Parenteel Romke Harmens

I-A  Romke Harmens, zoon van Harmen Jans, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 7 februari 1625.

Bnr 226, 227 ? 1629/30 in k.15S. 172r. (1632/3 Foppe Martens), 1629/30 in k.17S. ± 21m. , id. in k.18S totaal ± 6m. , id. in k.20S. 3m. en k.21 (Vrp.) totaal ± 28m. (hele kavel) en k.22S. 1m.415r., 1629/30 in k.25S. totaal ± 6m., id. in k.26S. totaal ± 20m. (1632/3 Foppe Martens), 1629/30 in k.28S. 5m.6r. , 1629/30 geen kavel 3m.300r. Hyp.bk 17.9.1613/24.5.1609 e.l. St. Ap. sch a. Dirckje Huyberts wed. Claes Freercks (Braam) te Harl., borg Bartout Claes Hendricks. Aut. 7.2.1625 e.l. ovl. Jan Claes en Jacob Breuyts, zwagers en mede erfgen., cur. Marten Harmens en Aert Willems, ooms.
Recesbk 17.5.1649 Jan Clases, Vrp. als mede erfgen. v. Mary Femmes wed. Romcke Harmens.

Romke was gehuwd met Rints Willems, dochter van Willem N. en Reynsck Lolckes. Rints is overleden voor vrijdag 7 februari 1625.

Van Romke en Rints zijn zes kinderen bekend:

1  Tryntie Romckes, zie II-A.

2  Doedtie Romckes, zie II-B.

3  Harmen Romckes is geboren 1604 of 1605, zie II-C.

4  Jan Romckes is geboren 1610 of 1611, zie II-D.

5  Sicke Romckes is geboren 1613 of 1614.

6  Reynsck Romckes ook genaamd Rins is geboren 1620 of 1621.

In aut. 29.1.1628 en bij huwelijk Rinscke. Aut. 29.1.1628. MEN weesbk. 26.6.1634 Harmen Romckes als broer wordt cur. v. Rinske R.; id. 29.3.1633 weesrek. d. Marten Harmens, oom en voogd.

Reynsck trouwt op zondag 9 februari 1642 te Gerecht Barradeel op hoogstens 21-jarige leeftijd met Willem Freerks. Willem, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1670.

Bnr 141. 1670 Willem Fr. wed. nr.13 (menist).
Aut. 29.10.1650 DG en brouwer St. Ap. cur. kk Harmen Jetses en Maycke Sents.

I-B  Waling Tiaerds, zoutzieder, wonende te Harlingen.

Bnr 227, 242. 1655 Vrp. W.T. soutsieders wed en erven nrs. 51 en 52.
Hyp.bk 24.11.1634/2.1.1633 W.T. cs. verhuren sate gr. ± 32 mg o. Vrp. aan Trijn Minnes wed. Inte Harings.

Van Waling en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Walings, zie II-E.

2  Ebel Walings, zie II-F.

Generatie II

II-A  Tryntie Romckes, dochter van Romke Harmens (I-A) en Rints Willems.

Tryntie trouwt op donderdag 10 maart 1622 te Vrouwenparochie met Jan Claeses. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 227. HB33/55 13.7.1647 J.Cl. ter horne. 1632/3 in k.18S. ± 6m. en geen kavel S. 3m.300r. (v/h Romcke Harmens), 1632/3 geen kavel S. 4m. (1629/30 Willem Harmens) en id. S. 24m.231r. (1629/30 Watse Buma), 1635 Vrp. 44m.231r., 1655 J.Cl. ter Herne nr. 39 menist, 1670 id.
Recesbk 17.5.1647 J.Cl., Vrp. als mede erfgen. v. Mary Femmes, wed. Romke Harmens.

Datum is 1e procl., hij v. Menaldum, zij v. Vrp., patroniem Romcke harmens.

Van Jan en Tryntie zijn vijf kinderen bekend:

1  Doedtie Jan Hoornstra, zie III-A.

2  Romcke Jans Terhenne, zie III-B.

3  Siouckje Jans, zie III-C.

4  Claas Jans Terherne, wonende te Berlikum.

Bnr 239. 1698 Vrp. met zuster Doetje en kk.v. brs. en zr. nr.25. HB22 26.4.1675 te Berl.

5  Marten Jans Terherne.

Marten trouwt op zondag 8 mei 1667 te Vrouwenparochie met Lijsbet Jans.

II-B  Doedtie Romckes, dochter van Romke Harmens (I-A) en Rints Willems.

Doedtie was gehuwd met Jacob Breuts, zoon van Breuts Jacobs. Jacob, wonende te Berlikum, is overleden voor dinsdag 17 juni 1631.

Grafschr. Men.dl/30. Hyp.bk 11.11.1651/29.3.1631 Doedtie Romckes wed. Jacob Breuts te Belkum. Weesbk MEN 17.6.1631 Breuts Jacobs en zijn zwagers (schoonzns) Baucke Harings en Daniel Gijsberts worden cur. v.d. 3 wkk. v. J.B. en D.R. Aut. HB 7.2.1625 J.B. zwager kk Romcke Harmens.
Weesbk MEN. 17.6.1631 Claas en Jan Martens, omen van m/w worden cur. over Maycke Jacobs dr. v. J.Br. en Mayke Mertens, grv. is Breuts Jacobs.
MEN weesbk 26.6.1634 Daniel Gijsberts en Jan Claes worden cur. v. Rinske en Romcke Jacobs, grv. is Br.J.
1629/30 in k.3S. totaal 6m.417r., id. in k.15S. 3m.464r. ,id.in k.17S. 3m.216r., 1635 St. Ap. 13m.309r.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Maycke Martens.

