Parenteel Dirck jans ( 1608 )

Generatie I

I  Dirck Jans, zoon van Jan Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1608.

1578 Vrp. Jan Dircks 3 cg.en 2 posten verder Dirck Jans 3 cg.

Dirck was gehuwd met Geertie Danckerts, dochter van Danckert Cornelis. Geertie is geboren rond 1560, is overleden voor vrijdag 15 juli 1644. Geertie werd hoogstens 84 jaar.

HB 32/24v. 15.7.1644 inv. sterfh. G.D.; aanwezig is o.a. akte inz. scheiding tussen de kk. van Dirk Jans enerzijds en G.D. en S.P.A. anderzijds dd 3.7.1608; inv. op verzoek v. Willem en Jan Dircks en Willem ook voor Durk Willems en Marichie Dircks wed. Dirck Jans Kuyck, gest. m.h. zn Dirck Dircks K.; huis, schuur etc o. Vrp. met 36½ mg oud billand, gebr. en bewoond door S.P.A. en huis te Berlikum bij Maritie Dircks onlangs bewoond.
Hyp.bk sept/okt 1647/13.5.1643 testament G.D. hvr.v. Symen Pyter Auckes, ass.HB te Vrp., 1e x Dirck Jans, kk. Marichie, Willem (ovl. m.i. na opmaken test.) en Jan Dirck Jans. Hyp.bk 1648/1.5.1647 Jan Dirck Jans te St. Ap. verk. a. Willem Dircks te Vrp. de bruikma v. 12 1/3 mg oud Billand (is 1/3 deel v. sate lands o. Vrp. bij wln Geertie Danckerts ons moeder en Symen Pieter Auckes i.l. assessor inze stiefv. nagelaten), het andere 1/3 dl is van Maek Dircks.

Geertie was later gehuwd (2) met Symen Pieter Auckes.

Van Dirck en Geertie zijn vier kinderen bekend:

1  Danckert Dircks, zie II-A.

2  Willem Dirck Jans, zie II-B.

3  Jan Dirck Jans, zie II-C.

4  Maertie Dircks, zie II-D.

Generatie II

II-A  Danckert Dircks, zoon van Dirck Jans (I) en Geertie Danckerts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden rond 1632.

1632/3 in k.23N. 16m.489r. (1629/30 Arien Ariens). Hyp.bk HB mrt 1614/13.5.1605: Crijntgen Lenartsdr, wed. Aeryen Joosten de Olde in Vrp. geadsisteerd met Teunis Ariens (zoon) en Cornelis Lenearts (broer) draagt over aan Danckert Dirx (zwager) en Ayck Aeryensdr (haar dochter) met consent van Danckerts vader Dirck Jans de bruikwaar v. 26 mg land met huis etc..
Aut. 2.7.1633 D.D. ovl. cur. Symen Pieters, oudoom en Willem Dircks oom. Aut. 3.4.1620 D.D. erfgen. v. Joost Arians; aut. 15.12.1620 D.D. oom v. Arien en Hadu Joostes, kk.v. Joost Ariens ovl., Aut. 10.12.1610 cur. div. gm/g. v. Cornelis en Ewout Ewouts (20 en 18).
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 78.7.8.

Danckert was gehuwd (1) met Ayck Ariens, dochter van Arien Joostes en Crijntie Lenerts.

Danckert trouwt rond 1622 (2) met Houckie Pieters.

Aut. 25.7.1622 D.D. stv., H.P. wed. v. Pyter Jobs.

Houckie was eerder gehuwd (1) met Pieter Jobs.

Danckert gaat in ondertrouw op zondag 12 augustus 1629 te Vrouwenparochie (3) met Baefke Dircks, dochter van Dirck N..

Bij 1e huwelijk van Wanswerd. Ged. op bel. Vrp. 30.5.1645.
Hyp.bk 21.8.1629/id. Baefke Dircks, wed. A.A., Vrp. sch. a. Antie Lamberts wed. Jan Corn. Cambuyr, mijn schoonmoeder; B.D. gaat hertr. m D.D.
Hyp.bk. 8/6.5.1629 wed. A.A. Vrp. sch. a. Luytien Joostes als cur. v.d. wkk. v. Albert Joosten bij Frouckie Jans, borg Corn. Jans Cambuyr althans te Vrp.

Baefke was eerder gehuwd (1) met Arien Ariens.
Baefke was later gehuwd (3) met Jacob Jans Nanninga.

datum 1e procl.

Van Danckert en Baefke is een kind bekend:

1  Ayck Danckerts is geboren 1630 of 1631.

II-B  Willem Dirck Jans, zoon van Dirck Jans (I) en Geertie Danckerts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1629/30 in k.28S. totaal ± 24m.(2 perc.), 1632/3 in k.28S. 1m. en 3m., 1635 30m.64r.1640 W.D.J. 30m.
Recesbk 1636 Willem Dirck Jans c.u., Vrp. contra Jan Corn. Gelder. Aut. 22.4.1650 W.D.J. zwager aen cur. Maertie Willems v.d.Mey, innocent, Cornelius Vogel mede bloedverwant contra Jannichie Bartouts x Lenert Pieters ‘t Hoen. Aut. 10.3.1654 Willem Dirck Jans Vrp., cur. Martie Willems v.d. Mey innocent. req. Amerens Willems wed. Arien Dircks. Hyp.bk 8.5.1634/29.6.1633 W.D. en F.W. e.l. Vrp. sch. a. Sij Suoyrts wed. Douwe Hayes Vrp.
Hyp.bk 16.5.1636/7.5.1633 W.D. en F.W. e.l. Vrp. ten O. v.d. gebuirte sch. a. Waling Daems en Maertie Walings o. Vrp. Nw Bildt.
Hyp.bk 15.6.1635/18.4.1622 W.D. en F.W.C. v.d.Mey kopen de bruikma v. ± 27½ mg. land met huis etc. van Sioerd Hayes en Barbara Pyters, die dit hadden gek. v. Danckert Dircks. HB21 24.7.1648 Evert Jans Kuyck en Willem Dircks te Vrp. omen en cur. wkk. v.Claes Jans Kuyck.
HB22 14.6.1652 W.D.J. cur. Dieu en Willem Willems, Maertie Willems meerderj.

Willem was gehuwd (1) met (?)Maertie Jans, dochter van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases.

Van Willem en (?)Maertie zijn twee kinderen bekend:

1  Dirck Willems.

Wordt genoemd in inv. 1644.

2  Dircktie Willems is gedoopt op donderdag 14 maart 1619 te St. Annaparochie.

Geboren in Vrouwenparochie.

Willem trouwt op donderdag 7 juli 1622 te Vrouwenparochie (2) met de ongeveer 25-jarige Fookel Willems van der Mey, dochter van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters. Fookel is geboren rond 1597.

GJ 2009/163. Aut. 1.6.1618 F.W. ± 21 jr.

Fookel was eerder gehuwd (1) met Willem Daem Jans.

Van Willem en Fookel zijn acht kinderen bekend:

3  Barthout Willems is gedoopt in 1629 te Vrouwenparochie.

4  Jan Willems is gedoopt op donderdag 7 februari 1630 te Vrouwenparochie.

5  Dirckie Willems is gedoopt op donderdag 3 april 1631 te Vrouwenparochie, zie III-A.

6  Maertie Willems is gedoopt op donderdag 3 februari 1633 te Vrouwenparochie.

7  Dieuke Willems is gedoopt op vrijdag 20 januari 1634 te Vrouwenparochie.

8  Dieuke Willems is gedoopt op donderdag 1 maart 1635 te Vrouwenparochie.

Patroniem vader W.D. Jans.

9  Trijnke Willems is gedoopt op vrijdag 12 september 1636 te Vrouwenparochie.

Patroniem vader W.D.Jans.

10  Beert Willems is gedoopt op maandag 2 februari 1643.

II-C  Jan Dirck Jans, zoon van Dirck Jans (I) en Geertie Danckerts, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 18 februari 1657 aldaar.

Bnr 120. 1632/3 in k.17N. 21m.329r. (1629/30 Daam Jans), 1635 J.D.J. id., 1640 J.D. ontvanger 23m.300r.(nrd. Middelweg, hoek Langh.weg), 1655 J.D.J. nr 28.
Aut. 18.2.1657 cur. kk. Steven Ariens DG o. Vrp. en Dirck Dircks DG, bakker o.Vrp.HB36/38 28.5.1658 rek. wkk. v. Jan Dirck Jans en Marichie Bartout Clases i.l. e.l. St. Ap., Arien Beerts oom. en HB 36/46 weesrek. HB 35/57 18.2.1657 inv. sth. J.D. St. Ap. op verz. v. Dirck Dircks, bakker en Steven Ariens cur. wkk., wed. Siu Gerrits in pres. v. Willem Dirck Jans (oom) ; o.a. huis, sch. etc. met de ontr. v. ± 26 mg oud gepacht billand; brieven inz. sth Gerrit Foppes. HB36/103v.en106. 31.5.1659 rek. door Steven Arien Jacobs en D.D.Cuyck.
Hyp.bk 9.5.1634/4.5.1631 J.D. en M.B. e.l., St.Ap. hebben schuld, borg Barthout Claes vader te Vrp. Id. 25.4.1648/1.5.1647 Jan Dirck Jans te St. Ap. verk. a. Dirck Willems te Vrp. de bruikma v. 121/3 mg oud Bildt, nl. 1/3 dl v.d. sate o. Vrp. aanbeërfd van Geertie Danckerts, moeder en S.P.A. stiefv., Cornelis … W. en N., Boyen … O. en de rijdweg Z.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 91.16.-.

Jan trouwt op zondag 26 juli 1626 te Vrouwenparochie (1) met Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs. Marichie is overleden voor 1650.

Bij huwelijk Marichie Barthout Claesdr. In weesrek dd 28.5.1658 (HB 36/38): Dirk Dirks Cuiq, bakker en Steven Ariens (x Heyltie Bartouts) cur., Willem Dirk Jans en Arien Beerts ooms; patroniem van Marichie is Bartout Claes. Wass.bk/125 niet juist, kennelijk had Bartout Claes 2 dochters met dezelfde naam.

Beiden van Vrp.

Van Jan en Marichie zijn drie kinderen bekend:

1  Jannichie Jans is gedoopt op donderdag 18 december 1636 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 6 september 1657 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd met Willem Jans van der Mey. Willem, steenhouwer, wonende te Harlingen.

2  Geertie Jans is gedoopt op donderdag 7 maart 1641 te St. Annaparochie.

Geertie trouwt in 1659 te St. Annaparochie op 18-jarige leeftijd met Aesge Pieters.

3  Danckert Jans is gedoopt op donderdag 21 januari 1644 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op donderdag 6 januari 1650 te St. Annaparochie (2) met de 40-jarige Siu Gerrits, dochter van Gerrit Foppes en Tied Gerbens. Siu is gedoopt in 1610 te St. Annaparochie.

Bij doop Syn Gerrits

Beiden van St. Ap.

