Parenteel Ocker Foppes

Generatie I

I  Ocker Foppes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1547/8 pachter in k.24 Vrp. 11m., perceel daarna verdeeld; id. pachter k.12 Nw Bildt., daarna Griete Zijts; 1554/5 alleen en 1566/7 en 1574/5 samen met Lenert Jacobs pachter k.14 NwB. (St. Ap.).

Van Ocker en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Ockers, zie II-A.

2  Foppe Ockers, zie II-B.

3  (?)Anna Ockers.

(?)Anna trouwt in 1612 te St. Annaparochie met Jacob Pieters.

Bij doop kk. ouders a.d. Nieuwe Dijk.

Generatie II

II-A  Jan Ockers, zoon van Ocker Foppes (I), is overleden voor 1618.

Aut. 1618 ? cur. Foppe Ockers, oom. J.O. en A.C beiden ovl.

Jan was gehuwd (1) met Ariaen Clemensdr. Ariaen is overleden voor 1600.

Van Jan en Ariaen zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertie Jan Ockers.

Geertie trouwt op maandag 20 februari 1617 met Mintie Keimpes, zoon van Keympe Syds en Marichie Mijntjes. Mintie, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 15 mei 1655.

1640 12m. In de Zuidhoek (HB 32/79) Aut. 17.3.1654 en 18.7.1664. HB 35/105v.

Mintie was later gehuwd (2) met Anna Jans.

2  Ocker Jan Ockers, zie III-A.

3  Cornelis Jan Ockers, zie III-B.

4  Trijntie Jan Ockers is geboren rond 1595.

Bij aut. 1618 absent.

Trijntie gaat in ondertrouw op donderdag 8 maart 1640 te Vrouwenparochie op ongeveer 45-jarige leeftijd met Johannes Roelofs.

5  Hendrik Jan Ockers is geboren rond 1596, zie III-C.

Jan trouwt rond 1600 (2) met Dyu Gerbens.

Aut. 1618 weduwe

Van Jan en Dyu zijn vijf kinderen bekend:

6  Ariaen Jans is geboren rond 1602.

Ariaen trouwt op zondag 27 mei 1629 te Vrouwenparochie op ongeveer 27-jarige leeftijd met Jan Seerps, zoon van Seerp Matheus.

HB34/104v. 18.7.1654 inv. sth. Cornelis Everts: document inz. Seerp Matheus wegens zijn zoons kind Gerben Jansen. Hyp.bk 25.4.1638/22.5.1632 e.l. OBZ. sch. a. Dyeucke Gerbens wed. Jan Ockers, moeder.

7  Jan Jans is geboren rond 1605.

Aut. 10.5.1632 Jan Ockers ovl., Mintie keimpes en Hendrick Jan Ockers ooms., cur. kk. Theodorus Henrici N.P.

8  Pieter Jans, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1607, is overleden voor vrijdag 27 februari 1660. Pieter werd hoogstens 53 jaar.

HB36/129 27.2.1660 rek. door Rinnert Tytes Banga (Hallum), cur. 2 wkk. v. Pyter Jan Ockers en Jouck Rutgers te St. Jp. inz. goed. v. Dieu Gerbens, bestemoeder, geleverd aan J.R.; Jan Mintie Kempes koopt huis v. Dieu Gerbens, Joh. Botes Banga te Oosterliitens 1657.

Pieter trouwt op woensdag 28 mei 1636 te Vrouwenparochie op ongeveer 29-jarige leeftijd met de hoogstens 18-jarige Jouckie Rutgers, dochter van Rutger Hanses en Taets Franses. Jouckie is geboren 1617 of 1618.

9  Dirck Jans is geboren rond 1610.

Recesbk 22.11.1641 Marithie wed. Dirck Jan Ockers. Vrp. huw. 1e procl. 21.8.1636 D.J. v. Vrp. en Maertie Joostes van Menaldum.

10  Tietie Jans is geboren rond 1614.

II-B  Foppe Ockers, zoon van Ocker Foppes (I).

