meindert Corn. 2m. m. hs en sch.

Aut. 12.8.1704 Claas Walings zwager. Aut. 30.1.1722. Aut. 29.7.1715 mr brouwer St. Ap. Hyp.bk 22/17.11.1717 e.l. St. Ap. Aut. 30.3.1722 req. inz. curatele k. v. Jacob Djurres. Grietie Jac. hiervan ook dr?

Beert trouwt op dinsdag 23 juli 1709 te St. Annaprochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Grietie Jacobs, dochter van Jacob Diorres en Reinsck Hobbes.

Beiden v. St. Ap.

Van Beert en Grietie is een kind bekend:

1   Dirkje Barthouts ‘t Hoen.

Dirkje was gehuwd met Tjitze Jentjes van der Feen. Tjitze, wonende te Leeuwarden.

Bnr 125, 136, 163, 216.    1758/68 Vrp. eigenr 1/2 nr.20, 1778 Jentje v.d. F. 1/2 id. 1752 koopbr. 18 koopt v. Staten 64 mg St. Ap. stemnr 14/12.

Hyp.bk 20.7.1765/26.12.1751. HB61/246 8.3.1751 rek. d. oud schepen Tietze v.d. Veen, Lwd inz. erfenis kk. van hun grootouders Beert Corn. ‘t Hoen  en Gr. Jacobs geleverd aan Jan Minses cur. v Dirkjen Jans te St. Ap. dr v. Jan Clases.

V-AG  Dirck Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen (IV-S) en Dircktie Barthouts, is geboren 1685 of 1686.

Aut. 12.8.1704 en 10.5.1730 Hyp.bk 1.4.1710/12.9.1707/15.4.1708 D.C.H. ven. aetatis koopt windmolen, huis etc. op N. v. St. Ap. van Willemtie Stevens wed. Feycke Sjoerds molenaar (procl.bk okt. 1708). HB50/301 30.4.1708 rek. d. Claas Walings, St. Ap.

Recesbk 1.2.1717 pachter gemaal HB m.i.v. mei 1716.

Dirck trouwt op zondag 7 april 1709 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (1) met Lijsbet Dircks Kuyck.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Dirck trouwt op zondag 17 november 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Sybrich Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Sybrich is gedoopt op dinsdag 10 april 1696 te Menaldum, is overleden voor maandag 27 oktober 1749. Sybrich werd hoogstens 53 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Sybrich was later gehuwd (2) met Melis Dirks.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirck en Sybrich zijn twee kinderen bekend:

1   Frans Dircks ‘t Hoen is geboren 1720 of 1721, zie VI-AV.

2   Cornelis Dircks ‘t Hoen is geboren 1716 of 1717.

Recesbk 14.7.1766 vrijgezel.

V-AH  Cornelis Dirks Backer, zoon van Dirk Cornelis Backer (IV-T) en Antie Barthouts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 28 januari 1744.

Bnr 107. 1738/48 St. Ap. eigenr nr.3 gebr. Claas Feddes, 16 m. m. hs en sch. 1758/68 de kk. met name genoemd eigenr nr.3, 1778 Antje, Trijntje en Dirkje en 1788 Trijntje en Dirkje id.

Hyp.bk 8.5.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen 1/3 v. huis met koehuis op Noord v. St. Ap. in de nieuwe huizen, de straat O., de kopers Z. en W. en de diaconie v. St. Ap. N. ( de kopers hebben al 2/3) van MG. wed. D.C. B.

Cornelis trouwt op zondag 21 september 1710 te St. Annaparochie met de 21-jarige Janke Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck en Trijntie Jacobs Gelder. Janke is gedoopt op donderdag 30 december 1688 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Janke zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Cornelis Backer.

2   Lijsbet Cornelis Backer.

3   Trijntje Cornelis Backer.

Bnr 107.

4   Dirkje Cornelis Backer.

Bnr 107. Procl.bk 23.10.1793.

V-AI   Beert Dirks, zoon van Dirk Cornelis Backer (IV-T) en Antie Barthouts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 september 1722.

GJ 2009/238. Hyp.bk 8.5.1716/13.1.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716 verk. land o.a. zzn zijn broer Cornelis, eerst nog vrijgezel. Hyp.bk 23.6./23.5.1718. Aut. 7.9.1722. Procl.bk 15.2.1723 de wed. en kind verk. huis c.a. a.d. smalle kant v.d. Hoge buurt aan Beert Corn. ‘t Hoen, brouwer St. Ap. en Gr. Jac., Dirk Jarichs O. en kopers W. en N., de bakkerij-ovens moeten worden afgebroken; de wed. gesterkt met haar schoonvader D.C.Bakker.

Beert was gehuwd met Neeltje Hendriks, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters.

Van Beert en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts is geboren 1719 of 1720.

V-AJ   (?)Neeltje Walings, dochter van Waling Symens de Jonge (Slim) (IV-U) en Antie Franses.

(?)Neeltje trouwt op zondag 11 december 1707 met Frans Sjoerds. Frans, timmerman, wonende te Hallum.

FER16 f.114 22.4.1710 e.l. te Hallum kopen huis Hallum waar de Roscam uithangt.

Beiden v. Hallum.

Van Frans en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Franses is gedoopt op zondag 28 oktober 1708 te Hallum.

2   Trijntie Franses is gedoopt op zondag 6 december 1716 te Hallum.

V-AK  Simon Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-V) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 128. 1748 gebr. nr.26 38 1/2 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 15.10.1730/29.3.1729 A.S. Essellem huism. St. Ap. sch. a. broer Heyman A. Essellem te Lwd. Aut. 22.11.1735 Simen Arjens, huisman Zdh. St.Ap., cur. Antje Corn. ‘t Hoen

Simon trouwt op zondag 31 oktober 1728 te St. Annaparochie op hoogstens 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Dieuke Dirks Wijngaarden, dochter van Dirk Jans Wijngaarden en (?)Aafke Goses. Dieuke is gedoopt op donderdag 5 september 1697 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Simon en Dieuke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Simons (Slim) is gedoopt op woensdag 8 maart 1730 te St, zie VI-AW.

2   Aafje Simons (Slim) is gedoopt op donderdag 3 mei 1731 te St. Annaparochie.

3   Arjaantje Simons (Slim) is gedoopt op zondag 2 november 1732 te St. Annaparochie, zie VI-AX.

4   Arjen Simons Slim is gedoopt op zondag 30 mei 1734 te St. Annaparochie.

Aut. 18.12.1780 schuldeiser Marten Jeppes Glas. Prot.bk  1772 (?) Arjen Sijmens SLM, vrijgezel Nieuwezijl.

V-AL  Cornelis Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-V) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1692 of 1693.

Bnr 36, 246.  1728 St. Jp. gebr. nr. XV.1748/58 Vrp. gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr. 19 k.8 1768 Vrp. id. de kk.

Hyp.bk 11/3.5.1745 C.A. Slm, huism. Nw Bildt o. Vrp. verk. a. Beert Corn. ‘t Hoen mr brouwer en Grietie Jacobs, St. Ap. 1/3 v.e. sate oud gep. land in de Zdh. v. St. Ap. (S. Walburg), de kopers en Symen Ariens Slm hebben elk 1/3.

Cornelis trouwt op zondag 20 december 1722 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Mayke Ates, dochter van Ate Cornelis en Antie Hessels. Mayke is geboren 1699 of 1700.

Mayke was eerder gehuwd (1) met Seerp Eelkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Mayke zijn zes kinderen bekend:

1   Arjen Cornelis Slim, zie VI-AY.

2   Ate Cornelis Slim is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie, zie VI-AZ.

3   Antie Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie, zie VI-BA.

4   Arjaantje Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 25 april 1734, zie VI-BB.

5   Baukje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 mei 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Trijntje.

Baukje trouwt op zondag 24 oktober 1762 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hoite Willems, zoon van Willem Dirks en Claeske Obbes. Hoite is gedoopt op zondag 17 maart 1737 te Vrouwenparochie.

FER80/132 Hoite Willems Polploeger en Baukje Corn. e.l. op NBZ sch. a. Arjen Corn. Slim hsm. op Nw Bildt o. Vrp., cessie aan Tiete Tietes en Tjitske Arjens 1/7.6.1784.

6   Trijntje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 mei 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Baukje.

V-AM Lijsbet Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-W) en Grietje Jurjens.

In aut. 23.7.1731 patroniem Johannes, niet zeker of dit wel de vrouw is van Corn. Wops ook gezien tekst bij HB52/284v. 8.3.1713.

Lijsbet trouwt op zondag 3 september 1713 te St. Jacobiparochie met Cornelis Wops, zie V-BC.

Van Cornelis en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Cornelis is geboren 1717 of 1718, is overleden voor vrijdag 11 april 1749. Jan werd hoogstens 31 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bnr 18. 1748 de wed. met Wop Corn.gebr. nr. V en VIII en de wed. getr. aan Douwe Sipkes gebr. nr.IX. 1758 id. de kk. en nr.XI.

Aut. 11.4.1749 Amerens hertr. Douwe Sipkes, cur. Wop Cornelis, huism. OBD o. St.Jp., (half)volle oom.

Hs Lont: Jan Bosch.

Jan trouwt op zondag 11 februari 1742 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Amerens Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken en Neeltje Cornelis Walings.

HB61/333 2.11.1751 inv. sth. A.B.K., hsvr. D.S. o. St. Jp., Corn. Beerts K. en Wop Corn. cur. kk. 1e resp. 2e huw. HB62/508 27.11.1760 rek. d. cur., Yde Pieters en Lammert Ysbrands tekenen ook. HB63/771 29.6.1767 sch. en d. Beert Jans Bos, Lijsbet Jans kk. v. Jan Corn. en A.B.K. en Neeltje Walings k. v. Waling Phil. en A.B.K.

Amerens was eerder gehuwd (1) met Waling Philips van der Mey.

Amerens was later gehuwd (3) met (?)Douwe Sipkes (zie VI-BQ).

2   Tetje Cornelis is geboren 1720 of 1721.

V-AN  Klaasje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-W) en Grietje Jurjens.

Klaasje trouwt op zondag 13 december 1711 te St. Jacobiparochie met Lourens Arjens. Lourens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.5.1713 Hyp.bk 15.3.1725/3.4.1721 L.A., snikschipper St. Jp. e.l.

Beiden v. St. Jp.

Van Lourens en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinsje Lourens, zie VI-BD.

2   Jan Lourens, zie VI-BE.

V-AO  Neeltje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-W) en Grietje Jurjens.

Neeltje was gehuwd (1) met Pieter Minnes, zoon van Minne Gerbens en Neeltje Symens. Pieter is geboren 1669 of 1670, is overleden voor dinsdag 22 maart 1712. Pieter werd hoogstens 42 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Neeltje trouwt op zondag 7 augustus 1712 te St. Annaparochie (2) met de 29-jarige Eernst Jans, zoon van Jan Eernstes en Eelck Lieuwes. Eernst, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 18 februari 1683 aldaar.

Koopt huis Warmoesstr. van zijn overleden schoonouders: procl.bk 15.1.1714 Ernst Jans c.u. koopt 4/5 v. huis oostkant Warmoesstr., Ysbrant Jans Z. en kerk- en armevoogden N. van br. en zrs v. zijn vrouw. Douwe Gerbens en Corn. Wops zijn cur. v. Feykje Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van Eernst en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Klaas Eernstes, zie VI-BF.

2   Jan Eernstes is gedoopt op zondag 23 juli 1713 te St. Annaparochie.

Jan was gehuwd met N.N..

3   Grietie Eernstes is gedoopt op zondag 31 mei 1716 te St. Annaparochie.

V-AP   Jannichie Jans, dochter van Jan Evert Claeses (IV-X) en Neeltie Hendricks, is geboren 1672 of 1673.

Jannichie trouwt op donderdag 24 februari 1695 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Pier Franses, zoon van Frans Franses en Griet Piers. Pier, boer, wonende te Menaldum en te Hallum.

Hyp.bk 22/15.6.1717 Seerp en Pier Fransen huisluiden o. Hallum inz. kk. Joost Wopkes. FER 16 f.345 14.12.1711 cur. kk. Jan Clases en Trijntje Gosses (dr v. Gosse Elings); P.Fr. ook cur. kk. Gerrit Ysbrands te St. Ap. Niet zeker of de ouders van Jannichie juist zijn, maar wel zeer wrsch. gezien cur.schap en de naam Wytske.

Van Pier en Jannichie is een kind bekend:

1   Wytske Piers, zie VI-BG.

V-AQ  Jannichie Jans, dochter van Jan Jansen Prater (IV-Y) en Jannichie Pieters, is geboren rond 1680, is overleden voor maandag 19 september 1735. Jannichie werd hoogstens 55 jaar.

Aut. 10.3.1702 meerderj.

Jannichie trouwt op woensdag 8 december 1700 te St. Jacobiparochie op ongeveer 20-jarige leeftijd met Harmen Jurjens.

Aut. 19.9.1735 J.J. ovl te St. Jp., KLaas Tjeerds beh. oom en kleermaker St. Jp. cur.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Harmen en Jannichie zijn vier kinderen bekend:

1   Reinder Harmens is gedoopt op donderdag 17 januari 1709 te St. Annaparochie.

2   Pieter Harmens is geboren 1711 of 1712.

3   Trijntje Harmens is geboren 1715 of 1716.

4   Jannichje Harmens is geboren 1723 of 1724.

V-AR  Pieter Jans Prater, zoon van Jan Jansen Prater (IV-Y) en Jannichie Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor december 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.

HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter trouwt op zondag 19 mei 1709 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Hendrikje Jans, dochter van Jan Hendriks en Maartje Cornelis. Hendrikje is geboren 1683 of 1684.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Hendrikje is een kind bekend:

1   Jan Pieters Prater.

Pieter trouwt op zondag 26 september 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 33-jarige leeftijd (2) met Hendrickie Cornelis, zie VI-BX.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Hendrickie is een kind bekend:

2   Cornelis Pieters Prater, zie VI-BH.

V-AS   Feike Pieters, zoon van Maartje Willems van Buren. (IV-AD) of Pieter Feikes, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.12.1727 als neef cur. v. k. v. Arjen Jansen en Aaltje Jacobs.

Feike trouwt op zondag 10 april 1718 te St. Jacobiparochie met (?)Neeltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Pieter Feikes, zie VI-BI.

2   Maartje Feikes, zie VI-BJ.

V-AT   Tetje Pieters, dochter van Maartje Willems van Buren. (IV-AD) of Pieter Feikes.

HB43/337v 5.5.1684 Jac. Louws cur. Tettie Pieters.

Tetje trouwt op zondag 8 juni 1749 te St. Jacobiparochie met Klaas Sijes, zoon van Sije Martens en Trijntje Klases. Klaas, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij doop Feike vermeld a.d. OBD.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Klases is gedoopt op zondag 2 augustus 1750 te St. Jacobiparochie.

2   Sije Klases is gedoopt op zondag 23 september 1753 te St. Jacobiparochie.

3   Pieter Klases is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 te St. Jacobiparochie.

4   Feike Klases is gedoopt op zondag 23 maart 1760 te St. Jacobiparochie.

V-AU  Andries Sybes, zoon van Sibe Andries (IV-AE) en Antie Lous, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1682 of 1683, is overleden voor woensdag 6 augustus 1727. Andries werd hoogstens 44 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Aut. 6.8.1727 e.l. ovl. , cur. k. Jan Jansen Tzietsa, oom, gem.ontv. St.. Jp. HB57/218 6.8.1727 inv. sth. A.S., St. Ap., wed. Jann. Joh., veel zilver met inscripties, winkelinv. 1/9 v. sate in de Hoven o. St. Jp. (Pieter Gerrits gebr.) en v. sate te Dongjum. HB58/175 29.12.1729 rek. d. Jan Jans Tzietsa.

Aut.17.12.1736 J.J. Tzietsa erflater, cur. Gerrit Gerrits en Reiner Clasen beiden huism. OBD resp.  o. St. Jp. en St. Ap., eerdere autorisaties doorgehaald wegens vondst testament, toen cur. Anne Wopkes, St. Jp. Johannes Postma, St. Ap. en Hotse Quader Menaldum.

Hyp.bk 5.9.1752/26.8.1752 erven verk. boerderij met 50 mg. oud gep. land o. St. Jp. in huur bij Arjen Klasen. Procl.bk 27.2.1730 de wed. en kk. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Andries trouwt op zondag 17 januari 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Antje Tania, dochter van Ulrick Tania. Antje is overleden voor woensdag 6 augustus 1727.

Beiden v. St. Ap.

Van Andries en Antje is een kind bekend:

1   Antje Andries is gedoopt op maandag 24 april 1713 te St. Annaparochie, zie VI-BK.

Andries trouwt op zondag 27 januari 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jannigje Johannes, dochter van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes. Jannigje is gedoopt op donderdag 30 november 1684 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 december 1736. Jannigje werd hoogstens 52 jaar en 12 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Andries en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

2   Sybe Andries is gedoopt op dinsdag 27 augustus 1715 te St. Annaparochie, zie VI-BL.

3   Altie Andries is gedoopt op zondag 20 juni 1717.

4   Sytske Andries is gedoopt op zondag 26 maart 1719 te St. Annaparochie.

1738/48 St. Jp. met Sybigje eigenr elk 1/4 nr.15.

Sytske trouwt op zondag 17 april 1740 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met Jan Douwes. Jan, brouwer, wonende te St. Annaparochie.

Aut. 21.12.1745 mr brouwer St. Ap. en als beh.oom cur. k. Antje Andrys. BPw99 noemde zich Anjema, in 1762 naar Dokkum. Procl.bk 12.7.1762 verk. brouwerij Warmoesstr. brede kant.

5   Fentie Andries is gedoopt op zondag 20 juni 1723 te St. Annaparochie.

6   Sybigje Andries is gedoopt op maandag 25 december 1724 te St. Annaparochie, zie VI-BM.

V-AV  Sibychie Sybes, dochter van Sibe Andries (IV-AE) en Antie Lous, is geboren rond 1686, is overleden voor dinsdag 16 april 1726. Sibychie werd hoogstens 40 jaar.

Sibychie trouwt op zondag 18 augustus 1709 te Vrouwenparochie op ongeveer 23-jarige leeftijd met Claas Ariens, zoon van Arien N.. Claas, schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 26 oktober 1716.

Aut. 3.2.1710 cur. k. Abel Ypes en Goyck Sybes.Aut. 31.8.1716 e.l. cur. k. ovl. Jan Jansen hsm. o. St.Jp. en Bartel Corn. koopm. St. Jp.. Jp. Aut. 16.4.1726 e.l. ovl. cur. k. Jan Jans Tzietsa, oom, huism. St. Jp. HB54/17 26.10.1716 inv. sth. Claas Arjens, J.J.Tzietsa en Bartel Corn, koopm. St. Jp. cur. A.Cl., o.a. land te Dongjum en Sweins, 2 huizen op de Leysterbuurt OBZ.(mandelig met Neeltje Arjens moeye)  en een gaffelschip. HB57/39v. 16.4.1726 rek. d. Bartel Cornelis, koopm. St. Jp., id. f.52v. rek. d. J.J. Tzietsa jr.

HB59/47v. 8.12.1736 Ane Wopkes, huism. St. Jp. is cur. kind.

Hij v. OBZ, zij v. St. Jp.

Van Claas en Sibychie is een kind bekend:

1   Arjen Klases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1714 of 1715.

Bnr 47. 1738/48 eigenr 1/4 en gebr. geheel nr.15.1758 gebr. nr. 15, eigenr stad Franeker.

HB59/128 16.5.1738 rek. d. Gerrit Gerrits, huism. St. Jp. en ovl. en Reiner Clasen, huism. St. Ap. inz. J.J.Tzietsa. Hyp.bk 5.9.1752/26.8.1752.

Arjen trouwt op zondag 5 oktober 1738 te St. Jacobiparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Rinske Salvis, dochter van Salvis Pieters en Namke Douwes. Rinske is gedoopt op zondag 26 juli 1711 te St. Annaparochie.

V-AW Feike Dirks, zoon van Dirck Arjens Mercator (IV-AI) en Trijntje Feikes (IV-AF), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 16 augustus 1717.

Aut. 10.8.1725 cur. Gerben Reiners, huisman St. Jp. en Sjoerd Reiners, mr.brouwer St. Jp., grootm. Trijntie Feickes.

Feike trouwt op zondag 24 september 1713 te St. Jacobiparochie met Claasje Roelofs, dochter van Roelof Pieters en Trijntje Clases. Claasje is overleden voor vrijdag 10 augustus 1725.

Bnr 45. 1718/28 St. Jp.Cl.R. met haar voorkk.  nr. VI (Fran.land), 1738 de kk. III en VI.1718/1728/38 St. Jp. Cl.Roelofs kk. nr.7. Flor. 1718 met haar voorkk. 49.248 gek. v. Neeltje Wijngaarden.

Aut. 26.12.1715  cur. kk. Arjen Hendircks, huism. OBD o. St. Jp. Aut. 10.8.1725 cur. Dirk Claes Aerts. HB53/67 23.3.1714 inv. t.h.v. Cl.R. wed. Sj.J. nu x F.D. HB56/358 10.8.1725 inv. sth. Cl.R. laatst wed. F.D., huism. o. St. Jp., Gerben en Sjoerd Reinders, St. Jp. cur. Tr.Feickes. HB56/384 27.3.1726 inv. en taxatie ten sth. v. Cl.R.

Claasje was eerder gehuwd (1) met Sjoerd Jarichs.

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en Claasje is een kind bekend:

1   Trijntie Feikes is geboren 1713 of 1714, zie VI-BN.

V-AX  Sjoerd Reinders, zoon van Reyner Claes (IV-AF) en Trijntje Feikes, brouwer.

Bnr 7, 101.  1708 St. Ap. 1/3 nr. 36. 1738 St. Jp. eigenr 1/2 nr.27 en nr.35, 1748 St. Jp. c.s. eigenr nr 35 45 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Coert Teunis.

Sjoerd trouwt op zondag 21 november 1717 te St. Jacobiparochie met Aaltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Sjoerd en Aaltje is een kind bekend:

1   Pieter Sjoerds Wassenaar, zie VI-BO.

V-AY  Dirck Dircks Mercator, zoon van Dirck Arjens Mercator (IV-AI) en Trijntje Feikes (IV-AF), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1691 of 1692, is overleden voor 1719. Dirck werd hoogstens 28 jaar.

Aut. 6.4.1725 D.D. ovl. en Luytske Sybes 1e hsvr. ovl., cur. Joh. Sybes Andringa oom, o. Wier en Stiens., Trijntje Feikes grm., laatst wed. v. Reiner Clasen.

Gem. ontv. St. Jp. Bij huwelijken is de naam Posthumus. HB56/314 6.4.1725 inv. sth. D.D. huism. en gemeensontv. St. Jp., Sjoerd Reinders brouwer St. Jp. cur. kk. 2e huw.; veel namen inz. gemeensomslagen.Aut. 26.1.1734. HB57/71 8.10.1726 rek. d. Sjoerd Reiners. HB59/183 6.1.1739 rek. d. Dirk Arjens Jonker als broer v. Cornelis Jonker die cur. was v. Trijntje Dirks, Jelle Gerrits, bijz. Barradl is nu cur. (aut. 6.1.1739).

Dirck trouwt op zondag 4 juli 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Lioetske Sybes Andringa, dochter van Tryn Tymens of Sybe Johannes Andringa.

Andringabk/52.

Hij v. St. Jp., zij v. Wier.

Van Dirck en Lioetske is een kind bekend:

1   Trijntje Dirks is geboren 1719 of 1720.

Statenreg. Trijntje Dircks Posthuma.

Dirck trouwt op zondag 29 juni 1721 te St. Jacobiparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met Dirkje Hillebrands, dochter van (?)Hillebrand Lourens en Antie Thyses.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met (?)Steven Walings.

Beiden v. St. Jp.

Van Dirck en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

2   Antje Dirks is geboren 1721 of 1722.

3   Tettie Dirks is geboren 1723 of 1724, zie VI-BP.

V-AZ  Sijke Clases, dochter van Claes Cornelis Schilder (IV-AG) en Neeltje Feikes.

Sijke trouwt op zondag 2 oktober 1718 te St. Annaparochie met de 33-jarige Gerrit Dammis, zoon van Dammis Gerrits en Lijsbeth Douwes. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 september 1685 aldaar.

1728 nr.2

HB54/365 16.1.1719 sch. en d.  G.D., huism. a.d. Middelweg o. St. Ap., nu 2e x Sijke Clases.,1e x Trijntje Bouwes, Bouwe Folckerts grv. v. m/z.

Hyp.bk 10.3./28.2.1727 e.l. op West v. St. Ap. Hyp.bk 10.5./5.4.1728 e.l. te Franeker, onderpand sate te St. Ap. en zijn herberg “De Roskam” te Fran.

Kerk- en armvoogd St. Ap.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Trijntie Bouwes.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltie Gerrits is gedoopt op zondag 16 maart 1721 te St. Annaparochie.

2   Trijntie Gerits is gedoopt op woensdag 20 maart 1726 te St. Annaparochie.

3   Tettie Gerrits is gedoopt op zondag 1 mei 1729 te St. Annaparochie.

4   Antie Gerrits is gedoopt op zondag 12 augustus 1731 te St. Annaparochie.

5   Klaas Gerrits is gedoopt op zondag 5 september 1723 te St. Annaparochie.

V-BA  Tettie Dircks, dochter van Dirk Douwes (IV-AG) en Neeltje Feikes, is geboren 1683 of 1684.

Vlgs Wass.bk/183  dr v. Dirk Arjens (Mercator), dit niet juist.

Tettie was gehuwd (1) met Sipke Beernts Baard, zoon van Beernt Sipkes Baardt en Doutien Metsma. Sipke, boer, wonende te St. Jacobiparochie, te Minnertsga, te Slappeterp en te Boksum.

Huurt boerderij v. Trijntje Feikes (x Reiner Clasen). Ook S.B. Baard. Hyp.bk 31.12.1744/20.5.1741 koopt huis van Wymer Gerbens St. Jp.

1749 St. Jp. boer 5 p. 46.9.0. (NB er is in 1744 ook een Sipke Beernt arbeider in St. Jp.). Recesbk 18.1.1734 Sipke Beernts hsm. in de Hoven O. St. Jp., id 17.1.1735 S.B. Baard, id. 16.5.1735 S.B.B. en Antje Gerrits e.l. nu te Min.ga; id. 31.3.1738 S.B.B. te Menaldum.. IDA57/203 te Slappeterp. 1729 te Boksum.

Sipke was later gehuwd (2) met Antje Gerrits.

Sipke was later gehuwd (3) met Sijtske Gerbens.

Van Sipke en Tettie is een kind bekend:

1   (?)Douwe Sipkes, zie VI-BQ.

Tettie trouwt op zondag 3 maart 1709 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Harmen Aarts, zoon van Aarts. Harmen is overleden voor vrijdag 23 januari 1722.

HB55/102  23.1.1722 sch. en d. inz. Neeltje Feickes Tettie Dircks wed. H.A., 19.3.1720 nog i.l.

Van Harmen en Tettie zijn vier kinderen bekend:

2   Aart Harmens is gedoopt op woensdag 13 november 1709 te St. Annaparochie, zie VI-BR.

3   Dirk Harmens is gedoopt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie, zie VI-BS.

4   Trijntje Harmens is gedoopt op zondag 25 september 1712 te St. Annaparochie.

5   Geertje Harmens is gedoopt op vrijdag 30 maart 1714 te St. Annaparochie, zie VI-BT.

V-BB  Feike Klases, zoon van Claes Cornelis Schilder (IV-AG) en Neeltje Feikes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1701 of 1702.

tBnr 34, 69, 70, 71, 137.    1728/38 gebr.3m.196 r. in nr.34 k.35 en 1m.536r.+ 31m.60r.  in nr.35 k.34. 1748 gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33 met hs en sch.1758 gebr. nr.XIV.1758 met Claas Martens gebr. 20 m. in nr.33 k.36.1758 id. in nr.36 k.33, 1768 Claas Feikes.

Aut. 28.10.1733. 1749 St. Jp. gemeen boer, goed beslag 6p. 49.8.0. Aut. 21.1.1738 hsm NwB. o. St. Jp. cur. kk. Willem Dircks en Jannichie Clases.

Prot.bk 4.4.1772  M.L. wed. F- Kl. huurt boerderij gr. 42 mg. o. St. Ap. in de Zdh. a.d. Hogedijk bij Beetgum, D.v. Gelder e.a. W., Schwartzenberg e.a. O., T. Meetsma N., gek. door Pieter Fontein, Amsterdam (1/3 deel) van de wed. Stephani te Harl.; ds Corn. Gonggrijp te Oosterbierum bezit 2/3. Prot.bk 9.7.1772 Gonggrijp verkoopt zijn deel a. P. Fontein.

Feike trouwt op zondag 16 januari 1724 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Lourens, dochter van Lourens Clases en Maartje Abes. Maartje is gedoopt op woensdag 17 november 1700 te St. Annaparochie.

NB 2 dopen vlak achterelkaar.

Beiden v. St. Ap.

Van Feike en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Feikes is gedoopt op zondag 5 januari 1727 te St. Annaparochie.

2   Lourens Feikes is gedoopt op zondag 4 november 1731 te St. Annaparochie.

3   Neeltje Feikes is gedoopt op zondag 22 april 1725 te St. Annaparochie, zie VI-BU.

4   Klaas Feikes is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te St. Annaparochie, zie VI-BV.

V-BC  Cornelis Wops, zoon van Wop Pyters (IV-AH) en Tettie Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 23 juli 1731.

Bnr 16. 1708/1718/28 met Arjen Clasen nr. IV (fran.land) en nr. V en VIII alleen

Aut. 23.7.1731 e.l. ovl. Wop Corn., halfbroer , huisman a.d. Oude Dijk, cur. Leendert Jacobs behuwd oom St. Jp. Hyp.bk 1714/12.7.1705 C.W. en M.H. e.l. Oude Dijk, St. Jp.; hyp.bk 1723/27.8.1719 C.W. en L.J. e.l. id. Hyp.bk 1731/25.11.1730 L.J., wed. Cornelis Wops o. Minnertsga voor haar kk 3/5, Hendrikje Corn. (x Eelke Lammerts) St. Jp. 1/5 verk. a. Wop Cornelis en Tetje Clasen e.l. St.Jp. een sathe Fran.landen met eigendom v. huis etc.en ontr. v. 21 pm, waarvan de koper de overige 1/5 toebehoort voor 3360 cg.

Hyp.bk 4.7.1710/12.7.1705 C.W., huism. OBD, St. Jp. en M.H. Id. 27.8.1719 C.W. id. en Lijsbet Jans. HB55/21 20.6.1719 sch. en d. met kk. v. Maartie Hendricks: Hendrickie, Wop, Tettie, Amerins is ovl.

Cornelis trouwt op donderdag 12 november 1693 te St. Jacobiparochie (1) met Maartie Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.

Beiden van St. Jp.

Van Cornelis en Maartie zijn vier kinderen bekend:

1   Wop Cornelis, zie VI-BW.

2   Hendrickie Cornelis, zie VI-BX.

3   Tettie Cornelis.

4   Amerens Cornelis is overleden voor dinsdag 20 juni 1719.

Cornelis trouwt op zondag 3 september 1713 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Jans, zie V-AM.

V-BD  Amerens Wopkes, dochter van Wop Pyters (IV-AH) en Tettie Cornelis, is overleden voor woensdag 12 april 1702.

Amerens trouwt op vrijdag 17 april 1693 te St. Jacobiparochie met Arjen Hendriks, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems. Arjen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 19, 203, 243.   1708/18 gebr. nr. VIII en eigenr en gebr. nr.15 k.12.

Bij doop Hendrik in 1703 patroniem Arien Hendrik Joris. Hyp.bk 22.5/15.3.1710 Dirkje Jarigs vr. v. A.H., hsm. OBD o. Vrp. verk. 1/2 kavel 27 NwB. Hyp.bk 25/16.1.1719 e.l. Vrp., huisman. Hyp.bk 20.2/15.1.1724 A.H., huism. Nw  Bildt o. Vrp. en Joris Arjens OBZ elk voor 1/2 verk. boerderij met 18 mg eigen land op Nw Bildt o. Vrp. HB48/1 21.11.1701 sch. en d. + inv. Tettie Cornelis, wed. Wopke Pyters als bestemoeder en Corn. Wops als oom v. Joris Arjens wk. v. Amerens Wops bij Arjen Hendriks, huism. Vrp.; sate nw billand o. Vrp. gr 18 mg, het huis etc. zeer oud en vervallen, in 1700 gekocht v.d. erven v. Hendrik Joris., veel schulden. Hyp.bk 20.2./15.1.1724 A.H. hsm. NwB o. Vrp.voor 1/2 en Joris Arjens OBZ voor 1/2 verk. stemdragende sate met nieuw huis en sch. etc.gr. 18m.240r.eigen land.

Procl.bk 2.12.1700 Arien Hendriks koopt sate in k. 12, gr. 18m.240 r m.hs en sch. o. Vrp. van de mede-erfgen. v. Hendrik Joris c.u., Joan Albarda O., de erven Jacob Pieters en de OBD Z., Jongestall kk. W en NBD N. met 3/4 stem. Procl.bk 12.5.1710 Dirkje Jarichs gest. m. man A.H. verk. 14m. in k. 27 o. St.Ap. in huur bij Corn. Abes a. R.S. Menalda, maar het wordt geniaerd door Jannichie Corn. (x Claes Reiners hsm. o. St. Jp.) rat. sang. Procl.bk 14.2.1724 Arjen Hendriks, hsn. NwB. o. Vrp. en Joris Arjens te OBZ ieder voor helft, verk. boerderij NwB. o. Vrp. gr. 18m.240r. a. Corn. Alberda, de koper O., NBD N, OBD en Gerlof Ymes Z. en Jongestall W.

Lidm. Vrp. 17.2.1702 v. St. Jp. zn v. Hendrick Joris; Dirckie Jarichs bel. 20.11.1705, hij diaken 1709.

Arjen was later gehuwd (2) met Dirckie Jarigs.

Beiden van St. Jp.

Van Arjen en Amerens is een kind bekend:

1   Joris Arjens, zie VI-BY.

V-BE   Antje Tjallings, dochter van Tjalling Jacobs (IV-AJ) en Trijsie Ariens, is gedoopt op woensdag 26 april 1679 te Vrouwenparochie.

Antje trouwt op vrijdag 1 januari 1700 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met Meinert Jans. Meinert, koopman en schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 20 september 1723.

Bnr 211, 212, 249/250.  1718 Vrp. gebr. nr.III en 1/2 nr. IV. en nr.27, eigenr en gebr. 7m. in nr 21 of 22 k. 5/6. Flor. 1718 24.441 van Hendrick Clasen.

Laat dopen Vrp. Jelcke, Ettie, Mettie, Jannichie. HB46/220 15.9.1697 inv. sth. Maartie Gerrits, wed. Ebe Auckes, laatst hsvr. v. Meinert Jans OBZ., Jan Tiercks Kuycken is cur. 2 kk. v. E.A. en M.G., M.J. is koopm. en schipper. Procl.bk 17.3.1721 M.J. koopm. OBZ en Corn. Folkerts v. Gelder, Berl. kopen 1/3 v. sate o. St. Jp. gr. 53 mg, pachter Joris Hendriks, hiervan 13 m.555r. oud gep. billand en 39m.82r.gek.v. S. de Schepper. NwB. Procl.bk 5.5.1710. Procl.bk 31.1.1718 koopman M.J. huurder v. boerderij oud monnikebildt bij Oude Leye gr. 26 1/4 m. de groene dijk of gemene rijdweg O., Tania Z., Jan Dirks W. en OBD N. gek. door Huber c.s. van wed. B. Heringa v. Grovestins, echter geniaard door W. v. Haren. Procl.bk 20.9.1723 wed. Antie Tjallings verk. 1/2 boerderij die Joris Hendriks huurt van Meile Ollema, Harl.

Recesbk 12.4.1723 Itje en Metje doen afstand van vaders erfdeel.

Meinert was eerder gehuwd (1) met Maritie Gerrits.

Hij v. OBZ, zij v. Hallum.

Van Meinert en Antje zijn drie kinderen bekend:

1   Metje Meinerts, zie VI-BZ.

2   Jannigje Meinerts, zie VI-CA.

3   Etje Meinerts is gedoopt op zondag 26 december 1700 te Vrouwenparochie, zie VI-CB.

V-BF   Arjen Tjallings, zoon van Tjalling Jacobs (IV-AJ) en Trijsie Ariens, wonende te St. Annaparochie en te Hallum, is gedoopt in 1682, is overleden voor 1738. Arjen werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 29, 134.  1718/28 St. Jp. gebr. nr.30 k.39 gr. 39 m.1728 St. Ap. nr.4.1738 de wed. eigenr en gebr.1748 nr. 4 de kk. 36 1/8 m. m. hs en sch., gebr. Corn. Arjens.

Laat dopen te Hallum o.a. Wybe, Harnt, Anne, Cornelis en Maike. Aut. 10.1.1742 e.l. ovl. i.l. in Zdh. o. St. Ap., cur. Wybe Tjeerds huism. o. Hallum, oom. HB59/361 inv. sth. Gr. Tj. i.d. Zdh. o. St. Ap.in pres. v. Wybe Arjens, huism. OBD o. St. Jp. en Corn. Arjens vrijgezel, beiden meerderj., cur. Wybe Tjeerds, huism. Nw Monnikkebildt o. Hallum.

Hyp.bk 8.5/6.4.1754 Wybe Arjens hsm o. St. Jp., Corn. en Dirk Arjnes Zdh. St. Ap. en Aukje (m.z. Antje) Arjens x Sjoerd Dirks elk voor 1/4 verk. sate oud gep. billand in Zdh. v. St. Ap. gr. 36 mg. (S. nr. 42) aan Joh. Eidsma, Fran., Dirk en Corn. zijn huurders. Procl.bk 17.2.1727 A.Tj. huurder boerderij gr. 9m.212r. oud gep. billand en 39 m. 564r. NwB (heel k.39)., gek. d. Wepke Pieters Franeker en Auckje Jetses wed. Hein Jans van de wed. Duco v. Hemmema.

Arjen trouwt op zondag 13 maart 1707 te Hallum op 25-jarige leeftijd met Grietje Tjeerds, dochter van Tjeerd Annes en Maycke Gijsberts. Grietje is overleden voor woensdag 10 januari 1742.

Beiden v. Hallum.

Van Arjen en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Arjens, zie VI-CC.

2   Dirk Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 134. 1788 gebr. nr.4.

3   Maaike Arjens.

4   Antje Arjens, zie VI-CD.

5   Wybe Arjens, zie VI-CE.

V-BG  Tettie Pieters, dochter van Pieter Ariens (IV-AK) en Rixt Willems, is geboren 1686 of 1687.

Tettie trouwt op zondag 13 april 1710 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hette Sybes, zoon van Sybe Jans en Ymke Hettes. Hette, herbergier, wonende te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op donderdag 31 augustus 1684 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 25.11.1723. FER16/148 3e pr. 2.3.1711 e.l. te NBZ kopen hs met tapperij ald.

Beiden v. Vrp.

Van Hette en Tettie is een kind bekend:

1   Sybe Hettes is gedoopt op zondag 1 augustus 1717 te Vrouwenparochie.

V-BH  Bauckje Pieters, dochter van Pieter Ariens (IV-AK) en Rixt Willems, is geboren 1689 of 1690.

Bauckje trouwt op maandag 24 januari 1718 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met Dirk Jurjens. Dirk, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 25.11/13.1./21.6.1723 Gerrit Pieters mr timmerm. OBZ verk. a. D.J. een huis beklemd in het Langhuis op NBZ., borg Hette Sybes herbergier NBZ o. Hallum.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1   Pieter Dirks is gedoopt op maandag 29 mei 1719 te Vrouwenparochie.

2   Trijntje Dirks is gedoopt op zondag 23 augustus 1722.

3   Rixtje Dirks is gedoopt op zondag 25 mei 1727 te Vrouwenparochie.

V-BI    Arjen Harrents, zoon van Harrent Ariens (IV-AL) en Jeltie Johannes, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1693 of 1694.

Arjen trouwt op zondag 8 februari 1733 te St. Jacobiparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd met Neeltje Martens.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Neeltje is een kind bekend:

1   (?)Marten Arjens, zie VI-CF.

V-BJ    Waling Johannes, zoon van Johannes Bauckes (IV-AM) en (?)Trijntje Walings, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1686 of 1687, is overleden voor maandag 13 december 1745. Waling werd hoogstens 58 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Bnr 40. Net als zijn vader eigenaar en gebr. v. 2 mg land op Nw Bildt o. St. Jp.(1728/38 in nr.39 k.30.). Aut. 13.12.1745 e.l. ovl. cur. kk. Gerben Edses, oom te Zwagerveen o. Opeinde en Corn. Beerts Kuiken. HB60/55v. 13.12.1745 inv. sth. R.E., wed. W. J. OBD o. St. Jp., achterstallige landhuur van het plaatsje Uilenburg aan ds F. Staak. HB63/282 27.12.1763 rek. d. Corn. B.Kuiken. Recesbk 15.2.1734 smid OBD o. St. Jp. inz. achterstallige huur v.Uilenburg.

Waling trouwt op zondag 6 mei 1736 te St. Jacobiparochie op hoogstens 49-jarige leeftijd met Rixt Edses. Rixt is overleden voor maandag 13 december 1745.

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Rixt zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntie Walings is geboren 1735 of 1736, zie VI-CG.

2   Tettie Walings is geboren 1737 of 1738.

3   Johannes Walings is geboren 1739 of 1740.

V-BK  Tet Johannes, dochter van Johannes Bauckes (IV-AM) en (?)Trijntje Walings, is geboren 1694 of 1695.

Tet trouwt op zondag 26 maart 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Ruurd Annes. Ruurd, wonende te Oudebildtzijl.

Procl.bk  3.5.1706 koopt huis v. Ariaantie Gerrits hsvr. v. Jan Tiercks Kuicken.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp., maar  attestatie te St. Jp.

Tet trouwt op zondag 3 april 1718 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Sybren Riemers, zoon van Riemer Willems en Antje Sybrens. Sybren, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 19 februari 1688 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Sybren en Tet is een kind bekend:

1   Antie Sybrens is gedoopt op maandag 29 mei 1719 te Vrouwenparochie.

V-BL   Wapke Johannes, dochter van Johannes Bauckes (IV-AM) en (?)Trijntje Walings, is geboren 1697 of 1698, is overleden voor maandag 13 december 1745. Wapke werd hoogstens 47 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Wapke trouwt op zondag 26 januari 1727 te St. Jacobiparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met Jan Pieters. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 december 1745.

Aut. 13.12.1745 e.l. ovl., cur. k. Arjen Jacobs Kuiken DG, huism. Nw B. o. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Wapke is een kind bekend:

1   Trijntje Jans is geboren 1732 of 1733.

V-BM  Sipke Siebrens, zoon van Siebren Heins (IV-AQ) en Tettie Dircks, is overleden voor vrijdag 8 juni 1736.

Bnr 217. 1728 Vrp. S.S. nom.ux. nr.13 met Jacob Corn.

Aut. 8.6.1736 en 9.6.1741.  HB59/29 8.6.1736 inv. t.h.v. Neeltje Corn. wed. S.S. OBD o. Vrp., 2e x Rienk Reins, Jacob Sybrens hsm. o. Stiens (vlgs aut. te Lwd) en Jacob Corn. hsm. o. Wier cur. k. sate o. Vrp. 47 mg. oud en nw billand waarvan Jacob en Hein Sybrens ieder 1/3 en wed. 1/3., zilver met initialen. HB59/355 9.6.1741 inv. sth. N.C., helft sate OBD o. Vrp. afgekomen v. Sybren Heins.

Sipke trouwt op zondag 27 mei 1725 te Oudebildtzijl met Neeltje Cornelis, zie V-BX.

Beiden v. Vrp.

Van Sipke en Neeltje is een kind bekend:

1   Siebren Sipkes, boer, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1730 of 1731, is overleden voor maandag 20 maart 1797. Siebren werd hoogstens 66 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Bnr 205, 209, 217, 247.    1748 Vrp. met Jacob Corn. eigenr nr.13. 1758/68/78/88 eigenr en gebr. nr.X. en nr.20 k.7 (1758 zonder en 1768 met hs en sch.). Procl.bk 20.3.1797.

Aut. 29.4.1765 DG te Vrp., cur. kk. Cornelis Jans FER aut. 26.1.1778 te Vrp. cur. v. kind v. Jacob Jacobs (Twijnstra) o. Hallum.

Siebren trouwt op zondag 3 oktober 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Jetske Jans.

Wrsch. Brolsma.

Siebren trouwt op zondag 14 november 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 59-jarige leeftijd (2) met Sytske Wybes.

Sytske was eerder gehuwd (1) met Schelte Jans.

V-BN  Jacob Siebrens, zoon van Siebren Heins (IV-AQ) en Tettie Dircks, boer, wonende te Stiens.

Bnr 205. 1718 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1738 Vrp. gebr. nr X.

Stamvader fam. Twijnstra Ferwerderadeel.

Jacob trouwt op zondag 19 december 1717 te Vrouwenparochie met Antje Jacobs Brolsma, dochter van Jacob Jans en Lijsbet Gerrits Gerbranda.

Hij v. Vrp., zij o. Hallum.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1   Jacob Jacobs Twijnstra, zie VI-CI.

V-BO  Grietje Arjens, dochter van Arjen Dircks (IV-AR) en Mettie Jurriens, is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aart Beernts, zie VI-AS.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts.

Hyp.bk 12/4.7.1754  A.A. vr. v. J.T., moeder Grietje Arjens, grm. vaderszijde Tettie Aarts, inz. smederij v. Folckert Gerbens te Vrp.

Aafje trouwt in september 1754 te St. Annaparochie met de 29-jarige Job Tijssen, zoon van Thijs Jobs en Lijsbeth Philips van der Mey. Job, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1725 aldaar, is overleden voor donderdag 7 juni 1787. Job werd hoogstens 62 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Bnr 110. 1768/78 gebr. nr. 10.

Aut. 7.6.1787 wed. hertr. Aut. 27.6.1802 cur. k. Taeke Joh., hsm. St. Ap. en Cornelis Jans id., Sjoerd Jarigs Wenselaar op verzoek ontslagen. Hyp.bk 11.10.1787 meerdere aktes. HB67/924 7.7.1787 inv. t.h.v. Tj. F. wed. J.T., St. Ap., nu x Jan Jelles, zeer veel obligaties totaal 13.807 cg.

Job was later gehuwd (2) met Tjerkje Gerrits.

Job was later gehuwd (3) met Tjerkje Foppes.

2   Metje Aarts, zie VI-CJ.

Grietje trouwt op zondag 3 april 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd (2) met Jan Minses. Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 25 april 1761.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110. LWL38/286 Grietie Arjens wed. Jan Menses te St. Ap. heeft vordering op Michiel Pieters te Vrp. wegens geleverde winkelwaren en geleend geld 25.4.1761.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

3   (?)Minse Jans is gedoopt op zondag 18 december 1735 te St. Annaparochie, zie VI-CK.

V-BP   Hiltje Arjens, dochter van Arjen Dircks (IV-AR) en Mettie Jurriens, is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 juni 1730 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens. Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

Beiden v. OBZ.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1   Rommert Gerbens van der Wal is geboren op dinsdag 11 december 1736, zie VI-CL.

V-BQ  (?)Fokeltje Hendriks, dochter van (?)Hendrik Gosses (IV-AY) en Maartie Jans Kuycken.

(?)Fokeltje trouwt op zondag 1 mei 1729 te Vrouwenparochie met Symen Clases Koot. Symen, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 6 maart 1752.

1749 Vrp. snikschipper 1+1 9.9.0. HB61/450 inv. sth. e.l. Jacob Jippes OBZ en Jan Hendriks Kas o. St. Ap. cur. v. Claas en Hendrik Symons, 2huizen OBZ a. Hoge Buurt en Ooosterdijk. Aut. 6.3.1752 Jacob Jippes oudoom en J.H. Kas oom cur. kk.

Beiden v. OBZ.

Van Symen en (?)Fokeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Klaas Symens Koot is gedoopt op zondag 25 juli 1734 te Vrouwenparochie, zie VI-CM.

2   Maartje Symens Koot is gedoopt op zondag 20 juli 1738 te Vrouwenparochie.

3   Hendrik Symens Koot is gedoopt op zondag 19 februari 1741 te Vrouwenparochie, zie VI-CN.

V-BR  (?)Jan Hendriks Kas, zoon van (?)Hendrik Gosses (IV-AY) en Maartie Jans Kuycken, boer, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. zetmeier 3+2 25.15.0.  LWL aut. 15.3.1755 J.H.K. setmeier v. Dirk Joh. Kuik o. St. Ap. met Joh. Pieters, hsm. o. Hallum cur. v. Jeltie 23 jr dr v. Dirk Pieters i.l. hsm. o. Stiens.

(?)Jan trouwt op zondag 1 juni 1738 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Maartje Johannes.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van (?)Jan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans Kas is gedoopt op zondag 15 februari 1739 te St. Annaparochie.

2   Johannes Jans Kas is gedoopt op zondag 1 oktober 1747 te St. Annaparochie, zie VI-CO.

3   Hendrik Jans Kas is gedoopt op zondag 28 juli 1754 te St. Annaparochie, zie VI-CP.

4   Janke Jans Kas is gedoopt op maandag 11 april 1757 te St. Annaparochie.

V-BS   Bauckje Siemens, dochter van Siemen Ritskes (IV-AZ) en N Gosses, is gedoopt op donderdag 19 maart 1682 te St. Annaparochie.

Wrsch. ook 6.12.1705 x Jan Daams te St. Ap., zie aut. 17.10.1718.

Bauckje trouwt op zondag 21 januari 1720 te St. Annaprochie op 37-jarige leeftijd met Jan Jurriens Stroo. Jan, wonende te St. Annaparochie.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1   Fopkie Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 september 1720 te St. Annaparochie.

2   Jurjen Jans Stroo is gedoopt op zondag 10 januari 1723 te St. Annaparochie.

3   Ritske Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 juni 1727 te St. Annaparochie.

V-BT   Wybren Clases, zoon van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 143. Hyp.bk 24.1.1733/23.7.1720 e.l. huisl. op Oost v. St. Ap. huren plaats v. Chr. Middagten, reeds bij hen bewoond; id. 24.1.1733/3.5.1732 id.

Hyp.bk 26.10.1762/31.1.1752 Jelle Ysbrands en Maayke Wybrens als mede-erfgenamen v. hun grm. Dieucke Taekes.

Wybren trouwt op zondag 4 maart 1708 te St. Annaparochie met Sytske Jelles.

Van Wybren en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1   Jelle Wybrens, zie VI-CQ.

2   Maaike Wybrens.

Maaike trouwt op zondag 29 oktober 1752 te Vrouwenparochie met Pier Piers Postma. Pier, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 2.6.1756/16.2.1737.

3   Ysbrand Wybrens, zie VI-CR.

V-BU  Jannichie Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes.

Jannichie trouwt op zondag 16 juni 1726 te St. Jacobiparochie (1) met Willem Dirks, zie V-L.

Jannichie trouwt op zondag 29 december 1737 te St. Jacobiparochie (2) met Sjoerd Walings, zoon van Waling Sjoerds en Sijtske Gerbens.

Bnr 40, 48 en 50. 1738/48 gebr. nr.12 27 7/8 m. m. hs en sch. (eigenr Willem Dircks kk.), 1748 met Willem Dirks kk. gebr. nr.24, 1758 alleen gebr. nr.24 en nr. 28.

Hyp.bk 2.12.1745/4.5.1737. Hyp.bk 5.2.1753/8.1.1753 Sj.W. en J.Cl. e.l. huisl. o. St. Jp. sch. a. Feycke Clasen, huism. Nw Bildt O. St. Jp. als cur. over kk. uit 1e huw J.Cl. 1749 St. Jp. sobere boer 4+4 51.18.0.

Sjoerd was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Trijntje Willems.

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

V-BV  (?)Gerrit Gerrits, zoon van Tryntje Gerrits (IV-BB) of Gerrit Ysbrands.

Bnr 144. 1728 St. Ap. nr. 20.

Van (?)Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   (?)Pieter Gerrits.

Bnr 144. 1738 St. Ap. gebr. nr. 20

V-BW Wytske Gerrits, dochter van Gerrit Ysbrands (IV-BB) of Tryntje Gerrits.

Wytske trouwt op zondag 19 april 1711 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 28-jarige Jacob Sybrens, zoon van Sybren Reiners en Geertie Jacobs. Jacob, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1682 of 1683.

Bnr 138. 1718 St. Ap. gebr. nr.IV.

Aut. 1.1.1721 DG en cur. k. Gerrit Ysbrands en Trijntje Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

Van Jacob en Wytske is een kind bekend:

1   (?)Geertje Jacobs, zie VI-CS.

Wytske trouwt op zondag 28 januari 1725 te St. Annaparochie (2) met Jan Andries, zoon van Andries N.. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 19.11.1738/26.6.1736 e.l. o. St. Jp. huren sate gr. 43 ¾ mg. op NwB o. St. Jp. van Aart Stevens Heslama,reeds bij huurders in gebruik; id. 6.12.1738 30.10.1725 e.l. te St. Ap.huren sate gr. 29¾ mg van Dieucke P. Hoogstra wed. Braam; id. 14.9.1740/23.6.1731 e.l. St. Ap. sch. a. Lijsbet Wijgers wed. Wilke Andries St. Ap.

Jan was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

V-BX  Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken.

Neeltje trouwt op zondag 27 mei 1725 te Oudebildtzijl (1) met Sipke Siebrens, zie V-BM.

Neeltje trouwt op zondag 10 juni 1736 te Vrouwenparochie (2) met Rienk Reins. Rienk, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 juni 1751.

Bnr 2, 217.  1738 Vrp. eigenr n.u. met Jacob Corn.en gebr. alleen nr.13. 1748 St. Jp. nom.ux eigenr 1/2 nr. 19. 1748 Vrp. gebr. nr.13 31 1/2 m. m. hs en sch.

Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. St. Jp. cur. Rintie Annes St. Jp. ovl., Abe Cornelis, koopman St. Jp. nieuwe cur. met Tjerk Clasen, St. Jp. Aut. 13.3.1764 cur. k. Pieter Clasen Koning, ontv. Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. Gerrit Stevens cur.

HB61/300 5.7.1751 inv. sth. Rinnigje Arjens, Feyke Clasen, hsm. NwB o. St. Jp. en Rintje Annes, mr bakker St. Jp. cur. Rein Rienks; sate oud gepacht land gr. 24 m. en pol buitenland ± 12m., eigen a. Rinnigje en haar broer Dirk Arjens, 7 mg. land o. Min.ga., zilver met initialen. HB61/328 1.9.1751 sch. en d., Gerrit Stevens cur. act.div. HB61/507 18.11.1753 rek. d. Rintie Annes. HB62/341 2.3.1756 rek. d. Rintje Annes.HB63/253 17.9.1761 rek. d. Abe Cornelis, koopman St. Jp. HB63/604 17.3.1767 rek. d. Abe Corn.

Rienk was later gehuwd (2) met Rinnigje Ariens.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

V-BY  Jan Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 april 1765.

Bnr 214. 1738 met Gerrit eigenr en alleen gebr. nr.31.1748 met de kk. v. Gerrit Corn. eigenr en alleen gebr. nr.31 35 1/2 m. m. hs en sch.1758 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr.31, 1768 de kk. id.

  1. Aut. 25.9.1749 als oom cur. kk. Grietje Corn. Aut. 29.4.1765 J.C. ovl., cur. kk. Sybren Sipkes DG Vrp. en Claas Ydses, Ternaard (excuseert zich).

HB67 13.5.1765 inv. sth. J.C. hsm. o. Vrp. 3 kk. uit 1e en 2 uit 2e huw. HB63/468 5.7.1765 rek. d. Sybren Sipkes, hsm. Vrp., cur. kk. Jan Cornelis i.l. hsm. o. Vrp., die cur. was van kk. van zijn zuster Grietje Cornelis; alleen Claasje nog minderjarig, Dirk Dirk Jentjes (wordt hiermee toch Dirk Dirks de Jong bedoeld?) en Cornelis Reinders nieuwe cur. v. Claasje.HB64/1 20.10.1767 rek. d. Sybren Sipkes, obligatie t.l.v. Tiete Tietes.

Vlgs hs Lont 1e x Claasje N. en 2x Antje Jeltes.

Jan trouwt op zondag 6 februari 1729 te Vrouwenparochie (1) met Mintje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas.

Beiden v. Vrp.

Jan trouwt op maandag 21 mei 1736 te Vrouwenparochie (2) met Jancke Idses.

Zij v. Ternaard

Van Jan en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Jans, zie VI-CT.

2   Klaasje Jans, zie VI-CU.

3   Neeltje Jans, zie VI-CV.

Jan trouwt op zondag 11 augustus 1754 te Vrouwenparochie (3) met Antje Jelles.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

4   Trijntje Jans, zie VI-CW.

5   Gerrit Jans, zie VI-CX.

V-BZ   Jannichie Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken.

Jannichie trouwt op woensdag 2 maart 1729 te Vrouwenparochie met Jacob Tjerks. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 141, 200.  Hyp.bk 27.8.1732/24.5.1730 Jannichie Corn. vr. v. Jacob Tjerks hsm. o. St. Ap. verk. 4 mg oud gep. billand in de Zdh. v. St. Jp.aan Frans Allerts en Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 e.l. huisl. o. St. Ap. sch. a. Jan Jacobs hsm. o. Hallum inz. 3 e termijn koopsom sate lands op NO v. St. Ap. (S. nr 23) gek. v. Korsje Symons wed. Corn. Arjens i.l. hsm. o. St. Ap.

