Parenteel Lourijs Gerryts

Generatie I

I  Lourijs Gerryts, zoon van Gerryt Willems en Katrijn Klases van Leeuwen, wonende te Koudekerk, is geboren rond 1470, is overleden tussen 1531 en 1535. Lourijs werd hoogstens 65 jaar.

GJ2009/247; wrsch. 1e x Aechte Stevens. De Ned. leeuw 118 (2201) “Bonteman alias Wassenaar”: ± 1525 welgeboren te Koudekerk.

Lourijs was gehuwd met Emerentia Jans van Tol ook genaamd Eemsgen, dochter van Jan Maurijns.

Komt ook voor als Eemsje Jans.

Van Lourijs en Emerentia zijn twee kinderen bekend:

1  Dirck Laurijsz., zie II-A.

2  Gerrit Lourens is geboren rond 1506, zie II-B.

Generatie II

II-A  Dirck Laurijsz., zoon van Lourijs Gerryts (I) en Emerentia Jans van Tol, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1566.

Bnr 50 en 58. GJ2009/250: tr. voor 1541 N.N.Barthouts; vlgs Vleer trouwt D.L. met de weduwe van Barthout Willems, maar kan gezien de chronologie ook een dochter zijn!
1554/5 Dirick Louwerisz. pachter in k. 3., in 1566/7 gedeelte van dit perceel naar voorafgaande post (die van Lourens en Willem Dircks), 1554/5 nog een perceel in k.3 en 1566/7 en1574/5 zijn weduwe. 1547/8 pachter in k.8 58m.108r. , 1554/5 44m.108r (Claes Barthouts ander gedeelte), 1566/7 en 1574/5 zijn wed., in laatste jaar weer oorspronkelijke grootte.

Dirck was gehuwd met N Barthouts, dochter van Barthout N..

N was eerder gehuwd (1) met Barthout Willems.

Van Dirck en N zijn vier kinderen bekend:

1  Tryn Dircks, zie III-A.

2  Willem Dircks, zie III-B.

3  Lourens Dircks, zie III-C.

4  Barthout Dircks is geboren 1550 of 1551, zie III-D.

II-B  Gerrit Lourens, zoon van Lourijs Gerryts (I) en Emerentia Jans van Tol, is geboren rond 1506, is overleden rond 1576. Gerrit werd ongeveer 70 jaar.

GJ2009/248 Van Poelgeest. Vlgs kw.st. K.Kuiken Trijntje en Amerens halfzusters.

Gerrit was gehuwd (1) met Trijntie Clases Keth.

Van Gerrit en Trijntie is een kind bekend:

1  Trijntie Gerrits, zie III-E.

Gerrit was gehuwd (2) met N. Cornelis.

Van Gerrit en N zijn twee kinderen bekend:

2  Amerens Gerrits, zie III-F.

3  Machiel Gerrits.

Generatie III

III-A  Tryn Dircks, dochter van Dirck Laurijsz. (II-A) en N Barthouts.

Tryn was gehuwd met Dirck Alberts Monnikhuis ook genaamd Dirck Alberts, zoon van Albert Claes en Ebel Dircks Fogelsangh. Dirck, boer, wonende te Wier, is geboren 1538 of 1539, is overleden op woensdag 26 februari 1631. Dirck werd hoogstens 92 jaar, 1 maand en 16 dagen.

1590 op sate Munnickhuys. Sideriusboek/478, Wass.bk/108 en Grafschr. Men.dl/142. Zerk Fr. u.vr.E./6716. GJ2009/253. HvFr 16702/179 1587 en 16704/100 1590 D.A. aangeh. oom v. Marithyen Hendircks.

