Parenteel Mintge LieuwesGeneratie I

I  Mintge Lieuwes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 200. BP500/42. 1527/8 en 1536/7 pachter in k.22 21m.235r., 1547/8 Fopcke Sipkes, man van weduwe M.L., daarna Joost Mijntges, Corn. Jacobs en Griete Zijtsdr zelfde perceel; 1527/8 en 1536/7 in k.23 3m.243r., daarna Focke Sipckes.
NB misschien getr. m. dr v. Joost Minnes 1547/8 pachter in k.28, later Corn. Mijnthies.

Van Mintge en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Joost Mijntjes, zie II-A.

2  Cornelis Minthies, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1554/5 pachter k.28 11m. (v/h. Joost Minnes en daarna oude Adriaen Joostes met Kempo Syts). BP500/47.

3  Wijger Minthies, zie II-B.

Generatie II

II-A  Joost Mijntjes, zoon van Mintge Lieuwes (I), boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 200, 244. 1554/5 pachter in k.22 13m.370r, samen met Corn. Jacobs en Griete Zijtsdr zelfde perceel als daarvoor Mijntge Lieuwes; 1566/7 J.M. en Mijntge Joostes id.(Corn. Jacobs en Baucke Briotix de rest). 1554/5 pachter k.11 NwB., 1557/6 Griete Zijtses en 1566/7 en 1574/5 weer Joost Mijntges.

Van Joost en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Arien Joostes, zie III-A.

2  Mijntje Joostes, zie III-B.

3  (?)Jan Joostes, zie III-C.

II-B  Wijger Minthies, zoon van Mintge Lieuwes (I), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1554.

Bnr 202. 1547/8 pachter in k.24 9m en Griet Zijts op zelfde perceel ±2m.; 1554/5 Claes Jacobs hebbende getr. W.M. wed. 13m., 1566/7 Claes Jacobs 21m.275r. en 1574/5 Barber Claes Jac. wed. 16m.189r. en Mijntie Wijgers 5m. BP500/42 en 43.

Wijger was gehuwd met Berber N..

Tr. 2e x Claes Jacobs, pachter 1554. Op kaart 1570 de weduwe Cl.J. pachter BP500/43.

Berber was later gehuwd (2) met Claes Jacobs.

Van Wijger en Berber is een kind bekend:

1  Mintie Wygers, zie III-D.

Generatie III

III-A  Arien Joostes, zoon van Joost Mijntjes (II-A), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1600.

Bijgenaamd de Olde. 1566/7 pachter in kavel 28 7m.300r met Kempo Syts 3m.300r (v/h. Corn. Mijnthies), 1574/5 Mijntie Wichers 7m.300r en jonge Sybrant Pieters 3m.300r. Hyp.bk jan.1615/14.6.1600 Pyter Minties en Jannichie Jans e.l., Vrp. sch. a. Crijntie Lenerts, wed. oude Arien Joosten “ons buyrwijff”. 1578 Vrp. oude Adriaen Joesten 6 cg.Hyp.bk 4.3.1614/13.5.1605 (prb.37) Cr.L. wed. A.J. de Olde verk. brw.v. 26 m. m. hs en sch. te Vrp., belast met reed t.b.v. Cornelis Lenerts (broer) en Jan Jansen, aan Danckert Dircks en Ayck Ariens, Crijntie houdt nog 7 m. aan zich,
NB misschien ook getr. m. Marithyen Jans, zie HvFr 16699/17 en 275 1581/1582 bij Rommert Diorres c.s.)

Arien was gehuwd met Crijntie Lenerts, dochter van Lenert Cornelis Wittezn en (?)Lijsbet Aerts. Crijntie is geboren 1539 of 1540, is overleden op donderdag 28 januari 1616. Crijntie werd hoogstens 76 jaar en 18 dagen.

Zerk Vrp. Misschien 2e vrouw van Arien, zuster van Cornelis Lenerts (hyp.bk 3.1614/13.5.1605, zie Danckert Dircks).

Van Arien en Crijntie zijn vijf kinderen bekend:

1  Joost Ariens, zie IV-A.

2  Teunis Ariens, boer, wonende te Finkum.

Misschien dezelfde als hyp.bk 3.6.1628/31.5.1628/21.5.1625: Thewis Ariens (x Dijver Jans) bij de nieuwe molen resp. te Finkum als cur. v.d. 3 jongste wkk. v. wln Joost Ariens, zie GJ 2009/169 v.d.Mey.

Teunis was gehuwd met Dieuwer Jans van der Mey, dochter van Jan Frans van der Mey en Dieuwke Philips.

3  Ayck Ariens.

Ayck was gehuwd met Danckert Dircks, zoon van Dirck Jans en Geertie Danckerts. Danckert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden rond 1632.

1632/3 in k.23N. 16m.489r. (1629/30 Arien Ariens). Hyp.bk HB mrt 1614/13.5.1605: Crijntgen Lenartsdr, wed. Aeryen Joosten de Olde in Vrp. geadsisteerd met Teunis Ariens (zoon) en Cornelis Lenearts (broer) draagt over aan Danckert Dirx (zwager) en Ayck Aeryensdr (haar dochter) met consent van Danckerts vader Dirck Jans de bruikwaar v. 26 mg land met huis etc..
Aut. 2.7.1633 D.D. ovl. cur. Symen Pieters, oudoom en Willem Dircks oom. Aut. 3.4.1620 D.D. erfgen. v. Joost Arians; aut. 15.12.1620 D.D. oom v. Arien en Hadu Joostes, kk.v. Joost Ariens ovl., Aut. 10.12.1610 cur. div. gm/g. v. Cornelis en Ewout Ewouts (20 en 18).
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 78.7.8.

Danckert was later gehuwd (2) met Houckie Pieters.
Danckert was later gehuwd (3) met Baefke Dircks.

4  Jacob Ariens.

5  Neeltje Ariens, zie IV-B.

III-B  Mijntje Joostes, zoon van Joost Mijntjes (II-A), boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 200, 201. 1566/7 zie vader, 1574/5 M.J. 7m.470r., samen met Claes Alberts zelfde perceel als vader. BP500/42. 1578 Vrp. Minthie Joesten 30 st.

Van Mijntje en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Arien Minties, zie IV-C.

2  Sij Minties.

Vrp. ged. op bel. 9.1.1642 S.M. dr van Mintie Joostes.

3  (?)Albert Minthies, wonende te Vrouwenparochie.

1629/30 k.33N. 2m.159r.

4  Marichie Mijntjes is geboren rond 1570, zie IV-D.

III-C  (?)Jan Joostes, zoon van Joost Mijntjes (II-A).

Aut. 7.10.1594 cur.kk. Corn. Pyrs en Lubbrich Wilckes. HvF 16705 quaclap 7.10.1600 Jan Joosten, Vrp., cessie en transport hebbende v. Harrent Ariens en Neel Philipsdr contra Claes Annes.
Recesbk 8.5.1592 Jan Joostes Vrp. contra erfgen. v. Joost Jans te Harlingen.
LWL92 1646 inv. sth. Andries Sydses Oudeleye: Marygien Jan Joostes komt van huishuur.

Van (?)Jan zijn twee kinderen bekend:

1  (?)Joost Jan Joostes, zie IV-E.

2  Jacob Jan Joostes, zie IV-F.

III-D  Mintie Wygers, zoon van Wijger Minthies (II-B) en Berber N., boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 202, 248. Quaclap 1589 (16703/29): M.W. Vrp. curator weeskk. Sibrant Pieters.
Id. 30.6.1590 M.W. Vrp. lid Gedeputeerde Staten Friesland.
1574/5 pachter in kavel 28 Vrp 7m.300r.samen met jonge Sybrant Pieters 3m.300r. van land v/h door oude Adriaen Joost en Kempo Sytz (1566/7), door Cornelis Minthies (1554/5) en Joost Minne (1547/8) gepacht. 1578 3 cg. 1574/5 samen met Melis Harckes pachter k.6 NwB.; 1629/30 Minthie Wijgers, Tiepcke Bartouts, Pouwels Ockers (Cramer) en Lenert Piers.
LWL21/16v. 27.3.1593 Damus Frans v.d. Mey en Mijntse Wijgers beide te Vrp. worden cur. v. Taets wk. v. wln Jelle Mijntses en Saep Syouckedr (wed.).

Mintie was gehuwd met (?)Machtel N.

Van Mintie en (?)Machtel zijn zes kinderen bekend:

1  Grytie Mijnthies, zie IV-G.

2  Jelte Mijnthies, zie IV-H.

3  Marichie Minthies, zie IV-I.

4  Abram Minthies, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 3 april 1626.

Bnr 248. 1629/30 in k.28N. totaal ± 12m.(2 perc.).
Hyp.bk 21.7./10.5.1619 e.l. Vrp. sch. a. Aerien en Hadu Joostes beide innocente kk. v. wln Joost Ariens, borg Mijntie Wijgers vader. Hyp.bk 9.1.1621/20.4.1620 e.l. Vrp. verk. aan Lenert Piers (Pyters) en Rynsck Ryemersdr e.l. ald. de bruickma van ± 18 mg nieuw Billand (kavel 6 S.) Mintie Wijgers en Pouwels cramer ten Z., Wilco Lyeuwes ten O.,Gerrit Jacobs W. en de dijk N.verk. hadden dit gekocht van M.W. hun vader, voor 401 cg/mg incl. de huisinge.
Hyp.bk 28.4.1623/5.5.1613 e.l. op Nw Bildt o. Vrp. sch. a. Claes Claes als cur. v. Claes Claes Stevens. Recesbk 3.4.1626 de wed.

Abram was gehuwd met Adriaentie Cornelis, kind van Cornelis N..

Zuster van Gerben Cornelis? (hyp.bk 21.8.1620/16.4.1620). Recesbk 15.6.1629 A.C. wed. A.M. verkocht aanJob Corn. en Tr. Feyckes de bruikwaar v. 500 r billand, Claes Corn., broer v. Ariaentie.

5  Wijger Minthies, zie IV-J.

6  Pyter Minties is geboren rond 1578, zie IV-K.

Generatie IV

IV-A  Joost Ariens, zoon van Arien Joostes (III-A) en Crijntie Lenerts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 24 september 1618.

1574/5 Joost Adriaensz. pachter in k.28 25m.557r. (samen met Crijntien Theus en Gerryt Peters zelfde perceel als v/h Adr. Corn. Cuycken). 1629/30 in k.33N. 22m. (zelfde?) Aut. 24.9.1618 en15.12.1620, cur. Danckert Dircks en Jacob Ariens, omen, Geert Jans grootmoeder m/z v. kk. 2e huw.en Keympe Joostes, broeder.
Hyp.bk 30.5.1616 J.A. cur. wk. v. Jacob Corn. Ysel. Hyp.bk 9.12.1636/28.5.1635 wln J.A. had de armen v. OBZ 100 cg besproken uit zijn stede billands, zie verder Neel Joostes.
1578 Vrp. Joest Adriaensz. 3 cg.

Joost was gehuwd (1) met Aeffke N..

Van Joost en Aeffke zijn acht kinderen bekend:

1  Keympe Joostes, zie V-A.

2  Neel Joostes, zie V-B.

3  Ariaentie Joostes, zie V-C.

4  (?)Sew Joostes, zie V-D.

5  (?)Foecke Joostes, zie V-E.

6  Marichie Joostes.

Marichie was gehuwd met Jan Joostes.

Recesbk 18.5.1629 Jan Joostes als man v. Marichie Joostes onder erfgen. v. Joost Ariens.
LWL89 8.3.1630 Jan Joostes op de Leye heeft schuld. LWL127 weesrek. 19.3.1627 Jan Joostes ontvanger Finkum.

7  Hadu Joostes is geboren rond 1590.

Aut. 24.9.1618: evenals broer Arien “half innocent”.

8  Arien Joostes is geboren rond 1593.

Half innocent.

Joost was gehuwd (2) met Brecht Pyters, dochter van Pyter N. en Geert Jans. Brecht is overleden voor maandag 24 september 1618.

Van Joost en Brecht zijn drie kinderen bekend:

9  Jan Joostes is geboren in 1606.

1635 Vrp. Marieng.landen 2m.
LWL89 8.3.1630 Jan Joostes op de Leye heeft schuld.

10  Aeff Joostes is geboren rond 1609.

11  Brecht Joostes is geboren in 1613.

IV-B  Neeltje Ariens, dochter van Arien Joostes (III-A) en Crijntie Lenerts.

Neeltje was gehuwd met Jacob Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Yssel. Jacob is overleden voor donderdag 9 mei 1596.

Quaclap 24.2.1618. Hyp.bk 30.5.1616/9.5.1596: Joost Ariens cur. weeskk. v. J.C.Y. LWL81 26.3.1593 inv. sth. Sytse Jacobs te Finkum, de wed. is Lijsbeth Ariens; Cornelis Jacobs en Jacob Ariens zijn cur. v. Sytse Sytses het wk., Joost Ariens, Jacob Jans en Neeltgen Ariens wed. Jacob Corn. zijn aanwezig.

Van Jacob en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jacobs Yssel, zie V-F.

2  Arien Jacobs Yssel, wonende te Oudeleye, is overleden voor vrijdag 15 juni 1635.

Hyp.bk 7.6./6.5.1618 en 23/18.10.1620 e.l. opde Leye. Hyp.bk 8.11.1619/4.10.1619 oom van Sytse Sytses, St. Ap. Hyp.bk 1.8.1622/24.11.1621 e.l. OBZ verkopen huis
Quaclap 24.2.168 f.21 Adriaen Jacobs Yssel op de Leye als erfgen. v. Neeltie Adriaen Joostes wed. jac. Corn. Yssel, zijn moeder, vs Olphert Heres cur. met Claes Heres zijn broeder over de kk. v. Waling Heres.

Arien was gehuwd met Marythie Andries.

IV-C  Arien Minties, zoon van Mijntje Joostes (III-B).

Hyp.bk 6.12.161/10.8.1613: een van de baarslieden inz. kk. v. Pieter Gerrits en Teuntie Lenerts. LWL80 22.4.1591 A.M. te Stiens, koper boelgoed.

Van Arien en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Mintie Ariens, zie V-G.

2  Heyn Ariens.

Aut. 12.3.1641.

IV-D  Marichie Mijntjes, dochter van Mijntje Joostes (III-B), is geboren rond 1570, is overleden voor zondag 3 juli 1644. Marichie werd hoogstens 74 jaar.

HB 32/22 inv. sterfh. Marichie .wed. Keimpe Sydses dd. 3.7.1644; Myntie en Lenard keimpes en als cur. v.wkk. v. Doet Keimpes, Joost en Syds Keimpes, Hendrick Jans namens kk bij Lijsbeth keimpes, Pieter Martens namens kk. bij Doet Keimpes.

Marichie was gehuwd met Keympe Syds, zoon van Syds Gosses en Aecht Cornelis. Keympe, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is overleden in 1631.

Bnr 243. BP 500/47; 1566/67 pachter in k.28 3m.300r. met oude Adriaen Joostes 7m.300r., 1574/5 Myntie Wygers en jonge Sybrant Pieters, 1566/7 in k. 33 5m.235r. (met Pieter Syts zelfde perceel als daarvoor P.S. met Pieter Jacobs Vermeye), 1574/5 jonge Sybrant Pieters zelfde grootte als K.S. 1566/7 in k.34 12m.583r (v/h Pieter Jacobs Vermeye en daarna Jacob (jonge?!) Sybrant Pieters). 1629/30 samen met Aart Claes k.12 NwB. (v/h Syds Gosses). 1629/30 in k.14 NwB. (St. Ap.).
Hyp.bk mei 1617 e.l. te St. Ap. kopen de brw.v. 7m.153r. land in kavel 14 Nw Bildt van Lourens Stevens en Antie Jarichs e.l. St.Ap.
Hyp.bk 24.5.1626 Myntie Ariens en Baefke Symens e.l. bij de OBZ sch. a. hun oom Keympe Sytsz. als cur. v. Corn. Lenerts 300 cg., onderpand de bruiikwaer v. 12 mg land bij OBZ en de eigendom van huis en schuur door hen gekocht van Keympe Joostes, getuige Heyman Aeriens.
NB 1578 Vrp. Kempe Sytsz. weeskynderen 3 cg., dat kan deze K.S. niet zijn !
Dagbk D.J. begraven Dongeradeel, herbegr. Vrp. 1631.

Van Keympe en Marichie zijn zeven kinderen bekend:

1  Mintie Keimpes, zie V-H.

2  Lenert Keimpes, bakker, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 151. In de Zuidhoek HB 32/79. Aut. 17.3.1654 DG en cur. v. Keimpe Minties 1629/30 Claas en Lenert Keympes met Claas Gijsberts pachter k.29 NwB (laatste o. St. Ap.) 1635 1m.300r. Hyp.bk 1.3.1651/21.11.1636 naastl. op Noord v. Vrp. ten NW. v. kerkhof.
HB21 22.6.1640 bakker te Vrp., recesbk 2.7.1627 bakker.

Lenert was gehuwd met Claesie Jacobs, dochter van (?)Jacob Claes Issel en Lyouts Damis van der Mey.

3  Lijsbet Keimpes, zie V-I.

4  Doet Keimpes, zie V-J.

5  Joost Keimpes, wonende te Nes.

Hyp.bk 6.12.1666/22.4.1665 Joost Keimpes te Nes en Kempo Minties te Vrp. sch. a. Claes Lenerts op ‘t Bildt 200cg.

6  Syds Keimpes.

7  (?)N Keympes, zie V-K.

IV-E  (?)Joost Jan Joostes, zoon van (?)Jan Joostes (III-C), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 augustus 1636.

1629/30 in k.32S. totaal 9m.520r..(2 perc.), 1635 9m.520r. Hyp.bk 1.2.1613/1.5.1612 J.J.J. en Marygie Corn.Pyrs e.l. Vrp. sch. a. Feycke Feyckes en Auckien Corn. Pyrs e.l. Vrp.
Joost tr kennelijk 2e x want: hyp.bk 7.3.1654/8.8.1636 Maetie Philips wed. Joost Jans OBZ en id. 10.4.1654 test. v. Taets (?!) Philips wed. J.J. : wil bij haar man te Stiens worden begraven, ze legateert aan de armen van haar gezindte te Stiens, Vrp. en Marrum, erfgen. zijn de kk. Dirk, Joost, Saes, Lubbrich en Popck, schoonzn Jelle Dircks (x Saes) is uitgesloten, get. Eelcke Adama, dorpr. Stiens. HB21 14.1.1650 Jelle D.Barents x Saes Joostes erfgen. v. Joost Jans x Taetske Foppes.
Aut. 23.6.1636 Joost Jans DG a.d. Steenserdijk cur. kk. Pieter Meynerts en Reynu Juckes.
LWL 89 2.7.1628 en id. 11.8.1630 Joost Jans broer v. Griet J. x Wybe Jelles, Finkum.
LWL129 f.257 7.4.1641 weesrek. inz. kk. Jacob Eelkes en Meinske Dirks, Stiens door Taets Philippus wed. v. Joost Jans die cur. was.

(?)Joost trouwt op woensdag 28 juli 1599 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 21-jarige Marytgen Cornelis Pyrs, dochter van Cornelis Pyrs en Lubbrich Wilckes. Marytgen is geboren 1577 of 1578.

(?)Joost was gehuwd (2) met Taets Philips.

Van (?)Joost en Taets is een kind bekend:

1  Saes Joostes, zie V-L.

IV-F  Jacob Jan Joostes, zoon van (?)Jan Joostes (III-C), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 5 december 1621.

Bnr 222. 1574/5 pachter in k.22 8m.230r (samen met Corn.Huyberts zelfde perceel als Dirck Symens daarvoor); 1574/5 eveneens in k.22 12m.480r (zelfde perceel als Corn.Huberts en Corn. Corn. Gelderman daarvoor).

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jacobs, brouwer en herbergier, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 4/1.3.1621 e.l. OBZ, zij dr v. Tijll Ariens en Maycke Hendricks in wiens huis ze nu wonen te OBZ.) Hyp.bk 5.12.1621 (S/129) J.J. brouwer en herbergier OBZ. zn v. w. Jacob Jan Joostes; Tryn Riencks wed. Arien Jacobs, broer, get. Danckert Dircks.

Jan was gehuwd met Grytie Tijls, dochter van Tyll Ariens en Maeycke Hendricks.

2  Arien Jacobs is overleden voor zondag 5 december 1621.

Hyp.bk 5.12.1621

Arien was gehuwd met Tryn Riencks.

3  (?)Romcke Jacobs, zie V-M.

4  (?)Herman Jacobs.

1670/95 pachter Vrp. nr I/I.

IV-G  Grytie Mijnthies, dochter van Mintie Wygers (III-D) en (?)Machtel N.

Grytie was gehuwd (1) met (?)Jan Thonis, zoon van Tonis Lieuwes. (?)Jan is overleden voor zaterdag 25 maart 1628.

Aut. 25.3.1628 J.T. ovl. cur. Abbe Eekes en Jan Gerbens beiden ovl., Antie Rijners is wed. J.G., cur. Thonis Gerbens en Feijke Feijkes dorpr. Vrp. inz. opnemen rek. Aut. HvFr. 25.3.1626 Cornelis Minckes zwager van Dieuwer en Frouckie Jans vs Abbe Ekes te Hallum inz. de rek. te vorderen v.d. wed. en erfgenamen v. Jan Gerbens i.l. koopman te Fran. die de admin. heeft gehad v.e. erfenis die genoemde kk. en anderen toekomt.

Van (?)Jan en Grytie zijn twee kinderen bekend:

1  Frouck Jans is geboren 1606 of 1607.

2  Dijuer Jans is geboren 1603 of 1604.

Grytie was gehuwd (2) met Aert Symens, zoon van Symen Ariens en Auck Joris. Aert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 44. 1635 Vrp. 1m.79r. Hyp.bk 1621/21.5.1616 e.l. te Vrp. sch.a. dr Alb. Monnickhuys 1625 cg die ze niet kunnen betalen, hun “vrienden” Myntie Wygers Vrp. (vader) en Arien Symens, St.Ap., Jacob, Jan en Corn. Symens te St.Jp., allen gebrs. en Gerrit Bartouts St.Jp. betalen 1025 cg. Hyp.bk 21.7.1619/10.5.1617; idem 19.4.1613/24.5.1612: A.S. en Grytie Mintie Wygers e.l. St. Jp. verkopen aan Teunis Gerbens en Aeriaen Cornelis e.l. St. Jp. geads. m. Gerbrant Teunis hun vader, de bruikwaar van 23 1/2 mg billand met huis etc.,Hendrick Walings O. de weg Z. en W. en Corn. Lenerts N.; id. A.S. en GM. vertrekken naar Vrp.en dragen hun vordering ad 5000cg. uit voorgaande akte over.
Hyp.bk 3.6./22.5.1635 A.S. en G.M. e.l. a.d. OBD o. Vrp. sch. a. Ane Sipckes NP en Tryn Sybedr e.l., borgen Arien en Symen Aerts, zonen.
Hyp.bk 1614 e.l. Vrp. sch.a. Jan Hendrick Reyners en Grietje Corn. Cuyck.
Hyp.bk 22.9.1620 A.S. en Grijetie Dominicusdr (Mynckedr.) e.l. Vrp. !!
Recesbk 24.7.1643 Aert Symens, schout.

Van Aert en Grytie zijn vijf kinderen bekend:

3  Symen Aerts, zie V-O.

4  Antie Aerts, zie V-P.

5  Pieter Aerts, zie V-Q.

6  Arien Aerts.

Hyp.bk 3.6./22.5.1635 Vrp.

7  Berber Aerts, zie V-N.

IV-H  Jelte Mijnthies, zoon van Mintie Wygers (III-D) en (?)Machtel N, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Stiens, is overleden voor zaterdag 27 maart 1593.

Bnr 206, 249/250. LWL21/16v. zie Minthie Wijgers. LWL81 28.3.1593 inv. sth. Jelte Myntses te Stiens. LWL80 14.8.1589 J.M. te Stiens is voormond v. Grietgen Ewouts ± 24 jr, die x Mijntge Mijntges.

Jelte was gehuwd met Saep Syouckes. Saep is overleden voor donderdag 27 maart 1614.

LWL84/224 27.3.1614 inv. sth. S.S. wed. G.T., 6 kk.

Saep was later gehuwd (2) met Sytse N..
Saep was later gehuwd (3) met Gerrit Tabes.

Van Jelte en Saep is een kind bekend:

1  Taets Jeltes.

Taets was gehuwd met Rienck Pieters.

IV-I  Marichie Minthies, dochter van Mintie Wygers (III-D) en (?)Machtel N, is overleden voor donderdag 28 juni 1646.

Recesbk 6.10.1628 bij huw. procl May Minties.

Marichie trouwt op maandag 3 december 1629 te Gerecht Het Bildt met Gerben Cornelis, zoon van (?)Cornelis Gerbrands en Tryn Dircks. Gerben, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1640.

1629/30 Gerbrand Corn. in k.2S 3m.195r.; id. in k.3S totaal ± 40m. (3 percelen), 1635 43m.142r., 1640 May Gerben Corn. wed. 43m.
HB33/1 Inv. 28.6.1646 sterfh. M.M. wed. Gerben Cornelis te St. Jp. a.d. oude of groene dijk op verz. v. Symen Jacobs x Machtel Gerbens, Corn. Gerbens, de oude assessor Dirck Rienx, Arien Jacob Symens als cur. v.d. w.kk v. wln Cornelis Jacobs bij Neelke Gerbens, erfgen. voor 1/3 v. M.M. hun moeder en bestemoeder in bijwesen van Jacob Symens der wesen bestevader; o.a. huis, schuur etc met ontruimingen v. 24½ mg old billand. testament van M.M. dd 10.9.1645. LWL85 4.9.1617 inv. sth. Aef Bauckes: obl. v. Gerbrand Corn. en Marytgen Minthies dd. 29.4.1609.
Recesbk 15.6.1646 inz. sth. M.M. wed. G.C., weeskk. v. Neelke G. bij Corn. Jacobs.
NB datum huwelijk klopt niet met trouwdata kk., ouders op latere leeftijd alsnog getrouwd?

Beiden v. St. Jp., naam vrouw Maycke.

Van Gerben en Marichie zijn vier kinderen bekend:

1  Neelke Gerbens, zie V-R.

2  Antie Gerbens.

Wordt niet genoemd als erfename, al ovl.zonder kk.?.

