Parenteel Syds Gosses

Generatie I

I  Syds Gosses, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 27 juni 1606.

Bnr 243. 1566/7 en 1574/5 pachter in k.24 ±18m.1566/75 en 1574/5 pachter K.12 NwB. met Pieter Corn. Kuycken.; 1574/5 in k.25 3m.534r.
Quaclap 27.6.1606 Aecht Cornelis wed. 1578 3 cg.

Syds was gehuwd met Aecht Cornelis.

Van Syds en Aecht zijn zeven kinderen bekend:

1  Keympe Syds, zie II-A.

2  Gosse Syds, zie II-B.

3  Cornelis Syds, zie II-C.

4  Lenert Syds, zie II-D.

5  Machtel Sydsdr, zie II-E.

6  Hidde Syds, wonende te Blija.

Aut. 15.2.1613 oom kk. Corn. Syds. Aut. 7.5.1621 aangehuwde oom kk. Jan Jobs (ovl) en Hil Jacobs.
1629/30 een Syds Hiddes in k.26S. 3m.250r., 1635 Vrp. id.

7  Pieter Syds, zie II-F.

Generatie II

II-A  Keympe Syds, zoon van Syds Gosses (I) en Aecht Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is overleden in 1631.

Bnr 243. BP 500/47; 1566/67 pachter in k.28 3m.300r. met oude Adriaen Joostes 7m.300r., 1574/5 Myntie Wygers en jonge Sybrant Pieters, 1566/7 in k. 33 5m.235r. (met Pieter Syts zelfde perceel als daarvoor P.S. met Pieter Jacobs Vermeye), 1574/5 jonge Sybrant Pieters zelfde grootte als K.S. 1566/7 in k.34 12m.583r (v/h Pieter Jacobs Vermeye en daarna Jacob (jonge?!) Sybrant Pieters). 1629/30 samen met Aart Claes k.12 NwB. (v/h Syds Gosses). 1629/30 in k.14 NwB. (St. Ap.).
Hyp.bk mei 1617 e.l. te St. Ap. kopen de brw.v. 7m.153r. land in kavel 14 Nw Bildt van Lourens Stevens en Antie Jarichs e.l. St.Ap.
Hyp.bk 24.5.1626 Myntie Ariens en Baefke Symens e.l. bij de OBZ sch. a. hun oom Keympe Sytsz. als cur. v. Corn. Lenerts 300 cg., onderpand de bruiikwaer v. 12 mg land bij OBZ en de eigendom van huis en schuur door hen gekocht van Keympe Joostes, getuige Heyman Aeriens.
NB 1578 Vrp. Kempe Sytsz. weeskynderen 3 cg., dat kan deze K.S. niet zijn !
Dagbk D.J. begraven Dongeradeel, herbegr. Vrp. 1631.

Keympe was gehuwd met Marichie Mijntjes, dochter van Mijntje Joostes. Marichie is geboren rond 1570, is overleden voor zondag 3 juli 1644. Marichie werd hoogstens 74 jaar.

HB 32/22 inv. sterfh. Marichie .wed. Keimpe Sydses dd. 3.7.1644; Myntie en Lenard keimpes en als cur. v.wkk. v. Doet Keimpes, Joost en Syds Keimpes, Hendrick Jans namens kk bij Lijsbeth keimpes, Pieter Martens namens kk. bij Doet Keimpes.

Van Keympe en Marichie zijn zeven kinderen bekend:

1  Mintie Keimpes, zie III-A.

2  Lenert Keimpes, bakker, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 151. In de Zuidhoek HB 32/79. Aut. 17.3.1654 DG en cur. v. Keimpe Minties 1629/30 Claas en Lenert Keympes met Claas Gijsberts pachter k.29 NwB (laatste o. St. Ap.) 1635 1m.300r. Hyp.bk 1.3.1651/21.11.1636 naastl. op Noord v. Vrp. ten NW. v. kerkhof.
HB21 22.6.1640 bakker te Vrp., recesbk 2.7.1627 bakker.

Lenert was gehuwd met Claesie Jacobs, dochter van (?)Jacob Claes Issel en Lyouts Damis van der Mey.

3  Lijsbet Keimpes, zie III-B.

4  Doet Keimpes, zie III-C.

5  Joost Keimpes, wonende te Nes.

Hyp.bk 6.12.1666/22.4.1665 Joost Keimpes te Nes en Kempo Minties te Vrp. sch. a. Claes Lenerts op ‘t Bildt 200cg.

6  Syds Keimpes.

7  (?)N Keympes, zie III-D.

II-B  Gosse Syds, zoon van Syds Gosses (I) en Aecht Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 15 februari 1619.

Bnr 211. Aut. 15.2.1619, BP500/52. Aut. 13.3.1616 G.S. stiefv. v. Aebbe (Eebe) Gerryts ± 22jr.
NB HvFr. 16705 16.6.1601 Rinck Dircks wed. Pyter Sydses nu hsvr. v. Gosse Syds bij de Leye contra Solke Gerryts op ter Leye.!!
HvFr 16707 27.1.1605 Thomas Thomas te Vrp. contra Gosse Syds te Hijum x Rinck Dircks.
LWL87 18.11.1623 inv. sth. Joh. Tietes, Hijum: koopbr. v. sate door Gosse Syds aan Joh. T. en Mary Ritskes dd. 6.7.1616.

Gosse was gehuwd (1) met Rixt Syerds.

Rixt was later gehuwd (2) met Gerrit N..
Rixt was later gehuwd (3) met Seerp Matheus.

Gosse was gehuwd (2) met Annitzen Thonysdr, dochter van Thonys N..

HvFr. 16703/43 1588 A.T. vr. v. (Gosse?) Sytzes te Vrp. procedeert als mede-erfgen. v. haar zr. Neeltyen Thonys tegen Geertgen Corn. wed. v. Jacob Philips (Buyrtgen). Quaclap 43 1588 Ametzyen (Emerentiana) Thonys, Vrp. erfgen. v. zuster Neeltie; Quaclap 423 1589 Annethien Thoenis, Vrp., moeder v. Damus en Jan Damus, x Gosse Syties.

Annitzen was eerder gehuwd (1) met Dammes N..

Van Gosse en Annitzen zijn drie kinderen bekend:

1  Antie Gosses, zie III-E.

2  Teunis Gosses, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 211. BP500/ 52 1635 Vrp., Marieng.landen 16m.300r. Aut. 11.1.1633 als oom cur. kk. Dammis Dammis en Lijsbet Claes, Ritske Tytes stv,

3  (?)Syds Gosses, zie III-F.

II-C  Cornelis Syds, zoon van Syds Gosses (I) en Aecht Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 15 februari 1613.

1629/30 C.S.G. in k.24N. totaal ± 15m.(2perc.), id. in k.25N. 3m. 1632/3 in k.225S. totaal ± 4m. , 1632/3 in k.25S. 4m.582r., 1635 31m.528r.
GJ2009/170 v.d.Mey.Aut. 8.3.1612 oudoom kind v. Symen Syts en Aeff Corn. Aut. 15.2.1613 e.l. ovl. (allebei?), cur. kind Teunis Aris oom m/z en Hidde Syts, oom v/z. (Blija Recesbk 6.5.1616 Tryn Doedes wed. Corn. Syts.
Quaclap 29.11.1615.
HB42/231 mrt 1681 in inventaris sth. A.C.Gelder een koopbrief dd. 28.2.1636 van Cornelis Sydts en Grietie Riemers inz. boerderij met 23 mg land.
HB21 8.8.1647 Corn. Syds Gosses cur. v. Cornelis Lenerts.

Cornelis trouwt in 1597 met Neeltie Jans van der Mey, dochter van Jan Frans van der Mey en Dieuwke Philips. Neeltie is overleden voor vrijdag 15 februari 1613.

Neeltie was eerder gehuwd (1) met Cornelis Jacobs.

Van Cornelis en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Auck Cornelis, zie III-G.

