Parenteel Symon Lenearts

Generatie I

I   Symon Lenaerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. 1527/8 S.L. en Walinck Symons pachters van 35 m.397 r. aan de OBD o. St. Jp. in k.7 (BP 500/26).

Symon was gehuwd met N. Walings, dochter van Waling Symons.

Van Symon en N zijn vier kinderen bekend:

1   mogelijk (?)Claes Symons.

Bnr 34 en 35. 1527/1536 pachter OBD (v.Wijngaarden kavel) BP500/23 en 24.

2   (?)Gryt Symens, zie II-A.

3   Adriaen Symons, zie II-B.

4   Waling Symons, zie II-C.

Generatie II

II-A     (?)Gryt Symens, dochter van Symon Lenaerts (I) en N. Walings, is overleden voor vrijdag 22 maart 1613.

(?)Gryt was gehuwd met (?)Hendrick Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Aerts Gelder. (?)Hendrick is overleden voor donderdag 27 oktober 1605.

Aut. 3.6.1611 en aut. 30.4.1613. Hyp.bk sept.1614/27.10.1605 G.S. wed.

1629/30 is een Hendrick Gelder met anderen pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts) en id. alleen in k.3N 500r.

Van (?)Hendrick en (?)Gryt zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Hendricks Gelder, zie III-A.

2   Aert Hendricks Gelder, zie III-B.

3   N.N. Gelder, zie III-C.

II-B     Adriaen Symons, zoon van Symon Lenaerts (I) en N. Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14. 1554/5 en 1566/7 wed. Adriaen Symons pachter k.44 NwB.

Van Adriaen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1   Symen Ariens, zie III-D.

2   Waling Ariens, zie III-E.

3   (?)Jacob Ariens, wonende te Berlikum.

Quaclap 11.3.1605: Jacob van Loo namens cred. v. Jacob Ariens c.u. contra Claas Heres, St. Ap. en Jacob Ariens en Neeltie Dircks e.l. Belkum, de kooppenningen moeten worden gelicht bij Waling en Simon Aris.

(?)Jacob trouwt voor 1605 met Neeltie Dircks.

II-C     Waling Symons, zoon van Symon Lenaerts (I) en N. Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1547.

Bnr 22, 37, 61, 62. Bijgenaamd de jonge. BP500/25. Zie G.J. 2009/220, andere kinderen Anna en Trijn. 1536/7 gebruikt 23 m. 239 r. in k.4, voorgaande pachter Hendrick Vogels wed., opvolgende pachter Claes Maertsz.

1527/8 en 1546/7 Adriaen Willems gebruikt 34 m. 500 r. in Dirck v. Wijngaardens kavel (nr.3). 1547/48  wed. jonge W.S. opvolger op perceel en Foeckel Walichs in 1554/5 en 1566/7, 1574/5 perceel verdeeld tussen Waling Walings en Jan Piers, 1593 Trijn Jan Piers wed. pacht 17½ mg. 1547/8 Foeckel Walichs, 1554/5 Foeckel Walichs wed. en 1566/7 F.W. pachter k.47 NwB., 1575/6 Jan Piers. 1547/8 t/m 1566/7 Foeckel Walichs (wed.) pachter k. 48 NwB, 1574/5 Waling Walings.

HvFr. 16702/419 25.1.1588 Claes Stans, Harlingen contra Joan en Waling Walings en Jan W. ls cur. v. wk. v. Jarich Douwes bij Anna Walings en Trijn Walings wed. Jan Piers.

NB niet duidelijk of Walichs het patroniem is van Foeckel of verwijst naar haar man, voor patroniem pleit dat er een zoon is Waling Walings, maar Foeckel Walichs wed. is kennelijk bedoeld als wed. v. Walich.

Waling was gehuwd met Fookel N..

Van Waling en Fookel zijn zes kinderen bekend:

1   Waling Walings, zie III-F.

2   Jan Walings, zie III-G.

3   waarschijnlijk (?)Hercke Walings (Heere), zie III-H.

4   Tryn Walings.

Hyp.bk jan 1615/20.5.1606 Arien Jan Walichs en Machteld Sydses e.l. St. Jp., sch. a. Tryn Walichs ald. 500 cg.

Tryn was gehuwd met Jan Piers. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1578.

Bnr 21, 62.  Pers. Imp. 1578 Jan Piers wed. 6 cg. HvFr. 16702/419 25.1.1588 J.P. i.l. x Tryn Walings. 1593 wed. pachter in k.3. 1574/5 pachter k.47 NwB. v/h Foeckel Walichs.

5   Anna Walings.

Anna was gehuwd met Jarich Douwes.

HvFr. 16702/419 25.1.1588 A.W. x J.D., moeder v.e. kind.

6   (?)Jacob Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1529 of 1530, is overleden in 1615. (?)Jacob werd hoogstens 86 jaar.

1566/7 pachter in k. 19 13m.356r. Dagbk D.J. begr. St. Jp. 1615 85 jr.

Recesbk 30.1.1609 Marichie Jacob Walings.

Generatie III

III-A      Cornelis Hendricks Gelder, zoon van (?)Hendrick Cornelis Gelder en (?)Gryt Symens (II-A), wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.3.1613 (prb.41) C.H.G.St. Jacobiparochie en Allert Cornelis, erfgen. v. Hendrick Corn. Gelder en Griet Symens, dragen over aan Aert Hendricks, mede-erfgen. de brw. v. 6 m. NwB. met 1000r. oud billand m. hs en sch. de oude dijk Z., Jan Jobs O., Hotze Douwes W.een boerderij a.d. Oude Dijk. HvFr quacl. /232 4.2.1613 Adriaen Gijsberts en Sytske Hanskes e.l. contra Corn. H. Gelder, St. Jp. x Maritge Auckes.

Hyp.bk 27.5./28.4.1612 C.H.G. en M.A. e.l. St. Jp. Hyp.bk 26/13.7.1614 Claes Martens x Geertie Hanses en Otte Hanses x Geert Gerbens beiden St. Jp. kopen 22½ mg billand van stiefvader C.H.

NB HB21 24.7.1643 Evert Corn. x Claesie Corn. Gelder mede erfgen. v. Corn. Corn. Gelder en Antie Jans, hun ouders en schoonouders vs. Arien Corn. Gelder; Corn. Hendricks moet dus zijn Corn. Corn.!

Cornelis was gehuwd met Marijtgie Auckes. Marijtgie is overleden voor 1615.

Weduwe van Hanske N. Hyp.bk 10.6.1616/19.7.1615. kk. v. M.A. dragen vordering over, Corn. Hendricks Gelder, stiefv.

Marijtgie was eerder gehuwd (1) met Hanske N..

Van Cornelis en Marijtgie is een kind bekend:

1   Hendrick Cornelis Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k. 3N. 0.500 m. + deel K.51 NwB.

III-B      Aert Hendricks Gelder, kind van (?)Hendrick Cornelis Gelder en (?)Gryt Symens (II-A), wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 59. Hyp.bk 20.4./21.1.1616 A.H.G. en A.C., dr. en erfgen. v. Corn. Harmens en Trijntie Aesgedr. verk. 1/2 huis te St. Jp. aan Hendrick Jans en Auck Sippedr. te St.Jp.

Hyp.bk 31.12.1616 (prb.43) e.l. St. Jp huren 5m. NwB v. Wilcke Tyesses en Aertie Joris te Lwd., de nieuwe dijk N., Aert Jans O., Arien Jacobs W.

Recesbk 18.7.1614 Aert Boyens c.u. . Aert Hendricks.

Aert was gehuwd met Albertie Cornelis, dochter van Cornelis Harmens en Trijntie Aesgedr.

Van Aert en Albertie is een kind bekend:

1   Symen Aerts Gelder, zie IV-A.

III-C      N.N. Gelder, dochter van (?)Hendrick Cornelis Gelder en (?)Gryt Symens (II-A).

N was gehuwd met Feycke N..

Van Feycke en N is een kind bekend:

1   Trijn Feyckes is geboren in 1595, zie IV-B.

III-D      Symen Ariens, zoon van Adriaen Symons (II-B), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14: 1574/1593 pachter boerderij vader. 1578 Symon Adriaensz. 3 cg.1574/5 pachter k.44 NwB.

Symen was gehuwd met Auck Joris, dochter van Joris Ariens en Maritien Aerts.

Quaclap juni 1608: Gijsbert Claesz. voor zijn kk ( of gebrs., niet duidelijk)., Arien Symens u.n.v. Auck Joris zijn moeder, Hendrik Joris en Jan Jobs (x Lijsbet Joris) en caverende voor Arien Joris en Daem Cornelis als voogd over Maritgen Joris en Wilke Tyesses als voogd over Aertie Joris contra Corn.Hendricks van Gelder.

Hyp.bk 24.5.1616/16.5.1621.

Van Symen en Auck zijn acht kinderen bekend:

1   Jacob Symens, zie IV-C.

2   Jan Symens, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k.4N. 5m.313r., 1635 id., 1629/30 Jan Symen Ariens met Corn. Symens elk voor de helft pachter k.44 NwB,1638 samen met Here Olpherts.

Hyp.bk 19.6./25.5.1615 e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. verk. de brw.(!) v. 8 m. land op Nw Bildt aan Willem Corn.v.d.Mey en Jannichie Jacobs (zr v. Hylck?), N. Lenerts en Neel Corn. O., Schelte Sybrens Z, de kopers W. en Inte Martens N.; id. aan Beren Eefs St. Jp. 9 m. NwB met aanwas, Barthout Claes O., Gerbrand Thonis W. Hyp.bk 1.6.1621/10.7.1620 J.S. en Hylck Jacobs e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.5.1636/2.5.1629 e.l. sch. a. Neeltie Ariens, wed. Teije Aebes, St.Jp. en aan Dirck Ryencks Hania mederechter Barradeel en Aecht Cornelis e.l.Hyp.bk 23.11.1637/27.5.1635 e.l. o. St. Jp. sch. a. Hero en Waling Olpherts St. Jp. als cur. v. Antie en Aefke Cornelisdr, wkk. v. wln Neeltie Olpherts en Cornelis Symens.

Recesbk 6.2.1615 J.S. x H.J. erfgen. v. Jacob Bauckes.

Jan was gehuwd met Hylck Jacobs.

3   Cornelis Symens, zie IV-D.

4   Maertie Symens, zie IV-E.

5   Aert Symens, zie IV-F.

6   Tette Symens, zie IV-G.

7   Arien Symens (Slim) is geboren in 1573, zie IV-H.

8   Symen Symens, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1589, is overleden voor zondag 15 december 1652. Symen werd hoogstens 63 jaar.

1638 met o.a. Jacob Symens pachter k.45 NwB.Aut. 2.5.1616 man Yckie Taecke Ulbes. Hyp.bk 28.5.1623/1625. S.S. en Y.T. en Tette Symens St. Jp. kopen 3 mg nieuw billand van Job Huyberts, naastl. Jacob Symens ten O., baarslieden Arien Symens en Joris Ariens. Hyp.bk 8.4.1627 S.S. en Y.T. e.l. St. Jp.

Aut. 26.5.1623 cur. Sijmen Cornelis ± 23 jr. Hyp.bk 15.12.1652 Y.T. wed. S.S. St. Jp. Hyp.bk 8.4.1627 e.l. St. Jp. stellen tot onderpand 3½ mg land Nw Bildt, Jacob Symens ten O., hun huis staat bij Ariens Symens op de OBD.

HB21 20.7.1635 Jacob Jacobs en zijn kk. bij Tett Symens contra Symen Symens en Yckie Tyommes (!?)e.l. St. Jp.

Symen was gehuwd met Yeck Taecke Ulbes, kind van Taecke Ulbes. Yeck is geboren in 1594.

Aut. 6.1.1614 Ytie Taackedr. x Johannes Dirx.

Yeck was eerder gehuwd (1) met Johannes Dircks.

III-E      Waling Ariens, zoon van Adriaen Symons (II-B), boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor donderdag 25 juni 1626.

Bnr 252. 1629/30 in k.25S. 3m.300r., id. in k.28N. 21m.500r., id. in k.33 N. 1m.300r., 1635 23m.200r., 1640 erven W.A. 23m. , 1640 nogmaals W.A. 23m. eigen land; n.b. dit betreft wrsch. andere W.A. (x Teuntie Hendriks).Hyp.bk 1635/16.5.1630 Dirk Barthouts en Lijsbet Luyties e.l. Vrp., sch. a. Arien en Jacob Symens gebr, als cur. v. Waling Ariens nagelaten wkk.

Vermoedelijk broer van Symen Ariens want: Aut . 25.6.1626: Arien en Jacob Symens, zusterlingen van vaderszijde, curatoren over de kk. en ook S.A. heeft dochter Maartje; W.A. ovl., moeder Neeltje Hendrick Joris. Aut. HvF 4.12.1633: Simen Ariens en Jacob Simens, oom, cur. over Simen Waling Ariens.

Hyp.bk 7.7.1622/4.5.1622 Corn.Corn. en Anna Jan Walings e.l. Vrp., sch.a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp.

Hyp.bk 5.5.1630 Arien en Jacob Symens als voogden over W.A. wk. bij N.H. Hyp.bk 14.7.1622/29.5.1621 Jacob Symens en Jobye Cornelis e.l. o. St. Jp. a.d. OBD sch. a. W.A. bij de Olde Biltzijl, onze oom, onderpand stede billands.

1629/30 nog als pachter samen met Jacob Ritskes in 2e k. Nw Bildt; 1638 samen met anderen; 1638 met Aef wed. Wilte (Lulofs) pachter k.4 NwB (v/h. Bartout Cl. Hendricks en Wilte Lulofs).

Waling trouwt op zondag 3 juli 1616 te het Bildt met Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hiltie Cornelis.

2ex Dirck Hillebrands? zie hyp.bk 7.10.1638/20.5.1633 D.H. en N.H. e.l. OBZ sch. a. erven v. Arien Symens en Trijntie Walings en id. 8.1.1639/20.5.1633 aan Ariaentie Jacobs wed. Willem Claes en aan Jacob Symens als cur. v.d. kk.v. Waling Ariens.

Neeltie was later gehuwd (2) met Dirck Hillebrands.

Van Waling en Neeltie zijn vier kinderen bekend:

1   Maertie Walings is geboren te Vrouwenparochie, zie IV-I.

2   Trijntje Walings, zie IV-J.

3   Simen Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 januari 1667.

Bnr 28. 1655 nr. 45.

HB38/12v 22.1.1667 sch. en d. S.J.T. nu x Gerben Cornelis, Bartout Corn. cur. HB21 15.3.1652 S.W. St. Jp.

NB S.W. trouwt laat t.o.v. zijn zusters, eerder huwelijk?

Simen trouwt op donderdag 10 februari 1650 te St. Jacobiaprochie met Sytske Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans. Sytske is overleden voor vrijdag 20 december 1675.

Sytske was later gehuwd (2) met Gerben Cornelis.

4   Ariaentie Walings, zie IV-K.

III-F       Waling Walings, zoon van Waling Symons (II-C) en Fookel N., boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1605.

Bnr 14, 23, 61.  BP500/11, 1570 a.d. Westerdijk, later OBD 1574/5 en 1593 nog k.3, (voorgaande pachter Claes Stans). 1574/5 pachter k. 48 NwB.

1578 6 cg. Hyp.bk 7.6./3.6.1619 veel erfgen. v. Grietie, Walings wed. genoemd. HvFr 16701/87 1585 met Jan Frans v.d. Mey cur. over Aeff Jans (x Corn. Dominicus). GJ2009/220.

Dagbk D.J.

Waling was gehuwd met Griet Hendriks, dochter van Hendrick N. en (?)Marichie N.. Griet is overleden na 1610.

Zuster van Claes Hendricks.

Van Waling en Griet zijn acht kinderen bekend:

1   Fookel Walings, zie IV-L.

2   Jan Walings, koopman, wonende te Harlingen, te St. Jacobiparochie en te Sexbierum.

Jan trouwt voor 1605 met Willemtie Jacobs, dochter van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff.

3   Marichie Walings, zie IV-M.

4   Lijsbet Walings, zie IV-N.

5   Trijn Walings, zie IV-O.

6   Maartje Walings, zie IV-P.

7   Syourt Walings is geboren 1569 of 1570, zie IV-Q.

8   Hendrick Walings is geboren rond 1573, zie IV-R.

III-G      Jan Walings, zoon van Waling Symons (II-C) en Fookel N., boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 38, 40, 45, 67, 73.    G.J. 2009/227. 1578 3 cg. 1566/7 pachter in k.3 5m.442r. en 1566/7 en 1574/5 in k.4. (aantek. Sannes: Schierhuis), in 1574/5 gedeelte van perceel naar Barthout Barthouts; 1574/5 pachter in k.9 24m.542r (helft perceel v/h erven Jan Goverts). 1574/5 pachter k.31 NwB. 1574/5 met Jacob Gerryts pachter k.40 NwB (v/h Daem Corn. en Jasper Jans). Recesbk 8.5.1592 Jan Walings ± 12 jr dood.

Jan was gehuwd met Mate Damusdr, dochter van (?)Daam Cornelis.

Mate zou een zuster kunnen zijn van Cornelis Daams (x Gertie Jans van der Mey), deze heeft ook een Aeff en Arien (GJ 2009/170)

Van Jan en Mate zijn acht kinderen bekend:

1   Aeff Jans, zie IV-S.

2   Daem Jans, zie IV-T.

3   Ariaen Jans, zie IV-U.

4   Waling Jans, zie IV-V.

5   Arien Jans, zie IV-W.

6   (?)Anna Jan Walings.

(?)Anna was gehuwd met Cornelis Cornelis. Cornelis, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 7.7./4.5.1622 Corn.Corn. (geen achternaam) en Anna Jan Walings e.l. Vrp. sch. a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp. ; in de marge v.d. akte: Arien en Jacob Symens als cur. v.d. wkk. v. Waling Ariens.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 98.14.-. (?) Zou Corn.Corn. Gelder kunnen zijn, zie ald, deze heeft dr Fokel.

7   (?)Cornelis Jan Walings.

Recesbk. 6.11.1592.

8   Jannichie Jans is geboren 1579 of 1580, zie IV-X.

III-H      (?) (?)Hercke Walings (Heere), waarschijnlijk zoon van Waling Symons (II-C) en Fookel N., boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 36. 1566 pachter van plaats a.d. OBD naast die van Waling Symons (BP 500/25); op de kaart van 1570: Heero Walings. 1566/7 en 1574/5 pachter in k.7 19m.487r. 1566/7 en 1574/5 samen met Aene of Anne Andries pachter k.32 NwB, daarvoor Andries Andries.

HvFr 16702/242 en 243 dd. 20.5.1587 Joris Ewouts en Here Walings procederen samen met Waling en Claes Heres als voogden over Bartout Claes (zn v. Cl.B. en Aeffien Here Walings) en Marytgen Remmelts als moeder v.h. dr. Aeffien bij Cl.B.en vader Remmert Gerbrants en neef Pyter Dircks tegen Adriaen Bartouts, burgemr Harlingen etc.

Pers.Imp. 1578 3 cg.

(?)Hercke was gehuwd met (?)N. Olpherts.

Van (?)Hercke en (?)N zijn acht kinderen bekend:

1   Aeffien Heeres, zie IV-Y.

2   Olphert Heeres, zie IV-Z.

3   Waling Heeres, zie IV-AA.

4   Claes Heeres, zie IV-AB.

5   (?)Rieme Heredr, zie IV-AC.

6   (?)Trijn Herodr.

(?)Trijn was gehuwd met Jurrien Gaeles.

Hyp.bk 29.3.1653/5.12.1652 e.l. op Westerbiildt. HB21 juli/nov. 1650 J.G. wednr. Anna Siurds + kk.

7   (?)Otto Heerckes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1574/5 en 1593 pachter in k.3.

8   (?)Inte Heres, wonende te Dronrijp, is overleden voor donderdag 26 maart 16122.

MEN53/95 e.v. 26.3.1622 Trijn en Wapke wkk. v. Inte Hres en Sijcke Gerrits, vorderingen op Aris Corn. en Claes Martens te St. Jp., Baucke Harings annex. Zie ook HB90/105 1.3.1613.

Generatie IV

IV-A      Symen Aerts Gelder, zoon van Aert Hendricks Gelder (III-B) en Albertie Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.12.1651 (blz.26 S.). Sannes I/304. Recesbk 12.4.1652 Symen Aerts Cullichie alias Gelder. HB21 28.3.1642 S.A. te St. Jp.

HB22 23.12.1667 Aert en Corn. Symens Gelder, Aeght Corn. x Pieter Gerrits, Joost en Pieter Symens Gelder (minderj.) erven v. vader S.A.G.

Van Symen en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1   Aart Symens Gelder, wonende te St. Jacobiparochie.

Aart trouwt op donderdag 1 mei 1659 te St. Jacobiparochie (1) met Willemtie Pieters.

Aart trouwt op donderdag 22 mei 1687 te St. Jacobiparochie (2) met Impcke Riemers, dochter van Riemer Ebles en Neeltie Pieters.

Naam ook Emcke.

Impcke was eerder gehuwd (1) met Dirck Ewes.

2   Cornelis Symens Gelder.

3   Joost Symens Gelder.

4   Pieter Symens Gelder.

5   Aecht Symens Gelder.

Aecht trouwt op donderdag 13 november 1659 te St. Jacobiparochie met Pieter Gerrits. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 13.2.1665 e.l. kopen huis te St. Jp. v. Aert Symens, Corn. Wops ten W.

IV-B       Trijn Feyckes, dochter van Feycke N. en N.N. Gelder (III-C), is geboren in 1595.

Aut. 3.6.1611 T.F. 17e jr, Griet, Hendricks wed. grm., cur. Corn. Hendricks c.s. afl.rek. en Sibrandus Augustini N.P. cur. m/goed. Aut. 22.3.1613 T.F. 18jr, Aert Hendricks, oom, Corn. en Aert Hendricks, mede-erfgen. inz. grootouderl.goed. Aut. 30.4.1613 T.F. kleinkind van Hendrick Corn. en Griet Symens in ondertrouw met A.C., cur. Corn. Hendricks Gelder en Aene Sipckes N.P. Aut. 18.7.1614 T.F. ca. 20 jr., cur. A.C. haar tegenwoordige man.

Trijn trouwt rond 1613 (1) met Allert Cornelis, zoon van Cornelis N.. Allert is overleden voor maandag 15 juni 1626.

1629/30 met anderen (oa. Hendrick Gelder) pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.).1629/30 in k.3N. 0.500 m.

Aut. 15.6.1626 Willem Albert Corn. (sic) ovl., orig. gezien, maar dit kan niet juist zijn. kk. Griet en Corn. Alberts, cur. Jacob Harmens, Leeuwarden, beh.oom (x Lijsbet Corn. HCL L849-368a dd.25.2.1631). Recesbk 13.5.1616 A.C. koopt helft landen v. wln Griet Hendricks en betaalt aan Corn. Hendricks Gelder.

Van Allert en Trijn zijn twee kinderen bekend:

1   Griet Allerts is geboren 1613 of 1614.

2   Cornelis Allerts is geboren 1622 of 1623.

Trijn was gehuwd (2) met Job Cornelis, zoon van (?)Cornelis Boyens en Rins Jans. Job, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1601, is overleden voor zaterdag 5 maart 1661. Job werd hoogstens 60 jaar.

Bnr 59. 1635 1m.400r. 1638 met anderen (o.a. Buwe Willems)  pachter k.51 NwB., 1640 1m.400r/6m.

Hyp.bk 24.4.1632/1.5.1626 J.C. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Marytie Bartouts e.l. St. Jp. HB 36/27 zonder datum, wrsch. 1660/1661 inv. sth. Job Cornelis, wed. Maertie Buwes. Aut. 5.3.1661 Waling Buwes cur. kk. HB/88v. 9.4.1652 sch. en d. J.C. a.d. OBD St. Jp., hertr. , Corn. Jan en Feicke uit 1e huw. m. T.F.. Corn. Allerts is stiefz. en halfbr. Aut. 20.12.1672 M.B. ovl., cur. Corn. Jobs halfbr., Harlingen en Claas Buwes oom te Stiens.

Hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 J.C. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. de kk.v. Gerryt Bartouts en Geertie Gerbrants.

HB39/278 4.11.1671 inv. sth. Maartie oi.l. hsvr. v. G.R. te St. Jp. HB40/25v. 27.5.1673 sch. en d. met Gerrit Romckes, Claes Aerts is cur. kk. J.C. en M.B. HB40/113 11.6.1675 rek. d. Claas Aerts,

Job was later gehuwd (2) met Maertie Buwes.

Van Job en Trijn zijn drie kinderen bekend:

3   Cornelis Jobs, wonende te Harlingen.

4   Jan Jobs.

5   Feike Jobs is geboren 1629 of 1630, zie V-A.

IV-C       Jacob Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 17, 59, 64.  BP500/14. 1629/30 en 1638 met anderen pachter k.45 NwB (1574/5 Joris Arisz.). 1629/30 en 1638 met anderen pachter k.51 NwB (1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.). 1632 pachter Fran. landen 12.360r., 1640 St. Jp. 12m.300r./11m.410r.

Hyp.bk 14.7.1622/29.5.1621: J.S. en J.C. e.l. o. St. Ap. a.d. OBD sch. a. Walich Ariens bij de OBZijl onze oom. Hyp.bk 16.5./3.3.1643 Jacob Symens en Jobke Corn. e.l. als cur. v. Symen Walings, sch. a. Alb. Wijngaarden, secr. Bildt en Grietie Tonis e.l., hun kk. Simon Jacobs te Wier en Ariaentie Jacobs te St. Jp. Hyp.bk 8.1.1639/14.3.1633 J.S. cur. wkk. Waling Ariens.

Procl.bk 23.2.1646 e.l. verk. 2 m. in k. 51 aan Alb. v. Wijngaarden, id. 1 1/2 m. in k.51  aan Aucke Jacobs, naastl. o.a. Lambert Lous Z. resp. N., Claes Aerts W., Trijntie Arien Jacobs O., id. aan Lambert Lous en Janniche Jarichs, lakenkopers St. Jp. 3 m. in k.51 + 1 1/2 m. id.

Jacob was gehuwd met (?)Jobye Cornelis, zie V-AV.

Van Jacob en (?)Jobye zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Jacobs, zie V-B.

2   Simen Jacobs, zie V-C.

3   Arien Jacobs, zie V-D.

4   Ariaentie Jacob Symens, zie V-E.

5   (?)Aucke Jacobs, zie V-F.

IV-D      Cornelis Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1629/30 pachter met Jan Sijmen Ariens elk voor de helft van k.44 NwB (1574/5 Symon Ariens), 1629/30 k.3N 2m.288r. (1632/3 Heere Olpherts). Aut. 11.11.1634 Steven Corn. (x Tettie Dircks) en Boyen Dircks cur. kk.; aut.16.11.1634 Olphert Heres grootv. i.l. ass., cur. Here en Waling Olpherts. BP500/14.

Hyp.bk 10.8./15.6.1616 e.l. Hyp.bk 12.8.1622/25.7.1622 e.l. St. Jp. zijn 2½ jr pacht Franeker landen ten achter. Hyp.bk 22.9.1623/23.5.1621 e.l. St. Jp kopen land van Lijsbet Joris, wed. Jan Jobs. Hyp.bk 18.4.1626/7.8.1625 weddenschap inz. reis nr Jeruzalem.

Recesbk 20.6.1637 Neeltie, Trijntie en Antie met hun mannen ontslaan cur.

Cornelis was gehuwd met Neeltie Olpherts, zie V-BL.

Van Cornelis en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   (?)Dirck Cornelis Symens.

Dagbk D.J.: koopt in 1627 land.

2   Neeltie Cornelis is geboren 1609 of 1610.

Neeltie trouwt op donderdag 15 februari 1635 te Harlingen met Yske Hoites.

3   Trijntje Cornelis is geboren 1611 of 1612.

Trijntje trouwt op woensdag 21 maart 1635 te Gerecht Harlingen met Rogier Jacobs.

4   Antie Cornelis is geboren rond 1620.

Antie trouwt op vrijdag 20 februari 1637 te Gerecht Het Bildt met (?)Arien Hendricks, zoon van Hendrick Clases en Jannichie Melis. (?)Arien, wonende te St. Jacobiparochie.

HB21 2.11.1646 Arien Hendrick Claes en Antie Cornelis e.l. mede namens kk. v. Corn. Symens en wln Neeltie Olferts, allen meerderj.

5   Aeffie Cornelis is geboren 1621 of 1622.

Aeffie was gehuwd met Sipke Lieuwes. Sipke, wonende te Harlingen.

IV-E      Maertie Symens, dochter van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, is overleden voor maandag 21 april 1653.

Maertie was gehuwd met Gerrit Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1640.

Bnr 21. Wassenaarbk bl.127. 1629/30 in k.4N. totaal 14m.313r.(2 perc.)1629/30 en 1638 met Bartout Claes en Berent Eskes pachter k.40 NwB. 1632 pachter Fran.landen 12m.426r., 1635 34m.538r. (incl. Fr.Land), 1640 wed. G.B. 38m./4m.

HB34/63v. 21.4.1653 inv. sth. M.S., wed. G.B. te St. Jp. id. 71v. sch. en d.

Hyp.bk 28.2.1631/26.5.1628 mede rekenmr Frl. en cur. onm. kk. Lourens Bartouts

NB hyp.bk  14.1.1638/7.5.1633 G.B. en M.S. e.l. o. St. Jp. hebben vordering op Hendrick Clases en Albartie Jans e.l. St. Jp., borg Maertie Hendricks hun dr vr. v. Barent Esses. ..

Van Gerrit en Maertie zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Gerrits, zie V-G.

2   Grietje Gerrits, zie V-J.

3   Symen Gerrits, zie V-H.

4   Neeltje Gerrits, zie V-I.

IV-F       Aert Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 44. 1635 Vrp. 1m.79r. Hyp.bk 1621/21.5.1616 e.l. te Vrp. sch.a. dr Alb. Monnickhuys 1625 cg die ze niet kunnen betalen, hun “vrienden” Myntie Wygers Vrp. (vader) en Arien Symens, St.Ap., Jacob, Jan en Corn. Symens te St.Jp., allen gebrs. en Gerrit Bartouts St.Jp. betalen 1025 cg. Hyp.bk  21.7.1619/10.5.1617; idem 19.4.1613/24.5.1612: A.S. en Grytie Mintie Wygers e.l. St. Jp. verkopen aan Teunis Gerbens en Aeriaen Cornelis e.l. St. Jp. geads. m. Gerbrant Teunis hun vader, de bruikwaar van 23 1/2 mg billand met huis etc.,Hendrick Walings O. de weg Z. en W. en Corn. Lenerts N.; id. A.S. en GM. vertrekken naar Vrp.en dragen hun vordering ad 5000cg. uit voorgaande akte over.

Hyp.bk 3.6./22.5.1635 A.S. en G.M. e.l. a.d. OBD o. Vrp. sch. a. Ane Sipckes NP en Tryn Sybedr e.l., borgen Arien en Symen Aerts, zonen.

Hyp.bk 1614 e.l. Vrp. sch.a. Jan Hendrick Reyners en Grietje Corn. Cuyck.

Hyp.bk 22.9.1620 A.S. en Grijetie Dominicusdr (Mynckedr.) e.l. Vrp. !!

Recesbk 24.7.1643 Aert Symens, schout. 26 f.129v. 17.3.1636 de kk. erfgen. v. broer Arien Aerts, broer Symen Aerts cur.inz. scheiding met de wed. Lijs Lourens Jans.

Aert was gehuwd met Grytie Mijnthies, dochter van Mintie Wygers en (?)Machtel N.

Grytie was eerder gehuwd (1) met (?)Jan Thonis.

Van Aert en Grytie zijn zes kinderen bekend:

1   Symen Aerts, zie V-K.

2   Arien Aerts is overleden voor maandag 17 maart 1636.

Hyp.bk 3.6./22.5.1635 Vrp.

3   Trijntie Aerts is geboren 1612 of 1613.

4   Pieter Aerts is geboren 1618 of 1619, zie V-L.

5   Berber Aerts is geboren tussen 1624 en 1634, zie V-M.

6   Antie Aerts is geboren 1625 of 1626, zie V-N.

IV-G      Tette Symens, dochter van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, is overleden voor zondag 22 maart 1637.

Tette was gehuwd met Jacob Jacobs.

Aut. 22.3.1637 Symen Symens oom cur. kk.

Van Jacob en Tette zijn twee kinderen bekend:

1   Jelcke Jacobs is geboren 1631 of 1632.

2   Symen Jacobs is geboren rond 1633.

IV-H      Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren in 1573, is overleden op donderdag 22 januari 1632. Arien werd 59 jaar.

Bnr 14, 61.  BP500/11, o.a op plaats schoonvader o. St. Jp. 1629/30 in k.3N 33m.502r. 1635 id. ( 1638 gekocht door de erven).; 1629/30 en 1638 pachter k.48 NwB (1574/5 Waling Walings), 1640 St. Jp. A.S. erven 34m.

Aut.8.5.1633: Symen Ariens (broer) en Waling Olpherts (zwager) voogden over Griet en Fookel Ariens, Jacob Symens en Hendrick Walings, ooms.

Aut. 25.6.1626: de neven (? susterlingen) van vaderszijde Aerien en Jacob Symens worden voogden over de weeskk. v. wln Waling Ariens bij Neeltie Hendrick Joris.

Aantek. Sannes: rechtszaak tussen Claas Aarts en overige kk.; bij ovl. hadden de ouders 86 mg. land in gebruik.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), ovl. datum vrouw niet volledig. HB21 28.3.1642 alle kk. en aangetrouwden worden genoemd.

Arien was gehuwd met Trijn Walings, zie IV-O.

Van Arien en Trijn zijn zeven kinderen bekend:

1   Symen Ariens (Slim), zie V-O.

2   Trijntje Ariens (Slim), zie V-P.

3   Dieuwer Ariens (Slim), zie V-Q.

4   Waling Ariens (Slim) is geboren te St. Jacobiparochie, zie V-R.

5   Cornelis Ariens (Slim) is geboren te St. Jacobiparochie, zie V-S.

6   Griet Ariens (Slim) is geboren 1620 of 1621, zie V-T.

7   Fookel Ariens (Slim) is geboren 1621 of 1622, zie V-U.

IV-I        Maertie Walings ook genaamd Marychie, dochter van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks, is geboren te Vrouwenparochie.

Hyp.bk HB 1636: Jacob Symens en Symen Ariens voogden. Bij huwelijk naam Marythie.

Maertie trouwt op zondag 29 november 1637 te het Bildt met Claas Willems, zie VI-CZ.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp., patr. bruid Waling Ariens.

Van Claas en Maertie zijn twee kinderen bekend:

1   Willem Clases is geboren 1633 of 1634.

Leeftijd vlgs autorisatie klopt niet met huwelijksdatum ouders. HB36/125 31.1.1660 C.W. maior annis.

2   Claes Clases is geboren 1638 of 1639.

Sannes boerd.NwB/11 en 12. k.24 en 25.

IV-J        Trijntje Walings, dochter van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks.

Hyp.bk 2.5./24.3.1636 Jacob Symens en Symen Ariens voogden, haar vader was Waling Ariens Vrp., erfenis 20.769 g., in vieren.

Trijntje trouwt op zondag 12 augustus 1635 te Vrouwenparochie met Barthout Cornelis, zie V-AG.

Datum is 1e procl. Hij van St. Jp., zij v. Vrp.

Van Barthout en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1   Waling Barthouts, zie V-V.

2   Trijntie Barthouts.

Trijntie trouwt op donderdag 8 december 1672 te St. Jacobiparochie met Job Symens, zie VI-I.

3   Cornelis Barthouts.

1670 Corn.Beerts met Albert Wytzes nr.6 St. Jp. NB kan ook zoon zijn van Barthout Dirck Willems.

4   Arjaantje Barthouts, zie V-W.

5   Jan Barthouts, zie V-X.

6   Willem Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor vrijdag 19 februari 1694. Willem werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 151? 1670 Abe Willems en Willem Beerts nr. 31 1/4 k.38.

Wass.bk/161. Hyp.bk 2.1.1672/7.12.1667 W.B. en Tyetske Andries Sybes e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl.(de oosterse plaats). HB45/10 19.2.1694 inv. sth. W.B. o. St. Jp., Freerck Willems, Waling Walings en Riemer Lenerts vrienden v. wkk., ook erfenis v. Grietie Symen Walings annex, Fr.W. en W.W. hebben daarin ook aandeel.

HB46/86v. 30.4.1696 rek. d. Freerk Willems en Waling Walings cur. kk. W.B. en Hittie Dircks.  HB46/107 30.4.1696 rek. d. Rieme Sybrandts, wed. W.B. als moeder v. kk. bij W.B.; ook ontscheiding goederen nagel. d. Grietie Symen Walings: 3.5.1682 bet. d. Reiner Clasen aan Sioerd Walings inz. een jr kostpenn. en geleverde winkelwaren genoten door Grieite Symens; ook Aert Joris wegens kostpenn. Gr.S.W.

Willem was gehuwd (1) met Tietske Andries, dochter van Andries Siebes en Tettie Pieters. Tietske is geboren 1646 of 1647.

Willem was gehuwd (2) met Hittie Dircks, dochter van Dirck N..

Willem trouwt op donderdag 10 augustus 1690 te St. Jacobiparochie (3) met Rieme Sybrens.

Bnr 63. Naam ook Riene Sybrants. 1708 St. Jp. gebr. nr.23 k.46. gr. 34 m.

Rieme was eerder gehuwd (1) met Gerrit Hendriks (zie VII-DL).

IV-K      Ariaentie Walings, dochter van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks, is overleden voor 1650.

Ariaentie trouwt op maandag 4 juli 1639 te Vrouwenparochie met Cornelis Jans Yssel, zoon van Jan Jacobs Yssel en Lijsbet Cornelis. Cornelis, boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 6 mei 1674.

Bnr 208. 1655 Vrp. nr 10 samen met Boyen Aebes en nr 13, 1670 id. 1698 Jelle, Ate(Aart) en Jacob Corn. v. Yssel nr. 8 t/m1728

HB 34/4 inv. 11.4.1650, Barthout  Cornelis cur. kk., sate en landen bewoond door C.J.Y 8.167.-.-.; HB34/55 sch. en d. 22.12.1651.

De kinderen Hiltie en Jan worden gedoopt 24.11.1650 te Vrp. Aut. 11.1.1651 cur. Barthout Corn. oom inz. m/g. Aut. 6.5.1674 C.J. en D.J. ovl., cur. Jan Andries St. Ap., oom en Olfert Fems Vrp., neef. Aut. 31.12.1678 cur. kk. 2e huw. Philips Tiercks (Scheif), wagenmaker OBZ.

HB40/41 6.5.1674 inv. sth. C.J. Y., huism. Vrp., wed. is Ebeltje Fokes. HB41/15v 21.6.1677 rek. d. Jan Andrys, St. Ap. en Olfert Fems, Vrp., Jurjen Jochums, zwager en Beert Corn. (oud) neef. HB41/176v. 2.9.1678 rek. gel. o.a. a. Daem Corn. NBZ. HB42/268v. z.d. (1680?) rek. d. Jelle Corn. Issel, Jan Andrys ovl., id 276v. 27.12.1680 rek. d. Phil.Tiercks als cur.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dirckie Jelles.

Cornelis was later gehuwd (3) met Ybeltje Fokes.

Datum is 1e procl., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Ariaentie zijn vier kinderen bekend:

1   Hiltie Cornelis Yssel, zie V-Y.

2   Jan Cornelis Yssel, zie V-Z.

3   Aert Cornelis Yssel is gedoopt op vrijdag 21 september 1646 te Vrouwenparochie.

4   Brecht Cornelis Yssel is gedoopt op donderdag 25 november 1649 te Vrouwenparochie.

Brecht trouwt op donderdag 28 november 1675 te Vrouwenparochie met Jan Jans. Jan, timmerman, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp.: Jan x Brecht Corn.  bel. 26.1.1677, timmerman.

IV-L       Fookel Walings, dochter van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks, is overleden in 1609.

Fookel was gehuwd met Cornelis Tiepckes, zoon van Tiepcke N en Anna N..

Aut. 24.11.1609 F.W. ovl. en 26.12.1616;  aut.18.6.1621 Hendrick, Syourt en Jan Walings, omen en cur. Aut. 18.6.1621 en  ±1622 inz. goed. grv. en grm. Aut.4.1.1614 oom kk. Jan Wybes en Marychie Tiepckes (zie ook aut. 18.1.1613).

Van Cornelis en Fookel zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Marijke Cornelis.

(?)Marijke was gehuwd met Hendrick Pieters. Hendrick, schipper, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 10.5.1613/1.6.1611  e.l. St. Ap. sch. a. Jan Walings, koopman Harlingen, Hendrick Walings is borg.

2   Lilty Cornelis is geboren 1598 of 1599.

3   Hendrick Cornelis is geboren 1600 of 1601.

4   Waling Cornelis is geboren 1607 of 1608.

Trouwde wrsch. Harlingen gerecht 1629 Trijn Willems.

Huwelijksbeker uit 1633 in museum Martena, Franeker, initialen met wapenschilden.

IV-M      Marichie Walings, dochter van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks.

GJ2009/172 en hyp.bk 22.5.1628  ook getrouwd met Corn. Willem Stevens? (Wass.bk/124). Zie ook BP500/20. Hyp.bk 3.6.1619.

Marichie was gehuwd met Hendrick Cornelis van der Mey, zoon van Cornelis Frans van der Mey en Neeltje Adriaens. Hendrick, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 3.12.1636/19.6.1623 erfgen. v. grootouders Waling Walings en Griet Hendricks.

Van Hendrick en Marichie zijn vier kinderen bekend:

1   Claesie Hendricks van der Mey.

Claesie was gehuwd met Arien Cornelis Daems, kind van Cornelis Daams en Gertie Jans van der Mey. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren 1590 of 1591.

Bnr 63, 64. 1629/30 in k.7S. 3m.287r. ,1629/30 met Hendrick Waling voor de helft pachter k.28 NwB, Olphert Heres de andere helft, 1638 samen met anderen.  1638 met anderen k.45 NwB. 1638 met Hendrick Phil. pachter k.46 NwB.

Aut. 8.2.1613 cur. Daem Corn. Daems en Willem Corn. v.d.Mey. GJ 2009/172, geen kk vermeld. Hyp.bk 10/7.6.1615 e.l. St. Ap. Hyp.bk 20.4.1619/id. A.C.Dammis en Cl.H.v.d.Mey e.l., St. Ap. Hyp.bk 3.6.1619 Arien Corn. Dammis en Cl.H.v.d.M. sch. a. hun oom Arien Symens, borgen Hendrick, Jan en Sjoerd Walings, Harrent Claes en Marichie Walings (sic), allen omen en moeyen. Hyp.bk 1.7./23.6.1622 (borg Lenert Piers) en 15.9.1634/1.11.1631.

HB21 1.2.1641 Arien Corn. Daems en Cl. H. e.l. St. Jp. Hyp.bk 21/16.5.1620 e.l. St. Ap. stellen tot onderpand de bruikwaar v. nieuw bedijkte stede billands m. hs en sch. door hen bewoond.

Recesbk 23.5.1615 Arien Corn. Daems en Daem Corn. als cur. v. Aeltie Corn.

2   Maritge Hendricks van der Mey, zie V-AA.

3   (?)Waling Hendricks van der Mey, zie V-AB.

4   Cornelis Hendricks van der Mey, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1592.

GJ2009/159. Hyp.bk 25/7.7.1618 C.H.v.d.Mey brouwer St. Ap. en Marichie Corn. Jan Tyerx e.l. Hyp.bk 3.6./4.5.1619 sch. a. Job Jobs, mijn zwager te Blija, Griet Walings bestemoeder. HB22 4.5.1663 C.H.v.d.Mey en Maertie Corn. Jans e.l.

Cornelis was gehuwd met Marichie Cornelisdr, dochter van Cornelis Jan Tyercks en Cunira Jans Bontemans.

IV-N      Lijsbet Walings, dochter van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks, is overleden voor zaterdag 19 december 1626.

Lijsbet trouwt rond 1610 met Harrent Claes, zoon van Claes Stevens en Antie Harrents. Harrent, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1626.

Bnr 64, 116, 156.   Wassenaarbk bl.149. 1629/30 in k.16N. totaal ± 20m. (3 perc.), 1635 20m.424r., in 1638 gek. d. Claes Harrents.1629/30 voor 1/3 pachter k.20 NwB., Daam Jans 2/3. 1629/30 Harrent Claes en jonge Claes Stevens ieder de helft pachter k.21 NwB. 1629/30 met anderen pachter k.45 NwB.

Aut. 21.12.1626: Hendrik Walings en Dirk Pieters cur. 4 kk. Hyp.bk 4.4.1636/27.8.1630 Antie Harrents der kk. bestemoeder.

MEN weesbk 21.6.1622 Harnt Claeszn., ontv. Het Bildt.

1620-1625 Statenlid, ontv. floreen.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 87.2.9.

Van Harrent en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1   Waling Harrents is geboren rond 1610, is gedoopt op dinsdag 4 maart 1614 te St. Annaparochie, zie V-AC.

2   Claes Harrents is geboren rond 1612, zie V-AD.

3   Neeltie Harrents is gedoopt op donderdag 3 december 1615 te St. Annaparochie, zie V-AE.

4   Grietje Harrents is gedoopt op vrijdag 29 maart 1619 te St. Annaparochie.

5   Griet Harrents is gedoopt op donderdag 18 mei 1623 te St. Annaparochie, zie V-AF.

IV-O      Trijn Walings, dochter van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks, is overleden in 1632.

Zerk St. Jacobiparochie.

Trijn was gehuwd met Arien Symens (Slim), zie IV-H.

IV-P       Maartje Walings, dochter van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks.

Bnr 68. 1640 76m./19m.300r.

Maartje was gehuwd met Cornelis Willems, zoon van Willem Stevens de Olde en Amerens Gerrits. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1565, is overleden in 1611. Cornelis werd ongeveer 46 jaar.

Bnr 52. Wass.bk/124. 1629/30 in k.7S. ± 70m., 1635 70m.56r. Bijzitter HB. Hyp.bk 8.2.1650/23.11.1649 M.W. wed. C.W. St. Jp. sch. a. Frans Pieters te Franeker, borgen Waling, Beert en Steven Corn. (zonen) en Tonis Andries Krol, rentmr. te Fran. Hyp.bk 13.6.1642 (blz. 14 S.II) M.W. wed. C.W. in de zuidh. v. St. Jp.

Sannes boerd.NwB/14: k 27 1629/30 Marythien Cornelis Willems en 1638 Waling Corn.

Van Cornelis en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1   Barthout Cornelis, zie V-AG.

2   Lijsbet Cornelis, zie V-AH.

3   Willemtie Cornelis, zie V-AI.

4   Amerens Cornelis, zie V-AJ.

5   Lenert Cornelis.

Zie Waling Corn.

6   Claes Cornelis Willems, zie V-AK.

7   Neeltie Cornelis, zie V-AL.

8   Steven Cornelis is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, zie V-AM.

9   Waling Cornelis is geboren rond 1600, zie V-AN.

IV-Q      Syourt Walings, zoon van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1569 of 1570, is overleden op donderdag 21 mei 1626. Syourt werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 31, 68. BP500/20. 1629/30 in k.5N. 17m.544r., daarna Barth.Corn. 1629/30 pachter k.37 NwB.Opzichter en adm. v.d. armen te St.Ap. Aut. 19/21.12.1626 inz. nalatenschap. Hyp.bk 5.1.1617/16.11.1616. Aut. 23.4.1621 cur. kk. Jacob Jans en Tryn Martens. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), Neeltie Jans ook op zerk doch ovl.jaar niet goed leesbaar, oud ± 37 jr.

Recesbk 10.7.1626 Hendrick W., Maertie W. en Arien Symens erfgen. v. Syourt Walings.

Syourt was gehuwd met Neeltie Jans, dochter van Jan Jobs en Elisabet Joris.

Van Syourt en Neeltie is een kind bekend:

1   Dirck Syourt Walings.

Dagbk D.J. koopt in 1627 land.

IV-R       Hendrick Walings, zoon van Waling Walings (III-F) en Griet Hendriks, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1573, is overleden na 1659. Hendrick werd minstens 86 jaar.

1629/30 met Arien Corn. Daems voor de helft pachter k.28 NwB, Olphert Heres de andere helft. Hyp.bk 4.4.1636/27.8.1630 prov. adm. over weeskk. wln. Harrent Claes en Lijsbet Walings. Hyp.bk febr.1619/9.5.1615 e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1621/16.5.1613 oom van Claesie Hendrick Corn. v.d. Mey. Hyp.bk 21.2.1622/20.5.1617 e.l. St. Ap. sch. a. Hendrick Claesz. St. Jp. als cur. over 2 weeskk. v. Jan Claes en Tr. Cl. Oudaens i.l. te Visvliet, 190.12.- cg ter cause v.d. jaarl. rente die uit mijn stede billands gaan ten prof. v. wl Marichie Bontemans erfgenamen en de voors. kk.

Recesbk 1625 Hendrick Walings, koopman St. Ap.

Hendrick trouwt voor 1610 met Griet Pyters, dochter van Pyter Dircks en Jannichie Pyters.

Van Hendrick en Griet zijn zes kinderen bekend:

1   Jannichie Hendricks, zie V-AO.

2   Neeltie Hendrik Walings, zie V-AP.

3   Grietie Hendricks, zie V-AQ.

4   Maritgen Hendricks.

HB 36/212 27.7.1661 rek. door Maertie Hendricks wed. v. Corn. Gerbens inz. kk. Tomas Lous, mr Alef Dircks, chirurgijn Makkum mede cur.