Van Jacob en Doedtie zijn twee kinderen bekend:

1  Rinske Jacobs.

2  Romcke Jacobs, zie III-D.

II-C  Harmen Romckes, zoon van Romke Harmens (I-A) en Rints Willems, boer, wonende te Finkum, is geboren 1604 of 1605, is overleden voor zaterdag 16 juni 1646. Harmen werd hoogstens 41 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

1629/30 k.17S 21m.438r.(3 perc.) (1632/3 Pieter Clases),1635 Vrp. 4m.347r. Weesbk MEN 26.6.1634 als broer cur. v. Rinscke Romkes.
LWL96 5e fiche 2e rij geen datum inv. sth. Antie Sybes te Hijum, 2e x Hylcke Tiaerds, Bernardus Sybes en Willem Freercks, St. Ap. cur. kk., 3.9.1656 sch. en d. (NB zie ook Evert Corn. x Antie Sibes).
LWL92 16.6.1646 inv. sth. H.R. te Finkum, gebruikt ook 4 1/2 mg billand o. Vrp.

Harmen was gehuwd met Antie Sibes.

LWL96 geen datum (medio 1656) inv. sth. Antie Sibes te Hijum x Hylke Tiaerds, kk. bij Harmen Romkes, cur. zijn Bernardus Sibes en Willem Freerks; zie ook Antie Sibes x Evert Corn.

Antie was later gehuwd (2) met Hylke Tiaerds.

Van Harmen en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Romcke Harmens, zie III-E.

2  Sibe Harmens, wonende te Holwerd.

Aut. 23.4.1695 als oom cur. kk. Romcke Harmens.

Sibe trouwt op donderdag 25 oktober 1663 te Holwerd met Trijntie Lourens.

3  Siucke Harmens.

4  Rintske Harmens, zie III-F.

II-D  Jan Romckes, zoon van Romke Harmens (I-A) en Rints Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1610 of 1611, is overleden voor zaterdag 13 juli 1647. Jan werd hoogstens 36 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Bnr 51. 1640 36m. 1670 Fokeltie Jelles nr.14.
Aut. 13.7.1647 cur. kk. Jan Claes en Willem Freercks, beiden DG en omen. HB33/55 13.7.1647 inv. sth. J.R., wed. F.J. nu x Jan Jans o. St. Jp. op verz. v. Jan Clasen ter horne en Willem Freercks, brouwer St. Ap. als aangeh. omen.

Jan was gehuwd met Fokeltie Jelles, dochter van Jelle Hessels.

Fokeltie was later gehuwd (2) met Jan Jans.
Fokeltie was later gehuwd (3) met Claes Dircks.

Van Jan en Fokeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Rinske Jans is geboren 1638 of 1639.

2  Romke Jans is geboren 1641 of 1642.

II-E  Pieter Walings, zoon van Waling Tiaerds (I-B), wonende te Harlingen, is overleden voor vrijdag 1 februari 1658.

Bnr 63. Zijn drs noemen zich Hoogstra. Hyp.bk 11.6.1673/27.4.1672 A.R. wed. P.W. met dr en schoonzoons kopen sate nw billand bij Willem Barthouts als huurder bewoond o. St. Ap.(in k.28, 29 en 30).Procl.bk 1.2.1658 de wed. bbc op gehele k. 46 met nieuw gebouwd hs en sch. gr. 34 m. gek. v.d. erven v. Hendrick Phil. v.d. Mey.

Pieter trouwt op donderdag 8 december 1639 te Gerecht Harlingen met Auck Reiners.

Bnr 227, 242. 1670 St. Jp. A.R. en haar kk. nr.23 k.46, Vrp. nr. 51 en 52.

Beiden v. Harlingen.

Van Pieter en Auck zijn drie kinderen bekend:

1  Geertie Pieters Hoogstra, zie III-G.

2  Dieuke Pieters Hoogstra.

Hyp.bk 30/21.4.1686 Dieucke Pieter Walings wed. Fr. Cl. Braam koopt land op Nw Bildt. Procl.bk 12.4.1728 de erven verk. boerderij NwB.gr. 30m.13r. in 3 kavels in huur bij Jan Andries, Aart Stevens Vrp. niaert.

Dieuke trouwt op donderdag 21 januari 1666 te Gerecht Harlingen met Freerck Clases Braam, zoon van Claas Freercks Braam en Knierke Jacobs Deersum. Freerck, wonende te Harlingen, is overleden voor zondag 21 april 1686.

Bnr 73. Hyp.bk 30.4/21.4.1686 Dieuke Pieter Walings wed. Freerck Cl. Braam koopt ca 2 mg nw bill. in 30e kavel. Hyp.bk 6.11.1730/31.1.1728 de erven v. D.P.H. (Braam, Fontein etc.) verk. een sate op Nw Bildt o. St. Jp.

3  Ebeltie Pieters, zie III-H.

II-F  Ebel Walings, dochter van Waling Tiaerds (I-B).

Ebel was gehuwd met Jan Jacobs Dubois.

Quaclap 5.7.1610 f. 263: Jan Jac. Du Bois op ter Bildt en Ebel Walings zijn hsvr. contra Epe Andries, Vrp.

Van Jan en Ebel is een kind bekend:

1  Jan Jacobs Dubois.

1661 Vrp. stemnr 51/32.

Generatie III

III-A  Doedtie Jan Hoornstra, dochter van Jan Claeses (II-A) en Tryntie Romckes.

