Parenteel Ocke Hayes

Generatie I

I  Ocke Hayes, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie, is overleden in maart 1714.

Bnr 16, 249/250. 1698 St. Jp. gebr. nr. IV (met Jan Jans Tzietsa) en nr. V en VIII ( Franeker land), 1708 Vrp.gebr. nr.23 k.4, 1718 de wed. en 9m.461r. in nr.22 k.5.
BP500/13 e.l. kwamen van Pingjum Hyp.bk 26/25.2.1717 wed. NBD o. Vrp. DG gedoopt 25.2.1714.
Procl.bk 23.5.1707 huurt boerderij op NwB o. Vrp. gr. 42m.502r. plus buitenpollen gek. door H. Baerdt v. Sminia van Gerrit Fortuyn, Hardegarijp, de wed. A.v. Glinstra O., OBD Z., Griete Clasen Vlock W en NBD N.

Ocke was gehuwd met Sytske Thomas, dochter van Thomas N. en Mintje N..

Van Ocke en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Jentje Ockes, zie II-A.

2  Reinder Ockes, zie II-B.

3  Mintje Ockes.

Mintje trouwt op zondag 6 februari 1729 te Vrouwenparochie met Jan Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 april 1765.

Bnr 214. 1738 met Gerrit eigenr en alleen gebr. nr.31.1748 met de kk. v. Gerrit Corn. eigenr en alleen gebr. nr.31 35 1/2 m. m. hs en sch.1758 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr.31, 1768 de kk. id.
DG. Aut. 25.9.1749 als oom cur. kk. Grietje Corn. Aut. 29.4.1765 J.C. ovl., cur. kk. Sybren Sipkes DG Vrp. en Claas Ydses, Ternaard (excuseert zich).
HB67 13.5.1765 inv. sth. J.C. hsm. o. Vrp. 3 kk. uit 1e en 2 uit 2e huw. HB63/468 5.7.1765 rek. d. Sybren Sipkes, hsm. Vrp., cur. kk. Jan Cornelis i.l. hsm. o. Vrp., die cur. was van kk. van zijn zuster Grietje Cornelis; alleen Claasje nog minderjarig, Dirk Dirk Jentjes (wordt hiermee toch Dirk Dirks de Jong bedoeld?) en Cornelis Reinders nieuwe cur. v. Claasje.HB64/1 20.10.1767 rek. d. Sybren Sipkes, obligatie t.l.v. Tiete Tietes.
Vlgs hs Lont 1e x Claasje N. en 2x Antje Jeltes.

Jan was later gehuwd (2) met Jancke Idses.
Jan was later gehuwd (3) met Antje Jelles.

4  Anne Ockes, zie II-C.

5  Thomas Ockes.

Thomas trouwt op zondag 6 februari 1729 te Vrouwenparochie met Dieuwke Jochums.

6  Dirk Okkes, zie II-D.

Generatie II

II-A  Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes (I) en Sytske Thomas, is overleden op dinsdag 4 augustus 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje trouwt op zondag 31 januari 1717 te Vrouwenparochie (1) met de 29-jarige Jacob Ariens, zoon van Arien Harmens en Antie Hendricks. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 mei 1726. Jacob werd hoogstens 39 jaar en 1 dag.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.
Aut. 27.8.1726 J.A. ovl. cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.
Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Jentje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikje Jacobs.

2  Arien Jacobs is geboren 1719 of 1720.

3  Rinske Jacobs is geboren 1721 of 1722.

Jentje trouwt op donderdag 30 mei 1726 te St. Annaparochie (2) met Dirck Pieters. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 156. 1728 gebr. nr. 16 k.21 en met Hendrik Ruurds nr.17 k.20, 1738 id. de wed. 1748/58 id. nr.16 en nr. 17 met Jan jans Boetser (nr. 17 nu m. hs en sch.)
DG op NwB o. St. Ap.

Beiden v. St. Ap.naam vrouw Jaeaents.

Van Dirck en Jentje zijn vier kinderen bekend:

4  Okke Dirks, zie III-A.

5  Sytske Dirks, zie III-B.

6  Trijntje Dirks, zie III-C.

7  Dirk Dirks de Jong (.) is geboren op dinsdag 12 februari 1732, zie III-D.

II-B  Reinder Ockes, zoon van Ocke Hayes (I) en Sytske Thomas, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 26 juni 1746.

Bnr 249250. 1728/38 gebr. 9m.461. in nr. 22 k.5 en nr.23 k.4.1748 id. de wed.
Aut.25.6.1746 en 25.9.1749 HB61/621 rek. d. Jan Corn. hsm. Vrp., Allert Willems mede cur. HB62/284 21.12.1758 rek. d. Jan Corn., hsm. Vrp. Lidm. DG. Recesbk 9.5.1740 hsm. NwB. o. Vrp. en adm. diaken Doopsgez. Gem. St. Ap. en OBZ.
NB In de aantekeningen van wln Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet maar zonder bronvermelding.

Reinder trouwt op zondag 2 oktober 1729 te Vrouwenparochie met Grietje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken. Grietje is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Douwes.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Mintje Reins, zie III-E.