Maritgen was gehuwd met Cornelis Gerben Tonis, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9. 1638 Cornelis Gerbens met P.P. de Olde en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB (162930 Arien Gerbrands met P.P. en G.H.). 1632/3 in k.1N. 8m.125r. 1635 8m.126r., 1640 11m./17m., 1655 C.G.Th. nr 10. BP550/5.

Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 1.1.1638/30.4.1634 Corn. Gerbrands en Maertie Hendricks e.l. o. St. Jp., sch. a. Arien Claeses en Jannichie Hendricks e.l. ald.

Zie ook Cornelis Gerben Cornelis.

NB niet genoemd in quaclap.

5   Fokeltie Hendricks, zie V-AR.

6   (?)Waling Hendricks, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.5/6.1.1630 e.l. St. Jp. kopen huis met bakkerij c.a. van Gerrit Willems bakker en Ints Jans e.l. St. Jp.

(?)Waling was gehuwd met Tryn Pybes.

IV-S       Aeff Jans, dochter van Jan Walings (III-G) en Mate Damusdr.

GJ2009/173

Aeff trouwt voor 1580 (1) met Cornelis Dominicus, zoon van Dominicus Hillebrands en Jobje Cornelis. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Pers.Imp. 1578 4 cg.

Van Cornelis en Aeff is een kind bekend:

1   (?)Jobye Cornelis, zie V-AV.

Aeff trouwt voor 1585 (2) met Philips Jans van der Mey, zoon van Jan Frans van der Mey en Dieuwke Philips. Philips is overleden voor 1607.

GJ2009/173

Van Philips en Aeff zijn drie kinderen bekend:

2   Hendrick Philips van der Meij, zie V-AT.

3   Jan Philips van der Mey, zie V-AU.

4   Filips Filips van der Mey, zie V-AW.

Aeff trouwt na 1585 (3) met Arien Joris, zoon van Joris Ariens en Maritien Aerts. Arien, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 114, 154.  Pachter 1629 (BP 500/34). DVF 83/26. 1629/30 in k.12S 3m.222r.,id. k.13 16m.130r.1629/30 en 1638 pachter k.23 NwB.(misschien ook kleinzn, zie ald.).1629/30 in k.14N. 16m.272r., 1635 36m.26r.

Quaclap 1585 (16701/227): Aryan Joris als voogd van Martyen Jans zijn hsvr. als mede erfgen. v.d. goederen van Jan Arys van (gijs?) op de Leye contra Lenert Jacobs, St. Ap. voor hem zelf en namens de erfgen. v. wln Aeltgen Jans.

Hyp.bk 13.2.1638/1.5.1637 A.J. en Aeffke Jans e.l. St.Ap. kopen ruim 5 mg land.

Dagbk D.J. in 1605 vergadert “de gemeente v.d. dijk” bij hem

Arien was eerder gehuwd (1) met Martyen Jans.

Van Arien en Aeff zijn twee kinderen bekend:

5   Pieter Ariens, zie V-AS.

6   Cornelis Ariens is geboren 1600 of 1601, zie V-AX.

IV-T       Daem Jans, zoon van Jan Walings (III-G) en Mate Damusdr, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op maandag 8 juni 1626.

Bnr 45 ?., 115?, 116?, 117, 120. 1629/30 in k.17N.26m.399r. en  21m.329r., 1635 26m.400r.1629/30 en 1638 wed. Daam Jans pachter k.19 NwB (1574/5 Dirk Pieters wed.); 1629/30 Daam Jans voor 2/3 en Harrent Claes 1/3 pachters k.20 NwB., 1638 Daam Jans en Claes Harrents, 1640 Dirckie Daem Jans wed. 27m.300r/27m.300r.(OBD 4e O. v. Noorderweg).

 Hyp.bk 4.1.1615/11.6.1599 e.l. kopen de brw. v. 19 m. binnendijks land m. huizen en sch.  en kavel uytergras van buurman Pieter Dircks (a.d. nije Bildijk !?), die het ene huis verleden jaar gekocht heeft van Foppe Ockers; borg Dirck Ariens St. Ap. Hyp.bk 26.7.1619 de assesseur Daem Jans en Ael Pyters e.l.

Daem was gehuwd met Dirkje Barthouts, dochter van Barthout Barthouts en Aecht Dircks Keth. Dirkje is overleden in 1644.

Van Daem en Dirkje zijn acht kinderen bekend:

1   Jan Daems, zie V-AY.

2   Willem Daem Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1619.

Willem trouwt op vrijdag 13 april 1618 te Gerecht Het Bildt met Fookel Willems van der Mey, dochter van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters. Fookel is geboren rond 1597.

GJ 2009/163. Aut. 1.6.1618 F.W. ± 21 jr.

Fookel was later gehuwd (2) met Willem Dirck Jans.

3   Waling Daem Jans, zie V-AZ.

4   Sjoerd Daem Jans, zie V-BA.

5   Aechie Daam Jans, zie V-BB.

6   Barthout Daem Jans is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie, zie V-BC.

7   Cornelis Daem Jans is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie, zie V-BD.

8   Maet Daam Jans is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie, zie V-BE.

IV-U      Ariaen Jans, dochter van Jan Walings (III-G) en Mate Damusdr.

Ariaen trouwt rond 1585 (1) met Hendrick Reyners, zoon van Reyner N.. Hendrick, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 3 augustus 1604.

Bnr 10. Hyp.bk 6.8.1619/3.8.1604 Waling Walings en Arien Joris, omen en cur. over 3 kk v. H.R. en A.J. i.l. e.l., en over de 4 wkk. v. A.J. bij Hans Dircks, inz. overdracht boerderij t.w. 31 m. Oud- en 38 m NwB k.52  Aut. 19.1.1607 Cornelis Pieters Cuyck, Aeryen Joris en Waling Jans voogden, aut. 13.2.1609 Arien Jans afl. rek., 1611 cur. Alb. Monnichuys  DG.

Recesbk 22.3.1591 H.R. hopman van der Bilt.

Van Hendrick en Ariaen zijn drie kinderen bekend:

1   Hendrickie Hendricks, zie V-BF.

2   Jan Hendrick Reyners, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1586.

Bnr 2. Aut. 18.4.1610 (cur. Waling Jans en Arien Joris) en 31.1.1611 tr. dochter van Corn.Pyters Cuyck. Hyp.bk 1613 e.l. Hyp.bk 12.12.1615/24.12.1613 J.H.R. St. Jp. sch.a. Pyter Riencks, bakker L’den (HCL 24.9.1624 wed. is Trijntje Andries), borg Hans Dircks, St.Jp. Hyp.bk oct./17.5.1612 e.l. op ‘t Westerbildt o. St. Jp.

Hyp.bk 11.7.1614/17.5.1612 Willem Stevens de Jonge en Houckie Jacobs e.l. St. Jp. verkopen plaats gr. 20 mg. zowel binnen-als buitendijks, aan J.H.R. en G.C.C., deze plaats had W.St. overgenomen van Waling Adriaensz.

LWL174/22 sluit weddenschap met ds Thomas Thomas te Jelsum inz. verblijf v. Jan Corn. Femmes op de Boschplaat 2.7.1610.

Jan was gehuwd met Grietje Cornelis Cuyck, dochter van Cornelis Pieters Cuyck en (?)Leentie Pyers.

Bij huwelijk met Cors S. achternaam vermeld.

Grietje was later gehuwd (2) met Cors Symens.

3   Trijntje Hendrick Reyners is geboren in 1592, zie V-BG.

Ariaen was gehuwd (2) met Hans Dircks, zoon van Dirck N.. Hans, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10. 1629/30 met Aert Jans en Dirck Dircks pachter k.52 NwB.

Hyp.bk 4.5.1620 zie Jacob Martens. 1629/30 in k.1S 17m.258r., N. 13m.531. totaal 31 m.., 1655 stemnr 1. (v/h Hendrick Reyners).

Dagbk D.J. rijdt in 1621 met paard en wagen over ijs nr. Terschelling

Hans was later gehuwd (2) met Marichie Alberts.

IV-V      Waling Jans, zoon van Jan Walings (III-G) en Mate Damusdr, wonende te St. Jacobiparochie.

GJ2009/244, quaclap 16708 dd 17.11.1608. id. 16707 1.3.1605 Waling Jans en Anna Pieters te St. Jp. contr Hendrick Joris en Anna Baltus, geads. m. haar tegenw. man Wytse Pybes.

Recesbk 23.10.1609 Jan Waling Jans; id. 9.7.1610 Neeltje Daams wed. Fonger Jelgers als borg voor Waling Jans.

Waling was gehuwd (1) met (?)N. Feddes, dochter van Fedde Hebbes en Anna N..

Van Waling en (?)N zijn twee kinderen bekend:

1   Gerben Walings, zie V-BH.

2   Hendrick Walings.

Aut. 18.1.1630 Hendrik en Gerben Walings ooms inz. kk. Feike Takes en Bauck Baltis Recesbk 10.1.1625 H.W. koopman St. Jp.

Waling was gehuwd (2) met Ancke Peters.

Van Waling en Ancke is een kind bekend:

3   (?)Berber Walings, zie V-BI.

IV-W      Arien Jans, zoon van Jan Walings (III-G) en Mate Damusdr, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden 1606 of 1607.

Bnr 25 en 38.  Hyp.bk 1612/18.7.1605: A.J.W. en M.S. te St.Jp. lenen 100 daalders van Maggelt Aryen Jans wed. en haar erven ( recesbk 20.9.1591 Machteld Cornelis wed. Arien Jans en id. 6.11.1592 M.C. wed. A.J. verzoekt tot cur. over 4 jongste kk. haar zwager Jan Frans i.p.v. Cleys Cornelis Stelman). Aut. 13.2.1609 Waling en Daam Jans ,omen v/z cur., Jan Walings grv. Aut. 23.9.1616.

Hyp.bk 21.7.1614/21.5.1599: Tyesse Feddes, rechter St.Jp. en Jannichie Lenerts e.l. dragen over aan A.J.W. en M.S. e.l. 20 mg Billand met huis etc. voor 15.000 cg., bij verkopers gebruikt en bewoond, naastl. Waling Heres.

Hyp.bk jan.1615/20.5.1606 Ariaen Jan Walichs en M.S. e.l. St. Jp., sch.a. Trijn Walichs ald. 500 cg. id. 1.5.1614/21.11.1605 Aeryan Jan Walings en Machelt Sydtsdr. e.l. St. Jp. sch. a. Jan Cornelis en Maertie Boeyens e.l. OBD o. St. Jp. 500 cg. Recesbk 1.2.1608 M.S. wed. A.J.Walings.

Arien trouwt rond 1598 met Machtel Sydsdr, dochter van Syds Gosses en Aecht Cornelis. Machtel is overleden na 1622.

Machtel was later gehuwd (2) met Arien Cornelis Isselmonde.

Van Arien en Machtel zijn drie kinderen bekend:

1   Jan Ariens is geboren 1599 of 1600.

1638 Jan Ariens met anderen pchter k.52 NwB. (meerdere personen met zelfde naam).

2   Syds Ariens is geboren 1602 of 1603.

3   Marichie Ariens is geboren 1605 of 1606.

IV-X      Jannichie Jans, dochter van Jan Walings (III-G) en Mate Damusdr, is geboren 1579 of 1580, is overleden in augustus 1628. Jannichie werd hoogstens 48 jaar.

Zerk Vrp. Aut. 24.4.1623 naam Jauck Jans.

Jannichie trouwt voor 1600 (1) met Pyter Minties, zoon van Mintie Wygers en (?)Machtel N. Pyter, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1578, is overleden op donderdag 7 maart 1613. Pyter werd ongeveer 35 jaar.

1632/3 in k.24S. 2m.66r.Aut. 27.3.1615 curatoren Abram Minties, oom en Gerben Corn. aangeh.oom; 8.9.1631 Gerben Walings cur. Machtel. Zerk Vrp. Hyp.bk jan 1615/15.5.1608 borgen Corn. Pieters Levrey en Corn.Corn. Gelder. Hyp.bk 1.2.1613/8.4.1605 P.M. en J.J.W., borg Mintie Wijgers vader. Hyp.bk. mei 1614/2.5.1610 P.M. en J.J.Walingsdr e.l. Vrp. Hyp.bk 21.8./16.4.1620 Wyger Hansen en Tyemck Jans Vrp. dragen over aan Mijntie Wygers en Daam Jans (crediteuren Pyter Mynties en Janck Jans) de brw. v. 23m.236r. op Oost v. Vrp. m. hs en sch. in voegen wij deze landen in 1617 v.d. kopers in koop hadden bekomen.

Hyp.bk 1615/14.6.1600: P.M. en J.J. e.l. Vrp. schuldig aan Crijntie Lenerts weduwe oude Arien Joosten “ons buyrwijff”. Aut. 12.2.1627 Feycke Feyckes dorpr. Vrp. en Gerben Corn. cur. aflezen weesrek

Van Pyter en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1   Jan Pyters, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1603, is overleden voor vrijdag 23 juli 1655. Jan werd hoogstens 52 jaar.

GJ 1975/28. 1632/3 J.P.M. in k.25S. 2m.33r. en k.28S. 1m.45r. (1629/30 Wijger Douwes), Hyp.bk 3.6.1648/2.4.1647 J.P.M. en Neeltie Luyties e.l. Vrp. Hyp.bk 10.10.1666/1.5.1662 Neeltie L. wed. J.P.M. Vrp.HB22 23.7.1655 Neeltie wed. J.P.M.

MEN weesbk 24.2.1653 Jan Pieter Meinties Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pieters.

Jan trouwt op zaterdag 10 februari 1629 te Vrouwenparochie met Neeltie Luyties, dochter van Luitien Joostes en Ariaentje Ariens.

2   Sybren Pyters is geboren rond 1607.

3   Machtel Pyters is geboren rond 1612.

Machtel was gehuwd met Gerryt Jans. Gerryt is overleden voor maandag 24 februari 1653.

MEN weesbk. 24.2.1653 inv. sth. Heyltie Corn. (x Emme Heynsen) te Berl., Jan Pieters Meintes te Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pyters, kleinkk. v. Heyltie Corn.

Jannichie trouwt op donderdag 15 maart 1618 te Vrouwenparochie (2) met Syds Doens, zoon van Doen N.. Syds, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 7 januari 1634.

1635 1m.323r. Aut. 7.1.1634 moeder Janck Pyters (m.z. Jannichje Jans wed. van Pyter Minties), kk. Pyter Syds 15 jr en Doen Syds halfbroer, cur. Jan Pyter Minties.

Hyp.bk 12.6.1626/mei 1626 S.D. als vader en voogd over zijn 2 kk. bij wln Jannichie Dirck Ariens (?!).

Syds was later gehuwd (2) met Gaets Romckes.

Datum huwelijk is 1e procl.

Van Syds en Jannichie is een kind bekend:

4   Peter Sydses is geboren rond 1619.

IV-Y      (?) Aeffien Heeres, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (III-H) en (?)N. Olpherts.

Aeffien was gehuwd met Claes Barthouts, zoon van Barthout Willems en N Barthouts. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 43 en 58. Wass.bk/114. Pers.Imp. 1578 6 cg. 1547/8 t/m 1574/5 pachter in k.7, in 1566/7 60m.569r. en in 1574/5 38m.569r. en Lenert Frans de resterende 22m. 1554/4 pachter in k.8 14m., gedeelte perceel van zijn vader.

Claes was eerder gehuwd (1) met Neeltje Jans.

Claes was later gehuwd (3) met Marityen Remmelts.

Van Claes en Aeffien is een kind bekend:

1   Barthout Claes, zie V-BJ.

IV-Z      (?) Olphert Heeres, zoon van (?)Hercke Walings (Heere) (III-H) en (?)N. Olpherts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1638.

Bnr 36, 72.,102, 152.   BP500/31. 1612-1633 bijzitter Het Bildt. 1638 wed. koopt land v.d. St.v.Fr.(29m.144r.). 1629/30 in k.7N. 19m.487r. (S. 1638 verk. a. Waling Olpherts), k.9N. 9m.85r. en k.10N. 2m., 1640 St. Ap. Lutger Hendricks 29m., 1655 Lutger O.H. (nu Hessel Selis) nr I.(procl.bk 3.3.1656).

Procl. 26.11.1615 te St. Jp., neemt land over van broer Claes Heres.1629/30 in k.14N. 18m.59r.1629/30 pachter k.25 NwB. , 1638 Dirck Claes Hendricks;1638 k.26 NwB. (1629/30 Claas Hendricks en Corn. Clasen). 1629/30 met Marytien Corn. Willems elk de helft k.27 NwB. en 1638 samen met Waling Corn. 1629/30 samen met Jan Gerrits ‘t Hoen en Harmen Jacobs voor 1/2 pachter k.30 NwB., 1629/30 met Pijter Annes (Anes?) elk voor 1/2 pachter k.32 NwB. (1574/5 Heercke Walichs en Anne of Ane Andries), 1635 49m.33r (waarvan 18m.59r. o. St. Ap.).

Aut. 11.11.1634 Luthger Hendricks mede voor haar kk., dus wel kk. uit 2e huwelijk. Hyp.bk febr.1619/6.5.1606 Aete Freercks a.d. NBD o. St. Ap. is sch. a. O.H. en Luydeger Hendricks e.l. St. Jp.; N.B. pas getrouwd in 1613.

Weesbk MEN 18.6.1602 weesrek. d. O.H. en Jan Cornelis op het Bildt als cur. inz. boedel wln Jan Thoenis de oude en Arian Gerritsdr te Berl.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 205.16.-.

HB22 17.12.1655 Jacob Olpherts NwB, Symen Ariens en kk. bij Aefie O. samen als ooms en cur. over wkk. v. Waling O. tezamen erven v. w. Arien O. vs Auke Jacobs St. Jp.

LWL58/132 sent.bk Jan Cornelis en Olfert Heeres te St. Jp. als voorm. v.Neeltyen Martens vs Ulck Sjouckedr wed. Gerrit Martens te Belckum en haar kind  13.4.1605.

Van Olphert en een onbekende vrouw zijn acht kinderen bekend:

1   Waling Olpherts, zie V-BK.

2   Neeltie Olpherts, zie V-BL.

3   Heere Olpherts, zie V-BM.

4   Jacob Olpherts, boer, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 16.1.1649/1.5.1648 J.O. en W.G. sch. a. Pieter Huberts en Jelke Jans e.l. Harlingen, koopman. Id. 29.1.1637/4.2.1646 G. Keth olde burgemr [Harl. verhuurt aan Jacob Olpherts en W.G. sampt Andrijs Claesen en Rins Boyens e.l. a.d. OBD en NBD o. St. Ap. en St. Jp. 33½ mg land met aanwas en 2 huizen en schuren neffens de 28e (S. m.z. 29e) en 30e cavel gelegen, vorige huurder was Arien Boyens.

Jacob trouwt op donderdag 19 februari 1643 te Vrouwenparochie met Willemke Gerrits.

5   Aechie Olpherts, zie V-BN.

6   Arien Olpherts, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zaterdag 21 maart 1643 aldaar.

Bnr 155. 1638 samen met Arien Dircks en Claes Reyners pachter k.22 NwB.(v/h o.a Willem Claes). Ged. op bel. St. Ap. 27.1.1643. Hyp.bk 23.5.1636/8.5.1635 (!) A.O. en A.W. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op dinsdag 22 juli 1636 te St. Annaparochie met Ariaentie Willems, zie VI-DA.

7   Pyter Olpherts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1629/30 in k.22S. totaal ± 8m., id in k.23S ± 18m.(4 perc. S. stemnr 27), 1635 22m.402r.  Hyp.bk 11.5./29.4.1621 P.O. en I.A. e.l. Vrp. kopen 4 mg oud billand o. Vrp. van Nanne Meinerts en Anna Feikes te Vrp., de kopers N. Pieter Jacobs W., Jacob Douwes en Ocker Jans O. Aut. 8.5.1626 oom kk. van Fem Cornelis en Aecht Olpherts. Hyp.bk 7.12.1628/22.4.1627 P.O. heeft op 18.3.1627 verk. a. Andries Jelles, wielmaker St. Ap. en Jannemoer Pieters de bruikma v. 29 mg land m. hs c.a. in Vrp.

Dagbk D.J. in de Zdh., 1629 kerkv. St. Ap.

Pyter was gehuwd met Idtke Aenes.

8   (?)Aene Olpherts.

Aut. 22.2.1636 neef en cur. van Aene en Anne (dr) Thonis, Lutger Hendricks is tante.

Olphert trouwt op vrijdag 6 december 1613 te Gerecht Het Bildt (2) met Lutgher Hendricks.

Aut. 11.11.1634 L.H. mede voor haar kk., cur. Steven Corn. (x Tettie Dircks) en Boyen Dircks inz. goed. grv. HB33/21 8.7.1649 bij sch. en deling wordt L.H. wel bestemoeder genoemd van kk v. Waling Olpherts.

IV-AA    (?) Waling Heeres, zoon van (?)Hercke Walings (Heere) (III-H) en (?)N. Olpherts, is overleden in 1602.

Bnr 6. Wassenaarbk bl.147/148. Aut. 13.6.1617 e.l. ovl. k. Daniel Walingsdr 21e jr (x Claes Corn.), SV Gijsbert Claes, cur. Claes en Olphert Heres, ooms.

Dagbk D.J. Hyp.bk 27/25.5.1618 wijlen e.l. hebben  land met huis en sch. verkocht aan Gerrit Harmens en Rins Corn.

Waling was gehuwd met (?)Anna Pyters, dochter van Pyter Alberts en (?)Marithien Pieters. (?)Anna is overleden voor zondag 26 februari 1617.

Vlgs Wass.bk/147 is A.P. een dr v. P.P. de Olde, maar vlgs mij een zuster gezien volgende aut. dd. 26.2.1617: Gijsbert Claes namens zoons, moeder Antie Pieters ovl., kk. Heere Walings, stiefzn v. G.Cl., Claes 11e jr en Pieter Gijsberts 4e jr.; cur. Pyter Pyters de Olde naaste bloedverwant m/z en P.P. de Jonge idem.

(?)Anna was later gehuwd (2) met Gijsbert Clases.

Van Waling en (?)Anna zijn drie kinderen bekend:

1   Pyter Walings is geboren rond 1590, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, zie V-BO.

2   Daniël Walings is geboren in 1596, zie V-BP.

3   Heere Walings is geboren in 1598, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 8.7.1622/23.5.1620 Olphert Heeres cur. over broeders zoon Heere Walings.

Heere trouwt op dinsdag 24 januari 1634 te Vrouwenparochie met N Jans.

IV-AB    (?) Claes Heeres, kind van (?)Hercke Walings (Heere) (III-H) en (?)N. Olpherts, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1619.

Aut. 13.6.1617 Procl.  26.11.1615 C.H. en T.D. dragen land over aan Olphert Heres en Luitgen Hendricks. Hyp.bk 16.8.162/21.7.1612 e.l. St. Ap. schuld, get. Jacob Ariens mijn zwager. Hyp.bk 9.11./27.11.1613 e.l. sch. a. Jan Walings en Aeltie Pieters e.l. nu in de Beemster., borg Jan Damus v.d.Mey, herbergier L’den. Hyp.bk 26.12.1617/30.10.1617 Cl.H. en Tr. D. St. Ap., broer Olphert H. en Lutger Hendricks S. Jp. HvFr 16705 12.7.1601 Cl. H. en Tr. D e.l. St. Ap. namens minderj. kk. v. Tr. D. bij Jan Claes. HvFr quacl. 2.3.1615/181 Claes Heres x Tr. Dircks.

Dagbk D.J. ovl. op weg nr Leeuwarden met polsstok.

Claes was gehuwd met Tryn Dirck Gabbes, dochter van Dirck Gabbes. Tryn is overleden in 1618.

Tryn was eerder gehuwd (1) met Jan Claeses.

Van Claes en Tryn zijn vier kinderen bekend:

1   Maertie Claes Heres.

HB45/209 23.8.1695 in inv. Trijntie Feickes, wed. Dirck Ariens is sprake van land bij Maertie Claes Heres geërfd.

2   Here Clases, zie V-BQ.

3   Jancke Clases, zie V-BR.

4   (?)Waling Clases, zie V-BS.

IV-AC    (?) (?)Rieme Heredr, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (III-H) en (?)N. Olpherts.

(?)Rieme was gehuwd (1) met Arien Jans Isselmonde, zoon van Jan Jans van Isselmonde. Arien, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 30 mei 1623.

Bnr 17, 73. 1601 pachter BP500/14. 1629/30 Arien Jans met Jan Gerrits ‘t Hoen pachter k. 31 NwB. (1574/5 Jan Walings).Hyp.bk 14/1.5.1618 e.l. St. Jp., sch. a. Hendrick Claes, oom en cur. v.d. 2 onm.kk. v. wln Jan Claes en Trijntie Claes Jans.

Hyp.bk 10.6.1624/30.5.1623 R.H. wed. A.J.I St. Jp. gesterkt met Hero en Hendrik Arien Jans mijn kk. is sch. a. Hendrick Claes St. Jp. als cur. v. 2 nagel. kk. v. Jan Claes en Trijntie Oudaens; R.H. gebruikt met haar kk. een plaats op het Nw Bildt.

Hyp.bk 19.5.1624 R.H. wed. A.J.I., nu huisvr. v. Marten Hendricks, Heere en Hendrick Ariens als voogden v. wk. v. Jan Ariens en Jannichie Clases.

Quaclap 1608 zie Joris Jans

NB chronologie wringt met Gerryt Jans I.

Van Arien en (?)Rieme zijn vier kinderen bekend:

1   Hendrick Ariens Isselmonde, zie V-BT.

2   Jan Ariens Isselmonde, zie V-BU.

3   Hero Arjens Isselmonde, zie V-BV.

4   (?)Neeltie Adriaens.

HvFr. 16707 1.3.1605 Neeltie Adriaens als mede erfgen. v oom Joris Jans contra de erven v. Fonger Jelgers.

(?)Rieme trouwt op donderdag 20 april 1623 te Gerecht Harlingen (2) met Marten Hendricks. Marten, bakker, wonende te Harlingen.

Generatie V

V-A     Feike Jobs, zoon van Job Cornelis en Trijn Feyckes (IV-B), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630, is overleden voor vrijdag 20 maart 1671. Feike werd hoogstens 41 jaar.

Zn v. Job Cornelis (HB35/114v.). HB38/19v. 22.7.1667 sch. en d., F.J. nu x Lijsbet Cornelis; Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Harrent Pieters koopman cur. kk. v. Tettie Pieters bij 2 mannen. Aut. 20.3.1671. Hyp.bk 21.12.1674/21.5.1672 de gez. crediteuren v. wln F.J. hebben huis en 10 mg land te St. Jp.verkocht. HB39/179 3.3.1671 inv. sth. Feyco Jobs te St. Jp. voor enige dagen ovl. ter pres. v. Harrent Pieters, oom en cur. v. Sibe Andries stiefzn. id f.182 20.3.1671 sch. en d. H.P. en H.F. ‘t Hoen, omen HB39/255 30.5.1672 rek. d. Harrent Pieters cur. 4 kk v. F.J. bij T.P. HB40/46 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters aan o.a. Dirck Arien Pieters (x Trijntie Feickes). HB41/38v. 20.7.1677 rek. d. Harrent Pieters.

Feike trouwt op donderdag 19 november 1654 te St. Jacobiparochie (1) met Tettie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks. Tettie is overleden voor 1666.

Tettie was eerder gehuwd (1) met Andries Siebes.

Van Feike en Tettie zijn vier kinderen bekend:

1   Pieter Feikes is geboren 1655 of 1656, zie VI-A.

2   Jannichie Feikes is geboren 1658 of 1659.

3   Trijntje Feikes is geboren 1656 of 1657, zie VI-B.

4   Neeltje Feikes is geboren 1659 of 1660, zie VI-C.

Feike trouwt op donderdag 6 mei 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Cornelis.

Beiden van St. Jp.

V-B      Cornelis Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-AV), wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 14 november 1642.

Bij huwelijk genoemd de vaders: Jacob Symens en Gerben Cornelis.

Arien Jacob Symens en Dirck Rienx (oud assessor) curatoren over de kk. inz. nalatenschap Marichie Minties (aut. 28.6.1646. HB 33/1 inv.)

HB21 14.11.1642 wed. te St. Jp.

Cornelis trouwt op vrijdag 13 oktober 1628 te het Bildt met Neelke Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies.

Trouwt tegelijk met zuster Antie: vaders Gerben Cornelis en Jacob Symens.

Neelke was later gehuwd (2) met Marten Piers.

Vaders: Gerben Corn. en Jacob Symens.

Van Cornelis en Neelke zijn vijf kinderen bekend:

1   Lenert Cornelis.

Aut. 1.12.1662 oom kk Joris Cornelis. Recesbk 2.5.1664 cur. v. Corn. Joris, zijn broeders zoon.

St. Jp. 10.10.1669 Lenert Corn. Vroegrijp wednr. tr. Geertie Pieters Bontemans, beiden v. St. Jp.

2   Joris Cornelis is geboren 1629 of 1630, zie VI-D.

3   Trijntie Cornelis is geboren 1633 of 1634.

4   Antje Cornelis is geboren 1635 of 1636.

5   Gerben Cornelis is geboren 1639 of 1640.

Hyp.bk 6.8.1691/29.8.1689 Dieuke Douwes  Doma wed. Gerben Corn. te St. Jp.; huw St. Jp. 6.11.1670 G.C. v. St. Jp. en Dieuke Douwes v. Berlikum (zie GJ 2010/191).

V-C      Simen Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-AV), wonende te Wier.

HB33/1. Hyp.bk 16.5./3.3.1643. Hyp.bk. 27/13.6.1651 Machteld Gerbrants (x Simen Jacobs) te Wier verk. de bruikw. v. 2½ mg billand, geërfd van haar ouders.

Simen trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht HB met Machtel Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies.

Van Simen en Machtel is een kind bekend:

1   (?)Tietie Symens.

(?)Tietie trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie met Sipke Sijgers. Sipke, smid, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 16.5.1664 Fr.D. ovl., cur. k. Corn.Claes Corn. HB37/43 24.5.1664 inv. bij S.S. mr smid St. Jp., nu hertr., 1e vr. was F.D., kind Antie, Corn. Clasesn cur. HB53v. 11.1.1680 S.S., mr smid St. Jp., geeft verklaring af inz. inbreng van zijn vrouw T.S., o.a. veel zilver en huis te Franeker gekocht door Symen Jacobs.

Sipke was eerder gehuwd (1) met Frouck Douwes.

V-D     Arien Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-AV), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.

Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).

Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.

HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).

Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.

De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.

Arien trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Heyltie Ariens, dochter van Arien Jacobs en Trijntje Dircks.

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Arien Jacobs.

Van Arien en Heyltie zijn drie kinderen bekend:

1   Gerrit Arien Jacobs, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 24.12.1662 DG Aut. 4.3.1679 als oom cur. kk. Dirck Arien Jacobs.

1670 Vrp. Gerrit Ariens nr. 41 (dezelfde?). 1708 gebr. 24m.150r in nr.38 k.31 en 3m.300r. in nr.39 k.30, 1718 gebr. 26m.300r in nr.38 k.31 en 2m.211r. in nr-39 k.30. Recesbk.29.101660 G.A.Jac. koopt 3 1/2 mg. land NwB k.50. van D.A.Jac. en Doetje Jans (NB impliceert dit dat Gerrit ook onder St. Jp. woont?).

NB HB22 26.7.1658 G.A.J. en Neelke Gijsbert Claes e.l. o. St. Jp.

2   Dirck Arien Jacobs, zie VI-E.

3   (?)Arien Ariens Brandenburg, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

  1. 50 NwB.

V-E     Ariaentie Jacob Symens, dochter van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-AV).

Ariaentie was gehuwd met Willem Claes, zoon van Claes Stevens (de Olde) en (?)Neeltie Gijsberts. Willem, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1583, is overleden op zaterdag 8 april 1628 aldaar. Willem werd 45 jaar.

Bnr 104, 153, 154.   Zerk St. Jp. Wassenaarbk bl. 148. Zerk St. Jp.1629/30 in k.9N. 1m.187r., in 1638 gek. d. erven, evenals perceel v. Corn. Claes (23m.467r.); 1629/30 in k.14N. 10m.346r. , in 1638 gek., evenals perceel v. Corn. Claes 10m.346r., 1629/30 met Arien Dircks elk voor de helft pachter k. 22 NwB. (v/h Frans Jans v.d. Mey). Nog in 1629/30 en 1638 Willem en Cornelis Claasen pachter k.24 NwB., 1635 Willem en Corn. Cl. St. Ap. 23m.469r.

 Aut. 20.6.1627 en 29.5.1628; Jacob Symens grv., Dirck Claes, oom, Aert en Gijsbert Claes ooms en DG., Jan Daems beh.oom.

 Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 101.1.4.

Willem was eerder gehuwd (1) met Trijntje Hendrick Reyners (zie V-BG).

Van Willem en Ariaentie is een kind bekend:

1   Trijntie Willems is geboren 1627 of 1628.

Aut. HvF 10.8.1639.

V-F      (?)Aucke Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-AV), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 17. BP500/14. 1655 V (Fr.), 1670 id. Procl.bk 4.10.1658.

(?)Aucke was gehuwd met Perck Gaeles, dochter van Gale N..

Van (?)Aucke en Perck is een kind bekend:

1   Gaele Auckes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11. 1655 nr. 27, 1670 id.

Hyp.bk 5/4.5.1654 Aucke Jacobs en Perck Gaeles e.l. en G.A. en Cl.J. e.l. St. Jp. , onderpand 3 mg. eigen nw billand 51e kavel. Hyp.bk 3.5.1669/1.5.1661 e.l. St. Jp. kopen meierrecht v. ca. 2mg oud billand o. St. Jp. v. Lenert Corn. en Doetie Jans te Vrp. Recesbk 2.2.1663 kerk- en armvoogd St. Jp.

Gaele was gehuwd met Claesie Jaspers, dochter van Jasper Thonis en (?)Niel Doens. Claesie is gedoopt op dinsdag 8 juni 1621 te St. Annaparochie.

V-G     Maartje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts en Maertie Symens (IV-E), is overleden voor dinsdag 15 mei 1668.

Maartje was gehuwd met Waling Cornelis, zie V-AN.

Van Waling en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Hendrik Walings.

Zie bl. 43/44 Wass.bk

2   Cornelis Walings is geboren rond 1637, zie VI-F.

3   Trijntie Walings is gedoopt op donderdag 22 maart 1640 te St. Annaparochie, zie VI-G.

4   Waling Walings is geboren 1648 of 1649, zie VI-H.

V-H     Symen Gerrits, zoon van Gerrit Barthouts en Maertie Symens (IV-E), koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 29 mei 1649.

Wass.bk/143. HB33/117v. 29.5.1649 inv. sth. S.G. te St. Jp. HB33/148 20.11.1649 sch. en d. R.J., wed. Simen Gerrit Bartouts en nu x Corn. Harrents t.e.z. en Here Olpherts en Waling Corn. beiden aangeh. omen en cur. over de 2 wkk.; Maritie Symens is de wed. v. G.B.  HB 35/106 weesrek. 5.3.1656 en 36/195v en 200 Louw Jacobs, Hero Olpherts en Cornelis Harrents “naeste bloet” en Waling Cornelis mede cur.HB36/96 11.4.1659 sch. en d. Aut. 29.5.1649 S.G. 1e man van R.J. ovl. cur. Heer Olferts en Waling Cornelis beh.omen. Aut. 29.10.1655

NB: HB34/71v . 21.4.1653 sch. en d. inz. erfenis Gerrit Bartouts en Marichie Symens: Cornelis Harrents en Barthout Cornelis stypvader en oom cur. over kk. v. wln Symen Gerrits!, dit niet te plaatsen! Jan Jobs tekent ook. HB36/83 en 86v.  5.7.1658 rek.

HB37/109v. 15.6.1665 weesrek. 15.6.1665 door Waling Cornelis inz. Job Symens geleverd aan Boyen Dircks, Harrent Pieters en Louw Jacobs als naaste bloedverw. en cur. Procl.bk 25.5.1657.

HB21 23.12.1644 e.v. koopman te St. Jp.

Symen was gehuwd met Reinu Jobs, dochter van Job Huijberts en Neeltje Dircks. Reinu is geboren 1615 of 1616, is overleden voor zondag 13 februari 1656. Reinu werd hoogstens 40 jaar.

Vlgs Wass.bk was Reinu eerst getr. met Willem Stevens (Wass.bk/135), maar hiervoor geen bewijs gevonden. . Hyp.bk 9.11.1637/9.5.1633 Jan Huyberts de Jonge cur. over Reinu.

NB HB34/63v. inv. sth. wed. Gerrit Bartouts: f.71v. sch. en d.: Cornelis Harrents en Bartout Corn. stypvader en oom (broer v. aangetr. oom Waling Corn.) cur. v.d. kk. v. Symen Gerrits;

Reinu was later gehuwd (2) met Cornelis Harrents.

Van Symen en Reinu zijn twee kinderen bekend:

1   Job Symens is geboren 1640 of 1641, zie VI-I.

2   Neeltje Symens is geboren 1643 of 1644, zie VI-J.

V-I       Neeltje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts en Maertie Symens (IV-E), is overleden voor zaterdag 26 januari 1664.

Neeltje trouwt voor 1651 met Heere Olpherts, zie V-BM.

Van Heere en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1   Barthout Heres, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 24.6.1661 Beert Heres verkoopt land a.d. Boonweg aan Waling Cornelis c.u. Hyp.bk 22.3.1667/8.5.1664 vrijgezel. HB41/267 27.5.1679 inv. sth. B.H.; Olfert en Gerrit Heres zijn universele erfgen., maar willen eerst boedelbeschrijving.

2   Olfert Heres is geboren in 1642, zie VI-M.

3   Trijntie Heres, zie VI-K.

4   Daniel Heres.

In akte Danjeltie.

Daniel trouwt op donderdag 8 augustus 1658 te St. Jacobiparochie (1) met Claes Buwes.

Daniel trouwt op donderdag 9 juli 1682 te St. Jacobiparochie (2) met Jelte Dircks. Jelte, wagenmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Prot. H.W./50 24.11.1684 huw.voorw. HB22 25.6.1666 wagenmaker te St. Jp.

Jelte was eerder gehuwd (1) met Japke Folckerts.

5   Jannichie Heres, zie VI-L.

6   Aafie Heres is geboren in 1643.

Aafie trouwt op donderdag 5 november 1665 te St. Jacobiparochie met Abraham Izaaks. Abraham, molenaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Zie ook HB33/49 1646/7 sch. en d. Tzietske Eelckes wed. Jelger Jelgers Fincq nu x Abraham Izaaks, koopm. Franeker. Hyp.bk 30.10.1673/7.7.1667 A.I. molenaar St. Jp. HB22 24.11.1673 bakker St. Jp. vs Schelte Cornelis Tas en Arien jans Tas beiden St. Jp.

Recesbk 15.1.1649 A.I., Willem Freercks  en Trijntie Jan Eelckes wed. getuigen inz. Waling Hendriks vs. Bauck Freercks.

7   Gerrit Heres, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1646.

HB38/151v. 8.3.1669 Cornelis Walings was cur., weesrek. HB23 11.5.1685 te St. Jp.

V-J       Grietje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts en Maertie Symens (IV-E), is overleden voor zondag 21 januari 1685.

Grietje was gehuwd met Riemer Cornelis, zie VI-CV.

Van Riemer en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Maertie Riemers is overleden in 1705.

Prot. H.W./38 21.1.1685 HB49/265 z.d. (eind 1705) Maartie Reiners i.l. hsvr. T.Fr., mr timmerman St. Jp. is ovl., erfgen. is kind v. wln haar zr Antie Reiners x Pytter Corn., koopm. St. Jp., deze wijst de erfenis af.

Maertie trouwt op donderdag 24 juli 1681 te St. Jacobiparochie met Tiesse Frans. Tiesse, winkelier en timmerman, wonende te St. Jacibparochie.

HB38/29v. levert winkelwaren. Hyp.bk 17.6./10.5.1668 T.F. en T.H. e.l. sch. a. Bartout Heres vrijgezel St. Jp. onze broeder. Hyp.bk 27.3.1688/2.12.1680 sch. a. broer Bote Fransen koopman te Lwd. Hyp.bk 7/4.8.1692 T.F. Piersma mr timmerman en winkelier St. Jp. x M.R.

Tiesse was eerder gehuwd (1) met Trijntie Heres (zie VI-K).

2   Antie Riemers, zie VI-N.

V-K     Symen Aerts, zoon van Aert Symens (IV-F) en Grytie Mijnthies, wonende te St. Annaparochie.

HB36/240v. 7.7.1662 S.A. en Here Olpherts omen en cur. kk. v. Pieter Aerts.

Hyp.bk 12./9.10.1649 S.A. en Willemtie Joostes e.l. St. Jp. aan Noordeynde.

Recesbk 12.2.1649 Symen Aerts Cullichie.

Van Symen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1   Tryn Symens is gedoopt op donderdag 24 oktober 1613 te St. Annaparochie.

2   Jidtje Symens is gedoopt op donderdag 15 januari 1615 te St. Annaparochie.

3   Aert Symens is gedoopt op donderdag 12 januari 1617 te St. Annaparochie.

Aert trouwt op donderdag 12 september 1641 te St. Annaparochie met Lijsbeth Jans.

Symen trouwt op donderdag 17 augustus 1617 te St. Annaparochie (2) met Jannichie Jans.

Van Symen en Jannichie zijn zes kinderen bekend:

4   Fokeltie Symens, zie VI-O.

5   Jan Symens is gedoopt op donderdag 11 oktober 1618 te St. Annaparochie.

6   Jelte Symens is gedoopt op donderdag 12 november 1620 te St. Annaparochie.

7   Jan Symens is gedoopt op donderdag 2 maart 1623 te St. Annaparochie.

8   Grietie Symens is gedoopt op woensdag 8 januari 1625 te St. Annaparochie, zie VI-P.

9   Jan Symens is gedoopt op donderdag 1 juli 1627 te St. Annaparochie.

V-L      Pieter Aerts, zoon van Aert Symens (IV-F) en Grytie Mijnthies, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1618 of 1619, is overleden voor vrijdag 8 april 1661. Pieter werd hoogstens 42 jaar.

Bnr 153. Aut. 8.4.1661 cur. Hero Olferts en Symen Aerts, omen. HB36/240v. 7.7.1662 sch. en d. Hyp.bk 27.6.1649/18.2.1647 P.A. en L.B. o. St. Ap. huren van W.v.Haren boerderij op Nw Bildt (24e k. o. St. Ap.) Hyp.bk 28.1.1654/21.4.1653 P.A. en L.B. e.l. St. Ap.

Pieter was gehuwd met Lubbrichie Berents, dochter van Baernt N. en Maertie N.. Lubbrichie is overleden in april 1681.

L.B. is zeer wrsch. geen zr van Jacob Baernts, klopt chronologisch niet. Jelle Dirck Barents heeft wel een dr Lubbrich (hyp.bk 10.4.1654/20.8.1641).

HB42/250 30.4.1681 inv. st. L.Barents e.l. wed. v. P.A., laatst hsvr. v. G.F., alleen verzegeling.

Procl.bk 16.11.1646 L.B. hsvr. v. P.A. verk. 13 m. in k.33 o. St. Jp. aan Dirck Hendricks v.d. Mey en Jantien Eelkes. Procl.bk 26.3.1660 L.B. wed. P.A gebruikt boerderij k.24 St. Ap., E. v. Haren verk. deze aan A.v.Viersen c.s. (Sannes St. Ap. nr 4 NwB).

Lubbrichie was eerder gehuwd (1) met Arien Willem Symens.

Lubbrichie was later gehuwd (3) met Gose Feddricks.

Van Pieter en Lubbrichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Grietie Pieters is geboren 1645 of 1646.

2   Aert Pieters is geboren 1648 of 1649, zie VI-Q.

3   Arien Pieters is gedoopt op donderdag 6 april 1651 te St. Annaparochie.

4   Wiger Pieters is gedoopt op donderdag 16 september 1655.

5   Symen Pieters is geboren 1657 of 1658, zie VI-R.

V-M     Berber Aerts, dochter van Aert Symens (IV-F) en Grytie Mijnthies, is geboren tussen 1624 en 1634.

Recesbk 3.11.1649 B.A. wed. Jan Reyners

Berber was gehuwd met Rommert Harmens, zoon van Harmen Jetses en Maycke Sents. Rommert, bakker, wonende te St. Annaparochie en te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 7 november 1619 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 282.1651/id. bakker OBZ staat op vertrek naar Brandenburg. HB21 24.4.1648 bakker te St. Ap. en cur. broer Cent H. Recesbk 22.7.1644 R.H. namens hsvr. mede erfgen. v. Aert Symens.

Van Rommert en Berber is een kind bekend:

1   Harmen Rommerts, bakker, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 17.12.1684/18.6.1681 e.l. kopen huis a.d. smalle zijde Warmoesstr. St. Ap. BPw98.

Harmen trouwt op donderdag 3 oktober 1669 te Goutum met Antie Tabes.

V-N     Antie Aerts, kind van Aert Symens (IV-F) en Grytie Mijnthies, is geboren 1625 of 1626, is overleden voor zaterdag 2 december 1679. Antie werd hoogstens 53 jaar.

Aut. 29.6.1669. HB42/50 2.12.1679 inv. sth. A.A., St. Jp., huis, schuur etc. op Franekerland.

Antie trouwt in 1651 (1) met Heere Olpherts, zie V-BM.

Van Heere en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltie Heres is geboren 1655 of 1656, zie VI-U.

2   Grietie Heres is geboren 1657 of 1658.

HB45/184 2.4.1695 genoemd als comaniholder St. Jp.

Grietie trouwt op donderdag 19 februari 1682 te St. Jacobiparochie met Fedde Dirks Jelgersma, kind van Dirk Feddes en Grietie Sijbrens. Fedde, herbergier, wonende te St. Jacobipaorchie.

Dorprechter Prot. H.W./52 23.10.1683. Vlgs Sannes II/17 Jelgersma. Hyp.bk 7.12./7.9.1684 F.D.Jelgersma, dorpr. St. Jp. en Gr. H. e.l.

Hyp.bk 26.8.1686/id Grietie Heres (x F.D.Jelgersma) en Antie Heres wed. D.D.Jelgersma gest. met ontv. Reyner Claes, onderp. reversael op oud ontv. Jarich Lamberts Wenselaar c.u.

3   Aert Heres, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1659 of 1660.

Bnr 18. BP500/14.

Aert trouwt op donderdag 26 december 1686 te St. Jacobiparochie met Lijsbeth Dircks.

4   Antie Heres is geboren 1660 of 1661.

Antie trouwt op donderdag 18 januari 1685 te St. Jacobiparochie (1) met Dirck Dircks Jelgersma, zoon van Dirk Feddes en Grietie Sijbrens. Dirck, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 26 augustus 1686.

Bij huwelijk timmermansgezel. Hyp.bk 8.7./24.5.1689 A.H. wed. D.D. bakker.

Antie trouwt op vrijdag 27 mei 1689 te Vrouwenparochie (2) met Waling Gerrits van der Mey. Waling, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 4.6.1690/29.7.1689 W.G. en A.H. e.l. Vrp. kopen huis en gortmakerij op OBZ van Corn. Pyters en Neeltie Daems. Vermoedelijk 2e huwelijk van A.H. HB23 6.5.1700 W.G. gortmaker op Vliet te Lwd. Recesbk 16.3.1691 Waling Gerrits v.d.Mey, gorter OBZ.

5   Pieter Heres is geboren 1662 of 1663.

Hyp.bk 20/19.6.1688 woont in huis bij Fedde Dricks en Grietie Heres.

Antie trouwt op donderdag 29 juli 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Symen Clases. Symen, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1670 nr. IX  (Fran.land). HB42/146v. 26.5.1680 inv. boedel A.A. (ovl.), wednr S.Cl., Franeker plaats.

Beiden v. St. Jp.

Van Antie zijn twee kinderen bekend:

6   Jancke Johannes, zie VI-S.

7   Frouck Johannes, zie VI-T.

V-O     Symen Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).

HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.

HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (1) met Aechie Olpherts, zie V-BN.

Van Symen en Aechie zijn drie kinderen bekend:

1   Waling Symens, koopman en brouwer, wonende te Hindeloopen.

Bnr 124. 1698 St. Ap.W.S. de Oude nr. 37 HB22 6.11.1665 brouwer te Hindeloopen. Flor. 1700 38.149, 1708 6.221 nr. Jacob Jans Yssel, de rest gek. d. Hendrick ‘t Hoen.

Hyp.bk 5.6.1673/21.5.1672 W.S. en N.J. e.l. thans te Hindeloopen.

Waling trouwt op donderdag 27 november 1659 te Vrouwenparochie met Neelke Jacobs Yssel, dochter van Jacob Jans Yssel en Jantie Teunis. Neelke is geboren 1631 of 1632.

HB36/82 6.7.1658 sch. en d., Neeltie nu meerderj., Dieuwertie nog minderj.

2   Berber Symens (Slim) is overleden voor 1676.

3   Trijntie Symens (Slim) is overleden voor 1676.

Symen trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt (2) met Trijntie Ariens, dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks.

Hij van St. Ap., zij geb. te St. Jp.

Van Symen en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

4   Arien Symens (Slim), zie VI-V.

5   Waling Symens de Jonge (Slim), zie VI-W.

6   Aeghie Symens (Slim).

7   Neeltie Symens.

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

Neeltie trouwt op vrijdag 10 december 1677 te Gerecht Het Bildt met Arien Stevens, zoon van Steven Ariens en Heyltie Barthouts (VI-DI). Arien, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

V-P      Trijntje Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O).