Hij v. Berl., zij v. Vrp.

Van Jacob en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tjerk Jacobs, boer, wonende te Hallum en te Vrouwenparochie.

Vlgs hs Lont te Hallum en 4 kk. Hyp.bk 24.5.1764/21.6.1762 e.l. huisl. Vrp. sch. a. Jacob Attes en Schelte Jacobs huisl. o. St. Ap., borg Gosling Appeldoorn (x Aukje Hulshuis e.l. te St. Ap.), die zelf ook schuld heeft aan gen. personen.

Tjerk trouwt op zondag 22 juni 1755 te St. Annaparochie met Feikje Jakles.

2   Trijntje Jacobs is geboren in 1730, zie VI-CY.

V-CA  Gerrit Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken, is overleden voor 1748.

Bnr 214. 1738 Vrp. met Jan eigenr nr.31. 1748 de kk.

Aut. 18.1.1753.

Gerrit trouwt op zondag 8 november 1739 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Jans Kuiken, zie VI-AA.

Hij v. Wier, zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Gerrits Wijngaarden is geboren 1739 of 1740, is overleden op woensdag 7 augustus 1782. Trijntje werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Zerk St. Ap.

Trijntje trouwt op zondag 31 mei 1767 te St. Annparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Dirk Dirks Kuik, zoon van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels. Dirk, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 1 mei 1789.

Bnr 113, 124.  1788 St. Ap. gebr. nr.30, 1768 gebr. nr. 37

HB67/1042 1.5.1789 inv. sth. D.D.K., hsm. Zuidhoek St. Ap. Aut. 24.4.1789 Antje Jans Kuken wed. Beert Wassenaar grm. kk. 1e huw.

Dirk was later gehuwd (2) met Dirkje Sjoerds.

2   Feikje Gerrits Wijngaarden.

Feikje trouwt op zondag 3 januari 1773 te St. Annaparochie met de 24-jarige Pieter Luitzens de Kuur, zoon van Luitzens Joekes en Akke Pieters. Pieter, procureur, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1748 te Blija, is overleden op zaterdag 8 juni 1811. Pieter werd 63 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Was ook klerk (zie Sannes). Hs Lont geen kk.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Klazes de Vries.

V-CB  Grietje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken, is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Grietje trouwt op zondag 2 oktober 1729 te Vrouwenparochie (1) met Reinder Ockes, zoon van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Reinder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 26 juni 1746.

Bnr 249250.  1728/38 gebr. 9m.461. in nr. 22 k.5 en nr.23 k.4.1748 id. de wed.

Aut.25.6.1746 en 25.9.1749 HB61/621 rek. d. Jan Corn. hsm. Vrp., Allert Willems mede cur. HB62/284 21.12.1758 rek. d. Jan Corn., hsm. Vrp. Lidm. DG. Recesbk 9.5.1740 hsm. NwB. o. Vrp. en adm. diaken Doopsgez. Gem. St. Ap. en OBZ.

NB In de aantekeningen van wln Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet maar zonder bronvermelding.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Mintje Reins, zie VI-CZ.

2   Sytske Reinders is geboren 1735 of 1736, zie VI-DA.

3   Trijntje Reinders is geboren 1740 of 1741, zie VI-DB.

4   Cornelis Reinders de Jong is geboren 1746 of 1747, zie VI-DD.

Grietje trouwt op zondag 14 augustus 1746 te Vrouwenparochie (2) met Jan Douwes, zoon van Douwe Heres en Claeske Taekes. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Aut. 25.9.1749 cur. Jan Corn., huism. o. Vrp., oom en Allert Willems DG, beh. oom. Aut. 5.6.1765 cur. over Claasje Jans zijn Dirk Dirk Jentjes en Cornelis Reinders beiden DG. HB61/184 25.9.1749 inv. boedel Jan Douwes en Gr. Corn.

Hij v. Finkum, zij v. Vrp.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

5   Claasje Jans is geboren 1746 of 1747 te Vrouwenparochie, zie VI-DC.

V-CC  Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 24 augustus 1732 te St. Jacobiparochie met Steven Lourens, zoon van Lourens Abes en Lijntie Jacobs. Steven, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1736/15.1.1731 schipper St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Steven en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Lijntje Stevens, zie VI-DE.

2   Lourens Stevens, bakker, wonende te Tzummarum.

V-CD  Arjen Gerrits, zoon van Gerrit Arjens (IV-BD) en (?)Grietje Ysbrands, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 115, 136.  1738/48 gebr. nr.7 (?), 30m.500r. m. hs en sch. (eigenr fam. Mahui). 1758 gebr. nr.12.

Hyp.bk 9.6.1738/30.4.1738 A.G. hsm. OBD o. St. Ap. en Trijntje Gerrits x Jan Martens hsm. Min.ga erfgen. v. vader Gerrit Arjens i.l. hsm. OBD o. St. Ap.

Recesbk 9.12.1765 Tj.v.d.Feen zegt huur op van sate aan AG. en A.F.

Arjen trouwt op zondag 3 mei 1739 te St. Annaparochie met de 23-jarige Arjaantje Feddes, dochter van Fedde Feddes en Trijntje Theunis Knechje. Arjaantje is gedoopt op donderdag 30 mei 1715 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Arjen en Arjaantje zijn elf kinderen bekend:

1     Grietje Arjens, zie VI-DF.

2     Gerrit Arjens, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 30.4.1808.Hypbk 31.5.1792/8.8.1789.

3     Claas Arjens, zie VI-DG.

4     Tettje Arjens is gedoopt op zondag 19 januari 1744 te St. Annaparochie, zie VI-DH.

5     Eernst Arjens is gedoopt op zondag 30 januari 1746 te St. Annaparochie.

Tweeling met Fedde.

6     Fedde Arjens Wagenaar is gedoopt op zondag 30 januari 1746 te St. Annaparochie, zie VI-DI.

7     Trijntje Arjens is gedoopt op zondag 1 oktober 1747 te St. Annaparochie.

8     Anne Arjens is gedoopt op zondag 20 september 1750 te St. Annaparochie.

9     IJsbrand Arjens is gedoopt op zondag 17 september 1752, zie VI-DJ.

10   Neeltje Arjens is gedoopt op zondag 17 november 1754 te St. Annaprochie, zie VI-DK.

11   Teunis Arjens Wagenaar, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 24 oktober 1756 aldaar.

Procl.bk 2.5.1782.

Teunis was gehuwd met Hittie Arjens, dochter van Arjen Mynties en Mary Yetes.

V-CE   (?)Tetje Jans, dochter van Jan Martens (IV-BG), is gedoopt op vrijdag 15 mei 1682 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 12 december 1721. (?)Tetje werd hoogstens 39 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

In de inventaris van T.J. bevinden zich een reversaelbr. t.l.v. Pytter Jan Ernstes en een obl. t.g.v. Fokeltje Sybes wed. Jan Jan Ernstes, misschien Tetje een zuster van hen?

(?)Tetje trouwt op zondag 19 november 1713 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd (1) met Gerrit Dirks, zoon van Dirk Dirks en Christina Hendriks. Gerrit, assistent gerecht, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 mei 1718.

HB55/295 8.2.1719 inv. t.h.v. Tettje Jans wed. G.D i.l. adsistent gerecht HB, nu x H.Cl., Keimpe Pieters mr decker is cur. kind, Christina Hendriks bestemoeder (aut. 8.2.1719). HB57/159 23.1.1727 rek. d. Keimpe Pieters. Procl.bk 2.3.1722 Hendrik Clases en zoon Cl. H. bij wln Tettie Jans en Keimpe Pieters als cur. v. Dirk Gerrits zn v. G.D. bij T.J. verk. huis c.a. op de Hoge buurt St. Ap. aan Melis Dirks c.u., Corn. Harmens wed. O., de reed v.d. hr Grietman Z. en Andries Pieters W. Recesbk 1.2.1717 adsistent en collecteur St. Ap.

Hyp.bk 16.1.1719/28.5.1718 de wed. heeft schuld.

Beiden v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Tetje is een kind bekend:

1   Dirck Gerrits is gedoopt op donderdag 20 december 1714 te St. Annaparochie.

(?)Tetje trouwt op zondag 5 februari 1719 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrick Klases, zoon van Claes Barents en Rins Cornelis ‘t Hoen (III-U.5). Hendrick, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 28 juli 1695 aldaar.

HB55/300 12.12.1721 inv. sth. T.J., hsvr. H.Cl., mr schoenm., f. 308 sch. en d. dd. 29.1.1722, Willem Dircks is stv. H. Cl.

NB bij doop 2 kk. naam H.K. Voordewind, deze is in 1749 arbeider St. Ap. 3+2 15.5.0.

Hendrick was later gehuwd (2) met Antje Doens.

Beiden v. St. Ap.

Van Hendrick en (?)Tetje zijn twee kinderen bekend:

2   Claas Hendriks is gedoopt op zondag 18 februari 1720 te St. Annaparochie.

3   Sybrichje Hendriks is gedoopt op zondag 23 november 1721 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 29 januari 1722. Sybrichje werd hoogstens 2 maanden en 6 dagen.

V-CF   Tjerkje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

1728 ongeh.

Tjerkje trouwt op zondag 8 augustus 1728 te St. Annaparochie (1) met Barent Wassenaar, zie IV-BE.

Tjerkje trouwt op zondag 2 april 1741 te St. Annaparochie (2) met Fetse Jacobs Fedder, zoon van Jacob Caspers Fedder. Fetse, tuinier en boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 58. 1749 St. Ap. tuinier wint de kost 3p. 24.18.0. Hyp.bk 26.3./9.2.1756 boerderij wordt verkocht aan Geertje Lous wed. Rutger Symens o. Menaldum (S. St. Jp. nr 39), procl.bk 26.4.1756.

Fetse was later gehuwd (2) met Antje Stevens (zie VI-W).

Fetse was later gehuwd (3) met Trijntje Dirks.

Datum is 1e procl. beiden v. St. Ap.

Tjerkje was gehuwd (3) met Tjerk Jacobs.

V-CG  Teves Lenerts, zoon van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 9. 1728 gebr. 36 m.  in nr.16 k.53 en 2m.450r. in nr.17 k.52.1738 de wed. en gebr. nr.10.

Teves trouwt op zondag 7 december 1732 te St. Jacobiparochie met (?)Rinsje Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits.

Beiden v. St. Jp.

Van Teves en (?)Rinsje is een kind bekend:

1   Atje Teewes, zie VI-DL.

V-CH  Lijsbet Leenderts, kind van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Claas Lourens, zoon van Lourens Clases en Maartje Abes. Claas, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 2 juli 1704 te St. Anaparochie, is overleden voor maandag 12 mei 1732. Claas werd hoogstens 27 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Aut. 28.10.1733 cur. Feycke Clasen, beh. oom huisman Nw Bildt o. St. Jp. HB58/417 12.5.1732 rek. d. L.L. wed. Cl.L.  inz. boedel Lourens Clases.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Claas en Lijsbet is een kind bekend:

1   Claas Clases Postma is geboren in 1732, zie VI-DO.

Lijsbet trouwt op zondag 4 januari 1739 te St. Jacobiparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Reinder Clases Wassenaar, zoon van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings. Reinder is geboren in 1704, is overleden voor 1768. Reinder werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 38, 39, 42, 52, 101.  1748 St. Jp. gebr. 1/2 + 1m.300r. in nr.39 k.30 (eigen aan Cl. Reinders wed. en kk geen hs en sch. in k.30.), gebr. nr.17 19 m. met hs en sch. (eigenr als voren) enn nr.41 30m. m. hs en sch. id. 1758 id. nr.17, 1768 de erven eigenr en gebr. 1768 de erven eigenr en gebr. nr.22. 1758/68 de erven eigenr. nr. 33 12 m. m. hs en sch. gebr. Pieter Ruurds. 1758 eigenr en gebr. nr.34, 1768 id. de erven. 1758 gebr. nr.41, 1768 de erven eigenr en gebr.

Van Reinder en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

2   Amerens Reinders Wassenaar, zie VI-DM.

3   Jannigje Reinders Wassenaar, zie VI-DN.

V-CI    Jannichje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, is geboren 1708 of 1709.

Jannichje was gehuwd (1) met (?)Pieter Binnerts, zoon van Binnert Pieters. (?)Pieter, wonende te St. Annaparochie.

Van (?)Pieter en Jannichje zijn twee kinderen bekend:

1   (?)Atje Pieters, zie VI-DS.

2   Leendert Pieters is gedoopt op zondag 28 augustus 1735 te St. Annaparochie, zie VI-DT.

Jannichje trouwt op zondag 4 augustus 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (2) met Meindert Tjebbes, zoon van Tjebbe Clases en Jouck Meinerts. Meindert, boer, wonende te St. Annaparochie.

1738/48/58/68 gebr. nr.13 k.24.

Beiden v. St. Ap.

Van Meindert en Jannichje zijn vier kinderen bekend:

3   Pieter Meinderts, zie VI-DP.

4   Tjebbe Meinderts, zie VI-DQ.

5   Joukje Meinerts.

6   Maartje Meinderts, zie VI-DR.

Generatie VI

VI-A      Waling Harrents, zoon van Harrent Eesges (V-A) en Dieuwke Walings van der Mey, brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op dinsdag 5 november 1715 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 12.7.1735/id. e.l. OBZ hebben schuld, borg Dirk Melis, smid OBZ. Hyp.bk 16.5./3.2.1738 e.l.  verk. brouwerij en mouterij op de brede kant v.h. Zuidend te oBZ. aan Tjeerd Joh. en Dirkje Martens e.l. OBZ.

Waling trouwt op zondag 6 mei 1731 te Vrouwenparochie op 15-jarige leeftijd waarschijnlijk met waarschijnlijk Janke Jarichs, dochter van Jarich N..

Beiden v. Vrp.

Van Waling en Janke zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Walings is gedoopt op zondag 20 januari 1732 te Vrouwenparochie.

2   Dieuwke Walings is gedoopt op zondag 3 februari 1737 te Vrouwenparochie, zie VII-A.

VI-B      Cornelis Gerrits Bouwveint, zoon van Gerrit Walings (V-B) of Aagje Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 5 augustus 1809.

1778/88 gebr. deel nr. 22 k.47. Procl.bk 5.8.1809.

Cornelis trouwt op zondag 10 mei 1767 te St. Jacobiparochie (1) met Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VI-AN.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Hendrikje is een kind bekend:

1   Grietje Cornelis Bouwveint, zie VII-B.

Cornelis was gehuwd (2) met Evertje Clases Hoekstra, zie VI-N.

Van Cornelis en Evertje zijn twee kinderen bekend:

2   Aagje Cornelis Bouwfeint is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te St. Jacobiparochie, zie VII-C.

3   Klaas Cornelis Bouwveint is gedoopt op zondag 31 december 1786 te St. Jacobiparochie, zie VII-D.

VI-C      Waling Gerrits van Noord, zoon van Aagje Cornelis (V-B) of Gerrit Walings, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 2 juli 1735.

1811 St. Jp. 72 werkman.

Waling trouwt op zondag 18 januari 1761 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd met Antje Wybes.

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Antje zijn drie kinderen bekend:

1   Aagje Walings van Noord is gedoopt op zondag 27 november 1763 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 6 september 1828 aldaar. Aagje werd 64 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Aagje was gehuwd met Hessel Abes Heslinga. Hessel, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 9 april 1817.

HB66/53 22.5.1798 tr. 2e x . 1811 st. Jp. 250 smid.

Ouders van Hessel te Oenkerk.

Hessel was later gehuwd (2) met Dirkje Dirks.

2   Gerrit Walings van Noord, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 13 maart 1767, is gedoopt op zondag 9 april 1769 aldaar.

1811 St. Jp. 72 schipper, geb.datum 9.7.1771 !.

3   Wybe Walings van Noord, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 april 1774 aldaar.

1811 St. Jp. 264 gardenier, geb.datum 20.5.1771. Procl.bk 2.11.1807.

Wybe was gehuwd (1) met Hendrikje Joris Schenkius, dochter van Joris Hendriks Westra en Maartje Jarichs Schenkius. Hendrikje is gedoopt op zondag 7 maart 1779 te St. Jacobiparochie.

Wybe trouwt op zondag 24 mei 1818 te Het Bildt op 44-jarige leeftijd (2) met Renske Klazes van Sloten, dochter van Claas Arjens en Tetje Koerts (VI-I).

VI-D      Arjen Christiaans Wassenaar, zoon van Christiaan Arjens (V-Z) of Neeltje Cornelis (V-C), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1709.

Bnr 4. 1748 St. Jp. eigenr nr.18 35 m. m. hs en sch., gebr. Pier Dirks.1758/68eigenr en gebr. nr.18.1778/88 eigenr en Jop Arjens gebr.

Arjen was gehuwd met Rinsje Jobs, dochter van Job Arjens en Rinske Upkes.

Van Arjen en Rinsje zijn twee kinderen bekend:

1   Job Arjens Wassenaar, zie VII-E.

2   Christiaan Arjens Wassenaar is geboren in 1737, zie VII-F.

VI-E      Trijntje Pybes, dochter van Pybe Stinnerts (V-E) en Aafke Daams (V-AC).

Trijntje trouwt op zondag 12 mei 1737 te St. Annaparochie met Harmen Bartels, zoon van Bartel Harmens en Elske Jacobs. Harmen, molenaar, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 23 oktober 1788.

HB61/206 29.9.1749 uitwijzing erfdeel moeder aan 2 voorkk. Elske en Pybe. Procl.bk 5.5.1766 H.B. en N.G. kopen huis op Oosteind bij Arjen Mijntjes bewoond , van Jan v.d. Bildt en Jetske Lubberts te Fran. Procl.bk 23.10.1788.

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Hebbes.

Harmen was later gehuwd (3) met Neeltje Gatses.

Van Harmen en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Antje Harmens is gedoopt op zondag 2 maart 1738 te St. Annaparochie.

2   Elske Harmens is gedoopt op zondag 21 mei 1741 te St. Annaparochie, zie VII-G.

3   Piebe Harmens is gedoopt op zondag 7 januari 1748 te St. Annaparochie.

VI-F       Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts (V-E) en Aafke Daams (V-AC), timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/248. Procl.bk 3.2.1803 de ereven verk. land.

Stinnert trouwt op donderdag 12 december 1743 te St. Annaparochie met Saapje Stevens, zie VI-Y.

Van Stinnert en Saapje zijn vijf kinderen bekend:

1   Pybe Stinnerts, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 mei 1802.

Hyp.bk 17.5.1802/id.

Pybe trouwt op zondag 15 november 1789 te St. Annaparochie met de 56-jarige Minke Ydes, dochter van Yde Broers Stapert en Antje Dirks. Minke is gedoopt op zondag 20 september 1733 te Finkum/ Hijum.

Minke was eerder gehuwd (1) met Tijs Gatses.

2   Steven Stinnerts, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

1811 St. Ap. 172 gardenier, décédé. Procl.bk 24.2.1795.

3   Daam Stinnerts, zie VII-H.

4   Arjen Stinnerts, wonende te Amsterdam.

Vlgs hs Lont nr Amsterdam en daar getrouwd.

5   Gerrit Stinnerts, distillateur, wonende te St. Annaparochie en te Oudeleye.

Aut. 18.11.1794 G.S. stocker (m.z stoker?) te St. Ap. failliet. Hyp.bk 24/3.2.1792, id. 10.2.1801/11.6.1793 mr. jeneverstoker St. Ap. Procl.bk 24.2.1792.

VI-G      Jannigje Pybes, dochter van Pybe Stinnerts (V-E) en Aafke Daams (V-AC), is gedoopt op zondag 27 september 1722.

Jannigje trouwt op zondag 24 mei 1744 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd (1) met Ouwe Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits. Ouwe, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 februari 1757.

Bnr 9. 1748 gebr. zelfde landen in nr.16 en 17 (k.53 en 52.) als in 1738 Tevis leenderts (k.52 en 53 zonder huisingen).1748 gebr. nr.10, 11 m.(?) m. hs en sch.

Aut. 11.2.1757 cur. Gerrit Jacobs, St. Ap grv. en Hendrik Jeltes, St. Jp. stv.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap

Van Ouwe en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1   Pybe Ouwes is gedoopt op zaterdag 26 december 1744 te St. Annaparochie, zie VII-I.

2   Marten Ouwes is geboren 1747 of 1748, zie VII-J.

3   Tjerkje Ouwes de Vries is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Jacobiparochie, zie VII-K.

4   Gerrit Ouwes is geboren 1754 of 1755.

Jannigje trouwt op zondag 6 maart 1757 te St. Jacobiparochie op 34-jarige leeftijd (2) met Hendrik Jeltes. Hendrik, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9, 62.  1748 gebr. 5m.331r. in nr.18 k.51 en gebr. 20m.100r. in nr.22 k.47 met hs en sch. 1758/68 gebr. 35m.445r. in nr.16 k.53 en gebr. 16m.450r. in nr.17 k.52.1758 gebr. nr.10.

1749 gemene boer 6p. 52.14.0. HB61/453 25.5.1752 H.J. 2e x getr., uitwijzing aan zoon 1e huw. HB62/126 19.6.1758 inz. inbreng 3e huw. Procl.bk 27.1.1749 huurder boerderij NwB. o. St. Jp. gr. 25 m. waarvan wed. L. Hilarides, Pingjum 1/8 verk. a. D.J. Vosma, Harl. Procl.bk Prof. Camper c.u. kopen 5/8 v.d. boerderij van Antje Fopma wed. Gonggrijp.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Ydske Clases.

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Welmoed Jetses (zie IV-BH.7).

Beiden v. St. Jp.

Van Hendrik en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

5   Daam Hendriks is gedoopt op zondag 1 juli 1759 te St. Jacobiparochie, zie VII-L.

6   Stindert Hendriks Buikstra, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 13 mei 1763 aldaar.

Bnr 9. Hyp.bk mrt 1810/10.7.1807 huism. OBD o. St. Jp. Recesbk 8.12.1806 erven Schelte Wijbenga, Harl., zeggen huur op aan S.H. en D.M. o. St. Jp. van zathe. Procl.bk 20.5.1807.

Stindert was gehuwd met Doutje Martens Kramer, dochter van Marten Arjens Mich en Jannigje Wybes (VII-CQ). Doutje is gedoopt op zondag 18 november 1770.

7   Maartje Hendriks is gedoopt op zondag 23 maart 1766 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd met Jan Sybrens Kuiken, zoon van Sybren Clases en Antje Franses (VI-AK). Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 mei 1753 aldaar.

Bnr 165. Procl.bk 11.11.1809 Maartje H. (x J.S.) op NwB. koopt 3/8 v. sate op Oud- en NwB. o. St. Jp.

VI-H      Cornelis Clases Knechje, zoon van Claas Cornelis Knechje (V-F) en Sara Johannes, is geboren 1730 of 1731.

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Sara Cornelis Knechje is gedoopt op zondag 30 juli 1758 te St. Annaparochie.

VI-I       Tetje Koerts, dochter van Koert Teunis (V-G).

Tetje trouwt op zondag 17 november 1765 te St. Jacobiparochie met Claas Arjens. Claas, wonende te Wier.

Beiden v. St. Jp.

Van Claas en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1   Renske Klazes van Sloten.

Renske trouwt op zondag 24 mei 1818 te Het Bildt met de 44-jarige Wybe Walings van Noord, zoon van Waling Gerrits van Noord (VI-C) en Antje Wybes. Wybe, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 april 1774 aldaar.

1811 St. Jp. 264 gardenier, geb.datum 20.5.1771. Procl.bk 2.11.1807.

Wybe was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Joris Schenkius (zie VI-C.3).

2   Adam Klazes van Dijk, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 25 juni 1775 te Wier, is overleden op maandag 15 februari 1830. Adam werd 54 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

1811 St. Jp. 65 werkman, geb.datum 22.3.1778 !! Vlgs ovl.akte moeder Antje Jelles.

VI-J       Marten Klases, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 mei 1781.

Bnr 34. 1768/78 gebr. nr. XIV.

Aut. 29.5.1781 e.l. ovl., Claas Martens grv.,, cur. kk. Ysbrand Clases, St. Jp. en Waling Jarigs, trekschipper, Harlingen. HB67/570 29.5.1781 inv. sth. M.Cl., hsm. OBD o. St. Jp. t.v.v. Claas Martens grv. en de cur.

Marten trouwt op zondag 15 mei 1763 te St. Annaparochie met de 24-jarige Maartje Jarigs Wenselaar, dochter van Knierke Walings of Jarig Lammerts. Maartje is gedoopt in 1739, is overleden voor dinsdag 29 mei 1781. Maartje werd hoogstens 42 jaar.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1   Klaas Martens is gedoopt in 1764 te St. Jacobiparochie, zie VII-M.

2   Aaltje Martens is gedoopt in 1766, zie VII-N.

3   Jarich Martens is gedoopt in 1767, zie VII-O.

4   Klaasje Martens is gedoopt in 1769, zie VII-P.

5   Knierke Martens is gedoopt in 1772.

VI-K      Dirkje Klases, dochter van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands.

Dirkje trouwt op zondag 22 juni 1766 te St. Jacobiparochie met de 26-jarige Folkert Mourins Bouma, zoon van Mourins Folckerts en Riemke Wigles. Folkert, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 30 augustus 1739 te Beetgum, is overleden voor dinsdag 14 oktober 1800. Folkert werd hoogstens 61 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Bnr 34, 40, 48, 68, 71.  Aut. 8.8.1783 cur. inz. boedel Claas Martens en Fetje Pieters. Aut. 14.10.1800, cur. Maurits Folkerts zoon en Ysbrand Klazes zwager. Procl.bk 21.10.1789 kopen “De Stelp” NBD o. St. Jp. van Anna Toussaint. Procl.bk 1.4.1801 de erven verk. sate met stelp en 35 mg op NwB. o. St. Jp.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Folkert en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

1   Klaasje Folkerts Bouma.

Klaasje was gehuwd met Folkert Gerrits van der Ploeg, zoon van Gerrit Jetses van der Ploeg en Dirkje Folkerts Bouma. Folkert, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 9 maart 1766 aldaar.

2   Marten Folkerts Bouma, werkman, wonende te St. Jacobiaprochie.

1811 St. Jp. 11 werkman.

3   Tjerk Folkerts Bouma, wonende te St. Jacobiparochiebgardenier.

1811 St. Jp. 12 gardenier.

4   Mourins Folkerts Bouma, gardenier, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 23 oktober 1768.

1811 St. Ap. 181 gardenier. Procl.bk febr. 1796 op NwB o. St. Jp.

Mourins was gehuwd met Atje Jetzes, dochter van Jetze Dirks en Baukje Jacobs. Atje is gedoopt op zondag 2 april 1775 te St. Jacobiparochie.

5   Klaas Folkerts Bouma is geboren op zondag 3 juni 1770, zie VII-Q.

6   Riemke Folkerts Bouma is geboren op zondag 8 maart 1772 te St. Jacobiparochie.

Riemke trouwt op donderdag 19 december 1793 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met de hoogstens 27-jarige Anne Klazes Bouma, zoon van Klaas Theunis en Ytje Annes. Anne, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1765 of 1766, is overleden op zondag 25 mei 1817. Anne werd hoogstens 51 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

1811 Vrp. 203 gardenier, geb.datum 6.1.1763. Procl.bk 8.1.1811 te NBZ.

7   Wigle Folkerts Bouma, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 15 november 1775, is gedoopt op zondag 17 december 1775 aldaar.

1811 St. Jp. 5 gardenier, geb. datum 10.7.1773 (!).

VI-L      Ysbrand Klases Hoekstra, kind van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 22 september 1744, is overleden op vrijdag 17 december 1824. Ysbrand werd 80 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Bnr 72. 1788 St. Jp. gebr. nr.37. 1811 St. Jp. 6 boer.

Aut. 29.5.1781 cur. kk. Marten Clases. Bij ovl. te St. Ap.

Ysbrand was gehuwd met Sijtske Jacobs, dochter van Jacob Tjitzes en Antje Sikkes.

Van Ysbrand en Sijtske zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Ysbrands Hoekstra.

Antje was gehuwd met Teunis Pieters de Vries, zoon van Pieter Folkerts de Vries en Claasje Teunis. Teunis, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 november 1782 aldaar, is overleden op vrijdag 11 september 1846. Teunis werd 63 jaar, 10 maanden en 1 dag.

1811 St. Jp. 44 werkman, geb. datum 24.10.1773, leeftijd bij ovl. 64 jr.!

2   Jacob Ysbrands Hoekstra is geboren op woensdag 27 juni 1781, zie VII-R.

3   Klaasje Ysbrands Hoekstra is gedoopt op zondag 5 oktober 1783 te St. Jacobiparochie, zie VII-S.

4   Dirk Ysbrands Hoekstra is geboren 1802 of 1803 te St. Jacobiparochie.

Bnr 163.

Dirk trouwt op donderdag 19 november 1829 te Het Bildt op hoogstens 26-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Arjaantje Cornelis Slim, dochter van Cornelis Wymers Slim (VII-BH) en Antje Jakobs. Arjaantje is geboren 1802 of 1803 te St. Annaparochie.

VI-M     Jetse Klases, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands, is gedoopt op zondag 28 juni 1750 te St. Jacobiparochie.

Jetse was gehuwd met Aafke Gaukes, dochter van Gauke Reins en Trijntje Dirks. Aafke is gedoopt op zondag 5 maart 1752 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 9 juni 1819. Aafke werd 67 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Jetse en Aafke zijn zes kinderen bekend:

1   Klaas Jetzes de Groot, zie VII-T.

2   Trijntje Jetzes is gedoopt op zondag 28 februari 1773 te St. Jacobiparochie.

3   Gauke Jetzes is gedoopt op zondag 20 juli 1777 te St. Jacobiparochie.

4   Marten Jetzes Hoeksma is gedoopt op zondag 22 augustus 1784 te St. Jacobiparochie.

5   Klaasje Jetzes is gedoopt op zondag 10 mei 1789 te St. Jacobiparochie.

6   Dirkje Jetzes is gedoopt op zondag 25 maart 1792 te St. Jacobiparochie.

VI-N      Evertje Clases Hoekstra, dochter van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters, is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te St. Jacobiparochie.

In ovl-akte van dr Aagje: E.Cl. Hoekstra.

Evertje was gehuwd met Cornelis Gerrits Bouwveint, zie VI-B.

VI-O      Taeke Klases Hoekstra, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 24 juni 1764 aldaar.

Taeke was gehuwd met Taetske Jans.

Van Taeke en Taetske is een kind bekend:

1   Klaas Taekes Hoekstra, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie.

Klaas was gehuwd met Lijsbeth Jacobs Kuiken.

VI-P       Jan Klases Jelgerhuis, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 maart 1768.

1811 St. Jp. 219 gardenier.

Jan was gehuwd met Grietje Cornelis Bouwveint, zie VII-B.

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   Klaas Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 15 april 1792 te St. Jacobiparochie.

2   Cornelis Jans Jelgerhuis is gedoopt op maandag 21 april 1794 te St. Jacobiparochie.

3   Hendrikje Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 22 oktober 1797.

4   Fetje Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 4 januari 1807 te St. Jacobiparochie.

VI-Q      Pier Dirks, zoon van Dirk Dirks (V-J) en Wytske Piers (VI-BG), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1803.

Bnr 109, 111, 121, 160, 201.   1768/78 met Jan Dirks gebr. nr.2. 1768/78/88 gebr. nr. 9. Procl.bk 22.3.1803.

DG aut. 13.6.1772.

Pier trouwt op zondag 4 april 1762 (is gescheiden te St. Annaparochie) met de 20-jarige Elske Harmens, zie VII-G.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Pier en Elske zijn zeven kinderen bekend:

1   Wytske Piers Tanja, zie VII-U.

2   Aafje Piers, zie VII-V.

3   Barteltje Piers Tanja.

Barteltje was gehuwd met Jan Johannes Pars, zoon van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie en te Herbayum, is geboren 1774 of 1775, is overleden op donderdag 24 februari 1848 aldaar. Jan werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 24 dagen.

1811 St. Ap. 268 boer.

4   Piebe Piers Tanja.

Bnr 111.

Piebe trouwt op zondag 1 april 1798 te St. Annaparochie met Rinske Bartelds Kuik, dochter van Bartel Dirks Kuik en Tietje Harings Bontekoe.

5   Dirk Piers, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1762 of 1763, is overleden op zaterdag 17 april 1824. Dirk werd hoogstens 61 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Bnr 121.Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks en Wytske Piers. Ongehuwd ovl. 1811 St. Ap. 269 boer.

6   Harmen Piers Tanja is geboren op woensdag 17 februari 1768, zie VII-W.

7   Jarig Piers Tanja, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 19 maart 1770, is overleden op woensdag 21 november 1827. Jarig werd 57 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Bnr 160, 201.  1811 Vrp. 113 boer; bij ovl. erfgezeten.

Jarig was gehuwd met Maartje Johannes Gorter, dochter van Johannes Leenderts Gorter en Eeke Jarichs Schenkius.

Bnr 117.

VI-R      Dirk Dirks, zoon van Dirk Dirks (V-J) en Wytske Piers (VI-BG), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 13 juni 1772.

Bnr 111. Aut. 13.6.1772 e.l. ovl., Jan en Pier Dirks, beiden DG en te St. Ap. cur. k. HB67 15.7.1772 inv. sth. Yetske Alberts, hsvr. v. D.D. hsm. o. St. Ap. HB64/951 14.10.1774 rek. d. Jan Dirks, hsm. o. St. Ap.

Dirk trouwt op zondag 7 juli 1765 te St. Annaprochie met de 23-jarige Yetske Alberts, kind van Albert Lases en Hittie Lolkes. Yetske is gedoopt op zondag 18 maart 1742 te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 13 juni 1772. Yetske werd hoogstens 30 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Datum is 1e procl.

Van Dirk en Yetske is een kind bekend:

1   Dirk Dirks Tanja, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 20 november 1766, is overleden op woensdag 11 augustus 1819. Dirk werd 52 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Bnr 224. 1811 Vrp. 30 boer, bij ovl. 50 jr. Procl.bk 16.5.1809 e.l. in de Zdh. v. St. Ap. kopen huis met schuurtje en hofje in de Zdh. St. Ap.

Dirk was gehuwd met Aaltje Ypes Stienstra, dochter van Ype Piers en Pietje Aukes. Aaltje is geboren 1770 of 1771, is overleden op donderdag 20 mei 1841. Aaltje werd hoogstens 70 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

VI-S       Jan Dirks Tanja, zoon van Dirk Dirks (V-J) en Wytske Piers (VI-BG), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1803.

Bnr 108, 109. 1768 eigenr 3/6 en met Pier Dirks gebr. nr.2, 1778 eigenr 1/2 en met Pier gebr. nr.2, 1788 pro se en c.u. eigenr 3/4 en gebr. alleen nr.2. 1758 t/m 1788 St Ap. een Jan Dirks gebr. nr. 16 ( is Bontemantel).

DG aut. 13.6.1772. Hyp.bk 31.5.1792/8.8.1789 en 17.4.1787 broers van Grietje worden genoemd. pROCL.BK 31.10.1785 kopen 1/4 v. boerderij v. Taeke Roelofs c.u. tenn W. v. St. Ap. Procl.bk 30.12.1793. Procl.bk 22.3.1803.

Jan trouwt op zondag 11 juli 1762 te St. Annaparochie met Grietje Arjens, zie VI-DF.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1   Dirk Jans Tanja, grossier, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 21 juni 1810.

HB66/419 21.6.1810 inv. sth. D.J., grossier, St. Ap.. Arjen Jans, Dirk Gerbens v.d. Laan beiden St. Ap. en Sjoerd Gerbens te Grouw cur. 3 kk. uit 1e en 3 kk. uit 2e huw. Aut. 31.5.1810 en 27.10.1810 genoemd als cur. die is ovl., ook mr stoker genoemd. Procl.bk 14.11.1803 koopt stokerij te St. Ap.

Dirk trouwt op zondag 21 juli 1793 te St. Annaparochie (1) met Trijntje Johannes.

Dirk trouwt op zondag 6 december 1801 te St. Annaparochie (2) met de 25-jarige Akke Dirks Zwager, dochter van Dirk Dirks Zwager en (?)Froukje Jans. Akke is gedoopt op zondag 18 februari 1776 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 11 augustus 1810. Akke werd 34 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

2   Arjen Jans Tanja, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 13 december 1835 aldaar.

Bnr 109. Bij ovl. ongeh.

3   Jannigje Jans Tanja.

Jannigje trouwt op zondag 11 november 1787 te Grouw met Sjoerd Gerben Binnerts. Sjoerd, koopman, wonende te Grouw.

4   Anne Jans Tanja.

Anne was gehuwd met Itske Willems de Jong.

5   Jarig Jans Tanja.

6   Wytske Jans Tanja is geboren 1783 of 1784, is overleden op zaterdag 4 november 1848 te St. Annaparochie. Wytske werd hoogstens 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Wytske was gehuwd met Dirk Gerbens van der Laan, zoon van Gerben Jacobs van der Laan (VII-AJ) en Grietje Dirks Kuik. Dirk, voerman en winkelier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 19 juni 1787, is overleden op dinsdag 29 oktober 1833. Dirk werd 46 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 227 slager, bij ovl. voerman. Procl.bk 2.12.1810.

VI-T       Ymkje Sydses, dochter van Syds Bokkes (V-K) en Wopkje Dirks.

Ymkje trouwt op zondag 6 februari 1757 te Vrouwenparochie met de hoogstens 22-jarige Cornelis Teunis Crab, zoon van Teunis Feickes en (?)Rinsje Harmens. Cornelis is geboren 1734 of 1735.

Bnr 49, 206.  1768/78 St. Jp. nom.libr. eigenr en gebr. nr.11. 1768/78 Vrp. nom.libr. eigenr en gebr. nr. 6. 1788 Vrp. Corn. Teunis, Teunis en Syds Corn. elk 1/3, gebr. Corn. Teunis.

HB67 11.1.1769 inv. t.v.v. C.T., hsm. o. Vrp.( nu hertr. met W.J.) op de plaats die hij gebruikt a.d. Koudeweg o. St. Jp., inv. etc. afkomstig v. 1e vr. Y.S., 12.1.1769 inv.op de door hem zelf bewoonde plaats a.d. OBD o. Vrp.; plaats Koudeweg gr. 40m.550r. en Vrp. 36 m. Dirk, Jan en Pier Dirks zijn neven v. Y.S., Dirk Willems ook (?):

HB66/284 18.11.1808 inv. sth. Corn. Th. Crab hsm. o. Vrp., 4 kk. bij 2e vr.

Cornelis was later gehuwd (2) met Wytske Jans.

Beiden v. Vrp.

Van Cornelis en Ymkje zijn twee kinderen bekend:

1   Teunis Cornelis Crap, zie VII-Z.

2   Syds Cornelis Crap, zie VII-Y.

VI-U      Neeltje Willems, dochter van Willem Dirks (V-L) en Jannichie Clases (V-BU).

Bnr 50.

Neeltje trouwt op zondag 24 augustus 1755 te St. Annaparochie met Hendrik Pieters, zoon van Pieter Hendriks en Trijntie Sybrens. Hendrik, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 50, 137.  1768/78 St. Jp. gebr. nr.12

Kan zn zijn v. Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Hyp.bk 3.3.1763/3.8.1760 Neeltje Willems vr. v. H.P. op de Nijefenne o. St. Jp.

Aut. 9.12.1807 e.l. ovl. Klaas jongste zoon innocent, Willem H. ovl., Pieter, Dirk en Jan H. cur.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Hendrik en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Hendriks is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 te St. Annaparochie.

2   Willem Hendriks is gedoopt op zondag 16 april 1758 te St. Annaparochie.

3   Pieter Hendriks is gedoopt op zondag 18 maart 1764 te St. Annaparochie.

4   Jan Hendriks Venstra, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1768 of 1769 te St. Jacobiparochie, is overleden op zondag 5 juli 1835 te Huizum. Jan werd hoogstens 66 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Bnr 137. Naam in ovl.akte Fenstra. 1811 St. Ap. 1 J.H. Veenstra, boer.

VI-V      Dirk Willems, zoon van Willem Dirks (V-L) en Jannichie Clases (V-BU), wonende te Vrouwenparochie, is geboren t, is overleden voor woensdag 4 augustus 1779.

Bnr 50, 243.  St. Jp.1758/68 met Neeltje eigenr en in 1758 alleen gebr. nr.12, 1778/88 de wed en kk. eigenr. Echter: Vrp.1768 D.W. gebr. nr.15 k.12. 1778 id de wed.

Aut. 4.8.1779 D.W. ovl., wed.te Vrp. hertr., cur. kk. Hemme Johannes hsm. Vrp. en Jan Dirks DG, hsm. St. Ap. HB67/522 4.8.1779 inv. t.h.v. Tr. M. wed. D.W., op NwB. o. Vrp., nu x Heere Piers (Pieters) te NBZ, sate lands a.d. Koudeweg o. St. Jp. gr. 27 m.525r. in huur bij Hendrik Pieters, gekocht v. ds G. Horreus.

NB de leeftijden van de 2 jongste kk. vlgs de aut. kloppen niet met de datum 2e huw. Trijntje M., in de aut. wordt dd.4.8.1779 wordt vermeld dat de moeder gaat hertrouwen.

HB63/773 18.5.1767 rek. d. Dirk Willems, hsm. NBD o. Vrp.als cur. wkk. Marten Pieter Bokkes, mede cur. Hemme Joh. HB65/87 3.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp.  cur. boedel Aaltje Joh. Postma.

Hyp.bk 3.8.1803/9.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp. sch. a. zijn zuster Neeltje W. vr. v. Hendrik Pieters St. Jp. inz. koop 1/2 sate a.d. Koudeweg bij verkopers in gebruik, naastl. Pier Dirks c.s. ten O., erven Arjen Osinga ten Z., de Koudeweg ten W. en Corn. Teunis ten N. ( Prot.bk 9.9.1773).

Recesbk 29.11.1802 de kk. van D.W. en Tr.M. gesterkt met haar man Dirk Allerds, zeggen huur op van 4/5 v.e. zathe o. St. Jp. Procl.bk 22.3.1803 de erven verk. veel percelen land in de sate a.d. Koudeweg in huur bij Marten Dirks, maar Willem Dirks wordt niet genoemd bij de erven en Marten maar één keer.

Dirk trouwt op zondag 3 juli 1757 te St. Jacobiparochie met de 18-jarige Trijntje Martens, dochter van Marten Taedes en Tjitske Sybrens. Trijntje is gedoopt op zondag 30 november 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 14 januari 1785. Trijntje werd hoogstens 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Heere Pieters.

Trijntje was later gehuwd (3) met Dirk Allerts Ronda (zie VII-AM).

Van Dirk en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Willem Dirks is geboren 1758 of 1759.

2   Marten Dirks van der Plaats, boer en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 21 mei 1760, is overleden op vrijdag 23 oktober 1812. Marten werd 52 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 50. 1788 gebr. nr.12.

Hyp.bk 18.2.1790/8.12.1787. Hyp.bk 28.1.1805/22.11.1804 e.l. a.d. Koudeweg o. St. Jp. 1811 St. Jp. 171 werkman. Procl.bk dec. 1818.

Marten trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met Fokeltje Allerts, dochter van Allert Fransen (VI-AH) en Sytske Dirks.

3   Trijntje Dirks is geboren 1761 of 1762.

Trijntje trouwt op zondag 12 juli 1801 te Finkum/hijum op hoogstens 39-jarige leeftijd met de 54-jarige Hendrik Mijntjes Koning, zoon van Mijntje Jouws Koning en Antje Pieters. Hendrik is gedoopt op zondag 11 december 1746 te St. Annaparochie.

Bnr 208. 1778 Vrp.n.u. eigenr 1/8 nr. 8, 1788 pro se en n.u. eigenr en gebr. geheel nr.8.

Procl.bk jan.1803 de erven (broers en zrs en hun kk.) verk. huis op OBZ, stukjes land en gedeelten van het Koningshuis te OBZ., id. 27.6.1803 de erven van wln H.M. en Hendrikje Bentes e.l. o. Vrp. HB67/473 4.9.1778 cur. kk. Maartje Bentes en Cl.A. Wassenaar.

Recesbk 29.11.1802 Trijntje Dirks (dr. v. D.Willems en Trijntje Martens) is wed. v. H.M.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Bentes Proost.

4   Klaas Dirks Rozendal is geboren 1763 of 1764, zie VII-AA.

5   Jarig Dirks is geboren 1766 of 1767, zie VII-AB.

6   Pieter Dirks is geboren 1769 of 1770.

7   Jannigje Dirks is geboren op zaterdag 26 maart 1774 te Vrouwenparochie, zie VII-AC.

VI-W     Antje Stevens, dochter van Steven Gerrits (V-N) en Lijsbet Arjens.

Antje trouwt op zondag 8 augustus 1751 te St. Annaparochie met Fetse Jacobs Fedder, zie V-CF.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Fetse en Antje zijn vier kinderen bekend:

1   Saapke Fetses Fedder, zie VII-AD.

2   Antje Fetses Fedder is gedoopt op zondag 9 januari 1752 te St. Annaparochie.

Antje was gehuwd met Pieter Wybes.

3   Steven Fetzens Huigen is geboren op zondag 3 april 1757, zie VII-AE.

4   Jacob Fetses Fedder is gedoopt op zondag 11 maart 1759 te St. Annaparochie.

VI-X      Gerrit Stevens, zoon van Steven Gerrits (V-N) en Lijsbet Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1756.

1748 gebr. nr.22.

Wass.bk/249 HB61/680 22.4.1756 inv. en tax. bij G.H. wed. G.St., nu x Gerrit Annes. HB63/1 17.6.1762 rek. d. Saapje Stevens wed. Stindert Pybes. Aut. 6.6.1762 Sijke Tjerks wed. Hendrik Tjeerds grm en req. FER59/335 6.8.1764 weesrek.

Gerrit trouwt op zondag 2 december 1742 te St. Annaparochie met Geertje Hendriks, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks. Geertje is overleden voor maandag 5 juni 1758.

HB62/110 5.6.1758 inv. sth. G.H. hsvr. G.A., Stinnert Pybes en Tjeerd hendriks cur. voorkk. bij Gerrit Stevens.

Geertje was later gehuwd (2) met Gerrit Annes Hilverda.

Van Gerrit en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1   Steven Gerrits.

2   Antje Gerrits is geboren 1746 of 1747.

3   Gerrit Gerrits Posthumus is geboren 1753 of 1754.

VI-Y      Saapje Stevens, dochter van Steven Gerrits (V-N) en Lijsbet Arjens.

Saapje trouwt op donderdag 12 december 1743 te St. Annaparochie met Stinnert Pybes, zie VI-F.

VI-Z      Doetje Willems Rozendal, dochter van Willem Dircks Rozendal (V-P) en Aafke Sjoerds, is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Doetje trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie met Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, zoon van Daem Clases en Antie Clases. Claas, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

Hij (de Oude) v. St. Ap., zij v. Beetgum.

Van Claas en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1   Daam Clases is geboren 1732 of 1733.

2   Willem Clases is geboren 1734 of 1735.

VI-AA   Antje Jans Kuiken, dochter van Jan Jacobs Kuiken (V-Q) en Feyckje Jans Kuiken, is geboren 1717 of 1718.

Bnr 43. Vlgs Wass.bk/245 getr. m. Barthout Corn. Wassenaar, zie ook procl.bk 1776.

Antje trouwt op zondag 8 november 1739 te St. Jacobiparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Gerrit Cornelis, zie V-CA.

Antje trouwt op zondag 24 februari 1743 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Beert Cornelis Wassenaar, kind van Cornelis Barthouts Wassenaar en Sijke Hoites van Buren. Beert, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 43, 100.  1748/58 St. Jp.  nom.ux. eigenr en gebr. nr.9. 57m. m. hs en sch.1748/58 St. Ap. met Hoite eigenr en gebr. nr.6 24 m. m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.6

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Beert en Antje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts Wassenaar is geboren op zondag 22 december 1743 te St. Annaparochie, zie VII-AF.

VI-AB   Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs Kuiken (V-Q) en Feyckje Jans Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1723 of 1724, is overleden voor donderdag 9 oktober 1760. Jacob werd hoogstens 36 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Bnr 43, 69, 70.   1748 eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 (laatste met hs en sch.); met Claasje Willems kk. eigenr nr.34, doch de huisinge afgebroken en de landen verdeeld.1758 id. nr. 34 en 35 resp. k.35 en34.

HB62/134 9.10.1760 inv. sth. Jac. J.K. hsm. o. St. Jp., de ontv. Beert Wass. en de koopm. Dirk Annes cur. v. kind; stemdr. sate NwB gr. ± 40 mg. HB63/329 5.3.1765 rek. d. Beert Wassenaar cur. boedel Jan Jacobs K. (m.z. Jacob Jans K.), i.l. hsm. NwB o. St. Jp.

NB FER59/335 6.8.1764 weesrek. kk. Gerrit Stevens en Geertie Hendriks geleverd a. Jacob Jans hsm. o. Hallum cur. Gezien datum zou bovenstaande vrmelding niet juist zijn, maar kennelijk een andere Jacob Jans, er is ook sprake van een Jacob Jacobs hsm. o. Hallum.

Jacob trouwt op zondag 7 december 1749 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Maartje Hendrik Tjeerds, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks.

Hij v. St. Jp., zij v. Hallum.

Van Jacob en Maartje is een kind bekend:

1   Jan Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1768 eigenr aandeel vader in nrs. 34 en 35 resp. k.35 en 34. Lidm. St. Jp. 10.5.1778 v. St. Ap.

Jan trouwt op zondag 28 april 1771 te St. Annaparochie met Elske Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

Bnr 142.

VI-AC   Dirk Annes, kind van Anne Symens (V-R) en Neeltie Jacobs Kuiken, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/234. Zerk. Aut. 4.2.1754. Aut. 19.11.1798 (2x) Tetje Dirks erflaatster. Anne Dirks en Piebe Berends cur. kk. van Dirk Dirks en Neeltje Dirks.

Dirk was gehuwd met Tettie Dirks, zie VI-BP.

Van Dirk en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Neeltje Dirks, zie VII-AG.

2   Anne Dirks Wassenaar, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk bl.262.

Anne was gehuwd met Klaasje Beerts Kuken, dochter van Beert Reinders Kuiken en Neeltje Cornelis Kuiken.

3   Dirk Dirks is gedoopt op zondag 14 september 1755 te St. Jacobiparochie, zie VII-AH.

VI-AD   Jacob Annes, zoon van Anne Symens (V-R) en Neeltie Jacobs Kuiken, koopman en schipper, wonende te Stg. Jacobiparochie.

Jacob trouwt op zondag 30 januari 1746 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Aagie Jans van der Laan, dochter van Dyna Johannes of Jan Jans van der Laan. Aagie is gedoopt op maandag 3 april 1724 te Vrouwenparochie.

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Aagie zijn acht kinderen bekend:

1   Jan Jacobs van der Laan, zie VII-AI.

2   Dyna Jacobs, iparochie, is gedoopt op zondag 22 december 1748.

3   Anne Jacobs van der Laan, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 augustus 1751 aldaar.

Anne was gehuwd (1) met Rensje Christiaans Wassenaar.

Anne trouwt op zondag 27 april 1777 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Hendrikje Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

4   Neeltje Jacobs is gedoopt op zondag 31 maart 1754 te St. Jacobiparochie.

5   Dirk Jacobs van der Laan, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 juni 1755 aldaar, is overleden op zaterdag 29 november 1823. Dirk werd 68 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Dirk was gehuwd met Sjoukje Ypes Nauta.

6   Gerben Jacobs van der Laan is gedoopt op zondag 11 februari 1759 te St. Jacobiparochie, zie VII-AJ.

7   Johannes Jacobs is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te St. Jacobiparochie.

8   Cornelis Jacobs is gedoopt op zondag 1 mei 1768 te St. Jacobiparochie.

VI-AE   Jacob Arjens Kuiken, zoon van Arjen Jacobs Kuiken (V-S) en Grietje Walings van der Meij, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 bakker 1p. 13.5.0. Wass.bk/225: getr. met Neeltje Ales (geen kk bekend), maar laat zn Minne dopen, dus wrsch. x Neeltje Minnes. Procl.bk 20.1.1755 A.J.K. c.u. koopt bakkerij St. Jp reeds bij hem in gebruik van Rintje Annes, mr bakker.

Jacob trouwt op zondag 15 december 1748 te St. Jacobiparochie met Neeltje Minnes, dochter van Minne Symens en Aukje Pieters.

Wrsch. 2e x St. Jp. 18.3.1770 x Wybe Feites, zie hyp.bk 10.10.1787/26.12.1777: Corn. en Wouter Crijns en Geriit G. Rosendal, timmerman mede erfgen. v. Wybe Feites en Neeltje Minnes (betr. verkochte bakkerij).

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1   Arjen Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 12 september 1751 te St. Jacobiparochie.

2   Minne Arjens Kuiken is gedoopt op zondag 12 september 1751 te St. Jacobiparochie.

3   Aukje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 4 november 1753 te St. Jacobiparochie.

4   Trijntje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 15 juni 1755 te St. Jacobiparochie.

5   Antje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 9 juli 1758 te St. Jacobiparochie.

6   Arjen Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 3 juli 1763 te St. Jacobiparochie.

VI-AF    Maartje Arjens Kuiken, dochter van Arjen Jacobs Kuiken (V-S) en Grietje Walings van der Meij.

Achternaam bij huw. Makker? Ged. op bel. 30.4.1761 dr v. Arjen Kuken.

Maartje trouwt op zondag 11 mei 1766 te St. Jacobiparochie met Jan Arjens Feeren, zoon van Arjen Jans Feeren en Janke Wouters. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 9 oktober 1782.

Aut. 9.10.1783 J.A.V. ovl., cur. kk. Dirk Arjens Veeren, koopm., St. Jp. en Corn. Clasen mr schoenm., St Jp. HB67/735 inv. nalatenschap J.A.V. o. St. Jp.

Jan was eerder gehuwd (1) met Sytske Jacobs.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Janke Jans Feeren.

Janke was gehuwd met Hendrik Jans Bolman. Hendrik, gardenier en werkman., wonende te St. Jacobiparochie, is geboren te Bremen.

Hyp.bk 11/10.10.1805 e.l. gardeniers a.d. Koudeweg. 1811 St. Jp. 63 werkman.

2   Grietje Jans Feeren is geboren 1768 of 1769, zie VII-AK.

VI-AG   (?)Hendrik Arjens, zoon van Arjen Jacobs Kuiken (V-S) en Grietje Walings van der Meij, wonende te St. Jacobiparochie.

(?)Hendrik trouwt op zondag 24 november 1748 te St. Jacobiparochie met Trijntje Beerts.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1   Beert Hendriks Kuiken is gedoopt op zondag 22 november 1750 te St. Jacobiparochie, zie VII-AL.

VI-AH   Allert Fransen, zoon van Frans Allarts (V-T) en Fokel Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 165. Aut. 18.12.1783 huism. op de Pollen, cur. kk. Douwe Sipkes en aut. 19.10.1785 cur. kk. Harmen Arjens, in beide gevallen samen met Aart Arjens.

Allert trouwt op zondag 28 juli 1754 te St. Annaparochie (1) met Sytske Dirks, dochter van Dirck Pieters en Jentje Ockes (V-V).

Datum is 1e procl.

Van Allert en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1   Fokeltje Allerts.

Fokeltje trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie met de 21-jarige Marten Dirks van der Plaats, zoon van Dirk Willems (VI-V) en Trijntje Martens. Marten, boer en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 21 mei 1760, is overleden op vrijdag 23 oktober 1812. Marten werd 52 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 50. 1788 gebr. nr.12.

Hyp.bk 18.2.1790/8.12.1787. Hyp.bk 28.1.1805/22.11.1804 e.l. a.d. Koudeweg o. St. Jp. 1811 St. Jp. 171 werkman. Procl.bk dec. 1818.

2   Jents Allerts.

3   Arjaantje Allerts.

4   Trijntje Allerts.

5   Dirk Allerts Ronda is geboren op zaterdag 27 september 1755 te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 juni 1756 te Vrouwenparochie, zie VII-AM.

6   Frans Allerts Ronda, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op vrijdag 17 juni 1768, is overleden op vrijdag 5 april 1839 te St. Annaparochie. Frans werd 70 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Bnr 245. 1811 Vrp. 230 boer. 10.1.1811/id. in de Zdh. Vrp.

Frans was gehuwd met Maatje Martens, dochter van Marten Klases en Jaaike Piers. Maatje is geboren op maandag 13 juli 1778 te St. Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 19 juli 1816. Maatje werd 38 jaar en 6 dagen.

Allert trouwt op zondag 22 augustus 1773 te St. Annaparochie (2) met de 36-jarige Trijntje Arjens, dochter van Arjen Doens en Geertje Harmens (VI-BT). Trijntje is gedoopt op zondag 7 oktober 1736 te St. Annaparochie.

HB66/369 11.1.1810 in de boedel v. Aart Arjens komt voor een schuld aan Trijntje Arjens, wed. Allerd Fransen te St. Ap. 5000 cg.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

VI-AI    Arjaantje Fransen, dochter van Frans Allarts (V-T) en Fokel Jacobs Kuiken.