2  Sytske Reinders is geboren 1735 of 1736, zie III-F.

3  Trijntje Reinders is geboren 1740 of 1741, zie III-G.

4  Cornelis Reinders de Jong is geboren 1746 of 1747, zie III-H.

II-C  Anne Ockes, zoon van Ocke Hayes (I) en Sytske Thomas, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in 1745.

Bnr 251. 1738 Vrp. met Dirk gebr. nr.24 k.3, 1748 de wed. 1778/88 St. Ap. gebr. nr.IV.
Aut. 29.12.1749 e.l. ovl. cur. Jan Sybes grv.DG, St. Ap. en Gerben Rommerts DG OBZ. 1749 Vrp. de wed. gemeen beslag 3+1 42.-.- HB61/139 z.d. Anne Ockes was cur. Grietie Clases dr v. Claas Ypes en Yk Pieters. Lidm. DG

Anne trouwt op zondag 22 december 1743 te Vrouwenparochie met Geertje Jans, dochter van Jan Sybes en Jeseltie Sybrens. Geertje is overleden voor maandag 29 december 1749.

Beiden v. Vrp.

Van Anne en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Annetje Annes, zie III-I.

2  Ocke Annes Wagenaar is geboren 1743 of 1744, zie III-J.

II-D  Dirk Okkes, zoon van Ocke Hayes (I) en Sytske Thomas, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 72., 251. Vrp. 1738 met Anne gebr. nr.24 k.3. St. Jp. 1748 gebr. nr.37 k.32 m. hs en sch.
1749 St. Jp. boer, gemeen beslag 4+3 50.6.0. Procl.bk 24.4.1752 huurt boerderij op NwB. o. St. Jp. gr. 40 m. gek. door ds H. Saakens, Lwd. v. W. v. Haren, Claas Boyens c.s. O., F.A. Mahui W., OBD Z. en NBD N.

Dirk trouwt op zondag 22 december 1743 te Vrouwenparochie met Trijntje Jans.

Zuster van Geertje Jans (x Anne Okkes)?

Trijntje was later gehuwd (2) met Alle Rinnerts.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Trijntje is een kind bekend:

1  (?)Okke Dirks de Pett, zie III-K.

Generatie III

III-A  Okke Dirks, zoon van Dirck Pieters en Jentje Ockes (II-A), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 211. 1778/88 Vrp. gebr. nr. III.
Hyp.bk 13.4.1757/5.5.1756 e.l. op de Pollen o. St. Ap. kopen de helft v.e. snikschip.

Okke trouwt op zondag 30 maart 1755 te St. Annaparochie met de 19-jarige Trijntje Jans, dochter van Jan Boyens en Aafje Philips van der Mey. Trijntje is gedoopt op zondag 27 november 1735 te Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 2 januari 1818. Trijntje werd 82 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Okke en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Aafje Okkes is geboren op dinsdag 27 april 1756 te St. Annaparochie.

Ged. op bel. Vrp. 5.5.1793.

2  Dirk Okkes de Jong, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zaterdag 14 februari 1761 aldaar, is overleden op maandag 11 september 1826 aldaar. Dirk werd 65 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Bnr 211. Ged. op bel. Vrp. 3.5.1795. 1811 Vrp. 109 boer, geb.datum echter 23.2.1764; op zelfde huisnr. ook Hein Okkes de Jong, boer geb.datum 14.2.1761, geb. data verwisseld!!

Dirk trouwt op zondag 12 juli 1818 te Het Bildt op 57-jarige leeftijd met Hendrikje Hendriks Post.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Tjeerd Tjeerds de Boer.

3  Hein Okkes de Jong, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op donderdag 23 februari 1764.

1811 Vrp. 109 boer.

4  Jentz Okkes is geboren op zaterdag 10 december 1768 te Vrouwenparochie.

Ged. op bel. Vrp. 5.5.1796, geb. a.d. NBD.

5  Sytske Okkes is geboren op zondag 14 maart 1773 te Vrouwenparochie.

Ged. op bel. Vrp. 5.5.1796, geb. a.d. NBD.

Sytske was gehuwd met Jan Gerbens Docter, zoon van Gerben Jans Docter en Trijntje Jacobs Beidschat. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 7 augustus 1764.

Bnr 216. 1811 Vrp.3 boer.

6  Jan Okkes de Jong is geboren op dinsdag 8 januari 1765 te St. Annaparochie.

Bnr 211. Ged. op bel. Vrp. 3.5.1795.

III-B  Sytske Dirks, dochter van Dirck Pieters en Jentje Ockes (II-A).

Sytske trouwt op zondag 28 juli 1754 te St. Annaparochie met Allert Fransen, zoon van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken. Allert, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 165. Aut. 18.12.1783 huism. op de Pollen, cur. kk. Douwe Sipkes en aut. 19.10.1785 cur. kk. Harmen Arjens, in beide gevallen samen met Aart Arjens.

Allert was later gehuwd (2) met Trijntje Arjens.

Datum is 1e procl.

Van Allert en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Fokeltje Allerts.