BP500/37: verkoopt in 1598 pachtrecht van land o. St. Ap. Hyp.bk 27.10.1617/12.8.1598: Foppe Ockers en Sydt Symons voorm. over kk. v. Jelle Symons en Frouck Gerryts (nu x Corn. Remmelts).
Hyp.bk 29.4.1622/28.7.1620 oom v. Corn.Jan Ockers. Recesbk 21.11.1614 Jan en Foppe Ockers broers, Neeltie Symens ovl. hsvr. v. F.O.
Tussen 1602 en 1613 van Blija nr St. Ap., lidmaat Hallum 29.6.1621 van St. Ap.

Foppe was gehuwd (1) met Neeltie Symens.

Foppe trouwt in december 1602 te Vrouwenparochie (2) met Tryn Aerts, dochter van Aart N..

Van Foppe en Tryn is een kind bekend:

1  Jasper Foppedr.

Jasper was gehuwd met (?)Anne Ypes, zoon van Ype Abels en Saeck N.. (?)Anne, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 13 april 1679.

HB41/266 13.4.1679 staat van Anne Epes sterhuis. Foppe Annes krijgt land, get. door Ype Annes, Jan Jans en Trijntie Ariens, Grietie Sioerds, Sioerd Sioukes en Lammert Reiners. HB42/143 19.7.1680 rek. d. Epe Annes aan andere erfgen. v. Anne Epes.

Generatie III

III-A  Ocker Jan Ockers, zoon van Jan Ockers (II-A) en Ariaen Clemensdr, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 20 december 1630.

1629/30 in k.24S totaal 5m.255r., 1635 id. Aut. 20.12.1630 en 26.11.1632 cur. Hendrick Jan Ockers DG en Mintie Keimpes. HB321/16 weesrek. 23.8.1643/1.5.1646 kk. Buwe Okkes, Jan Ockes de jonge en Aef Okkes; HB 33/1 en 119v. id. Hyp.bk 18.5.1634/8.5.1632 de cur. verk. de bruikw. v. 5½ mg. land + huis etc. i.d. Zdh. v. Vrp. a. Albert Taekes en Houckie Jans.

Ocker was gehuwd met Tyed Buwes.

Van Ocker en Tyed zijn zeven kinderen bekend:

1  Ocke Ockers, zie IV-A.

2  (?)Ariaentie Ockers.

(?)Ariaentie trouwt op donderdag 27 januari 1667 te Leeuwarden met Hessel Johannes. Hessel, watgenmaker, wonende te Huizum.

LWL103 f.147 1675 inv. sth. H.J. in de Schrans.

3  Trijn Ockers is geboren tussen 1608 en 1610.

4  Jan Ockers is geboren tussen 1612 en 1614.

HB33/119v.: J.O. de jonge.

5  Buwe Ockers is geboren tussen 1616 en 1618.

Buwe trouwt op woensdag 3 mei 1645 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 24-jarige Jouckie Harmens, dochter van Harmen Jacobs en Amarens Lenerts van der Mey. Jouckie is geboren 1620 of 1621.

Recesbk 14.5.1646.

6  Aeffke Ockers is geboren tussen 1618 en 1620.

HB34/51v. rek. 27.2.1651.

Aeffke was gehuwd met Frans Blanq.

HB 34/51v.

7  Jan Ockers is geboren tussen 1620 en 1622.

Bijgenaamd de Jonge.

III-B  Cornelis Jan Ockers, zoon van Jan Ockers (II-A) en Ariaen Clemensdr, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 29.4.1622/28.7.1620: C.J.O. en Y.E. e.l. Vrp. sch. a. Tryntie Jan Ockers, zuster, gesterkt met Foppe Ockers, oom.

Cornelis was gehuwd (1) met Yns Epes.

Van Cornelis en Yns zijn drie kinderen bekend:

1  Tryn Cornelis Jan Ockers, zie IV-B.

2  Jan Cornelis Coude, zie IV-C.

3  Dirck Cornelis is gedoopt op donderdag 8 oktober 1637 te Vrouwenparochie.

Doop op bel.?