2  Cornelis Cornelis is geboren 1598 of 1599.

II-D  Lenert Syds, zoon van Syds Gosses (I) en Aecht Cornelis.

Lenert was gehuwd met Barbara Bartouts, dochter van Barthout Dircks en Griet Cornelis. Barbara is overleden voor maandag 30 november 1615.

Aut. 30.11.1615 en 24.7.1621

Barbara was later gehuwd (2) met Abbe Ekes.

Van Lenert en Barbara is een kind bekend:

1  Cornelis Lenerts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1596.

Bnr 244. 1629/30 in k.22N. 2m.335r., 1635 id. Aut. 24.5.1631, 15.2.1619 en 25.8.1619 Jan Philips van der Mey, Dirck en Jelis Bartouts ooms, meer familieleden genoemd: Mintie en Lenert Keympes, Hendrick Jan Ockers en Thonis Gosses, allen neven. Keimpe Syts i.l. cur. nu Cornelis Syts cur. Hyp.bk 1628. HB32/88 juli 1645 rek. d. Corn. Syds Gosses oom en cur. HB32/95 rek. do Jelis Bartouts, burger hopman Harl., zeer uitvoerig.
1629/30 en 1638 pachter in k.11 NwB samen met Jan Philips en Willem Huiges.

II-E  Machtel Sydsdr, dochter van Syds Gosses (I) en Aecht Cornelis, is overleden na 1622.

Machtel trouwt rond 1598 (1) met Arien Jans, zoon van Jan Walings en Mate Damusdr. Arien, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden 1606 of 1607.

Bnr 25 en 38. Hyp.bk 1612/18.7.1605: A.J.W. en M.S. te St.Jp. lenen 100 daalders van Maggelt Aryen Jans wed. en haar erven ( recesbk 20.9.1591 Machteld Cornelis wed. Arien Jans en id. 6.11.1592 M.C. wed. A.J. verzoekt tot cur. over 4 jongste kk. haar zwager Jan Frans i.p.v. Cleys Cornelis Stelman). Aut. 13.2.1609 Waling en Daam Jans ,omen v/z cur., Jan Walings grv. Aut. 23.9.1616.
Hyp.bk 21.7.1614/21.5.1599: Tyesse Feddes, rechter St.Jp. en Jannichie Lenerts e.l. dragen over aan A.J.W. en M.S. e.l. 20 mg Billand met huis etc. voor 15.000 cg., bij verkopers gebruikt en bewoond, naastl. Waling Heres.
Hyp.bk jan.1615/20.5.1606 Ariaen Jan Walichs en M.S. e.l. St. Jp., sch.a. Trijn Walichs ald. 500 cg. id. 1.5.1614/21.11.1605 Aeryan Jan Walings en Machelt Sydtsdr. e.l. St. Jp. sch. a. Jan Cornelis en Maertie Boeyens e.l. OBD o. St. Jp. 500 cg. Recesbk 1.2.1608 M.S. wed. A.J.Walings.

Van Arien en Machtel zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Ariens is geboren 1599 of 1600.

1638 Jan Ariens met anderen pchter k.52 NwB. (meerdere personen met zelfde naam).

2  Syds Ariens is geboren 1602 of 1603.

3  Marichie Ariens is geboren 1605 of 1606.

Machtel trouwt in 1609 (2) met Arien Cornelis Isselmonde, zoon van Cornelis Gerryts Isselmonde en Ael Ariens. Arien is overleden in 1614.

Aut.27.1.1623 (ook 13.2.1609 en 4.7.1614): oom Gerrit Cornelis en Arien Cornelis, bakker St.Ap. cur. over Neeltie geb.1609 en jongere broer.
Aut. HvF 19.5.1629: Neeltie (19e) en Arien (16e) Ariens geadsisteerd met Gerryt Corn. Yselmonde hun oom, cur. Arien Cornelis, koopman St. Ap. (DG). Aut. 25.3.1622 Sydts Gosses grootv. en Arien Corn. DG bakker St. Ap. cur. inz. verkoop stede billands waarvan Aeltie Ariens gebruikster is.
Recexbk 21.1.1611 Arien Corn. Ysselmonde procureur (!).

Van Arien en Machtel zijn twee kinderen bekend:

4  Neeltje Ariens Isselmonde is geboren in 1609.

5  Arien Ariens Isselmonde is geboren 1612 of 1613.

II-F  Pieter Syds, zoon van Syds Gosses (I) en Aecht Cornelis, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk. mei 1615/27.3.1613 e.l. te Vrp., Gosse Syds als oom, borg Corn. Pieters Levrey, vader van Anna Corn. Aut. 28.10.1629 A.C.L. ovl. Pyter Corn. L. oom. inz. m/g. Hyp.bk 13.7.1612/9.6.1612 e.l. Vrp. sch. a. Jan Gerrits en Maerchje Dammesdr e.l. brouwers Vrp. voor bier. Recesbk 19.5.1628 P.S. en A.C e.l.
NB zie ook Gosse Syds.
Al in 1554/5 Pieter Syds als pachter in k.33, in 1566/7 samen met Kempe Syts, dit moet een andere zijn; 1547/8 t/m 1566/7 in k.34.

Pieter was gehuwd met Anna Cornelis Leverey, dochter van Cornelis Pieters Leverey en Marichie Daems van der Mey.

Van Pieter en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Grietie Pieters.

Grietie was gehuwd met Johannes Jans Heerhoff.

Zie hyp.bk 27.2.1631/id.

2  Maek Pieters is geboren 1612 of 1613.

3  Syts Pieters is geboren 1617 of 1618.

Generatie III

III-A  Mintie Keimpes, zoon van Keympe Syds (II-A) en Marichie Mijntjes, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 15 mei 1655.

1640 12m. In de Zuidhoek (HB 32/79) Aut. 17.3.1654 en 18.7.1664. HB 35/105v.

Mintie trouwt op maandag 20 februari 1617 (1) met Geertie Jan Ockers, dochter van Jan Ockers en Ariaen Clemensdr.

Gerecht HB.

Van Mintie en Geertie is een kind bekend:

1  Arien Minties.

Mintie was gehuwd (2) met Anna Jans.

Van Mintie en Anna zijn twee kinderen bekend:

2  Jan Minties is geboren 1624 of 1625, zie IV-A.

3  Keimpe Minties is geboren 1632 of 1633.

Aut. 17.3.1654, Jan Minties DG oudere broer, Lenert Keympes DG oom.
Hyp.bk 6.12.1666/22.4.1665: Joost Keympes te Nes en Keimpe Minties te Vrp. schuldig aan Claes Lenerts op ‘t Bildt 200 cg. Hyp.bk 7.2.1667/4.3.1666 K.M. Vrp. en T.H. e.l. sch. a. Evert Clases en Wyts Gerryts e.l. ald. 400 cg.

Keimpe trouwt op donderdag 3 oktober 1658 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Trijntie Harmens.

III-B  Lijsbet Keimpes, dochter van Keympe Syds (II-A) en Marichie Mijntjes, is overleden voor maandag 30 oktober 1634.

Aut. 30.10.1634

Lijsbet was gehuwd met Hendrik Jan Ockers, zoon van Jan Ockers en Ariaen Clemensdr. Hendrik, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1596.

Aut. 30.10.1634 cur. Mintie en Lenert Keimpes, omen en cur. Aut. 10.5.1632 als oom cur. v. kk. v. Jan Ockers (of van J.O. zelf?). Hyp.bk 5.8.1633/26.5.1631 e.l. St. Ap.

Van Hendrik en Lijsbet is een kind bekend:

1  Jan Hendriks is geboren 1625 of 1626.

III-C  Doet Keimpes, dochter van Keympe Syds (II-A) en Marichie Mijntjes, is overleden voor vrijdag 29 april 1639.

Naam kan ook Seet Keimpes zijn (aut.29.4.1639), Mintie en Lenert keijmpes, ooms.

Doet was gehuwd (1) met Tjaard Dircks. Tjaard is overleden voor 1644.

HB 32/22 en 79, 33/125v. en 34/120 weesrek.