Arjaantje trouwt op zondag 7 juli 1754 te Vrouwenparochie met Pieter Gerbens Kunst, zoon van Gerben Pieters en Trijntje Rienks. Pieter, schoenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 8 december 1786.

Aut. 8.12.1786 P.G.K. ovl., cur. kk. 2 huwelijken Dirk Dirks Blaumuts, huism. Nw B en Jakob Fransen, huism Bildtpollen. HB67/894 8.12.1786 inv. sth. P.G.K., huis op de Westerdijk OBZ., gek. 1755 v. Marten Rienks te Blija.

Pieter was later gehuwd (2) met Trijntje Dirks.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Pieter en Arjaantje is een kind bekend:

1   Gerben Pieters Kunst.

Aut. 8.12.1786 wrsch. Oost-Indië.

VI-AJ    Maartje Franses, dochter van Frans Allarts (V-T) en Fokel Jacobs Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 28 mei 1747 te Vrouwenparochie met de hoogstens 23-jarige Dirk Dirks Kuyck, zie VII-CH.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Maartje is een kind bekend:

1   Dirk Dirks Kuik, zie VII-AN.

VI-AK   Antje Franses, dochter van Frans Allarts (V-T) en Fokel Jacobs Kuiken, is overleden voor donderdag 4 mei 1786.

Antje trouwt op zondag 5 maart 1747 te Vrouwenparochie met Sybren Clases, zoon van (?)Claas Sybrens en Tjitske Alberts. Sybren, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 mei 1786.

Bnr 63. 1748 Claas Sybrens nu Sybren Clases gebr. nr.23 k.46, met hs en sch.1758/68 id.

Laat dopen te St. Jp. o.a. Tjitske. HB67/856 4.5.1786 inv. sth. A.Fr., wed. S.Cl. op NwB. o. St. Jp., Jacob Fransen, hsm. o. Vrp. en Jan Sybrens, o. St. Jp. cur. v. Pieter Sybrens. Aut. 4.5.1786 e.l. ovl. Prot.bk 31.5.1776 A.Fr. wed. S. Cl. op NwB o. St. Jp. huurt boerderij gr. 34 m. op NwB. o. St. Jp. en wil deze kopen van R. Fontein te Franeker, maar de plaats wordt geniaerd door Jan Aarts Wassenaar. als naastl. ten O., wed. P.Cl. Koning W.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Sybren en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1   Klaas Sybrens is gedoopt op zondag 31 maart 1748 te St. Jacobiparochie, zie VII-AO.

2   Jacob Sybrens Kuiken, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op woensdag 12 juli 1752 aldaar, is overleden op zondag 3 november 1816. Jacob werd 64 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

1811 St. Jp. 243 schipper, geb.datum 24.1.1749 !!

3   Jan Sybrens Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 mei 1753 aldaar.

Bnr 165. Procl.bk 11.11.1809 Maartje H. (x J.S.) op NwB. koopt 3/8 v. sate op Oud- en NwB. o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Maartje Hendriks, dochter van Hendrik Jeltes (VI-G) en Jannigje Pybes. Maartje is gedoopt op zondag 23 maart 1766 te St. Jacobiparochie.

4   Tjitske Sybrens is gedoopt op zondag 7 augustus 1757 te St. Jacobiparochie, zie VII-AP.

5   Trijntje Sybrens is gedoopt op maandag 11 mei 1761 te St. Jacobiparochie.

6   Fokeltje Sybrens is gedoopt op zondag 1 juli 1764 te St. Jacobiparochie.

7   Pieter Sybrens Kuiken, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 9 oktober 1768 aldaar, is overleden op vrijdag 3 december 1819. Pieter werd 51 jaar, 1 maand en 24 dagen.

1811 St. Jp. 247 schipper, geb.datum 10.10.1761 !!, leeftijd bij ovl.51 jr. en gardenier, ovl. in huis nr 247.

VI-AL   Jan Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (V-U) en Grietje Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 159. 1768/78/88 St. Ap.gebr. nr.21 k.16 en 1/2 nr.22 k.15. Recesbk 16.1.1804 Pieter Harmens c.u. zeggen huur op aan kk. v. wln J.C.K. en M.E. o. St. Ap. (Jan, Maartje en Eelke).

Jan trouwt op zondag 13 januari 1765 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 25-jarige Maartie Eelkes, dochter van Eelke Eelkes en Stijntje Boyens. Maartie is geboren rond 1740, is gedoopt te St. Annaparochie.

Vlgs geslachtsreg. 1789 (coll. Sannes) geb. 1740, ze heeft echter wel een dr Antie maar geen Stijntje.

Beiden van St. Jp.

Van Jan en Maartie zijn zeven kinderen bekend:

1   Grietje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 24 november 1765 te St. Jacobiparochie.

2   Cornelis Jans Kuiken is gedoopt op zondag 13 maart 1768 te St. Jacobiparochie.

3   Maartje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 20 mei 1770 te St. Annaparochie, zie VII-AQ.

4   Jan Jans Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 21 maart 1773 aldaar, is overleden op woensdag 21 februari 1844. Jan werd 70 jaar en 11 maanden.

Bnr 143. 1811 St. Ap. 97 boer.

Jan was gehuwd met Lijsbet Johannes Pars, dochter van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds.

5   Antje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 4 december 1774 te St. Annaparochie.

6   Kornelis Jans Kuiken is gedoopt op zondag 20 juni 1779 te St. Annaparochie.

7   Eelke Jans Kuiken is gedoopt op zondag 13 oktober 1771 te St. Annaparochie.

VI-AM  Jacob Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (V-U) en Grietje Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19 en 47.  1768 gebr. nr. III en met Alle Rinderts gebr. nr.VI. 1778/88 gebr. nr. III en met de wed. Alle Rinnerts nr. VI. Procl.bk 6.5.1796 koopt met zn C.J.K. van de stad Franeker  sate bij Rense Lases Plat in huur.

Jacob trouwt op zondag 5 april 1761 te St. Jacobiparochie met Maartje Wops de Groot, zie VII-CC.

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Jacobs Kuiken, zie VII-AR.

2   Wop Jacobs Kuiken, bakker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 25 oktober 1767, is overleden op zondag 13 augustus 1837. Wop werd 69 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Bnr 29. 1811 St. Jp. 203 Jac. Wops K. (m.z. Wop Jac.K.) bakker, bij ovl. landbouwer.

Wop was gehuwd met Pietje Arjens Mug, dochter van Arjen Arjens Poesje en Antje Annes. Pietje is geboren 1773 of 1774, is overleden op dinsdag 15 mei 1838. Pietje werd hoogstens 64 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

3   Jan Jacobs Kuiken is geboren op zondag 7 januari 1770, zie VII-AS.

4   Tetje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie.

Tetje trouwt op zondag 30 mei 1819 te Het Bildt op 47-jarige leeftijd met de 41-jarige Wop Klases de Groot, zoon van Klaas Wops de Groot (VII-CE) en Hendrikje Klases Kuik. Wop is gedoopt op zondag 3 mei 1778 te Berlikum.

Geb. te Klooster Anjum.

5   Klaas Jacobs Kuiken, werkman en boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 22 februari 1776, is overleden op zaterdag 1 maart 1845. Klaas werd 69 jaar en 7 dagen.

Bnr 68. Vlgs ovl.akte moeder Maartje Wops Kuiken! 1811 St. Jp. 4 boer. Bij ovl. werkman.

Klaas was gehuwd met Geertje Aarts, dochter van Aart Arjens (VII-BX) en Tetje Douwes (VII-BV). Geertje is gedoopt op maandag 10 april 1786 te St. Jacobiparochie.

VI-AN   Hendrikje Cornelis Kuiken, dochter van Cornelis Jacobs Kuiken (V-U) en Grietje Johannes Kuyck.

Hendrikje trouwt op zondag 10 mei 1767 te St. Jacobiparochie met Cornelis Gerrits Bouwveint, zie VI-B.

VI-AO   Dirk Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (V-U) en Grietje Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 12, 56, 59.  1768 eigenr en gebr. 1/2 nr. XIII, eigenr en gebr. 10m.523r. in nr17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, id. 12m.590r. in nr-19 k.50. 1778/88 eigenr en gebr. nr. 8 5m. m.hs.1778/88 eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII.

Dirk was gehuwd (1) met Luikje Pieters Boon, dochter van Pieter Gerrits Boon en Trijntje Pieters.

Van Dirk en Luikje zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dirks Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 juni 1784 aldaar.

Bnr 12. 1811 St. Jp. 125 boer.

Cornelis trouwt op zondag 28 juli 1822 te Het Bildt op 38-jarige leeftijd met de hoogstens 21-jarige Grietje Aukes Kok, dochter van Auke Gerrits Kok en Geertje Harmens. Grietje is geboren 1800 of 1801.

Bnr 22.

2   Pieter Dirks Kuiken, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 mei 1789 aldaar.

1811 St. Jp. 125, werkman.

Dirk trouwt op zondag 16 augustus 1767 te St. Jacobiparochie (2) met Maartje Piebes, dochter van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs.

Beiden v. St. Jp.

VI-AP    Ybeltie Poppes, dochter van Poppe Hendricks (V-X) en Tettie Daams, is gedoopt op donderdag 23 februari 1696 te St. Annaparochie.

Ybeltie trouwt op zondag 6 november 1718 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Jansen, zoon van Jan Jans. Jan, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 25 maart 1694 aldaar.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Ybeltie is een kind bekend:

1   Hittje Jans is gedoopt op zondag 31 oktober 1734 te St. Annaparochie.

VI-AQ   Jannigje Beerts Gelder, dochter van Beert Daams Gelder (V-AA) en Rinske Johannes.

Jannigje trouwt op woensdag 9 februari 1729 te Vrouwenparochie met Gerrit Gerkes, zoon van Gerke N.. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 221. 1748/58/68 gebr. nr.1, 1778 de wed. id.

Hyp.bk 17.6.1762/21.12.1761. 1749 Vrp. boer 4+3 50.6.0. Procl.bk 13.2.1769.

Beiden v. Vrp.

Van Gerrit en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Gerrits is gedoopt op zondag 11 september 1735 te Vrouwenparochie, zie VII-AT.

2   Arjaantje Gerrits is gedoopt op zondag 26 januari 1738 te Vrouwenparochie.

3   Aukje Gerrits is l gedoopt op zondag 21 februari 1740 te Vrouwenparochie, zie VII-AU.

4   Beert Gerrits is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 te Vrouwenparochie, zie VII-AV.

5   Rinske Gerrits Gelder is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 te Vrouwenparochie, zie VII-AW.

VI-AR   Daam Beerts Gelder, zoon van Beert Daams Gelder (V-AA) en Rinske Johannes, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 4 september 1718 te Vrouwenparochie.

Bnr 143. 1748 gebr. nr. 32 37 1/2 m. m. hs en sch. (Middagten), 1758/88 id.

Daam trouwt op zondag 10 maart 1748 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Maartje Hendriks.

Misschien dr v. Hendrik Klases Voordewind.

Beiden v. St. Ap.

Van Daam en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1   Rinske Daams Gelder is geboren op vrijdag 28 december 1759 te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 januari 1760 te Vrouenparochie, zie VII-AX.

2   Beert Daams Gelder, bakker, herbergier en koopman, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op dinsdag 20 mei 1766, is gedoopt te Vrouenparochie, is overleden op donderdag 3 november 1814. Beert werd 48 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

1811 Vrp. 191 bakker. Bij ovl. kastelein. Hyp.bk 13.9./9.9.1810 koopman OBZ.

Beert trouwt op zondag 25 april 1802 te Vrouwenparochie op 35-jarige leeftijd met de hoogstens 37-jarige Aaltje Douwes, dochter van Douwe Jacobs en Metje Joris. Aaltje is geboren 1764 of 1765, is overleden op zondag 14 september 1817. Aaltje werd hoogstens 52 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Bij ovl. kasteleinse.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Nammen Sybes.

3   Hiltje Daams Gelder is gedoopt op zondag 4 december 1768 te Vrouwenparochie.

VI-AS    Aart Beernts, zoon van Beernt Gerbens (V-AE) en Tettie Aarts, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 april 1735. Aart werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.

Aart trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Grietje Arjens, zie V-BO.

VI-AT    Heerke Dirks Faber, zoon van Dirck Heerkes (V-AE) en Tettie Aarts, smid, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 24 november 1709 aldaar.

Hyp.bk 16.2.1750/9.12.1747 Hendrik Reinders als cur. v. Doedje verkoopt huis en smederij te Vrp. aan Folkert Gerbens en Ymkje Reinders

Heerke trouwt op zondag 31 mei 1739 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Sjoerds, dochter van Sjoerd Pieters en Doetje Teeckes. Antje is gedoopt op zondag 25 december 1718 te Marssum.

Antje was later gehuwd (2) met Hendrik Reinders.

Beiden v. Vrp.

Van Heerke en Antje is een kind bekend:

1   Doetie Heerkes Faber is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Vrouwenparochie.

VI-AU   Saakje Dirks Faber, dochter van Dirck Heerkes (V-AE) en Tettie Aarts, is gedoopt op zondag 6 maart 1712 te Vrouwenparochie.

Saakje trouwt op zondag 21 november 1728 te Vrouwenparochie op 16-jarige leeftijd met Jan Klases van der Wey. Jan is overleden voor dinsdag 9 maart 1751.

Bnr 27.Vlgs aut. en bij huw. v.d. Wey. Aut. 9.3.1751, cur. Beert Corn. ‘t Hoen ovl., Jan Minses, St. Ap. nu cur. HB61/557 19.3.1754 rek. d. Grietie Arjens wed. Jan Minses, die cur. was v. Dirkje Jans v.d. Mey (Wey?), nu x Pyter Bouwes, Pingjum. Hyp.bk 25.4.1738/id. J.Cl. v.d. Wey o. St. Jp. a.d. Groenedijk.

Jan was later gehuwd (2) met Theuntje Walings.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Jan en Saakje is een kind bekend:

1   Dirkje Jans van der Wey is geboren 1729 of 1730.

VI-AV   Frans Dircks ‘t Hoen, zoon van Dirck Cornelis ‘t Hoen (V-AG) en Sybrich Lases Hilverda, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1720 of 1721, is overleden voor maandag 14 juli 1766. Frans werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Hyp.bk 11.6./8.6.1750. Procl.bk 16.2.1750 niaert huis m. wagenmakerij Noordeind St. Ap. verk. d. Sijke Melis. Recesbk 14.7.1766.

Frans was gehuwd met Grietje Philips Stolte, dochter van Philip Ernstes Stolt. Grietje is gedoopt op zondag 30 mei 1723 te St. Annaparochie.

Grietje was later gehuwd (2) met Pieter Machiels.

Van Frans en Grietje is een kind bekend:

1   Dirkje Franses ‘t Hoen is gedoopt op zondag 2 april 1752 te St. Annaparochie.

VI-AW  Trijntje Simons (Slim), dochter van Simon Arjens (Slim) (V-AK) en Dieuke Dirks Wijngaarden, is gedoopt op woensdag 8 maart 1730 te St.

Trijntje trouwt op zondag 7 maart 1756 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Reinder Douwes Schat, zoon van Douwe Reiners en Maartie Dirks. Reinder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 5 mei 1720 aldaar.

Aut. 13.11.1786 R.D., St. Ap., strandmr cur. kk. Johannes Dirks.

Datum is 1e procl.

Van Reinder en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Douwe Reinders Schat, zie VII-AY.

2   Dieuwke Reinders Schat is gedoopt op zondag 3 april 1757 te St. Annaparochie, zie VII-AZ.

VI-AX   Arjaantje Simons (Slim), dochter van Simon Arjens (Slim) (V-AK) en Dieuke Dirks Wijngaarden, is gedoopt op zondag 2 november 1732 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 16 november 1760 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met Marten Jeppes Glas. Marten, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.12.1780 e.l. failliet, doen afstand boedel t.b.v. crediteuren (o.a. Arjen Symens SLM.). Procl.bk 23.1.1781 de curatoren verkopen enige huizen te OBZ:

FER81/42 Arjaantie Symens S.L.M. x Marten Jeppes, glasm. en verver op OBZ sch. a. Bouw Jans hsm. o. Vrp. 100 cg. inz. collateraal m.b.t. wln broer van Arjaantje. 3/4/.5.1790.

Marten was eerder gehuwd (1) met Fetje Abrahams.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Marten en Arjaantje zijn twee kinderen bekend:

1   Bauke Martens Glas.

HB66/247 inv. nal.schap B.M.Glas, wrsch. op zee verongelukt, t.v.v. Rienik Corn. ‘t Hoen en Arjen martens Glas beiden OBZ.

2   Arjen Martens Glas is geboren op zaterdag 30 juli 1774, zie VII-BA.

VI-AY   Arjen Cornelis Slim, zoon van Cornelis Arjens (Slim) (V-AL) en Mayke Ates, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 246. 1778/88 gebr. nr.18 k.9.

HB108 3.7.1766 op de Bildtpollen o. Vrp. Recesbk 16.1.1804 de erven O.Z. v. Haren voor 7/10 en Former Pieters en Saapke Thijssen o. Hallum, zeggen huur op aan Minkje Gerrits, wed. Arjen Corn. SLM o. Vrp. van zathe.

Arjen trouwt op zondag 11 augustus 1748 te Vrouwenparochie (1) met Trijntje Jans, dochter van Jan N..

Beiden v. Vrp.

Van Arjen en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1   Tjitske Arjens Slim.

Tjitske was gehuwd met Tiete Tietes de Jong, zoon van Tiete Tietes en Sytske Reinders (VI-DA). Tiete, bakker, wonende te Leens en te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 2.5./24.4.1792 en 12.3.1793/2.12.1792. Aut. 12.11.1787 e.l. failliet.

Vlgs hs Lont in 1789 in Frankrijk als vluchteling.

2   Cornelis Arjens Slim, boer, wonende te Hallum.

Hyp.bk 2.5.1792/24.4.1792 huism. o. Hallum.

3   Trijntje Arjens Slim.

Trijntje trouwt op dinsdag 29 augustus 1775 te St. Annaparochie met de 31-jarige Eeltje Johannes, zoon van Johannes Eeltjes en Tietje Rommerts. Eeltje, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 12 januari 1744 te Stiens, is overleden op donderdag 14 oktober 1813. Eeltje werd 69 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Bnr 128. HB66/259 20.4.1801 aangeh. oom kk. Antje Arjens Slim en D.D. de Jong.

1811 St. Ap. 262 boer.

Eeltje was eerder gehuwd (1) met Antie Beernts.

4   Mayke Arjens Slim is gedoopt op maandag 23 maart 1750 te Vrouwenparochie, zie VII-BC.

5   Jan Arjens Slim is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 te Vrouwenparochie, zie VII-BD.

6   Antje Arjens Slim is geboren 1760 of 1761, zie VII-BE.

Arjen trouwt op zondag 25 december 1763 te Vrouwenparochie (2) met de 25-jarige Mintje Gerrits, dochter van Gerrit Aarts en Grietie Wiemers. Mintje is gedoopt op zondag 25 mei 1738 te St. Annaparochie.

NB niet zeker of M.G. voor 2e keer trouwt.

Mintje was later gehuwd (2) met Johannes Jacobs Kuiper.

Beiden v. Vrp.

Van Arjen en Mintje zijn vier kinderen bekend:

7   Cornelis Arjens Slim, zie VII-BB.

8   Arjaantje Arjens Slim.

Arjaantje was gehuwd met Heert Gerbens Docter, zoon van Gerben Jans Docter en Trijntje Jacobs Beidschat. Heert, bakker, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 28 december 1773.

1811 Vrp. 62 bakker.

9   Eeltje Arjens Slim, molenaar en boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 31 juli 1768 aldaar.

Bnr 254, 255. 1811 Vrp. 222 boer.

Eeltje was gehuwd met Hendrikje Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs Meijer en Dieuwke Ulbes. Hendrikje is gedoopt op zondag 21 december 1766 te Vrouwenparochie.

10 Gerrit Arjens Slim, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op donderdag 7 november 1771.

Bnr 217. 1811 Vrp. 99 boer.

Gerrit was gehuwd met Kinke Aukes Oostringa, kind van Auke Sybrens en Klaasje Jans (VI-CU). Kinke is geboren op donderdag 1 juli 1773 te St. Annaparochie.

Ged. op bel. Vrp. 2.5.1799.

VI-AZ   Ate Cornelis Slim, zoon van Cornelis Arjens (Slim) (V-AL) en Mayke Ates, is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie.

Ate trouwt op zondag 9 juni 1765 te Vrouwenparochie op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Pleuntje Wybes, dochter van Wybe Wybes en Reinouw Gerrits. Pleuntje is gedoopt op zondag 19 november 1730 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Ate en Pleuntje is een kind bekend:

1   Wybe Ates Slim, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 27 april 1766.

1811 Vrp. 90 rentenier.

Wybe was gehuwd (1) met Jannigje Gerbens Dokter, dochter van Gerben Jans Docter en Trijntje Jacobs Beidschat.

Jannigje was eerder gehuwd (1) met Arjen Cornelis Bakker.

Wybe trouwt op zondag 11 juli 1790 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Antje Sipkes Heslinga, dochter van Sipke Jans en Pietje Petrus Heslinga. Antje is geboren op donderdag 6 oktober 1746 te Hitsum, is gedoopt te Boksum/Blessum.

Antje was eerder gehuwd (1) met Hemme Johannes.

VI-BA   Antie Cornelis (Slim), dochter van Cornelis Arjens (Slim) (V-AL) en Mayke Ates, is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie.

Antie trouwt op zondag 24 april 1757 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Lieuwe Gerrits, zoon van Gerrit Aarts en Grietie Wiemers. Lieuwe, schilder en werkman, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 maart 1736 te St. Annaparochie.

Bij doop kk. vermeld als schilder; 1811 St. Ap. 73 werkman.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Lieuwe en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Maaike Lieuwes is gedoopt op zondag 29 mei 1763 te St. Jacobiparochie, zie VII-BF.

2   Cornelis Lieuwes de Jong, werkman en heibaas, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 24 april 1770, is overleden op zaterdag 26 november 1836. Cornelis werd 66 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

1811 St. Ap. 69 werkman, bij ovl. heibaas.

Cornelis was gehuwd met Jetske Cornelis Kramer, dochter van Cornelis Pieters Kramer en (?)Jetske Annes. Jetske is gedoopt op donderdag 6 december 1770 te St. Jacobiparochie.

3   Gerrit Lieuwes Schulp is gedoopt op zondag 27 december 1767 te St. Jacobiparochie.

Gerrit trouwt op zondag 24 mei 1795 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Dieuwke Taekes, dochter van Taeke Jans en Gaatske Jans. Dieuwke is gedoopt op zondag 12 maart 1775 te St. Annaparochie.

Dieuwke was later gehuwd (2) met Jarich Martens (zie VII-O).

Dieuwke was later gehuwd (3) met Jouke Douwes Borger.

VI-BB   Arjaantje Cornelis (Slim), dochter van Cornelis Arjens (Slim) (V-AL) en Mayke Ates, is gedoopt op zondag 25 april 1734.

Arjaantje was gehuwd met Wymer Cornelis, zoon van Cornelis Wiemers en Jantie Harmens. Wymer, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 februari 1727 aldaar, is overleden voor dinsdag 30 oktober 1798. Wymer werd hoogstens 71 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Bnr 163. Op de Pollen. HB31 24.6.1773 W.C. c.u. o. St. Ap. heeft bij strijkgeld gekocht de huizingen van Dirk Jarig Samson OBZ. HB66/69 30.10.1798 inv. sth. Wymer Corn., hsm. Pollen o. St. Ap. Procl.bk 23.10.1769 gebruiker boerderij op de Pollen verk. d. erven Rodenhuis en geniaerd door Tjitze v.d. Veen, Jan Gerrit Jentjes en Jan Zeper te Lwd.

Van Wymer en Arjaantje zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Wymers, zie VII-BG.

2   Ate Wymers.

3   Cornelis Wymers Slim, zie VII-BH.

4   Geertje Wymers is gedoopt op zondag 4 december 1757 te St. Annaparochie, zie VII-BI.

VI-BC   Jan Cornelis, zoon van Cornelis Wops (V-BC) en Lijsbet Jans (V-AM), is geboren 1717 of 1718, is overleden voor vrijdag 11 april 1749. Jan werd hoogstens 31 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bnr 18. 1748 de wed. met Wop Corn.gebr. nr. V en VIII en de wed. getr. aan Douwe Sipkes gebr. nr.IX. 1758 id. de kk. en nr.XI.

Aut. 11.4.1749 Amerens hertr. Douwe Sipkes, cur. Wop Cornelis, huism. OBD o. St.Jp., (half)volle oom.

Hs Lont: Jan Bosch.

Jan trouwt op zondag 11 februari 1742 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Amerens Beerts Kuiken, zie V-AM.1.

Beiden v. St.Jp., hij vrijer, zij wed.

Van Jan en Amerens zijn twee kinderen bekend:

1   Beert Jans Bos is geboren in 1737, zie VII-BJ.

2   Lijsbeth Jans Bos is geboren 1743 of 1744, zie VII-BK.

VI-BD   Rinsje Lourens, dochter van Lourens Arjens (V-AN) en Klaasje Jans.

Rinsje trouwt op zondag 7 juni 1739 te St. Jacobiparochie met (?)Rintje Johannes, zoon van Johannes N.. (?)Rintje, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 14 januari 1760.

HB62/127 14.1.1760 inv. sth. R.Joh., bakker St. Jp., Abram Gerrits, bakker Sexbierum en Pieter Gerrits mr glasemaker St. Jp. cur. v. kk.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Rintje en Rinsje zijn twee kinderen bekend:

1   Johannes Rintjes.

2   Claaske Rintjes, zie VII-BL.

VI-BE    Jan Lourens, zoon van Lourens Arjens (V-AN) en Klaasje Jans, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 snikschipper 2 p. 15.16.0. Hyp.bk 14.6.1752/11.4.1752 e.l. St. Jp. verk. 1/8 in 4 snikschepen.

Jan trouwt op zondag 5 november 1741 te St. Annaparochie met de 27-jarige Yetske Boyens, dochter van Boyen Tjerks en Lielt Pieters. Yetske is gedoopt op zondag 15 juli 1714 te St. Annaparochie.

Met att. v. St. Jp.

Van Jan en Yetske zijn drie kinderen bekend:

1   Claasje Jans is gedoopt op zondag 18 april 1751 te St. Jacobiparochie.

2   Lieltje Jans is gedoopt op zondag 28 januari 1753 te St. Jacobiparochie, zie VII-BM.

3   Antje Jans is gedoopt op zondag 24 augustus 1755 te St. Jacobiparochie.

VI-BF    (?)Klaas Eernstes, zoon van Eernst Jans (V-AO) en Neeltje Jans.

Van (?)Klaas en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Jan Klases, zie VII-BN.

VI-BG   Wytske Piers, dochter van Pier Franses (V-AP) en Jannichie Jans.

Bnr 109.

Wytske trouwt op zondag 5 augustus 1725 te St. Annaparochie met Dirk Dirks, zie V-J.

VI-BH   Cornelis Pieters Prater, zoon van Pieter Jans Prater (V-AR) en Hendrickie Cornelis (VI-BX), schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij huwelijk geen achternaam. Bij doop Pieter vermeld: prater en schipper.

Cornelis trouwt op zondag 28 maart 1751 te St. Jacobiparochie met Grietje Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   Hendrikje Cornelis Prater is gedoopt op zondag 7 mei 1752 te St. Jacobiparochie.

2   Pietje Cornelis is gedoopt op maandag 21 juni 1756 te St. Jacobiparochie.

Pietje trouwt op zondag 27 mei 1781 te Tzummarum op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Steven Jans Breetje, zoon van Jan Walings Breetje en Eva Gerrits. Steven, wagenmaker, wonende te Oosterbierum en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 10 maart 1748 te St. Jacobiparochie.

Laat dopen te O.bierum: Corn., Grietje, Waling en Hendrikje. Hs Lont: wagenmaker te Sexbierum.

Steven was eerder gehuwd (1) met Aaltje Symens.

3   Jannigje Cornelis Prater is gedoopt op zondag 3 december 1758 te St. Jacobiparochie.

4   Pieter Cornelis Prater is gedoopt in oktober 1760 te St. Jacobiparochie.

VI-BI     Pieter Feikes, zoon van Feike Pieters (V-AS) en (?)Neeltje Pieters, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 9 januari 1775.

Aut. 9.1.1775 P.F. ovl., cur. kk. Corn. Steensma, schoolmr. en Arjen Wybes Steensma huism., beiden St. Jp. Huw. met Neeltje Corn. 29.12.1748 St. Jp., beiden v. St. Jp. Aut. 10.3.1775 Dieuwke Clases wed. doet voor haar 5 minderj. kk. afstand v.d. boedel. Aut. 9.1.1771 P.F. cur. kk. Jan Pieters, bakker St. Jp. en Eentje Oedses, moeder Neeltje Pieters zou zuster kunnen zijn van Jan Pieters. Recesbk 6.3.1775 D.Cl. wed. P.F. doet afstand v.d. boedel, Corn. Steensma en Arjen Wybes Steensma cur. over 2 (!) voorkk. v. P.F.

Pieter was gehuwd (1) met Dieuwke Clases. Dieuwke is overleden voor maandag 9 juni 1800.

Aut. 9.6.1800 D.Cl. winkelierse ovl., kk. doen afstand v.d. boedel.

Van Pieter en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1   Feike Pieters Prosje is geboren op woensdag 2 maart 1763, zie VII-BO.

2   Jan Pieters Prosje, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 1 november 1768.

1811 St. Jp. 79 schoenmaker.

3   Sybren Pieters Prosje, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 6 mei 1773.

1811 St. Jp. 303 schoenmaker.

Sybren was gehuwd met Antje Sierks Noordbeek, dochter van (?)Sierk Jacobs en Richtje Hartmans.

Pieter was gehuwd (2) met Neeltje Cornelis.

Van Pieter en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

4   Maartje Pieters.

5   Antje Pieters is gedoopt op zondag 16 maart 1755 te St. Jacobiparochie.

6   Neeltje Pieters Prosje is gedoopt op zondag 1 oktober 1758 te St. Jacobiparochie, is overleden in 1823 te Vrouwenparochie. Neeltje werd 65 jaar.

VI-BJ     Maartje Feikes, dochter van Feike Pieters (V-AS) en (?)Neeltje Pieters.

Maartje trouwt op zondag 1 april 1753 te St. Jacoiparochie met de 27-jarige Cornelis Steensma, zoon van Gerardus Steensma en Jennichje Jacobs. Cornelis, schoolmeester en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 april 1725 te Oudega C.A. (Sm.), is overleden voor zondag 9 juni 1782. Cornelis werd hoogstens 57 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Aut. 9.1.1775 cur. kk. Pieter Feikes. Aut. 9.6.1782 C.S. ovl., cur. kk. 1e huw. inz. m/g. Jacob Annes, koopman en Claas Clases Postma, St. Jp., huism. Aut. 27.8.1783 2e vrouw ovl., zelfde cur. HB64/756 9.8.1772 C.S. gaat hertr., uitwijzing moederl. goederen. HB65/828 16.9.1784 rek. d. Jacob Annes.

Procl.bk 14.2.1777 koopman, koopt hovingen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Blomsma.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Feike Cornelis Steensma.

2   Neeltje Cornelis Steensma.

3   Gerardus Cornelis Steensma.

4   Jenningje Cornelis Steensma.

VI-BK   Antje Andries, dochter van Andries Sybes (V-AU) en Antje Tania, is gedoopt op maandag 24 april 1713 te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 21 december 1745. Antje werd hoogstens 32 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Bnr 47.

Antje trouwt op zondag 16 november 1732 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met Douwe Sybrens. Douwe, winkelier, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 21 december 1745.

1738 St. Jp. nom.ux. eigenr 1/4 nr.15. 1748 D.S. en zoon.

Aut. 21.12.1745 e.l. St. Ap. ovl., cur. k. Sybe Andrys, oom St. Ap. en Jan Douwes beh. oom, St. Ap. mr brouwer. HB60/63 21.12.1745 inv. sth. D.S., Sybe Andrys, hsm. op west v. St. Ap., Jan Douwes mr brouwer, St. Ap. cur. k., 1/4 sate zdh. St. Jp. 52 mg., huis brede kant Warmoesstr (sth.) en hs smalle k. Warmoesstr. afgek. v. Trijntje Jans Dikkert (BP wand.102), vordering op Arjen Leenderts Koning inz. huishuur.

Van Douwe en Antje is een kind bekend:

1   Andries Douwes is geboren 1736 of 1737, zie VII-BP.

VI-BL    Sybe Andries, zoon van Andries Sybes (V-AU) en Jannigje Johannes, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 27 augustus 1715 aldaar.

Bnr 109. 1758/68 eigenr n.u. 1/6 nr.2 en 1748/58 gebr. nr.2.

HB59/47v. 8.12.1736 Hotse Quader, Menaldum cur. Aut. 21.12.1745 huism. op west o. St. Ap. als oom cur.k. van Douwe Sybrens en Antje Andrys.

1749 goed beslag 4+2 53.7.0.

Sybe trouwt op zondag 2 april 1741 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd (1) met Leentje Lieuwes.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Sybe en Leentje is een kind bekend:

1   Andries Sybes is gedoopt op zaterdag 10 juni 1741 te St. Annaparochie.

Sybe trouwt op zondag 24 maart 1743 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd (2) met Grietje Cornelis.

Erfgename voor 1/6 v. Jarich Dirks (Sannes/9). Procl.bk 26.3.1753 verk. huis brede kant Oosteind St. Ap. Misschien dr v. Cornelis Harmens, schoenm., St. Ap. en Trijntje Dirks (aut. 20.5.1722).

Datum is 1e procl.

Van Sybe en Grietje zijn twee kinderen bekend:

2   Trijntje Sybes is gedoopt op zondag 19 december 1745 te St. Annaparochie.

Bnr 109. 1778/88 St. Ap. eigenr 1/4 nr.2.

3   Jannigje Sybes is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Annaparochie.

Jannigje trouwt op zondag 11 oktober 1772 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met de hoogstens 23-jarige Taeke Roelofs, zoon van Roelof Taekes en Aafje Mynties. Taeke, koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1748 of 1749, is gedoopt op vrijdag 24 maart 1758 aldaar, is overleden voor zaterdag 12 mei 1798. Taeke werd hoogstens 49 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Bnr 109. Bij doop 9 jr oud. 1778 St. Ap. n.u. 1/4 eigenr nr.2 Hyp.bk 24.1.1788/id Jannigje Sybes vr.v. T.R. heeft schuld, onderpand 1½ mg. land o. St. Ap. Hyp.bk 3.5.1788/id. J.S.heeft schuld te Lwd wegens aan haar man geleverd leer, maar hij is uitlandig en ze weet niet waar hij is (Sannes/7: was patriot).

Procl.bk 11.2.1782 koopt hs a.d. smalle kant te St. Ap.: id. 31.10.1785 verk. 1/4 v. boerderij a. Jan Driks en Grietje Arjens ten W. V. St. Ap.

Procl.bk 12.5.1798

VI-BM   Sybigje Andries, dochter van Andries Sybes (V-AU) en Jannigje Johannes, is gedoopt op maandag 25 december 1724 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 12 november 1784. Sybigje werd hoogstens 59 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Bnr 47. 1738 St. Jp. eigenr 1/4 nr.15.

Sybigje trouwt op zondag 25 februari 1742 te St. Annaparochie op 17-jarige leeftijd (1) met Sierk Cornelis.

Hyp.bk 13.9.1762/9.7.1761 Sybe Andries cur. v. Cornelis en Andries Sierks.

Datum is 1e procl.

Van Sierk en Sybigje zijn twee kinderen bekend:

1   Andries Sierks, zie VII-BQ.

2   Cornelis Sierks.

Sybigje trouwt op zondag 7 september 1749 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd (2) met Douwe Ydes Stapert, zoon van Yde Broers Stapert en Antje Dirks. Douwe, schipper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 12 november 1784.

Hyp.bk 31.5.1792/12.11.1784. Procl.bk 12.11.1784

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Douwe en Sybigje zijn vijf kinderen bekend:

3   Yde Douwes Stapert, gardenier, wonende te St. Jacobiaprochie, is geboren op zaterdag 28 november 1750.

1811 St. Jp. 39 gardenier.

Yde was gehuwd met Trijntje Doens, dochter van Doen Merks en Romkje Jans. Trijntje is geboren 1758 of 1759.

4   Antje Douwes Stapert is gedoopt op zondag 29 augustus 1751 te St. Annaparochie, zie VII-BR.

5   Fentje Douwes Stapert is gedoopt op zondag 18 maart 1759 te St. Annaparochie, zie VII-BS.

6   Rinse Douwes van Dijk, schipper, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 19 oktober 1761 aldaar, is overleden op zondag 11 maart 1821 aldaar. Rinse werd 59 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

1811 St. Jp. 111 schipper. Bij ovl. werkman.

Rinse was gehuwd met Dieuwke Ouwes, dochter van Ouwe Aukes en Geertje Sikkes. Dieuwke is gedoopt op zondag 3 mei 1772 te St. Jacobiparochie.

7   Sybe Douwes Stapert, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 19 februari 1764.

1811 St. Ap. 135 werkman.

VI-BN   Trijntie Feikes, dochter van Feike Dirks (V-AW) en Claasje Roelofs, is geboren 1713 of 1714.

Trijntie trouwt op zondag 23 januari 1735 te Minnertsga op hoogstens 21-jarige leeftijd met Jelle Gerrits Orsma. Jelle, wonende te Minnertsga.

Bnr 46. St. Jp. 1758 t/m 1788 de bijzitter J.G.O. eigenr  nr.35

Hij v. Min.ga, zij v. St. Jp.

Van Jelle en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Klaasje Jelles Orsma.

2   Eeke Jelles Orsma is gedoopt op zondag 8 september 1737 te Minnertsga, zie VII-BT.

VI-BO   Pieter Sjoerds Wassenaar, zoon van Sjoerd Reinders (V-AX) en Aaltje Pieters, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 30 september 1808.

Wass.bk/248. Aut. 9.1.1771 cur. kk. Jan Pyters, bakker St. Jp. en Eentje Oedses. Moeder Aaltje Pieters zou zuster kunnen zijn v. Jan Pyters.

Aut. 30.9.1808 P. Sj. W. ovl. erflater.

Pieter trouwt op zondag 7 januari 1753 te St. Jacobiparochie met Antje Jarichs Schenkius, dochter van Jarich Abelius Schenkius en Sjoukje Tjalkes.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Aaltje Pieters Wassenaar.

Aaltje was gehuwd (1) met Arjen Klases Wassenaar, zoon van Claas Aarts Wassenaar en Maartje Bentes Proost. Arjen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 7 augustus 1802.

Bnr 104, 202.  1788 Vrp. eigenr en gebr. nr XI.

Aut. 7.11.1803 AP.W. hertr. Aut. 30.9.1808 P.Sj. W. grv. erflater ovl.

Aaltje trouwt op zondag 30 oktober 1803 te St. Annaparochie (2) met de 50-jarige Willem Gerrits, zoon van Gerrit Willems en Rixt Gerrits. Willem, boer, wonende te Finkum, is gedoopt op zondag 25 maart 1753 te St. Annaparochie.

Bnr 106.

Willem was eerder gehuwd (1) met Grietje Klazes Wassenaar.

2   Reinder Pieters Wassenaar is geboren op dinsdag 12 mei 1761, zie VII-BU.

VI-BP    Tettie Dirks, dochter van Dirck Dircks Mercator (V-AY) en Dirkje Hillebrands, is geboren 1723 of 1724.

Tettie was gehuwd met Dirk Annes, zie VI-AC.

VI-BQ   (?)Douwe Sipkes, zoon van Sipke Beernts Baard (V-BA) en Tettie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 18 december 1783.

1758/68/78 gebr. nr. 45.

Aut. 18.12.1783 D.S. en D.H. ovl., cur. kk. Allert Fransen, huism. op de Pollen en Aart Arjens, huism., St. Jp. In de hoven. HB67/759 18.12.1783 inv. sth. D.S.

Bij doop kk. in de Hoven.

(?)Douwe trouwt op zondag 3 november 1748 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Beerts Kuiken, zie V-AM.1.

Beiden v. St. Jp.

(?)Douwe trouwt op zondag 2 april 1758 te St. Jacobiparochie (2) met Dirkje Hendriks. Dirkje is overleden voor donderdag 18 december 1783.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Douwe en Dirkje zijn zes kinderen bekend:

1   Tetje Douwes is geboren in 1760, zie VII-BV.

2   Antje Douwes is gedoopt op zondag 19 februari 1764 te St. Jacobiparochie.

3   Hendrik Douwes is geboren 1765 of 1766.

4   Cornelis Douwes Hofstra, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zaterdag 2 april 1768, is overleden op woensdag 1 maart 1843 aldaar. Cornelis werd 74 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

1811 Vrp. 234 werkman.

Cornelis was gehuwd met Antje Paulus de Boer, dochter van Paulus Pieters en Fokeltje Sybes. Antje is overleden op dinsdag 13 januari 1852.

Bij ovl. winkelierse te Vrp.

5   Neeltje Douwes is geboren 1769 of 1770.

6   Dirk Douwes Hofstra, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1771 of 1772, is overleden op zaterdag 23 april 1831. Dirk werd hoogstens 59 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

1811 St. Ap. 109 gardenier, geb. 10.7.1773. Procl.bk 8.1.1797 e.l. o. St. Jp. kopen huis NBD o. Vrp.

Dirk was gehuwd met Trijntje Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs Meijer en Dieuwke Ulbes. Trijntje is geboren op donderdag 29 september 1768, is gedoopt op zondag 22 januari 1769 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 19 februari 1838 aldaar. Trijntje werd 69 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

VI-BR   Aart Harmens, zoon van Harmen Aarts (V-BA) en Tettie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op woensdag 13 november 1709 te St. Annaparochie.

1748 Gebr. nr.33 1/2 m. m. hs en sch.

1749 voerman 2+1 13.1.0.

Aart trouwt op zondag 13 december 1744 te St. Jacobiparochie op 35-jarige leeftijd met Antje Jacobs.

Getuige bij proces in 1764 toen 49 jr.(SB65L/660a.).

Beiden v. St. Jp.

Van Aart en Antje is een kind bekend:

1   Harmen Aarts is gedoopt op zondag 21 januari 1748 te St. Jacobiparochie.

VI-BS    Dirk Harmens, zoon van Harmen Aarts (V-BA) en Tettie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie.

1748 gebr. nr.36.  Hyp.bk 20/18.2.1752 e.l. huisman o. St. Jp.

Dirk trouwt op zondag 23 februari 1744 te St. Jacobiparochie op 32-jarige leeftijd met (?)Lijsbet Ysbrands, dochter van Ysbrand Olpherts en Neeltje Cornelis.

Wrsch. 2e x Joh. H. Stonebrink.

Beiden v. St. Jp.

Van Dirk en (?)Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Dirks is gedoopt op zondag 9 maart 1749 te St. Jacobiparochie.

2   Neeltje Dirks is gedoopt op zondag 30 april 1752 te St. Jacobiparochie.

VI-BT    Geertje Harmens, dochter van Harmen Aarts (V-BA) en Tettie Dircks, is gedoopt op vrijdag 30 maart 1714 te St. Annaparochie.

Geertje trouwt op zondag 14 augustus 1735 te St. Jacobiparochie op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Arjen Doens, zoon van Doen Cornelis en Maartje Tijssen. Arjen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 maart 1705 te St. Annaparochie.

Bnr 44. 1758/68 gebr. nr.25, 1768 de wed. en 1788 Aart Arjens

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Arjen en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1   Harmen Arjens, zie VII-BW.

2   Trijntje Arjens is gedoopt op zondag 7 oktober 1736 te St. Annaparochie.

HB66/369 11.1.1810 in de boedel v. Aart Arjens komt voor een schuld aan Trijntje Arjens, wed. Allerd Fransen te St. Ap. 5000 cg.

Trijntje trouwt op zondag 22 augustus 1773 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd met Allert Fransen, zie VI-AH.

3   Aart Arjens is gedoopt op maandag 19 februari 1753 te St. Jaacobiparochie, zie VII-BX.

VI-BU   Neeltje Feikes, dochter van Feike Klases (V-BB) en Maartje Lourens, is gedoopt op zondag 22 april 1725 te St. Annaparochie.

Neeltje trouwt op zondag 25 juli 1751 te St. Jacobiparochie op 26-jarige leeftijd met Gerrit Gerrits Rosendal, zoon van Gerrit Gerrits en Trijntje Piebes. Gerrit, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie.

1738 de nagel. zn v. G.G. (vader) 1/2 eigenr. nr.17.

Van Gerrit en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1   Trijntje Gerrits Rosendal is gedoopt op zondag 23 september 1753 te St. Jacobiparochie.

2   Maartje Gerrits Rosendal is gedoopt op zondag 30 november 1755 te St. Jacobiparochie.

3   Gerrit Gerrits Rosendal, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 19 februari 1758 aldaar.

1811 St. Jp. 293 timmerman. Ongehuwd ovl.

4   Neeltje Gerrits Rosendal is gedoopt op zondag 28 september 1760 te St. Jacobiparochie.

5   Feike Gerrits Rosendal, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 20 maart 1763 aldaar.

1811 St. Jp. 293 timerman, geb.datum 14.12.1761. Ongehuw ovl.

6   Lourens Gerrits Rosendal, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 maart 1765 aldaar.

1811 St. Jp. 293 timmerman. Ongehuwd ovl.

VI-BV   Klaas Feikes, zoon van Feike Klases (V-BB) en Maartje Lourens, boer, is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te St. Annaparochie.

Bnr 71. 1768/78/88 St. Jp. gebr. nr. 36 k.33.

Klaas trouwt op zondag 1 december 1754 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd (1) met (?)Atje Pieters, zie VI-DS.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Klaas en (?)Atje is een kind bekend:

1   Pieter Klases is gedoopt op zondag 5 december 1756 te St. Jacobiparochie, zie VII-BY.

Klaas trouwt op zondag 18 november 1759 te St. Jacobiparochie op 30-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 20-jarige Trijntje Johannes. Trijntje is geboren 1738 of 1739, is overleden op dinsdag 18 april 1815 te St. Annaparochie. Trijntje werd hoogstens 76 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Vlgs ovl. akte Trinetje Joh. dr v. Joh. Pieters en Maartje Leenderts.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

2   Feike Klases van der Plaats, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 8 januari 1762 aldaar, is overleden op maandag 24 mei 1830 te St. Annaparochie. Feike werd 68 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

1811 St. Jp. 209 werkman.

Feike was gehuwd met Neeltje Hendriks Smit, dochter van Hendrik Jans en Lijsbet Jans. Neeltje is gedoopt op vrijdag 1 januari 1762 te St. Jacobiparochie.

Naam ook Faber.

3   Neeltje Klazes is gedoopt op zondag 18 mei 1766 te St. Jacobiparochie.

4   Hendrikje Klazes is gedoopt op zondag 26 juli 1767 te St. Jacobiparochie.

5   Fokeltje Klazes van der Plaats is gedoopt op zondag 11 november 1770 te St. Jacobiparochie, zie VII-BZ.

6   Lourens Klazes van der Plaats, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 19 november 1846 aldaar. Lourens werd 74 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

1811 St. Ap. 86 werkman.

Lourens trouwt op zondag 7 juli 1799 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Grietje Taekes, dochter van Taeke Jans en Gaatske Jans. Grietje is gedoopt op zondag 28 april 1771 te St. Annaparochie.

7   Pieter Klazes is gedoopt op zondag 31 januari 1773 te St. Jacobiparochie.

8   Douwe Klazes is gedoopt op zondag 27 augustus 1775 te St. Jacobiparochie.

9   Trijntje Klazes is gedoopt op zondag 10 januari 1779 te St. Jacobiparochie.

10 Maartje Klazes is gedoopt op zondag 28 september 1760 te St. Jacobiparochie, zie VII-CA.

VI-BW  Wop Cornelis, zoon van Cornelis Wops (V-BC) en Maartie Hendriks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1768.

Bnr 15 en 16.  BP500/12 1738 met Boyen en Aart Arjens nr. IV en alleen nr.V (Fran.l.)., gebruikte ook nr VIII (onderhuur v. Dirk Arjens Jonker), gebr. 1/2 nr.25 k.44. 1748 alleen nr. IV en VII en met de wed. Jan Cornelis nr. V en VIII, gebr. 1/2 nr.25 k.44.1758 gebr. nr IV en met kk. Amerens Kuiken gebr. nr. V, alleen nr. VII en nr. VIII (4 m. zonder huis en beklemd onder nr.V.), nr. XI met kk. Amerens K.1768 steeds de wed., de nrs. V en XI met Beert Jans Bos.1778 de wed. gebr. nr. IV en VII en met Beert jans Bos nr. V en XI, 1788 de erven met kk. B.J.B. nr.V en XI.

Procl.bk 28.12.1781 de erven verk. 1 m. 74r. de Goudberg genoemd ten Z. v. St. Jp.

Wop trouwt op zondag 24 april 1729 te St. Jacobiparochie met Tetje Clasen, dochter van Claas Douwes en Hiske Sybrens.

Beiden v. St. Jp.

Van Wop en Tetje zijn zeven kinderen bekend:

1   Cornelis Wops de Groot, zie VII-CB.

2   Maartje Wops de Groot, zie VII-CC.

3   Pieter Wops de Groot, zie VII-CD.

4   Klaas Wops de Groot, zie VII-CE.

5   Hiske Wops de Groot, zie VII-CF.

6   Amerens Wops de Groot is gedoopt op zondag 1 september 1748 te St. Jacobiparochie, zie VII-CG.

7   Jan Wops de Groot, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 10 september 1753, is overleden op woensdag 21 oktober 1829. Jan werd 76 jaar, 1 maand en 11 dagen.

1788 gebr. nr. VII. 1811 St. Jp. 89 gardenier.

Jan was gehuwd met Neeltje Clases Jelgerhuis, dochter van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters. Neeltje is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 12 oktober 1826. Neeltje werd 70 jaar en 9 dagen.

VI-BX   Hendrickie Cornelis, dochter van Cornelis Wops (V-BC) en Maartie Hendriks.

Hendrickie trouwt op zondag 26 september 1717 te St. Jacobiparochie (1) met de hoogstens 33-jarige Pieter Jans Prater, zie V-AR.

Hendrickie trouwt op zondag 11 juni 1730 te St. Jacobiparochie (2) met Eelke Lammerts, zoon van Lammert Eelkes en Tiamcke Jans. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 9.5./15.1.1721 E.L. metselaar en J.Kl. e.l. St. Jp. kopen huis ald.; id. 3.1.1738/16.11.1724 E.L. en J. Cl. kopen nieuw huis achter de kerk.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Jancke Clases.

Eelke was later gehuwd (3) met Riemke Anes.

Eelke was later gehuwd (4) met Grietje Siemens.

Beiden v. St. Jp.

VI-BY   Joris Arjens, zoon van Arjen Hendriks (V-BD) en Amerens Wopkes, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 210. 1718 St. Ap. gebr. nr 24 k.13. 1728 Vrp. gebr.nr. XII.

Hyp.bk 7.7.1727/14.5.1722 e.l. OBZ Koningsbuurt. Recesbk 15.1.1731 Joris Arjens, schoenm. OBZ:

Joris trouwt op zondag 8 december 1720 te Vrouwenparochie met Claske Gerrijts Reitsma, dochter van Gerryt Hoites Reitsma en Sytske Sybrens.

Van Joris en Claske zijn drie kinderen bekend:

1   Amerensie Joris is gedoopt op zondag 20 augustus 1724 te Vrouwenparochie.

2   Gerrit Joris is gedoopt op zondag 20 augustus 1724 te Vrouwenparochie.

Tweeling met Amerensie.

3   Gerrit Joris is gedoopt op zondag 20 april 1727 te Vrouwenparochie.

VI-BZ    Metje Meinerts, dochter van Meinert Jans (V-BE) en Antje Tjallings, is overleden voor dinsdag 17 september 1737.

Metje was gehuwd met Dirk Dirks Kuyck, zoon van Dirck Dircks Kuyck en Trijntie Jacobs Gelder. Dirk, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 17 september 1737.

Aut.17.9.1737. HB59/68 17.9.1737 e.l. ovl., zilver met initialen. HB59/291 20.1.1741 rek. d. Corn. Dirks bakker St. Ap., Eise Harryts, bakker Vrp. mede cur. (beide beh. omen). Aut. 28.1.1744 cur. Corn. Dirks ovl., Dirk Joh. Kuik nu cur., neef. HB60/1 28.1.1744 rek. d. Janke Dirks Kuik wed. Corn. Dircks, bakker.HB61/214 4.12.1749 rek. d. Eise Harryts.

Van Dirk en Metje zijn twee kinderen bekend:

1   Dirk Dirks Kuyck is geboren 1723 of 1724, zie VII-CH.

2   Trijntje Dirks Kuyck is gedoopt op zondag 22 april 1736 te Vrouwenparochie, zie VII-CI.

VI-CA   Jannigje Meinerts, dochter van Meinert Jans (V-BE) en Antje Tjallings.

Jannigje trouwt op zondag 24 november 1726 te Vrouwenparochie met Eise Harryts. Eise, bakker, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 25 februari 1754.

1749 Vrp. herbergier en bakker 4 p. 47.3.0. Procl.bk 25.2.1754 de wed. verk. huis te Vrp.verhuurd aan Jac. Corn. c.u. aan Joh. Hoitsma, chir. Vrp.

Hij v. vrp., zij v. OBZ.

Van Eise en Jannigje is een kind bekend:

1   Etje Eises, zie VII-CJ.

VI-CB   Etje Meinerts, dochter van Meinert Jans (V-BE) en Antje Tjallings, is gedoopt op zondag 26 december 1700 te Vrouwenparochie.

Etje trouwt op zondag 31 mei 1722 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met Hendrick Feyckes, zoon van Feycke Hendricks en Teuntje Gerbens. Hendrick, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 6 februari 1731.

Bnr 216. 1738 Vrp. de kk. eigenr nr.20., gebr. Beert Daams.1748 de kk. eigenr nr 20 46 m. m. hs en sch., gebr. Joh. Dirks.

Aut. 6.2.1731 en 24.4.1731 grootouders kk. worden genoemd, test. Teuntje Gerbens, cur. Pyter Arjens en Jan Gerrits, huislieden o. Vrp. en beh. oud-ooms. Aut. 25.1.1734 Corn. Jans, Finkum en Dirk Dirks Kuik, molenaar Vrp. cur. HB59/103 20.5.1738 rek. d. Cornelis Jans, huism. o. Finkum. HB59/335 23.1.1741 rek. d. Corn. Jan ± sch. en d. en recap. bezit, de sate oud gep. land o. Vrp. wordt gebruikt door Beert Daams, veel obl.HB60/181 25.10.1745 rek. d. Corn. Jans. HB61/120 17.12.1747 rek. d. Corn. Jans. HB61/457 1.8.1752 rek. d. Corn. Jans. HB61/567 9.10.1754 rek. d. Corn. Jans.. HB62/25 rek. d. Corn. Jans, hsm. o. Vrp.. cur. wln Gerben Hendriks

Beiden v. Vrp.

Van Hendrick en Etje zijn twee kinderen bekend:

1   Gerben Hendricks is geboren 1722 of 1723, is overleden voor vrijdag 14 mei 1756. Gerben werd hoogstens 33 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Bnr 216. Hyp.bk 13.5.1756/30.10.1755 innocent.

2   Ettje Hendricks is geboren 1723 of 1724, zie VII-CK.

VI-CC   Cornelis Arjens, zoon van Arjen Tjallings (V-BF) en Grietje Tjeerds, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1768.

Bnr 134. 1748/58 gebr. nr. 4, 1768/78 de wed. id

Cornelis trouwt op dinsdag 12 juli 1746 te St. Annaparochie met Trijntje Gaukes.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Grietje Cornelis is gedoopt op zondag 2 april 1747 te St. Annaparochie.

2   Arjen Cornelis van Dussen is gedoopt op zondag 15 juni 1749 te St. Annaparochie.

3   Antje Cornelis is gedoopt op zondag 20 februari 1752 te St. Annaparochie.

4   Minke Cornelis is gedoopt op zondag 30 juni 1754 te St. Annaparochie.

5   Sytske Cornelis van Dussen is gedoopt op zondag 22 juli 1759 te St. Annaparochie, zie VII-CL.

6   Gauke Cornelis is gedoopt op zondag 6 juni 1762 te St. Annaparochie.

7   Dirk Cornelis is gedoopt op zondag 4 augustus 1765 te St. Annaparochie.

VI-CD   Antje Arjens, dochter van Arjen Tjallings (V-BF) en Grietje Tjeerds.

Antje trouwt op zondag 2 mei 1745 te St. Annaparochie met Sjoerd Dirks Jonker, zoon van Dirck Ariens Joncker en Aechie Jarichs. Sjoerd, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Datum is 1e procl. b. v. St. Ap.

Van Sjoerd en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1   Aagje Sjoerds Jonker is gedoopt op zondag 10 april 1746 te St. Annaparochie, zie VII-CM.

2   Grietje Sjoerds Jonker is gedoopt op zondag 25 mei 1749 te St. Jacobiparochie, zie VII-CN.

3   Maaike Sjoerds is gedoopt op zondag 12 mei 1754 te St. Jacobiparochie, zie VII-CO.

4   Maartje Sjoerds Jonker is gedoopt op zondag 5 maart 1758 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd met Arjen Christiaans Wassenaar, zoon van Christiaan Arjens Wassenaar (VII-F) en Antje Ysbrands. Arjen, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/259

Arjen was later gehuwd (2) met Trijntje Allerts Bilstra.