II-D  Maertie Dircks ook genaamd Marychie, dochter van Dirck Jans (I) en Geertie Danckerts.

Maertie trouwt op donderdag 15 maart 1618 te Beetgum met Dirck Jans Kuyck, zoon van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 28 mei 1635.

Bnr 143. 1629/30 in k.19S. 29m., 1635 id. HB 33/153v. Zie “It Biltse Kuikskaei” R.S. Roarda. HB 36/219v. 11.10.1661 rek.door Evert Jans Cuyck, in ‘ suyderquartier van Vrp. als cur. inz. erfenis van Symen Pieters, laatst genoemde heeft de sate verkocht dd. 19.5.1650 aan Jan Clases Itsma.
Aut. 28.5.1635 cur. Claes en Evout Jans Cuyck ooms. Aut. 25.2.1642 cur. Jan Dircks St. Ap. Hyp.bk 30.6./5.6.1623 e.l. St. Ap. sch. a. Jacob Claes, koopm Vrp. en zijn kk. bij wln Trijntie Feickes.
Hyp.bk 31/28.71624 D.J.C. en Marichie Dircks e.l. St. Ap. sch. a. Waling Daems en Marichie Walings e.l. St. Ap., onderpand stede Billands. Id. 28/19.12.1625 e.l. St. Ap. bewonen pachtboerderij, borg. Neeltie Clases, wed. Jan Dircks Cuyck DG. te Vrp.(moeder). Id. 3.6.1628/21.5.1625 e.l. St. Ap. sch. a. Tewis Ariens en Dijver Jans e.l. Finckum, borg Dircks moeder (ook zn Claes Jans C.). Hyp.bk 24.5.1635/26.5.1620 e.l. St. Ap. sch. a. Willem Dircks (zwager). Id. 28.5.1635/6.5.1633 e.l. St. Ap. verk. a. Pyter Stevens en Neeltie Harrents e.l. St. Ap. de bruikw. v. ± 29 mg land incl. huis etc., get. Hendrick Walings.

Van Dirck en Maertie zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck Dircks Kuyck is geboren 1619 of 1620, zie III-B.

2  Marichje Dircks Kuyck ook genaamd Maeck is geboren 1622 of 1623.

Aut. 11.10.1661 innocent, Jan Dircks K. broer, Evert Jans K. was cur., nu Dirck Dircks K.

3  Dyu Dircks Kuyck is geboren 1624 of 1625.

4  Lijsbet Dircks Kuyck is geboren 1626 of 1627.

Lijsbet was gehuwd met Ane Tjallings.

Aut. 28.5.1635: in 1651 A.T. x L.D.C.

5  Jan Dircks Kuyck is geboren 1633 of 1634, zie III-C.

Generatie III

III-A  Dirckie Willems, dochter van Willem Dirck Jans (II-B) en Fookel Willems van der Mey, is gedoopt op donderdag 3 april 1631 te Vrouwenparochie.

Dirckie trouwt op donderdag 3 augustus 1662 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met Tiemen Pieters. Tiemen, wonende te St. Annaparochie.

Datum is 3e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Tiemen en Dirckie zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Tiemens, zie IV-A.

2  Aafke Tiemens is gedoopt op zondag 18 april 1666 te St. Annaparochie, zie IV-B.

3  Willem Tiemens, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 24 maart 1672 aldaar, is overleden voor maandag 15 februari 1723. Willem werd hoogstens 50 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Procl.bk 15.2.1723 de erven (zusters) verk. huis smalle kant Hogebuurt St. Ap.

4  Antie Tiemens is gedoopt op vrijdag 28 september 1674 te St. Annaparochie.

Antie was gehuwd met Ruurd Jacobs.

III-B  Dirck Dircks Kuyck, zoon van Dirck Jans Kuyck en Maertie Dircks (II-D), is geboren 1619 of 1620, is overleden op maandag 4 december 1684. Dirck werd hoogstens 64 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Aut. 16.2.1675 cur. Nammen Joh. Vrp. en Gosse Jacobs, Jelsum, ooms Hyp.bk 5.12.1684/12.12.1659. HB40/109v. 16.2.1675 inv. sth. L.J., D.D.K. bakker Vrp., nu x Ebeltie Egberts; onr. goed 6 huizen, 4 mg land en molen Vrp. HB43/358 4.12.1684 sth. D.D.K. op heden ovl., geen inv. gezien leeftijd kk.

Dirck trouwt op donderdag 26 september 1652 te Vrouwenparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (1) met Lijsbet Johannes, dochter van Aafke Beernts of Johannes Namnes. Lijsbet is overleden voor zaterdag 16 februari 1675.

Van Dirck en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1  Dirck Dircks Kuyck is geboren 1655 of 1656, zie IV-C.

2  Johannes Dircks Kuyck is geboren 1660 of 1661, zie IV-D.

3  Maeck Dircks Kuyck is gedoopt op dinsdag 18 juli 1662 te Vrouwenparochie, zie IV-E.

4  Jan Dircks Kuyck, bakker en molenaar, wonende te Stiens en te Harlingen, is geboren 1664 of 1665.

Bij huwelijk mr bakker. Aut. 29.4.1690 molenaar te Stiens en als zwager cur. k. Jacob Tiesses en Frouck Willems. HB54/86 12.4.1717 te Harlingen.

Jan trouwt op donderdag 5 mei 1689 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Tietske Jacobs, dochter van Jacob Tiesses en Frouck Willems.

Dirck trouwt op donderdag 25 februari 1672 te Vrouwenparochie op hoogstens 52-jarige leeftijd (2) met Ebeltie Egberts, dochter van Egbertus Jacobs Ammama en Trynke Jochums Krol.

Bij 1e huw. naam Ybeltje Everts.

Ebeltie was eerder gehuwd (1) met Ane Jans.
Ebeltie was later gehuwd (3) met Dirck Jans Coutie.

III-C  Jan Dircks Kuyck, zoon van Dirck Jans Kuyck en Maertie Dircks (II-D), koopman, wonende te Harlingen, is geboren 1633 of 1634.

Bnr 103. 1698/1708 St. Ap. J.D.Kuiks 3 kk. nr. 13, 1708/18 de kk. en kindskk.18m.365r. in nr. 12 k.25, 1728 id voor 2/3. Flor. 1700/08 de erven 9.–
Hyp.bk 23.1.1685/20.4.1683.

Jan was gehuwd met Geeske Bartels.

Van Jan en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Jans Kuyck.

Trijntje was gehuwd met Livius Rijpma. Livius, wonende te Harlingen.

Bnr 103. 1698/1708 St. Ap.. nom.ux en als cur. v. zoon v. ds van Sloots 18m.365r. in.12 k.25.1718/28/38/48 St. Ap. nr.13, 9 m. m. hs en sch. 1738 de wed. en kk. 18m.365r. in nr.12 k.25.
Recesbk 16.1.1736 Tr. K. wed. L.R. zegt huur op van sate aan Arjen Teunis NwB. o. St. Ap.

2  Dirk Jans Kuyck, apotheker, wonende te Harlingen..

3  Maartje Jans Kuyck.

Maartje was gehuwd met Van Sloot. Van Sloot, predikant.

Generatie IV

IV-A  Maartje Tiemens, dochter van Tiemen Pieters en Dirckie Willems (III-A).

Procl.bk 18.1.1712 M.T. hsvr. v. Jeremias Hayes verk. huis op de smalle kant v. Westend (Oostend?), St. Ap.Procl.bk 1.5.1730 Neeltje Pieters koopt huis smalle kant Hoge buurt v. moeder Maartje Tiemens hsvr. v. Josias Hayes.

Maartje was gehuwd (1) met Jeremias Hayes.

Maartje trouwt op donderdag 5 mei 1689 te St. Annaparochie (2) met Pieter Ekes. Pieter, wonende te St. Annaparochie.

Hij v. Oudeleye, zij v. St. Ap.

Van Pieter en Maartje zijn zes kinderen bekend:

1  Eke Pieters is gedoopt op donderdag 8 november 1691 te St. Annaparochie, zie V-A.

2  Grietje Pieters is gedoopt op zondag 2 oktober 1695 te St. Annaparochie.

3  Neeltje Pieters is gedoopt op woensdag 21 juli 1700 te St. Annaparochie, zie V-B.

4  Dirk Pieters is gedoopt op zondag 12 maart 1702 te St. Annaparochie.

5  Aukje Pieters is gedoopt op zondag 20 juli 1704 te St. Annaparochie.

6  Pieter Pieters is gedoopt op zondag 2 mei 1706 te St. Annaparochie.

IV-B  Aafke Tiemens, dochter van Tiemen Pieters en Dirckie Willems (III-A), is gedoopt op zondag 18 april 1666 te St. Annaparochie.

Aafke trouwt op donderdag 17 mei 1691 te Harlingen op 25-jarige leeftijd met Pieter Floris.

Hij v. Harl., zij van Het Bildt.

Van Pieter en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Floris Pieters.

2  Sjoertie Pieters.

Sjoertie was gehuwd met Albart Roelofs.

3  Tiemen Pieters.

4  Piettie Pieters.

IV-C  Dirck Dircks Kuyck, zoon van Dirck Dircks Kuyck (III-B) en Lijsbet Johannes, is geboren 1655 of 1656.

Dirck trouwt op vrijdag 12 november 1683 te Vrouwenparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntie Jacobs Gelder, dochter van Jacob Cornelis Gelder en Jancke Gerrits. Trijntie is gedoopt op donderdag 7 oktober 1660 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Dirck en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Dirks Kuyck, zie V-C.

2  Trijntje Dircks Kuyck.

Statenregister: wordt genoemd met Dirck en Jancke als eigenaars van 2 percelen land bij Vrouwbuurstermolen.

3  Janke Dircks Kuyck is gedoopt op donderdag 30 december 1688 te Vrouwenparochie, zie V-D.

IV-D  Johannes Dircks Kuyck, zoon van Dirck Dircks Kuyck (III-B) en Lijsbet Johannes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1660 of 1661, is overleden voor maandag 12 april 1717. Johannes werd hoogstens 56 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Bnr 142. 1698 nr.42, 1728 de wed. en kk., 1738 id eigenr en gebr.1748 de kk. eigenr en gebr. 53 1/2 m. m. hs en sch. Flor. 1700 35.414, 1708 41.374 (bij o.a. van Rodmer Rodmers 4.–), 1718 de wed. en kk. 41.374.
Aut. 12.4.1717 huism. o. St. Ap., ovl., cur kk. D.D. Kuyck, molenaar Vrp., wed. hertr. Aut. 31.12.1720 H.F. ovl., cur. Rienck Corn. ‘t Hoen St. Ap. en Cornelis Dircks, St. Ap. HB54/86 12.4.1717 inv. ten huize v. H.Fr., nu x Seerp Doedes. HB54/266 3.6.1718 rek. d. Henrikje Freerks inz. boedel wln man…

Johannes trouwt op donderdag 15 september 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrikje Freerks, dochter van Freerk Willems en Maartje Clases Wassenaar. Hendrikje is geboren rond 1670, is overleden voor dinsdag 31 december 1720. Hendrikje werd hoogstens 50 jaar.