Trijntje trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (1) met Waling Olpherts, zie V-BK.

Van Waling en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1   Antie Walings, zie VI-X.

2   Trijntie Walings is geboren 1636 of 1637.

Wrsch getr. m. Gerrit Jans, deze wordt zwager genoemd van Jacob en Aefke Olpherts (HB39/67v.)

Trijntie was gehuwd met Gerben Jans. Gerben, kleermaker.

HB22 7.7.1656

3   Barber Walings is geboren 1638 of 1639, zie VI-Y.

4   Olphert Walings is geboren 1642 of 1643, zie VI-Z.

5   Aefie Walings, wonende te Berlikum, is geboren 1643 of 1644.

HB111 Ger. HB 13.4.1674 A.W. te Berlikum contra Jacob Olferts, St. Ap.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 september 1646 te het Bildt (2) met Pieter Philips van der Mey, zie VI-CB.

Beiden geb. en wonende o. St. Jp.

Van Pieter en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

6   Trijntie Pieters van der Mey.

7   Waling Pieters van der Mey, zie VI-AA.

Trijntje was gehuwd (3) met Pieter Wilems van der Meij, kind van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters.

V-Q     Dieuwer Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O).

Dieuwer trouwt op vrijdag 27 oktober 1628 te het Bildt met Jan Jacobs (Kuiken), zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 februari 1670.

Bnr 33, 69, 70.   Wass.bk/152. 1629/30 in k.5N. 23m.98r., id in k.7N. 9m.485r., 1635 32m.585r.,1629/30 en 1638 samen met Hendick Clases pachter k.35 NwB (v/h o.a. Steven Claesz.), 1640 J.J.St. 32m.300r/30m., 1655 J.J.St. nr 33 menist en k.35 samen met Jacob Hendriks wed. en k. 34 met Steven Ariens en Claes Barthouts elk 1/4, 1670 J.J.St. kk. nr. 33 en k.35 1/2 en k.34 1/4.

1632/3 kerk- en armvoogd; 1655 mennist. HB38/158v. 7.4.1669 sch. en d. 5 erfgen., zuivere staat sterfhuis 27.125.14.-.; dochter Antje (x Rinse H. v.d. Mey) wordt niet genoemd. Hyp.bk 20.12.1674/22.2.1670 D.A. wed. J.J. te St. Jp., borg Jacob Wouters x Corsie Jans (dr) te Lwd.

Van Jan en Dieuwer zijn zes kinderen bekend:

1   Corsie Jans (Kuiken), zie VI-AB.

2   Trijntie Jans (Kuiken), zie VI-AC.

3   Willemtie Jans (Kuiken), zie VI-AD.

4   Antje Jans (Kuiken), zie VI-AE.

5   Arien Jans Kuiken is geboren rond 1630, zie VI-AF.

6   Jacob Jans Kuiken is geboren rond 1640, zie VI-AG.

V-R      Waling Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O), wonende te Vrouwenparochie, is geboren te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 29 mei 1648.

Bnr 207. GJ2009/227. Hyp.bk 7.1.1638/15.5.1634 W.A. en Teunke Hendricks e.l. Vrp. sch. a. Jan Jacobs en Dyever Ariens e.l. St. Jp.

Hyp.bk 2.12.1638/17.5.1634 e.l. Vrp. a.d OBD omtrent OBZ. sch. a. Symen Ariens St. Ap. en Waling Olpherts St. Jp. als cur. over de minderj.kk (Grietie en Fokel) van wln Arien Symens en Trijntie Walings. Hyp.bk 27.3.1639/15.5.1633 e.l. kopen boerderij gr. ±49mg. oud en nieuw land v. Barthout Claes en Seerpie Harmens. 1638 koopt W.A.S. 23m. in k.28N.(deel boerderij). Hyp.bk 28.1.1639/28.12.1638 e.l. Vrp. sch. a. Foppe Tyaerds, lakenkoper.

Procl.bk 7.7.1645 W.A. c.u.verk. 23 1/2 m. oud billand o. Vrp. m. hs en sch. aan A.P. Jongestall, Claes Claes erven O. en Anne Claeses W.

Recesbk 29.5.1648 de weduwe.

Waling trouwt op vrijdag 7 maart 1631 te het Bildt met Teuntie Hendricks.

Recesbk 1.12.1651 Teuntie Waling Ariens.

Van Waling en Teuntie is een kind bekend:

1   (?)Arien Walings, zie VI-AH.

V-S      Cornelis Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O), wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.

Cornelis trouwt op maandag 27 februari 1634 te het Bildt met Tettie Ariens, dochter van Arien Jacobs en Trijntje Dircks. Tettie is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie was later gehuwd (2) met Andries Jarichs.

Van Cornelis en Tettie is een kind bekend:

1   Maertie Cornelis is geboren 1653 of 1654, is overleden op donderdag 10 februari 1701. Maertie werd hoogstens 47 jaar.

Zerk St. Jp.(grafschr.komm.)

Maertie trouwt op donderdag 24 november 1672 te St. Jacobiparochie met Jan Hendricks, zoon van Hendrick Jans. Jan, timmerman, is geboren 1643 of 1644, is overleden op vrijdag 5 januari 1691. Jan werd hoogstens 47 jaar.

Zerk St. Jp. (grafschr.komm.). HB23 15.7.1678 J.H. x M.C. erfgen. v. Corn. Ariens St. Jp.

V-T      Griet Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O), is geboren 1620 of 1621.

Griet trouwt op zondag 7 maart 1638 te Vrouwenparochie met Claes Aerts Wassenaar, zoon van Aert Claeses en Aeffien Clases. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 maart 1701.

Bnr 14, 22, 59, 65.  Wassenaarbl bl. 166. 1655 zelf gebr. XII en 1/4 k.51, 1670 id., 1698 nr.46 en eigenr. 8m.223r. in nr.18 k.51, de wed. en kk. 1/4 nr.26 k.43. 1708/18 de erven,1708/1718 de erfgen. nr.XII. (allen genoemd), Dirk en Waling Cl. gebruikers, 1708/18 de erven Cl. A. eig. en Dirk en Waling Cl. gebr. nr18 k.51 11m.298r. en 1/4 van nr.26 k.43.1738 de erven 1/2 nr.25 k.44.

 Recesbk 12.10.1646 Cl. A. en Grietie Arien Symens e.l., St. Jp., kopen land v.d. andere erfgen. v. Arien Symens en Trijntie Walings, (procl.bk 12.10.1646 5/6 v. sate lands). Hyp.bk 13.6.1767/12.10.1674 Cl.A. als cur. v.d. kk. v. wln Maartie Buwes bij Job Cornelis heeft vord. op Simon Clases en Antie Aerts.

Hyp.bk 28/12.12.1690 Claes Aerts is grv. v. Trijntie Clasen dr v. wln Claas Clasen i.l. brouwer te Hallum, deze was getrouwd met Trijntie dr v. Cl.Aerts en hertr  met Roelof Pyters, ook brouwer, voorvader van de Hommema’s amateur-sterrekundigen te Finkum.

Procl.bk 31.3.1645 e.l. bbc op 8m.223r. in k.52 met huisinge op Oud Bildt op het land v. erven Arien symens, nu door Philips Ariens bewoont met de Pollen naast Lieuwe Gerbens pollen.

Procl.bk 28.7.1710 Arjen, Dirk en Waling Clases en Jan Willems x Aefje Cl. kopen 1/24 v. sate eigen billand gr. ong. 34 m. m. hs en sch. a.d. OBD o. St. Jp., de Hollerij ten O., Hendrik Willems Z. en W. en 22 m. in k. 41, 43 en 51, gek. v. Wytske Roelofs (x Eybert Jans te Workum); voorts 1/12 van dezelfde sate en landen en 1/12 v. sate oud gep. billand m. huis gr. 19 1/2 m. op zuid v. St. Jp.a.d. gemene rijdweg gek.v. Willem Freerks hsm. Zdh. St. Jp. en tenslotte 1/24 v. eerdergen. sate gek. v. Claasje Roelofs wed. Sioerd Jarichs.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Claes en Griet zijn zes kinderen bekend:

1   Aafje Clases Wassenaar.

Aafje trouwt op donderdag 6 maart 1681 te St. Jacobiparochie met Jan Willems, zoon van Willem Jan Daems (VI-CH) en Kunira Jans Tzietsa. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 29 mei 1730. Jan werd hoogstens 72 jaar.

Bnr 12, 23, 24, 59, 60. 1698 Jan en Freerk Willems elk 1/4 nr.36 en samen geheel nr. 43, samen 11m.40r in nr.17 k.52, alleen 6m.21r. in nr.18 k.51. 1708/1718 eig. en gebr. nr. XIII voor 1/3, 1708/18 eig. en gebr. 10m. in nr.17 k.52 id. 6m.21r. in nr.18 k.51 en 12m.590r in nr.19 k.50. 1728 wed. bijz. J.W. 1/4 nr.46 en eigenr 1/4 nr.XII en met zoon eigenr.1/3 nr. XIII en NwB zoals 1718 en nog ± 4 m. in nr.19 en 31 m. in nr.20 k.49 (eigenr en gebr.).1738 de wed. eigenr 1/4 en 1/6 v.1/4 in nr.XII, de wed. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII, id. 10m.523r. in nr. 17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, grotendeels eigenr en gebr. nr.19 k.50, de wed. met zoon eigenr 31m. in nr.20 k.49 gebr. Claas Kuik, 1/4 nr.26 k.43, eigenr 1/4 en1/12 nr.46.

Hyp.bk 29.1.1703/16.9.1694 Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 J.W. huisman en dijksgedep. Nw Bildt en Aafie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Hyp.bk 16.9.1724/3.9.1723 J.W. assessor ger. HB en dijksgedep. v. Nw Bildt en A.Cl. e.l. OBD o. St. Jp. kopen sate en landen met 31 mg eigen Nw Bildt-land o. St. Jp. (zijnde bijna de hele 49e k. thans in huur bij Gerrit Jetses) (procl.bk 18.10.1723). Hyp.bk 29.5.1730/id. A.Cl. wed.

2   Maartje Clases Wassenaar, zie VI-AI.

3   Arien Clases Wassenaar, zie VI-AJ.

4   Trijntje Clases, zie VI-AK.

5   Dirck Clases Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 65. 1708 St. Jp. 1/2 nr.25 k.44 met Waling Cl., 1718 id en zelf gebr., 1728 alleen eigenr en gebr. 1708/18 met Waling Cl. gebr. 1/4 nr. 26 k.43 en 1728 eigenr 1/8. 1728/38 St. Jp. 1/2 nr.46 en eigenr 1/4 nr.XII.

6   Waling Clases Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 65.

V-U     Fookel Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-H) en Trijn Walings (IV-O), is geboren 1621 of 1622.

Fookel trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te het Bildt met Dirck Arien Clases, zoon van Arien Clases en Neeltie Dircks. Dirck, brouwer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 12 februari 1683.

Bnr 4, 65.  1655 D.A.Cl. nr. 19 menist, 1670 nr.IV (Fran.land).

Prot. H.W./54 12.2.1683. Hyp.bk 14.6./3.5.1648  D.A.Cl. en F.A.Symens e.l. brouwers te Lwd. Hyp.bk 8.5./10.4.1651 e.l. St. Jp. sch.a. Simen Ariens en Trijntie Ariens e.l. St. Ap., onderpand huis en landen te St. Jp. onlangs gekocht. Hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A. brouwer St. Jp. en F.A. e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl. Procl.bk 12.2.1672 Heemraad v. Wijngaarden koopt boerderij NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. c.a. waarvan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, Jan Hendrick Phil. W., Neeltie Claes Ariens Z., de koper e.a. O.en NBD N.

HB21 12.2.1644 erven A.S. en Tr.W.: o.a Fokeltie Ariens x Dirck Arien Claes.

Van Dirck en Fookel is een kind bekend:

1   Antje Dirck Ariens, zie VI-AL.

V-V     Waling Barthouts, zoon van Barthout Cornelis (V-AG) en Trijntje Walings (IV-J), boer.

Bnr 73. Wass.bk/160. Hyp.bk 2.1.1672/10.2.1668 e.l. St. Jp. huren plaats Nw Bildt van wed. Th. Keth te Harl. Vlgs Wass.bk uit dit huw. geen kk. Hyp.bk 11.6.1673/27.4.1671.

Waling trouwt op donderdag 1 juli 1666 te St. Jacobiparochie met Antie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks.

Antie was eerder gehuwd (1) met Waling Buwes.

Zij wed. v. Waling Buis (leesfout voor Buwes?).

Van Waling en Antie is een kind bekend:

1   Tetje Walings Wijngaarden, zie VI-AM.

V-W     Arjaantje Barthouts, dochter van Barthout Cornelis (V-AG) en Trijntje Walings (IV-J), is overleden voor vrijdag 29 mei 1716.

Arjaantje trouwt op donderdag 27 april 1673 te St. Jacobiparochie met Freerk Willems, zie VII-DI.

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

Van Freerk en Arjaantje zijn vier kinderen bekend:

1   Aart Freerks, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Hyp.bk 15.12.1722/1.5.1715. Hyp.bk 3.6.1702/10.3.1700 A.F. cur. Beert Jans verk. huis St. Ap.

Aart trouwt op zondag 15 september 1715 te St. Jacobiparochie met Marijke Jarichs, dochter van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds (VI-CN). Marijke is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 16 december 1715. Marijke werd hoogstens 27 jaar.

1708 St. Jp. de curatoren over M.J. nr. IX (Fran.land).

HB53/213 en 221v. 16.12.1715 rek. d. Jan Jans Tzietsa en Hendrik Willems inz. wln Marike Jarichs

2   Cornelis Freerks, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 15.12.1722/1.5.1715.

3   Maartie Freerks, zie VI-AN.

4   Beert Freerks, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1718/28 gebr. 5m.117r. in nr. 17 k.52.

Hyp.bk 14.12./5.11.1722/mei 1714/mei 1718 e.l. OBD o. St. Jp. sch. a. Hendrick Willems en aan Hans Gongrijp, Fran.(wednr Amerins Hendriks) en Trijntje Pijbes, wed. Willem Hendriks, vader Hendrik Willems.

Beert trouwt op zondag 22 december 1715 te St. Jacobiparochie met Tettie Scheltes, dochter van Schelte Jarichs en Dieuwke Tiemens.

Tettie was later gehuwd (2) met Sikke Gerrits.

V-X     Jan Barthouts, zoon van Barthout Cornelis (V-AG) en Trijntje Walings (IV-J), wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 28 maart 1693.

Bnr 211. Niet in Wass.bk. Aut. 28.3.1693 en 12.3.1694 Jan Beerts i.l. te Vrp., cur. Willem Beerts en Freerck Willems omen. HB44/182 28.3.1693 inv . sth. J.Beerts, minderj. zn. Vlgs inv. sth. Willem Bartouts is Jan B. ook getr. geweest met Grietie Simens, een nicht  v. Freerk Willems. (HB45/10 19.2.1694). HB46/13 30.8.1695 rek. d. Willem Beerts (ovl.) HB47/104 13.2.1700 rek. d. wln Fr. Willems, huism. o. St.Jp., Waling Walings, huism. o. St. Jo. ook cur.

Procl.bk 8.5.1682 Jan Beerts huurt sate lands in Mariengaarde gr. 35 1/2 m., waarvan 20 1/2 m. op Nw Munnikebildt en 15 m. op het Oude m. hs en sch. gek. d. Br. v. Viersen v. wed. Vosbergen-Jongestall, wordt geniaerd door W. v. Haren rat. sang.

Lidm. Vrp. Jan Beerts 21.7.1682 van St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 26 september 1680 te St. Jacobiparochie met Dina Jacobs Brakel, dochter van Jacobus Brakel en Maria Wijngaarden. Dina is geboren 1659 of 1660.

Aut. 5.2.1678 Nammerdina Brakel.

Beiden van St. Jp.

Van Jan en Dina is een kind bekend:

1   Beert Jans is gedoopt op zondag 18 oktober 1682 te Vrouwenparochie, zie VI-AO.

V-Y     Hiltie Cornelis Yssel, dochter van Cornelis Jans Yssel en Ariaentie Walings (IV-K).

Hiltie trouwt op donderdag 8 juni 1662 te Vrouwenparochie met Jurrien Jochums, zoon van Jochum Jochums en Mettie Jurjens. Jurrien, wonende te Marrum, is geboren 1639 of 1640.

HB40/75 26.8.1674 J.J. te Marrum, oom vkk. v. Jan Corn. Yssel.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Jurrien en Hiltie is een kind bekend:

1   Mettie Jurriens, zie VI-AP.

V-Z     Jan Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel en Ariaentie Walings (IV-K), wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 november 1674.

Aut. 9.11.1674 cur. Bartout Cornelis oud-oom en Jurrien Jochums, oom te Marrum. HB40/75 26.8.1674 inv. sth. J.C.Y OBZ., wed D.J. nu x Philips Tiercks, Jurjen Jochums, Marrum en Jan Andries, St. Ap., ooms v. wk.

HB23 12.10.1685 te St. Ap.

Jan trouwt op zaterdag 22 juli 1662 te Vrouwenparochie met Dieuwerke Jacobs Yssel, dochter van Jacob Jans Yssel en Jantie Teunis. Dieuwerke is geboren 1638 of 1639.

Dieuwerke was later gehuwd (2) met Philips Tiercks Scheif.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Dieuwerke is een kind bekend:

1   Jacob Jans Yssel is geboren 1664 of 1665, zie VI-AQ.

V-AA   Maritge Hendricks van der Mey ook genaamd Maek, dochter van Hendrick Cornelis van der Mey en Marichie Walings (IV-M).

Maritge was gehuwd met Job Jobs. Job is overleden voor vrijdag 28 november 1631.

Aut. 16.2.1608 cur. Walich Jans en Claes Blyenstein inz. scheiding GM/g tussen wkk. en Jost Pyrs namens zijn hsvr. Hyp.bk 3.6./4.5.1619 te Blija, zwager v. Corn. H..v.d.Mey. Recesbk 28.11.1631 M.H.v.d.Mey wed. Job Jobs, Hendrick Walings is haar oom.

Van Job en Maritge zijn twee kinderen bekend:

1   Job Jobs is geboren 1585 of 1586.

Aut. 16.2.1608 uitlandig.

2   Neeltie Jobs is geboren 1587 of 1588.

V-AB   (?)Waling Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey en Marichie Walings (IV-M), wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 mei 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.

Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

(?)Waling was gehuwd met Heiltie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Grietje Dircks. Heiltie is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

Van (?)Waling en Heiltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertie Walings van der Mey, zie VI-AR.

2   Philips Walings van der Mey, zie VI-AS.

3   Lourens Walings van der Mey, zie VI-AT.

4   Dirk Walings van der Mey is overleden voor zaterdag 1 mei 1694.

5   Gerrit Walings van der Mey, zie VI-AU.

V-AC   Waling Harrents, kind van Harrent Claes en Lijsbet Walings (IV-N), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1610, is gedoopt op dinsdag 4 maart 1614 aldaar.

Bnr 140, 160.  1638 pachter k.15 NwB. 1638 koopt in k.19N 13m. , in k.22N totaal ± 23m. en in k.23N. 2m. (1629/30 Isbrand Meynerts), 1640 38m. eigen land.(OBD 3e O.v. Langh.weg).

Waling trouwt op donderdag 17 juni 1632 te St. Annaparochie met Aechje Stevens, dochter van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Aechje is gedoopt in 1608 te St. Annaparochie.

GJ2009/224.

Van Waling en Aechje zijn zes kinderen bekend:

1   Hendrick Walings.

Hyp.bk 25.6.1666/1.5.1664 Gerben Ariens L., ontv. St. Jp. en Grietie Harrents sch. a. ons broeders soontie Henrik Walings 2970 cg. inz. erfenis vader Waling Harrents onse broeder uit zijn wln olders plaets; zijn cur. is juffr. Gronts te Amterdam.

Vlgs Kees Kuiken (schema 10 bij boek HB is geen eiland) geb. 1649 te Amsterdam.

2   Harrent Walings is gedoopt op donderdag 22 december 1633 te St. Annaparochie doopheffer Neeltie Harrents..

Ged. te St. Ap. febr. 1666 Waling zn v. Harrent, bakker.

3   Harrent Walings is gedoopt op donderdag 14 juni 1635 te St. Annaparochie.

4   Steven Walings is gedoopt op donderdag 18 juni 1637 te St. Annaparochie.

5   Steven Walings is gedoopt op donderdag 30 december 1638 te St. Annaparochie.

6   Lijsbeth Walings is gedoopt op donderdag 29 november 1640 te St. Annaparochie.

V-AD  Claes Harrents, zoon van Harrent Claes en Lijsbet Walings (IV-N), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156.   Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.

Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes trouwt in 1633 (1) met Aechie Daam Jans, zie V-BB.

Van Claes en Aechie zijn vier kinderen bekend:

1   Harrent Clases.

Wass.bk/191.

Harrent was gehuwd met Neeltje Stevens, dochter van Steven Cornelis (V-AM) en Tettie Dircks.

2   Willem Clases.

3   Beert Clases, zie VI-AV.

4   Lijsbet Clases.

Lijsbet was gehuwd met Dirck Stevens, zoon van Steven Cornelis (V-AM) en Tettie Dircks. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie en te Harlingen, is gedoopt op donderdag 29 augustus 1641 te St. Annaparochie.

Bnr 102.

Dirck was later gehuwd (2) met Maartie Cornelis.

Claes trouwt op donderdag 18 december 1653 te St. Annaparochie (2) met Jannichie Ulbes, zie VII-EN.

Beiden van St. Ap.

Claes trouwt op donderdag 3 januari 1664 te Vrouwenparochie (3) met Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts en Aechie Dircks. Tettie is geboren rond 1607.

Tettie was eerder gehuwd (1) met Harrent Philips Scheyff.

Tettie was eerder gehuwd (2) met Evert Jans Kuyck.

Datum is 3e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

V-AE   Neeltie Harrents, dochter van Harrent Claes en Lijsbet Walings (IV-N), is gedoopt op donderdag 3 december 1615 te St. Annaparochie.

Bnr 116.

Neeltie trouwt op donderdag 10 juni 1632 te St. Annaparochie met Pyter Stevens, kind van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Pyter, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 143. 1640 St. Ap. 29m. (zd v.Middelweg tegen dorpsgrens met Vrp.), 1655 nr. 40.

Wass.bk/135. Broer van Aechie vrouw v. Waling Harrents. Hyp.bk 28.5.1635/6.5.1633 e.l. St. Ap. kopen boerderij van Dirck Jans Cuyck en Marichie Dircks. Recesbk.- 10.2.1662 Steven en Harrent Pieters contra ds Joh. Stonebrink x Jannichie P.St. inz. erfenis ouders.

Van Pyter en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Jannichie Pyters, zie VI-AW.

2   Steven Pyters is geboren rond 1634, zie VI-AX.

3   Harrent Pyters is gedoopt op donderdag 12 november 1637 te St. Annaparochie, zie VI-AY.

V-AF   Griet Harrents, dochter van Harrent Claes en Lijsbet Walings (IV-N), is gedoopt op donderdag 18 mei 1623 te St. Annaparochie.

Bnr 116. Gedoopt na ovl vader, vgls Wass.bk ook deze Grietje jong ovl.

Griet trouwt op donderdag 19 juni 1642 te St. Annaparochie met Gerben Ariens Langius, zie VI-BA.

Hij van St. Jp.

Van Gerben en Griet zijn zeven kinderen bekend:

1   Waling Gerbens Langius, zie VI-AZ.

2   Lijsbet Gerbens is gedoopt op donderdag 18 juni 1643 te St. Annaparochie.

Lijsbet trouwt op donderdag 21 juli 1661 te St. Jacobiparochie met Jasper Jans, zoon van Jan Marten Claes en Crijntie Jaspers. Jasper is geboren 1633 of 1634.

Hyp.bk 9.1.1666/13.5.1662 e.l. in zuiderkw. v. St. Jp. Procl.bk 17.12.1666 e.l. verk. huis en plantage te St. Jp. a. Schelte Jeltes, maar Alb.v. Wijngaarden niaert wegens bloedverwantschap, Pieter Harrents Z., kerkhof W., school N. en O.

3   Arien Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 4 mei 1645 te St. Annaparochie.

4   Trijntie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 16 mei 1647 te St. Annaparochie.

5   Antie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 8 april 1649 te St. Annaparochie.

Antie trouwt op donderdag 20 februari 1687 te St met Jan Jobs.

6   Harrent Gerbens Langius, bakker, wonende te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 19 mei 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 januari 1713. Harrent werd hoogstens 61 jaar.

Aut. 16.1.1713 mr bakker in oude weeshuis Lwd.

7   Maartie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 10 juli 1653.

V-AG  Barthout Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 31, 68. Wassenaarbk bl.138. 1632/3 in k.5N. 17m.544r., 1635 id., 1638 pachter k.37 NwB met Marigje Walings (wrsch. moeder), daarvoor Sioerd Walings, 1640 17m.565r./24m., 1655 nr 4 en k.37, 1670 Beert Corn. nr 4.

Hyp.bk 2.5./24.3.1636 (2x) B.C. en T.W. e.l., Jacob Symens en Symen Ariens voogden over Trijntje en zuster Maartje (Maed) doen  vader Waling Ariens was ovl., hij liet 20.769 g. aan obligaties en lopende rente na dat in vieren moest. HB38/12v 22.1.1667 cur. kk. Symen Walings. Hyp.bk 21.12.1637/24.5.1636 B.C. en Tr.W.Ariens e.l. St. Jp. Hyp.bk 15.5./5.5.1643 B.C. en Tr. W. e.l. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis en Maertie Bartouts e.l. St. Jp.

Recesbk 15.1.1655 Boyen Dircks en Barthout Corn. erfgen. v. Maartie Walings. Procl.bk 5.4.1658 B.C. c.u. verk. hele k. 37 met huis c.a. aan fam. de Schepper.

Barthout was gehuwd (1) met Teuncke Gerrits. Teuncke is overleden in 1634.

BP500/20 Hyp.bk 1.5.1634 (blz. 194 S.).

Barthout trouwt op zondag 12 augustus 1635 te Vrouwenparochie (2) met Trijntje Walings, zie IV-J.

V-AH  Lijsbet Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P).

Lijsbet was gehuwd met Arien Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 30 april 1634.

Bnr 9 en 20. 1629/30 met Pieter Pieters en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB. 1629/30 k.1S. 4m.425r 1N. 8m.125r..k.3N. 5m.555r. 1632 pachter Fran.landen Adriaen Gerbrands 24m.306r., 1635 15m.557r., 1640 Lijsbet Arien Gerbens 25m./13m., 1655 Arien Gerbens wed. II (Fr.) en 1/3 k.41. BP500/5.

Hyp.bk 23.4.1621/26.5.1620, id. 24.5.1624/1.5.1624, id. 1.5.1628 A.G. en Elisabeth Cornelis e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.12.1637/30.4.1620 A.G. en El.C. e.l. o. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis op het Westerbildt o. St. Jp. als cur. v. Sibbel wk. v. Michiel Corn. te Morra. Id. 21.12.1637/30.4.1634 Lijsbetie Corn. wed. Arien Gerbrants o. St. Jp. mede voor haar kk. sch. a. Symen Ariens en Waling Olpherts als cur. v. Gryetie en Fokeltie Arien Symens. Hyp.bk 9.4.1638/1.5.1627 e.l. op het Westerbildt St. Jp. Hyp.bk 13.6.1638 (blz.220 S.) Lijsbetie Corn. wed. A.G. te St. Jp., borg Maertie Walings, moeder v. Lijsbet.

Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 G.A.Langius, ontv. St. Jp., Cornelis, Jan en Steven Arienszonen en Pieter Pieters (x Lijsbet Ariens Langius) verk. a. Antie Pieters wed. Waling Buwes huis etc. met ontr. v. 25 oud gep. billand o. St. Jp. (S: nr 17 St. Jp.), de Hereweg ten O., Gerrit Beerts erven ten Z., Sioerd Ariens ten W. en de Groene Dijk ten N.

Van Arien en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1   Gerben Ariens Langius, zie VI-BA.

2   Lijsbet Arien Gerbens, zie VI-BB.

3   Cornelis Ariens Langius, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 20./15.1.1668 C.A.Langius koopman St. Jp.

Cornelis was gehuwd met Geertie Pieters.

Geertie was later gehuwd (2) met Riemer Ebles.

4   Jan Arien Gerbens, bakker.

HB36/15 23.4.1658 weesrek., hierin Jan Ariens Langius, bakker (wrsch. St. Jp.) HB22 25.5.1657 J.A.L.  vs Gerben Jans, volmacht St. Jp.

5   Steven Arien Gerbens.

V-AI    Willemtie Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P).

Willemtie was gehuwd met Lyuwe Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Lyuwe, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 28.8.1643/26.4.1637 e.l. kopen boerderij Westerbildt gr. ± 25 mg oud gep. l. met aanwas van Dirck Stevens en Fr.Joh.Papma. Hyp.bk 14.7.1651/23.8.1640 Lieuwe Gerbrants en Willemtie Corn. e.l. op het Westerbildt o. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp. gebuirte, borg. Maertie Walings (moeder), get.o.a.  Henrik Walings.

NB niet genoemd in quaclap.

Van Lyuwe en Willemtie zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Cornelis Lieuwes Wijngaarden, zie VI-BC.

2   (?)Grietie Lieuwes Wijngaarden, wonende te Harlingen.

3   (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden, zie VI-BD.

V-AJ    Amerens Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P).

Kan dr zijn van Cornelis Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124) of van Corn. Symens en Neeltje Olpherts (aut. 16.11.1634).

Amerens was gehuwd met Boyen Dircks, zoon van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Boyen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600, is overleden voor dinsdag 10 juli 1674. Boyen werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 35, 71. 1629/30 in k.7N. 16m.136r., 1635 id., 1638 samen met Douwe Tjaerds (schoonzn v. tante) pachter k.33 NwB., 1640 16m.136r./28m.259r., 1655 nr. 5 en 1/3 k. 33, 1670 nr.5.

  1. Aut. 1.3.1654 oom kk. Dirck Cornelis. Akte dd 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) ook kk. uit 2e huwelijk. HvFr. 1649 getuige 49e jr. Hyp.bk 24.5./1.5.1624 e.l. St. Jp. sch. a. Antie Rymers wed. Jan Gerbens, get. Thonis Gerbens en Arien Gerbens.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 B.D. huisman St. Jp. sch. a. Harrent Pieters en Hendrick Joris 1000 cg. inz. erfenis van Neeltjes (dr) moeder, borgen o.a. Anne Clasen cur. over Corn. Dircks en Bocco Clasen cur. wkk. Schelte Jeltes.

Hyp.bk 7.5.1675/21.3.1671 Lenert Gerbens, brouwer, Job Symens, Dirck Boyens en Claes Walings beiden bakker St. Jp. zijn borg voor Boyen Dircks hun (schoon)vader. HB40/64v. 10.7.1674 inv. sth. B.D., St. Jp. ten verz. v. Lenert Gerbens c.s., wed. is Tyetske Piers, heel korte inventaris, levendige have: een koe. Hyp.bk  26/16.6.1648.B.D. koopman St. Jp. Procl.bk 19.5.1656 B.D. verk. 14m.19.r. in k. 33 aan Tjebbe Pieters, Harl., Gerrit Jac. Stevens erven W., Dirk Hendrick Philips N. en Jan Jans Ysselmonde O.

Recesbk 3.3.1656 Barthout en Waling Corn. erfgen. v. moeder Maertie Walings, hun zuster si Amerens Corn. x Boyen Dircks.

HB21 4.2.1639 armvoogd St. Jp.

Boyen was later gehuwd (2) met Tzietske Piers.

Van Boyen en Amerens zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Boyens, zie VI-BE.

2   Cornelis Boyens, wonende te Amsterdam.

HB42/92 8.4.1680 de kk. v. Corn. Boyens te Amsterdam absent.

3   Neeltje Boyens, zie VI-BF.

4   Grietje Boyens, zie VI-BG.

5   Dirck Boyens, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630.

Hyp.bk 16/14.2.1667 mr bakker en vrijgezel St. Jp. Hyp.bk 27.1.1675 bakker, broer van Tettie Boyens. HB42/92 8.4.1680 inv. sth. D.B. (n.n.begr.), geen onr. goed., erven zijn br. en zrs.

V-AK  Claes Cornelis Willems, kind van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 49, 118.  Wassenaarbk bl. 138. 1629/30 in k.8S 22m.393r (1632/3 Chr. St.Willems, 1655 St. Ap. Cl.Corn. Willems nr. 11 menist.

1629/30 Claas Corn. in k.17 N. 16m.317r. en 327r., 1632/3 + 3m.239r.

Claes gaat in ondertrouw te Gerecht Het Bildt, trouwt op maandag 19 juni 1617 met Trijntie Ariens, dochter van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacobs Finck. Trijntie is overleden in 1652.

Vlgs GJ 2009/217 misschien dr van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacob Jans (Finck). 1655 St. Ap. Trijn Arien Scheyff erven nr 18 menist.

Testament T.A. 12.11.1637 HvF EEE 1/109. HB34/45 22.9.1652 inv. sth. T.A. i.l. huisvr. v. Claes Corn. Willems op verz. v. kk. uit 1e en 2e huwelijk.

Hyp.bk 5.2.1653/2.12.1652 alle 9 erfgenamen v. T.A. worden genoemd. Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 inz. verkoop huis en land St. Ap.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Philips Ariens Scheyff.

Van Claes en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Clasen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 118. 1655 Vrp. nr I br. Cornelis Claes, eig. W.v.Haren. en nr XIII br. Corn.Cl.Corn.vorengen., eig. W.v.Haren.

Hyp.bk 9.4.1654/29.4.1653.

2   Orseltie Clases.

Orseltie was gehuwd met Evert Gerrits. Evert, wonende te St. Annaparochie.

3   Neeltie Clasen, zie VI-BH.

V-AL   Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P), is overleden voor vrijdag 18 juli 1670.

Mogelijk dr v. Corn. Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124), gezien bezit van 1/4 v. boerderij Molenschot; inderdaad zie hyp.bk 24.2.1666/12.21661

Neeltie was gehuwd met Jan Daems, zie V-AY.

Van Jan en Neeltie is een kind bekend:

1   Hendrickie Jan Daems, zie VI-BI.

V-AM  Steven Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 7 januari 1681 te St. Annaparochie. Steven werd 85 jaar.

Bnr 39, 101. Wass.bk/138. BP500/4 en 30. 1629/30 in k.9N. 20m., 1635 id. 1638 met de erven v. Neeltje Olpherts en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB., 1640 St. Ap.20m./14m.buiten eigen land , 1655 nr. 45 en 1/2 k. 27 NwB.

Hyp.bk 20.5.1614/1615. Hyp.bk 27.5./18.5.1623 e.l. St. Ap. sch. a. ds Rodolphi Luenga te St. Ap. en Sijke Martens e.l. 1673 lid Friese Staten.

Procl.bk. 3.2.1661 verk. 14 m. in k. 28. a. Schelte Jacobs.

Steven was gehuwd met Tettie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Tettie is geboren in 1604.

Van Steven en Tettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltje Stevens.

Neeltje was gehuwd met Harrent Clases, zoon van Claes Harrents (V-AD) en Aechie Daam Jans (V-BB).

Wass.bk/191.

2   Grietie Stevens is gedoopt op donderdag 5 mei 1622 te St. Annaparochie, zie VI-BJ.

3   Willem Stevens is geboren rond 1624, zie VI-BK.

4   Tettie Stevens is geboren rond 1625, zie VI-BL.

5   Dirck Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie en te Harlingen, is gedoopt op donderdag 29 augustus 1641 te St. Annaparochie.

Bnr 102.

Dirck was gehuwd (1) met Lijsbet Clases, dochter van Claes Harrents (V-AD) en Aechie Daam Jans (V-BB).

Dirck was gehuwd (2) met Maartie Cornelis.

V-AN  Waling Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings (IV-P), boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600.

Bnr 22, 38. Wassenaarbk bl.139.  1638 samen met Olphert Heres pachter k.27 NwB., 1670 Waling Corn. erven St. Jp. nr. 44 en 47.

Aut. 18.1.1669. HB37/109V. 15.6.1665 rek. door W.C. als cur. v. Job Symens. HB38/30 20.8.1667 cur. kk. Here Olpherts.

HB38/34 20.11.1667 cur. Riemer Cornelis en Grietie Gerrits. HB38/154v. 18.1.1669 inv. sth. e.l. OBD o. St. Jp., Steven en Bartout Cornelis omen en cur. v. Waling Walings op aangeven v. Corn. Walings en Jan Everts Kuyck zoon en zwager. Hyp.bk 13.5.1647 e.l. St. Jp., id. 22.5.1651 id.

Hyp.bk 1.2./10.10.1652 W.C. en M.G.Bartouts e.l. St. Jp. Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661/15.5.1660 verk. gedeelte boerderij aan Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald.  Hyp.bk 20.8./30.6.1667 ontv. St. Jp.; id. 6.5.1669/15.5.1668 W.C. ontv. St. Jp. verhuurt 8½ mg land in de zuidh. v. St. Jp. a. Jan Hendrick Claes Maertie G. ovl.). Hyp.bk 6.5.1669/27.7.1665 W.C. cur. v. Aefie en Gerrit Heres.

Procl.bk 28.1.1644 Lenert Corn. en Waling Corn. Willems cum sororibus, Albert v. Wijnghaarden secr. HB, Claeske Jans wed. Pieter Ariens te Harl. elk voor 1/4 bbc op ong. 23 mg NwB in k. 40 en 41 o. St. Jp. gek.v.d. erven W.v.Viersen, Jannichie Baert Clases wed. O., Baert Corn. en Maertie Gerrit Barthouts Z. en N. en Arien Tonis Filips en de Hereweg W.

Waling was gehuwd met Maartje Gerrits, zie V-G.

V-AO  Jannichie Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-R) en Griet Pyters, is overleden tussen 1655 en 1658.

Aut. 1649/1655. HB37/132 27.2.1666 weesrek. ; in  aut. dd. 27.1.1649 wordt ze J.H. Walings genoemd.

Jannichie trouwt in 1626 met Arien Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.

Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.

HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk:  A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.

Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.

GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht  v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.

NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien was eerder gehuwd (1) met Neeltie Dircks.

Van Arien en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   (?)Cornelis Ariens.

HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. C.A. neef van kk. v. Tomas Lous. Bij inv. v. sth. is sprake van 4 minderj. kk. uit 2e huw.van Arien Cl.

2   Neeltie Ariens is geboren rond 1631, zie VI-BM.

3   Claas Ariens is geboren rond 1633, zie VI-BN.

4   Syuerd Ariens is geboren 1638 of 1639, zie VI-BO.

5   Jan Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1641 of 1642.

Bnr 19, 66. Hyp.bk 29.6.1671 (S.bl.86) e.l. St. Jp. bezit met broer Sioerdt Ariens een plaetske buiten St. Jp.

Jan was gehuwd met Engeltie Pieters.

V-AP   Neeltie Hendrik Walings, dochter van Hendrick Walings (IV-R) en Griet Pyters.

HB39/13 23.10.1672: Neeltie Wijngaarden komt van winkelwaren. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 N.H. laatst wed. v. mr Alef Dircks, chir. St. Jp. sch. a. Sioerd Ariens en Korsie Claes.

Neeltie was gehuwd (1) met Pieter Lenerts, kind van Lenert Adriaens en Armthien Bartouts. Pieter, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 24 november 1647.

HB 33/62v. inv. dd 24.11.1647. Veel brieven etc. en namen: Abe, Arien, Jan, Aechie en Neeltie Lenerts, Lenert Corn. Daam Corn. Daams, Arien Corn. Daams, Hessel Reyners, Claes Reyners, Steven Cornelis; Crelis en Neeltie Pyters weeskk. v. P.L. en Geertie P. (x Gerben Minnes) en  Ermtie P. (x Hubert Jans), allen erfgen. v. P.L.

Aut. 25.10.1652 cur. Chr. Stevens, N.H.W. hertr. met Alef Dircks.1654 Pieter Stevens. HB36/6 weesrek. 2.4.1658.

Aut. 8.11.1647 cur. kk Bartout Daem Jans. GJ2009/234. HB33/58 162.1648: sch. en d. Hubert Jansen namens zijn kk. bij wln Ermtie Pieters, mr Gerbrant Minnes, chirurgijn St. Jp. (x Geertie Pieters), Bartout Daems, cur. v. Cornelis en Neeltie Pieters, tezamen voorkk. v.P.L. i.l. koopman St. Jp. bij wln Aeltie Cornelis t.e.z. en Neeltie Hendricks en haar 2 kk. bij P.L: en Hendrick Walings haar vader t.a.z.

Ook nog een dochter Reynu Pieters?, bij inv. P.L. een document waarbij Huybert Jans als voogd v. Ermtie Pieters het erfdeel ontvangt dat zijn ovl. vrouw  is aanbeërfd van haar broeder en zuster Reynu Pieters.

HB21 21.5.1638 P.L. kpm. St. Jp. namens Claas Willems bij Hamburg en zijn hsvr. Aechie Lenerts.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Aeltie Cornelis.

Van Pieter en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Aeltie Pieters is geboren rond 1641.

Aeltie trouwt op donderdag 8 november 1657 te St. Jacobiparochie met Siebren Lieuwes.

Bij huwelijk van Minnertsga.

2   Ermtie Pieters is geboren rond 1645.

Bij huwelijk Makkum naam: Ermpje Pytters Wijngaarden, van Makkum. Aut. 26.6.1654 ca. 7 jr.

Ermtie trouwt op donderdag 31 januari 1664 te Makkum met Seerp Heres.

Neeltie trouwt in november 1651 te St. Jacobiparochie (2) met Alef Dircks, kind van Dirck Alefs en (?)Aefke Lous. Alef, chirurgijn, wonende te Makkum en te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 12.5.1669 Neeltie Hendricks wed. mr Aleff Dircks Wijngaarden St.Jp.; id. 17.7.1671/28.7.1670 A.D. (zonder Wijng.) chirurgijn. Aut. 26.6.1654 stv. en mr. chir. Recesbk 17.10.1653 mr. Alef Dircks, chir. getr. m. Neeltie Hendicks wed. v. Pieter Lenerts.

Van Alef en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

3   Hendrick Alefs is gedoopt te Makkum.

4   Waling Alefs is gedoopt te Makkum.

V-AQ  Grietie Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-R) en Griet Pyters, is overleden in 1659.

Grietie was gehuwd (1) met Tomas Lous, zoon van Lou Aersen en Maertie Pyters. Tomas, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1658.

HB36/4 6.11.1658 inv. sth. T.L., mr timmerman en koopm. St. Jp. HB 36/97 11.4.1659: Gr.H. nog in leven, sch. en deling. Aut. 1.8.1659: kk. Maertie en Hendrick, Hendrick Walings grv. 86 jr., cur. Corn. Gerbens, oom i.d. Westhoek m/g en Alef Dircks mr. chir. Makkum, oom.; aut. 6.11.1658 id. G.H. x Harmen Jacobs, Tiepcke en Pieter Lous, omen en cur.

HB36/114v. 16.9.1659 sch. en deling: Tiepke en Pieter Lous, omen en cur. v. Maek en Riemke Tomas, wkk. v. T.L. en Gr.H. i.t. e.l. en Cornelis Gerben Corn. en Alef Dircks, chirurgijn, Makkum cur. van m/z t.e.z. en Harmen Jacobs St. Jp. laatste man van Gr.H. onlangs ovl, inz. verkoop huis en winkelwaren aan Corn. Arien Gerbens. HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. kk. Maertie en Hiemke (m.z. Riemke?), geleverd aan Cornelis Ariens en Maertie Corn. Gerbens, neef en moeie v.d. wkk. HB21 21.5.1638 Marytie Dircks, hsvr. T.K. St. Jp.

Tomas was eerder gehuwd (1) met Marijtie Dircks.

Van Tomas en Grietie zijn drie kinderen bekend:

1   Maertie Tomas is geboren 1648 of 1649, zie VI-BP.

2   Hendrick Tomas is geboren 1648 of 1649.

3   Riemke Tomas is geboren 1654 of 1655.

Grietie trouwt op donderdag 3 oktober 1658 te St. Jacobiparochie (2) met Harmen Jacobs. Harmen, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/126. Bij huwelijk met Pietje wedwnaar. Hyp.bk 1.6.1667/id. H.J. mede voor zijn kind bij wln Pietie Beerts.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Pietje Barthouts (zie VI-DE).

Van Harmen en Grietie is een kind bekend:

4   (?)Jacob Harmens.

H.J. is maar kort met Gr.H. getrouwd geweest.

(?)Jacob was gehuwd met Jouckien Annes.

V-AR   Fokeltie Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-R) en Griet Pyters, is overleden voor zaterdag 17 november 1663.

HB37/1 17.11.1663 inv. sth. F.H.  wed. Steven Dirx St. Jp., Dirckie Stevens meerderj., Waling Stevens 18 jr., Claes Arien Jacobs cur. W.S., heel korte inv., alleen roerende goederen.

Fokeltie was gehuwd met Steven Dircks, zoon van Dirck Stevens en Dieu Dircks. Steven, snijder, winkelier en lakenkoper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1607 of 1608.

Wass.bk/156. HB 36/6 weesrek. 2.4.1658. Hyp.bk 26/16.6.1648 lakenkoper (getuige). Hyp.bk 23.11.1647 (blz.18 S.) e.l. St. Jp., 8.7. 1652 is Fokeltie wed. HB21 23.12.1644 snider te St. Jp.

Van Steven en Fokeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Dieuwke Stevens.

Dieuwke trouwt op donderdag 4 februari 1666 te St. Jacobiparochie met Cornelis Ariens.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Aeltie Pieters.

2   Dirckie Stevens is geboren voor 1640.

3   Waling Stevens is geboren 1644 of 1645.

Hyp.bk 14.2.1668 snider St. Jp.

V-AS   Pieter Ariens, zoon van Arien Joris en Aeff Jans (IV-S), wonende te Harlingen en te St. Jacobiparochie.

Bnr 65, 154.  1640 St. Jp. Pieter Arien Joris buytendijck (geen opp). 1655 P.A.J. en Corn. A.J. menist elk 1/2 k.23 NwB. Hyp.bk 8.12.1636.

Huwelijk recesbk Pyter Arien Joris, beiden v. St.Ap.

Pieter trouwt op vrijdag 20 oktober 1628 te Gerecht Het Bildt met Claesie Jans Oldaens, dochter van Jan Clases en Trijntie Claes Oldaens.

Hyp.bk 19.6.1637/19.5.1636 Pieter Ariens en Claesie Jans Oudaens e.l. Harl.; hyp.bk 16.2.1650/29.11.1649 Hendrick Dircks en Cl. Jans Oudaens e.l. Harl. kopen 1/4 v.d. 44e kavel NwB. Procl.bk 15.5.1654 Cl.J.O. ( x H.D.) verk. 46 pm. in k. 43 m. hs en sch. ( de erven Arien Claesen O en erven Antie Goses Z. Schwartzenberg W.) en 14 pm in k. 41 zonder huis (secr. Wijngaarden en Hessel Reyners O, Lijsbet Corn. wed. Arien Gerbens Z, Jannichie Hendricks wed. Arien Clasen W , de vaart en zeedijk N.), koper Gerrit Keth old burgemr Harl.; id. 24 pm in k. 44 zonder huis, zelfde koper, de verkopers wonen op Het Bildt.

Claesie was later gehuwd (2) met Hendrick Dircks.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Claesie zijn drie kinderen bekend:

1   Joris Pieters Oldaen, zie VI-BQ.

2   Jan Pieters Oldaen, zie VI-BR.

3   Pieter Pieters Oldaen, zie VI-BS.

V-AT   Hendrick Philips van der Meij, zoon van Philips Jans van der Mey en Aeff Jans (IV-S), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 1 februari 1658.

Bnr 15, 63.  GJ2009/174. Procl. 27.4.1618 H.P. en G.L. verkrijgen een stede billands van Jan Jobs en Elisbeth Joris. 1574/5 is een Hendrick Philips pachter k.24 en 26 NwB. 1638 met anderen pachter k.41 NwB. 1629/30 met Lenert Hoen pachter k.46 NwB. en 1638 met Arjen Corn.Daems. 1632 pachter Fran.landen 24m.430r., 1640 buiten en binnen geen grootte, 1655 k.46 menist.Procl.bk 1.2.1658 de erven H.Ph. v.d.Mey verk. gehele k. 46 met hs en sch. aan wed. Pieter Walings, Harl.

Vlgs dagbk D.J. naam vrouw Ietje Lourens.

Hendrick was gehuwd met Geertie Lourens, dochter van Lourens N..

Van Hendrick en Geertie zijn zeven kinderen bekend:

1   Philips Hendricks van der Meij, zie VI-BT.

2   Rinse Hendricks van der Mey, zie VI-BU.

3   Jacob Hendricks van der Mey, zie VI-BV.

4   Lourens Hendricks van der Meij, zie VI-BW.

5   Dirk Hendriks van der Meij, zie VI-BX.

6   Jan Hendriks van der Meij, zie VI-BY.

7   Pieter Hendriks van der Meij, zie VI-BZ.

V-AU   Jan Philips van der Mey, zoon van Philips Jans van der Mey en Aeff Jans (IV-S), boer, wonende te Vrouwenparochie en te Holwerd.

Bnr 244. GJ2009/184 1616-1631 Vrp. Hyp.bk 10.6.1616/29.1.1616 e.l. sch. a. Adriaen Joris en Aeff Jans onze moeder en stv.