Van Tjaard en Doet is een kind bekend:

1  Keimpe Tjaards is geboren 1632 of 1633.

HB 32/79.

Doet was gehuwd (2) met Pieter Martens. Pieter, bakker.

Aut. 29.4.1639 Mintie en Lenert Keympes, ooms cur. HB 32/22 3.7.1644 inv. sth. Marichie Mynties.

Van Pieter en Doet is een kind bekend:

2  Reinouw Pieters is geboren 1636 of 1637.

Weduwe van Cornelis Arjens.

III-D  (?)N Keympes, kind van Keympe Syds (II-A) en Marichie Mijntjes.

(?)N was gehuwd met Sybrant Pieters. Sybrant, boer, wonende te St. Annaparochie.

1547/8 t/m 1574/5 pachter in k.17 15m.518r. (v/h Fr.v.Grombachs landen). 1578 St. Ap.; 1566/7 en 1574/5 in k.18 18m.451r. Sybrant Pieters 3 cg. 1578 Vrp. jonge Sybrant Pieters 3 cg. 1574/5 Jonge S.P. pachter in k.24 Vrp. 4m.535r.; jonge S.P. in k.33 5m.235r (v/h Kempe Syts). Evt. ook in k.34 1574/5 zelfde perceel als Kempe Syts daarvoor, maar er staat (vlgs S.) Jacob Sybr.P.

Van (?)N en Sybrant is een kind bekend:

1  Keympe Sybrants.

Keympe trouwt op donderdag 24 september 1620 te Vrouwenparochie met Maertie Pieters.

III-E  Antie Gosses, dochter van Gosse Syds (II-B) en Annitzen Thonysdr.

1638 Pieter Ariens en Antie Gosses kopen land v.d. Staten v. Frl. voor 4392.1.13 g. (kavel 43). Hyp.bk 22.9.1623/23.5.1621 dr Focco Feyckens adv. HvFr is cur. v. Antie Gosses.

Antie was gehuwd met Joris Ariens, zoon van Arien Joris en Martyen Jans. Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 28 juli 1629.

Bnr 16, 65. 1621 pachter boerderij OBD (BP500/13), in 1631 en 1649 Antie Gosses pachter, zie ook BP500/34. Verkrijgt in 1621 pachtrecht van tante Lijsbet Joris. 1629/30 pachter met Jan Jobs k.43 NwB en 1638 alleen. 1632 pachter Fra.landen wed. J.A. ca. 20m., 1640 Antie J.A. wed. b. en b.(geen opp.)
LWL87 18.11.1623 inv. sth. Joh. Tietes, Hijum, Joris Ariens met Ritske Tietes cur. kk. v. Joh. Tietes, Antie Gosses is moeye, koopbr. v. sate (sth.) door Gosse Syds aan Joh.T. c.u.(Mary Ritskes) dd. 6.7.1616.. LWL127 f.340 28.7.1629 weesrek. door A.G. wed. J.A.

Van Joris en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Gosse Joris, zie IV-B.

2  Hendrick Joris, zie IV-C.

3  Maartie Joris, zie IV-D.

4  Rinnichie Joris.

Rinnichie trouwt op zaterdag 29 maart 1642 te Gerecht Menaldumadeel met Marten Dircks Monnickhuis, zoon van Dirck Dircks en Grietje Martens. Marten, wonende te Berlikum en te Wier.

HB42/45 1.12.1679 obl. op M.D.Munnikhuis te Berl. Weesbk MEN 29.12.1676 cur. kk. Laas Baard en Aukje Eernstes.

5  (?)Arien Joris, boer, wonende te St. Annaparochie.

1647/8 in k.13 21m.349r., 1629 in k.13 16m.130r. (S. 1655 stemnr 7).

III-F  (?)Syds Gosses, zoon van Gosse Syds (II-B) en Annitzen Thonysdr, boer.

1629/30 in k.3S 3m.448r, 1632/3 Gosse Syds; 1629/30 in k.15S 3m.372r.1635 St. Ap. 3m.369r.
MEN weesbk 18.10.1627 Monts Sipkes wed. Syds Gosses en haar oudste zn Gerryt Claes Buis maken scheiding met ds Julius Attsonis te Oenkerk en Salvis Jochums, cur. over Gosse Sydses; id. 15.11.1632 inv. sth. Mons Sipkes, wed. S.G. te Berl.

Van (?)Syds en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Gosse Sydses, boer.

1632/3 in k.3S., perceel v. vader, 1635 St. Ap. 5m.300r.

III-G  Auck Cornelis, dochter van Cornelis Syds (II-C) en Neeltie Jans van der Mey.

Auck was gehuwd (1) met Cornelis Hendricks. Cornelis is overleden voor donderdag 26 mei 1644.

Aut. 26.5.1644 A.C. x Douwe Hendricks, Corn.Syds Gosses grv., cur. Pieter Hendricks, Finkum DG en Cornelis Syds DG.

Van Cornelis en Auck is een kind bekend:

1  Cornelis Cornelis.

Auck was gehuwd (2) met Douwe Hendricks.

Generatie IV

IV-A  Jan Minties, zoon van Mintie Keimpes (III-A) en Anna Jans, graankoper, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1624 of 1625.

DG. Aut. 18.7.1664: dr Maertie geb. 1651/1652, Arien en Kempo Mynties, ooms, cur. Hendrick Jans v.d. Mey.
Aut. 5.7.1641 Anna Jans sterkt haar zoon Jan Minties, 16 jr, cur. Bastiaen Philips, oom (ook gen. B. Tyls). HB 37/34 inv. 18.7.1664.
HB37/34v 28.7.1664 sch. en d. Maertie Ulbes wed. J.M. (en haar kk.) gesterkt met Hylcke Tiaerds t.e..z. en Hendrick Jan Philips (oom) en Maertie Jans t.a.z.
HB22 24.9.1666 Jan Mynties, kuermr der hinxten vs Jan Tevis, hinxteman Vrp.

Jan trouwt rond 1650 op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met Trijntie Reyners, dochter van Reyner Scheltes en Maertie Lourens.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1  Maertie Jans is geboren 1651 of 1652.

Jan was gehuwd (2) met Maertie Ulbes.

IV-B  Gosse Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses (III-E), wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 november 1671.

Bnr 16, 65, 152. BP500/13. 1655 St.Jp. VIII (Fr.) en samen met Hendrick Joris 1/2 k. 43.(G.J. menist, H.J. niet).
Aut. 2.5.1656 DG op Wester Bildt en 1662 DG te St. Ap., curator kk. Philips Philips. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 op het Nw Bildt o. St. Jp. cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 2.11.1668/29.11.1660 huren plaats op Nw Bildt van Claes Kan. Lwd. (S. St. Ap. nr 3).
HB39/209 30.11.1671 C.G. wed. G.J. cur. wkk. Corn. Arien Joris.

Gosse gaat in ondertrouw op woensdag 30 augustus 1645, trouwt op maandag 23 april 1646 te Gerecht Menaldumadeel met de 19-jarige Corsje Gerrits, kind van Gerrit Jacobs en Grietje Dircks. Corsje is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Corsje en Gosse zijn drie kinderen bekend:

1  Rinnichie Gosses, zie V-A.

2  (?)Hendrik Gosses, zie V-B.

3  N Gosses, zie V-C.

IV-C  Hendrick Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses (III-E), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1698.