Van Dirck en Tryn zijn twee kinderen bekend:

1  Dirck Dircks Monnikhuis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 30 en 54. Hyp.bk 10.3.1617/11.5.1616 D.D.M. en Sydske Synnedr e.l. St. Jp. sch. a. Marcelis Goverts, bode HvFr. en Mayke Marcusdr e.l., borg Albartus Munckhuys adv. voor zijn broer en snaar. Hyp.bk 24.5.1621/12.5.1619 e.l. St. Jp. aen ‘t Westerbildt. Hypbk.27.5./6.4.1623 D.D.M. en S.S. e.l. o. St. Jp. verk. aan Marten Intes en Aeff Jans e.l. St. Jp. de bruikw. v. ± 2mg nw billand o. St. Jp., naastl. Allart Corn. ten O., Hans Dircks ten W. en Buwe Claes ten N.
1629/30 een Dirck Dircks pachter k.38 NwB. 1629/30 pachter k.52 NwB. met Hans Dircks en Aert Jans., 1635 Dirck Dircks 30m.325r., 1655 D.D. Monckhuys nr. 21 menist, 1670 D.D.M. kk. nr. 21 (NB is dit de juiste D.D.?, wrsch. niet gezien huw.datum dochter, zie D.D. x Grietje Martens).

Dirck was gehuwd met Sydske Synnes.

2  Albertus Dircks Monnikhuis.

III-B  Willem Dircks, zoon van Dirck Laurijsz. (II-A) en N Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 24 augustus 1623.

Bnr 50 en 58. Wass.bk/108. GJ2009/252 1566/1572 pachter 11 mg. 11r. in k.8 en in 1574/5 20 mg 40r in k.3 (dezelfde als zijn broer daarvoor).
Hyp.bk 27/24.8.1623 H.W. wed. W.D. te St. Ap., zoons Cornelis en Claes, dr Neeltie, onderpand land en haar huis in St. Ap.
Pers.Imp. 1578 3 cg. HB21 13.6.1636 Claes Willems bij Hamburg, Thonis Jans Raapen, St. Ap. x Neeltie Willems en Marytie Willems hun zuster, erfgen. v. W.D. en Haesie Jac. hun ouders vs Byntie Bynties, St. Ap.

Willem was gehuwd met Haesie Willems.

Van Willem en Haesie zijn vijf kinderen bekend:

1  Claes Willems, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.12.1614/17.9.1614 e.l. Vrp. Hyp.bk 9.10.1619 C.W. en A.L. e.l. Vrp. sch.a. Aerien Lenerts, bakker Vrp., broer v. A.L. Hyp.bk 28.6./27.6.1619 C.W.D. en A.L. e.l. Vrp. sch. a Corn. Cornelis en Marichie Bartouts e.l. St. Jp. Hyp.bk 3.10.1621/12.1.1617 Cl.W.Dircks en A.L. e.l. Vrp. verkopen huis en plaetse te Vrp. aan Symen Broers en Bauck Sipckes te Oudeleye, Corn. Freerks O., Jan Gerrits brouwer W., en de brw. v. 3 m. op Oost v. Vrp., Corn. P. Leverij O., weesk. v. Corn. Syds Z., Neel Tevis W en de weg N.
HvFr 16708 20.12.1608 Claas Willems en His Lolckes te Vrp.(x St.Ap. 1602 zij v. Vrp.)
HB21 13.6.1636 en 215.1638 Cl.W. woont bij Hamburg, Pyter Lenerts. kpm. St. Jp. is gelastigde.

Claes was gehuwd met Aecht Lenerts, dochter van Lenert Adriaens en Armthien Bartouts.

2  Cornelis Willems, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 15.7.1619/4.5.1617 C.W.Dircks en Tr. O. e.l. St. Ap. Hyp.bk 23.9/20.9.1619 e.l. sch. a. Dirck Bartouts onse neve, onderpand huis en mouterie; id. 30.9.1619 borg Haesy Willems moeder.

Cornelis was gehuwd met Tryn Ottes, dochter van Otte Hanskes en Geert Gerbrants. Tryn is geboren 1593 of 1594.

3  Jannichie Willem Dircks.

4  Neeltie Willem Dircks.

Neeltie was gehuwd met Teunis Jans Rapen. Teunis, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 18/12.2.1650 Tonis Jans Rapen mr timmerman, St. Ap. x Neeltie Willems sch. a. Hendrik Lenerts ‘t Hoen.

