Parenteel Lourijs Coster

Generatie I

I  Lourijs Coster, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 35, 69. 1527/8 t/m 1547/8 pachter in k.5 59m.112r. 1547/8 pachter k.35 NwB.

Van Lourijs en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Jannichie Lourens, zie II.

2  Hendrick Lourijs, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1554.

Bnr 31. 1547/8 pachter in k.5, daarna Philips Willems man v. Henrich Louweris wed. 1547/8 Heynrick Louweris pachter k.36 NwB, daarna Philips Willems.

Hendrick was gehuwd met Marie N..

Bnr 32, 69. Marytgien Barthouts?

Marie was later gehuwd (2) met Philips Willems.

3  N Lourijs.

N was gehuwd met Marytgien Barthouts, dochter van Barthout Willems en N Barthouts.

1578 6 cg. Zie Wass.bk/107.1554/5 t/m 1574/5 pachter in k.5 29m.356r. (deel v. perceel v/h v. Laurijs Coster, ander deel Steven Claesz.). 1554/5 t/m1574/5 samen met Steven Claes pachter k.35 NwB, v/h Louweris Coster.
1578 6 cg.

Generatie II

II  Jannichie Lourens, dochter van Lourijs Coster (I).

Jannichie was gehuwd met Steven Claesz., zoon van Claes Willems en Marytgen N.. Steven, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren tussen 1520 en 1525, is overleden op woensdag 29 februari 1612. Steven werd hoogstens 91 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Bnr 32,33, 34, 69, 70. Wass.bk/118: wrsch. 3x getrouwd, 3e x Neeltie Arriens Scheijff; vlgs GJ 2009/216/7 tr. deze echter met Steven Jansz. De tweede vrouw van S.Cl. zou zijn geweest Jannichie Lourens, dr v. Laurijs Coster. 1554/5 t/m 1574/5 pachter in k.5 29m.356r. (helft perceel v/h v. Lourijs Coster, andere helft Marytgen Barthouts). 1566/7 en 1574/5 pachter in k.6 15m.314r.(v/h Corn.Cornelis); 1566/7 en 1574/5 pachter in k.7 samen met wed. Philips Willems; 1574/5 in k.17 6m. (v/h Jelger Lamberts). 1566/7 en 1574/5 pachter k.34 NwB.(daarvoor Corn. Adriaens en Pieter Pieters). 1554/5 t/m 1574/5 samen met Maritgen Bartouts pachter k.35 NwB.(daarvoor Louweris Coster).
Pers.Imp. 1578 6 cg.

Steven was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met (?)N. Claes Stans.

Van Steven en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Lourens Stevens, zie III-A.

2  Jacob Stevens is geboren rond 1555, zie III-B.

Generatie III

III-A  Lourens Stevens, zoon van Steven Claesz. en Jannichie Lourens (II), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 139. Wass.bk/131 hier als zn v. Steven Claesz. Hyp.bk 20.7.1612/23.5.1597 Eernst Jans en Marijtien Jacobs e.l. St. Jp. sch. a. Steven en Dirck Willems (Wass.bk/121/2) door het grecht v. Lwd. als cur. v. Damus Jans 2 nagel. wkk, borg Lourens Stevens. Hyp.bk 27.5./25.5.1612 e.l. verk. land aan Marten Claes, koopman Berlikum. Hyp.bk 31.5.1616 L.S. heeft zwager Arien Ariens. Hyp.bk 28./13.4.1617 e.l. verk. de bruikw. v. 11 mg oud billand a. Dirck Pieters en Neeltie Clases, de verk. O., de kopers W., Lyouts Jacob Claes wed. Z. en de vaart N. Hyp.bk 25.4.1621/4.5.1620 e.l. St. Ap. verk. a. Wicke Gribberts en Lyouts Syourts e.l. de br.w. v. ± 51 mg. oud en nieuw billand o. St. Ap.incl. huis en sch. Quaclap 24.2.1618 f.22v. Laurens sStevens mede namens Harrent Hendricks als gepref. cred. v. Aeity Aeityns (gebrekkige transcriptie) zijn e.h. vs Arien Dircks.
1578 St. Ap. Lourens Stevens 3 cg.

Lourens was gehuwd met Anna Jarichs.

Van Lourens en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Maertie Lourens, zie IV-A.

2  Steven Lourens.

Steven was gehuwd met Tryntie Dircks. Tryntie is overleden voor zondag 27 december 1615.

Tryntie was eerder gehuwd (1) met Jacob Ariens Finck.

3  Jarich Lourens is geboren rond 1585, zie IV-B.

III-B  Jacob Stevens, zoon van Steven Claesz. en Jannichie Lourens (II), boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Harlingen, is geboren rond 1555, is overleden voor zondag 1 februari 1643. Jacob werd hoogstens 88 jaar.

Bnr 33, 70. Wassenaarbk bl.131. 1629/30 en 1638 pachter k.34 NwB., 1640 de erven v. J.St. buiten 30m.
DVF/15 in 1626 koper brouwerij te Harlingen. Hyp.bk 7.5.1614 J.S. en C.A.S. e.l. St. Jp. sch.a. Adriaen Jans Schaft en Marichie Aeriensdr. e.l. Harlingen.

Jacob was gehuwd met Corsie Arriens Scheijff, dochter van Arien Heymans Scheyff.

Van Jacob en Corsie zijn zes kinderen bekend:

1  Willemtie Jacobs.

Willemtie trouwt voor 1605 met Jan Walings, zoon van Waling Walings en Griet Hendriks. Jan, koopman, wonende te Harlingen, te St. Jacobiparochie en te Sexbierum.

2  Jan Jacobs (Kuiken), zie IV-C.

3  Jannichie Jacobs, zie IV-D.

4  (?)Corsie Jacobs.