Cornelis trouwt op woensdag 23 maart 1639 te Vrouwenparochie (2) met Maertye Hendricks.

Datum is 1e procl., beiden v. Vrp.

III-C  Hendrik Jan Ockers, zoon van Jan Ockers (II-A) en Ariaen Clemensdr, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1596.

Aut. 30.10.1634 cur. Mintie en Lenert Keimpes, omen en cur. Aut. 10.5.1632 als oom cur. v. kk. v. Jan Ockers (of van J.O. zelf?). Hyp.bk 5.8.1633/26.5.1631 e.l. St. Ap.

Hendrik was gehuwd met Lijsbet Keimpes, dochter van Keympe Syds en Marichie Mijntjes. Lijsbet is overleden voor maandag 30 oktober 1634.

Aut. 30.10.1634

Van Hendrik en Lijsbet is een kind bekend:

1  Jan Hendriks is geboren 1625 of 1626.

Generatie IV

IV-A  Ocke Ockers, zoon van Tyed Buwes of Ocker Jan Ockers (III-A).

Niet zeker of dit de juiste O.O. is, ged. op bel. Vrp. 22.7.1664

Ocke trouwt op zondag 27 april 1631 te Vrouwenparochie (1) met Hil Joris.

Datum is 1e procl., beiden v. OBZ.

Van Ocke en Hil zijn twee kinderen bekend:

1  Ocker Ockers, zie V-A.

2  Joris Ockers, zie V-B.

Ocke trouwt op donderdag 13 december 1663 te Vrouwenparochie (2) met Rinske Pieters.

Wrsch. zr v. Grietie Pieters de vrouw van Ocke Ockers de jonge, beiden hebben een dr Maycke.

Datum is 3 e procl., hij v. OBZ., zij v. Berlikum.

Van Ocke en Rinske zijn vier kinderen bekend:

3  Hiltje Ockers is gedoopt op dinsdag 21 oktober 1664 te Vrouwenparochie.

4  Feyck Ockers is gedoopt op dinsdag 12 november 1669.

Feyck trouwt op donderdag 12 juni 1692 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met Harmen Saskers.

5  Maycke Ockers is gedoopt op donderdag 9 april 1671.

Bij doop vader: O.O. de oude.

6  Pieter Ockers is gedoopt op donderdag 28 september 1673.

Bij doop vader: O.O. de oude.

IV-B  Tryn Cornelis Jan Ockers, kind van Cornelis Jan Ockers (III-B) en Yns Epes.

Tryn trouwt op donderdag 16 juni 1644 te Vrouwenparochie met Fecke Jans. Fecke, wonende te Vrouwenparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. Vrp.

Van Tryn en Fecke zijn drie kinderen bekend:

1  Arien Fekkes is gedoopt op donderdag 13 april 1645 te Vrouwenparochie.

2  Dirk Fekkes is gedoopt op donderdag 21 maart 1652 te Vrouwenparochie.

3  Inske Fekkes is gedoopt op donderdag 7 oktober 1649 te Vrouwenparochie.

IV-C  Jan Cornelis Coude, zoon van Cornelis Jan Ockers (III-B) en Yns Epes, wonende te Vrouwenparochie.

Bij doop Trijntje naam vader J.C.Coude. Hyp.bk 3.4.1691/14.5.1684 J.C. Coutie koopt huis op luttike buurt o. Vrp.

Jan trouwt op maandag 10 oktober 1644 te Vrouwenparochie met Hendrickie Jobs.

Datum is 1e procl., beiden v. Vrp.

Van Jan en Hendrickie zijn acht kinderen bekend:

1  Antie Jans Coutie is overleden in 1721.

Lidn. Vrp. 1707 wed.

Antie trouwt op donderdag 20 april 1684 te Vrouwenparochie met Jan Jacobs Gorter. Jan is overleden voor 1707.

Lidm. Vrp.