Fokeltje trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie met de 21-jarige Marten Dirks van der Plaats, zoon van Dirk Willems en (?)Trijntje Martens. Marten, boer en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 21 mei 1760, is overleden op vrijdag 23 oktober 1812. Marten werd 52 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 50. 1788 gebr. nr.12.
Hyp.bk 18.2.1790/8.12.1787. Hyp.bk 28.1.1805/22.11.1804 e.l. a.d. Koudeweg o. St. Jp. 1811 St. Jp. 171 werkman. Procl.bk dec. 1818.

2  Jents Allerts.

3  Arjaantje Allerts.

4  Trijntje Allerts.

5  Dirk Allerts Ronda is geboren op zaterdag 27 september 1755 te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 juni 1756 te Vrouwenparochie, zie IV-A.

6  Frans Allerts Ronda, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op vrijdag 17 juni 1768, is overleden op vrijdag 5 april 1839 te St. Annaparochie. Frans werd 70 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Bnr 245. 1811 Vrp. 230 boer. 10.1.1811/id. in de Zdh. Vrp.

Frans was gehuwd met Maatje Martens, dochter van Marten Klases en Jaaike Piers. Maatje is geboren op maandag 13 juli 1778 te St. Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 19 juli 1816. Maatje werd 38 jaar en 6 dagen.

III-C  Trijntje Dirks, dochter van Dirck Pieters en Jentje Ockes (II-A).

Trijntje trouwt op zondag 18 april 1762 te Vrouwenparochie met Pieter Gerbens Kunst, zoon van Gerben Pieters en Trijntje Rienks. Pieter, schoenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 8 december 1786.

Aut. 8.12.1786 P.G.K. ovl., cur. kk. 2 huwelijken Dirk Dirks Blaumuts, huism. Nw B en Jakob Fransen, huism Bildtpollen. HB67/894 8.12.1786 inv. sth. P.G.K., huis op de Westerdijk OBZ., gek. 1755 v. Marten Rienks te Blija.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Fransen.

Beiden v. Vrp.

Van Pieter en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Pieters Kunst is geboren 1763 of 1764.

1786 te Amsterdam.

2  Jentske Pieters Kunst is geboren 1767 of 1768, zie IV-B.

3  Dirk Pieters Kunst, schoenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1768 of 1769, is overleden op dinsdag 20 november 1827. Dirk werd hoogstens 58 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

1811 Vrp. 173 schoenmaker, geb.datum 4.9.1776.

Dirk was gehuwd met Antje Dirks Bakker, dochter van Dirk Arjens Bakker en Baukje Pieters. Antje is gedoopt op zondag 16 maart 1766 te Vrouwenparochie.

III-D  Dirk Dirks de Jong (.), zoon van Dirck Pieters en Jentje Ockes (II-A), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 12 februari 1732, is overleden op vrijdag 10 juni 1814 aldaar. Dirk werd 82 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Bnr 156, 164. 176878/88 gebr. nr.16 k.21 en nr.17 k.20, 1778/88 met Brand Sybrens.
Vlgs ovl.akte zn v. Dirk Dirks en Jents Okkes. Aut. 5.6.1765 Dirk Dirk Jentjes DG a.d. NBD. cur. kind v. Jan Douwes en Grietje Corn. Aut. 7.5.1774 D.D.Blaumuts DG hsm NwB cur. kind v. Feike Idses. Procl.bk 15.1.1799 Dirk Dirks Blaumuts en Rinske Joekes e.l. St. Ap. kopen stukje land uit sate “De Stelp”. Vlgs hs Lont D.D. Blaumuts op NwB., 4 kk.: Dirk, Reinder, Okke en Trijntje, geen Grietje dus.
Procl.bk 19.12.1763 Dirk Dirks huurder v. sate NwB, stemnr 16 gr. 28 m. en huisinge m. 6 1/2 m NwB stemnr 17 gekocht door J.A. du Tour v. W. v. Haren. Recesbk 20.6.1800 Teunis Corn. Crab c.s. verk. zate op de Pollen, bewoond door Gaatske Jans wed. Taeke Jans, aan Dirk Dirks Blaumuts op 30.12.1799.
1811 St. Ap. 99 boer.

Dirk trouwt op zondag 8 oktober 1758 te St. Annaparochie op 26-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 17-jarige Trijntje Reinders, zie III-G.

Datum is 1e procl.

Van Dirk en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk Dirks de Jong, zie IV-C.

2  Reinder Dirks de Jong, zie IV-D.

3  Okke Dirks de Jong, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 5 maart 1772 aldaar, is overleden op maandag 28 september 1846. Okke werd 74 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Bnr 164. 1811 St. Ap. 99 (zelfde nr als vader) werkman.

Okke trouwt op zondag 16 november 1817 te Het Bildt op 45-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjitske Klases de Groot, dochter van Klaas Sybrens en Amerens Wops de Groot. Tjitske is geboren in 1791.

