Parenteel Lenert Adriaens

Generatie I

I  Lenert Adriaens, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1616.

GJ 2009/167 en 219.Aut. 14.3.1625: Abe, Jan en Ermtie Lenerts broers en zr, Arien Lenerts stiefbroer, bakker en cur. inz. goederen gr.v. en gr.m.
HvFr 16706 14.2.1603 en 25.3.1603 Doen Philips in Collumerland contra Lenard Adriaans te St. Ap. en zijn kk. bij wln Armtien Bart., resp. L.A. tegen Adriaan Corn. Cuyck te Franeker en D.Ph. te Kollum. Hyp.bk 30.9.1617/23.5.1610.

Lenert trouwt voor 1600 (1) met Armthien Bartouts, dochter van Barthout Barthouts en Aecht Dircks Keth.

Wass.bk/108, wrsch dr van Bartout Willems en N.N., echter niet vermeld in Wass.bk. NB wrsch. te vroeg!
HvFr 16410 17.11.1613/431 Joost Juckes NBZ x Neeltie Adriaans en Tul (?) Adriaan als erfgen. v. w. Corn. Huberts contra Bartout Bartouts als oude vader v.d. onm. kk. v. Aermtie zijn dr bij Lenard Adriaens. Zie echter ook Ariaentie Bart.x Lenert Ariens wrsch. br. v. Neeltie A. (x Joost Juckes).

Van Lenert en Armthien zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Lenerts, zie II-A.

2  Arjen Lenerts, zie II-B.

3  (?)Neeltie Lenerts.

(?)Neeltie was gehuwd met Danckert Frans.

HvFr. quaclap 16709/450 1608 D.Fr. x N.L. vs Lenert Adriaens. HB33/62 e.v. 24.11.1647 inv. Pieter Lenerts, stukken inz. D.F. en N.L. (geen specificatie).
D.Fr. laatste pastoor v. St. Jp.

4  Aecht Lenerts.

Aecht was gehuwd met Claes Willems, zoon van Willem Dircks en Haesie Willems. Claes, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.12.1614/17.9.1614 e.l. Vrp. Hyp.bk 9.10.1619 C.W. en A.L. e.l. Vrp. sch.a. Aerien Lenerts, bakker Vrp., broer v. A.L. Hyp.bk 28.6./27.6.1619 C.W.D. en A.L. e.l. Vrp. sch. a Corn. Cornelis en Marichie Bartouts e.l. St. Jp. Hyp.bk 3.10.1621/12.1.1617 Cl.W.Dircks en A.L. e.l. Vrp. verkopen huis en plaetse te Vrp. aan Symen Broers en Bauck Sipckes te Oudeleye, Corn. Freerks O., Jan Gerrits brouwer W., en de brw. v. 3 m. op Oost v. Vrp., Corn. P. Leverij O., weesk. v. Corn. Syds Z., Neel Tevis W en de weg N.
HvFr 16708 20.12.1608 Claas Willems en His Lolckes te Vrp.(x St.Ap. 1602 zij v. Vrp.)
HB21 13.6.1636 en 215.1638 Cl.W. woont bij Hamburg, Pyter Lenerts. kpm. St. Jp. is gelastigde.

5  Lijsbet Lenerts is gedoopt in 1604 te St. Annaparochie.

Lenert trouwt na 1600 (2) met Aertie Jacobs Finck, dochter van Jacob Jans Finck en Rixt Sybedr.

Hyp.bk 18.11.1622/8.4.1622: Aertie Jacobs Finck, wed. N.J. Blyenstein, St. Ap., Jan en Armtien Lenerts zijn schuldig aan Pyter Lenerts, koopman en Aeltie Cornelis; wln Jacob Jans Finck, onze vader en bestevader.
Hyp.bk 18.7./5.5.1617 : A.J.F nu x Nic. J. Bl., verk. land, voorkk. bij L.A.: Ermtie. jan en Aebe, mede-erfgen. v. wln Jacob Jans Finck bestevader; Lenert Lenerts wordt niet genoemd, dus wrsch jong ovl. Hyp.bk 15.3.1619/id. A.J.F. wed. L.A. met Jan en Armtie L. 2 oudste kk. sch. a. Cornelis Cornelis, koopman Berlikum.
Recesbk 31.1.1614 Tryn Gerrits wed. Corn. Aerts Finck.