5  Gerrit Jacobs is geboren rond 1580, zie IV-E.

6  Arien Jacobs is geboren 1585 of 1586, zie IV-F.

Generatie IV

IV-A  Maertie Lourens, dochter van Lourens Stevens (III-A) en Anna Jarichs, is overleden voor 1650.

Maertie was gehuwd met Reyner Scheltes, zoon van Schelte Reyners en Tiets Wybrens. Reyner, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1593, is overleden voor dinsdag 11 mei 1649. Reyner werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 146,155, 157, 158. GJ2009/299. DG. Aut. 11.5.1649 cur. Jacob Berents DG Menaldum en Oense Jarichs DG St. Ap. Hyp.bk 27.4/26.4.1618 e.l. St. Ap. sch. a. Schelte Reyners en Gryet Jans vader en stm. Hyp.bk 8.7.1618/14.5.1618 e.l. kopen 10½ mg. 91 r. nieuw billand (S. k.17 en 18), van Ate Freercks en Tr. Corn.,de kopers ten O.Claes Corn. Z. Daem Jans W., de dijk N. met hs en sch.
1629/30 pachter in k.17 NwB., 1638 samen met Claes Cornelis; 1638 met Claes Corn. k.18 NwB.
Dagbk D.J. begr. St. Ap. 1633, koopt in 1627 boerderij v. Arien Dircks Wijngaarden.
LWL91 17.2.1641 inv. sth. Jets Douwes hsvr. v. Jan Pieters, Stiens: o.a. huis met bruikma van ± 30 mg. te St. Ap. gebruikt door Martien Reyner Scheltes, de plaats is verkocht aan Pieter Clasen.

Van Reyner en Maertie zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntie Reyners.

Trijntie trouwt rond 1650 met de hoogstens 26-jarige Jan Minties, zoon van Mintie Keimpes en Anna Jans. Jan, graankoper, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1624 of 1625.

DG. Aut. 18.7.1664: dr Maertie geb. 1651/1652, Arien en Kempo Mynties, ooms, cur. Hendrick Jans v.d. Mey.
Aut. 5.7.1641 Anna Jans sterkt haar zoon Jan Minties, 16 jr, cur. Bastiaen Philips, oom (ook gen. B. Tyls). HB 37/34 inv. 18.7.1664.
HB37/34v 28.7.1664 sch. en d. Maertie Ulbes wed. J.M. (en haar kk.) gesterkt met Hylcke Tiaerds t.e..z. en Hendrick Jan Philips (oom) en Maertie Jans t.a.z.
HB22 24.9.1666 Jan Mynties, kuermr der hinxten vs Jan Tevis, hinxteman Vrp.

Jan was later gehuwd (2) met Maertie Ulbes.

2  Ariaentie Reyners.

Ariaentie trouwt op vrijdag 17 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Hendrick Jans van der Mey, zoon van Jan Philips van der Mey of Ytie Bartouts.

GJ2009/197

3  Wibren Reyners.

4  Tyetske Reyners.

Tyetske was gehuwd met Andries Hendricks. Andries, boer, wonende te Stiens.

achternaam v.d. Ley of Mey.. GJ2009/299.

5  Geertie Reyners is geboren rond 1626.

Recesbk 10.5.1652 G.R. nu ouder dan 25 jr. ontslaat haar voogd Hendrik Jans v.d. Mey.

6  Lourens Reyners is geboren rond 1628.

IV-B  Jarich Lourens, zoon van Lourens Stevens (III-A) en Anna Jarichs, is geboren rond 1585.

Wass.bk/151 Hyp.bk 22.5./6.5.1615 (s.v.) e.l. bij de nieuwe zeedijk o. St. Ap. sch. a. Sybrant Hayes schoenm. St. Ap. Hyp.bk 20.4.1616/1912.1613 op het Nw Bildt o. St. Ap. sch.a. Aete Freercks en Trijntie Corn. stypv. en moeder.

Jarich was gehuwd met Syouw Oentses, dochter van Oentse Oentses en (?)Tryntie Cornelis. Syouw is geboren 1589 of 1590.

Van Jarich en Syouw is een kind bekend:

1  Oense Jarichs, kleermaker.

Oense trouwt op vrijdag 19 oktober 1635 te Gerecht Het Bildt met Maeyke Cornelis.

IV-C  Jan Jacobs (Kuiken), zoon van Jacob Stevens (III-B) en Corsie Arriens Scheijff, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 februari 1670.

Bnr 33, 69, 70. Wass.bk/152. 1629/30 in k.5N. 23m.98r., id in k.7N. 9m.485r., 1635 32m.585r.,1629/30 en 1638 samen met Hendick Clases pachter k.35 NwB (v/h o.a. Steven Claesz.), 1640 J.J.St. 32m.300r/30m., 1655 J.J.St. nr 33 menist en k.35 samen met Jacob Hendriks wed. en k. 34 met Steven Ariens en Claes Barthouts elk 1/4, 1670 J.J.St. kk. nr. 33 en k.35 1/2 en k.34 1/4.
1632/3 kerk- en armvoogd; 1655 mennist. HB38/158v. 7.4.1669 sch. en d. 5 erfgen., zuivere staat sterfhuis 27.125.14.-.; dochter Antje (x Rinse H. v.d. Mey) wordt niet genoemd. Hyp.bk 20.12.1674/22.2.1670 D.A. wed. J.J. te St. Jp., borg Jacob Wouters x Corsie Jans (dr) te Lwd.

Jan trouwt op vrijdag 27 oktober 1628 te het Bildt (Ger.) met Dieuwer Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings.