1738 St. Jp. eigenr 1/6 v. 1/4 nr. XII en 1/12 v. nr.46.

Hendrikje was later gehuwd (2) met Seerp Doedes.

Beiden v. St. Jp.

Van Johannes en Hendrikje zijn zes kinderen bekend:

1  Dirck Johannes Kuyck, zie V-E.

2  Maartje Johannes Kuyck.

3  Claas Johannes Kuyck, zie V-F.

4  Johannes Johannes Kuyck.

5  Lijsbeth Johannes Kuyck, zie V-G.

6  Grietje Johannes Kuyck, zie V-H.

IV-E  Maeck Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck (III-B) en Lijsbet Johannes, is gedoopt op dinsdag 18 juli 1662 te Vrouwenparochie.

Maeck was gehuwd met Tiepcke Ariens, zoon van Arien Pyters en Jetske Ariens. Tiepcke, schroor, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 15 december 1661 aldaar.

Van Tiepcke en Maeck is een kind bekend:

1  Jetske Tiepckes is gedoopt op vrijdag 17 maart 1690 te Vrouwenparochie, zie V-I.

Generatie V

V-A  Eke Pieters, zoon van Pieter Ekes en Maartje Tiemens (IV-A), schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 8 november 1691 aldaar, is overleden voor maandag 13 september 1734. Eke werd hoogstens 42 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Aut. 13.9.1734 e.l. ovl., Hendrik Philips NBD o. Vrp. en Joris Jans mr timmerman, St. Ap. cur. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen huis op smalle kant v. Oosteind v. Jan Sybes hsm. NwB. o. St. Ap.

Eke trouwt op zondag 22 oktober 1719 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Annes, dochter van Anne Paulus en Antje Wietses. Grietje is gedoopt op donderdag 16 september 1694 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Eke en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Ekes is geboren 1719 of 1720.

2  Antje Ekes is gedoopt op zondag 30 november 1727 te St. Annaparochie, zie VI-A.

V-B  Neeltje Pieters, dochter van Pieter Ekes en Maartje Tiemens (IV-A), is gedoopt op woensdag 21 juli 1700 te St. Annaparochie.

Procl.bk 1.5.1730 Neeltje Pieters koopt huis c.a. a.d. snalle kant v.d. Hogebuurt St. Ap. van haar moeder Maartje Tiemens (x Josias Hayes).

Neeltje trouwt op zondag 23 april 1730 te St. Annaparochie op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Joris Jans, zoon van Jan Martens en (?)Lijsbet Jans. Joris, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 januari 1698 aldaar.

Aut. 18.9.1735 J.J. mr timmerman St. Ap. als oom cur. kk. Sicke Sybrens en Aachje Jans. Procl.bk 16.2.1750 e.l. verkopen 2 huizen smalle kant v.d. Hoge buurt St. Ap.

Beiden v. St. Ap.

Van Joris en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Joris is gedoopt op maandag 31 maart 1732 te St. Annaparochie.

2  Pieter Joris, timmerman., wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 19 september 1734 aldaar.

Recesbk 8.9.1766.

3  Lijsbet Joris is gedoopt op zondag 3 februari 1737 te St. Annaparochie.

4  Marten Joris is gedoopt op maandag 18 mei 1739 te St. Annaparochie.

5  Aagje Joris is geboren 1740 of 1741, zie VI-B.

V-C  Dirk Dirks Kuyck, zoon van Dirck Dircks Kuyck (IV-C) en Trijntie Jacobs Gelder, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 17 september 1737.

Aut.17.9.1737. HB59/68 17.9.1737 e.l. ovl., zilver met initialen. HB59/291 20.1.1741 rek. d. Corn. Dirks bakker St. Ap., Eise Harryts, bakker Vrp. mede cur. (beide beh. omen). Aut. 28.1.1744 cur. Corn. Dirks ovl., Dirk Joh. Kuik nu cur., neef. HB60/1 28.1.1744 rek. d. Janke Dirks Kuik wed. Corn. Dircks, bakker.HB61/214 4.12.1749 rek. d. Eise Harryts.

Dirk was gehuwd met Metje Meinerts, dochter van Meinert Jans en Antje Tjallings. Metje is overleden voor dinsdag 17 september 1737.

Van Dirk en Metje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Dirks Kuyck is geboren 1723 of 1724, zie VI-C.

2  Trijntje Dirks Kuyck is gedoopt op zondag 22 april 1736 te Vrouwenparochie, zie VI-D.

V-D  Janke Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck (IV-C) en Trijntie Jacobs Gelder, is gedoopt op donderdag 30 december 1688 te Vrouwenparochie.

Janke trouwt op zondag 21 september 1710 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met Cornelis Dirks Backer, zoon van Dirk Cornelis Backer en Antie Barthouts. Cornelis, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 28 januari 1744.

Bnr 107. 1738/48 St. Ap. eigenr nr.3 gebr. Claas Feddes, 16 m. m. hs en sch. 1758/68 de kk. met name genoemd eigenr nr.3, 1778 Antje, Trijntje en Dirkje en 1788 Trijntje en Dirkje id.
Hyp.bk 8.5.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen 1/3 v. huis met koehuis op Noord v. St. Ap. in de nieuwe huizen, de straat O., de kopers Z. en W. en de diaconie v. St. Ap. N. ( de kopers hebben al 2/3) van MG. wed. D.C. B.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Cornelis Backer.

2  Lijsbet Cornelis Backer.

3  Trijntje Cornelis Backer.

Bnr 107.

4  Dirkje Cornelis Backer.

Bnr 107. Procl.bk 23.10.1793.

V-E  Dirck Johannes Kuyck, zoon van Johannes Dircks Kuyck (IV-D) en Hendrikje Freerks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124, 138, 142, 166, 243. 1728/38 gebr. nr.IV. 1728/38 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1748 eigenr en gebr. nr.37 44 m. m. hs en sch. (v/h Evert Foppes, Maria zathe), 1758 id., 1768 eigenr en Dirk Dirks Kuik gebr.1778 de wed. v. ontv. D.J.K eigenr en gebr. id. 1758/68/78 eigenr 1/2 en gebr.1758/68 geheel nr. 42.
Procl.bk 18.10.1728 Dirk Joh. Kuiken (!) huurt boerderij OBD o. St. Ap.waarvan fam Mahui te Harl. 1/3 koopt (2/3 behoort aan vr. v. Gerlof Ymes),gek. v.d. vrouw v. Andries Sierks Brouwer, Harl.; bij deze boerderij hoort ong 6m. land in Zdh.v. Vrp., genaamd op Klompenburg dat wordt gehuurd door Dirk Everts, de totale plaats is gr. 39m.218r., waarvan 7m. 119r NwB in k. 12. (S. St. Ap. nr.20).

Dirck was gehuwd (1) met Willemtie Heins, dochter van Hein Ruurds en Rinsie Joostes. Willemtie is gedoopt op zondag 27 november 1701 te St. Annaparochie.

Van Dirck en Willemtie is een kind bekend:

1  Reinske Dirks Kuik, zie VI-E.

Dirck trouwt op zondag 11 november 1731 te St. Annaparochie (2) met Fijke Clases, dochter van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Dirck en Fijke zijn twee kinderen bekend:

2  Johannes Dirks Kuyck, zie VI-F.

3  Maartje Dirks Kuyck is gedoopt op maandag 11 april 1735 te St. Annaparochie, zie VI-I.

Dirck trouwt op zondag 31 augustus 1738 te St. Annaparochie (3) met Rinske Bartels, dochter van Bartel Harmens en Elske Jacobs.

Van Dirck en Rinske zijn zes kinderen bekend:

4  Dirk Dirks Kuik, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 1 mei 1789.

Bnr 113, 124. 1788 St. Ap. gebr. nr.30, 1768 gebr. nr. 37
HB67/1042 1.5.1789 inv. sth. D.D.K., hsm. Zuidhoek St. Ap. Aut. 24.4.1789 Antje Jans Kuken wed. Beert Wassenaar grm. kk. 1e huw.

Dirk trouwt op zondag 31 mei 1767 te St. Annparochie (1) met de hoogstens 27-jarige Trijntje Gerrits Wijngaarden, dochter van Gerrit Cornelis en Antje Jans Kuiken. Trijntje is geboren 1739 of 1740, is overleden op woensdag 7 augustus 1782. Trijntje werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Zerk St. Ap.
Dirk trouwt op zondag 30 maart 1783 te St. Annaparochie (2) met Dirkje Sjoerds, dochter van Sjoerd Arjens en Eelkje Dirks.

5  Grietje Dirks Kuik, zie VI-G.

6  Bartel Dirks Kuik, zie VI-H.

7  Hendrikje Dirks Kuik.

Hendrikje trouwt op zondag 27 april 1777 te St. Jacobiparochie met de 25-jarige Anne Jacobs van der Laan, zoon van Jacob Annes en Aagie Jans van der Laan. Anne, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 augustus 1751 aldaar.

Anne was eerder gehuwd (1) met Rensje Christiaans Wassenaar.

8  Elske Dirks Kuik.

Bnr 142.

Elske trouwt op zondag 28 april 1771 te St. Annaparochie met Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken en Maartje Hendrik Tjeerds. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1768 eigenr aandeel vader in nrs. 34 en 35 resp. k.35 en 34. Lidm. St. Jp. 10.5.1778 v. St. Ap.

9  Jan Dirks Kuik, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1753 aldaar.

Bnr 107, 124. t1788 met Grietje eigenr en alleen gebr. nr. 37.
1811 St. Ap. 254 werkman, geb. datum 20.11.1753.

Jan was gehuwd met Albertje Pieters, dochter van Pieter Lourens en Geertje Alberts. Albertje is geboren 1754 of 1755, is overleden op maandag 22 februari 1836 te St. Annaparochie. Albertje werd hoogstens 81 jaar, 1 maand en 22 dagen.

V-F  Claas Johannes Kuyck, zoon van Johannes Dircks Kuyck (IV-D) en Hendrikje Freerks, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19, 59, 60, 66. 1738 gebr. 3m.320r. in nr.19 k.50 en 31m. in nr.20. k.49.1748 met Jarig Sjoerds gebr. nr. III, eigenr en gebr. 12m.390r. + 8m.467r. in nr.19 k.50, eigenr en gebr. geheel nr. 20 k.49 met hs en sch., eigenr en gebr. 25m.300r. in nr.21 k.48 met hs en sch. 1758 gebr. nr. III. 1758/68 id. nr.19 k.50, id. nr.21 k.48.

Claas trouwt op zondag 31 januari 1734 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 26-jarige Grietje Sjoerds, dochter van Sjoerd Jarichs en Claasje Roelofs. Grietje is geboren 1707 of 1708, is overleden voor vrijdag 4 januari 1782. Grietje werd hoogstens 74 jaar en 4 dagen.