Bnr 239. 1708/18 Vrp. Doetje jans met kk.nr. 25 en 32,1728 Doetje Jans erven nr.25 en 32.

Doedtie trouwt op zondag 29 april 1663 te Leeuwarden met Dirck Sybes Andringa, zoon van Sybe Wopkes Andringa en Griet Dircks Gerbranda.

Bnr 150, 227, 239. Andringabk/39. Procl.bk 10.7.1682 huurder boerderij oud billand o. St. Ap.en Vrp. gr. 30 1/2 m. m. hs en sch. gek. d. Pieter Backer, koopm. Lwd. van Hero v. Ockinga. Flor. 1700 52.214 en 31.584, 1708 de wed. en kk. id., 1718 id.id.

Van Dirck en Doedtie zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Dirks Andringa, zie IV-A.

2  Johannes Dirks Andringa, boer, wonende te Menaldum.

Bnr 227. Andringabk/46, geen kk. zijn 2 neven erfgen. o.a. Tymen Jans A.

3  Claas Dirks Andringa, boer, wonende te Beetgum en te Vrouwenparochie.

FER 18 f.490 19.3.1725 hsm. o. Vrp.

Claas trouwt op zaterdag 4 februari 1708 te Marssum met Pytie Sapes, dochter van Sape Louws en Trijntie Pieters.

III-B  Romcke Jans Terhenne, zoon van Jan Claeses (II-A) en Tryntie Romckes, is overleden voor maandag 9 juni 1692.

MEN weesbk 20.3.1682 inventaristie en scheiding, Aafke is ovl. en Romcke hertr.. Veel onroerend goed: de helft van Buma zate te Btg gr. 80 pm. gebr. Tjerk R. Buma, en bezit te Hallum, Finkum, Wyns, Stiens, Tietjerk en Oosterend. Tj. R. Buma als oom cur. kk., deze erfden ook van hun tante Antie Buma wed. Isbr. Meinerts Mellinga. MEN 9.6.1692 inv. nalatenschap R.J.H., id. 30.8.1692 weesrek. door Marten Jans.
Naam ook Hoornstra: MEN weesbk 8.2.1683.

Romcke trouwt op zondag 4 juli 1666 te Vrouwenparochie (1) met Aefie Reyners Buma. Aefie is overleden voor vrijdag 20 maart 1682.

Datum is att., hij R.J. Terhenne v. Vrp., zij v. Beetgum.

Van Romcke en Aefie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Romkes Hornstra, koopman, wonende te Harlingen, is geboren 1674 of 1675.

Aut. 11.9.1702 inz. Trijntie Romckes innocent.
FER 15 f.170v. 12.1688 Jan en Rinske verk. land o. Hoogebeintum aan Romke Douwes (Roula).

Jan trouwt op donderdag 5 februari 1699 te Harlingen op hoogstens 24-jarige leeftijd met Fokeltie Riencks.

2  Rinske Romkes Hornstra is geboren 1673 of 1674.

Rinske was gehuwd met Sjoerd Johannes Hannema. Sjoerd, wonende te Midlum.

Romcke was gehuwd (2) met Trijntje Iemes.

Van Romcke en Trijntje is een kind bekend:

3  Antie Romkes Hornstra is geboren 1681 of 1682.

III-C  Siouckje Jans, dochter van Jan Claeses (II-A) en Tryntie Romckes.

Bnr 239.

Siouckje trouwt op woensdag 6 april 1644 te Vrouwenparochie met (?)Romcke Jacobs, zoon van Jacob Jan Joostes. (?)Romcke, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 1 maart 1675.

Bnr 222. 1655 nr. 46 menist, 1670 id.
Aut. 1.3.1675 cur. Trijntie R.: Anne Tiaards DG, oom Oude Leye en Romcke Jans DG, oom Vrp. en Harmen Romckes broer (R). Aut. 28.6.1702 en 11.9.1702 Tr. Romckes innocent, cur. Corn. ‘t Hoen en Jan Romckes, koopm., Harl.

Datum is 1e procl. , getr. te Lwd.

Van (?)Romcke en Siouckje zijn drie kinderen bekend:

1  Rinske Romkes, zie IV-B.

2  Harmen Romckes is geboren rond 1660, zie IV-C.

3  Trijntie Romckes is geboren 1663 of 1664.

Bnr 222. 1698 Vrp. 1/3 nr.28.
HB48/167 22.8.1702 weesrek. Tr. R. bezit 1/3 v. sate van wln Romcke Jacobs gr. 34½ mg a.d. rijdweg op W. v. Vrp, waarvan de wed. v. H.R. en kk. de andere 2 parten toekomen. HB49/198 18.5.1705 rek. d. Corn. ‘t Hoen, huism. OBD o. Vrp. cur. met toezicht v. Jan Romckes Hornstra. HB51/62v. 13.5.1709 id. HB51/322v. 23.1.1711 id. en 332 14.5.1711 sch. en d. Tr. R. ovl. Siouckje Beerts komt 1/5 en de 4 kk. v. Harmen R. 4/5.

III-D  Romcke Jacobs, zoon van Jacob Breuts (II-B) en Doedtie Romckes.

Romcke trouwt op woensdag 26 maart 1653 te Gerecht Harlingen met Frouckien Clases Braam, dochter van Claas Freercks Braam en Knierke Jacobs Deersum.

Van Romcke en Frouckien zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Romkes Braam, zie IV-D.