Antie trouwt op vrijdag 13 oktober 1628 te Gerecht Het Bildt met Gerrit Jans. Gerrit, boer.

Hyp.bk 29.5/8.5.1629 e.l. kopen de bruikwaar v. 18 m 143r. land m. hs en sch. van Syourt Jans en Marichie Hanses e.l. St. Ap.

3  Machtel Gerbens, zie V-S.

4  Cornelis Gerben Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1668.

Bnr 56. Niet zeker of deze C.G de juiste is want datum van volgende akte klopt niet met datum huwelijk ouders of het is een 2e huwelijk. Hyp.bk 24.6.1627/2.7.1625 C.G. en M.H. e.l. St. Jp. kopen de bruikwaar v. ± 26½ mg + huis te St. Jp., vroeger door wandelkoop door de verkopers (Jelmer Jans en Sara Jans te A’dam) verkregen van Hendrick Joris; baersluyden Alb. Loo en Wilco Tyesses N.P..
Hyp.bk 10.5.1650/8.7.1649: C.G. en M.H. e.l. o. St. Jp. verkopen 17 mg nieuw Billand (k. 53) + huis etc met de ontruiminge van 11¼ mg oud Billand; dit laatste de dijk ten N., Jan Daems ten O. en Trijs Harrents ten W. aan Tonis Jansen Roker in Twisk (procl.bk23.9.1650). (BP500/5).
HB36/114 16.9.1659 Cornelis Gerben Cornelis (NB moet dit niet zijn Corn.Gerben Thonis?!) curator van moederszijde v.d. kk. v. Tomas Lous en Grietie Hendricks. Hyp.bk 12.6.1669/2.5.1652 C.G. en Maertie H. e.l. St. Jp. sch. a. Steven Dircks, lakenkoper en Fokeltie Hendricks e.l. St. Jp.
Het volgende betreft (wrsch.?)een andere C.G.:HB35/13 14.3.1655 inv. bij Corn. Gerben Corn. op het zuid v. St. Jp., zijn vrouw Doedtie Haeytsma is ovl. HB35/84 3.4.1655 sch. en d. Hyp.bk 16.3.16628.5.1657 C.G. te St. Jp. sch.a. Claes Joannis te W.Nijkerk in het weeshuis als cur. v.d. wkk. v.Autke Haitsma en Sytske Joh. i.l. e.l. mijn stiefkk.
HB36/194v 28.5.1661 sch. en d. Corn. Gerben Corn. o. St.Jp. en Jetske Breuticks e.l. t.e.z. en Jan Jansen Hilverda te Minnertsga als cur. v. Pieter Pieters wk. v. Pieter Jans bij Jetske t.a.z. HB38/179 7.1.1670 inv. sth. Corn. Gerbens i.d. Zdh. v. St. Jp., wed. is Jetske Breutix., Sybolt Hoytes heeft geld opgenomen na ovl. Corn.G.
Hyp.bk 27.4.1663 C.G. en Jetske Breutix e.l. St. Jp. (1667 Jetske wed.), id. 9.12.1668/16.11.1665 nog e.l. BAA65/110 31.10.1659
Aut. sept. 1660 C.G. cur. Mintie Jelles k. v. Jelle Jacobs
Hyp.bk 27.12.1668/29.4.1656 Corn. Gerbrands te St. Jp. verk. boerderij v. 30 mg. oud gep. billand te St. Jp. op het noord v.d. Heredijk aan Jacob Hendricks v.d.Mey en Trijntie Jans ald.
NB hyp.bk 1.1.1638/30.4.1634 Corn. Gerbrands en Maertie Hendricks e.l. St. Jp. sch. a. Arien Claeses en Jannichie Hendricks, deze Corn. G. wrsch.
zn v. Gerbrandt Thonis.
HB35/163 27.10.1657 Syts Joh. vr. v. C.G. is ovl., 3 voorkk. v. S.J. (eerst x Auke Haitsma?!).
NB Hyp.bk 9/6.5.1625 Jan (!) Gerbens en Doedtie Hoyte Haytsma e.l. , hier sluit bij aan stemkohier 1640 Doetge Haytsma en de erven v. Jan Gerbens 47m., 1655 Doedke Haeytsma erven nr. 8. 1655 Cornelis Gerben Corn. nr.11 (niet in inv.nr 512), 1670 C.G.C. nr.11.
HB21 23.10.1643 Corn. Gerbens en Doedtie Haitsma e.l.

Cornelis was gehuwd (1) met Doedtie Hoytes Haytsma, dochter van Hoyte Ofckes Haytsma en Saeske Sappema. Doedtie is overleden voor 1655.

Niet zeker of dit de goede Corn.Gerbens is. HB35/13 14.3.1655 inv. bij Corn. Gerben Cornelis op zuid v. St. Jp., zijn vrouw D.H. is ovl.; Gerryt Ottes cur v. Saeske en Haeyte Reins, Jan Pieters Scheltema cur v. Hoeyte en Jouk Jelgers en Claes Johannes cur v. Auke Haeytsma wkk.; wkk. v. Jelger Haeytsma hebben vordering. HB35/1 17.5.1654 rek. d. Corn. Gerbens cur. v. wkk. v. Jelger Hoytes Haeytsma aan Lolle Broers, Harl. (x Saes H.) en J.P.Sch. cur. wkk. J.H.H. en Houck Jacobs i.l. e.l. Pingjum.
HB35/84 3.4.1655 sch. en d. Corn. Gerbens t.e.z. en Hoite en Saeske Reiners wkk. v. Reiner Haitsma, Gabbe Jans x Saeske Jans en J.P.Sch. vader v. 5 minderj. kk. bij Trijntie Haitsma, Lolle Boers. x Saeske Jelgers Haitsma, en Hoite en Joukien Jelgers H.(cur. J.P.Sch.) en 3 kk. v. Auke Haitsma en Sytske Johannes, tezamen erfgen. v. Doedke H. i.l. hsvr. v. Corn.G. HB37/81 18.5.1665 rek. d. Claas Joh. te W.Nijkerk cur. v. Saeske, Hoyte en Anne Aukes Haytsma. Aut. 17.3.1655 3x.
HvFr EEE1/68 22.3.1654 testament: erfgen. worden de kk. van haar zuster en broers Reyn, Trijntie, Jelger en Aucke Haitsma, de boerderij waar ze wonen gaat na overl. van de e.l. naar de kk. v. Trijntie. 1655 Doedke Haeytsma erven nr.8.
GJ2001/114.

Doedtie was eerder gehuwd (1) met (?)Jan Gerbens.

Cornelis was gehuwd (2) met Sytske Johannes. Sytske is overleden voor zaterdag 27 oktober 1657.

Sytske was later gehuwd (2) met Aucke Haytsma.

Cornelis trouwt op donderdag 15 augustus 1658 te St. Jacobiparochie (3) met Jetske Breuticks.

IV-J  Wijger Minthies, zoon van Mintie Wygers (III-D) en (?)Machtel N, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1607.

Wijger was gehuwd met Neeltie Teeuwes.

Patroniem kan ook Theunis zijn. Hyp.bk 26.2.1612/15.2.1612 N.Teeuwes wed W.M. Vrp. sch. a. Boude wijn de Blocq 400 cg, get. Danckert Dircks; id. 11.3.1616/11.7.1607 weduwe, sch.a Ryenck Pyters en Taetske Jeltes e.l. Stiens 500 cg. 7% rente, borgen Pyter Minties en Danckert Dircks., ook 31/28.5.1614 sch. a. Lambert Staackmans olde burgemr. Fran. en Evertie Ghemmenich e.l. 500 cg., borgen Melis Melis en Pieter Corn. Cuyck als zwagers voor hun schoonmoeder, beide te Vrp.

Van Wijger en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

1  Sijtgen Wijgers, zie V-T.

2  Antie Wijgers, zie V-U.

3  Thoenke Wijgers, zie V-V.

4  Lijsbet Wijgers, zie V-W.

5  Marichie Wijgers, zie V-X.

6  Romck Wijgers, zie V-Y.

7  Minthie Wijgers, zie V-Z.

8  (?)Tevis Wijgers, herbergier, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 1 juni 1640.

Hyp.bk 26.5.1625 T.W. herbergier Vrp. en M.T. Id. 3.4.1635/31.10.1634 e.l. Vrp. kopen huis op noordkant Vrp. v. Feycke Feuckes exec. HB en Auckien Corn. HB21 20.7.1640.
Recesbk 1.6.1640 Maeck Tyercks wed. Tevis Wygers.

(?)Tevis was gehuwd met Maek Tiercks, dochter van Claesie Daems of (?)Tyerck Jans Kuyck.

Maek was eerder gehuwd (1) met Arien Luitens.

IV-K  Pyter Minties, zoon van Mintie Wygers (III-D) en (?)Machtel N, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1578, is overleden op donderdag 7 maart 1613. Pyter werd ongeveer 35 jaar.

1632/3 in k.24S. 2m.66r.Aut. 27.3.1615 curatoren Abram Minties, oom en Gerben Corn. aangeh.oom; 8.9.1631 Gerben Walings cur. Machtel. Zerk Vrp. Hyp.bk jan 1615/15.5.1608 borgen Corn. Pieters Levrey en Corn.Corn. Gelder. Hyp.bk 1.2.1613/8.4.1605 P.M. en J.J.W., borg Mintie Wijgers vader. Hyp.bk. mei 1614/2.5.1610 P.M. en J.J.Walingsdr e.l. Vrp. Hyp.bk 21.8./16.4.1620 Wyger Hansen en Tyemck Jans Vrp. dragen over aan Mijntie Wygers en Daam Jans (crediteuren Pyter Mynties en Janck Jans) de brw. v. 23m.236r. op Oost v. Vrp. m. hs en sch. in voegen wij deze landen in 1617 v.d. kopers in koop hadden bekomen.
Hyp.bk 1615/14.6.1600: P.M. en J.J. e.l. Vrp. schuldig aan Crijntie Lenerts weduwe oude Arien Joosten “ons buyrwijff”. Aut. 12.2.1627 Feycke Feyckes dorpr. Vrp. en Gerben Corn. cur. aflezen weesrek

Pyter trouwt voor 1600 op hoogstens 22-jarige leeftijd met de hoogstens 21-jarige Jannichie Jans, dochter van Jan Walings en Mate Damusdr. Jannichie is geboren 1579 of 1580, is overleden in augustus 1628. Jannichie werd hoogstens 48 jaar en 8 maanden.

Zerk Vrp. Aut. 24.4.1623 naam Jauck Jans.

Jannichie was later gehuwd (2) met Syds Doens.

Van Pyter en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Pyters, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1603, is overleden voor vrijdag 23 juli 1655. Jan werd hoogstens 52 jaar.

GJ 1975/28. 1632/3 J.P.M. in k.25S. 2m.33r. en k.28S. 1m.45r. (1629/30 Wijger Douwes), Hyp.bk 3.6.1648/2.4.1647 J.P.M. en Neeltie Luyties e.l. Vrp. Hyp.bk 10.10.1666/1.5.1662 Neeltie L. wed. J.P.M. Vrp.HB22 23.7.1655 Neeltie wed. J.P.M.
MEN weesbk 24.2.1653 Jan Pieter Meinties Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pieters.

Jan trouwt op zaterdag 10 februari 1629 te Vrouwenparochie op ongeveer 26-jarige leeftijd met Neeltie Luyties, dochter van Luitien Joostes en Ariaentje Ariens.

2  Sybren Pyters is geboren rond 1607.

3  Machtel Pyters is geboren rond 1612.

Machtel was gehuwd met Gerryt Jans. Gerryt is overleden voor maandag 24 februari 1653.

MEN weesbk. 24.2.1653 inv. sth. Heyltie Corn. (x Emme Heynsen) te Berl., Jan Pieters Meintes te Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pyters, kleinkk. v. Heyltie Corn.

Generatie V

V-A  Keympe Joostes, zoon van Joost Ariens (IV-A) en Aeffke N., boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 7 augustus 1639.

Bnr 207, 210. 1635 Vrp. Marieng.landen 23m.479r. Aut. 7.8.1639, curator Seerp Matheus OBZ. Aut. 3.3.1628 oom v.d. kinderen van Ariaentie Joostes en Corn. Bartouts. Hyp.bk 23/18.10.1620 e.l. Vrp., Arien Jac. Issel en Maertie Ariens annex.
BP500/49 en 51. Procl.bk 9.10.1627: Keimpe J. c.u. hebben 9.5.1626 pachtrecht overgedragen aan Mijntie Ariens en Baefke Sijmens.
Hyp.bk 31.10/9.10.1627 K.J. en N.W. e.l. Aut. 12.10.1615 cur. kk. Willem Claes en Reynsck Juikedr. (Wass.bk/146). Hyp.bk 14.4.1621/12.6.1615 e.l. OBZ.

Keympe was gehuwd met (?)Neeltie Willems, dochter van Willem Clases en Reyns Juickes. (?)Neeltie is overleden in 1631.

Dagbk. D.J.

Van Keympe en (?)Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Ariaentje Keympes.

Ariaentje trouwt op vrijdag 7 mei 1632 te Gerecht Het Bildt met Joris Hendricks, zoon van Hendrick Joris en Hiltie Cornelis. Joris, wonende te Berlikum.

DG. Aut. 7.8.1639. 2e huwelijk niet zeker. Aut. 9.10.1630 J.H. oom DG van kk. v. Steven Lourens Buyrtie en Syu Hendricks (ovl.).
HB21 19.6.1637 J.H. en Willem Keympes beiden te Belcum vs Popcke Syds, brouwer en herberg. OBZ.

2  Trijntie Keympes.

Trijntie was gehuwd met Wybe Pyers.

3  Willem Keympes, wonende te Berlikum.

HB21 19.6.1637.

4  Aef Keympes, zie VI-A.

5  (?)Jan Keympes, zie VI-B.

V-B  Neel Joostes, dochter van Joost Ariens (IV-A) en Aeffke N., wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 9.12.1636/28.5.1635: Joost Ariens heeft 100 cg besproken aan de armen v. OBZ uit zijn stede billands en Hidde Jans en Aeffke Jans lenen die, N.J. wed. Jan Lenerts OBZ. borg voor dr Aeff x Hidde Jans, onderpand 1/2 mg land van Claes Jans in koop bekomen, gelegen in dezelfde sate, naastl. Hidde Jans landen ten N. en Gerrit Ariens ten Z.
Hyp.bk 29.8.1631/13.7.1626 N.J. wed. Jan Lenerts heeft vordering op Myntie Ariens en Baefke Symens. e.l. OBZ.

Neel was gehuwd met Jan Lenerts van der Mey, kind van Lenert Frans van der Mey en Adriaentyen Claes Barthouts. Jan, wonende te Nieuwebildtzijl, is overleden voor vrijdag 17 februari 1617.

GJ2009/167. Hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611, verkopen en huren terug boerderij gr. 8 mg. in k.14 NwB. Hyp.bk 10.6.1616/7.3.1606 e.l. op Nw Bildt bij de nieuwe zijl. Hyp.bk 10.5.1613/20.1.1612 e.l. Nw Bildt o. St. Ap.: id. 14.3/14.2.1614 J.L. v.d. Mey d’Olde te OBZ. e.l. Hyp.bk 13.7./18.5.1618 olde J.L. v.d Mey genoemd. Hyp.bk 29.8.1631/3.7.1626 de wed.
Recesbk 30.5.1614 Jan Lenerts de Jonge van der Mey; id. 17.2.1617 N.J. wed. L.L. v.d.M.

Van Jan en Neel is een kind bekend:

1  Aefke Jans.

Aefke trouwt op vrijdag 11 juni 1632 te Gerecht Het Bildt waarschijnlijk met waarschijnlijk Hidde Jans. Hidde, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 7 juli 1656.

Hyp.bk 9.12.1636/28.5.1635 zie Neel Joostes. Hyp.bk 4.2.1630 oom van Ewout Jobs. HB22 7.7.1656.

V-C  Ariaentie Joostes, dochter van Joost Ariens (IV-A) en Aeffke N..

Ariaentie trouwt op donderdag 1 augustus 1602 te Vrouwenparochie met Cornelis Bartouts, zoon van Barthout Dircks en Griet Cornelis. Cornelis is overleden voor vrijdag 3 april 1620.

Aut. 3.4.1620 req. Danckert Dircks en Sib. Monsma en andere erven v. Joost Ariens, cur. Tyepcke Bartouts oom. Aut. 31.4.1620 Aefie en 3 onm. brs. en zrs. GJ2009/260. Aut. 31.3.1628 Keimpe Joostes oom. Recesbk 13.5.1616 Cornelis Baerts cur. 2 kk. v. Baerbara Baerts.

Van Cornelis en Ariaentie zijn twee kinderen bekend:

1  Aefke Cornelis is geboren 1602 of 1603.

2  Dirck Cornelis is geboren 1605 of 1606.

V-D  (?)Sew Joostes, dochter van Joost Ariens (IV-A) en Aeffke N..

(?)Sew trouwt op zaterdag 9 september 1628 te Vrouwenparochie met Heert Ariens.

HB34/95v. en 96. 21.6.1652 H.A. cur. kk. Wopke Wopkes bij Berber Jans en van Egbert Sybrens bij Anne Alberts.

Van (?)Sew is een kind bekend:

1  Lisbeth Heerts is gedoopt op donderdag 7 oktober 1649 te Vrouwenparochie.

V-E  (?)Foecke Joostes, zoon van Joost Ariens (IV-A) en Aeffke N..

Aut. 17.2.1612 F.J., Jan Joostes en Lolcke Dircks (ovl., wed. is Neeltie) cur. v. Lambert (ca.20) en Doed (ca 17) Hendricks. Hyp.bk april1613/7.5.1612
Neeltie, Lolcke Dircks wed. en Folck Hendricks haar zuster met F.J. haar man, F.J. was cur. kk. Hendrick Lamberts.
NB 1578 Vrp. Foucke Joestesz. 30 st. LWL80 dd 16.6.1585 rek. door Fuecke Joostes voormond v. Marten Outgers, Stiens, eerst was Heercke Joostes te Hantum voorm. LWL80 11.11.1583 Heercke J. ook cur. v. wkk. v. Hil Joostes, dus Foecke zeer wrsch. niet in dit gezin.

(?)Foecke was gehuwd met Folck Hendricks, dochter van Hendrick Lambarts.

Van (?)Foecke en Folck is een kind bekend:

1  Aecht Foecke Joostes, zie VI-C.

V-F  Jan Jacobs Yssel, zoon van Jacob Cornelis Yssel en Neeltje Ariens (IV-B), is overleden in 1619.

Hyp.bk 10.5.1613/15.4.1611 kopen Mariengaarster land, zowel billand als oudland gr. 32 mg. m. hs van Dirck Jacobs en Ansk Sybolts te Vrp. ( kopers dan o. Hallum). HB procl.bk 1611(32 mg Mariengaaster billand) en 5.1.1619 onder Hallum, de weeskk. blijven op de plaats (43 m.), L.C. nu x Andries Jelckes. Hyp.bk 2.2.1619 Adriaen Jacobs Yssel, oom van de kk. bij Lijsbet Cornelis, broer is Lenert Cornelis, inz. verkoop landen en sch. en d. Hyp.bk 29.4.1620/id. Sytse Sydtses, St. Ap. draagt over een vordering die hij heeft op Lijsbet Corn. wed. Jan Jacobs, nu x Andries Jelkes.

Jan was gehuwd met (?)Lijsbet Cornelis, dochter van Cornelis Lenerts en Dyu Claesdr.

(?)Lijsbet was later gehuwd (2) met Andries Eelckes.

Van Jan en (?)Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Jans Yssel, zie VI-D.

2  Cornelis Jans Yssel, zie VI-E.

3  Neeltie Jans Yssel, zie VI-F.

V-G  Mintie Ariens, zoon van Arien Minties (IV-C), boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 12 maart 1641.

Bnr 208, 252. 1635 11m.487r.,1638 pachter in k.2 NwB., 1640 36m.
Hyp.bk 24.5.1626: M.A. en B.S. e.l. OBZ schuldig aan hun oom Keimpe Syds als curator over Corn. Lenerts, onderpand land gekocht van Keympe Joostes, borg Heyn Ariens; id. 19.8.1649/16.6.1636 e.l. Vrp. sch. a. Douwe Lieuwes en Tryn Sybrens e.l. o. St. Ap.; Id. 1.5.1647/9.2.1647: Arien Mynties en Symen Mynties (veniam aetatis H.v.Fr.) wkk. v. M.A. en B.S. verkopen aan Marten Dirx en Trijntie Clases de bruikw. v. ± 36 mg. land o. Vrp. met hs en sch., de Heerevaart O, Dirck Willems Z., Arien Lenerts W. en Olphert Femmes N.; Mijntie Clases oom en curator.
Id. 27.3.1631: M.A. en B.S. e.l. OBZ kopen van Marichie Damus Frans v.d.Mey wed. Corn. Pyters Leverey en kk., de bruikwaar van 39 mg. billand met eigendom van huis en sch. o.Vrp. ,de Heerevaart of Sijlrijd ten O., wed. Corn.Jans Cambuyr en Claes Jans Cuyck ten Z, de assessor Lenert Cornelis ten W en Dirk Hillebrands landen ten N. voor 625.10.0. per mg. incl. huis etc.
Aut. 12.3.1641: M.A. en B.S. beiden ovl., ooms Heyn Ariens en Jan Symens, cur. Mintie Claeses DG smid te Berlikum, Gerryt Tiercx DG vriend en bloedverwant en Jan Symens DG vriend en bloedverwant.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 138.2.-.

Mintie was gehuwd met Baeffke Symens, kind van Symen N.. Baeffke is overleden voor dinsdag 12 maart 1641.

Van Mintie en Baeffke zijn twee kinderen bekend:

1  Arien Minties is geboren rond 1621.

Bnr 130? 1645/1646 pachter zelfde boerderij als zijn vader, 1655 St. Ap. nr 6 menist. 1655 Vrp. samen met Seerp Matheus nr. 7
Hyp.bk 20.7.1663/2.5.1663: A.M. en E.G. e.l. St. Ap. schuldig aan Claes Lenerts Vrp. als curator over Tieerd Jans 700 cg.
Id. 30/27.10.1665: Arien Wymers en Sijke Hoites e.l. herbergiers OBZ schuldig aan Arien Minties, brouwer te Hallum.

Arien was gehuwd met Ebel Gatzes.

2  Symen Minties is geboren rond 1627.

V-H  Mintie Keimpes, zoon van Keympe Syds en Marichie Mijntjes (IV-D), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 15 mei 1655.

1640 12m. In de Zuidhoek (HB 32/79) Aut. 17.3.1654 en 18.7.1664. HB 35/105v.

Mintie trouwt op maandag 20 februari 1617 (1) met Geertie Jan Ockers, dochter van Jan Ockers en Ariaen Clemensdr.

Gerecht HB.

Van Mintie en Geertie is een kind bekend:

1  Arien Minties.

Mintie was gehuwd (2) met Anna Jans.

Van Mintie en Anna zijn twee kinderen bekend:

2  Jan Minties is geboren 1624 of 1625, zie VI-G.

3  Keimpe Minties is geboren 1632 of 1633.

Aut. 17.3.1654, Jan Minties DG oudere broer, Lenert Keympes DG oom.
Hyp.bk 6.12.1666/22.4.1665: Joost Keympes te Nes en Keimpe Minties te Vrp. schuldig aan Claes Lenerts op ‘t Bildt 200 cg. Hyp.bk 7.2.1667/4.3.1666 K.M. Vrp. en T.H. e.l. sch. a. Evert Clases en Wyts Gerryts e.l. ald. 400 cg.

Keimpe trouwt op donderdag 3 oktober 1658 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Trijntie Harmens.

V-I  Lijsbet Keimpes, dochter van Keympe Syds en Marichie Mijntjes (IV-D), is overleden voor maandag 30 oktober 1634.

Aut. 30.10.1634

Lijsbet was gehuwd met Hendrik Jan Ockers, zoon van Jan Ockers en Ariaen Clemensdr. Hendrik, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1596.

Aut. 30.10.1634 cur. Mintie en Lenert Keimpes, omen en cur. Aut. 10.5.1632 als oom cur. v. kk. v. Jan Ockers (of van J.O. zelf?). Hyp.bk 5.8.1633/26.5.1631 e.l. St. Ap.

Van Hendrik en Lijsbet is een kind bekend:

1  Jan Hendriks is geboren 1625 of 1626.

V-J  Doet Keimpes, dochter van Keympe Syds en Marichie Mijntjes (IV-D), is overleden voor vrijdag 29 april 1639.

Naam kan ook Seet Keimpes zijn (aut.29.4.1639), Mintie en Lenert keijmpes, ooms.

Doet was gehuwd (1) met Tjaard Dircks. Tjaard is overleden voor 1644.

HB 32/22 en 79, 33/125v. en 34/120 weesrek.

Van Tjaard en Doet is een kind bekend:

1  Keimpe Tjaards is geboren 1632 of 1633.

HB 32/79.

Doet was gehuwd (2) met Pieter Martens. Pieter, bakker.

Aut. 29.4.1639 Mintie en Lenert Keympes, ooms cur. HB 32/22 3.7.1644 inv. sth. Marichie Mynties.

Van Pieter en Doet is een kind bekend:

2  Reinouw Pieters is geboren 1636 of 1637.

Weduwe van Cornelis Arjens.

V-K  (?)N Keympes, kind van Keympe Syds en Marichie Mijntjes (IV-D).

(?)N was gehuwd met Sybrant Pieters. Sybrant, boer, wonende te St. Annaparochie.

1547/8 t/m 1574/5 pachter in k.17 15m.518r. (v/h Fr.v.Grombachs landen). 1578 St. Ap.; 1566/7 en 1574/5 in k.18 18m.451r. Sybrant Pieters 3 cg. 1578 Vrp. jonge Sybrant Pieters 3 cg. 1574/5 Jonge S.P. pachter in k.24 Vrp. 4m.535r.; jonge S.P. in k.33 5m.235r (v/h Kempe Syts). Evt. ook in k.34 1574/5 zelfde perceel als Kempe Syts daarvoor, maar er staat (vlgs S.) Jacob Sybr.P.

Van (?)N en Sybrant is een kind bekend:

1  Keympe Sybrants.

Keympe trouwt op donderdag 24 september 1620 te Vrouwenparochie met Maertie Pieters.