5   Jantje Sjoerds Jonker is gedoopt op zondag 27 februari 1763 te St. Jacobiparochie, zie VII-CP.

VI-CE    Wybe Arjens, zoon van Arjen Tjallings (V-BF) en Grietje Tjeerds, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 29. 1738 gebr.nr.21 en nr.30 k.39. 1748 gebr. nr.30 k.39, zonder huisinge. 1748 gebr. nr.21 9 m. m. hs en sch.1758/68 de wed. gebr. nr. 30 k.39. 1758/68 de wed. gebr. nr.21.

Wybe trouwt op zondag 8 juni 1732 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 25-jarige Maartje Lammerts, dochter van Lammert Jarichs en Jannichie Gerrits. Maartje is geboren 1706 of 1707.

Beiden v. St. Jp.

Van Wybe en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1   Jannigje Wybes, zie VII-CQ.

2   Aaltje Wybes, zie VII-CR.

3   Lammert Wybes, zie VII-CS.

VI-CF    (?)Marten Arjens, zoon van Arjen Harrents (V-BI) en Neeltje Martens, wonende te St. Jacobiparochie.

(?)Marten trouwt op zondag 29 mei 1763 te St. Jacobiparochie met Antje Jarichs.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Marten en Antje zijn drie kinderen bekend:

1   Neeltje Martens is gedoopt op zondag 19 februari 1764 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 15 november 1831. Neeltje werd 67 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Vlgs ovl.akte 72 jr., ouders genoemd.

Neeltje was gehuwd met Meindert Pieters van der Steeg. Meindert, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1760 of 1761, is overleden op maandag 19 juni 1826. Meindert werd hoogstens 65 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Ovl. als M.P. Kikkert.

2   Arjen Martens is gedoopt op zondag 18 mei 1766 te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.5.1801 schipper OBZ?

3   Jarich Martens Dijkstra is geboren op donderdag 1 september 1768, zie VII-CT.

VI-CG   Trijntie Walings, dochter van Waling Johannes (V-BJ) en Rixt Edses, is geboren 1735 of 1736.

Trijntie trouwt op zondag 20 maart 1757 te St. Jacobiparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd met Anne Sjoerds.

Beiden v. St. Jp.

Van Anne en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Atje Annes Faber is gedoopt op zondag 4 juni 1758 te St. Jacobiparochie, zie VII-CU.

2   Waling Annes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 16 december 1764 aldaar.

Recesbk 25.9.1797 huisman St. Jp.

3   Trijntje Annes is gedoopt op zondag 18 januari 1767 te St. Jacobipaochie.

4   Richtje Annes is gedoopt op zondag 8 september 1771 te St. Jacobiparochie.

VI-CH   Siebren Sipkes, zoon van Sipke Siebrens (V-BM) en Neeltje Cornelis (V-BX), boer, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1730 of 1731, is overleden voor maandag 20 maart 1797. Siebren werd hoogstens 66 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Bnr 205, 209, 217, 247.    1748 Vrp. met Jacob Corn. eigenr nr.13. 1758/68/78/88 eigenr en gebr. nr.X. en nr.20 k.7 (1758 zonder en 1768 met hs en sch.). Procl.bk 20.3.1797.

Aut. 29.4.1765 DG te Vrp., cur. kk. Cornelis Jans FER aut. 26.1.1778 te Vrp. cur. v. kind v. Jacob Jacobs (Twijnstra) o. Hallum.

Siebren trouwt op zondag 3 oktober 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Jetske Jans, zie V-BM.1.

Hij v. Vrp., zij v. Hallum.

Van Siebren en Jetske is een kind bekend:

1   Neeltje Siebrens.

Bnr 204, 205, 206, 247.

Neeltje trouwt op zondag 20 mei 1787 te Grouw (1) met Binnert Tjallings.

Vlgs hs Lont Doopsgez. pred. te Dokkum.

Neeltje trouwt op zondag 24 januari 1796 te Vrouwenparochie (2) met Sybe Arjens Sybesma. Sybe, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 204, 205.

Siebren trouwt op zondag 14 november 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 59-jarige leeftijd (2) met Sytske Wybes, zie V-BM.1.

Beiden v. Vrp.

VI-CI     Jacob Jacobs Twijnstra, zoon van Jacob Siebrens (V-BN) en Antje Jacobs Brolsma, wonende te Westernijkerk.

3x getrouwd

Jacob was gehuwd (1) met Grietje Jans.

Van Jacob en Grietje is een kind bekend:

1   Jan Jacobs Twijnstra, zie VII-CW.

Jacob was gehuwd (2) met Sytske Rienks.

Van Jacob en Sytske is een kind bekend:

2   Antje Jacobs Twijnstra, zie VII-CV.

VI-CJ     Metje Aarts, dochter van Aart Beernts (VI-AS) en Grietje Arjens (V-BO).

Ged. op Bel. St. Ap. 4.5.1780 geb. te Wons 1730.

Metje trouwt op zondag 11 maart 1764 te Vrouwenparochie met de 34-jarige Gerrit Annes Hilverda, zoon van Anne Lases Hilverda en Aafke Gerrits van Dalen. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, te Boer en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 30 oktober 1729 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 maart 1803. Gerrit werd hoogstens 73 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hyp.bk 1801/28.8.1784 en 28.10.1802/id., geen achternaam. BPw99. Procl.bk 17.2.1772 e.l. hsm. Vrp. verk. huis en bakkerij Hogebuurt St. Ap.

Prot.bk 31.1.1774 e.l. kopen stuk greide gr. 3 m. ten W. v. Bos van de Prins. Procl.bk 21.3.1803.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertje Hendriks (zie VI-X).

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Gerrit en Metje zijn twee kinderen bekend:

1   Anne Gerrits is gedoopt op zondag 7 juli 1765 te St. Annaparochie.

2   Aart Gerrits, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 16 augustus 1767 aldaar.

Hyp.bk 28.10.1801/id.

VI-CK   (?)Minse Jans, zoon van Jan Minses (V-BO) en Grietje Arjens, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 december 1735 aldaar.

BP wand. 102.

(?)Minse trouwt op zondag 24 april 1768 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Atske Fokes, dochter van Foke Tiemens en Eelkje Oepkes. Atske is gedoopt op zondag 16 februari 1744 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van (?)Minse en Atske zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Minses is gedoopt op zondag 16 april 1769 te St. Annaparochie.

2   Atse Minses is gedoopt op zondag 19 mei 1771 te St. Annaparochie.

VI-CL    Rommert Gerbens van der Wal, zoon van Gerben Rommerts (V-BP) en Hiltje Arjens, verver, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op dinsdag 11 december 1736, is overleden op donderdag 5 januari 1815. Rommert werd 78 jaar en 25 dagen.

Hyp.bk 23.1.1792/mei 1784 en 1785 e.l. kopen 1/2 snikschip waarvan ze de andere helft al hebben. 1811 Vrp. 168 werkman.

Rommert trouwt op zondag 24 november 1765 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met Rinske Jans.

Hij v. vrp., zij v. Hallum.

Van Rommert en Rinske is een kind bekend:

1   Gerben Rommerts van der Wal, schoenmaker, wonende te Vrouwenprochie, is geboren op woensdag 27 oktober 1773.

1811 Vrp. 145 schoenmaker.

Gerben was gehuwd met Grietje Riemer Riemersma. Grietje is geboren te Engelum.

VI-CM   Klaas Symens Koot, zoon van Symen Clases Koot (V-BQ) en (?)Fokeltje Hendriks, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 25 juli 1734 te Vrouwenparochie.

Aut. jan. 1773 e.l. failliet, akte v. afstand.

Klaas trouwt op zondag 29 juli 1759 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Lijntje Jans.

Wass.bk/186 dr v. Jan Lourens.

Datum is 1e procl.

Van Klaas en Lijntje is een kind bekend:

1   (?)Fokeltje Klases Bos is overleden op zondag 28 november 1841.

Bij ovl. 83 jr. dr. v. Klaas Symen en Leentje Jans.

(?)Fokeltje trouwt op zondag 13 december 1801 te Vrouwenparochie met de 43-jarige Anne Abrahams Bosma, zoon van Abraham Franses en Jeltje Annes. Anne, gardenier en koopman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 22 oktober 1758 te Vrouwenparochie.

1811 Vrp. 176 turfdrager. Bij ovl. gardenier. Hyp.bk 7.7./6.2.1788 koopman OBZ.

VI-CN   Hendrik Symens Koot, zoon van Symen Clases Koot (V-BQ) en (?)Fokeltje Hendriks, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 19 februari 1741 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 13 april 1786. Hendrik werd hoogstens 45 jaar, 1 maand en 25 dagen.

HB67/823 13.4.1786 inv. t.h.v. J.W. wed H.S.Koot, OBD o. St. Ap., Wymer Corn. en Pieter Meinderts, beiden huisl. op de Polle o. St. Ap. cur. zoon. Aut. 5.4.1785.

Hendrik was gehuwd met Jannigje Wilkes, dochter van Wilke Johannes en Korsje Rodmers. Jannigje is gedoopt op zondag 21 juli 1748 te St. Annaparochie.

Jannigje was later gehuwd (2) met Johannes Jacobs Rooda.

Van Hendrik en Jannigje is een kind bekend:

1   Symen Hendriks Koot, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 4 maart 1772 aldaar.

1811 St. Ap. 134 schoenmaker. Procl.bk 4.5.1800.

Symen was gehuwd met Trijntje Abrams.

Wrsch. dr v. Abraham Jans en Maycke Arjens SLM.

VI-CO   Johannes Jans Kas, zoon van (?)Jan Hendriks Kas (V-BR) en Maartje Johannes, smid, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 1 oktober 1747 aldaar.

Procl.bk 24.5.1777.

Johannes trouwt op zondag 5 juni 1774 te St. Annaparochie op 26-jarige leeftijd met Fokeltje Lieuwes, dochter van Lieuwe Jelles en Hijke Cornelis.

Beiden v. St. Ap.

Van Johannes en Fokeltje zijn acht kinderen bekend:

1   Jan Johannes Kas, smid, wonende te Marrum en te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 30 juli 1775 aldaar.

Procl.bk 29.12.1805 NBD o. St. Ap.

2   Lieuwe Johannes Kas, smid, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 21 december 1777 aldaar.

1811 St. Ap. 87 smid. Hyp.bk 2.11.1806/10.5.1806 e.l. NBD o. St. Ap.

Lieuwe trouwt op zondag 20 mei 1804 te St. Annaparochie op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jannigje Pieters Schat, dochter van Pieter Meinderts (VI-DP) en Dieuwke Reinders Schat (VII-AZ). Jannigje is gedoopt op zondag 21 september 1777 te St. Annaparochie.

3   Hendrik Johannes Kas, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 20 augustus 1779, is gedoopt op zondag 7 oktober 1781 aldaar.

1811 St. Ap. 82 schipper.

4   Dirk Johannes Kas is gedoopt op zondag 24 november 1782 te St. Annaparochie.

5   Maartje Johannes Kas is gedoopt op zondag 5 september 1784 te St. Annaparochie.

6   Klaas Johannes Kas, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 20 maart 1786, is gedoopt op zondag 8 april 1787 aldaar.

1811 St. Ap. 82 werkman.

7   Johannes Johannes Kas is gedoopt op zondag 18 juli 1790 te St. Annaparochie.

8   Hijke Johannes Kas is gedoopt op zondag 16 juni 1793 te St. Annaparochie.

VI-CP    Hendrik Jans Kas, zoon van (?)Jan Hendriks Kas (V-BR) en Maartje Johannes, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 28 juli 1754 te St. Annaparochie, is overleden op maandag 26 september 1808. Hendrik werd 54 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Hendrik was gehuwd met Antje Klases.

Van Hendrik en Antje zijn zes kinderen bekend:

1   Jan Hendriks Kas is gedoopt op zondag 3 september 1775 te St. Jacobiparochie.

2   Klaasje Hendriks Kas is gedoopt op zondag 19 januari 1777 te St. Jacobiparochie.

3   Maartje Hendriks Kas is gedoopt op zondag 26 november 1780 te St. Jacobiparochie, zie VII-CX.

4   Lijsbet Hendriks Kas is gedoopt op zondag 20 januari 1782 te St. Jacobiparochie.

5   Antje Hendriks Kas is gedoopt op zondag 21 augustus 1785 te St. Jacobiparochie.

6   Jantje Hendriks Kas is gedoopt op zondag 15 april 1792 te St. Jacobiparochie.

VI-CQ   Jelle Wybrens, zoon van Sytske Jelles (V-BT) of Wybren Clases, schipper, wonende te Vrouwenparochie.

1749 Vrp. snikschipper 2 p. 17.9.0. Hyp.bk 6.1.1761/31.5.1760 e.l. Vrp. verk. 1/8 van geoctroieerde veer v. Vrp. op Lwd. en 1/2 snik aan Crelis Gerrits en Antje Meinderts Kooystra ald.

Lidm. Vrp., 7.11.1760 nr Tzummarum, te Klooster Lidlum en a.d. zeedijk, 4.11.1772 nr St. Ap.

Jelle trouwt op zondag 13 augustus 1747 te Vrouwenparochie met de 21-jarige Hendrikje Sjardes, dochter van Sjarde Ruurds en Fookel Jans. Hendrikje is gedoopt op vrijdag 17 augustus 1725 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Jelle en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1   Jan Jelles, zie VII-CY.

2   Wybren Jelles is gedoopt op zondag 2 mei 1751 te Vrouwenparochie.

3   Wytske Jelles is gedoopt op zondag 18 juli 1756 te Vrouwenparochie.

4   Sjarde Jelles Visser is gedoopt op zondag 3 december 1758 te Vrouwenparochie, zie VII-CZ.

5   IJsbrand Jelles is gedoopt op maandag 8 april 1765 te Tzummarum.

VI-CR   Ysbrand Wybrens, zoon van Sytske Jelles (V-BT) of Wybren Clases, wonende te Amsterdam.

Hyp.bk 2.6.1756/16.2.1737

Van Ysbrand en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Jelle Ysbrands.

VI-CS    (?)Geertje Jacobs, kind van Jacob Sybrens (V-BW) en Wytske Gerrits.

(?)Geertje trouwt op zondag 28 augustus 1740 te Vrouwenparochie met Tjeerd Clases. Tjeerd, schipper, wonende te Vrouwenparochie.

1749 Vrp. sniksch. 2+2 16.18.0. Hyp.bk 17.4.1757/5.5.1756 e.l. schipper Vrp. verk. a. Okke Dirks en Tr. Jans e.l. op de Pollen o. St. Ap. 1/2 snikschip.

Tjeerd was later gehuwd (2) met Trijntje Tiemens.

Beiden v. Vrp.

Van (?)Geertje en Tjeerd zijn twee kinderen bekend:

1   Wytske Tjeerds.

2   Jacob Tjeerds is gedoopt op zondag 20 november 1740 te Vrouwenparochie.

VI-CT    Cornelis Jans, zoon van Jan Cornelis (V-BY) en Jancke Idses, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 214. 1778/88 eigenr 1/10 en gebr. geheel nr. 31. Zie Gerrit Jans, Corn. Jans de Jong hsm. o. Vrp. cur. over zijn 2 kk.

Cornelis trouwt op zondag 16 juni 1771 te Jelsum met de 21-jarige Baukje Jans Poelstra, dochter van Jan Sjoukes en Baukje Cornelis Hoekstra. Baukje is gedoopt op zondag 5 oktober 1749 te Jelsum.

Van Cornelis en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1   Jan Cornelis.

2   Sjouke Cornelis.

3   Jacob Cornelis van der Meulen, molenaar, wonende te St. Annaparochie en te Bergum.

procl.bk 7.8.1810.

Jacob was gehuwd met Aukje Yeves. Aukje is geboren te Britsum.

VI-CU   Klaasje Jans, dochter van Jan Cornelis (V-BY) en Jancke Idses.

Klaasje trouwt op zondag 12 mei 1771 te Vrouwenparochie met de 26-jarige Auke Sybrens, zoon van Sybren Clases en Kinke Aukes. Auke, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 25 februari 1745 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 27 december 1811 te St. Annaparochie. Auke werd 66 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Bnr 131, 217.  1778/88 gebr. nr. 24 1778/88 Vrp. n.u. eigenr 1/10 nr. 31.

1811 St. Ap.15 boer

Beiden v. Vrp.

Van Auke en Klaasje zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Aukes Oostringa, zie VII-DA.

2   Neeltje Aukes Oostringa.

3   Janke Aukes Oostringa.

4   Kinke Aukes Oostringa is geboren op donderdag 1 juli 1773 te St. Annaparochie.

Ged. op bel. Vrp. 2.5.1799.

Kinke was gehuwd met Gerrit Arjens Slim, kind van Arjen Cornelis Slim (VI-AY) en Mintje Gerrits. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op donderdag 7 november 1771.

Bnr 217. 1811 Vrp. 99 boer.

VI-CV   Neeltje Jans, dochter van Jan Cornelis (V-BY) en Jancke Idses.

Neeltje was gehuwd met Claas Clases. Claas, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Vlgs hs Lont Cl.Cl. Groninger. Procl.bk 11.5.1776.

Van Claas en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Jan Clases.

2   Claas Clases.

3   Janke Clases.

VI-CW  Trijntje Jans, dochter van Jan Cornelis (V-BY) en Antje Jelles.

Trijntje trouwt op zondag 4 mei 1777 te Vrouwenparochie met de hoogstens 24-jarige Brand Sybrens Oostringa, zoon van Sybren Clases en Kinke Aukes. Brand, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1752 of 1753, is overleden op zaterdag 14 maart 1829 aldaar. Brand werd hoogstens 76 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Bnr 116, 162.  1778/88 Vrp. n.u. eigenr 1/10 nr. 31. 1778/88 St. Ap. gebr. nr.III,

1811 St. Ap. 101 boer, geb.d. 26.4.1758, bij ovl. echter 53 jr.

Brand was later gehuwd (2) met Dieuwke Reinders Schat (zie VII-AZ).

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Brand en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Kinke Brands Oostringa.

2   Antje Brands Oostringa.

Antje was gehuwd met Reinder Pieters Schat, zoon van Pieter Meinderts (VI-DP) en Dieuwke Reinders Schat (VII-AZ). Reinder is gedoopt op zondag 6 juni 1779 te St. Annaparochie.

Bnr 116.

VI-CX   Gerrit Jans, zoon van Jan Cornelis (V-BY) en Antje Jelles, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1788.

1778 Vrp. eigenr 1/10 nr. 31, 1788 de 2 kk. id.

HB67/1023 31.12.1788 inv. t.h.v. S.S. wed. Jan Gerrits, nu x Tj. Gerbens, cur. 2 kk. Conr. Jans de Jong hsm. o. Vrp. en Brand Sybrens hsm. o. St. Ap.

Gerrit trouwt op zondag 25 augustus 1782 te Vrouwenparochie met de 22-jarige Sybrigje Sybrens, dochter van Sybren Clases en Kinke Aukes. Sybrigje is gedoopt op dinsdag 25 maart 1760 te Vrouwenparochie.

Sybrigje was later gehuwd (2) met Tjerk Gerbens Plat.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Gerrit en Sybrigje zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Gerrits is gedoopt op woensdag 18 augustus 1784 te St. Annaparochie.

2   Gerritje Gerrits is gedoopt op zondag 10 januari 1790 te St. Annaparochie.

VI-CY   Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Tjerks (V-BZ) en Jannichie Cornelis, is geboren in 1730.

Trijntje trouwt op zondag 14 september 1755 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Sybe Wiegers, zoon van Wieger Sybes en Aafke Sybrens. Sybe, koopman, wonende te St. Annaparochie, is overleden op dinsdag 7 april 1795.

Hyp.bk 18.3.1792/3.6.1784 koopman St. Ap. sch. a. Jan Dirks, hsm. en erfgezeten St. Ap.

Lidm.bk DG OBZ. bel. 9.6.1743. Procl.bk 25.8.1776; id. 5.11.1792 verk. stelphuisinge en hornleger gr. 1 1/4 mg. “De Hoop” genaamd ten Z. v. St. Ap., de weg ten W., bewoond door Waling Jarigs Wenselaar en Jan Karstens

Datum is 1e procl.

Van Sybe en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Geertje Sybes Kamminga, zie VII-DB.

2   Jannigje Sybes Kamminga.

Jannigje trouwt op zondag 1 juli 1781 te St. Annaparochie met Oepke Tjommes Faber, zoon van Tjomme Oepkes en Pietje Jurjens. Oepke, smid, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 15 juni 1807.

HB66/249 15.6.1807 inv. sth., Gerben v.d.Laan en Dirk Piers, huisl. St. Ap. cur. kind. Aut. 8.6.1807. Geen kk. uit 1e huw.

Oepke was later gehuwd (2) met Marijke Kornelis Ket.

3   Wieger Sybes Kamminga, wolkammer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 7 oktober 1766.

Hyp.bk 10.6/23.5.1793 W.S. sch. a. Grietje Arjens wed. Jan Dirks te St. Ap. 400 cg. teneinde de wolkammerij weer in bedrijf te brengen, get. is de vader Sijbe Wijgers. Hyp.bk 28/26.9.1806.

1811 St. Ap. 217 wolkammer. Vlgs lijst 1795 0f 1797 31 jr DG. Lidm. DG OBZ bel. 29.10.1797.

Wieger was gehuwd (1) met Antje Rinses.

Wieger trouwt op zondag 21 juni 1795 te Wier op 28-jarige leeftijd (2) met Sytske Jans.

VI-CZ    (?)Mintje Reins, dochter van Reinder Ockes (V-CB) en Grietje Cornelis.

(?)Mintje trouwt op zondag 26 april 1761 te St. Annaparochie met de 25-jarige Leendert Pieters, zie VI-DT.

Datum is 1e procl. hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Leendert en (?)Mintje zijn twee kinderen bekend:

1   Jannigje Leenderts is gedoopt op zondag 18 april 1762 te St. Jacobiparochie, zie VII-DC.

2   Grietje Leenderts is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te St. Jacobiparochie, zie VII-DD.

VI-DA   Sytske Reinders, dochter van Reinder Ockes (V-CB) en Grietje Cornelis, is geboren 1735 of 1736, is overleden op maandag 29 augustus 1803. Sytske werd hoogstens 67 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Lidm.bk DG.

Sytske trouwt op zondag 9 mei 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Tiete Tietes. Tiete, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 28 juni 1803.

Bnr 249/250.  1758/68/78/88 gebr. 9 1/2 m. in nr 21/22 k.6/5 (los land) en nr. 23 k.4 m. hs en sch.

Aut. 28.6.1803 e.l. ovl., T.T. de Jong, weesk. is commies der recherge te Zoutkamp en kk. Hyp.bk 7.10.1787/6.1.1786 T.T. de Jong mr bakker en Tjetske Arjens Slm e.l. OBZ. sch. a. T.T. hsm en Sytske Reinders e.l. NwB. o. Vrp.

NB 1670 Vrp. Tiete Tietes buser c.s. nr.20. Procl.bk 4.2.1765 huurder boerderij NwB o. Vrp. gr. 42m.502r., stemnr 23 gek. door wed. nots. Bouritius, Lwd. van Laas v. Burmania, de oud secr. Wyckel en juffers Albarda O., OBD Z., Kromhout W. en NBD N.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Tiete en Sytske zijn vijf kinderen bekend:

1   Tiete Tietes de Jong, bakker, wonende te Leens en te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 2.5./24.4.1792 en 12.3.1793/2.12.1792. Aut. 12.11.1787 e.l. failliet.

Vlgs hs Lont in 1789 in Frankrijk als vluchteling.

Tiete was gehuwd met Tjitske Arjens Slim, dochter van Arjen Cornelis Slim (VI-AY) en Trijntje Jans.

2   Grietje Tietes de Jong, zie VII-DE.

3   Antje Tietes de Jong, zie VII-DF.

4   Reinder Tietes de Jong is geboren op zondag 5 februari 1769, zie VII-DG.

5   Gerbrigje Tietes de Jong is geboren in 1773, is overleden op zondag 15 januari 1826 te St. Annaparochie. Gerbrigje werd 53 jaar.

Bij ovl. winelierse.

Gerbrigje was gehuwd met Johannes Frederiks Hanf, zoon van Frederik Hanf en Trijntje Dirks. Johannes, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 10.3./23.2.1800

VI-DB   Trijntje Reinders, dochter van Reinder Ockes (V-CB) en Grietje Cornelis, is geboren 1740 of 1741, is overleden op zondag 27 oktober 1782. Trijntje werd hoogstens 41 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 8 oktober 1758 te St. Annaparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd met de 26-jarige Dirk Dirks de Jong (.), zoon van Dirck Pieters en Jentje Ockes (V-V). Dirk, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 12 februari 1732, is overleden op vrijdag 10 juni 1814 aldaar. Dirk werd 82 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Bnr 156, 164.  176878/88 gebr. nr.16 k.21 en nr.17 k.20, 1778/88 met Brand Sybrens.

Vlgs ovl.akte zn v. Dirk Dirks en Jents Okkes. Aut. 5.6.1765 Dirk Dirk Jentjes DG a.d. NBD.  cur. kind v. Jan Douwes en Grietje Corn. Aut. 7.5.1774 D.D.Blaumuts DG hsm NwB cur. kind v. Feike Idses. Procl.bk 15.1.1799 Dirk Dirks Blaumuts en Rinske Joekes e.l. St. Ap. kopen stukje land uit sate “De Stelp”. Vlgs hs Lont D.D. Blaumuts op NwB., 4 kk.: Dirk, Reinder, Okke en Trijntje, geen Grietje dus.

Procl.bk 19.12.1763 Dirk Dirks huurder v. sate NwB, stemnr 16 gr. 28 m. en huisinge m. 6 1/2 m NwB stemnr 17 gekocht door J.A. du Tour v. W. v. Haren. Recesbk 20.6.1800 Teunis Corn. Crab c.s. verk. zate op de Pollen, bewoond door Gaatske Jans wed. Taeke Jans, aan Dirk Dirks Blaumuts op 30.12.1799.

1811 St. Ap. 99 boer.

Dirk was later gehuwd (2) met Renske Joekes.

Datum is 1e procl.

Van Dirk en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1   Dirk Dirks de Jong, zie VII-DH.

2   Reinder Dirks de Jong, zie VII-DI.

3   Okke Dirks de Jong, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 5 maart 1772 aldaar, is overleden op maandag 28 september 1846. Okke werd 74 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Bnr 164. 1811 St. Ap. 99 (zelfde nr als vader) werkman.

Okke trouwt op zondag 16 november 1817 te Het Bildt op 45-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjitske Klases de Groot, dochter van Klaas Sybrens (VII-AO) en Amerens Wops de Groot (VII-CG). Tjitske is geboren in 1791.

4   Grietje Dirks de Jong is geboren op zondag 6 juli 1777 te St. Annaparochie, zie VII-DJ.

VI-DC   Claasje Jans, dochter van Jan Douwes (V-CB) en Grietje Cornelis, is geboren 1746 of 1747 te Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 20 juli 1819 aldaar. Claasje werd hoogstens 72 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Ged. op bel. St. Ap. 26.4.1781 oud ± 34 jr.echtgenoot en ouders worden genoemd.

Claasje trouwt op zondag 2 april 1769 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige (?)Berend Hoytes, zoon van Hoyte Jans en (?)Antje Jurjens. (?)Berend, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 29 september 1743 te Beetgum, is overleden voor zondag 28 mei 1786. (?)Berend werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Vlgs hs Lont ook zoon Hoyte Berends.

Datum is 1e procl.

Van (?)Berend en Claasje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Berends Bruinsma is gedoopt op zondag 18 maart 1770 te St. Annaparochie, is overleden op zaterdag 17 februari 1855 te Vrouwenparochie. Antje werd 84 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Antje was gehuwd met Jacob Pieters de Jong, zoon van Pieter Jacobs en Aaltje Klases. Jacob, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 13 maart 1768 te Hallum, is overleden op zondag 22 augustus 1830. Jacob werd 62 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

2   Jan Berends Bruinsma, kleermaker en politiedienaar, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 16 augustus 1778 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 27 mei 1836. Jan werd 57 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

1811 Vrp. 182 kleermaker, bij ovl. politiedienaar. Lidm. Vrp., bel. 30.4.1801, mr kleermaker.

Jan trouwt op zondag 21 juli 1799 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Neeltje Pieters de Jong, dochter van Pieter Jacobs en Aaltje Klases. Neeltje is gedoopt op zondag 1 mei 1774 te Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 2 december 1837. Neeltje werd 63 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Claasje trouwt op zondag 8 februari 1784 te Vrouwenparochie op hoogstens 37-jarige leeftijd (2) met Pieter Watses. Pieter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 22 september 1784.

Bnr 223. 1768/78 Vrp. gebr. nr.10, 1788 de kk. id.

Aut. 22.9.1784. HB67/743 22.9.1784 inv. sth. P.W., Zdh. Vrp., Claasje Jans wed, 1e vr. Baukje Beernts, 4 onmondige kk. 1e huw., huurcontract sate met B. Dorhout., P.W. was cur. kk. wln Haye Feikes. id. /783 inv. t.h.v. de kk. v. P.W. Aut. 1.6.1799 P.W. ovl. Procl.bk 18.5.1772 e.l. te Vrp. kopen gedeelte van sate lands die bij stukken is verkocht, Vrp. nr 22, gebr. door Zare Romkes wed. Anne Sjoukes, naastl. o.a. Eeltie Joh. en Yttie Joh. gek.v. Wopke Wopkes, Lwd.

FER21/241 3e pr 22.2.1773 P.W. en B.B. e.l.huisl. o. Vrp. kopen 6 pm land o. Hallum. FER71/27 12.6.1786 Ate Kooijstra, Sjoerd Jarigs, kpm. St. Ap. en Dirk Doekes o. Vrp als cur v.d. kk. laten 6 pm land o. Hallum verkopen i.v.m. schulden.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Baukje Beernts.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Claasje trouwt op zondag 28 mei 1786 te Vrouwenparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Douwe Abes, zoon van Abe Clases en Saapke Pieters Boon. Douwe, koopman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 24 september 1752 aldaar, is overleden op zaterdag 10 maart 1810 te St. Annaparochie. Douwe werd 57 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Hyp.bk 29/16.7.1791 Klaasje bezit 1/12 v.e. boederderij te Vrp. Hyp.bk 2.8./5.7.1792.

Beiden v. Vrp.

Van Douwe en Claasje zijn twee kinderen bekend:

3   Abe Douwes Bruinsma is gedoopt op donderdag 8 februari 1787 te Vrouwenparochie.

4   Grietje Douwes Bruinsma is geboren op zaterdag 29 november 1788, is gedoopt op zondag 8 maart 1789 te Vrouwenparochie.

VI-DD   Cornelis Reinders de Jong, zoon van Reinder Ockes (V-CB) en Grietje Cornelis, is geboren 1746 of 1747, is overleden voor 1817. Cornelis werd hoogstens 71 jaar.

Aut. 5.6.1765 cur. k. Jan Douwes.

Cornelis trouwt op zondag 12 april 1761 te St. Annaparochie op hoogstens 14-jarige leeftijd (1) met Antje Klases Pluimer, dochter van Claas Jans Pluimer en Pleuntje Clases.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Cornelis trouwt op zondag 13 november 1791 te St. Annaparochie op hoogstens 44-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 36-jarige Jeltje Wygers. Jeltje is geboren 1754 of 1755, is overleden op donderdag 27 maart 1817. Jeltje werd hoogstens 62 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Bij ovl. werkvrouw te OBZ.

Hij v. St. Ap., zij v. Hallum.

Van Cornelis en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Reinder Cornelis de Jong is geboren 1792 of 1793 te St. Jacobiparochie.

2   Wieger Cornelis de Jong is geboren 1794 of 1795 te St. Annaparochie.

VI-DE   Lijntje Stevens, dochter van Steven Lourens (V-CC) en Maartje Cornelis, is overleden voor vrijdag 31 augustus 1781.

Lijntje trouwt op zondag 29 januari 1758 te St. Jacobiparochie met Harrent Arjens Mich, zoon van Arien Jans Mich en Trijntie Aarts. Harrent, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Tzummarum, is overleden voor vrijdag 31 augustus 1781.

Bnr 6. 1778 gebr. nr.23.

In 1753 minderj. Aut. 31.8.1781 e.l. ovl., huism. Westh. St. Jp.,geen achternaam, cur. kk. Lourens Stevens, bakker Tzummarum en Rein Rienks, huism., St. Jp. HB67/643 4.9.1781 inv. sth. wed. H.A., Westhoek St. Jp., Marten Arjens, kastelein St. Jp., volle oom en Grietje Cornelis, oude moeij.

Beiden v. St. Jp.

Van Harrent en Lijntje zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Harrents Kramer, zie VII-DK.

2   Maartje Harrents Kramer.

Maartje was gehuwd met Gerben Jobs Wassenaar, zoon van Job Arjens Wassenaar (VII-E) en Pietje Annes Mug. Gerben, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zaterdag 12 april 1766 aldaar.

1811 St. Jp. 235 schipper, geb.datum 10.5.1767. Vlgs Wass.bk timmerman.

3   Aaltje Harrents.

Aaltje was gehuwd met Gerrit Dirks Buren, zoon van Dirk Alberts Buren en Tjettje Minnes. Gerrit, gardenier en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 5 april 1767 aldaar, is overleden op woensdag 25 januari 1843. Gerrit werd 75 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

1811 St. Jp. 254 koopman, geb.datum 20.6.1764, bij ovl. 77 jr en gardenier. Recesbk 28.11.1803 koopman St. Jp.

4   Grietje Harrents.

VI-DF    Grietje Arjens, dochter van Arjen Gerrits (V-CD) en Arjaantje Feddes.

Grietje trouwt op zondag 11 juli 1762 te St. Annaparochie met Jan Dirks Tanja, zie VI-S.

VI-DG   Claas Arjens, zoon van Arjen Gerrits (V-CD) en Arjaantje Feddes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 21 april 1791.

Bnr 113? Aut. 21.4.1791 Cl.A. ovl., voorkk. Arjen en Wypkje, cur. Bartel D. Kuik en Ane Corn. Wassenaar.

Van Claas en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Clases.

2   Wypkje Clases.

VI-DH   Tettje Arjens, dochter van Arjen Gerrits (V-CD) en Arjaantje Feddes, is gedoopt op zondag 19 januari 1744 te St. Annaparochie, is overleden op woensdag 29 januari 1823 te Menaldum. Tettje werd 79 jaar en 10 dagen.

Tettje trouwt op zondag 16 oktober 1763 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Jouw Mijntjes Koning, zoon van Mijntje Jouws Koning en Antje Pieters. Jouw, wonende te Menaldum en te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 juni 1741 aldaar.

1803 Menaldum.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Jouw en Tettje zijn acht kinderen bekend:

1   Mijntje Jouws Koning, koopman, wonende te Marssum en te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 4.4./30.3.1799 koopman OBZ. Vlgs lijst 1795/97 31 jr. BP wand.102 Warmoesstr.18.

Mijntje trouwt op zondag 22 mei 1791 te Menaldum met Sybrigje Hendriks.

2   Trijntje Jouws Keuning is gedoopt op donderdag 26 april 1764 te St. Annaparochie.

3   Klaasje Jouws Koning is gedoopt op zondag 22 september 1771 te St. Annaparochie.

4   Arjen Jouws Koning is gedoopt op zondag 4 juli 1773 te St. Annaparochie.

5   Hendrik Jous Koning is gedoopt op zondag 4 juli 1773 te St. Annaparochie.

6   Grietje Mijntjes Koning is gedoopt op zondag 17 september 1775 te St. Annaparochie.

7   Antje Jouws Keuning is gedoopt op zondag 5 april 1767 te St. Annaparochie.

8   Ariaantje Jouws Keuning is gedoopt op vrijdag 4 augustus 1769 te St. Annaparochie.

VI-DI    Fedde Arjens Wagenaar, zoon van Arjen Gerrits (V-CD) en Arjaantje Feddes, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 30 januari 1746 aldaar, is overleden op vrijdag 10 januari 1823. Fedde werd 76 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Aut. 29.10.1794 Mari Yetes grm. ovl. erflaatster, Gerrit Feddes weeskind., cur. Riemer Yetes, hsm. NwB. en Sybrandus Cup chir.

1811 St. Ap. werkman geb. datum 21.10.1784 (!!). Procl.bk 10.3.1787 met broers.

Fedde trouwt op zondag 21 mei 1775 te St. Annaparochie op 29-jarige leeftijd met Jannigje Arjens, dochter van Arjen Mynties en Mary Yetes.

Van Fedde en Jannigje is een kind bekend:

1   Gerrit Feddes is gedoopt op zondag 25 oktober 1778 te St. Annaparochie.

VI-DJ    IJsbrand Arjens, zoon van Arjen Gerrits (V-CD) en Arjaantje Feddes, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 17 september 1752.

IJsbrand trouwt op zondag 19 mei 1776 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd (1) met Jisseltje Pieters, dochter van Pieter Jans en Annetje Annes.

HB67//508 23.4.1779 aanwezig bij inv. sth. Annetje Annes.

Beiden v. St. Ap.

Van IJsbrand en Jisseltje zijn twee kinderen bekend:

1   Anneke IJsbrands Wagenaar is geboren 1780 of 1781, is overleden op vrijdag 12 februari 1869. Anneke werd hoogstens 88 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Anneke trouwt op zondag 4 mei 1806 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Willem Ypes Kuur, zoon van Ype Piers en Hendrikje Jans. Willem, werkman, wonende te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 28 februari 1850.

1811 St. Ap. 218 werkman.

2   Arjaantje IJsbrands is gedoopt op zondag 20 februari 1785 te St. Annaparochie, zie VII-DL.

IJsbrand trouwt op zondag 17 december 1786 te St. Annaparochie op 34-jarige leeftijd (2) met Baukje Jans, dochter van Jan Klases Lep en Liskje Heins.

Beiden v. St. Ap.

Van IJsbrand en Baukje zijn drie kinderen bekend:

3   Grietje IJsbrands is gedoopt op zondag 1 december 1799 te St. Annaparochie.

4   Liskje IJsbrands is gedoopt op zondag 3 oktober 1790 te St. Annaparochie.

5   Trijntje IJsbrands is gedoopt op zondag 19 mei 1793 te St. Annaparochie.

VI-DK   Neeltje Arjens, dochter van Arjen Gerrits (V-CD) en Arjaantje Feddes, is gedoopt op zondag 17 november 1754 te St. Annaprochie, is overleden voor dinsdag 28 juni 1803. Neeltje werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Aut. 28.6.1803

Neeltje trouwt op zondag 19 oktober 1777 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd (1) met Ane Cornelis Wassenaar. Ane, distillateur, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 18 april 1799.

HB66/131 17.4.1799 inv. t.h.v. N.A. wed. A.C.W., distillateur St. Ap., N.A. hertr. Teunis Corn. Crab., Cornelis Jans, Dirk Jans, huisl. en Corn. Pieters Brouwer, bakker allen St. Ap. cur. 3 kk. Aut. 18.4.1799 A.C.W. ovl., N.A. hertr. Aut. 27.10.1810 cur. Dirk Jans ovl., Dirk Gerbens v.d. Laan cur. Procl.bk 29.12.1789.

Beiden v. St. Ap.

Van Ane en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Dirkje Anes Wassenaar.

Dirkje was gehuwd met Pieter Boyens Visser, zoon van Boyen Pieters Visser en Grietje Jacobs. Pieter, gardenier en winkelier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 23 juli 1772, is gedoopt op zondag 16 augustus 1772 aldaar.

1811 St. Ap. 133 gardenier. BP wand.102 Warmoesstr.18. Procl.bk 14.11.1803.

2   Arjaantje Anes Wassenaar.

Arjaantje trouwt op zondag 31 mei 1801 te St. Annaparochie met de 18-jarige Pieter Cornelis Brouwer, zoon van Cornelis Cornelis en Elske Alles. Pieter, distillateur en herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 maart 1783 aldaar, is overleden op dinsdag 9 juni 1812. Pieter werd 29 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Hyp.bk 5.10.1802/30.3.1802 en 18.11.1802/id. Procl.bk 16.5.1803.

1811 St. Ap. 231 werkman.

3   Cornelis Anes Wassenaar is geboren 1797 of 1798.

Neeltje trouwt op vrijdag 19 april 1799 te St. Annaparochie op 44-jarige leeftijd (2) met Teunis Cornelis Crap, zie VII-Z.

Datum is att., hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

VI-DL   Atje Teewes, dochter van Teves Lenerts (V-CG) en (?)Rinsje Gerrits.

Atje trouwt op zondag 27 april 1760 te St. Annaparochie (1) met Pieter Johannes. Pieter, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 133. 1758 gebr. nr.28. Recesbk 20.9.1762 W. v. Haren zegt huur van sate op aan Pieter Joh., o. St. Ap. Misschien broer van Hemme Johannes, zie ald.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Sara Mijntjes Koning.

Datum is 1e procl.

Van Pieter en Atje is een kind bekend:

1   Teves Pieters is gedoopt op donderdag 10 mei 1764 te St. Annaparochie.

Atje trouwt op zondag 22 december 1782 te St. Annaparochie (2) met Sjoerd Jarichs Wenselaar, zoon van Jarich Sjoerds Wenselaar en Trijntje Lenerts. Sjoerd, winkelier, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 129. Was ook dorprechter. Aut. sept. 1802 Sj.J.W. rechter en winkelier failliet, Antje en Leendert Jarichs doen afstand boedel. Hyp.bk 5.3.1798/26.2.1793 Sj.J.W. mederechtr HB, L.J.W., hsm. o. St. Ap. en Antje J.W. x Jan Yemes, huisl. bij Kingmatille hebben schuld, onderpand stemdr. sate in Zdh. St. Ap. Procl.bk 3.2.1790 mederechter koopt hs Noordeinde St. Ap..

Vlgs lijst 1795/1797 60 jr.

Beiden v. St. Ap.

VI-DM  Amerens Reinders Wassenaar, dochter van Lijsbet Leenderts (V-CH) of Reinder Clases Wassenaar.

HB67/541 27.3.1781 inv. t.h.v. A.R. wed. B.J.K., hsm. o. St. Jp., ze gaat hertr. met Teunis Corn. Aut. 22.3.1781 id.

NB Vlgs Wass.bk dr v. R.G.W. maar vlgs stemkohieren alleen dr Maartje uit 1e huw.

Amerens trouwt op zondag 1 februari 1767 te St. Annaparochie (1) met de 25-jarige Beert Jans Kuiken, zoon van Jan Beerts Kuiken en Aafje Clases Wassenaar. Beert, boer, is gedoopt op dinsdag 14 november 1741 te St. Annaparochie, is overleden voor 1778. Beert werd hoogstens 36 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Bnr 38, 39, 42, 43, 52, 101, 151, 152.     1768 St. Ap. eigenr en gebr.met zuster nr.11. 1778 St. Jp. de wed. met 4 kk. eigenr en gebr. nr.9, 1788 de kk. id. voor 24/25, Teunis Corn. n.u. 1/25.

1778 de wed eigenr en gebr. nr.22. 1778 de wed. eigenr. nr.33 gebr. Pieter Ruurds en eigenr en gebr. nr.34. 1768 St. Ap. eigenr en gebr. met zuster nr.36.

Prot.bk 2.2.1773 koopt boerderij NwB o. St. Ap. gr. 45m.349r. in huur bij Atze Gerrits c.u., B. Wassenaar O., Boyen Clasen c.s. W, OBD Z. en NBD N. van wed. Tj. Gratama.

Datum is 1e procl.

Van Beert en Amerens zijn vier kinderen bekend:

1   Aafje Beerts Kuiken is overleden op vrijdag 20 december 1822.

Bij ovl. boerinne.

Aafje was gehuwd met Waling Lammerts Brouwers, zoon van Lammert Ysbrands en Neeltje Walings van der Mey. Waling, brouwer en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 11 augustus 1765 aldaar.

Bnr 52, 151. 1811 St. Jp. 272 brouwer.

2   Reinder Beerts Kuiken.

Bnr 151.

3   Lijsbet Beerts Kuiken is gedoopt op zondag 24 maart 1771 te St. Jacobiparochie.

Lijsbet trouwt op maandag 7 juni 1802 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiltje Johannes Pars, zoon van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds. Wiltje, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren in 1772 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 13 juli 1849 te St. Jacobiparochie. Wiltje werd 77 jaar.

Bnr 42 en 44.  1811 St. Jp. 175 Wiltje Joh. van der Plaat, boer, geb.datum 26.10.1776, dezelfde?! Bij ovl. 77 jr. not. akte dd.7.10.1841 voogd over 2 kk. v. Sj. Joh. de Bildt en Baukje E. Siderius.

Wiltje was later gehuwd (2) met Trijntje Keimpes Kempenaar.

4   Jan Beerts Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 28 december 1772.

1811 St. Jp. 180 boer.

Amerens trouwt rond 1781 (2) met Teunis Cornelis Crap, zie VII-Z.

Van Teunis en Amerens is een kind bekend:

5   Ymkje Theunis Crap, zie VII-DM.

VI-DN   Jannigje Reinders Wassenaar, dochter van Lijsbet Leenderts (V-CH) of Reinder Clases Wassenaar.

Jannigje trouwt op zondag 19 maart 1769 te St. Jacobiparochie (1) met Boyen Clases Wassenaar, zoon van Claas Boyens Wassenaar en Neeltje Jans de Vries. Boyen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 13 september 1796.

Bnr 38, 39. 1778 eigenr en gebr. nr.17, n.u. eigenr en gebr. nr.41.

Aut. 13.9.1796 J.R. hertr.

Van Boyen en Jannigje is een kind bekend:

1   Klaas Boyens Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 32, 34, 38, 39, 52, 61, 151.     Wass.bk/298.

Jannigje was gehuwd (2) met Claas Aarts Aartsma, zoon van Wapke Jans en Aart Arjens Kramer. Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 1 juli 1759 aldaar, is overleden op vrijdag 9 september 1825 aldaar. Claas werd 66 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Bnr 34, 38, 39.  1788 n.u. eigenr en gebr. nr. 17 en 41.

1811 St. Jp. 57 boer.

Claas was later gehuwd (2) met Heiltje Gorrits Fopma.

VI-DO   Claas Clases Postma, zoon van Lijsbet Leenderts (V-CH) of Claas Lourens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1732.

Bnr 41, 45. 1778 eigenr en gebr. nr.7, 1788 eigenr 1/2 nr.7. 1778 nom.ux eigenr en gebr. nr.30.

Lidm. St. Jp. Klaas Post bel. 23.5.1762. LWL155/54 Cl. Cl. Postma hsm. o. St. Jp. verk. huis te Oudeleye 29.12.1777.

Claas trouwt op zondag 19 oktober 1755 te St. Jacobiparochie op 23-jarige leeftijd met Maartje Cornelis Schierhuis, dochter van Cornelis Clasen Schierhuis en Maartje Sjoerds.

Beiden v. St. Jp.

Van Claas en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1   Klaasje Klases Post is overleden in 1808.

Klaasje trouwt op zaterdag 29 maart 1788 te St. Annaparochie met de 24-jarige Jacob Scheltes Kuiken, zoon van Schelte Jacobs Kuiken en Tjitske Feyes. Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 maart 1764 te St. Annaparochie, is overleden in 1808. Jacob werd 44 jaar.

Bnr 41, 45.  1788 eigenr n.u. 1/2 en gebr. geheel nr.7.1788 nom.ux eigenr 1/2 nr. 30.

Gedoopt tegelijk met Feye, maar leeftijd niet vermeld (de jongste).

Aut. 17.11.1808 moeder wln Klaasje Klases Post a.d. Koudeweg o. St. Jp., cur. kk. Corn. Klases Post, hsm. o. St. Jp. en Feye Scheltes, hsm. Min.ga, Tjitske Feyes grm. Min.ga.

HB66/274 17.11.1808 inv. sth. Jac. Sch. en Kl. Kl. Post, huisl. Koudeweg o. St. Jp.

2   Cornelis Clases Post, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 12 december 1756 aldaar.

Bnr 41. 1788 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr. 30.

1811 St. Jp. 266 boer, geb.datum 4.12.1754. Recesbk 30.1.1786 met Beert Walings Kuiken cur. kk. B.J. Kuiken.

Cornelis was gehuwd met Tjerkje Arjens Wassenaar, dochter van Arjen Boyens Wassenaar en Klaasje Klases Kuik.

Bnr 5, 103.

3   Claas Clases Post is gedoopt op zondag 8 april 1759 te St. Jacobiparochie, zie VII-DN.

VI-DP    Pieter Meinderts, zoon van Meindert Tjebbes (V-CI) en Jannichje Lenerts, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 13 april 1804.

Bnr 162. Aut. 13.11.1786 cur. kk. Johannes Dirks. HB66/222 13.4.1804 inv. t.h.v. Dieuwke Reinders op e Pollen St. Ap., hertr. Brand Sybrens, Douwe Reinders (strandmr), Cornelis Jans (hsm. St. Ap.’ en Meindert Tjebbes (hsm. St. Ap.) cur. 5 kk. Aut. 13.4.1804 wed. hertr.

Pieter trouwt op zondag 14 april 1776 te St. Annaparochie met de 19-jarige Dieuwke Reinders Schat, zie VII-AZ.

Van Pieter en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1   Jannigje Pieters Schat is gedoopt op zondag 21 september 1777 te St. Annaparochie.

Jannigje trouwt op zondag 20 mei 1804 te St. Annaparochie op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Lieuwe Johannes Kas, zoon van Johannes Jans Kas (VI-CO) en Fokeltje Lieuwes. Lieuwe, smid, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 21 december 1777 aldaar.

1811 St. Ap. 87 smid. Hyp.bk 2.11.1806/10.5.1806 e.l. NBD o. St. Ap.

2   Reinder Pieters Schat is gedoopt op zondag 6 juni 1779 te St. Annaparochie.

Bnr 116.

Reinder was gehuwd met Antje Brands Oostringa, dochter van Brand Sybrens Oostringa (VI-CW) en Trijntje Jans.

3   Trijntje Pieters Schat is gedoopt op zondag 20 mei 1781 te St. Annaparochie.

4   Meintje Pieters Schat is gedoopt op zondag 4 december 1785 te St. Annaparochie.

5   Meindert Pieters Schat is gedoopt op zondag 4 november 1792 te St. Annaparochie.

6   Arjen Pieters Schat is gedoopt op zondag 25 januari 1795 te St. Annaparochie.

Bnr 161, 165.

Arjen was gehuwd met Botje Joukes Bekius, dochter van Jouke Douwes Bekius en Grietje Doekes Siderius.

VI-DQ   Tjebbe Meinderts, zoon van Meindert Tjebbes (V-CI) en Jannichje Lenerts, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 153. Vlgs lijst 1795 (of 1797) 52 jr. Procl.bk 7.7.1782 huisman NwB.

Tjebbe trouwt op zondag 12 maart 1769 te St. Annaparochie (1) met Aaltje Alles, dochter van Alle Jacobs en Gooikje Simons.

Datum is 1e procl.

Van Tjebbe en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1   Atje Tjebbes.

2   Meindert Tjebbes Walburg is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 te St. Annaparochie, zie VII-DO.

3   Jannigje Tjebbes Walburg, zie VII-DP.

Tjebbe trouwt op zondag 23 oktober 1785 te St. Annaparochie (2) met de 44-jarige Jannigje Jarigs, dochter van Knierke Walings of Jarig Lammerts. Jannigje is gedoopt in 1741, is overleden voor dinsdag 13 maart 1787. Jannigje werd hoogstens 46 jaar.

HB67/820 19.12.1785 inv. t.h.v. Jannigje Jarigs wed. H.A., nu x Tj.M. id 917 13.3.1787 inv. nalatenschap Jann. Jarigs

Jannigje was eerder gehuwd (1) met Harmen Arjens (zie VII-BW).

Beiden v. St. Ap.

VI-DR   Maartje Meinderts, dochter van Meindert Tjebbes (V-CI) en Jannichje Lenerts, is overleden voor donderdag 16 april 1789.

Maartje trouwt op zondag 2 mei 1762 te St. Annaparochie met Wybren Arjens. Wybren, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 16 april 1789 te St. Jacobiparochie.

Bnr 22. 1778/88 St. Jp. gebr. nr. 46.

Aut.`16.4.1789 e.l. ovl., cur. kk. Tjebbe en Pieter Meinderts, ooms, St. Ap. Aut. 11.12.1792 Aafke Wouters hertr. Claas Dirks., cur. Corn. Clasen, schoenm. St. Jp. en Teunis Corn., hsm. o. St. Jp. HB67/1030 16.4.1789 inv. sth. W.A., hsm. o. St. Jp., getekend door o.a Jan Lases. HB67/1110 2.7.1789 boedel wln W.A. hsm. o. St. Jp. HB65/514 1.3.1780 sch. en d. W.A. hsm. o. St. Jp. 2e huw. Tjebbe en Pieter Meinderts volle omen.

Wybren was eerder gehuwd (1) met Aafke Wouters.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Wybren en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Meindert Wybrens.

2   Jannigje Wybrens, zie VII-DQ.

3   Rinske Wybrens is geboren 1770 of 1771.

Rinske was gehuwd met Reinder Aukes Tool, zoon van Auke Aukes Tool en Trijntje Reinders. Reinder, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 maart 1764 te St. Jacobiparochie.

1811 St. Ap. 94 werkman. Procl.bk 1810 (S. bl. 501.

4   Arjen Wybrens de Haan, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1776 of 1777.

Procl.bk 20.2.1803 e.l. kopen huis OBD o. St. Ap.

Arjen was gehuwd met Rinske Jans. Rinske is geboren te Berlikum.

VI-DS    (?)Atje Pieters, dochter van (?)Pieter Binnerts (V-CI) en Jannichje Lenerts.

(?)Atje trouwt op zondag 1 december 1754 te St. Jacobiparochie met de 25-jarige Klaas Feikes, zie VI-BV.

VI-DT    Leendert Pieters, zoon van (?)Pieter Binnerts (V-CI) en Jannichje Lenerts, is gedoopt op zondag 28 augustus 1735 te St. Annaparochie.

Leendert trouwt op zondag 26 april 1761 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met (?)Mintje Reins, zie VI-CZ.

Generatie VII

VII-A       Dieuwke Walings, dochter van Waling Harrents (VI-A) en Janke Jarichs, is gedoopt op zondag 3 februari 1737 te Vrouwenparochie.

Dieuwke trouwt op zondag 20 juli 1766 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Cornelis Dirks Kooy. Cornelis, timmerman, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 26 juni 1772.

LWL154/100 de wed. en haar 3 onm. kk. verk. half huis a.d. terp te Hijum 17.11.1772.

Beiden v. Vrp.

Van Cornelis en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1   Arjen Cornelis Kooy, gardenier en werkman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op vrijdag 11 november 1768 aldaar, is overleden op vrijdag 28 januari 1848. Arjen werd 79 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

1811 Vrp. 153 werkman, geb.datum 26.9.1775 !!

Arjen trouwt op zondag 19 mei 1793 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd met Aafke Jans.

2   Dirk Cornelis Kooy is gedoopt op zondag 18 november 1770 te Vrouwenprochie.

3   Cornelis Cornelis Kooy, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op vrijdag 26 juni 1772, is gedoopt op zondag 9 augustus 1772.

1811 Vrp. 157 schoenmaker. Geboren na vaders dood.

Cornelis was gehuwd met Jaartje Clases, dochter van Claas Wybes en (?)Trijntje Pieters. Jaartje is gedoopt op zondag 25 februari 1759 te St. Jacobiparochie.

VII-B       Grietje Cornelis Bouwveint, dochter van Cornelis Gerrits Bouwveint (VI-B) en Hendrikje Cornelis Kuiken (VI-AN), is overleden op zaterdag 1 januari 1820.

Grietje was gehuwd met Jan Klases Jelgerhuis, zie VI-P.

VII-C       Aagje Cornelis Bouwfeint, dochter van Cornelis Gerrits Bouwveint (VI-B) en Evertje Clases Hoekstra (VI-N), is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 12 januari 1848. Aagje werd 65 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Aagje was gehuwd met Jacob Ysbrands Hoekstra, zie VII-R.

Van Jacob en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1   Evertje Jacobs Hoekstra is gedoopt op zondag 7 april 1805 te St. Jacobiparochie.

2   Johan Daniël Hoekstra is geboren op donderdag 19 augustus 1819.

VII-D       Klaas Cornelis Bouwveint, zoon van Cornelis Gerrits Bouwveint (VI-B) en Evertje Clases Hoekstra (VI-N), gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 31 december 1786 aldaar.

1811 St. Jp. 55 gardenier.

Klaas trouwt op zaterdag 5 september 1812 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd met Aaltje Binnes Bloemsma. Aaltje is geboren te De Knipe.

Van Klaas en Aaltje is een kind bekend:

1   Klaaske Klazes Bouwveint.

Klaaske trouwt op donderdag 14 mei 1846 te Het Bildt met Reinder Gerbens Groenewoud, zoon van Gerben Reinders Groenewoud en Pietje Abes Heima.

VII-E       Job Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Christiaans Wassenaar (VI-D) en Rinsje Jobs, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 4 en 5.

Job trouwt op zondag 29 augustus 1756 te St. Jacobiparochie met Pietje Annes Mug, dochter van (?)Anne Binnerts en Lief Jarichs.

Van Job en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1   Aagje Jobs Wassenaar.

Aagje was gehuwd met Jan Lases Plat, zoon van Laas Jans Plat en Baukje Clases. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 juni 1753 aldaar.