2  Doetje Romkes Braam.

III-E  Romcke Harmens, zoon van Harmen Romckes (II-C) en Antie Sibes, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 58. Hyp.bk 26.7.1686/26.5.1682 R.H. en L.G. te Berl. huren een plaats bij Berl. doch o. St. Jp. v.d. kk. van Alb. v. Wijngaarden. Hyp.bk 16.8.1690/14.3.1687 e.l. huren boerderij o. St. Jp. v. Folckert Eernstes c.s. Aut. 23.4.1695 e.l. ovl. Sybe Harmens DG te Holwerd, oom, cur. kk.
HB45/218 23.4.1695 inv. sth. L.G., wed. R.H., laatst x Arien Ypes, St. Jp. ook sch. en d. dd.22.5.1696 Arien Epes nu te Berl., S.H. en Jacob Romckes, koopm. te Harl. oom en neef en cur. v.d. 3 kk.; Jacob Romckes Braam en Claas Romckes Braam, kooplieden te Harl. nemen het jongste kind Gerrit te hunnen laste. NB Jacob en Claes zijn wrsch zonen v. Romke Jacobs van Berlikum die 26.3.1653 voor Ger. Harl. tr. met Frouckien Claeses Braam.
Weesbk MEN 1677/8 (bl.484) weesrek. door Iemke Tjerks wed. Jan Giesberts, Klaas Symons koopm., Jetse Gerrits en Romke Harmens allen te Berl. zijn erven v. Hielke Tjerks die cur. was v. Bauck Gerrits dr v. Gerrit Jetses en Akke Tjerks. MEN weesbk 28.5.1677 R.H. x L.G.

Romcke was gehuwd met Lijsbet Gerrits, kind van Gerrit Jetses en Akke Tjerks.

Lijsbet was later gehuwd (2) met Arien Ypes.

Van Romcke en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Romckes.

2  Antie Romckes is geboren 1680 of 1681.

Flor. 1700/08 8.300, 1718 nr Lammert Pieters wed. 5.300 en Jacob Quader 3.–.

3  Harmen Romckes is geboren 1683 of 1684.

III-F  Rintske Harmens, dochter van Harmen Romckes (II-C) en Antie Sibes.

Rintske was gehuwd met Nardus Martens, zoon van Marten Bernardus en Imck Jarichs.

LWL96: op Bilt, zie Harmen Romckes

Van Nardus en Rintske is een kind bekend:

1  Imke Bernardus.

Imke trouwt op zondag 28 mei 1702 te Stiens met Tymen Broers Huitema, zoon van Broer Tymens. Tymen, boer, wonende te Stiens en te St. Annaparochie.

LWL110 21.12.1698 inv. sth. Y.H. Tymen is DG.

Tymen was eerder gehuwd (1) met Ytje Hendricks van der Mey.

III-G  Geertie Pieters Hoogstra, kind van Pieter Walings (II-E) en Auck Reiners.

Geertie trouwt op donderdag 26 oktober 1662 te Harlingen met Pieter Pieters Oldaen, zoon van Pieter Ariens en Claesie Jans Oldaens. Pieter, wonende te Harlingen.

Bnr 154. Hyp.bk 1.5.1665 (blz.46 S.) e.l. Harl. Procl.bk 10.4.1681 P.P.O., oud burgemr Harl. koopt 1/6 v. sate Lands o. St. Ap., het noordelijkste eind v. k. 23 bij Pieter Jans (Plat) in huur, gr. 13m.400r. m. hs en sch. en Pollen, van Gaele Dircks.

Beiden v. Harlingen.

Van Pieter en Geertie is een kind bekend:

1  Margareta Pieters Oldaen.

Margareta trouwt op donderdag 17 maart 1689 te Midlum met Alexander van Wijdenbrugh. Alexander, secreatris, wonende te Harlingen.

Bnr 151, 242. 1698 Vrp. nr.33, 1708 id (ontv. Admiraliteit),1718 wed. en kk., 1728 de wed. en zoon. Flor. 1700/08 n.u. 13.–.

III-H  Ebeltie Pieters, dochter van Pieter Walings (II-E) en Auck Reiners.

Ebeltie trouwt op donderdag 5 oktober 1673 te Harlingen met Reiner Clasen Fontein.

Bnr 63, 104, 227. 1698 Vrp.1/2 nr.32.

Beiden v. Harl.

Van Reiner en Ebeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Reiners Fontein, zie IV-E.

2  Auckje Reiners Fontein, zie IV-F.

Generatie IV

IV-A  Jan Dirks Andringa, zoon van Dirck Sybes Andringa (III-A) en Doedtie Jan Hoornstra, wonende te Beetgum.

Andr.bk/47.

Jan trouwt op donderdag 16 maart 1690 te Beeetgum met Jaytske Tymens Grada.

Van Jan en Jaytske is een kind bekend:

1  Tymen Jans Andringa, zie V-A.

IV-B  Rinske Romkes, dochter van (?)Romcke Jacobs (III-C) en Siouckje Jans.

Rinske trouwt op donderdag 12 april 1674 te Vrouwenparochie met Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in mei 1724.

Bnr 201, 206, 221. 1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.
Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans. Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.
Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.

Beert was later gehuwd (2) met Hiltie Ariens Gelder.
Beert was later gehuwd (3) met Antie Hendricks.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoukje Beerts is gedoopt op donderdag 15 oktober 1676 te Vrouwenparochie, zie V-B.

2  Boyen Beerts is gedoopt op donderdag 16 december 1677 te Vrouwenparochie.

3  Willemke Beerts is gedoopt op dinsdag 22 april 1681.

Dopeling ovl.