1629/30 en 1638 pachter in k.11 NwB. samen met  Corn. Lenerts en Willem Huiges (v/h Joost Mijntges); 1638 samen met Sjoerd Daams en Claes Gijsberts pachter k.13 NwB. (St. Ap.), en met Jacob Reyners en Sjoerd Daams k. 14

Jan was gehuwd met Ytie Bartouts, kind van Barthout Dircks en Griet Cornelis.

Van Ytie en Jan is een kind bekend:

1   Hendrick Jans van der Mey, zie VI-CA.

V-AV   (?)Jobye Cornelis, dochter van Cornelis Dominicus en Aeff Jans (IV-S).

(?)Jobye was gehuwd met Jacob Symens, zie IV-C.

V-AW  Filips Filips van der Mey, zoon van Philips Jans van der Mey en Aeff Jans (IV-S), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1656.

Bnr 37, 72. 1629/30 in k.7N. 26m.527r., 1635 29m.566r., 1638 samen met Waling Olpherts pachter k.32 NwB. (v/h o.a. Pyter Annes), 1640 (geen opp.).

HB 35/47 2.5.1656 inv. sterfh. Ph.Ph. v.d. Mey op Nw Bildt ten verz. v. Pieter Hendricks en Antie Philips en Machel ‘t Hoen, wed. v. F.F.de jonge en Gosse Joris cur. over Jan, Joris en Aeffie, tezamen erfgen. v. F.F. v.d.Mey de Olde ter presentie van Claes Martens, Corn. Aris Joris en Hobbe Pieters bloedverwanten. GJ2009/181 en aut. 2.5.1656 en 3.3.1658. Hyp.bk 8.7.1622/5.5.1620 e.l. St. Jp., onderpand hun stede billands met huis etc. , v/h van Pyter Annes onze vader.

Filips was gehuwd met Trijntje Pieters, dochter van Pieter Annes en Lysbet Hobbes. Trijntje is overleden voor vrijdag 28 maart 1653.

Van Filips en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Pieter Philips van der Mey, zie VI-CB.

2   Hendrik Philips van der Mey, zie VI-CC.

3   Philips Philips van der Meij, koopman, is overleden voor vrijdag 1 maart 1658.

HB aut. 1.3.1658. GJ2009/182.

Philips was gehuwd met Machel Jans ‘t Hoen, dochter van Jan Gerrijts ‘t Hoen en Geertie Harmens. Machel is geboren in 1614.

V-AX   Cornelis Ariens, zoon van Arien Joris en Aeff Jans (IV-S), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1600 of 1601, is overleden op maandag 14 april 1659. Cornelis werd hoogstens 58 jaar.

Bnr 114, 153, 154.  1655 St. Ap. nr 7 menist, 1670 C.A.Joris kk.1698 de kk. ieder 1/3 nr.6

HB36/33 11.2.1661 inv. sth. C.A., wed. Y.A. op verz. v. Gosse Joris en Jan Pieter Oldaen (koopm. Harl.)als cur. v.d. wkk., huis, sch. etc. met ontr. v. 23 mg oud gepacht billand o. St. Ap. + nw billand; obl. op Hessel Andeles, Jorwert, Sioert Andeles dd. aug. 1657 en Broer Andeles, hs op Claes Martens. Aut. 11.2.1661. Hylke Tiaerds stv.

HB36/193 15.5.1661 sch. en d. ten sth. v. Cornelis Arien Joris o. St. Ap.

Procl.bk 21.3.1659 Corn. Arien Joris c.u. kopen 1/3  v.e. halve kavel Nw Bildt o. St. Ap. a.d. westkant v.d. nieuwe weg bij Jan Pieter Plat bewoond en gebruikt, de koper zelf ten Z., gekocht v. Jan Pieter Oudaens.Procl.bk 18.3.1689 Arien en Andele Cornelis en Bente Roelofs, kpm. Harl. x Antie Corn. kopen 2½ mg. land mandelig met burgemr Pieter Oldaens in 23e k. Nw B. in huur bij Pieter Jansen Plat met huizinge, gek. v. Maartie Joris hsvr. v. Lenert Cornelis ontv.NwB.

HB37/139 12.2.1666 weesrek. door Gosse Joris St. Ap. en Jan Pieters, koopman Harlingen, Henrick Jansen en Joris Clasen naaste bloedverw., Joris Pieters Oldaens wordt genoemd. HB39/209 30.11.1671 weesrek., Hylke Tiaerds stv. HB41/135 31.5.1678 weesrek.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), data vrouw onduidelijk, ovl. na man.

Cornelis was gehuwd met Ytie Andeles, dochter van Andele N..

Bnr 100. 1698 St. Ap. nr.18, 1708 de kk. en kindskk. eigen landen. flor. 1700 21.492, 1708 de erven id.

HB50/22 28.5.1706 rek. d. Arjen Corn., huism. o. St. Ap. inz. boedel Ytie Corn, zijn moeder, hij gebruikt sinds mei 1704 de boerderij waarin Ytie is ovl.; brieven en instr.: inv. sth.dd. 11.10.1703, test. v. Hylke Tjeerds dd. 1.2.1676: legaat voor zijn naaste familie dat na de dood v. Y.A. moet worden uitgekeerd, de erfgen. worden genoemd ( 5 staken).

BAA44/208 9.9.1668 mede erfgen. v. Pier Jans, Jorwerd.

Ytie was later gehuwd (2) met Hylke Tiaerds.

Van Cornelis en Ytie zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Arjen Cornelis, zie VI-CD.

2   Arien Cornelis is geboren 1650 of 1651, zie VI-CE.

3   Andele Cornelis is geboren 1652 of 1653, zie VI-CF.

4   Antie Cornelis is geboren 1658 of 1659, zie VI-CG.

V-AY   Jan Daems, zoon van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10, 62, 70.  Hyp.bk 3.6./29.4.1647 Jan Dames te St. Jp. en Neeltie Cornelis e.l. hebben schuld. onderpand land in k.47 en 52 NwB.  1629/30 met o.a. Pyter Pyters en Frans Lenerts pachter k.47 NwB., 1638 met anderen; 1638 met anderen pachter k.52 NwB., 1640 31m.300r/ca.50m.

HB22 18.7.1670 Hendrick Joris x Hendrickie Jan Daems enigst kind en erfgen. v. Neeltie Corn. Procl.bk 29.7.1649 J.D. c.u. verk. ong. 20 m. in k. 47 met helft v. huis c.a. aan mr Corn. Kok te Hoorn.

Jan trouwt op vrijdag 22 februari 1613 te het Bildt (1) met Hendrickie Hendricks, zie V-BF.

Van Jan en Hendrickie zijn drie kinderen bekend:

1   Willem Jan Daems, zie VI-CH.

2   Hendrik Jan Daems, zie VI-CI.

3   (?)Gerrit Jan Daems.

Aut. 1.12.1652 cur. kk. Douwe Gerrits en Neeltie Phil. Scheyf.

Jan was gehuwd (2) met Neeltie Cornelis, zie V-AL.

V-AZ   Waling Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in 1667.

Bnr 10, 117, 249/250.   Vlgs aantek. Sannes getr. m. Maartje Corn.Claessen (is Maartje Walings wed. v. Corn. Clases). 1638 samen met Willem Huyghes pachter k.5 NwB. 1629/30 pachter in k.1 totaal 31 m. (v/h Hans Dircks), 1635 St. Jp.. 31m.190r., 1640 St. Ap. W.D. als huurman v. ritmr v.Haren buiten 28m.332r., 1655 St. Ap. nr. 50 en k.19 NwB.

Recesbk 2.2.1629 W.D. en M.W. e.l., annex Cornelis Daems, burger en houtkoper Harlingen, heeft land op Het Bildt (wrsch. zn v. Daem Corn.Femmes)

HB38/14  2.2.1667 inv. sth. W.D., wed. F.J.P., zn v. W.D. is Waling Walings, Jan Ariens en Gerben Jans schoonzonen v. F.J.P

Hyp.bk 9.10./.1.5.1628 W.D. en M.W. e.l. St. Jp. sch. a. Maertie Willems te Harlingen, onderpand stede billands. Hyp.bk 28.4.1635/1.5.1633/8.5.1633 e.l. kopen de bruikw. v. ± 16½ mg land Nw Bildt + aanwas resp.e bruikw. v.  ± 34 mg oud en nw billand beide met huis etc.

Hyp.bk 16.5.1636/7.5.1633 e.l. Vrp. op het Nw Bildt. Hyp.bk 11.4.1638/1.5.1633 e.l. kopen de bruikw. v. ± 16½ mg land Nw Bildt incl. huis etc. van Dirck Bartouts en Lijsbet Luyties; id. 16.4.1638/10.3.1633 e.l. verk. deze plaats + oudbildt (totaal ± 34 mg) weer aan Willem Huyges en Dijver Lourens incl. huis de Schants genaamd. Hyp.bk 22.5.1649 Waling Daems broer v.d. bijz. Corn. Daems.

Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 W.D. te St. Ap. Procl.bk 8.5.1648 W.D. en M.W. bbc op 5/6 v. k.19 groot geheel 28 m. waarvan koper en Claes Harrents n.u. elk ook 1/7 (sic!) toebehoren, met huis.

WDON85/297 26.11.1638 Waling en Corn. Daams worden als zusterlingen van moederswegen cur. v.d. kk. v. Heine Jans en Baet Jans te Holwerd, bij sch. en d. is naam moeder Maek Jans, drs o.a. Fookel en Neel

Waling trouwt op donderdag 2 juni 1622 te St. Annaparochie (1) met Marychie Walings.

Marychie was eerder gehuwd (1) met Cornelis Clases.

Van Waling en Marychie zijn twee kinderen bekend:

1   Waling Walings, zie VI-CJ.

2   Daam Walings.

Waling trouwt op donderdag 5 oktober 1656 te St. Annaparochie (2) met Frouckie Johannes Papma. Frouckie is overleden op vrijdag 17 februari 1679.

Dochter van Ds Johannes Papma te Vrp. en Eecke Piersdr. HB38/14 2.2.1667 inv. Jan Ariens en Gerben Jans schoonzonen van Frouckie. Aechie en Jannichie dan kk. uit 3e huwelijk D.S.? HB45/233 z.d. (mei 1695) Frouckien Papma wordt bestemoeder genoemd van kk v. Antie Gerbens en Arien Bartouts.

Frouckie was eerder gehuwd (1) met Dirck Stevens.

Datum is 1e procl.

V-BA   Sjoerd Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1670.

Bnr. 139. BP500/40 OBD.1635 25m.432r. 1638 pachter k.13 NwB (St. Ap.) samen met Jan Philips en Claes Gijsberts. (1629/30 Wicke Gribberts x Lyoets Sjoerds).; 1638 samen met Jan Philips en Jacob Reyners pachter k.14 NwB. 1638 koopt 25m.431r., 1640 25m./15m. beide eigen landen (OBD 2e t. O. Langh.weg), 1655 nr V. en 3/4 k.14 NwB., 1670 St. Ap. Sj.D. erven V.en nr.23 k.14.

 Hyp.bk 25.8./26.4./26.5.1686 Corn. Walings (3 kk. bij Amerens Sjoerds), Waling Walings en Hendrick Willems nom.ux. en Heert Jans (4 kk. bij Jannichie Sjoerds) en Maritie Sjoerds x Jarich Lamberts en Aagje Sjoerds (x Gerrit Hoytes Reidtsma ovl.). Procl.bk 8.5.1648 Sioerd Daems ontv. NwB en Neeltie Corn. bbc op 1 1/2 m. in k. 14 gek. v. Ede Ariens.

Sjoerd trouwt op woensdag 3 juli 1624 te St. Annaparochie (1) met Amarensie Dircks, dochter van Dirck Willems en Dirckie Jelles. Amarensie is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 juni 1627. Amarensie werd 26 jaar.

Van Sjoerd en Amarensie is een kind bekend:

1   Dirkje Sjoerds is gedoopt op donderdag 10 juli 1625 te St. Annaparochie, zie VI-CK.

Sjoerd trouwt op donderdag 13 juli 1634 te St. Annaparochie (2) met Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Clases en Marychie Walings. Neeltie is geboren 1614 of 1615.

Van Sjoerd en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

2   Amarens Sjoerds is gedoopt op donderdag 31 juli 1636 te St. Annaparochie, zie VI-CL.

3   Antie Sjoerds is gedoopt op donderdag 8 april 1638 te St. Annaparochie.

4   Jannichie Sjoerds is gedoopt op donderdag 9 januari 1642 te St. Annaparochie, zie VI-CM.

5   Aechie Sjoerds is gedoopt op donderdag 5 januari 1645 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 13 juli 1691. Aechie werd hoogstens 46 jaar.

HB23 13.7.1691.

Aechie trouwt op donderdag 25 december 1664 te Vrouwenparochie (1) met Tiaerdt Jans, zoon van Jan Dirck Jacobs en Bauck Tyaerds. Tiaerdt, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1637.

Bnr 210. Hyp.bk  12.6.1666/11.5.1666. Ged. op bel. Vrp. 26.2.1665. HB36/273 20.6.1663 rek. en liq., Claes Lenerts gewezen cur. Hyp.bk 11.5.1666 e.l. Vrp.

Hyp.bk 27.2.1671/15.12.1669 T.J. en A.S.Daems e.l. Vrp. Procl.bk 18.12.1671 T.J. c.u.kopen van Daem, Arien en Antie Beerts en Aert Stevens c.u. sate oud Munke billand gr. 24 m. m. hs en sch., de oude dijk N. Jongestall O., v. Wijngaarden Z. en de Ried W. (S. Vrp. nr. 9). Procl.bk 20.12.1680 e.l. kopen 1/4 v. 50 m. oud en nieuw billand o. St. Ap. met gedeelte huizinge etc. v. Jarich Lamberts en Maartje Sjoerds.

Aechie trouwt op zondag 15 augustus 1683 (2) met Gerryt Hoites Reitsma. Gerryt, boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor woensdag 23 juni 1717.

Bnr 210. 1708 Vrp. eigenr en gebr. nr.XII, 1718 de erven. Flor. 1700/08 23.479.1708 id.

Familienaam Reitsma, van Berlikum. Hyp.bk 16.6.1718/27.11.1717 S.S. wed. te OBZ mede voor haar kk Claaske, Sybrandus en Hoyte G., zijn sch. a. Antie H. Reitsma wed. Egbert Harmens, koopm. Lwd, doch nu te Harl. Procl.bk 12.7.1686 verk. k.14 gr. 25 m. aan W. v. Haren.(kwam v. Aechie Sioerds). GJ2016/105.

LWL33/157 Claas Hoytes Reijdsma vs Marten Siucks te Wirdum 5.10.1700.

Gerryt was later gehuwd (2) met Sytske Sybrens.

6   Marichie Sjoerds is gedoopt op donderdag 3 oktober 1647 te St. Annaparochie, zie VI-CN.

7   Cornelis Sjoerds is gedoopt op donderdag 10 november 1650 te St. Annaparochie.

8   Dircktie Sjoerds is gedoopt op zondag 6 april 1653 te St. Annaparochie.

9   Antie Sjoerds is gedoopt op donderdag 6 januari 1656 te St. Annaparochie.

V-BB   Aechie Daam Jans, dochter van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts.

Aechie trouwt in 1633 met Claes Harrents, zie V-AD.

V-BC   Barthout Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 december 1604 aldaar, is overleden voor vrijdag 22 juli 1661. Barthout werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 210. BP500/51 1640 Vrp. 23m.200r., 1655 Vrp. nr XII, 1670 id de erven.

 Aut. 8.11.1647 cur. kk. Pieter Lenards en Aelke Cornelis. Aut. 17.7.1663 cur. Waling Daems DG en Hendrick Ariens DG, ooms.

Hyp.bk 24.12./14.12.1646 B.D. en Tettie …..Claesdr e.l. koopluiden St. Ap. kopen huis, schuur en mouterie ald. thans bij de executeur Fedde Hebbes gebruikt. Recesbk. 22.7.1661 de wed. Procl.bk 18.12.1671 4 kk. verk. boerderij oud monn.bildt gr. 24 m.aan Tiaerdt Jans

Barthout trouwt op maandag 27 februari 1634 te Gerecht Het Bildt met Tettie Ariens, dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks.

HB36/54v. 17.7.1663 inv. sth. T.A., wed. B.D., koopman St. Ap.; land o.a. Muncke Billand en 24 mg eigen oud billand  en huis St. Ap.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Barthout en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1   Daem Barthouts is gedoopt op donderdag 12 januari 1634 te St. Annaparochie, zie VI-CO.

2   Neeltie Barthouts is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te St. Annaparochiie, zie VI-CP.

3   Jannichie Barthouts is gedoopt op donderdag 15 april 1638 te St. Annaparochie.

4   Aegie Barthouts is geboren rond 1640, zie VI-CQ.

5   Jannichie Barthouts is geboren rond 1644, zie VI-CR.

6   Arien Barthouts is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, zie VI-CS.

7   Dircktie Barthouts is gedoopt op zondag 25 december 1650 te St. Annaparochie, zie VI-CT.

8   Antie Barthouts is gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie, zie VI-CU.

V-BD   Cornelis Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie.

Bnr 45. GJ 2009/238., bijzitter 1632 pachter Fran.landen 22m.61r. 1635 67m.185r (incl. Fr.land), 1640 67m., 1655 VI (Fr.) en nr 7.

Hyp.bk 8.7.1633/29.4.1629 (s.v.) en 21.5.1636 C.D. en Antie Reymers e.l., St.Jp. Hyp.bk 14.2.1638/5.5.1637 C.D. ass. gerecht HB en Antie Reymers e.l. St. Jp. Recesbk 20.5.1644 subst. grietman.

Cornelis trouwt in 1625 (1) met Antie Reymers, dochter van Riemers.

Bij huwelijk Anke Remers v. Vrp. Recesbk 29.4.1639 Antie Reymers wed. Jan Gerbens, nu x Corn. Daems ass. HB21 19.11.1638 Antie Reymers x Corn. Daems bijz. als moeder v. kk. bij Jan Gerbens vs Feyke, Cornelis en Lyuwe Gerbens te St. Jp. als omen van wln broeders weeskk.

Antie was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Jan Gerbens.

Van Cornelis en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Riemer Cornelis, zie VI-CV.

2   Feyckie Cornelis, zie VI-CW.

3   (?)Daem Cornelis.

HB38/20.11.1667 cur. Riemer Cornelis en Grietie Gerrits.

Cornelis trouwt op donderdag 16 maart 1651 te St. Jacobiparochie (2) met Aechie Cornelis, dochter van (?)Cornelis Gerbrands en Tryn Dircks. Aechie is overleden op donderdag 3 oktober 1652.

Van Minnertsga

Aechie was eerder gehuwd (1) met Dirck Riencks Hania.

Cornelis trouwt op donderdag 17 mei 1663 te Minnertsga (3) met Tyal Crelis.

Datum is 3e procl.

V-BE   Maet Daam Jans, dochter van Daem Jans (IV-T) en Dirkje Barthouts, is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie.

GJ2009/240.

Maet was gehuwd met Cornelis Thonis, zoon van Thonis Gerbrants en Ariaentie Cornelis Isselmonde. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 44. 1640 St. Jp. 23m.300r.

Hyp.bk 7.6.1636 (blz.195 S.). Hyp.bk 6.5./28.4.1644 e.l. St. Jp. sch. a. Willem Bartouts en Rinske Aebes e.l. Aut. 4.3.1645 inz. test. grm Dirckie Daem Jans, cur. Waling en Siurd Daems.

De kk. Daem, Geertie en Maertie allen ged. 25.9.1642 te St. Annaparochie.

HB21 20.7.1646 Corn.Jans Munnikhuis contra Corn. Tonis d’ boer. HB21 12.10.1646 Corn. Tonis mede namens broers en zusters, als erven v. Ariaentie Corn. wed. v. Tonis Gerbens contra Sibrant Agges Brunia (gaat over koop 24m. 32r. land NwB in k.39.).

Van Cornelis en Maet zijn vier kinderen bekend:

1   Tonis Cornelis, bakker, wonende te Hoorn, is geboren 1634 of 1635.

HB47/42v. 21.6.1699 weesrek. kk. Claas Willems en Maertie Corn.: T.C., bakker te Hoorn betaalt huur.

2   Daem Cornelis, bakker, wonende te Hoorn, is geboren 1636 of 1637.

Aut. 9.8.1682 als oom te Hoorn cur. kk. Claas Willems en Maartie Corn.

3   Geertie Cornelis is geboren rond 1640, zie VI-CX.

4   Maertie Cornelis is geboren rond 1642, is overleden voor maandag 17 augustus 1682. Maertie werd hoogstens 40 jaar.

Maertie trouwt op donderdag 28 juni 1663 te Vrouwenparochie met Claes Willems, zoon van Willem Dirck Willems en Neeltie Aerts. Claes, gortmaker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 februari 1691.

Wass.bk 158. Aut.  9.8.1682 en 9.2.1691 cur. kk. Daam Corn, oom te Hoorn , Arien Clasen huism. Vrp. neef en Steven Melis St. Jp. neef. HB43/167v. 17.8.1682 sch. en d. Daam Corn. bakker te Hoorn cur. 3 kk., Cl.W. nu x Sibbeltie Pieters. HB47/42v. 21.6.1699 rek. d. Steven Melis; id. rek. d. Arjen Claas Aarts te Vrp. inz. Maat, Aafje en Dirkje Clases, Harmen Jansen hoort de rek. af.

Claes was later gehuwd (2) met Sibbeltie Pieters.

V-BF   Hendrickie Hendricks, dochter van Hendrick Reyners en Ariaen Jans (IV-U), is overleden na 1647.

Hendrickie trouwt op vrijdag 22 februari 1613 te het Bildt met Jan Daems, zie V-AY.

V-BG   Trijntje Hendrick Reyners, dochter van Hendrick Reyners en Ariaen Jans (IV-U), is geboren in 1592, is overleden op zaterdag 7 augustus 1621. Trijntje werd 29 jaar.

Zerk St. Jp. Aut. 18.4.1610 cur. Arien Joris en Willem Claes v+m/g.

Trijntje was gehuwd met Willem Claes, zoon van Claes Stevens (de Olde) en (?)Neeltie Gijsberts. Willem, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1583, is overleden op zaterdag 8 april 1628 aldaar. Willem werd 45 jaar.

Bnr 104, 153, 154.   Zerk St. Jp. Wassenaarbk bl. 148. Zerk St. Jp.1629/30 in k.9N. 1m.187r., in 1638 gek. d. erven, evenals perceel v. Corn. Claes (23m.467r.); 1629/30 in k.14N. 10m.346r. , in 1638 gek., evenals perceel v. Corn. Claes 10m.346r., 1629/30 met Arien Dircks elk voor de helft pachter k. 22 NwB. (v/h Frans Jans v.d. Mey). Nog in 1629/30 en 1638 Willem en Cornelis Claasen pachter k.24 NwB., 1635 Willem en Corn. Cl. St. Ap. 23m.469r.

 Aut. 20.6.1627 en 29.5.1628; Jacob Symens grv., Dirck Claes, oom, Aert en Gijsbert Claes ooms en DG., Jan Daems beh.oom.

 Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 101.1.4.

Willem was later gehuwd (2) met Ariaentie Jacob Symens (zie V-E).

Van Willem en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1   Neeltje Willems, zie VI-CY.

2   Hendrick Willems, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 september 1654.

Bnr 104 ?, 153.  1640 8m./3m. (k.24).

Aut. 21.9.1654 inz. nalatenschap.

3   Claas Willems is geboren rond 1612, zie VI-CZ.

4   Ariaentie Willems is geboren rond 1614, zie VI-DA.

V-BH   Gerben Walings, zoon van Waling Jans (IV-V) en (?)N. Feddes, koopman en schoenmaker, wonende te St. Annaparochie.

Kinderen zie GJ 2009/244/5. HB34/58 6.1.1653 inv. sth. G.W. i.l. burger en koopman St. Ap. ten verz. v. Jan en Daem Gerbens, Sioerd Daems assisteert; geen onr.goed. Aut. 18.1.1630 Gerben en Hendrick Walings ooms van kk. v. Feike Takes en Bauck Baltis. Hyp.bk 10.1.1634 G.W. schoenm. en koopman en A:L. e.l. St. Ap. Recesbk 19.6.1647 comaniholder te St. Ap.

Gerben trouwt op vrijdag 24 februari 1617 te het Bildt (1) met Antie Sioerds.

Van St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerben en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1   Sioert Gerbens is gedoopt op donderdag 11 juli 1624 te St. Annaparochie.

Met broers Waling en Fedde op zelfde datum gedoopt.

2   Waling Gerben is gedoopt op donderdag 11 juli 1624 te St. Annaparochie.

3   Fedde Gerbens is gedoopt op donderdag 11 juli 1624 te St. Annaparochie.

4   Jan Gerbens is gedoopt op donderdag 13 maart 1625 te St. Annaparochie.

LWL94 f.74v. 1651 Jan Gerbens aen bildijck inz. koop koe.

5   Daem Gerbens is gedoopt op donderdag 22 maart 1629 te St. Annaparochie.

Gerben trouwt op donderdag 18 augustus 1633 te St. Annaparochie (2) met Aeltie Lenerts, dochter van Lenert N..

GJ 2009/172

Van Gerben en Aeltie zijn zes kinderen bekend:

6   Lenert Gerbens is gedoopt op donderdag 17 augustus 1634 te St. Annaparochie.

7   Lenert Gerbens, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op donderdag 13 december 1635 te St. Annaparochie.

HB111 Ger. HB 13.7.1674 Corn. Ysbrands, St. Jp. contra Lenert Gerbens, St. Jp.

8   Antie Gerbens is gedoopt op donderdag 3 september 1637 te St. Annaparochie.

9   Fedde Gerbens is gedoopt op donderdag 14 oktober 1638 te St. Annaparochie.

10 Antie Gerbens is gedoopt op donderdag 16 mei 1641 te St. Annaparochie.

11 Pytter Gerbens is gedoopt op donderdag 19 maart 1643 te St. Annaparochie.

V-BI    (?)Berber Walings, dochter van Waling Jans (IV-V) en Ancke Peters.

Gedoopt op bel. St. Ap. 29.1.1615 Berber dr. v. Waling Jans. Vermoedelijk 2e x Vrp. 1e procl. 14.9.1642 Gerben Jansen beiden v. OBZ.

(?)Berber was gehuwd met Lammert Harrents, zoon van Harrent N.. Lammert, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 11.5.1612 cur. van Harrent Pyrs zn v. Pyr Jobs.  HB43/47v. 6.12.1681 Waling Walings, St. Ap. als vader en vrst. v. zn bij Antie Lamberts en Aesge Corn. x. Maartie Harrents ook voor Lambert en Antie Harrents kk. v. Harrent Lamberts bij Aat Jans tezamen erfgen. v. Berber Walings, moeder en bestemoeder.

Doop Antie te St. Ap., maar geb. te OBZ.

Van Lammert en (?)Berber zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Lammerts, zie VI-DB.

2   Harrent Lammerts, zie VI-DC.

V-BJ    (?) Barthout Claes, zoon van Claes Barthouts en Aeffien Heeres (IV-Y), wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 9 mei 1614.

Bnr 43. Wass.bk/125; B.C. en J.J. hebben twee dochters Marichie. Hyp.bk juli1612/30.5.1612 e.l. te St. Jp. Hyp.bk 8.7.1622/28.5.1621. 1629/30 in k.7S 49m.214r., 1635 id. 1629/30 en 1638 met Gerrit Bartouts en Berent Eskes pachter k.40 NwB (1566/7 Jasper Jans wed.), 1655 Jannichie Jacob Stevens erven k. 40, Claes Ariens gebr. NB namen pachters komen voor ook na ovl., maar er is nog een Barthout Claes. Recesbk 25.9.1615 Jannichie Jacobs wed. B.Cl. Recesbk 24.6.1594 Waling en Claes Heres cur. Barthout Claesz.; id. 9.5.1614 J.J. wed. B.Cl.

Procl.bk 28.2.1659 de erven v. Jannichie Jacob Stevens verk. 19m.82r in k.38 en ong. 28 m. m. hs en sch. in k.39 en 40, in huur bij Claes Arien Clases, aan Tjepke Harmens te Lwd.

Barthout was gehuwd met Jannichie Jacobs, dochter van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff.

Bnr 67. HB34/72v. 25.5.1653 inv. sth. J.J., wed. Beert Clasen op aangeven v.d. erven t.w. Claes Beerts, Aeffie Beerts kk. allen voljarig, Maertie Beerts dochter, Willemtie Beerts kk. gest. met Wibren Piters cur., Maertie Beerts gest. m. Beernt Jacobs haar cur.

Van Barthout en Jannichie zijn zeven kinderen bekend:

1   Marichie Barthouts, zie VI-DD.

2   Pietje Barthouts, zie VI-DE.

3   Aefke Barthouts, zie VI-DF.

4   Marichie Barthouts, zie VI-DG.

5   Willemtie Barthouts, zie VI-DH.

6   Heyltie Barthouts, zie VI-DI.

7   Claes Barthouts is geboren rond 1610, zie VI-DJ.

V-BK   (?) Waling Olpherts, kind van Olphert Heeres (IV-Z), boer en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 augustus 1646.

Bnr 36. Koopt in 1638 land v.d. Staten dat zijn vader eerder pachtte ( 19m.487r.).1638 samen met Phil.Philips pachter k.32 NwB., 1640 19m.

HB33/7v. 13.8.1646 inv. bij Trijntje Arien Symens wed. W.O., nu x Pieter Phil.v.d.Mey in presentie v. Ludger Hendricks de wed. v.d. assessor O.H. als bestemoeder, Jacob Olpherts, oom en Symen Ariens aanbeh. oom.; HB33/21 8.7.1649 sch. en d. GJ2009/226. Aut. 17.1.1653. HB39/54 25.3.1670 weesrek. inz. goederen grm Lutger Olphert Heres en oom Arien Olpherts. HB21 15.6.1635 koopman St. Jp. HB22 7.7.1656 de erven worden genoemd.

Waling trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt met Trijntje Ariens (Slim), zie V-P.

V-BL   (?) Neeltie Olpherts, dochter van Olphert Heeres (IV-Z), is overleden in 1634.

1638 de erven v. N.O. met Steven Corn. en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB.

Neeltie was gehuwd met Cornelis Symens, zie IV-D.

V-BM  (?) Heere Olpherts, zoon van Olphert Heeres (IV-Z), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1663.

Bnr 18. 1638 pachter in k.30 NwB. 1638 samen met Jan Symens pachter k.44 NwB. 1632 pachter Fran. landen 21m.141r. (van Corn.Simens landen) en 4m.450r. (van Jan Jobs landen), 1635 28m.489r. (incl. Fr.land), 1640 25m./ca.6m., 1655 IX (Fr.).1632/3 k.3N.2m.288r.

Aut. 26.1.1664 cur. Waling Cornelis oom. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664: Antie Aerts heef 5 onm. kk. bij H.O., Waling Cornelis (oom) is cur. over de 2 jongste kk. uit 1e huwelijk; A.A. en kk. (allen genoemd) verk. 6 mg land aan Gose Feddrix en Lubbrichie Berents e.l. Nw Bildt

HB37/1v. 26.1.1664 inv. bij Antie Aerts, wed. v. H.O. o. St. Jp ± 6 weken geleden ovl. + namen kk., Symen Aerts cur. kk. 2e huwelijk. HB37/28v. 30.1.1664 sch. en d., totaal 12 kk., Symen Aerts broeder v. Antie A. en Symen Ariens en Jacob Olferts omen. HB38/30 20.8.1667 weesrek., id. HB40/99v. 30.1.1675.

Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 H.O. vrijgezel te St. Jp. leent 1000 cg aan Theunis Gerbrands en Ariaen Corn.dr. HB41/229 18.12.1678 rek. d. Olfert Heres cur. 5 jongste kk. v. H.O. en A.A., Simon Clases stiefv. HB43/38 z.d. (1681) rek. door Olphert Heres.

Heere trouwt voor 1651 (1) met Neeltje Gerrits, zie V-I.

Heere trouwt in 1651 (2) met Antie Aerts, zie V-N.

V-BN   (?) Aechie Olpherts, dochter van Olphert Heeres (IV-Z).

Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen. Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.

Aechie trouwt voor 1611 (1) met Fem Cornelis, zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 mei 1626.

Bnr 212. 1629/30 in k.28N. 24m.441r., 1635 id. , 1640 erven Fem Corn. 24m.200r.

Hyp.bk 24.5.1619/21.5.1618 e.l. Vrp. Aut. 8.5.1626 cur. Daem Corn.Femmes en Pyter Olpherts ooms, grv. Corn.Femmes. Aut. 15.4.1633 cur. Arien Corn. Gelder zwager v. Corn.Femmes.

Van Fem en Aechie zijn vijf kinderen bekend:

1   (?)Arien Femmes, zie VI-DK.

2   Sibbel Femmes is geboren 1611 of 1612, zie VI-DL.

3   Maek Femmes is geboren 1613 of 1614, zie VI-DM.

4   Cornelis Femmes is geboren 1615 of 1616.

5   Olphert Femmes is geboren 1619 of 1620, zie VI-DN.

Aechie trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (2) met Symen Ariens (Slim), zie V-O.

V-BO  (?) Pyter Walings, kind van Waling Heeres (IV-AA) en (?)Anna Pyters, is geboren rond 1590, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 10 juli 1615. Pyter werd hoogstens 25 jaar.

Aut. 10.7.1615 P.W. ovl. , Antie Pyters, grm. nu x Gijsbert Claes, grv. Waling Pyters (m.z. Heres), cur. Corn. Claes. Aut. 6.7.1618 P.W.Heres ovl., M.P. te Hoorn NH, grv. Waling Heres, Tzaling Lyuwes, zwager v. M.P., Sibr. Augustini, Minnertsga, cur. P.P. de Jonge, susterling van P.P. (aannemende dat susterling “neef” betekent, wil dit zeggen dat de moeder van P.W. een zr is van de vader van P.P. de Jonge.

Hyp.bk 8.1.1638/14.5.1626 P.P. de Jonge cur. v. Pieter Walings en May Poulis, thans in Holland wonende (betr. de kk.?!)

Pyter was gehuwd met Marichie Pouwels, dochter van Pouwel N..

Aut. 6.7.1618 te Hoorn N.H. Aut. 21.1.1618, Pieter Pietrs de Jonge req.,  Antie Pieters grm. v. req., cur. P.P. de Groote, vader v. P.P. de Jonge inz. grm./g.

Van Pyter en Marichie is een kind bekend:

1   Pyter Pyters is geboren 1610 of 1611.

Aut. 6.7.1618: Pieter Pieters de Jonge susterling van deze P.P., Waling Heres grootv.; aut. 21.1.1618 P.P. de jonge req. en Antie Pyters grootm. P.P. (de Groote) vader van P.P. de jonge.

HB21 22.6.1640 P.P.W. te Hoorn in Holland vs. Jan Symens en Hylck Jacobs, St. Jp.; id 23.3.1642 P.P. Geus te Alkmaar heeft obigatie op Wopke Pouwels, P.P. de Jonge was zijn cur.

V-BP   (?) Daniël Walings, dochter van Waling Heeres (IV-AA) en (?)Anna Pyters, is geboren in 1596.

Daniël trouwt in maart 1616 te Vrouwenparochie met Claes Cornelis Lenerts, zoon van Cornelis Lenerts en Dyu Claesdr. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 23 januari 1654.

Bnr 121. Cl.C.L. 1647/8 in k.13 1m.411r. 1632/3 in k.16S. ruim 14 m.en 17S.5m. totaal ± 21m. (1629/30 Jan Pyters Collum), 1635 St. Ap. 2m., 1640 Cl.C.L. 27m.

Recesbk 23.1.1654 de erven v. Cl. Corn. Lenerts. Recesbk 21.1.1656: Corn. en Waling Claes en Jacob Pieters als voogd v. Dieuke Claesdr, kk. en erfgen. v. Claes Corn.Lenerts, Lijsbet Claesdr, hvr. v. d. assessor Corn. Feickens.

Hyp.bk7.12.1618 Cl.C. en Daniel Waling Heresdr e.l.,St. Jp. 1644 Claes Corn. Lenerts, St. Ap.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 95.13.-.

Datum is 1e procl.

Van Claes en Daniël zijn vijf kinderen bekend:

1   Waling Clases, zie VI-DO.

2   Dieuke Clases, zie VI-DP.

3   Lijsbet Claeses.

Lijsbet trouwt op donderdag 14 oktober 1655 te Vrouwenparochie met Cornelis Feyckes, zoon van (?)Feycke Feyckes en Auckie Cornelis Pyrs. Cornelis, boer en schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 6 oktober 1667.

Bnr 218. 1655 nr 14,

Assessor, volmacht, subst.grietman, collecteur bestiaal. Zie GJb 1975/29. Hyp.bk 1.3.1651/21.11.1636 executeur HB verk. land a. Doen Sydsz. en Grietie Lourens.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Thoenke Wijgers.

4   (?)Jacob Clases.

Aut. 3.3.1646 zwager van Neeltie Dirck Boyens, maar wordt niet genoemd in recesbk als erfgen. v. Cl. C.:L:

5   Cornelis Clases is geboren rond 1620, zie VI-DQ.

V-BQ   (?) Here Clases, zoon van Claes Heeres (IV-AB) en Tryn Dirck Gabbes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

De kk. uit dit gezin krijgen legaten van Hendrick en Machteld Folckerts ‘t Hoen. 1638 pachter in k.30 NwB met o.a. Heere Olpherts.

Genoemd in dagbk D.J. Recesbk 14.12.1646 bakker.

Here trouwt op donderdag 1 juni 1628 te St. Annaparochie met Grytie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens en Reinouw Pieter Stans. Grytie is geboren 1594 of 1595.

Van Here en Grytie zijn drie kinderen bekend:

1   Neeltie Heres.

Neeltie trouwt op donderdag 21 december 1662 te St. Jacobiparochie met Dirck Idses, zoon van Ids N.. Dirck, schipper, wonende te Makkum, is overleden voor zondag 21 april 1686.

Hyp.bk 30.4/21.4.1686 N.H. wed. D.I. schipper te Makkum en haar zn Ids Dircks verk. land op Nw Bildt haar aanbeërfd van haar wln ouders; get. Claas Walings cousijn v. N.H.

2   Trijntie Heres, zie VI-DR.

3   Claes Heres, zie VI-DS.

V-BR   (?) Jancke Clases, dochter van Claes Heeres (IV-AB) en Tryn Dirck Gabbes.

Aut. HvF.29.6.1627: Jannichie Clases, moeder van Jan Jansz. in ‘t 11e jr bij Jan Ariens Iselmonde, haar voorgaande man contra Jan Huyberts de jonge als tutor. Jancke later x Jan Huyberts?

Jancke was gehuwd (1) met Jan Huyberts de Jonge ook genaamd de Jonge, zoon van (?)Huijbert Jans. Jan, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 26. 1629/30 in k.3S 1m.74r en 8m.518r.Aut. 31.12.1619 N.C. ovl., Cornelis Cors grootv., Teunis Cornelis oom.cur. kk. Hyp.bk ja.1614/14.3.1613 e.l. St. Jp., hyp.bk 1625 en 1637/1633 oom en cur. v. weesk. v. Job Huyberts. Aut. 18.10.1624 en 25.1.1625. 1629/30 in k.3S 10m.

Hyp.bk jan.1614/14.3.1613 J.H. de Jonge en N.C. e.l. St. Jp. kopen de bruikma v. ca. 9 mg billand met huis te St.Jp. van Neeltie Damas, wed. Fonger Jelgers, Sybrant Jans en Marten Claes O., Pybe Pieters Z., Douwe Meijes Nijenhuis W, de weg N.

Aut. H.v.Fr. 29.6.1627 tutor van kind van J.Cl. en Jan Ariens Isselmonde, niet vermeld als stiefvader! Aut. 18.10.1624 J.H. de J. stiefv. Jan Jans en cur. inz. v+grv/g. met grm. en ooms.

Jan was eerder gehuwd (1) met Neeltie Cornelis.

Jancke was gehuwd (2) met Jan Ariens Isselmonde, zie V-BU.

Van Jan en Jancke is een kind bekend:

1   Jan Jans Isselmonde is geboren 1616 of 1617, zie VI-DT.

V-BS    (?) (?)Waling Clases, zoon van Claes Heeres (IV-AB) en Tryn Dirck Gabbes, smid, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.12.1642 cur. kk. Gerrit Ariens ‘t Hoen.

(?)Waling trouwt op donderdag 6 maart 1631 te St. Annaparochie met Rins Gerrits, dochter van Gerrit Foppes en Tied Gerbens. Rins is overleden voor maandag 22 december 1642.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van (?)Waling en Rins zijn twee kinderen bekend:

1   Claes Walings is geboren 1631 of 1632, zie VI-DU.

2   Tiedke Walings is geboren 1637 of 1638.

V-BT   (?) Hendrick Ariens Isselmonde, kind van Arien Jans Isselmonde en (?)Rieme Heredr (IV-AC), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 juni 1639.

Bnr 73. DG. Koopt in 1638 samen met Willem Dirck Ariens land van de Staten v. Frl. 1640 St. Jp. Aefke H.A. wed. buiten 18m.433r.

Aut. 7.3.1624 naam vermeld als Issel.; cur. Pyter en Lenert Corn. Cuyck ooms inz. m/g. Aut. 10.6.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.

HB 32/110: weesrek. 5.12.1645: Aeffke Keympes, wed. Hendrick A.Isselmonde, geads. met haar 2 stiefzonen; Hendrick was cur. over zn v. wln broeder bij Jannichie Claes. Hyp.bk 16.6/31.5.1626 H.A.I. en A.K. e.l. op ‘t Nw Bildt o. St.Jp. sch. a. Olphert Heeres ass. en Lutgardt Hendricks e.l. St. Jp., borg mr Hero Isselmonde, broer.

Hyp.bk HB 2.6./14.5.1651 weduwe Aef Kempedr. te Belkum. Procl.bk 17.1.1648 Aef Keympes wed. Hendrick Ariens koopt 3 m. in k. 31 o. St. Jp. van Jan Hendricks Ysselmonde, Willem Dircks O en koperse Z. en N. Id. 5.11.1649 A.K. wed. H.A. Ysselmonde verk. 12m.433.r. in k. 31 m. huis etc. aan Gerryt Keth, burgemr. Harl.

Hendrick was gehuwd (1) met Aef Keympes, kind van Keympe Joostes en Neeltie Willems.

9.6.1651  te Berlikum als weduwe van Hendrick Ariens Isselmonde (hyp.bk HB).

 HB 32/110: A.K. wed. H.A.I, geads. met 2 stiefzoons, inz. weesrek. dd 5.12.1645.

Van Aef en Hendrick zijn vier kinderen bekend:

1   Arien Hendricks Isselmonde is geboren 1623 of 1624.

2   Joost Hendricks Isselmonde is geboren 1628 of 1629.

3   Hendrick Hendricks Isselmonde is geboren 1632 of 1633.

4   Neeltie Hendricks Isselmonde is geboren 1635 of 1636.

Hendrick was gehuwd (2) met (?)Marythie Cornelis Cuyck, dochter van Cornelis Pieters Cuyck. (?)Marythie is overleden voor donderdag 7 maart 1624.

Van Hendrick en (?)Marythie zijn twee kinderen bekend:

5   Cornelis Hendricks Isselmonde, winkelier, wonende te St. Annaparochie en te Harlingen, is geboren 1615 of 1616.

Hyp.bk 11.3.1644 e.l. St. Ap. inz. wandelkoop. Hyp.bk 4.8.1647/4.1.1643 e.l. te Harlingen verk. a. J.H.I  en A.C. e.l. St. Jp., broeder en snaer 1½ mg nw billand 32e kavel.

Recesbk 22.9.1645 winkelier. HB21 12.2.1644 koopman St. Ap.

Cornelis was gehuwd met Trijntie Lenerts.

6   Jan Hendricks Isselmonde is geboren 1618 of 1619, zie VI-DV.

V-BU   (?) Jan Ariens Isselmonde, zoon van Arien Jans Isselmonde en (?)Rieme Heredr (IV-AC), is overleden in 1617.

Recesbk 25.6.1627: wln J.A.I x Janckie Claessen (kind Jan), hebben land op Nw Bildt, waarvan Willem Dirck Arjens 11 mg koopt.; Hendrick Ariens is broer, stiefvader wk. Jan Huyberts de Jonge.  Aut.  2.5.1631 en 16.5.1631 cur. Dirck Jan Claes en Hendrick Ariens Isselmonde DG ooms. Dagbk D.J.: Jancke is halfzr. v. D.J., J.A. ovl. 1617.

Jan was gehuwd met Jancke Clases, zie V-BR.

V-BV   (?) Hero Arjens Isselmonde, zoon van Arien Jans Isselmonde en (?)Rieme Heredr (IV-AC), procureur, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 5 december 1645.

Procureur-postulant voor het Gerecht.  1635 17m.69r. HB34/32 inv. sth. 9.2.1652. Aut. 10.6.1639 als oom cur. kk. Hendrick Ariens Isselmonde.

Hyp.bk de/9.10.1612 H.A.I en L.J. e.l. ST. JP. sch. a. Daniel Jacobs burger en koopman Franeker. Hyp.bk. 31.5.1613/19.6.1610 H.A. van Ysselmonde, borg Arijen Jans van Y. zijn vader te St. Jp. Hyp.bk 8.4.1623 (blz.134 S.) H.A.I. en Gr. J.H. e.l. St. Jp.

Hero was gehuwd (1) met Lijntie Jacobs. Lijntie is overleden voor zondag 4 oktober 1620.

Aut. 4.10.1620 cur. Abram Lourens behuwd oom OBD.

Van Hero en Lijntie zijn drie kinderen bekend:

1   Jacob Heres Isselmonde.

2   Ebel Heres Isselmonde.

Ebel was gehuwd met Sijtse Dircks. Sijtse, wonende te Hollum.

Hyp.bk 4.2.1648/25.11.1647 (s.v.) S.D. en E.H. e.l. eertijds op het Bildt nu te Hollum (Am.)

3   Hil Heres Isselmonde, zie VI-DW.

Hero was gehuwd (2) met Griet Jan Heyns, dochter van Jan Heins en Pietie Pieters. Griet is geboren 1594 of 1595.

Grafschr HB/29. Aut. 12.8.1618.

Van Hero en Griet zijn twee kinderen bekend:

4   Hil Heres Isselmonde.

Hil was gehuwd met Tierck Jelles.

Executeur Baardeeradeel. BAA88/229 16.6.1655/18.5.1650 e.l. sch. a. H.A.Y en G.J.H, ouders.

5   Piet Heres Isselmonde, zie VI-DX.

Generatie VI

VI-A      Pieter Feikes, zoon van Feike Jobs (V-A) en Tettie Pieters, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1655 of 1656.

Aut. 20.7.1716 als oom cur. over k. v. Hoyte isbrands en Trijntje W.v.Buren. Hyp.bk 10.9.1720/21.7.1716 P.F. mr timmerman en Sijke Jans e.l. St. Jp.

HB45/144 16.1.1695 sch. en d. W.W.v. Buren als bestevader v. Tettie en Feike Pieters kk. v. M.W. bij P.F. t.e.z. en P.F. nu x Sijke Jans t.a.z.

Pieter was gehuwd (1) met Sijke Jans.

Pieter trouwt op donderdag 25 januari 1680 te St. Jacobiparochie (2) met (?)Amerens Clases, dochter van Claes Walings (VI-DU) en Tettie Boyens (VI-BE).

Beiden v. St. Jp., hij timmermansgezel.

Pieter trouwt op donderdag 2 april 1682 te St. Jacobiparochie (3) met Trijntie Lous, dochter van Louw Jacobs en N Harrents. Trijntie is overleden voor zondag 26 maart 1684.

Niet duidelijk wie de ouders zijn. Aangezien Pieter Feikes samen met Tjalle Arjens te Harl. cur. is over de kk. v. Sybe Andries en Antie Lous, zou ze eveneens een dr kunnen zijn van Lou Lammerts en Sytske Watses Heringa, maar ze wordt niet vermeld in het Heringaboek.

NB Pieter Feickes en Sybe Andrys waren halfbroers, dus dat kan ook reden voor cur.schap zijn!

HB43/308 26.3.1684 inv. sth. Tr. L., naaste bloedverw. Grietje Sybrants wed. Dirck Feddes en Jacob Lous, broer. HB43/337v. 5.5.1684 sch. en d. na overlijden Tr. L., hierin vermeld dat Tr. L. via haar vader Louw Jacobs ontvangen heeft uit de boedel van Dirck Pieters 450 cg.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Sijbren Dirks.

Trijntie was eerder gehuwd (2) met Jan Dircks.

Hij mr timmerman en wednr.

Pieter trouwt op donderdag 24 augustus 1684 te St. Jacobiparochie (4) met Maartje Willems van Buren., kind van Willem Willems van Buren. en Bauckie Eernstes.

Van Maartje en Pieter zijn twee kinderen bekend:

1   Feike Pieters, zie VII-A.

2   Tetje Pieters, zie VII-B.

VI-B       Trijntje Feikes, dochter van Feike Jobs (V-A) en Tettie Pieters, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor dinsdag 15 januari 1732. Trijntje werd hoogstens 75 jaar.

Bnr 7, 46, 101.   1708/18 St. Jp. nr. 3, 27  en 35. 1728 St. Jp. nr.27 en 35.