Bnr 22. 69.  1788 gebr. deels nr. 33 en 34 k.36 resp.35. 1811 St. Jp. 151 boer. Procl.bk 9.7.1802.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannigje Wybrens (zie VII-DQ).

2   Anne Jobs Wassenaar, wonende te Minnertsga.

Anne was gehuwd met Rinnigje Reins, dochter van Rein Rienks en Antie Jans.

3   Gerben Jobs Wassenaar, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zaterdag 12 april 1766 aldaar.

1811 St. Jp. 235 schipper, geb.datum 10.5.1767. Vlgs Wass.bk timmerman.

Gerben was gehuwd met Maartje Harrents Kramer, dochter van Harrent Arjens Mich (VI-DE) en Lijntje Stevens.

4   Trijntje Jobs Wassenaar is gedoopt op zondag 3 april 1768 te St. Jacobiparochie.

Trijntje trouwt op zondag 25 mei 1817 te Het Bildt op 49-jarige leeftijd met de 61-jarige Cornelis Jaspers van der Zee, zoon van Jasper Jaspers en Hiltje Gerrits. Cornelis, visser, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1756, is overleden op donderdag 19 augustus 1824 te St. Annaparochie. Cornelis werd 68 jaar.

1811 St. Jp. 132 Korn. Jaspers Westra visser, geb.datum 16.2.1755.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Neeltje Annes.

5   Bindert Jobs Wassenaar, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 25 september 1772.

1811 St. Jp. 147 gardenier.

6   Christiaan Jobs Wassenaar, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 12 augustus 1774.

1811 St. Jp. 147 gardenier

VII-F       Christiaan Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Christiaans Wassenaar (VI-D) en Rinsje Jobs, timmerman, is geboren in 1737.

Christiaan was gehuwd (1) met Trijntje Pieters, dochter van (?)Pieter Douwes en Maartje Jans. Trijntje is gedoopt op zondag 18 oktober 1761 te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 2.11.1807 wed. v. Christiaan Arjens .Vlgs Wass.bk de Vries.

Christiaan trouwt op maandag 30 mei 1757 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd (2) met Antje Ysbrands.

Van Christiaan en Antje is een kind bekend:

1   Arjen Christiaans Wassenaar, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/259

Arjen was gehuwd (1) met Maartje Sjoerds Jonker, dochter van Sjoerd Dirks Jonker (VI-CD) en Antje Arjens. Maartje is gedoopt op zondag 5 maart 1758 te St. Jacobiparochie.

Arjen was gehuwd (2) met Trijntje Allerts Bilstra, dochter van Allert Dirks en Geertje Philips. Trijntje is gedoopt op dinsdag 17 november 1767 te Vrouwenparochie.

VII-G       Elske Harmens, dochter van Harmen Bartels (VI-E) en Trijntje Pybes, is gedoopt op zondag 21 mei 1741 te St. Annaparochie.

Elske trouwt op zondag 4 april 1762 (is gescheiden te St. Annaparochie) op 20-jarige leeftijd met Pier Dirks, zie VI-Q.

VII-H       Daam Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (VI-F) en Saapje Stevens (VI-Y), timmerman, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 20.10.1791.

Daam was gehuwd met Sjoerdje Aukes, dochter van Aucke Lourens en Anna Jans. Sjoerdje is gedoopt op zondag 22 januari 1764 te Vrouwenparochie.

Van Daam en Sjoerdje zijn vier kinderen bekend:

1   Stendert Daams is gedoopt op zondag 16 november 1794 te St. Jacobiparochie.

2   Auke Daams is gedoopt op zondag 14 januari 1798 te St. Jacobiparochie.

3   Lourens Daams is gedoopt op zondag 5 januari 1800 te St. Jacobiparochie.

4   Piebe Daams is gedoopt op zaterdag 5 december 1801 te St. Jacobiparochie.

VII-I        Pybe Ouwes, zoon van Ouwe Gerrits (VI-G) en Jannigje Pybes, boer, is gedoopt op zaterdag 26 december 1744 te St. Annaparochie.

Procl.bk 11.1.1785 hsm. op Koehool

Pybe was gehuwd met Amerens Ydes, dochter van Yde Pieters en Tjitske Walings van der Mey.

Van Pybe en Amerens zijn drie kinderen bekend:

1   Neeltje Piebes.

Neeltje trouwt op vrijdag 28 mei 1813 te Het Bildt met de 34-jarige Dirk Alberts Buren, zoon van Albert Dirks Buren en Houkje Jentjes. Dirk, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 20 mei 1779.

1811 St. Jp.279 gardenier

Dirk was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Pieters de Vries.

2   Yde Piebes Frenk, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 30 september 1781, is gedoopt op zondag 4 november 1781 aldaar.

1811 St. Jp. 71 gardenier.

Yde was gehuwd met Antje Gerrits Fopma, dochter van Gerrit Ypes en Antje Alderts. Antje is geboren 1782 of 1783, is overleden op dinsdag 30 november 1852 te St. Jacobiparochie. Antje werd hoogstens 69 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

3   Ouwe Piebes Appelhof, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 12 mei 1783, is overleden op zaterdag 31 augustus 1839. Ouwe werd 56 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

1811 St. Jp. 198 gardenier.

Ouwe was gehuwd met Antje Pieters Runia. Antje is geboren te Berlikum.

VII-J        Marten Ouwes, zoon van Ouwe Gerrits (VI-G) en Jannigje Pybes, boer, wonende te Tzummarum, is geboren 1747 of 1748.

HB67/826 genoemd bij  inv. Jannigje Wybes. Laat kk. dopen te Tzummarum.

Marten was gehuwd met Aaltje Wybes, zie VII-CR.

Van Marten en Aaltje is een kind bekend:

1   Maartje Martens de Boer is geboren 1775 of 1776, is overleden op dinsdag 17 augustus 1841. Maartje werd hoogstens 65 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Maartje was gehuwd met Gerrit Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries (VII-K). Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 11 april 1778, is overleden op donderdag 26 april 1827. Gerrit werd 49 jaar en 15 dagen.

Bnr 13, 62. 1811 St. Jp. 119 boer.

VII-K       Tjerkje Ouwes de Vries, dochter van Ouwe Gerrits (VI-G) en Jannigje Pybes, is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Jacobiparochie.

Tjerkje trouwt op dinsdag 10 juli 1770 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd met Willem Pieters Koning, zoon van Pieter Clases Koning en Neeltie Willems. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 13, 26, 62. 1788 eigenr en gebr. nr.3 4m. m. hs en sch. 1788 eigenr en gebr. 2/3 nr. XIII.

Lidm.St. Jp. 4.2.1779 Bokke Johannes, d.o.bel., meier v. Willem Pieters Koning.

Beiden v. St. Jp., beiden met achternaam.

Van Willem en Tjerkje zijn vijf kinderen bekend:

1   Marten Willems Koning, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 103. 1811 St. Jp. 252 gardenier.

Marten was gehuwd met Lijsbet Rinses Plat, dochter van Rinse Lases Plat en Trijntje Martens Rollingswier. Lijsbet is geboren 1788 of 1789.

2   Pieter Willems Koning.

Pieter was gehuwd met Grietje Pieters de Groot, dochter van Pieter Wops de Groot (VII-CD) en Grietje Clases Kuik.

3   Ouwe Willems Koning, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 19 december 1774.

1811 St. Jp. 240 brouwer.

Ouwe was gehuwd met Antje Abelius Schenkius, dochter van Abelius Jarichs Schenkius en Aagje Sjoerds Jonker (VII-CM). Antje is gedoopt op zondag 6 september 1778 te St. Jacobiparochie.

Antje was later gehuwd (2) met N.N..

4   Hendrik Willems Koning, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 25 januari 1776, is overleden op maandag 26 september 1836. Hendrik werd 60 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Bnr 13, 43.  1811 St. Jp. 95 boer. BP500/10.

Hendrik was gehuwd met Tetje Cornelis de Groot, dochter van Cornelis Wops de Groot (VII-CB) en Neeltje Dirks (VII-AG). Tetje is gedoopt op zondag 21 april 1776 te St. Jacobiparochie.

5   Gerrit Willems Koning, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 11 april 1778, is overleden op donderdag 26 april 1827. Gerrit werd 49 jaar en 15 dagen.

Bnr 13, 62. 1811 St. Jp. 119 boer.

Gerrit was gehuwd met Maartje Martens de Boer, dochter van Marten Ouwes (VII-J) en Aaltje Wybes (VII-CR). Maartje is geboren 1775 of 1776, is overleden op dinsdag 17 augustus 1841. Maartje werd hoogstens 65 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

VII-L       Daam Hendriks, zoon van Hendrik Jeltes (VI-G) en Jannigje Pybes, boer, wonende te Dronrijp, is gedoopt op zondag 1 juli 1759 te St. Jacobiparochie.

Daam was gehuwd met Neeltje Piebes, dochter van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs. Neeltje is gedoopt in 1749.

Van Daam en Neeltje is een kind bekend:

1   Arjaantje Daams is gedoopt op zondag 11 januari 1784 te St. Jacobiparochie.

VII-M      Klaas Martens, zoon van Marten Klases (VI-J) en Maartje Jarigs Wenselaar, is gedoopt in 1764 te St. Jacobiparochie.

Vlgs stamboom Lont 1e vr. Maartje Klaas Feikes.

Klaas was gehuwd met Maartje Klazes, zie VII-CA.

Van Klaas en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1   Klaas Klazes is gedoopt in 1791.

2   Marten Klazes Wenselaar is gedoopt in 1788, is overleden in 1823 te Het Bildt. Marten werd 35 jaar.

3   Maartje Klazes Wenselaar is gedoopt in 1786 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 5 januari 1850 te Het Bildt. Maartje werd 64 jaar.

Maartje was gehuwd met Tjeerd Reimers Dijkstra, zoon van Reimer Wopkes en Trijntje Tjeerds. Tjeerd, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 oktober 1779 aldaar, is overleden op zondag 27 maart 1842. Tjeerd werd 62 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

1811 St. Jp. 23 werkman geb. datum 10.8.1778.

VII-N       Aaltje Martens, dochter van Marten Klases (VI-J) en Maartje Jarigs Wenselaar, is gedoopt in 1766.

Aaltje was gehuwd met Hessel Jans Wenselaar, zoon van Jan Hessels en Aaltje Klases. Hessel, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 2 februari 1764, is gedoopt in maart 1764 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 13 maart 1820. Hessel werd 56 jaar, 1 maand en 11 dagen.

1811 St. Jp. 35 werkman, geb. datum 10.2.1764.

Van Hessel en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Hessels Wenselaar is gedoopt op zondag 6 juli 1788 te St. Jacobiparochie.

2   Jan Hessels Wenselaar is gedoopt op zondag 29 mei 1791 te St. Jacobiparochie.

3   Marten Hessels Wenselaar is gedoopt op zondag 20 december 1795 te St. Jacobiparochie.

4   Klaas Hessels Wenselaar is gedoopt op zondag 5 mei 1799 te St. Jacobiparochie.

VII-O       Jarich Martens, zoon van Marten Klases (VI-J) en Maartje Jarigs Wenselaar, is gedoopt in 1767.

Hyp.bk 29.10.1795/2.7.1794 Jarig en Knierke Martens op de Bildtpollen.

Jarich trouwt op zondag 6 mei 1798 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Dieuwke Taekes, zie VI-BA.3.

Beiden v. St. Ap.

Van Jarich en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1   Maartje Jarichs is gedoopt in 1799 te St. Annaparochie.

2   Marten Jarichs Wenselaar is gedoopt in 1801 te Vrouwenparochie.

Marten trouwt op zondag 17 juli 1831 op 30-jarige leeftijd met de hoogstens 42-jarige Rinske Jacobs Kamminga, dochter van Jacob Abes en Janke Hanses. Rinske is geboren 1788 of 1789.

Naam ook Kamstra.

Rinske was eerder gehuwd (1) met Sjoerd Jacobs van Slooten.

3   Gaatske Jarichs is gedoopt in 1804 te St. Annaparochie.

VII-P       Klaasje Martens, dochter van Marten Klases (VI-J) en Maartje Jarigs Wenselaar, is gedoopt in 1769.

Klaasje was gehuwd met Klaas Folkerts Bouma, zie VII-Q.

Van Klaas en Klaasje is een kind bekend:

1   N.N. Bouma.

VII-Q       Klaas Folkerts Bouma, zoon van Folkert Mourins Bouma (VI-K) en Dirkje Klases, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 3 juni 1770.

Zie Carel Bouma: Voor- en nageslacht v. Folkert Mouwrins Bouma en Dirkje Clases.

1811 St. Jp. 67 werkman, geb.datum 2.9.1768.

Klaas was gehuwd met Klaasje Martens, zie VII-P.

VII-R       Jacob Ysbrands Hoekstra, zoon van Ysbrand Klases Hoekstra (VI-L) en Sijtske Jacobs, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 27 juni 1781, is overleden op zaterdag 20 november 1847. Jacob werd 66 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

1811 St. Jp. 9 koopman.

Jacob was gehuwd met Aagje Cornelis Bouwfeint, zie VII-C.

VII-S       Klaasje Ysbrands Hoekstra, dochter van Ysbrand Klases Hoekstra (VI-L) en Sijtske Jacobs, is gedoopt op zondag 5 oktober 1783 te St. Jacobiparochie.

Klaasje was gehuwd met Pieter Pieters Smidt, zoon van Pieter Klases Smidt en Atje Pieters. Pieter is gedoopt op zondag 26 november 1775 te St. Annaparochie.

Van Pieter en Klaasje is een kind bekend:

1   Atje Pieters Smidt is gedoopt op vrijdag 26 mei 1815 te St. Jacobiparochie.

VII-T       Klaas Jetzes de Groot, zoon van Jetse Klases (VI-M) en Aafke Gaukes, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 29 april 1816.

Geen doop gevonden. 1811 St. Jp. 91 (zelfde nr als J.W.Bonteman) Klaas Jetzes Dijkstra geb.datum 2.9.1776 werkman. Bij ovl. 36 jr.

Klaas was gehuwd met Trijntje Jans Bonteman, dochter van Jan Wybrens Bonteman en Hiske Hendriks. Trijntje is gedoopt op vrijdag 7 december 1781 te St. Jacobiparochie.

Van Klaas en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Jan Klazes de Groot is gedoopt op zondag 6 mei 1804.

2   Aafje Klazes de Groot is geboren op woensdag 8 april 1812 te Het Bildt.

3   Hiske Klazes de Groot is geboren op dinsdag 28 maart 1815 te Het Bildt.

VII-U       Wytske Piers Tanja, dochter van Pier Dirks (VI-Q) en Elske Harmens (VII-G).

Wytske trouwt op zondag 10 mei 1795 te St. Annaparochie met de hoogstens 28-jarige Jarig Dirks, zie VII-AB.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Jarig en Wytske zijn vier kinderen bekend:

1   Dirk Jarigs Rosendal is geboren 1795 of 1796 te St. Annaparochie.

2   Pier Jarigs Rosendal is geboren 1799 of 1800 te St. Annaparochie.

3   Willem Jarigs Rosendal is geboren 1800 of 1801 te St. Annaparochie.

4   Pieter Jarigs Rosendal is geboren 1803 of 1804 te St. Annaparochie.

VII-V       Aafje Piers, dochter van Pier Dirks (VI-Q) en Elske Harmens (VII-G).

Aafje trouwt op zondag 4 mei 1800 te St. AnnaparochiettBeiden v. St. Ap. met de 25-jarige Meindert Tjebbes Walburg, zie VII-DO.

Van Meindert en Aafje zijn twee kinderen bekend:

1   Wytske Meinderts Walburg.

Wytske was gehuwd met Pier Harmens Tanja, zoon van Harmen Piers Tanja (VII-W) en Antje Jacobs Kuiken.

2   Elske Meinderts Walburg.

Elske was gehuwd met Leendert Dirks Siderius, zoon van Dirk Everts Siderius en Grietje Johannes Gorter. Leendert, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 153.

VII-W      Harmen Piers Tanja, zoon van Pier Dirks (VI-Q) en Elske Harmens (VII-G), molenaar, wonende te St. Annaparochie, is geboren op woensdag 17 februari 1768.

Bnr 121. 1811 St. Ap. 107 molenaar.

Harmen was gehuwd met Antje Jacobs Kuiken.

Van Harmen en Antje is een kind bekend:

1   Pier Harmens Tanja.

Pier was gehuwd met Wytske Meinderts Walburg, dochter van Meindert Tjebbes Walburg (VII-DO) en Aafje Piers (VII-V).

VII-X       Dirk Jans Tanja, zoon van Jan Dirks Tanja (VI-S) en Grietje Arjens (VI-DF), grossier, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 21 juni 1810.

HB66/419 21.6.1810 inv. sth. D.J., grossier, St. Ap.. Arjen Jans, Dirk Gerbens v.d. Laan beiden St. Ap. en Sjoerd Gerbens te Grouw cur. 3 kk. uit 1e en 3 kk. uit 2e huw. Aut. 31.5.1810 en 27.10.1810 genoemd als cur. die is ovl., ook mr stoker genoemd. Procl.bk 14.11.1803 koopt stokerij te St. Ap.

Dirk trouwt op zondag 21 juli 1793 te St. Annaparochie (1) met Trijntje Johannes, zie VI-S.1.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en Trijntje is een kind bekend:

1   Grietje Dirks Tanja.

Grietje trouwt op donderdag 21 oktober 1819 te Het Bildt met de 27-jarige Klaas Ysbrands de Groot, zoon van Ysbrand Klases de Groot en Aaltje Hendriks. Klaas, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 17 november 1791 te Menaldum.

Bnr 108. Sannes/7 1828 gebr. en eig.nr Bontemantel.

Dirk trouwt op zondag 6 december 1801 te St. Annaparochie (2) met de 25-jarige Akke Dirks Zwager, zie VI-S.1.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en Akke zijn twee kinderen bekend:

2   Froukje Dirks Tanja.

3   Ariaantje Dirks Tanja.

VII-Y       Syds Cornelis Crap, zoon van Cornelis Teunis Crab (VI-T) en Ymkje Sydses, boer en boomkweker, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 24 februari 1808.

Bnr 49, 206.  1788 met Teunis eigenr en alleen gebr. nr.11.

HB66/261 24.2.1808 inv. sth. S.C.Crap, boomkweker o. St. Ap., Dirk Jans mr stoker, St. Ap. en Gerrit Willems hsm. o. St. Jp. cur. 8 minderj. kk., Corn. Teunis grv. hsm. o. Vrp. Aut. 24.2.1808 Aut. 31.5.1810 cur. Dirk Jans ovl., Aart Gerrits, gardenier St. Ap. cur.

Procl.bk 30.8.1796 entenier en hsm. o. St. Ap.

Syds was gehuwd met Antje Cornelis.

Van Syds en Antje zijn zes kinderen bekend:

1   Teunis Siedses Crap, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

1811 St. Ap. 112 gardenier, geb.d.10.11.1785 (sic! zie broer Jarig).

2   Jarig Siedses Crap, boomkweker, wonende te St. Annaparochie.

1811 St. Ap. 112 boomkweker geb.d. 16.10.1785 (sic! zie broer Teunis).

3   Akke Siedses Crap.

4   Ymkje Siedses Crap.

5   Renske Siedses Crap.

6   Cornelis Siedses Crap, boomkweker, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 23 juli 1789.

1811 St. Ap. 112, boomkweker

VII-Z       Teunis Cornelis Crap, zoon van Cornelis Teunis Crab (VI-T) en Ymkje Sydses.

Bnr 42, 48, 52, 151, 206.     1788 St. Jp. nom.ux. eigenr en gebr. nr.22. 1799 n.u. eigenr en gebr. nrs 33 en 34.

HB67/541 27.3.1781 inv. t.h.v. Amerins Reinders, hierin o.a. scheiding dd.16.5.1781 tussen Corn. Teunis, hsm. o. Vrp. met zijn 2 zonen Teunis en Syds Corn.(moeder Ymkje Sydses), de sate lands a.d. Koudeweg draagt Corn. Teunis over aan de zonen (Amerens heeft ook plaatsen a.d. Koudeweg).

Teunis trouwt rond 1781 (1) met Amerens Reinders Wassenaar, zie VI-DM.

Teunis trouwt op vrijdag 19 april 1799 te St. Annaparochie (2) met de 44-jarige Neeltje Arjens, zie VI-DK.

VII-AA    Klaas Dirks Rozendal, zoon van Dirk Willems (VI-V) en Trijntje Martens, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1763 of 1764, is overleden voor woensdag 20 februari 1811. Klaas werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Alle kk. geb. NBD o. Vrp. en tegelijk gedoopt op 13.7.1806 , de vader ongedoopt. Hyp.bk aug. 1810/11.11.1808 e.l. kopen land, borg is Jarig Dirks, bakker St. Ap. Aut. 20.2.1811 wed. hertr. Tjalling Klases. Aut. 20.2.1811 wed. hertr. cur. Bokke Mertens, hsm. o. Vrp. en Harmen P. Donia, hsm. o. St. Ap. Procl.bk 28.4.1809.

Klaas trouwt op zondag 3 mei 1795 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Berber Klases Kamminga. Berber is geboren te Boksum.

Berber was later gehuwd (2) met Tjalling Klazes de Vries.

Beiden v. Vrp.

Van Klaas en Berber zijn vijf kinderen bekend:

1   Fokeltje Klases is geboren op maandag 11 januari 1796 te Vrouwenparochie.

2   Dirk Klases is geboren op zaterdag 28 april 1798 te Vrouwenparochie.

3   Akke Klases is geboren op woensdag 25 december 1799 te Vrouwenparochie.

Akke was gehuwd met Jarig Attes Wiglama, dochter van Atte Clases Wiglama en Sjoukje Johannes Gorter. Jarig, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 117, 203.  Vrp. nr VIII.

4   Trijntje Klases is geboren te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 4 juli 1802.

5   Klaasje Klases is geboren op maandag 18 februari 1805 te Vrouwenparochie.

VII-AB    Jarig Dirks, zoon van Dirk Willems (VI-V) en Trijntje Martens, bakker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1766 of 1767, is overleden voor zaterdag 9 september 1809. Jarig werd hoogstens 42 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Aut. 9.9.1809 J.D. ovl., 5 minderj. kk. cur. Dirk Piers, hsm St. Ap. en Dirk Allerds id., toeziend voogden Klaas Dirks en Meindert Tjebbes huisl. St. Ap. Aut. 1.10.1809 cur. Reinder Teunis (Rosendal). Aut. 27.10.1810 A.Ysbr. wed. Jarig Dirks, cur. k. Gerben v.d.Laan, hsm o. St. Ap. en Dirk Dirks, hsm. o. St. Ap. Procl.bk 12.5.1797 e.l. St. Ap. kopen huis met bakkerij (straat en vaart ten W.); id. 16.3.1796 huurt sate o. St. Ap. en Vrp. gr. 33 mg (wordt verhuurd), id. 21.12.1801 huurt huis met stokerij St. Ap.

HB66/324 14.9.1809 inv. sth. J.D., mr bakker St. Ap., Dirk Piers, Meindert Tjebbes, Dirk Alderts en Klaas Dirks cur. 6 minderj. kk. bij W.P. en A.Y.

Jarig trouwt op zondag 10 mei 1795 te St. Annaparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (1) met Wytske Piers Tanja, zie VII-U.

Jarig trouwt op zondag 1 januari 1809 te St. Annaparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Arjaantje IJsbrands, zie VII-DL.

Beiden v. St. Ap.

Van Jarig en Arjaantje is een kind bekend:

1   Trijntje Jarigs Rosendal is geboren in 1809 te St. Annaparochie.

VII-AC    Jannigje Dirks, dochter van Dirk Willems (VI-V) en Trijntje Martens, is geboren op zaterdag 26 maart 1774 te Vrouwenparochie.

Ged. op bel. 19.5.1811 St. Ap.

Jannigje trouwt op zondag 21 mei 1797 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Reinder Teunis Rosendal, zoon van Teunis Reinders en Ariaantje Sybes. Reinder is gedoopt op zondag 20 juni 1773 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 26 november 1810. Reinder werd hoogstens 37 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Naam Rosendal wrsch. van vrouws kant. Aut. 1.10.1809 cur. kind Jarig Dirks Hyp.bk 28.12./26.11.1810 wed. en 5 minderj. kk..

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Reinder en Jannigje zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Reinders Rosendal.

2   Arjaantje Reinders Rosendal is geboren 1798 of 1799.

VII-AD    Saapke Fetses Fedder, dochter van Fetse Jacobs Fedder (V-CF) en Antje Stevens (VI-W).

Saapke trouwt op zondag 9 maart 1783 te St. Annaparochie met Klaas Taekes Hallema, zoon van Taecke Clases en Trijntje Cornelis. Klaas, boer, wonende te St. Annaparochie.

Sannes nr.1: 1774 pachter. Procl.bk 15.11.1802 e.l. koemelkers.

Beiden v. St. Ap.

Van Klaas en Saapke zijn vier kinderen bekend:

1   Taeke Klases Hallema is gedoopt op zondag 18 februari 1787 te St. Annaparochie.

2   Antje Klases Hallema is gedoopt op zondag 10 oktober 1790 te St. Annaparochie.

3   Sierk Klases Hallema is gedoopt op zondag 2 juni 1793 te St. Annaparochie.

4   Trijntje Klases Hallema is gedoopt op zondag 16 oktober 1796 te St. Annaparochie.

VII-AE    Steven Fetzens Huigen, zoon van Fetse Jacobs Fedder (V-CF) en Antje Stevens (VI-W), hovenier en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 3 april 1757.

Hyp.bk 8.2.1790/1.5.1789 Steven Fetzens mr. hovenier en R.W. e.l. St. Jp. 1811 St. Jp. 192 werkman.

Steven was gehuwd met Rinske Willems.

Van Steven en Rinske is een kind bekend:

1   Jacob Stevens Huigen, politiedienaar en slager, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op donderdag 4 maart 1784 aldaar, is overleden op dinsdag 9 november 1852 aldaar. Jacob werd 68 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

1811 St. Jp. 303 slager.

Jacob was gehuwd met Cornelia Folkerts Faber, dochter van Folkert Aebes Faber en Tietje Franses Molenaar. Cornelia is gedoopt op zondag 5 november 1786 te St. Jacobiparochie.

VII-AF    Cornelis Beerts Wassenaar, zoon van Beert Cornelis Wassenaar (VI-AA) en Antje Jans Kuiken, advocaat, is geboren op zondag 22 december 1743 te St. Annaparochie.

Bnr 100.1778 St. Ap. eigenr en gebr. nr.6, 1788 de cred. v.d. boedel, gebr. wed. Schelte Jacobs. 1778 Vrp. n.u. eigenr 1/8 nr. 8.

Cornelis was gehuwd met Grietje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck. Grietje is overleden voor maandag 21 augustus 1809.

Aut. 21.8.1809 de kk. doen afstand v.d. boedel, cur. Harmen Jeltes, gardenier St. Ap.

Van Cornelis en Grietje is een kind bekend:

1   Itia Cornelis Wassenaar.

Itia was gehuwd met Wop Pieters de Groot, zoon van Pieter Wops de Groot (VII-CD) en Grietje Clases Kuik. Wop, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 12 maart 1779, is overleden op zondag 30 januari 1825. Wop werd 45 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Bnr 63. 1811 St. Jp. 90 boer.

VII-AG    Neeltje Dirks, dochter van Dirk Annes (VI-AC) en Tettie Dirks (VI-BP), is overleden voor maandag 19 november 1798.

Neeltje was gehuwd met Cornelis Wops de Groot, zie VII-CB.

Van Cornelis en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1   Wop Cornelis de Groot is gedoopt op zondag 14 maart 1773 te St. Jacobiparochie.

2   Antje Cornelis de Groot is gedoopt op zondag 13 november 1774 te St. Jacobiparochie.

Antje was gehuwd met Piebe Berends van Rozendal, zoon van Berend Jans en Trijntje Piebes. Piebe, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1770 of 1771, is overleden op zondag 7 januari 1816. Piebe werd hoogstens 45 jaar en 7 dagen.

Brn 15 en 16. 1811 St. Jp. 87 boer, geb.datum 27.9.1759 !!. 1778/99 eigenr 1/8 nr. 26.

3   Tetje Cornelis de Groot is gedoopt op zondag 21 april 1776 te St. Jacobiparochie.

Tetje was gehuwd met Hendrik Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning (VII-K) en Tjerkje Ouwes de Vries. Hendrik, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 25 januari 1776, is overleden op maandag 26 september 1836. Hendrik werd 60 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Bnr 13, 43.  1811 St. Jp. 95 boer. BP500/10.

4   Dirk Cornelis de Groot, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op donderdag 2 april 1778 aldaar.

1811 St. Jp. 235 werkman, geb.datum 22.3.1777.

5   Pieter Cornelis de Groot, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 2 april 1780 aldaar.

1811 St. Jp. 99 schipper.

6   Dirkje Cornelis de Groot is gedoopt op zondag 9 mei 1784 te St. Jacobiparochie.

7   Klaas Cornelis de Groot, werkman en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 21 januari 1787 aldaar, is overleden op vrijdag 29 september 1848. Klaas werd 61 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Bnr 148. 1811 St. Jp. 107 werkman, geb.datum 10.5.1783 !!. 1833 boer op stemnr 17/14 St. Ap.

Klaas was gehuwd met Maartje Jans Plat.

VII-AH    Dirk Dirks, zoon van Dirk Annes (VI-AC) en Tettie Dirks (VI-BP), koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 september 1755 aldaar, is overleden voor dinsdag 23 oktober 1792. Dirk werd hoogstens 37 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Aut. 23.10.1792 en 4.2.1794 HB67/1102 23.10.1792 inv. en tax. t.h.v. M.Sj. wed. D.D., nu x Bendert Arjens mr wolkammer St. Jp., cur. Corn. Clasen Post en Teunis Corn., huisl. en Arjen Chr. Wasssenaar, bakker allen St. Jp.

Recesbk 12.3.1787 een Dirk Dirks de Jong huisman o. St. Jp.

Dirk was gehuwd met Maaike Sjoerds, zie VII-CO.

Van Dirk en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Dirks de Jong.

2   Dirk Dirks de Jong, politiebediende, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 20 januari 1782, is overleden op maandag 2 februari 1824. Dirk werd 42 jaar en 13 dagen.

1811 St. Jp. 234 koopman.

VII-AI     Jan Jacobs van der Laan, zoon van Jacob Annes (VI-AD) en Aagie Jans van der Laan, glazenmaker, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 4.2.1771

Jan trouwt op zondag 1 november 1767 te St. Annaparochie met de 22-jarige Lyntje Sjoerds, dochter van Sjoerd Olferts en Jeltje Feddes. Lyntje is gedoopt op zondag 21 maart 1745 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Jan en Lyntje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Jans van der Laan, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 20 maart 1772, is overleden op vrijdag 10 juni 1836. Jacob werd 64 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

1811 St. Ap. 159 schipper, bij ovl. werkman. BP wand. 104 Warmoesstr. 22.

Jacob was gehuwd met Baukje Pieters.

2   Dirk Jans van der Laan, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 1 januari 1778.

1811 St. Ap. 30 schipper

VII-AJ     Gerben Jacobs van der Laan, zoon van Jacob Annes (VI-AD) en Aagie Jans van der Laan, bakker en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 11 februari 1759 te St. Jacobiparochie.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 268 boer. Procl.bk 11.3.1784 e.l. kopen bakkerij Noordeinde St. Ap. van boer Anne v.d.L:; id. 30.5.1793 koopt 1/4 v. Maria zathe van Jan D. Kuik.

Gerben trouwt op zondag 17 augustus 1783 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Grietje Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

Bnr 124.

Beiden v. St. Ap.

Van Gerben en Grietje is een kind bekend:

1   Dirk Gerbens van der Laan, voerman en winkelier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 19 juni 1787, is overleden op dinsdag 29 oktober 1833. Dirk werd 46 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 227 slager, bij ovl. voerman. Procl.bk 2.12.1810.

Dirk was gehuwd met Wytske Jans Tanja, dochter van Jan Dirks Tanja (VI-S) en Grietje Arjens (VI-DF). Wytske is geboren 1783 of 1784, is overleden op zaterdag 4 november 1848 te St. Annaparochie. Wytske werd hoogstens 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

VII-AK    Grietje Jans Feeren, dochter van Jan Arjens Feeren (VI-AF) en Maartje Arjens Kuiken, is geboren 1768 of 1769, is overleden op woensdag 26 mei 1841. Grietje werd hoogstens 72 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Grietje was gehuwd met Johannes Gerrits Kramer, zoon van Gerrit Johannes en Thomasje Thomas. Johannes, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 mei 1763 aldaar, is overleden op zaterdag 8 november 1834. Johannes werd 71 jaar en 6 maanden.

1811 St. Jp. 255 gardenier, geb.datum 12.5.1760. Hs Lont: adjudant vrijkorps. Bij doop Tomesie: lid wetgevend Lichaam v.d. Republiek te Den Haag.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Klaasje Jans Kuiken.

Van Johannes en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1   Maartje Johannes Kramer is gedoopt op zondag 21 oktober 1792 te St. Jacobiparochie.

2   Sjoukje Johannes Kramer is gedoopt op zondag 2 november 1794 te St. Jacobiparochie.

3   Gerrit Johannes Kramer is gedoopt op zondag 27 november 1796 te St. Jacobiparochie.

4   Tomesie Johannes Kramer is geboren op vrijdag 2 augustus 1799 te Den Haag, is gedoopt op zondag 25 augustus 1799 te St. Jacobiparochie.

5   Jan Johannes Kramer is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 te St. Jacobiparochie.

6   Arjen Johannes Kramer is gedoopt op zondag 19 mei 1805 te St. Jacobiparochie.

7   Dirk Johannes Kramer is gedoopt op zondag 14 mei 1809 te St. Jacobiparochie.

8   Lijsbet Johannes Kramer is gedoopt op zondag 29 december 1811 te St. Jacobiparochie.

VII-AL    Beert Hendriks Kuiken, zoon van (?)Hendrik Arjens (VI-AG) en Trijntje Beerts, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 22 november 1750 aldaar, is overleden op maandag 24 september 1810. Beert werd 59 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Hyp.bk 25.11.1796/12.10.1790 snikschipper.

Beert was gehuwd met Hendrikje Jacobs Dijkstra, dochter van Jacob Sierks en Sibbeltje Harrents. Hendrikje is gedoopt op zondag 16 januari 1752 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 17 december 1836. Hendrikje werd 84 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Beert en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntje Beerts Kuiken is gedoopt op zondag 12 augustus 1787 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 23 januari 1849. Trijntje werd 61 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Trijntje was gehuwd met Aart Pieters de Vries, zoon van Pieter Aarts en Trijntje Walings. Aart, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 26 oktober 1783 aldaar, is overleden op woensdag 21 april 1819. Aart werd 35 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

1811 St. Jp. 94 werkman.

2   Jacob Beerts Kuiken, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 2 mei 1790 aldaar, is overleden op dinsdag 31 maart 1835. Jacob werd 44 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

1811 St. Jp. 114 werkman.

Jacob was gehuwd met Lijsbet Lases van der Ploeg, dochter van Laas Pieters van der Ploeg en Jaartje Cornelis Jongman.

3   Sibbeltje Beerts is gedoopt op zondag 23 februari 1794 te St. Jacobiparochie.

VII-AM   Dirk Allerts Ronda, zoon van Allert Fransen (VI-AH) en Sytske Dirks, boer en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zaterdag 27 september 1755 aldaar, is gedoopt op zondag 6 juni 1756 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 24 april 1828 te St. Annaparochie. Dirk werd 72 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Bnr 243. Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks mr bakker St. Ap. 1788 gebr. deels k. 12 en deels k.13 NwB.

1811 St. Ap. 126 gardenier. geb.d.31.9.1750 (!) bij ovl. 72 jr.Lidm. Vrp. bel. 30.4.1790, nr. St. Ap. 5.2.1808, vrouw Trijntje Martens.

1788 Dirk Allerts gebr. deel. k.12 NwB. o. Vrp., in 1768 en 1778 hier Dirk Willems resp. zijn wed. Trijntje Martens, wrsch. dezelfde Tr. M.

Dirk trouwt op zondag 16 maart 1783 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Trijntje Martens, zie VI-V.

Beiden v. Vrp.

Dirk trouwt op zondag 18 november 1810 te St. Annaparochie op 55-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Arjaantje IJsbrands, zie VII-DL.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en Arjaantje is een kind bekend:

1   Sytske Dirks.

VII-AN    Dirk Dirks Kuik, zoon van Dirk Dirks Kuyck (VII-CH) en Maartje Franses (VI-AJ), molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 30 januari 1807.

Aut. 30.1.1807 D.D.K. ovl. Aut. 8.9.1807 G.D. hertr., cur. kk. Douwe Feddriks mr schoenm. Vrp. en Dirk Piers, hsm. St. Ap.

Dirk was gehuwd (1) met Gepke Dirks Dijkstra, dochter van Dirk Anes en Tetje Ulbes. Gepke is gedoopt op zondag 8 februari 1767 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 1 maart 1819. Gepke werd 52 jaar en 21 dagen.

Doopnaam Gerbrich, vlgs R.S. Roarda achternaam Bos.

Gepke was later gehuwd (2) met Jacob Sierds de Jong.

Van Dirk en Gepke zijn drie kinderen bekend:

1   Tetje Dirks Kuik.

2   Dirkje Dirks Kuik.

3   Dirk Dirks Kuik.

Dirk trouwt op zondag 1 juni 1777 te Vrouwenparochie (2) met de 27-jarige Rinske Gerrits Gelder, zie VII-AW.

Van Dirk en Rinske zijn drie kinderen bekend:

4   Maartje Dirks Kuik is gedoopt op zondag 2 april 1780 te Vroyuwenparochie, is overleden op dinsdag 23 april 1833. Maartje werd 53 jaar en 21 dagen.

Maartje was gehuwd met Pieter Jacobs van Tuinen. Pieter, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 12 november 1771 te Stiens, is overleden op dinsdag 19 april 1836. Pieter werd 64 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

1811 Vrp. 103 werkman.

5   Jannigje Dirks Kuik is geboren 1788 of 1789.

6   Renske Dirks Kuik is geboren 1790 of 1791.

VII-AO    Klaas Sybrens, zoon van Sybren Clases (VI-AK) en Antje Franses, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 31 maart 1748 aldaar.

Bnr 66, 165.  1811 St. Ap. 98 décédé. Procl.bk 20.8.1804.

Klaas trouwt op zondag 26 mei 1771 te St. Jacobiparochie op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Amerens Wops de Groot, zie VII-CG.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Amerens zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Klases de Groot.

Maartje trouwt op zondag 15 april 1792 te Berlikum met de 20-jarige Rinse Anskes de Groot, kind van Anske Thomas en Rinske Rinses. Rinse, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 23 maart 1772, is gedoopt op zondag 12 april 1772 te Berlikum.

Bnr 134. 1811 St. Ap. 10 boer. De kk. werden gedoopt te Berlikum.

2   Antje Klazes de Groot.

Antje was gehuwd met Arjen Beerts Bos, zoon van Beert Jans Bos (VII-BJ) en Amerens Arjens Kuiken. Arjen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 12 januari 1772 aldaar.

Bnr 30. 1811 St. Jp. 61 boer.

3   Sybren Klazes de Groot, gardenier, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 29 januari 1786, is overleden op zondag 18 mei 1851 aldaar. Sybren werd 65 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

1811 St. Ap. 98 (zelfde nr als vader) werkman.

4   Tjitske Klases de Groot is geboren in 1791.

Tjitske trouwt op zondag 16 november 1817 te Het Bildt op 26-jarige leeftijd met de 45-jarige Okke Dirks de Jong, zoon van Dirk Dirks de Jong (.) (VI-DB) en Trijntje Reinders. Okke, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 5 maart 1772 aldaar, is overleden op maandag 28 september 1846. Okke werd 74 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Bnr 164. 1811 St. Ap. 99 (zelfde nr als vader) werkman.

VII-AP    Tjitske Sybrens, dochter van Sybren Clases (VI-AK) en Antje Franses, is gedoopt op zondag 7 augustus 1757 te St. Jacobiparochie.

Tjitske was gehuwd met Lammert Ysbrands, kind van Ysbrand Lammerts en Lijsbeth Dircks. Lammert, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 29 april 1805.

Hyp.bk 12.3.1787/16.5.1786 L.Y. mr brouwer, St. Jp. Aut. 29.4.1805, Klaas Sybrens, hsm. o. St. Jp. cur.

Lammert was later gehuwd (2) met Neeltje Walings van der Mey.

Van Lammert en Tjitske is een kind bekend:

1   Ysbrand Lammerts Brouwers, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 juni 1781 aldaar.

Bnr 25. 1811 St. Jp. 159 boer.

VII-AQ    Maartje Jans Kuiken, dochter van Jan Cornelis Kuiken (VI-AL) en Maartie Eelkes, is gedoopt op zondag 20 mei 1770 te St. Annaparochie.

Maartje trouwt op maandag 5 juni 1786 te St. Annaparochie op 16-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Jans Post, zoon van Jan Cornelis en Rixt Gerrits. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 augustus 1761 aldaar, is overleden op zondag 1 oktober 1820. Jan werd 59 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 72, 110.  1788 St. Ap. gebr. nr.10 (v/h Job Tijses). Recesbk 15.2.1777 Grietman Du Tour zegt huur op van sate aan Jan Jans Post (NB hij is dan nog wel erg jong).

Bij doop vader ovl.

Jan was later gehuwd (2) met Lijsbet Tjerks.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1   Jan Jans Post, wonende te St. Annaparochie, is geboren op woensdag 15 augustus 1787.

1811 St. Ap. 147 werkman.

Jan trouwt op donderdag 14 mei 1812 te Het Bildt op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Klazes Schaaf, dochter van Klaas Teunis Schaaf en Baukje Pieters. Maartje is gedoopt op zondag 22 februari 1789 te St. Annaparochie.

2   Gerrit Jans Post is gedoopt op zondag 4 oktober 1789 te St. Annaparochie.

3   Richtsje Jans Post is gedoopt op zondag 27 maart 1791 te St. Annaparochie.

Richtsje was gehuwd (1) met Jentje Gerrits Schuitema, zoon van Gerrit Jentjes en (?)Aagje Ritskes. Jentje is gedoopt op zondag 18 maart 1787 te St. Annaparochie.

Richtsje was gehuwd (2) met Sjoerd Rinses de Vries, kind van Rense Reins en Antje Teunis. Sjoerd, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 21 januari 1785, is overleden op vrijdag 18 maart 1814. Sjoerd werd 29 jaar, 1 maand en 25 dagen.

1811 St. Ap. 186 gardenier, bij ovl. melktapper.

4   Anne Jans Post is gedoopt op zondag 6 mei 1792 te St. Annaparochie.

5   Maartje Jans Post is gedoopt op zondag 19 januari 1794 te St. Annaparochie.

6   Grietje Jans Post is gedoopt op zondag 29 maart 1795 te St. Annaparochie.

7   Tjerkje Jans Post is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 te St. Annaparochie.

8   Johannes Jans Post is gedoopt op zondag 19 juli 1801 te St. Annaparochie.

9   Antje Jans Post is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 te St. Annaparochie.

VII-AR    Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken (VI-AM) en Maartje Wops de Groot (VII-CC), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 47. Wass.bk/226

Cornelis was gehuwd met Grietje Riemers Wiersma, kind van Riemer Pieters Wiersma en Maartje Clases Kuik. Grietje is geboren 1763 of 1764 te Sexbierum, is overleden op zondag 18 oktober 1846. Grietje werd hoogstens 82 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Aut. 4.1.1782 Grietje Sjoerds grm. ovl.

Van Cornelis en Grietje is een kind bekend:

1   Riemer Cornelis Kuiken, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 juli 1783.

1811 St. Jp. 202 gardenier.

Riemer was gehuwd met Antje Dirks.

VII-AS    Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken (VI-AM) en Maartje Wops de Groot (VII-CC), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 7 januari 1770, is overleden op donderdag 15 januari 1824 aldaar. Jan werd 54 jaar en 8 dagen.

Bnr 70, 141.  1811 St. Ap. 27 boer, naam Kuik.

HB66/381 25.4.1810 inv. t.h.v. Jan Jac. K., hsm. o. St. Ap hertr. Kinke Tjerks, Trijntje Berends en Pieter Berends beiden St. Ap. resp. grm. en oude oom van kind 1e huw.

Jan was gehuwd (1) met Rinske Okkes de Pett, dochter van (?)Okke Dirks de Pett en Trijntje Berents Stroosma. Rinske is gedoopt op zondag 29 december 1776, is overleden op zondag 30 november 1800. Rinske werd 23 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Tweeling met Sytske.

Van Jan en Rinske is een kind bekend:

1   Rinske Jans Kuiken is geboren op woensdag 29 oktober 1800, is gedoopt op zondag 7 december 1800 te St. Annaparochie.

Rinske was gehuwd met Rein Douwes van der Zee, zoon van Douwe Jacobs van der Zee en Trijntje Reins Krottje. Rein is gedoopt op zondag 22 december 1793 te St. Jacobiparochie.

Bnr 110.

Jan was gehuwd (2) met Kinke Tjerks Plat, kind van Tjerk Gerbens Plat en Sybrigje Sybrens (VI-CX). Kinke is gedoopt op zondag 10 januari 1790 te St. Annaparochie.

VII-AT    Cornelis Gerrits, zoon van Gerrit Gerkes (VI-AQ) en Jannigje Beerts Gelder, schipper, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 11 september 1735 aldaar.

Hyp.b 6.1.1761/31.5.1760 e.l. Vrp. kopen 1/8 van veer op Lwd. en 1/2 snik.

Cornelis trouwt op zondag 11 december 1757 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met Antje Meinderts Kooistra, dochter van Meinert Kooistra en Dieucke Jans.

Beiden v. vrp.

Van Cornelis en Antje zijn zes kinderen bekend:

1   Dieuwke Cornelis is gedoopt op zondag 1 oktober 1758 te Vrouwenparochie.

Genoemd naar grootm. moerderszijde.

2   Meinert Cornelis is gedoopt op zondag 13 oktober 1765 te Vrouwenparochie.

3   Jannigje Cornelis is gedoopt op zondag 7 december 1766 te Vrouwenparochie.

4   Gerrit Cornelis Kooistra, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 11 november 1771, is gedoopt op zondag 1 december 1771 aldaar, is overleden op zaterdag 24 december 1831. Gerrit werd 60 jaar, 1 maand en 13 dagen.

1811 Vrp. 40 werkman.

5   Grietje Cornelis is gedoopt op vrijdag 19 november 1773 te Vrouwenparochie.

6   Sjoukje Cornelis is gedoopt op zondag 19 februari 1775 te Vrouwenparochie.

VII-AU    Aukje Gerrits, dochter van Gerrit Gerkes (VI-AQ) en Jannigje Beerts Gelder, is l gedoopt op zondag 21 februari 1740 te Vrouwenparochie.

Aukje trouwt op zondag 12 mei 1765 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Dirk Cornelis, zoon van Cornelis Wiemers en Jantie Harmens. Dirk, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Wier, is gedoopt op zondag 18 augustus 1737 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 mei 1810 te Wier. Dirk werd hoogstens 72 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Bnr 216. MEN weesbk 21.5.1810 inv. sth. Dirk Corn., Wier, wed. is Antje Siebrens, Corneliske Dirks (x Jan A. Slim) uit huw. met Wapke Klazes, Jantje D. x Waling Keimpes, meer kk.

1778 Vrp. gebr. nr. 20.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Wapke Klases Keyser.

Dirk was later gehuwd (3) met Antje Sybrens.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Aukje zijn zes kinderen bekend:

1   Jantje Dirks Groeneveld is geboren 1766 of 1767, is gedoopt op zondag 15 maart 1767 te Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 23 april 1847. Jantje werd hoogstens 80 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Jantje was gehuwd met Waling Keimpes Dijkstra, zoon van Keimpe Walings en Hiltje Gerrits. Waling, bakker, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 4 oktober 1756 te Finkum, is overleden op woensdag 23 november 1842. Waling werd 86 jaar, 1 maand en 19 dagen.

1811 Vrp. 71 bakker.

Waling was eerder gehuwd (1) met Geertje Wymers (zie VII-BI).

2   Gerrit Dirks Groeneveld is gedoopt op maandag 26 juni 1769 te Vrouwenparochie.

3   Jannigje Dirks is gedoopt op vrijdag 17 januari 1772 te Vrouwenparochie.

4   Cornelis Dirks is gedoopt op maandag 22 mei 1775 te Vrouwenparochie.

5   Geertje Dirks is gedoopt op vrijdag 8 mei 1778 te Vrouwenparochie.

6   Rinske Dirks is gedoopt op woensdag 21 februari 1781 te Vrouwenparochie.

VII-AV    Beert Gerrits, zoon van Gerrit Gerkes (VI-AQ) en Jannigje Beerts Gelder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 aldaar.

Bnr 139, 221.  1788 gebr. nr.1. Lidm. Vrp. nov. 1805 nr St. Ap.

Beert trouwt op zondag 14 maart 1779 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Yetske Theunis, dochter van Theunis Andrys en Eelkje Jans. Yetske is geboren in 1754.

Ged. op bel. Vrp. 14.5.1784, geb. NBD o. St. Ap. geh. met Beert Gerrits.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Beert en Yetske is een kind bekend:

1   Gerrit Beerts Gelder is geboren op woensdag 30 januari 1782, is gedoopt op zondag 14 april 1782.

Bnr 139. 1811 St. Ap. 29 gardenier.

VII-AW   Rinske Gerrits Gelder, dochter van Gerrit Gerkes (VI-AQ) en Jannigje Beerts Gelder, is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 te Vrouwenparochie.

Rinske trouwt op zondag 1 juni 1777 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd met Dirk Dirks Kuik, zie VII-AN.

VII-AX    Rinske Daams Gelder, dochter van Daam Beerts Gelder (VI-AR) en Maartje Hendriks, is geboren op vrijdag 28 december 1759 te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 januari 1760 te Vrouenparochie.

Rinske trouwt op zondag 9 september 1781 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjoerd Pieters Schaaf, zoon van Pieter Sybes en Jelske Sjoerds. Sjoerd, timmerman, is gedoopt op zondag 23 januari 1757 te Vrouwenparochie.

Zie art. tijdschrift Fryslân nr 2 2017.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Sjoerd en Rinske is een kind bekend:

1   Maartje Sjoerds Schaaf.

Maartje was gehuwd (1) met Marten Johannes de Groot, zoon van Johannes Jans de Groot en Baukje Jans Siderius. Marten, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 8 februari 1784 te Vrouwenparoche.

Bnr 210. 1811 Vrp. 122 boer.

Maartje was gehuwd (2) met Douwe Allerds Bekius, zoon van Allerd Douwes Bekius en Grietje Everts Siderius.

Bnr 143, 161.

VII-AY    Douwe Reinders Schat, zoon van Reinder Douwes Schat (VI-AW) en Trijntje Simons (Slim), wonende te St. Annaparochie.

Strandmeester

Douwe trouwt op zondag 17 mei 1789 te St. Annaparochie met de 29-jarige Sytske Cornelis van Dussen, zie VII-CL.

Beiden v. St. Ap.

Van Douwe en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1   Reinder Douwes Schat is gedoopt op zondag 19 december 1790 te St. Annaparochie.

2   Minke Douwes Schat is gedoopt op zondag 31 juli 1796 te St. Annaparochie.

VII-AZ    Dieuwke Reinders Schat, dochter van Reinder Douwes Schat (VI-AW) en Trijntje Simons (Slim), is gedoopt op zondag 3 april 1757 te St. Annaparochie.

Dieuwke trouwt op zondag 14 april 1776 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd (1) met Pieter Meinderts, zie VI-DP.

Dieuwke trouwt op zondag 15 april 1804 te St. Annaparochie op 47-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 51-jarige Brand Sybrens Oostringa, zie VI-CW.

Beiden v. St. Ap.

VII-BA    Arjen Martens Glas, zoon van Marten Jeppes Glas (VI-AX) en Arjaantje Simons (Slim), glaszetter, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zaterdag 30 juli 1774.

1811 Vrp. 124 ruitenzetter.

Arjen was gehuwd met Ytje Dirks Bakker, dochter van Dirk Arjens Bakker en Baukje Pieters. Ytje is gedoopt op zondag 17 januari 1768 te Vrouwenparochie.

Van Arjen en Ytje is een kind bekend:

1   Ariaantje Arjens Glas is gedoopt op zondag 23 augustus 1801 te Vrouwenparochie.

VII-BB    Cornelis Arjens Slim, kind van Arjen Cornelis Slim (VI-AY) en Mintje Gerrits, boer, wonende te Hallum.

Lid raad Ferw.dl. Hyp.bk 7.8.1799/25.6.1798.

Cornelis trouwt op maandag 25 december 1786 te Hallum met Janke Poppes.

Hij v. Vrp., zij v. Hallum.

Van Cornelis en Janke zijn zes kinderen bekend:

1   Geertje Cornelis Slim.

2   Ate Cornelis Slim.

3   Minkje Cornelis Slim.

4   Sytske Cornelis Slim.

5   Arjen Cornelis Slim is gedoopt op zondag 6 september 1789 te Hallum.

6   Poppe Cornelis Slim is gedoopt op zondag 31 maart 1793 te Hallum.

VII-BC    Mayke Arjens Slim, dochter van Arjen Cornelis Slim (VI-AY) en Trijntje Jans, is gedoopt op maandag 23 maart 1750 te Vrouwenparochie.

Mayke trouwt op zondag 10 december 1769 te Vrouwenparochie op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Abraham Jans, zoon van Jan Teunis en Aaltje Abrahams. Abraham is gedoopt op zondag 9 april 1741.

Lidm. Vrp. 6.11.1775 nr. St. Ap. bel. 18.5.1773.

Beiden v. Vrp.

Van Abraham en Mayke zijn zes kinderen bekend:

1   Trijntje Abrahams is gedoopt op zondag 7 oktober 1770 te Vrouwenparochie.

2   Jan Abrahams de Bildt, werkman, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenprochie, is gedoopt op zondag 28 januari 1776 te St. Annaparochie, is overleden op woensdag 23 februari 1842. Jan werd 66 jaar en 26 dagen.

1811 Vrp. 231 werkman.

Jan was gehuwd met Trijntje Leenderts Dijkstra, dochter van Neeltje Pieters of Leendert Sipkes Dijkstra. Trijntje is gedoopt op zondag 13 september 1789 te Finkum/hijum, is overleden op donderdag 29 oktober 1846. Trijntje werd 57 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Geboren Oudeleye o. Fi.

3   Aaltje Abrahams is gedoopt op zondag 7 februari 1779 te St. Annaparochie.

4   Arjen Abrahams is gedoopt op zondag 28 augustus 1785 te St. Annaparochie.

5   Antje Abrahams is gedoopt op zondag 4 februari 1787 te St. Annaparochie.

6   Arjaantje Abrahams is gedoopt op zondag 27 oktober 1793 te St. Annaparochie.

VII-BD    Jan Arjens Slim, zoon van Arjen Cornelis Slim (VI-AY) en Trijntje Jans, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 aldaar, is overleden voor maandag 12 februari 1810. Jan werd hoogstens 56 jaar en 6 maanden.

Procl.bk 1.5.1784 NBD.

Jan trouwt op zondag 6 juli 1783 te Vrouwenprochie op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Korneliske Dirks Groenewoud, dochter van Dirk Cornelis (VII-AU) en Wapke Klases Keyser. Korneliske is geboren op dinsdag 2 maart 1762, is gedoopt op zondag 13 maart 1763 te Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 16 december 1823. Korneliske werd 61 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Korneliske is een kind bekend:

1   Trijntje Jans Slim is overleden op maandag 7 februari 1848 te Menaldum.

Bij ovl. dienstmeid.

Trijntje was gehuwd met Reinder Rinzes de Vries, zoon van Rinse Reinders en Antje Theunis. Reinder, slager, is geboren op donderdag 6 juli 1780, is overleden op vrijdag 2 juli 1841 te Vrouwenparochie. Reinder werd 60 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

1811 St. Ap.38 gardenier

VII-BE    Antje Arjens Slim, dochter van Arjen Cornelis Slim (VI-AY) en Trijntje Jans, is geboren 1760 of 1761, is overleden op maandag 23 februari 1829. Antje werd hoogstens 68 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Antje trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd met Dirk Dirks de Jong, zie VII-DH.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Dirk en Antje zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Dirks de Jong is geboren 1779 of 1780.

2   Jents Dirks de Jong is geboren 1782 of 1783.

3   Arjen Dirks de Jong is geboren 1788 of 1789.

Bnr 218.

4   Dirk Dirks de Jong is geboren 1793 of 1794.

Dirk trouwt op donderdag 27 juli 1848 te Het Bildt op hoogstens 54-jarige leeftijd met Antje Martens de Vries, dochter van Marten Johannes en Lijsbet Jans Schat.

VII-BF     Maaike Lieuwes, dochter van Lieuwe Gerrits (VI-BA) en Antie Cornelis (Slim), is gedoopt op zondag 29 mei 1763 te St. Jacobiparochie.

Maaike was gehuwd met Jacob Heins Koelmans, zoon van Hein Wybes en Rinsje Jacobs. Jacob, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 september 1755 aldaar, is overleden op zondag 18 maart 1810. Jacob werd 54 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Van Jacob en Maaike is een kind bekend:

1   Hein Jacobs Koelmans.

Hein was gehuwd met Hendrikje Bokkes Osinga, dochter van Bokke Hendriks Osinga en Neeltje Ennes.