Aertie was later gehuwd (2) met Nicolaas Johannes Blyenstein.

Van Lenert en Aertie zijn vier kinderen bekend:

6  Abe Lenerts is geboren in 1605, is gedoopt in 1606 te St. Annaparochie, zie II-C.

7  (?)Lenert Lenerts is gedoopt op donderdag 10 mei 1612 te St. Annaparochie, is overleden voor 1617. (?)Lenert werd hoogstens 4 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

8  Jan Lenerts is gedoopt in 1604 te St. Annaparochie, zie II-D.

9  Ermke Lenerts is gedoopt in 1604 te St. Annaparochie, zie II-E.

Generatie II

II-A  Pieter Lenerts, kind van Lenert Adriaens (I) en Armthien Bartouts, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 24 november 1647.

HB 33/62v. inv. dd 24.11.1647. Veel brieven etc. en namen: Abe, Arien, Jan, Aechie en Neeltie Lenerts, Lenert Corn. Daam Corn. Daams, Arien Corn. Daams, Hessel Reyners, Claes Reyners, Steven Cornelis; Crelis en Neeltie Pyters weeskk. v. P.L. en Geertie P. (x Gerben Minnes) en Ermtie P. (x Hubert Jans), allen erfgen. v. P.L.
Aut. 25.10.1652 cur. Chr. Stevens, N.H.W. hertr. met Alef Dircks.1654 Pieter Stevens. HB36/6 weesrek. 2.4.1658.
Aut. 8.11.1647 cur. kk Bartout Daem Jans. GJ2009/234. HB33/58 162.1648: sch. en d. Hubert Jansen namens zijn kk. bij wln Ermtie Pieters, mr Gerbrant Minnes, chirurgijn St. Jp. (x Geertie Pieters), Bartout Daems, cur. v. Cornelis en Neeltie Pieters, tezamen voorkk. v.P.L. i.l. koopman St. Jp. bij wln Aeltie Cornelis t.e.z. en Neeltie Hendricks en haar 2 kk. bij P.L: en Hendrick Walings haar vader t.a.z.
Ook nog een dochter Reynu Pieters?, bij inv. P.L. een document waarbij Huybert Jans als voogd v. Ermtie Pieters het erfdeel ontvangt dat zijn ovl. vrouw is aanbeërfd van haar broeder en zuster Reynu Pieters.
HB21 21.5.1638 P.L. kpm. St. Jp. namens Claas Willems bij Hamburg en zijn hsvr. Aechie Lenerts.

Pieter was gehuwd (1) met Aeltie Cornelis, dochter van Cornelis Daams en Gertie Jans van der Mey.

Van Pieter en Aeltie zijn vier kinderen bekend:

1  Geertie Pieters, zie III-A.

2  Ermtie Pieters, zie III-B.

3  Neeltie Pieters is geboren rond 1630.

Neeltie was gehuwd met Sem Pibes, zoon van (?)Pybe Pieters en Bauckie Sems. Sem, molenaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 26.6./4.5.1654 e.l. St. Jp. Hyp.bk 21/7.11.1654

4  Crelis Pieters is geboren rond 1631.

Pieter was gehuwd (2) met Neeltie Hendrik Walings, dochter van Hendrick Walings en Griet Pyters.

HB39/13 23.10.1672: Neeltie Wijngaarden komt van winkelwaren. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 N.H. laatst wed. v. mr Alef Dircks, chir. St. Jp. sch. a. Sioerd Ariens en Korsie Claes.

Neeltie was later gehuwd (2) met Alef Dircks.

Van Pieter en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

5  Aeltie Pieters is geboren rond 1641.

Aeltie trouwt op donderdag 8 november 1657 te St. Jacobiparochie op ongeveer 16-jarige leeftijd met Siebren Lieuwes.

Bij huwelijk van Minnertsga.

6  Ermtie Pieters is geboren rond 1645.

Bij huwelijk Makkum naam: Ermpje Pytters Wijngaarden, van Makkum. Aut. 26.6.1654 ca. 7 jr.

Ermtie trouwt op donderdag 31 januari 1664 te Makkum op ongeveer 19-jarige leeftijd met Seerp Heres.