V-L  Saes Joostes, dochter van (?)Joost Jan Joostes (IV-E) en Taets Philips.

Niet zeker uit welk huwelijk. HB34/133v. 10.4.1654 sch. en d. S.J. wed. J.D.B. nu x L.W. t.e.z. en Bauke Wimers op Ameland en Andries Jans te Arum, cur.3 kk. v. J.D. en S.J. t.a.z., test. v. Taets Lippes bestemoeder.

Saes trouwt op vrijdag 29 juni 1629 te Vrouwenparochie (1) met Jelle Dirck Barents, zoon van Dirck Baernts. Jelle, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 1 maart 1654.

1640 J.D.B. 10m.
Aut. 1.3.1654. Hyp.bk 25.1.1649 e.l. zdh. Vrp. verhuren land a. Baernt Ruyrds en Rins Epes e.l. Stiens (?). HB21 24.7.1648 Eelcke Jacobs te Stiens vs Bartel Gosses en J.D.B. Vrp.x Saes Joostes, universele erfgen. v. vader Joost Jans. Recesbk 28.2.1648 Jelle Dircks bij de Stienserdijk.

Datum is 1e procl., beiden v. Vrp., patroniem Dirck Beernts.

Van Jelle en Saes zijn vijf kinderen bekend:

1  Lubbrich Jelles.

2  Popck Jelles.

3  Dirck Jelles is geboren 1637 of 1638.

4  Joost Jelles is geboren 1640 of 1641.

5  Jan Jelles is geboren 1647 of 1648.

Saes trouwt op donderdag 12 februari 1654 te Vrouwenparochie (2) met Lourens Wigbolts. Lourens, wonende te Hallum.

Hyp.bk 13.5/12.4.1654 Saes Joostes vr. v. Lourens Wigboldts te Hallum verk. a. Gerrit Aebes Weidman (x Grietie Folckerts) e.l, Vrp. huis en ontr. v. 8½ mg oud billand o. Vrp. a.d. Stienserdijk (Joh. Nammis ten W.), de kopers huurden dit reeds van S.J. en haar wln man J.D.B.
Zie lidm.bk Hallum.

Datum is 1e procl.,hij v. Hallum.

V-M  (?)Romcke Jacobs, zoon van Jacob Jan Joostes (IV-F), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 1 maart 1675.

Bnr 222. 1655 nr. 46 menist, 1670 id.
Aut. 1.3.1675 cur. Trijntie R.: Anne Tiaards DG, oom Oude Leye en Romcke Jans DG, oom Vrp. en Harmen Romckes broer (R). Aut. 28.6.1702 en 11.9.1702 Tr. Romckes innocent, cur. Corn. ‘t Hoen en Jan Romckes, koopm., Harl.

(?)Romcke trouwt op woensdag 6 april 1644 te Vrouwenparochie met Siouckje Jans, dochter van Jan Claeses en Tryntie Romckes.

Bnr 239.

Datum is 1e procl. , getr. te Lwd.

Van (?)Romcke en Siouckje zijn drie kinderen bekend:

1  Rinske Romkes, zie VI-H.

2  Harmen Romckes is geboren rond 1660, zie VI-I.

3  Trijntie Romckes is geboren 1663 of 1664.

Bnr 222. 1698 Vrp. 1/3 nr.28.
HB48/167 22.8.1702 weesrek. Tr. R. bezit 1/3 v. sate van wln Romcke Jacobs gr. 34½ mg a.d. rijdweg op W. v. Vrp, waarvan de wed. v. H.R. en kk. de andere 2 parten toekomen. HB49/198 18.5.1705 rek. d. Corn. ‘t Hoen, huism. OBD o. Vrp. cur. met toezicht v. Jan Romckes Hornstra. HB51/62v. 13.5.1709 id. HB51/322v. 23.1.1711 id. en 332 14.5.1711 sch. en d. Tr. R. ovl. Siouckje Beerts komt 1/5 en de 4 kk. v. Harmen R. 4/5.

V-N  Berber Aerts, dochter van Aert Symens en Grytie Mijnthies (IV-G).

Recesbk 3.11.1649 B.A. wed. Jan Reyners

Berber was gehuwd met Rommert Harmens, zoon van Harmen Jetses en Maycke Sents. Rommert, bakker, wonende te St. Annaparochie en te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 7 november 1619 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 282.1651/id. bakker OBZ staat op vertrek naar Brandenburg. HB21 24.4.1648 bakker te St. Ap. en cur. broer Cent H. Recesbk 22.7.1644 R.H. namens hsvr. mede erfgen. v. Aert Symens.

Van Rommert en Berber is een kind bekend:

1  Harmen Rommerts, bakker, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 17.12.1684/18.6.1681 e.l. kopen huis a.d. smalle zijde Warmoesstr. St. Ap. BPw98.

Harmen trouwt op donderdag 3 oktober 1669 te Goutum met Antie Tabes.

V-O  Symen Aerts, zoon van Aert Symens en Grytie Mijnthies (IV-G), wonende te St. Annaparochie.

HB36/240v. 7.7.1662 S.A. en Here Olpherts omen en cur. kk. v. Pieter Aerts.
Hyp.bk 12./9.10.1649 S.A. en Willemtie Joostes e.l. St. Jp. aan Noordeynde.
Recesbk 12.2.1649 Symen Aerts Cullichie.

Van Symen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Aert Symens is gedoopt op donderdag 12 januari 1617 te St. Annaparochie.

Aert trouwt op donderdag 12 september 1641 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Lijsbeth Jans.

2  Tryn Symens is gedoopt op donderdag 24 oktober 1613 te St. Annaparochie.

3  Jidtje Symens is gedoopt op donderdag 15 januari 1615 te St. Annaparochie.

Symen trouwt op donderdag 17 augustus 1617 te St. Annaparochie (2) met Jannichie Jans.

Van Symen en Jannichie zijn zes kinderen bekend:

4  Fokeltie Symens, zie VI-J.

5  Grietie Symens is gedoopt op woensdag 8 januari 1625 te St. Annaparochie, zie VI-K.

6  Jan Symens is gedoopt op donderdag 11 oktober 1618 te St. Annaparochie.

7  Jelte Symens is gedoopt op donderdag 12 november 1620 te St. Annaparochie.

8  Jan Symens is gedoopt op donderdag 2 maart 1623 te St. Annaparochie.

9  Jan Symens is gedoopt op donderdag 1 juli 1627 te St. Annaparochie.

V-P  Antie Aerts, kind van Aert Symens en Grytie Mijnthies (IV-G), is overleden voor zaterdag 2 december 1679.

Aut. 29.6.1669. HB42/50 2.12.1679 inv. sth. A.A., St. Jp., huis, schuur etc. op Franekerland.

Antie trouwt in 1651 (1) met Heere Olpherts, zoon van Olphert Heeres. Heere, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1663.

Bnr 18. 1638 pachter in k.30 NwB. 1638 samen met Jan Symens pachter k.44 NwB. 1632 pachter Fran. landen 21m.141r. (van Corn.Simens landen) en 4m.450r. (van Jan Jobs landen), 1635 28m.489r. (incl. Fr.land), 1640 25m./ca.6m., 1655 IX (Fr.).1632/3 k.3N.2m.288r.
Aut. 26.1.1664 cur. Waling Cornelis oom. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664: Antie Aerts heef 5 onm. kk. bij H.O., Waling Cornelis (oom) is cur. over de 2 jongste kk. uit 1e huwelijk; A.A. en kk. (allen genoemd) verk. 6 mg land aan Gose Feddrix en Lubbrichie Berents e.l. Nw Bildt
HB37/1v. 26.1.1664 inv. bij Antie Aerts, wed. v. H.O. o. St. Jp ± 6 weken geleden ovl. + namen kk., Symen Aerts cur. kk. 2e huwelijk. HB37/28v. 30.1.1664 sch. en d., totaal 12 kk., Symen Aerts broeder v. Antie A. en Symen Ariens en Jacob Olferts omen. HB38/30 20.8.1667 weesrek., id. HB40/99v. 30.1.1675.
Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 H.O. vrijgezel te St. Jp. leent 1000 cg aan Theunis Gerbrands en Ariaen Corn.dr. HB41/229 18.12.1678 rek. d. Olfert Heres cur. 5 jongste kk. v. H.O. en A.A., Simon Clases stiefv. HB43/38 z.d. (1681) rek. door Olphert Heres.

Heere was eerder gehuwd (1) met Neeltje Gerrits.

Van Heere en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltie Heres is geboren 1655 of 1656, zie VI-L.

2  Grietie Heres is geboren 1657 of 1658.

HB45/184 2.4.1695 genoemd als comaniholder St. Jp.

Grietie trouwt op donderdag 19 februari 1682 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Fedde Dirks Jelgersma, kind van Dirk Feddes en Grietie Sijbrens. Fedde, herbergier, wonende te St. Jacobipaorchie.

Dorprechter Prot. H.W./52 23.10.1683. Vlgs Sannes II/17 Jelgersma. Hyp.bk 7.12./7.9.1684 F.D.Jelgersma, dorpr. St. Jp. en Gr. H. e.l.
Hyp.bk 26.8.1686/id Grietie Heres (x F.D.Jelgersma) en Antie Heres wed. D.D.Jelgersma gest. met ontv. Reyner Claes, onderp. reversael op oud ontv. Jarich Lamberts Wenselaar c.u.

3  Aert Heres, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1659 of 1660.

Bnr 18. BP500/14.

Aert trouwt op donderdag 26 december 1686 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Lijsbeth Dircks.

4  Antie Heres is geboren 1660 of 1661.

Antie trouwt op donderdag 18 januari 1685 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met Dirck Dircks Jelgersma, zoon van Dirk Feddes en Grietie Sijbrens. Dirck, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 26 augustus 1686.

Bij huwelijk timmermansgezel. Hyp.bk 8.7./24.5.1689 A.H. wed. D.D. bakker.
Antie trouwt op vrijdag 27 mei 1689 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (2) met Waling Gerrits van der Mey. Waling, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 4.6.1690/29.7.1689 W.G. en A.H. e.l. Vrp. kopen huis en gortmakerij op OBZ van Corn. Pyters en Neeltie Daems. Vermoedelijk 2e huwelijk van A.H. HB23 6.5.1700 W.G. gortmaker op Vliet te Lwd. Recesbk 16.3.1691 Waling Gerrits v.d.Mey, gorter OBZ.

5  Pieter Heres is geboren 1662 of 1663.

Hyp.bk 20/19.6.1688 woont in huis bij Fedde Dricks en Grietie Heres.

Antie trouwt op donderdag 29 juli 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Symen Clases. Symen, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1670 nr. IX (Fran.land). HB42/146v. 26.5.1680 inv. boedel A.A. (ovl.), wednr S.Cl., Franeker plaats.

Beiden v. St. Jp.

V-Q  Pieter Aerts, zoon van Aert Symens en Grytie Mijnthies (IV-G), wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 8 april 1661.

Bnr 153. Aut. 8.4.1661 cur. Hero Olferts en Symen Aerts, omen. HB36/240v. 7.7.1662 sch. en d. Hyp.bk 27.6.1649/18.2.1647 P.A. en L.B. o. St. Ap. huren van W.v.Haren boerderij op Nw Bildt (24e k. o. St. Ap.) Hyp.bk 28.1.1654/21.4.1653 P.A. en L.B. e.l. St. Ap.

Pieter was gehuwd met Lubbrichie Berents, dochter van Baernt N. en Maertie N.. Lubbrichie is overleden in april 1681.

L.B. is zeer wrsch. geen zr van Jacob Baernts, klopt chronologisch niet. Jelle Dirck Barents heeft wel een dr Lubbrich (hyp.bk 10.4.1654/20.8.1641).
HB42/250 30.4.1681 inv. st. L.Barents e.l. wed. v. P.A., laatst hsvr. v. G.F., alleen verzegeling.
Procl.bk 16.11.1646 L.B. hsvr. v. P.A. verk. 13 m. in k.33 o. St. Jp. aan Dirck Hendricks v.d. Mey en Jantien Eelkes. Procl.bk 26.3.1660 L.B. wed. P.A gebruikt boerderij k.24 St. Ap., E. v. Haren verk. deze aan A.v.Viersen c.s. (Sannes St. Ap. nr 4 NwB).

Lubbrichie was eerder gehuwd (1) met Arien Willem Symens.
Lubbrichie was later gehuwd (3) met Gose Feddricks.

Van Pieter en Lubbrichie zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietie Pieters is geboren 1645 of 1646.

2  Aert Pieters is geboren 1648 of 1649, zie VI-M.

3  Arien Pieters is gedoopt op donderdag 6 april 1651 te St. Annaparochie.

4  Wiger Pieters is gedoopt op donderdag 16 september 1655.

5  Symen Pieters is geboren 1657 of 1658, zie VI-N.

V-R  Neelke Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies (IV-I).

Trouwt tegelijk met zuster Antie: vaders Gerben Cornelis en Jacob Symens.

Neelke trouwt op vrijdag 13 oktober 1628 te het Bildt (Ger.) (1) met Cornelis Jacobs, zoon van Jacob Symens en (?)Jobye Cornelis. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 14 november 1642.

Bij huwelijk genoemd de vaders: Jacob Symens en Gerben Cornelis.
Arien Jacob Symens en Dirck Rienx (oud assessor) curatoren over de kk. inz. nalatenschap Marichie Minties (aut. 28.6.1646. HB 33/1 inv.)
HB21 14.11.1642 wed. te St. Jp.

Vaders: Gerben Corn. en Jacob Symens.

Van Cornelis en Neelke zijn vijf kinderen bekend:

1  Lenert Cornelis.

Aut. 1.12.1662 oom kk Joris Cornelis. Recesbk 2.5.1664 cur. v. Corn. Joris, zijn broeders zoon.
St. Jp. 10.10.1669 Lenert Corn. Vroegrijp wednr. tr. Geertie Pieters Bontemans, beiden v. St. Jp.

2  Joris Cornelis is geboren 1629 of 1630, zie VI-O.

3  Trijntie Cornelis is geboren 1633 of 1634.

4  Antje Cornelis is geboren 1635 of 1636.

5  Gerben Cornelis is geboren 1639 of 1640.

Hyp.bk 6.8.1691/29.8.1689 Dieuke Douwes Doma wed. Gerben Corn. te St. Jp.; huw St. Jp. 6.11.1670 G.C. v. St. Jp. en Dieuke Douwes v. Berlikum (zie GJ 2010/191).

Neelke was gehuwd (2) met Marten Piers. Marten, wonende te St. Jacobiparochie.

V-S  Machtel Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies (IV-I).

Machtel trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht HB met Simen Jacobs, zoon van Jacob Symens en (?)Jobye Cornelis. Simen, wonende te Wier.

HB33/1. Hyp.bk 16.5./3.3.1643. Hyp.bk. 27/13.6.1651 Machteld Gerbrants (x Simen Jacobs) te Wier verk. de bruikw. v. 2½ mg billand, geërfd van haar ouders.

Van Simen en Machtel is een kind bekend:

1  (?)Tietie Symens.

(?)Tietie trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie met Sipke Sijgers. Sipke, smid, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 16.5.1664 Fr.D. ovl., cur. k. Corn.Claes Corn. HB37/43 24.5.1664 inv. bij S.S. mr smid St. Jp., nu hertr., 1e vr. was F.D., kind Antie, Corn. Clasesn cur. HB53v. 11.1.1680 S.S., mr smid St. Jp., geeft verklaring af inz. inbreng van zijn vrouw T.S., o.a. veel zilver en huis te Franeker gekocht door Symen Jacobs.

Sipke was eerder gehuwd (1) met Frouck Douwes.

V-T  Sijtgen Wijgers, dochter van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes.

Sijtgen was gehuwd (1) met Melis Melis, zoon van Melis Harckes en (?)Leentie Pyers. Melis, lakenkoper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1621.

Hyp.bk 21.3.1620/3.2.1617: M.M., lakenkoper en S.W. e.l. St. Ap. schuldig aan Leentie Pyers, wed. Corn.Pyters Cuyck , onze moeder en schoonm.
(Leentie was 1e x getr. m. Melis Harkes). Hyp.bk 23.11.1617 halfbr v. Pieter Corn. Cuyck.
Hyp.bk 13/4.1.1621: Sij Wijgers als moeder en w.voorst. v.h. kk. bij wln Melis Melis, betr. erfenis van Mijntie Wijgers, mijn bestevader; borgen: Leentie Pyers en Neeltie Teunis als resp. (schoon)moeder en bestemoeder (m.z. moeder) van S.W.; get. Danckert Dircx en Jan Sybrands.

Van Melis en Sijtgen is een kind bekend:

1  Melis Melis, bakker, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 14.2.1638/6.1.1644 e.l. OBZ sch. a. Jan Everts te Lwd, vader. Recesbk 24.2.1640 bakker te Vrp.

Melis was gehuwd met Jancke Jans.

Sijtgen was gehuwd (2) met Feicke Tammes, zoon van (?)Tamme Tammes en Auckien Pieters. Feicke, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 3/9.7.1647/? F.T. en Sijke Wijgers e.l. OBZ. Hyp.bk 2.11.1647/? borg is Corn. Feyckes bijz. HB. HB21 21.7.1645 Jan Jansen wagenmaker OBZ. contra Feike Tammes OBZ.

Van Feicke en Sijtgen is een kind bekend:

2  Tamme Feickes, zie VI-P.

V-U  Antie Wijgers, dochter van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes.

Antie was gehuwd met Pieter Cornelis Cuyck, zoon van Cornelis Pieters Cuyck. Pieter, boer en tapper, wonende te Vrouwenparochie, te Leeuwarden en te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 13.11.1623 (blz.133 S.) e.l. van Vrp. thans te L’den, sch. a. Leentie Pyters (m.z. Pyers) te Harlingen, wed. v. Corn. Pyters Cuyck; Hendrick Claes St. Jp.is haar zwager en Lenert en Grytie haar kk. Aut. 23.4.1621 cur v+m/g van Marychie Pyters, req. Gerryt Pyters broer. Hyp.bk 23.11.1617 P.C.K Vrp. is borg voor zijn halfbr. Melis Melis St. Ap. Hyp.bk 17.3.1639 e.l. tappers te OBZ. Recesbk 22.9.1645 Pieter Corn. Kuyck a.d. Nieuwe Zijl.
Hyp.bk 8.5.1620/28.4.1620 e.l. te Vrp. kopen hoekhuis a.d. buren te Vrp. van Pyer Alberts als bestevader en cur. v. d. wkk. v. wln Jan Pyers en wln Trijn Baltis.
Recesbk okt.1649 Lenert Pyters Kuyck.

Van Pieter en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Pieters Cuyck is gedoopt op zondag 2 juni 1630 te Vrouwenparochie.

2  Wijger Pieters Cuyck is gedoopt op zondag 2 juni 1630 te Vrouwenparochie.

3  Abraham Pieters Cuyck is gedoopt op zondag 2 juni 1630 te Vrouwenparochie.

V-V  Thoenke Wijgers, dochter van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes, is overleden op zondag 11 januari 1654 te Vrouwenparochie.

Zerk Vrp.

Thoenke gaat in ondertrouw in februari 1623 te Vrouwenparochie, trouwt te Blija met Cornelis Feyckes, zoon van (?)Feycke Feyckes en Auckie Cornelis Pyrs. Cornelis, boer en schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 6 oktober 1667.

Bnr 218. 1655 nr 14,
Assessor, volmacht, subst.grietman, collecteur bestiaal. Zie GJb 1975/29. Hyp.bk 1.3.1651/21.11.1636 executeur HB verk. land a. Doen Sydsz. en Grietie Lourens.

Cornelis was later gehuwd (2) met Lijsbet Claeses.

Van Cornelis en Thoenke is een kind bekend:

1  Gerben Cornelis is gedoopt op zondag 29 juni 1636 te Vrouwenparochie, zie VI-Q.

V-W  Lijsbet Wijgers, dochter van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes.

Lijsbet trouwt op zaterdag 16 september 1628 te Vrouwenparochie met Arjen Lenerts, zoon van Lenert Adriaens en Armthien Bartouts. Arjen, bakker en koopman, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 14.3.1625 A.L. bakker, stiefbroer cur. v. Abe en Arentie Lenerts, Jan Lenerts broer req. Hyp.bk 9.12.1632/4.6.1631 A.L., koopman en L.W. e.l. Vrp. sch. a. Michiel Bartouts en Neeltie Dircks e.l. Vrp. Aut. .20.6.1617 H.J. ovl., Lyoets wed. Jacob Claesz., grm., cur. Corn.Pyters Leverey oudoom. GJ2009/157. Recesbk 20.11.1648 A.L. koopman te Berl.
Vlgs aut. slechts 1 kind uit 1e huw., de kk. uit 2e huw. zijn allemaal gedoopt in juli 1629.

Arjen was eerder gehuwd (1) met Haesie Jacobs.

Van Arjen en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1  Nieltie Ariens.

2  Wijger Ariens.

3  Haeske Ariens.

4  Lenert Ariens.

V-X  Marichie Wijgers, dochter van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes.

Marichie gaat in ondertrouw op donderdag 4 juni 1626, trouwt te St. Annaparochie met Ebele Sickes.

Dooph. bij kk. Neel Wijgers grm. en Tryn Pieters.

Ebele was eerder gehuwd (1) met Et Riemers.

Van Ebele en Marichie zijn drie kinderen bekend:

1  Orsel Ebeles is gedoopt op donderdag 15 augustus 1630 te St. Annaparochie.

2  Sicke Ebles is gedoopt op donderdag 17 november 1633 te St. Annaparochie, zie VI-R.

3  Ettie Ebeles is gedoopt op donderdag 25 februari 1627 te St. Annaparochie.

V-Y  Romck Wijgers, dochter van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes.

Romck was gehuwd met Doeije Clases. Doeije, wagenaar, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Hyp.bk 5.1.1617/13.10.1616 D.C. St. Jp. en A.C., haar ouders zijn Claes Jacobs en Machtel Leenderts, die heeft hij in de kost besteed.
Hyp.bk 13.5./8.5.1621 D.C. wagenaar St. Ap. en Romck Wijgers e.l. sch. a. Daem Claes St. Ap. 80 cg. wegens koop van 2 paarden en een wagen.
NB niet zeker van wie de eerste 2 kk. kk. zijn en er kunnen kk. geboren zijn in St. Jp. Bij de doop van Wijger is dh Neel Wijges en Romck Doeijes (vr. v. Doeije) is dh. in 1654 bij doop v. Tonis zn v. Wijger Thonis.

Doeije was eerder gehuwd (1) met Anna Claeses.

Van Doeije en Romck zijn zes kinderen bekend:

1  Gaets Doeijes is gedoopt op donderdag 11 oktober 1618 te St. Annaparochie.

Gaets trouwt op donderdag 12 april 1657 te St. Jacobiparochie op 38-jarige leeftijd met Arien Jacobs Fluiter. Arien is overleden voor vrijdag 27 februari 1688.

Procl.bk 27.2.1688 Tziets Egberts wed. Arien Jac. floiter en zn Jacob Ariens verk. 121 r in k. 53 m. huis, aan Egbert Meinardts en Wijke Jans e.l.

Arien was later gehuwd (2) met Tziets Eyberts.

2  Claes Doeijes is gedoopt op donderdag 26 september 1619 te St. Annapaochie.

3  Wijger Doeijes is gedoopt op donderdag 16 september 1621 te St. Annaparochie.

4  Egbert Doeijes is gedoopt op donderdag 25 februari 1627 te St. Annaparochie.

5  Machel Doeijes is gedoopt op donderdag 25 januari 1629 te St. Annaparochie.

6  Frids Doeijes is gedoopt op donderdag 24 april 1631 te St. Annaparochie.

V-Z  Minthie Wijgers, zoon van Wijger Minthies (IV-J) en Neeltie Teeuwes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 248. 1632/3 in k.24N. 1m.450r. en 5m.11r., 1635 6m.463r., 1629/30 in k.25N. 9m.54r. id. in k.28N. totaal ± 19m.(2 perc.). 1629/30 pachter in k.6 NwB. samen met o.a. Lenert Piers en in k.8 id. voor de helft met Willem Dirks en Jan Corn. Comen (coopman?) andere helft.
Hyp.bk 21.8.1620/16.4.1620: Wijger Hansen en Tyemck Jans e.l. Vrp. verkopen aan Mijntie Wijgers en Daem Jans ass. pro se, Pyter Corn. Leverey last hebbende van Marichie Dammisdr zijn moeder, Corn. Corn. Gelder, Abram Minties en Gerben Cornelis voor hen zelf en als cur. over de nagel. weeskk. van Pyter Minties en Jancke Jans, 23 1/2 mg. land + huis, oost van Vrp.

Van Minthie en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Wijger Minthies, zie VI-S.

Generatie VI

VI-A  Aef Keympes, kind van Keympe Joostes (V-A) en (?)Neeltie Willems.

9.6.1651 te Berlikum als weduwe van Hendrick Ariens Isselmonde (hyp.bk HB).
HB 32/110: A.K. wed. H.A.I, geads. met 2 stiefzoons, inz. weesrek. dd 5.12.1645.

Aef was gehuwd met Hendrick Ariens Isselmonde, kind van Arien Jans Isselmonde en (?)Rieme Heredr. Hendrick, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 juni 1639.

Bnr 73. DG. Koopt in 1638 samen met Willem Dirck Ariens land van de Staten v. Frl. 1640 St. Jp. Aefke H.A. wed. buiten 18m.433r.
Aut. 7.3.1624 naam vermeld als Issel.; cur. Pyter en Lenert Corn. Cuyck ooms inz. m/g. Aut. 10.6.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.
HB 32/110: weesrek. 5.12.1645: Aeffke Keympes, wed. Hendrick A.Isselmonde, geads. met haar 2 stiefzonen; Hendrick was cur. over zn v. wln broeder bij Jannichie Claes. Hyp.bk 16.6/31.5.1626 H.A.I. en A.K. e.l. op ‘t Nw Bildt o. St.Jp. sch. a. Olphert Heeres ass. en Lutgardt Hendricks e.l. St. Jp., borg mr Hero Isselmonde, broer.
Hyp.bk HB 2.6./14.5.1651 weduwe Aef Kempedr. te Belkum. Procl.bk 17.1.1648 Aef Keympes wed. Hendrick Ariens koopt 3 m. in k. 31 o. St. Jp. van Jan Hendricks Ysselmonde, Willem Dircks O en koperse Z. en N. Id. 5.11.1649 A.K. wed. H.A. Ysselmonde verk. 12m.433.r. in k. 31 m. huis etc. aan Gerryt Keth, burgemr. Harl.