5  Marytie Willem Dircks.

III-C  Lourens Dircks, zoon van Dirck Laurijsz. (II-A) en N Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/108: 15.1.1593 voogd kk. van zoon Dirck L. GJ2009/251 1566/7 pachter 20 mg 40 r. in k.3. Pers.Imp. 1578 6 cg. HvFr 16708/242 20.5.1587 cur. kk. Lenert Frans v.d. Mey.

Van Lourens en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Dirck Laurijs.

Wass.bk/108.

Dirck was gehuwd met Wyts Gerrit Jacobs.

III-D  Barthout Dircks, zoon van Dirck Laurijsz. (II-A) en N Barthouts, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1550 of 1551, is overleden op vrijdag 2 december 1611 aldaar. Barthout werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Aut. 30.4.1619 e.l. ovl., cur. Corn. Willem Dirckx DG neef. Zerk Vrp. met Van Poelgeest wapen. Hyp.bk 20.5.1622/16.5.1622 en GJ 2009/257.
Hyp.bk juli/10.2.1612 Baerte Dircks was i.l. cur. Dirck Dircks; Claes Willems en His Lolckedr e.l.Vrp. sch. aan Grietie Corn.
1578 Vrp. 3 cg.
LWL23/218v. 31.5.1606 B.D. te Vrp. voormond over Sytse Sytses wk. v. Sytse Jacobs bij Lijsbeth Arriens (2ex Wobbe Martens?).

Barthout was gehuwd met Griet Cornelis, dochter van Cornelis Jacob Jeliszn en Idtke Tiepckes. Griet is geboren 1555 of 1556, is overleden op zaterdag 16 maart 1619. Griet werd hoogstens 63 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Zerk Vrp. GJ2009/274. HvFr 16410 8.7.1614/58 en id. 8.12.1615/401 Tryn Dircks wed. Corn. Gerbrands, Harl, Tyepcke Bartouts mede namens Griet Corn., moeder, wed. Bartout Dircks en Abbe Eeckes, Hallum.

Van Barthout en Griet zijn zes kinderen bekend:

1  Barbara Bartouts is overleden voor maandag 30 november 1615.

Aut. 30.11.1615 en 24.7.1621

Barbara was gehuwd (1) met Lenert Syds, zoon van Syds Gosses en Aecht Cornelis.
Barbara was gehuwd (2) met Abbe Ekes, zoon van Eke N. en Reynsck Lolckes. Abbe is overleden voor maandag 10 april 1628.

Aut. 30.11.1615 B.B. ovl., cur. Corn. Bartouts, Cornelis Lenerts broer v. Leentie Abes. Quaclap 20.9.1616/124. Aut. 24.7.1621 Tjepcke en Jelis Bartouts en Jan Philips ooms, cur. Danckert Dircks. Hyp.bk HB 1622. Vlgs Wass.bk Abbe Gerbens. bl.108
Aut. HvF 10.4.1628: Dirk Bartouts, oom, cur. over Leentie Abbes en Aart Willems, oom v/z over de 4 kk. bij Tr.J., Corn. Leenderts ook annex.
Aut. 24.5.1631. Aut. 25.3.1628 gewezen cur. kk. van Jan Thonis en Grijet Minties. Aut. HvFr 25.3.1626
LWL85 14.4.1617 te Finkum als debiteur v. Ulcke Hendricks, smid te Oudeleye.

Abbe was later gehuwd (2) met Trijntke Jacobs.

2  Cornelis Bartouts is overleden voor vrijdag 3 april 1620.

Aut. 3.4.1620 req. Danckert Dircks en Sib. Monsma en andere erven v. Joost Ariens, cur. Tyepcke Bartouts oom. Aut. 31.4.1620 Aefie en 3 onm. brs. en zrs. GJ2009/260. Aut. 31.3.1628 Keimpe Joostes oom. Recesbk 13.5.1616 Cornelis Baerts cur. 2 kk. v. Baerbara Baerts.

Cornelis trouwt op donderdag 1 augustus 1602 te Vrouwenparochie met Ariaentie Joostes, dochter van Joost Ariens en Aeffke N..

3  Ytie Bartouts.

Ytie was gehuwd met Jan Philips van der Mey, zoon van Philips Jans van der Mey en Aeff Jans. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Holwerd.