Van Claas en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaasje Klases Kuik, zie VI-J.

2  Grietje Clases Kuik, zie VI-K.

3  Maartje Clases Kuik, zie VI-L.

4  Hendrikje Klases Kuik, zie VI-M.

5  Trijntje Klases Kuik.

Trijntje trouwt op zondag 26 juli 1767 te St. Jacobiparochie met Willem Piebes, zoon van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11.1778/88 eigenr 3/8 en gebr. geheel nr.26.
Aut. 4.4.1775 cur. kk. Herman Jansen Plat en Rinsje Dirks. Lidm. St. Jp. bel. 12.5.1784 (x Akke Arjens).

Willem was later gehuwd (2) met Akke Arjens.

V-G  Lijsbeth Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck (IV-D) en Hendrikje Freerks.

Bnr 142.

Lijsbeth was gehuwd met Bente Walings Proost, zoon van Waling Daams Proost en Ytje Bentes. Bente is gedoopt op zondag 27 maart 1707 te St. Annaparochie.

Bnr 14, 139, 208. 1748 St. Jp. nom.ux. eigner 5/12 nr. XII, St. Ap. gebr. nr. V en nr.23 k.14. (zonder huis).1748/58/68 Vrp. eigenr. nr.8 24 m. m. hs en sch., gebr. Jacob Jippes.1758/68/78 St. Ap. gebr. nr. V en nr.23 k.14. 1758/68/78 St. Ap. eigenr pro se en n.u. 1/2 nr. 42. 1778 Vrp. de wed. eigenr. 1/2 nr.8.1778 de wed. eigenr 5/12 nr. XII.
Procl.bk 15.6.1750 huurder boerderij gr. 50m.400r., waarvan 25 m. OB en 25 m. NwB. gek. door F.A. Mahui c.s. van hsvr. v. Gijsbertus Nauta.

Van Bente en Lijsbeth zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Bentes Proost.

Hendrikje trouwt op zondag 12 april 1772 te St. Annaparochie met de 25-jarige Hendrik Mijntjes Koning, zoon van Mijntje Jouws Koning en Antje Pieters. Hendrik is gedoopt op zondag 11 december 1746 te St. Annaparochie.

Bnr 208. 1778 Vrp.n.u. eigenr 1/8 nr. 8, 1788 pro se en n.u. eigenr en gebr. geheel nr.8.
Procl.bk jan.1803 de erven (broers en zrs en hun kk.) verk. huis op OBZ, stukjes land en gedeelten van het Koningshuis te OBZ., id. 27.6.1803 de erven van wln H.M. en Hendrikje Bentes e.l. o. Vrp. HB67/473 4.9.1778 cur. kk. Maartje Bentes en Cl.A. Wassenaar.
Recesbk 29.11.1802 Trijntje Dirks (dr. v. D.Willems en Trijntje Martens) is wed. v. H.M.

Hendrik was later gehuwd (2) met Trijntje Dirks.

2  Maartje Bentes Proost, zie VI-N.

3  Grietje Bentes Proost, zie VI-O.

4  Ytje Bentes Proost, zie VI-P.

V-H  Grietje Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck (IV-D) en Hendrikje Freerks, is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

HB60/259v. 25.5.1747 in inv. wordt genoemd Jacob Jans gorter als grv. v. Joh. Leenderts, Arjen Leenderts ook annex; Leendert zou zn kunnen zijn v. Jacob Jans te Vrp. en Drikje Lammerts, maar geen doop gevonden en Jacob Jans heeft bovendien zn Leendert uit 2e huw.

Grietje trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Jacobiparochie (1) met Leendert Jacobs, zoon van (?)Jacob Jans Gorter en Dirkje Lammerts. Leendert is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

Aut. 25.5.1747. HB60/259v. 25.5.1747 bij het overlijden v. Grietje Joh. K. wordt Jacob Jans Gorter de grv. genoemd van Joh. Leenderts.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Leendert en Grietje is een kind bekend:

1  Johannes Leenderts Gorter is geboren 1732 of 1733, zie VI-U.

Grietje trouwt op zondag 30 januari 1735 te St. Annaparochie (2) met de hoogstens 35-jarige Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken en (?)Antje Dirck Ariens. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1699 of 1700, is overleden voor maandag 26 augustus 1748. Cornelis werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Bnr 12, 59. HB59/216 11.5.1739 huisman NwB. o. St. Jp. 1738 gebr. 22m.341r. in nr.27 k.42., gebr. 12m.368r. in nr.28 k.41.1748 de kk. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII ( 9 m. m. hs en sch.) en eigenr en gebr. 10m.523 r. in nr.17 k.52, eigenr en gebr. 6m.21r. in nr.18 k.51. 1758 id. nr XIII., id. nr.17
HB60/259v. 25.5.1747 inv. t.h.v. Corn. Jac. Kuiken hsm. OBD o. St. Jp., Gr. Joh. Kuik ovl., 6 kk. Claas Joh. Kuik is cur. v. Joh. Leenderts zn v. Leendert Jacobs en Gr. Joh. K.; o.a. 1/4 van sate oud gepacht billand o. Vrp. gr. 53 m. 300r o. St. Ap. en Vrp.
HB60/264v. 26.8.1748 inv. sth. C.J.K., Claas Joh. en Arjen Jacobs Kuiken cur. 6 kk. HB61/346 22.12.1751 rek. d. Cl. Joh. Kuik. HB61/574 20.12.1754 rek. d. Cl.Joh. Kuik. HB62/364 11.4.1756 rek. d. Cl. Joh. Kuik, Bente Walings koopt aandeel in sate; HB62/428 17.4.1761 rek. id. HB63/654 15.5.1767 id. + sch. en d. Aut. 19.8.1748.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

2  Jan Cornelis Kuiken, zie VI-Q.

3  Jacob Cornelis Kuiken, zie VI-R.

4  Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VI-S.

5  Dirk Cornelis Kuiken, zie VI-T.

6  Maartje Cornelis Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 3 september 1758 te St. Jacobiparochie met Johannes Alles Donja, zoon van Alle Hobbes en Doetje Johannes. Johannes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 24.5.1762/9.5.1760 e.l. St. Jp. sch. a. Abraham en Pieter Gerrits als cur. v. kk. v. Rintje Joh. i.l. mr bakker St. Jp. Hyp.bk 3.12.1787/6.2.1783 Joh. Alles Aitema.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lijsbet Jans.
Johannes was later gehuwd (3) met (?)Maartje Pieters.

7  Antje Cornelis Kuiken.

V-I  Jetske Tiepckes, dochter van Tiepcke Ariens en Maeck Dircks Kuyck (IV-E), is gedoopt op vrijdag 17 maart 1690 te Vrouwenparochie.

Vernoemd naar vaders moeder.

Jetske trouwt op zondag 23 mei 1717 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd met Johannes Clases, zoon van Claes Johannes en Eelkje Dircks. Johannes, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 16 september 1749.

Aut. 16.9.1749 J. Cl. en 2 vrouwen ovl., cur. Wytse Oenes, Wyns, beh.oom en Hendrik Keimpes, koopm. Vrp. HB51/161 16.9.1749 inv. boedel, 3 huizen, obligatie t.l.v. Tettje Leenderts wed. Tomas Tomas op de Leye. Hyp.bk 18.10.1743/23.5.1735 verkoopt mede voor dr uit 1e huw. een huis te Vrp. Hyp.bk 1.5.1747/25.5.1737 e.l. Vrp. sch. a. Dirk Everts en Grietje Doekes e.l. St. Ap.

Johannes was later gehuwd (2) met Yetske Thomas.

Hij schoenm. v. Vrp., zij v. OBZ.

Van Johannes en Jetske is een kind bekend:

1  Maartje Johannes is geboren 1724 of 1725, zie VI-V.

Generatie VI

VI-A  Antje Ekes, dochter van Eke Pieters (V-A) en Grietje Annes, is gedoopt op zondag 30 november 1727 te St. Annaparochie.

Antje trouwt op zondag 9 juni 1748 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd met Bauke Baukes. Bauke, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie.

1749 schoenmakersknecht. 2 + 1 13.1.0.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Bauke en Antje is een kind bekend:

1  Bauke Baukes, zie VII-A.

VI-B  Aagje Joris, dochter van Joris Jans en Neeltje Pieters (V-B), is geboren 1740 of 1741, is overleden op woensdag 2 november 1825. Aagje werd hoogstens 84 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Aagje was gehuwd met Dirk Dooitzes Zuiderbaan, zoon van Dooitse Anskes. Dirk, slager, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 aldaar.

Van Dirk en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1  Joris Dirks Zuiderbaan, slager, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 12 oktober 1772, is overleden op zaterdag 30 januari 1841. Joris werd 68 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

1811 St. Ap. 222 slager.

Joris was gehuwd met Klaasje Gerbens Kievit, dochter van Gerben Taekeles Kievit en Grietje Tijsses.

2  Dooitsen Dirks Zuiderbaan, slager, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 17 januari 1780.

1811 St. Ap. 260 slager.

Dooitsen trouwt op zondag 22 mei 1803 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Hendrikje Pieters, dochter van Baukje Douwes of Pieter Hendriks Bosje. Hendrikje is gedoopt op zaterdag 4 december 1784 te St. Annaparochie.

VI-C  Dirk Dirks Kuyck, zoon van Dirk Dirks Kuyck (V-C) en Metje Meinerts, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1723 of 1724.

Bnr 154. Sannes boerd.NwB/10 1777 k. 23.

Dirk trouwt op zondag 28 mei 1747 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met Maartje Franses, dochter van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Maartje is een kind bekend:

1  Dirk Dirks Kuik, zie VII-B.

VI-D  Trijntje Dirks Kuyck, dochter van Dirk Dirks Kuyck (V-C) en Metje Meinerts, is gedoopt op zondag 22 april 1736 te Vrouwenparochie.

Trijntje trouwt op zondag 25 juni 1758 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Lucas Regneri, zoon van Regnerus Lucas en Trijntje Sybes. Lucas, wagenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 14 januari 1731 aldaar.

Aut. dec.1775 de wed. doet afstand v.d. boedel.

Beiden v. Vrp.

Van Lucas en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Metje Lucas is gedoopt op zondag 10 augustus 1760 te Vrouwenparochie.

2  Trijntje Lucas is gedoopt op zondag 10 april 1763 te Vrouwenparochie.

3  Antje Lucas is gedoopt op zondag 28 april 1765 te Vrouwenparochie.

4  Dirkje Lucas is gedoopt op zondag 17 januari 1768 te Vrouwenparochie.

5  Regnerus Lucas is gedoopt op maandag 25 september 1769 te Vrouwenparochie.

Trijntje trouwt op zondag 14 januari 1776 te Vrouwenparochie op 39-jarige leeftijd (2) met Jurjen Harmens Santhuizen. Jurjen, wonende te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Jurjen en Trijntje is een kind bekend:

6  Harmen Jurjens Santhuizen, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 13 januari 1779, is gedoopt op zondag 21 februari 1779 aldaar, is overleden op vrijdag 21 juni 1844. Harmen werd 65 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

1811 Vrp. 83 gardenier, geb.datum 13.3.1779, ongehuwd ovl.

VI-E  Reinske Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck (V-E) en Willemtie Heins.