Van Jan en Dieuwer zijn zes kinderen bekend:

1  Corsie Jans (Kuiken), lakenkoperse, is overleden voor maandag 20 september 1694.

HB45/90v. 20.9.1694 inv. sth. C.J. wed. J.W., St. Jp., veel namen van debiteuren.

Corsie trouwt op dinsdag 11 november 1659 te Gerecht Het Bildt met Jacob Wouters, zoon van Wouter Hendricks en Lijntie Jacobs. Jacob, wonende te Leeuwarden.

Hyp.bk 10.3.1703/25.2.1701 erfgen. v. J.W. en C.J. i.t. e.l. te L’den; id. 27.10.1723/20.1.1722 alle kk en partners worden genoemd. Bij de inv. v. Corsie Jans veel land en huizen te Lwd o.a. 1/5 v.e. sate eigen land a.d. OBD o. St. Jp.(gebr. Dirk Melis) afgekomen van Jac. W. en een huis bij de Sacramentsstr., gelegateerd aan Joris Jacobs, de zn. v. Jacob en Corsie, door w. Joris Jacobs. BP500/23 in 1646 verkocht Hendrick Clases de boerderij aan Joris Jacobs, lakenkoper te Lwd.

2  Trijntie Jans (Kuiken) is overleden voor maandag 1 april 1669.

Trijntie trouwt op woensdag 29 maart 1651 te Gerecht Het Bildt met Jacob Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.

GJ2009/178. Aut. 15.5.1671 Dieuwer Ariens grm. Hyp.bk 15.6.1668/18.7.1666 e.l. a.d. Groene Dijk o. St. Jp. en id. 20.7.1668/5.7.1668 J.H.v.d.M. mede voor zijn enig zoontje bij wln Trijntie Jan Jacobs is sch. a. Hendrick Joris en Hendrickie Jans mijn cousijn en nichte te St. Jp.
Hyp.bk 27.12.1668/29.4.1656 e.l. St. Jp. kopen boerderij van 30 mg oud gep. billand te St. Jp. van Cornelis Gerbrands te St. Jp. (op het noord v.d. oude Heredijk, reeds door kopers bewoond.

3  Willemtie Jans (Kuiken) is overleden voor vrijdag 16 februari 1680.

Willemtie trouwt op donderdag 21 juni 1663 te St. Jacobiparochie met Jacob Clases. Jacob is overleden voor vrijdag 16 oktober 1693.

Bnr 52. Aut. 16.10.1693 Jan Ariens Kuycken, neef, cur. kk. HB45/121 2.11.1694 rek. d. Clasie Willems wed. Arien Jans i.l. cur. Procl.bk 16.2.1680 Jacob Clasen te Winsum verk. land in k. 34 (vrouw Willemtie Jans ovl.).

4  Antje Jans (Kuiken).

Antje trouwt op vrijdag 15 februari 1647 te Gerecht Het Bildt met Rinse Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens. Rinse, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 11 januari 1673.

Bnr 119. 1655 St. Ap. nr. 43 menist, 1670 nr. 15 (geen menist).
HB35/113 27.12.1655 sch. en d. Jan Jacob Stevens St. Jp. , grv. en cur. v. Geertie Rinses. HB41/52v. 8.3.1678 rek. d. Dirck H.v.d.M.

Rinse was later gehuwd (2) met Reynu Cornelis.

5  Arien Jans Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630, is overleden voor donderdag 24 maart 1695. Arien werd hoogstens 65 jaar.

Bnr 33, 35, 69, 70. Wass.bk/175. Aut. 17.5.1698 Hyp.bk 2.6.1715/11.3.1710 4 kk. en 2 kk.v. Jacob Jans K. verk. 4 pm land o. Minnertsga. HB50/1 21.12.1705 inv. sth. Claesie Willems wed. A.J.K., Beert A.K. meerderj., Willem A.K. veniam aet., Waling Walings de Jonge x Dieuwer A., Feyke Gerbens cur. Feyckje Jans K. wk. v. Jan A.K.
Procl.bk 16.2.1680 Arien Jan Jacobs en Claasje Willem Dircks kopen 1/4 v. 30m.500r. in k. 34 v. Jacob Clasen te Winsum (en zijn wln hsvr. Willemtie Jans). Procl.bk 24.3.1695 Cl.W. wed. A.J. koopt 1/4 v. 30m.500r. in k.33 en 34 o. St. Jp. mandelig m. d erven v. Jan Jacobs en Dieuwer Ariens, van kk. en erven v. Corsie Jans, Danckert Taeckes O., Jan Agges Popta erven W.

Arien was gehuwd met Claasje Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Claasje is geboren in 1642, is overleden voor maandag 21 december 1705. Claasje werd hoogstens 63 jaar.

Bnr 42. 1698 St. Jp. nr.2 1/3 en nr.5 als wed. met 4 kk. (1708/18 id. 3 kk. en nakind resp. kindsk.) en nr.32 id., nr.34 samen met Jac. Jans Kuken nr.34, 1708 id de kk. doch huisinge afgebroken en landen verdeeld.1708/18 kk. en kindsk.,( 1728/38 id.) eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en eigenr 3/4 v. 10.500r in nr.35 k.34.
Aut. 21.12.1705 HB46/290/10.1.1699 rek. d. Clasie Willems wed. A.J.K. als bestemoeder v. Feickien Jans contr Jan Jacob Clasen rendeerde.
HB46/299 10.1.1699 id. contra Joris Jacobs rendeerde (zn v. Jacob Wouters en Corsje Jans Kuiken). HB51/41 23.1.1709 rek. d. W.A.K. inz. moeder Cl.Willems. HB53/93 29.5.1714 rek. d. W.A.K. id. en f.106v. door Waling Walings de jonge.