Bnr 244. GJ2009/184 1616-1631 Vrp. Hyp.bk 10.6.1616/29.1.1616 e.l. sch. a. Adriaen Joris en Aeff Jans onze moeder en stv.
1629/30 en 1638 pachter in k.11 NwB. samen met Corn. Lenerts en Willem Huiges (v/h Joost Mijntges); 1638 samen met Sjoerd Daams en Claes Gijsberts pachter k.13 NwB. (St. Ap.), en met Jacob Reyners en Sjoerd Daams k. 14

4  Dirck Barthouts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1632/3 in k.24 N. 5m.11r., id. in k.28N. 1m. en 17m.123r., 1635 18m.124r.
GJ2009/257. Hyp.bk 11.4.1638/1.5.1633 e.l. verk. huis etc. met 16½ mg nw Bildtland a. Waling Daems en Marichie Walings. 1638 pachter met Maritge wed. Claes Hendricks van k.1 NwB.
Recesbk 14.2.1614 D.B. te Ferwerd.

Dirck was gehuwd met Lijsbet Luytiens.

5  Tyepcke Bartouts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 27 juni 1636.

Bnr 248. 1629/30 pachter in k.6 NwB. Recesbk 27.6.1636.

Tyepcke was gehuwd met Ytie Ruyrds.

6  Marychie Bartouts is geboren rond 1597, is overleden in 1645. Marychie werd ongeveer 48 jaar.

Aut. 24.4.1620 M.B. St. Ap.HB32/62v. 1.7.1645 inv. sth. M.B. i.l. hvr v. H.S., Jilis Barthouts broer. Hyp.bk 30.5.1625/id. Sybrant Hayes cur. M.B. (x Hans Sybrens).

Marychie was gehuwd met Hans Sybrens, zoon van Sybrant Hayes en (?)Aefke Hobbes.

III-E  Trijntie Gerrits, dochter van Gerrit Lourens (II-B) en Trijntie Clases Keth, is overleden voor vrijdag 20 december 1624.

Trijntie trouwt in 1577 met de hoogstens 32-jarige Barthout Barthouts, zoon van Barthout Willems en N Barthouts. Barthout, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1545 of 1546, is overleden voor vrijdag 20 december 1624. Barthout werd hoogstens 78 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Bnr 21. Wassenaarbk bl.115. 1566/7 en 1574/5 pachter in k.4 van 17m.596r resp. 31m.506r. .1629/30 nog totaal ± 47m.in k.4N (2 perc.32m.6r. en 14m.481r.); 1629/30 nog vermeld als pachter in k.14 NwB (zie ook hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611). De tweede vrouw van B.B. heeft wrsch. Marichie geheten, want zowel Laurens als Cornelis hebben een dr Marichie. De eerste Marichie B. zou genoemd kunnen zijn naar een zuster van B.B. en de tweede Marichie naar zijn tweede vrouw die misschien bij de geboort is overleden. De eerste en tweede vrouw van B.B. zijn zeer wrsch. familie van elkaar, zie GJ2009/248. Aut. 4.6.1627 B.B. en Tr.G. ovl.
Vlgs hyp.bk 17.10.1625/16.6.1620 zijn B.B. en Tryncke Gerryts de ouders van Aechie Bartouts, maar wrsch. is T.G. haar stiefmoeder
Pers.Imp. 1578 6 cg.
Zerk St. Jp (Grafschr.komm.), vlgs deze zerk was Maritie Louris de wed. v. Bartout Willems, dit is wrsch. niet juist en was ze de 2e vrouw v. B.B. Op deze zerk ook de namen van B.B., Baertout Dircks geb.1583/4 en ovl. 28.12.1626 (niet te plaatsen), Dirck en Beert Abes kk. v. Abe Lourens en Griet Baertouts ovl. 19.6.1586; deze Griet zou Margrite (x Jelle Tiaards) kunnen zijn een dr. v. Bartout Willems en dan zou de vermelding vam Maritie Louris als wed. v. B.W. wel juist kunen zijn.
Ned. Leeuw 2001 “Bonteman alias Wassenaar” kol. 674: 30.9.1577 otr. B.B. te St. Jp.met Katrijn Gerrits te Koudekerk en huw.voorwaarden.
Recesbk 20.12.1624 de erven B.B. en Tr. G. i.l. e.l. Recesbk 6.9.1630 Michiel Barthouts mede als cur. v. Lijntie Gerrits en v.d. wkk. v. Corn. Barthouts, Pyter Lenerts pro se en Syourt Daems wegens moeder en L.P. (?) voor Jannichie Barthouts en voor alle andere erfgen. v. B.B. eisen teruggave v. testament v. Cl.Barthouts de eerste, bestevader v. Cl. Barthouts.