Reinske trouwt op zondag 30 april 1747 te St. Annaparochie met Jacob Bartels, zoon van Bartel Harmens en Elske Jacobs. Jacob, molenaar, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie.

Aut. 8.4.1778 J.B. ovl., wed. Maartje Jans. 1749 St. Ap., molenaar 2+1 24.15.-. Hyp.bk 1.11.1788/15.9.1783 Bartel Dirks Kuik en Joris jans Boetzer beiden St. Ap., cur. over Bartel Jacobs, zn v. Jacob Bartels, onderpand pelmolen ten N. v. St. Ap. HB65/883 17.9.1784 rek. d. B.D.Kuik. Procl.bk 22.1.1748 J.B. te Vrp. koopt pelgarstmolen op Nrd. v. St. Ap. v. Corn. Wymers c.u.

Jacob was later gehuwd (2) met (?)Maartje Jans.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Jacob en Reinske zijn twee kinderen bekend:

1  Willemtje Jacobs is gedoopt op zondag 30 juni 1748 te St. Annaparochie.

2  Reinskje Jacobs is gedoopt op zondag 12 april 1750 te St. Annaparochie.

VI-F  Johannes Dirks Kuyck, zoon van Dirck Johannes Kuyck (V-E) en Fijke Clases, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1785.

Bnr 136, 166. 1768/78 gebr. nr.12, 1788 de erven.
Aut. 7.3.1785 H.J. hertr. cur. Gerben Dokter Vrp. en Marten Sjoerds, Engelum; aut. 20.3.1788.

Johannes trouwt op zondag 15 juli 1764 te St. Annaparochie met Houkje Jelles Stiensma. Houkje is overleden voor donderdag 20 maart 1788.

HB67/1000 20.3.1788 inv. sth. Houkje Jelles, wed. J.D.K., daarna x Willem Hendriks, Geben Jans Docter o. Vrp. en Marten Sjoerds hsm. o. Engelum cur. 6 minderj. kk., sate fam. Wierdsma.

Houkje was later gehuwd (2) met Willem Hendriks.

Hij v. St. Ap., zij v. Stiens.

Van Johannes en Houkje zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Johannes Kuik, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 2 augustus 1809.

Aut. 2.8.1809 wed. hertr., cur. Pieter Hendriks, gardenier o. Men. en Gerrit Jentjes, hsm. Min.ga. Procl.bk30.3.1808.

Jelle trouwt op zondag 29 april 1792 te St. Annaparochie met Tjitske Dirks Pierson.

Tjitske was later gehuwd (2) met Job Jans Andringa.

2  Fijke Johannes Kuyck is gedoopt op zondag 5 mei 1765 te St. Annaparochie.

Fijke was gehuwd met Pieter Hendriks.

VI-G  Grietje Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck (V-E) en Rinske Bartels.

Bnr 124.

Grietje trouwt op zondag 17 augustus 1783 te St. Annaparochie met de 24-jarige Gerben Jacobs van der Laan, zoon van Jacob Annes en Aagie Jans van der Laan. Gerben, bakker en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 11 februari 1759 te St. Jacobiparochie.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 268 boer. Procl.bk 11.3.1784 e.l. kopen bakkerij Noordeinde St. Ap. van boer Anne v.d.L:; id. 30.5.1793 koopt 1/4 v. Maria zathe van Jan D. Kuik.

Beiden v. St. Ap.

Van Gerben en Grietje is een kind bekend:

1  Dirk Gerbens van der Laan, voerman en winkelier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 19 juni 1787, is overleden op dinsdag 29 oktober 1833. Dirk werd 46 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 227 slager, bij ovl. voerman. Procl.bk 2.12.1810.

Dirk was gehuwd met Wytske Jans Tanja, dochter van Jan Dirks Tanja en Grietje Arjens. Wytske is geboren 1783 of 1784, is overleden op zaterdag 4 november 1848 te St. Annaparochie. Wytske werd hoogstens 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

VI-H  Bartel Dirks Kuik, zoon van Dirck Johannes Kuyck (V-E) en Rinske Bartels, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 142. 1778/88 gebr. nr. 42, 1788 eigenr 1/4 id. en Elske Dirks 1/4, Maartje Bentes 1/2.

Bartel was gehuwd met Tietje Harings Bontekoe, dochter van Haring Takes Bontekoe en Vroukje Cornelis. Tietje is gedoopt op dinsdag 9 juni 1750 te Harlingen.

Van Bartel en Tietje zijn twee kinderen bekend:

1  Rinske Bartelds Kuik.

Rinske trouwt op zondag 1 april 1798 te St. Annaparochie met Piebe Piers Tanja, zoon van Pier Dirks en Elske Harmens.

Bnr 111.

2  Haring Bartelds Kuik, boer, wonende te St.annaparochie.

Bnr 129. Op stemnr 27/21, “De Vogel”.

Haring was gehuwd met Trijntje Leenderts Wenselaar, dochter van Leendert Jarichs Wenselaar en Claasje Mijntjes Koning.

VI-I  Maartje Dirks Kuyck, dochter van Dirck Johannes Kuyck (V-E) en Fijke Clases, is gedoopt op maandag 11 april 1735 te St. Annaparochie.

Maartje trouwt op zaterdag 29 november 1760 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Marten Sjoerds Koopal, zoon van Sjoerd Sydses en Aukje Martens. Marten, koopman, wonende te Engelum.

Procl.bk 29.5.1798 verk. 1/8 v. boerderij Bildtpollen o. St. Ap. gr. 43m207r.

Datum is 1e procl., att nr elders, hij v. Engelum, zij v. St. Ap.

Van Marten en Maartje is een kind bekend:

1  Johannes Martens Koopmans.

Bnr 230.

Johannes was gehuwd met Sytske Klazes Jepma.

VI-J  Klaasje Klases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck (V-F) en Grietje Sjoerds.

Bnr 103. Procl.bk 19.10.1767 koopt sate lands o. St. Ap. gr. 28 m. oud en nw billand (k.25), bij Beer(n)t Jelles in huur, Claas Aarts W. O., Jac. Roorda Z. Alle Jacobs en Beert Jans Kuiken W., van erven Ripema.

Klaasje was gehuwd met Arjen Boyens Wassenaar, zoon van Boyen Arjens Wassenaar en Tjerkje Martens de Vries. Arjen, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 5, 22, 23, 29, 32, 35, 60, 61, 69, 73, 102, 103, 114, 158. 1758 met Claas Boyens eigenr en alleen gebr. 29m. in nr.21 k.48 m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.38 k.31.1758 met Claas B. eigenr. en alleen gebr. nr.6.1758 met Claas B. eigenr en gebr. 1/2 nr.31. 1768/78/88 eigenr en gebr. nr.32. 1758 met Claas B eigenr en gebr. nr 36 zonder huis.1768/78/88 eigenr en gebr. 1/2 nr.36. 1768/78/88 St. Ap. nom.ux. eigenr en gebr. nr. 13
Procl.bk 19.3.1759 Claas en Arjen Boyens, huisl. o. St. Jp. kopen sate gr. 38 m.403r. oud en nw billand van Jan Albarda, Arjen en Corn. Beerts Kuiken c.s O., burgemr Toussaint Z. en W. de oude en nieuwe dijk N, in gebruik bij Gerben Jans c.u.

Van Arjen en Klaasje zijn vier kinderen bekend:

1  Boyen Arjens Wassenaar.

Bnr 1, 22, 73, 103.

2  Klaas Arjens Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 14, 22, 23, 62, 63, 64, 100, 103, 114, 202, 215, 218. 1788 gebr. nr. XII.

Klaas was gehuwd met Brechtje Jans Wassenaar, dochter van Jan Aarts Wassenaar en Ytje Bentes Proost (VI-P).

3  Marten Arjens Wassenaar, zie VII-C.

4  Tjerkje Arjens Wassenaar.

Bnr 5, 103.

Tjerkje was gehuwd met Cornelis Clases Post, zoon van Claas Clases Postma en Maartje Cornelis Schierhuis. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 12 december 1756 aldaar.

Bnr 41. 1788 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr. 30.
1811 St. Jp. 266 boer, geb.datum 4.12.1754. Recesbk 30.1.1786 met Beert Walings Kuiken cur. kk. B.J. Kuiken.

VI-K  Grietje Clases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck (V-F) en Grietje Sjoerds.

Grietje trouwt op zondag 18 juni 1769 te St. Jacobiparochie met Pieter Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis en Tetje Clasen. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Pieters de Groot, zie VII-D.

2  Klaas Pieters de Groot, zie VII-E.

3  Trijntje Pieters de Groot is geboren 1775 of 1776, is overleden op woensdag 26 november 1834. Trijntje werd hoogstens 58 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Trijntje was gehuwd met Rinse Abes de Vries, zoon van Abe Gerbens de Vries en Andrieske Andries. Rinse, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 18 september 1785 aldaar.

1811 St. Jp. 111 werkman.

4  Wop Pieters de Groot, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 12 maart 1779, is overleden op zondag 30 januari 1825. Wop werd 45 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Bnr 63. 1811 St. Jp. 90 boer.

Wop was gehuwd met Itia Cornelis Wassenaar, dochter van Cornelis Beerts Wassenaar en Grietje Bentes Proost (VI-O).

5  Johannes Pieters de Groot, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 12 maart 1782.

Bnr 60. 1811 St. Jp. 118 boer.

VI-L  Maartje Clases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck (V-F) en Grietje Sjoerds.

Maartje was gehuwd met Riemer Pieters Wiersma. Riemer, wonende te Sexbierum.

HB65/811 2.5.1783 rek. d. Arjen Boyens Wassenaar, cur. Grietje R.

Van Riemer en Maartje is een kind bekend:

1  Grietje Riemers Wiersma is geboren 1763 of 1764 te Sexbierum, zie VII-F.

VI-M  Hendrikje Klases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck (V-F) en Grietje Sjoerds.

Hendrikje trouwt op zondag 2 juni 1765 te St. Jacobiparochie met Klaas Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis en Tetje Clasen. Klaas, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Klooster Anjum.

Zij v. St. Jp.

Van Klaas en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Klazes de Groot.

Grietje trouwt op zondag 18 februari 1798 te Wier met de 24-jarige Wop Douwes Schat, zoon van Douwe Jacobs en Hiske Wops de Groot. Wop is gedoopt op zondag 9 januari 1774 te Wier.

Bnr 57.

2  Klaas Klazes de Groot, herbergier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1772 of 1773 te Berlikum.

1811 St. Jp. 242 herbergier.

Klaas was gehuwd (1) met Dirkje Alberts Buren, dochter van Albert Dirks Buren en Houkje Jentjes. Dirkje is gedoopt op zondag 23 november 1783 te St. Jacobiparochie.
Klaas trouwt op woensdag 17 mei 1815 te Menaldumadeel op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 32-jarige Trijntje Lourens Mey. Trijntje is geboren 1782 of 1783 te Wier.