Hendrick was later gehuwd (2) met (?)Marythie Cornelis Cuyck.

Van Aef en Hendrick zijn vier kinderen bekend:

1  Arien Hendricks Isselmonde is geboren 1623 of 1624.

2  Joost Hendricks Isselmonde is geboren 1628 of 1629.

3  Hendrick Hendricks Isselmonde is geboren 1632 of 1633.

4  Neeltie Hendricks Isselmonde is geboren 1635 of 1636.

VI-B  (?)Jan Keympes, zoon van Keympe Joostes (V-A) en (?)Neeltie Willems, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1632/3 in k.24S 2m., 1629/30 in k.25S. 4m., 1632/3 in k.25 S. 4m., 1629/30 in k. 28S. totaal 18m.579r.(2 perc.), 1635 24m.583r., 1640 J.K. opsichter van dhr Jongestals kavel buiten 27m.
Aut. 23.11.1625 J.K. DG cur. kk Aecht Foecke Joostes. Aut. 21.11.1631 J.D. ovl. Claes en Symon Douwes, omen, cur. kk. (akte doorgeh.).
NB hyp.bk 21.4.1623/30.4.1616 Jan Keympes en Tyall Franses kopen de bruikw. v. ± 19m. land m. hs en sch., naastl. Frans Jobs W. en Danckert Dircks O., Maat Beernts Z., de weg N. van Pyter Eetes en Jobie Jelle Abbes, St. Ap., de verk. hebben de boerderij onlangs gekocht van Feike Joostes (Foecke Joostes?).

(?)Jan was gehuwd (1) met (?)Tyall Fransen, dochter van Frans N..

(?)Jan trouwt op donderdag 25 juni 1620 te Vrouwenparochie (2) met Jantyen Douwes, kind van Douwe Jans en Grietje Martens. Jantyen is overleden voor vrijdag 21 november 1631.

Datum is 1e pr., gehuwd te Finkum.

Van (?)Jan en Jantyen zijn vier kinderen bekend:

1  Douwe Jans is geboren 1620 of 1621.

2  Tryn Jans is geboren 1622 of 1623.

3  Pyer Jans is geboren 1624 of 1625.

4  Jantien Jans is geboren in 1630.

(?)Jan trouwt op vrijdag 31 oktober 1631 te Vrouwenparochie (3) met Frouck Lolckes.

Bij huwelijk van Finkum.

Van (?)Jan en Frouck is een kind bekend:

5  Pier Jans is gedoopt op woensdag 14 januari 1643 te Vrouwenparochie.

VI-C  Aecht Foecke Joostes, dochter van (?)Foecke Joostes (V-E) en Folck Hendricks, is overleden voor zondag 23 november 1625.

Aecht was gehuwd met Cornelis Jans. Cornelis, doodgraver, is overleden voor zondag 23 november 1625.

Aut. 23.11.1625 cur. kk. Jan Keympes DG met de 2 oudste drs.

Van Cornelis en Aecht zijn drie kinderen bekend:

1  Tryn Cornelis is geboren 1606 of 1607.

2  Aeff Cornelis is geboren 1610 of 1611.

3  Hendrick Cornelis is geboren 1616 of 1617.

VI-D  Jacob Jans Yssel, zoon van Jan Jacobs Yssel (V-F) en (?)Lijsbet Cornelis, boer en koopman, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 25 mei 1641.

1640 13m., 1655 Jac.J. Issels kk.1670 id. nr.33.
Aut. 25.5.1641 en 21.8.1645: Sioerd Corn. Gelder, Arjen Teunis Gelder en Corn. Jans Yssel omen, Lijsbet Corn. grootmoeder.
HB32/33 1644 weesrek. en HB36/57 en 69 23.6.1658 Jantie Teunis Ariens.HB36/82 6.7.1658 sch. en d. HB21 22.7.1644 Evert Corn. Gelder (geen echte Gelder maar x Claesie Corn. Gelder) en Corn. Jans Yssel cur. wkk. Jacob Jans Yssel. HB21 11.10.1646 weeskk. v. J.J.Y, koopman Vrp.

Jacob was gehuwd met Jantie Teunis, dochter van Teunis Ariens Gelder.

Van Jacob en Jantie zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jacobs Yssel.

Niet zeker in tekst Jacob Jans maar dat is de vader, in andere rek, (HB36/69) alleen sprake van Neeltie en Dieuwwertie.
Hyp.bk 25.2.1705/22.5.1702 Jacob Jansen Yssel mr brouwer OBZ.

2  Neelke Jacobs Yssel is geboren 1631 of 1632.

HB36/82 6.7.1658 sch. en d., Neeltie nu meerderj., Dieuwertie nog minderj.

Neelke trouwt op donderdag 27 november 1659 te Vrouwenparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Waling Symens, zoon van Symen Ariens (Slim) en Aechie Olpherts. Waling, koopman en brouwer, wonende te Hindeloopen.

Bnr 124. 1698 St. Ap.W.S. de Oude nr. 37 HB22 6.11.1665 brouwer te Hindeloopen. Flor. 1700 38.149, 1708 6.221 nr. Jacob Jans Yssel, de rest gek. d. Hendrick ‘t Hoen.
Hyp.bk 5.6.1673/21.5.1672 W.S. en N.J. e.l. thans te Hindeloopen.

3  Crijntie Jacobs Yssel is geboren 1633 of 1634.

4  Dieuwerke Jacobs Yssel is geboren 1638 of 1639, zie VII-A.

VI-E  Cornelis Jans Yssel, zoon van Jan Jacobs Yssel (V-F) en (?)Lijsbet Cornelis, boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 6 mei 1674.

Bnr 208. 1655 Vrp. nr 10 samen met Boyen Aebes en nr 13, 1670 id. 1698 Jelle, Ate(Aart) en Jacob Corn. v. Yssel nr. 8 t/m1728
HB 34/4 inv. 11.4.1650, Barthout Cornelis cur. kk., sate en landen bewoond door C.J.Y 8.167.-.-.; HB34/55 sch. en d. 22.12.1651.
De kinderen Hiltie en Jan worden gedoopt 24.11.1650 te Vrp. Aut. 11.1.1651 cur. Barthout Corn. oom inz. m/g. Aut. 6.5.1674 C.J. en D.J. ovl., cur. Jan Andries St. Ap., oom en Olfert Fems Vrp., neef. Aut. 31.12.1678 cur. kk. 2e huw. Philips Tiercks (Scheif), wagenmaker OBZ.
HB40/41 6.5.1674 inv. sth. C.J. Y., huism. Vrp., wed. is Ebeltje Fokes. HB41/15v 21.6.1677 rek. d. Jan Andrys, St. Ap. en Olfert Fems, Vrp., Jurjen Jochums, zwager en Beert Corn. (oud) neef. HB41/176v. 2.9.1678 rek. gel. o.a. a. Daem Corn. NBZ. HB42/268v. z.d. (1680?) rek. d. Jelle Corn. Issel, Jan Andrys ovl., id 276v. 27.12.1680 rek. d. Phil.Tiercks als cur.

Cornelis trouwt op maandag 4 juli 1639 te Vrouwenparochie (1) met Ariaentie Walings, dochter van Waling Ariens en Neeltie Hendricks. Ariaentie is overleden voor 1650.

Datum is 1e procl., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Ariaentie zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltie Cornelis Yssel, zie VII-B.

2  Jan Cornelis Yssel, zie VII-C.

3  Aert Cornelis Yssel is gedoopt op vrijdag 21 september 1646 te Vrouwenparochie.

4  Brecht Cornelis Yssel is gedoopt op donderdag 25 november 1649 te Vrouwenparochie.

Brecht trouwt op donderdag 28 november 1675 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Jan Jans. Jan, timmerman, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp.: Jan x Brecht Corn. bel. 26.1.1677, timmerman.

Cornelis trouwt op vrijdag 15 april 1650 te Vrouwenparochie (2) met Dirckie Jelles, dochter van Jelle Dircks en Marytie Aerts. Dirckie is overleden voor zondag 6 mei 1674.

Aut. HvFr 29.2.1640 Dirckie Jelles in 17e jr., cur. Willen Dirck Willems Vrp oom v/z. X Neeltje Clases wed. Dirck Pieters.

Beiden van Vrp.

Van Cornelis en Dirckie zijn zeven kinderen bekend:

5  Jelle Cornelis Yssel, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1650 of 1651, is overleden in 1729. Jelle werd hoogstens 79 jaar.

Bnr 208, 252. 1708/18/28 gebr. 1/2 nr.25 k.2 (in 1708 c.s.). Flor.1700 J.C.Y.c.s. 25.079, 1708 22.441 (nr Beert Boyens 4.038), 1718 22.441.
BP500/49. Hyp.bk 20.2/19.2.1705/1.11.1704 dorpr. Vrp. Aut. 11.3.1696 cur. Mettie Jurjens. Hyp.bk 26.2.1723/2.5.1721 e.l. OBZ. Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715 een vordering op Arjen Claes is overgegaan op Claas Daams, huism. o. Vrp. en Corsie Willem (x Dirk Rinses, huism. o. St. Jp.) als erfenis v. Claes Daems de oude, die weer erfgenaam was van Jelle Corn. Yssel. HB43/352 4.9.1684 inv. sth. A.O. te Vrp. bij OBZ. op verz. v. d. kk. v. Olphert Fems als erfgen.
Lidm. Vrp.

Jelle trouwt op donderdag 7 juli 1678 te Vrouwenparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Aeff Olpherts, dochter van Olphert Femmes en Dirkje Sjoerds. Aeff is gedoopt op zondag 23 augustus 1648 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 4 september 1684. Aeff werd hoogstens 36 jaar en 12 dagen.

In inv. vader komt wel voor Jelle Corn. inz. huwelijksgift vrouw.
Jelle trouwt in december 1709 te St. Annaparochie op hoogstens 59-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Sybrichie Gooses, dochter van Gosse Jacobs en Jannichie Jan Jaspers. Sybrichie is gedoopt in januari 1666 te St. Annaparochie, is overleden in 1733. Sybrichie werd 67 jaar.

6  Ariaentie Cornelis Yssel is gedoopt op donderdag 21 maart 1652 te Vrouwenparochie.

7  Maartie Cornelis Yssel is geboren 1656 of 1657.

Maartie trouwt op dinsdag 19 juli 1678 te Vrouwenprochie op hoogstens 21-jarige leeftijd met Pieter Nannes Fennema ook genaamd Petrus. Pieter, chirurgijn, wonende te Oudebildtzijl.

8  Dirck Cornelis Yssel is gedoopt op donderdag 20 februari 1659 te Vrouwenparochie.

FER 15 f.257 en 269 mr bakker en burger Dokkum.

9  Aert Cornelis Yssel, wonende te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 22 september 1661 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 20.2.1705/1.11.1704 te Lwd.

10  Arjen Cornelis Yssel is gedoopt op zondag 9 augustus 1663 (OS) te Vrouwenparochie.

11  Jacob Cornelis Yssel is geboren 1665 of 1666.

Hyp.bk 20.2.1705/1.11.1704 te Lwd.

Cornelis trouwt op donderdag 29 maart 1668 te Vrouwenparochie (3) met Ybeltje Fokes.

Hij v. vrp., zij v. Wanswerd.

VI-F  Neeltie Jans Yssel, kind van Jan Jacobs Yssel (V-F) en (?)Lijsbet Cornelis.

Neeltie was gehuwd met Sioert Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Cornelis Gelder en Antie Jans. Sioert, boer, wonende te Oudeleye.

1635 Vrp. Marieng.landen 7m.424r. Aut. 25.5.1641 als oom cur. kk v. Jacob Jans Issel en Janckie Tonis (Ariens v. Gelder). HB38/14 1664 of 1669 inz. erfenis Jan Corn. Gelder, de vrouw v. Sjoerd is Neeltie. Aut. 17.3.1664 DG cur. Jannichje Everts. Hyp.bk 2.2.1671/1.5.1666 S.C.G. en Neeltie Jans e.l. Oude Leye o. Hallum

Van Sioert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Sjoerds Gelder, zie VII-D.

2  Neeltie Sjoerds Gelder, zie VII-E.

VI-G  Jan Minties, zoon van Mintie Keimpes (V-H) en Anna Jans, graankoper, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1624 of 1625.

DG. Aut. 18.7.1664: dr Maertie geb. 1651/1652, Arien en Kempo Mynties, ooms, cur. Hendrick Jans v.d. Mey.
Aut. 5.7.1641 Anna Jans sterkt haar zoon Jan Minties, 16 jr, cur. Bastiaen Philips, oom (ook gen. B. Tyls). HB 37/34 inv. 18.7.1664.
HB37/34v 28.7.1664 sch. en d. Maertie Ulbes wed. J.M. (en haar kk.) gesterkt met Hylcke Tiaerds t.e..z. en Hendrick Jan Philips (oom) en Maertie Jans t.a.z.
HB22 24.9.1666 Jan Mynties, kuermr der hinxten vs Jan Tevis, hinxteman Vrp.

Jan trouwt rond 1650 op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met Trijntie Reyners, dochter van Reyner Scheltes en Maertie Lourens.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1  Maertie Jans is geboren 1651 of 1652.

Jan was gehuwd (2) met Maertie Ulbes.

VI-H  Rinske Romkes, dochter van (?)Romcke Jacobs (V-M) en Siouckje Jans.

Rinske trouwt op donderdag 12 april 1674 te Vrouwenparochie met Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in mei 1724.

Bnr 201, 206, 221. 1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.
Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans. Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.
Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.

Beert was later gehuwd (2) met Hiltie Ariens Gelder.
Beert was later gehuwd (3) met Antie Hendricks.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoukje Beerts is gedoopt op donderdag 15 oktober 1676 te Vrouwenparochie, zie VII-F.

2  Boyen Beerts is gedoopt op donderdag 16 december 1677 te Vrouwenparochie.

3  Willemke Beerts is gedoopt op dinsdag 22 april 1681.

Dopeling ovl.

VI-I  Harmen Romckes, zoon van (?)Romcke Jacobs (V-M) en Siouckje Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1660, is overleden voor woensdag 25 oktober 1702. Harmen werd hoogstens 42 jaar.

Bnr 222. 1698 Vrp. Harmen en Trijntje Romkes en Corn. ‘t Hoen de Jonge n.u. elk 1/3 nr.28, 1708 H.R. kk. 2/3 Trijntie R. 1/3 Flor. 1700 37.434, 1708 de kk. id., 1718 Jacob Joh. n.u. en voorkind 1/2, Nuttert Jacobs n.u. 1/4 en Gosse Heisma n.u. 1/4.
Aut. 25.2.1707 cur. kk. Louw Martens, neef, huisman o. Berlikum. Aut. 25.10.1702 was cur. kk. Sybren Reiners. HB48/167 22.8.1702 rek. d. Aafke Scheltes wed. H.R., deze was cur. Tryntie R., Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge is nu cur. HB50/125 25.2.1707 inv. sth. e.l. Vrp., Dieuke Louws, wed. Schelte Jacobs grm. en cur. en Louw Martens, huism. o. Berl. HB51/1 19.10.1708 rek. d. Louw Martens, huisman o. Men. HB52/154 21.3.1712 id L.M. o. Berlikum. HB52/256 21.9.1713 id., HB54/209 10.10.1717 rek. inz. Imckje H.

Harmen trouwt op woensdag 27 maart 1686 te Vrouwenparochie op ongeveer 26-jarige leeftijd met Aafke Scheltes, dochter van Schelte Jacobs en Dieucke Lous.

Wrsch. Jacob Scheltes een broer, hij tekent de weesrek.(HB48/167 22.8.1702).

Beiden v. Vrp.

Van Harmen en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Rimkje Harmens is geboren 1686 of 1687.

2  Antie Harmens is geboren 1691 of 1692, zie VII-G.

3  Sjoukje Harmens is geboren 1692 of 1693, zie VII-H.

4  Imkje Harmens Hornstra is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 5.11.1731/7.5.1728 e.l. Ternaard verk. 1/4 van sate met 37 1/2 mg oud gep. billand tussen Vrp en St. Ap. aan Jac. Joh. en Antie Harmens zuster en zwager.

Imkje trouwt op zondag 27 februari 1718 te Dokkum op hoogstens 18-jarige leeftijd met Nuttert Jacobs Banga. Nuttert, wonende te Ternaard.

Bnr 222.

VI-J  Fokeltie Symens, dochter van Symen Aerts (V-O) en Jannichie Jans, is overleden voor vrijdag 23 oktober 1665.

Fokeltie was gehuwd met Claes Lourens.

HB37/115 23.10.1665 sch. en d. Symen Aerts bestev. v. Lourens Claes 2 jr k. v. wln Fokeltie Symens bij Claes Lourens t.e.z. en Cl. L. t.a.z.

Claes was later gehuwd (2) met Sytske Harmens.

Van Claes en Fokeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Jancke Clases, zie VII-I.

2  (?)Simen Clases, zie VII-J.

3  Lourens Clases is geboren 1662 of 1663, zie VII-K.

VI-K  Grietie Symens, dochter van Symen Aerts (V-O) en Jannichie Jans, is gedoopt op woensdag 8 januari 1625 te St. Annaparochie.

Grietie was gehuwd met Cornelis Martens.

HB36/92 28.2.1659 sch. en d. C.M. wever (?) St. Ap. t.e.z. en Jelte Symens, oom en cur. v. Marten Cornelis wk. v. Grijtie Symens bij req.; Symen Aerts bestevader.

Van Cornelis en Grietie is een kind bekend:

1  Marten Cornelis.

VI-L  Neeltie Heres, dochter van Heere Olpherts of Antie Aerts (V-P), is geboren 1655 of 1656.

Bij 1e huwelijk patroniem Here Olpherts, maar niet genoemd in akte in hyp.bk.

Neeltie was gehuwd (1) met Arien Popkes, zoon van Popke Sydses en Anna Gerrits. Arien, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 8 oktober 1680.

Aut. 8.10.1680, N.H. x Jacob Louws. HB41/258 27.5.1679 Sioerd Walings Isel, aangeh. oom wordt cur. wk., oud 20 w. HB42/147v. 8.9.1680 sch. en d. Simon Popkes oom en cur. Hero Ariens, N.H. nu x Jac. Louws.

Van Arien en Neeltie is een kind bekend:

1  Hero Ariens is gedoopt op donderdag 2 februari 1679 te St. Annaparochie.

Neeltie trouwt op donderdag 13 juli 1651 te St. Jacobiparochie hoogstens prenataal (2) met Jan Jobs.

Bij huwelijk snijdergezel.

Beiden van St. Jp.

Neeltie trouwt op donderdag 15 februari 1680 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (3) met Jacob Louws, zoon van Louw Jacobs en N Harrents. Jacob, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij 1e huwelijk timmerman, ook brouwer. Hyp.bk 14/11.6.1676 Louw Jacobs en Jacob Lous (zn) beiden timmerlieden en houtkopers te St. Jp.
HB42/103 18.5.1680 inv. sth. Jobpie jans; Gerben Jans, ontv. wordt cur. v.d. kk., J.L. nu x N.H.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Jopie Jans.

Beiden v. St. Jp. weduwnr en wed.

VI-M  Aert Pieters, zoon van Pieter Aerts (V-Q) en Lubbrichie Berents, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1648 of 1649.

HB36/240v. kwiteert zijn cur. dd. 13.10.1672. HB23 24.12.1688 hsm. NwB o. Vrp.

Aert trouwt op woensdag 14 februari 1680 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits of Gosse Joris.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1  Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 augustus 1685.

2  Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 december 1689 te Vrouwenparochie.

3  Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 november 1695 te Vrouwenparochie.

VI-N  Symen Pieters, zoon van Pieter Aerts (V-Q) en Lubbrichie Berents, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 21 januari 1732. Symen werd hoogstens 74 jaar en 21 dagen.

Bnr 153, 156, 161? 1708 St. Jp. gebr. 5m.330r. in nr.39 k.30, 1718 eigenr en gebr.1708 St. Ap. gebr. nr. 13 k.24 (wrsch. geheel), 1718/28 id.
Hyp.bk 12/1.3.1719 e.l., huism. NBD o. St. Ap. Hyp.bk 30.6.1713/12.9.1701 e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. bij de wijde steeg van Dirck Corn., mr bakker. Procl.bk 24.4.1713 huurder boerderij NwB o. St. Ap. gr.28m.373 r. eigen aan fa, v. Beyma en deels H.Baerdt v. Sminia. Procl.bk 19.1.1722 W.v. Haren koopt deze boerderij (kohier nr. 13).
Procl.bk 17.10.1729 Symon Pieters en Jannigje Lenerts (!) e.l. NwB. o. St. Ap. verk. 6 m. NwB. o. St. Jp., genaamd ‘t Stekelbos aan de wed. W. v. Haren. HB36/240v. kwiteert cur. dd. 21.4.1683. HB23 21.2.1691 op NwB o. St. Ap. Hyp.bk 4.11.1693/21.1.1683/12.9.1685 huurt plaats op NwB (k.24) gr. 28 1/2 mg. o. St. Ap. v. fam. V.Vierssen, Gosse Feddriks is laatste huurder.
Recesbk 21.1.1732 W. v. Haren c.s. zeggen huur op van sate en landen aan Jannichie Ritskes wed. Simon Pieters.

Symen was gehuwd (1) met Doetie Pieters, dochter van Pieter Clases en Jacobje Jans. Doetie is gedoopt op dinsdag 29 januari 1658 te St. Annaparochie.

Van Symen en Doetie zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Symens is gedoopt op maandag 4 juni 1685 te St. Annaparochie.

2  Lubbrechie Symens is gedoopt op dinsdag 13 juli 1694 te St. Annaparochie.

Symen trouwt op donderdag 17 oktober 1697 te St. Annaparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 18-jarige Aechie Ariens, dochter van Arien Barthouts en Antie Gerbens. Aechie is geboren 1678 of 1679.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Symen en Aechie is een kind bekend:

3  Antie Symens is gedoopt op donderdag 5 maart 1699 te St. Annaparochie.

Symen trouwt op zondag 23 januari 1701 te St. Annaparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd (3) met Jannetje Ritskes, dochter van Ritske Innes en (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden.

Beiden v. St. Ap.

Van Symen en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

4  Tettie Symens is gedoopt op zondag 12 november 1702 te St. Annaparochie.

5  Pieter Symens is gedoopt op zondag 13 december 1705 te St. Annaparochie.

6  Arjen Symens is gedoopt op zondag 25 december 1707 te St. Annaparochie.

7  Grietje Symens is gedoopt op zondag 19 januari 1710 te St. Annaparochoe.

8  Aachje Symens is gedoopt op zondag 25 maart 1714 te St. Annaparochie.

9  Ritske Symens is gedoopt op woensdag 9 juni 1717 te St. Annaparochie, zie VII-L.

VI-O  Joris Cornelis, zoon van Cornelis Jacobs en Neelke Gerbens (V-R), boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630.

1655 nr 36 menist.
HB33/115v. Aut. 12.5.1655 Em Aerts wed. Rienck Jans gr.v., cur. Beernt Jacobs en Beert Dames, beiden St. Ap. HB35/21 17.3.1655 inv. bij JC, T.T. is ovl. HB36/177 1.5.1661 sch. en d. J.C. tr 2e x. HB36/265 4.5.1663 deling v. obligaties en cred. tussen Jan en Trijntie Rienx, Boyen Abes en Ritske Jans cur. kk. Aut. 12.5.1655 en 15.6. en 1.12. en 24.12.1662 cur. Gerrit Arjen Jacobs DG, Lenert Cornelis oom en Romke Teitsma DG mr chirurgijn.
Hyp.bk 5.5.1654/7.5.1650 e.l. o. St. Jp. sch. a. Ane Corn. bakker en Maek Corn. e.l. OBZ 900 cg. HB37/34 12.7.1664 J.C. cur. kk Gaatse Romckes en Hylck Clases te NBZ de kk. Jan en Trijntje komen niet voor in test. v. grm. Em Aerts en van hun tante Trijntie Riencks. Aut. 28.6.1664 dan te NBZ en cur. kk. Gaatse Romckes NBZ HB22 13.5.1671 J.C. en Tr.T. e.l. Vrp. en 1.6.1671 te Pietersbierum. HB22 23.7.1666 Joris Corn. x Tr.T. e.l. vs erven Claes Jans.
MEN weesbk 14.6.1669 Claas Jans brouwer Berl. wordt voogd v. Geiske (in 10e jr., dr v. J.C. en Neeltie Cornelis (geen woonplaats vermeld), grm. is Neel Gerbens laatst wed. v. Marten Piers te St. Jp.

Joris was gehuwd (1) met Tietie Riencks, dochter van Rienck Jans en Emke Aerts. Tietie is overleden voor 1655.

HB21 21.7.1645 Tiedke Riencks.

Van Joris en Tietie zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Jan Joris.

J.J. en Jetske J. komen voor in weesrek. inz. kk. Pieter Reiners.

(?)Jan was gehuwd met Jetske Jans, dochter van Jan Hendricks en Tziets Reiners. Jetske is geboren 1658 of 1659.

2  (?)Trijntje Joris.

3  Rienck Joris is geboren 1645 of 1646.

Vlgs aut. 16.6.1662 14 jr en vlgs aut. 1.12.1662 in ‘t 18e jr.

4  Cornelis Joris is geboren 1650 of 1651, zie VII-M.

Joris was gehuwd (2) met Neeltje Cornelis.

Van Joris en Neeltje is een kind bekend:

5  Geiske Joris is geboren 1659 of 1660.

Joris was gehuwd (3) met Trijntie Tiepckes.

VI-P  Tamme Feickes, zoon van Feicke Tammes en Sijtgen Wijgers (V-T), bakker, wonende te Oudebildtzijl.

HvFr. 17.7.1647 T.F., geëmancipeerd kind OBZ, bakker, vader F.T. Hyp.bk 12.6.1650 (blz.9 S.), cur. Lijsbet waren Arien Corn. en Gerrit Aebes (broer), de erfgen. v. haar ouders hebben plaats verkocht aan Jan Heres.