Bnr 4,10, 65, 214, 243. 1655 nr. 32. (geen menist!), 1698 H:J acht kk. St. Jp. nrs 18 en 31 (Oud B.) en 4m.440r. in nr.17 k.52. en Vrp. 3/4 nr 15 k.12., 1670 St. Jp. nr. 19 en 32 en nr.26 1/4 k.43.
Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661 H.J. en H.J.D. e.l. St. Jp. verk. a. Gerben Ariens ontv.der gem.omslagen en Grietie Harrents e.l. St. Jp. het meyerrecht van 1/2 v. 62 mg oud billand met 1/4 v. huis etc., door Hendrickie van haar moeder geërfd., in de zuidh. v. St. Jp. (aantek. S. Molenschot), bovendien nog 1/2 vierdepart als zij en de kopers de andere 1/2 vierdepart hebben gek. v. Waling Cornelis.. Aut. 25.3.1698, cur. Jan Willems, neef en huism. St. J Hyp.bk 1678/1669: el. te St. Jp. Aut. 31.3.1666 H.J. DG oom v. kk. v. Willem Jan Daems. Procl.bk 1.3.1675 H.J. c.u. koopt sate in k. 12 Vrp. m. hs en sch. gr. 46 pm. v.d. erven v. Claas Gijsberts.
Hyp.bk 20/5.7.1668 Jacob Hendrick v.d.Mey noemt Hendrick Joris en Hendrickie Jans te St. Jp. mijn cousijn en nichte. HB46/242 25.3.1698 inv. sth. H.J., huism. St. Jp. + sch. en d., kk. worden genoemd; 2 pachtplaatsen en 1 eigen op Nw Bildt. HB47/1 9.6.1699 rek. d. Jan Willems en Marten Pieters. HB47/150 21.8.1700 idem.

Hendrick trouwt op donderdag 13 november 1653 te St. Jacobiparochie met Hendrickie Jan Daems, dochter van Jan Daems en Neeltie Cornelis. Hendrickie is overleden voor 1698.

HB38/15 12.2.1667 cur. kk. Willem Jan Daems.

Van Hendrick en Hendrickie zijn acht kinderen bekend:

1  Antie Hendricks, zie V-D.

2  Jan Hendrik Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

1708 gebr.5m331r. in nr.18 k.51 en 20m.100r. in nr.22 k.47
Ged. op bel. 16.6.1695 DG gem. OBZ. Hyp.bk 27.5.1714/21.10.1710 J.H.J. , huisman Nw Bildt St. Jp. en T.C. e.l. sch. a. Cornelis Wops, huisman Oude Dijk St. Jp. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 e.l. Vrp. huren plaats van Maartie Joris wed. Dirck Gerrits gr. 34m.510r.

Jan trouwt op donderdag 12 maart 1699 te Vrouwenparochie met (?)Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens en Aeltie Pieters.

3  Neeltie Hendriks, zie V-E.

4  Rinnichie Hendriks, zie V-F.

5  Maartie Hendriks, zie V-G.

6  Joris Hendriks, zie V-H.

7  Arjen Hendriks, zie V-I.

8  Dirkje Hendriks is geboren 1675 of 1676, zie V-J.

IV-D  Maartie Joris, dochter van Joris Ariens en Antie Gosses (III-E), is overleden op donderdag 29 mei 1704.

Maartie trouwt op vrijdag 31 januari 1648 te Gerecht Het Bildt met de 30-jarige Dirck Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs en Grietje Dircks. Dirck, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 11 november 1699. Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247. Flor. 1700 de wed. met Ysbrand Jans 34.280, 1708 verk. a. Corn. Ysbrands.
Wass.bk/175. 1672 lidmaten DG gemeente OBZ. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtcoper St.Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris, wed. D.G., verhuren plaats gr. 34m.510r. aan Jan Hendricks en Tettie Corn. Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. Nw Bildt o. Vrp. broeder en snaer v Claes Annes en Berber Walings.
Hyp.bk 1.6.1707/12.1.1705 de kk. verk. land in k. 29 NwB.

Van Dirck en Maartie zijn vijf kinderen bekend:

1  Joris Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119. 1698/1708 J.D. n.u. nr. 35, 1718/1728 J.D. Flor.1700 46.124, 1708 bij van wed. Claes Sickes 6.507 is 53.031, 1718 53.031.
GJ 2009/296. Aut. 23.10.1719 J.D. DG oom cur. wkk. Arjen Dircks en Mettje Jurjens; aut. 12.8.1715 J.D., huism o. St. Ap. DG cur. wkk. Pyter Corn. en Jannichie Walings. Hyp.bk 19.6-30.4.1713 J.D. en A.S. e.l. huisl. o. St. Ap. Hyp.bk 11.9.1726/24.5.1722

Joris trouwt op vrijdag 16 mei 1687 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 16-jarige Beitske Franses, dochter van Frans Gerrolds en Aeltie Jacob Scheltes. Beitske is geboren 1670 of 1671.
Joris trouwt op maandag 6 mei 1709 te Gerecht Het Bildt (2) met Aafje Symens.

2  Rinnichie Dircks, zie V-K.

3  Gerrit Dircks, zie V-L.

4  Tettie Dircks, zie V-M.

5  Arjen Dircks, zie V-N.

Generatie V

V-A  Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits of Gosse Joris (IV-B).

Rinnichie trouwt op woensdag 14 februari 1680 te Vrouwenparochie met de hoogstens 31-jarige Aert Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents. Aert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1648 of 1649.

HB36/240v. kwiteert zijn cur. dd. 13.10.1672. HB23 24.12.1688 hsm. NwB o. Vrp.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1  Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 augustus 1685.

2  Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 december 1689 te Vrouwenparochie.

3  Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 november 1695 te Vrouwenparochie.

V-B  (?)Hendrik Gosses, zoon van Corsje Gerrits of Gosse Joris (IV-B), herbergier, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 13.2.1724/2.4.1712 hospes OBZ. Hyp.bk 11/9.1.1718 e.l. OBZ huren herberg “De witte Klok” van wln Jan Tj. Kuiken.

(?)Hendrik trouwt op zondag 12 november 1702 te Vrouwenparochie met Maartie Jans Kuycken, dochter van Fokel Lieuwes of (?)Jan Tiercks Kuycken.

Beiden v. OBZ.

Van (?)Hendrik en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Fokeltje Hendriks.

(?)Fokeltje trouwt op zondag 1 mei 1729 te Vrouwenparochie met Symen Clases Koot. Symen, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 6 maart 1752.

1749 Vrp. snikschipper 1+1 9.9.0. HB61/450 inv. sth. e.l. Jacob Jippes OBZ en Jan Hendriks Kas o. St. Ap. cur. v. Claas en Hendrik Symons, 2huizen OBZ a. Hoge Buurt en Ooosterdijk. Aut. 6.3.1752 Jacob Jippes oudoom en J.H. Kas oom cur. kk.

2  (?)Jan Hendriks Kas, boer, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. zetmeier 3+2 25.15.0.

(?)Jan trouwt op zondag 1 juni 1738 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Maartje Johannes.

3  (?)Lieuwe Hendriks Kas, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 19.9.1740 LH.K. te OBZ.

V-C  N Gosses, dochter van Corsje Gerrits of Gosse Joris (IV-B).

N was gehuwd met Siemen Ritskes, zoon van Ritske Jans en Bauck Symens. Siemen, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 13 februari 1730. Siemen werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Hyp.bk 26.5.1685/8.1.1682 verk. met zr Geertie ruim 1 mg land op zuid v. St. Ap. gebuirte. Procl.bk4.5.1716 naastl. brede kant Warmoesstr. Procl.bk 13.2.1730 D.L. wed. S.R. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Siemen was later gehuwd (2) met Dirkje Lenerts.

Van Siemen en N zijn vijf kinderen bekend:

1  Bauckje Siemens is gedoopt op donderdag 19 maart 1682 te St. Annaparochie.

Wrsch. ook 6.12.1705 x Jan Daams te St. Ap., zie aut. 17.10.1718.

Bauckje trouwt op zondag 21 januari 1720 te St. Annaprochie op 37-jarige leeftijd met Jan Jurriens Stroo. Jan, wonende te St. Annaparochie.