4  Grietje Dirks de Jong is geboren op zondag 6 juli 1777 te St. Annaparochie, zie IV-E.

Dirk trouwt op zondag 14 november 1784 te St. Annaparochie op 52-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 22-jarige Renske Joekes, dochter van Joeke Jans en Gooikje Jaspers. Renske is geboren 1761 of 1762 te Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 6 januari 1829. Renske werd hoogstens 67 jaar en 6 dagen.

Beiden v. St. Ap.

III-E  (?)Mintje Reins, dochter van Reinder Ockes (II-B) en Grietje Cornelis.

(?)Mintje trouwt op zondag 26 april 1761 te St. Annaparochie met de 25-jarige Leendert Pieters, zoon van (?)Pieter Binnerts en Jannichje Lenerts. Leendert is gedoopt op zondag 28 augustus 1735 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl. hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Leendert en (?)Mintje zijn twee kinderen bekend:

1  Jannigje Leenderts is gedoopt op zondag 18 april 1762 te St. Jacobiparochie, zie IV-F.

2  Grietje Leenderts is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te St. Jacobiparochie, zie IV-G.

III-F  Sytske Reinders, dochter van Reinder Ockes (II-B) en Grietje Cornelis, is geboren 1735 of 1736, is overleden op maandag 29 augustus 1803. Sytske werd hoogstens 67 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Lidm.bk DG.

Sytske trouwt op zondag 9 mei 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Tiete Tietes. Tiete, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 28 juni 1803.

Bnr 249/250. 1758/68/78/88 gebr. 9 1/2 m. in nr 21/22 k.6/5 (los land) en nr. 23 k.4 m. hs en sch.
Aut. 28.6.1803 e.l. ovl., T.T. de Jong, weesk. is commies der recherge te Zoutkamp en kk. Hyp.bk 7.10.1787/6.1.1786 T.T. de Jong mr bakker en Tjetske Arjens Slm e.l. OBZ. sch. a. T.T. hsm en Sytske Reinders e.l. NwB. o. Vrp.
NB 1670 Vrp. Tiete Tietes buser c.s. nr.20. Procl.bk 4.2.1765 huurder boerderij NwB o. Vrp. gr. 42m.502r., stemnr 23 gek. door wed. nots. Bouritius, Lwd. van Laas v. Burmania, de oud secr. Wyckel en juffers Albarda O., OBD Z., Kromhout W. en NBD N.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Tiete en Sytske zijn vijf kinderen bekend:

1  Tiete Tietes de Jong, bakker, wonende te Leens en te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 2.5./24.4.1792 en 12.3.1793/2.12.1792. Aut. 12.11.1787 e.l. failliet.
Vlgs hs Lont in 1789 in Frankrijk als vluchteling.

Tiete was gehuwd met Tjitske Arjens Slim, dochter van Arjen Cornelis Slim en Trijntje Jans.

2  Grietje Tietes de Jong, zie IV-H.

3  Antje Tietes de Jong, zie IV-I.

4  Reinder Tietes de Jong is geboren op zondag 5 februari 1769, zie IV-J.

5  Gerbrigje Tietes de Jong is geboren in 1773, is overleden op zondag 15 januari 1826 te St. Annaparochie. Gerbrigje werd 53 jaar.

Bij ovl. winelierse.

Gerbrigje was gehuwd met Johannes Frederiks Hanf, zoon van Frederik Hanf en Trijntje Dirks. Johannes, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 10.3./23.2.1800

III-G  Trijntje Reinders, dochter van Reinder Ockes (II-B) en Grietje Cornelis, is geboren 1740 of 1741, is overleden op zondag 27 oktober 1782. Trijntje werd hoogstens 41 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 8 oktober 1758 te St. Annaparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd met de 26-jarige Dirk Dirks de Jong (.), zie III-D.

III-H  Cornelis Reinders de Jong, zoon van Reinder Ockes (II-B) en Grietje Cornelis, is geboren 1746 of 1747, is overleden voor 1817. Cornelis werd hoogstens 71 jaar.

Aut. 5.6.1765 cur. k. Jan Douwes.

Cornelis trouwt op zondag 12 april 1761 te St. Annaparochie op hoogstens 14-jarige leeftijd (1) met Antje Klases Pluimer, dochter van Claas Jans Pluimer en Pleuntje Clases.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Cornelis trouwt op zondag 13 november 1791 te St. Annaparochie op hoogstens 44-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 36-jarige Jeltje Wygers. Jeltje is geboren 1754 of 1755, is overleden op donderdag 27 maart 1817. Jeltje werd hoogstens 62 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Bij ovl. werkvrouw te OBZ.

Hij v. St. Ap., zij v. Hallum.

Van Cornelis en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Reinder Cornelis de Jong is geboren 1792 of 1793 te St. Jacobiparochie.

2  Wieger Cornelis de Jong is geboren 1794 of 1795 te St. Annaparochie.

III-I  Annetje Annes, dochter van Anne Ockes (II-C) en Geertje Jans, is overleden voor vrijdag 23 april 1779.

Annetje trouwt op zondag 11 februari 1753 te Vrouwenparochie met Pieter Jans. Pieter, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 251. 1758 Vrp. gebr. nr.24 k.3
Aut. 23.4.1779 A.A. ovl., cur. Bouwe Jans huism. o. Vrp. en Okke Annes DG huism. o. St. Ap. HB67/508 23.4.1779 inv. sth. A.A. OBZ.

