Parenteel Syds Popkes

Generatie I

I  Syds Popkes, koopman, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 18./11.1.1619 SP. koopm. OBZ en A.T. e.l. Hyp.bk 21.5.1623 Popke Syds, brouwer OBZ borg voor zijn vader S.P. , koopm. ald. en A.T. e.l. Hyp.bk 2.5./30.4.1626 S.P. en S.L. e.l. kooplieden OBZ. Hyp.bk 11.4.1638/8.5.1632 S.P. en Sijtske Lyckles e.l. kopen boerderij met 20 mg. nieuw en 11 mg oud bedijkt Mariengaardster billand van kk. v. Andries Seerps. Hyp.bk 11.5.1638/25.4.1632 S.P. en S.L. nu nog te Marsum vertrekken 1 mei a.s. nr het Mon.Bildt.

Syds was gehuwd (1) met Auck Tyaerds.

Van Syds en Auck is een kind bekend:

1  Popke Sydses, zie II.

Syds was gehuwd (2) met Sytske Lyckles.

Generatie II

II  Popke Sydses, zoon van Syds Popkes (I) en Auck Tyaerds, brouwer en herbergier, wonende te St. Annaparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 4 mei 1668.

HB41/258 23.5.1679 en 27.5.1679 inv. sth. Anna Popkes, wed. Popke Sydses, brouster St. Ap. HB42/114 15.6.1680 sch. en d. erfenis A.G.
Recesbk 6.10.1645 herbergier op de Zijll, 14.1.1650 id. HB21 15.6.1635 Popke Syds OBZ contra Doen Syds voor hem zelf en als cur. v. Pieter Syds. HB22 4.5.1668 de wed. te St. Ap.

Popke trouwt op donderdag 24 januari 1641 te Vrouwenparochie met Anna Gerrits. Anna is overleden voor dinsdag 23 mei 1679.

Datum is 1e procl., beiden v. OBZ.

Van Popke en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Arien Popkes, zie III-A.

2  Simon Popkes, zie III-B.

3  Aeltie Popckes is ongehuwd overleden voor donderdag 11 juli 1680.

Aeltie was gehuwd met Sioerd Walings Issel, zoon van Waling Willems van der Meij. Sioerd, kleermaker, wonende te St. Jacobiparochie.

HB38/55v. 11.11.1668 cur. Maertie Willems van der Mey. Prot. S.A. koopakte 17.12.1660 S.W. en Aeltie Popkes kopen huis met loods in St. Jp.
Hyp.bk 2.12.1666 (blz. 69 S.) S.W.Y. mr snider en Aeltie Sipkes e.l. St. Jp. Hyp.bk 15.5.1676/id. S.W. v. Yssel mr snider en winkelier St. Jp. en A.P. e.l.
Hyp.bk 27.3.1668/19.10.1664. HB22 17.5.1669 S.W.Y. cur. v. Maertie Willems.v.d.Mey innocent vs Tr. Jacobs wed. Jacob W. v.d.M.
HB19 28.3.1694 en 4.6.1694 Jan Symens Bylaen, oud burgemr Harlingen namens wln Sjoerd Walings en Geertje Jacobs i.t. e.l. St. Jp., Geertje Jacobs met 4 kleine kk. werd onderhouden door Kerk- en armvoogden. Recesbk 3.5.1686 Sj.W. I. lakenkoper en kleerm. St. Jp.

Sioerd was later gehuwd (2) met Geertie Jacobs.

4  Syds Popkes.

5  Grietje Popkes, zie III-C.

6  Baafke Popkes.

Baafke trouwt op donderdag 24 oktober 1680 te St. Annaparochie met de hoogstens 23-jarige Fedde Lenerts, zoon van Lenert Feddes en Lysbeth Simons. Fedde, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 8 november 1706. Fedde werd hoogstens 49 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bnr 107. Aut. 17.7.1699. Aut. 8.11.1706 moeder hertr. cur. Gerardus Antonides mr. chir. St. Jp. HB44/190v. z.d. (1693) inv. sth. B.P., erfgen zijn brs en zrs v. Baafke; huis Warmoesstr. smalle zijde. HB50/61 8.11.1706 sch. en d. en inv. ten huize v. Maertie Feddes, wed. F.L., nu x Freerck Taeckes. Procl.bk 10.3.1704 F.L. c.u. bbc op huis c.a. in de Warmestr. gek. v. Claas Jansen, Take Freercks N. en Simon Popkes Z., wordt geniaerd door Maartie Clases hsvr, v, Jacob Pieters.

Fedde was later gehuwd (2) met Maartie Tewis.

Generatie III

III-A  Arien Popkes, zoon van Popke Sydses (II) en Anna Gerrits, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 8 oktober 1680.

Aut. 8.10.1680, N.H. x Jacob Louws. HB41/258 27.5.1679 Sioerd Walings Isel, aangeh. oom wordt cur. wk., oud 20 w. HB42/147v. 8.9.1680 sch. en d. Simon Popkes oom en cur. Hero Ariens, N.H. nu x Jac. Louws.

Arien was gehuwd met Neeltie Heres, dochter van Heere Olpherts of Antie Aerts. Neeltie is geboren 1655 of 1656.

Bij 1e huwelijk patroniem Here Olpherts, maar niet genoemd in akte in hyp.bk.