2  Korsje Siemens is gedoopt op donderdag 16 september 1688 te St. Annaparochie.

Korsje trouwt op woensdag 1 juli 1711 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Cornelis Arjens, zoon van (?)Arjen Cornelis en Auckje Ynses. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 141. 1718 nr. 11. 1728 St. Ap. C.A. wed. en kk. nr.11.1738 id nu Jacob Tjerks eigenr en gebr.
Hyp.bk 3.5.1715/2.2.1714 e.l. St. Ap. kopen boerderij met ± 32 mg oud gep. billand op N.O. v. St. Ap. van Jacobus Horreus, Franeker.
Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 K.S. wed. C.A., huism. St. Ap. verk. sate lands op N.O. V. St. Ap aan Jacob Tjerks en Jannigje Corn. (S. St. Ap. nr 23).

3  Geertje Siemens is gedoopt op zondag 1 maart 1693 te St. Annaparochie.

4  Ritske Siemens, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie.

5  Gosse Siemens is gedoopt op donderdag 7 november 1697 te St. Annaparochie.

V-D  Antie Hendricks, dochter van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 de kk. v. Antie Hendriks en A.H. verk. een sate oud gep. land met huis etc en totaal 36 mg land OBD o. Vrp., zoals in bezit geweest v.d. bijz. Beert Boyens; de kk. bezitten 10 mg en Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen 26 mg, koper Dirk Jarichs o. St. Ap.
Hyp.bk 19.5.1728/6.12.1727 A.H. te Lwd.

Antie trouwt op maandag 19 augustus 1686 te Vrouwenparochie (1) met Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs en Maertie Ariens. Arien is overleden voor 1697.

Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens. Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.
Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Arien en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 mei 1726. Jacob werd hoogstens 39 jaar en 1 dag.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.
Aut. 27.8.1726 J.A. ovl. cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.
Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Jacob trouwt op zondag 31 januari 1717 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Jentje is overleden op dinsdag 4 augustus 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje was later gehuwd (2) met Dirck Pieters.

2  Hendrickje Ariens is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie.

Hendrickje trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents of Maartje Harrents Scheyff. Harrent, smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent was eerder gehuwd (1) met Dieuwke Walings van der Mey.

3  Maartie Ariens is gedoopt op donderdag 22 november 1691 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 19 mei 1697. Maartie werd hoogstens 5 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

4  Joris Ariens, schoenmaker, wonende te Hijlaard en te Dongjum, is gedoopt op donderdag 30 april 1693 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 10.5.05.1.1728. Procl.bk 30.1.1719.

Antie trouwt op donderdag 19 april 1696 te Vrouwenparochie (2) met Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in mei 1724.

Bnr 201, 206, 221. 1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.
Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans. Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.
Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.

Beert was eerder gehuwd (1) met Rinske Romkes.
Beert was eerder gehuwd (2) met Hiltie Ariens Gelder.

Beiden van Vrp., patr. br. Hendrick Joris.

Van Beert en Antie is een kind bekend:

5  Maartie Beerts is gedoopt op donderdag 1 augustus 1697 te Vrouwenparochie.

V-E  Neeltie Hendriks, dochter van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems, is overleden voor dinsdag 30 januari 1720.

Neeltie trouwt op donderdag 14 februari 1686 te St. Jacobiparochie met Marten Pyters, zoon van Pyter Martens en Tjerkje Hiddes de Vries. Marten, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1718.

Bnr 10. t1708 eig. en gebr. 4m.449r. nr.17 k.52 en met Lenert Teves gebr. 14 m., 1718 de wed. en kk. 1708 nr.31, 1718 de wed. en kk.1728 gebr. nr. VII. Flor. 1708/18 31.060.
OBD o. St. Jp. Aut. 30.1.1720, cur. Lenert Teves behuwd oom. Wass.bk/212. Aut. 29.9.1721 Boyen Arjens Nw Bildt o. St. Jp. cur. HB55/77 30.1.1720 inv.sth. N.H. wed. M.P. huisl. OBD o. St. Jp.; de boerderij is gekocht v.d. erven Hendrik Joris dd.11.6.1700. HB55/270 29.9.1721 rek. d. Lenert Tevis.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Tjerkje Martens de Vries.

Tjerkje was gehuwd met Boyen Arjens Wassenaar, zoon van Arien Clases Wassenaar en Aaltje Boyens. Boyen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 10, 23, 32, 61, 64, 65, 73, 202. 1728 St. Jp. Boyen en Aart Arjens nr. XI (Fran.land), nr.6 en 36 en nr. 31 met Jan Martens de Vries, nr. 46 samen 1/4 deel, met Aart A. eigenr 1/4 nr. XII.1738 Boyen en Aart met Wop Corn. nr.IV en alleen nr. XI, Boyen 1/8 en 1/6 v. 1/4 nr.XII, met Aart A. elk helft nr.24 k.45, 1738 nrs. 6,31 en 36 als in 1728, gebr. nrs 6 en 36 B.A. 1748 1/8 en 1/12 nr.46. 1748 de wed. met de wed. Aart Arjens gebr. nr.XI, de weduwen eigenr nr.24 k.45 en de wed. Boyen Arjens gebr. met hs en sch.1748 St. Ap. de wed. Boyen en Aart A. eignr 3m.172r. in nr. VIII, gebr. Claas Boyens, Vrp.de wed. en kk. v. Boyen en Aart A. eignr. nr. XI.1748 St. Jp. de wed. en kk. van Boyen en Aart eigenr en wed. B.A. gebr. geheel, 41 3/4 m. m. hs en sch., de wed. en kk. eigenr 1/2 nr.31; de weduwen en kk. eigenr nr.36 8 1/2 m. m. hs en sch., hieronder wordt gebruikt 27 m. Franeker land, gebr. Dirk Harmens.
Procl.bk 13.4.1750 de wed. en zonen kopen boerderij NwB. gr. 29 m. in k.48 van de erven V. Losen., huurder Pieter Jans.
Wass.bk/212.

2  Jan Martens de Vries, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor vrijdag 27 maart 1733. Jan werd hoogstens 38 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Bnr 21. Bnr 8 en 10. 1728/38 nr.1 en nr. 31 met Boyen Arjens n.u. en id. 4m.449r in nr.17 k.52 zelf gebr.1738 de wed. en kk.bij J.M. eigenr 10m. in nr.16 k.53 en in nr.17 als 1728 + 1m.150r., gebr. alles Pieter Leenderts, 1748 id. (de hele kavel zonder huisingen).1748 de kk. eigenr. nr. 10 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Pyter Lenerts.1758 de kk. eigenr 10m. 155r. in nr.16 k.53, 1748/58 de wed. en kk. eigenr. nr.1
Aut. 31.5.1728 huism. o. St. Jp. Aut. 27.3.1733 cur. kk. Waling Walings en Boyen Arjens omen, huisl. o. St. Jp., Aut. 18.6.1738, Pyter Leenderts stv. HB59/157v. 18.6.1738 rek. d. Boyen Arjens, A.W. x Pieter Leenderts, huism. OBD St. Jp. HB59/393v. 3.8.1742 rek. d. Gerben Reinders. HB60/273v. 19.5.1747 rek. d. Tjerkje Martens wed. Boyen Arjens cur. Antie en Neeltie.

Jan trouwt op zondag 5 februari 1719 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Amerens Walings Wassenaar, dochter van Waling Walings en Antie Stevens.

HB59/185v. 19.7.1740 inv. sth. A.W., zilver met wapens en letters.

Amerens was later gehuwd (2) met Pieter Leenderts.

3  Hendrikje Martens is geboren 1702 of 1703, is overleden voor donderdag 11 juni 1722. Hendrikje werd hoogstens 19 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Hendrikje was gehuwd met Willem Clases, zoon van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken. Willem, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 juni 1723.

Hyp.bk 21.1.1726/11.6.1722/12.12.1723/21.12.1725 W.Cl. erfgen. v. zijn wln hsvr. H.M. verk. a. Boyen Abes en Jan Martens, St. Jp. het recht v. erfenis; voor 11.6.1723 is ook W.Cl. ovl., moeder is Maartie Jacobs (x Sierk Rimmerts).
Vlgs hs Lont ongeh. ovl. 23.5.1723.

V-F  Rinnichie Hendriks, dochter van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems, is overleden voor dinsdag 25 maart 1698.