6  Jacob Jans Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor donderdag 31 juli 1704. Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 33, 35, 42, 69, 70. 1698 J.J.K. en Claasje Willems nr. 34. 1708/18 de wed. gebr. 1/2 nr.33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35 met Waling Walings de Jonge en de kk. nog 1/8 eigenr en gebr. 1708/18 eigenr 1/4 v. 10m.500r nr.35 k.34; 1708/18 de wed. en kk. nr.1, 1708/18 J.J.K. en Claasie Willems kk. doch de huizingen afgebroken en de landen verdeeld. Flor. 1700 Jacob Jansen cum lib. 8.503, 1708 de kk. met namen Claas Danckerts en Gerrit Arjens.
Wass.bk/176. Hyp.bk 19.9.1737/13.1.1728, 21.6.1728 en 18.6.1731; id. 2.6.1715/11.3.1710. Aut. 31.7.1704 cur. kk.2e huw. Beert Arjens Kuycken,
neef. Hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721 de 2 kk. uit het 1e huw. v. Jacob Jans K. elk voor 1/3 en de kk. v. Arien Jans K. voor 1/3 verk. een sate met 24 mg. oud gep. billand met huis en sch. in de Westhoek O. St. Jp. ( de eerste vrouwen v. Jacob en Arien waren zusters, de zoon Jan uit het 2e huw. van Jacob tr. met een kleindr van Arien en erfde dus mee met het derde deel). Hyp.bk 19.9.1737/13.1./1.6.1726/18.6.1737 dezelfde partijen verk. dezelfde boerderij? aan Dirk Jans Rozendal en Auckje Jetses. St. Jp.
HB42/113v. inv. sth. N.W. Machtel Ariens grm. wkk., Arien Willems, ontv. St. Jp. wordt cur. kk., veel onr. goed.; Tr. J. x Corn. Ysbrands en M.J. x Claas Danckerts. HB49/158 8.8.1704 inv. t.h.v. Antie Dircks wed. J.J.K., huism. St. Jp. + sch. en d.
Procl.bk 8.12.1710 A.D. wed. J.J.K. huurt boerderij NwB o. St. Jp. m. hs en sch., gek. d. Henricus Popta van P. Roeters, gr. 40 1/2 m. naastl. Jacob Meyles, Waling Walings en huurderse.

Jacob trouwt op donderdag 9 februari 1668 te St. Jacobiparochie op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Neeltie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Neeltie is geboren rond 1646, is overleden voor zondag 16 juni 1680. Neeltie werd hoogstens 34 jaar.
Jacob trouwt op donderdag 2 november 1679 te St. Jacobiparochie op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met (?)Antje Dirck Ariens, dochter van Dirck Arien Clases en Fookel Ariens (Slim).

IV-D  Jannichie Jacobs, dochter van Jacob Stevens (III-B) en Corsie Arriens Scheijff.

Bnr 67. HB34/72v. 25.5.1653 inv. sth. J.J., wed. Beert Clasen op aangeven v.d. erven t.w. Claes Beerts, Aeffie Beerts kk. allen voljarig, Maertie Beerts dochter, Willemtie Beerts kk. gest. met Wibren Piters cur., Maertie Beerts gest. m. Beernt Jacobs haar cur.

Jannichie was gehuwd met Barthout Claes, zoon van Claes Barthouts en Aeffien Heeres. Barthout, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 9 mei 1614.

Bnr 43. Wass.bk/125; B.C. en J.J. hebben twee dochters Marichie. Hyp.bk juli1612/30.5.1612 e.l. te St. Jp. Hyp.bk 8.7.1622/28.5.1621. 1629/30 in k.7S 49m.214r., 1635 id. 1629/30 en 1638 met Gerrit Bartouts en Berent Eskes pachter k.40 NwB (1566/7 Jasper Jans wed.), 1655 Jannichie Jacob Stevens erven k. 40, Claes Ariens gebr. NB namen pachters komen voor ook na ovl., maar er is nog een Barthout Claes. Recesbk 25.9.1615 Jannichie Jacobs wed. B.Cl. Recesbk 24.6.1594 Waling en Claes Heres cur. Barthout Claesz.; id. 9.5.1614 J.J. wed. B.Cl.
Procl.bk 28.2.1659 de erven v. Jannichie Jacob Stevens verk. 19m.82r in k.38 en ong. 28 m. m. hs en sch. in k.39 en 40, in huur bij Claes Arien Clases, aan Tjepke Harmens te Lwd.

Van Barthout en Jannichie zijn zeven kinderen bekend:

1  Marichie Barthouts is overleden voor zaterdag 10 november 1646.

HB 33/27 dd.4.2.1647: inv. sterfh. M.B. o. St.Jp.

Marichie was gehuwd met Jan Jaspers, zoon van Jasper Wybes en Bauck Martens. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1594 of 1595, is overleden op zaterdag 22 februari 1642. Jan werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 39, 47. 1629/30 in k.6S. 19m.585r (1647/8 de erven) en 1632/3 ander perceel 7m.235r., 1629/30 in k.7S. 7m.345r., id. in k.7S 26m.179r. (1647/8 diens erven “Rosendaal” S. stemnr.37), id. 2m. 1635 64m.508r., 1638 pachter in k.30 NwB. 1640: J.J. aen Dijck binnen 16m. buiten 17m., J.J. plaets bij hem bewoont 74m., J.J. noch een plaets met huis en sch. 9m.
Zerk St. Jp. Aut. 22.2.1642 cur. Jan Martens, Claes Willems en Claas Beerts; aut. 10.11.1646 cur. Claas Barthouts, Claas Willems en Dirk Pieter Pieters. HB32/2 en 33/61v. 2.12.1647 en 33/103 weesrek. Jan Marten Claes, Dirck Arien Jacob. Aut. 30.5.1632 cur. kk Evert Claes en Maek Dircks.
Hyp.bk 6.5.1619 (april 1622) J.J. en J.W. e.l. St. Jp. Id. 28.7.1633/24.4.1630 e.l. St. Jp. verk. 16 mg billands met huis etc. te St. Jp. die ze vroeger van Foppe Martens hebben gekocht. Hyp.bk 4.6.1648/2.2.1647 sate lands nagelaten door M.B. wordt verhuurd aan Jan Ariens Borger.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannichie Willems.