Beiden v. Vrp.

Van Pieter en Annetje zijn drie kinderen bekend:

1  Jisseltje Pieters, zie IV-K.

2  Anne Pieters is geboren 1755 of 1756.

3  Geertje Pieters is geboren 1762 of 1763, zie IV-L.

III-J  Ocke Annes Wagenaar, zoon van Anne Ockes (II-C) en Geertje Jans, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1743 of 1744.

Bnr 138, 243. 1778/88 Vrp. gebr.1/4 nr.15 k.12.
Aut. 23.4.1779 cur. kk. Annetje Annes en Pieter Jans. Recesbk 25.9.1780 O.A. hsm. o. St. Ap. Recesbk 2.1.1787 Okke Annes wordt huur opgezegd van sate nr 4 o. St. Ap. door Vermeersch/Roorda, wed. Schellingwou erven Z., rijdweg W. en de hoge dijk N.

Ocke trouwt op zondag 14 maart 1773 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met Swopkje Sybes.

Beiden v. St. Ap.

Van Ocke en Swopkje is een kind bekend:

1  Anne Okkes Wagenaar, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 7 december 1773, is overleden op woensdag 24 december 1828. Anne werd 55 jaar en 17 dagen.

1811 St. Ap. 228 werkman.

III-K  (?)Okke Dirks de Pett, zoon van Dirk Okkes (II-D) en Trijntje Jans, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 20, 115. De vader niet gedoopt. Procl.bk 28.5.1794 e.l. o. St. Jp. kopen sate gr. 42 mg o. St. Ap. in huur bij Jan Doekes (verk. Oosterbaan), id. 10.5.1803 e.l. huisl. o. St. Ap. Procl.bk nov.1808 e.l. St. Ap. voor 2/5 en Aaltje Beerts Bos (x Reinder P. Wassenaar) St. Jp. voor 1/5 verk. huis en smederij OBD o. St. Jp. 1792 huurder Fran. plaats (BP500/16).
Vlgs lijst 1795 (of 1798) 52 jr.

(?)Okke was gehuwd met Trijntje Berents Stroosma, dochter van Berent Piers Stroo en Rinske Jans. Trijntje is gedoopt op zondag 15 augustus 1751 te St. Jacobiparochie.

Lidm. St. Jp. bel. 1.8.1787

Van (?)Okke en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Okkes de Pett is gedoopt op zondag 26 juni 1774 te St. Jacobiparochie, zie IV-M.

2  Sytske Okkes de Pett is gedoopt op zondag 29 december 1776 te St. Jacobiparochie.

3  Rinske Okkes de Pett is gedoopt op zondag 29 december 1776, zie IV-N.

Generatie IV

IV-A  Dirk Allerts Ronda, zoon van Allert Fransen en Sytske Dirks (III-B), boer en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zaterdag 27 september 1755 aldaar, is gedoopt op zondag 6 juni 1756 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 24 april 1828 te St. Annaparochie. Dirk werd 72 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Bnr 243. Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks mr bakker St. Ap. 1788 gebr. deels k. 12 en deels k.13 NwB.
1811 St. Ap. 126 gardenier. geb.d.31.9.1750 (!) bij ovl. 72 jr.Lidm. Vrp. bel. 30.4.1790, nr. St. Ap. 5.2.1808, vrouw Trijntje Martens.
1788 Dirk Allerts gebr. deel. k.12 NwB. o. Vrp., in 1768 en 1778 hier Dirk Willems resp. zijn wed. Trijntje Martens, wrsch. dezelfde Tr. M.

Dirk trouwt op zondag 16 maart 1783 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige (?)Trijntje Martens, dochter van (?)Marten Pieters en Trijntje Dirks. (?)Trijntje is gedoopt op zondag 30 november 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 14 januari 1785. (?)Trijntje werd hoogstens 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

(?)Trijntje was eerder gehuwd (1) met Dirk Willems.
(?)Trijntje was eerder gehuwd (2) met Heere Pieters.

Beiden v. Vrp.

Dirk trouwt op zondag 18 november 1810 te St. Annaparochie op 55-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Arjaantje IJsbrands, zie V.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en Arjaantje is een kind bekend:

1  Sytske Dirks.

IV-B  Jentske Pieters Kunst, dochter van Pieter Gerbens Kunst en Trijntje Dirks (III-C), is geboren 1767 of 1768.

Jentske was gehuwd met Louw Martens de Zwart, zoon van Marten Feyes en Ytske Meinderts. Louw, werkman, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op zaterdag 5 januari 1765 te Menaldum, is overleden op maandag 26 november 1838. Louw werd 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Hyp.bk 14.3.1796/5.12.1795 e.l. kopen een snikschip met beurt op Lwd. 1811 Vrp. 132 werkman.