VII-BG    Arjen Wymers, zoon van Wymer Cornelis (VI-BB) en Arjaantje Cornelis (Slim), wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 maart 1794.

Aut. 30.10.1798 e.l. ovl. Pieter Harmens, St. Ap. en Dirk Allerds Vrp., huisl. zijn cur. kind.

Arjen was gehuwd met Neeltje Pieters.

Neeltje was later gehuwd (2) met Teunis Klases.

Van Arjen en Neeltje is een kind bekend:

1   Wymer Arjens.

VII-BH    Cornelis Wymers Slim, zoon van Wymer Cornelis (VI-BB) en Arjaantje Cornelis (Slim), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 163. Hyp.bk 19.5.1800/13.10.1799

Cornelis trouwt op zondag 13 mei 1787 te Vrouwenparochie met de 22-jarige Antje Jakobs, dochter van Jacob Tjitzes en Antje Sikkes. Antje is geboren op dinsdag 4 december 1764.

Ged. op bel. St. Jp. 1795 St. Jp. Naam bij huwelijk dr Arjaantje: Hoitsma!

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Cornelis en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Cornelis Slim, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 159, 163.

Jacob was gehuwd met Grietje Gerbens Dijkstra, dochter van Gerben Minnes Dijkstra en Tjitske Jacobs.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Harmen Pieters Donia.

2   Arjaantje Cornelis Slim is geboren 1802 of 1803 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op donderdag 19 november 1829 te Het Bildt op hoogstens 26-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Dirk Ysbrands Hoekstra, zoon van Ysbrand Klases Hoekstra (VI-L) en Sijtske Jacobs. Dirk is geboren 1802 of 1803 te St. Jacobiparochie.

Bnr 163.

VII-BI     Geertje Wymers, dochter van Wymer Cornelis (VI-BB) en Arjaantje Cornelis (Slim), is gedoopt op zondag 4 december 1757 te St. Annaparochie.

Geertje was gehuwd met Waling Keimpes Dijkstra, zie VII-AU.1.

Van Waling en Geertje is een kind bekend:

1   Adriaantje Walings.

VII-BJ     Beert Jans Bos, zoon van Jan Cornelis en Amerens Beerts Kuiken (V-AM.1), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1737, is overleden in maart 1784. Beert werd 47 jaar.

Bnr 18, 29, 30. 1768 met wed. Wop Corn. gebr. nr.V en XI en alleen nr. 9. 1778 eigenr 1/4 nr.21, 1788 de wed. en 4kk. 1778 n.u. eigenr en gebr. nr.39, 1788 de kk. eigenr en gebr.1778 gebr. nr. IX en XI , 1788 de kk. id. Procl.bk 13.11.1783 koopt zathe gr. 41 1/4 mg o. St. Jp in de Hoven bij Douwe Sipkes in huur van A.Eijdsma, Fran.

Aut. 6.8.1787. Zerk St. Jp. (grafschr.commissie).

Beert trouwt op zondag 12 juli 1767 te St. Jacobiparochie op 30-jarige leeftijd met Amerens Arjens Kuiken, dochter van Arjen Beerts Kuiken en Amerens Clases Wassenaar.

Beiden v. St. Jp.

Van Beert en Amerens zijn vijf kinderen bekend:

1   Waling Beerts Bos is overleden voor maandag 27 november 1809.

Bnr 18. Aut. 27.11.1809 wed. hertr. Klaas Tiethelms Smids, cur. Jan Beerts Bos, hsm. Min.ga en Piebe Berends, hsm. o. St. Jp.

Waling was gehuwd met Antje Gorrits Fopma, dochter van Gorrit Allerts Fopma en Antje Reins. Antje is geboren op dinsdag 9 september 1783, is gedoopt op zondag 5 oktober 1783 te St. Jacobiparochie.

Antje was eerder gehuwd (1) met Klaas Tietes Smits.

2   Amerens Beerts Bos is geboren op zondag 24 januari 1768, is gedoopt op zondag 21 februari 1768 te St. Jacobiparochie.

3   Arjen Beerts Bos, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 12 januari 1772 aldaar.

Bnr 30. 1811 St. Jp. 61 boer.

Arjen was gehuwd met Antje Klazes de Groot, dochter van Klaas Sybrens (VII-AO) en Amerens Wops de Groot (VII-CG).

4   Jan Beerts Bos, boer, wonende te Minnertsga, is geboren op zondag 9 januari 1774, is gedoopt op zondag 6 februari 1774 te St. Jacobiparochie.

5   Aaltje Beerts Bos is geboren op zaterdag 12 oktober 1782, is gedoopt op zondag 1 december 1782 te St. Jacobiparochie.

Bnr 18.

Aaltje was gehuwd met Reinder Pieters Wassenaar, zie VII-BU.

VII-BK    Lijsbeth Jans Bos, dochter van Jan Cornelis en Amerens Beerts Kuiken (V-AM.1), is geboren 1743 of 1744.

Lijsbeth trouwt op zondag 14 januari 1770 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Pieter Reinders, zoon van Reinder N. Pieter, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Lijsbeth zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Pieters.

2   Reinder Pieters.

3   Jan Pieters Bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1770 of 1771, is gedoopt op zondag 10 maart 1771, is overleden op woensdag 12 mei 1824. Jan werd hoogstens 53 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

4   Amarens Pieters Bakker is gedoopt op zondag 21 februari 1773 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 30 april 1853. Amarens werd 80 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Vlgs ovl.akte dr v. Pieter en Marijke!

Amarens was gehuwd met Dirk Cornelis Kramer, zoon van Cornelis Pieters Kramer en (?)Jetske Annes. Dirk, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 5 september 1762, is gedoopt op zondag 16 oktober 1763 aldaar, is overleden op maandag 5 oktober 1835. Dirk werd 73 jaar en 1 maand.

1811 St. Jp. 105 gardenier.

VII-BL    Claaske Rintjes, dochter van (?)Rintje Johannes (VI-BD) en Rinsje Lourens.

Claaske trouwt op zondag 22 februari 1767 te Franeker met Andries Pieters, zoon van Luik Joukes of Pyter Yedes. Andries, molenaar, wonende te Franeker, is overleden voor maandag 28 april 1800.

Aut. 28.4.1800 e.l. ovl. A.P. cherger bij de molen te St. Jp., cur. k. Dirk Corn. Kuikken en Gerrit Pieters Boon, Sexbierum.

Andries was eerder gehuwd (1) met Theodora Ekoma.

Beiden v. Fran.

Van Andries en Claaske is een kind bekend:

1   Rintje Andries.

VII-BM   Lieltje Jans, dochter van Jan Lourens (VI-BE) en Yetske Boyens, is gedoopt op zondag 28 januari 1753 te St. Jacobiparochie.

Lieltje trouwt op zondag 4 juni 1775 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Roelof Hendriks. Roelof, hovenier, wonende te St. Annaparochie.

HB65/777 4.11.1782 rek. d. Cornelis Anes mr timmerman, St. Ap. cur. kk. BPw98. Procl.bk 19.10.1767 naastl. brede kant Warmoesstr. naast Dirk Hendriks schuitevoerder. Procl.bk 18.4.1768 naastl. Warmoesstr. Procl.bk 31.1.1778.

Roelof was eerder gehuwd (1) met Janke Jillerts.

Beiden v. St. Ap.

Van Roelof en Lieltje is een kind bekend:

1   Janke Roelofs is geboren op zaterdag 14 december 1776, is gedoopt op zondag 9 februari 1777 te St. Annaparochie.

VII-BN    Jan Klases, zoon van (?)Klaas Eernstes (VI-BF), voerman, wonende te St. Annaparochie.

Recesbk 9.9.1771 Jan Claas Ernstes, voerman St. Ap.

Jan trouwt op zondag 7 juni 1761 te St. Annaparochie met Jeltje Jans.

Datum is 1e procl. Jan Klases v. St. Ap., patroniem Klaas Ernstes.

Van Jan en Jeltje is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Jans is geboren 1763 of 1764, is overleden op zaterdag 22 april 1837. (?)Trijntje werd hoogstens 73 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Ovl.akte: Tr. Jan Ernst bolloopster wed. J.J. Post.

(?)Trijntje trouwt op zondag 19 mei 1793 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Jans Post, kind van Jan Jans Post en Trijntje Jans. Jan, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 5 april 1767 aldaar, is overleden op woensdag 19 maart 1828. Jan werd 60 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Bij huwelijk naam Postumus. 1811 St. Ap. 200 timmerman, geb.d. 12.3.1766 (voor huw.datum ouders!). Vlgs ovl.akte 64 jr. Procl.bk  1802 (ongedateerd).e.l. kopen huis brede kant Warmoesstr..

VII-BO    Feike Pieters Prosje, zoon van Pieter Feikes (VI-BI) en Dieuwke Clases, arbeider, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 2 maart 1763, is overleden op dinsdag 17 februari 1824. Feike werd 60 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Hyp.bk 14.5.1801/id. 1811 St. Jp. 281 werkman.

Feike was gehuwd (1) met Antje Hendriks.

Feike was gehuwd (2) met Grietje Leenderts, zie VII-DD.

Van Feike en Grietje is een kind bekend:

1   Mintje Feikes Prosje is gedoopt op zondag 28 oktober 1798 te St. Jacobiparochie.

Mintje was gehuwd met Eibert Meinderts de Wind, zoon van (?)Meindert Reinders en Houkje Ysbrands. Eibert, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 20 juni 1788, is gedoopt op zondag 17 augustus 1788 aldaar, is overleden op vrijdag 18 april 1856. Eibert werd 67 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

1811 St. Jp. 223 werkman, bij ovl. wegwerker.

VII-BP     Andries Douwes, zoon van Douwe Sybrens (VI-BK) en Antje Andries, koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1736 of 1737.

Hyp.bk 29./24.3.1762.

Andries trouwt op zondag 4 november 1759 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met Grietje Martens.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Andries en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Douwe Andries is gedoopt op zondag 28 december 1760 te St. Annaparochie.

2   Marten Andries is gedoopt op zondag 25 september 1763 te St. Annaparochie.

VII-BQ    Andries Sierks, zoon van Sierk Cornelis (VI-BM) en Sybigje Andries, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 9 december 1800.

HB66/145 9.12.1800 inv. sth. A.S., koopm. St. Jp., Klaas Aarts en Boyen Arjens Wassenaar cur. k. Aut. 24.11.1800.

Andries was gehuwd met Trijntje Teunis.

Van Andries en Trijntje is een kind bekend:

1   Sierk Andries Zondervan, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 25 augustus 1782, is overleden op zaterdag 12 maart 1842. Sierk werd 59 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

1811 St. Jp. 51 schipper.

Sierk was gehuwd met Maartje Arjens Kuiken, dochter van Arjen Jans Kuiken en Froukje Jacobs. Maartje is geboren 1777 of 1778, is overleden op zondag 29 mei 1842. Maartje werd hoogstens 64 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

VII-BR    Antje Douwes Stapert, dochter van Douwe Ydes Stapert (VI-BM) en Sybigje Andries, is gedoopt op zondag 29 augustus 1751 te St. Annaparochie, is overleden op dinsdag 28 augustus 1832 te Menaldum. Antje werd 80 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Antje trouwt op zondag 4 augustus 1776 te Stiens op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Jan Dirks Zwager. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 1 november 1756.

Bnr 148. 1811 St. Ap. 5 boer Hyp.bk 26.9.1796/14.5.1795 e.l. a.d. Stienserdijk o. Stiens kopen sate van Joh. Meinderts en Antje Martens. Recesbk 23.1.1797 Teunis Corn. Crab o. St. Jp. heeft zate verkocht aan J.D. Z. en A. D. o. St. Jp.

Beiden v. Stiens.

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Yde Jans Zwager, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 133, 148.  Sannes boerd. St. Ap. 39 en 41.

Yde was gehuwd met Gelske Dirks, dochter van Dirk Feyes en Attje Meinderts Dadema. Gelske is gedoopt op zondag 16 november 1783 te St. Annaparochie.

2   Dirk Jans Zwager is gedoopt op zondag 26 januari 1777 te Stiens, is overleden op woensdag 16 september 1840 te Menaldumadeel. Dirk werd 63 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Dirk trouwt op zondag 19 februari 1804 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met Marijke Wiegers.

VII-BS     Fentje Douwes Stapert, dochter van Douwe Ydes Stapert (VI-BM) en Sybigje Andries, is gedoopt op zondag 18 maart 1759 te St. Annaparochie.

Fentje trouwt op zondag 12 mei 1782 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met Tjeerd Arjens.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Tjeerd en Fentje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Tjeerds Reitsma is gedoopt op zondag 16 februari 1783 te St. Jacobiparochie.

Antje trouwt op zondag 16 mei 1802 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Tijs Gerbens Kievit, zoon van Gerben Taekeles Kievit en Grietje Tijsses. Tijs, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 12 november 1779, is gedoopt op zondag 19 december 1779 aldaar, is overleden op zondag 20 mei 1827. Tijs werd 47 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

1811 St. Ap.64 werkman.

2   Douwe Tjeerds Reitsma, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 16 december 1788.

1811 St. Jp. 34 schipper.

VII-BT     Eeke Jelles Orsma, dochter van Jelle Gerrits Orsma (VI-BN) en Trijntie Feikes, is gedoopt op zondag 8 september 1737 te Minnertsga.

Eeke trouwt op zondag 9 oktober 1757 te Midlum op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Arjen Wiebes Steensma, zoon van Wybe Lolles Steensma en Ybeltje Pieters Hilarides. Arjen, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op dinsdag 24 augustus 1734 te Midlum.

Bnr 46. 1758 t/m 1788 gebr. nr. 35.

Naam ook Stiensma, bij doop van een v.d. kk. genoemd: kasboer. Aut. 3.8.1797 kastelein, St. Jp.

Arjen was eerder gehuwd (1) met Jannigje Wybes (zie VII-CQ).

Datum is 3e procl., hij v. Midlum, zij v. Min.ga.

Van Arjen en Eeke zijn acht kinderen bekend:

1   Wiebe Arjens Steensma.

2   Ybeltje Arjens Steensma.

3   Trijntje Arjens Steensma.

Trijntje was gehuwd met Jacob Sierks Noordbeek, zoon van (?)Sierk Jacobs en Richtje Hartmans. Jacob, tapper, gardenier en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 11 september 1767, is overleden op dinsdag 15 augustus 1820. Jacob werd 52 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

1811 St. Jp. 160 gardenier. Dorprechter. Hyp.bk 2.8.1802/id. Hyp.bk 14.1.809/id. gepatenteerd tapper van sterke dranken te St. Jp.

4   Gerben Arjens Steensma, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie.

1811 St. Jp. 298 gardenier, geb.datum 22.12.1772.

5   Sytske Arjens Steensma.

Sytske was gehuwd met Jacob Johannes Kamstra. Jacob, wolkammer, wonende te St. Annaparochie en te Minnetsga, is geboren op donderdag 18 juli 1771.

Wrsch. zn v. Johannes Rienks Heyt en Sietske Jacobs te St. Jp.

6   Feike Arjens Steensma, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 4 september 1769.

Bnr 46. 1811 St. Jp. 183 gardenier.

Feike was gehuwd met Neeltje Scheltes Kuiken, dochter van Schelte Jacobs Kuiken en Tjitske Feyes. Neeltje is gedoopt op zondag 24 januari 1768 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 31 maart 1833. Neeltje werd 65 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

7   Jelle Arjens Steensma, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 4 september 1769.

1811 St. Jp. 211 gardenier.

Jelle was gehuwd met Ymkje Hendriks, dochter van Hendrik Martens en Saapje Jelles.

8   Antje Arjens Steensma is geboren 1778 of 1779, is overleden op donderdag 19 oktober 1826. Antje werd hoogstens 47 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Antje was gehuwd met Eelke Pieters van Tholen, zoon van Pieter Eelkes en Baukje Sikkes. Eelke, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 april 1779 te Vrouwenparochie, is overleden op zondag 12 december 1847. Eelke werd 68 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

1811 St. Jp. 289 gardenier, geb.datum 6.4.1776!, bij ovl.68 jr.

VII-BU    Reinder Pieters Wassenaar, zoon van Pieter Sjoerds Wassenaar (VI-BO) en Antje Jarichs Schenkius, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 12 mei 1761.

Bnr 25. HB66/253 23.8.1807 hertr., uitwijzing Gerben R. W. krijgt 5000 cg. 1811 St. Jp. 232 rentenier.

Reinder was gehuwd (1) met Trijntje Gerbens, dochter van Gerben Walings en Tjaltje Arjens Mich.

Reinder was gehuwd (2) met Aaltje Beerts Bos, dochter van Beert Jans Bos (VII-BJ) en Amerens Arjens Kuiken. Aaltje is geboren op zaterdag 12 oktober 1782, is gedoopt op zondag 1 december 1782 te St. Jacobiparochie.

Bnr 18.

Van Reinder en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1   Amerens Reinders Wassenaar.

Amerens was gehuwd met Hobbe Gerbens van der Laan, zoon van Gerben Hobbes van der Laan en Tetje van der Laan.

2   Aaltje Reinders Wassenaar.

Aaltje was gehuwd met Andries Gerbens van der Laan, kind van Gerben Hobbes van der Laan en Tetje van der Laan.

VII-BV    Tetje Douwes, dochter van (?)Douwe Sipkes (VI-BQ) en Dirkje Hendriks, is geboren in 1760.

Tetje was gehuwd met Aart Arjens, zie VII-BX.

Van Aart en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1   Geertje Aarts is gedoopt op maandag 10 april 1786 te St. Jacobiparochie.

Geertje was gehuwd met Klaas Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken (VI-AM) en Maartje Wops de Groot (VII-CC). Klaas, werkman en boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 22 februari 1776, is overleden op zaterdag 1 maart 1845. Klaas werd 69 jaar en 7 dagen.

Bnr 68. Vlgs ovl.akte moeder Maartje Wops Kuiken! 1811 St. Jp. 4 boer. Bij ovl. werkman.

2   Dirkje Aarts is gedoopt op zondag 29 juni 1788 te St. Jacobiparochie.

3   Arjen Aarts Jongsma, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 16 februari 1794 aldaar, is overleden op woensdag 4 november 1846. Arjen werd 52 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Bij ovl. ongehuwd.

4   Douwe Aarts Jongsma, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 november 1796 aldaar, is overleden op zondag 5 oktober 1834. Douwe werd 37 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bij ovl. ongehuwd.

VII-BW   Harmen Arjens, zoon van Arjen Doens (VI-BT) en Geertje Harmens, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 19 oktober 1785.

Aut. 19.10.1785 H.A. ovl., J.J. hertr. , cur. k. Allerd Fransen, huism. op de Pollen en Aart Arjens, huism. o. St. Jp.; aut. 13.3.1787.

Harmen was gehuwd met Jannigje Jarigs, zie VI-DQ.

Van Harmen en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1   Doen Harmens.

2   Knierke Harmens.

3   Geertje Harmens is geboren 1770 of 1771 te St. Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 25 juli 1834 te St. Annaparochie. Geertje werd hoogstens 63 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Geertje was gehuwd met Cornelis Geerts Santhuizen, zoon van Geert Harmens en Rinsje Cornelis. Cornelis, distillateur en slager, is gedoopt op zondag 25 september 1763 te St. Jacobiparochie, is overleden op zondag 22 mei 1831. Cornelis werd 67 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Bij ovl. assessor HB. 1811 St. Ap. 235 distillateur. Procl.bk 7.11.1793.

VII-BX    Aart Arjens, zoon van Arjen Doens (VI-BT) en Geertje Harmens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op maandag 19 februari 1753 te St. Jaacobiparochie, is overleden voor donderdag 11 januari 1810. Aart werd hoogstens 56 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Bnr 44, 68. 1788 gebr. nr. 25

Aut. 19.10.1785 cur. k. Harmen Arjens; aut. 11.1.1810 Klaas Aarts en Kl. Jac. Kuiken te St. Jp. cur. HB66/369 11.1.1810 inv. sth. A.A., hsm. NwB. o. St. Jp. [Procl.bk 1.4.1801 kopen plaats NwB. o. St. Jp.

Aart was gehuwd met Tetje Douwes, zie VII-BV.

VII-BY    Pieter Klases, zoon van Klaas Feikes (VI-BV) en (?)Atje Pieters (VI-DS), is gedoopt op zondag 5 december 1756 te St. Jacobiparochie.

Wrsch. gezien de naam Attje.

Pieter was gehuwd met Geertje Sjoerds de Beer, dochter van Sjoerd Ruurds en Jeltje Dirks. Geertje is geboren 1764 of 1765, is overleden op woensdag 26 juni 1822 te St. Jacobiparochie. Geertje werd hoogstens 57 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Pieter en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1   Sjoerd Pieters Dijkstra.

Sjoerd trouwt op zondag 17 april 1825 te Het Bildt met Doutje Gorrits Fopma, dochter van Gorrit Allerts Fopma en Trijntje Douwes.

2   Klaas Pieters Dijkstra is overleden op woensdag 26 oktober 1831.

3   Attje Pieters Dijkstra is gedoopt op zondag 24 april 1796 te St. Jacobiparochie.

VII-BZ    Fokeltje Klazes van der Plaats, dochter van Klaas Feikes (VI-BV) en Trijntje Johannes, is gedoopt op zondag 11 november 1770 te St. Jacobiparochie.

Fokeltje was gehuwd met Sybren Jans Visser, zoon van Jan Sierks en Nieske Dirks. Sybren, werkman, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 31 mei 1761 aldaar, is overleden op dinsdag 22 december 1835. Sybren werd 74 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

1811 St. Jp. 34 werkman, bij ovl te St. Ap.

Van Sybren en Fokeltje zijn vier kinderen bekend:

1   Nieske Sybrens Visser is gedoopt op zondag 17 april 1796 te St. Jacobiparochie.

2   Dieuwke Sybrens Visser is gedoopt op zondag 10 september 1797 te St. Jacobiparochie.

3   Jan Sybrens Visser is gedoopt op zondag 23 augustus 1801.

4   Neeltje Jans Visser is geboren 1807 of 1808.

VII-CA    Maartje Klazes, dochter van Klaas Feikes (VI-BV) en Trijntje Johannes, is gedoopt op zondag 28 september 1760 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd (1) met Klaas Martens, zie VII-M.

Maartje trouwt op zaterdag 23 november 1811 te Het Bildt op 51-jarige leeftijd (2) met Andries Feddes Zondervan, zoon van Fedde Andries en Martentje Ruurds.

VII-CB    Cornelis Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 16. Hyp.bk 26.8.1796/1.5.1784 e.l. sch. a. Tetje Dirks wed. Dirk Annes.1788 gebr. nr. IV.

Cornelis was gehuwd (1) met Maartje Jans Dankert, dochter van Jan Clases en Grietje Jacobs.

Maartje was later gehuwd (2) met Johannes Hartmans.

Cornelis was gehuwd (2) met Neeltje Dirks, zie VII-AG.

VII-CC    Maartje Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen.

Maartje trouwt op zondag 5 april 1761 te St. Jacobiparochie met Jacob Cornelis Kuiken, zie VI-AM.

VII-CD    Pieter Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60.

Pieter trouwt op zondag 18 juni 1769 te St. Jacobiparochie met Grietje Clases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck en Grietje Sjoerds.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Grietje Pieters de Groot.

Grietje was gehuwd met Pieter Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning (VII-K) en Tjerkje Ouwes de Vries.

2   Klaas Pieters de Groot.

Klaas was gehuwd met Arjaantje Gosses de Boer, dochter van Gosse Rienks en (?)Grietje Pieters.

3   Trijntje Pieters de Groot is geboren 1775 of 1776, is overleden op woensdag 26 november 1834. Trijntje werd hoogstens 58 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Trijntje was gehuwd met Rinse Abes de Vries, zoon van Abe Gerbens de Vries en Andrieske Andries. Rinse, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 18 september 1785 aldaar.

1811 St. Jp. 111 werkman.

4   Wop Pieters de Groot, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 12 maart 1779, is overleden op zondag 30 januari 1825. Wop werd 45 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Bnr 63. 1811 St. Jp. 90 boer.

Wop was gehuwd met Itia Cornelis Wassenaar, dochter van Cornelis Beerts Wassenaar (VII-AF) en Grietje Bentes Proost.

5   Johannes Pieters de Groot, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 12 maart 1782.

Bnr 60. 1811 St. Jp. 118 boer.

VII-CE    Klaas Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Klooster Anjum.

Klaas trouwt op zondag 2 juni 1765 te St. Jacobiparochie met Hendrikje Klases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck en Grietje Sjoerds.

Zij v. St. Jp.

Van Klaas en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1   Grietje Klazes de Groot.

Grietje trouwt op zondag 18 februari 1798 te Wier met de 24-jarige Wop Douwes Schat, zoon van Douwe Jacobs en Hiske Wops de Groot (VII-CF). Wop is gedoopt op zondag 9 januari 1774 te Wier.

Bnr 57.

2   Klaas Klazes de Groot, herbergier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1772 of 1773 te Berlikum.

1811 St. Jp. 242 herbergier.

Klaas was gehuwd (1) met Dirkje Alberts Buren, dochter van Albert Dirks Buren en Houkje Jentjes. Dirkje is gedoopt op zondag 23 november 1783 te St. Jacobiparochie.

Klaas trouwt op woensdag 17 mei 1815 te Menaldumadeel op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 32-jarige Trijntje Lourens Mey. Trijntje is geboren 1782 of 1783 te Wier.

Vlgs huw.akte dr v. Feike Lourens en Jannigje Pieters.

3   Wop Klases de Groot is gedoopt op zondag 3 mei 1778 te Berlikum.

Geb. te Klooster Anjum.

Wop trouwt op zondag 30 mei 1819 te Het Bildt op 41-jarige leeftijd met de 47-jarige Tetje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Cornelis Kuiken (VI-AM) en Maartje Wops de Groot (VII-CC). Tetje is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie.

VII-CF     Hiske Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen, wonende te Wier.

Hyp.bk 30.7.1793/22.1.1788.

Hiske was gehuwd met Douwe Jacobs, zoon van Jacob Loepkes en Antje Douwes. Douwe, wonende te Wier, is gedoopt op zondag 17 maart 1748.

Van Douwe en Hiske is een kind bekend:

1   Wop Douwes Schat is gedoopt op zondag 9 januari 1774 te Wier.

Bnr 57.

Wop trouwt op zondag 18 februari 1798 te Wier op 24-jarige leeftijd met Grietje Klazes de Groot, dochter van Klaas Wops de Groot (VII-CE) en Hendrikje Klases Kuik.

VII-CG    Amerens Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen, is gedoopt op zondag 1 september 1748 te St. Jacobiparochie.

Amerens trouwt op zondag 26 mei 1771 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Sybrens, zie VII-AO.

VII-CH    Dirk Dirks Kuyck, zoon van Dirk Dirks Kuyck (VI-BZ) en Metje Meinerts, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1723 of 1724.

Bnr 154. Sannes boerd.NwB/10 1777 k. 23.

Dirk trouwt op zondag 28 mei 1747 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met Maartje Franses, zie VI-AJ.

VII-CI     Trijntje Dirks Kuyck, dochter van Dirk Dirks Kuyck (VI-BZ) en Metje Meinerts, is gedoopt op zondag 22 april 1736 te Vrouwenparochie.

Trijntje trouwt op zondag 25 juni 1758 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Lucas Regneri, zoon van Regnerus Lucas en Trijntje Sybes. Lucas, wagenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 14 januari 1731 aldaar.

Aut. dec.1775 de wed. doet afstand v.d. boedel.

Beiden v. Vrp.

Van Lucas en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1   Metje Lucas is gedoopt op zondag 10 augustus 1760 te Vrouwenparochie.

2   Trijntje Lucas is gedoopt op zondag 10 april 1763 te Vrouwenparochie.

3   Antje Lucas is gedoopt op zondag 28 april 1765 te Vrouwenparochie.

4   Dirkje Lucas is gedoopt op zondag 17 januari 1768 te Vrouwenparochie.

5   Regnerus Lucas is gedoopt op maandag 25 september 1769 te Vrouwenparochie.

Trijntje trouwt op zondag 14 januari 1776 te Vrouwenparochie op 39-jarige leeftijd (2) met Jurjen Harmens Santhuizen. Jurjen, wonende te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Jurjen en Trijntje is een kind bekend:

6   Harmen Jurjens Santhuizen, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 13 januari 1779, is gedoopt op zondag 21 februari 1779 aldaar, is overleden op vrijdag 21 juni 1844. Harmen werd 65 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

1811 Vrp. 83 gardenier, geb.datum 13.3.1779, ongehuwd ovl.

VII-CJ     Etje Eises, dochter van Eise Harryts (VI-CA) en Jannigje Meinerts.

Etje was gehuwd met Steven Walings Proost, zoon van Waling Daams Proost en Maartie Clases. Steven, bakker, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op vrijdag 5 november 1723 te St. Annaparochie.

Tegelijk gedoopt met zuster.

Van Steven en Etje is een kind bekend:

1   Eise Stevens Proost, bakker, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 5 januari 1755, is overleden voor donderdag 1 februari 1798. Eise werd hoogstens 43 jaar en 27 dagen.

Hyp.bk 18.6.1806/1.2.1804. Procl.bk 1.2.1798.

Eise trouwt op zondag 24 oktober 1779 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Pleuntje Klases, dochter van Claas Jeppes en Gepkje Clases Pluimer. Pleuntje is gedoopt op maandag 11 april 1746 te Vrouwenparochie.

VII-CK    Ettje Hendricks, dochter van Hendrick Feyckes (VI-CB) en Etje Meinerts, is geboren 1723 of 1724, is overleden voor maandag 22 december 1760. Ettje werd hoogstens 36 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

1758 Vrp. eigenr 1/2 nr. 20, 1768 de kk. id. (ieder 1/4 v. 1/2).

GJ2008/53.

Ettje trouwt op zondag 30 oktober 1740 te Vrouwenparochie op hoogstens 16-jarige leeftijd (1) met Johannes Dirks, zoon van Dirk Beernts en Welmoed Johannes. Johannes, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 11 oktober 1755.

Bnr 216. 1748 gebr. nr. 20.

Hyp.bk 14.11./11.10.1755 E.H. wed. J.D. o. Vrp. verk. 1/2 v. sate lands gr. 46 mg oud gep. land met deftige huisinge en sch., ten O. v. Vrp., stem nr 20.; Gerben Hendriks heeft andere helft. Aut. 22.12.1760 Gerben Jans, huism. Zdh. Vrp. cur. 1749 Vrp. boer, goed beslag 6 +1 80.0.0. HB64/70 28.10.1768 rek. d. Gerben Jans Docter, hsm. Zdh. Vrp. Hyp.bk 4.7.1743/16.5.1738 e.l. OBZ. Hyp.bk 28.9.1763/9.1.1750 Joh. Dirks volm. Vrp. verhuurt sate op Oost v. Vrp. gr. 54m.450r. a. Jan Cl. Eernstes 50m. en Ytie Pieters 4 m.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Clases.

Beiden v. Vrp.

Van Johannes en Ettje zijn twee kinderen bekend:

1   Metje Johannes is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Vrouwenparochie.

Metje trouwt op zondag 1 juli 1764 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met Jacob Ydes. Jacob, timmerman, wonende te Stiens.

Bnr 216. 1768 /78 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.

HB67/662 6.1.1783 taxatie inventaris Jacob Aedes mr grofsmid OBZ.

2   Dirk Johannes Kors, verver, wonende te Menldum, is gedoopt op zondag 24 augustus 1749 te Vrouwenparochie.

Bnr 216. 1768/78 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.

Ettje trouwt op zondag 1 juni 1755 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd (2) met Claas Jan Dankerts, zoon van Jan Clases en Grietje Jacobs. Claas, hospes, wonende te Vrouwenparochie.

1768 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.

Aut. 13.4.1769 cur. k. Gerben Jans Docter, huism. Vrp. Hyp.bk 7.4.1756 inboedel wordt getaxeerd wegens schuld.

Beiden v. Vrp.

Van Claas en Ettje is een kind bekend:

3   Gerben Clases Dankert, kastelein, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 12 november 1783.

Bnr 216. 1778 Vrp. eigenr 1/4 nr.20. Recesbk 26.3.1781 G.Cl. Dankerts, kastelein Vrp. Procl.bk 12.11.1783 de wed. te Hallum verk.  stemnr 20. FER80/103 Gerben Cl. Dankert, koopm. te Hallum neemt helft van boerderij stemnr 20 te Vrp. gr. 21 1/2 mg over van kk uit 1e huw. v. Ettje Hendriks 11.1.1783/3.7.1783.

Gerben was gehuwd met Geertje Klazes.

VII-CL    Sytske Cornelis van Dussen, dochter van Cornelis Arjens (VI-CC) en Trijntje Gaukes, is gedoopt op zondag 22 juli 1759 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 19 april 1821. Sytske werd 61 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Sytske trouwt op zondag 17 mei 1789 te St. Annaparochie op 29-jarige leeftijd met Douwe Reinders Schat, zie VII-AY.

VII-CM   Aagje Sjoerds Jonker, dochter van Sjoerd Dirks Jonker (VI-CD) en Antje Arjens, is gedoopt op zondag 10 april 1746 te St. Annaparochie, is overleden op dinsdag 4 november 1834 te St. Jacobiparochie. Aagje werd 88 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Aagje was gehuwd (1) met Abelius Jarichs Schenkius, zoon van Jarich Abelius Schenkius en Sjoukje Tjalkes. Abelius, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk april 1774 Abelius en Jarich Jarichs Schenkius gebr., brouwers St. Jp. Hyp.bk 19.1.1790/30.1.1782 Abelius en Jarich J.Sch. brouwers en kooplieden St. Jp.

Van Abelius en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1   Sjoukje Abelius Schenkius is gedoopt op zondag 15 oktober 1775 te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 23 juni 1810. Sjoukje werd hoogstens 34 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

HB66/300 1.2.1809 sch. en deling Sjoukje hertr. D.R., Neeltje krijgt 1800 cg., Arjen Jans Goor aangeh. oom en Waling Tymens cur.

HB66/427 23.6.1810 inv. sth. Sj.A.Sch., hsvr. Dirk Reins, Kl.A.Wassenaar en Ouwe W. Koning mr brouwer, cur. Neeltje Kl. K., veel obligaties op particulieren massaal met Antje A. Sch.(totaal 14.455 cg.).

Sjoukje was gehuwd (1) met Klaas Beerts Kuiken, zoon van Beert Walings Kuiken en Neeltje Clases Wassenaar.

Aut. 28.1.1809

Sjoukje trouwt in 1808 op 33-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Dirk Reins Kuiken, zoon van Rein Gaukes en Neeltje Tiemens Kuiken. Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 3 juni 1786.

Bnr 65. 1811 St. Jp., 128 boer.

Dirk was later gehuwd (2) met Baukje Jans Plat (zie VII-DQ.1).

2   Antje Abelius Schenkius is gedoopt op zondag 6 september 1778 te St. Jacobiparochie.

Antje was gehuwd (1) met Ouwe Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning (VII-K) en Tjerkje Ouwes de Vries. Ouwe, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 19 december 1774.

1811 St. Jp. 240 brouwer.

Antje was gehuwd (2) met N.N..

Aagje was gehuwd (2) met Jarich Jarichs Schenkius, zoon van Jarich Abelius Schenkius en Sjoukje Tjalkes. Jarich, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk april 1774 Abelius en Jarich Jarichs Schenkius gebr. brouwers St. Jp.

VII-CN    Grietje Sjoerds Jonker, dochter van Sjoerd Dirks Jonker (VI-CD) en Antje Arjens, is gedoopt op zondag 25 mei 1749 te St. Jacobiparochie.

Grietje was gehuwd met Wymer Gerbens Bouritius, zoon van Akke Arjens of Gerben Wymers. Wymer, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 3 mei 1754.

1811 St. Jp. 196 W.G. Brantjes bakker.

Van Wymer en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Gerben Wiemers Bouritius, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 24 december 1786.

1811 St. Jp. 196 werkman.

2   Aagje Wiemers is gedoopt op zondag 8 november 1789 te St. Jacobiparochie.

Aagje was gehuwd met Pieter Siemens, zoon van Simon Alderts en Aaltje Harmens. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 7 februari 1779 aldaar.

Hyp.bk 10.6.1807/id.

VII-CO    Maaike Sjoerds, dochter van Sjoerd Dirks Jonker (VI-CD) en Antje Arjens, is gedoopt op zondag 12 mei 1754 te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 5 maart 1794. Maaike werd hoogstens 39 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Maaike was gehuwd (1) met Dirk Dirks, zie VII-AH.

Maaike was gehuwd (2) met Bindert Arjens Mug, zoon van Arjen Arjens Poesje en Antje Annes. Bindert, wolkammer en deurwaarder, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 28 augustus 1768.

Dorprechter HB66/20 5.3.1794 inv. sth. M. Sj. 2 voorkk. en 2 kk. bij B.A.M. 1811 St. Jp. 269 deurwaarder.

Bindert was later gehuwd (2) met Trijntje Pieters Looyenga.

VII-CP     Jantje Sjoerds Jonker, dochter van Sjoerd Dirks Jonker (VI-CD) en Antje Arjens, is gedoopt op zondag 27 februari 1763 te St. Jacobiparochie.

Jantje was gehuwd met Jildert Roelofs, zoon van Roelof Hendriks (VII-BM) en Janke Jillerts. Jildert, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 20 januari 1760 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 22 september 1822. Jildert werd 62 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Hyp.bk 16.10.1796/13.11.1788. Hyp.bk 4/3.2.1808 J.R. en zijn 2 kk. bij wln 1e vrouw J.Sj. 1811 St. Jp. 297 koopman, geb.datum 5.12.1758.

Van Jildert en Jantje is een kind bekend:

1   Sjoerd Jilderts Zuidema, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 27 mei 1789.

1811 St. Jp. 297 koopman.

VII-CQ    Jannigje Wybes, dochter van Wybe Arjens (VI-CE) en Maartje Lammerts.

Jannigje trouwt op zondag 29 juni 1760 te St. Jacobiparochie (1) met Marten Arjens Mich, zoon van Arien Jans Mich en Douwtje Martens. Marten, kastelein, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 februari 1786.

In 1753 minderj., gezien patroniem 2e vrouw, zou het een kind uit 2e huw. kunnen zijn, doch in hyp.bk wordt uitdrukkelijk vermeld uit 1e huw. Prot.bk 30.9.1772 bij verkoop boerderij ouders blijkt M.A. inderdaad uit 2e huw.

Bij huwelijk vermeld dat hij kramer is. Aut. 12.6.1779 cur. kk. Willem Arjens Mig. Aut. 13.2.1786 M.A. ovl., J.W., kasteleinske hertr. Arjen Wybes Steensma, huism. St. Jp., cur. kk. Marten Ouwes, huism. o. Tzummarum en Dirk Dirks, koopman St. Jp. HB67/826 20.2.1786 inv. t.h.v. Jannigje Wybes, wed. M.A.M., is hertrouwd met A.W.Steensma.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1   Wybe Martens is gedoopt op zondag 10 mei 1761 te St. Jacobarochie.

2   Maartje Martens is gedoopt op zondag 24 januari 1768, is overleden voor maandag 20 februari 1786. Maartje werd hoogstens 18 jaar en 27 dagen.

3   Doutje Martens Kramer is gedoopt op zondag 18 november 1770.

Doutje was gehuwd met Stindert Hendriks Buikstra, zoon van Hendrik Jeltes (VI-G) en Jannigje Pybes. Stindert, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 13 mei 1763 aldaar.

Bnr 9. Hyp.bk mrt 1810/10.7.1807 huism. OBD o. St. Jp. Recesbk 8.12.1806 erven Schelte Wijbenga, Harl., zeggen huur op aan S.H. en D.M. o. St. Jp. van zathe. Procl.bk 20.5.1807.

4   Wybe Martens Kramer, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 24 september 1775 aldaar, is overleden op vrijdag 12 juni 1840 aldaar. Wybe werd 64 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Bnr 66. 1811 St. Jp. 85 boer.

Wybe was gehuwd met Sieuwke Beerts Kuiken, dochter van Beert Reinders Kuiken en Neeltje Cornelis Kuiken.

5   Lammert Martens Kramer, herbergier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 19 december 1780, is gedoopt op zondag 7 januari 1781 aldaar.

1811 St. Jp. 236 herbergier, geb.datum 19.12.1781.

Jannigje was gehuwd (2) met Arjen Wiebes Steensma, zie VII-BT.

VII-CR    Aaltje Wybes, dochter van Wybe Arjens (VI-CE) en Maartje Lammerts.

Aaltje was gehuwd met Marten Ouwes, zie VII-J.

VII-CS     Lammert Wybes, zoon van Wybe Arjens (VI-CE) en Maartje Lammerts, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1783.

HB67/668 11.3.1783 sch. en deling: Lijsbet Jans wed. L.W., nu x Joh. Alles, Jan Abrams grv. en Marten Ouwes aangeh.oom.

Lammert trouwt op zondag 25 maart 1770 te St. Jacobiparochie met Lijsbet Jans, dochter van Jan Abrahams en (?)Atje Johannes.

Lijsbet was eerder gehuwd (1) met Johannes Alles Donja (zie V-U.5).

Beiden v. St. Jp.

Van Lammert en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1   Maartje Lammerts is gedoopt op zondag 17 februari 1771 te St. Jacobiparochie.

2   Jan Lammerts is gedoopt op zondag 14 juni 1778 te St. Jacobiparochie.

VII-CT     Jarich Martens Dijkstra, zoon van (?)Marten Arjens (VI-CF) en Antje Jarichs, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 1 september 1768.

1811 St. Jp. 156 werkman; datum doop 29.1.1769, geb.datum dpbk 9.1.1769

Jarich was gehuwd met Trijntje Berends, dochter van Berend Doekes en Pietje Pieters. Trijntje is geboren 1768 of 1769, is overleden op zondag 8 mei 1836 te St. Annaparochie. Trijntje werd hoogstens 67 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Jarich en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Pietje Jarichs Dijkstra is gedoopt op zondag 21 januari 1798 te St. Jacobiparochie.

Pietje was gehuwd met Andries Andriessen, zoon van Doeke Andriessen en Rixtje Hantjes Spoelstra. Andries is gedoopt op zondag 2 december 1798 te Beetgum.

2   Trijntje Jarichs Dijkstra is geboren 1805 of 1806 te Minnertsga.

3   Neeltje Jarichs Dijkstra is geboren 1809 of 1810 te Minnertsga.

VII-CU    Atje Annes Faber, dochter van Anne Sjoerds (VI-CG) en Trijntie Walings, is gedoopt op zondag 4 juni 1758 te St. Jacobiparochie.

Atje was gehuwd met (?)Jan Ulbes, zoon van Ulbe Pieters en Antje Sickes. (?)Jan, wonende te St. Jacobiparochie.

Van (?)Jan en Atje zijn drie kinderen bekend:

1   Ulbe Jans Rot, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 27 januari 1784, is gedoopt op zondag 15 februari 1784 aldaar.

1811 St. Jp. 287 werkman, geb.datum 6.1.1784.

2   Antje Jans Rot is gedoopt op maandag 16 april 1792 te St. Jacobiparochie.

3   Trijntje Jans Rot is gedoopt op zondag 26 maart 1797 te St. Jacobiparochie.

VII-CV    Antje Jacobs Twijnstra, dochter van Jacob Jacobs Twijnstra (VI-CI) en Sytske Rienks, is overleden op zaterdag 6 september 1834 te St. Annaparochie.

Antje trouwt op zondag 11 november 1781 te Marrum met Jan Siedzes Boersma. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 110, 128.  1832 op “Walburg”.

Hij v. W.Nijkerk, zij v. Marrum.

Van Jan en Antje is een kind bekend:

1   Jacob Jans Boersma, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120.

VII-CW   Jan Jacobs Twijnstra, zoon van Jacob Jacobs Twijnstra (VI-CI) en Grietje Jans.

Jan was gehuwd met Christina Hanekroot.

Domineesdr uit Finkum.

Van Jan en Christina is een kind bekend:

1   Aaltje Jans Twijnstra.

Aaltje was gehuwd (1) met Arjen Jans Osinga, zoon van Jan Arjens Osinga en Swobkje Jans Mollema.

Bnr 53, 54, 55.

Aaltje was gehuwd (2) met Botte Wiglius Schultetus Aenee. Botte, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 45.

Botte was later gehuwd (2) met Maartje Gosses de Boer.

VII-CX    Maartje Hendriks Kas, dochter van Hendrik Jans Kas (VI-CP) en Antje Klases, is gedoopt op zondag 26 november 1780 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd met Arjen Lases Kas, zoon van Laas Alberts en Trijntje Arjens. Arjen, slager en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 17 april 1785 aldaar, is overleden op maandag 9 april 1821. Arjen werd 35 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

1811 St. Jp. 202 slager, geb.datum 11.3.1788; bij ovl. 36 jr en werkman.

Van Arjen en Maartje is een kind bekend:

1   Hendrik Arjens Kas.

VII-CY    Jan Jelles, zoon van Jelle Wybrens (VI-CQ) en Hendrikje Sjardes, boer en schipper, wonende te St. Annaparochie.

1778 St. Ap. gebr. nr.14.

Hyp.bk 14.9.1809/14.9.1800(?!) de wed sch. a. timmerman inz. materialen huis Zuidend St. Ap. en snikschip door wln man bevaren.

Jan trouwt op zondag 24 juni 1787 te St. Annaparochie met de 34-jarige Tjerkje Foppes, dochter van Foppe Douwes en Aagje Jobs. Tjerkje is gedoopt op zondag 17 december 1752 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 26 juli 1811. Tjerkje werd 58 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Tjerkje was eerder gehuwd (1) met Job Tijssen (zie V-BO.1).

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Tjerkje zijn twee kinderen bekend:

1   Aagje Jans Visser is gedoopt op zondag 13 april 1788 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 7 april 1836 aldaar. Aagje werd 47 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Aagje was gehuwd met Jan Jans de Groot, kind van Jan Michiels en Saeske Tijsses. Jan, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren op zondag 20 juli 1777, is overleden op woensdag 15 november 1826. Jan werd 49 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

1811 St. Ap.81 werkman

2   Hendrikje Jans is gedoopt op zondag 4 juli 1790 te St. Annaparochie.

VII-CZ    Sjarde Jelles Visser, zoon van Jelle Wybrens (VI-CQ) en Hendrikje Sjardes, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 3 december 1758 te Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 20 april 1825. Sjarde werd 66 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

1811 St. Ap. 191 werkman. Vlgs ovl.akte 76 jr. BP wand. 105 Warmoesstr.24. Procl.bk 23.10.1788.

Sjarde trouwt op zondag 1 juni 1788 te St. Annaparochie op 29-jarige leeftijd met Sieuwke Symens Bijlsma, dochter van Symen Tjerks en Gaatske Tijses.

Beiden v. St. Ap.

Van Sjarde en Sieuwke zijn twee kinderen bekend:

1   Gaatske Sjardes Visser.

Gaatske trouwt op dinsdag 18 januari 1814 te Het Bildt met de 27-jarige Jan Jakobs Vogelzang, zoon van Jacob Johannes en Trijntje Jans. Jan is gedoopt op zondag 26 februari 1786 te St. Annaparochie.

2   Hendrikje Sjardes Visser is gedoopt op zondag 5 april 1789 te St. Annaparochie.

Hendrikje trouwt op zondag 11 november 1810 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Harmens Dijkstra, zoon van Harmen Jans Oostvries en Elske Jans. Jan is geboren op donderdag 30 april 1789, is gedoopt op zondag 31 mei 1789 te St. Jacobiparochie.

1811 St. Jp. 223 J.H. Oostvries werkmna, geb.datum 6.6.1789.

VII-DA    Trijntje Aukes Oostringa, dochter van Auke Sybrens (VI-CU) en Klaasje Jans.

Trijntje trouwt op zondag 11 december 1803 te St. Annaparochie met de 29-jarige Pieter Pieters Bokma, zoon van Pieter Jans en Janke Pieters. Pieter, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 17 april 1774, is gedoopt op zondag 15 mei 1774 aldaar, is overleden op woensdag 12 april 1837 aldaar. Pieter werd 62 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Bnr 131. Bij ovl. werkman. 1811 St. Ap. 15 boer.

Pieter was later gehuwd (2) met Froukje Pieters Hemrika.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Klaaske Pieters Bokma is gedoopt op zondag 12 augustus 1804 te St. Annaparochie.

2   Renske Pieters Bokma is gedoopt op zondag 26 april 1807 te St. Annaparochie.

3   Auke Pieters Bokma is gedoopt op zondag 18 maart 1810 te St. Annapaorchie.

VII-DB    Geertje Sybes Kamminga, dochter van Sybe Wiegers (VI-CY) en Trijntje Jacobs.

Geertje trouwt op zondag 11 februari 1787 te St. Annaparochie met de 32-jarige Job Foppes de With, zoon van Foppe Douwes en Aagje Jobs. Job, werkman en schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 6 december 1754.

1811 St. Ap. 155 werkman. BP wand.102 Warmoesstr. 18 snikschipper.

Beiden v. St. Ap.

Van Job en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Jobs de With.

2   Foppe Jobs de With.

Foppe was gehuwd met Grietje Hendriks Lep, dochter van Hendrik Dirks Lep en Aaltje Sjoerds Stienstra. Grietje is geboren 1798 of 1799.

VII-DC    Jannigje Leenderts, dochter van Leendert Pieters (VI-DT) en (?)Mintje Reins (VI-CZ), is gedoopt op zondag 18 april 1762 te St. Jacobiparochie.

Jannigje was gehuwd met Klaas Hendriks Pluimer, zoon van Hendrik Arjens en Geertje Klases Pluimer. Klaas, werkman en onderwijzer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 1 april 1770 aldaar, is overleden op vrijdag 26 april 1833. Klaas werd 63 jaar en 25 dagen.

1811 St. Jp. 206 werkman, geb.datum 4.3.1770, bij ovl. onderwijzer 63 jr.

Klaas was later gehuwd (2) met Maartje Klases Kaper.

Van Klaas en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1   Leendert Klazes Pluimer is gedoopt op maandag 3 april 1741 te St. Jacobiparochie.

2   Hendrik Klazes Pluimer is geboren op vrijdag 12 december 1788, is gedoopt op zondag 1 februari 1789 te St. Jacobiparochie.

3   Geertje Klazes Pluimer is gedoopt op zondag 30 december 1792 te St. Jacobiparochie.

4   Mintje Klazes Pluimer is gedoopt op zondag 26 oktober 1794 te St. Jacobiparochie.

VII-DD    Grietje Leenderts, dochter van Leendert Pieters (VI-DT) en (?)Mintje Reins (VI-CZ), is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te St. Jacobiparochie, is overleden op zondag 31 december 1826. Grietje werd 61 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Grietje was gehuwd met Feike Pieters Prosje, zie VII-BO.

VII-DE    Grietje Tietes de Jong, dochter van Tiete Tietes (VI-DA) en Sytske Reinders.

Bnr 252.

Grietje was gehuwd met Pieter Sjoerds de Boer, zoon van Sjoerd Pieters en Naentske Aebeles. Pieter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 3 oktober 1809.

Bnr 207, 252.  1778/88 gebr. nr. II en 15 1/2 m in nr.25. k.2.

HB66/344 3e v.d. wijnmaand 1809 inv. sth. P.Sj. hsm. Vrp., Sipke en Auke Sjoerds, huisl. St. Ap. met Gr.T. 2e hsvr. cur. 4 kk. Aut. 3.10.1809.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Rinske Folkerts.

Van Pieter en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   Sjoerd Pieters de Boer is gedoopt op zondag 22 februari 1784 te Vrouwenprochie.

2   Sytske Pieters de Boer is gedoopt op zondag 28 mei 1786.

Sytske was gehuwd met Jacob Jans Boersma. Jacob, boer, wonende te St. Annaparocchie.

Stemnr 28/22.

3   Trijntje Pieters de Boer is gedoopt op zondag 29 juni 1788 te Vrouwenparochie.

Trijntje was gehuwd met Wybe Scheltes Brolsma, zoon van Schelte Jans en Sytske Wybes (V-BM.1). Wybe, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 14 januari 1784.

1811 Vrp. 144 boer.

4   Antje Pieters de Boer is gedoopt op zondag 15 april 1792 te Vrouwenparochie.

VII-DF    Antje Tietes de Jong, dochter van Tiete Tietes (VI-DA) en Sytske Reinders.

Antje trouwt op donderdag 1 mei 1783 te St. Annaparochie met Sybren Sytses Jaarsma. Sybren, wolkammer en koopman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 15.10.1796/212.10.1783 en16.12.1795. Procl.bk 18.4.1803.

Datum is att. nr. Vrp., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Sybren en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Tiete Sybrens Jaarsma.

2   Sytze Sybrens Jaarsma, werkman en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 13 november 1785.

1811 St. Ap. 178 koopman, bij ovl. werkman.

Sytze trouwt op zondag 27 mei 1810 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met de hoogstens 23-jarige Akke Pieters de Kuur, dochter van Pieter Luitzens de Kuur (V-CA.2) en Antje Klazes de Vries. Akke is geboren 1786 of 1787, is overleden op donderdag 31 mei 1838. Akke werd hoogstens 51 jaar en 5 maanden.

VII-DG    Reinder Tietes de Jong, zoon van Tiete Tietes (VI-DA) en Sytske Reinders, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 5 februari 1769, is overleden op maandag 10 juni 1833. Reinder werd 64 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Reinder trouwt op zondag 17 mei 1795 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Rinske Cornelis Crap, dochter van Cornelis Teunis Crab (VI-T) en Wytske Jans.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Rinske is een kind bekend:

1   Tiete Reinders de Jong, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1825 stemnr 46/37.

VII-DH    Dirk Dirks de Jong, zoon van Dirk Dirks de Jong (.) (VI-DB) en Trijntje Reinders, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 218. HB66/259 20.4.1801 sch. en deling Antje hertr. Gerrit Jans, 4 voorkk. krijgen 2400 cg., Dirk Dirks Blaumuts, hsm. o. St. Ap. grv. en Eeltje Joh. aangeh. oom.

Procl.bk 1.5.1784 hsm. o. St. Jp., id. 21.10.1789 huurder v. “De Stelp” NBD o. St. Jp. die gekocht wordt door Folkert Maurits.

Dirk trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Arjens Slim, zie VII-BE.

VII-DI     Reinder Dirks de Jong, zoon van Dirk Dirks de Jong (.) (VI-DB) en Trijntje Reinders, wonende te Oudeleye.

Procl.bk 22.8.1805 e.l. op e Leye o. Finkum kopen huisje met grond bij OBZ.

Reinder trouwt op zondag 19 mei 1793 te St. Annaparochie met de 22-jarige Trijntje Ypes, dochter van Ype Pieters en Dieucke Pieters. Trijntje is geboren op zondag 30 december 1770, is gedoopt op zondag 17 februari 1771 te Vrouwenparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Reinder en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Dieuwke Reinders de Jong is geboren tussen 8 en 1797.

2   Dirk Reinders de Jong is gedoopt 1793 of 1794.

VII-DJ     Grietje Dirks de Jong, dochter van Dirk Dirks de Jong (.) (VI-DB) en Trijntje Reinders, is geboren op zondag 6 juli 1777 te St. Annaparochie.

Grietje was gehuwd (1) met Cornelis Reins van der Zee, zoon van Rein Gerrits Krottje en Neeltje Rienks. Cornelis, gardenier, is overleden op maandag 12 februari 1844 te Vrouwenparochie.

Grietje was gehuwd (2) met Gerben Gerbens de Jong, zoon van Gerben Gosses en Sjoerdtje Feyes. Gerben is geboren op zondag 18 december 1768, is gedoopt op zondag 29 januari 1769 te Vrouwenparochie.

Van Gerben en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Dirk Gerbens de Jong, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 67.

Dirk was gehuwd met Tjerkje Hendriks Koning, dochter van Hendrik Willems Koning en Tetje Cornelis de Groot.

Tjerkje was eerder gehuwd (1) met Pieter Pieters Koning.

2   Gerben Gerbens de Jong is geboren op zondag 6 december 1801.

Bnr 205, 247.

VII-DK    Trijntje Harrents Kramer, dochter van Harrent Arjens Mich (VI-DE) en Lijntje Stevens, is overleden op dinsdag 11 november 1823 te Tzummarum.

Bij ovl. winkelierse.

Trijntje was gehuwd met Symen Arjens Jonker, zoon van Arjen Dirks Joncker en Trijntje Symens. Symen, gardenier, wonende te Tzummarum en te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 11 juli 1756 aldaar.

Bnr 1. 1811 St. Jp. 145 gardenier.

Van Symen en Trijntje is een kind bekend:

1   Harrent Symens Jonker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1800, is overleden op donderdag 20 december 1860 aldaar. Harrent werd 60 jaar.

VII-DL    Arjaantje IJsbrands, dochter van IJsbrand Arjens (VI-DJ) en Jisseltje Pieters, is gedoopt op zondag 20 februari 1785 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 1 januari 1809 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 42-jarige Jarig Dirks, zie VII-AB.

Arjaantje trouwt op zondag 18 november 1810 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Dirk Allerts Ronda, zie VII-AM.

VII-DM   Ymkje Theunis Crap, dochter van Teunis Cornelis Crap (VII-Z) en Amerens Reinders Wassenaar (VI-DM).