Tamme trouwt op donderdag 28 oktober 1649 te Vrouwenparochie met de hoogstens 23-jarige Lijsbet Abes, dochter van Aebe Gerrits en Jannichie Cornelis. Lijsbet is geboren 1625 of 1626.

HB34/60v. 19.6.1651 rek. door Arien Corn. Lenerts cur. Lijsbet Ebes (x Tamme Feickes).

Datum is 1e procl. b.v. Vrp. NB op 6.4.1647 ook 1e procl. met opmerking “oppositie gevallen”, hij dan van OBZ, zij v. Vrp.

Van Tamme en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  Jannichie Tammes, zie VII-N.

2  (?)Geertie Tammes, zie VII-O.

3  Dieucke Tammes is gedoopt op donderdag 19 oktober 1651 te Vrouwenparochie.

Dieucke trouwt op donderdag 14 december 1690 te Vrouwenparochie op 39-jarige leeftijd met de 50-jarige Claas Jeltes, zoon van Jelte Jans en Sybrich Ariens. Claas, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op dinsdag 28 augustus 1640 aldaar.

Claas was eerder gehuwd (1) met Meinu Douwes.

VI-Q  Gerben Cornelis, zoon van Cornelis Feyckes en Thoenke Wijgers (V-V), boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 29 juni 1636 aldaar.

Bnr 218. 1670 nr.14 en 29.1698/1708 nr.9. Flor. 1700/08 53.456, 1718 verdeeld a.v.: Jan Gerrit Innes 14.425, Jan Gerbens c.s. 19.163, Pieter Arjens 10.086, Feycke Hendricks 9.382.
Zie gen. Dokter GJ 1975/31 Hyp.bk 29.4.1692/25.5.1680/11.5.1691 e.l. Vrp. sch. a. Lijsbet Jans wed. Dirck Jans, zr en schoonzr. HB23 24.7.1676 Gerben Corn. universele erfgen. v. vader Corn. Feyckes, die crediteur was v. Claes Everts.

Gerben was gehuwd met Antie Jans Gelder, dochter van Lijsbeth Romkes of Jan Cornelis Gelder.

Van Gerben en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltje Gerbens, zie VII-P.

2  Feike Gerbens, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 44, 219. 1728 St. Jp. F.G. n.u. 1/4 nr. 25. 1718/1728 Vrp. met Jan Gerbens nr.4. Flor. 1708 met Jan Clasen 12.145 van wed. Olphert Arjens, 1718 12.145 met Jan Gerbens.
Geen kinderen (GJ 1975/33). Bijzitter. Vlgs aut. 20.1.1701 huisman te St. Jp., maar vlgs GJ te Vrouwenparochie. Hyp.bk 3.1.1722/15.6.1713 e.l. St. Jp.
HB50/1 21.12.1705 cur. Feyckje dr. v. Jan Ariens Kuycken en Ymckje Gabbes.

Feike trouwt op donderdag 30 januari 1698 te Vrouwenparochie met de 41-jarige Bauckie Clases, dochter van Claes Lenerts en Bauckie Jans. Bauckie is gedoopt op donderdag 27 april 1656 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 29 december 1730. Bauckie werd hoogstens 74 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

HB58/283 29.12.1730 inv. sth. B.Cl. wed. F.G. bijzitter te Vrp.; in de boedel een zilveren beker met letters C.L. B.I. 1639 en id. met : Steven Willems en Jannichje baard versint eer gij begint en Dirk Stevens en Froukje Johanna (is Fr. Johannes Papma).

Bauckie was eerder gehuwd (1) met Jan Gerbens Verlaen.

3  Jan Gerbens, zie VII-Q.

4  Teuntje Gerbens is gedoopt op donderdag 21 februari 1669 te Vrouwenparochie, zie VII-R.

5  Lijsbet Gerbens is gedoopt op zondag 24 december 1673 te Vrouwenparochie, zie VII-S.

VI-R  Sicke Ebles, zoon van Ebele Sickes en Marichie Wijgers (V-X), is gedoopt op donderdag 17 november 1633 te St. Annaparochie.

Oom kk. Riemer Ebles.

Sicke trouwt op vrijdag 1 januari 1655 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met Frouck Rienses.

Hij v. St. Ap., zij v. Ferwerd.

Van Sicke en Frouck zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Sickes is gedoopt op vrijdag 31 december 1655 te St. Annaparochie.

2  Neeltje Sickes is gedoopt op donderdag 31 juli 1659 te St. Annaparochie.

BP wand.102.

VI-S  Wijger Minthies, zoon van Minthie Wijgers (V-Z), boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 216. 1629/30 in k.28 N. 21m.328r. en S. 1m.458r. (S. stemnr.34).

Van Wijger en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  (?)Myntie Wijgers.

Procl.bk 6.11.1671 Gijsbert Danjels en M.W. b.b. en c. op huis te OBZ, gek. v. Fokel Lieuwes wed. Jelle Ruurds.

Generatie VII

VII-A  Dieuwerke Jacobs Yssel, dochter van Jacob Jans Yssel (VI-D) en Jantie Teunis, is geboren 1638 of 1639.

Dieuwerke trouwt op zaterdag 22 juli 1662 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (1) met Jan Cornelis Yssel, zie VII-C.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Dieuwerke is een kind bekend:

1  Jacob Jans Yssel, wonende te Hallum en te Oudebildtzijl, is geboren 1664 of 1665.

Flor. 1708 van Phil. Tjercks 6.221 bij van Waling Symons de Oude 6.221, samen 12.443, 1718 id.
Hyp.bk 17.4.1729/10.7.1723 te Hallum. Procl.bk 29.11.1706 verk. huis m brouwerij op Zuid v. OBZ aan Hendrick Danckerts. Recesbk. 1.3.1706 erfgen. v. moeder Dieuwertie Jacobs en 15.3.1706 mr.brouwer OBZ. Lidm. Vrp. bel. 29.1.1697. lidm.14.9.1707, uit, brouwer.
FER 85 coll.bk f. 7v. 9.1.1728 Jacob Jans van Yssel, Hallum erfgen. v. hsvr. Janke Sybrands.

Jacob was gehuwd (1) met Janke Sybrands.
Jacob trouwt op donderdag 23 juni 1689 te Vrouwenparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (2) met Neeltie Gerrits.

Misschien zuster van Arjaantie vr. v. Jan Tiercks Kuiken.

Dieuwerke trouwt op vrijdag 12 oktober 1674 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 35-jarige leeftijd (2) met Philips Tiercks Scheif, zoon van (?)Tierck Gerryts en Maet Philips Scheyff. Philips, wagenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 1 maart 1706.

Flor. 1700 6.221.
Hyp.bk 19.8.1674/30.4.1667 vrijgezel en wagenmaker te OBZ, HB40/72 26.8.1674 inv. bij Ph.T. nu x Dieuwerke Jacobs, wed. Jan Corn. Isel, gest. m. Corn. Clasen zijn oom. Recesbk 1.3.1706 Ph. Tj. Kuiken, broer Jan Tj. K. is zijn erfgenaam ex. test.

Beiden van Vrp.

VII-B  Hiltie Cornelis Yssel, dochter van Cornelis Jans Yssel (VI-E) en Ariaentie Walings.

Hiltie trouwt op donderdag 8 juni 1662 te Vrouwenparochie met de hoogstens 22-jarige Jurrien Jochums, zoon van Jochum Jochums en Mettie Jurjens. Jurrien, wonende te Marrum, is geboren 1639 of 1640.

HB40/75 26.8.1674 J.J. te Marrum, oom vkk. v. Jan Corn. Yssel.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Jurrien en Hiltie is een kind bekend:

1  Mettie Jurriens, zie VIII-A.

VII-C  Jan Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel (VI-E) en Ariaentie Walings, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 november 1674.

Aut. 9.11.1674 cur. Bartout Cornelis oud-oom en Jurrien Jochums, oom te Marrum. HB40/75 26.8.1674 inv. sth. J.C.Y OBZ., wed D.J. nu x Philips Tiercks, Jurjen Jochums, Marrum en Jan Andries, St. Ap., ooms v. wk.
HB23 12.10.1685 te St. Ap.

Jan trouwt op zaterdag 22 juli 1662 te Vrouwenparochie met de hoogstens 23-jarige Dieuwerke Jacobs Yssel, zie VII-A.

VII-D  Antie Sjoerds Gelder, dochter van Neeltie Jans Yssel (VI-F) of Sioert Cornelis Gelder.

Antie trouwt op donderdag 9 mei 1669 te Finkum met Cornelis Sipckes. Cornelis, wonende te Oudelye.

Hyp.bk 30.8.1726/21.5.1714 C.S. te O.L. verk. 2 mg oud gep. billand, Jan Corn. erfgenaam.

Beiden v. Oudeleye.

Van Cornelis en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Cornelis.

Lidm. Vrp. 1707 Jan Corn. Sipckes, bakker, uit.

2  Cornelis Cornelis is gedoopt op donderdag 17 september 1676 te Finkum.

3  Neeltie Cornelis is gedoopt op woensdag 24 april 1680 te Hijum.

VII-E  Neeltie Sjoerds Gelder, dochter van Neeltie Jans Yssel (VI-F) of Sioert Cornelis Gelder.

Neeltie trouwt op maandag 22 december 1664 te Gerecht Leeuwarderadeel (1) met Arien Gerrits ook genaamd de Olde, kind van Gerryt Ariens en Tryn Ariens.

NB omstreeks dezelfde tijd ook huwwelijk van A.G uit Britsum met een Neeltje Sjoerds v. Hallum.

Hij v. Finkum, zij v. Hallum.

Neeltie trouwt op maandag 26 februari 1674 te Gerecht Leeuwarderadeel (2) met Theunis Riencks, zoon van Rienck N..

FER 15 f.239v. febr./mrt 1702 T.R. en mr Joannes Cronenburgh op de Leye o. Hallum kopen 17 pm land op de Leye o. Hallum bij T.R. gebruikt.
MEN weesbk 16.5.1688 weesrek. door Th.R. hsm. op de Leye inz. wkk. Arjen Riencks en Maaike Jans, Dronrijp.

Datum is 3e procl., hij v. Finkum, zij v. Oudeleye o. Hallum.

Van Theunis en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Theunis is gedoopt op dinsdag 3 november 1676 te Hijum, zie VIII-B.

2  Neeltie Theunis is gedoopt op donderdag 28 september 1679 te Finkum.

3  Arjen Theunis is gedoopt op donderdag 29 januari 1682 te Finkum/ Hijum.

VII-F  Sjoukje Beerts, dochter van Beert Boyens en Rinske Romkes (VI-H), is gedoopt op donderdag 15 oktober 1676 te Vrouwenparochie.

Bij huwelijk van Vrp.

Sjoukje trouwt op donderdag 5 januari 1696 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Cornelis Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren 1667 of 1668, is overleden voor 1718. Cornelis werd hoogstens 51 jaar.

Bnr 126, 201, 222, 245. 1698 Vrp. nr.20 (zelfde als 1670 nr.34 Gerrit Aebes wed. en erven? Dit zou aanwijzing zijn dat Boyen Abes een broer is v. G.Aebes), 1698 Vrp. Corn. ‘t Hoen de Jonge n.u. nr.28. 1708 Vrp. gebr. nr I. en XIII en 1/2 nr.17 k.10., 1718 de wed. 1/2 nr. 17 k.10.1718/28/38 St. Ap. de wed. en kkk. nr.23 (1738 eigenr en gebr.) Flor.1700 Cornelis ‘t Hoen 23.260, 1708 nu op Feycke Hendricks 23.260. flor. 1708/18 Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge 4.187.
Hyp.bk 24.5./24.1.1714 e.l. huisl. OBD Vrp. kopen nieuw winkelhuis etc. te OBZ op Westend v.d. dijjk. Aut. 28.6.1702 en 11.9.1702 cur. Trijntie Romckes innocent.
Recesbk 25.2.1737 Sj.B. wed. Corn. ‘t H. met kk. Rimkje (?) en Antje op Zuid v. St. Ap.
FER 17 f.14 1.2.1713 Corn. Hoen oud ontv. Vrp koopt samen met Meinert Jans, Hendrick Danckerts en Willem Gerrits land op Nw Monnikebildt o. Hallum.

Van Cornelis en Sjoukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Boyen Cornelis ‘t Hoen, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.7.1631/26.12.1730 kerk- en armvoogd St. Ap.

2  Antje Cornelis ‘t Hoen.

Bnr 126. 1748 St. Ap. eigenr 1/2 nr.23, gebr. Steven Daams.

Antje trouwt op dinsdag 12 april 1735 te St. Annaparochie met Cornelis Peysel.

3  Rinsje Cornelis ‘t Hoen.

Rinsje trouwt op zondag 10 mei 1739 te St. Annaparochie met Steven Daams, zoon van Daam Walings Proost en Hendrikje Stevens. Steven, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 20, 117, 126. 1738 gebr. nr.18. k.19 en nr. 41.1748 gebr. nr.II en eigenr en gebr. totaal 17m.232r. in nr.28 k.41 (k.41 zonder huisinge), eigenr n.u. voor 1/2 en gebr. geheel nr.23 53 1/2 m. m. hs en sch.1758 gebr. nr. II (de oostelijkste tegen de Kadal). 1758 eigenr met Antje ‘t Hoen en gebr. nr.23.
Bijzitter. Aut. 22.2.1747 St.D. is cur. kk. Cornelis Aris en wordt genoemd beh. neef.
Vlgs stamboom Lont is Steven een zn uit 1e huw.

Steven was eerder gehuwd (1) met Neeltje Ariens.

4  Hendrick Cornelis ‘t Hoen is gedoopt op donderdag 23 januari 1698 te St. Annaparochie.

5  Minkje Cornelis ‘t Hoen is gedoopt op donderdag 14 mei 1699 te St. Annaparochie.

Ook Menkje.

Minkje trouwt op zondag 3 mei 1722 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met Jarich Abelius Schenkius, zoon van Abelus Schenkius en Antie Jarichs. Jarich, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1753.

Recesbk 15.6.1722 en 28.5.1740 mr. brouwer te St. Jp. Procl.bk 29.1.1753 Pyter Sjoerds (Wassenaar en schoonzn v. J.A.S.) b.b. en c. op huis met brouwerij op het West v. St. Jp.,, Jarich Abelius wed. ten N.

Jarich was later gehuwd (2) met Sjoukje Tjalkes.

VII-G  Antie Harmens, dochter van Harmen Romckes (VI-I) en Aafke Scheltes, is geboren 1691 of 1692, is overleden in 1738. Antie werd hoogstens 47 jaar.

Lidm. Vrp. d. op bel. 12.8.1712.

Antie trouwt op donderdag 28 mei 1711 te St. Annaparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Freerck Buwes, zoon van Bouwe Folckerts en Willemke Freercks. Freerck, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 14 september 1684 te St. Annaparochie, is overleden in 1715. Freerck werd 31 jaar.

Ut. 10.6.1717 F.B. ovl.. Aut. 27.10.1717 Bouwe Folckerts huism. o. Vrp. grv. Aut. 21.12.1729. HB54/128 14.6.1717 inv. en sch. en d. A.H. wed. Freerk Douwes (m.z.Bouwes), huism. Vrp., nu x Jac. Joh., Jelle Corn. Yssel cur. v. Harmen Freerks; sate oud gep. land gr.37½ mg o. Vrp. a.d. Middelweg, 1/4 was v. A.H., 1/4 aangek. en de rest a.d. zusters v. Antje.
Lidm. Vrp.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Freerck en Antie is een kind bekend:

1  Harmen Freerks, snikschipper en boer, is gedoopt op zondag 11 december 1712 te Vrouwenparochie.

Bnr 131, 222. 1738 St. Ap. met Freerk Reiners eignr en alleen gebr. nr.24. 1738 Vrp. eigenr en gebr. 1/4 nr.28.
1749 St. Jp. sniksch. vrijgezel 1p 11.19.0.

Harmen trouwt op zondag 26 juli 1750 te St. Annaparochie op 37-jarige leeftijd met Fokeltje Arjens.

Antie trouwt op donderdag 6 mei 1717 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Jacob Johannes, zoon van Johannes Jacobs en Geertie Ritskes. Jacob, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 juli 1736.

Bnr 149, 222. 1718 Vrp. nom.ux en voorkind 1/2 nr. 28,1728 Jacob Joh. pro se en n.u. 3/4 nr.28 en Gosse Heisma wegens zijn kk. 1/4. 1718 St. Ap. nr.39 (1708 Hessel Sytzes doch de huisinge vervallen en wech), 1728 1/2 nr.39.1738 de kk. 1/4 nr.16 en Vrp. 3/4 nr.28 gebr. zelf. Flor. 1718 samen met Willemtie Heins van Hein Ruurds kk. 3.309, gek. v. Hessel Sytsen 28.248.
Aut. 21.8.1733 bijz. ger. HB en als oom cur. kk. Corn. Joh. Hyp.bk 10.10.1736/28.1./21.3.1728 e.l. huisl.o Vrp. kopen 1/4 v. sate oud gep. land o. Vrp. van zuster Ymkje Harmens cum mar. reeds bij hen in gebruik. J.J. was ook bijzitter ger. HB. Aut. 17.4.1746 e.l. ovl. Jacob Cornelis, Vrp. cur. inz. afwijzen boedel. Hyp.bk 15.1.1745/30.7.1736 A.H. wed. koopt 1/4 van sate oud gep. land o. Vrp. gr. 37 mg, van Aafke Gosses Heisma te Hallum, ze bezat al 3/4.
Lidm.bk Vrp. aug. 1723 van St. Ap.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Jacob en Antie zijn zeven kinderen bekend:

2  Aafke Jacobs is gedoopt op zondag 14 augustus 1718 te St. Annaparochie.

3  Aagje Jacobs is gedoopt op zondag 7 januari 1720 te St. Annaparochie.

Aagje trouwt op zondag 17 april 1746 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Jacob Cornelis. Jacob, schipper, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 17.4.1746 inz. boedel Jacob Joh. en Antje Harmens. Hyp.bk 21.7.1760/6.3.1752 snikschipper Vrp.

4  Geertje Jacobs is gedoopt op zondag 22 februari 1722 te St. Annaparochie, zie VIII-C.

5  Jacob Jacobs is geboren 1723 of 1724, is gedoopt op zondag 8 oktober 1719 (sic!).

6  Johannes Jacobs is gedoopt op zondag 12 december 1723 te Vrouwenparochie, zie VIII-D.

7  Dieuwke Jacobs is gedoopt op zondag 8 juli 1725 te Vrouwenparochie.

Ovl.

8  Baukje Jacobs is gedoopt op zondag 4 mei 1727 te Vrouwenparochie.

VII-H  Sjoukje Harmens, dochter van Harmen Romckes (VI-I) en Aafke Scheltes, is geboren 1692 of 1693.

Wrsch. x Gosse Heisma, Aafke Gosse Heisma heeft dr. Sjoukje.

Sjoukje was gehuwd met Gosse Theunis Heisma. Gosse, wonende te Menaldum.

Bnr 222. MEN weesbk 4.12.1732 inv. sth. G.Th.H., timmerman en glazenmaker, Menaldum, dr Aafke.

Van Gosse en Sjoukje is een kind bekend:

1  Aafke Gosses Heisma, zie VIII-E.

VII-I  Jancke Clases, dochter van Claes Lourens en Fokeltie Symens (VI-J).

Jancke trouwt op vrijdag 23 mei 1681 te St. Annaparochie met de 24-jarige Tonis Jans, zoon van Jan Thonis en Jildu Beernts. Tonis, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 19 oktober 1656 aldaar.

Procl.bk 8.7.1709 Lourens Clasen voor 1/2 en Jan Tonis a.d. nieuwe dijk en Tonis Jansen als vader en vgd v. 3 minderj. kk. bij Janke Claseb voor 3/4 v. 1/2 verk. een kamer a.d. brede kant v.d. Warmoesstr. aan Christina Dircks.

Beiden v. St. Ap.

Van Tonis en Jancke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Tonis Rapen is gedoopt op donderdag 3 december 1682 te St. Annaparochie, zie VIII-F.

2  Dirck Tonis is gedoopt op donderdag 19 juli 1685 te St. Annaparochie.

3  Trijntje Tonis is gedoopt op donderdag 13 november 1687 te St. Annaparochie.

4  Claas Tonis is gedoopt op donderdag 17 augustus 1690 te St. Annaparochie.

VII-J  (?)Simen Clases, zoon van Claes Lourens en Fokeltie Symens (VI-J), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116, 155. BP500/36 1682/1694 pachter boerderij OBD. eignr W. V. Haren (incl. k.22 NwB), misschien broer v. Lourens Clases, die k. 22 later pachtte.

(?)Simen trouwt op donderdag 19 maart 1682 te St. Jacobiparochie met Geertje Jans Ruim, dochter van Jan Ariens Ruim en (?)Jannichie Cornelis.

Beiden v. St. Jp., hij wednr. (van Antie Aarts?).

Van (?)Simen en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bauckie Symons, zie VIII-G.

2  Baukje Simens is gedoopt op zondag 25 juni 1684 te St. Annaparochie.

3  Rinsje Simens is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te St. Annaparochie.

4  Claas Simens is gedoopt op donderdag 23 juni 1689 te St. Annaparochie.

5  Cornelis Simens is gedoopt op donderdag 23 juni 1689 te St. Annaparochie.

VII-K  Lourens Clases, zoon van Claes Lourens en Fokeltie Symens (VI-J), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1662 of 1663, is overleden voor woensdag 30 mei 1731. Lourens werd hoogstens 68 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Bnr 108., 155. 1708/18 gebr. nr.15 k.22.,1718 St. Ap. met Joh. Jacobs nr.16.,1728 St. Ap. 1/2 nr. 16. Flor. 1718 van Claes Gielis wed. 52.411, id. met Joh. Jacob s gek. v. zn v. Albert Dircks brouwer 30.232, 1718 van dr Dom. Sloterdijck 6.566.
Aut. 11.3.1711 oom kk. Cornelis Abes. Aut. 29.3.1718 cur., huism.Nw B. o. St. Ap. Aut. 30.5.1731 L.C. bijzitter ger. HB, Tr. A. 2e (?!) vrouw., cur. Corn. Ypes mr smid St. Ap. en Pyter Rinses, St. Jp., neef. Hyp.bk 2.11.1734/28.1/22.5.1732 5 kk. en erfgen. verk. meedere stukken land te St. Ap. aan Willem Leenderts. HB58/334 30.5.1731 inv. sth. L.Cl. en TR.A. i.t. e.l. o. ST. Ap. Fokeltje, Maartje, Dirkje en Claas worden kk. genoemd v. L.Cl. bij Maartje Abes.HB61/51 12.5.1747 rek. d. Corn. Ypes als cur. v. Auke Lourens, nu meerderj, op NwB o. St. Ap., 1/2 sate oud gep. land o. St. Ap.

Lourens trouwt op donderdag 28 januari 1694 te St. Annaparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd (1) met Maartje Abes, dochter van Abbe Lourens en Maertie Stevens.

Beiden v. St. Ap.

Van Lourens en Maartje zijn zes kinderen bekend:

1  Dirkje Lourens is gedoopt op zaterdag 28 augustus 1706 te St. Annaparochie, zie VIII-H.

2  Janke Lourens is gedoopt op zondag 18 februari 1714 te St. Annaparochie, zie VIII-I.

3  Claas Lourens is gedoopt op woensdag 2 juli 1704 te St. Anaparochie, zie VIII-J.

4  Dirk Lourens is gedoopt op zondag 29 oktober 1702 te St. Annaparochie.

5  Maartje Lourens is gedoopt op woensdag 17 november 1700 te St. Annaparochie, zie VIII-K.

6  Fokeltje Lourens is gedoopt op donderdag 8 mei 1698 te St. Annaparochie, zie VIII-L.

Lourens trouwt op zondag 24 november 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 52-jarige leeftijd (2) met Trijntje Auckes, dochter van Aucke N.

Beiden v. St. Ap.

Van Lourens en Trijntje is een kind bekend:

7  Aucke Lourens is geboren 1721 of 1722, zie VIII-M.

VII-L  Ritske Symens, zoon van Symen Pieters (VI-N) en Jannetje Ritskes, voerman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op woensdag 9 juni 1717 te St. Annaparochie.

1749 voerman

Ritske trouwt op zondag 2 februari 1738 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Antje Sydses, dochter van Syds Roelofs en Antje Crelis. Antje is gedoopt op zondag 30 oktober 1712 te Oudebildtzijl.

Beiden v. OBZ.

Van Ritske en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  (?)Aagje Ritskes, zie VIII-N.

2  Jannigje Ritskes is gedoopt op zondag 14 december 1738 te Vrouwenparochie, zie VIII-O.

3  Antje Ritskes is gedoopt op zaterdag 23 juli 1740 te Vrouwenparochie.

4  Tettie Ritskes is gedoopt op zondag 2 september 1742 te Vrouwenparochie.

Tettie was gehuwd met Douwe Gerbens, kind van Gerben Jans en Dieuwke Douwes. Douwe, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 mei 1805.

Hyp.bk 17/15.5.1805. Procl.bk 31.1.1810.

5  Syds Ritskes is gedoopt op zondag 28 augustus 1746 te Vrouwenparochie.

Ritske trouwt op maandag 27 april 1750 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Riemke Hendriks.

Beiden v. Vrp.

VII-M  Cornelis Joris, zoon van Joris Cornelis (VI-O) en Tietie Riencks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1650 of 1651, is overleden voor maandag 5 mei 1710. Cornelis werd hoogstens 59 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

1708 Vrp. de wed. gebr. nr.21 k.6, in 1718 eigenr en gebr. van 15m. id. Flor. 1700/08 3.421.
Hyp.bk 1.5.1721/18.5.1712 G.M. wed. C.J., Nw Bildt o. Vrp. en Joris Corn. zoon, sch.a. Maat Clases, vrijster. Aut. 25.10.1702 C.J. DG huism. Vrp. cur. kk. Siberen Reiners en Geertie Jacobs. HB47/54 8.6.1699 ondertekent mede rek. inz. Gerrit Mincks. Procl.bk 5.5.1710 G.M. wed. C.J., Corn. ‘t Hoen en Meinert Jansen c.u. kopen sate NwB. m. hs en sch. gr. 22 1/2 m. o. Vrp. in k. 5 en 6., bezwaard met 1 jr huur door Douwe Wybrens.