HB56/159 13.5.1723 inv. t.h.v. Trijntie Feickes, laatst wed. v. Reinder Clasen inz. smidsgereedschap met erven v. Hendrik Willems, Trijntje neemt over tegen taxatiewaarde. HB58/358 inv. stn. Tr.F. laatste wed. v. R.Cl. te St. Jp. dorp, veel zilver met intialen.

HB20 15.2.1696 Tr.F. heeft geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pieters.

Trijntje trouwt in 1674 (1) met Dirck Arjens Mercator, zie VII-CI.

Van Dirck en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1   Feike Dirks, zie VII-C.

2   Trijntje Dicks Mercator.

Vlgs statenregister 1737 eigenr v. 1/9 van stemnr 35 “De Kas”.

3   Antje Dircks Mercator.

In Statenregister genoemd als voor 1/9 pachter stemnr 28/27

4   Arien Dircks Mercator is geboren 1674 of 1675.

5   Tettie Dircks Mercator is geboren 1688 of 1689.

Vlgs Wass.bk/183 1e x Harmen Aarts en 2e x Sipke Beernts, echter als Douw een zoon is dan meer wrsch. dat Tetje dr is van Dirk Douwes en Neeltje Feikes; dit laatste is juist zie HB55/92 19.3.1720 inv. sth. Neeltje Feikes, dr, 1e huw. Tettie Dirks x Harmen Aarts.

6   Dirck Dircks Mercator is geboren 1691 of 1692, zie VII-E.

Trijntje trouwt op donderdag 21 april 1695 te St. Jacobiparochie (2) met Reyner Claes, kind van Claes Reyners en N Jaspers. Reyner, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 20 januari 1701.

Bnr 16, 17, 26, 46, 65, 101.   1698 nr.3 en nr.27 n.u. en 1/4 nr.26 k.43. St. Ap. nr.36. 1708/18 de 3 nakk. v. R.Cl. bij A.G. 3/5 v.3m.320r in nr.19 k.50 en 1/4 nr.26 k.43.

Wass.bk/193. 1670 nr.VIII (Fran.land). Ontvanger St. Jp., hertr. 1695 Trijntje Feikes. Hyp.bk 2.1.1695/14.6.1685 R.Cl. en A.G. e.l. St. Jp. Aut. 20.1.1701 HB47/161 20.1.1701 inv. sth. R.Cl. oud ontv. St. Jp. HB49/11 17.1.1703 rek. inz. boedel d. Reiner Clasen en Jan Willems; id./35 18.1.1703 sch. en d. met Trijntie Feykes. HB49/204v. en 229v. 22.5.1705 rek. d. Claas Reiners. HB51/84v. 19.7.1709 id.

Flor. R.Cl. n.u. 30.294, 1708 de wed. Tr.F. id.

Reyner was eerder gehuwd (1) met Aeffke Jans Tzietsa.

Reyner was eerder gehuwd (2) met Antie Gerbens.

Van Reyner en Trijntje is een kind bekend:

7   Sjoerd Reinders, zie VII-D.

VI-C       Neeltje Feikes, dochter van Feike Jobs (V-A) en Tettie Pieters, is geboren 1659 of 1660, is overleden voor dinsdag 19 maart 1720. Neeltje werd hoogstens 60 jaar.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Corn. inz. kk. v. Jan Jansen Prater. HB55/92 18.3.1720 inv. sth. N.F., laatst wed. v. Cl.Corn. in de Zdh. St. Jp., kk. genoemd; sate en landen gr. ± 17 mg. en 9 mg. los gepacht land a.d. Groene Dijk bij Min.ga door N.F. geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pyters.

Neeltje trouwt in 1680 (1) met Dirk Douwes. Dirk, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1695.

Hyp.bk 13.1.1708/28.4.1689 D.D. en N.F. e.l. St. Jp. Aut. 14.9.1696 D.D. en N.F. ovl.,(N.F. niet ovl.!)  cur. Jan Ariens Kuycken inz. v/g met moeder en stv. HB46/193 6.10.1696 inv. ten h. N.F. wed. D.D. mr bakker St. Jp., nu x Claes Corn., NF. heeft een boerderij geërfd van Antie Jans, wed. v.d. assesseur Harrent Pieters.

Van Dirk en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Dircks is geboren 1683 of 1684, zie VII-G.

2   Geertie Dircks is geboren 1683 of 1684.

Tweeling met Tettie.

Geertie was gehuwd met Wytse Wybes.

Bnr 58. 1718 St. Jp. nr. 44.1728 St. Jp. wed. W.W. en kk nr. 44. Flor. 1718 gek. v. Jacob Gerbens Quader 12.300.

3   Douwe Dircks is geboren 1688 of 1689.

19.3.1720 vrijgezel.

Neeltje trouwt op donderdag 13 januari 1695 te St. Jacobiparochie (2) met Claes Cornelis Schilder. Claes, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 28 december 1706.

Bnr 48. 1698 St. Jp. Cl. Corn. n.u. nr 24., 1708/18 Neeltje Feikes id. Flor. 1700 27.300, 1708/18 de wed. id.

Hyp.bk 10.1.1707/9.6.1699 Cl.C. en N.F. e.l. St. Jp. sch. a. Pieter Feickes mr timmerman St. Jp. Aut. 19.3.1720 e.l. Zdh St. Jp. ovl., cur. Pyter Feyckes mr timmerm. St. Jp. en Bartel Corn.,koopman St. Jp., ooms. HB55/321v. 20.1.1722 rek. d. Bartel Corn., naam Claas Corn. Schilder (!).

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

4   Sijke Clases, zie VII-F.

5   Feike Klases is geboren 1701 of 1702, zie VII-H.

6   Jannichie Clases is geboren 1704 of 1705.

VI-D      Joris Cornelis, zoon van Cornelis Jacobs (V-B) en Neelke Gerbens, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630.

1655 nr 36 menist.

HB33/115v. Aut. 12.5.1655 Em Aerts wed. Rienck Jans gr.v., cur. Beernt Jacobs en Beert Dames, beiden St. Ap. HB35/21 17.3.1655 inv. bij JC, T.T. is ovl. HB36/177 1.5.1661 sch. en d. J.C. tr 2e x. HB36/265 4.5.1663 deling v. obligaties en cred. tussen Jan en Trijntie Rienx, Boyen Abes en Ritske Jans cur. kk.  Aut. 12.5.1655 en 15.6. en 1.12. en 24.12.1662 cur. Gerrit Arjen Jacobs DG, Lenert Cornelis oom en Romke Teitsma DG mr chirurgijn.

Hyp.bk 5.5.1654/7.5.1650 e.l. o. St. Jp. sch. a. Ane Corn. bakker en Maek Corn. e.l. OBZ 900 cg. HB37/34 12.7.1664 J.C. cur. kk Gaatse Romckes en Hylck Clases te NBZ de kk. Jan en Trijntje komen niet voor in test. v. grm. Em Aerts en van hun tante Trijntie Riencks. Aut. 28.6.1664 dan te NBZ en cur. kk. Gaatse Romckes NBZ HB22 13.5.1671 J.C. en Tr.T. e.l. Vrp. en 1.6.1671 te Pietersbierum. HB22 23.7.1666 Joris Corn. x Tr.T. e.l. vs erven Claes Jans.

MEN weesbk 14.6.1669 Claas Jans brouwer Berl. wordt voogd v. Geiske (in 10e jr., dr v. J.C. en Neeltie Cornelis (geen woonplaats vermeld), grm. is Neel Gerbens laatst wed. v. Marten Piers te St. Jp.

Joris was gehuwd (1) met Tietie Riencks, dochter van Rienck Jans en Emke Aerts. Tietie is overleden voor 1655.

HB21 21.7.1645 Tiedke Riencks.

Van Joris en Tietie zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Jan Joris.

J.J. en Jetske J. komen voor in weesrek. inz. kk. Pieter Reiners.

(?)Jan was gehuwd met Jetske Jans, dochter van Jan Hendricks en Tziets Reiners. Jetske is geboren 1658 of 1659.

2   (?)Trijntje Joris.

3   Rienck Joris is geboren 1645 of 1646.

Vlgs aut. 16.6.1662 14 jr en vlgs aut. 1.12.1662 in ‘t 18e jr.

4   Cornelis Joris is geboren 1650 of 1651, zie VII-I.

Joris was gehuwd (2) met Neeltje Cornelis.

Van Joris en Neeltje is een kind bekend:

5   Geiske Joris is geboren 1659 of 1660.

Joris was gehuwd (3) met Trijntie Tiepckes.

VI-E      Dirck Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (V-D) en Heyltie Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 15 juni 1676.

Bnr 39. Vltgs Wass.bk/174 Rozendal, zn v. Arien Jacobs en Trijntje Dirck Boyens. 1655 D.A.J. nr 18 menist en 1/2 k.30, 1670 nr. 18 de wed. en nr.39 1/2 k.30.

 HB33/61v. 2.12.1647. Aut. 4.3.1679 e.l. ovl. cur. Gerrit Ariens Vrp., DG, oom; aut. 27.3.1680 cur. Gosse Jacobs, koopman St. Ap., oom.  HB40/186v. 15.6.1676 inv. bij Doedtie jan Jaspers wed. D.A.J., Arien en Jannichie beiden volj. en G.A., oom cur. Jan en Willem Dirks, ook sch. en d. HB41/251 4.3.1679 inv. sth. Doetje Jan Jaspers, wed. Dirck Arien Jaccobs, OBD o. St. Jp.

HB21 26.6.1643 D.A.J. St. Jp. x Doedke Jans en cur. Neelke Jans herneemt Procedur v. Claes Willems vorige cur. v. Neelke en Doedke vs Trysie Harrents wed. P.P.

Procl.bk 26.3.1683 Jan en Willem Dircks en Gerrit Hendricks kopen 1/4 v. 17 m. in k. 30 o. St. Jp.van hun broer resp. schoonbr. Arien Dircks plus 1/4 v. 15 m. oud state billand m. hs en sch. en gebruik v. buitenpollen, A.D. heeft dit geërfd van moeder Doetie Jans, naastl. NwB. Oldaens en Dieuwke Braam O. OBD Z. Dieuwke Braams, Pieter Harrents Vogel en Pieter Sjoukes c.s. W.en de NBD N.

Dirck was gehuwd met Doedke Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Doedke is geboren 1620 of 1621, is overleden voor zaterdag 4 maart 1679. Doedke werd hoogstens 58 jaar.

2e x Lenert Corn. te Vrp.? (hyp.bk 3.5.1669/1.5.1661 L.C. en Doetie Jans e.l. verk. het pachtrecht van ruim 2 mg oud billand te St. Jp. L.C.. en D.J. e.l. o. Vrp. sch. a. Hendrick Daems als cur. v. zr Maertie Daems

Van Dirck en Doedke zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Dirks.

2   Jannichie Dirks.

1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

Jannichie trouwt op donderdag 3 juni 1677 te St. Jacobiparochie met Gerrit Hendriks, zie VII-DL.

3   Jan Dircks Rozendal is geboren 1658 of 1659, zie VII-J.

4   Willem Dircks Rozendal is geboren 1661 of 1662, zie VII-K.

VI-F       Cornelis Walings, zoon van Waling Cornelis (V-AN) en Maartje Gerrits (V-G), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1637.

Bnr 21, 30, 67.  Wassenaarbk bl.161. 1670 nr. X (Fran.land) met Waling Walings en nr. 42. 1698 Corn. Walings 3 kk. nr.39 en de 3 kk. met Waling Walings 9m.100r. in nr. 31 k.38. 1708/18 de kk. en nu aan Beert Arjens Kuiken zelf en n.u. 2/3 en Claas Reinders n.u. 1/3 44.577.

Hyp.bk 25.8.1686/26.4./26.5.1686. Vlgs Wass. bk was de 1e vr. v. C.W. Aefke Jans Monnickhuis, maar bij het huwelijk van Aefke Jans wordt vermeld dat C.W. wednr en mr snijder is en deze snijder trouwt 4x, maar bij het huwelijk met Amarens Sjoerds wordt niets vermeld!  Het Wass.bk is hier dus fout, Aefke Jans was de vrouw van de snijder C.W. zie volgende vermelding: HB39/304 23.5.1673 inv. sth. Amerens Sioerds i.l. hsvr. v. Corn. Walings te St. Jp., ze heeft 2 onm. kk. bij wln Steven Pieters (cur. Tiaard Jans, oom) en 3 bij C.W.(cur. Jarich Lamberts St.Ap., oom); de kk. worden allen genoemd met leeftijden.

HB23 18.6.1688 Corn. Walings, ontv. St. Jp. vs Hendrick Willems x Neeltie Stevens dr en erfgen. voor 1/5 v. Amerens Sjoerds. Procl.bk 14.2.1670 Corn. en Waling Walings kopen 1/3 v. 9m.63r. NwB a.d. Boonweg v. J.E. Kuyck en Tr. W. (zw. en zr)

Procl.bk 10.4.1671 e.l. kopen aandeel in buitendijks en Franeker land m. hs en sch. gr. ong. 805 r. v. Abram Ysaacs molenaar. Recesbk 13.6.1687 C.W. wednr. A. Sj.

Cornelis trouwt op donderdag 6 december 1668 te St. Jacobiparochie met Amarens Sjoerds, zie VI-CL.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Amarens zijn drie kinderen bekend:

1   Maartie Cornelis Walings is geboren 1669 of 1670, zie VII-L.

2   Jannigje Cornelis Walings is geboren 1671 of 1672, zie VII-M.

3   Neeltje Cornelis Walings is geboren 1672 of 1673, zie VII-N.

VI-G      Trijntie Walings, dochter van Waling Cornelis (V-AN) en Maartje Gerrits (V-G), is gedoopt op donderdag 22 maart 1640 te St. Annaparochie.

Trijntie trouwt op donderdag 2 december 1660 te Vrouwenparochie (1) met Jan Everts Kuyck, kind van Evert Jans Kuyck en Trynke Folckerts. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 20 februari 1682.

Bnr 38, 225.  1670 nr.21. 1698 St. Jp. J.E.K 3 kk. 2/3 nr.41 1698 J.E.K. 3 kk. nr.12 (was 21), 1708 Neeltie en Trijntie Jan Everts. Flor. 1700/08 Pieter Sjoukes en 2 kk. v. Trijntie Jan Everts 30.459. Flor. 1700/08 de 2 jongste kk. v. Evert Jans Kuyck (m.z. Jan Everts K.) 60.562, 1718 verdeeld: Frans Pieters 9.481 en Evert Foppes n.u. 51.081.

HB43/83v. 10.3.1682 sch. en d. Waling Walings cur. 4 kk. v. wln Jan Everts bij Tr.W., erfgen. v. Maertie Everts.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Jan en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Cornelis Jans Kuyck.

2   Neeltie Jans Kuyck, zie VII-O.

3   Maartje Jans Kuyck is gedoopt op donderdag 4 april 1669 te Vrouwenparochie, zie VII-P.

4   Trijntje Jans Kuyck is gedoopt op vrijdag 11 september 1676 te Vrouwenparochie.

Trijntie trouwt op donderdag 30 november 1684 te Vrouwenparochie (2) met Douwe Taeckes, zoon van Taecke Douwes en Pyerck Luyties. Douwe, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1622 of 1623.

1655 nr. 17, 1670 id.

Hyp.bk 11.2.1647/1646 D.T. en D.A. kopen vee etc. van haar vader Arien Cornelis. Hyp.bk 4/8.5.1647/7.11.1646 D.T. en D.A. e.l. Vrp., borgen Pytter Bockes en Pierck Luyties e.l. Vrp. , stiefouders. Hyp.bk 30.3.1683/21.9.1682 (blz.115 S.) D.T. huisman Vrp. en bijzitter HB en D.A. e.l. Procl.bk 28.10.1689 D.T. assesseur koopt 3 stukken land in Zdh. Vrp. samen gr. 6 m. v. Suffr. Westra c.s., de kopers Z., Pieter Clases kk. W., de rijdweg O. Freerk Jacobs (secr. Vijfdeels zeedijken) N.

Douwe was eerder gehuwd (1) met Dieuke Ariens.

Beiden v. Vrp., zij wed. v. J.E. Kuyck.

VI-H      Waling Walings, zoon van Waling Cornelis (V-AN) en Maartje Gerrits (V-G), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1648 of 1649, is overleden voor woensdag 1 mei 1715. Waling werd hoogstens 66 jaar.

Bnr 21, 28, 67.  1698 nr.42.en met de 3 kk. v. Corn. Walings 9m.100r in nr. 31 k.38.1708 gebr. 1/2 nr.25 k.44 en eigenr en gebr. 4m. in nr.28 k.41 en 7m.319r. in nr.29 k.40, 1718 id (de wed. en) 4 kk., 1708 nr. 42, 1718 id. de kk. Flor. 1700 33.229, 1708 34.029, de wed. en erven 34.029.

BP500/17. Wass.bk/161. Bijzitter HB.1670 nr. X (Fran.land) met Corn. Walings.1708/1718 nr. X. Procl.bk 14.2.1670 zie Corn, W.

Waling trouwt op donderdag 12 december 1675 te St. Jacobiparochie met Antie Stevens, zie VII-BT.

Van Waling en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Waling Walings, zie VII-Q.

2   Amerens Walings Wassenaar, zie VII-R.

3   (?)Steven Walings is overleden op maandag 17 juni 1720.

Aantek. huw. bruidegom ovl. 17.6.1720. Komt niet voor in Wass.bk.

(?)Steven trouwt op zondag 11 december 1718 te St. Jacobiparochie met Dirkje Hillebrands, dochter van (?)Hillebrand Lourens en Antie Thyses.

Dirkje was later gehuwd (2) met Dirck Dircks Mercator (zie VII-E).

4   Maartje Walings is geboren rond 1682, zie VII-S.

VI-I        Job Symens, zoon van Symen Gerrits (V-H) en Reinu Jobs, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1640 of 1641.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 vader v. kk. bij Gr.D. HB39/311 24.2.1673 inv. sth. G.B. ter pres. v. Boyen Dircks grv. v. Simen Jobs. HB 39/314 27.5.1673 sch. en d. J.S. gest. m. zijn schoonv. Bartout Corn. Procl.bk 20.1.1668 J.S. verk. 1/3 v. huis St. Jp. a. Jarig Lammerts.

Job trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie (1) met Grietje Boyens, zie VI-BG.

Beiden v. St. Jp.

Van Job en Grietje is een kind bekend:

1   Simen Jobs, gortmaker, wonende te Harlingen, is geboren 1664 of 1665.

Job trouwt op donderdag 8 december 1672 te St. Jacobiparochie (2) met Trijntie Barthouts, dochter van Barthout Cornelis (V-AG) en Trijntje Walings (IV-J).

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

Job trouwt op donderdag 16 februari 1679 te St. Jacobiparochie (3) met Dingen Pieters, dochter van Pieter Feddes en Elisabeth Rutgers.

Beiden van St. Jp., hij wednr.

VI-J        Neeltje Symens, dochter van Symen Gerrits (V-H) en Reinu Jobs, is geboren 1643 of 1644.

Neeltje trouwt op donderdag 3 november 1661 te St. Jacobiparochie met Minne Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters. Minne, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 9 december 1680.

Wass.bk/166. Aut. 17.3.1679 cur. Lenard Gerbens oom, St. Jp. inz. proces tegen Jarich Lammerts inz. koopsom landen.

Van Minne en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1   Simon Minnes is geboren rond 1663, zie VII-T.

2   Gerben Minnes is geboren 1666 of 1667, zie VII-U.

3   Pieter Minnes is geboren 1669 of 1670, is overleden voor dinsdag 22 maart 1712. Pieter werd hoogstens 42 jaar.

Pieter was gehuwd met Neeltje Jans, dochter van Jan Hendricks en Grietje Jurjens.

Neeltje was later gehuwd (2) met Eernst Jans.

4   Gerrit Minnes is geboren 1673 of 1674, zie VII-V.

VI-K      Trijntie Heres, dochter van Heere Olpherts (V-BM) en Neeltje Gerrits (V-I), is overleden voor woensdag 4 januari 1679.

HB41/240 4.1.1679 sch. en d. ten sth. v. Tr.H. laatst wed. v. T.Fr., houtk. en comanihouder te St. Jp., mr Louw Jacobs oom en cur. v. 4(!) kk. v. P.H. en Tr. H., Corn. Abes aangeh. oom.

Procl.bk 17.12.1666 Trijn Heres en Gaele en Meynert Jurjens verk. huis m. 245 r. NwB. aan Tonis en Grietie Beerts.

Trijntie was gehuwd (1) met Jurjen Gales, zoon van Gale N.. Jurjen, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.12.1650 J.G. en Tr. H. e.l. Westerbildt o. St. Jp.

Van Jurjen en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Gaele Jurjens.

2   Meynert Jurjens.

Trijntie trouwt op donderdag 21 mei 1654 te St. Jacobiparochie (2) met Pieter Harrents, zoon van Harrent Pieters de Oude en Aechie Barthouts. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 17 april 1668.

HB36/274v en 280v. HB38/27v. 17.4.1668 inv. sth. P.H. in St. Jp. dorp, veel winkelwaren, winkelier? Weduwe hertr. mr Lou Jacobs is cur. kk. v. P.H. en T. H. Aut. 3.1.1679 cur. mr. Louw Jacobs oom St. Jp. inz. sch. m. SV en nakk. HB38/40 18.4.1668 sch. en d.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

3   Olfert Pieters is geboren in 1656, zie VII-W.

4   Neeltie Pieters is geboren in 1660.

5   Cornelis Pieters is geboren in 1662.

Trijntie was gehuwd (3) met Tiesse Frans. Tiesse, winkelier en timmerman, wonende te St. Jacibparochie.

HB38/29v. levert winkelwaren. Hyp.bk 17.6./10.5.1668 T.F. en T.H. e.l. sch. a. Bartout Heres vrijgezel St. Jp. onze broeder. Hyp.bk 27.3.1688/2.12.1680 sch. a. broer Bote Fransen koopman te Lwd. Hyp.bk 7/4.8.1692 T.F. Piersma mr timmerman en winkelier St. Jp. x M.R.

Tiesse was later gehuwd (2) met Maertie Riemers (zie V-J.1).

VI-L       Jannichie Heres, dochter van Heere Olpherts (V-BM) en Neeltje Gerrits (V-I), is overleden voor vrijdag 25 mei 1674.

Jannichie trouwt op donderdag 14 juli 1661 te St. Jacobiparochie met Arien Jacob Harmens, zoon van Jacob Harmens. Arien, timmerman, molenaar en bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 25 mei 1674.

Hyp.bk 20.5.1669/16.6.1668 molenaar, bij huwelijk timmerman. Hyp.bk 20.5.1669/16.6.1663 A.J. molenaar en J.H. sch. a. Claes Buwes en Danjel Heres onze zwager en zr. Prot. S.A. 21.10.1661 e.l. kopen huis met bakkerij a.d. OBD van Evert Pyters en Pyttie Salves. Prot. S.A. /19 e.l. 6.5.1664 verk. aan Waling Corn. en Maertie Gerryts land op Oud en Nieuw Bildt dat Jannichie is aanbeërfd van haar grm. Maertie Symens. id.21 28.11.1663 e.l. kopen molen te St. Jp. van Marten Piers, die deze weer had gekocht van Sem Pybes.

Aut. 25.5.1674 e.l. ovl. cur- Harmen Jacobs en Olfert Heres, ooms. Hyp.bk 26.2.1667/1.11.1663 A.J.H., bakker en J.Heres.Olpherts e.l. St. Jp.

HB40/38 zonder datum (1674) inv. sth. A.J. St. Jp., Harmen en Jan Jacobs zijn broers en cur. v. Hero en Neeltie Ariens bij Jannichie Stevens (m.z. Heres!).

Beiden van St. Jp.

Van Arien en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Here Ariens is geboren rond 1664.

Here was gehuwd met Hiske Sytses.

Procl.bk 26.5.1710 H.S. (x H.A.) verk. 1/3 v. 5m.91r. in k.50 bij Claas Jobs in huur aan Jan Willems c.u.

2   Neeltie Ariens is geboren rond 1668.

VI-M      Olfert Heres, zoon van Heere Olpherts (V-BM) en Neeltje Gerrits (V-I), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1642, is overleden voor 1700. Olfert werd hoogstens 58 jaar.

Hyp.bk 7.12.1684/7.12.1681 te St. Jp. cur. over kk. v. wln vader H.O. bij Antie Aerts (Grietie, Aart, Antie en Pieter) sch. a. de stiefv v.d. kk. Simon Clasen.

Flor.1700 de wed. met Lenert Corn. Joncker 29.184, 1708 de wed. en Willem Freerks elk helft, 1718 Rinsje Olferts en haar kk. 3/4 en Christiaan O. 1/4.

Olfert trouwt op donderdag 12 mei 1667 te St. Jacobiparochie met Trijntje Christiaans, dochter van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants.

Bnr 49. 1698 St. Jp. met Lenert Corn. Jr. n.u. nr.11.

Beiden van St. Jp.

Van Olfert en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinsie Olferts, zie VII-X.

2   Christiaan Olpherts van Schoten, herbergier, wonende te Berlikum en te St. Annaparochie.

Bnr 49. 1708/1728 St. Jp. nr.11 1/4.

Aut. 9.4.1720 cur. kk. Rinsje O. Hyp.bk 20.1.1719/17.5.1717 C.O. vrijgezel St. Ap. 1723 herbergier Berl.

Christiaan trouwt op zondag 17 april 1718 te St. Jacobiparochie met Jeltje Keimpes Datema.

VI-N      Antie Riemers, dochter van Riemer Cornelis (VI-CV) en Grietje Gerrits (V-J), is overleden voor 1705.

Antie trouwt op donderdag 28 februari 1686 te St. Jacobiparochie met Pieter Cornelis. Pieter, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij huwelijk van OBZ doch nu te St. Jp. woonachtig.

Van Pieter en Antie is een kind bekend:

1   Grietie Pieters.

Grietie trouwt op vrijdag 20 maart 1711 te St. Jacobiparochie met Joeke Aebes. Joeke, wonende te Menaldum.

VI-O      Fokeltie Symens, dochter van Symen Aerts (V-K) en Jannichie Jans, is overleden voor vrijdag 23 oktober 1665.

Fokeltie was gehuwd met Claes Lourens.

HB37/115 23.10.1665 sch. en d. Symen Aerts bestev. v. Lourens Claes 2 jr k. v. wln Fokeltie Symens bij Claes Lourens t.e.z. en Cl. L. t.a.z.

Claes was later gehuwd (2) met Sytske Harmens.

Van Claes en Fokeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Jancke Clases, zie VII-Y.

2   (?)Simen Clases, zie VII-Z.

3   Lourens Clases is geboren 1662 of 1663, zie VII-AA.

VI-P       Grietie Symens, dochter van Symen Aerts (V-K) en Jannichie Jans, is gedoopt op woensdag 8 januari 1625 te St. Annaparochie.

Grietie was gehuwd met Cornelis Martens.

HB36/92 28.2.1659 sch. en d. C.M. wever (?) St. Ap. t.e.z. en Jelte Symens, oom en cur. v. Marten Cornelis wk. v. Grijtie Symens bij req.; Symen Aerts bestevader.

Van Cornelis en Grietie is een kind bekend:

1   Marten Cornelis.

VI-Q      Aert Pieters, zoon van Pieter Aerts (V-L) en Lubbrichie Berents, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1648 of 1649.

HB36/240v.  kwiteert zijn cur. dd. 13.10.1672. HB23 24.12.1688 hsm. NwB o. Vrp.

Aert trouwt op woensdag 14 februari 1680 te Vrouwenparochie met Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits of Gosse Joris.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1   Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 augustus 1685.

2   Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 december 1689 te Vrouwenparochie.

3   Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 november 1695 te Vrouwenparochie.

VI-R       Symen Pieters, zoon van Pieter Aerts (V-L) en Lubbrichie Berents, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 21 januari 1732. Symen werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 153, 156, 161?   1708 St. Jp. gebr. 5m.330r. in nr.39 k.30, 1718 eigenr en gebr.1708 St. Ap. gebr. nr. 13 k.24 (wrsch. geheel), 1718/28 id.

 Hyp.bk 12/1.3.1719 e.l., huism. NBD o. St. Ap. Hyp.bk 30.6.1713/12.9.1701 e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. bij de wijde steeg van Dirck Corn., mr bakker. Procl.bk 24.4.1713 huurder boerderij NwB o. St. Ap. gr.28m.373 r. eigen aan fa, v. Beyma en deels H.Baerdt v. Sminia. Procl.bk 19.1.1722 W.v. Haren koopt deze boerderij (kohier nr. 13).

Procl.bk 17.10.1729 Symon Pieters en Jannigje Lenerts (!) e.l. NwB. o. St. Ap. verk. 6 m. NwB. o. St. Jp., genaamd ‘t Stekelbos aan de wed. W. v. Haren. HB36/240v. kwiteert cur. dd. 21.4.1683. HB23 21.2.1691 op NwB o. St. Ap. Hyp.bk 4.11.1693/21.1.1683/12.9.1685 huurt plaats op NwB (k.24) gr. 28 1/2 mg. o. St. Ap. v. fam. V.Vierssen, Gosse Feddriks is laatste huurder.

Recesbk 21.1.1732 W. v. Haren c.s. zeggen huur op van sate en landen aan Jannichie Ritskes wed. Simon Pieters.

Symen was gehuwd (1) met Doetie Pieters, dochter van Pieter Clases en Jacobje Jans. Doetie is gedoopt op dinsdag 29 januari 1658 te St. Annaparochie.

Van Symen en Doetie zijn twee kinderen bekend:

1   Pieter Symens is gedoopt op maandag 4 juni 1685 te St. Annaparochie.

2   Lubbrechie Symens is gedoopt op dinsdag 13 juli 1694 te St. Annaparochie.

Symen trouwt op donderdag 17 oktober 1697 te St. Annaparochie (2) met Aechie Ariens, zie VII-EB.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Symen en Aechie is een kind bekend:

3   Antie Symens is gedoopt op donderdag 5 maart 1699 te St. Annaparochie.

Symen trouwt op zondag 23 januari 1701 te St. Annaparochie (3) met Jannetje Ritskes, zie VII-BZ.

Beiden v. St. Ap.

Van Symen en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

4   Tettie Symens is gedoopt op zondag 12 november 1702 te St. Annaparochie.

5   Pieter Symens is gedoopt op zondag 13 december 1705 te St. Annaparochie.

6   Arjen Symens is gedoopt op zondag 25 december 1707 te St. Annaparochie.

7   Grietje Symens is gedoopt op zondag 19 januari 1710 te St. Annaparochoe.

8   Aachje Symens is gedoopt op zondag 25 maart 1714 te St. Annaparochie.

9   Ritske Symens is gedoopt op woensdag 9 juni 1717 te St. Annaparochie, zie VII-AB.

VI-S       Jancke Johannes, dochter van Antie Aerts (V-N) of Johannes N. en Antie Geerts, is overleden voor 1630.

Jancke was gehuwd met Pytter Jacobs, zoon van (?)Jacob Folckerts en Ael Pieters. Pytter, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1630.

Bnr 224. 1629/30 k.18S. 5.118, k.19S. 7.127, k.22S. 13.434 en 2.000, 1635 Vrp. 30.058.

Aut. 12.2.1630 Antie Geerts is gr.m. v.d. kk. (2e x Tyaerdt Hendricks),  cur. Folckert Jacobs en Tyaerd Hendricks.  HB21 3.6.1648 Jacob, Joh. en Jan Pieters kk. v. Pieter Jacobs en Jancke Joh. vs E.J.Kuyck en Gerrit Ebes Weidman erfgenamen v. Folckert Jacobs.

Van Pytter en Jancke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntie Pytters is geboren 1618 of 1619, zie VII-AC.

2   Jacob Pieters is geboren 1620 of 1621, zie VII-AD.

3   Johannes Pieters, boer, wonende te Dronrijp, is geboren 1622 of 1623.

HB42/89v. 6.4.1680 rek. d. Joannis Pieters, huism. Dronrijp inz. kk. Pyter Fransen i.l. te Ferwerd, cur. samen met Jan Pieters Spannenburg cur. over deze kk. HB43/153v. medio 1682 rek. d. Joannes P., broer v. Jan P. Spannenburgh.

4   Jan Pieters Spannenburgh, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1625 of 1626.

Bnr 45. 1670 nr. VI (Fran.land) en nr. 7.1698 Neeltje Wijngaarden nr.7.

Hyp.bk 26.5.1692/14.5.1664 J.P.Sp. en Tr. B. e.l. St. Jp. HB42/78 17.8.1679 staat van schulden v. J.P.S. voor hij was getr. m. N.W. in pres. v. Joannnes Pieters, Pieter Jacobs, Claes Jacobs en Danjel Jacobs en Alb. v. Wijngaarden.

HB34/77 18.1.1654 inv. sth Jan Pieters Buis, wed. Tr.B. nu x Jan Pieter Jacobs. HB43/153v. z.d. (medio 1682) rek. d. Johannes Pieters, boer Dronrijp, cur. kk. Pieter Fransen Ferwerd, Jan Pieters Sp. is broer v. Joh.P. HB36/232 en 235 17.2.1662 Jan Pieters (Spannenburgh) en Tr. Bienties kopen sate van Feyckie Corn. (wed. Arien Jans Gelder) en haar zn.

NB in aut. 12.2.1630 een Jantie Pieters in 5e jr., moet wrsch. zijn Jan.

Jan was gehuwd (1) met Trijntie Bijnties, dochter van Bijntie Bijnties en (?)Griet Hobbes. Trijntie is overleden voor dinsdag 27 maart 1668.

HB38/45 27.3.1668 inv. sth. Tr. B. op oost v. St. Jp.,, man is Jan Pieters in pres. v.d. erfgen. Aefie Sybrens, Pieter en Sybren Reiners, Take Freercks, Antie Takes, Pieter Hayes en Tzietske Reyners; de erven van Jan Pieters Buys, Trijntie’s 1e man, komt 2185 cg. HB38/41v. 28.3.1668 sch. en d. erfenis: Pieter Reyners ook namens Aefie Sybrens zijn nicht (!?), Tietske en Trijntie R. zijn zrs, Sibren R., Jan Feickes, dorpr. namens Antie Takes, Take Freercks, Willem Dircks x Antie Dircks, Geertie Dircks (x Gerrit Roelofs), Antie Sydses (x Gaele Asmus) en Pieter Hayes; huis, sch. etc. met ontr. v. 46 mg oud gep. en Franeker billand.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Jan Pyters Hollander.

Jan trouwt op donderdag 19 februari 1671 te St. Jacobiparochie (2) met Neeltie van Wijngaarden, dochter van Grietie Thonis of Albertus Wijngaarden. Neeltie, nr 45..

1708 St. Jp. nr. V (Fran.land) en 1698/1708 nr.7. Flor. 1700/08 49.298.

VI-T       Frouck Johannes, dochter van Antie Aerts (V-N) of Johannes N. en Antie Geerts, is overleden in 1635.

Naam ook Frou of Frauw.

Frouck was gehuwd (1) met Tiaerd Sydses.

Van Tiaerd en Frouck zijn twee kinderen bekend:

1   Syds Tiaerds, wonende te Stiens.

Wrsch. x Trijn Taeckes dr v. Taecke Sjoerds (LWL94 27.4.1652), kwitering 20.10.1656 S.T. dan te Stiens.

LWL129 f.66 17.5.1637 rek. inz. Saepke Gerrits i.l. hsvr. v. S.T.

2   Tiaerd Tiaerds.

Frouck trouwt op dinsdag 3 september 1619 te Stiens (2) met Outger Dircks, zoon van Dirck Harmens en Lijsbeth Outgers. Outger, wonende te Stiens.

WL90 4.5.1635 inv. sth. Fr. Joh., Tiaerd Hendricks is aangehuwde oudevader van Syds en Tiaerd. LWL128 f.211 25.5.1647 weesrek. d. Dirck O. cur. van Pieter O, nu meerderj., de opbrengst van verkochte landen moet in vieren. LWL129 f.277 5.3.1644 weesrek. door Syds Tiaerds; idem f.282 rek. d. Jeppe Minnes, Bilgaard inz. wkk. O.D. en Frauw Joh. 129 f.277 5.3.1644 rek. d. Syds Tiaerds, Stiens cur. wkk., Elco Renix Adema ook cur., sprake van kleine percelen te Ackerwolde.

LWL167/78 hier Lijsbeth Outgers x Reyner Hoytes.

Beiden v. Stiens.

Van Outger en Frouck zijn vier kinderen bekend:

3   Dirck Outgers, zie VII-AE.

4   Johannes Outgers.

5   Lijsbet Outgers.

Wrsch. x Foucke Fransen, Stiens.

Lijsbet was gehuwd (1) met Reyner Hoytes.

Lijsbet was gehuwd (2) met Foucke Fransen. Foucke, wonende te Stiens.

LWL133/118 e.l. te Stiens hebben huis van Jacob Jeltes gekocht.

6   Pieter Outgers.

LWL97 14.2.1660 inv. sth. Jacob Jacobs, Stiens, de wed. Maycke Sybolts Poelstra hertr. P.O. LWL144/14 3e procl. 26.4.1660 P.O. en M.S.P. kopen 1/3 v. 13 pm  en 1/3 v. 1 pm door kopers gebruikt, van Baucke Foppes te Scharnegoutum, Gerben Jans op  Bolsw. Nijland + kk. bij Trijntie F. en Joh. Gauckes te O.boorn x Sytsts F. en Jidts foppes te Tirns.

Pieter was gehuwd met Maycke Sibolts Poelstra, dochter van Sybolt Agges Poelstra en Gerls Tiepkes Hillema.

Maycke was eerder gehuwd (1) met Jacob Jacobs.

VI-U      Neeltie Heres, dochter van Heere Olpherts (V-BM) of Antie Aerts (V-N), is geboren 1655 of 1656.

Bij 1e huwelijk patroniem Here Olpherts, maar niet genoemd in akte in hyp.bk.

Neeltie was gehuwd (1) met Arien Popkes, zoon van Popke Sydses en Anna Gerrits. Arien, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 8 oktober 1680.

Aut. 8.10.1680, N.H. x Jacob Louws. HB41/258 27.5.1679 Sioerd Walings Isel, aangeh. oom wordt cur. wk., oud 20 w. HB42/147v. 8.9.1680 sch. en d. Simon Popkes oom en cur. Hero Ariens, N.H. nu x Jac. Louws.

Van Arien en Neeltie is een kind bekend:

1   Hero Ariens is gedoopt op donderdag 2 februari 1679 te St. Annaparochie.

Neeltie trouwt op donderdag 13 juli 1651 te St. Jacobiparochie (2) met Jan Jobs.

Bij huwelijk snijdergezel.

Beiden van St. Jp.

Neeltie trouwt op donderdag 15 februari 1680 te St. Jacobiparochie (3) met Jacob Louws, zoon van Louw Jacobs en N Harrents. Jacob, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij 1e huwelijk timmerman, ook brouwer. Hyp.bk 14/11.6.1676 Louw Jacobs  en Jacob Lous (zn) beiden timmerlieden en houtkopers te St. Jp.

HB42/103 18.5.1680 inv. sth. Jobpie jans; Gerben Jans, ontv. wordt cur. v.d. kk., J.L. nu x N.H.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Jopie Jans.

Beiden v. St. Jp. weduwnr en wed.

VI-V      Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (V-O) en Trijntie Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 9 januari 1714.

Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens. 1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.

GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ‘t Hoen en Claes Walings, ooms. Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ‘t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ‘t Hoen

Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds. HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ‘t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

Arien trouwt op vrijdag 18 november 1678 te Gerecht Het Bildt (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.

Hij wednr, zij wed. v. Fr.Gerrolts.

Arien trouwt op donderdag 21 juli 1689 te St. Annaparochie (2) met Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks.

Arjaantje was later gehuwd (2) met Frans Lases Hilverda.

Van Arien en Arjaantje zijn drie kinderen bekend:

1   Simon Arjens (Slim) is geboren 1690 of 1691, zie VII-AF.

2   Cornelis Arjens (Slim) is geboren 1692 of 1693, zie VII-AG.

3   Heyman Arjens (Slim), distillateur, wonende te Leeuwarden en te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 15.10.1730/19.3.1729, id. 29.3.1760/26.12.1752 te St. Ap.

VI-W      Waling Symens de Jonge (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (V-O) en Trijntie Ariens.

HvFr. decr.verk. III 25 f.49 8.3.1687: Claas en Upt Fransen, burgers Lwd, als cur. v.d. kk. v. Dirck Pieters de Olde ovl. te Hallum, verkopen een stemdr. sate a.d. Hereweg bij Mariengaarster molen gr. 52 pm aan Rintie Rintjes, bruiker Waling Simons.

Waling trouwt op vrijdag 26 maart 1683 te Gerecht Het Bildtl met Antie Franses, dochter van Frans N..

1e x Dirck Pieters, beiden v. Hallum.

Zij wed. v. Dirck Pieters.

Van Waling en Antie is een kind bekend:

1   (?)Neeltje Walings, zie VII-AH.

VI-X      Antie Walings, dochter van Waling Olpherts (V-BK) en Trijntje Ariens (Slim) (V-P).

Antie trouwt op vrijdag 2 april 1649 te het Bildt met Hendrik Philips van der Mey, zie VI-CC.

Van Hendrik en Antie is een kind bekend:

1   Philips Hendriks van der Mey, zie VII-AI.

VI-Y      Barber Walings, dochter van Waling Olpherts (V-BK) en Trijntje Ariens (Slim) (V-P), is geboren 1638 of 1639.

Vrp. 1e procl. 14.9.1642 Gerben jansen x Berber Walings beiden v. OBZ.

Barber trouwt op donderdag 4 oktober 1657 te Vrouwenparochie met Claas Annes, zoon van Anne Clases en Grietje Dircks. Claas, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 9 mei 1716.

1708/18/28 St. Jp. Cl.A. en Arjen Arjens Brandenburg elk 1/5 v. 3m.320r in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. OBZ sch.a. Dirck Gerryts en Marichie Joris e.l. Nw Bildt o. Vrp., “onse broeder en snaer” Hyp.bk 4.3.1724/9.5.1716 wed. te OBZ.

Procl.bk 21.3.1687.

Claas was later gehuwd (2) met Aafje Arjens.

Claas was later gehuwd (3) met Geertie Gerrits.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Claas en Barber zijn twee kinderen bekend:

1   Waling Clases, wonende te Oudebildtzijl.

HB56/164 19.4.1723 samen met Willem Dircks beiden te OBZ cur. kk. Gerrit Yedes en Trijntie Olpherts.

Waling trouwt op maandag 25 april 1689 te Vrouwenparochie met Grietie Minnes.

2   Arien Clases, wonende te Oudebildtzijl.

1738 St. Jp. eigenr 2/5 v. 3.m.320r. in nr. 19 k.50.

Hyp.bk 2.3.1695/4.10.1694 e.l. OBZ sch. a. Isbrant Jansen en Tettie Annes St. Ap., oom en moye. Hyp.bk 12.6./5.5.1711 A.C.Annes sch. inz. schip.

Arien trouwt op donderdag 19 april 1691 te Vrouwenparochie met Jetske Scheltes.

VI-Z      Olphert Walings, zoon van Waling Olpherts (V-BK) en Trijntje Ariens (Slim) (V-P), wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1642 of 1643.

HB23 14.7.1679 en 12.7.1680 O.W. OBZ vs Pieter Wopkes OBZ. Procl.bk 8.2.1674 O.W. bbc op 2 m NwB o. St. Jp. gek.v. Jacob Olphert c.u., Antie Walings te Berl. geads. m. Claas Jansen brouwer protesteert, J.O. noemt O.W. zijn swager.

Olphert was gehuwd met Willemtie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Grietje Dircks. Willemtie is geboren in 1624.

Waarschijnlijhke vrouw v. O.W. gezien verkoop land op NwB. procl.bk 15.2.1675 (NB k. 37 m.z. 34) en naam kind Trijntje Olpherts.

Van Olphert en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Olpherts, zie VII-AJ.

VI-AA    Waling Pieters van der Mey, zoon van Pieter Philips van der Mey (VI-CB) en Trijntje Ariens (Slim) (V-P), wonende te Oudebildtzijl en te Leeuwarden.

Bnr 71. 1718 eigenr en gebr. 1/2 nr.26 k.43 en id. 10m. in nr.27 k.42 en gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33.

Executeur HB, schrijver en kamerbode Staten.GJ2009/183.

Waling trouwt op donderdag 25 juni 1671 te Vrouwenparochie met Trijntje Dankerts, dochter van Danckert Taeckes en Fijke Clases.

Van Waling en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwke Walings van der Mey, zie VII-AK.

2   Foekie Walings van der Mey.

Foekie trouwt op zondag 19 juni 1707 te Hallum met Johannes Jetses, zoon van Jetse Johannes en Eelkje Dircks. Johannes, schoenmaker, wonende te Hallum, is geboren 1681 of 1682.

FER 1@9 154v. 1.3.1735 verkoopt als vader en voorst. v. kk. bij wln Aafke Taekles land o. Hallum.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Aafke Taekles.

3   Arjen Walings van der Mey, wonende te Vrouwenparochie.

Procl.bk febr./mrt 1720 A.W. vrijgezel OBZ koopt huis v. Jan Danckerts, Makkum, maar Dieuwke Dankerts protesteert (dezelfde?).

Lidm. Vrp. bel. 16.2.1705, 1707 lidm.

4   Lijsbeth Walings van der Mey, zie VII-AL.

VI-AB    Corsie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-Q), lakenkoperse, is overleden voor maandag 20 september 1694.

HB45/90v. 20.9.1694 inv. sth. C.J. wed. J.W., St. Jp., veel namen van debiteuren.

Corsie trouwt op dinsdag 11 november 1659 te Gerecht Het Bildt met Jacob Wouters, zoon van Wouter Hendricks en Lijntie Jacobs. Jacob, wonende te Leeuwarden.

Hyp.bk 10.3.1703/25.2.1701 erfgen. v. J.W. en C.J. i.t. e.l. te L’den; id. 27.10.1723/20.1.1722 alle kk en partners worden genoemd. Bij de inv. v. Corsie Jans veel land en huizen te Lwd o.a. 1/5 v.e. sate eigen land a.d. OBD o. St. Jp.(gebr. Dirk Melis) afgekomen van Jac. W. en een huis bij de Sacramentsstr., gelegateerd aan Joris Jacobs, de zn. v. Jacob en Corsie, door w. Joris Jacobs. BP500/23  in 1646 verkocht Hendrick Clases de boerderij aan Joris Jacobs, lakenkoper te Lwd.

Hij v. Lwd, zij v. St. Jp.

Van Jacob en Corsie zijn zeven kinderen bekend:

1   Dieuwke Jacobs is overleden voor 1722.

Dieuwke was gehuwd met Bartel Cornelis. Bartel, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 1.9.1724/12.1.1711 D.J. vr. v. Bartholomeus Cornelis, koopm. St. Jp. heeft schuld. HB57/39v. 16.4.1726 cur. k. v. Claas Arjens en Sybichje Sybes. Hyp.bk 27.10.1723/20.1.1722 en 29.10.1723/21.6.1721 B.C. sch. a. broeders dochter. Aut. 19.3.1720.

2   Lijntie Jacobs, zie VII-AM.

3   Berber Jacobs, zie VII-AN.

4   Lijsbet Jacobs, zie VII-AO.

5   Joris Jacobs, zie VII-AP.

6   Trijntje Jacob Wouters, zie VII-AQ.

7   (?)Jan Jacob Wouters, zie VII-AR.

VI-AC    Trijntie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-Q), is overleden voor maandag 1 april 1669.

Trijntie trouwt op woensdag 29 maart 1651 te Gerecht Het Bildt met Jacob Hendricks van der Mey, zie VI-BV.

Van Jacob en Trijntie is een kind bekend:

1   Jacob Jacobs van der Mey is geboren 1652 of 1653.

VI-AD   Willemtie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-Q), is overleden voor vrijdag 16 februari 1680.

Willemtie trouwt op donderdag 21 juni 1663 te St. Jacobiparochie met Jacob Clases. Jacob is overleden voor vrijdag 16 oktober 1693.

Bnr 52. Aut. 16.10.1693 Jan Ariens Kuycken, neef, cur. kk. HB45/121 2.11.1694 rek. d. Clasie Willems wed. Arien Jans i.l. cur. Procl.bk 16.2.1680 Jacob Clasen te Winsum verk. land in k. 34 (vrouw Willemtie Jans ovl.).

Van Jacob en Willemtie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Jacobs is geboren 1671 of 1672.

2   Jan Jacobs is geboren 1673 of 1674.

VI-AE    Antje Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-Q).

Antje trouwt op vrijdag 15 februari 1647 te Gerecht Het Bildt met Rinse Hendricks van der Mey, zie VI-BU.

Van Rinse en Antje is een kind bekend:

1   Geertie Rinses van der Mey.

VI-AF    Arien Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-Q), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630, is overleden voor donderdag 24 maart 1695. Arien werd hoogstens 65 jaar.

Bnr 33, 35, 69, 70.  Wass.bk/175. Aut. 17.5.1698 Hyp.bk 2.6.1715/11.3.1710 4 kk. en 2 kk.v. Jacob Jans K. verk. 4 pm land o. Minnertsga. HB50/1 21.12.1705 inv. sth. Claesie Willems wed. A.J.K., Beert A.K. meerderj., Willem A.K. veniam aet., Waling Walings de Jonge x Dieuwer A., Feyke Gerbens cur. Feyckje Jans K. wk. v. Jan A.K.