2  Ints Jans is gedoopt op vrijdag 16 maart 1646 te Vrouwenparochie.

3  Ariaentie Jans is gedoopt op donderdag 30 september 1649 te Vrouwenparochie.

Ariaentie trouwt op dinsdag 28 januari 1681 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met Pieter Meertens ook genaamd Pieter Martens. Pieter, wonende te Vrouwenparochie.

Pieter was eerder gehuwd (1) met N.N..

4  Lijsbet Jans is gedoopt op donderdag 30 september 1649 te Vrouwenparochie.

5  Jobtie Jans is gedoopt op donderdag 12 maart 1654 te Vrouwenparochie.

6  Cornelis Jans is gedoopt op donderdag 13 januari 1656 te Vrouwenparochie.

7  Dirck Jans Coutie, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 7 februari 1658 aldaar.

Laat tweeling dopen Trijntie en Hendrickie die beiden zijn ovl.

Dirck trouwt op donderdag 12 september 1686 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met Ebeltie Egberts, dochter van Egbertus Jacobs Ammama en Trynke Jochums Krol.

Bij 1e huw. naam Ybeltje Everts.

Ebeltie was eerder gehuwd (1) met Ane Jans.
Ebeltie was eerder gehuwd (2) met Dirck Dircks Kuyck.

8  Trijntie Jans Coutie is gedoopt op donderdag 15 oktober 1665 te Vrouwenparochie, is overleden in 1717. Trijntie werd 52 jaar.

Lidm. Vrp.

Trijntie trouwt op donderdag 12 december 1697 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Jan Beerns. Jan, wever, wonende te Vrouwenparochie.

Bij doop kk 3e huwelijk vermeld vader is wever.

Jan was eerder gehuwd (1) met Aaltje Idzerts.
Jan was eerder gehuwd (2) met Antie Jans.

Generatie V

V-A  Ocker Ockers, zoon van Ocke Ockers (IV-A) en Hil Joris, is overleden voor zondag 23 maart 1681.

Ged. op bel. Vrp. 24.4.1667. HB42/214 23.3.1681 inv. sth. O.O., OBZ., wed. Gr.P., nu x Pieter Ariens, snider, Joris Ockers oom en cur. v. Hiltie en Maycke; de e.l. hebben beiden geen of zeer weinig goederen ingebracht.

Ocker was gehuwd met Grietie Pieters.

Grietie was later gehuwd (2) met Pieter Ariens.

Van Ocker en Grietie zijn drie kinderen bekend:

1  Hiltie Ockers is gedoopt op donderdag 22 januari 1671 te Vrouwenparochie.

2  Maycke Ockers is gedoopt op donderdag 7 juni 1674 te Vrouwenparochie.

Bij doop: vader O.O. de jonge.

3  Pieter Ockers is gedoopt op donderdag 2 september 1677 te Vrouwenparochie, is overleden voor 1681. Pieter werd hoogstens 3 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Bij doop: vader O.O. de jonge.

V-B  Joris Ockers, zoon van Ocke Ockers (IV-A) en Hil Joris, wonende te Oudebildtzijl, is overleden op woensdag 14 april 1700.

Oom en cur. kk. O.O. HB23 29.9.1684 J.O. OBZ en zoon Wouter Joris vs. Taeke Hendriks OBZ ex. test. erfgen. v. halfbroer Anne Hendriks OBZ, T.H. moet een legaat van 150 cg betalen aan W.J. ingev. test. dd. 15.8.1681.
Lidm.bk DG OBZ. J.O. x Grytje Pieters, zij ingek. 29.5.1699 en ovl. 19.12.1706.

Joris trouwt op woensdag 25 december 1658 te Vrouwenparochie met (?)Grietie Wouters, dochter van Wouter Pieters en Hylck Ales.

Beiden v. OBZ.

Van Joris en (?)Grietie is een kind bekend:

1  Wouter Joris, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 22.12.1701/6.6.1701 e.l. OBZ.

Wouter trouwt op donderdag 14 juli 1689 te Vrouwenparochie met Metje Alberts.