Vlgs hs Lont uit huwelijk een zoon Willem, ongeh. ovl., wordt ook genoemd bij inv. sth. Hendrik Joris.

Rinnichie trouwt op donderdag 24 april 1692 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 41-jarige Arien Willems, zoon van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren rond 1651, is overleden voor dinsdag 29 maart 1718. Arien werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 2, 104. 1698 St. Jp. nr.2 1/3 en nr.19 2/3, 1708 id.,1718 nr.19 geheel; 1728/38 A.W. kk. nr. 19 (1738 ook gebr.)1708 St. Ap. gebr. nr.II en 9m.369r. in nr. 12 k.25, 1718/28 de kk. Flor. 1700/08 A.W. c.s. 23.221.
Aut. 29.3.1718 e.l. ovl. cur. cur. Lourens Clasen, huism. o. St. Ap. en Beert Arjens Kuiken, huism. o. St. Jp. inz. sch. v+m/g met halfzr Lijsbeth Arjens (x Steven Gerrits). Hyp.bk 19.11.1722/8.12.1713 A.W. huisman o. St. Ap. voor 4/6 en Maartje Jacobs, wed. Claes Danckerts en Corn. Ysbrands Vrp., elk voor 1/6 verk. een huis (bakkerij) te St. Jp. HB54/229 29.3.1718 inv.sth. A.W., huism. OBD o. St. Ap.(!), o.a. sate oud gep. land gr.23½ mg. o. St. Jp. in de dijkshoek + een bildtpol v.± 12 mg.buiten de arme dijk bij de overl. zelf (!) gebruikt + 12 pm land o. Firdgum bij de plaats gebruikt; veel contant geld (2941 glds), zilver met initialen en wapen Arien Willems, kroes met Maartie Bartouts 1613. M.A. (Machteld Ariens), C.C. en M.B.(Corn.Corn. en Marichie Bartouts?). HB54/354 14.12.1718 rek. d. Lourens Clases. HB55/12v 17.1.1719 rek. d. Lourens Clasen en Beert Arjens Kuiken inz. kk bij Tr.Abes. HB56/24 en 68 31.12.1722 rek. d. Steven Gerrits inz. wkk. A.W. bij Tr.Abes.
HB58/40v. de kk. o. St. Ap. erfgen. v. tante Geertje Abes (test. 13.11.1727). Recesbk 13.3.1713 hsm. o. St. Ap.

Arien was eerder gehuwd (1) met Bregje Claas Leenderts.
Arien was later gehuwd (3) met Saapje Pieters.
Arien was later gehuwd (4) met Trijntje Abes.

Hij v. St. Ap., wednr, zij v. St. Jp., patr. Hendrick Joris.

Van Arien en Rinnichie is een kind bekend:

1  Willem Arjens is overleden voor maandag 13 maart 1713.

Hs Lont: gelijk zijn moeder uitgeteerd en jong gestorven. Recesbk 13.3.1713.

V-G  Maartie Hendriks, dochter van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems.

Maartie trouwt op donderdag 12 november 1693 te St. Jacobiparochie met Cornelis Wops, zoon van Wop Pyters en Tettie Cornelis. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 23 juli 1731.

Bnr 16. 1708/1718/28 met Arjen Clasen nr. IV (fran.land) en nr. V en VIII alleen
Aut. 23.7.1731 e.l. ovl. Wop Corn., halfbroer , huisman a.d. Oude Dijk, cur. Leendert Jacobs behuwd oom St. Jp. Hyp.bk 1714/12.7.1705 C.W. en M.H. e.l. Oude Dijk, St. Jp.; hyp.bk 1723/27.8.1719 C.W. en L.J. e.l. id. Hyp.bk 1731/25.11.1730 L.J., wed. Cornelis Wops o. Minnertsga voor haar kk 3/5, Hendrikje Corn. (x Eelke Lammerts) St. Jp. 1/5 verk. a. Wop Cornelis en Tetje Clasen e.l. St.Jp. een sathe Fran.landen met eigendom v. huis etc.en ontr. v. 21 pm, waarvan de koper de overige 1/5 toebehoort voor 3360 cg.
Hyp.bk 4.7.1710/12.7.1705 C.W., huism. OBD, St. Jp. en M.H. Id. 27.8.1719 C.W. id. en Lijsbet Jans. HB55/21 20.6.1719 sch. en d. met kk. v. Maartie Hendricks: Hendrickie, Wop, Tettie, Amerins is ovl.

Cornelis was later gehuwd (2) met Lijsbet Jans.

Beiden van St. Jp.

Van Cornelis en Maartie zijn vier kinderen bekend:

1  Wop Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1768.

Bnr 15 en 16. BP500/12 1738 met Boyen en Aart Arjens nr. IV en alleen nr.V (Fran.l.)., gebruikte ook nr VIII (onderhuur v. Dirk Arjens Jonker), gebr. 1/2 nr.25 k.44. 1748 alleen nr. IV en VII en met de wed. Jan Cornelis nr. V en VIII, gebr. 1/2 nr.25 k.44.1758 gebr. nr IV en met kk. Amerens Kuiken gebr. nr. V, alleen nr. VII en nr. VIII (4 m. zonder huis en beklemd onder nr.V.), nr. XI met kk. Amerens K.1768 steeds de wed., de nrs. V en XI met Beert Jans Bos.1778 de wed. gebr. nr. IV en VII en met Beert jans Bos nr. V en XI, 1788 de erven met kk. B.J.B. nr.V en XI.
Procl.bk 28.12.1781 de erven verk. 1 m. 74r. de Goudberg genoemd ten Z. v. St. Jp.

Wop trouwt op zondag 24 april 1729 te St. Jacobiparochie met Tetje Clasen, dochter van Claas Douwes en Hiske Sybrens.

2  Hendrickie Cornelis.

Hendrickie trouwt op zondag 26 september 1717 te St. Jacobiparochie (1) met de hoogstens 33-jarige Pieter Jans Prater, zoon van Jan Jansen Prater en Jannichie Pieters. Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor december 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.
HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Jans.

Hendrickie trouwt op zondag 11 juni 1730 te St. Jacobiparochie (2) met Eelke Lammerts, zoon van Lammert Eelkes en Tiamcke Jans. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 9.5./15.1.1721 E.L. metselaar en J.Kl. e.l. St. Jp. kopen huis ald.; id. 3.1.1738/16.11.1724 E.L. en J. Cl. kopen nieuw huis achter de kerk.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Jancke Clases.
Eelke was later gehuwd (3) met Riemke Anes.
Eelke was later gehuwd (4) met Grietje Siemens.

3  Tettie Cornelis.

4  Amerens Cornelis is overleden voor dinsdag 20 juni 1719.

V-H  Joris Hendriks, zoon van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 4, 31, 68. 1698 St. Jp. st.nr 32 NwB., 1708/18 gebr. nr.32 k.37. 1708 nr.18.; 1728 St. Jp. nr.18. Florn. 1700/08 33.268, 1718 nu wed. Ysbrand Jetses.
Hyp.bk 9.6.1718/10.1.1716 J.H. Oude Dijk St.Ap. en Trijntje Jacobs e.l. verk. a. Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks e.l. OBD St.Ap. een sate en landen met huis etc. gr. 35 mg oud gepacht billand op het West v. St.Jp. in de Hoven.
Hyp.bk 7.1.1722/10.12.1704 e.l. te St. Jp. Hyp.bk jan.1722/10.12.1704 en 16.5.1692 J.H. en T.W. St. Jp. sch. a. Claesie Willems, wed. Arjen Jansen, borg Hendrick Joris, huism. St.Jp. vader. Procl.bk. 14.3.1729 e.l. huislieden a.d. OBD o. St. Jp. Hyp.bk 13.6.1724/6.6.1722 e.l. St. Jp. sch. a. Jurrien Isaaks Groenewoud te Lwd. en Lijntie Bientes e.l. 1000 cg vlgs obl. dd. 3.6.1700 en stellen tot onderpand onze sate en landen De Hoven genaamd o. St. Jp., bewoond door zn Jacob Joris. 1719 OBD. Procl.bk 17.3.1721 1/3 v. plaats gr. 53 mg. in huur bij H.J. wordt verk. a. Meindert Jans, kpm. OBZ. en Corn.Folkerts v. Gelder te Berl.; id. 20.9.1723 Antie Tjallings wed. Meindert Jans verk. weer, id. 17.2.1727 verkoop boerderij met pachter Joris Hendriks (incl. zuidelijk deel 37e k. NwB.), aan Jan Ymes, Fran.
1744 St. Jp. 3 p. 0.0.0.