Procl.bk 16.2.1680 Arien Jan Jacobs en Claasje Willem Dircks kopen 1/4 v. 30m.500r. in k. 34 v. Jacob Clasen te Winsum  (en zijn wln hsvr. Willemtie Jans). Procl.bk 24.3.1695 Cl.W. wed. A.J. koopt 1/4 v. 30m.500r. in k.33 en 34 o. St. Jp. mandelig m. d erven v. Jan Jacobs en Dieuwer Ariens, van kk. en erven v. Corsie Jans, Danckert Taeckes O., Jan Agges Popta erven W.

Arien was gehuwd met Claasje Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Claasje is geboren in 1642, is overleden voor maandag 21 december 1705. Claasje werd hoogstens 63 jaar.

Bnr 42. 1698 St. Jp. nr.2  1/3 en nr.5 als wed. met 4 kk. (1708/18 id. 3 kk. en nakind resp. kindsk.) en nr.32 id., nr.34 samen met Jac. Jans Kuken nr.34, 1708 id de kk. doch huisinge afgebroken en landen verdeeld.1708/18 kk. en kindsk.,( 1728/38 id.) eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en eigenr 3/4 v. 10.500r in nr.35 k.34.

Aut. 21.12.1705 HB46/290/10.1.1699 rek. d. Clasie Willems wed. A.J.K. als bestemoeder v. Feickien Jans contr Jan Jacob Clasen rendeerde.

HB46/299 10.1.1699 id. contra Joris Jacobs rendeerde (zn v. Jacob Wouters en Corsje Jans Kuiken). HB51/41 23.1.1709 rek. d. W.A.K. inz. moeder Cl.Willems. HB53/93 29.5.1714 rek. d. W.A.K. id. en f.106v. door Waling Walings de jonge.

Van Arien en Claasje zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwer Arjens Kuiken, zie VII-AS.

2   Jan Arjens Kuiken, zie VII-AT.

3   Beert Arjens Kuiken, zie VII-AU.

4   Willem Arjens Kuiken, zie VII-AV.

VI-AG   Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-Q), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor donderdag 31 juli 1704. Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 33, 35, 42, 69, 70. 1698 J.J.K. en Claasje Willems nr. 34. 1708/18 de wed. gebr. 1/2 nr.33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35 met Waling Walings de Jonge en de kk. nog 1/8 eigenr en gebr. 1708/18 eigenr 1/4 v. 10m.500r nr.35 k.34; 1708/18 de wed. en kk. nr.1, 1708/18 J.J.K. en Claasie Willems kk. doch de huizingen afgebroken en de landen verdeeld. Flor. 1700 Jacob Jansen cum lib. 8.503, 1708 de kk. met namen Claas Danckerts en Gerrit Arjens.

Wass.bk/176. Hyp.bk 19.9.1737/13.1.1728, 21.6.1728 en 18.6.1731; id. 2.6.1715/11.3.1710. Aut. 31.7.1704 cur. kk.2e huw. Beert Arjens Kuycken,

neef. Hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721 de 2 kk. uit het 1e huw. v. Jacob Jans K. elk voor 1/3 en de kk. v. Arien Jans K. voor 1/3 verk. een sate met 24 mg. oud gep. billand met huis en sch. in de Westhoek O. St. Jp. ( de eerste vrouwen v. Jacob en Arien waren zusters, de zoon Jan uit het 2e huw. van Jacob tr. met een kleindr van Arien en erfde dus mee met het derde deel). Hyp.bk 19.9.1737/13.1./1.6.1726/18.6.1737 dezelfde partijen verk. dezelfde boerderij? aan Dirk Jans Rozendal en Auckje Jetses. St. Jp.

HB42/113v. inv. sth. N.W. Machtel Ariens grm. wkk., Arien Willems, ontv. St. Jp. wordt cur. kk., veel onr. goed.; Tr. J. x Corn. Ysbrands en M.J. x Claas Danckerts. HB49/158 8.8.1704 inv. t.h.v. Antie Dircks wed. J.J.K., huism. St. Jp. + sch. en d.

Procl.bk 8.12.1710 A.D. wed. J.J.K. huurt boerderij NwB o. St. Jp. m. hs en sch., gek. d. Henricus Popta van P. Roeters, gr. 40 1/2 m. naastl. Jacob Meyles, Waling Walings en huurderse.

Jacob trouwt op donderdag 9 februari 1668 te St. Jacobiparochie (1) met Neeltie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Neeltie is geboren rond 1646, is overleden voor zondag 16 juni 1680. Neeltie werd hoogstens 34 jaar.

Patr. bruid Willem Dircks.

Van Jacob en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Jacobs Kuiken is geboren 1671 of 1672, zie VII-AW.

2   Maartje Jacobs Kuiken is geboren 1674 of 1675, zie VII-AX.

Jacob trouwt op donderdag 2 november 1679 te St. Jacobiparochie (2) met Antje Dirck Ariens, zie VI-AL.

Beiden v. St. Jp., hij wednr, patr. bruid Dirck Ariens.

Van Jacob en Antje zijn zeven kinderen bekend:

3   Jan Jacobs Kuiken is geboren 1682 of 1683, zie VII-AY.

4   Dieuwer Jacobs Kuiken is geboren 1683 of 1684.

5   Dirck Jacobs Kuiken is geboren 1685 of 1686.

6   Neeltie Jacobs Kuiken is geboren 1688 of 1689, zie VII-AZ.

7   Arjen Jacobs Kuiken is geboren 1690 of 1691, zie VII-BA.

8   Fokel Jacobs Kuiken is geboren 1694 of 1695, zie VII-BB.

9   Cornelis Jacobs Kuiken is geboren 1699 of 1700, zie VII-BC.

VI-AH   (?)Arien Walings, zoon van Waling Ariens (Slim) (V-R) en Teuntie Hendricks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 24 november 1705.

Aut. 4.11.1705: Obbe en Ysbrand Jetses, ooms cur., stm. Grietie Luypkes. Aut. 6.11.1705 grm Welmoed Obbes ovl., R. Gerrit Jetses, oom, cur. Lenert Tevis sch. m. ooms en tantes. Aut. 8.3.1701  cur. k. Maartie Cornelis en Pieter Corn. HB49/243 4.11.1704 inv. sth. A.W., St. Jp. in pres. v. Gerrit, Isbrand en Obbe Jetses, omen v.d. 3 voorkk., Gr. L. wed. met 1 k. bij A.W., gest. m. Jan Martens en Lenert Tevis haar omen; gevolgd door sch. en d. dd. 16.2.1711 Gr. L. nu x Lenert Willems, Pieter Arjens k. 2e huw., Grietie Arjens is ovl. HB50/232 21.7.1707 rek. d. Obbe en Ysbrand Jetses. HB51/344 16.2.1711 id. HB55/23 19.6.1719 rek. d Obbe Jetses en Ysbrand Jetses (overl.)

(?)Arien trouwt op donderdag 10 oktober 1686 (1) met Tzietske Jetses, dochter van Jetse Gerrits en Welmoed Obbes. Tzietske is overleden voor 1702.

Bij huwelijk beiden van St. Jp.

Van (?)Arien en Tzietske zijn drie kinderen bekend:

1   Waling Ariens is geboren in 1695.

2   Grietie Ariens is geboren 1696 of 1697, is overleden voor maandag 16 februari 1711. Grietie werd hoogstens 14 jaar.

3   Antie Ariens is geboren 1697 of 1698.

(?)Arien trouwt op zondag 25 juni 1702 te St. Jacobiparochie (2) met Grietie Luipkes.

Grietie was later gehuwd (2) met Lenert Willems.

Van (?)Arien en Grietie is een kind bekend:

4   Pieter Arjens.

VI-AI     Maartje Clases Wassenaar, dochter van Claes Aerts Wassenaar en Griet Ariens (Slim) (V-T), is overleden voor donderdag 27 april 1673.

Maartje trouwt op donderdag 4 oktober 1668 te St. Jacobiparochie met Freerk Willems, zie VII-DI.

Beiden v. St. Jp.

Van Freerk en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Willem Freerks is geboren 1670 of 1671, zie VII-BD.

2   Hendrikje Freerks is geboren rond 1670, zie VII-BE.

VI-AJ     Arien Clases Wassenaar, zoon van Claes Aerts Wassenaar en Griet Ariens (Slim) (V-T), wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 23, 32, 206.   1698 St. Jp. nr.6 deels, 1708/18 id. 1698 Vrp. met Beert Boyens nr.6, 1708/1718 St. Jp. met Corn. Wops nr. IV en  A.Cl.Aarts nr. XI (Fran.land) en nr. 36.

Wass.bk/189. Aut. 9.2.1691 als neef cur.kk. Claes Willems en Maartje Cornelis.

Arien trouwt op donderdag 24 juli 1681 te St. Jacobiparochie met Aaltje Boyens, dochter van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Arien en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1   Boyen Arjens Wassenaar, zie VII-BF.

2   Aart Arjens, zie VII-BG.

VI-AK   Trijntje Clases, dochter van Claes Aerts Wassenaar en Griet Ariens (Slim) (V-T).

Trijntje trouwt op donderdag 30 juni 1667 te Hallum (1) met Claas Clases. Claas, brouwer, wonende te Hallum.

Hij v. Hallum, zij v. St. Jp.

Van Claas en Trijntje is een kind bekend:

1   Trijntje Clases is gedoopt op donderdag 21 maart 1669 te Hallum, zie VII-BH.

Trijntje trouwt op donderdag 23 juli 1676 te Hallum (2) met Roelof Pieters. Roelof, brouwer, wonende te Hallum.

FER 13/246 22.7.1680 R.P. brouwer, Hallum en Jacob Corn. te Vrp. kopen huis, schuur c.a. op de Leije van Corn. Sprongh, Arien Gerrits O., Joh. Feddricks W, de vaart Z. FER 41/165 29.1.1695 inv. sths Tr. Cl. te Hallum.

Datum is ondertrouw, hij v. Lwd, zij v. Hallum.

Van Roelof en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

2   Maartie Roelofs.

3   Claasje Roelofs, zie VII-BI.

4   Pieter Roelofs, zie VII-BJ.

5   Wytske Roelofs.

Wytske was gehuwd met Eibert Sjoerds. Eibert, wonende te Workum.

VI-AL    Antje Dirck Ariens, dochter van Dirck Arien Clases en Fookel Ariens (Slim) (V-U).

Antje trouwt op donderdag 2 november 1679 te St. Jacobiparochie met Jacob Jans Kuiken, zie VI-AG.

VI-AM   Tetje Walings Wijngaarden, dochter van Waling Barthouts (V-V) en Antie Pieters.

Lidm. Hallum, ingek. v. Vrp. 1694.

Tetje trouwt op donderdag 31 mei 1696 te Hallum met Jochum Jelles. Jochum, wonende te Hallum.

Bij huw. b.v. Hallum. FER15/172 Tetje Walings Wijngaarden wed. J.J. a.d. Hereweg o. Hallum niaert verk. v. hs te Ferwerd door Beert Jans te St. Jp. een volle neef van haar. 16/20 3e pr.12.12.1707 T.W.W. wed. Jochum Jelles te Hallum verk. hs te Ferwerd. Bij doop Jochum alleen moeder genoemd, vader dus wrsch. al ovl.

Van Jochum en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jochums is gedoopt in 1697 te Hallum.

2   Jochum Jochums is gedoopt in 1699.

VI-AN   Maartie Freerks, dochter van Freerk Willems (VII-DI) en Arjaantje Barthouts (V-W).

Maartie trouwt op zondag 22 december 1715 te St. Jacobiparochie met Jarig Scheltes, kind van Schelte Jarichs en Dieuwke Tiemens. Jarig, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 4/3.11.1722 e.l. huisl. o. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Jarig en Maartie zijn twee kinderen bekend:

1   Arjaantje Jarigs, zie VII-BK.

2   Freerk Jarigs, wonende te St. Jacobiparochie.

Freerk trouwt op zondag 1 januari 1747 te St. Jacobiparochie met Antje Cornelis.

VI-AO   Beert Jans, zoon van Jan Barthouts (V-X) en Dina Jacobs Brakel, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 18 oktober 1682 te Vrouwenparochie.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26. Zie Sannes B65L/600.

2e x St. Jp. 6.12.1716 x Dieucke Eelckes, beiden v. St. Jp. ?

Beert trouwt op zondag 22 juni 1704 te St. Jacobiparochie met Tetje Lourens van der Mey, zie VII-BO.

Van Beert en Tetje is een kind bekend:

1   Jannichie Beerts.

VI-AP    Mettie Jurriens, dochter van Jurrien Jochums en Hiltie Cornelis Yssel (V-Y), is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Aut. 11.3.1696 cur. Joannes Swart schoolmr Vrp. en Jelle Corn. Yssel.

Mettie was gehuwd (1) met Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits en Maartie Joris. Arjen, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695, zie VII-BL.

2   Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699, zie VII-BM.

3   Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4   Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5   Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.

Mettie trouwt op zondag 17 september 1713 te Vrouwenparochie (2) met Pieter Jacobs. Pieter, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 23.10.1719 cur. Jelle Corn. Yssel, oud-oom. HB55/58 23.10.1719 sch. en d. met kk. van Mettje bij A.D. en P.J.

Beiden v. OBZ.

Van Pieter en Mettie zijn twee kinderen bekend:

6   Aucke Pieters is geboren 1714 of 1715.

7   Jurjen Pieters is geboren in 1717, zie VII-BN.

VI-AQ   Jacob Jans Yssel, zoon van Jan Cornelis Yssel (V-Z) en Dieuwerke Jacobs Yssel, wonende te Hallum en te Oudebildtzijl, is geboren 1664 of 1665.

Flor. 1708 van Phil. Tjercks 6.221 bij van Waling Symons de Oude 6.221, samen 12.443, 1718 id.

Hyp.bk 17.4.1729/10.7.1723 te Hallum. Procl.bk 29.11.1706 verk. huis m brouwerij op Zuid v. OBZ aan Hendrick Danckerts. Recesbk. 1.3.1706 erfgen. v. moeder Dieuwertie Jacobs en 15.3.1706 mr.brouwer OBZ. Lidm. Vrp. bel. 29.1.1697. lidm.14.9.1707, uit, brouwer.

FER 85 coll.bk f. 7v. 9.1.1728 Jacob Jans van Yssel, Hallum erfgen. v. hsvr. Janke Sybrands. FER31/46 16.7.1725.

Jacob was gehuwd (1) met Janke Sybrands.

Jacob trouwt op donderdag 23 juni 1689 te Vrouwenparochie (2) met Neeltie Gerrits.

Misschien zuster van Arjaantie vr. v. Jan Tiercks Kuiken.

Beiden v. OBZ.

Van Jacob en Neeltie is een kind bekend:

1   (?)Jan Jacobs van Yssel, bakker, wonende te Dokkum.

10.3.1732 burger van Dokkum afkomstig van Oudebildtzijl. FER19/416 3e pr 10.3.1732 J.J.v.Y. mr bakker te Dokkum verkoopt groot huis te Hallum voor 1250 cg.

FER77/363 Jan Jac. v. Yssel mr bakker te Dokkum, Buwe Montes Boersma nom.ux. te Hallum, Jan Minses nom.ux. te St. Ap., Oebele Pieters te ..estereynd en Jurjen Pieters te Blija elk voor 1/5 hebben vordering.14.9.1742/23.6.1743.

VI-AR    Geertie Walings van der Mey, dochter van (?)Waling Hendricks van der Mey (V-AB) en Heiltie Gerrits.

Geertie was gehuwd met Gerrit Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs en Trijntje Dircks. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.1.1671 DG als oom cur. kk. Claes Arien Jacobs en Neeltie Ariens. HB42/64v. 26.1.1680 G.A., huism. Vrp. cur. kk. Willem Ariens.

Van Gerrit en Geertie is een kind bekend:

1   (?)Waling Gerrits van der Mey, gorter, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 16.3.1691 gorter te OBZ.

VI-AS    Philips Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (V-AB) en Heiltie Gerrits, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 mei 1691.

Aut. 30.5.1692 L.E. ovl. Lourens Walings oom te Marrum DG cur. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691 L.W. wed. Ph.W. St. Ap. Niet in GJ 2009.

HB41/70v. 1677/8 weesrek. door Isbrant Jansen inz. kk. van zijn zuster (is halfzr), hij noemt Phil.Walings mijn zwager. BPw98: 1681 thans o. Vrp.verkopen huis Warmoesstr., St. Ap. DG

Philips trouwt op donderdag 14 augustus 1664 te Vrouwenparochie met Lijsbet Everts, dochter van Evert Clases en Wytske Gerrits. Lijsbet is overleden op vrijdag 25 april 1692.

HB44/72 26/30.4.1692 inv. sth. L.E. wed. Ph.W., Lourens en Dirk Walings, Gosse Elings en Isbrand Jans omen wk., Geertie Walings tante.

Beiden v. Vrp.

Van Philips en Lijsbet is een kind bekend:

1   Wytske Philips van der Mey is geboren 1684 of 1685.

VI-AT    Lourens Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (V-AB) en Heiltie Gerrits, wonende te Marrum.

Bnr 213. 1698 Vrp. met Gosse Elings nr.26, 1708 de kk. 1/2 en Jan Clases n.u. 1/2., 1718 de erven 3/8 en Jan Clases kind 5/8 ongescheiden. Flor. 1700/08 met Gosse Elings resp de erven 35.560.

Aut. 30.5.1692 DG. FER42/87 1.5.1694 inv. bij L.W.v.d.M te Marrum op de Mieden, nu x Eelckje Piers, cur. kk. is Steven Clases te St. Ap., Dirck Waling is broer en ovl., Wytske Philips is broeders dr. FER43/177v. 28.11.1700 inv. sth. L.W. v.d.M., Gerrit Ysbrands, St. Ap. cur. kk. 2e huw., zilver met initialen. FER53/311v. 23.5.1702 en 55 /21.4.1707 rek. door Gosse Elings, resp. Jan Clasen (schoonzn G.E.) inz. kk. Lourens W.v.d.M., Gerrit Pyters te St. Jp. ook cur., Pier Joh. te Marrum cur. nakk.; ontv. v. Waling Gerryts 100 cg., ontv. landh. plaats o. Vrp. en 1/2 pl. o. Vrp. bruiker Teunis Gerrits. FER 56 f.108v. 13.6.1712 rek. door Gerrit Dircks a.d. Nieuwe Dijk o. Vrp. als cur. v. Claas Lourens.

Lourens was gehuwd (1) met Eelkje Piers, dochter van Pier Johannes.

Van Lourens en Eelkje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Lourens van der Mey.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26, ds Joh. de Hartog 5/8 (x Jayke Jans Bergsma), Harmen Jans 1/8, Beert Jans 1/8.

2   Trijntje Lourens van der Mey.

Lourens trouwt op donderdag 9 november 1679 te Vrouwenparochie (2) met Jannichie Clases, zie VII-CQ.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Lourens en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

3   Tetje Lourens van der Mey, zie VII-BO.

4   Claas Lourens van der Mey, wagenmaker, wonende te Westernijkerk.

FER 55 21.4.1707 Gosse Elings is schoonvader v. Claas L.

Claas was gehuwd met N Gosses, dochter van Gosse Elings en Jannichie Everts.

VI-AU    Gerrit Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (V-AB) en Heiltie Gerrits.

Van Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Waling Gerrits van der Mey.

FER 55 21.4.1707 rek. inz. kk. Lourens W.: obl. t.l.v. Waling Gerryts dd 17.5.1701, borg Gerryt W. v.d. Mey.

VI-AV    Beert Clases, zoon van Claes Harrents (V-AD) en Aechie Daam Jans (V-BB), boer, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/191 Hyp.bk 10.10.1729/12.5.1727 de erven ( Corn. Aagje en Dirk resp hun kk.) ieder voor 1/3 verk. ee brouwerij c.a. op de smalle kant v.d. Warmoesstr. aan Barent Willems Wassenaar, vrijgezel St. Ap.

Beert was gehuwd met Antje Cornelis.

Van Beert en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Barthouts Wassenaar, zie VII-BP.

2   Aagje Beerts.

Aagje trouwt op zondag 18 april 1706 te St. Annaparochie met Dirck Arjens. Dirck, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Gemeensontv. Procl.bk 28.6.1723 e.l. St. Ap. verk. kamer op brede kant Warmoesstr.

3   Dirk Beerts, zie VII-BQ.

4   Claas Beerts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 8 april 1727.

HB57/173 8.4.1727 inv. sth. Cl.B., subst. ontv. floreenrente en gemeensontv. St. Ap., catalogus boeken 271 st., veel namen i.v.m. floreen etc.

HB58/120 8.11.1729 rek. d. Dirk Arjens. HB58/371 23.1.1732 rek. d. Dirk Arjens.

5   Daam Beerts, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 25 april 1727.

HB57/195 25.4.1727 inv. sth. D.B., mr brouwer, huis a.d. smalle kant v.d. Warmestr., veel namen deb., catalogus boeken totaal 126 st., zilveren kroes met letters H.C.  L.W. 1623. HB58/101 8.11.1729 rek. inz. boedel d. Dirck Arjens. HB58/376 23.1.1732 rek. d. Dirk Arjens. Procl.bk 11.7.1718 D.B. vrijgezel koopt huis en brouwerij  c.a. van de kk. v. Symen Popkes, de wed. Symen Popkes Z. koopm. Dirck Sickes W en Rienck Corn.’t Hoen N, de graft W.

VI-AW   Jannichie Pyters, dochter van Pyter Stevens en Neeltie Harrents (V-AE).

Wass.bk/135.

Jannichie trouwt in 1659 met Johannes Henrici Stonebrink. Johannes, predikant, wonende te St. Jacobiparochie.

BAA64/118 1644 Paulus Joh. Stonebrink, schooldienaar Baard.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Antie Lammerts.

Van Johannes en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1   Antie Johannes Stonebrink, zie VII-BR.

2   Lijsbeth Johannes Stonebrink, zie VII-BS.

3   Harrent Johannes Stonebrink, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk okt. 1728 de erven Harnt Joh. St., bakker St. Jp. verk. bakkerij a.d. brede kant v. Westend aan Rintje Annes en Tr. Corn. e.l. ald.

VI-AX    Steven Pyters, zoon van Pyter Stevens en Neeltie Harrents (V-AE), bboer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1634, is overleden op maandag 13 december 1666. Steven werd ongeveer 32 jaar.

Zerk St. Jp. Aan de OBD. HB 38/137 28.1.1669 inv. sth. S.P. a.d. OBD o. St. Jp.

Steven trouwt op donderdag 4 januari 1657 te St. Annaparochie met Amarens Sjoerds, zie VI-CL.

Datum is 1e procl.

Van Steven en Amarens zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Stevens is geboren 1657 of 1658, zie VII-BT.

2   Neeltie Stevens is geboren 1662 of 1663, zie VII-BU.

VI-AY    Harrent Pyters, zoon van Pyter Stevens en Neeltie Harrents (V-AE), boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 november 1637 aldaar, is overleden voor donderdag 12 mei 1667. Harrent werd hoogstens 29 jaar.

Wass.bk/157.Hyp.bk 8.5.1668/3.5.1663 H.P.Stevens en Neeltie Beerts e.l. St. Ap.   Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltie Baert Daems wed. H.P met onm.kk..; id. 8.5./3.5.1663 e.l. St. Ap. HB38/31v. 5.6.1668 inv. sth. H.P.op de oostkant v. St. Ap., wed. hertr. Prot. S.A. 3.5.1662 H.P. en N.B. e.l. kopen van ds Joh. Stonebrinck en Jannichie Pyters plaats met 39 mg oud Billand o. St. Ap. Hyp.bk 15.5.1668/14.5.1662/6.5.1663 e.l. St. Ap. sch. a. ds Joannis Stonebrinck St. Jp. en Jannichie Pyters zr en zwager. HB39/206 6.11.1671 rek. d. ds Joh. Stonebrinck St. Jp. cur. weeskk., Lambert Reyners stiefv.

Harrent trouwt in 1659 met Neeltie Barthouts, zie VI-CP.

Van Harrent en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Barthout Harrents is geboren 1660 of 1661.

2   Pieter Harrents is geboren 1661 of 1662.

3   Neeltie Harrents is geboren 1664 of 1665.

VI-AZ    Waling Gerbens Langius, zoon van Gerben Ariens Langius (VI-BA) en Griet Harrents (V-AF), procureur, is overleden voor maandag 6 april 1705.

Aut. 16.1.1713 cur. kk. Hans Gongrijp, wijnh. Harlingen inz. nal.schap Harrent Gerbens overl. oom, mr bakker in oude weeshuis Lwd.

Procl.bk 6.4.1705 H.H. Gonggrijp., Harl. koopt huis c.a. St. Jp. vanouds herberg en tapperie en nu in dier voegen gebruikt bij L. R. wed. W.Langius, Simon Jansen Decker W. en Tjeerd Clasen mr kleerm. N., de gemene weg O. en Z. van wed. P.J. Clinchamer.

Waling trouwt op donderdag 1 april 1694 te St. Jacobiparochie met Lijsbet Riencks.

Hyp.bk 11/10.7.1699 e.l. St. Jp. sch. inz. wijn en bier, onderpand tappersgereedschap etc.

Lijsbet was later gehuwd (2) met Ysbrand Olpherts (zie VII-W.1).

Hij v. St. Jp., zij v. Oost Vlieland.

Van Waling en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   Grietie Walings Langius is geboren 1695 of 1696.

Grietie trouwt op zondag 21 maart 1723 te St. Jacobiparochie met Harrent Jans, zoon van Jan Jansen Prater en Jannichie Pieters (VII-BV). Harrent is geboren 1697 of 1698.

Harrent was later gehuwd (2) met Jobje Hendriks.

2   Jaycke Walings Langius is geboren 1697 of 1698.

3   Gerben Walings Langius, koekebakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1700 of 1701.

Hyp.bk 6.9.1728/id G.W.L., mr koekebakker en M.A. K. e.l. St. Jp.

Gerben trouwt op zondag 2 september 1725 te St. Jacobiparochie met Maartie Arjens Koning, dochter van Arjen Jans Koning en Aaltje Jacobs.

VI-BA    Gerben Ariens Langius, zoon van Arien Gerbens en Lijsbet Cornelis (V-AH), notaris, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 52. 1655 G.A. ontv. nr. 23.

HB38/67 6.10.1668 Gerben Ariens Langius, notaris, oom van Neeltie Bartouts wed. v. Harrent Pieters ( m.z. oom van H.P.).

Hyp.bk 4.4.1650/16.4.1646 G.A. en Gr. H. e.l. St. Ap. Hyp.bk 5.3.1654/10.7.1647 G.A. en Gr. H. e.l. St. Ap. sch. a. Pyter Stevens en Neeltie Harrents e.l. St. Ap. 1800 cg inz. uitkoop plaats door Harrent Claes en Lijsbet Waling, ouders, nagelaten, zuster Neeltie had de 1/2, ook nog een broer Claes H

Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661 e.l. St. Jp. ontv. kopen gedeelte boerderij van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald. Hyp.bk 25.6.1666/1.5.1664 G.A. ontv. St. Jp. Recesbk 26.1.1646 e.l. kopen helft v. 20 mg. oud billand met hs en sch. a.d. OBD o. St. Ap. van Pieter Stevens en Neeltie Harrents (procl.bk 26.1.1646); procl.bk 3.4.1654 e.l. verk. de boerderij weer a. G.E. Hardenburger (Sannes St. Ap. nr.14).

Bij doop Antie vermeld: ouders wonen a.d. oude zeedijk.

Gerben trouwt op donderdag 19 juni 1642 te St. Annaparochie met Griet Harrents, zie V-AF.

VI-BB    Lijsbet Arien Gerbens, dochter van Arien Gerbens en Lijsbet Cornelis (V-AH).

Lijsbet was gehuwd met Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks.

Bijgenaamd de Jonge. Hyp.bk  20.5.1668/8.5.1668: P.P. de Jonge en Lijsbet Arien Gerbens. e.l. op Nw Bildt schuldig aan Jelte Scheltes oud lakenkoper te Minnertsga, onderpand nog te beuren erfenis van Lijsbets ovl. moeder, borgen Dirck Pieters ass., Harrent Pieters de Jonge, koopman, Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Cornelis Arjens, koopman, getuige Gerben Ariens Langius N.P.

Van Pieter en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1   Jannichie Pieters, zie VII-BV.

2   Trijntie Pieters, zie VII-BW.

3   Pieter Pieters, zie VII-BX.

4   Neeltie Pieters is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

HB50/201v. 10.8.1707 inv. sth. N.P., wed. W.L., haar 1e man is Dirck Corn. Hollander; erfgen. zijn haar 2 zrs en br en hun kk.

Neeltie was gehuwd (1) met (?)Dirck Cornelis Hollander, zoon van Cornelis Pieters Hollander.

1640 St. Jp. C.D.Hollander 13m., 1655 St. Jp. nr 13.

Recesbk 27.11.1637 Corn.Dircks Hollander de Olde, id. 14.12.1646 Corn. Dircks Hollander, St. Jp. HB22 2.2.1680 D.C. de oude toegenaamd Hollander (te Hallum) vs de erven v. Jan Thonis ( Cl.S.Brantsum c.s.) en id. Dirck Corn. de jonge vs dezelfden.

Neeltie trouwt op zondag 22 mei 1707 te St. Jacobiparochie (2) met (?)Wytse Louws, zoon van Louw Wytzes en Jantie Jouckes. (?)Wytse is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

Aut. 10.8.1707 en 16.8.1707 cur. kk. Pyter Pyters en Tryntie Pyters zijn Lenert Corn. ontv. Nw Bildt en Jan Dircks, schipper St. Jp. inz. nal.schap Neeltie Pyters, laatst wed. v. W.L.

VI-BC    (?)Cornelis Lieuwes Wijngaarden, zoon van Lyuwe Gerbens en Willemtie Cornelis (V-AI), wonende te Harlingen.

Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 vrijgezel te Harlingen

(?)Cornelis was gehuwd met Sybrigje Folckerts Nijkerck.

Van (?)Cornelis en Sybrigje is een kind bekend:

1   Siuke Wijngaarden is gedoopt op donderdag 18 juni 1671 te Harlingen, zie VII-BY.

VI-BD    (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden, dochter van Lyuwe Gerbens en Willemtie Cornelis (V-AI).

(?)Tettie was gehuwd (1) met Dirck Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks. Dirck, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 maart 1674.

Bnr 25, 47.  Assessor (Sannes I/296). 1655 Dirk Pieters gardenier nrs 16 en 17, 1670 D.P. ass. nr. 16 en nr. 17 D.P. nu Harrent Pieters.

D.P.Pieters cur. kk. v. Jan Jaspers.Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 e.l. St. Jp. sch.a. Andrys Siebes en Tettie Pieters onze zr. en zwager inz. land gekocht van Pyter Lous. Aut. 17.12.1666 en  hyp.bk 28.2.1671/30.4.1668 Gosse Jacobs (oom) koopm. St.Ap. (x Jann. Jans) cur, over de 5 kk. v.d. ass. D.P. en N.J. Aut. 21.9.1674 D.P. ovl. (NB de leeftijden van Jannichie, Pieter en Willem kloppen niet met de aut. uit 1666).

HB38/19 17.6.1667 inv. bij D.P. wednr. Van N.J.J., id f. 25v 31.3.1668 sch. en d. D.P. hertr. In inventarisatie veel boeken 3 blz.!

Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 D.P. ass. gerecht HB mede voor zijn kk. bij wln N.J. en ook voor zijn tegenw. hsvr. T.L. sch. a. Corn. Lieuwes Wijngaerden vrijgezel en Grietie Lieuwes mijn schoonbr. en zr. beiden te Harl. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 Gosse Jacobs en Jannnichie Jan Jaspers kopen plaats v.d. cred. van Dirck Pieters ass. Hyp.bk 24/2.6.1684 Jan en Willem Dircks vrijgezellen, bijna major annis zijnde, gest. m. oom en cur. Gosse Jacobs, onderpand plaats die is aanbeërfd van wln zuster en broeder en ouders.

HB39/241v. 21.5.1672 rek. door Gosse Jacobs, koopm. St. Ap. als oom en cur. HB40/10v. 21.9.1673 inv. sth. D.P., er zijn 2 volj. en 3 minderj. kk. bij Neeltie Jans en 3 onm. kk. bij T.L. zijn wed.; heeft een huis etc. met enterie te St. Jp., o.a 54 boeken.

Recesbk 18.1.658 Dirk Pieter Pieters assessor. HB21 19.2.1649 D.P. gardenier St. Jp. x Neeltie Jans vs Claes Barthouts St. Jp. Recesbk. 16.3.1674 D.P. ovl., Harrent Pieters nieuwe ass.

Proces H.v.Fr. 12.11.1700 (S.B.65M/ 615 tussen erven v. Neeltie Jans.

Dirck was eerder gehuwd (1) met Neeltie Jans.

(?)Tettie trouwt op donderdag 21 juni 1674 te St. Jacobiparochie (2) met Ritske Innes, zoon van Inne Jans en Tied Gerryts. Ritske, boer en brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 16 februari 1645 aldaar.

Bnr 103, 160.  Hyp.bk 25.6.1684/13.5.1684  kopen huizen op noordwest v. St. Ap. van Mart.v.Wijngaarden. Hyp.bk 20.6.1696/17.1.1694 huurt boerderij a.d. NBD o. St. Ap. gr. 30 mg., reeds door de huurders bewoond. Hyp.bk 1.4.1672/20.5.1669 R.I. en Reynu Corn. e.l. St. Jp.Procl.bk 14.4.1679 huurder boerderij k. 25. gek. door Jan D. Kuyck, Harl.

HB23 20.1.1690 brouwer St. Ap.

Ritske was eerder gehuwd (1) met Reynu Cornelis.

Ritske was later gehuwd (3) met Teuntje Willems.

Hij wednr v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Ritske en (?)Tettie zijn vier kinderen bekend:

1   Jannetje Ritskes, zie VII-BZ.

2   Dirck Ritskes is gedoopt op donderdag 11 november 1677 te St. Annaparochie.

3   Jan Ritskes is gedoopt op donderdag 8 januari 1682 te St. Annaparochie.

4   Willemtje Ritskes is gedoopt op donderdag 8 januari 1682 te St. Annaparochie.

VI-BE    Tettie Boyens, dochter van Boyen Dircks en Amerens Cornelis (V-AJ).

Tettie trouwt op donderdag 15 april 1655 te St. Jacobiparochie met Claes Walings, zie VI-DU.

Bakkersknecht van Harlingen, zij van St. Jp.

Van Claes en Tettie is een kind bekend:

1   (?)Amerens Clases.

(?)Amerens trouwt op donderdag 25 januari 1680 te St. Jacobiparochie met Pieter Feikes, zie VI-A.

VI-BF    Neeltje Boyens, dochter van Boyen Dircks en Amerens Cornelis (V-AJ).

Hyp.bk 15.3.1669/13.3.1667 N.B. wed. Fem Ariens Gelder heeft vordering op haar zuster Tettie Boyens x Claes Walings, bakker.

Neeltje trouwt op vrijdag 20 oktober 1662 te Vrouwenparochie (1) met Fem Ariens Gelder, zie VII-EZ.

Hij van Vrp., zij v. St. Jp.

Van Fem en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Fems Gelder is gedoopt op donderdag 23 augustus 1663 te Vrouwenparochie.

HB42/231 21.3.1681 Olphert Fems cur.

Neeltje trouwt op donderdag 10 mei 1668 te St. Jacobiparochie (2) met Lenert Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters. Lenert, brouwer.

Hyp.bk 12.6.1673/31.3.1671 inz. erfenis Neelties moeder. Hyp.bk 5.5.1675/26.5.1669 e.l. St. Jp. sch. a. hun moeder Neeltie Pieters.

Beiden van St. Jp.

VI-BG    Grietje Boyens, dochter van Boyen Dircks en Amerens Cornelis (V-AJ), is overleden voor donderdag 8 december 1672.

BP 500/24

Grietje trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie met Job Symens, zie VI-I.

VI-BH    Neeltie Clasen, dochter van Claes Cornelis Willems (V-AK) en Trijntie Ariens.

Neeltie was gehuwd met Pybe Stinnerts. Pybe, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1670.

1670 St. Ap. Pibo Stinnerts wed. nr. 18.

Van Pybe en Neeltie is een kind bekend:

1   Stinnert Pybes, zie VII-CA.

VI-BI     Hendrickie Jan Daems, dochter van Jan Daems (V-AY) en Neeltie Cornelis (V-AL), is overleden voor 1698.

HB38/15 12.2.1667 cur. kk. Willem Jan Daems.

Hendrickie trouwt op donderdag 13 november 1653 te St. Jacobiparochie met Hendrick Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses. Hendrick, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1698.

Bnr 4,10, 65, 214, 243.   1655 nr. 32. (geen menist!), 1698 H:J acht kk. St. Jp. nrs 18 en 31 (Oud B.) en 4m.440r. in nr.17 k.52. en Vrp. 3/4 nr 15 k.12., 1670 St. Jp. nr. 19 en 32 en nr.26 1/4 k.43.

Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661 H.J. en H.J.D. e.l. St. Jp. verk. a. Gerben Ariens ontv.der gem.omslagen en Grietie Harrents e.l. St. Jp. het meyerrecht van 1/2 v. 62 mg oud billand met 1/4 v. huis etc., door Hendrickie van haar moeder geërfd., in de zuidh. v. St. Jp. (aantek. S. Molenschot), bovendien nog 1/2 vierdepart als zij en de kopers de andere 1/2 vierdepart hebben gek. v. Waling Cornelis.. Aut. 25.3.1698, cur. Jan Willems, neef en huism. St. J Hyp.bk 1678/1669: el. te St. Jp. Aut. 31.3.1666 H.J. DG oom v. kk. v. Willem Jan Daems.  Procl.bk 1.3.1675 H.J. c.u. koopt sate in k. 12 Vrp. m. hs en sch. gr. 46 pm. v.d. erven v. Claas Gijsberts.

Hyp.bk 20/5.7.1668 Jacob Hendrick v.d.Mey noemt Hendrick Joris en Hendrickie Jans te St. Jp. mijn cousijn en nichte. HB46/242 25.3.1698 inv. sth. H.J., huism. St. Jp. + sch. en d., kk. worden genoemd; 2 pachtplaatsen en 1 eigen op Nw Bildt. HB47/1 9.6.1699 rek. d. Jan Willems en Marten Pieters. HB47/150 21.8.1700 idem.

Van Hendrick en Hendrickie zijn acht kinderen bekend:

1   Antie Hendricks, zie VII-CB.

2   Jan Hendrik Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

1708 gebr.5m331r. in nr.18 k.51 en 20m.100r. in nr.22 k.47

Ged. op bel. 16.6.1695 DG gem. OBZ. Hyp.bk 27.5.1714/21.10.1710 J.H.J. , huisman Nw Bildt St. Jp. en T.C. e.l. sch. a. Cornelis Wops, huisman Oude Dijk St. Jp. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 e.l. Vrp. huren plaats van Maartie Joris wed. Dirck Gerrits gr. 34m.510r.

Jan trouwt op donderdag 12 maart 1699 te Vrouwenparochie met (?)Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens en Aeltie Pieters.

3   Neeltie Hendriks, zie VII-CC.

4   Rinnichie Hendriks, zie VII-CD.

5   Maartie Hendriks, zie VII-CE.

6   Joris Hendriks, zie VII-CF.

7   Arjen Hendriks, zie VII-CG.

8   Dirkje Hendriks is geboren 1675 of 1676, zie VII-CH.

VI-BJ     Grietie Stevens, dochter van Steven Cornelis (V-AM) en Tettie Dircks, is gedoopt op donderdag 5 mei 1622 te St. Annaparochie.

Wass.bk/159.

Grietie was gehuwd (1) met Arien Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 20 maart 1655.

Bnr 8. Wass.bk/159, nageslacht Wassenaar.1655 Arien Pieter Pieters wed. nr 1. Aut. 14.5.1655 cur. kk. Harrent Pieters de jonge DG oom en Harmen Jacobs DG oom, beiden o. St. Jp.  HB35/32 20.3.1655 inv. bij G.S., man A.P. ovl. a.d. olde dijk o. St. Jp.; Grietie nu x Lieuwe Lourens, in presentie v. Dirk Pieters, Harrent Pieters, Corn. Harrents en Harmen Jacobs alle naaste vrunden. Trijsmoer komt v.e. reversael van land 8542.-.-. Procl.bk 11.7.1687 de erven van Tonis Jans Roken en Trijntie Simons kopen 2 mg nw billand v. Pyter, Dirck en Harrent Ariens gebrs en Trijsie Ariens (x Tjalling Jacobs).

HB35/149 19.11.1656 sch. en d. HB40/50v. 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters cur. kk. Procl.bk 22.11.1652 e.l. kopen 17 m. NwB. van Trijntie (Sannes onzeker, wrsch. Trijs) Harrents; id. 31.3.1656 de wed. verk. dit land weer aan de wed. v. Tonis Jans Roker te Twisk.

Van Arien en Grietie zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Arjens Mercator, zie VII-CI.

2   Trijsie Ariens, zie VII-CJ.

3   Pieter Ariens is geboren 1643 of 1644, zie VII-CK.

4   Cornelis Ariens is geboren 1644 of 1645.

5   Harrent Ariens is geboren 1649 of 1650, zie VII-CL.

Grietie trouwt op donderdag 4 februari 1655 te St. Jacobiparochie (2) met Lyuwe Lourens, zoon van Lourens Jacobs Buyrtie en (?)Trijn Lyuwes. Lyuwe, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 18.5.1691/2.3.1686 L.L. en Gr. St. e.l.

Beiden v. St. Jp., hij is bouwknecht bij Trysie Harnts.

VI-BK    Willem Stevens, zoon van Steven Cornelis (V-AM) en Tettie Dircks, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1624, is overleden voor maandag 13 februari 1708. Willem werd hoogstens 84 jaar.

Wass.bk/159. Procl.bk 13.2.1708 de wed. verk. huis (winkel en loods) in St. Ap. op brede kant bij de oude pijp aan Gerrit Dircks ads. gerecht HB c.u., Dirck Jans schroot W. en Aris Jansen, brouwer mette saal O. (ten profijte v.d. cred.).

Willem was gehuwd met Willemtje Jetses.

Van Willem en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1   Barent Wassenaar, zie VII-CM.

2   Cornelis Willems is gedoopt op woensdag 2 januari 1686 te St. Annaparochie.

Cornelis trouwt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie met Grietje Bastiaans, dochter van Bastiaan Joukes en Maertie Beerts. Grietje is overleden voor vrijdag 3 februari 1730.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Arjens Borger.

VI-BL    Tettie Stevens, dochter van Steven Cornelis (V-AM) en Tettie Dircks, is geboren rond 1625.

Tettie was gehuwd (1) met Marten Jans, zoon van Jan Marten Claes en Crijntie Jaspers. Marten, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1655.

1655 Marten Jan Martens wed. nr. 41, 1670 nr.41 M.J.M. kk.

HB35/28v. 20.3.1655 inv. bij T.St., man M.J. ovl., Lenert Corn. en Reiner Clases zijn cur. over de 2 kk. Aut. 6.12.1659 Tewis Gerckes stv., cur. Steven Corn. grv. en Jasper jans oom. 9.5.1653/1.5.1651 e.l. St. Jp. sch. inz. aankoop boerderij v. Willem Jan Aerts, borg Jan Martens St. Jp. HB36/119 5.12.1659 rek. d. Lenert Corn. en Reyner Clases.  HB39/240 14.5.1672 rek. door Steven Corn. grv., Tevis Gerckes stv. J.M. HB37/158v. 21.5.1666 rek. d. Jasper Jans, Lenert Corn. oom v.d. kk.

Van Marten en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Martens is geboren in 1652, zie VII-CO.

2   Neeltie Martens is geboren in 1650.

Neeltie was gehuwd met Jan Douwes. Jan, wagenmaker.

HB39/240 14.5.1672.

Tettie trouwt op donderdag 18 februari 1655 te St. Jacobiparochie (2) met Theeuwes Gerckes, zoon van Gercke Lenerts en Lijsbet Thewis.

Bij huwelijk hij v. Hallum, zij v. St. Jp.

Van Theeuwes en Tettie zijn twee kinderen bekend:

3   Maartie Tewis, zie VII-CN.

4   Leendert Theeuwes, zie VII-CP.

VI-BM   Neeltie Ariens, dochter van Arien Clases en Jannichie Hendricks (V-AO), is geboren rond 1631, is overleden voor dinsdag 21 juni 1707. Neeltie werd hoogstens 76 jaar.

Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 Neeltie Arien Clases St. Jp. 2e x getr. met Gerrit Pyters ? HB50/163v. 21.6.1707 inv. sth. Neeltie Ariens OBD o. St. Jp., wednr. G.P., Gerrit Dircks als vom. v. Pieter Gerrits., alle erfgen. v. N.A. genoemd.

Neeltie trouwt op donderdag 12 mei 1650 te St. Jacobiparochie (1) met Claes Ariens, zoon van Arien Jacobs en Trijntje Dircks. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 13 januari 1669.

Bnr 15, 65, 67. Wass.bk/174. 1670 Claes Ariens wed. nr. VII (Fran.land) en nr.26 1/4 k.43 (menist).

Aut. 18.1.1671 cur. Steven en Gerrit Arien Jacobs ooms en DG. Hyp.bk 30.8.1686/6.5.1662 C.A.J. en N.A. e.l. St. Jp. sch. a. Arien Lammerts en Sytske Tiallings e.l. 2000cg. Hyp. bk 18.8.,1671/13.1.1669 N.A. wed. Cl.A. St. Jp., borg Sioerd Ariens, broer v. Neeltie. HB39/68 18.1.1671 scg. en d., N.A. hertr. Gerrit Pieters

Procl.bk 26.5.1662 Cl.A.Jac. koopt 9m.150r. in k. 43 van Gose Joris, de erven Arien Claes O en Keth N.

Van Claes en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Clases, zie VII-CQ.

2   Trijntje Clases, zie VII-CR.

3   Tettie Clases, zie VII-CS.

4   (?)Arien Clases Kok, zie VII-CT.

5   Marten Clases, zie VII-CU.

Neeltie trouwt op donderdag 27 februari 1670 te Gerecht Het Bildt (2) met Gerrit Pieters.

Bnr 15. Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 en 29.5./22.5.1689 G.P. en N.A.Cl. e.l. St. Jp.

Procl.bk 3e pr., hij v. OBZ., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

6   Pieter Gerrits.

7   (?)Antie Gerrits, zie VII-CV.

VI-BN    Claas Ariens, zoon van Arien Clases en Jannichie Hendricks (V-AO), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1633.

Hyp.bk 24/1.10.1665 Cl.A.Claesz. en W.A. Jacobs e.l. St. Jp. inz. achterstallige huur van sate en landen aan Simon Jans v. Losen.

1655 Claes Ariens VII (Fr.), niet zeker! 1670 Cl.A.Cl. nr.31 1/4 k.38. Procl.bk 28.2.1659 Cl.A.Cl. huurder plaats in k. 39 en 40. en wrsch. ook halve k. 38.

Claas was gehuwd met Willemtie Ariens, dochter van Arien Jacobs en Trijntje Dircks.

Van Claas en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Arjen Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1708/1718 met Corn. Wops nr. IV (Fran.land).

VI-BO   Syuerd Ariens, zoon van Arien Clases en Jannichie Hendricks (V-AO), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1638 of 1639.

Bnr 19, 66.  Wass.bk/163. Aut. 27.1.1649 ten onrechte Everd Ariens. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 e.l. en hyp.bk 18.8.1671/13.1.1669 Sioerd Ariens is borg voor zijn zr Neeltie A. wed. v. Claes Ariens. Procl.bk 28.3.1681 Jan en Sjoerd Arien Claes verk. 19 m. in k. 42 a. dr Joh. Siercksma c,s,, v. Wijngaarden W.. erven Steven Beerts O., NBD N en OBD Z., wordt geniaerd door v. Wijngaarden.

Syuerd trouwt op donderdag 22 november 1663 te St. Jacobiparochie met Corsie Claeses, zie VII-ER.

Beiden v. St. Jp.

Van Syuerd en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1   Aafke Sjoerds, zie VII-CW.

2   Arjen Sjoerds, zie VII-CX.

VI-BP    Maertie Tomas ook genaamd Maek, dochter van Tomas Lous en Grietie Hendricks (V-AQ), is geboren 1648 of 1649, is overleden voor donderdag 13 april 1702. Maertie werd hoogstens 53 jaar.

Maertie trouwt op donderdag 29 maart 1668 te St. Jacobiparochie met Andries Douwes. Andries, kuiper, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 2 februari 1697.

Aut. 13.4.1702 cur. Hendrik Willems, huisman St. Jp. inz. m/g. HB48/159 13.4.1702 inv. sth. M.T.+ sch. en d. dd.26.6.1703. Hyp.bk 3/2.2.1697 de wed.

Beiden v. St. Jp., hij mr kuiper.

Van Andries en Maertie zijn drie kinderen bekend:

1   Tomas Andries, zie VII-CY.

2   Baukje Andries, zie VII-CZ.

3   Grietie Andries is geboren 1681 of 1682.

Grietie was gehuwd met Jacob Joosten.

VI-BQ    Joris Pieters Oldaen, kind van Pieter Ariens (V-AS) en Claesie Jans Oldaens, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 20 maart 1682.

Bnr 154. 1670 St. Ap. Joris Oldaans kk. en P. Oldaans nr.14 1/3 k.23.

Hyp.bk 8.11.1672/24.4.1666 Joris P. O. St. Jp., P.P.O: burgervaaandrig en G.P. e.l. Harl. en Gosse Joris en Jan Pieters (Oldaens) als cur. v.d wkk. v. wln Corn. Arien Joris verhuren een sate nieuw billand o. St. Ap. aan Jan Pieters (andere J:P: nl. Plat) gr. 15 mg. HB22 20.3.1682.