Cornelis trouwt op zondag 5 november 1673 te Vrouwenparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met Geertie Mincks, dochter van Minck Gerrits en Antie Lenerts.

Datum huw. is att., hij v. St.Jp., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Geertie is een kind bekend:

1  Joris Cornelis, zie VIII-P.

VII-N  Jannichie Tammes, dochter van Tamme Feickes (VI-P) en Lijsbet Abes.

Jannichie trouwt op dinsdag 19 mei 1671 te Vrouwenparochie met Willem Jans.

Datum is att., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Willem en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Willems is gedoopt op donderdag 22 oktober 1671 te Vrouwenparochie.

2  Lijsbeth Jans is gedoopt op donderdag 26 oktober 1673 te Vrouwenparochie.

VII-O  (?)Geertie Tammes, dochter van Tamme Feickes (VI-P) en Lijsbet Abes.

Ged. op bel. Vrp. 1695.

(?)Geertie trouwt op donderdag 22 april 1694 te Vrouwenparochie met de 23-jarige Jan Jans Lep, zoon van Jan Jelles Lep en Antie Idserts. Jan, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 26 juni 1670 aldaar, is overleden in 1722. Jan werd 52 jaar.

Lidm. Vrp.: zn v. Jan Jelles.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en (?)Geertie zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Jans Lep is gedoopt op donderdag 4 december 1698 te Vrouwenparochie.

2  Tamme Jans Lep is gedoopt op maandag 2 maart 1705 te Vrouwenparochie.

3  Antie Jans Lep is gedoopt op zondag 29 januari 1708 te Vrouwenparochie.

VII-P  Neeltje Gerbens, dochter van Gerben Cornelis (VI-Q) en Antie Jans Gelder.

Neeltje trouwt op zaterdag 10 december 1701 te Vrouwenparochie met de 38-jarige Pyter Ariens, zoon van Arien Lenerts en Trynke Jans. Pyter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 12 april 1663 aldaar.

Bnr 62, 215. 1698 met Lenert Arjens nr.5, 1708/18/28 alleen.1738 eigenr en gebr. nr.5.(floreenkoh. 1832 nr.83) Flor. 1700 met Lenert 47.346, 1708 hiervan nr Lenert 3,–, resteert 44.346., 1718 44.346, 1718 van Gerben Corn. 10.086.
Hyp.bk 5.6.1737/1733 P.A., huism. Vrp. verhuurt a. Douwe Gerbens o. St. Jp. en Trijntje Pieters een sate lands gr. ± 40 mg, reeds vele jaren bij huurder in gebruik.
HB64/124 t/m 748 (!) reeks weesrekeningen door Corn. Jans hsm. o. Finkum en later (1758) te Vrp. en zijn opvolgers als cur. van Arjen Pieters innocent; de 1e rek. is van 5.9.1741, de laatste van 2.4.1770 A.P. is dan recent ovl., erfgenamen zijn elk voor 1/5: Gerben Jans Docter, Claas Hendriks Keyser, Brechtje Jans wed. Aart Arjens (Wassenaar), Rixtje Jans wed. Corn. Jans en Antje Jans Docter wed. Arjen Leenderts; bezit: een sate te Vrp. (later gebr. Joh.Dirks en Etje Hendriks) en sate o. St. Jp. op NwB. De sate te Vrp. wordt in 1752 gekocht v.d. Staten.

Beiden van Vrp.

Van Pyter en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Pyters is gedoopt op zondag 24 september 1702 te Vrouwenparochie.

Jong ovl.

2  Arjen Pyters is gedoopt op zondag 28 juni 1705 te Vrouwenparochie.

Bnr 62. 1748 Vrp. eigenr nr. 5, 54 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Jan Claas Ernstes e.a.1758/68 eigenr id., gebr. resp. de compagnie meekrapplanters en erven Tjerk Willems.
NB aut. 25.3.1739 A.P. innocent, ingevolge test. vader P.A. is Cornelis Jans, huism. o. Finkum cur. Aut. 25.9.1769 Corn.Jans ovl., Gerben Jans Doctor, Vrp. en Cl.Hendricks Keyser, Dronrijp nieuwe cur.

VII-Q  Jan Gerbens, kind van Gerben Cornelis (VI-Q) en Antie Jans Gelder, koopman, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 14 mei 1738.

Bnr 219. 1718/28 Vrp. met Feike Gerbens nr. 4.1728 Jan G.Doctor eigenr 4m.140r in nr.26 k.1, 1738 wed. en kk. Flor. 1718 J.G. c.s. van Gerben Corn. 19.163, 1718 met Feike Gerbens 12.145.
Zie gen. fam. Dokter GJ 1975. Aut. 14.5.1738. HB53/361v. 31.3.1716 als Jan Gerbens Doctor cur. 3 jonste kk. v. Jan Pybes. HB59/163v. 24.6.1738 rek. d. Arjen Leenderts (schoonzn), Gerben Jans was cur. v. Lenert Arjens zn v. Arjen Lenerts bij Antje Foppes, geleverd aan Evert Foppes.
Hyp.bk 22.8.1745/9.7.1741 Arien Lenerts is curator nagelaten boedel v. J.G. en J.H.

Jan trouwt op zondag 22 oktober 1702 te Vrouwenparochie met de 20-jarige Jannichie Heerts, dochter van Heert Jans en Eetske Harmens. Jannichie is gedoopt op dinsdag 19 mei 1682 te Vrouwenparochie.

Van Jan en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Jans (Dokter), zie VIII-Q.

2  Gerben Jans Docter, zie VIII-R.

VII-R  Teuntje Gerbens, dochter van Gerben Cornelis (VI-Q) en Antie Jans Gelder, is gedoopt op donderdag 21 februari 1669 te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 24 april 1731. Teuntje werd hoogstens 62 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Bij huwelijk T.G. Ysselstein. HB58/329 24.4.1731 inv. sth. T.G. wed. F.H. Vrp.

Teuntje trouwt op donderdag 5 juni 1687 te Vrouwenparochie op 18-jarige leeftijd met Feycke Hendricks. Feycke, smid, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 6 februari 1731.

Bnr 216. 1708/18 Vrp. nr. 20.1728 Vrp. F.H.wed. en zoon nr.20. Florn.1708 23.260 (van Corn. ‘t Hoen), 1718 23.260, 1718 van Gerben Corn. 9.382.
Bij huwelijk F.H. Smidt. HB58/315 6.2.1731 inv. t.h.v. Teuntje Gerbens, wed. F.H. inz. goederen nagel. d. Hendrik Feikes en Feike Hendriks, T.G. t.e.z. en Antje Tjallings wed. Meinert Jansen als grm. en cur. 2 wkk. v. Hendrik Feikes en Etje Meinerts. Aut. 17.11.1747 cur. Cornelis Jans, neef, huism. o. Finkum en Joh. Dirks huism. Vrp., zwager (van kind v. H.F.).

Beiden van Vrp.

Van Feycke en Teuntje is een kind bekend:

1  Hendrick Feyckes, zie VIII-S.

VII-S  Lijsbet Gerbens, dochter van Gerben Cornelis (VI-Q) en Antie Jans Gelder, is gedoopt op zondag 24 december 1673 te Vrouwenparochie.

Lijsbet trouwt op donderdag 17 september 1699 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd met Jan Gerrit Ennes, kind van Gerrit Innes en Tiets Piers. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in 1733.

Bnr 145, 218. 1708/18/1728 St. Ap. nr. 25. 17181728 Vrp. nr.9. Flor. 1708 van Sybe Harmens 6.–., 1718 van Arjen Symons 7.261., 1718 van Gerben Corn. 14.425 en van anderen kleine percelen o.a. Gravinne Carlzon, 1718 ook 32.136, id. 6.–
Hyp.bk 25.11.1717/10.8.1705 J.G.E. en L.G. e.l. Zuidh. Vrp. kopen 2 mg land te Vrp. van Gerben Berents, mr schoenm. Vrp.
Lidm. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Jans is gedoopt op vrijdag 21 mei 1700 te Vrouwenparochie, zie VIII-T.

2  Enne Jans is gedoopt op zaterdag 21 mei 1701 te Vrouwenparochie.

3  Arjen Jans is gedoopt op zondag 15 juli 1703 te Vrouwenparochie.

4  Teunis Jans is gedoopt op vrijdag 15 mei 1705 te Vrouwenparochie.

Generatie VIII

VIII-A  Mettie Jurriens, dochter van Jurrien Jochums en Hiltie Cornelis Yssel (VII-B), is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Aut. 11.3.1696 cur. Joannes Swart schoolmr Vrp. en Jelle Corn. Yssel.

Mettie was gehuwd (1) met Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits en Maartie Joris. Arjen, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695, zie IX-A.

2  Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699, zie IX-B.

3  Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4  Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5  Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.

Mettie trouwt op zondag 17 september 1713 te Vrouwenparochie (2) met Pieter Jacobs. Pieter, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 23.10.1719 cur. Jelle Corn. Yssel, oud-oom. HB55/58 23.10.1719 sch. en d. met kk. van Mettje bij A.D. en P.J.

Beiden v. OBZ.

Van Pieter en Mettie zijn twee kinderen bekend:

6  Aucke Pieters is geboren 1714 of 1715.

7  Jurjen Pieters is geboren in 1717, zie IX-C.

VIII-B  Sjoerd Theunis, zoon van Theunis Riencks en Neeltie Sjoerds Gelder (VII-E), wonende te Hallum, is gedoopt op dinsdag 3 november 1676 te Hijum, is overleden voor zaterdag 12 maart 1735. Sjoerd werd hoogstens 58 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

FER 19 f.152 12.3.1735de kk. verk. 3 1/2 mg land aan Joh. Joh. en Ytie Jorrits te Oudelye; id. f.181 24.3.1735 de kk. verk. a. Bartle Pyters, Hallum 4 pm greidland op de Hallumer mieden.

Sjoerd trouwt op donderdag 23 oktober 1698 te Finkum/ Hijum op 21-jarige leeftijd (1) met Tjitske Jacobs.

Hij v. Oudeleye o. Hallum, zij v. Hijum.

Van Sjoerd en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Lijsbeth Sjoerds is gedoopt op donderdag 25 februari 1700 te Hallum, zie IX-D.

2  Dieucke Sjoerds is gedoopt op zondag 6 augustus 1702 te Hallum.

Dieucke was gehuwd met Foppe Takes. Foppe, molenmaker, wonende te Leeuwarden.

Op Olde Galileën.

Sjoerd trouwt op zondag 26 oktober 1710 te Hallum op 33-jarige leeftijd (2) met Siucke Andries.

Siucke was eerder gehuwd (1) met Jochum Fopkes.

Beiden v. Hallum.

VIII-C  Geertje Jacobs, dochter van Jacob Johannes en Antie Harmens (VII-G), is gedoopt op zondag 22 februari 1722 te St. Annaparochie.

Geertje trouwt op donderdag 9 april 1744 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Doede Willems, zoon van Willem Gerrits en Berber Doedes. Doede, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 7 mei 1719 aldaar, is overleden voor dinsdag 13 november 1764. Doede werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

1758 St. Ap. deels gebr. nr. 17.
HB67 13.11.1764 inv. sth. D.W., huis Zuidend St. Ap., cur. kk. Gerben Yebs, hsm. Achlum en Arjen Dirks o. St. Ap. HB64/111 16.6.1769 rek. d Gerben Yebs. HB65/434 8.5.1780 Gerben Yebes cur. boedel Jacob Jans, rek. voor Maayke Doedes, onroerend goed in de Greidhoek. Procl.bk 14.2.1763 e.l. St. Ap. kopen huis op Zuidend (brede kant), van Pieter Machiels, bewoner.

Datum is 1e procl.

Van Doede en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Berber Doedes.

Berber was gehuwd met Pieter Jans. Pieter, wonende te Achlum.

2  Maaike Doedes.

3  Doetje Doedes.

VIII-D  Johannes Jacobs, zoon van Jacob Johannes en Antie Harmens (VII-G), schipper en koopman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 12 december 1723 aldaar.

1749 Vrp. snikschipper 2p. 16.14.0.

Johannes trouwt op zondag 19 november 1747 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Wybes, dochter van Wybe Wybes en Reinouw Gerrits. Antje is gedoopt op zondag 12 mei 1726 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Johannes en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Johannes is gedoopt op zondag 22 maart 1750 te Vrouwenparochie, zie IX-E.

2  Antje Johannes is gedoopt op zondag 4 juni 1752 te Vrouwenparochie, zie IX-F.

3  Wijbe Johannes de Vries, schipper, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 30 juni 1754 aldaar, is overleden op maandag 1 juni 1835. Wijbe werd 80 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Hyp.bk 24.6.1794/18.7.1789/10.5.1786 veerschipper te Vrp. sch. a. Ate Corn. en Pleuntje Wybes. 1811 Vrp. 38 koopman, bij ovl. werkman.

Wijbe was gehuwd met Lijsbet Jacobs Keizer, dochter van Jacob Thomas en Baukje Clases Keyser. Lijsbet is gedoopt op zondag 12 september 1756 te Vrouwenparochie.

4  Cornelis Johannes is gedoopt op zondag 14 maart 1756 te Vrouwenparochie.

5  Taeke Johannes, koopman en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 19 februari 1758 te Vrouwenparochie.

Bnr 101, 130, 152. Hyp.bk 7.11.1801/id. 1811 St. Ap. 66 obiit.

Taeke was gehuwd met Amerens Jans Kuiken, dochter van Jan Beerts Kuiken en Aafje Clases Wassenaar.

Bnr 38, 39, 101. Zie Wassenaarbk bl.223.

Amerens was later gehuwd (2) met Arien Dirks Lont.

6  Marten Johannes is gedoopt op dinsdag 11 mei 1762 te Vrouwenparochie, zie IX-G.

7  Bauke Johannes is gedoopt op zondag 26 januari 1766 te Vrouwenparochie.

8  Ritske Johannes is gedoopt op zondag 10 juli 1768 te Vrouwenparochie.

VIII-E  Aafke Gosses Heisma, dochter van Gosse Theunis Heisma en Sjoukje Harmens (VII-H).

Aafke was gehuwd met Jacob Tjeerds Mellema. Jacob, wonende te Hallum.

Van Jacob en Aafke is een kind bekend:

1  Sjoukje Jacobs Mellema.

VIII-F  Jan Tonis Rapen, zoon van Tonis Jans en Jancke Clases (VII-I), voerman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 3 december 1682 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 2.1.1722/29.5.1718 J.T.R. voerman OBZ en J.R. e.l. NB Bij doop oudste kk. naam Knol, het 2e kind niet genoemd, verder wrsch. Trijntie, Yttie, Maartie en Teunis.
Lidm. Vrp.

Jan trouwt op zondag 17 januari 1706 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jelke Romkes, dochter van Romke Gaatses en Grietie Symens. Jelke is gedoopt op donderdag 26 juni 1681 te Vrouwenparochie, is overleden in 1728. Jelke werd 47 jaar.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Jelke is een kind bekend:

1  Jancke Jans Rapen is gedoopt op zondag 22 januari 1708 te Vrouwenparochie.

VIII-G  Bauckie Symons, dochter van (?)Simen Clases (VII-J) en Geertje Jans Ruim.

Wrsch. dr .v Symen Ritskes, zie ald.

Bauckie trouwt op zondag 6 december 1705 te St. Annaparochie met de 32-jarige Jan Daams, zoon van Daem Barthouts en Ebeltje Jans (Ysselstein). Jan, schipper, wonende te St. Annaprochie, is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 oktober 1718. Jan werd hoogstens 45 jaar en 19 dagen.

Aut. 17.10.1718 ovl. stm. B.S. cur. Pyter Jarichs Adema mr bakker, Harlingen, oom. Hyp.bk 8.12./2.7.1719 J.D. en B.S. e.l. St. Ap., J.D. dus toen nog i.l.! HB54/300 17.10.1718 inv.sth. J.D., schipper St. Ap., Pytter Jarichs Adema mr bakker Harlingen cur. Daam Jans, ook kk. uit 2e huw.

Jan was eerder gehuwd (1) met Amerens Hendricks Olaus.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckie zijn drie kinderen bekend:

1  Beert Jans is gedoopt op maandag 5 april 1706 te St. Annaparochie.

2  Ybeltje Jans is gedoopt op zondag 15 januari 1708 te St. Annaparochie.

3  Antie Jans is gedoopt op vrijdag 4 mei 1714 te St. Annaparochie.

VIII-H  Dirkje Lourens, dochter van Lourens Clases (VII-K) en Maartje Abes, is gedoopt op zaterdag 28 augustus 1706 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 28 januari 1732. Dirkje werd hoogstens 25 jaar en 5 maanden.

Dirkje trouwt op zondag 19 oktober 1727 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met Willem Leenderts, zoon van Lenert Willems en Maet Cornelis. Willem, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 27 december 1762.

Aut. 27.12.1762 Loepke Leenderts, St. Jp. en Allert Fransen, St. Ap., cur. kk. (niet gen.). Hyp.bk 24.5.1761/id. W.L. en J.J. St. Ap., sch. a. Sijds Joh. hsm. o. St. Ap.

Willem was later gehuwd (2) met Mintje Idses.
Willem was later gehuwd (3) met Janke Johannes.

Beiden v. St. Ap.

Van Willem en Dirkje is een kind bekend:

1  Maartje Willems is gedoopt op zondag 12 februari 1730 te St. Annaparochie.

VIII-I  Janke Lourens, dochter van Lourens Clases (VII-K) en Maartje Abes, is gedoopt op zondag 18 februari 1714 te St. Annaparochie.

Janke trouwt op zondag 21 februari 1745 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd (1) met de 46-jarige Pieter Douwes, zoon van Douwe Wybrens en Antje Pieters Roos. Pieter, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 oktober 1698 te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 14 april 1745. Pieter werd hoogstens 46 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Bnr 147. 1728 St. Ap. P.D. c.s. nr. 14, 1738 id en gebr. de wed.
Aut. 14.4.1745. HB60/22v. 14.4.1745 inv. sth. P.D., wed. Janke lourens, cur. kk. 1e huw. Lubbert Tjeerds, hsm Zdh. St. Ap. en Jan W. Kas mr timmerman St. Ap., sate oud gepacht billand 18 1/2 m. m. hs en sch. eigen aan: P.D. 3/7, Jan Willems n.u. 1/7, Marten Jans kk. bij Hylkie Douwes 1/7 Jeltie Wybrens dr. v. Wybren Douwes bij Antie Heerkes 1/7 en de kk. v Lijsbet Douwes bij Roelof Merkus 1/7 (gealimenteerd d. kerk- en armv.). HB61/259 23.3.1751 rek. d. Lubbert Tjeerds, Marten Jans oom v.d. kk., Fettie Pieters hsvr. v. Claas Martens kwiteert.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Evertje Hendriks.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Janke trouwt op zondag 4 juni 1747 te St. Annaparochie op 33-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Feyke Rodmers, zoon van Rodmer Rodmers en Hebeltje Alberts. Feyke is gedoopt op zondag 23 april 1702 te Vrouwenparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Feyke en Janke is een kind bekend:

1  Lourens Feikes van den Akker is gedoopt op zondag 17 maart 1748 te St. Annaparochie, zie IX-H.

VIII-J  Claas Lourens, zoon van Lourens Clases (VII-K) en Maartje Abes, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 2 juli 1704 te St. Anaparochie, is overleden voor maandag 12 mei 1732. Claas werd hoogstens 27 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Aut. 28.10.1733 cur. Feycke Clasen, beh. oom huisman Nw Bildt o. St. Jp. HB58/417 12.5.1732 rek. d. L.L. wed. Cl.L. inz. boedel Lourens Clases.

Claas trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Lijsbet Leenderts, kind van Leendert Theeuwes en Attje Pyters. Lijsbet is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet was later gehuwd (2) met Reinder Clases Wassenaar.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Claas en Lijsbet is een kind bekend:

1  Claas Clases Postma is geboren in 1732, zie IX-I.

VIII-K  Maartje Lourens, dochter van Lourens Clases (VII-K) en Maartje Abes, is gedoopt op woensdag 17 november 1700 te St. Annaparochie.

NB 2 dopen vlak achterelkaar.

Maartje trouwt op zondag 16 januari 1724 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Feike Klases, zoon van Claes Cornelis Schilder en Neeltje Feikes. Feike, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1701 of 1702.

tBnr 34, 69, 70, 71, 137. 1728/38 gebr.3m.196 r. in nr.34 k.35 en 1m.536r.+ 31m.60r. in nr.35 k.34. 1748 gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33 met hs en sch.1758 gebr. nr.XIV.1758 met Claas Martens gebr. 20 m. in nr.33 k.36.1758 id. in nr.36 k.33, 1768 Claas Feikes.
Aut. 28.10.1733. 1749 St. Jp. gemeen boer, goed beslag 6p. 49.8.0. Aut. 21.1.1738 hsm NwB. o. St. Jp. cur. kk. Willem Dircks en Jannichie Clases.
Prot.bk 4.4.1772 M.L. wed. F- Kl. huurt boerderij gr. 42 mg. o. St. Ap. in de Zdh. a.d. Hogedijk bij Beetgum, D.v. Gelder e.a. W., Schwartzenberg e.a. O., T. Meetsma N., gek. door Pieter Fontein, Amsterdam (1/3 deel) van de wed. Stephani te Harl.; ds Corn. Gonggrijp te Oosterbierum bezit 2/3. Prot.bk 9.7.1772 Gonggrijp verkoopt zijn deel a. P. Fontein.

Beiden v. St. Ap.

Van Feike en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Feikes is gedoopt op zondag 5 januari 1727 te St. Annaparochie.

2  Lourens Feikes is gedoopt op zondag 4 november 1731 te St. Annaparochie.

3  Neeltje Feikes is gedoopt op zondag 22 april 1725 te St. Annaparochie, zie IX-J.

4  Klaas Feikes is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te St. Annaparochie, zie IX-K.

VIII-L  Fokeltje Lourens, dochter van Lourens Clases (VII-K) en Maartje Abes, is gedoopt op donderdag 8 mei 1698 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 21 augustus 1733. Fokeltje werd hoogstens 35 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Fokeltje trouwt op woensdag 12 september 1714 te St. Annaparochie op 16-jarige leeftijd met Cornelis Johannes, zoon van Johannes Jacobs en Geertie Ritskes. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 21 augustus 1733.

Bnr 139. 1728 gebr. nr.V en nr.23 k.14. 1738 de kk.gebr. nr. IV en nr. 23 k.14. 1738 de kk. 1/4 nr.16
Aut. 21.8.1733 huism. OBD o. St. Ap., cur. kk. Jacob Johannes, oom en bijz. ger. HB en Paulus Eckringa, beh. oom, NP en fisc. HB.

Cornelis was later gehuwd (2) met Aukje Johannes.

Beiden v. st. Ap.

Van Cornelis en Fokeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Maartje Cornelis is geboren 1714 of 1715, is gedoopt op zondag 1 maart 1716 te St. Annaparochie, zie IX-L.

2  Jacob Cornelis is geboren 1717 of 1718.

3  Johannes Cornelis is geboren 1721 of 1722.

4  Bauckje Cornelis is geboren 1724 of 1725.

5  Lourens Cornelis is geboren 1729 of 1730.

VIII-M  Aucke Lourens, zoon van Lourens Clases (VII-K) en Trijntje Auckes, kuiper, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1721 of 1722.

Hyp.bk 3.9.1756/14.12.1754 e.l. mr. kuiper Vrp., hebben nieuw huis gebouwd.

Aucke trouwt op zondag 17 mei 1750 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met Anna Jans.

Hij v. St. ap., zij v. Dokkum.

Van Aucke en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Aukes is gedoopt op zondag 10 oktober 1751 te Vrouwenparochie, zie IX-M.

2  Jan Aukes is gedoopt op zondag 1 april 1753 te Vrouwenparochie.

3  Lourens Aukes is gedoopt op zondag 9 februari 1755 te Vrouwenparochie.

4  Sibbeltje Aukes is gedoopt op zondag 6 maart 1757 te Vrouwenparochie.

5  Klaas Aukes is gedoopt op zondag 8 maart 1761 te Vrouwenparochie.

6  Sjoerdje Aukes is gedoopt op zondag 22 januari 1764 te Vrouwenparochie, zie IX-N.

VIII-N  (?)Aagje Ritskes, dochter van Ritske Symens (VII-L) en Antje Sydses.

(?)Aagje trouwt op zondag 18 mei 1777 te St. Annaparochie met Gerrit Jentjes.

Beiden v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Aagje zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltje Gerrits Schuitema is gedoopt op zondag 29 maart 1778 te St. Annaparochie.

Neeltje trouwt op maandag 24 mei 1802 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes Hendriks Swalua, zoon van Hendrik Jacobs Swalua en Aagje Cornelis. Johannes, kleermaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 12 maart 1782, is gedoopt op zondag 31 maart 11782 aldaar (sic!), is overleden op zaterdag 31 oktober 1829. Johannes werd 47 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

1811 St. Ap. 138 werkman J.H. Swalij

2  Ritske Gerrits Schuitema is gedoopt op zondag 26 december 1779 te St. Annaparochie.

3  Jentje Gerrits Schuitema is gedoopt op zondag 18 maart 1787 te St. Annaparochie.

Jentje was gehuwd met Richtsje Jans Post, kind van Jan Jans Post (X-Q) en Maartje Jans Kuiken. Richtsje is gedoopt op zondag 27 maart 1791 te St. Annaparochie.

Richtsje was later gehuwd (2) met Sjoerd Rinses de Vries.

VIII-O  Jannigje Ritskes, dochter van Ritske Symens (VII-L) en Antje Sydses, is gedoopt op zondag 14 december 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 7 januari 1810. Jannigje werd hoogstens 71 jaar en 24 dagen.

HB113 19.12.1809 testament wed. Aut. 7.1.1810 de broers worden administrateurs van door kk. v zusters geërfde goederen v. grm.

Jannigje was gehuwd met Johannes Jans Ruitenschild, zoon van Jan Johannes Ruitenschild en Grietje Sjoerds. Johannes, glasmaker en verver, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 23 september 1736 aldaar, is overleden voor dinsdag 19 december 1809. Johannes werd hoogstens 73 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Hyp.bk 8.7/8.7.1788. Was ook dorprechter. Wordt ook Glas genoemd (proclbk 13.1.1794 (2x).

Van Johannes en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Johannes Ruitenschild, zie IX-O.