Joris trouwt op donderdag 28 september 1690 te St. Jacobiparochie met Trijntje Jacob Wouters, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken).

Beiden van St. Jp.

Van Joris en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.2.1732 hsm. NwB. o. St. Jp.

Jacob trouwt op zondag 18 juli 1728 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Claasje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes en Attje Pyters. Claasje is geboren 1704 of 1705.

2  Hendrik Joris is overleden voor woensdag 29 juni 1746.

Hyp.bk 20.7./29.6.1746 Korsje Joris laatst wed. v. H.J., 1e man was Pyter Arjens Jor(Jonker?), onderpand huis en bakkerij te St. Jp.
1749 St. Jp. wed. H.J. wint de kost 3 +1 30.9.0.

Hendrik trouwt op zondag 9 maart 1738 te St. Jacobiparochie met Korsje Joris, dochter van Joris Jacobs en Idske Heerts.

Korsje was eerder gehuwd (1) met Pieter Arjens Jonker.

V-I  Arjen Hendriks, zoon van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 19, 203, 243. 1708/18 gebr. nr. VIII en eigenr en gebr. nr.15 k.12.
Bij doop Hendrik in 1703 patroniem Arien Hendrik Joris. Hyp.bk 22.5/15.3.1710 Dirkje Jarigs vr. v. A.H., hsm. OBD o. Vrp. verk. 1/2 kavel 27 NwB. Hyp.bk 25/16.1.1719 e.l. Vrp., huisman. Hyp.bk 20.2/15.1.1724 A.H., huism. Nw Bildt o. Vrp. en Joris Arjens OBZ elk voor 1/2 verk. boerderij met 18 mg eigen land op Nw Bildt o. Vrp. HB48/1 21.11.1701 sch. en d. + inv. Tettie Cornelis, wed. Wopke Pyters als bestemoeder en Corn. Wops als oom v. Joris Arjens wk. v. Amerens Wops bij Arjen Hendriks, huism. Vrp.; sate nw billand o. Vrp. gr 18 mg, het huis etc. zeer oud en vervallen, in 1700 gekocht v.d. erven v. Hendrik Joris., veel schulden. Hyp.bk 20.2./15.1.1724 A.H. hsm. NwB o. Vrp.voor 1/2 en Joris Arjens OBZ voor 1/2 verk. stemdragende sate met nieuw huis en sch. etc.gr. 18m.240r.eigen land.
Procl.bk 2.12.1700 Arien Hendriks koopt sate in k. 12, gr. 18m.240 r m.hs en sch. o. Vrp. van de mede-erfgen. v. Hendrik Joris c.u., Joan Albarda O., de erven Jacob Pieters en de OBD Z., Jongestall kk. W en NBD N. met 3/4 stem. Procl.bk 12.5.1710 Dirkje Jarichs gest. m. man A.H. verk. 14m. in k. 27 o. St.Ap. in huur bij Corn. Abes a. R.S. Menalda, maar het wordt geniaerd door Jannichie Corn. (x Claes Reiners hsm. o. St. Jp.) rat. sang. Procl.bk 14.2.1724 Arjen Hendriks, hsn. NwB. o. Vrp. en Joris Arjens te OBZ ieder voor helft, verk. boerderij NwB. o. Vrp. gr. 18m.240r. a. Corn. Alberda, de koper O., NBD N, OBD en Gerlof Ymes Z. en Jongestall W.
Lidm. Vrp. 17.2.1702 v. St. Jp. zn v. Hendrick Joris; Dirckie Jarichs bel. 20.11.1705, hij diaken 1709.

Arjen trouwt op vrijdag 17 april 1693 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Wopkes, dochter van Wop Pyters en Tettie Cornelis. Amerens is overleden voor woensdag 12 april 1702.

Beiden van St. Jp.

Van Arjen en Amerens is een kind bekend:

1  Joris Arjens, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 210. 1718 St. Ap. gebr. nr 24 k.13. 1728 Vrp. gebr.nr. XII.
Hyp.bk 7.7.1727/14.5.1722 e.l. OBZ Koningsbuurt. Recesbk 15.1.1731 Joris Arjens, schoenm. OBZ:

Joris trouwt op zondag 8 december 1720 te Vrouwenparochie met Claske Gerrijts Reitsma, dochter van Gerryt Hoites Reitsma en Sytske Sybrens.

Arjen trouwt op zondag 27 februari 1701 te Vrouwenparochie (2) met de hoogstens 21-jarige Dirckie Jarigs, dochter van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds. Dirckie is geboren 1679 of 1680.

Van Arjen en Dirckie zijn zeven kinderen bekend:

2  Jarig Arjens is gedoopt op zondag 25 december 1701 te Vrouwenparochie.

3  Hendrik Arjens is gedoopt op zondag 29 april 1703 te Vrouwenparochie.

4  Maartie Arjens is gedoopt op zondag 28 februari 1706 te Vrouwenparochie.

5  Jan Arjens is gedoopt op zondag 13 mei 1708 te Vrouwenparochie.

6  Hendrickie Arjens is gedoopt op donderdag 9 juli 1711 te Vrouwenparochie.

7  Neeltie Arjens is gedoopt op zondag 8 oktober 1713 te Vrouwenparochie.

8  Sjoerd Arjens, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 17 januari 1717 te Vrouwenparochie.

1749 St. P. schoenm. 2+2 11.13.0.

Sjoerd trouwt op zondag 20 februari 1746 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Eelkje Dirks, dochter van Dirk Clases en Aafke Sjoukes. Eelkje is gedoopt op zondag 23 april 1724 te Vrouwenparochie.

V-J  Dirkje Hendriks, dochter van Hendrick Joris (IV-C) en Hendrickie Jan Daems, is geboren 1675 of 1676.

Dirkje trouwt op zaterdag 12 februari 1701 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Ysbrand Jetses, zoon van Jetse Gerrits en Welmoed Obbes. Ysbrand, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 januari 1719.

Bnr 4, 116. 1708 St. Ap.gebr. nr.III en nr.17 k.20, 1718 de wed. 1718 St. Jp. de wed. nr. 18. Flor. 1718 van Joris Hendricks 33.268, de wed.
BP500/36 Hyp.bk 9.6.1718/10.1.1716 e.l. kopen een sate lands in de Hoven o. St. Jp.gr. 35 mg oud gep. billand van Joris Hendriks en Tr. Jaocbs. Hyp.bk 21/16.1.1719 D.H. wed OBD St. Ap.

Hij van St. Jp., zij van Vrp.

Van Ysbrand en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1  Welmoed Ysbrands is geboren op zondag 10 oktober 1706, is gedoopt te St. Annaparochie.

Welmoed trouwt op zondag 9 januari 1729 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met (?)Wybe Cornelis, zoon van Cornelis Wybes en Trijntie Lous. (?)Wybe is overleden voor maandag 15 oktober 1770.

Recesbk 15.10.1770 Arjen Corn. Slim cur. kk Maartje W. en Trijntje en Cornelis erfgen. wln ouders.

2  Hendrikje Ysbrands is gedoopt in 1708 te St. Annaparochie.

Hendrikje trouwt op zondag 9 januari 1729 te St. Jacobiparochie op 21-jarige leeftijd met Jacob Cornelis. Jacob, boer, wonende te Vrouwenprochie.