Ymkje was gehuwd met Gerrit Willems Wassenaar, zoon van Willem Gerrits (VI-BO.1) en Grietje Klazes Wassenaar. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 47, 48, 49, 50, 142.   Wass.bk/298. 1811 St. Jp. 172 boer.

Van Gerrit en Ymkje zijn twee kinderen bekend:

1   Grietje Gerrits Wassenaar.

Grietje was gehuwd met Wop Hendriks Koning, zoon van Hendrik Willems Koning en Tetje Cornelis de Groot.

Bnr 43.

2   Theunis Gerrits Wassenaar, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 142.

VII-DN    Claas Clases Post, zoon van Claas Clases Postma (VI-DO) en Maartje Cornelis Schierhuis, is gedoopt op zondag 8 april 1759 te St. Jacobiparochie.

Bnr 215. Recesbk 23.10.1797 Cl. Cl. Post huisman Vrp.

Claas trouwt op zondag 21 juli 1782 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met Aagje Arjens.

NB bij huwelijk Aagje Harmens! Zou dr kunnen zijn van Arjen Dirks Joncker.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1   Klaas Klases Post, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 18 december 1783, is gedoopt op zondag 25 januari 1784 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 19 januari 1860. Klaas werd 76 jaar, 1 maand en 1 dag.

Bnr 61? 1811 St. Ap.209 waard.

2   Lijsbet Klases Post is geboren op zaterdag 24 december 1785, is gedoopt op zondag 5 februari 1786 te St. Jacobiparochie.

Lijsbet was gehuwd met Jan Cornelis Crap, zoon van Cornelis Teunis Crab (VI-T) en Wytske Jans. Jan, gardenier, wonende te Vrouwenparochie.

Procl.bk 2.4.1808.

VII-DO    Meindert Tjebbes Walburg, zoon van Tjebbe Meinderts (VI-DQ) en Aaltje Alles, boer en kastelein, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 aldaar.

Bnr 128. 1811 St. Ap.21 boer Hyp.bk 10.1.1803/14.9.1803 e.l. huren herberg, St. Ap. Recesbk 24.1.1803 e.l. casteleins St. Ap.

Meindert trouwt op zondag 4 mei 1800 te St. AnnaparochiettBeiden v. St. Ap. op 25-jarige leeftijd met Aafje Piers, zie VII-V.

VII-DP    Jannigje Tjebbes Walburg, dochter van Tjebbe Meinderts (VI-DQ) en Aaltje Alles.

Jannigje was gehuwd met Anne Douwes Borger, zoon van Douwe Arjens Borger en Geeske Jans. Anne, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 15 oktober 1765, is overleden op zaterdag 24 januari 1835. Anne werd 69 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Bnr 153. 1811 St. Ap. 76 boer.

Van Anne en Jannigje is een kind bekend:

1   Aaltje Annes Borger is geboren 1787 of 1788, is overleden op maandag 29 december 1828. Aaltje werd hoogstens 40 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Aaltje was gehuwd met Jan Cornelis de Vries, zoon van Cornelis Jans de Vries en Trijntje Johannes Hoitsma. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 23 augustus 1785, is overleden op zaterdag 9 februari 1833 aldaar. Jan werd 47 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Bnr 215. Vrp. 1811 97 boer.

VII-DQ    Jannigje Wybrens, dochter van Wybren Arjens (VI-DR) en Maartje Meinderts.

Vlgs ovl.akte dr Baukje patroniem moeder Reinders (kw.st. Kees Kuiken).

Jannigje was gehuwd met Jan Lases Plat, zie VII-E.1.

Van Jan en Jannigje is een kind bekend:

1   Baukje Jans Plat.

Baukje trouwt op maandag 28 maart 1814 te het Bidlt met de 27-jarige Dirk Reins Kuiken, zie VII-CM.1.

 

Index

(Kuiken)

Jan Jacobs IV-L.

(Slim)

Aafje Simons V-AK.2;  Aeghie Symens III-P.3;  Antie Cornelis VI-BA;  Arien Symens III-C, III-L, III-P, IV-V;  Arjaantje Cornelis VI-BB;  Arjaantje Simons VI-AX;  Baukje Cornelis V-AL.5;  Cornelis Ariens III-C;  Cornelis Arjens V-AL;  Dieuwer Ariens IV-L;  Fookel Ariens III-L;  Heyman Arjens IV-V.3;  Simon Arjens V-AK;  Symen Ariens III-H.1, III-P;  Trijntje Ariens III-AD, III-AH;  Trijntje Cornelis V-AL.6;  Trijntje Simons VI-AW.

(Ysselstein)

Ebeltje Jans IV-N.

Aartsma

Claas Aarts VI-DN.

Abrams

Trijntje VI-CN.1.

Adema

Pieter Jarichs IV-N.2.

Aenee

Botte Wiglius Schultetus VII-CW.1.

Andriessen

Andries VII-CT.1;  Doeke VII-CT.1.

Andringa

Janke Sybes IV-BC.4;  Lioetske Sybes V-AY;  Sybe Johannes V-AY.

Appelhof

Ouwe Piebes VII-I.3.

Baard

Sipke Beernts V-BA.

Baardt

Beernt Sipkes V-BA.

Backer

Antje Cornelis V-AH.1;  Cornelis Dirks V-AH;  Dirk Cornelis IV-T;  Dirkje Cornelis V-AH.4;  Lijsbet Cornelis V-AH.2;  Trijntje Cornelis V-AH.3.

Bakker

Amarens Pieters VII-BK.4;  Arjen Cornelis VI-AZ.1;  Dirk Arjens VII-BA;  Jan Pieters VII-BK.3;  Ytje Dirks VII-BA.

Beer, de

Geertje Sjoerds VII-BY.

Beidschat

Trijntje Jacobs VI-AY.8, VI-AZ.1.

Bekius

Allerd Douwes VII-AX.1;  Botje Joukes VI-DP.6;  Douwe Allerds VII-AX.1;  Jouke Douwes VI-DP.6.

Bergenpas

Gerrit Tylemans V-B.

Bijlsma

Sieuwke Symens VII-CZ.

Bildt, de

Jan Abrahams VII-BC.2.

Bilstra

Trijntje Allerts VI-CD.4, VII-F.1.

Binnerts

Sjoerd Gerben VI-S.3.

Blauw

Jan Johannes V-H;  Johannes Jacobs V-H;  Johannes Jans V-H.2;  Rinske Jans V-H.1.

Bloemsma

Aaltje Binnes VII-D.

Blomsma

Grietje Jans VI-BJ.

Boer, de

Antje Paulus VI-BQ.4;  Antje Pieters VII-DE.4;  Arjaantje Gosses VII-CD.2;  Maartje Gosses VII-CW.1;  Maartje Martens VII-J.1, VII-K.5;  Pieter Sjoerds VII-DE;  Sjoerd Pieters VII-DE.1;  Sytske Pieters VII-DE.2;  Trijntje Pieters VII-DE.3.

Boersma

Jacob Jans VII-CV.1, VII-DE.2;  Jan Siedzes VII-CV.

Bokma

Auke Pieters VII-DA.3;  Klaaske Pieters VII-DA.1;  Pieter Pieters VII-DA;  Renske Pieters VII-DA.2.

Bolman

Hendrik Jans VI-AF.1.

Bontekoe

Tietje Harings VI-Q.4.

Bonteman

Jan Wybrens VII-T;  Trijntje Jans VII-T.

Boon

Luikje Pieters VI-AO;  Pieter Gerrits VI-AO;  Saapke Pieters VI-DC.

Borger

Aaltje Annes VII-DP.1;  Anne Douwes VII-DP;  Douwe Arjens VII-DP;  Jan Arjens III-AN.2;  Jouke Douwes VI-BA.3.

Bos

(?)Fokeltje Klases VI-CM.1;  Aaltje Beerts VII-BJ.5, VII-BU;  Amerens Beerts VII-BJ.2;  Arjen Beerts VII-AO.2, VII-BJ.3;  Beert Jans VII-BJ;  Jan Beerts VII-BJ.4;  Lijsbeth Jans VII-BK;  Waling Beerts VII-BJ.1.

Bosma

Anne Abrahams VI-CM.1.

Bouma

Anne Klazes VI-K.6;  Dirkje Folkerts VI-K.1;  Folkert Mourins VI-K;  Klaas Folkerts VII-P, VII-Q;  Klaasje Folkerts VI-K.1;  Marten Folkerts VI-K.2;  Mourins Folkerts VI-K.4;  N.N. VII-P.1;  Riemke Folkerts VI-K.6;  Tjerk Folkerts VI-K.3;  Wigle Folkerts VI-K.7.

Bouritius

Gerben Wiemers VII-CN.1;  Wymer Gerbens VII-CN.

Bouwfeint

Aagje Cornelis VII-C, VII-R.

Bouwveint

Cornelis Gerrits VI-AN, VI-B, VI-N;  Grietje Cornelis VI-P, VII-B;  Klaas Cornelis VII-D;  Klaaske Klazes VII-D.1.

Brakel

Dina Jacobs V-D.

Brandenburg

(?)Arien Ariens III-K.3.

Breetje

Jan Walings VI-BH.2;  Steven Jans VI-BH.2.

Brolsma

Antje Jacobs V-BN;  Wybe Scheltes VII-DE.3.

Brouwer

Pieter Cornelis VI-DK.2.

Brouwers

Waling Lammerts VI-DM.1;  Ysbrand Lammerts VII-AP.1.

Bruinsma

Abe Douwes VI-DC.3;  Antje Berends VI-DC.1;  Grietje Douwes VI-DC.4;  Jan Berends VI-DC.2.

Buikstra

Stindert Hendriks VI-G.6, VII-CQ.3.

Buis

Pyter Walings III-Z.1.

Buren

Albert Dirks VII-CE.2, VII-I.1;  Dirk Alberts VI-DE.3, VII-I.1;  Dirkje Alberts VII-CE.2;  Gerrit Dirks VI-DE.3.

Buren, van

Sijke Hoites VI-AA.

Buren., van

Maartje Willems IV-AD;  Willem Willems IV-AD.

Buyrtie

Lourens Jacobs III-AM.

Cornelis

Antje VII-Y.

Crab

Cornelis Teunis VI-T.

Crap

Akke Siedses VII-Y.3;  Cornelis Siedses VII-Y.6;  Jan Cornelis VII-DN.2;  Jarig Siedses VII-Y.2;  Renske Siedses VII-Y.5;  Rinske Cornelis VII-DG;  Syds Cornelis VII-Y;  Teunis Cornelis VI-DK, VI-DM, VII-Z;  Teunis Siedses VII-Y.1;  Ymkje Siedses VII-Y.4;  Ymkje Theunis VII-DM.

Dadema

Attje Meinderts VII-BR.1.

Dalen, van

Aafke Gerrits VI-CJ.

Dankert

Douwe Klases V-I.12;  Gerben Clases VII-CK.3;  Maartje Jans V-I.12, VII-CB;  Sjoerdtje Johannes V-I.12.

Dijk, van

Adam Klazes VI-I.2;  Rinse Douwes VI-BM.6.

Dijkstra

Attje Pieters VII-BY.3;  Gepke Dirks VII-AN;  Gerben Minnes VII-BH.1;  Grietje Gerbens VII-BH.1;  Hendrikje Jacobs VII-AL;  Jan Harmens VII-CZ.2;  Jarich Martens VII-CT;  Klaas Pieters VII-BY.2;  Leendert Sipkes VII-BC.2;  Neeltje Jarichs VII-CT.3;  Pieter Klases V-I.9;  Pietje Jarichs VII-CT.1;  Sjoerd Pieters VII-BY.1;  Tjeerd Reimers VII-M.3;  Trijntje Jarichs VII-CT.2;  Trijntje Leenderts VII-BC.2;  Waling Keimpes VII-AU.1, VII-BI.

Dirks

Melis V-AG.

Docter

Gerben Jans VI-AY.8, VI-AZ.1;  Heert Gerbens VI-AY.8.

Dokter

Jannigje Gerbens VI-AZ.1.

Donia

Harmen Pieters VII-BH.1.

Donja

Johannes Alles V-U.5, VII-CS.

Dussen, van

Arjen Cornelis VI-CC.2;  Sytske Cornelis VII-AY, VII-CL.

Ekoma

Theodora VII-BL.

Faber

Atje Annes VII-CU;  Cornelia Folkerts VII-AE.1;  Doetie Heerkes VI-AT.1;  Folkert Aebes VII-AE.1;  Heerke Dirks VI-AT;  Oepke Tjommes VI-CY.2;  Saakje Dirks VI-AU.

Fedder

Antje Fetses VI-W.2;  Fetse Jacobs V-CF, VI-W;  Jacob Caspers V-CF;  Jacob Fetses VI-W.4;  Saapke Fetses VII-AD.

Feen, van der

Tjitze Jentjes V-AF.1.

Feeren

Arjen Jans VI-AF;  Grietje Jans VII-AK;  Jan Arjens VI-AF;  Janke Jans VI-AF.1.

Fopma

Antje Gerrits VII-I.2;  Antje Gorrits VII-BJ.1;  Doutje Gorrits VII-BY.1;  Gorrit Allerts VII-BJ.1, VII-BY.1;  Heiltje Gorrits VI-DN.

Frenk

Yde Piebes VII-I.2.

Gelder

Aechie Daams V-AB;  Antie Daams IV-Q.2;  Arien Cornelis III-AJ, IV-Q;  Beert Daams V-AA, VI-AR.2;  Cornelis Daams IV-Q.3;  Cornelis Fems III-AJ.1;  Daam Arjens IV-Q;  Daam Beerts VI-AR;  Dirckje Daams IV-Q.6;  Fem Ariens III-AJ;  Fookel Cornelis IV-S;  Gerrit Beerts VII-AV.1;  Hiltje Daams VI-AR.3;  Jannigje Beerts VI-AQ;  Johannes Beerts V-AA.2;  Maartie Daams IV-Q.4;  Rinske Daams VII-AX;  Rinske Gerrits VII-AN, VII-AW;  Tettie Daams IV-Q.1;  Trijntie Jacobs V-AH, VI-BZ.

Gerbranda

Lijsbet Gerrits V-BN.

Glas

Ariaantje Arjens VII-BA.1;  Arjen Martens VII-BA;  Bauke Martens VI-AX.1;  Marten Jeppes VI-AX.

Gorter

Grietje Johannes VII-V.2;  Johannes Leenderts VI-Q.7;  Maartje Johannes VI-Q.7;  Sjoukje Johannes VII-AA.3.

Groeneveld

Gerrit Dirks VII-AU.2;  Jantje Dirks VII-AU.1.

Groenewoud

Gerben Reinders VII-D.1;  Korneliske Dirks VII-BD;  Reinder Gerbens VII-D.1.

Groot, de

Aafje Klazes VII-T.2;  Amerens Wops VII-AO, VII-CG;  Antje Cornelis VII-AG.2;  Antje Klazes VII-AO.2, VII-BJ.3;  Cornelis Wops VII-AG, VII-CB;  Dirk Cornelis VII-AG.4;  Dirkje Cornelis VII-AG.6;  Grietje Klazes VII-CE.1, VII-CF.1;  Grietje Pieters VII-CD.1, VII-K.2;  Hiske Klazes VII-T.3;  Hiske Wops VII-CF;  Jan Jans VII-CY.1;  Jan Klazes VII-T.1;  Jan Wops V-I.8, VI-BW.7;  Johannes Jans VII-AX.1;  Johannes Pieters VII-CD.5;  Klaas Cornelis VII-AG.7;  Klaas Jetzes VII-T;  Klaas Klazes VII-CE.2;  Klaas Pieters VII-CD.2;  Klaas Wops VII-CE;  Klaas Ysbrands VII-X.1;  Maartje Klases VII-AO.1;  Maartje Wops VI-AM, VII-CC;  Marten Johannes VII-AX.1;  Pieter Cornelis VII-AG.5;  Pieter Wops VII-CD;  Rinse Anskes VII-AO.1;  Sybren Klazes VII-AO.3;  Tetje Cornelis VII-AG.3, VII-DJ.1, VII-DM.1, VII-K.4;  Tjitske Klases VI-DB.3, VII-AO.4;  Trijntje Pieters VII-CD.3;  Wop Cornelis VII-AG.1;  Wop Klases VI-AM.4, VII-CE.3;  Wop Pieters VII-AF.1, VII-CD.4;  Ysbrand Klases VII-X.1.

Haan, de

Arjen Wybrens VI-DR.4.

Hallema

Antje Klases VII-AD.2;  Klaas Taekes VII-AD;  Sierk Klases VII-AD.3;  Taeke Klases VII-AD.1;  Trijntje Klases VII-AD.4.

Hanekroot

Christina VII-CW.

Hanf

Frederik VI-DA.5;  Johannes Frederiks VI-DA.5.

Heima

Pietje Abes VII-D.1.

Hemrika

Froukje Pieters VII-DA.

Heringa

Sytske Watzes IV-AE.

Heslinga

Antje Sipkes VI-AZ.1;  Hessel Abes VI-C.1;  Pietje Petrus VI-AZ.1.

Hilarides

Ybeltje Pieters VII-BT.

Hilverda

Anne Lases VI-CJ;  Frans Lases IV-V;  Gerrit Annes VI-CJ, VI-X;  Laas Gerbens V-AG;  Sybrich Lases V-AG.

Hoeksma

Marten Jetzes VI-M.4.

Hoekstra

Antje Ysbrands VI-L.1;  Baukje Cornelis VI-CT;  Dirk Ysbrands VI-L.4, VII-BH.2;  Evertje Clases VI-B, VI-N;  Evertje Jacobs VII-C.1;  Jacob Ysbrands VII-C, VII-R;  Johan Daniël VII-C.2;  Klaas Taekes VI-O.1;  Klaasje Ysbrands VII-S;  Taeke Klases VI-O;  Ysbrand Klases VI-L.

Hoen, ‘t

Antie Hendricks III-W.4;  Arjaantje Cornelis IV-V;  Beert Cornelis V-AF;  Cornelis Dircks V-AG.2;  Cornelis Hendricks III-U.5, IV-S;  Dirck Cornelis V-AG;  Dirkje Barthouts V-AF.1;  Dirkje Franses VI-AV.1;  Folckert Hendricks III-W;  Frans Dircks VI-AV;  Hendrick Folckerts III-W;  Hendrik Cornelis IV-S;  Rins Cornelis III-U.5.

Hofstra

Cornelis Douwes VI-BQ.4;  Dirk Douwes VI-BQ.6.

Hoitsma

Trijntje Johannes VII-DP.1.

Hollander

(?)Dirck Cornelis III-S.4;  Cornelis Pieters III-S.4.

Huigen

Jacob Stevens VII-AE.1;  Steven Fetzens VII-AE.

Isselmonde

(?)Jan Jans III-D.2;  Jan Ariens III-D;  Jan Jans III-D;  Tettie Jans III-D.1;  Trijntie Jans III-D.3.

Jaarsma

Sybren Sytses VII-DF;  Sytze Sybrens VII-DF.2;  Tiete Sybrens VII-DF.1.

Jans

Jacob V-BN.

Jelgerhuis

Cornelis Jans VI-P.2;  Fetje Jans VI-P.4;  Hendrikje Jans VI-P.3;  Jan Klases VI-P, VII-B;  Klaas Jans VI-P.1;  Neeltje Clases V-I.8, VI-BW.7.

Joncker

Arjen Dirks VII-DK;  Dirck Ariens VI-CD.

Jong, de

Antje Dirks VII-AH.1;  Antje Tietes VII-DF;  Arjen Dirks VII-BE.3;  Cornelis Lieuwes VI-BA.2;  Cornelis Reinders VI-DD;  Dieuwke Reinders VII-DI.1;  Dirk Dirks VI-DB, VII-AH.2, VII-BE, VII-BE.4, VII-DH;  Dirk Gerbens VII-DJ.1;  Dirk Reinders VII-DI.2;  Gerben Gerbens VII-DJ, VII-DJ.2;  Gerbrigje Tietes VI-DA.5;  Grietje Dirks VII-DJ;  Grietje Tietes VII-DE;  Itske Willems VI-S.4;  Jacob Pieters VI-DC.1;  Jacob Sierds VII-AN;  Jents Dirks VII-BE.2;  Neeltje Pieters VI-DC.2;  Okke Dirks VI-DB.3, VII-AO.4;  Reinder Cornelis VI-DD.1;  Reinder Dirks VII-DI;  Reinder Tietes VII-DG;  Tiete Reinders VII-DG.1;  Tiete Tietes VI-AY.1, VI-DA.1;  Trijntje Dirks VII-BE.1;  Wieger Cornelis VI-DD.2.

Jonge (Slim), de

Waling Symens IV-U.

Jonge, de

Harrent Pieters III-T;  Pieter Pieters II-D.

Jongman

Jaartje Cornelis VII-AL.2.

Jongsma

Arjen Aarts VII-BV.3;  Douwe Aarts VII-BV.4.

Jonker

Aagje Sjoerds VII-CM;  Grietje Sjoerds VII-CN;  Harrent Symens VII-DK.1;  Jantje Sjoerds VII-CP;  Maartje Sjoerds VI-CD.4, VII-F.1;  Pieter Lenerts IV-P.2;  Sjoerd Dirks VI-CD;  Symen Arjens VII-DK.

Jr.

Lenert Cornelis IV-P.2.

Kamminga

Berber Klases VII-AA;  Geertje Sybes VII-DB;  Jannigje Sybes VI-CY.2;  Rinske Jacobs VII-O.2;  Wieger Sybes VI-CY.3.

Kamstra

Jacob Johannes VII-BT.5.

Kaper

Maartje Klases VII-DC.

Kas

(?)Jan Hendriks V-BR;  (?)Lieuwe Hendriks IV-AY.3;  Antje Hendriks VI-CP.5;  Arjen Lases VII-CX;  Dirk Johannes VI-CO.4;  Hendrik Arjens VII-CX.1;  Hendrik Jans VI-CP;  Hendrik Johannes VI-CO.3;  Hijke Johannes VI-CO.8;  Jan Hendriks VI-CP.1;  Jan Johannes VI-CO.1;  Janke Jans V-BR.4;  Jantje Hendriks VI-CP.6;  Johannes Jans VI-CO;  Johannes Johannes VI-CO.7;  Klaas Johannes VI-CO.6;  Klaasje Hendriks VI-CP.2;  Lieuwe Johannes VI-CO.2, VI-DP.1;  Lijsbet Hendriks VI-CP.4;  Lijsbet Jans V-BR.1;  Maartje Hendriks VII-CX;  Maartje Johannes VI-CO.5.

Kempenaar

Trijntje Keimpes VI-DM.3.

Ket

Marijke Kornelis VI-CY.2.

Keuning

Antje Jouws VI-DH.7;  Ariaantje Jouws VI-DH.8;  Trijntje Jouws VI-DH.2.

Keyser

Wapke Klases VII-AU, VII-BD.

Kievit

Gerben Taekeles VII-BS.1;  Tijs Gerbens VII-BS.1.

Knechje

Claas Cornelis V-F;  Cornelis Clases VI-H;  Cornelis Teunis IV-E;  Johannes Clases V-F.3;  Sara Cornelis VI-H.1;  Trijntje Clases V-F.1;  Trijntje Theunis V-CD.

Koelmans

Hein Jacobs VII-BF.1;  Jacob Heins VII-BF.

Kok

(?)Arien Clases IV-G;  Auke Gerrits VI-AO.1;  Gerrit Arjens IV-G.1;  Grietje Aukes VI-AO.1;  Maartje Arjens V-H.

Koning

Arjen Jouws VI-DH.4;  Gerrit Willems VII-J.1, VII-K.5;  Grietje Mijntjes VI-DH.6;  Hendrik Jous VI-DH.5;  Hendrik Mijntjes VI-V.3;  Hendrik Willems VII-AG.3, VII-DJ.1, VII-DM.1, VII-K.4;  Jouw Mijntjes VI-DH;  Klaasje Jouws VI-DH.3;  Marten Willems VII-K.1;  Mijntje Jouws VI-DH, VI-DH.1, VI-V.3;  Ouwe Willems VII-CM.2, VII-K.3;  Pieter Clases VII-K;  Pieter Pieters VII-DJ.1;  Pieter Willems VII-CD.1, VII-K.2;  Sara Mijntjes VI-DL;  Tjerkje Hendriks VII-DJ.1;  Willem Pieters VII-J.1, VII-K;  Wop Hendriks VII-DM.1.

Kooistra

Antje Meinderts VII-AT;  Gerrit Cornelis VII-AT.4;  Meinert VII-AT.

Koot

Hendrik Symens VI-CN;  Klaas Symens VI-CM;  Maartje Symens V-BQ.2;  Symen Clases V-BQ;  Symen Hendriks VI-CN.1.

Kooy

Arjen Cornelis VII-A.1;  Cornelis Cornelis VII-A.3;  Cornelis Dirks VII-A;  Dirk Cornelis VII-A.2.

Kors

Dirk Johannes VII-CK.2.

Kramer

Aart Arjens VI-DN;  Arjen Johannes VII-AK.6;  Cornelis Pieters VI-BA.2, VII-BK.4;  Dirk Cornelis VII-BK.4;  Dirk Johannes VII-AK.7;  Doutje Martens VI-G.6, VII-CQ.3;  Gerrit Johannes VII-AK.3;  Jan Johannes VII-AK.5;  Jetske Cornelis VI-BA.2;  Johannes Gerrits VII-AK;  Lammert Martens VII-CQ.5;  Lijsbet Johannes VII-AK.8;  Maartje Harrents VI-DE.2, VII-E.3;  Maartje Johannes VII-AK.1;  Sjoukje Johannes VII-AK.2;  Tomesie Johannes VII-AK.4;  Trijntje Harrents VII-DK;  Wybe Martens VII-CQ.4.

Krottje

Rein Gerrits VII-DJ;  Trijntje Reins VII-AS.1.

Kuik

Bartel Dirks VI-Q.4;  Dirk Dirks V-CA.1, VII-AN, VII-AN.3, VII-AW;  Dirkje Dirks VII-AN.2;  Elske Dirks VI-AB.1;  Grietje Clases VII-AF.1, VII-CD, VII-K.2;  Grietje Dirks VI-S.6, VII-AJ;  Hendrikje Dirks VI-AD.3;  Hendrikje Klases VI-AM.4, VII-CE;  Jannigje Dirks VII-AN.5;  Klaasje Klases VI-DO.2;  Maartje Clases VII-AR;  Maartje Dirks VII-AN.4;  Renske Dirks VII-AN.6;  Rinske Bartelds VI-Q.4;  Tetje Dirks VII-AN.1.

Kuiken

Aafje Beerts VI-DM.1;  Amerens Arjens VII-AO.2, VII-BJ;  Amerens Beerts V-AM.1, VI-BC, VI-BQ;  Antje Cornelis V-U.6;  Antje Jacobs VI-AE.5, VII-V.1, VII-W;  Antje Jans V-CA, VI-AA, VI-AL.5;  Arjen Beerts VII-BJ;  Arjen Jacobs V-S, VI-AE.1, VI-AE.6;  Arjen Jans VII-BQ.1;  Aukje Jacobs VI-AE.3;  Beert Arjens V-AM.1;  Beert Hendriks VII-AL;  Beert Jans VI-DM;  Beert Reinders VI-AC.2, VII-CQ.4;  Beert Walings VII-CM.1;  Cornelis Dirks VI-AO.1;  Cornelis Jacobs V-U, VII-AR;  Cornelis Jans VI-AL.2;  Dieuwer Jacobs IV-L.2;  Dirck Jacobs IV-L.3;  Dirk Cornelis VI-AO;  Dirk Reins VII-CM.1, VII-DQ.1;  Eelke Jans VI-AL.7;  Feyckje Jans V-Q;  Fokel Jacobs V-T;  Grietje Jans VI-AL.1;  Hendrikje Cornelis VI-AN, VI-B;  Jacob Arjens VI-AE;  Jacob Beerts VII-AL.2;  Jacob Cornelis VI-AM, VII-CC;  Jacob Jans IV-L, VI-AB;  Jacob Scheltes VI-DO.1;  Jacob Sybrens VI-AK.2;  Jan Arjens V-Q;  Jan Beerts VI-DM, VI-DM.4;  Jan Cornelis VI-AL;  Jan Jacobs V-Q, VI-AB.1, VII-AS;  Jan Jans VI-AL.4;  Jan Sybrens VI-AK.3, VI-G.7;  Klaas Beerts VII-CM.1;  Klaas Jacobs VI-AM.5, VII-BV.1;  Klaasje Jans VII-AK;  Kornelis Jans VI-AL.6;  Lijsbet Beerts VI-DM.3;  Lijsbeth Jacobs VI-O.1;  Maartje Arjens VI-AF, VII-BQ.1;  Maartje Cornelis V-U.5;  Maartje Jans VII-AQ;  Minne Arjens VI-AE.2;  Neeltie Jacobs V-R;  Neeltje Cornelis VI-AC.2, VII-CQ.4;  Neeltje Scheltes VII-BT.6;  Neeltje Tiemens VII-CM.1;  Pieter Dirks VI-AO.2;  Pieter Sybrens VI-AK.7;  Reinder Beerts VI-DM.2;  Riemer Cornelis VII-AR.1;  Rinske Jans VII-AS.1;  Schelte Jacobs VI-DO.1, VII-BT.6;  Sieuwke Beerts VII-CQ.4;  Tetje Jacobs VI-AM.4, VII-CE.3;  Trijntje Beerts VII-AL.1;  Trijntje Jacobs IV-BC, VI-AE.4;  Wop Jacobs VI-AM.2.

Kuiper

Johannes Jacobs VI-AY.

Kuken

Klaasje Beerts VI-AC.2.

Kunst

Gerben Pieters VI-AI.1;  Pieter Gerbens VI-AI.

Kuur

Willem Ypes VI-DJ.1.

Kuur, de

Akke Pieters VII-DF.2;  Pieter Luitzens V-CA.2.

Kuyck

Claas Johannes VII-CD, VII-CE;  Dirck Dircks V-AH, VI-BZ;  Dirck Johannes V-CA.1, VI-AB.1, VI-AD.3, VII-AJ;  Dirk Dirks VI-AJ, VI-BZ, VII-CH;  Evert Jans III-A;  Grietje Johannes V-U;  Jan Dircks III-A, III-Q;  Janke Dircks V-AH;  Johannes Dircks V-U;  Lijsbet Dircks V-AG;  Lijsbet Jans III-Q;  Lijsbeth Johannes VII-AF;  Trijntje Dirks VII-CI.

Kuycken

(?)Jan Tiercks IV-AY;  Maartie Jans IV-AY.

Laan, van der

Aagie Jans VI-AD;  Andries Gerbens VII-BU.2;  Anne Jacobs VI-AD.3;  Dirk Gerbens VI-S.6, VII-AJ.1;  Dirk Jacobs VI-AD.5;  Dirk Jans VII-AI.2;  Gerben Hobbes VII-BU.1, VII-BU.2;  Gerben Jacobs VII-AJ;  Hobbe Gerbens VII-BU.1;  Jacob Jans VII-AI.1;  Jan Jacobs VII-AI;  Jan Jans VI-AD;  Tetje VII-BU.1, VII-BU.2.

Langius

Grietie Walings IV-Y.4;  Waling Gerbens IV-Y.4.

Lep

Grietje Hendriks VII-DB.2;  Hendrik Dirks VII-DB.2;  Jan Klases VI-DJ.

Looyenga

Trijntje Pieters VII-CO.

Mei, van der

Heiltje Arjens V-B.

Meij, van der

Arien Lourens III-M.4;  Claes Lourens III-M.3;  Dirk Hendriks IV-AO;  Dirk Lourens III-M.2;  Geertje Lourens III-M.1;  Grietje Walings V-S;  Hendrick Lourens III-M.5;  Hendrick Philips III-M, III-R;  Joris Philips III-R.1;  Lourens Hendricks III-M;  Philips Hendricks III-R;  Waling Pieters V-S.

Meijer

Cornelis Jacobs VI-AY.9, VI-BQ.6.

Mercator

Antje Dircks IV-AF.3;  Arien Dircks IV-AF.4;  Dirck Arjens IV-AF, IV-AI;  Dirck Dircks V-AY;  Tettie Dircks IV-AF.5;  Trijntje Dicks IV-AF.2.

Meulen, van der

Jacob Cornelis VI-CT.3.

Mey

Trijntje Lourens VII-CE.2.

Mey, van der

(?)Waling Gerrits III-J.1;  (?)Waling Hendricks III-AC;  Claas Lourens IV-D.2;  Dieuwke Walings V-A;  Dirk Walings III-AC.4;  Geertie Walings III-J, IV-AS;  Gerrit Harmens IV-AO.1;  Gerrit Walings IV-AV;  Harmen Dircks IV-AO;  Hendrick Cornelis III-AC;  Jacob Lourens IV-AU.1;  Lijsbeth Philips V-BO.1;  Lourens Walings IV-AU, IV-D;  Neeltje Walings VI-DM.1, VII-AP;  Philips Walings IV-AT;  Tetje Lourens V-D;  Tjitske Walings VII-I;  Trijntje Lourens IV-AU.2;  Waling Gerrits IV-AV.1;  Waling Philips V-AM.1;  Waling Pieters V-A;  Wytske Philips IV-AT.1.

Mich

Arien Jans VI-DE, VII-CQ;  Harrent Arjens VI-DE;  Marten Arjens VI-G.6, VII-CQ;  Tjaltje Arjens VII-BU.

Molenaar

Tietje Franses VII-AE.1.

Mollema

Swobkje Jans VII-CW.1.

Mug

Bindert Arjens VII-CO;  Pietje Annes VI-DE.2, VII-E;  Pietje Arjens VI-AM.2.

Nauta

Sjoukje Ypes VI-AD.5.

Noord, van

Aagje Walings VI-C.1;  Gerrit Walings VI-C.2;  Waling Gerrits VI-C;  Wybe Walings VI-C.3, VI-I.1.

Noordbeek

Antje Sierks VI-BI.3;  Jacob Sierks VII-BT.3.

Olaus

Amerens Hendricks V-Y;  Hendrick Johannes V-AI, V-Y;  Japke Hendicks V-A.8.

Oldaen

Maertie Joris IV-P.2.

Oostringa

Antje Brands VI-CW.2, VI-DP.2;  Brand Sybrens VI-CW, VII-AZ;  Janke Aukes VI-CU.3;  Kinke Aukes VI-AY.10, VI-CU.4;  Kinke Brands VI-CW.1;  Neeltje Aukes VI-CU.2;  Trijntje Aukes VII-DA.

Oostvries

Harmen Jans VII-CZ.2.

Orsma

Eeke Jelles VII-BT;  Jelle Gerrits VI-BN;  Klaasje Jelles VI-BN.1.

Osinga

Arjen Jans VII-CW.1;  Bokke Hendriks VII-BF.1;  Hendrikje Bokkes VII-BF.1;  Jan Arjens VII-CW.1.

Oude)

Claas Daams (de VI-Z.

Oude, de

de Oude VI-Z;  Pieter Pieters II-D.

Pars

Jan Johannes VI-Q.3;  Lijsbet Johannes VI-AL.4;  Wiltje Johannes VI-DM.3.

Pett, de

(?)Okke Dirks VII-AS;  Rinske Okkes VII-AS.

Plaats, van der

Feike Klases VI-BV.2;  Fokeltje Klazes VII-BZ;  Lourens Klazes VI-BV.6;  Marten Dirks VI-AH.1, VI-V.2.

Plat

Baukje Jans VII-CM.1, VII-DQ.1;  Jan Lases VII-DQ, VII-E.1;  Kinke Tjerks VII-AS;  Laas Jans VII-E.1;  Lijsbet Rinses VII-K.1;  Maartje Jans VII-AG.7;  Rinse Lases VII-K.1;  Tjerk Gerbens VI-CX, VII-AS.

Ploeg, van der

Folkert Gerrits VI-K.1;  Gerrit Jetses VI-K.1;  Laas Pieters VII-AL.2;  Lijsbet Lases VII-AL.2.

Pluimer

Antje Klases VI-DD;  Claas Jans VI-DD;  Geertje Klases VII-DC;  Geertje Klazes VII-DC.3;  Gepkje Clases VII-CJ.1;  Hendrik Klazes VII-DC.2;  Klaas Hendriks VII-DC;  Leendert Klazes VII-DC.1;  Mintje Klazes VII-DC.4.

Poelstra

Baukje Jans VI-CT.

Poesje

Arjen Arjens VI-AM.2, VII-CO.

Polder

Jacob Fransen V-T.5.

Post

Anne Jans VII-AQ.4;  Antje Jans VII-AQ.9;  Claas Clases VII-DN;  Cornelis Clases VI-DO.2;  Gerrit Jans VII-AQ.2;  Grietje Jans VII-AQ.6;  Jan Jans VII-AQ, VII-AQ.1, VII-BN.1;  Johannes Jans VII-AQ.8;  Klaas Klases VII-DN.1;  Klaasje Klases VI-DO.1;  Lijsbet Klases VII-DN.2;  Maartje Jans VII-AQ.5;  Richtsje Jans VII-AQ.3;  Tjerkje Jans VII-AQ.7.

Posthumus

Gerrit Gerrits VI-X.3.

Postma

Aaltje Johannes V-M.1;  Berber Johannes V-M.2;  Claas Clases VI-DO;  Johannes Johannes V-M;  Pier Piers V-BT.2.

Prater

Cornelis Pieters VI-BH;  Hendrikje Cornelis VI-BH.1;  Jan Jansen IV-Y;  Jan Pieters V-AR.1;  Jannigje Cornelis VI-BH.3;  Pieter Cornelis VI-BH.4;  Pieter Jans V-AR, VI-BX.

Proost

Bente Walings VII-AF;  Eise Stevens VII-CJ.1;  Grietje Bentes VII-AF;  Hendrikje Bentes VI-V.3;  Maartje Bentes VI-BO.1;  Steven Walings VII-CJ;  Waling Daams VII-CJ.

Prosje

Feike Pieters VII-BO, VII-DD;  Jan Pieters VI-BI.2;  Mintje Feikes VII-BO.1;  Neeltje Pieters VI-BI.6;  Sybren Pieters VI-BI.3.

Reitsma

Antje Tjeerds VII-BS.1;  Claske Gerrijts VI-BY;  Douwe Tjeerds VII-BS.2;  Gerryt Hoites VI-BY.

Riemersma

Grietje Riemer VI-CL.1.

Rollingswier

Trijntje Martens VII-K.1.

Ronda

Dirk Allerts VI-V, VII-AM, VII-DL;  Frans Allerts VI-AH.6.

Rooda

Johannes Jacobs VI-CN.

Rosendal

Arjaantje Reinders VII-AC.2;  Dirk Jarigs VII-U.1;  Feike Gerrits VI-BU.5;  Gerrit Gerrits VI-BU, VI-BU.3;  Lourens Gerrits VI-BU.6;  Maartje Gerrits VI-BU.2;  Neeltje Gerrits VI-BU.4;  Pier Jarigs VII-U.2;  Pieter Jarigs VII-U.4;  Reinder Teunis VII-AC;  Trijntje Gerrits VI-BU.1;  Trijntje Jarigs VII-AB.1;  Trijntje Reinders VII-AC.1;  Willem Jarigs VII-U.3.

Rot

Antje Jans VII-CU.2;  Trijntje Jans VII-CU.3;  Ulbe Jans VII-CU.1.

Rozendal

Dirk Jans V-O.1;  Doetje Willems VI-Z;  Jan Dircks V-O;  Klaas Dirks VII-AA;  Korsje Willems V-P.2;  Willem Dircks V-P.

Rozendal, van

Piebe Berends VII-AG.2.

Ruim

Geertje Jans V-Y.

Runia

Antje Pieters VII-I.3.

Santhuizen

Cornelis Geerts VII-BW.3;  Harmen Jurjens VII-CI.6;  Jurjen Harmens VII-CI.

Schaaf

Klaas Teunis VII-AQ.1;  Maartje Klazes VII-AQ.1;  Maartje Sjoerds VII-AX.1;  Sjoerd Pieters VII-AX.

Schat

Arjen Pieters VI-DP.6;  Dieuwke Reinders VI-CW, VI-DP, VII-AZ;  Douwe Reinders VII-AY, VII-CL;  Jannigje Pieters VI-CO.2, VI-DP.1;  Lijsbet Jans VII-BE.4;  Meindert Pieters VI-DP.5;  Meintje Pieters VI-DP.4;  Minke Douwes VII-AY.2;  Reinder Douwes VI-AW, VII-AY.1;  Reinder Pieters VI-CW.2, VI-DP.2;  Trijntje Pieters VI-DP.3;  Wop Douwes VII-CE.1, VII-CF.1.

Scheijff

Corsie Arriens II-B, II-E.

Schenkius

Abelius Jarichs VII-CM, VII-K.3;  Antje Abelius VII-CM.2, VII-K.3;  Antje Jarichs VI-BO;  Eeke Jarichs VI-Q.7;  Hendrikje Joris VI-C.3, VI-I.1;  Jarich Abelius VI-BO, VII-CM;  Jarich Jarichs VII-CM;  Maartje Jarichs VI-C.3;  Sjoukje Abelius VII-CM.1.

Scheyff

(?)Teuntie Harrents IV-B;  Arien Harrents III-A.4;  Harrent Philips III-A;  Jannichie Ariens II-C;  Maartje Harrents IV-A;  Philips Ariens III-A;  Philips Harrents III-A.3.

Schierhuis

Cornelis Clasen VI-DO;  Maartje Cornelis VI-DO.

Schilder

Claes Cornelis IV-AG.

Schuitema

Jentje Gerrits VII-AQ.3.

Schulp

Gerrit Lieuwes VI-BA.3.

Siderius

Baukje Jans VII-AX.1;  Dirk Everts VII-V.2;  Grietje Doekes VI-DP.6;  Grietje Everts VII-AX.1;  Leendert Dirks VII-V.2.

Slim

Antje Arjens VII-BE, VII-DH;  Arjaantje Arjens VI-AY.8;  Arjaantje Cornelis VI-L.4, VII-BH.2;  Arjen Cornelis VI-AY, VII-BB.5;  Arjen Simons V-AK.4;  Ate Cornelis VI-AZ, VII-BB.2;  Cornelis Arjens VI-AY.2, VII-BB;  Cornelis Wymers VII-BH;  Eeltje Arjens VI-AY.9;  Geertje Cornelis VII-BB.1;  Gerrit Arjens VI-AY.10, VI-CU.4;  Jacob Cornelis VII-BH.1;  Jan Arjens VII-BD;  Mayke Arjens VII-BC;  Minkje Cornelis VII-BB.3;  Poppe Cornelis VII-BB.6;  Sytske Cornelis VII-BB.4;  Tjitske Arjens VI-AY.1, VI-DA.1;  Trijntje Arjens VI-AY.3;  Trijntje Jans VII-BD.1;  Wybe Ates VI-AZ.1.

Slooten, van

Sjoerd Jacobs VII-O.2.

Sloten, van

Renske Klazes VI-C.3, VI-I.1.

Smidt

Atje Pieters VII-S.1;  Pieter Klases VII-S;  Pieter Pieters VII-S.

Smit

Neeltje Hendriks VI-BV.2.

Smits

Klaas Tietes VII-BJ.1.

Spoelstra

Rixtje Hantjes VII-CT.1.

Stans

Reinouw Pieter III-W.

Stapert

Antje Douwes VII-BR;  Douwe Ydes VI-BM;  Fentje Douwes VII-BS;  Sybe Douwes VI-BM.7;  Yde Broers VI-BM, VI-F.1;  Yde Douwes VI-BM.3.

Steeg, van der

Meindert Pieters VI-CF.1.

Steensma

Antje Arjens VII-BT.8;  Arjen Wiebes VII-BT, VII-CQ;  Cornelis VI-BJ;  Feike Arjens VII-BT.6;  Feike Cornelis VI-BJ.1;  Gerardus Cornelis VI-BJ.3;  Gerardus VI-BJ;  Gerben Arjens VII-BT.4;  Jelle Arjens VII-BT.7;  Jenningje Cornelis VI-BJ.4;  Neeltje Cornelis VI-BJ.2;  Sytske Arjens VII-BT.5;  Trijntje Arjens VII-BT.3;  Wiebe Arjens VII-BT.1;  Wybe Lolles VII-BT;  Ybeltje Arjens VII-BT.2.

Stelman

Claasje Cornelis III-D.3.

Stienstra

Aaltje Sjoerds VII-DB.2;  Aaltje Ypes VI-R.1.

Stolt

Philip Ernstes VI-AV.

Stolte

Grietje Philips VI-AV.

Stonebrink

Antie Johannes IV-P.1;  Johannes Henrici IV-P.1.

Stroo

Fopkie Jans V-BS.1;  Jan Jurriens V-BS;  Jurjen Jans V-BS.2;  Ritske Jans V-BS.3.

Stroosma

Trijntje Berents VII-AS.

Sybesma

Sybe Arjens VI-CH.1.

Tania

Antje V-AU;  Ulrick V-AU.

Tanja

Anne Jans VI-S.4;  Ariaantje Dirks VII-X.3;  Arjen Jans VI-S.2;  Barteltje Piers VI-Q.3;  Dirk Dirks VI-R.1;  Dirk Jans VI-S.1, VII-X;  Froukje Dirks VII-X.2;  Grietje Dirks VII-X.1;  Harmen Piers VII-W;  Jan Dirks VI-DF, VI-S;  Jannigje Jans VI-S.3;  Jarig Jans VI-S.5;  Jarig Piers VI-Q.7;  Piebe Piers VI-Q.4;  Pier Harmens VII-V.1, VII-W.1;  Wytske Jans VI-S.6, VII-AJ.1;  Wytske Piers VII-AB, VII-U.

Thewis

Lijsbet III-AO.

Tholen, van

Eelke Pieters VII-BT.8.

Tool

Auke Aukes VI-DR.3;  Reinder Aukes VI-DR.3.

Toussain

Johan Daniël Clases V-I.14.

Tuinen, van

Pieter Jacobs VII-AN.4.

Twijnstra

Aaltje Jans VII-CW.1;  Antje Jacobs VII-CV;  Jacob Jacobs VI-CI;  Jan Jacobs VII-CW.

Tzietsa

Aeffke Jans IV-AF.

Tzietza

Jan Jans IV-AE.

Venstra

Jan Hendriks VI-U.4.

Verlaen

Gerben Jans IV-R.

Visser

Aagje Jans VII-CY.1;  Boyen Pieters VI-DK.1;  Dieuwke Sybrens VII-BZ.2;  Gaatske Sjardes VII-CZ.1;  Hendrikje Sjardes VII-CZ.2;  Jan Sybrens VII-BZ.3;  Neeltje Jans VII-BZ.4;  Nieske Sybrens VII-BZ.1;  Pieter Boyens VI-DK.1;  Sjarde Jelles VII-CZ;  Sybren Jans VII-BZ.

Vogel

(?)Harrent Hendricks II-A.

Vogelzang

Jan Jakobs VII-CZ.1.

Vries, de

Aart Pieters VII-AL.1;  Abe Gerbens VII-CD.3;  Antje Klazes V-CA.2, VII-DF.2;  Antje Martens VII-BE.4;  Arjaantje Pieters VII-I.1;  Cornelis Jans VII-DP.1;  Jan Cornelis VII-DP.1;  Jan Martens IV-BH.7;  Neeltje Jans VI-DN;  Pieter Folkerts VI-L.1;  Reinder Rinzes VII-BD.1;  Rinse Abes VII-CD.3;  Sjoerd Rinses VII-AQ.3;  Teunis Pieters VI-L.1;  Tjalling Klazes VII-AA;  Tjerkje Hiddes IV-BH;  Tjerkje Ouwes VII-K.

Wagenaar

Anneke IJsbrands VI-DJ.1;  Fedde Arjens VI-DI;  Teunis Arjens V-CD.11.

Wal, van der

Gerben Rommerts VI-CL.1;  Rommert Gerbens VI-CL.

Walburg

Elske Meinderts VII-V.2;  Jannigje Tjebbes VII-DP;  Meindert Tjebbes VII-DO, VII-V;  Wytske Meinderts VII-V.1, VII-W.1.

Walings

Neeltje Cornelis V-AM.1.

Wassenaar

Aafje Clases VI-DM;  Aagje Jobs VII-E.1;  Aaltje Pieters VI-BO.1;  Aaltje Reinders VII-BU.2;  Amerens Clases VII-BJ;  Amerens Reinders VI-DM, VII-BU.1, VII-Z;  Amerens Walings IV-BH.7;  Ane Cornelis VI-DK;  Anne Dirks VI-AC.2;  Anne Jobs VII-E.2;  Arjaantje Anes VI-DK.2;  Arjen Boyens VI-DO.2;  Arjen Christiaans VI-CD.4, VI-D, VII-F.1;  Arjen Klases VI-BO.1;  Attie Barents IV-BE.2;  Barent IV-BE, V-CF;  Beert Cornelis VI-AA;  Bindert Jobs VII-E.5;  Boyen Clases VI-DN;  Christiaan Arjens VII-F;  Christiaan Jobs VII-E.6;  Claas Aarts VI-BO.1;  Claas Boyens VI-DN;  Cornelis Anes VI-DK.3;  Cornelis Barthouts VI-AA;  Cornelis Beerts VII-AF;  Dirkje Anes VI-DK.1;  Gerben Jobs VI-DE.2, VII-E.3;  Gerrit Willems VII-DM;  Grietje Gerrits VII-DM.1;  Grietje Klazes VI-BO.1, VII-DM;  Itia Cornelis VII-AF.1, VII-CD.4;  Jannigje Reinders VI-DN;  Job Arjens VII-E;  Klaas Boyens VI-DN.1;  Neeltje Clases VII-CM.1;  Pieter Sjoerds VI-BO;  Reinder Clases V-CH;  Reinder Pieters VII-BJ.5, VII-BU;  Rensje Christiaans VI-AD.3;  Rinsje Arjens IV-P.2;  Theunis Gerrits VII-DM.2;  Tjerkje Arjens VI-DO.2;  Trijntje Jobs VII-E.4;  Willem Barents IV-BE.1.

Wenselaar

Hessel Jans VII-N;  Jan Hessels VII-N.2;  Jarich Sjoerds VI-DL;  Klaas Hessels VII-N.4;  Maartje Hessels VII-N.1;  Maartje Jarigs VI-J;  Maartje Klazes VII-M.3;  Marten Hessels VII-N.3;  Marten Jarichs VII-O.2;  Marten Klazes VII-M.2;  Sjoerd Jarichs VI-DL.

Westra

Joris Hendriks VI-C.3.

Wey, van der

Dirkje Jans VI-AU.1;  Jan Klases VI-AU.

Wiersma

Grietje Riemers VII-AR;  Riemer Pieters VII-AR.

Wiglama

Atte Clases VII-AA.3;  Jarig Attes VII-AA.3.

Wijngaarden

(?)Tettie Lieuwes III-U;  Dieuke Dirks V-AK;  Dirk Jans V-AK;  Feikje Gerrits V-CA.2;  Tetje Walings IV-AN;  Trijntje Gerrits V-CA.1.

Wind, de

Eibert Meinderts VII-BO.1.

With, de

Foppe Jobs VII-DB.2;  Job Foppes VII-DB;  Trijntje Jobs VII-DB.1.

Yssel

Hiltie Cornelis IV-AR.

Zee, van der

Cornelis Jaspers VII-E.4;  Cornelis Reins VII-DJ;  Douwe Jacobs VII-AS.1;  Rein Douwes VII-AS.1.

Zondervan

Andries Feddes VII-CA;  Sierk Andries VII-BQ.1.

Zuidema

Sjoerd Jilderts VII-CP.1.