IV-C  Harmen Romckes, zoon van (?)Romcke Jacobs (III-C) en Siouckje Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1660, is overleden voor woensdag 25 oktober 1702. Harmen werd hoogstens 42 jaar.

Bnr 222. 1698 Vrp. Harmen en Trijntje Romkes en Corn. ‘t Hoen de Jonge n.u. elk 1/3 nr.28, 1708 H.R. kk. 2/3 Trijntie R. 1/3 Flor. 1700 37.434, 1708 de kk. id., 1718 Jacob Joh. n.u. en voorkind 1/2, Nuttert Jacobs n.u. 1/4 en Gosse Heisma n.u. 1/4.
Aut. 25.2.1707 cur. kk. Louw Martens, neef, huisman o. Berlikum. Aut. 25.10.1702 was cur. kk. Sybren Reiners. HB48/167 22.8.1702 rek. d. Aafke Scheltes wed. H.R., deze was cur. Tryntie R., Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge is nu cur. HB50/125 25.2.1707 inv. sth. e.l. Vrp., Dieuke Louws, wed. Schelte Jacobs grm. en cur. en Louw Martens, huism. o. Berl. HB51/1 19.10.1708 rek. d. Louw Martens, huisman o. Men. HB52/154 21.3.1712 id L.M. o. Berlikum. HB52/256 21.9.1713 id., HB54/209 10.10.1717 rek. inz. Imckje H.

Harmen trouwt op woensdag 27 maart 1686 te Vrouwenparochie op ongeveer 26-jarige leeftijd met Aafke Scheltes, dochter van Schelte Jacobs en Dieucke Lous.

Wrsch. Jacob Scheltes een broer, hij tekent de weesrek.(HB48/167 22.8.1702).

Beiden v. Vrp.

Van Harmen en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Rimkje Harmens is geboren 1686 of 1687.

2  Antie Harmens is geboren 1691 of 1692, zie V-C.

3  Sjoukje Harmens is geboren 1692 of 1693, zie V-D.

4  Imkje Harmens Hornstra is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 5.11.1731/7.5.1728 e.l. Ternaard verk. 1/4 van sate met 37 1/2 mg oud gep. billand tussen Vrp en St. Ap. aan Jac. Joh. en Antie Harmens zuster en zwager.

Imkje trouwt op zondag 27 februari 1718 te Dokkum op hoogstens 18-jarige leeftijd met Nuttert Jacobs Banga. Nuttert, wonende te Ternaard.

Bnr 222.

IV-D  Jacob Romkes Braam, zoon van Romcke Jacobs (III-D) en Frouckien Clases Braam.

Bnr 227. 1698 Vrp. J.R.Br. n.u. 1/2 nr. 32

Jacob trouwt op woensdag 27 februari 1697 te Harlingen met Antie Reiners Fontein, zie IV-E.

Van Jacob en Antie is een kind bekend:

1  Claas Jacobs Braam, zie V-E.

IV-E  Antie Reiners Fontein, dochter van Reiner Clasen Fontein (III-H) en Ebeltie Pieters.

Antie trouwt op woensdag 27 februari 1697 te Harlingen met Jacob Romkes Braam, zie IV-D.

IV-F  Auckje Reiners Fontein, dochter van Reiner Clasen Fontein (III-H) en Ebeltie Pieters.

Auckje was gehuwd met Dirck Pieters. Dirck, wonende te Harlingen.

Van Dirck en Auckje is een kind bekend:

1  Reiner Dircks Fontein, zie V-F.

Generatie V

V-A  Tymen Jans Andringa, zoon van Jan Dirks Andringa (IV-A) en Jaytske Tymens Grada, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Menaldum, is overleden voor dinsdag 4 februari 1755.

Bnr 162, 227, 239. 1748 Vrp. eigenr nr.25 32 m. m. hs en sch. gebr. Joh. Pieters.
HB61/600 4.2.1755 inv. sth. T.J.A., hsm. Vrp. t.v.v. Claas Dirks, hsm. o. Wirdum en Dirk Cl. Andringa te Berl.,cur., veel boerderijen en los land.

Tymen was gehuwd met Trijntje Joukes.

Van Tymen en Trijntje is een kind bekend:

1  Grietje Tymens Andringa.

1758/88 Vrp. eigenr nr.32.

Grietje was gehuwd met Dirk Fontein, zoon van Reiner Dircks Fontein (V-F) en Aaltje Jans.

Bnr 162, 227, 239. 1758/68/78 Vrp. n.u. eigenr nr. 25, 1788 de kk.

V-B  Sjoukje Beerts, dochter van Beert Boyens (IV-B) en Rinske Romkes, is gedoopt op donderdag 15 oktober 1676 te Vrouwenparochie.

Bij huwelijk van Vrp.

Sjoukje trouwt op donderdag 5 januari 1696 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Cornelis Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren 1667 of 1668, is overleden voor 1718. Cornelis werd hoogstens 51 jaar.