2  Meintje Johannes Ruitenschild, zie IX-P.

3  Jan Johannes Ruitenschild.

4  Ritske Johannes Ruitenschild.

5  Douwe Johannes Ruitenschild, timmerman en gardenier, wonende te St. Annaparochie en te Leeuwarden, is geboren op donderdag 23 juni 1774, is overleden op zaterdag 9 april 1853 aldaar. Douwe werd 78 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

1811 St. Ap. 224 gardenier.

Douwe trouwt op zondag 19 mei 1799 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Renske Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Jans en Heiltje Doedes. Renske is overleden op zondag 10 januari 1836 te Leeuwarden.

VIII-P  Joris Cornelis, zoon van Cornelis Joris (VII-M) en Geertie Mincks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 15 december 1730.

Bnr 249/250. 1718 gebr. nr.21 k.6, 1728 de wed.
Aut. 15.12.1730 cur. kk. Hendrick Tjeerds DG, huism. a.d. Herenweg o. Hallum.

Joris trouwt op woensdag 5 februari 1716 te Vrouwenparochie met Yfke Upts.

HB58/269 15.12.1730 inv. t.h.v. Ytske Upts op NwB. o. Vrp., nu 2e x Hendrik Jans. GJ2016/188.

Yfke was later gehuwd (2) met Hendrik Jans.

Hij v. Vrp., zij v. Blija.

Van Joris en Yfke zijn drie kinderen bekend:

1  Sijke Joris is geboren 1715 of 1716.

In 1730 absent.

2  Antje Joris is geboren 1717 of 1718, zie IX-Q.

3  Neentje Joris is geboren 1719 of 1720.

VIII-Q  Antje Jans (Dokter), dochter van Jan Gerbens (VII-Q) en Jannichie Heerts, is overleden op zaterdag 4 oktober 1788.

Bnr 62, 215, 225. 1778 Vrp. eigenr 1/5 nr. 5, 1788 eigenr 1/2 id.

Antje trouwt op zondag 21 oktober 1731 te Vrouwenparochie met de 29-jarige Arjen Lenerts, zoon van Lenert Ariens en Dirkje Lammerts. Arjen, boer en koopman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op vrijdag 25 november 1701 aldaar, is overleden op zaterdag 19 maart 1763. Arjen werd 61 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Bnr 219, 220, 225. In de Zuidhoek. 1738/48 n.u. 1/4 nr.4 (totaal 24 m. m. hs en sch.), 1748 eigenr en gebr. nr.12 38 1/2 m. m. hs en sch. v/h Evert Foppes ( 1738/48 tt(n.u.), nr 12 ?). 1738/48 eigenr en gebr. nr 21 47 1/2 m. m. hs en sch.1728/58 en de wed. 1768/88 eigenr. gebr. Jan Dirks. Flor. 1708 Lenert Arjens kind van Heert Jans 34.577 en van Lenert en Pieter Arjens 3,–, totaal 37.577, 1718 id.
Zie Grafschr. HB HB60/28v. 27.8.1744 koopm. Vrp. inz. weesrek. Leendert Arjens, St. Jp.

Beiden van Vrp.

Van Arjen en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Lenert Arjens is gedoopt op zondag 16 mei 1734 te Vrouwenparochie.

2  Dirkje Arjens is gedoopt op zondag 25 maart 1736 te Vrouwenparochie.

3  Yetske Arjens is gedoopt op zondag 8 december 1737, zie IX-R.

4  Leendert Arjens is gedoopt op zondag 8 december 1737 te Vrouwenparochie.

Tweeling met Yetske.

5  Jannigje Arjens is gedoopt op zondag 10 juli 1740 te Vrouwnparochie, zie IX-S.

6  Leendert Arjens is gedoopt op zondag 28 oktober 1742.

7  Leendert Arjens is gedoopt op zondag 26 april 1744.

jong ovl.

8  Dirckie Arjens IJsselstein is gedoopt op vrijdag 12 november 1745, is overleden op zondag 5 mei 1805 te Stiens. Dirckie werd 59 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Ovl. te Stiens als Dirkje Ysselstein.

Dirckie trouwt op zondag 7 december 1766 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met Lolke Lolkes Hommema. Lolke, wonende te Stiens, is overleden op vrijdag 31 mei 1805 aldaar.

Bnr 236. Bij ovl. rentenier. Procl.bk 27.4.1799.

VIII-R  Gerben Jans Docter, zoon van Jan Gerbens (VII-Q) en Jannichie Heerts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 62, 216, 219, 225. 1738/48 Vrp. 1/4 nr.4. 1778 eigenr1/5 nr. 5. 1758/88 eigenr en gebr. nr.12 (Huis Kuyck).1788 eigenr en gebr. nr.20.
HB64/136 e.v. cur. innocente zn v. Pieter Arjens, wordt ook koopman genoemd. Gen.Jierbk 1975/37.

Gerben was gehuwd met Trijntje Jacobs Beidschat.

Van Gerben en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Gerbens Dokter, zie IX-T.

2  Jan Gerbens Docter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 7 augustus 1764.

Bnr 216. 1811 Vrp.3 boer.

Jan was gehuwd met Sytske Okkes, dochter van Okke Dirks en Trijntje Jans. Sytske is geboren op zondag 14 maart 1773 te Vrouwenparochie.

Ged. op bel. Vrp. 5.5.1796, geb. a.d. NBD.

3  Jacob Gerbens Docter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 7 december 1767.

Bnr 225. 1811 Vrp. 96 boer.

Jacob was gehuwd met Akke Gerrits Nauta.

4  Feike Gerbens Docter, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 10 oktober 1770.

1811 Vrp. 104 molenaar.

5  Heert Gerbens Docter, bakker, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 28 december 1773.

1811 Vrp. 62 bakker.

Heert was gehuwd met Arjaantje Arjens Slim, dochter van Arjen Cornelis Slim en Mintje Gerrits.

VIII-S  Hendrick Feyckes, zoon van Feycke Hendricks en Teuntje Gerbens (VII-R), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 6 februari 1731.

Bnr 216. 1738 Vrp. de kk. eigenr nr.20., gebr. Beert Daams.1748 de kk. eigenr nr 20 46 m. m. hs en sch., gebr. Joh. Dirks.
Aut. 6.2.1731 en 24.4.1731 grootouders kk. worden genoemd, test. Teuntje Gerbens, cur. Pyter Arjens en Jan Gerrits, huislieden o. Vrp. en beh. oud-ooms. Aut. 25.1.1734 Corn. Jans, Finkum en Dirk Dirks Kuik, molenaar Vrp. cur. HB59/103 20.5.1738 rek. d. Cornelis Jans, huism. o. Finkum. HB59/335 23.1.1741 rek. d. Corn. Jan ± sch. en d. en recap. bezit, de sate oud gep. land o. Vrp. wordt gebruikt door Beert Daams, veel obl.HB60/181 25.10.1745 rek. d. Corn. Jans. HB61/120 17.12.1747 rek. d. Corn. Jans. HB61/457 1.8.1752 rek. d. Corn. Jans. HB61/567 9.10.1754 rek. d. Corn. Jans.. HB62/25 rek. d. Corn. Jans, hsm. o. Vrp.. cur. wln Gerben Hendriks

Hendrick trouwt op zondag 31 mei 1722 te Vrouwenparochie met de 21-jarige Etje Meinerts, dochter van Meinert Jans en Antje Tjallings. Etje is gedoopt op zondag 26 december 1700 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Hendrick en Etje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Hendricks is geboren 1722 of 1723, is overleden voor vrijdag 14 mei 1756. Gerben werd hoogstens 33 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Bnr 216. Hyp.bk 13.5.1756/30.10.1755 innocent.

2  Ettje Hendricks is geboren 1723 of 1724, zie IX-U.

VIII-T  Cornelis Jans, zoon van Jan Gerrit Ennes en Lijsbet Gerbens (VII-S), boer, wonende te Finkum en te Vrouwenparochie, is gedoopt op vrijdag 21 mei 1700 aldaar, is overleden voor maandag 25 september 1769. Cornelis werd hoogstens 69 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Bnr 145, 218. 1738/48/58/68 St. Ap.eigenr. nr.25 (goede persoon?). 1748/58/68 Vrp. eigenr en gebr. nr.9 (?), later Jan Aarts W. eigenr.
Aut. 25.9.1769 ovl. was cur. Arjen Pieters innocent. HB64/136 5.9.1741 rek. inz. A.P.meerdere rek. t/m 1769, 1758 Corn. Jans te Vrp.
Aut. 17.11.1747 Corn. Jans, hsm. o. Finkum als neef cur. van k. Hendrik Feikes en Etje Meinderts.
Woonde wrsch. op boerderij van zijn schoonvader bij Vrouwbuurstermolen ( Kooi).

Cornelis trouwt op zondag 6 juli 1732 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Rigstje Jans, dochter van Jan Ariens en Rixt Agges Poelstra.

Bij huwelijk van Finkum.

Hij v. Vrp., zij v. Finkum.

Van Cornelis en Rigstje is een kind bekend:

1  Jan Cornelis, zie IX-V.

Generatie IX

IX-A  Grietje Arjens, dochter van Arjen Dircks en Mettie Jurriens (VIII-A), is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aart Beernts, zoon van Beernt Gerbens en Tettie Aarts. Aart, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 april 1735. Aart werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aafje Aarts.

Hyp.bk 12/4.7.1754 A.A. vr. v. J.T., moeder Grietje Arjens, grm. vaderszijde Tettie Aarts, inz. smederij v. Folckert Gerbens te Vrp.

Aafje trouwt in september 1754 te St. Annaparochie met de 29-jarige Job Tijssen, zoon van Thijs Jobs en Lijsbeth Philips van der Mey. Job, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1725 aldaar, is overleden voor donderdag 7 juni 1787. Job werd hoogstens 62 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Bnr 110. 1768/78 gebr. nr. 10.
Aut. 7.6.1787 wed. hertr. Aut. 27.6.1802 cur. k. Taeke Joh., hsm. St. Ap. en Cornelis Jans id., Sjoerd Jarigs Wenselaar op verzoek ontslagen. Hyp.bk 11.10.1787 meerdere aktes. HB67/924 7.7.1787 inv. t.h.v. Tj. F. wed. J.T., St. Ap., nu x Jan Jelles, zeer veel obligaties totaal 13.807 cg.

Job was later gehuwd (2) met Tjerkje Gerrits.
Job was later gehuwd (3) met Tjerkje Foppes.

2  Metje Aarts, zie X-A.

Grietje trouwt op zondag 3 april 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd (2) met Jan Minses. Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

3  (?)Minse Jans is gedoopt op zondag 18 december 1735 te St. Annaparochie, zie X-B.

IX-B  Hiltje Arjens, dochter van Arjen Dircks en Mettie Jurriens (VIII-A), is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 juni 1730 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens. Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

Beiden v. OBZ.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1  Rommert Gerbens van der Wal is geboren op dinsdag 11 december 1736, zie X-C.

IX-C  Jurjen Pieters, zoon van Pieter Jacobs en Mettie Jurriens (VIII-A), wagenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is geboren in 1717.

Ged. op bel. Vrp. 11.2.1746 Hyp.bk 13.2.1762/id.

Jurjen trouwt op zondag 28 april 1743 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Taetske Jans.

Beiden v. Blija.

Van Jurjen en Taetske zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Jurjens is geboren op donderdag 27 februari 1744, is gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Vrouwenparochie.

2  Jan Jurjens is gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Vrouwenparochie.

Nog klein.

3  Mettje Jurjens is gedoopt op donderdag 21 mei 1750 te Vrouwenparochie, zie X-D.

4  Hiltje Jurjens is gedoopt op zondag 15 juli 1753 te Vrouwenparochie, zie X-E.

IX-D  Lijsbeth Sjoerds, dochter van Sjoerd Theunis (VIII-B) en Tjitske Jacobs, is gedoopt op donderdag 25 februari 1700 te Hallum.

Lijsbeth was gehuwd met Andele Sjoerds Andringa. Andele, wonende te Wirdum.

Andringabk/196.

Van Andele en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Tjitske Andeles Andringa, zie X-F.

IX-E  Jacob Johannes, zoon van Johannes Jacobs (VIII-D) en Antje Wybes, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 22 maart 1750 te Vrouwenparochie.

Aut. 8.2.1788 e.l. failliet, Aebe P. Boon cur. Procl.bk 19.2.1787 en 1.6.1788.

Jacob trouwt op zondag 15 september 1782 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Trijntje Jans.

Beiden v. vrp.

Van Jacob en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jakobs Vogelzang is gedoopt op zondag 26 februari 1786 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op dinsdag 18 januari 1814 te Het Bildt op 27-jarige leeftijd met Gaatske Sjardes Visser, dochter van Sjarde Jelles Visser en Sieuwke Symens Bijlsma.

2  Antje Jacobs is gedoopt op zondag 24 juni 1787 te St. Annaparochie.

IX-F  Antje Johannes, dochter van Johannes Jacobs (VIII-D) en Antje Wybes, is gedoopt op zondag 4 juni 1752 te Vrouwenparochie.

Antje trouwt op zondag 26 maart 1780 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd (1) met (?)Aebe Pieters Boon, zoon van Pieter N.. (?)Aebe, boer, wonende te St. Jacobiparochie, te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 7 april 1794.

Bnr 119. 1768/78/88 St. Ap. gebr. nr. 35
Aut. 20.1.1777 te St. Ap., cur. kk. Pieter Gerrits Boon. 1749: zetmeier, wint de kost 4+1 26.18.-. Aut. 7.4.1794 wed. te Vrp. gaat hertr. met Corn. Doens, cur. Arjen Wybes Steensma hsm. en kastelein St. Jp. en Jan Aebes Boon hsm. Vrp. Prot.bk 20.11.1771 e.l. St. Ap. kopen kamer etc. a. brede kant Oosteind St. Ap.

(?)Aebe was eerder gehuwd (1) met Jannigje Piers Stroo.

Beiden v. St. Ap.

Van (?)Aebe en Antje is een kind bekend:

1  Tjitske Aebes Boonstra is gedoopt op zondag 1 maart 1789 te St. Annaparochie, zie X-G.

Antje trouwt op zondag 23 maart 1794 te Vrouwenparochie op 41-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Cornelis Doens de Vries, zoon van Doen Cornelis en Lolkje Freerks. Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op donderdag 17 februari 1763, is gedoopt op zondag 24 februari 1765.

1811 Vrp. 32 boer.

Beiden v. Vrp.

IX-G  Marten Johannes, zoon van Johannes Jacobs (VIII-D) en Antje Wybes, is gedoopt op dinsdag 11 mei 1762 te Vrouwenparochie.

Marten was gehuwd met Lijsbet Jans Schat, dochter van Jan Douwes en Jannigje Minnes Wijngaarden. Lijsbet is overleden op vrijdag 6 december 1839.

Van Marten en Lijsbet is een kind bekend:

1  Antje Martens de Vries.

Antje trouwt op donderdag 27 juli 1848 te Het Bildt met de hoogstens 54-jarige Dirk Dirks de Jong, zoon van Dirk Dirks de Jong en Antje Arjens Slim. Dirk is geboren 1793 of 1794.

IX-H  Lourens Feikes van den Akker, zoon van Feyke Rodmers en Janke Lourens (VIII-I), arbeider, wonende te Wijnaldum en te Wier, is gedoopt op zondag 17 maart 1748 te St. Annaparochie.

Lourens trouwt op zondag 21 mei 1780 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd met Tetje Leenderts, dochter van Leendert Jans en Trijntje Tiedes.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Lourens en Tetje zijn drie kinderen bekend:

1  Leendert Lourens van den Akker.

2  Janke Lourens van den Akker.

Janke was gehuwd met Leendert Jaspers van den Akker, zoon van Jasper Leenderts van den Akker en Pietje Annes de Boer.

3  Tiede Lourens van den Akker.

IX-I  Claas Clases Postma, zoon van Lijsbet Leenderts of Claas Lourens (VIII-J), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1732.

Bnr 41, 45. 1778 eigenr en gebr. nr.7, 1788 eigenr 1/2 nr.7. 1778 nom.ux eigenr en gebr. nr.30.
Lidm. St. Jp. Klaas Post bel. 23.5.1762.

Claas trouwt op zondag 19 oktober 1755 te St. Jacobiparochie op 23-jarige leeftijd met Maartje Cornelis Schierhuis, dochter van Cornelis Clasen Schierhuis en Maartje Sjoerds.

Beiden v. St. Jp.

Van Claas en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaasje Klases Post is overleden in 1808.

Klaasje trouwt op zaterdag 29 maart 1788 te St. Annaparochie met de 24-jarige Jacob Scheltes Kuiken, zoon van Schelte Jacobs Kuiken en Tjitske Feyes. Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 maart 1764 te St. Annaparochie, is overleden in 1808. Jacob werd 44 jaar.

Bnr 41, 45. 1788 eigenr n.u. 1/2 en gebr. geheel nr.7.1788 nom.ux eigenr 1/2 nr. 30.
Gedoopt tegelijk met Feye, maar leeftijd niet vermeld (de jongste).
Aut. 17.11.1808 moeder wln Klaasje Klases Post a.d. Koudeweg o. St. Jp., cur. kk. Corn. Klases Post, hsm. o. St. Jp. en Feye Scheltes, hsm. Min.ga, Tjitske Feyes grm. Min.ga.
HB66/274 17.11.1808 inv. sth. Jac. Sch. en Kl. Kl. Post, huisl. Koudeweg o. St. Jp.

2  Cornelis Clases Post, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 12 december 1756 aldaar.

Bnr 41. 1788 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr. 30.
1811 St. Jp. 266 boer, geb.datum 4.12.1754. Recesbk 30.1.1786 met Beert Walings Kuiken cur. kk. B.J. Kuiken.

Cornelis was gehuwd met Tjerkje Arjens Wassenaar, dochter van Arjen Boyens Wassenaar en Klaasje Klases Kuik.

Bnr 5, 103.

3  Claas Clases Post is gedoopt op zondag 8 april 1759 te St. Jacobiparochie, zie X-H.

IX-J  Neeltje Feikes, dochter van Feike Klases en Maartje Lourens (VIII-K), is gedoopt op zondag 22 april 1725 te St. Annaparochie.

Neeltje trouwt op zondag 25 juli 1751 te St. Jacobiparochie op 26-jarige leeftijd met Gerrit Gerrits Rosendal, zoon van Gerrit Gerrits en Trijntje Piebes. Gerrit, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie.

1738 de nagel. zn v. G.G. (vader) 1/2 eigenr. nr.17.

Van Gerrit en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Gerrits Rosendal is gedoopt op zondag 23 september 1753 te St. Jacobiparochie.

2  Maartje Gerrits Rosendal is gedoopt op zondag 30 november 1755 te St. Jacobiparochie.

3  Gerrit Gerrits Rosendal, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 19 februari 1758 aldaar.

1811 St. Jp. 293 timmerman. Ongehuwd ovl.

4  Neeltje Gerrits Rosendal is gedoopt op zondag 28 september 1760 te St. Jacobiparochie.

5  Feike Gerrits Rosendal, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 20 maart 1763 aldaar.

1811 St. Jp. 293 timerman, geb.datum 14.12.1761. Ongehuw ovl.

6  Lourens Gerrits Rosendal, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 maart 1765 aldaar.

1811 St. Jp. 293 timmerman. Ongehuwd ovl.

IX-K  Klaas Feikes, zoon van Feike Klases en Maartje Lourens (VIII-K), boer, is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te St. Annaparochie.

Bnr 71. 1768/78/88 St. Jp. gebr. nr. 36 k.33.

Klaas trouwt op zondag 1 december 1754 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd (1) met (?)Atje Pieters, dochter van (?)Pieter Binnerts en Jannichje Lenerts.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Klaas en (?)Atje is een kind bekend:

1  Pieter Klases is gedoopt op zondag 5 december 1756 te St. Jacobiparochie, zie X-I.

Klaas trouwt op zondag 18 november 1759 te St. Jacobiparochie op 30-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 20-jarige Trijntje Johannes. Trijntje is geboren 1738 of 1739, is overleden op dinsdag 18 april 1815 te St. Annaparochie. Trijntje werd hoogstens 76 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Vlgs ovl. akte Trinetje Joh. dr v. Joh. Pieters en Maartje Leenderts.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

2  Feike Klases van der Plaats, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 8 januari 1762 aldaar, is overleden op maandag 24 mei 1830 te St. Annaparochie. Feike werd 68 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

1811 St. Jp. 209 werkman.

Feike was gehuwd met Neeltje Hendriks Smit, dochter van Hendrik Jans en Lijsbet Jans. Neeltje is gedoopt op vrijdag 1 januari 1762 te St. Jacobiparochie.

Naam ook Faber.

3  Neeltje Klazes is gedoopt op zondag 18 mei 1766 te St. Jacobiparochie.

4  Hendrikje Klazes is gedoopt op zondag 26 juli 1767 te St. Jacobiparochie.

5  Fokeltje Klazes van der Plaats is gedoopt op zondag 11 november 1770 te St. Jacobiparochie, zie X-J.

6  Lourens Klazes van der Plaats, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 19 november 1846 aldaar. Lourens werd 74 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

1811 St. Ap. 86 werkman.

Lourens trouwt op zondag 7 juli 1799 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Grietje Taekes, dochter van Taeke Jans en Gaatske Jans. Grietje is gedoopt op zondag 28 april 1771 te St. Annaparochie.

7  Pieter Klazes is gedoopt op zondag 31 januari 1773 te St. Jacobiparochie.

8  Douwe Klazes is gedoopt op zondag 27 augustus 1775 te St. Jacobiparochie.

9  Trijntje Klazes is gedoopt op zondag 10 januari 1779 te St. Jacobiparochie.

10  Maartje Klazes is gedoopt op zondag 28 september 1760 te St. Jacobiparochie, zie X-K.

IX-L  Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Johannes en Fokeltje Lourens (VIII-L), is geboren 1714 of 1715, is gedoopt op zondag 1 maart 1716 te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 4 april 1741. Maartje werd hoogstens 26 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Maartje trouwt op zaterdag 21 januari 1736 te St. Annaparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd met Claas Cornelis, zoon van Cornelis Pot. Claas is overleden voor dinsdag 4 april 1741.

Aut. 4.4.1741 e.l. ovl. cur. kk. Meinert Corn., oom.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Clases is geboren 1736 of 1737.

2  Fokeltie Clases is geboren 1738 of 1739.

IX-M  Trijntje Aukes, dochter van Aucke Lourens (VIII-M) en Anna Jans, is gedoopt op zondag 10 oktober 1751 te Vrouwenparochie.

Trijntje was gehuwd met Dirk Ysbrands, zoon van Ysbrand Lammerts en Lijsbeth Dircks. Dirk, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 15.8./30.4.1788 collecteur; id. 3.12.1787/6.2.1783 dorprechter St. Jp.

Van Dirk en Trijntje is een kind bekend:

1  Lijsbet Dirks is gedoopt op zondag 6 juli 1783 te St. Jacobiparochie.

IX-N  Sjoerdje Aukes, dochter van Aucke Lourens (VIII-M) en Anna Jans, is gedoopt op zondag 22 januari 1764 te Vrouwenparochie.

Sjoerdje was gehuwd met Daam Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes en Saapje Stevens. Daam, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 20.10.1791.

Van Daam en Sjoerdje zijn vier kinderen bekend:

1  Stendert Daams is gedoopt op zondag 16 november 1794 te St. Jacobiparochie.

2  Auke Daams is gedoopt op zondag 14 januari 1798 te St. Jacobiparochie.

3  Lourens Daams is gedoopt op zondag 5 januari 1800 te St. Jacobiparochie.

4  Piebe Daams is gedoopt op zaterdag 5 december 1801 te St. Jacobiparochie.

IX-O  Grietje Johannes Ruitenschild, dochter van Johannes Jans Ruitenschild en Jannigje Ritskes (VIII-O).

Grietje trouwt op zondag 27 april 1783 te St. Annaparochie met de 20-jarige Pieter Berents Stroosma, zoon van Berent Piers Stroo en Trijntje Pieters. Pieter, werkman en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 24 april 1763 te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1796/2.12.1795 e.l. kopen huis op Noordend St. Ap. noordelijkste. v.d. “nieuwe huizen”.

Pieter was later gehuwd (2) met Lijsbet Sybes Greidanus.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Grietje is een kind bekend:

1  Berend Pieters Stroosma, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 12 april 1789 aldaar.

1811 St. Ap. 230 werkman.

IX-P  Meintje Johannes Ruitenschild, dochter van Johannes Jans Ruitenschild en Jannigje Ritskes (VIII-O).

Meintje trouwt op zondag 19 mei 1799 te St. Annaparochie met de 24-jarige Cornelis Dirks Bakker, zoon van Dirk Arjens Bakker en Baukje Pieters. Cornelis, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 25 december 1774 te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 28 oktober 1809. Cornelis werd hoogstens 34 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Hyp.bk 2.9..1809/20.12.1805 kopen bakkerij te St. Ap. Procl.bk 28.10.1809.

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Meintje zijn drie kinderen bekend:

1  Baukje Cornelis Bakker.

2  Dirk Cornelis Bakker.

3  Foppe Cornelis Bakker.

IX-Q  Antje Joris, dochter van Joris Cornelis (VIII-P) en Yfke Upts, is geboren 1717 of 1718.

Antje trouwt op zondag 23 maart 1738 te St. Annaparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Hendrik Jans Polboer, zoon van Jan Abes en Trijntje Bokkes. Hendrik, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 maart 1770.

Bnr 164, 249/250. 1738/48/58 Vrp. gebr. nr.21/22 k.5/6 ca. 37 m.
Aut. 9.3.1770 cur. kk. 1e huw. Jan Scheltes, rechter Fran.dl en Corn. Teunis DG hsm. o. Vrp. HB67 9.3.1770 inv. sth. H.J. op de Pollen o. St. Ap., bezit o.a. 1/4 van sate o. Menaldum, geërfd v.d. moeder v.d. overledene, 2/4 aan Jan Scheltes nom.lib. en 1/4 a. Ymkje Jans wed. A.rjen Osinga.

Hendrik was later gehuwd (2) met Janke Annes.
Hendrik was later gehuwd (3) met Gaatske Jans.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Hendrik en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Hendriks.

2  Joris Hendriks.

3  Yfke Hendriks.

Yfke was gehuwd met Claas Feddes.

Bnr 107.