Van Louw en Jentske is een kind bekend:

1  Pieter Louws de Zwart, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 28 juli 1789.

1811 Vrp. 132 werkman.

IV-C  Dirk Dirks de Jong, zoon van Dirk Dirks de Jong (.) (III-D) en Trijntje Reinders (III-G), boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 218. HB66/259 20.4.1801 sch. en deling Antje hertr. Gerrit Jans, 4 voorkk. krijgen 2400 cg., Dirk Dirks Blaumuts, hsm. o. St. Ap. grv. en Eeltje Joh. aangeh. oom.
Procl.bk 1.5.1784 hsm. o. St. Jp., id. 21.10.1789 huurder v. “De Stelp” NBD o. St. Jp. die gekocht wordt door Folkert Maurits.

Dirk trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Arjens Slim, dochter van Arjen Cornelis Slim en Trijntje Jans. Antje is geboren 1760 of 1761, is overleden op maandag 23 februari 1829. Antje werd hoogstens 68 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Dirk en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Dirks de Jong is geboren 1779 of 1780.

2  Jents Dirks de Jong is geboren 1782 of 1783.

3  Arjen Dirks de Jong is geboren 1788 of 1789.

Bnr 218.

4  Dirk Dirks de Jong is geboren 1793 of 1794.

Dirk trouwt op donderdag 27 juli 1848 te Het Bildt op hoogstens 54-jarige leeftijd met Antje Martens de Vries, dochter van Marten Johannes en Lijsbet Jans Schat.

IV-D  Reinder Dirks de Jong, zoon van Dirk Dirks de Jong (.) (III-D) en Trijntje Reinders (III-G), wonende te Oudeleye.

Procl.bk 22.8.1805 e.l. op e Leye o. Finkum kopen huisje met grond bij OBZ.

Reinder trouwt op zondag 19 mei 1793 te St. Annaparochie met de 22-jarige Trijntje Ypes, dochter van Ype Pieters en Dieucke Pieters. Trijntje is geboren op zondag 30 december 1770, is gedoopt op zondag 17 februari 1771 te Vrouwenparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Reinder en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Dieuwke Reinders de Jong is geboren tussen 8 en 1797.

2  Dirk Reinders de Jong is gedoopt 1793 of 1794.

IV-E  Grietje Dirks de Jong, dochter van Dirk Dirks de Jong (.) (III-D) en Trijntje Reinders (III-G), is geboren op zondag 6 juli 1777 te St. Annaparochie.

Grietje was gehuwd (1) met Cornelis Reins van der Zee, zoon van Rein Gerrits Krottje en Neeltje Rienks. Cornelis, gardenier, is overleden op maandag 12 februari 1844 te Vrouwenparochie.

Grietje was gehuwd (2) met Gerben Gerbens de Jong, zoon van Gerben Gosses en Sjoerdtje Feyes. Gerben is geboren op zondag 18 december 1768, is gedoopt op zondag 29 januari 1769 te Vrouwenparochie.

Van Gerben en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Gerbens de Jong, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 67.

Dirk was gehuwd met Tjerkje Hendriks Koning, dochter van Hendrik Willems Koning en Tetje Cornelis de Groot.

Tjerkje was eerder gehuwd (1) met Pieter Pieters Koning.

2  Gerben Gerbens de Jong is geboren op zondag 6 december 1801.

Bnr 205, 247.

IV-F  Jannigje Leenderts, dochter van Leendert Pieters en (?)Mintje Reins (III-E), is gedoopt op zondag 18 april 1762 te St. Jacobiparochie.

Jannigje was gehuwd met Klaas Hendriks Pluimer, zoon van Hendrik Arjens en Geertje Klases Pluimer. Klaas, werkman en onderwijzer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 1 april 1770 aldaar, is overleden op vrijdag 26 april 1833. Klaas werd 63 jaar en 25 dagen.

1811 St. Jp. 206 werkman, geb.datum 4.3.1770, bij ovl. onderwijzer 63 jr.

Klaas was later gehuwd (2) met Maartje Klases Kaper.

Van Klaas en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Leendert Klazes Pluimer is gedoopt op maandag 3 april 1741 te St. Jacobiparochie.

2  Hendrik Klazes Pluimer is geboren op vrijdag 12 december 1788, is gedoopt op zondag 1 februari 1789 te St. Jacobiparochie.

3  Geertje Klazes Pluimer is gedoopt op zondag 30 december 1792 te St. Jacobiparochie.

4  Mintje Klazes Pluimer is gedoopt op zondag 26 oktober 1794 te St. Jacobiparochie.

IV-G  Grietje Leenderts, dochter van Leendert Pieters en (?)Mintje Reins (III-E), is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te St. Jacobiparochie, is overleden op zondag 31 december 1826. Grietje werd 61 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Grietje was gehuwd met Feike Pieters Prosje, zoon van Pieter Feikes en Dieuwke Clases. Feike, arbeider, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 2 maart 1763, is overleden op dinsdag 17 februari 1824. Feike werd 60 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Hyp.bk 14.5.1801/id. 1811 St. Jp. 281 werkman.

Feike was eerder gehuwd (1) met Antje Hendriks.