Vlgs huw.akte dr v. Feike Lourens en Jannigje Pieters.

3  Wop Klases de Groot is gedoopt op zondag 3 mei 1778 te Berlikum.

Geb. te Klooster Anjum.

Wop trouwt op zondag 30 mei 1819 te Het Bildt op 41-jarige leeftijd met de 47-jarige Tetje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Cornelis Kuiken (VI-R) en Maartje Wops de Groot. Tetje is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie.

VI-N  Maartje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck (V-G).

Bnr 142. 1788 St. Ap. eigenr 1/2 nr. 42. 1778 Vrp. eigenr 1/8 nr.8.

Maartje trouwt op zondag 10 november 1754 te St. Annaparochie (1) met Claas Aarts Wassenaar, zoon van Aart Arjens en Brechtje Jans. Claas, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1774.

Bnr 23, 23, 62, 104, 202. 1748 St. Ap. gebr. 9m.369r. in nr.12 k.25. (eigenr A.A.wed. en kk.). 1748 Vrp. gebr. nr XI (eigenr de wed. Boyen en Aart A. en kk.).1758 St. Ap. gebr. nr. II, 1768 met Jan A. eigenr en alleen gebr. 1758/68 Vrp. met Jan A. eigenr en alleen gebr. nr. XI. 1758/68 met Jan A. eigenr en gebr. 1/2 nr.36 in 1768 met huis.1778 Vrp. eigenr wegens haar 4 kk. en gebr. nr.XI.
HB65/344 25.11.1779 rek. d. Hendrik Mijntjes hsm. o. Vrp. cur. minderj. kk. Aut. 1.9.1778 MB. hertr. Hoite Peisel.

Van Claas en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Aart Clases Wassenaar, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 104. 1788 St. Ap.. eigenr en gebr. nr.II.

2  Brechtje Klases Wassenaar.

Brechtje trouwt op zondag 28 april 1782 te St. Annaparochie met Kornelis Pieters Brouwer, zoon van N.N. Brouwer. Kornelis, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 20 december 1807.

gebr. nr. 15 k.22 en n.u. eigenr en gebr. 1m.324r m. hs en sch. in nr.13 k.24.
Zzie aut. 10.10.1797 en 4.12.1797. Hyp.bk 18.11.1802/id. mr bakker St. Ap. Procl.bk 20.12.1807.

3  Arjen Klases Wassenaar, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 7 augustus 1802.

Bnr 104, 202. 1788 Vrp. eigenr en gebr. nr XI.
Aut. 7.11.1803 AP.W. hertr. Aut. 30.9.1808 P.Sj. W. grv. erflater ovl.

Arjen was gehuwd met Aaltje Pieters Wassenaar, dochter van Pieter Sjoerds Wassenaar en Antje Jarichs Schenkius.

Aaltje was later gehuwd (2) met Willem Gerrits.

4  Grietje Klazes Wassenaar, zie VII-G.

Maartje was gehuwd (2) met Hoyte Peisel, zoon van Coenraad Peisel en Jancke Hoytes. Hoyte is overleden voor vrijdag 27 juni 1788.

Bnr 106. Aut. 27.6.1788 Coenraad ter zee varende. Aut. 10.11.1788.

Hoyte was later gehuwd (2) met Trijntje Riemers Zijlstra.

VI-O  Grietje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck (V-G), is overleden voor maandag 21 augustus 1809.

Aut. 21.8.1809 de kk. doen afstand v.d. boedel, cur. Harmen Jeltes, gardenier St. Ap.

Grietje was gehuwd met Cornelis Beerts Wassenaar, zoon van Beert Cornelis Wassenaar en Antje Jans Kuiken. Cornelis, advocaat, is geboren op zondag 22 december 1743 te St. Annaparochie.

Bnr 100.1778 St. Ap. eigenr en gebr. nr.6, 1788 de cred. v.d. boedel, gebr. wed. Schelte Jacobs. 1778 Vrp. n.u. eigenr 1/8 nr. 8.

Van Cornelis en Grietje is een kind bekend:

1  Itia Cornelis Wassenaar.

Itia was gehuwd met Wop Pieters de Groot, zoon van Pieter Wops de Groot en Grietje Clases Kuik (VI-K). Wop, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 12 maart 1779, is overleden op zondag 30 januari 1825. Wop werd 45 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Bnr 63. 1811 St. Jp. 90 boer.

VI-P  Ytje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck (V-G).

Ytje was gehuwd met Jan Aarts Wassenaar, kind van Aart Arjens en Brechtje Jans. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 14, 23, 32, 62, 63, 64, 65, 100, 104, 202, 215, 218. 1758/68 gebr. nr. XII, eigendom als in 1748 echter 1768 Aart Arjens kk 6/12, 1758/68 gebr. 11m.298r. in nr.18 k.51 eigenrs als in 1748.1768 St. Ap. met Claas A. eigenr nr. II. 1758/68 met Claas A. eigenr en gebr. 1/2 nr. 36, 1768 met huis.1778/88 eigenr en gebr. 1/2 nr.36. 1778 Vrp. eigenr 2/5 nr. 5, 1788 id 1/2 nr.5. 1778 Vrp. nom.libr. eigenr 1/8 nr.8. 1778/88 Vrp. eigenr nr.9.1778 eigenr 7/12 en gebr. geheel nr.XII (totaal 33 m.) 1788 eigenr nr.XII 21 1/2 m. m. hs en sch.

Van Jan en Ytje is een kind bekend:

1  Brechtje Jans Wassenaar.

Brechtje was gehuwd met Klaas Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Boyens Wassenaar en Klaasje Klases Kuik (VI-J). Klaas, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 14, 22, 23, 62, 63, 64, 100, 103, 114, 202, 215, 218. 1788 gebr. nr. XII.

VI-Q  Jan Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Johannes Kuyck (V-H), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 159. 1768/78/88 St. Ap.gebr. nr.21 k.16 en 1/2 nr.22 k.15. Recesbk 16.1.1804 Pieter Harmens c.u. zeggen huur op aan kk. v. wln J.C.K. en M.E. o. St. Ap. (Jan, Maartje en Eelke).

Jan trouwt op zondag 13 januari 1765 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 25-jarige Maartie Eelkes, dochter van Eelke Eelkes en Stijntje Boyens. Maartie is geboren rond 1740, is gedoopt te St. Annaparochie.

Vlgs geslachtsreg. 1789 (coll. Sannes) geb. 1740, ze heeft echter wel een dr Antie maar geen Stijntje.

Beiden van St. Jp.

Van Jan en Maartie zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 24 november 1765 te St. Jacobiparochie.

2  Cornelis Jans Kuiken is gedoopt op zondag 13 maart 1768 te St. Jacobiparochie.

3  Maartje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 20 mei 1770 te St. Annaparochie, zie VII-H.

4  Jan Jans Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 21 maart 1773 aldaar, is overleden op woensdag 21 februari 1844. Jan werd 70 jaar en 11 maanden.

Bnr 143. 1811 St. Ap. 97 boer.

Jan was gehuwd met Lijsbet Johannes Pars, dochter van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds.

5  Antje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 4 december 1774 te St. Annaparochie.

6  Kornelis Jans Kuiken is gedoopt op zondag 20 juni 1779 te St. Annaparochie.

7  Eelke Jans Kuiken is gedoopt op zondag 13 oktober 1771 te St. Annaparochie.

VI-R  Jacob Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Johannes Kuyck (V-H), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19 en 47. 1768 gebr. nr. III en met Alle Rinderts gebr. nr.VI. 1778/88 gebr. nr. III en met de wed. Alle Rinnerts nr. VI. Procl.bk 6.5.1796 koopt met zn C.J.K. van de stad Franeker sate bij Rense Lases Plat in huur.

Jacob trouwt op zondag 5 april 1761 te St. Jacobiparochie met Maartje Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis en Tetje Clasen.

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Jacobs Kuiken, zie VII-I.

2  Wop Jacobs Kuiken, bakker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 25 oktober 1767, is overleden op zondag 13 augustus 1837. Wop werd 69 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Bnr 29. 1811 St. Jp. 203 Jac. Wops K. (m.z. Wop Jac.K.) bakker, bij ovl. landbouwer.

Wop was gehuwd met Pietje Arjens Mug, dochter van Arjen Arjens Poesje en Antje Annes. Pietje is geboren 1773 of 1774, is overleden op dinsdag 15 mei 1838. Pietje werd hoogstens 64 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

3  Jan Jacobs Kuiken is geboren op zondag 7 januari 1770, zie VII-J.

4  Tetje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie.

Tetje trouwt op zondag 30 mei 1819 te Het Bildt op 47-jarige leeftijd met de 41-jarige Wop Klases de Groot, zoon van Klaas Wops de Groot en Hendrikje Klases Kuik (VI-M). Wop is gedoopt op zondag 3 mei 1778 te Berlikum.

Geb. te Klooster Anjum.

5  Klaas Jacobs Kuiken, werkman en boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 22 februari 1776, is overleden op zaterdag 1 maart 1845. Klaas werd 69 jaar en 7 dagen.

Bnr 68. Vlgs ovl.akte moeder Maartje Wops Kuiken! 1811 St. Jp. 4 boer. Bij ovl. werkman.

Klaas was gehuwd met Geertje Aarts, dochter van Aart Arjens en Tetje Douwes. Geertje is gedoopt op maandag 10 april 1786 te St. Jacobiparochie.

VI-S  Hendrikje Cornelis Kuiken, dochter van Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Johannes Kuyck (V-H).

Hendrikje trouwt op zondag 10 mei 1767 te St. Jacobiparochie met Cornelis Gerrits Bouwveint, zoon van Gerrit Walings of Aagje Cornelis. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 5 augustus 1809.

1778/88 gebr. deel nr. 22 k.47. Procl.bk 5.8.1809.

Cornelis was later gehuwd (2) met Evertje Clases Hoekstra.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Hendrikje is een kind bekend:

1  Grietje Cornelis Bouwveint, zie VII-K.

VI-T  Dirk Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Johannes Kuyck (V-H), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 12, 56, 59. 1768 eigenr en gebr. 1/2 nr. XIII, eigenr en gebr. 10m.523r. in nr17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, id. 12m.590r. in nr-19 k.50. 1778/88 eigenr en gebr. nr. 8 5m. m.hs.1778/88 eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII.

Dirk was gehuwd (1) met Luikje Pieters Boon, dochter van Pieter Gerrits Boon en Trijntje Pieters.

Van Dirk en Luikje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Dirks Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 juni 1784 aldaar.

Bnr 12. 1811 St. Jp. 125 boer.

Cornelis trouwt op zondag 28 juli 1822 te Het Bildt op 38-jarige leeftijd met de hoogstens 21-jarige Grietje Aukes Kok, dochter van Auke Gerrits Kok en Geertje Harmens. Grietje is geboren 1800 of 1801.