2  Pietje Barthouts.

Pietje trouwt op donderdag 9 maart 1656 te St. Jacobiparochie met Harmen Jacobs. Harmen, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/126. Bij huwelijk met Pietje wedwnaar. Hyp.bk 1.6.1667/id. H.J. mede voor zijn kind bij wln Pietie Beerts.

Harmen was later gehuwd (2) met Grietie Hendricks.

3  Aefke Barthouts.

Zie Wass.bk/141.

Aefke trouwt op vrijdag 1 februari 1619 te Gerecht Het Bildt met Ulbe Tjommes, zoon van Tjomme Ulbes en Dyw Willems. Ulbe, boer en brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 juni 1653.

Bnr 130. 1629/30 in k.14S. 8m.567r. in k.16S. 13m.109r. Aut. HvFr. 27.6.1635 Vader U.T. absent, cur. inz. goed. U.T. is Claes Barthouts, Jannichje Jacobs wed. Barthout Claes, grootm., Jan Jaspers oom v.d. kk.
HB37/112 29.8.1665 inv. Jan Scheltes: obl. op Lijsbet Symens wed. Ulbe Tiommes. Hyp.bk 6.10.1628/30.4.1627 e.l. St. Ap.
Hyp.bk 20.6./6.5.1653 Lijsbet Symens wed Ulbe Tiommes, brouwerse St. Jp. sch. a. Jan Scheltes c.u. winkeliers. Recesbk 24.7.1647 brouwer St. Jp.
HB21 22.6.1640 U.T. brouwer St. Jp.

Ulbe was later gehuwd (2) met Lysbeth Simons.

4  Marichie Barthouts is overleden voor 1650.

Bij huwelijk Marichie Barthout Claesdr. In weesrek dd 28.5.1658 (HB 36/38): Dirk Dirks Cuiq, bakker en Steven Ariens (x Heyltie Bartouts) cur., Willem Dirk Jans en Arien Beerts ooms; patroniem van Marichie is Bartout Claes. Wass.bk/125 niet juist, kennelijk had Bartout Claes 2 dochters met dezelfde naam.

Marichie trouwt op zondag 26 juli 1626 te Vrouwenparochie met Jan Dirck Jans, zoon van Dirck Jans en Geertie Danckerts. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 18 februari 1657 aldaar.

Bnr 120. 1632/3 in k.17N. 21m.329r. (1629/30 Daam Jans), 1635 J.D.J. id., 1640 J.D. ontvanger 23m.300r.(nrd. Middelweg, hoek Langh.weg), 1655 J.D.J. nr 28.
Aut. 18.2.1657 cur. kk. Steven Ariens DG o. Vrp. en Dirck Dircks DG, bakker o.Vrp.HB36/38 28.5.1658 rek. wkk. v. Jan Dirck Jans en Marichie Bartout Clases i.l. e.l. St. Ap., Arien Beerts oom. en HB 36/46 weesrek. HB 35/57 18.2.1657 inv. sth. J.D. St. Ap. op verz. v. Dirck Dircks, bakker en Steven Ariens cur. wkk., wed. Siu Gerrits in pres. v. Willem Dirck Jans (oom) ; o.a. huis, sch. etc. met de ontr. v. ± 26 mg oud gepacht billand; brieven inz. sth Gerrit Foppes. HB36/103v.en106. 31.5.1659 rek. door Steven Arien Jacobs en D.D.Cuyck.
Hyp.bk 9.5.1634/4.5.1631 J.D. en M.B. e.l., St.Ap. hebben schuld, borg Barthout Claes vader te Vrp. Id. 25.4.1648/1.5.1647 Jan Dirck Jans te St. Ap. verk. a. Dirck Willems te Vrp. de bruikma v. 121/3 mg oud Bildt, nl. 1/3 dl v.d. sate o. Vrp. aanbeërfd van Geertie Danckerts, moeder en S.P.A. stiefv., Cornelis … W. en N., Boyen … O. en de rijdweg Z.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 91.16.-.

Jan was later gehuwd (2) met Siu Gerrits.

5  Willemtie Barthouts is overleden voor zondag 25 mei 1653.

Wass.bk/125. Aut. 25.5.1653.

Willemtie was gehuwd met Jelle Dircks, zoon van Dirck Willems en Dirckie Jelles. Jelle, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 maart 1639.