Joris was gehuwd met Jannichie Christaens, dochter van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants. Jannichie is geboren rond 1635.

Van Joris en Jannichie is een kind bekend:

1   Maertie Joris Oldaen, zie VII-DA.

VI-BR    Jan Pieters Oldaen, zoon van Pieter Ariens (V-AS) en Claesie Jans Oldaens, koopman, wonende te Harlingen.

Bnr 100. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 burger Harl. en cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 18.3.1671/5.11.1670 Theodorus Keth oud burgemr etc. v. Harl. noemt hem en zijn broer Pieter mijn neven. Hyp.bk 11.5.1677/7.5.1675  J.P.O. en Tr. C e.l. Harl. kopen plaats op noord v. St. Ap. van Corn. Gijsberts en Claesie Pieters (22 mg.). HB22 24.7.1676 cur. kk. Corn. Arien Joris.

WDON17/200/4 cur. kk. van Marten Tiepckes 1679.

Jan was gehuwd met Trijntie Cornelis.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1   Trijntje Jans Oldaen.

Trijntje was gehuwd met Gaele Dircks, zoon van Dirck Willems en Maartje Everts Kuyck. Gaele, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1653 of 1654, is overleden voor vrijdag 30 januari 1682. Gaele werd hoogstens 28 jaar.

Geen kinderen. HB39/297 21.4.1673 weesrek. d. Harrent Pieters HB43/57 30.1.1682 inv. sth. G.D., St. Jp., doch overl te Makkum., Andle Hiddinga, halfbr. v. Antie Hiddinga, wed. v. G.D. Procl.bk 10.4.1681 verk. 1/6 v. boerderij in k. 23.

VI-BS     Pieter Pieters Oldaen, zoon van Pieter Ariens (V-AS) en Claesie Jans Oldaens, wonende te Harlingen.

Bnr 154. Hyp.bk 1.5.1665 (blz.46 S.) e.l. Harl. Procl.bk 10.4.1681 P.P.O., oud burgemr Harl. koopt 1/6 v. sate Lands o. St. Ap., het noordelijkste eind v. k. 23 bij Pieter Jans (Plat) in huur, gr. 13m.400r. m. hs en sch. en Pollen, van Gaele Dircks.

LWL185/1 P.O. burgemr. v. Harl. koopt als vader van oudste dr Griet bij Geertie Hoogstra een sate te Oosterend van de wed. v. Gemme L. v. Burmania te Britsum 23.1.1678.

Pieter trouwt op donderdag 26 oktober 1662 te Harlingen met Geertie Pieters Hoogstra, kind van Pieter Walings en Auck Reiners.

Beiden v. Harlingen.

Van Pieter en Geertie is een kind bekend:

1   Margareta Pieters Oldaen.

Margareta trouwt op donderdag 17 maart 1689 te Midlum met Alexander van Wijdenbrugh. Alexander, secreatris, wonende te Harlingen.

Bnr 151, 242. 1698 Vrp. nr.33, 1708 id (ontv. Admiraliteit),1718 wed. en kk., 1728 de wed. en zoon. Flor. 1700/08 n.u. 13.–.

VI-BT    Philips Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens.

Hyp.bk 29.10./12.6.1638 koopt samen met broer Lourens landen in de Purmer. HB22 14.12.1657 e.l. in de Purmer.

Philips trouwt in 1634 met Jannichie Ariens, dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks. Jannichie is geboren 1608 of 1609.

Van Philips en Jannichie is een kind bekend:

1   Joris Philips van der Meij.

Recesbk 8.5.1665 Alb. v. Wijngaarden, oud secr. koopt 2m.2305. NwB o. St. Jp. v. Joris Philips en de andere erven v. Arien Claes,  in gebr. bij Lieuwe Wytses.

VI-BU    Rinse Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 11 januari 1673.

Bnr 119. 1655 St. Ap. nr. 43 menist, 1670 nr. 15 (geen menist).

HB35/113 27.12.1655 sch. en d. Jan Jacob Stevens St. Jp. , grv. en cur. v. Geertie Rinses. HB41/52v. 8.3.1678 rek. d. Dirck H.v.d.M.

Rinse trouwt op vrijdag 15 februari 1647 te Gerecht Het Bildt (1) met Antje Jans (Kuiken), zie VI-AE.

Rinse was gehuwd (2) met Reynu Cornelis, dochter van Cornelis Arys en Liutske Nannes. Reynu is geboren 1610 of 1611, is overleden voor zaterdag 21 januari 1673. Reynu werd hoogstens 62 jaar.

HB39/4 21.1.1673 inv. sth. R.C. en sch. en d., Nanne Corn. en Rienck Pieters omen en cur. v. Hylck Jacobs. HB41/97/103 23.4.1678 rek. d. Dirck Hendricks v.d. Mey cur. Antie Rinses (x Lenert Philips) en inz. Reinu Corn.. HB41/110 8.3.1678 rek. d. Schelte Jacobs inz. goed. Reynu Corn.

Reynu was eerder gehuwd (1) met Jacob Scheltes.

Van Rinse en Reynu is een kind bekend:

1   Antie Rinses van der Mey is geboren in 1656.

Antie was gehuwd met Lenert Phlips.

Archief Schwartzenberg (aantek. Sannes): 24.2.1679 Rixt v. Donia verhuurt voor 14 jr. aan L. Ph. en A. R. e.l. St. Ap. een sate groot 61 mg statenland.

VI-BV    Jacob Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens.

GJ2009/178. Aut. 15.5.1671 Dieuwer Ariens grm. Hyp.bk 15.6.1668/18.7.1666 e.l. a.d. Groene Dijk o. St. Jp. en id. 20.7.1668/5.7.1668 J.H.v.d.M. mede voor zijn enig zoontje bij wln Trijntie Jan Jacobs is sch. a. Hendrick Joris en Hendrickie Jans mijn cousijn en nichte te St. Jp.

Hyp.bk 27.12.1668/29.4.1656 e.l. St. Jp. kopen boerderij van 30 mg oud gep. billand te St. Jp. van Cornelis Gerbrands te St. Jp. (op het noord v.d. oude Heredijk, reeds door kopers bewoond.

Jacob trouwt op woensdag 29 maart 1651 te Gerecht Het Bildt met Trijntie Jans (Kuiken), zie VI-AC.

VI-BW   Lourens Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens, is overleden voor vrijdag 11 februari 1667.

Aut. 11.2.1667 cur. Jan en Dirk H.v.d. Mey ooms, DG. GJ2009/175. HB39/291v en 293v. 8.4.1673 weesrek. HB41/199 18.6.1678 weesrek. HB43/368v. 9.1.1685 weesrrek., kk. genoemd, Claes Lourens ovl. HB23 13.4.1674.

Lourens trouwt in 1637 met Heyltie Ariens, dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks.

Van Lourens en Heyltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertje Lourens van der Meij.

HB56/132 19.3.1723 Willem Hendriks (x Tr. Piebes) heeft land gekocht v. Lourens en Heiltje Dirks (3/5) en Geertje Lourens (2/5) (dd. 1707).

Geertje was gehuwd met Reyner Gerbens.

1698 St. Jp. met de wed. v. Dirk Lourens eigenr 4m.375r. in nr.28 k.41.

2   Dirk Lourens van der Meij is overleden voor 1698.

1698 St. Jp. de wed. samen met Reiner Gerbens eigenr 4m.375r. in nr. 28 k.41. Hyp.bk 3.7.1700/25.11.1699 D.L. hsm. o. St. Jp. verk. a. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. de helft v. 2 mg winterkoren, de andere helft behoort Gerben Crelissen. Procl.bk 16.2.1685 Dirk Lourens niaert 2/5 v, 4m.375r. NwB. o. St. Jp.,dat verkocht wordt door Arien en Hendrick Lourens bij Waling Walings in huur.

3   Claes Lourens van der Meij.

4   Arien Lourens van der Meij.

Bnr 64.

Arien trouwt op donderdag 22 oktober 1676 te St. Jacobiparochie (1) met Rinsie Jobs, dochter van Job Cornelis en Maertie Buwes. Rinsie is geboren 1656 of 1657.

Arien trouwt op zondag 28 december 1710 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Scheltes.

5   Hendrick Lourens van der Meij.

VI-BX    Dirk Hendriks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 70, 71. GJ2009/177. 1655 St. Jp. 1/3 k. 33. menist, 1670 id nr.35 en nr.36 1/3 k. 33, 1698 de  26m.556r. in nr.36 k.33, de erven zijn Harmen Dircks, Harmen Gerbens nom.fil. en Pyter Pyters v.d. Mey n.u. Procl.bk 16.11.1646 D.H.v.d. Mey en Jantien Eelkedr. e.l. bbc op 13 m. in k.33 o. St. Jp. gek. v. Lubbrechie Barents hsvr. v. Pieter Aerts.

HB42/179 13.12.1680 cur. kk. Lieuwe Wytses en Jobpie Sibes. Hyp.bk. 6.3.1699/14.1.1699. Procl.bk 11.3.1661 D.H.Ph. v.d.M. c.u. en Claes Jans c.u. kopen 10 m. in k.34 van Claas Barthouts, Dirck niaert ook het deel van Claes Jans.

MEN Weesbk 3.6.1673 D.H.v.d.M. te Vrp. aangtr. oom v/z van kk. v. Pieter Eelkes en Antie Siebrens te Berl.

Dirk was gehuwd met Jantien Eelkes, dochter van Eelke N..

Van Dirk en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1   Harmen Dircks van der Mey, zie VII-DB.

2   Geertie Dircks van der Meij.

Geertie was gehuwd met Pieter Pieters van der Meij, zoon van Pieter Hendriks van der Meij (VI-BZ) en Ybeltje Pieters. Pieter, schoenmaker en boer, wonende te Franeker, is overleden voor donderdag 28 oktober 1717.

Aut. 26.10.1717

Pieter was later gehuwd (2) met Pietje Martens.

VI-BY    Jan Hendriks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1670 Jan Hendrik Philips nr. 25 1/2 k.44.

Jan was gehuwd met Grietie Hendricks van der Mey, zie VII-DF.

Van Jan en Grietie is een kind bekend:

1   Geertje Jans van der Meij.

GJ2009/197.

Geertje was gehuwd met Tjerk Abes. Tjerk, boer, wonende te Blija.

GJ2016/190.

VI-BZ    Pieter Hendriks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij (V-AT) en Geertie Lourens, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1708.

Bnr 103, 115.  GJ2009/178. 1708 St. Jp. de wed. en kk. 1/2 nr. 25 k.44 en 1718 de kk. 1708 St. Ap. de wed. en kk. nr.7, 1718 de kk. Aut. 13.4.1711. Hyp.bk 6.6.1702/11.4.1701 e.l. kopen boerderij van erven  Symen Saskers en Jancke Pybes a.d. OBD o. St. Ap. Flor. 1700 Pybe, Sasker en Folckert Symens en Claes Steindam nom.fil. 30.545, 1708 gek. door P.H. v.d. Mey, flor. 1718 de kk. (en wed.?) 30.545.

Pieter was gehuwd met Ybeltje Pieters.

Van Pieter en Ybeltje zijn vier kinderen bekend:

1   Claas Pieters van der Meij, zie VII-DC.

2   Pietje Pieters van der Meij.

1728 St. Jp. eigenr 17/20 van helft nr.25 k.44. Aut. 11.6.1703 innocent, cur. Pieter Pieters v.d.Mey mr schoenm. Fran., broer.

3   Pieter Pieters van der Meij, schoenmaker en boer, wonende te Franeker, is overleden voor donderdag 28 oktober 1717.

Aut. 26.10.1717

Pieter was gehuwd (1) met Geertie Dircks van der Meij, dochter van Dirk Hendriks van der Meij (VI-BX) en Jantien Eelkes.

Pieter was gehuwd (2) met Pietje Martens.

4   Waling Pieters van der Meij is geboren rond 1665, zie VII-DD.

VI-CA    Hendrick Jans van der Mey, zoon van Jan Philips van der Mey (V-AU) of Ytie Bartouts.

GJ2009/197

Hendrick trouwt op vrijdag 17 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Ariaentie Reyners, dochter van Reyner Scheltes en Maertie Lourens.

Van Hendrick en Ariaentie zijn drie kinderen bekend:

1   Maartje Hendriks van der Mey, zie VII-DE.

2   Grietie Hendricks van der Mey, zie VII-DF.

3   Ytje Hendricks van der Mey, zie VII-DG.

VI-CB    Pieter Philips van der Mey, kind van Filips Filips van der Mey (V-AW) en Trijntje Pieters, boer en chercher, wonende te Kornwerd en te St. Jacobiparochie, is overleden in 1679, is begraven aldaar.

Bnr 36. GJ2009/182. Hyp.bk 10/18.4.1648/1647 P…Ph. en T.A. e.l. St. Jp. verk. 20 mg oud billand o. St. Jp. met huis en sch. a. Joris Jacobs en Auckien Hendricks, lakenkoper Lwd.(procl.bk 13.3.1648). Hyp.bk 23.5.1654/26.5.1653 e.l. St. Jp. dragen over aan Symen Ariens (broer) vordering op Claes Aerts en Grietie Ariens e.l. St. Jp. de kopers van de “binnenplaets” van wln onze ouders Arien Symens en Trijntie Walings.

Pieter trouwt op vrijdag 28 september 1646 te het Bildt met Trijntje Ariens (Slim), zie V-P.

VI-CC    Hendrik Philips van der Mey, zoon van Filips Filips van der Mey (V-AW) en Trijntje Pieters, wonende te St. Annaparochie.

Bijgenaamd de jonge. Kinderen o.a. Joris en Aefke. GJ2009/183.

Hendrik trouwt op vrijdag 2 april 1649 te het Bildt met Antie Walings, zie VI-X.

VI-CD    (?)Arjen Cornelis, zoon van Cornelis Ariens (V-AX) en Ytie Andeles, boer, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 29.11.1721/1.7.1711 hsm. OBD o. St. Ap.  maakt scheiding met kk. inz. moederl. goed., hij behoudt de vastigheden en keert aan beide kk. 1550 cg. uit.

(?)Arjen was gehuwd met Auckje Ynses.

Van (?)Arjen en Auckje zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 141. 1718 nr. 11. 1728 St. Ap. C.A. wed. en kk. nr.11.1738 id nu Jacob Tjerks eigenr en gebr.

Hyp.bk 3.5.1715/2.2.1714 e.l. St. Ap. kopen boerderij met ± 32 mg oud gep. billand op N.O. v. St. Ap. van Jacobus Horreus, Franeker.

Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 K.S. wed. C.A., huism. St. Ap. verk. sate lands op N.O. V. St. Ap aan Jacob Tjerks en Jannigje Corn. (S. St. Ap. nr 23).

Cornelis trouwt op woensdag 1 juli 1711 te St. Annaparochie met Korsje Siemens, dochter van Siemen Ritskes en N Gosses. Korsje is gedoopt op donderdag 16 september 1688 te St. Annaparochie.

2   Wytske Arjens.

Wytske was gehuwd met Tamme Lolckes. Tamme, wonende te Schalsum.

VI-CE    Arien Cornelis, zoon van Cornelis Ariens (V-AX) en Ytie Andeles, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1650 of 1651.

Bnr 100, 114, 154.   1698/1708 St. Ap. 1/3 nr.6., 1718 geheel. 1698/1708 met de kk. v. Antie en Andele Corn. 3m.28. in nr.8 k.29 en id.3/5  nr.14 k.23, gebr. Arjen Corn. Flor.1718 21.492 van erven Ytie Andeles.

Hyp.bk 29/10.5.1689  huisman o. St. Ap. HB50/285,292 en 296v. 20.2.1709 rek. door A.C.  inz. landerijen aan: Dieucke Gerrits en haar kk. te Altona (x Andele Corn. en Abbe Seerps), Jan Harmens Both te Harl. (x Dieucke Bentes), Wybe Feddes (x Antie Bentes), dezen zijn ook cur. van Dieucke Gerrits en haar kk., en Waling Daams als vader en voorst. v. zn bij Yttie Bentes.HB52/41 5.6.1711 rek. d. Arjen Cornelis, huisman o. St. Ap. inz. de 2 saten lands door hem gebruikt, geleverd aan zie hiervoor, kk. v. Bente Roelofs en Gertie Andeles (gesterkt met Feyte Jans haar man?!) en Ytie en Gerrit Andeles, samen kk. v. Andele Cornelis.

Procl.bk 14.4.1710 de kk. v. Andele en Antie Corn. verk. aan R.S. Menalda, Harl 1e.: 2/3 v. boerderij bewoond door Arjen Corn., oom v.d. verkopers, gr. 23m.159r. oud state billand waarop de huisinnge (erven Pieter Hendricks O. en Z., de rijdweg W. en OBD N. en 13m.337r. NwB  (westel. helft k.23) en 6 m.468r. zijnde de helft v.d. oosterse kavel. en bij Obbe Jetses in huur, 2e: een sate v. 24m.492 r oud gep.billand m. huis a.d. OBD bij Corn. Arjens bewoond, Claas Reiners O, Willem Dircks W. en 3m.137 NwB in k. 29.

Van Arien en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 100. 1708 met Jelle Ofkes gebr. 21m.450r. in nr.8 k.29 en 3m.28r. alleen.

2   Gerrit Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie.

1708/18 gebr. 3m.172r. in nr.8 k.29.

VI-CF    Andele Cornelis, zoon van Cornelis Ariens (V-AX) en Ytie Andeles, is geboren 1652 of 1653.

Bnr 114. 1698/1708 St. Ap. de kk. v. A.C. 1/3 nr.6.

Andele trouwt op zaterdag 27 juli 1680 te Gerecht Wonseradeel met Dieucke Gerrits.

Dieucke was later gehuwd (2) met Abbe Seerps.

Hij van Het Bildt, zij v. Makkum.

Van Andele en Dieucke zijn drie kinderen bekend:

1   Ytie Andeles.

2   Gerrit Andeles.

3   Gertie Andeles.

Gertie was gehuwd met Feyte Jans.

VI-CG    Antie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (V-AX) en Ytie Andeles, is geboren 1658 of 1659.

Bnr 114. 1698/1708 St. Ap. de kk. v. Antje Corn. 1/3 nr.6.

Antie trouwt op woensdag 3 mei 1679 te Gerecht Harlingen met Bente Roelofs. Bente, koopman, wonende te Harlingen.

Hij van Harl., zij v. St. Ap.

Van Bente en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Dieucke Bentes.

Dieucke trouwt op zaterdag 29 november 1704 te Gerecht Harlingen met Jan Harings Both. Jan, wonende te Harlingen.

2   Antie Bentes.

Antie trouwt op zaterdag 11 juni 1701 te Gerecht Harlingen met Wybe Feddes. Wybe, wonende te Harlingen.

3   Ytje Bentes is geboren 1683 of 1684, zie VII-DH.

VI-CH    Willem Jan Daems, zoon van Jan Daems (V-AY) en Hendrickie Hendricks (V-BF), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 31 mei 1666.

Bnr 55, 59. 1655 nr. 48. en samen met Hendrik J.D. 1/2 k.52, 1670 W.J.D. kk. nr. 48 en nr.17 1/4 k.52.

Aut. 31.5.1666: de ooms Hendrik Jan Daems en Hendrik Joris (beiden DG) voogden over de kk. HB38/2 31.5.1666 inv., Kunira nu x Steven Beerts te St. Jp., Boyen Abes en Lieuwe Lourens ook aanwezig.

BP500/9 en 10. Aut. 21.9.1654 te St. Jp. HB40/138 29.2.1676 rek. d. H.J.D. en Hendrik Joris cur. HB42/261v. 25.3.1681 rek. d. Freerk Willems inz. 6 jr huur v.d.plaats van hun ouders samen met broers Jan en Hendrik, elk voor 1/3.

Willem was gehuwd met Kunira Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans. Kunira is overleden in februari 1680.

HB42/55v. 3.2.1680 inv. sth. Cunira J. T. (nog niet begraven); id. 69v. 25.2.1680 taxatie, sch. en d. op f. 74 en vervolg op f.128 e.v.

Kunira was later gehuwd (2) met Steven Barthouts.

Van Willem en Kunira zijn drie kinderen bekend:

1   Freerk Willems is geboren 1647 of 1648, zie VII-DI.

2   Jan Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 29 mei 1730. Jan werd hoogstens 72 jaar.

Bnr 12, 23, 24, 59, 60. 1698 Jan en Freerk Willems elk 1/4 nr.36 en samen geheel nr. 43, samen 11m.40r in nr.17 k.52, alleen 6m.21r. in nr.18 k.51. 1708/1718 eig. en gebr. nr. XIII voor 1/3, 1708/18 eig. en gebr. 10m. in nr.17 k.52 id. 6m.21r. in nr.18 k.51 en 12m.590r in nr.19 k.50. 1728 wed. bijz. J.W. 1/4 nr.46 en eigenr 1/4 nr.XII en met zoon eigenr.1/3 nr. XIII en NwB zoals 1718 en nog ± 4 m. in nr.19 en 31 m. in nr.20 k.49 (eigenr en gebr.).1738 de wed. eigenr 1/4 en 1/6 v.1/4 in nr.XII, de wed. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII, id. 10m.523r. in nr. 17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, grotendeels eigenr en gebr. nr.19 k.50, de wed. met zoon eigenr 31m. in nr.20 k.49 gebr. Claas Kuik, 1/4 nr.26 k.43, eigenr 1/4 en1/12 nr.46.

Hyp.bk 29.1.1703/16.9.1694 Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 J.W. huisman en dijksgedep. Nw Bildt en Aafie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Hyp.bk 16.9.1724/3.9.1723 J.W. assessor ger. HB en dijksgedep. v. Nw Bildt en A.Cl. e.l. OBD o. St. Jp. kopen sate en landen met 31 mg eigen Nw Bildt-land o. St. Jp. (zijnde bijna de hele 49e k. thans in huur bij Gerrit Jetses) (procl.bk 18.10.1723). Hyp.bk 29.5.1730/id. A.Cl. wed.

Jan trouwt op donderdag 6 maart 1681 te St. Jacobiparochie met Aafje Clases Wassenaar, dochter van Claes Aerts Wassenaar en Griet Ariens (Slim) (V-T).

3   Hendrik Willems is geboren 1658 of 1659, zie VII-DJ.

VI-CI     Hendrik Jan Daems, zoon van Jan Daems (V-AY) en Hendrickie Hendricks (V-BF), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 22 april 1696.

Bnr 2, 59, 62.   GJ 2009/229: kk. Gerrit en Hendrikje Hendriks. 1670 H.J.D. nr 17 1/4 k.52 en nr.19 1/2 k.50, 1698 de wed. 12m.580r. in nr.19 k.50.

 Testament e.l. 20.6.1691 (HvF EEE 6/249). Aut. 21.9.1654. HB40/79 9.12.1674 H.J.D neef van kk. v. Job Baltus. HB49/1 16.1.1703 inv. sth. A.J., wed. H.J.D. o. St. Jp., ook sch. en d. Procl.bk 27.2.1702 de wed. en erven verk. 13 m. in k. 50 en 1m.450r in k. 52. aan Jan Willems, naastl. 13e m.: erven Reiner Clasen en  burgemr. Vis O., erven Arjen Lammerts e.a. W., de OBD Z. Hyp.bk 4.12.1648/28.4.1646 Corn. Corn. en Maritie Barthouts e.l. St. Jp. buurt verhuren voor 5 jr aan H.J.D. en A.J. e.l. St. Jp. sate met hs en sch. gr. 36½ m. in Westhoek Oudbildt met buitengrasinge, de sate was op 8.5.1640 verhuurd aaan Jan Jans. c.u.

Hendrik was gehuwd met Aeltie Jans. Aeltie is overleden in 1703.

Van Hendrik en Aeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Hendrikje Hendriks.

Hyp.bk 27.7.1736/3.5.1713 Douwe Gerbens en Hendrickie Hendicks e. OBD St. Jp. kopen 1/5 v. sate lands op Nw Bildt.

Hendrikje was gehuwd met Douwe Gerbens. Douwe, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 3 december 1744.

Bnr 60, 62, 66.  1708/18/28/38 gebr. 39m.510r in nr.22 k.47, 1718/28/38 eigenr en gebr. 2m300r in nr.20 k.49 en 25m.300r in nr.21 k.48.1738 gebr. 2m.573r. in nr.27 k.42.

HB49/173 1705 als oom voorspraak kk.. Pytter Sybrens en Aeltie Jans. HB55/191 23.12.1720 huism. Nw B. o. St. Jp. oom v. kk. v. Pytter Jansen en Hendrikje Jans. Aut. 3.12.1744. HB60/10v. 3.12.1744 inv. sth. D.G., hsm. NwB. o. St. Jp., Gerben Reinders en Arjen Beerts Kuiken, huisl. OBD o. St. Jp. cur. kk. bij Trijntje Pieters. HB61/1 23.8.1746 rek. d. Arjen Beerts Kuiken. HB62/216 10.10.1757 rek. d. Arjen B. Kuiken, cur. v. Jannigje en Pieter Douwes. HB63/363 17.5.1765 rek. d. Arjen B. Kuiken. Hyp.bk 12.4.1736/14.2.1713 D.G. de Boer en H.H. e.l. St. Jp. hebben 4/5 v.e. sate op NwB o.St. Jp. gekocht, gr. 28 ½ mg.(m.z. 25 ½?), de erven Pieter v. Losen hebben de resterende 1/5 (procl.bk 27.3.1713 erven P.v. Losen O., erven Vis W bezwaard met 5 huurjaren van Baucke Jarichs). Hyp.bk 5.6.1737/1733 e.l. o. St. Jp. huren sate o. St. Jp. gr. ± 40 mg. welke ze reeds jaren gebruiken van Pieter Arjens, hsm. o. Vrp. Procl.bk 29.1.1714  e.l. kopen ook de resterende 1/5 v. boerderij NwB v. J.v. Losen. Recesbk 17.3.1738 hsm NwB. St. Jp.

Douwe was later gehuwd (2) met Trijntje Pieters.

2   Jan Hendriks, zie VII-DK.

3   Gerrit Hendriks, zie VII-DL.

VI-CJ     Waling Walings, zoon van Waling Daem Jans (V-AZ) en Marychie Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in februari 1685.

Bnr 117. 1670 nr.50 en nr.18 k.19.

BP500/37 OBD o. St. Ap. GJ2009/230. Hyp.bk 9.12./30.11.1673 Tiaard Jans  huism. Vrp. en Jarig Lamberts St. Ap. (aangeh. neven ) borg voor Waling Walings te St. Ap. voor sch. a. Frouckjen Papma wed. W.D. zijn vader, ad. 4400 cg., die hij vlgs sententie v. HvFr. aan haar schuldig is; onderp. sate nw billand die hij in 1674 zal verkopen (19e k.). HB43/358v. 3.3.1685 inv. sth. W.W., St. Ap., Daam W. enigst en onm. zn , Hendrick Willems wordt cur.

Waling trouwt op donderdag 28 juni 1657 te St. Annaparochie met Antie Lammerts, zie VI-DB.

Datum is 3e procl., hij v. St. Ap. zij v. OBZ.

Van Waling en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Maertie Walings is gedoopt op donderdag 17 april 1659 te St. Annaparochie.

2   Daam Walings Proost is geboren in 1664, zie VII-DM.

VI-CK    Dirkje Sjoerds, dochter van Sjoerd Daem Jans (V-BA) en Amarensie Dircks, is gedoopt op donderdag 10 juli 1625 te St. Annaparochie.

Dirkje trouwt op vrijdag 7 april 1645 te St. Annaparochie met Olphert Femmes, zie VI-DN.

Van Olphert en Dirkje zijn vijf kinderen bekend:

1   Aeff Olpherts is gedoopt op zondag 23 augustus 1648 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 4 september 1684. Aeff werd hoogstens 36 jaar.

In inv. vader komt wel voor Jelle Corn. inz. huwelijksgift vrouw.

Aeff trouwt op donderdag 7 juli 1678 te Vrouwenparochie met Jelle Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel en Dirckie Jelles. Jelle, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1650 of 1651, is overleden in 1729. Jelle werd hoogstens 79 jaar.

Bnr 208, 252.  1708/18/28 gebr. 1/2 nr.25 k.2 (in 1708 c.s.). Flor.1700 J.C.Y.c.s. 25.079, 1708 22.441 (nr Beert Boyens 4.038), 1718 22.441.

BP500/49. Hyp.bk 20.2/19.2.1705/1.11.1704 dorpr. Vrp. Aut. 11.3.1696 cur. Mettie Jurjens. Hyp.bk 26.2.1723/2.5.1721 e.l. OBZ. Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715  een vordering op Arjen Claes is overgegaan op Claas Daams, huism. o. Vrp. en Corsie Willem (x Dirk Rinses, huism. o. St. Jp.) als erfenis v. Claes Daems de oude, die weer erfgenaam was van Jelle Corn. Yssel. HB43/352 4.9.1684 inv. sth. A.O. te Vrp. bij OBZ. op verz. v. d. kk. v. Olphert Fems als erfgen.

Lidm. Vrp. FER53/257 als cur. kk. Jurrien Jochums.

Jelle was later gehuwd (2) met Sybrichie Gooses (zie VII-EL.3).

2   Fem Olpherts is gedoopt op donderdag 6 oktober 1650 te Vrouwenparochie.

3   Gerben Olpherts, brouwer, wonende te Dokkum, is gedoopt op donderdag 15 november 1657 te Vrouwenparochie.

Lidm. Dokkum 1706 Gerben Olpherts Swanenburg.

Gerben trouwt op donderdag 10 februari 1684 te Vrouwenparochie met Hiltje Daams, dochter van Daam Cornelis en Auck Cornelis. Hiltje is gedoopt op donderdag 26 april 1663 te Vrouwenparochie.

4   Dirk Olpherts, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op vrijdag 23 april 1660 aldaar.

Hyp.bk 30/29.5.1695 D.O. hinxteman Vrp. voor 1/3 erfgen. van moeder D.S. Hyp.bk 5.6./1.4.1713 D.O. en G.P. e.l. Vrp. verk. land a.d. Stienserdijk.

Dirk was gehuwd met Gaatske Pieters.

Gaatske was eerder gehuwd (1) met Tjepke Siemens.

5   Amerens Olpherts is gedoopt op donderdag 2 juni 1667 te Vrouwenparochie.

Aut. 4.9.1684.

Amerens was gehuwd met Jelle van den Bos. Jelle, wonende te Dokkum.

VI-CL    Amarens Sjoerds, dochter van Sjoerd Daem Jans (V-BA) en Neeltie Cornelis, is gedoopt op donderdag 31 juli 1636 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 13 juni 1687. Amarens werd hoogstens 50 jaar.

Grafschr.HB/31. Aut. 1675: de ooms ds Joh. Stonebrinck te St.Jp. en Tiaard Jans te Vrp. voogden over de 2 weeskk. v. A.S. bij S.P.  en oom Jarig Lammerts over de 3 weeskk. bij C.W. HB40/131v. 15.11.1675 sch. en d.

Amarens trouwt op donderdag 4 januari 1657 te St. Annaparochie (1) met Steven Pyters, zie VI-AX.

Amarens trouwt op donderdag 6 december 1668 te St. Jacobiparochie (2) met Cornelis Walings, zie VI-F.

VI-CM   Jannichie Sjoerds, dochter van Sjoerd Daem Jans (V-BA) en Neeltie Cornelis, is gedoopt op donderdag 9 januari 1642 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 21 oktober 1660 te Vrouwenparochie met Heert Jans, zoon van Jan Heerts en Jannichie Cornelis. Heert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 28 juni 1635 aldaar.

Bnr 220. Pachter van dezelfde boerderij als zijn vader (1828 nr 14) in Vrp; 1698 nr.21. Dorprechter, woonde ook te OBZ. Hyp.bk 8.9.1675/1,5,1671 H.J. en J.Sj. e.l. sch. a. Claes Corn. St. Ap. onze oom. 2500 cg. Flor. 1700 42.277, 1708 nr Jan Gerbens 7.300 resteert 34.577 gek. door Lenert Arjens kind.

Aut. 20.3.1676: Tiaard Jans Vrp., aangeh. oom en Jarich Lammerts St. Jp., aangeh. oom cur. over kk. 1e huw. HB40/160v 20.3.1676 inv. sth. J.S. in pres. v. Jan Heerts, vader, ook sch. en d.; de kk. bezitten 1/4 v.e. sate met 50 mg oud en nw billand o. St. Ap. Procl.bk 12.7.1686 H.J. voor de helft en de kk. v. Amerens Sioerds voor de helft verk. 25 m. oud billand m. hs en sch. a.d. OBD o. St. Ap. aan W.v. Haren, Burum c.s. O., Jan Ariens onrvanger wed. en kk. Z. Jacob Pieters erven W. de OBD N. (S. St. Ap. nr 21).

Idaard.dl 42 f.523 12.12.1693 Heert Jans Vrp. cur. over kk. Lyckle Harmens en Grietie Jurriens, w.o. dr Jaycke (wrsch. Warga).

Heert was later gehuwd (2) met Eetske Harmens.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Heert en Jannichie zijn vier kinderen bekend:

1   Cornelis Heerts is geboren 1661 of 1662.

2   Jan Heerts is geboren 1662 of 1663, zie VII-DN.

3   Daam Heerts is geboren 1665 of 1666, zie VII-DO.

4   Jannichie Heerts is geboren 1668 of 1669, zie VII-DP.

VI-CN    Marichie Sjoerds, dochter van Sjoerd Daem Jans (V-BA) en Neeltie Cornelis, is gedoopt op donderdag 3 oktober 1647 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 16 maart 1695. Marichie werd hoogstens 47 jaar.

Marichie trouwt op maandag 21 maart 1667 met Jarig Lammerts Wenselaar, zoon van (?)Lammert Lous en Jantie Jarichs. Jarig, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 21 december 1691.

Bnr 18, 101. 1698 St. Ap.. 5 minderj. kk. 1/2 nr. 10 k.27en 1/2 nr. 18 k.19.

GJ2009/233. BP500/4 en 14. Hyp.bk 10.5.1688 e.l. St. Jp buurt. Aut. 16.3.1695 Jan Jansen (Tzietsa) neef wordt cur. over 5 kk. Prot. H.W./36 de Enterije van ontv. J.L. als naastl. te St. Jp. op het noordend. Aut. 20.3.1676 te St. Jp. Hyp.bk 26.8.1686 komt al voor met naam Wenselaar.

Hyp.bk 11.5./10.5.1688 e.l. inz. obl. dd 6.5.1662 ten prof. v. broer A.L. en S. T. en met cessie op vader Lammert Lous en t.l.v. Neeltie Arien Claes nog i.l. en op de nagelaten goed. v. Claes Arien Jacobs ad. 2000 cg. Hyp.bk 9.5.1737/14.1.1716 de kk verk. 5/6 v.e. sate lands (Fran.landen) o. St. Jp. aan Dirk Arjens en Aagje Jarigs, die de resterende 1/6 bezitten. HB45/164v. 16.3.1695 inv. sth. Maartie Sioerds wed. J.L., alle kk. met evt partners worden genoemd, veel onr. goed HB46/121 15.9.1696 rek. d. Jan Jans Tzietsa met  Jan Willems cur. kk., op f. 150 e.v. staat onr. goed gevolgd door sch. en d., ieder kind krijgt 4.000 gld (x 7). HB46/259v 14.1.1709 (of 1704) en 23.11.1711 nadere sch. en d. HB47/21 13.6.1699 rek. d. Jan Jans Tzietsa en Hendrik Willems. HB48/39 26.1.1702 rek. d. H.W. en J.J.T. HB52/101 1.4.1712 id. Hyp.bk 25.6.1684/23.4.1683 ontv. NwB koopt 1/2 kavel 27 NwB met brug gr.14m.11r. van Schelte Jacobs.

HB23 21.12.1691 M.Sj. wed. J.L. St. Jp. voor 1/2 erfgen. v. oom Claas Corn. vs Heert Jans, dorpr. en ontv. Vrp. Procl.bk 30.3.1674 e.l. kopen k. 17(?) m. hs en sch. gr. 27 m. met Pollen o. St. Ap., Jongestall W. en v. Wijng. O.

Beiden v. St. Ap.

Van Jarig en Marichie zijn zeven kinderen bekend:

1   Antie Jarichs is gedoopt op donderdag 23 oktober 1670 te St. Annaparochie, zie VII-DQ.

2   Jannichie Jarichs is gedoopt op woensdag 14 september 1672 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 20 januari 1695 te St. Jacobiparochie met Henricus Wiardi Nanninga. Henricus, brouwer, wonende te Groningen.

3   Sjoerd Jarichs is geboren 1675 of 1676, zie VII-DR.

4   Dirckie Jarigs is geboren 1679 of 1680, zie VII-DS.

5   Lammert Jarichs is geboren 1681 of 1682, zie VII-DT.

6   Aechie Jarichs is geboren 1685 of 1686, zie VII-DU.

7   Marijke Jarichs is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 16 december 1715. Marijke werd hoogstens 27 jaar.

1708 St. Jp. de curatoren over M.J. nr. IX (Fran.land).

HB53/213 en 221v. 16.12.1715 rek. d. Jan Jans Tzietsa en Hendrik Willems inz. wln Marike Jarichs

Marijke trouwt op zondag 15 september 1715 te St. Jacobiparochie met Aart Freerks, zoon van Freerk Willems (VII-DI) en Arjaantje Barthouts (V-W). Aart, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Hyp.bk 15.12.1722/1.5.1715. Hyp.bk 3.6.1702/10.3.1700 A.F. cur. Beert Jans verk. huis St. Ap.

VI-CO   Daem Barthouts, zoon van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, koopman, wonende te Ferwerd en te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 januari 1634 aldaar, is overleden op dinsdag 9 augustus 1689. Daem werd 55 jaar.

Grafschr. HB/12. Hyp.bk 26.12.1668/26.5.1666 Daem Beerts en Ybeltie Jans e.l. St. Ap. sch. a. Dirck Jans en Lijsbetie Jans e.l. te Vrp., onderpand landen te Vrp. Hyp.bk 10.7.1671/10.5.1668 e.l. koopluiden St. Ap. HB23 15.7.1678 de crediteuren v.d. e.l. gewoond hebbende te St. Ap.

Daem was gehuwd met Ebeltje Jans (Ysselstein), dochter van Jan Feyckes en Antie Eeckes.

GJ1975/63.

Van Daem en Ebeltje zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Daams is geboren 1668 of 1669, zie VII-DV.

2   Dieucke Daams is geboren rond 1671.

Dieucke trouwt op zondag 28 mei 1702 te Harlingen met Pieter Jarichs Adema. Pieter, bakker, wonende te Harlingen.

Aut. 17.10.1718 cur. kk. Jan Daams als oom.

3   Beert Daams is geboren 1672 of 1673.

4   Jan Daams is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, zie VII-DW.

5   Antie Daams is geboren rond 1681.

Flor. 1718 Antie Daams gek. v. Hessel Sytsen 38.240.

VI-CP    Neeltie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te St. Annaparochiie.

1668 scheiding en deling, oom van Neeltie Bartouts is Symon Ariens (GJ 2009/234). Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltei Baert Daems wed. H.P. heeft onm.kk. HB111 Ger. HB 23.7.1674 Barthout Heres St. Jp. contra Neeltie Beerts wed. H.P: nu x Lammert Reyners (!), St. Ap.

FER 12 f.14 31.1.1671 N.B. hsvr. v. Lammert Reyners verk. 4 ½ mg land op Munnikebildt o. Hallum aan Danckert en Mijntie Taeckes, Daam Corn. O., Daam Ariens Z., Claes Gerrit D(?)aams erven W. en Arien Chriatiaans N.

Neeltie trouwt in 1659 (1) met Harrent Pyters, zie VI-AY.

Neeltie trouwt in 1668 (2) met Lambert Reimers, zoon van Reimer N.. Lambert, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 februari 1707 aldaar.

Bnr 143. 1670 St. Ap. nr. 40. (Zd Middelw. tegen grens Vrp.), 1698 nr.32.

HB38/31v. patroniem Reimers. HB22 17.7.1671 patroniem Reyners. Recesbk 19.6.1671 L. Ryners man en voogd v. N.B.

Van Lambert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Jouck Lammerts is gedoopt op donderdag 29 oktober 1671 te St. Annaparochie.

2   Beert Lammerts is gedoopt op donderdag 15 september 1678 te St. Annaparochie.

VI-CQ    Aegie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, is geboren rond 1640, is overleden na 1677. Aegie werd minstens 37 jaar.

Aegie was gehuwd met Arien Christiaans, zoon van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 11 april 1719.

Bnr 34. Aut. 15.2.1677 Hyp.bk 25.10.1671/3.5.1669 e.l. OBZ sch. a. Jac.Corn. en Jancke Gerrits e.l. Vrp.

Van Arien en Aegie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Arjens.

Wass.bk/181. Aut. 13.4.1733  Corn. Arjens Jonker en Lieuwe Ockes cur. inz. sch. met Ysbrand Lammerts.

Beert trouwt op zondag 23 oktober 1712 te St. Jacobiparochie met Antie Johannes Stonebrink, zie VII-BR.

2   Rinsje Arjens Wassenaar.

Rinsje trouwt op zondag 16 april 1719 te St. Jacobiparochie met Pieter Lenerts Jonker, zoon van Lenert Cornelis Jr. en Maertie Joris Oldaen (VII-DA).

3   Christiaan Arjens is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Vrouwenparochie, zie VII-DX.

VI-CR    Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, is geboren rond 1644, is overleden voor maandag 29 maart 1694. Jannichie werd hoogstens 50 jaar.

Jannichie was gehuwd (1) met Dirck Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Dirck is gedoopt op donderdag 31 augustus 1634 te St. Annaparochie.

HB22 18.7.1670 Abe Lourens x Maertie Stevens vs Jannigje Barthouts wed. Dirck Stevens nu x Daem Ariens Gelder.

Jannichie trouwt op donderdag 1 augustus 1669 te Vrouwenparochie (2) met Daam Arjens Gelder, zie VII-EW.

Datum is 3e procl.

Van Daam en Jannichie zijn acht kinderen bekend:

1   Tettie Daams Gelder is geboren 1670 of 1671, is overleden op dinsdag 6 november 1731. Tettie werd hoogstens 60 jaar.

Zerk Vrp. Lidm. Vrp. als wed. lidm. 1704, naar St. Ap. 1721.

Tettie trouwt op woensdag 28 april 1700 te Vrouwenparochie (1) met Menno Teekes, zoon van Teeke N.. Menno is overleden voor maandag 5 maart 1714.

HB53/47v. 5.3.1714 inv.sth. M.T. wed. T.D., erfgenamen worden genoemd.

Tettie trouwt op vrijdag 3 februari 1713 te Vrouwenparochie (2) met Jan Dircks.

Tettie trouwt op zondag 25 mei 1721 te St. Annaparochie (3) met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes. Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.

HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Willems.

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Dieucke Ypes.

Hendrik was eerder gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.

2   Antie Daams Gelder is geboren 1673 of 1674.

1718/1728 Vrp. n.r15 (kan ook haar nichtje zijn).

3   Cornelis Daams Gelder is geboren 1675 of 1676.

4   Maartie Daams Gelder is geboren 1677 of 1678.

5   Beert Daams Gelder is geboren 1680 of 1681, zie VII-DY.

6   Dirckje Daams Gelder is geboren 1683 of 1684.

7   Aechie Daams Gelder is geboren 1687 of 1688, zie VII-DZ.

8   Aafke Daams is geboren 1687 of 1688, zie VII-EA.

VI-CS     Arien Barthouts, kind van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor 1683 te St. Jacobiparochie. Arien werd hoogstens 34 jaar.

Aut. 11.4.1683: oom Dirk Cornelis is voogd van de kk. moeder hertr. Aut. 11.12.1693 A.B. en A. G. ovl., cur. Arien Jans, neef en schrijver v.e. comp.voetkn. en Jan Ariens Kuycken, neef inz. sch. m/g met stv. Aut. 25.2.1695 cur. Reiner Clasen stv., huisman en ontv. St. Jp. HB43/269 11.5.1683 sch. en d. HB45/145v. 29.1.1695 rek. d. Reiner Clases HB45/233 z.d. (mei 1695) rek. d. Arien Jans, schrijver v.e. comp.infanterie. HB47/74 3.10.1699 rek. d. Reiner Clasen.

Recesbk 26.10.1663 A.B. comanihouder. HB22 7.7.1673 slachter te St. Ap.

Arien was gehuwd met Antie Gerbens, dochter van Gerben Jans Verlaen en Aechie Dirck Stevens. Antie is gedoopt op donderdag 9 maart 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 december 1693. Antie werd hoogstens 42 jaar.

HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ‘t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.

Antie was later gehuwd (2) met Reyner Claes.

Van Arien en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Ariens is geboren 1674 of 1675.

2   Dirck Ariens is geboren 1675 of 1676.

3   Aechie Ariens is geboren 1678 of 1679, zie VII-EB.

VI-CT    Dircktie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, is gedoopt op zondag 25 december 1650 te St. Annaparochie, is overleden voor 1688. Dircktie werd hoogstens 37 jaar.

HB23 10.9.1683 wed. A.S. brouwerse St. Ap.

Dircktie was gehuwd (1) met Aert Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Aert, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 2 augustus 1635 aldaar, is overleden in 1678. Aert werd 43 jaar.

Wassenaarbk bl. 159. Aut. 1679 cur. kk. Claas Aarts oudoom. HB41/218 11.11.1678 inv. sth. A.S. en sch. en d. HB44/143 8.3.1693 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap., oom v.d. 2 kk. Lidm. Vrp. bel. tussen 1162 en 1689 (!).

Van Aert en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts is gedoopt op donderdag 7 maart 1675 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 9 oktober 1692. Aafje werd 17 jaar.

2   Tettie Aarts is gedoopt op donderdag 16 juni 1678 te St. Annaparochie, zie VII-EC.

Dircktie was gehuwd (2) met Cornelis Hendricks ‘t Hoen, zoon van Hendrik Cornelis ‘t Hoen en Fookel Cornelis Gelder. Cornelis, chirurgijn en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 27 oktober 1637 aldaar, is overleden voor dinsdag 12 augustus 1704. Cornelis werd hoogstens 66 jaar.

Bnr. 109, 126, 216.   1698 St. Ap. nr.23, id. Vrp. nr. 20. Flor.1700 65.572, 1708 nihil (nr Rienck 43.469 en Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge 4.187, Joh. Jacob 2.301).

HB aut.18.6.1683, 18.1.1704 en 12.8.1704 A.. Beert Clasen mr bakker, cur. Beert Boyens, huism. o. Vrp. en Claes Walings, zwager. Hyp.bk 21.5.1706/23.5.1704: alle kk. met partners genoemd, verk. boerderij met 34½ mg land op W. v. St. Ap. (S.St.Ap. nr 34) en gek. v. erven Davelaar (hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701). HB43/276 3.7.1683 inv. + sch. en d., 3 boerderijen: 2 in St. Ap. en 1 in Vrp. + los land.  Hyp.bk 23.7.1699/8.12.1696 verhuurt boerderij voor het merendeel op N.O. v. Vrp. gr. 23 ½ mg. m. nieuw gebouwde huisinge aan Douwe Feddes en Grietie Gosses.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Minke Riencks.

Van Cornelis en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

3   Beert Cornelis ‘t Hoen is geboren 1683 of 1684, zie VII-ED.

4   Dirck Cornelis ‘t Hoen is geboren 1685 of 1686, zie VII-EE.

VI-CU    Antie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BC) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 19 december 1701. Antie werd hoogstens 47 jaar.

Antie trouwt op donderdag 1 oktober 1682 te St. Annaparochie met Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks. Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 april 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 september 1722. Dirk werd hoogstens 71 jaar.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).

mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.

Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was later gehuwd (2) met Maartie Gooses (zie VII-EL.2).

Van Dirk en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dirks Backer, zie VII-EF.

2   Beert Dirks, zie VII-EG.

VI-CV    Riemer Cornelis, kind van Cornelis Daem Jans (V-BD) en Antie Reymers, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor mei 1685.

Bnr 21 en 38.  1655 nr. X (Fr.) en nr. 44.

Aut. 8.12.1656 Riemer Corn. Daems St. Jp. doet afstand v.h. bewind v. zijn goederen.HB 36/205 en 37/23 rek. door Waling Cornelis, Gerben Jans mede cur v. R.C. en G.G.., 2e rek. dd 2.9.1663 en 2.10.1663 Prot.H.W./38 21.1.1685 Maertie en Antie Riemers verkopen huis van hun wln ouders.

Hyp.bk 29.3.1686/21.1.1685 id. Hyp.bk 16.1.1665/12.11.1653 Corn. Daams, ass. HB sch. a. Grietie Gerrits hsvr. v. R.C., St. Jp. HB43/41v. 9.11.1681 rek. door de oud ontv. Gerben Jans inz. de goederen v. halfbr. R.C. en Gr. G., Corn. Walings en Waling Walings tekenen ook. Procl.bk 25.5.1657 de curatoren van R.C. en Gr.G. verk. 1m.54r. in k. 40.

Riemer was gehuwd met Grietje Gerrits, zie V-J.

VI-CW   Feyckie Cornelis, dochter van Cornelis Daem Jans (V-BD) en Antie Reymers, is overleden op vrijdag 2 maart 1674.

Hyp.bk 18.11.1674/15.3.1673 F.C. laatst wed. v. Douwe Joukes en als moeder v. Jouckjen (Imckjen?) Gabes bij wln Gabe Jeltes. Bij 4e huw. beiden v. Min.ga.

Feyckie trouwt op donderdag 23 oktober 1653 te Vrouwenparochie (1) met Arien Jans Gelder, kind van Lijsbeth Romkes of Jan Cornelis Gelder. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1661.