Bnr 22.

2  Pieter Dirks Kuiken, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 mei 1789 aldaar.

1811 St. Jp. 125, werkman.

Dirk trouwt op zondag 16 augustus 1767 te St. Jacobiparochie (2) met Maartje Piebes, dochter van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs.

Beiden v. St. Jp.

VI-U  Johannes Leenderts Gorter, zoon van Leendert Jacobs en Grietje Johannes Kuyck (V-H), wonende te Wier, is geboren 1732 of 1733.

Bnr 140. 160.

Johannes trouwt op woensdag 5 maart 1760 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Eeke Jarichs Schenkius, dochter van Jarich Abelius Schenkius en Sjoukje Tjalkes.

Beiden v. St. Jp.

Van Johannes en Eeke zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoukje Johannes Gorter, zie VII-L.

2  Marijke Johannes Gorter.

Bnr 117.

Marijke trouwt op donderdag 13 mei 1819 te Het Bildt met de 47-jarige Teunis Klazes Stolte, zoon van Klaas Philips Stolte en Fetje Teunis. Teunis, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 29 december 1771 aldaar.

1811 St. Ap. 213 timmerman

Teunis was eerder gehuwd (1) met Ytje Cornelis van Gelder.

3  Maartje Johannes Gorter.

Bnr 117.

Maartje was gehuwd met Jarig Piers Tanja, zoon van Pier Dirks en Elske Harmens. Jarig, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 19 maart 1770, is overleden op woensdag 21 november 1827. Jarig werd 57 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Bnr 160, 201. 1811 Vrp. 113 boer; bij ovl. erfgezeten.

4  Grietje Johannes Gorter, zie VII-M.

5  Jarig Johannes Gorter is geboren op vrijdag 4 oktober 1765, zie VII-N.

VI-V  Maartje Johannes, dochter van Johannes Clases en Jetske Tiepckes (V-I), is geboren 1724 of 1725.

Maartje trouwt op zondag 1 februari 1750 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelis Clases, zoon van Claas Jans Kaaps en Janke Paulus. Cornelis, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 12 mei 1726 aldaar.

Stamvader familie Kaper. HB66/256 10.7.1807 te St. Jp. cur. k.Jan Willems Kramer en Geertje Pieters. Hyp.bk 10.4.1752/20.4.1751 e.l. Vrp. hebben huis gekocht.

Beiden v. Vrp.

Van Cornelis en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Cornelis Kaper is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Vrouwenparochie, zie VII-O.

2  Johannes Cornelis Kaper is gedoopt op zondag 8 april 1753 te Vrouwenparochie.

3  Jetske Cornelis Kaper is gedoopt op zondag 13 juni 1756 te Vrouwenparochie.

4  Dirk Cornelis Kaper is gedoopt op zondag 22 juni 1760 te Vrouwenparochie, zie VII-P.

5  Arjen Cornelis Kaper is gedoopt op zondag 30 juni 1765 te Vrouwenparochie.

Generatie VII

VII-A  Bauke Baukes, zoon van Bauke Baukes en Antje Ekes (VI-A), schoenmaker, wonende te St. Annaparochie.

Bauke trouwt op zondag 22 april 1764 te St. Annaparochie met Rinske Lolkes.

Rinske was later gehuwd (2) met Gauke Everts.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Bauke en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  Bauke Baukes van der Leest, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 23 november 1766 aldaar.

1811 St. Ap. 136 werkman.

Bauke trouwt op zondag 24 mei 1801 te St. Annaparochie op 34-jarige leeftijd met de 22-jarige Gepkje Clases Bil, dochter van Claas Douwes Bil en Metje Jans Meijer. Gepkje is gedoopt op zondag 10 januari 1779 te St. Annaparochie.

2  Liesbet Baukes is gedoopt op zondag 12 maart 1769 te St. Annaparochie.

VII-B  Dirk Dirks Kuik, zoon van Dirk Dirks Kuyck (VI-C) en Maartje Franses, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 30 januari 1807.

Aut. 30.1.1807 D.D.K. ovl. Aut. 8.9.1807 G.D. hertr., cur. kk. Douwe Feddriks mr schoenm. Vrp. en Dirk Piers, hsm. St. Ap.

Dirk was gehuwd (1) met Gepke Dirks Dijkstra, dochter van Dirk Anes en Tetje Ulbes. Gepke is gedoopt op zondag 8 februari 1767 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 1 maart 1819. Gepke werd 52 jaar en 21 dagen.

Doopnaam Gerbrich, vlgs R.S. Roarda achternaam Bos.

Gepke was later gehuwd (2) met Jacob Sierds de Jong.

Van Dirk en Gepke zijn drie kinderen bekend:

1  Tetje Dirks Kuik.

2  Dirkje Dirks Kuik.

3  Dirk Dirks Kuik.

Dirk trouwt op zondag 1 juni 1777 te Vrouwenparochie (2) met de 27-jarige Rinske Gerrits Gelder, dochter van Gerrit Gerkes en Jannigje Beerts Gelder. Rinske is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 te Vrouwenparochie.

Van Dirk en Rinske zijn drie kinderen bekend:

4  Maartje Dirks Kuik is gedoopt op zondag 2 april 1780 te Vroyuwenparochie, is overleden op dinsdag 23 april 1833. Maartje werd 53 jaar en 21 dagen.

Maartje was gehuwd met Pieter Jacobs van Tuinen. Pieter, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 12 november 1771 te Stiens, is overleden op dinsdag 19 april 1836. Pieter werd 64 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

1811 Vrp. 103 werkman.

5  Jannigje Dirks Kuik is geboren 1788 of 1789.

6  Renske Dirks Kuik is geboren 1790 of 1791.

VII-C  Marten Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Boyens Wassenaar en Klaasje Klases Kuik (VI-J), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 35, 60, 103. Wass.bk/271. 1811 St. Jp. 56 boer.

Marten was gehuwd met Aaltje Ysbrands.

Van Marten en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Arjen Martens Wassenaar.

Bnr 60.

Arjen was gehuwd met Tjerkje Ouwes Koning, dochter van Ouwe Willems Koning en Antje Abelius Schenkius.

Bnr 63, 64.

Tjerkje was eerder gehuwd (1) met Willem Gerrits Koning.

2  Geertje Martens Wassenaar.

Bnr 114.

Geertje was gehuwd met Mijntje Roelofs Tjepkema, zoon van Roelof Mijntjes en Rinske Tjepkes Tjepkema.

Bnr 35.

VII-D  Grietje Pieters de Groot, dochter van Pieter Wops de Groot en Grietje Clases Kuik (VI-K).

Grietje was gehuwd met Pieter Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries.

Van Pieter en Grietje is een kind bekend:

1  Pieter Pieters Koning.

Bnr 135.

Pieter was gehuwd met Tjerkje Hendriks Koning, dochter van Hendrik Willems Koning en Tetje Cornelis de Groot.

Tjerkje was later gehuwd (2) met Dirk Gerbens de Jong.

VII-E  Klaas Pieters de Groot, zoon van Pieter Wops de Groot en Grietje Clases Kuik (VI-K).

Klaas was gehuwd met Arjaantje Gosses de Boer, dochter van Gosse Rienks en (?)Grietje Pieters.

Van Klaas en Arjaantje is een kind bekend:

1  Klaasje Klases de Groot.

Klaasje was gehuwd met Jentje Dirks Siderius, zoon van Dirk Everts Siderius en Grietje Johannes Gorter (VII-M). Jentje, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 153, 156, 161.

VII-F  Grietje Riemers Wiersma, kind van Riemer Pieters Wiersma en Maartje Clases Kuik (VI-L), is geboren 1763 of 1764 te Sexbierum, is overleden op zondag 18 oktober 1846. Grietje werd hoogstens 82 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Aut. 4.1.1782 Grietje Sjoerds grm. ovl.

Grietje was gehuwd met Cornelis Jacobs Kuiken, zie VII-I.

Van Cornelis en Grietje is een kind bekend:

1  Riemer Cornelis Kuiken is geboren op woensdag 16 juli 1783, zie VIII-A.

VII-G  Grietje Klazes Wassenaar, dochter van Claas Aarts Wassenaar en Maartje Bentes Proost (VI-N).

Grietje was gehuwd met Willem Gerrits, zoon van Gerrit Willems en Rixt Gerrits. Willem, boer, wonende te Finkum, is gedoopt op zondag 25 maart 1753 te St. Annaparochie.

Bnr 106.

Willem was later gehuwd (2) met Aaltje Pieters Wassenaar.

Van Willem en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Willems Wassenaar, zie VIII-B.

2  Maartje Willems Wassenaar, zie VIII-C.

VII-H  Maartje Jans Kuiken, dochter van Jan Cornelis Kuiken (VI-Q) en Maartie Eelkes, is gedoopt op zondag 20 mei 1770 te St. Annaparochie.

Maartje trouwt op maandag 5 juni 1786 te St. Annaparochie op 16-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Jans Post, zoon van Jan Cornelis en Rixt Gerrits. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 augustus 1761 aldaar, is overleden op zondag 1 oktober 1820. Jan werd 59 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 72, 110. 1788 St. Ap. gebr. nr.10 (v/h Job Tijses). Recesbk 15.2.1777 Grietman Du Tour zegt huur op van sate aan Jan Jans Post (NB hij is dan nog wel erg jong).
Bij doop vader ovl.

Jan was later gehuwd (2) met Lijsbet Tjerks.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Jans Post, wonende te St. Annaparochie, is geboren op woensdag 15 augustus 1787.

1811 St. Ap. 147 werkman.

Jan trouwt op donderdag 14 mei 1812 te Het Bildt op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Klazes Schaaf, dochter van Klaas Teunis Schaaf en Baukje Pieters. Maartje is gedoopt op zondag 22 februari 1789 te St. Annaparochie.

2  Gerrit Jans Post is gedoopt op zondag 4 oktober 1789 te St. Annaparochie.

3  Richtsje Jans Post is gedoopt op zondag 27 maart 1791 te St. Annaparochie.

Richtsje was gehuwd (1) met Jentje Gerrits Schuitema, zoon van Gerrit Jentjes en (?)Aagje Ritskes. Jentje is gedoopt op zondag 18 maart 1787 te St. Annaparochie.
Richtsje was gehuwd (2) met Sjoerd Rinses de Vries, kind van Rense Reins en Antje Teunis. Sjoerd, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 21 januari 1785, is overleden op vrijdag 18 maart 1814. Sjoerd werd 29 jaar, 1 maand en 25 dagen.

1811 St. Ap. 186 gardenier, bij ovl. melktapper.

4  Anne Jans Post is gedoopt op zondag 6 mei 1792 te St. Annaparochie.

5  Maartje Jans Post is gedoopt op zondag 19 januari 1794 te St. Annaparochie.

6  Grietje Jans Post is gedoopt op zondag 29 maart 1795 te St. Annaparochie.

7  Tjerkje Jans Post is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 te St. Annaparochie.

8  Johannes Jans Post is gedoopt op zondag 19 juli 1801 te St. Annaparochie.

9  Antje Jans Post is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 te St. Annaparochie.

VII-I  Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken (VI-R) en Maartje Wops de Groot, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 47. Wass.bk/226

Cornelis was gehuwd met Grietje Riemers Wiersma, zie VII-F.