Bnr 138, 159, 243, 245. 1632/3 J.D.W. in k.18N. 26m. 224r., in k.23N. totaal ± 9m. (1638 gek. d. de wed. en erven 32m.165r., evenals in k.24S. totaal ±11m., waarvan Willem D.W. de helft ), 1629/30 7m.67r., hiervan in 1638 2m.67 r. gek. d. wed. en erven Aert Claes, 1635 Vrp. 26m.570r. 1629/30 Jelle Dirck Willems pachter voor de helft k.10 NwB., Michiel Barthouts andere helft. 1638 wed. en erven samen met Claes Gijsberts pachter in k.12 NwB. (v/h o.a. Aert Claes). 1638 pachter k.16 NwB., 1640 St. Ap. erven J.D. 31m.300r. eigen landen (OBD 1e O.v. Langh.weg).
Hyp.bk 20.1.1634/2.6.1627 J.D. en M.A. e.l. Vrp. sch. a. Joucke Martens 1000 cg bij Marten Harmens te Arum (vader) aan Jelles vader verschoten; id. 20.1.1634/14.5.1630 M.H. en Bauck Gerlofs e.l. Arum.
Aut. 25.5.1653 en 18.4.1654 afrek. goed. GM Jannichie Jacobs., cur. Wibren Pyters, winkelier St. Ap. en Waling Claes (x Maertie Jelles) 18.4.1654; Claes Bartouts oom. Wass.bk 136 Hyp.bk 30.5./25.5.1627 J.D. en M.A. e.l. Vrp. sch. a. Jelis Bartouts, brouwer te Harl. Hyp.bk 12.9.1638/9.10.1636/22.5.1637 e.l. St. Ap. sch.a. Jannichie Jacobs wed. Bartout Claes Bartouts (moeder) St. Jp.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 112.1.-.

Jelle was later gehuwd (2) met Marytie Aerts.

6  Heyltie Barthouts.

Heyltie was gehuwd met Steven Ariens, zoon van Arien Jacobs (IV-F) en Trijntje Dircks. Steven, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120. Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).
Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

7  Claes Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1610, is overleden voor maart 1679. Claes werd hoogstens 69 jaar.

Bnr 43, 70. Wass.bk/141.1640 49m.249r., 1655 Cl.B.Cl. nr 9 menist en 1/4 k.34, 1670 nr. 9.
Aut. mrt 1679 C.B. en N.T. ovl., cur. Jan Joannis DG St. Ap. Hyp.bk 10.1.1637/25.5.1635 Claes Beerts en Antie Beerts e.l. St. Jp.hebben vordering op Jan Sijmens en Hylck Jacobs. Aut. 1681/1682 (nr.108) cur. Claas Daams neef. DG.
Recesbk 1.3.1680 N.,T. wed. Cl. B., kk.: Beert, Jacob, Corsje x Sj. Ariens, Antie x Daam Claas en Jannichie. Recesbk 6.9.1630 de erfgenamen v. Barthout Barthouts vragen om restitutie v.h. testament v. Claes Barthouts de eerste, de bestevader v. Claes Barthouts.

Claes was gehuwd (1) met Antie Barthouts, dochter van Barthout N..

Kw.st K.Kuiken: in trouwbk heet Antie’s moeder Corsie.
Claes was gehuwd (2) met Neeltie Tonis. Neeltie is overleden voor maart 1679.

Neeltie was eerder gehuwd (1) met N.N..

IV-E  Gerrit Jacobs, zoon van Jacob Stevens (III-B) en Corsie Arriens Scheijff, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1580, is overleden voor maandag 24 april 1634. Gerrit werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 205, 247. Wassenaarbk bl. 152. BP500/46. 1635 18m.20r. Aut. 24.4.1634. Hyp.bk 18.7.1617/14.5.1616 e.l. Vrp. sch. an. Jan Jans Schellingwou, borg Jacob Stevens, vader.
Hyp.bk 2.2.1677/24.1.1675. 1638 koopt 18m.19r. (1629/30 k.28N.).
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 74.7.11.

Gerrit was gehuwd met Grietje Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Grietje is geboren 1597 of 1598.

Grietje was later gehuwd (2) met Anne Clases.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck Gerrits, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 11 november 1699. Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247. Flor. 1700 de wed. met Ysbrand Jans 34.280, 1708 verk. a. Corn. Ysbrands.
Wass.bk/175. 1672 lidmaten DG gemeente OBZ. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtcoper St.Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris, wed. D.G., verhuren plaats gr. 34m.510r. aan Jan Hendricks en Tettie Corn. Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. Nw Bildt o. Vrp. broeder en snaer v Claes Annes en Berber Walings.
Hyp.bk 1.6.1707/12.1.1705 de kk. verk. land in k. 29 NwB.

Dirck trouwt op vrijdag 31 januari 1648 te Gerecht Het Bildt op 30-jarige leeftijd met Maartie Joris, dochter van Joris Ariens en Antie Gosses. Maartie is overleden op donderdag 29 mei 1704.

2  Heiltie Gerrits is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

Heiltie was gehuwd met (?)Waling Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey en Marichie Walings. (?)Waling, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 mei 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.
Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

3  Willemtie Gerrits is geboren in 1624.

Waarschijnlijhke vrouw v. O.W. gezien verkoop land op NwB. procl.bk 15.2.1675 (NB k. 37 m.z. 34) en naam kind Trijntje Olpherts.

Willemtie was gehuwd met Olphert Walings, zoon van Waling Olpherts en Trijntje Ariens (Slim). Olphert, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1642 of 1643.

HB23 14.7.1679 en 12.7.1680 O.W. OBZ vs Pieter Wopkes OBZ. Procl.bk 8.2.1674 O.W. bbc op 2 m NwB o. St. Jp. gek.v. Jacob Olphert c.u., Antie Walings te Berl. geads. m. Claas Jansen brouwer protesteert, J.O. noemt O.W. zijn swager.

4  Corsje Gerrits is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie.

Corsje gaat in ondertrouw op woensdag 30 augustus 1645, trouwt op maandag 23 april 1646 te Gerecht Menaldumadeel op 19-jarige leeftijd met Gosse Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses. Gosse, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 november 1671.

Bnr 16, 65, 152. BP500/13. 1655 St.Jp. VIII (Fr.) en samen met Hendrick Joris 1/2 k. 43.(G.J. menist, H.J. niet).
Aut. 2.5.1656 DG op Wester Bildt en 1662 DG te St. Ap., curator kk. Philips Philips. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 op het Nw Bildt o. St. Jp. cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 2.11.1668/29.11.1660 huren plaats op Nw Bildt van Claes Kan. Lwd. (S. St. Ap. nr 3).
HB39/209 30.11.1671 C.G. wed. G.J. cur. wkk. Corn. Arien Joris.