Bnr 245, 249/250. 1768 gebr. nr. 17 k.10 en deel nr.21/22 k.6/5

3  Jetse Ysbrands is gedoopt in 1710 te St. Annaparochie.

4  Claasje Ysbrands is gedoopt in 1714 te St. Annaparochie.

Claasje trouwt op maandag 2 april 1736 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met (?)Claas Martens, zoon van Marten Clases en (?)Antie Gerrits. (?)Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 juni 1783.

Bnr 68, 69. 1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed. Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.
Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp. Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas was later gehuwd (2) met Fettie Pieters.

V-K  Rinnichie Dircks, dochter van Dirck Gerrits en Maartie Joris (IV-D).

Rinnichie was gehuwd met Harmen Dircks van der Mey, kind van Dirk Hendriks van der Meij en Jantien Eelkes. Harmen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. GJ2009/177. 1708 gebr. nr.24 k.3.Hyp.bk 23.5.1714/20.5.? R.D. wed. H.D. v.d. Mey NBD o. Vrp. sch. a. mijn broer Joris Dircks en Aafie Symens e.l. o. St. Ap.
Procl.bk 6.3.1699 H.D.v.d. M. en Geertie Dircks v.d. Mey cum marito verk. 2/3 v, sate gr. 27 m. in k. 33 o. St. Jp. aan H.G. v.d. Haven, Harl., de erven G.v. Viersen en Rintie Tamboeser O., Danckert Taeckes W., de OBD Z en de NBD N. Procl.bk 3.3.1710 H.D. huurt boerderij NwB o. Vrp. gr. 31m. 279r.waarvan 1/4 wordt gek. d. wed. A. v. Glinstra van de wed. M. v. Wijckel ( de helft behoort al aan koperse).

Van Harmen en Rinnichie is een kind bekend:

1  Gerrit Harmens van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. 1718 gebr. nr.24 k.3.

V-L  Gerrit Dircks, zoon van Dirck Gerrits en Maartie Joris (IV-D), boer, wonende te St. Annparochie.

Bnr 120. 1698/1708 St. Ap. nr. 22, 1698 Vrp. met Ysbrand Jans nr.31, 1708 gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr.19 k.8.Procl.bk 11.11.1695 huurder plaats in k.9 en 1/2 k. 8, gek. d. vr.v. Fr. v. Burum van vr.v. H. v. Glinstra. Flor.1700 25.144, 1708 32.182 (bij o.a. v. Dammis Gerrits 5.038).
Wass.bk/196. Hyp.bk 25.2.1691 G.D. vader en voogd kind bij wln. Antie Stevens.

Gerrit trouwt op vrijdag 14 februari 1681 te Gerecht Het Bildt (1) met Antie Stevens, dochter van Steven Ariens en Heyltie Barthouts.

Datum is 2e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zr v. Arien Stevens.

Van Gerrit en Antie is een kind bekend:

1  Steven Gerrits, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 120, 204. 1718/1728 nr.22.1738 eigenr en gebr.nrs 22 en 35, 1748 id. resp. 39 1/2 m.m. hs en sch.(gebr. Gerrit Stevens) en 41 m. m. hs en sch. 1728/38 Vrp. eigenr en gebr. nr. nr.VI.1738 eigenr en gebr. 1/2 nr. 19 k.8. Flor. 1718 van vader 32.182.
Wass.bk/221. HB61/695 28.2.1757 inv. sth. L.A. wed. St. Gerrits, St. Ap., Saapje St. x St. Pybes, Antje St. x Fetse Jacobs, hsm. o. St. Jp. en kk. v. Gerrit St., aandeel in 7 pm. land o. Firdgum. HB63/26 rek. door wed. Ype Bonnema inz. erfenis Lijsbeth Arjens, alleen de kk. v. Antje en Gerrit erven.
Hyp.bk 18.12.1715/27.5.1714 e.l. NBD o. Vrp. Hyp.bk 17.8.1753/28.7.1751 L.A. en kk. verk. sate c.a. waarop L.A. woont gr. 40 mg. oud gep. billand (S. nr 17) aan de westzijde van de rijdweg v.d. Pruilhoek nr OBD. aan de wed. v. Benjamin Schaaf, Harl. Procl.bk 16.6.1721 kopen plaats o. Vrp. gr. 15 1/2 m. oud bildt (eigen grond)en 14m.222r. NwB. (kohier nr 6) in gebruik bij wed. Jacob Scheltes of zoon Schelte Jacobs, Sybren Heins zowel binnen als buiten O. W.v. Haren W.(binnen), gek.v. J.A. Schoner

Steven was gehuwd met Lijsbet Arjens, dochter van Arien Willems en Saapje Pieters. Lijsbet is overleden voor maandag 28 februari 1757.

Aut. 29.3.1718

Gerrit trouwt op donderdag 10 september 1693 te St. Annaparochie (2) met Antje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans en Tettie Annes.

Beiden v. St. Ap.

V-M  Tettie Dircks, dochter van Dirck Gerrits en Maartie Joris (IV-D).

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), doch jaartal niet leesbaar, oud 61 jr.

Tettie was gehuwd met Siebren Heins, zoon van Hein N.. Siebren, boer, wonende te Pingjum en te Vrouwenparochie.

Bnr 205, 247. 1708 Vrp. gebr. nr.X en 20 k.7. en 1718/28 eigenr en gebr.beide nrs.1738 de kk. eigenr. en Jacob S. gebr.1748 id. gebr. Foppe Fransen. flor. 1718 18.020 van Is. v. Hoven.
Stamvader fam. Twijnstra. Procl.bk 31.3.1710 T.F. hsvr. v. S.H a.d. OBD o. Vrp.koopt voor 20.000 gld boerderij OBD, oud en nw billand gr. 47 m. (18 oud en 29 nw) o. Vrp.van juffr. Jacoba v. Gelder (x D.M. de Neufville, A’dam), naastl. oudbildt Beert Boyens O, Pieter Ariens Z, Schorer W., door kopers bewoond en gebruikt.

Siebren was later gehuwd (2) met N.N..

Van Siebren en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1  Sipke Siebrens is overleden voor vrijdag 8 juni 1736.

Bnr 217. 1728 Vrp. S.S. nom.ux. nr.13 met Jacob Corn.
Aut. 8.6.1736 en 9.6.1741. HB59/29 8.6.1736 inv. t.h.v. Neeltje Corn. wed. S.S. OBD o. Vrp., 2e x Rienk Reins, Jacob Sybrens hsm. o. Stiens (vlgs aut. te Lwd) en Jacob Corn. hsm. o. Wier cur. k. sate o. Vrp. 47 mg. oud en nw billand waarvan Jacob en Hein Sybrens ieder 1/3 en wed. 1/3., zilver met initialen. HB59/355 9.6.1741 inv. sth. N.C., helft sate OBD o. Vrp. afgekomen v. Sybren Heins.

Sipke trouwt op zondag 27 mei 1725 te Oudebildtzijl met Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken.

Neeltje was later gehuwd (2) met Rienk Reins.

2  Jacob Siebrens, boer, wonende te Stiens.

Bnr 205. 1718 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1738 Vrp. gebr. nr X.
Stamvader fam. Twijnstra Ferwerderadeel.

Jacob trouwt op zondag 19 december 1717 te Vrouwenparochie met Antje Jacobs Brolsma, dochter van Jacob Jans en Lijsbet Gerrits Gerbranda.

3  Hein Siebrens.

V-N  Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits en Maartie Joris (IV-D), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Arjen was gehuwd met Mettie Jurriens, dochter van Jurrien Jochums en Hiltie Cornelis Yssel. Mettie is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Aut. 11.3.1696 cur. Joannes Swart schoolmr Vrp. en Jelle Corn. Yssel.

Mettie was later gehuwd (2) met Pieter Jacobs.

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aart Beernts, zoon van Beernt Gerbens en Tettie Aarts. Aart, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 april 1735. Aart werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.
Grietje trouwt op zondag 3 april 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd (2) met Jan Minses. Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110.

2  Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 juni 1730 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens. Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

3  Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4  Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5  Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.