Barthout was eerder gehuwd (1) met Aecht Dircks Keth.
Barthout was eerder gehuwd (2) met Maritie Lourijs.

Van Barthout en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1640.

Bnr 21. Wassenaarbk bl.127. 1629/30 in k.4N. totaal 14m.313r.(2 perc.)1629/30 en 1638 met Bartout Claes en Berent Eskes pachter k.40 NwB. 1632 pachter Fran.landen 12m.426r., 1635 34m.538r. (incl. Fr.Land), 1640 wed. G.B. 38m./4m.
HB34/63v. 21.4.1653 inv. sth. M.S., wed. G.B. te St. Jp. id. 71v. sch. en d.
Hyp.bk 28.2.1631/26.5.1628 mede rekenmr Frl. en cur. onm. kk. Lourens Bartouts
NB hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 Gerrit Barthouts kk. bij Geertie Gerbrants en id. 14.1.1638/7.5.1633 G.B. en M.S. e.l. o. St. Jp. hebben vordering op Hendrick Clases en Albartie Jans e.l. St. Jp., borg Maertie Hendricks hun dr vr. v. Barent Esses. Conclusie zou kunen zijn dat G.B. 1e x getr. was m. G.G., die eerst getr. was met zijn halfbroer Lourens.

Gerrit was gehuwd (1) met Geertie Gerbens, dochter van Gerben Tonis en Rints Abbes.

Geertie was eerder gehuwd (1) met Lourens Barthouts.

Gerrit was gehuwd (2) met Maertie Symens, dochter van Symen Ariens en Auck Joris. Maertie is overleden voor maandag 21 april 1653.

2  Michiel Barthouts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1590, is overleden voor 1645. Michiel werd hoogstens 55 jaar.

Bnr 200, 201, 245. Wassenaarbk bl.127. BP500/42. 1629/30 voor de helft pachter k.10 NwB.., Jelle Dirck Willems andere helft., 1638 samen met Aert Claeses, 1638 koopt 9m.574r in k.22S., 1629/30 in k.23N. totaal ± 11m., in 1638 gekocht (26m.433r.), 1635 16m.459r., 1640 26m.300r eigen land.
Aut. 3.3.1646 Neelke Dirck Boyens, cur. kk. Jacob Clases, zwager v. Neeltie en Waling Clases en Symen Gerrits. Aut. 6.7.1653 Steven Corn., Anne Clasen en Boyen Dircks, ooms en cur.

Michiel trouwt rond 1620 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Neeltie is geboren in 1602, is overleden voor 1654. Neeltie werd hoogstens 52 jaar.

Twee dochters Neeltje van Dirck Boyens en T.T.! HB32/115 1646 sch. vaderl. goederen: Neelke Dirck Boyens, wed. M.B., nu hsvr. v. Cornelis Claes te Vrp. en Jacob Clasen (x Tettie Michiels), Waling Daems en Symen Gerrits cur. ovver kk.
HB34/84 1.3.1654 inv. sth. N.D.B. hsvr. v. C.C. op aangeven v. C.C. met Barthout Michiels, Steven Corn. en Boyen Dircks, omen en cur. over de kk. v. N.D.B bij Michiel Bartouts en C.C.

Neeltie was later gehuwd (2) met Cornelis Clases.

3  Maertie Barthouts is overleden voor maandag 14 december 1615.

Aut. 14.12.1615 en aut. 4.6.1627 inz. testament B.B. en Trijntie Gerrits.

Maertie was gehuwd met Gerryt Pyters. Gerryt, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 11 juni 1658.