5  Boyen Gerrits, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1627, is overleden voor vrijdag 16 maart 1685. Boyen werd hoogstens 58 jaar.

Wass.bk /175. Hyp.bk 31.1.1671/1.10.1666 B.G. en N.G. e.l. OBD o. Vrp. sch. a. Mijntie Taekes en Aecht Gerryts e.l. Vrp., id. 1.2.1671/2.5.1664 sch. a. Arien Gerrits en Saep Minnolts e.l. OBZ. + nog 2 schuldbekentenissen. Hyp.bk 3.11.1678 23.5.1677 e.l. OBD St. Ap. sch. a. Dirck Gerrits en Maartie Joris (broer) te Vrp.
Procl.bk 3.11.1656 e.l. te Vrp.bbc op land in k. 34 gek. v. Waling Hendricks v.d.Mey en Heyltie Gerrits. Procl.bk 16.3.1685 de wed. en erven v. B.G. verk. 3 1/4 m. in k. 29 o. St. Ap., wordt geniaerd door Arien en Andle Corn. en Bente Roelofs x Antie Corn. rat. sang.; id. aan Claas Daams 1 1/4 m. in k. 29.

Boyen trouwt op vrijdag 19 februari 1655 te Gerecht Het Bildt op 28-jarige leeftijd met Neeltie Gijsberts, dochter van Gijsbert Clases.

IV-F  Arien Jacobs, zoon van Jacob Stevens (III-B) en Corsie Arriens Scheijff, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1585 of 1586, is overleden op maandag 6 december 1638 aldaar. Arien werd hoogstens 52 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Bnr 12, 70. Wassenaarbk bl.151; ook genaamd de Jonge..1629/30 in k.3N 20m.26r.en id.9m.51r., 1635 29m.79r.1638 gek. d. wed. en erven 29m.78r. 1629/30 en 1638 Arien Jacobs met P.P. de Jonge resp. Jan Reyners pachter k.49 NwB. 1629/30 en 1638 k.50 NwB., 1640 Trijntie Arien Jac. wed. 29m./25m/ , 1655 Tr.A.J. zelf gebr. XIII (menist) en k.50. (NB nog een Arien Jacobs, zn. v. Jacobs Symens en Jobie Cornelis).
Hyp.bk. 30.3.1612/4.5.1610 inz. overdracht boerderij gr. 70 mg. oud en nieuw billand,Jacob Stevens vader en Gerbrand Toenis oom T.D. Hyp.bk 11.4.1637/7.9.1636 Arien Jacob Stevens cur. over wln Gerrijt Jacobs wkk. bij Grietie Dircks. Procl.bk 4.12.1643 Trijntie Dirck Boyens en A.J. de Jonge (wrsh. haar schoonzoon) bbc op helft van schuur met ondergrond op NwB o. St. Jp. a.d. nieuwe dijk, Jannichie Barthouts behoort de andere helft, Arien Willems wd. O. Jan Jacob Stevens W, erven Gerrit Jacobs Z, gek.v. Arien Clasen c.u. Procl.bk 8.11.1658 wed. verk. boerderij OBD o. St. Jp.gr. 29m.78r. aan Nanning Dircks te Medemblik, Abe Lourens, grootsch. Harl. niaert echter.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) data vrouw onvolledig.

Arien was gehuwd met Trijntje Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Trijntje is geboren rond 1590.

Geb. datum vlgs Wass.bk.

Van Arien en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Tettie Ariens is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie trouwt op maandag 27 februari 1634 te het Bildt (Ger.) (1) met Cornelis Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.
Tettie trouwt na 1634 (2) met Andries Jarichs. Andries, wonende te Finkum en te Sneek.

1698/1708 St. Jp. de erven 5m.181r in nr.19 k.50.
Hyp.bk 17.8./1.5.1648 A.J. te Sneek als vader en v. v. Grietie en Hiscke Andrysdr bij wln Tettie Arien Jacobs met consent v. Trijntie Dirck Boyens bestemoeder verk. huis te St. Ap., naastl. het rechthuis ten O. Aet Jan Bruins wed. ten W.

2  Ariaentie Ariens.

Ariaentie was gehuwd met Jan Jans Isselmonde, zoon van Jan Ariens Isselmonde en Jancke Clases. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1616 of 1617.

Bnr 42, 71. Bijgenaamd de Jonge. 1655 nr. 35 en 1/3 k.33, 1670 nr. 35.
Hyp.bk 14.5.1649 J.J. de jonge Ysselmonde en A.A. sch. a. Willem Dirck Ariens en Machtel Ariens; id. 30.4.1667/6.5.1666 e.l. lenen geld van M.A., wed. W.D.A. Hyp.bk e.l. St.Jp. sch. a. Corn.Cornelis St. Jp., buren, borg Trijntie Dircks wed. Arien Jacobs, moeder A.A.
Aut. 2.5.1631 cur. zijn oom Dirck Jan Claesen (de dagboekschrijver). Aut. 16.9.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.
Procl.bk 29.6.1659 J.J.Y. ontv. Nw Bildt en A.A. e.l. verkopen ± 14 mg land Nw Bildt in k. 33. aan Aukien Wouters en Aukien Hendriks wed. Joris Jacobs. Aut. 14.7.1662 cur. kk. Tierck Jelles. Hyp.bk 6.4.1648/mei1647 Jan Jansen de Jonge en Ariaentie Ariens e.l. St. Jp.
HB37/136 2.3.1666 J.J.Y. ontv. Nw Bildt. HB33/112 1648 J.J.Ysselmonde landmeter St. Jp.
Recesbk. 2.11.1646 e.l. kopen land in 33e k. St. Jp.van Boyen Dircks (procl.bk 2.11.1646).