VII-J  Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken (VI-R) en Maartje Wops de Groot, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 7 januari 1770, is overleden op donderdag 15 januari 1824 aldaar. Jan werd 54 jaar en 8 dagen.

Bnr 70, 141. 1811 St. Ap. 27 boer, naam Kuik.
HB66/381 25.4.1810 inv. t.h.v. Jan Jac. K., hsm. o. St. Ap hertr. Kinke Tjerks, Trijntje Berends en Pieter Berends beiden St. Ap. resp. grm. en oude oom van kind 1e huw.

Jan was gehuwd (1) met Rinske Okkes de Pett, dochter van (?)Okke Dirks de Pett en Trijntje Berents Stroosma. Rinske is gedoopt op zondag 29 december 1776, is overleden op zondag 30 november 1800. Rinske werd 23 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Tweeling met Sytske.

Van Jan en Rinske is een kind bekend:

1  Rinske Jans Kuiken is geboren op woensdag 29 oktober 1800, is gedoopt op zondag 7 december 1800 te St. Annaparochie.

Rinske was gehuwd met Rein Douwes van der Zee, zoon van Douwe Jacobs van der Zee en Trijntje Reins Krottje. Rein is gedoopt op zondag 22 december 1793 te St. Jacobiparochie.

Bnr 110.

Jan was gehuwd (2) met Kinke Tjerks Plat, kind van Tjerk Gerbens Plat en Sybrigje Sybrens. Kinke is gedoopt op zondag 10 januari 1790 te St. Annaparochie.

VII-K  Grietje Cornelis Bouwveint, dochter van Cornelis Gerrits Bouwveint en Hendrikje Cornelis Kuiken (VI-S), is overleden op zaterdag 1 januari 1820.

Grietje was gehuwd met Jan Klases Jelgerhuis, zoon van (?)Claas Martens en Fettie Pieters. Jan, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 maart 1768.

1811 St. Jp. 219 gardenier.

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 15 april 1792 te St. Jacobiparochie.

2  Cornelis Jans Jelgerhuis is gedoopt op maandag 21 april 1794 te St. Jacobiparochie.

3  Hendrikje Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 22 oktober 1797.

4  Fetje Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 4 januari 1807 te St. Jacobiparochie.

VII-L  Sjoukje Johannes Gorter, dochter van Johannes Leenderts Gorter (VI-U) en Eeke Jarichs Schenkius.

Sjoukje trouwt op vrijdag 28 november 1788 te Vrouwenparochie met de 23-jarige Atte Clases Wiglama, zoon van Klaas Attes en Hiltje Hendriks. Atte, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 26 december 1764.

Bnr 115, 155, 156, 203. 1811 Vrp. 116 boer.

Hij v. Vrp., zij v. Wier.

Van Atte en Sjoukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jarig Attes Wiglama, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 117, 203. Vrp. nr VIII.

Jarig was gehuwd met Akke Klases, dochter van Klaas Dirks Rozendal en Berber Klases Kamminga. Akke is geboren op woensdag 25 december 1799 te Vrouwenparochie.

2  Jacob Attes Wiglama.

Bnr 160, 201, 203. Ongehuwd.

3  Johannes Attes Wiglama.

Bnr 115, 160.

4  Leendert Attes Wiglama, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 203.

5  Hiltje Attes Wiglama is gedoopt op zondag 22 december 1793 te Vrouwenparochie.

VII-M  Grietje Johannes Gorter, dochter van Johannes Leenderts Gorter (VI-U) en Eeke Jarichs Schenkius.

Grietje was gehuwd met Dirk Everts Siderius, zoon van Evert Dirks Siderius en Sytske Jans Poelstra. Dirk, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 115, 155, 156, 161, 219. Hyp.bk 18.8.1800/12.11.1799 koopt samen met T.C. Crap en P.L. de Kuur sate Vijversburg o. Rijperkerk. Recesbk 27.1.1806 hsm. NwB o. St. Ap. Procl.bk 20.5.1807 e.l. kopen een huis met de voormalige DG vermaning a.d. Warmoesstr.

Van Dirk en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Dirks Siderius, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 32 en 33.

2  Jentje Dirks Siderius, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 153, 156, 161.

Jentje was gehuwd met Klaasje Klases de Groot, dochter van Klaas Pieters de Groot (VII-E) en Arjaantje Gosses de Boer.

3  Leendert Dirks Siderius, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 153.

Leendert was gehuwd met Elske Meinderts Walburg, dochter van Meindert Tjebbes Walburg en Aafje Piers.

4  Evert Dirks Siderius, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 162, 249/250.

VII-N  Jarig Johannes Gorter, zoon van Johannes Leenderts Gorter (VI-U) en Eeke Jarichs Schenkius, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 4 oktober 1765.

Bnr 117, 140. 1811 St. Ap. 28 boer.

Jarig was gehuwd met Baukje Sybes de Haan.

Van Jarig en Baukje is een kind bekend:

1  Eeke Jarigs Gorter, zie VIII-D.

VII-O  Klaas Cornelis Kaper, zoon van Cornelis Clases en Maartje Johannes (VI-V), is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Vrouwenparochie.

Klaas trouwt op vrijdag 14 mei 1779 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd (1) met Reinskje Jacobs.

Beiden v. Vrp.

Van Klaas en Reinskje is een kind bekend:

1  Maartje Klases Kaper is gedoopt op zondag 20 mei 1781 te Vrouwenparochie.

Maartje trouwt op zondag 25 mei 1817 te Het Bildt op 36-jarige leeftijd met de 47-jarige Klaas Hendriks Pluimer, zoon van Hendrik Arjens en Geertje Klases Pluimer. Klaas, werkman en onderwijzer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 1 april 1770 aldaar, is overleden op vrijdag 26 april 1833. Klaas werd 63 jaar en 25 dagen.

1811 St. Jp. 206 werkman, geb.datum 4.3.1770, bij ovl. onderwijzer 63 jr.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Jannigje Leenderts.

Klaas trouwt op zondag 20 november 1785 te Vrouwenparochie op 35-jarige leeftijd (2) met Grietje Jans.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Klaas en Grietje is een kind bekend:

2  Johannes Klases Kaper is gedoopt op zondag 3 november 1793 te Vrouwenparochie.

Klaas trouwt op zondag 28 juni 1795 te Vrouwenparochie op 44-jarige leeftijd (3) met Hiltje Riemers.

Beiden v. Vrp.

VII-P  Dirk Cornelis Kaper, zoon van Cornelis Clases en Maartje Johannes (VI-V), wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 22 juni 1760 te Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 19 juni 1812 te St. Jacobiparochie. Dirk werd 51 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

1811 St. Jp. 36 Dirk Corn. Kaper, werkman geb. datum 20.3.1769 (!!).
NB 1811 St. Ap. Cornelis Dirks Kaper werkman geb. 21.12.1745.

Dirk trouwt op zondag 2 februari 1783 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Hiltje Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  Kornelis Dirks Kaper is gedoopt op zondag 23 november 1783 te St. Annaprochie, zie VIII-E.

2  Jan Dirks Kaper is gedoopt op zondag 11 februari 1787 te St. Jacobiparochie.

Jan trouwt op donderdag 4 mei 1815 te Het Bildt op 28-jarige leeftijd met Maartje Jans de Klein, dochter van Jan Jans de Klein en Baukje Tjeerds.

3  Maartje Dirks Kaper is gedoopt op zondag 3 oktober 1790 te St. Jacobiparochie.

Generatie VIII

VIII-A  Riemer Cornelis Kuiken, zoon van Grietje Riemers Wiersma (VII-F) of Cornelis Jacobs Kuiken (VII-I), gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 juli 1783.

1811 St. Jp. 202 gardenier.

Riemer was gehuwd met Antje Dirks.

Van Riemer en Antje is een kind bekend:

1  Maike Riemers Kuiken.

Maike trouwt in 1849 te Het Bildt met Beert Arjens Bos, dochter van Arjen Beerts Bos en Antje Klazes de Groot.

Bnr 30.

Beert was eerder gehuwd (1) met Jantje Pieters Stender.

VIII-B  Gerrit Willems Wassenaar, zoon van Willem Gerrits en Grietje Klazes Wassenaar (VII-G), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 47, 48, 49, 50, 142. Wass.bk/298. 1811 St. Jp. 172 boer.

Gerrit was gehuwd met Ymkje Theunis Crap, dochter van Teunis Cornelis Crap en Amerens Reinders Wassenaar.

Van Gerrit en Ymkje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Gerrits Wassenaar.

Grietje was gehuwd met Wop Hendriks Koning, zoon van Hendrik Willems Koning en Tetje Cornelis de Groot.

Bnr 43.

2  Theunis Gerrits Wassenaar, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 142.

VIII-C  Maartje Willems Wassenaar, dochter van Willem Gerrits en Grietje Klazes Wassenaar (VII-G), is overleden op dinsdag 8 januari 1811.

Bij ovl naam Wielenga

Maartje was gehuwd met Sjoerd Cornelis Koopal, zoon van Cornelis Sjoerds Koopal en Lijsbet Lieuwes Reitsma. Sjoerd, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 19 juli 1773, is overleden op dinsdag 22 augustus 1820 aldaar. Sjoerd werd 47 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Hyp.bk 10.6.1809/26.5.1809 e.l. Zdh. Vrp. sch. a. Corn. Sjoerds en Lijsbet Lieuwes e.l.huisl.ald.
1811 Vrp. 21 werkman.

Van Sjoerd en Maartje is een kind bekend:

1  Kornelis Sjoerds Koopal.

Bnr 106. 1832 eigenaar ‘t Bosch.

Kornelis was gehuwd met Sytske Klazes Leep, kind van Klaas Jans Leep en Tjitske Sybes de Haan.

VIII-D  Eeke Jarigs Gorter, dochter van Jarig Johannes Gorter (VII-N) en Baukje Sybes de Haan.

Eeke was gehuwd met Arjen Hendriks Palsma, zoon van Hendrik Andeles Palsma en Metje Louws Osinga.

Bnr 140.

Van Arjen en Eeke is een kind bekend:

1  Jarig Arjens Palsma.

VIII-E  Kornelis Dirks Kaper, zoon van Dirk Cornelis Kaper (VII-P) en Hiltje Jans, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 23 november 1783 te St. Annaprochie, is overleden op zondag 26 april 1840. Kornelis werd 56 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Kornelis was gehuwd met Henke Sybes de Haan. Henke is geboren te Berlikum.

Van Kornelis en Henke is een kind bekend:

1  Hille Kornelis Kaper is geboren op donderdag 15 oktober 1818 te St. Jacobiparochie.