Neeltie was later gehuwd (2) met Jan Jobs.
Neeltie was later gehuwd (3) met Jacob Louws.

Van Arien en Neeltie is een kind bekend:

1  Hero Ariens is gedoopt op donderdag 2 februari 1679 te St. Annaparochie.

III-B  Simon Popkes, zoon van Popke Sydses (II) en Anna Gerrits, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 12 januari 1712.

Flor. 1700 7.210, 1708 de wed. id.
Hyp.bk 6.4.1717/12.1.1712 E.A. wed. S.P. brouwer St. Ap. verk. huis Warmoesstr ten N. v. eigen huis (procl.bk 13.2.1713).Hyp.bk 25.1.1719/8.6.1718 A.S. voor 1/2 en Antie S. voor de 1/2 verk. brouwerij St. Ap. aan Daam Beerts, vrijgezel (procl.bk11.7.1718). BPw98.

Simon trouwt op donderdag 16 juli 1682 te St. Annaparochie met Eelck Alberts.

Van Simon en Eelck zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Symens, zie IV-A.

2  Antie Symens.

III-C  Grietje Popkes, dochter van Popke Sydses (II) en Anna Gerrits.

Grietje was gehuwd met Dirck Hobbes. Dirck, bakker, wonende te Oudebildtzijl.

Wrsch. bakker (HB43/1 1.7.1681). Bij doop kk. vermeld: bakker OBZ. Lidm. Vrp. D.H. bakker, vrouw Grytje Dirks ingek. 23.7.1675 OBZ.

Van Dirck en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Popke Dirks, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 20.6.1730/1.3.1729.

2  Gerrit Dirks is gedoopt op donderdag 10 oktober 1675.

3  Hobbe Dirks is gedoopt op donderdag 9 juni 1678 te Vrouwenparochie, zie IV-B.

4  Arjen Dirks is gedoopt op zaterdag 6 april 1686 te Vrouwenparochie, zie IV-C.

Generatie IV

IV-A  Albert Symens, zoon van Simon Popkes (III-B) en Eelck Alberts, brouwer, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 16.2.1719/11.6.1718 A.S. en J.H. e.l. St. Ap. huren brouwerij van Aris Jans brouwer St. Ap.

Albert was gehuwd met Japke Hendicks Olaus, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters. Japke is gedoopt op donderdag 18 januari 1685 te St. Annaparochie.

Van Albert en Japke zijn twee kinderen bekend:

1  Lijsbet Alberts is gedoopt op zondag 18 september 1712 te St. Annaparochie.

2  Symen Alberts, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 20 september 1716 aldaar.

1749 St. Ap. 2p. 12.13.0. Procl.bk 13.4.1794.

Symen trouwt op zondag 6 juli 1760 te St. Annaparochie op 43-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Antie Harrents, dochter van Harrent Eesges en Hendrickje Ariens. Antie is gedoopt op zondag 1 augustus 1723 te Vrouwenparochie.

HB113 16.6.1761 testament v. A.H.
Symen trouwt op zondag 22 april 1764 te St. Annaparochie op 47-jarige leeftijd (2) met Aafje Saskers, dochter van Sasker Hendriks en Jannigje Douwes.

HB113 22.5.1769 A.S. hsvr. v. S.A., kuiper St. Ap., legaten aan Liieuwe Dirks en Doutje Dirks (x Jacob Jans Kortje) te St. Ap.

IV-B  Hobbe Dirks, zoon van Dirck Hobbes en Grietje Popkes (III-C), wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 9 juni 1678 te Vrouwenparochie, is overleden in 1729. Hobbe werd 51 jaar.

Hyp.bk 17.3.1721/17.2.1714 sch. a. moeder Grietie Popkes.

Hobbe trouwt op zondag 28 mei 1713 te Vrouwenparochie op 34-jarige leeftijd met de 19-jarige Yttie Andries, dochter van Andries Johannes en Jantie Sierks. Yttie is gedoopt op dinsdag 2 februari 1694 te Vrouwenparochie.

Hij v. OBZ., zij v. NBZ.

Van Hobbe en Yttie zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Hobbes is gedoopt op zondag 7 januari 1714 te Vrouwenparochie.

2  Neeltje Hobbes is gedoopt op zondag 15 januari 1719 te Vrouwenparochie.

3  Dirk Hobbes is gedoopt op zondag 12 oktober 1721 te Vrouwenparochie.

4  Anders Hobbes is gedoopt op donderdag 10 juni 1723 te Vrouwenparochie.

5  Hobbe Hobbes is gedoopt op zondag 28 augustus 1729.

Bij doop 3/4 jr, vader ovl.

IV-C  Arjen Dirks, zoon van Dirck Hobbes en Grietje Popkes (III-C), is gedoopt op zaterdag 6 april 1686 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 17 mei 1745. Arjen werd hoogstens 59 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Recesbk 17.5.1745 Y.C. wed. A.D., OBZ.

Arjen trouwt op zondag 13 juni 1717 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met Ytie Cornelis.

Beiden v. OBZ.

Van Arjen en Ytie zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Arjens is gedoopt op zondag 22 juli 1731 te Vrouwenparochie.

2  Cornelis Arjens is gedoopt op zondag 30 mei 1734 te Vrouwenparochie.