3  Claes Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 13 januari 1669.

Bnr 15, 65, 67. Wass.bk/174. 1670 Claes Ariens wed. nr. VII (Fran.land) en nr.26 1/4 k.43 (menist).
Aut. 18.1.1671 cur. Steven en Gerrit Arien Jacobs ooms en DG. Hyp.bk 30.8.1686/6.5.1662 C.A.J. en N.A. e.l. St. Jp. sch. a. Arien Lammerts en Sytske Tiallings e.l. 2000cg. Hyp. bk 18.8.,1671/13.1.1669 N.A. wed. Cl.A. St. Jp., borg Sioerd Ariens, broer v. Neeltie. HB39/68 18.1.1671 scg. en d., N.A. hertr. Gerrit Pieters
Procl.bk 26.5.1662 Cl.A.Jac. koopt 9m.150r. in k. 43 van Gose Joris, de erven Arien Claes O en Keth N.

Claes trouwt op donderdag 12 mei 1650 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 19-jarige Neeltie Ariens, dochter van Arien Clases en Jannichie Hendricks. Neeltie is geboren rond 1631, is overleden voor dinsdag 21 juni 1707. Neeltie werd hoogstens 76 jaar.

Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 Neeltie Arien Clases St. Jp. 2e x getr. met Gerrit Pyters ? HB50/163v. 21.6.1707 inv. sth. Neeltie Ariens OBD o. St. Jp., wednr. G.P., Gerrit Dircks als vom. v. Pieter Gerrits., alle erfgen. v. N.A. genoemd.

Neeltie was later gehuwd (2) met Gerrit Pieters.

4  Willemtie Ariens.

Willemtie was gehuwd met Claas Ariens, zoon van Arien Clases en Jannichie Hendricks. Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1633.

Hyp.bk 24/1.10.1665 Cl.A.Claesz. en W.A. Jacobs e.l. St. Jp. inz. achterstallige huur van sate en landen aan Simon Jans v. Losen.
1655 Claes Ariens VII (Fr.), niet zeker! 1670 Cl.A.Cl. nr.31 1/4 k.38. Procl.bk 28.2.1659 Cl.A.Cl. huurder plaats in k. 39 en 40. en wrsch. ook halve k. 38.

5  Willem Arien Jacobs, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 29 juli 1668.

Bnr 111. 1670 St. Ap. W.A. kk. nr.35 (Luurkepolle).
Wass.bk/175. Hyp.bk 24.5.1667/1.5.1661 W.A.J. en Trijntje Jans e.l. kopen sate lands van Jarich Martens en Teetske Pieters (S. nr 27 St.Ap.). HB38/130v. 29.7.1668 inv. sth. Willem Ariens op ZW v. St. Ap. heden ovl. cur. 2 onm.kk. Gerrit Ariens en Ysbrand Jans omen, Wytske Gerrits bestem., boerderij met 432 mg. oud gep. billand.
HB41/70v. z.d. (1677/8) rek. d. Isbrant Jansen, timmerm. en houtk. St. Ap. als cur. naast Gerrit Ariens, Vrp. over wkk., Wytske Gerrits bestem. x Evert Claes; Philips Walings “mijn swager”; Arien Jacobs grv., Trijntie Ariens grm., Berber Feddes (x Gerrit) grm.
HB42/64v. 26.1.1680 rek. d. Isbrand Jans, Arien Beerts huurt plaats.

Willem was gehuwd met Trijntie Jans, dochter van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Trijntie is overleden voor zondag 29 juli 1668.

Vlgs Wass.bk Tr. J. Ysbrands.

6  Steven Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120. Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).
Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

Steven was gehuwd met Heyltie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-D).

7  Corsie Ariens is overleden voor zondag 7 april 1669.

Corsie trouwt op donderdag 25 mei 1651 te St. Jacobiaprochie met (?)Jan Hendrick Clases, waarschijnlijk zoon van Hendrick Clases en Jannichie Melis. (?)Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. 1655 J.H.Cl. nr. 39 menist.
HB37/136 2.3.1666 cur. over 2 voorkk. van Jan Tonis Gerbens. Hyp.bk 6.5.1669/4.5.1668 J.H. te St. Jp. mede voor mijn kk. bij Korsie Ariens mijn 1e vr., sate billands. Hyp.bk 29.4.1692/20.5.1671 Gerrit en Steven Ariens cur. kk. Jan Hendrick Claes.
HB39/165 e.v. 7.4.1669 en 12.5.1669 inv. en sch. en d. bij Jan Hendrick Claes, wonende bij Belkum o. St. Jp. a.d. Groene dijk, C.A. ovl. Ruurd Martens en Trijntie Eelkes kopen de boerderij.

(?)Jan was later gehuwd (2) met Grietie Jelles.

8  Gerrit Arien Jacobs, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.1.1671 DG als oom cur. kk. Claes Arien Jacobs en Neeltie Ariens. HB42/64v. 26.1.1680 G.A., huism. Vrp. cur. kk. Willem Ariens.

Gerrit was gehuwd met (?)Geertie Walings van der Mey, dochter van (?)Waling Hendricks van der Mey en Heiltie Gerrits.

9  Dirck Arien Jacobs.

HB21 21.7.1645 D.A.J. namens zijn moeder Trijntie Dirck Boyens contra Sipckien, wed Arien Symens te Harl.

10  Heyltie Ariens.

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

Heyltie trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Arien Jacobs, zoon van Jacob Symens en (?)Jobye Cornelis. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.
Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).
Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.
HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).
Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.
De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.