Bnr 126, 201, 222, 245. 1698 Vrp. nr.20 (zelfde als 1670 nr.34 Gerrit Aebes wed. en erven? Dit zou aanwijzing zijn dat Boyen Abes een broer is v. G.Aebes), 1698 Vrp. Corn. ‘t Hoen de Jonge n.u. nr.28. 1708 Vrp. gebr. nr I. en XIII en 1/2 nr.17 k.10., 1718 de wed. 1/2 nr. 17 k.10.1718/28/38 St. Ap. de wed. en kkk. nr.23 (1738 eigenr en gebr.) Flor.1700 Cornelis ‘t Hoen 23.260, 1708 nu op Feycke Hendricks 23.260. flor. 1708/18 Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge 4.187.
Hyp.bk 24.5./24.1.1714 e.l. huisl. OBD Vrp. kopen nieuw winkelhuis etc. te OBZ op Westend v.d. dijjk. Aut. 28.6.1702 en 11.9.1702 cur. Trijntie Romckes innocent.
Recesbk 25.2.1737 Sj.B. wed. Corn. ‘t H. met kk. Rimkje (?) en Antje op Zuid v. St. Ap.
FER 17 f.14 1.2.1713 Corn. Hoen oud ontv. Vrp koopt samen met Meinert Jans, Hendrick Danckerts en Willem Gerrits land op Nw Monnikebildt o. Hallum.

Van Cornelis en Sjoukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Boyen Cornelis ‘t Hoen, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.7.1631/26.12.1730 kerk- en armvoogd St. Ap.

2  Antje Cornelis ‘t Hoen.

Bnr 126. 1748 St. Ap. eigenr 1/2 nr.23, gebr. Steven Daams.

Antje trouwt op dinsdag 12 april 1735 te St. Annaparochie met Cornelis Peysel.

3  Rinsje Cornelis ‘t Hoen.

Rinsje trouwt op zondag 10 mei 1739 te St. Annaparochie met Steven Daams, zoon van Daam Walings Proost en Hendrikje Stevens. Steven, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 20, 117, 126. 1738 gebr. nr.18. k.19 en nr. 41.1748 gebr. nr.II en eigenr en gebr. totaal 17m.232r. in nr.28 k.41 (k.41 zonder huisinge), eigenr n.u. voor 1/2 en gebr. geheel nr.23 53 1/2 m. m. hs en sch.1758 gebr. nr. II (de oostelijkste tegen de Kadal). 1758 eigenr met Antje ‘t Hoen en gebr. nr.23.
Bijzitter. Aut. 22.2.1747 St.D. is cur. kk. Cornelis Aris en wordt genoemd beh. neef.
Vlgs stamboom Lont is Steven een zn uit 1e huw.

Steven was eerder gehuwd (1) met Neeltje Ariens.

4  Hendrick Cornelis ‘t Hoen is gedoopt op donderdag 23 januari 1698 te St. Annaparochie.

5  Minkje Cornelis ‘t Hoen is gedoopt op donderdag 14 mei 1699 te St. Annaparochie.

Ook Menkje.

Minkje trouwt op zondag 3 mei 1722 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met Jarich Abelius Schenkius, zoon van Abelus Schenkius en Antie Jarichs. Jarich, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1753.

Recesbk 15.6.1722 en 28.5.1740 mr. brouwer te St. Jp. Procl.bk 29.1.1753 Pyter Sjoerds (Wassenaar en schoonzn v. J.A.S.) b.b. en c. op huis met brouwerij op het West v. St. Jp.,, Jarich Abelius wed. ten N.

Jarich was later gehuwd (2) met Sjoukje Tjalkes.

V-C  Antie Harmens, dochter van Harmen Romckes (IV-C) en Aafke Scheltes, is geboren 1691 of 1692, is overleden in 1738. Antie werd hoogstens 47 jaar.

Lidm. Vrp. d. op bel. 12.8.1712.

Antie trouwt op donderdag 28 mei 1711 te St. Annaparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Freerck Buwes, zoon van Bouwe Folckerts en Willemke Freercks. Freerck, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 14 september 1684 te St. Annaparochie, is overleden in 1715. Freerck werd 31 jaar.

Ut. 10.6.1717 F.B. ovl.. Aut. 27.10.1717 Bouwe Folckerts huism. o. Vrp. grv. Aut. 21.12.1729. HB54/128 14.6.1717 inv. en sch. en d. A.H. wed. Freerk Douwes (m.z.Bouwes), huism. Vrp., nu x Jac. Joh., Jelle Corn. Yssel cur. v. Harmen Freerks; sate oud gep. land gr.37½ mg o. Vrp. a.d. Middelweg, 1/4 was v. A.H., 1/4 aangek. en de rest a.d. zusters v. Antje.
Lidm. Vrp.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Freerck en Antie is een kind bekend:

1  Harmen Freerks, snikschipper en boer, is gedoopt op zondag 11 december 1712 te Vrouwenparochie.

Bnr 131, 222. 1738 St. Ap. met Freerk Reiners eignr en alleen gebr. nr.24. 1738 Vrp. eigenr en gebr. 1/4 nr.28.
1749 St. Jp. sniksch. vrijgezel 1p 11.19.0.

Harmen trouwt op zondag 26 juli 1750 te St. Annaparochie op 37-jarige leeftijd met Fokeltje Arjens.

Antie trouwt op donderdag 6 mei 1717 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Jacob Johannes, zoon van Johannes Jacobs en Geertie Ritskes. Jacob, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 juli 1736.