Van Feike en Grietje is een kind bekend:

1  Mintje Feikes Prosje is gedoopt op zondag 28 oktober 1798 te St. Jacobiparochie.

Mintje was gehuwd met Eibert Meinderts de Wind, zoon van (?)Meindert Reinders en Houkje Ysbrands. Eibert, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 20 juni 1788, is gedoopt op zondag 17 augustus 1788 aldaar, is overleden op vrijdag 18 april 1856. Eibert werd 67 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

1811 St. Jp. 223 werkman, bij ovl. wegwerker.

IV-H  Grietje Tietes de Jong, dochter van Tiete Tietes en Sytske Reinders (III-F).

Bnr 252.

Grietje was gehuwd met Pieter Sjoerds de Boer, zoon van Sjoerd Pieters en Naentske Aebeles. Pieter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 3 oktober 1809.

Bnr 207, 252. 1778/88 gebr. nr. II en 15 1/2 m in nr.25. k.2.
HB66/344 3e v.d. wijnmaand 1809 inv. sth. P.Sj. hsm. Vrp., Sipke en Auke Sjoerds, huisl. St. Ap. met Gr.T. 2e hsvr. cur. 4 kk. Aut. 3.10.1809.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Rinske Folkerts.

Van Pieter en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd Pieters de Boer is gedoopt op zondag 22 februari 1784 te Vrouwenprochie.

2  Sytske Pieters de Boer is gedoopt op zondag 28 mei 1786.

Sytske was gehuwd met Jacob Jans Boersma. Jacob, boer, wonende te St. Annaparocchie.

Stemnr 28/22.

3  Trijntje Pieters de Boer is gedoopt op zondag 29 juni 1788 te Vrouwenparochie.

Trijntje was gehuwd met Wybe Scheltes Brolsma, zoon van Schelte Jans en Sytske Wybes. Wybe, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 14 januari 1784.

1811 Vrp. 144 boer.

4  Antje Pieters de Boer is gedoopt op zondag 15 april 1792 te Vrouwenparochie.

IV-I  Antje Tietes de Jong, dochter van Tiete Tietes en Sytske Reinders (III-F).

Antje trouwt op donderdag 1 mei 1783 te St. Annaparochie met Sybren Sytses Jaarsma. Sybren, wolkammer en koopman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 15.10.1796/212.10.1783 en16.12.1795. Procl.bk 18.4.1803.

Datum is att. nr. Vrp., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Sybren en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Tiete Sybrens Jaarsma.

2  Sytze Sybrens Jaarsma, werkman en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 13 november 1785.

1811 St. Ap. 178 koopman, bij ovl. werkman.

Sytze trouwt op zondag 27 mei 1810 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met de hoogstens 23-jarige Akke Pieters de Kuur, dochter van Pieter Luitzens de Kuur en Antje Klazes de Vries. Akke is geboren 1786 of 1787, is overleden op donderdag 31 mei 1838. Akke werd hoogstens 51 jaar en 5 maanden.

IV-J  Reinder Tietes de Jong, zoon van Tiete Tietes en Sytske Reinders (III-F), boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 5 februari 1769, is overleden op maandag 10 juni 1833. Reinder werd 64 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Reinder trouwt op zondag 17 mei 1795 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Rinske Cornelis Crap, dochter van Cornelis Teunis Crab en Wytske Jans.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Rinske is een kind bekend:

1  Tiete Reinders de Jong, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1825 stemnr 46/37.

IV-K  Jisseltje Pieters, dochter van Pieter Jans en Annetje Annes (III-I).

HB67//508 23.4.1779 aanwezig bij inv. sth. Annetje Annes.

Jisseltje trouwt op zondag 19 mei 1776 te St. Annaparochie met de 23-jarige IJsbrand Arjens, zoon van Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes. IJsbrand, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 17 september 1752.

IJsbrand was later gehuwd (2) met Baukje Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van IJsbrand en Jisseltje zijn twee kinderen bekend:

1  Anneke IJsbrands Wagenaar is geboren 1780 of 1781, is overleden op vrijdag 12 februari 1869. Anneke werd hoogstens 88 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Anneke trouwt op zondag 4 mei 1806 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Willem Ypes Kuur, zoon van Ype Piers en Hendrikje Jans. Willem, werkman, wonende te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 28 februari 1850.

1811 St. Ap. 218 werkman.

2  Arjaantje IJsbrands is gedoopt op zondag 20 februari 1785 te St. Annaparochie, zie V.

IV-L  Geertje Pieters, dochter van Pieter Jans en Annetje Annes (III-I), is geboren 1762 of 1763, is overleden op zondag 9 januari 1825 te St. Jacobiparochie. Geertje werd hoogstens 62 jaar en 9 dagen.

Bij ovl. G.P. van Kammen. HB66/256 10.7.1807 inv. t.v.v. G.P. wed. Jan Willems, hertr. Jan Dirks, Klaas Aarts, hsn. o. St. Jp. en Corn. Clases, mr schoenm. St. Jp. cur. Arjen Jans. Aut. 10.6.1807.