II-B  Arjen Lenerts, zoon van Lenert Adriaens (I) en Armthien Bartouts, bakker en koopman, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 14.3.1625 A.L. bakker, stiefbroer cur. v. Abe en Arentie Lenerts, Jan Lenerts broer req. Hyp.bk 9.12.1632/4.6.1631 A.L., koopman en L.W. e.l. Vrp. sch. a. Michiel Bartouts en Neeltie Dircks e.l. Vrp. Aut. .20.6.1617 H.J. ovl., Lyoets wed. Jacob Claesz., grm., cur. Corn.Pyters Leverey oudoom. GJ2009/157. Recesbk 20.11.1648 A.L. koopman te Berl.
Vlgs aut. slechts 1 kind uit 1e huw., de kk. uit 2e huw. zijn allemaal gedoopt in juli 1629.

Arjen was gehuwd (1) met Haesie Jacobs, dochter van (?)Jacob Claes Issel en Lyouts Damis van der Mey. Haesie is geboren 1586 of 1587, is overleden op zondag 26 juni 1616. Haesie werd hoogstens 29 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Datum ovl. klopt niet met geb.jaren kk. 1e huwelijk Jacob Claes. Recesbk 11.3.1594 Willem Bartels te Berl. wordt cur. over Haesie Jacobs wed. Jan Corn. en haar kk. Grafzerk St. Ap.

Van Arjen en Haesie is een kind bekend:

1  Arentie Ariens is geboren 1612 of 1613.

Arjen trouwt op zaterdag 16 september 1628 te Vrouwenparochie (2) met Lijsbet Wijgers, dochter van Wijger Minthies en Neeltie Teeuwes.

Van Arjen en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

2  Nieltie Ariens.

3  Wijger Ariens.

4  Haeske Ariens.

5  Lenert Ariens.

II-C  Abe Lenerts, kind van Lenert Adriaens (I) en Aertie Jacobs Finck, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1605, is gedoopt in 1606 te St. Annaparochie, is overleden voor 1640. Abe werd hoogstens 35 jaar.

1638 e.l. St. Jp. Aut. 11.11.1646 Lenert Corn. Croddebosch, oom en cur. Pytter Lous, behuwd oom. HB33/50v. 3.1.1647: sch. en d. Reyner Claes Lieuwes Meyboom (?) St. Jp., Lenert Corn. Croddebosch, oom en cur. kk. T.S. HB36/15 23.4.1658 weesrek. Pieter Lous cur. is ovl., nu doet Lenert Corn. Croddebosch, koopman Harlingen rek.; Dirk Pyters en Neeltie Jans hebben de sate en landen v.d. wkk. gekocht voor 3780.-.-.,; Reyner Clasen is stiefv., betaald aan o.a. Maertie Lous, Lou Jacobs, Aermtie Corn. Jans en Jan Ariens Langius, bakker.
Hyp.bk 7.3.1635/28.5.1632: Aebe Lenerts en Tryn Sybrants e.l. St. Jp. schuldig aan Gerryt Beerts, Michiel Bartouts en Cornelis Cornelis alle op ‘t Bildt als cur. v. Lyntie Gerrits weesk. v. Maertie Bartouts bij Gerryt Pieters. Hyp.bk 1.5.1638 Abbe (!) Lenerts en Tr. S. e.l. St. Jp.
Vlgs vastlegging Sannes 1632/3 Abel Lenerts pachter in k.3S. 15m.454r., 1635 22m.353r.

Abe was gehuwd met Trijntie Sybrens, dochter van Sybrant Jans en Marythie Jans. Trijntie is geboren 1607 of 1608, is overleden in oktober 1646. Trijntie werd hoogstens 38 jaar en 10 maanden.

Aut. 11.11.1646. Hyp.bk 8.1.1638/14.5.1626 Jan Reyners en Trijn Sybrens e.l. o. St. Jp. op NwB.

Trijntie was later gehuwd (2) met Reyner Clases.

Van Abe en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1  Lenert Abes is geboren rond 1630, zie III-C.

2  Maertie Abes is geboren in 1632.

Maertie was gehuwd met Arjen Watzes. Arjen, wonende te Harlingen.

3  Aertie Abes is geboren in 1634.

II-D  Jan Lenerts, zoon van Lenert Adriaens (I) en Aertie Jacobs Finck, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in 1604 te St. Annaparochie.