Zwager

Akke Dirks VI-S.1, VII-X;  Dirk Dirks VI-S.1;  Dirk Jans VII-BR.2;  Jan Dirks VII-BR;  Yde Jans VII-BR.1.

zonder achternaam

(?)Aafke Goses V-AK;  (?)Aagje Ritskes VII-AQ.3;  (?)Amerens Clases III-AI.1, IV-AD;  (?)Anne Binnerts VII-E;  (?)Antie Gerrits IV-H;  (?)Antje Jurjens VI-DC;  (?)Arjen Clases III-F.1;  (?)Arjen Cornelis IV-AZ.2;  (?)Atje Johannes VII-CS;  (?)Atje Pieters VI-BV, VI-DS;  (?)Berber Ysbrands III-AG.4;  (?)Berend Hoytes VI-DC;  (?)Claas Martens V-I;  (?)Claas Sybrens VI-AK;  (?)Dirk Rinses V-P.2;  (?)Douwe Sipkes V-AM.1, VI-BQ;  (?)Fokeltje Hendriks V-BQ;  (?)Freerck Taeckes IV-BF;  (?)Froukje Jans VI-S.1;  (?)Geertje Jacobs VI-CS;  (?)Gerrit Gerrits V-BV;  (?)Gerrit Iedes IV-AW;  (?)Grietje Pieters VII-CD.2;  (?)Grietje Ysbrands IV-BD;  (?)Hendrik Arjens VI-AG;  (?)Hendrik Gosses IV-AY;  (?)Hillebrand Lourens V-AY;  (?)Jan Hendrick Clases III-I;  (?)Jan Ulbes VII-CU;  (?)Jan Ysbrands III-AG, III-G;  (?)Jetse Gerrits IV-BH.7;  (?)Jetske Annes VI-BA.2, VII-BK.4;  (?)Jobye Cornelis III-K;  (?)Klaas Eernstes VI-BF;  (?)Lijsbet Ysbrands VI-BS;  (?)Maartje Pieters V-U.5;  (?)Maertie Willems IV-Q.1;  (?)Marten Arjens VI-CF;  (?)Meindert Reinders VII-BO.1;  (?)Minse Jans VI-CK;  (?)Mintje Reins VI-CZ, VI-DT;  (?)Neeltje Pieters V-AS;  (?)Neeltje Walings V-AJ;  (?)Pieter Binnerts V-CI;  (?)Pieter Douwes VII-F;  (?)Pieter Gerrits V-BV.1;  (?)Rinsje Gerrits V-CG;  (?)Rinsje Harmens VI-T;  (?)Rintje Johannes VI-BD;  (?)Sierk Jacobs VI-BI.3, VII-BT.3;  (?)Simen Clases V-Y;  (?)Steven Walings V-AY;  (?)Take Freercks IV-BF;  (?)Tetje Jans V-CE;  (?)Tettie Cornelis III-Y.2;  (?)Trijn Lyuwes III-AM;  (?)Trijntje Jans VII-BN.1;  (?)Trijntje Olpherts IV-AW;  (?)Trijntje Pieters VII-A.3;  (?)Trijntje Teunis V-M;  (?)Trijntje Walings IV-AM;  (?)Waling Clases III-AI;  (?)Wytse Louws III-S.4;  Aafje Aarts IV-S.1, V-BO.1;  Aafje Arjens III-AH;  Aafje Mynties VI-BL.3;  Aafje Piers VII-DO, VII-V;  Aafje Saskers V-A.8;  Aafje Symens III-AB.1;  Aafje Teunis IV-F.3;  Aafke Daams V-AC, V-E;  Aafke Gaukes VI-M;  Aafke Jans V-AE, VII-A.1;  Aafke Sjoerds V-P;  Aafke Sybrens VI-CY;  Aafke Wouters VI-DR;  Aagje Arjens VII-DN;  Aagje Cornelis V-B;  Aagje Jobs VII-CY, VII-DB;  Aagje Wiemers VII-CN.2;  Aaltie Wilckes V-AU, V-M;  Aaltje Abrahams VII-BC, VII-BC.3;  Aaltje Alles VI-DQ;  Aaltje Douwes VI-AR.2;  Aaltje Harmens VII-CN.2;  Aaltje Harrents VI-DE.3;  Aaltje Hendriks VII-X.1;  Aaltje Klases VI-DC.1, VI-DC.2, VII-N;  Aaltje Martens VII-N;  Aaltje Pieters V-AX;  Aaltje Symens VI-BH.2;  Aaltje Wybes VII-CR, VII-J;  Aart Arjens VII-BV, VII-BX;  Aart Beernts V-BO, VI-AS;  Aart Gerrits VI-CJ.2;  Aart Harmens VI-BR;  Aartie Harrents V-A.2;  Aarts V-BA;  Aat Eesges IV-A.4;  Abe Clases VI-DC;  Abe Rinses IV-Z.2;  Abraham Franses VI-CM.1;  Abraham Jans VII-BC;  Adriaantje Walings VII-BI.1;  Aechie Ariens V-AD;  Aechie Daam Jans II-H.1, II-H.5, III-A;  Aechie Dirck Stevens IV-R;  Aechie Dircks II-A, III-B.2;  Aechie Jarichs VI-CD;  Aechie Olpherts III-P;  Aeffie Gerrits IV-AW.2;  Aegie Barthouts IV-P;  Aeltie Jacob Scheltes III-AB.1, IV-V;  Aeltie Jans IV-K.2;  Aeltie Pieters III-Y;  Aert Pieters IV-AX;  Aert Stevens IV-S;  Aesge Harrents V-A.9;  Akke Arjens VII-CN;  Akke Klases VII-AA.3;  Akke Pieters V-CA.2;  Albert Lases VI-R;  Albert Symens V-A.8;  Alle Hobbes V-U.5;  Alle Jacobs VI-DQ;  Allert Dirks VII-F.1;  Allert Fransen VI-AH, VI-BT.2;  Allert Jans IV-BH.1, V-T;  Altie Andries V-AU.3;  Amarens Ariens II-A;  Amerens Cornelis II-F, V-BC.4;  Amerens Wopkes V-BD;  Amerens Ydes VII-I;  Amerensie Joris VI-BY.1;  Anck Jetses V-P.2;  Andries Douwes VII-BP;  Andries Jarichs III-C;  Andries N. V-BW;  Andries Pieters VII-BL;  Andries Siebes III-V;  Andries Sierks VII-BQ;  Andries Sybes V-AU, VI-BL.1;  Andrieske Andries VII-CD.3;  Anna Clases V-I.15;  Anna Jans VII-H;  Anne Arjens V-CD.8;  Anne Clases II-E;  Anne Gerrits VI-CJ.1;  Anne Sjoerds VI-CG;  Anne Symens V-R;  Annetje Annes VI-DJ;  Anske Thomas VII-AO.1;  Antie Ariens III-Z.1;  Antie Barthouts IV-T;  Antie Beernts VI-AY.3;  Antie Clases VI-Z;  Antie Daams IV-N.5;  Antie Eeckes IV-N;  Antie Franses IV-U, V-AJ.1;  Antie Gerbens IV-AF, IV-R;  Antie Gerrits V-AZ.4;  Antie Gosses III-AB, III-AE;  Antie Harrents V-A.6, V-A.8;  Antie Hendricks IV-M;  Antie Hessels V-AL;  Antie Jans III-T, IV-BG.5, IV-Y.5, V-Y.4, VII-E.2;  Antie Lous IV-AE;  Antie Pieters III-Z;  Antie Stevens IV-AP, IV-BH.7, IV-J;  Antie Sybrens V-BK.1;  Antie Symens V-AD.1;  Antie Thyses V-AY;  Antie Willems III-T;  Antje Abrahams VII-BC.5;  Antje Alderts VII-I.2;  Antje Andries VI-BK;  Antje Annes VI-AM.2, VII-CO;  Antje Arjens IV-AR.3, VI-CD;  Antje Cornelis VI-CC.3;  Antje Dirck Ariens IV-L;  Antje Dirks V-AY.2, VI-BM, VI-F.1, VII-AR.1;  Antje Doens V-CE;  Antje Douwes VI-BQ.2, VII-CF;  Antje Franses VI-AK;  Antje Gerrits V-BA, VI-X.2;  Antje Harmens VI-E.1;  Antje Hendriks VII-BO;  Antje Jacobs VI-BR;  Antje Jakobs VI-L.4, VII-BH;  Antje Jans VI-BE.3;  Antje Jarichs VI-CF;  Antje Jelles V-BY;  Antje Jetses V-O.1;  Antje Jochums IV-AN.1;  Antje Klases V-AT.1, V-I.7, VI-CP;  Antje Lammerts IV-Y.5;  Antje Lucas VII-CI.3;  Antje Pieters VI-BI.5, VI-DH, VI-V.3, VII-BK.1;  Antje Reins VII-BJ.1;  Antje Rinses VI-CY.3;  Antje Sickes VII-CU;  Antje Sikkes VI-L, VII-BH;  Antje Sjoerds VI-AT;  Antje Stevens V-CF, VI-W;  Antje Sybrens V-BK, VII-AU;  Antje Teunis VII-AQ.3;  Antje Theunis VII-BD.1;  Antje Tjallings V-BE;  Antje Wybes VI-C;  Antje Ysbrands III-AG.2, IV-AP, VI-CD.4, VII-F;  Ariaantje Sybes VII-AC;  Ariaentie Ariens III-D;  Arien Barthouts IV-R;  Arien Christiaans IV-P;  Arien Clases II-C, III-AH.2;  Arien Cornelis III-W.1;  Arien Gerbens III-S;  Arien Harmens IV-M;  Arien Harrents II-A, V-A.3;  Arien Hendricks III-Q.5;  Arien Jacobs II-B, III-K, V-V.2;  Arien N. V-AV;  Arien Pieters III-AM, III-X;  Arien Stevens III-H.1, III-P.4;  Arien Willems V-N;  Arjaantje Abrahams VII-BC.6;  Arjaantje Allerts VI-AH.3;  Arjaantje Clases VII-CK;  Arjaantje Daams VII-L.1;  Arjaantje Feddes V-CD;  Arjaantje Fransen VI-AI;  Arjaantje Gerbens V-BP;  Arjaantje Gerrits V-BW, VI-AQ.2;  Arjaantje IJsbrands VII-AB, VII-AM, VII-DL;  Arjaantje Jarigs VI-AO, VII-L;  Arjen Abrahams VII-BC.4;  Arjen Clases VI-DG.1;  Arjen Dircks IV-AR;  Arjen Dirks IV-K.1;  Arjen Doens VI-AH, VI-BT;  Arjen Gerrits V-CD;  Arjen Harrents V-BI;  Arjen Hendriks V-BD;  Arjen Klases V-AV.1;  Arjen Martens VI-CF.2;  Arjen Mynties V-CD.11, VI-DI;  Arjen N IV-BD;  Arjen Pieters IV-AK.3;  Arjen Stinnerts VI-F.4;  Arjen Tjallings V-BF;  Arjen Walings VI-A.1;  Arjen Wymers VII-BG;  Ate Cornelis V-AL;  Ate Wymers VI-BB.2;  Atje Jetzes VI-K.4;  Atje Pieters VII-S;  Atje Teewes VI-DL;  Atje Tjebbes VI-DQ.1;  Atse Minses VI-CK.2;  Atske Fokes VI-CK;  Attje Pyters IV-BH;  Aucke Lourens VII-H;  Aucke N IV-Z;  Auckje Ynses IV-AZ.2;  Auke Daams VII-H.2;  Auke Sybrens VI-AY.10, VI-CU;  Aukje Gerrits VII-AU;  Aukje Pieters VI-AE;  Aukje Yeves VI-CT.3;  Baafke Popkes IV-BF;  Barber Walings III-AH;  Bartel Harmens VI-E;  Barthout Barthouts II-A, II-G;  Barthout Claes III-H;  Barthout Cornelis III-V.1, III-Z;  Barthout Daem Jans III-O;  Barthout Harrents IV-O.1;  Barthout Michiels III-AL;  Bastiaan Joukes III-AN.2;  Bauck Symens IV-AZ;  Baucke Feddes IV-AM;  Bauckie Eernstes IV-AD;  Bauckie Pieters V-AI, V-Y;  Bauckie Symons V-Y;  Bauckje Pieters V-BH;  Bauckje Siemens V-BS;  Baukje Beernts VI-DC;  Baukje Clases VII-E.1;  Baukje Jacobs VI-K.4;  Baukje Jans VI-DJ;  Baukje Pieters VII-AI.1, VII-AQ.1, VII-BA;  Baukje Sikkes VII-BT.8;  Beernt Gerbens V-AE;  Beert Ariens IV-R.1;  Beert Arjens IV-P.1;  Beert Boyens IV-M;  Beert Daams IV-N.3;  Beert Dirks V-AI;  Beert Gerrits VII-AV;  Beert Jans V-D, V-Y.2;  Beert Lammerts IV-O.5;  Beitske Franses III-AB.1;  Berber Willems IV-I;  Berend Doekes VII-CT;  Berend Jans VII-AG.2;  Binnert Pieters V-CI;  Binnert Tjallings VI-CH.1;  Bokke N. V-K;  Boyen Dircks II-F;  Boyen Gerrits III-AF;  Boyen N. I;  Boyen Tjerks VI-BE;  Broer Allarts IV-AC.1;  Buwe Clases III-Z;  Christiaan Arjens V-C, V-Z;  Christiaen Stevens IV-P;  Christina Hendriks V-CE;  Claas Annes III-AH;  Claas Ariens III-F, V-AV;  Claas Arjens VI-C.3, VI-DG, VI-I;  Claas Clases VI-CV, VI-CV.2;  Claas Douwes VI-BW;  Claas Hendriks V-CE.2;  Claas Jan Dankerts VII-CK;  Claas Jeppes VII-CJ.1;  Claas Lourens V-CH;  Claas Reyners V-CH;  Claas Symens IV-A.3;  Claas Tjeerds IV-Y.5;  Claas Wybes VII-A.3;  Claas Ysbrands IV-BA;  Claasje Jans VI-BE.1, VI-DC;  Claasje Lenerts IV-BH.4;  Claasje Roelofs V-AW;  Claasje Teunis VI-L.1;  Claasje Ysbrands V-I;  Claaske Rintjes VII-BL;  Claes Annes II-E, II-G.1;  Claes Ariens III-E;  Claes Barents III-U.5, V-CE;  Claes Cornelis Lenerts II-G;  Claes Harrents II-H.1, II-H.5, III-A;  Claes Hendricks II-C, III-Q.3;  Claes Jobs III-D.1;  Claes Reyners IV-AF;  Claes Teunis IV-F.2;  Claes Walings III-AI;  Claeske Obbes V-AL.5;  Claeske Taekes V-CB;  Cornelis Ariens II-A.8, III-W, III-X.4, III-Y;  Cornelis Arjens IV-AZ.2, VI-CC;  Cornelis Barthouts II-A;  Cornelis Beerts V-AI.1;  Cornelis Boyens II-F.2;  Cornelis Clases II-G;  Cornelis Cornelis VI-DK.2;  Cornelis Dircks IV-C;  Cornelis Dirks VII-AU.4;  Cornelis Eesges IV-A.3;  Cornelis Gerrits VII-AT;  Cornelis Jacobs VI-AD.8;  Cornelis Jans II-G.6, VI-CT;  Cornelis Pieters IV-T;  Cornelis Sierks VI-BM.2;  Cornelis Tjallings IV-AJ.5;  Cornelis Wiemers VI-BB, VII-AU;  Cornelis Willems II-F, II-H, III-AN.2;  Cornelis Wops V-AM, V-BC;  Cornelis Ysbrands IV-BC;  Corsie Ariens III-I;  Corsie Claeses V-P;  Corsje Gerrits III-AE;  Crijntie Jaspers III-AO;  Daam Clases VI-Z.1;  Daam Hendriks VII-L;  Daam Jans V-Y.1;  Daam Pybes V-E.4;  Daam Stinnerts VII-H;  Daem Barthouts IV-N;  Daem Clases VI-Z;  Daem Jans III-O;  Dammis Gerrits V-AZ;  Daniël Walings II-G;  Dieucke Daams IV-N.2;  Dieucke Gerrits IV-AW;  Dieucke Jans VII-AT;  Dieucke Pieters VII-DI;  Dieucke Ypes IV-Q.1;  Dieuwke Clases VI-BI;  Dieuwke Cornelis VII-AT.1;  Dieuwke Eesges IV-A.1;  Dieuwke Ouwes VI-BM.6;  Dieuwke Stevens III-Y;  Dieuwke Taekes IV-BA, IV-I.1, VI-BA.3, VII-O;  Dieuwke Ulbes VI-AY.9, VI-BQ.6;  Dieuwke Walings VII-A;  Dingen Pieters III-AK;  Dirck Arien Clases III-L;  Dirck Arien Jacobs II-B.9, IV-K;  Dirck Ariens IV-R.2;  Dirck Boyens I, II-F.5;  Dirck Cornelis III-B;  Dirck Gerrits III-AB, V-CE.1;  Dirck Harrents III-T.1;  Dirck Heerkes V-AE;  Dirck Hendricks III-Q.1;  Dirck Jans IV-BG.3;  Dirck Jarichs IV-I;  Dirck N III-AA;  Dirck Pieters III-U, V-V, VI-AH, VI-DB;  Dirck Stevens II-H.5, IV-Q;  Dirck Tjallings IV-AJ.7;  Dirckie Jans IV-B.2;  Dirckie Jarigs V-BD;  Dirckie Michiels II-G.3;  Dircktie Barthouts IV-S;  Dirk Anes VII-AN;  Dirk Annes VI-AC, VI-BP;  Dirk Arjens IV-AR.4, V-BF.2;  Dirk Beernts VII-CK;  Dirk Cornelis VI-CC.7, VII-AU;  Dirk Dirks V-CE, V-J, VI-BG, VI-R, VII-AH, VII-CO;  Dirk Douwes IV-AG;  Dirk Feyes VII-BR.1;  Dirk Harmens VI-BS;  Dirk Jans IV-AB.1;  Dirk Jurjens V-BH;  Dirk Klases VII-AA.2;  Dirk Melis IV-A.1;  Dirk Michiels II-G.5;  Dirk Piers VI-Q.5;  Dirk Willems VI-V;  Dirkje Aarts VII-BV.2;  Dirkje Barthouts III-O;  Dirkje Dirks VI-C.1;  Dirkje Hendriks V-I, VI-BQ;  Dirkje Hillebrands V-AY;  Dirkje Jetzes VI-M.6;  Dirkje Klases VI-K;  Dirkje Lenerts IV-AZ;  Dirkje Lucas VII-CI.4;  Dirkje Sjoerds V-CA.1;  Doedke Jans IV-K;  Doedtje Jans V-T;  Doen Cornelis VI-BT;  Doen Harmens VII-BW.1;  Doen Merks VI-BM.3;  Doetie Pieters V-AD;  Doetje Johannes V-U.5;  Doetje Teeckes VI-AT;  Doutien Metsma V-BA;  Douwe Abes VI-DC;  Douwe Andries VII-BP.1;  Douwe Dircks IV-AG.3;  Douwe Heres V-CB;  Douwe Jacobs VI-AR.2, VII-CE.1, VII-CF;  Douwe Klazes VI-BV.8;  Douwe Lieuwes II-G.5;  Douwe Reiners VI-AW;  Douwe Sybrens VI-BK;  Douwtje Martens VII-CQ;  Dyna Jacobs VI-AD.2;  Dyna Johannes VI-AD;  Eelck Lieuwes V-AO;  Eelke Eelkes VI-AL;  Eelke Lammerts III-D.3, VI-BX;  Eelkje Jans VII-AV;  Eelkje Oepkes VI-CK;  Eelkje Piers IV-AU;  Eelkje Pieters IV-AK.1;  Eeltje Johannes VI-AY.3;  Eernst Arjens V-CD.5;  Eernst Jans V-AO;  Eesge Cornelis V-A;  Eise Harryts VI-CA;  Elske Alles VI-DK.2;  Elske Harmens VI-Q, VII-G;  Elske Jacobs VI-E;  Elske Jans VII-CZ.2;  Engeltje Jans V-H;  Etje Eises VII-CJ;  Etje Meinerts VI-CB;  Ettje Hendricks VII-CK;  Eva Gerrits VI-BH.2;  Evert Clases IV-AT, IV-X;  Evertje Hendriks V-I;  Ewout Jobs IV-B.2;  Fedde Andries VII-CA;  Fedde Feddes V-CD;  Fedde Lenerts IV-BF;  Feike Dirks V-AW;  Feike Jobs III-V;  Feike Klases V-AT.4, V-BB;  Feike Pieters V-AS;  Feikje Jakles V-BZ.1;  Fentie Andries V-AU.5;  Fetje Abrahams VI-AX;  Fettie Pieters V-I;  Feycke Hendricks VI-CB;  Feyckje Jans IV-W.5;  Foke Tiemens VI-CK;  Fokel Lieuwes IV-AY;  Fokeltje Allerts VI-AH.1, VI-V.2;  Fokeltje Klases VII-AA.1;  Fokeltje Lieuwes VI-CO;  Fokeltje Sybes VI-BQ.4;  Fokeltje Sybrens VI-AK.6;  Fookel Jans VI-CQ;  Foppe Douwes VII-CY, VII-DB;  Frans Allarts V-T;  Frans Franses V-AP;  Frans Gerrolds III-AB.1, IV-V;  Frans N. IV-U;  Frans Sjoerds V-AJ;  Froukje Jacobs VII-BQ.1;  Froukje Sjoerds VI-AL.4, VI-DM.3, VI-Q.3;  Gaatske Jans VI-BA.3, VI-BV.6;  Gaatske Jarichs VII-O.3;  Gaatske Tijses VII-CZ;  Gaetske Gales III-T;  Gauke Cornelis VI-CC.6;  Gauke Jetzes VI-M.3;  Gauke Reins VI-M;  Geert Harmens VII-BW.3;  Geertie Dircks IV-AG.2;  Geertie Gerrits III-AH;  Geertie Jacobs V-BW;  Geertie Lourens III-M, III-R;  Geertie Pieters III-AJ;  Geertie Walings IV-BA.2;  Geertje Aarts VI-AM.5, VII-BV.1;  Geertje Dirks VII-AU.5;  Geertje Harmens VI-AO.1, VI-BT, VII-BW.3;  Geertje Hendriks VI-CJ, VI-X;  Geertje Klazes VII-CK.3;  Geertje Philips VII-F.1;  Geertje Siemens IV-AZ.3;  Geertje Sikkes VI-BM.6;  Geertje Wymers VII-AU.1, VII-BI;  Geeske Jans VII-DP;  Gelske Dirks VII-BR.1;  Gerben Barents V-AE;  Gerben Gosses VII-DJ;  Gerben Hendricks VI-CB.1;  Gerben Minnes III-AJ;  Gerben Pieters VI-AI;  Gerben Rommerts V-BP;  Gerben Walings VII-BU;  Gerben Wymers VII-CN;  Gercke Lenerts III-AO;  Gerke N. VI-AQ;  Gerrit Aarts VI-AY, VI-BA;  Gerrit Arien Jacobs III-J, III-K.1, IV-AS;  Gerrit Ariens II-C.3;  Gerrit Arjens IV-BD, V-CD.2;  Gerrit Boyens III-AF.1;  Gerrit Cornelis V-CA, VI-AA;  Gerrit Dammis V-AZ;  Gerrit Dircks III-AG.2, IV-AP, IV-J;  Gerrit Dirks V-CE;  Gerrit Feddes VI-DI.1;  Gerrit Gerkes VI-AQ;  Gerrit Gerrits VI-BU;  Gerrit Hendriks IV-K.2;  Gerrit Jacobs II-E, V-CG, VI-G;  Gerrit Jans VI-CX;  Gerrit Jentjes VII-AQ.3;  Gerrit Johannes VII-AK;  Gerrit Joris VI-BY.2, VI-BY.3;  Gerrit Klases V-I.5;  Gerrit Minties III-Q.5;  Gerrit N. III-AH, IV-BB;  Gerrit Ouwes VI-G.4;  Gerrit Pieters III-E, IV-H;  Gerrit Stevens VI-X;  Gerrit Stinnerts VI-F.5;  Gerrit Tjeerds IV-BA.2;  Gerrit Walings V-B;  Gerrit Willems VI-BO.1;  Gerrit Ypes VII-I.2;  Gerrit Ysbrands IV-BB;  Gerritje Gerrits VI-CX.2;  Gerryt Cornelis II-A.5;  Gijsbert Clases III-AF;  Gooikje Simons VI-DQ;  Gosse Elings IV-D.2;  Gosse Joris III-AE;  Gosse Rienks VII-CD.2;  Gosse Siemens IV-AZ.5;  Griet Aarts V-AA;  Griet Piers V-AP;  Grietie Andries III-C.2;  Grietie Cornelis II-G.7;  Grietie Eernstes V-AO.3;  Grietie Jacobs V-AF;  Grietie Jelles III-I;  Grietie Jetses V-B;  Grietie Minnes III-AH.1;  Grietie Pieters IV-AK.6;  Grietie Stevens III-AM, III-X;  Grietie Tjallings IV-AJ.6;  Grietie Wiemers VI-AY, VI-BA;  Grietje Arjens V-BO, VI-AS, VI-DF, VI-S;  Grietje Bastiaans III-AN.2;  Grietje Boyens III-AK;  Grietje Clases IV-BA.2;  Grietje Cornelis V-CB, VI-BL, VI-CC.1, VII-AT.5;  Grietje Dircks II-E;  Grietje Gerrits IV-BB.3;  Grietje Harrents VI-DE.4;  Grietje IJsbrands VI-DJ.3;  Grietje Jacobs VI-DK.1, VII-CB, VII-CK;  Grietje Jans VI-CI;  Grietje Jurjens IV-W;  Grietje Leenderts VII-BO, VII-DD;  Grietje Martens VII-BP;  Grietje Pieters VI-BH;  Grietje Siemens VI-BX;  Grietje Sjoerds VII-CD, VII-CE;  Grietje Taekes VI-BV.6;  Grietje Tijsses VII-BS.1;  Grietje Tjeerds V-BF;  Harmen Aarts V-BA, VI-BR.1;  Harmen Arjens VI-DQ, VII-BW;  Harmen Bartels VI-E;  Harmen Jacobs III-N;  Harmen Jurjens V-AQ;  Harrent Ariens IV-AL;  Harrent Claes III-A;  Harrent Clases II-H.1;  Harrent Eesges V-A, V-W;  Harrent Jans IV-B.1, IV-Y.4;  Harrent Pyters IV-O;  Heere Pieters VI-V;  Heiltie Gerrits III-AC;  Heiltje Symons IV-A.3;  Hein N. IV-AQ;  Hein Siebrens IV-AQ.3;  Hein Wybes VII-BF;  Hemme Johannes VI-AZ.1;  Hendrick Ariens III-Q;  Hendrick Clases III-I;  Hendrick Feyckes VI-CB;  Hendrick Jans III-C.1, IV-W.4;  Hendrick Joris III-Y.2, IV-M, V-BC, V-BD;  Hendrick Klases V-CE;  Hendrickie Cornelis V-AR, VI-BX;  Hendrickie Jan Daems III-Y.2, IV-M, V-BC, V-BD;  Hendrickje Ariens V-A, V-W;  Hendrik Arjens VII-DC;  Hendrik Douwes VI-BQ.3;  Hendrik Jan Daems IV-K.2;  Hendrik Jans VI-BV.2;  Hendrik Jeltes IV-BH.7, VI-G;  Hendrik Martens VII-BT.7;  Hendrik Pieters VI-U;  Hendrik Reinders VI-AT;  Hendrik Ruurds IV-Q.1;  Hendrik Timens V-AB, V-AB.1;  Hendrik Tjeerds VI-AB, VI-X;  Hendrikje Cornelis VI-AY.9;  Hendrikje Freerks V-U;  Hendrikje Jacobs V-V.1;  Hendrikje Jans V-AR, VI-DJ.1, VII-CY.2;  Hendrikje Klazes VI-BV.4;  Hendrikje Sjardes VI-CQ;  Hette Sybes V-BG;  Heyltie Ariens III-K, III-M;  Heyltie Barthouts III-H;  Hijke Cornelis VI-CO;  Hiltie Douwes II-G.5;  Hiltie Gelts V-X;  Hiltje Arjens V-BP;  Hiltje Gerrits VII-AU.1, VII-E.4;  Hiltje Steffens III-AG.4;  Hiske Andries III-C.3;  Hiske Hendriks VII-T;  Hiske Sybrens VI-BW;  Hittie Arjens V-CD.11;  Hittie Dircks III-V.1;  Hittie Lolkes VI-R;  Hittje Jans VI-AP.1;  Hoite Willems V-AL.5;  Houkje Jentjes VII-CE.2, VII-I.1;  Houkje Pieters IV-BH.7;  Houkje Ysbrands VII-BO.1;  Hoyte Jans VI-DC;  Iemkje Gerbens IV-Q.1;  IJsbrand Arjens VI-DJ;  IJsbrand Jelles VI-CQ.5;  Itke Hermens IV-B.1;  Jaaike Piers VI-AH.6;  Jaartje Clases VII-A.3;  Jacob Abes VII-O.2;  Jacob Annes VI-AD;  Jacob Ariens V-V;  Jacob Clases II-G.1;  Jacob Cornelis IV-AJ, IV-BC.4;  Jacob Diorres V-AF;  Jacob Johannes VII-CZ.1;  Jacob Joris IV-BH.4;  Jacob Loepkes VII-CF;  Jacob Scheltes IV-V;  Jacob Siebrens V-BN;  Jacob Sierks VII-AL;  Jacob Stevens II-B, II-E;  Jacob Sybrens V-BW;  Jacob Symens III-K;  Jacob Tjallings IV-AJ.3;  Jacob Tjeerds VI-CS.2;  Jacob Tjerks V-BZ;  Jacob Tjitzes VI-L, VII-BH;  Jacob Ydes VII-CK.1;  Jan Abrahams VII-CS;  Jan Allerts IV-BH.1;  Jan Andries V-BW;  Jan Barthouts V-D;  Jan Clases IV-BA.2, VI-CV.1, VII-CB, VII-CK;  Jan Cornelis V-AM.1, V-BY, VI-BC, VI-CT.1, VII-AQ, VII-BJ, VII-BK;  Jan Daams V-Y;  Jan Dircks III-AA.1, IV-AB, IV-Q.1;  Jan Dirks IV-I.2;  Jan Doeckes II-G.6;  Jan Douwes III-AO.2, V-AU.4, V-CB;  Jan Eernstes V-AO, V-AO.2;  Jan Evert Claeses IV-X;  Jan Feyckes IV-N;  Jan Gerrits VI-CX.1;  Jan Hendricks III-C.1, IV-W;  Jan Hendrik Joris III-Y.2;  Jan Hendriks V-AR;  Jan Hessels VII-N;  Jan Jans IV-Y.3, VI-AP;  Jan Jansen VI-AP;  Jan Jaspers III-U, IV-K;  Jan Jelles VII-CY;  Jan Joostes III-AL;  Jan Klases VII-BN;  Jan Lammerts VII-CS.2;  Jan Lourens VI-BE;  Jan Marten Claes III-AO;  Jan Martens IV-BD.2, IV-BG;  Jan Michiels VII-CY.1;  Jan Minses V-BO, VI-CK.1;  Jan N. VI-AY;  Jan Pieters V-BL;  Jan Scheltes III-T;  Jan Sierks VII-BZ;  Jan Sjoukes VI-CT;  Jan Teunis IV-B, VII-BC;  Jancke Clases III-D, VI-BX;  Jancke Franses V-AG;  Jancke Idses V-BY;  Jancke Sybrandus IV-C;  Janke Clases VI-CV.3;  Janke Hanses VII-O.2;  Janke Jarichs VI-A;  Janke Jillerts VII-BM, VII-CP;  Janke Johannes V-T.5;  Janke Pieters VII-DA;  Janke Poppes VII-BB;  Janke Roelofs VII-BM.1;  Janke Wouters VI-AF;  Jannetje Ritskes V-AD;  Jannichie Ariens II-A.11, III-R;  Jannichie Barthouts III-O.3, IV-Q;  Jannichie Beerts III-AL.2, V-D.1;  Jannichie Clases IV-AG.6, IV-AU, IV-D, V-BU, V-L;  Jannichie Cornelis II-E, II-G.1, V-BZ;  Jannichie Dircks II-D, III-U.4;  Jannichie Dirks IV-K.2;  Jannichie Everts IV-D.2;  Jannichie Ewouts IV-B.2;  Jannichie Feikes III-V.4;  Jannichie Gerrits VI-CE;  Jannichie Harrents V-A.4;  Jannichie Hendricks II-C, III-E, III-F, III-I.1;  Jannichie Jacobs III-H;  Jannichie Jans V-AP, V-AQ;  Jannichie Melis III-I;  Jannichie Pieters IV-Y;  Jannichie Pyters IV-P.1;  Jannichie Timens V-AB.2;  Jannichie Ulbes III-A;  Jannichie Willems III-U, IV-K;  Jannichje Harmens V-AQ.4;  Jannichje Lenerts V-CI;  Jannigje Arjens VI-DI;  Jannigje Cornelis VII-AT.3;  Jannigje Cornelis Walings V-CH;  Jannigje Dirks VII-AC, VII-AU.3;  Jannigje Jarigs VI-DQ, VII-BW;  Jannigje Johannes V-AU;  Jannigje Leenderts VII-DC;  Jannigje Meinerts VI-CA;  Jannigje Pybes VI-G;  Jannigje Sybes VI-BL.3;  Jannigje Wilkes VI-CN;  Jannigje Wybes VII-BT, VII-CQ;  Jannigje Wybrens VII-DQ, VII-E.1;  Jantie Harmens VI-BB, VII-AU;  Jantie Jouckes III-S.4;  Jantien Eelkes IV-AO;  Jantje Hebbes VI-E;  Jarich Dirks IV-BA.4, IV-I.1;  Jarich Martens IV-I, VI-BA.3, VII-O;  Jarich N. VI-A;  Jarig Dirks VII-AB, VII-DL, VII-U;  Jarig Lammerts VI-DQ, VI-J;  Jasper Jaspers VII-E.4;  Jelcke Jans III-D.3;  Jelle Wybrens VI-CQ;  Jelle Ysbrands VI-CR.1;  Jelske Sjoerds VII-AX;  Jeltie Johannes IV-AL;  Jeltje Annes VI-CM.1;  Jeltje Dirks VII-BY;  Jeltje Feddes VII-AI;  Jeltje Jans VII-BN;  Jeltje Wygers VI-DD;  Jennichje Jacobs VI-BJ;  Jentje Ockes V-V;  Jents Allerts VI-AH.2;  Jetse Gerrits V-B.3;  Jetse Klases VI-M;  Jetske Jans V-BM.1, VI-CH;  Jetske Scheltes III-AH.2;  Jetze Dirks VI-K.4;  Jildert Roelofs VII-CP;  Jisseltje Pieters VI-DJ;  Job Arjens VI-D;  Job Cornelis III-D.1, III-M.4, III-V;  Job Jans IV-B.2;  Job Symens III-AK;  Job Tijssen V-BO.1, VII-CY;  Jobje Hendriks IV-Y.4;  Jochum Jans IV-AL;  Jochum Jelles IV-AN;  Jochum Jochums IV-AN.2;  Jochum Sipts V-AE;  Johannes Bauckes IV-AM;  Johannes Dirks VII-CK;  Johannes Eeltjes VI-AY.3;  Johannes Hartmans V-I.12, VII-CB;  Johannes Jacobs VI-AD.7;  Johannes Jans V-AA, V-F;  Johannes N. IV-AL, VI-BD;  Johannes Rintjes VI-BD.1;  Johannes Walings V-BJ.3;  Johannes Wiltjes VI-AL.4, VI-DM.3, VI-Q.3;  Johannes Wybes V-AU, V-M;  Joris Ariens III-AB, III-AE, IV-M.4;  Joris Arjens VI-BY;  Joris Dircks III-AB.1;  Joris Hendriks IV-BH.4;  Jouck Lammerts IV-O.4;  Jouck Meinerts V-CI;  Joukje Meinerts V-CI.5;  Jurrien Jochums IV-AR;  Keimpe Walings VII-AU.1;  Kinke Aukes VI-CU, VI-CW, VI-CX;  Klaas Feikes VI-BV, VI-DS;  Klaas Gerrits V-AZ.5;  Klaas Klazes VII-M.1;  Klaas Martens VII-CA, VII-M;  Klaas Sijes V-AT;  Klaas Sybrens VII-AO, VII-CG;  Klaas Theunis VI-K.6;  Klaasje Jans V-AN, VI-CU;  Klaasje Jetzes VI-M.5;  Klaasje Klases VII-AA.5;  Klaasje Martens VII-P, VII-Q;  Klaasje Pieters V-B;  Knierke Harmens VII-BW.2;  Knierke Martens VI-J.5;  Knierke Walings VI-DQ, VI-J;  Koert N. IV-F;  Koert Teunis V-G;  Korsie Aarts IV-AX.1;  Korsje Rodmers VI-CN;  Korsje Siemens IV-AZ.2;  Krijntie Jans IV-BG.4;  Laas Alberts VII-CX;  Lambert Reimers IV-O;  Lammert Eelkes VI-BX;  Lammert Jarichs VI-CE;  Lammert Wybes VII-CS;  Lammert Ysbrands IV-P.1, VI-DM.1, VII-AP;  Leen Thomas IV-AH;  Leendert Jacobs IV-W.5, V-U;  Leendert Pieters VI-CZ, VI-DT;  Leendert Theeuwes IV-BH;  Leentje Aarts II-G.5;  Leentje Lieuwes VI-BL;  Lenert Feddes IV-BF, IV-BF.1;  Lenert Gerbens III-AJ;  Lief Jarichs VII-E;  Lielt Pieters VI-BE;  Lieltje Jans VII-BM;  Lieuwe Gerrits VI-BA;  Lieuwe Jelles VI-CO;  Lijntie Jacobs V-CC;  Lijntje Jans VI-CM;  Lijntje Stevens VI-DE;  Lijsbet Arien Gerbens III-S;  Lijsbet Arjens V-N;  Lijsbet Clases II-H.5;  Lijsbet Cornelis III-S, III-V;  Lijsbet Everts IV-AT;  Lijsbet Jans IV-X.1, V-AM, V-BC, V-U.5, VI-BV.2, VII-CS;  Lijsbet Leenderts V-CH;  Lijsbet Riencks IV-Y.4;  Lijsbet Scheltes III-M.4;  Lijsbet Tjerks VII-AQ;  Lijsbet Walings III-A;  Lijsbeth Dircks VII-AP;  Lijsbeth Douwes V-AZ;  Lijsbeth Pieters IV-AA.1;  Lijsbeth Rinses IV-Z.3;  Liskje Heins VI-DJ;  Liskje IJsbrands VI-DJ.4;  Lou Lammerts IV-AE;  Lourens Abes V-CC;  Lourens Arjens V-AN;  Lourens Clases V-BB, V-CH;  Lourens Daams VII-H.3;  Lourens Feikes V-BB.2;  Lourens Stevens V-CC.2;  Louw Jacobs IV-AB;  Louw Wytzes III-S.4;  Lubbrichie Aarts IV-AX.3;  Lubbrichie Berents IV-AX, V-AD;  Lucas Regneri VII-CI;  Luik Joukes VII-BL;  Luitzens Joekes V-CA.2;  Lyntje Sjoerds VII-AI;  Lysbeth Simons IV-BF;  Lyuwe Gerbens III-U;  Lyuwe Lourens III-AM;  Maaike Arjens V-BF.3;  Maaike Lieuwes VII-BF;  Maaike Sjoerds VII-AH, VII-CO;  Maaike Wybrens V-BT.2;  Maartie Ariens IV-M.3;  Maartie Clases VII-CJ;  Maartie Cornelis II-H.5, III-Y.1, IV-E;  Maartie Dircks V-O;  Maartie Dirks VI-AW;  Maartie Eelkes VI-AL;  Maartie Franses IV-BH.1, V-T;  Maartie Gooses IV-T;  Maartie Harrents V-A.7;  Maartie Hendriks V-BC;  Maartie Joris III-AB;  Maartie Tewis IV-BF;  Maartje Abes V-BB, V-CH;  Maartje Arjens IV-AR.5;  Maartje Cornelis V-AR, V-CC;  Maartje Feikes V-BB.1, VI-BJ;  Maartje Franses VI-AJ, VII-CH;  Maartje Hendrik Tjeerds VI-AB;  Maartje Hendriks VI-AK.3, VI-AR, VI-G.7;  Maartje Jans VII-F;  Maartje Jarichs VII-O.1;  Maartje Johannes V-BR;  Maartje Klazes VII-CA, VII-M;  Maartje Lammerts VI-CE, VII-CS.1;  Maartje Lourens V-BB;  Maartje Martens VII-CQ.2;  Maartje Meinderts VI-DR;  Maartje Piebes VI-AO;  Maartje Pieters VI-BI.4;  Maartje Sjoerds VI-DO;  Maartje Tijssen VI-BT;  Maartje Walings II-F, II-H;  Maatje Martens VI-AH.6;  Machel Ariens II-A.10;  Machtel Ariens II-A.7;  Maek Femmes III-AJ, IV-Q;  Maertie Ariens III-N;  Maertie Beerts III-AN.2;  Maertie Buwes III-D.1, III-M.4;  Maertie Cornelis III-C.1;  Maertie Pieters III-W, IV-AK.2;  Maike Clases IV-BA.4, IV-I.1;  Marichie Cornelis II-A.2;  Marichie Jans II-G.6;  Marichie Joostes III-AL;  Marichie Walings III-AC;  Marijke Wiegers VII-BR.2;  Maritie Gerrits V-BE;  Maritie Harrents V-A;  Maritie Lourijs II-A;  Marten Andries VII-BP.2;  Marten Clases IV-H;  Marten Jans III-AO, IV-BG.1;  Marten Johannes VII-BE.4;  Marten Klases VI-AH.6, VI-J;  Marten Ouwes VII-CR, VII-J;  Marten Taedes VI-V;  Martentje Ruurds VII-CA;  Mary Yetes V-CD.11, VI-DI;  Maycke Gijsberts V-BF;  Mayke Ates V-AL;  Mayke Clases V-K;  Meindert Tjebbes V-CI;  Meindert Wybrens VI-DR.1;  Meinert Cornelis VII-AT.2;  Meinert Jans V-BE;  Menno Teekes IV-Q.1;  Mense Michiels IV-BE.2;  Merk Jacobs III-AG.4;  Metje Aarts VI-CJ;  Metje Johannes VII-CK.1;  Metje Joris VI-AR.2;  Metje Lucas VII-CI.1;  Metje Meinerts VI-BZ;  Metke Tjallings IV-AJ;  Mettie Jurriens IV-AR;  Mettie Tjallings IV-AJ.4;  Michiel Barthouts II-G;  Michiel Pieters IV-BE.2;  Minke Cornelis VI-CC.4;  Minke Riencks III-U.5, IV-S, IV-V;  Minke Ydes VI-F.1;  Minne Gerbens V-AO;  Minne Symens VI-AE;  Mintje Gerrits VI-AY;  Mintje Ockes V-BY;  Mourins Folckerts VI-K;  N Gosses IV-AZ, IV-D.2;  N Harrents IV-AB;  N Jaspers IV-AF;  N Pieters III-AA;  N.N. IV-AQ, V-AO.2, VII-CM.2, VII-K.3;  Naentske Aebeles VII-DE;  Namke Douwes V-AV.1;  Nammen Sybes VI-AR.2;  Neeltie Andries III-B;  Neeltie Ariens II-A.6, II-A.9, III-E;  Neeltie Barthouts IV-O;  Neeltie Beerts III-AL.1;  Neeltie Clasen IV-E;  Neeltie Cornelis II-A.4;  Neeltie Dircks II-C, II-G;  Neeltie Gerrits V-AZ.1;  Neeltie Gijsberts III-AF;  Neeltie Harrents IV-O, IV-O.3;  Neeltie Hendricks IV-X;  Neeltie Jans III-U;  Neeltie Martens III-AO.2;  Neeltie Pieters III-S.4;  Neeltie Sydses IV-AC.1;  Neeltie Symens III-H.1, III-P.4;  Neeltie Willems IV-BC, IV-L, VII-K;  Neeltje Annes VII-E.4;  Neeltje Arjens VI-DK, VII-Z;  Neeltje Boyens III-AJ;  Neeltje Claeses II-G;  Neeltje Clases III-A, III-Q;  Neeltje Cornelis V-BM, V-BX, V-C, V-Z, VI-BI, VI-BS;  Neeltje Dirks VI-BS.2, VII-AG, VII-CB;  Neeltje Douwes VI-BQ.5;  Neeltje Ennes VII-BF.1;  Neeltje Feikes IV-AG, VI-BU;  Neeltje Gatses VI-E;  Neeltje Hendriks V-AI;  Neeltje Jacobs VI-AD.4;  Neeltje Jans IV-AA, V-AO, VI-CV;  Neeltje Klazes VI-BV.3;  Neeltje Martens V-BI, VI-CF.1;  Neeltje Minnes VI-AE;  Neeltje Piebes VII-I.1, VII-L;  Neeltje Pieters VII-BC.2, VII-BG;  Neeltje Rienks VII-DJ;  Neeltje Siebrens VI-CH.1;  Neeltje Stevens II-H.1;  Neeltje Symens V-AO;  Neeltje Willems VI-U;  Nieltie Jan Joostes III-AL;  Nieske Dirks VII-BZ;  Ocke Hayes V-BY, V-CB, V-V;  Olphert Walings III-AD;  Ouwe Aukes VI-BM.6;  Ouwe Gerrits VI-G;  Paulus Pieters VI-BQ.4;  Piebe Daams VII-H.4;  Piebe Harmens VI-E.3;  Piebe Willems VI-AO, VII-L;  Pier Dirks VI-Q, VII-G;  Pier Franses V-AP;  Pier Johannes IV-AU;  Pieter Aarts IV-AX.2, VII-AL.1;  Pieter Aerts IV-AX, V-AD;  Pieter Ariens IV-AK;  Pieter Dircks III-U.3;  Pieter Dirks V-BH.1, VI-V.6;  Pieter Douwes V-I;  Pieter Eelkes VII-BT.8;  Pieter Feikes III-AI.1, IV-AB, IV-AD, VI-BI;  Pieter Harmens V-AQ.2;  Pieter Harrents III-T.2, IV-O.2;  Pieter Hendriks VI-U, VI-U.3;  Pieter Jacobs IV-AR, VI-DC.1, VI-DC.2;  Pieter Jans VI-DJ, VII-DA;  Pieter Johannes VI-DL;  Pieter Klases V-AT.3, VII-BY;  Pieter Klazes VI-BV.7;  Pieter Leenderts IV-BH.7;  Pieter Machiels VI-AV;  Pieter Meinderts VI-DP, VII-AZ;  Pieter Minnes V-AO;  Pieter N. V-AS, V-AX;  Pieter Pieters III-S, IV-AA;  Pieter Reinders VII-BK;  Pieter Siemens VII-CN.2;  Pieter Sybes VII-AX;  Pieter Watses VI-DC;  Pieter Wybes VI-W.2;  Pietje Aukes VI-R.1;  Pietje Cornelis VI-BH.2;  Pietje Jurjens VI-CY.2;  Pietje Pieters VII-CT;  Pleuntie Martens III-Q.5;  Pleuntje Clases VI-DD;  Pleuntje Klases VII-CJ.1;  Pleuntje Wybes VI-AZ;  Poppe Hendricks V-X;  Pybe Ouwes VII-I;  Pybe Stinnerts IV-E, V-AC, V-E, VI-F.1;  Pyter Martens IV-BH;  Pyter Rinses IV-Z.1;  Pyter Stevens IV-O;  Pyter Wops IV-AH;  Pyter Yedes VII-BL;  Regnerus Lucas VII-CI, VII-CI.5;  Reimer N. IV-O;  Reimer Wopkes VII-M.3;  Rein Gaukes VII-CM.1;  Rein Rienks VII-E.2;  Reinder Harmens V-AQ.1;  Reinder N VII-BK;  Reinder Ockes V-CB;  Reinder Pieters VII-BK.2;  Reiner Rinses IV-Z.4;  Reinouw Gerrits VI-AZ;  Reinsck Hobbes V-AF;  Reinu Jobs III-AK;  Rense Reins VII-AQ.3;  Renske Joekes VI-DB;  Reyner Claes IV-AF, IV-R;  Reyner Gerbens III-M.1;  Reynu Cornelis IV-V;  Richtje Annes VI-CG.4;  Richtje Hartmans VI-BI.3, VII-BT.3;  Rieme Sybrens III-V.1, IV-K.2;  Riemer Willems V-BK;  Riemke Anes VI-BX;  Riemke Wigles VI-K;  Rienk Reins V-BX;  Rinnichie Dircks IV-AO;  Rinnichie Gosses IV-AX;  Rinnichie Harrents V-A.5;  Rinnigje Ariens V-BX;  Rinnigje Reins VII-E.2;  Rins Arjens IV-G;  Rins Gerrits III-AI;  Rinse Auckes IV-Z;  Rinse Dirks V-P.2;  Rinse Reinders VII-BD.1;  Rinsie Jobs III-M.4;  Rinsje Cornelis VII-BW.3;  Rinsje Jacobs VII-BF;  Rinsje Jobs VI-D;  Rinsje Lourens VI-BD;  Rinske Bartels V-CA.1, VI-AB.1, VI-AD.3, VII-AJ;  Rinske Dirks VII-AU.6;  Rinske Folkerts VII-DE;  Rinske Gerbrants IV-P;  Rinske Jacobs V-V.3;  Rinske Jans VI-CL, VI-DR.4;  Rinske Johannes V-AA;  Rinske Rinses VII-AO.1;  Rinske Salvis V-AV.1;  Rinske Upkes VI-D;  Rinske Willems VII-AE;  Rinske Wybrens VI-DR.3;  Rintje Andries VII-BL.1;  Rints Michiels II-G.4;  Ritske Innes III-U;  Ritske Jans IV-AZ;  Ritske Siemens IV-AZ.4;  Rixt Clases V-AB;  Rixt Edses V-BJ;  Rixt Gerrits VI-BO.1, VII-AQ;  Rixt Willems IV-AK;  Rixtje Dirks V-BH.3;  Roelof Hendriks VII-BM;  Roelof Pieters V-AW;  Roelof Taekes VI-BL.3;  Romke Jans IV-AJ.3;  Romkje Jans VI-BM.3;  Rommert Symens V-BP;  Ruurd Annes V-BK;  Ruurd Heins IV-Q.1;  Saapje Jelles VII-BT.7;  Saapje Pieters V-N;  Saapje Stevens VI-F, VI-Y;  Saeske Tijsses VII-CY.1;  Salvis Pieters V-AV.1;  Sara Johannes V-F;  Schelte Jans V-BM.1, VII-DE.3;  Seerp Eelkes V-AL;  Sibbeltje Beerts VII-AL.3;  Sibbeltje Harrents VII-AL;  Sibe Andries IV-AE;  Sibychie Sybes V-AV;  Siebe Gerrits III-V;  Siebren Heins IV-AQ;  Siebren Sipkes V-BM.1, VI-CH;  Siemen Ritskes IV-AZ;  Sierk Cornelis VI-BM;  Sijbren Dirks IV-AB;  Sije Klases V-AT.2;  Sije Martens V-AT;  Sijke Clases V-AZ;  Sijke Jans IV-AD;  Sijke Tjerks VI-AB, VI-X;  Sijtske Gerbens V-BA, V-BU;  Sijtske Jacobs VI-L;  Simen Jobs III-AK.1;  Simon Alderts VII-CN.2;  Sipke Jans VI-AZ.1;  Sipke Siebrens V-BM, V-BX;  Sjarde Ruurds VI-CQ;  Sjoerd Jarichs V-AW;  Sjoerd Olferts VII-AI;  Sjoerd Pieters VI-AT, VII-DE;  Sjoerd Reinders V-AX;  Sjoerd Ruurds VII-BY;  Sjoerd Walings V-BU;  Sjoerdje Aukes VII-H;  Sjoerdtje Feyes VII-DJ;  Sjouke Cornelis VI-CT.2;  Sjoukje Cornelis VII-AT.6;  Sjoukje Tjalkes VI-BO, VII-CM;  Stendert Daams VII-H.1;  Steven Ariens III-H;  Steven Cornelis II-H;  Steven Dircks IV-Q, IV-S;  Steven Gerrits V-N, VI-X.1;  Steven Lourens V-CC;  Steven Stinnerts VI-F.2;  Stijntje Boyens VI-AL;  Stinnert Pybes IV-E, VI-F, VI-Y;  Sybe Andries VI-BL;  Sybe Clases V-M.1;  Sybe Hettes V-BG.1;  Sybe Jans V-BG;  Sybe Klases V-I.2;  Sybe Wiegers VI-CY;  Sybigje Andries VI-BM;  Sybrandus Aeneae IV-C;  Sybren Clases VI-AK, VI-CU, VI-CW, VI-CX, VI-G.7;  Sybren Reiners V-BW;  Sybren Riemers V-BK;  Sybrichje Hendriks V-CE.3;  Sybrigje Hendriks VI-DH.1;  Sybrigje Sybrens VI-CX;  Syds Bokkes V-K;  Sydse Hettes IV-AC;  Symen Alberts V-A.8;  Symen Gerrits III-AK;  Symen Pieters V-AD;  Symen Tjerks VII-CZ;  Sytske Andries V-AU.4;  Sytske Dirks VI-AH, VI-V.2, VII-AM.1;  Sytske Jacobs VI-AF;  Sytske Jans VI-CY.3;  Sytske Jelles V-BT;  Sytske Reinders VI-DA;  Sytske Rienks VI-CI;  Sytske Romkes V-F;  Sytske Sybes IV-AE.1;  Sytske Sybrens VI-BY;  Sytske Thomas V-BY, V-CB, V-V;  Sytske Wybes V-BM.1, VI-CH;  Syuerd Ariens V-P;  Taecke Clases VII-AD;  Taeke Jans VI-BA.3, VI-BV.6;  Taeke Roelofs VI-BL.3;  Taeke Tjeerds IV-BA;  Taetske Jans VI-O;  Teeke N. IV-Q.1;  Teetske Dirks V-F;  Tet Johannes V-BK;  Tetje Clasen V-I.8, VI-BW;  Tetje Cornelis V-AM.2;  Tetje Douwes VII-BV, VII-BX;  Tetje Koerts VI-I;  Tetje Lenerts IV-BH.1;  Tetje Pieters V-AT;  Tetje Ulbes VII-AN;  Tettie Aarts V-AE;  Tettie Annes III-AG;  Tettie Ariens III-C, III-O;  Tettie Boyens III-AI;  Tettie Clases IV-F;  Tettie Cornelis III-A, III-W.2, IV-AH, V-BC.3;  Tettie Daams V-X;  Tettie Dircks II-H, IV-AC, IV-AQ, V-BA;  Tettie Dirks VI-AC, VI-BP;  Tettie Gerrits V-AZ.3;  Tettie Hendricks III-I.2;  Tettie Michiels II-G.1;  Tettie Pieters III-V, V-BG;  Tettie Stevens III-AO;  Tettie Thonis I;  Tettie Walings V-BJ.2;  Tettje Arjens VI-DH;  Teunis Feickes VI-T;  Teunis Klases VII-BG;  Teunis Koerts IV-F;  Teunis Reinders VII-AC;  Teuntje Gerbens VI-CB;  Teves Lenerts V-CG;  Teves Pieters VI-DL.1;  Tewes Feddes IV-BF.2;  Theeuwes Gerckes III-AO;  Theunis Andrys VII-AV;  Theuntje Walings VI-AU;  Thijs Jobs V-BO.1;  Thomasje Thomas VII-AK;  Thonis Martens IV-E;  Tiamcke Jans VI-BX;  Tiete Tietes VI-AY.1, VI-DA;  Tietie Jans IV-AJ.3;  Tietje Rommerts VI-AY.3;  Tiets Andries III-V;  Tietske Andries III-V.1;  Tijs Gatses VI-F.1;  Timen Hendriks V-AB;  Tjalling Jacobs IV-AJ;  Tjebbe Clases V-CI;  Tjebbe Meinderts VI-DQ;  Tjeerd Annes V-BF;  Tjeerd Arjens VII-BS;  Tjeerd Clases VI-CS;  Tjerk Jacobs V-BZ.1, V-CF;  Tjerk Tjerks IV-Y.4;  Tjerkje Foppes V-BO.1, VII-CY;  Tjerkje Gerrits V-BO.1, V-CG, VI-G;  Tjerkje Lenerts IV-BE, V-CF;  Tjettje Minnes VI-DE.3;  Tjitske Alberts VI-AK;  Tjitske Feyes VI-DO.1, VII-BT.6;  Tjitske Jacobs VII-BH.1;  Tjitske Jans II-G.5;  Tjitske Sybrens VI-V, VII-AP;  Tjomme Oepkes VI-CY.2;  Tonis Lieuwes I;  Trijn Feyckes III-V;  Trijn Walings III-C, III-L, III-P;  Trijntie Aarts VI-DE;  Trijntie Ariens II-A.12, III-A, III-P;  Trijntie Barthouts III-AK;  Trijntie Bouwes V-AZ;  Trijntie Feikes VI-BN;  Trijntie Franses V-AJ.2;  Trijntie Gerits V-AZ.2;  Trijntie Gerrits II-G;  Trijntie Jans III-G, IV-X.2;  Trijntie Jochums IV-E;  Trijntie Lous IV-AB, IV-AD;  Trijntie Pieters IV-Z;  Trijntie Sybrens VI-U;  Trijntie Walings VI-CG;  Trijntie Willems III-G.1;  Trijntje Abrahams VII-BC.1;  Trijntje Aerts IV-Q, IV-S;  Trijntje Allerts VI-AH.4;  Trijntje Annes VI-CG.3;  Trijntje Arjens V-CD.7, VI-AH, VI-BT.2, VII-CX;  Trijntje Beerts VI-AG;  Trijntje Berends VII-CT;  Trijntje Clases IV-E, V-AW;  Trijntje Cornelis VI-BQ.6, VII-AD;  Trijntje Dankerts V-A;  Trijntje Dircks II-B;  Trijntje Dirks V-AY.1, V-BH.2, V-CF, V-M, VI-AI, VI-BS.1, VI-DA.5, VI-M, VI-V.3;  Trijntje Doens VI-BM.3;  Trijntje Douwes VII-BY.1;  Trijntje Feikes IV-AF, IV-AI;  Trijntje Gaukes VI-CC;  Trijntje Gerbens VII-BU;  Trijntje Gerrits IV-BD.2;  Trijntje Harmens V-AQ.3, V-BA.4;  Trijntje Hendriks VI-U.1;  Trijntje IJsbrands VI-DJ.5;  Trijntje Jacob Wouters IV-BH.4;  Trijntje Jacobs VI-CY;  Trijntje Jans V-BL.1, VI-AY, VI-CW, VII-BN.1, VII-CZ.1;  Trijntje Jetzes VI-M.2;  Trijntje Johannes VI-BV, VI-S.1, VII-X;  Trijntje Klases V-AT, VII-AA.4;  Trijntje Klazes VI-BV.9;  Trijntje Lenerts VI-DL;  Trijntje Lucas VII-CI.2;  Trijntje Martens VI-V, VII-AM;  Trijntje Menses IV-BE.2;  Trijntje Michiels II-G.6;  Trijntje Piebes VI-BU, VII-AG.2;  Trijntje Pieters VI-AO, VII-F;  Trijntje Pybes VI-E;  Trijntje Reinders VI-DB, VI-DR.3;  Trijntje Rienks VI-AI;  Trijntje Sybes VI-BL.2, VII-CI;  Trijntje Sybrens VI-AK.5;  Trijntje Symens VII-DK;  Trijntje Teunis VII-BQ;  Trijntje Tiemens VI-CS;  Trijntje Tjeerds VII-M.3;  Trijntje Walings III-V.1, III-Z, VII-AL.1;  Trijntje Willems V-BU;  Trijntje Ypes VII-DI;  Trijs Harrents II-D;  Trijsie Ariens IV-AJ;  Tryn Dircks IV-T;  Tryn Sybrens II-G.5;  Tryn Tymens V-AY;  Tryn Walings III-Z;  Trynke Folckerts III-A;  Tryntje Gerrits IV-BB;  Tyleman Gerrits V-B;  Tzietske Piers II-F;  Ulbe Pieters VII-CU;  Ulbe Sydses V-M.2;  Waling Annes VI-CG.2;  Waling Barthouts III-Z;  Waling Buwes III-Z;  Waling Clases III-AH.1, V-B;  Waling Harrents VI-A;  Waling Johannes V-BJ;  Waling Olpherts III-AD, III-AH;  Waling Sjoerds V-BU;  Waling Walings IV-BH.7;  Wapke Jans VI-DN;  Wapke Johannes V-BL;  Wapke Rommerts IV-AM;  Welmoed Jetses IV-BH.7, VI-G;  Welmoed Johannes VII-CK;  Wieger Sybes VI-CY;  Wilke Johannes VI-CN;  Willem Arien Jacobs III-G;  Willem Barthouts III-V.1;  Willem Clases VI-Z.2;  Willem Dirck Ariens III-T;  Willem Dircks III-U.5;  Willem Dirks IV-BA.5, V-AL.5, V-BU, V-L, VI-V.1;  Willem Gerrits VI-BO.1;  Willem Hendriks VI-U.2;  Willem Stevens III-AN;  Willem Tjepkes V-A.7;  Willemtie Ariens III-F;  Willemtie Cornelis III-U;  Willemtie Gerrits III-AD;  Willemtie Tammes IV-Q.1;  Willemtje Gerrits IV-AW.1;  Willemtje Jetses III-AN;  Wop Cornelis VI-BW;  Wop Pyters IV-AH;  Wopck Dircks IV-I;  Wopkje Dirks V-K;  Wybe Arjens VI-CE;  Wybe Martens VII-CQ.1;  Wybe Wybes VI-AZ;  Wybren Arjens VI-DR;  Wybren Clases V-BT;  Wybren Jelles VI-CQ.2;  Wymer Arjens VII-BG.1;  Wymer Cornelis VI-BB;  Wypkje Clases VI-DG.2;  Wytse Wybes IV-AG.2;  Wytske Clases IV-BA.5, V-L;  Wytske Gerrits III-AG, III-G, IV-AT, IV-X, V-BW;  Wytske Jans VI-T, VII-DG, VII-DN.2;  Wytske Jelles VI-CQ.3;  Wytske Piers V-J, VI-BG;  Wytske Tjeerds VI-CS.1;  Wytske Wopkes IV-BF;  Ybeltie Poppes VI-AP;  Ybeltje Jans V-Y.3;  Yde Jans IV-AW;  Yde Pieters VII-I;  Ydske Clases VI-G;  Yetske Alberts VI-R;  Yetske Boyens VI-BE;  Yetske Theunis VII-AV;  Ymckien Gabes V-Q;  Ymke Hettes V-BG;  Ymkje Hendriks VII-BT.7;  Ymkje Sydses VI-T;  Ynske Dirks IV-A.1;  Ype Piers VI-DJ.1, VI-R.1;  Ype Pieters VII-DI;  Ysbrand Jans III-AG;  Ysbrand Jetses V-I;  Ysbrand Lammerts VII-AP;  Ysbrand Olpherts VI-BS;  Ysbrand Wybrens VI-CR;  Ytje Annes VI-K.6.