Geertje was gehuwd (1) met Jan Dirks van Kammen, zoon van Dirk Jans en Ybeltje Johannes. Jan, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 oktober 1771 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 20 juli 1845. Jan werd 73 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

1811 St. Jp. 225 werkman.

Geertje trouwt op woensdag 6 februari 1782 te St. Annaparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Jan Willems Kramer, zoon van Willem Arjens Kramer en Trijntje Arjens. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 januari 1759 aldaar.

Procl.bk april 1803.

Datum is attt., hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Jan en Geertje is een kind bekend:

1  Arjen Jans Kramer.

IV-M  Dirk Okkes de Pett, zoon van (?)Okke Dirks de Pett (III-K) en Trijntje Berents Stroosma, gardenier en bierbrouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 juni 1774 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 19 december 1825 te St. Annaparochie. Dirk werd 51 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

1811 St. Ap. 125 gardenier.

Dirk was gehuwd met Wytske Binnes, dochter van Binne Jochums en Janke Lammerts. Wytske is gedoopt op zondag 31 oktober 1779 te St. Jacobiparochie.

Van Dirk en Wytske zijn acht kinderen bekend:

1  Sytske Dirks de Pett is geboren 1800 of 1801 te St. Jacobiparochie.

2  Okke Dirks de Pett, werkman, is geboren 1803 of 1804 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 8 februari 1827 aldaar. Okke werd hoogstens 23 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Bnr 141. Ongehuwd.

3  Tjitske Dirks de Pett is geboren 1806 of 1807 te St. Annaparochie.

4  Trijntje Dirks de Pett is geboren 1811 of 1812 te St. Annaparochie.

5  Jannigje Dirks de Pett is geboren op vrijdag 9 september 1814.

6  Jan Dirks de Pett is geboren op zaterdag 10 augustus 1816.

7  Antje Dirks de Pett is geboren in 1818, is overleden in 1819. Antje werd 1 jaar.

8  Dirk Dirks de Pett is geboren op woensdag 2 augustus 1820.

IV-N  Rinske Okkes de Pett, dochter van (?)Okke Dirks de Pett (III-K) en Trijntje Berents Stroosma, is gedoopt op zondag 29 december 1776, is overleden op zondag 30 november 1800. Rinske werd 23 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Tweeling met Sytske.

Rinske was gehuwd met Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken en Maartje Wops de Groot. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 7 januari 1770, is overleden op donderdag 15 januari 1824 aldaar. Jan werd 54 jaar en 8 dagen.

Bnr 70, 141. 1811 St. Ap. 27 boer, naam Kuik.
HB66/381 25.4.1810 inv. t.h.v. Jan Jac. K., hsm. o. St. Ap hertr. Kinke Tjerks, Trijntje Berends en Pieter Berends beiden St. Ap. resp. grm. en oude oom van kind 1e huw.

Jan was later gehuwd (2) met Kinke Tjerks Plat.

Van Jan en Rinske is een kind bekend:

1  Rinske Jans Kuiken is geboren op woensdag 29 oktober 1800, is gedoopt op zondag 7 december 1800 te St. Annaparochie.

Rinske was gehuwd met Rein Douwes van der Zee, zoon van Douwe Jacobs van der Zee en Trijntje Reins Krottje. Rein is gedoopt op zondag 22 december 1793 te St. Jacobiparochie.

Bnr 110.

Generatie V

V  Arjaantje IJsbrands, dochter van IJsbrand Arjens en Jisseltje Pieters (IV-K), is gedoopt op zondag 20 februari 1785 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 1 januari 1809 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 42-jarige Jarig Dirks, zoon van Dirk Willems en (?)Trijntje Martens. Jarig, bakker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1766 of 1767, is overleden voor zaterdag 9 september 1809. Jarig werd hoogstens 42 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Aut. 9.9.1809 J.D. ovl., 5 minderj. kk. cur. Dirk Piers, hsm St. Ap. en Dirk Allerds id., toeziend voogden Klaas Dirks en Meindert Tjebbes huisl. St. Ap. Aut. 1.10.1809 cur. Reinder Teunis (Rosendal). Aut. 27.10.1810 A.Ysbr. wed. Jarig Dirks, cur. k. Gerben v.d.Laan, hsm o. St. Ap. en Dirk Dirks, hsm. o. St. Ap. Procl.bk 12.5.1797 e.l. St. Ap. kopen huis met bakkerij (straat en vaart ten W.); id. 16.3.1796 huurt sate o. St. Ap. en Vrp. gr. 33 mg (wordt verhuurd), id. 21.12.1801 huurt huis met stokerij St. Ap.
HB66/324 14.9.1809 inv. sth. J.D., mr bakker St. Ap., Dirk Piers, Meindert Tjebbes, Dirk Alderts en Klaas Dirks cur. 6 minderj. kk. bij W.P. en A.Y.

Jarig was eerder gehuwd (1) met Wytske Piers Tanja.

Beiden v. St. Ap.

Van Jarig en Arjaantje is een kind bekend:

1  Trijntje Jarigs Rosendal is geboren in 1809 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 18 november 1810 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Dirk Allerts Ronda, zie IV-A.