1625 e.l. hyp.bk 6.5.1627/7.11.1625 J.L. bakker St.Jp. en Tr. H e.l. sch.a. Waling Daems en Marichie Walings e.l. St.Ap., onderpand goederen nagelaten door Jacob Jans Finck en Rixt Sybedr grootouders, moeder Aertie Jacobs.
Recesbk 23.2.1646 Jan Lenards bakker Vrp., zie ook HB22 27.4.1668. Hyp.bk 3.7.1666/23.6.1665 J.L.A. x Auckien Lieuwes e.l. OBZ, sch. a. Sjoerd Daems en Neeltie Corn., 23.10.166 is Auckien wed. te OBZ,
Vrp. 1e procl. 23.3.1645 Jan Lenerts v. Vrp., bakker . x Auck Lyuwes v. Ferwerd.

Jan trouwt op donderdag 10 juni 1621 te St. Annaparochie op 17-jarige leeftijd met Trijntie Hotses.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1  Lenert Jans is gedoopt op donderdag 28 april 1622 te St. Annaparochie.

II-E  Ermke Lenerts, dochter van Lenert Adriaens (I) en Aertie Jacobs Finck, is gedoopt in 1604 te St. Annaparochie.

Ermke was gehuwd met Cornelis Jans. Cornelis, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 4.5.1638/29.4.1633 en 4.5.1649/16.4.1645 C.J. schipper en Armtie Lenerts e.l. St. Jp.

Van Cornelis en Ermke is een kind bekend:

1  Lenert Cornelis Vroegrijp.

Lenert trouwt op donderdag 10 oktober 1669 te St. Jacobiparochie met Geertie Pieters Bontemans.

Generatie III

III-A  Geertie Pieters, dochter van Pieter Lenerts (II-A) en Aeltie Cornelis, is overleden op zondag 8 december 1680.

Geertie was gehuwd met Gerben Minnes. Gerben, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt, is overleden voor maandag 9 december 1680.

Hyp.bk. 2.6.1651 G.M. chir. en G.P. e.l., St. Jp.. Hyp.bk 20.6.1653/30.4.1653 mr. Gerbrand Minnes chirurgijn en Geertie Pyters. HB42/160 9.12.1680 inv.sth. G.P., wed. G.M. in pres. v. Neeltie Symens wed. M.G. en Lenert Gerbens.

Van Gerben en Geertie zijn twee kinderen bekend:

1  Minne Gerbens, zie IV-A.

2  Lenert Gerbens, brouwer.

Hyp.bk 12.6.1673/31.3.1671 inz. erfenis Neelties moeder. Hyp.bk 5.5.1675/26.5.1669 e.l. St. Jp. sch. a. hun moeder Neeltie Pieters.

Lenert trouwt op donderdag 10 mei 1668 te St. Jacobiparochie met Neeltje Boyens, dochter van Boyen Dircks en Amerens Cornelis.

Hyp.bk 15.3.1669/13.3.1667 N.B. wed. Fem Ariens Gelder heeft vordering op haar zuster Tettie Boyens x Claes Walings, bakker.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Fem Ariens Gelder.

III-B  Ermtie Pieters, dochter van Pieter Lenerts (II-A) en Aeltie Cornelis, is overleden voor 1648.

Ermtie was gehuwd met Huybert Jans, zoon van Jan Huyberts de Jonge en Neeltie Cornelis. Huybert, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1612 of 1613.

Hyp.bk 30.6.1651/12.12.1641 en15.5.1649/16.4.1645 H.J. St. Jp. mede voor zijn kk. bij Armtie (Ermtie) Pieters e.l., sch. a. Jan Scheltes, koopman St. Jp. en Antie Jans. Hyp.bk 27.5.1651/id. H.J. en Maet Ariens e.l. St. Jp.

Van Huybert en Ermtie zijn twee kinderen bekend:

1  (?)Cornelis Huyberts Wijngaarden.

Laat 13 kk dopen te Makkum o.m. Ermke (oudste), Neeltie, Aeltie, Pieter, Cornelis.

(?)Cornelis trouwt op donderdag 31 oktober 1658 te Makkum met Janneke Johannes Frieken.

2  Neeltie Huyberts, zie IV-B.

III-C  Lenert Abes, zoon van Abe Lenerts (II-C) en Trijntie Sybrens, wonende te Harlingen, is geboren rond 1630.

Lenert trouwt op donderdag 11 maart 1655 te St. Jacobiparochie op ongeveer 25-jarige leeftijd met Trijntie Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Lenert en Trijntie is een kind bekend:

1  (?)Armtie Lenerts Vroegrijp, zie IV-C.