Bnr 149, 222. 1718 Vrp. nom.ux en voorkind 1/2 nr. 28,1728 Jacob Joh. pro se en n.u. 3/4 nr.28 en Gosse Heisma wegens zijn kk. 1/4. 1718 St. Ap. nr.39 (1708 Hessel Sytzes doch de huisinge vervallen en wech), 1728 1/2 nr.39.1738 de kk. 1/4 nr.16 en Vrp. 3/4 nr.28 gebr. zelf. Flor. 1718 samen met Willemtie Heins van Hein Ruurds kk. 3.309, gek. v. Hessel Sytsen 28.248.
Aut. 21.8.1733 bijz. ger. HB en als oom cur. kk. Corn. Joh. Hyp.bk 10.10.1736/28.1./21.3.1728 e.l. huisl.o Vrp. kopen 1/4 v. sate oud gep. land o. Vrp. van zuster Ymkje Harmens cum mar. reeds bij hen in gebruik. J.J. was ook bijzitter ger. HB. Aut. 17.4.1746 e.l. ovl. Jacob Cornelis, Vrp. cur. inz. afwijzen boedel. Hyp.bk 15.1.1745/30.7.1736 A.H. wed. koopt 1/4 van sate oud gep. land o. Vrp. gr. 37 mg, van Aafke Gosses Heisma te Hallum, ze bezat al 3/4.
Lidm.bk Vrp. aug. 1723 van St. Ap.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Jacob en Antie zijn zeven kinderen bekend:

2  Aafke Jacobs is gedoopt op zondag 14 augustus 1718 te St. Annaparochie.

3  Aagje Jacobs is gedoopt op zondag 7 januari 1720 te St. Annaparochie.

Aagje trouwt op zondag 17 april 1746 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Jacob Cornelis. Jacob, schipper, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 17.4.1746 inz. boedel Jacob Joh. en Antje Harmens. Hyp.bk 21.7.1760/6.3.1752 snikschipper Vrp.

4  Geertje Jacobs is gedoopt op zondag 22 februari 1722 te St. Annaparochie.

Geertje trouwt op donderdag 9 april 1744 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Doede Willems, zoon van Willem Gerrits en Berber Doedes. Doede, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 7 mei 1719 aldaar, is overleden voor dinsdag 13 november 1764. Doede werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

1758 St. Ap. deels gebr. nr. 17.
HB67 13.11.1764 inv. sth. D.W., huis Zuidend St. Ap., cur. kk. Gerben Yebs, hsm. Achlum en Arjen Dirks o. St. Ap. HB64/111 16.6.1769 rek. d Gerben Yebs. HB65/434 8.5.1780 Gerben Yebes cur. boedel Jacob Jans, rek. voor Maayke Doedes, onroerend goed in de Greidhoek. Procl.bk 14.2.1763 e.l. St. Ap. kopen huis op Zuidend (brede kant), van Pieter Machiels, bewoner.

5  Jacob Jacobs is geboren 1723 of 1724, is gedoopt op zondag 8 oktober 1719 (sic!).

6  Johannes Jacobs, schipper en koopman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 12 december 1723 aldaar.

1749 Vrp. snikschipper 2p. 16.14.0.

Johannes trouwt op zondag 19 november 1747 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Wybes, dochter van Wybe Wybes en Reinouw Gerrits. Antje is gedoopt op zondag 12 mei 1726 te Vrouwenparochie.

7  Dieuwke Jacobs is gedoopt op zondag 8 juli 1725 te Vrouwenparochie.

Ovl.

8  Baukje Jacobs is gedoopt op zondag 4 mei 1727 te Vrouwenparochie.

V-D  Sjoukje Harmens, dochter van Harmen Romckes (IV-C) en Aafke Scheltes, is geboren 1692 of 1693.

Wrsch. x Gosse Heisma, Aafke Gosse Heisma heeft dr. Sjoukje.

Sjoukje was gehuwd met Gosse Theunis Heisma. Gosse, wonende te Menaldum.

Bnr 222. MEN weesbk 4.12.1732 inv. sth. G.Th.H., timmerman en glazenmaker, Menaldum, dr Aafke.

Van Gosse en Sjoukje is een kind bekend:

1  Aafke Gosses Heisma.

Aafke was gehuwd met Jacob Tjeerds Mellema. Jacob, wonende te Hallum.

V-E  Claas Jacobs Braam, zoon van Jacob Romkes Braam (IV-D) en Antie Reiners Fontein (IV-E).

Claas was gehuwd met Geertje Dircks, dochter van Dirck Sickes en Pytje Jacobs Braam.

Van Claas en Geertje is een kind bekend:

1  Jacob Braam, advokaat.

Bnr 36, 110.

Jacob was gehuwd met Aukje Reiners Fontein, dochter van Reiner Dircks Fontein (V-F) en Aaltje Jans.

V-F  Reiner Dircks Fontein, zoon van Dirck Pieters (IV-F) en Auckje Reiners Fontein.

Bnr 63.

Reiner was gehuwd met Aaltje Jans.

Van Reiner en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Aukje Reiners Fontein.

Aukje was gehuwd met Jacob Braam, zoon van Claas Jacobs Braam (V-E) en Geertje Dircks. Jacob, advokaat.

Bnr 36, 110.

2  Dirk Fontein.

Bnr 162, 227, 239. 1758/68/78 Vrp. n.u. eigenr nr. 25, 1788 de kk.

Dirk was gehuwd met Grietje Tymens Andringa, dochter van Tymen Jans Andringa (V-A) en Trijntje Joukes.

1758/88 Vrp. eigenr nr.32.


Index

Andringa

Claas Dirks III-A.3; Dirck Sybes III-A; Grietje Tymens V-A.1, V-F.2; Jan Dirks IV-A; Johannes Dirks III-A.2; Sybe Wopkes III-A; Tymen Jans V-A.

Banga

Nuttert Jacobs IV-C.4.

Braam

Claas Freercks II-E.2, III-D; Claas Jacobs V-E; Doetje Romkes III-D.2; Freerck Clases II-E.2; Frouckien Clases III-D; Jacob V-E.1, V-F.1; Jacob Romkes IV-D, IV-E; Pytje Jacobs V-E.