4  Trijntje Hendriks.

5  Tytje Hendriks is overleden voor 1770.

6  Geertje Hendriks, zie X-L.

IX-R  Yetske Arjens, dochter van Arjen Lenerts en Antje Jans (Dokter) (VIII-Q), is gedoopt op zondag 8 december 1737.

Yetske trouwt op zondag 7 december 1760 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Johannes Jacobus Hoitsma, zoon van Jacobus Hoitsma en Trijntje Sjoerds Bierma. Johannes, chirurgijn, is gedoopt op donderdag 25 juni 1722 te Franeker, is overleden voor zondag 8 mei 1768. Johannes werd hoogstens 45 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Bnr 236. Aut. 8.5.1772 Y.A. gaat hertr., Gerben Jans Docter cur. kk.

Van Johannes en Yetske zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Johannes Hoitsma is gedoopt op zondag 1 april 1764 te Vrouwenparochie, zie X-M.

2  Johannes Johannes Hoitsma is gedoopt op woensdag 8 mei 1765 te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 5 augustus 1809. Johannes werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Bij doop de vader ovl. Aut. 1.6.1809 cur. Cornelis Jans, hsm. St. Ap.Procl.bk 5.8.1809.

Johannes trouwt op zondag 5 juni 1796 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Sjoukje Jans Kooistra, dochter van Jan Meinerts Kooistra en Dirkje Dirks. Sjoukje is gedoopt op zondag 7 februari 1773 te Stiens.

Bnr 220.

Sjoukje was later gehuwd (2) met Cornelis Jans de Vries (zie X-P).

Yetske trouwt op zondag 10 mei 1772 te Britsum op 34-jarige leeftijd (2) met Homme Jans Bruinsma. Homme, boer, wonende te Britsum.

Bnr 215.

Hij v. Britsum, zij v. Vrp.

IX-S  Jannigje Arjens, dochter van Arjen Lenerts en Antje Jans (Dokter) (VIII-Q), is gedoopt op zondag 10 juli 1740 te Vrouwnparochie.

Jannigje trouwt op zondag 25 maart 1764 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met Jan Dirks Siderius, zoon van Dirk Everts en Grietje Doekes Rinia. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 220. 1768/78/88 gebr. nr.21. Bel. 18.5.1773.

Van Jan en Jannigje is een kind bekend:

1  Grietje Jans Siderius is gedoopt op zondag 31 maart 1765 te Vrouwenparochie, zie X-N.

IX-T  Jannigje Gerbens Dokter, dochter van Gerben Jans Docter (VIII-R) en Trijntje Jacobs Beidschat.

Jannigje was gehuwd (1) met Arjen Cornelis Bakker, zoon van Cornelis Arjens en Jetske Jacobs. Arjen, chirurgijn, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 3 januari 1762 te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 6 februari 1763 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 4 mei 1809. Arjen werd 47 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Arjen en Jannigje is een kind bekend:

1  Jetske Arjens Bakker is gedoopt op zondag 10 januari 1802 te Vrouwenparochie.

Jannigje was gehuwd (2) met Wybe Ates Slim, zoon van Ate Cornelis Slim en Pleuntje Wybes. Wybe, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 27 april 1766.

1811 Vrp. 90 rentenier.

Wybe was later gehuwd (2) met Antje Sipkes Heslinga.

IX-U  Ettje Hendricks, dochter van Hendrick Feyckes (VIII-S) en Etje Meinerts, is geboren 1723 of 1724, is overleden voor maandag 22 december 1760. Ettje werd hoogstens 36 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

1758 Vrp. eigenr 1/2 nr. 20, 1768 de kk. id. (ieder 1/4 v. 1/2).
GJ2008/53.

Ettje trouwt op zondag 30 oktober 1740 te Vrouwenparochie op hoogstens 16-jarige leeftijd (1) met Johannes Dirks, zoon van Dirk Beernts en Welmoed Johannes. Johannes, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 11 oktober 1755.

Bnr 216. 1748 gebr. nr. 20.
Hyp.bk 14.11./11.10.1755 E.H. wed. J.D. o. Vrp. verk. 1/2 v. sate lands gr. 46 mg oud gep. land met deftige huisinge en sch., ten O. v. Vrp., stem nr 20.; Gerben Hendriks heeft andere helft. Aut. 22.12.1760 Gerben Jans, huism. Zdh. Vrp. cur. 1749 Vrp. boer, goed beslag 6 +1 80.0.0. HB64/70 28.10.1768 rek. d. Gerben Jans Docter, hsm. Zdh. Vrp. Hyp.bk 4.7.1743/16.5.1738 e.l. OBZ. Hyp.bk 28.9.1763/9.1.1750 Joh. Dirks volm. Vrp. verhuurt sate op Oost v. Vrp. gr. 54m.450r. a. Jan Cl. Eernstes 50m. en Ytie Pieters 4 m.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Clases.

Beiden v. Vrp.

Van Johannes en Ettje zijn twee kinderen bekend:

1  Metje Johannes is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Vrouwenparochie, zie X-O.

2  Dirk Johannes Kors is gedoopt op zondag 24 augustus 1749 te Vrouwenparochie.

Bnr 216. 1768/78 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.

Ettje trouwt op zondag 1 juni 1755 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd (2) met Claas Jan Dankerts, zoon van Jan Clases en Grietje Jacobs. Claas, hospes, wonende te Vrouwenparochie.

1768 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.
Aut. 13.4.1769 cur. k. Gerben Jans Docter, huism. Vrp. Hyp.bk 7.4.1756 inboedel wordt getaxeerd wegens schuld.

Beiden v. Vrp.

Van Claas en Ettje is een kind bekend:

3  Gerben Clases Dankert, kastelein, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 12 november 1783.

Bnr 216. 1778 Vrp. eigenr 1/4 nr.20. Recesbk 26.3.1781 G.Cl. Dankerts, kastelein Vrp. Procl.bk 12.11.1783 de wed. te Hallum verk. stemnr 20.

Gerben was gehuwd met Geertje Klazes.

IX-V  Jan Cornelis, zoon van Cornelis Jans (VIII-T) en Rigstje Jans, wonende te St. Annaprochie, is overleden voor woensdag 5 augustus 1761.

Bnr 115. Aut. 4.8.1768 Tjerkje Gerrits grm., cur. Job Tijssen, huism., St. Ap. en Jan Dirks DG, huism. St. Ap.

Jan trouwt op zondag 29 augustus 1756 te St. Annaparochie met Rixt Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits. Rixt is overleden voor donderdag 4 augustus 1768.

HB67 4 en 5.8.1768 inv. sth. R.G., laatst wed. v. Joris Jans, Pier Dirks cur. k. bij Gerrit W. en Jop Thijssen en Jan Dirks cur. Corn. en Jan Jans kk. 2e huw. HB63/249 kopie akte dd 30.7.1757 Rixt G. tr. 2e x Jan Corn. en doet uitwijzing aan voorkk Gerrit en Willem Gerrits; id /250 1.4.1764 R.G. 3e x Joris Jans Boetzer, Gerrit Gerrits is ovl. mei 1760.

Rixt was eerder gehuwd (1) met Gerrit Willems.
Rixt was later gehuwd (3) met (?)Joris Jans Boetzer.

Datum is 1e procl.,

Van Jan en Rixt zijn drie kinderen bekend:

1  Brechtje Jans is gedoopt op zondag 4 september 1757 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 4 augustus 1768. Brechtje werd hoogstens 10 jaar en 11 maanden.

2  Cornelis Jans de Vries is gedoopt op zondag 4 maart 1759 te St. Annaparochie, zie X-P.

3  Jan Jans Post is gedoopt op zondag 9 augustus 1761 te St. Annaparochie, zie X-Q.

Generatie X

X-A  Metje Aarts, dochter van Aart Beernts en Grietje Arjens (IX-A).

Ged. op Bel. St. Ap. 4.5.1780 geb. te Wons 1730.

Metje trouwt op zondag 11 maart 1764 te Vrouwenparochie met de 34-jarige Gerrit Annes Hilverda, zoon van Anne Lases Hilverda en Aafke Gerrits van Dalen. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, te Boer en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 30 oktober 1729 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 maart 1803. Gerrit werd hoogstens 73 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hyp.bk 1801/28.8.1784 en 28.10.1802/id., geen achternaam. BPw99. Procl.bk 17.2.1772 e.l. hsm. Vrp. verk. huis en bakkerij Hogebuurt St. Ap.
Prot.bk 31.1.1774 e.l. kopen stuk greide gr. 3 m. ten W. v. Bos van de Prins. Procl.bk 21.3.1803.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertje Hendriks.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Gerrit en Metje zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Gerrits is gedoopt op zondag 7 juli 1765 te St. Annaparochie.

2  Aart Gerrits, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 16 augustus 1767 aldaar.

Hyp.bk 28.10.1801/id.

X-B  (?)Minse Jans, zoon van Jan Minses en Grietje Arjens (IX-A), wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 december 1735 aldaar.

BP wand. 102.

(?)Minse trouwt op zondag 24 april 1768 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Atske Fokes, dochter van Foke Tiemens en Eelkje Oepkes. Atske is gedoopt op zondag 16 februari 1744 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van (?)Minse en Atske zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Minses is gedoopt op zondag 16 april 1769 te St. Annaparochie.

2  Atse Minses is gedoopt op zondag 19 mei 1771 te St. Annaparochie.

X-C  Rommert Gerbens van der Wal, zoon van Gerben Rommerts en Hiltje Arjens (IX-B), verver, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op dinsdag 11 december 1736, is overleden op donderdag 5 januari 1815. Rommert werd 78 jaar en 25 dagen.

Hyp.bk 23.1.1792/mei 1784 en 1785 e.l. kopen 1/2 snikschip waarvan ze de andere helft al hebben. 1811 Vrp. 168 werkman.

Rommert trouwt op zondag 24 november 1765 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met Rinske Jans.

Hij v. vrp., zij v. Hallum.

Van Rommert en Rinske is een kind bekend:

1  Gerben Rommerts van der Wal, schoenmaker, wonende te Vrouwenprochie, is geboren op woensdag 27 oktober 1773.

1811 Vrp. 145 schoenmaker.

Gerben was gehuwd met Grietje Riemer Riemersma. Grietje is geboren te Engelum.

X-D  Mettje Jurjens, dochter van Jurjen Pieters (IX-C) en Taetske Jans, is gedoopt op donderdag 21 mei 1750 te Vrouwenparochie.

Mettje trouwt op zondag 14 mei 1775 te Beetgum op 24-jarige leeftijd met Jacobus Hendriks Hoitsma, zoon van Hendrikus Jacobs Hoitsma en Jannetje Hasenhoek. Jacobus, verver, wonende te Beetgum.

Hij v. Brg., zij v. Vrp.

Van Jacobus en Mettje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jacobus Hoitsma, verver, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 27 mei 1780.

1811 St. Jp. 296 verver.

2  Janneke Jacobs Hoitsma is gedoopt op zondag 19 augustus 1781 te Beetgum, is overleden op woensdag 13 december 1820. Janneke werd 39 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Bij ovl. werkvrouw te St. Jp.

Janneke was gehuwd met Harmen Piers Hoitsma, zoon van Pier Wybes en Trijntje Harmens. Harmen, schipper, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 2 februari 1779, is overleden op zaterdag 16 december 1820 aldaar. Harmen werd 41 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

1811 St. Ap. 162 schipper.

X-E  Hiltje Jurjens, dochter van Jurjen Pieters (IX-C) en Taetske Jans, is gedoopt op zondag 15 juli 1753 te Vrouwenparochie.

Hiltje was gehuwd met Gerben Folkerts, zoon van Folkert Gerbens en Imkie Reinders. Gerben is jntje~folkerts gedoopt op zondag 27 september 1750 te Vrouwenparochie.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1  Ymkje Gerbens is geboren op zaterdag 18 april 1778, is gedoopt op zondag 14 juni 1778 te Vrouwenparochie, zie XI-A.

X-F  Tjitske Andeles Andringa, dochter van Andele Sjoerds Andringa en Lijsbeth Sjoerds (IX-D).

Tjitske was gehuwd met Hendrik Jacobs Palsma.

Van Hendrik en Tjitske is een kind bekend:

1  Andele Hendriks Palsma, zie XI-B.

X-G  Tjitske Aebes Boonstra, dochter van (?)Aebe Pieters Boon en Antje Johannes (IX-F), is gedoopt op zondag 1 maart 1789 te St. Annaparochie.

Tjitske was gehuwd met Klaas Pieters de Kuur, zoon van Pieter Luitzens de Kuur en Antje Klazes de Vries. Klaas, bakker, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 6 december 1785.

Bnr 166. 1811 St. Ap. 286 bakker

Van Klaas en Tjitske is een kind bekend:

1  Pieter Klazes de Kuur, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 159.

Pieter was gehuwd met Atje Harmens Donia, dochter van Harmen Pieters Donia en Grietje Gerbens Dijkstra.

X-H  Claas Clases Post, zoon van Claas Clases Postma (IX-I) en Maartje Cornelis Schierhuis, is gedoopt op zondag 8 april 1759 te St. Jacobiparochie.

Bnr 215. Recesbk 23.10.1797 Cl. Cl. Post huisman Vrp.

Claas trouwt op zondag 21 juli 1782 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met Aagje Arjens.

NB bij huwelijk Aagje Harmens! Zou dr kunnen zijn van Arjen Dirks Joncker.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Klases Post, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 18 december 1783, is gedoopt op zondag 25 januari 1784 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 19 januari 1860. Klaas werd 76 jaar, 1 maand en 1 dag.

Bnr 61? 1811 St. Ap.209 waard.

2  Lijsbet Klases Post is geboren op zaterdag 24 december 1785, is gedoopt op zondag 5 februari 1786 te St. Jacobiparochie.

Lijsbet was gehuwd met Jan Cornelis Crap, zoon van Cornelis Teunis Crab en Wytske Jans. Jan, gardenier, wonende te Vrouwenparochie.

Procl.bk 2.4.1808.

X-I  Pieter Klases, zoon van Klaas Feikes (IX-K) en (?)Atje Pieters, is gedoopt op zondag 5 december 1756 te St. Jacobiparochie.

Wrsch. gezien de naam Attje.

Pieter was gehuwd met Geertje Sjoerds de Beer, dochter van Sjoerd Ruurds en Jeltje Dirks. Geertje is geboren 1764 of 1765, is overleden op woensdag 26 juni 1822 te St. Jacobiparochie. Geertje werd hoogstens 57 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Pieter en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Pieters Dijkstra.

Sjoerd trouwt op zondag 17 april 1825 te Het Bildt met Doutje Gorrits Fopma, dochter van Gorrit Allerts Fopma en Trijntje Douwes.

2  Klaas Pieters Dijkstra is overleden op woensdag 26 oktober 1831.

3  Attje Pieters Dijkstra is gedoopt op zondag 24 april 1796 te St. Jacobiparochie.

X-J  Fokeltje Klazes van der Plaats, dochter van Klaas Feikes (IX-K) en Trijntje Johannes, is gedoopt op zondag 11 november 1770 te St. Jacobiparochie.

Fokeltje was gehuwd met Sybren Jans Visser, zoon van Jan Sierks en Nieske Dirks. Sybren, werkman, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 31 mei 1761 aldaar, is overleden op dinsdag 22 december 1835. Sybren werd 74 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

1811 St. Jp. 34 werkman, bij ovl te St. Ap.

Van Sybren en Fokeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Nieske Sybrens Visser is gedoopt op zondag 17 april 1796 te St. Jacobiparochie.

2  Dieuwke Sybrens Visser is gedoopt op zondag 10 september 1797 te St. Jacobiparochie.

3  Jan Sybrens Visser is gedoopt op zondag 23 augustus 1801.

4  Neeltje Jans Visser is geboren 1807 of 1808.

X-K  Maartje Klazes, dochter van Klaas Feikes (IX-K) en Trijntje Johannes, is gedoopt op zondag 28 september 1760 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd (1) met Klaas Martens, zoon van Marten Klases en Maartje Jarigs Wenselaar. Klaas is gedoopt in 1764 te St. Jacobiparochie.

Vlgs stamboom Lont 1e vr. Maartje Klaas Feikes.

Van Klaas en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Klazes is gedoopt in 1791.

2  Marten Klazes Wenselaar is gedoopt in 1788, is overleden in 1823 te Het Bildt. Marten werd 35 jaar.

3  Maartje Klazes Wenselaar is gedoopt in 1786 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 5 januari 1850 te Het Bildt. Maartje werd 64 jaar.

Maartje was gehuwd met Tjeerd Reimers Dijkstra, zoon van Reimer Wopkes en Trijntje Tjeerds. Tjeerd, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 oktober 1779 aldaar, is overleden op zondag 27 maart 1842. Tjeerd werd 62 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

1811 St. Jp. 23 werkman geb. datum 10.8.1778.

Maartje trouwt op zaterdag 23 november 1811 te Het Bildt op 51-jarige leeftijd (2) met Andries Feddes Zondervan, zoon van Fedde Andries en Martentje Ruurds.

X-L  Geertje Hendriks, dochter van Hendrik Jans Polboer en Antje Joris (IX-Q).

Geertje trouwt op zondag 17 oktober 1762 te St. Annaparochie met de 23-jarige Bouwe Douwes, zoon van Douwe Gerrits en Jiskje Edes. Bouwe, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 28 december 1738 te St. Annaparochie.

Bnr 251. 1768 gebr. nr. 24 k.3
Bij doop kk. hsm. NwB.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Bouwe en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Bouwes is geboren op maandag 8 augustus 1763, is gedoopt op zondag 18 september 1763 te Vrouwenparochie, zie XI-C.

2  Douwe Bouwes is gedoopt op zaterdag 27 oktober 1764 te Vrouwenparochie.

3  Klaas Bouwes Miedema is gedoopt op zondag 23 augustus 1767 te Vrouwenparochie.

4  Jantje Bouwes is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1769 te Vrouwenparochie.

Jantje trouwt op zondag 25 november 1792 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Pieter Bartelds Stap, zoon van Barteld Gerbens en Mintje Pieters. Pieter, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 15 december 1771, is gedoopt op zondag 2 februari 1772 aldaar.

1811 Vrp. 141 gardenier.

X-M  Trijntje Johannes Hoitsma, dochter van Johannes Jacobus Hoitsma en Yetske Arjens (IX-R), is gedoopt op zondag 1 april 1764 te Vrouwenparochie.

Trijntje trouwt op zondag 3 oktober 1784 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Jans de Vries, zie X-P.

Hij v. Finkum, zij v. Vrp.

Van Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

1  Jan Cornelis de Vries, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 23 augustus 1785, is overleden op zaterdag 9 februari 1833 aldaar. Jan werd 47 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Bnr 215. Vrp. 1811 97 boer.

Jan was gehuwd met Aaltje Annes Borger, dochter van Anne Douwes Borger en Jannigje Tjebbes Walburg. Aaltje is geboren 1787 of 1788, is overleden op maandag 29 december 1828. Aaltje werd hoogstens 40 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

X-N  Grietje Jans Siderius, dochter van Jan Dirks Siderius en Jannigje Arjens (IX-S), is gedoopt op zondag 31 maart 1765 te Vrouwenparochie.

Grietje was gehuwd met Andele Hendriks Palsma, zie XI-B.

Van Andele en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Andeles Palsma, zie XI-D.

2  Jan Andeles Palsma, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 5 augustus 1863.

Bnr 219. Ongehuwd.

X-O  Metje Johannes, dochter van Johannes Dirks en Ettje Hendricks (IX-U), is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Vrouwenparochie.

Metje trouwt op zondag 1 juli 1764 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met Jacob Ydes. Jacob, timmerman, wonende te Stiens.

Bnr 216. 1768 /78 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.
HB67/662 6.1.1783 taxatie inventaris Jacob Aedes mr grofsmid OBZ.

Hij v. oudkerk, zij v. Vrp., na de 1e procl. gespierd.

Van Jacob en Metje is een kind bekend:

1  Paulus Jacobs Reitsma is gedoopt op zondag 8 juli 1787 te Stiens.

X-P  Cornelis Jans de Vries, zoon van Jan Cornelis (IX-V) en Rixt Gerrits, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 4 maart 1759 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 24 mei 1829 te Vrouwenparochie. Cornelis werd 70 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Bnr 115, 126, 215, 236. 1811 Vrp. 35 boer.

Cornelis trouwt op zondag 3 oktober 1784 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trijntje Johannes Hoitsma, zie X-M.

Cornelis trouwt op donderdag 4 juli 1811 te Het Bildt op 52-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Sjoukje Jans Kooistra, dochter van Jan Meinerts Kooistra en Dirkje Dirks. Sjoukje is gedoopt op zondag 7 februari 1773 te Stiens.

Bnr 220.

Sjoukje was eerder gehuwd (1) met Johannes Johannes Hoitsma (zie IX-R.2).

X-Q  Jan Jans Post, zoon van Jan Cornelis (IX-V) en Rixt Gerrits, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 augustus 1761 aldaar, is overleden op zondag 1 oktober 1820. Jan werd 59 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 72, 110. 1788 St. Ap. gebr. nr.10 (v/h Job Tijses). Recesbk 15.2.1777 Grietman Du Tour zegt huur op van sate aan Jan Jans Post (NB hij is dan nog wel erg jong).
Bij doop vader ovl.

Jan trouwt op maandag 5 juni 1786 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd (1) met de 16-jarige Maartje Jans Kuiken, dochter van Jan Cornelis Kuiken en Maartie Eelkes. Maartje is gedoopt op zondag 20 mei 1770 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Jans Post, wonende te St. Annaparochie, is geboren op woensdag 15 augustus 1787.

1811 St. Ap. 147 werkman.

Jan trouwt op donderdag 14 mei 1812 te Het Bildt op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Klazes Schaaf, dochter van Klaas Teunis Schaaf en Baukje Pieters. Maartje is gedoopt op zondag 22 februari 1789 te St. Annaparochie.

2  Gerrit Jans Post is gedoopt op zondag 4 oktober 1789 te St. Annaparochie.

3  Richtsje Jans Post is gedoopt op zondag 27 maart 1791 te St. Annaparochie.

Richtsje was gehuwd (1) met Jentje Gerrits Schuitema, zoon van Gerrit Jentjes en (?)Aagje Ritskes (VIII-N). Jentje is gedoopt op zondag 18 maart 1787 te St. Annaparochie.
Richtsje was gehuwd (2) met Sjoerd Rinses de Vries, kind van Rense Reins en Antje Teunis. Sjoerd, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 21 januari 1785, is overleden op vrijdag 18 maart 1814. Sjoerd werd 29 jaar, 1 maand en 25 dagen.

1811 St. Ap. 186 gardenier, bij ovl. melktapper.

4  Anne Jans Post is gedoopt op zondag 6 mei 1792 te St. Annaparochie.

5  Maartje Jans Post is gedoopt op zondag 19 januari 1794 te St. Annaparochie.

6  Grietje Jans Post is gedoopt op zondag 29 maart 1795 te St. Annaparochie.

7  Tjerkje Jans Post is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 te St. Annaparochie.

8  Johannes Jans Post is gedoopt op zondag 19 juli 1801 te St. Annaparochie.

9  Antje Jans Post is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 31 december 1809 te St. Annaparochie op 48-jarige leeftijd (2) met Lijsbet Tjerks. Lijsbet is geboren te Jelsum.

Bij huwelijk dr Attje naam Terpstra.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

10  Attje Jans Post.

11  Dirk Jans Post is gedoopt op zondag 14 oktober 1810 te St. Annaparochie.

12  Brechtje Jans Post is geboren op donderdag 2 december 1813 te St. Annaparochie.

Generatie XI

XI-A  Ymkje Gerbens, dochter van Gerben Folkerts en Hiltje Jurjens (X-E), is geboren op zaterdag 18 april 1778, is gedoopt op zondag 14 juni 1778 te Vrouwenparochie.

Ymkje was gehuwd met Hendrik Joris Boetzer, zoon van (?)Joris Jans Boetzer en Neeltje Douwes. Hendrik, werkman, koopman en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 3 november 1772 aldaar, is overleden op vrijdag 20 juni 1823 aldaar. Hendrik werd 50 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Hyp.bk 7.2./27.1.1805 e.l. OBD o. St. Ap. sch. a. Theunis Klases mr timmerman St. Ap. wegens nieuw huis. Procl.bk 20.2.1804.
1811 St. Ap. 117 werkman.

Van Hendrik en Ymkje zijn drie kinderen bekend:

1  Hiltje Hendriks Boetzer.

2  Gerbrichje Hendriks Boetzer.

3  Neeltje Hendriks Boetzer is geboren op vrijdag 24 januari 1812.

XI-B  Andele Hendriks Palsma, zoon van Hendrik Jacobs Palsma en Tjitske Andeles Andringa (X-F), boer, wonende te Wirdum.

Bnr 161, 219, 220.

Andele was gehuwd met Grietje Jans Siderius, zie X-N.

XI-C  Antje Bouwes, dochter van Bouwe Douwes en Geertje Hendriks (X-L), is geboren op maandag 8 augustus 1763, is gedoopt op zondag 18 september 1763 te Vrouwenparochie.

Geboren NBD o. Vrp.

Van Antje is een kind bekend:

1  Japke Bokkes Bokma is geboren op zaterdag 22 maart 1788, is gedoopt op zondag 11 mei 1788 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 13 oktober 1825 aldaar. Japke werd 37 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Japke was gehuwd met Evert Allerds Bekius, zoon van Allerd Douwes Bekius en Grietje Everts Siderius. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 2 januari 1786.

Bnr 166, 243, 244. 1811 Vrp. 233 boer.

XI-D  Hendrik Andeles Palsma, zoon van Andele Hendriks Palsma (XI-B) en Grietje Jans Siderius (X-N).

Hendrik was gehuwd met Metje Louws Osinga, dochter van Louw Arjens Osinga en Saapke Johannes. Metje is gedoopt op zondag 11 maart 1792 te Beetgum.

Van Hendrik en Metje is een kind bekend:

1  Arjen Hendriks Palsma, zie XII.

Generatie XII

XII  Arjen Hendriks Palsma, zoon van Hendrik Andeles Palsma (XI-D) en Metje Louws Osinga.

Bnr 140.

Arjen was gehuwd met Eeke Jarigs Gorter, dochter van Jarig Johannes Gorter en Baukje Sybes de Haan.

Van Arjen en Eeke is een kind bekend:

1  Jarig Arjens Palsma.