HB36/2 26.5.1658 inv. sth. G.P. o. St. Jp. op aang. v. Jan, Lijsbet en Arien G. HB36/50v. 11.6.1658 sch. en d. ten sth. v. Gerrit Pyters o. St. Jp. Aut. 4.1.1627.

III-F  Amerens Gerrits, dochter van Gerrit Lourens (II-B) en N. Cornelis.

Amerens was gehuwd met Willem Stevens de Olde, kind van Steven Willems en Hadewij Dircks. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Harlingen, is geboren rond 1525.

Bnr 52. Wass.bk/113, 1598 te Harlingen. 1578 6 cg. 1594 pachter in k. 3, zelfde als zijn moeder; 1554/5 t/m 1574/5 in k. 7 id.

Van Willem en Amerens zijn vier kinderen bekend:

1  Steven Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1629.

Bnr 110. Wassenaarbk bl.121. Bijzitter. 1629/30 in k.7S. 6m.35r., id. in k.8S. 16m.(2 perc.), id. in k.11S. (St.Ap.) 3m.506r., 1629 in k.13 41m.261r., 1635 St. Ap. 73m.80r.
Hyp.bk. 20.5.1609 (prb.36) St.W. heeft landen overgekregen v. Johan Bonteman en bet. laatste termijn.

Steven was gehuwd (1) met Amerens Pieters Bonteman, dochter van Luduwy Jans Cuyck of Pieter Cornelis Bonteman.

Wass.bk/118.
Steven was gehuwd (2) met Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Barthouts en Aecht Dircks Keth.

2  Hadewij Willems.

Hadewij was gehuwd met Dirck Willems Keth. Dirck, wonende te Harlingen.

Burgemr. Harl. 1593/96, 1598/1605, 1610/20. DVF 83/20 e.v. D.W.Ket ± 1581 v. Koudekerk a.d. Rijn. Recesbk 27.9.1624 Harrent Pyters c.u. ter inst. v. Hadu Willems voor haar en haar kk. bij Dirck Willems Kett.

3  Dirck Willems, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1559 of 1560, is overleden op vrijdag 27 maart 1626. Dirck werd hoogstens 66 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Bnr 112, 113. Op Valbrug. Zerk St.Ap. Wass.bk/122. 1629/30 in k.12S. totaal ± 61m. (55m.485r. en 15m.510r.HvFr 16410 18.12.1612 D.W. x D.J., St. Ap. mede cur. v. Brecht Jelles, Dirckie’s zr., en proc. h. v. Tyaerd Jelles zijn hsvr. vader (m.z. broer!) als erfgen. v. Jelle Tiaerds contra Jacob Pieters en Tryn Feddes e.l. Berl. HvFr 16410 6.10.1615/329 D.W. x D.J. als cur. v. Brecht en Tyaerd Jelles, erfgen. v. Jelle Tyaerds.
Bijzitter HB, statenlid 1620-1625.

Dirck was gehuwd met Dirckie Jelles, dochter van Jelle Tiaerds en Margrite Barthouts. Dirckie is geboren 1561 of 1562, is overleden op donderdag 18 augustus 1616. Dirckie werd hoogstens 54 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Zerk St. Ap. D.J. wrsch. 2x getrouwd, zie HvFr bij Atke Tiaerds, niet duidelijk echter.

4  Cornelis Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1565, is overleden in 1611. Cornelis werd ongeveer 46 jaar.

Bnr 52. Wass.bk/124. 1629/30 in k.7S. ± 70m., 1635 70m.56r. Bijzitter HB. Hyp.bk 8.2.1650/23.11.1649 M.W. wed. C.W. St. Jp. sch. a. Frans Pieters te Franeker, borgen Waling, Beert en Steven Corn. (zonen) en Tonis Andries Krol, rentmr. te Fran. Hyp.bk 13.6.1642 (blz. 14 S.II) M.W. wed. C.W. in de zuidh. v. St. Jp.
Sannes boerd.NwB/14: k 27 1629/30 Marythien Cornelis Willems en 1638 Waling Corn.

Cornelis was gehuwd met Maartje Walings, dochter van Waling Walings en Griet Hendriks.

Bnr 68. 1640 76m./19m.300r.