Buma

Aefie Reyners III-B.

Deersum

Knierke Jacobs II-E.2, III-D.

Dubois

Jan Jacobs II-F.1, II-F.

Fontein

Antie Reiners IV-D, IV-E; Auckje Reiners IV-F; Aukje Reiners V-E.1, V-F.1; Dirk V-A.1, V-F.2; Reiner Clasen III-H; Reiner Dircks V-F.

Gelder

Hiltie Ariens IV-B.

Gerbranda

Griet Dircks III-A.

Grada

Jaytske Tymens IV-A.

Hannema

Sjoerd Johannes III-B.2.

Heisma

Aafke Gosses V-D.1; Gosse Theunis V-D.

Hoen, ‘t

Antje Cornelis V-B.2; Boyen Cornelis V-B.1; Cornelis Cornelis V-B; Cornelis Hendricks V-B; Hendrick Cornelis V-B.4; Minkje Cornelis V-B.5; Rinsje Cornelis V-B.3.

Hoogstra

Dieuke Pieters II-E.2; Geertie Pieters III-G.

Hoornstra

Doedtie Jan III-A.

Hornstra

Antie Romkes III-B.3; Imkje Harmens IV-C.4; Jan Romkes III-B.1; Rinske Romkes III-B.2.

Huitema

Tymen Broers III-F.1.

Mellema

Jacob Tjeerds V-D.1.

Mey, van der

Ytje Hendricks III-F.1.

Oldaen

Margareta Pieters III-G.1; Pieter Pieters III-G.

Oldaens

Claesie Jans III-G.

Peysel

Cornelis V-B.2.

Proost

Daam Walings V-B.3.

Schenkius

Abelus V-B.5; Jarich Abelius V-B.5.

Terhenne

Romcke Jans III-B.

Terherne

Claas Jans II-A.4; Marten Jans II-A.5.

Wijdenbrugh, van

Alexander III-G.1.

zonder achternaam

(?)Boyen Abes IV-B; (?)Romcke Jacobs III-C; Aafke Jacobs V-C.2; Aafke Scheltes IV-C; Aagje Jacobs V-C.3; Aaltje Jans V-A.1, V-E.1, V-F; Akke Tjerks III-E; Antie Harmens V-C; Antie Hendricks IV-B; Antie Jarichs V-B.5; Antie Romckes III-E.2; Antie Sibes II-C; Antje Wybes V-C.6; Arien Ypes III-E; Auck Reiners II-E; Baukje Jacobs V-C.8; Beert Boyens IV-B; Berber Doedes V-C.4; Bouwe Folckerts V-C; Boyen Beerts IV-B.2; Breuts Jacobs II-B; Broer Tymens III-F.1; Claes Dircks II-D; Dieucke Lous IV-C; Dieuwke Jacobs V-C.7; Dirck Pieters IV-F; Dirck Sickes V-E; Doede Willems V-C.4; Doedtie Romckes II-B; Ebel Walings II-F; Ebeltie Pieters III-H; Fokeltie Jelles II-D; Fokeltie Riencks III-B.1; Fokeltje Arjens V-C.1; Freerck Buwes V-C; Geertie Ritskes V-C; Geertje Dircks V-E; Geertje Jacobs V-C.4; Gerrit Jetses III-E; Gerrit Romckes III-E.1; Harmen Freerks V-C.1; Harmen Jans I-A; Harmen Romckes II-C, III-E.3, IV-C; Hendrikje Stevens V-B.3; Hylke Tiaerds II-C; Imck Jarichs III-F; Imke Bernardus III-F.1; Jacob Breuts II-B; Jacob Cornelis V-C.3; Jacob Jacobs V-C.5; Jacob Jan Joostes III-C; Jacob Johannes V-C; Jan Claeses II-A; Jan Jans II-D; Jan Romckes II-D; Jelle Hessels II-D; Johannes Jacobs V-C.6, V-C; Lijsbet Gerrits III-E; Lijsbet Jans II-A.5; Maertie Barthouts IV-B; Marten Bernardus III-F; Maycke Martens II-B; Minke Riencks V-B; Nardus Martens III-F; Neeltje Ariens V-B.3; Pieter Ariens III-G; Pieter Walings II-E; Pytie Sapes III-A.3; Reinouw Gerrits V-C.6; Reynsck Lolckes I-A; Reynsck Romckes I-A.6; Rimkje Harmens IV-C.1; Rins I-A.6; Rinske Jacobs II-B.1; Rinske Jans II-D.1; Rinske Romkes IV-B; Rints Willems I-A; Rintske Harmens III-F; Romcke Harmens III-E; Romcke Jacobs III-D; Romke Harmens I-A; Romke Jans II-D.2; Sape Louws III-A.3; Schelte Jacobs IV-C; Sibe Harmens II-C.2; Sicke Romckes I-A.5; Siouckje Jans III-C; Siucke Harmens II-C.3; Sjoukje Beerts V-B; Sjoukje Harmens V-D; Sjoukje Tjalkes V-B.5; Steven Daams V-B.3; Trijntie Lourens II-C.2; Trijntie Pieters III-A.3; Trijntie Romckes III-C.3; Trijntje Iemes III-B; Trijntje Joukes V-A; Tryntie Romckes II-A; Waling Tiaerds I-B; Willem Freerks I-A.6; Willem Gerrits V-C.4; Willem N. I-A; Willemke Beerts IV-B.3; Willemke Freercks V-C; Wybe Wybes V-C.6.