Generatie IV

IV-A  Minne Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters (III-A), schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 9 december 1680.

Wass.bk/166. Aut. 17.3.1679 cur. Lenard Gerbens oom, St. Jp. inz. proces tegen Jarich Lammerts inz. koopsom landen.

Minne trouwt op donderdag 3 november 1661 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 17-jarige Neeltje Symens, dochter van Symen Gerrits en Reinu Jobs. Neeltje is geboren 1643 of 1644.

Van Minne en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Simon Minnes, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1663.

Simon trouwt op donderdag 26 mei 1689 te St. Jacobiparochie op ongeveer 26-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Welmoed Cornelis, dochter van Cornelis Walings Issel en Aefke Jans Monnickhuys. Welmoed is geboren 1666 of 1667.

Hyp.bk 4.1.1724/29.11.1701 Welmoed Cornelis van Ysel x S.M. e.l. St. Jp. sch. a. Pyter Corn. voor 1/2 en aan de erven v. Maartie Corn. voor andere 1/2.

2  Gerben Minnes, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1666 of 1667.

Hyp.bk 26.2.1720/3.10.1717 schipper e.l. OBD

Gerben trouwt op vrijdag 9 april 1694 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Wyke Theunis.

3  Pieter Minnes is geboren 1669 of 1670, is overleden voor dinsdag 22 maart 1712. Pieter werd hoogstens 42 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Pieter was gehuwd met Neeltje Jans, dochter van Jan Hendricks en Grietje Jurjens.

Neeltje was later gehuwd (2) met Eernst Jans.

4  Gerrit Minnes is geboren 1673 of 1674, is overleden voor zaterdag 4 december 1734. Gerrit werd hoogstens 60 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Aut. 4.12.1734 en 12.4.1737 cur. Minne Gerrits halfbroer, schipper St. Jp. en Ysbrand Lammerts mr brouwer St. Jp. Hyp.bk 13.7.1744/30.5.1739 Ysbrand Lammerts en Minne Gerrits beiden St. Jp. cur. v. Vroukie Gerrits nagel. dr v. G.M. en P.J.

Gerrit was gehuwd (1) met N.N..
Gerrit trouwt op zondag 2 november 1721 te St. Jacobiparochie op hoogstens 47-jarige leeftijd (2) met Pytie Jetses.

IV-B  Neeltie Huyberts, dochter van Huybert Jans en Ermtie Pieters (III-B).

Neeltie trouwt op donderdag 25 september 1653 te St. Jacobiparochie met Jan Pieters de Rooy, zoon van Pieter Pieters de Rooy en Tyam Harmens. Jan, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 16.11.1674/15.3.1673 e.l. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Neeltie is een kind bekend:

1  Ermtie Jans de Rooy.

Ermtie trouwt op donderdag 3 september 1676 te St. Jacobiparochie met Jan Pieters.

IV-C  (?)Armtie Lenerts Vroegrijp, dochter van Lenert Abes (III-C) en Trijntie Pieters.

Bij huwelijk achternaam Vroegrijp.

(?)Armtie trouwt op donderdag 19 juli 1685 te St. Jacobiparochie met Jelle Wytses. Jelle, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 2.4.1708 Ermtie Lenerts wed. Jelle Wytses en Lenert Jelles haar zoon verk. huis op Oosteind St. Ap. a.d. smalle kant aan Arjen Cornelis v.u. de reed v. Ysbrand Jans O. en Enne Floris W.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp., nu te St. Ap.

Van Jelle en (?)Armtie zijn drie kinderen bekend:

1  Leendert Jelles, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 3 oktober 1686 aldaar.

Leendert trouwt op zondag 27 februari 1707 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd (1) met Antje Ofkes, dochter van Ofke N. en Gepke N..
Leendert trouwt op dinsdag 17 september 1720 te St. Annaparochie op 33-jarige leeftijd (2) met Aukje Hendriks.
Leendert trouwt op zondag 18 september 1729 te St. Annaparochie op 42-jarige leeftijd (3) met Trijntie Jans.

2  Trijntie Jelles is gedoopt op zondag 15 juli 1696 te St. Annaparochie.

3  Aukie Jelles is gedoopt op donderdag 8 mei 1698 te St. Annaparochie.