1655 Vrp. nr. 6.

GJ2009/239. Aut. 22.4.1661 J.C.G. grv. en Henric Feikens, burgervaandrig Harl. behuwd oom.; HB36/44 4.7.1661 inv. sth. A.J.G. te St. Jp., wed. F.C. op verz. v. Jan Corn. Gelder bestevader v. wk., huis, sch. etc.  en ± 47 mg Franeker land. HB36/232 en 235 rek. en sch. en d. dd. 17.2.1662: de sate van Feyckie en haar zoon is verkocht aan Jan Pieters (Spannenburgh) en Trijntie Bienties; rek. door J.C.G. en Gerben Jan Gerbens; Hendrick Feyckes de Wit, Harlingen is oom; Gerben Jans is (half)broer van Feyckie. Recesbk 10.12.1660 Feykie Corn. Daams wed. A.J.G.

HB21 12.4.1647 te Vrp.

Bij 1e huw. A.J. van Vrp. en F.C. van Min.ga.

Van Arien en Feyckie is een kind bekend:

1   Cornelis Ariens Gelder is geboren 1656 of 1657.

Feyckie trouwt op donderdag 3 mei 1663 te Minnertsga (2) met Gabbe Jeltes, zoon van Jelte Scheltes en (?)Imkje Gabbes. Gabbe, lakenkoper, wonende te Minnertsga, is overleden in 1669.

Laat dopen dr Imck. Hyp.bk 14.5.1669/27.5.1668 G.J. lakenkoper en Feyckien Corn. Daems e.l. Flor. 1700/08 Jelte Gabes resp zijn erven 6.300.

Datum is 3e procl. Hij v. Min.ga en zij v. St. Jp.

Van Gabbe en Feyckie is een kind bekend:

2   Ymckien Gabes, zie VII-EH.

Feyckie trouwt op donderdag 14 augustus 1670 te Minnertsga (3) met Douwe Joukes Oenema. Douwe, wonende te Minnertsga, is overleden voor woensdag 15 maart 1673.

GJ2001/120.

Feyckie trouwt op donderdag 28 september 1673 te Minnertsga (4) met Gabbe Jarichs Lamsma, zoon van Jarich Hobbes Lamsma en Sypck Lieuwes. Gabbe, wonende te Minnertsga en te St. Annaparochie.

HB23 28.1.1684 Gabe Jarichs St. Ap. MEN weesbk 20.10.1676 inv. sth. Tiete Baard en Auck Jarichs te Berl.: o.a. hornleger “Lammema” te Min.ga, gekocht v. Gabe Jarichs.

VI-CX    Geertie Cornelis, dochter van Cornelis Thonis en Maet Daam Jans (V-BE), is geboren rond 1640.

Geertie trouwt op donderdag 11 oktober 1663 te Vrouwenparochie met Cornelis Willems, zoon van Willem Dirck Willems en Neeltie Aerts. Cornelis, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 8.12.1691 cur. Dirck Clases en Jan Jansen, neven over Geertie Corn. (m.z. Maertie of Maat). huisl. St. Jp. HB47/217 22.4.1701 rek. d. Dirck Clasen, oud gem.ontv. St. Jp. inz. Maat Corn. dr v. C.W. en G.C. en id f. 226v. 22.4.1701 rek. d. Jan Jans Tzietsa inz. M.C.

Datum is 3e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Cornelis en Geertie is een kind bekend:

1   Maet Cornelis is geboren 1673 of 1674.

VI-CY    Neeltje Willems, dochter van Willem Claes en Trijntje Hendrick Reyners (V-BG), is overleden voor 1649.

Neeltje trouwt op vrijdag 13 maart 1637 te het Bildt met Claes Daem Clases, zoon van Daem Clases en Marichie Clases. Claes is overleden in 1694.

Bnr 37. 1698 St. Jp. Tjebbe, Steven en Claes Clasen en kk. v. Daam Cl. nr.14. (was dit in 1670 nr.15?!), 1708 Claes Clasen en de 3 kk. v. Steven Cl. 3/4 en

de kk. Daam Cl. 1/4 nr. 14; 1708 St. Ap. Cl.D. kk. eigenr 3m.250r. in nr.8 k.29. Flor.1708 de erven 26.528, 1718 id nu Beert Kuycken.

“de Oude” GJ 2009/243. Aut. 8 okt. 1649 Hendrik Willems, oom, cur. Jan Heerts, Vrp alleen dr Jannichie wordt genoemd betr. nalatensch. Dirck Claes Stevens..; aut. 21.9.1654 cur. Willem Jan Daems. HB35/141 weesrek. dd 16.9.1656 door Jan Heerts, Vrp. HB36/101v. 20.5.1659 rek. door Willem Jan Daems cur. wkk. inz. goederen aanbeërfd van hun oom Hendrik Willems. Hyp.bk 25.12./3.5.1637 Cl.D. en N. W. e.l. St. Ap. sch. a. Claes Cornelis, vrijgezel onse neve.3000 cg. Hyp.bk 3.5./28.3.1653 e.l. te St. Ap. kopen boerderij met ± 27 mg oud billand o. St. Jp. van Ph.Ph. v.d. Mey , wednr v. Trijntje Pieters, naastl. Dirk Willems ten Z en Joris Jacobs ten N., de weg ten. O.

Hyp.bk 13.2.1688/9.3.1661 Cl.D. en T.T. e.l. St. Jp. HB45/50 z.d. (1e helft 1694) inv. sth. Claas Daams OBD o. St. Jp. kk. Tiebbe, Steven en Claas en Antie Clases is de wed. en moeder v. kk. v. Daam Clases; een boerderij met 26 mg gep. oud l. gekocht 28.3.1653 van Flips Flipsen.

Procl.bk 21.9.1716 Beert Arjens c.u. b.b. en c. op sate lands gr. 27 mg oud gep. land o. St. Jp. gek. v. Oene Sioukes, mr metselaar Lwd. x Jancke Wybes (die 1e x Steven Clases, waarbij kk.) voor 3/8, de kk. v. Claas Daams voor 3/8 en Claas, Tjebetje, Arjen en Claas kk. v. Antie Daams (m.z.KLases) bij wln Daam Clases voor 2/8.

Aut. 24.8.1688 DG en als oom cur. wk. Aeltie Nannes en Jan Johannes.

Claes was later gehuwd (2) met Tiebbetje Tiebbes.

Beiden geb. te St. Ap.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Willem Clases, wonende te St. Jacobiparochie.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaaantie Willems (x Jan Heerts), Willem Clases voor hem zelf en Claes en Willem Daems als cur. v. Jannichie en Trijntie Clases, elk voor 1/3 erfgen. v. Ar.W. HB23 14.7.1684 e.l. OBD o. St. Jp.

Willem trouwt op vrijdag 9 november 1663 te Vrouwenparochie met Aeghje Lieuwes.

2   Jannichie Clases is geboren 1640 of 1641, zie VII-EI.

3   Trijntje Clases is geboren 1634 of 1635, zie VII-EJ.

VI-CZ    Claas Willems, zoon van Willem Claes en Trijntje Hendrick Reyners (V-BG), is geboren rond 1612, is overleden voor vrijdag 8 oktober 1649. Claas werd hoogstens 37 jaar.

Bnr 153. Aut. 8.10.1649 cur. Claes Aerts en oom Hendrik Willems. Aut. 21.9.1654 Hendrick Jan Daems, St. Jp. cur., Hendrick en Ariaentie Willems oom en tante. Wass.bk/170. HB36/123 en 125 31.1.1660 rek. door Hendrik Jan Daems en Claes Aerts inz. goed. oom Hendrik Willems. Wass.bk/170. Hyp.bk 2.5./25.3.1636 Cl. W. en Maertie Walings (zuster v. Tryn W. x Bart. Corn.) Maertie krijgt 5192.5.0 uit erfenis vader.

Sannes boerd. NwB./11 en 12. k.24 en 25.

Claas trouwt op zondag 29 november 1637 te het Bildt met Maertie Walings, zie IV-I.

VI-DA   Ariaentie Willems, dochter van Willem Claes en Trijntje Hendrick Reyners (V-BG), is geboren rond 1614, is overleden op zondag 28 april 1680. Ariaentie werd ongeveer 66 jaar.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts) in pres. v. o.a Willem Claes St Jp. (x Aeghje Lieuwes), Willem Clases voor hem zelf en Claas en Willem Daams, cur. v. Jannichie en Trijntje Claes, elk voor 1/3 erfgen. v. Ar. W.

Ariaentie trouwt op dinsdag 22 juli 1636 te St. Annaparochie (1) met Arien Olpherts, zoon van Olphert Heeres (IV-Z). Arien, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zaterdag 21 maart 1643 aldaar.

Bnr 155. 1638 samen met Arien Dircks en Claes Reyners pachter k.22 NwB.(v/h o.a Willem Claes). Ged. op bel. St. Ap. 27.1.1643. Hyp.bk 23.5.1636/8.5.1635 (!) A.O. en A.W. e.l. St. Ap.

Ariaentie was gehuwd (2) met Jan Heerts, zoon van Heert Jans. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1606 of 1607.

Bnr 220. 1640 37m. 1640 pachter OB Vrp, stem nr 35 1655/1670, Zuid v.d. Middelweg, W.v.d. Zuiderweg (1828 nr 14)

HB34/75v. 1.8.1651 sch. en d. inz. moederl. goed. J.H. Vrp. en Arien Corn. Lenerts cur. Heert Jans zn v. J.H. bij J.C.

Aut. 3.4.1626 Jan Haarts in ‘t 20e jr., cur. Willem Dircks, neef en Doede Ytes, oom.

Recesbk 2.8.1653 ontv. 5 speciën, Hendrik Willems, St. Ap. is borg.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannichie Cornelis.

Van Jan en Ariaentie is een kind bekend:

1   (?)Willem Jans, wonende te Harlingen.

HB37/52 weesrek. 5.1.1665 Willem Jan Heerts te Harlingen.

VI-DB    Antie Lammerts, dochter van Lammert Harrents en (?)Berber Walings (V-BI).

Gedoopt St. Ap. 22.5.1632  Antie dr v. Lammert Harrents, geb. OBZ., dit echter vemoedelijk vrouw v. Jan Corn. Cambuyr., zie echter GJ2009/230.

Antie trouwt op donderdag 28 juni 1657 te St. Annaparochie met Waling Walings, zie VI-CJ.

VI-DC    Harrent Lammerts, zoon van Lammert Harrents en (?)Berber Walings (V-BI), smid, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor 1671.

Aut. 24.1.1671 H.L. ovl.. Waling Walings, St. Ap. cur. HB39/176v. (en 324 dubbel dus!) 24.1.1671 inv. sth. H.L., smid OBZ, wed. nu x Gosse Lases, Daem Corn. haar neef; vorderingen o.a. op Hendrick Daems, Andries Tiepckes Hillema en Jan Lammerts.

Harrent trouwt op donderdag 6 januari 1656 te Vrouwenparochie met Aedt Jans, dochter van Jan Jansen en Maertie Daems.

Bij huwelijk v. St. Jp.

Aedt was later gehuwd (2) met Gosse Lases.

Van Harrent en Aedt zijn zeven kinderen bekend:

1   Maritie Harrents is geboren in 1658, is gedoopt op donderdag 15 april 1660 te Vrouwenparochie, zie VII-EK.

2   Janneke Harrents is gedoopt op zaterdag 5 juli 1659 te Vrouwenparochie, is overleden voor 1665. Janneke werd hoogstens 5 jaar.

3   Antie Harrents is gedoopt op donderdag 15 april 1660 te Vrouwenparochie.

Antie trouwt op donderdag 22 maart 1691 te Vrouwenparochie met Jan Clases. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1728/38/48 Vrp. gebr. nrVIII. (?) en 1738 1/2 nr. 17 k.10.

Lidm. Vrp.

4   Lammert Harrents, wonende te Lioessens, is gedoopt op donderdag 15 april 1660 te Vrouwenparochie.

FER15/317 20.3.1700 te Lioessens verk. 1/2 mg op Mon.bildt.

5   Neeltje Harrents is gedoopt op donderdag 11 oktober 1663 te Vrouwenparochie, is overleden voor 1671. Neeltje werd hoogstens 7 jaar.

6   Jannichie Harrents is gedoopt op donderdag 3 september 1665 te Vrouwenparochie, is overleden voor 1671. Jannichie werd hoogstens 5 jaar.

7   Jan Harrents is gedoopt op donderdag 13 september 1668 te Vrouwenparochie.

VI-DD   (?) Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs, is overleden voor zaterdag 10 november 1646.

HB 33/27 dd.4.2.1647: inv. sterfh. M.B. o. St.Jp.

Marichie was gehuwd met Jan Jaspers, zoon van Jasper Wybes en Bauck Martens. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1594 of 1595, is overleden op zaterdag 22 februari 1642. Jan werd hoogstens 47 jaar.

Bnr 39, 47. 1629/30 in k.6S. 19m.585r (1647/8 de erven) en 1632/3 ander perceel 7m.235r., 1629/30 in k.7S. 7m.345r., id. in k.7S 26m.179r. (1647/8 diens erven “Rosendaal” S. stemnr.37), id. 2m. 1635 64m.508r., 1638 pachter in k.30 NwB. 1640: J.J. aen Dijck binnen 16m. buiten 17m., J.J. plaets bij hem bewoont 74m., J.J. noch een plaets met huis en sch. 9m.

Zerk St. Jp. Aut. 22.2.1642 cur. Jan Martens, Claes Willems en Claas Beerts; aut. 10.11.1646 cur. Claas Barthouts, Claas Willems en Dirk Pieter Pieters. HB32/2 en 33/61v. 2.12.1647 en 33/103 weesrek. Jan Marten Claes, Dirck Arien Jacob. Aut. 30.5.1632 cur. kk Evert Claes en Maek Dircks.

Hyp.bk 6.5.1619 (april 1622) J.J. en J.W. e.l. St. Jp. Id. 28.7.1633/24.4.1630 e.l. St. Jp. verk. 16 mg billands met huis etc. te St. Jp. die ze vroeger van Foppe Martens hebben gekocht. Hyp.bk 4.6.1648/2.2.1647 sate lands nagelaten door M.B. wordt verhuurd aan Jan Ariens Borger.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannichie Willems.

Van Jan en Marichie zijn twee kinderen bekend:

1   Jannichie Jan Jaspers is geboren 1636 of 1637, zie VII-EL.

2   Jasper Jans is geboren 1640 of 1641, is overleden voor zaterdag 10 november 1646. Jasper werd hoogstens 5 jaar.

VI-DE   (?) Pietje Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs.

Pietje trouwt op donderdag 9 maart 1656 te St. Jacobiparochie met Harmen Jacobs. Harmen, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/126. Bij huwelijk met Pietje wedwnaar. Hyp.bk 1.6.1667/id. H.J. mede voor zijn kind bij wln Pietie Beerts.

Harmen was later gehuwd (2) met Grietie Hendricks (zie V-AQ).

Van Harmen en Pietje is een kind bekend:

1   Pietje Harmens, zie VII-EM.

VI-DF    (?) Aefke Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs.

Zie Wass.bk/141.

Aefke trouwt op vrijdag 1 februari 1619 te Gerecht Het Bildt met Ulbe Tjommes, zoon van Tjomme Ulbes en Dyw Willems. Ulbe, boer en brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 juni 1653.

Bnr 130. 1629/30 in k.14S. 8m.567r. in k.16S. 13m.109r. Aut. HvFr. 27.6.1635 Vader U.T. absent, cur. inz. goed. U.T. is Claes Barthouts, Jannichje Jacobs wed. Barthout Claes, grootm., Jan Jaspers oom v.d. kk.

HB37/112 29.8.1665 inv. Jan Scheltes: obl. op Lijsbet Symens wed. Ulbe Tiommes. Hyp.bk 6.10.1628/30.4.1627 e.l. St. Ap.

Hyp.bk 20.6./6.5.1653 Lijsbet Symens wed Ulbe Tiommes, brouwerse St. Jp. sch. a. Jan Scheltes c.u. winkeliers. Recesbk 24.7.1647 brouwer St. Jp.

HB21 22.6.1640 U.T. brouwer St. Jp.

Ulbe was later gehuwd (2) met Lysbeth Simons.

Datum is 1e procl.

Van Ulbe en Aefke zijn drie kinderen bekend:

1   Jannichie Ulbes, zie VII-EN.

2   Barthout Ulbes, bakker, wonende te Harlingen.

HB 36/110 weesrek.20.6.1659. en 37/16v. 21.9.1663.

3   Dieuwke Ulbes is geboren rond 1629, is overleden voor zondag 27 mei 1657. Dieuwke werd hoogstens 28 jaar.

VI-DG   (?) Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs, is overleden voor 1650.

Bij huwelijk Marichie Barthout Claesdr. In weesrek dd 28.5.1658 (HB 36/38): Dirk Dirks Cuiq, bakker en Steven Ariens (x Heyltie Bartouts) cur., Willem Dirk Jans en Arien Beerts ooms; patroniem van Marichie is Bartout Claes. Wass.bk/125 niet juist, kennelijk had Bartout Claes 2 dochters met dezelfde naam.

Marichie trouwt op zondag 26 juli 1626 te Vrouwenparochie met Jan Dirck Jans, zoon van Dirck Jans en Geertie Danckerts. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 18 februari 1657 aldaar.

Bnr 120. 1632/3 in k.17N. 21m.329r. (1629/30 Daam Jans), 1635 J.D.J. id., 1640 J.D. ontvanger 23m.300r.(nrd. Middelweg, hoek Langh.weg), 1655 J.D.J. nr 28.

Aut. 18.2.1657 cur. kk. Steven Ariens DG o. Vrp. en Dirck Dircks DG, bakker o.Vrp.HB36/38 28.5.1658 rek. wkk. v. Jan Dirck Jans en Marichie Bartout Clases i.l. e.l. St. Ap., Arien Beerts oom. en HB 36/46 weesrek.  HB 35/57 18.2.1657  inv. sth. J.D. St. Ap. op verz. v. Dirck Dircks, bakker en Steven Ariens cur. wkk., wed. Siu Gerrits in pres. v. Willem Dirck Jans (oom) ; o.a. huis, sch. etc. met de ontr. v. ± 26 mg oud gepacht billand; brieven inz. sth Gerrit Foppes. HB36/103v.en106. 31.5.1659 rek. door Steven Arien Jacobs en D.D.Cuyck.

Hyp.bk 9.5.1634/4.5.1631 J.D. en M.B. e.l., St.Ap. hebben schuld, borg Barthout Claes vader te Vrp. Id. 25.4.1648/1.5.1647 Jan Dirck Jans te St. Ap. verk. a. Dirck Willems te Vrp. de bruikma v. 121/3 mg oud Bildt, nl. 1/3 dl v.d. sate o. Vrp. aanbeërfd van Geertie Danckerts, moeder en S.P.A. stiefv., Cornelis … W. en N., Boyen … O. en de rijdweg Z.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 91.16.-.

Jan was later gehuwd (2) met Siu Gerrits.

Beiden van Vrp.

Van Jan en Marichie zijn drie kinderen bekend:

1   Jannichie Jans is gedoopt op donderdag 18 december 1636 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 6 september 1657 te St. Annaparochie met Willem Jans van der Mey. Willem, steenhouwer, wonende te Harlingen.

2   Geertie Jans is gedoopt op donderdag 7 maart 1641 te St. Annaparochie.

Geertie trouwt in 1659 te St. Annaparochie met Aesge Pieters.

3   Danckert Jans is gedoopt op donderdag 21 januari 1644 te St. Annaparochie.

VI-DH   (?) Willemtie Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs, is overleden voor zondag 25 mei 1653.

Wass.bk/125. Aut. 25.5.1653.

Willemtie was gehuwd met Jelle Dircks, zoon van Dirck Willems en Dirckie Jelles. Jelle, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 maart 1639.

Bnr 138, 159, 243, 245.    1632/3 J.D.W. in k.18N. 26m. 224r., in k.23N. totaal ± 9m.  (1638 gek. d. de wed. en erven 32m.165r., evenals in k.24S. totaal ±11m., waarvan Willem D.W. de helft ), 1629/30 7m.67r., hiervan in 1638 2m.67 r. gek. d. wed. en erven Aert Claes, 1635 Vrp. 26m.570r. 1629/30 Jelle Dirck Willems pachter voor de helft k.10 NwB., Michiel Barthouts andere helft. 1638 wed. en erven samen met Claes Gijsberts pachter in k.12 NwB. (v/h o.a. Aert Claes). 1638 pachter k.16 NwB., 1640 St. Ap. erven J.D. 31m.300r. eigen landen (OBD 1e O.v. Langh.weg).

Hyp.bk 20.1.1634/2.6.1627 J.D. en M.A.  e.l. Vrp. sch. a. Joucke Martens 1000 cg bij Marten Harmens te Arum (vader) aan Jelles vader verschoten; id. 20.1.1634/14.5.1630 M.H. en Bauck Gerlofs e.l. Arum.

Aut. 25.5.1653 en 18.4.1654 afrek. goed. GM Jannichie Jacobs., cur. Wibren Pyters, winkelier St. Ap. en Waling Claes (x Maertie Jelles) 18.4.1654; Claes Bartouts oom. Wass.bk 136 Hyp.bk 30.5./25.5.1627 J.D. en M.A. e.l. Vrp. sch. a. Jelis Bartouts, brouwer te Harl. Hyp.bk 12.9.1638/9.10.1636/22.5.1637 e.l. St. Ap. sch.a. Jannichie Jacobs wed. Bartout Claes Bartouts (moeder) St. Jp.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 112.1.-.

Jelle was later gehuwd (2) met Marytie Aerts.

Van Jelle en Willemtie zijn drie kinderen bekend:

1   Maertie Jelles is geboren 1635 of 1636, zie VII-EO.

2   Dirck Jelles is geboren 1636 of 1637.

3   Beert Jelles is geboren 1638 of 1639.

VI-DI     (?) Heyltie Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs.

Heyltie was gehuwd met Steven Ariens, zoon van Arien Jacobs en Trijntje Dircks. Steven, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120.  Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).

Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg  St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

Van Steven en Heyltie zijn twee kinderen bekend:

1   Arien Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op vrijdag 10 december 1677 te Gerecht Het Bildt met Neeltie Symens, dochter van Symen Ariens (Slim) (V-O) en Trijntie Ariens.

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

2   Antie Stevens, zie VII-EP.

VI-DJ     (?) Claes Barthouts, zoon van Barthout Claes (V-BJ) en Jannichie Jacobs, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1610, is overleden voor maart 1679. Claes werd hoogstens 69 jaar.

Bnr 43, 70.  Wass.bk/141.1640 49m.249r., 1655 Cl.B.Cl. nr 9 menist en 1/4 k.34, 1670 nr. 9.

Aut. mrt 1679 C.B. en N.T. ovl., cur. Jan Joannis DG St. Ap. Hyp.bk 10.1.1637/25.5.1635 Claes Beerts en Antie Beerts e.l. St. Jp.hebben vordering op Jan Sijmens en Hylck Jacobs. Aut. 1681/1682 (nr.108) cur. Claas Daams neef. DG.

Recesbk 1.3.1680 N.,T. wed. Cl. B., kk.: Beert, Jacob, Corsje x Sj. Ariens, Antie x Daam Claas en Jannichie. Recesbk 6.9.1630 de erfgenamen v. Barthout Barthouts vragen om restitutie v.h. testament v. Claes Barthouts de eerste, de bestevader v. Claes Barthouts.

Claes was gehuwd (1) met Antie Barthouts, dochter van Barthout N..

Kw.st K.Kuiken: in trouwbk heet Antie’s moeder Corsie.

Van Claes en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Clases, zie VII-EQ.

2   Corsie Claeses, zie VII-ER.

Claes was gehuwd (2) met Neeltie Tonis. Neeltie is overleden voor maart 1679.

Neeltie was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Claes en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

3   Antie Clases, zie VII-ES.

4   Jannichie Clases is geboren 1663 of 1664.

Jannichie was gehuwd met Sytse Pieters. Sytse, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 150. Hyp.bk 5.11./10.10.1693 e.l. St. Ap., borg Neeltie Thonis laatst wed. Cl. Beerts, St. Ap. moeder.

VI-DK   (?) (?)Arien Femmes, zoon van Fem Cornelis en Aechie Olpherts (V-BN).

Zeer wrsch. geen zoon van Fem Corn., gezien acte recesbk 16.2.1652. Arien wodt ook niet genoemd in autorisatie  dd 8.5.1626, hij zou dan ouder dan 25 jr moeten zijn geweest en dat is niet aannemelijk.

(?)Arien was gehuwd met Rinsie N..

Van (?)Arien en Rinsie zijn vier kinderen bekend:

1   Grietie Ariens, zie VII-ET.

2   Cornelis Ariens, zie VII-EU.

3   Aechie Ariens, zie VII-EV.

4   (?)Fem Ariens.

Aut. 8.3.1643 F.A. als oom P inz. Aecht, Dirkie en Antie Jans, Siouke Sioerds (x Sibbel Pieters) ook oom, cur. Pieter Ariens en Gerrit Luytiens beiden DG.

VI-DL    (?) Sibbel Femmes, dochter van Fem Cornelis en Aechie Olpherts (V-BN), is geboren 1611 of 1612.

Aut. 8.5.1631

Sibbel trouwt op donderdag 14 juni 1629 te Vrouwenparochie met Jacob Lenerts, zoon van Lenert Cornelis en Brecht Jacobs. Jacob, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1640 20m.

Hyp.bk 24.1.1649/20.5.1644.J.L. Vrp. en S.F. en Olphert Femmes, broer, bemiddeling v. Jan Doens, Tijs Lenerts, Pyter Dircks  en Arien Corn. Gelder, allen huisl. te Vrp.: Jac. Lenerts en S.F. dragen over aan O.F. 1/4 van ouderlijke boerderij gr. 25 mg o. Vrp., waarvan al 1/4 behoort aan O.F.

Beiden van Vrp.

Van Jacob en Sibbel zijn drie kinderen bekend:

1   Brecht Jacobs.

Brecht trouwt op donderdag 19 februari 1660 te Hallum met Haring Buwes. Haring, lakenkoper, wonende te Hallum.

Laat o.a. zn Femme dopen., Zie bestand Ferw.dl.

2   Aeffke Jacobs is gedoopt op donderdag 26 februari 1637 te Vrouwenparochie.

3   Hiltie Jacobs is gedoopt op donderdag 21 januari 1644 te Vrouwenparochie.

VI-DM   (?) Maek Femmes, dochter van Fem Cornelis en Aechie Olpherts (V-BN), is geboren 1613 of 1614.

Maek trouwt op woensdag 21 mei 1631 te Vrouwenparochie met Arien Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Cornelis Gelder en Antie Jans. Arien, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in maart 1681.

Bnr 219, 221.  1629/30 k.24N. 12m.534r. (S. stemnr.4), k.25N. 4m.135r.1640 A.C.G. 23m., 1655 nrs 4 en 5, 1670 nrs 1, 4, 5 en 12.

Aut.15.4.1633 Aut. 17.3.1664 DG cur. Jannichje Everts. Hyp.bk 18.6.1685/11.9.1684 sch. en d. v. erfenis, alle kk etc. worden genoemd.

HB42/231 9.3. en 21.3.1681 inv. sth. A.C.G. te Vrp., eigendom v. 2 huizen, schuren, clein huis etc. met ontr. v.± 60 mg oud gep. land op Oost (!?) v. Vrp., ten N. en Z. v.d. rijdweg. HB31 z.d. deling erfenis Jan en Aefje Ariens G.: 15 m. en 1/2 huis en sch. op W.v. Vrp. N.v.d.weg, Olfert, Daem en Antie Arjens en Corn.Fems bezitten al een sate met ± 30m. a.d. Zuidk. v.d.weg.

Van Arien en Maek zijn elf kinderen bekend:

1     Daam Arjens Gelder, zie VII-EW.

2     Sioerd Arien Cornelis Gelder.

Aut.mrt 1664

3     Olphert Ariens Gelder, zie VII-EX.

4     Jan Ariens Gelder is overleden voor 1686.

HB44/114 2.12.1692: in 1686 is er een sch. en d. geweest tussen de erfgen.v Jan en Aafje Ariens Gelder inz. boerderij met ± 15 mg gep. land op west v. Vrp., ten N. v.d. weg; aangezien er erfgen. zijn ovl. nu nieuwe verdeling.

5     Hiltie Ariens Gelder.

Hiltie trouwt op woensdag 17 november 1688 te Vrouwenparochie met Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in mei 1724.

Bnr 201, 206, 221.   1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.

Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans.  Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.

Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.

Beert was eerder gehuwd (1) met Rinske Romkes.

Beert was later gehuwd (3) met Antie Hendricks (zie VII-CB).

6     Antie Ariens Gelder, zie VII-EY.

7     Fem Ariens Gelder, zie VII-EZ.

8     Aeffie Ariens Gelder is gedoopt op zaterdag 24 oktober 1637 te Vrouwenparochie.

Aeffie trouwt op donderdag 17 februari 1678 te Vrouwenparochie met Leendert Thysses, zoon van Thys Lenerts en Jannichie Jans. Leendert, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op maandag 16 juni 1642 aldaar, is overleden voor zondag 6 juni 1694. Leendert werd hoogstens 51 jaar.

Flor. 1700/08 de wed. 11.342, 1718 hiervan nr Jan Gerrit Innes 2.–, resteert 9.342 de wed. L. Th., nu x Sicke Yes. 1718 de wed. cum marito 2.450.

Aut. 6.6.1694 cur. k. 1e huw. Jacob Douwes, neef; cur. kk. 3e huw. Beert Boyens. HB45/73v. 6.6.1694 inv. sth. L.T. + sch. en d., in de marge kwitering door L.L. zijn broers zijn ovl.., M.L. nu x Sicke Eyes. HB23 14.7.1684 en 11.5.1685 L.T. Vrp. vs Jacob en Jetske Douwes inz. sch. en d. goederen Houck Wopkes. Flor. 1700/08 de wed. 2.150.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Antje Jans.

Leendert was later gehuwd (3) met Machel Lenerts.

9     Arien Ariens Gelder is gedoopt op vrijdag 28 september 1646 te Vrouwenparochie.

10   Gerben Ariens Gelder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 3 november 1650 aldaar, is overleden voor maandag 30 november 1693. Gerben werd hoogstens 43 jaar.

Bnr 221. Hyp.bk 20.8.1694/18.1.1693 test. G.A.G. te Vrp. hij vermaakt 2/3 v.d. boerderij van zijn wln ouders ten N. v.d. rijdweg op het West v. Vrp., nu bij Beert Boyens als huurder bew., waarvan Antie A.G. (zr) 1/3 behoort, aan Jac. v.d. Mey (zn v. Antie). De dr. v. Olphert Arjens G bij Trijntie Clasen krijgt 2 mg land en de kk. van broer Daam worden verder erfgen., Daam heeft het vruchtbebruik. HB44/257 30.11.1693 inv. sth. G.A.G., Vrp., de kk. v. broer Daam A.G. erven en Daam krijgt het vruchtgebr.

11   Cornelis Ariens Gelder is gedoopt op maandag 7 september 1654 te Vrouwenparochie.

VI-DN   (?) Olphert Femmes, zoon van Fem Cornelis en Aechie Olpherts (V-BN), boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1619 of 1620, is overleden voor vrijdag 23 oktober 1682. Olphert werd hoogstens 62 jaar.

Bnr 212, 213. 1655 nrs 44 en 45, 1670 id.

HB43/175 22.10.1682 inv. sth. O.F., wed. D.S.te Vrp., Fem. Gerben, Dirck en Amerens kk. (geen Aeff dus!) . GJ 2009/231. HB38/21 23.4.1667 weesrek door O.F. en Evert Clasen als cur. v. Rinsie dr v. Gerben Jacobs en Grietie Ariens. Hyp.bk 10.4.1696/15.1 en 15.5.1695 G.O. brouwer te Dokkum, D.O. te Vrp. en Amerins O, (x Jelle v.d.Bos, Dokkum) als erfgen. v. moeder D.S. verk. een sate oud gep. billand op N.O. v.Vrp. gr. 25 mg.

Aut. 23.10.1682 cur. Heert Jans oom en ds Joh. v.d.Mey. Procl.bk 17.12.1666 e.l. verk. 3 1/2 m. oud en nw billand o. St. Ap. behorende bij de sate v. wln Sjoerd Daems en Neeltie Corn. aan Steven Pieters, Heert Jans en Tiaerd Jans cum uxoribus.

Olphert trouwt op vrijdag 7 april 1645 te St. Annaparochie met Dirkje Sjoerds, zie VI-CK.

VI-DO   (?) Waling Clases, zoon van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings (V-BP), wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 26 februari 1680.

Bnr 121. 1670 St. Ap. nr.10.

Lidm. Aut. 26.2.1680 e.l. ovl. k. Claas Walings, X Cornelis Clasen, cur. Jelle W., meerderj. broer om procedure tegen de cred. v. Corn. Clasen voort te zetten. Aut. 14.6.1658 als zwager cur. Dirk en Bartout Jelles.

Recesbk 24.5.1680 Jelle Walings, St. Ap. en Claes W. erfgen. v. wln Waling Claes en Maertie Jelles. GJ2009/272.

Waling trouwt op donderdag 4 december 1653 te St. Annaparochie met Maertie Jelles, zie VII-EO.

Datum is 1e procl., beiden van St. Ap.

Van Waling en Maertie zijn vier kinderen bekend:

1   Claas Walings, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 17 april 1719.

Bnr 39 ?,121, 152.  1698/1708/18  nr. 9. 1718 St. Ap.  Cl.W. en Waling Daams elk  eigenr en gebr. 1/2 nr.11 k.26, 1728 gebr. 1/2 nr.39 k.30. Flor. 1700 32.494, 1708 40.530 (bij v. Corn. ‘t Hoen en Arjen Symons), 1718 40.530.

Aut. 26.2.1680  Cl.W. te St. Ap. Jelle Walings cur. Aut. 12.8.1704 /13.1.1709 huisman o. St,. Ap. Aut. 9.1.1714. Hyp.bk 1703 te St. Jp., zie aantek. bij Arien Siemens Slm. Hyp.bk 21.6.1717/30.6.1714 Cl.W. en F.C. ‘t Hoen o. St. Ap. en Waling Daams, huism. St. Ap. kopen ieder voor de helft een boerderij a..d. NBD o. St. Ap. HB50/301 30.4.1708 Cl.W., huism. o. St. Ap. cur. Dirck Corn. ‘t Hoen. 1718 o. St. Ap.

NB Hyp.bk 30.1.1733/9.11.1728 Cl. W. en Trijntje Jans o. St. Jp. huren boerderij OBD St. Jp.

Zerk St. Ap.

Claas trouwt op donderdag 18 juni 1699 te St. Annaparochie met Fokeltje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks. Fokeltje is geboren 1672 of 1673.

Hyp.bk 9.7.1731/26.12.1730 de erfgenamen van Fokeltje (brs en zrs en diens kk.) verk. a. Beert Corn ‘t Hoen, mr brouwer St. Ap. x Gr. Jacobs, de helft v.e. sate met 28 mg. land op Nw Bildt o. St. Ap.(26e k.). Waling Daams nog 1 jr huur.

Fokeltje was later gehuwd (2) met Tjeerd Fokes van Esta.

2   Daniel Walings is gedoopt op donderdag 29 oktober 1654 te St. Annaparochie.

3   Jelle Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt in 1655 aldaar.

Recesbk 24.5.1680. Hyp.bk 3.5.1707/21.1.1695 J.W. huisman St. Ap. cur. kk. wln Riemke Tonis i.l. wed. van Jan Outgers St Ap.

4   Claes Walings is gedoopt in 1657 te St. Annaparochie.

VI-DP    (?) Dieuke Clases, dochter van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings (V-BP).

Jacob Pieters voogd

Dieuke gaat in ondertrouw op donderdag 9 november 1645 te Vrouwenparochie met Jacob Pieters, zie VII-AD.

Hij van Vrp., zij van St. Ap., datum is 1e procl.

Van Jacob en Dieuke zijn vier kinderen bekend:

1   Daniel Jacobs is gedoopt op dinsdag 25 december 1646 te St. Annapaorchie.

2   Pieter Jacobs is gedoopt op donderdag 15 oktober 1648 te St. Annaparochie.

3   Daniel Jacobs is gedoopt op donderdag 22 juni 1651 te St. Annaparochie.

4   Claes Jacobs is gedoopt op donderdag 19 maart 1654 te St. Annaparochie.

VI-DQ   (?) Cornelis Clases, zoon van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings (V-BP), wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren rond 1620.

Bnr 200, 201.  1670 St. Ap. nr. 11 (volgt op Waling Claes).

Hyp.bk 3.4.1671/27.3.1671 Claes Cornelis Claes St. Ap. sch.a. Claes Cornelis ald. mijn neef. Hyp.bk 13.6./8.5.1648 e.l. Vrp. sch.a. Corn.Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp buyren.

Recesbk 21.7.1651 Cornelis Claes man v. Neeltie Dirck Boyens. HB22 7.7.1656 te St. Ap. Procl.bk 18.12.1654 Corn.Cl. Vrp. koopt de helft v. 7 1/2 m. oud billand m. hs en sch. o. Vrp. a.d. OBD v.d. kk. en erven v. Neeltie Dirck Boyens, de erven v. Haren O., v.Viersen Z en Claes Gijsberts W., de dijk N.(Sannes Vrp. nr.1).

NB Hyp.bk 7.3.1675/14.5.1671 Corn.Cl. vrijgezel St. Ap. , broer Waling Cl.

Cornelis trouwt op woensdag 11 oktober 1645 te Vrouwenparochie (1) met Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Neeltie is geboren in 1602, is overleden voor 1654. Neeltie werd hoogstens 52 jaar.

Twee dochters Neeltje van Dirck Boyens en T.T.! HB32/115 1646 sch. vaderl. goederen: Neelke Dirck Boyens, wed. M.B., nu hsvr. v. Cornelis Claes te Vrp. en Jacob Clasen (x Tettie Michiels), Waling Daems en Symen Gerrits cur. ovver kk.

HB34/84 1.3.1654 inv. sth. N.D.B. hsvr. v. C.C. op aangeven v. C.C. met Barthout Michiels, Steven Corn. en Boyen Dircks, omen en cur. over de kk. v. N.D.B bij Michiel Bartouts en C.C.

Neeltie was eerder gehuwd (1) met Michiel Barthouts.

Van Cornelis en Neeltie is een kind bekend:

1   Grietie Cornelis is geboren 1647 of 1648.

Cornelis trouwt op zaterdag 11 juli 1654 te Vrouwenparochie (2) met Neeltje Claeses, dochter van Lijsbeth Hendricks of Claes Gijsberts.

VI-DR    (?) Trijntie Heres, dochter van Here Clases (V-BQ) en Grytie Cornelis.

Trijntie trouwt op donderdag 13 februari 1659 te Vrouwenparochie met Merck Idses, zoon van Ids N..

Hij zeevarend gezel, beiden v. St. Jp., patroniem bruid Hero Clasen.

Van Merck en Trijntie is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Mercks, zie VII-FA.

VI-DS    (?) Claes Heres, zoon van Here Clases (V-BQ) en Grytie Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 26 september 1677.

1670 nr.34. 1698 Maartje Cl.Heres en haar 3 kk. nr.33.  Hyp.bk 13/.5.1674/10.5.1660 e.l. St. Jp. Flor.1700 de wed. 12.234, 1708 kind Cl.H. 14.363.

Claes trouwt op donderdag 23 november 1656 te St. Jacobiparochie met Maertie Lenerts.

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Maertie zijn twee kinderen bekend:

1   Lenert Claas Heres is overleden voor maandag 15 september 1710.

1708 St. Jp. met Neeltje nr.33. Recesbk 15.9.1710 H.H. wed. L.Cl.H.

Lenert was gehuwd met Hendrikje Hendrilks.

2   Neeltje Clases.

1708 St. Jp. met Lenert nr 33.

VI-DT    (?) Jan Jans Isselmonde, zoon van Jan Ariens Isselmonde (V-BU) en Jancke Clases (V-BR), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1616 of 1617.

Bnr 42, 71.  Bijgenaamd de Jonge. 1655 nr. 35 en 1/3 k.33, 1670 nr. 35.

 Hyp.bk 14.5.1649 J.J. de jonge Ysselmonde en A.A. sch. a. Willem Dirck Ariens en Machtel Ariens; id. 30.4.1667/6.5.1666 e.l. lenen geld van M.A., wed. W.D.A. Hyp.bk e.l. St.Jp. sch. a. Corn.Cornelis St. Jp., buren, borg Trijntie Dircks wed. Arien Jacobs, moeder A.A.

Aut. 2.5.1631 cur. zijn oom Dirck Jan Claesen (de dagboekschrijver). Aut. 16.9.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.

Procl.bk 29.6.1659 J.J.Y. ontv. Nw Bildt en A.A. e.l. verkopen ± 14 mg land Nw Bildt in k. 33. aan Aukien Wouters en Aukien Hendriks wed. Joris Jacobs. Aut. 14.7.1662 cur. kk. Tierck Jelles. Hyp.bk 6.4.1648/mei1647 Jan Jansen de Jonge en Ariaentie Ariens e.l. St. Jp.

HB37/136 2.3.1666 J.J.Y. ontv. Nw Bildt. HB33/112 1648 J.J.Ysselmonde landmeter St. Jp.

Recesbk. 2.11.1646 e.l. kopen land in 33e k. St. Jp.van Boyen Dircks (procl.bk 2.11.1646).

Jan was gehuwd met Ariaentie Ariens, dochter van Arien Jacobs en Trijntje Dircks.

Van Jan en Ariaentie zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Jans Isselmonde.

Tettie trouwt op donderdag 22 juni 1673 te St. Jacobiparochie met Claes Jobs, zoon van Job Cornelis en Maertie Buwes. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1652 of 1653.

1708/18 gebr. ± 12m. in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 e.l. huisl. OBD o. St. Jp. sch. a. Jan Willems en Aaffie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Procl.bk 26.6.1693 Jan Willems c.u. koopt 6m. in k. 51 in huur bij Claas Jobs, v. Trijntie Walings cum marito.

2   (?)Jan Jans Isselmonde, landmeter.

Hyp.bk 4.3./25.2.1706: vlgs meting dd. 25.10.1688 door wln landmeter Jan Jans Yselmonde.

3   Trijntie Jans Isselmonde.

Trijntie trouwt op donderdag 13 mei 1683 te St. Jacobiparochie met Eelke Lammerts. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Claasje Cornelis Stelman.

Eelke was eerder gehuwd (2) met Jelcke Jans.

VI-DU   (?) Claes Walings, zoon van (?)Waling Clases (V-BS) en Rins Gerrits, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1631 of 1632.

Hyp.bk 1675 Hyp.bk 25.4.1667 e.l. St. Jp., bakker en winkeliers. HB43/294 14.9.1683 cur. kk. Abram Isaacks bakker en Jancke Lollius Adema.

Claes trouwt op donderdag 15 april 1655 te St. Jacobiparochie met Tettie Boyens, zie VI-BE.

VI-DV   (?) Jan Hendricks Isselmonde, zoon van Hendrick Ariens Isselmonde (V-BT) en (?)Marythie Cornelis Cuyck, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1618 of 1619.

Hyp.bk 21/10.6.1647 e.l. St. Jp. HB42/243 23.4.1681 Hendrick Jan Isselmonde is landhuur schuldig. Procl.bk 16.1.1643 J.H.Y. c.u. bbc op 1 1/2 mg. NwB o. St. Jp, Wiilem Dirck ten O, de kopers Z., v.Viersen W. en Aefke Kempes N. gek.v. Corn. Hendricks Ysselmonde c.u. (1e termijn mei 1642).

Recesbk 12.2.1649 wrsch. schipper.

Jan was gehuwd met Aertie Cornelis.

Van Jan en Aertie is een kind bekend:

1   (?)Hendrick Jans Isselmonde, zie VII-FB.

VI-DW   (?) Hil Heres Isselmonde, kind van Hero Arjens Isselmonde (V-BV) en Lijntie Jacobs.

Hil was gehuwd (1) met Tierck Jelles. Tierck is overleden voor vrijdag 9 februari 1652.

Aut. 14.7.1662 cur. Jan Jansen Ysselmonde. BAA88/229 16.6.1655/18.5.1650 Hil Heres wed. T.J. executeur Baard.dl. sch. a. H.A.Ysselmonde en Gr.J.Heyns mijn ouders.

Van Hil en Tierck zijn twee kinderen bekend:

1   Lijntie Tiercks Isselmonde is geboren 1637 of 1638.

2   Jetske Tiercks Isselmonde is geboren 1639 of 1640.

Hil was gehuwd (2) met Jan Alberts. Jan is overleden voor zondag 14 maart 1655.

Recesbk 14.3.1655 Hil Heres Isselmonder wed. Jan Alberts.

VI-DX   (?) Piet Heres Isselmonde, dochter van Hero Arjens Isselmonde (V-BV) en Griet Jan Heyns.

Aut. juni 1655 Cl.E. ovl. Corn. Pieters 2e man.

Piet was gehuwd (1) met Claes Everts, kind van (?)Evert Clases en Marijtie Dircks. Claes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1619 of 1620, is overleden voor vrijdag 17 januari 1653. Claes werd hoogstens 33 jaar.

HB21 14.11.1642 Cl.E. gest. m. Pieter Pieters de Jonge zijn cur. en Tomas Lous stv., erfgen. v. Maertie Dircks zijn moeder. HB35/1 25.8.1654 inv. sth. Cl.E. aanwezig o.a. Pieter Ebes, koopman Harlingen; Tomas Lous, Pieter Lous en Jan Scheltes, kooplieden St. Jp. cur. over de kk. van Cl.E.. en P.H.

Recesbk 17.1.1653 Piet Heeres wed. Cl. E.

Van Claes en Piet zijn drie kinderen bekend:

1   Maertie Clases is geboren 1645 of 1646.

2   Evert Clases Wijngaarden, gortmaker, wonende te Harlingen, is geboren 1647 of 1648.

hyp.bk 4.1.1686/21.5.1685 E.Cl. Wijngaerden koopm. en mr gortmaker en U.T. e.l. Harl. sch. a. Jaricj Lanberts oud ontv. St. Jp. HB23 11.5.1685  de erven v. Albert v. Wijngaarden vs Cl.E. koopman Harl.

Evert was gehuwd met Uilkjen Tiallings.

3   Arien Clases is geboren 1649 of 1650.

Piet was gehuwd (2) met Cornelis Pieters. Cornelis, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 17.10.1673/20.3.1657 C.P. en P.H.Y e.l. St. Jp. hebben vordering op Lenert Corn. en Auck Hendricks e.l. St. Jp.inz. leverantie van brood.

Hyp.bk 11.8.1675 (blz.110 S.) C.P. en P.H.I e.l. bakkers St. Jp. zijn borg voor Evert Clasen gortmaker te Harl.

Generatie VII

VII-A       Feike Pieters, zoon van Maartje Willems van Buren. of Pieter Feikes (VI-A), koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.12.1727 als neef cur. v. k. v. Arjen Jansen en Aaltje Jacobs.

Feike trouwt op zondag 10 april 1718 te St. Jacobiparochie met (?)Neeltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Pieter Feikes, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 9 januari 1775.

Aut. 9.1.1775 P.F. ovl., cur. kk. Corn. Steensma, schoolmr. en Arjen Wybes Steensma huism., beiden St. Jp. Huw. met Neeltje Corn. 29.12.1748 St. Jp., beiden v. St. Jp. Aut. 10.3.1775 Dieuwke Clases wed. doet voor haar 5 minderj. kk. afstand v.d. boedel. Aut. 9.1.1771 P.F. cur. kk. Jan Pieters, bakker St. Jp. en Eentje Oedses, moeder Neeltje Pieters zou zuster kunnen zijn van Jan Pieters. Recesbk 6.3.1775 D.Cl. wed. P.F. doet afstand v.d. boedel, Corn. Steensma en Arjen Wybes Steensma cur. over 2 (!) voorkk. v. P.F.

Pieter was gehuwd (1) met Dieuwke Clases. Dieuwke is overleden voor maandag 9 juni 1800.

Aut. 9.6.1800 D.Cl. winkelierse ovl., kk. doen afstand v.d. boedel.

Pieter was gehuwd (2) met Neeltje Cornelis.

2   Maartje Feikes.

Maartje trouwt op zondag 1 april 1753 te St. Jacoiparochie met Cornelis Steensma, zoon van Gerardus Steensma en Jennichje Jacobs. Cornelis, schoolmeester en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 april 1725 te Oudega C.A., is overleden voor zondag 9 juni 1782. Cornelis werd hoogstens 57 jaar.

Aut. 9.1.1775 cur. kk. Pieter Feikes. Aut. 9.6.1782 C.S. ovl., cur. kk. 1e huw. inz. m/g. Jacob Annes, koopman en Claas Clases Postma, St. Jp., huism. Aut. 27.8.1783 2e vrouw ovl., zelfde cur. HB64/756 9.8.1772 C.S. gaat hertr., uitwijzing moederl. goederen. HB65/828 16.9.1784 rek. d. Jacob Annes.

Procl.bk 14.2.1777 koopman, koopt hovingen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Blomsma.

VII-B       Tetje Pieters, dochter van Maartje Willems van Buren. of Pieter Feikes (VI-A).

HB43/337v 5.5.1684 Jac. Louws cur. Tettie Pieters.

Tetje trouwt op zondag 8 juni 1749 te St. Jacobiparochie met Klaas Sijes, zoon van Sije Martens en Trijntje Klases. Klaas, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij doop Feike vermeld a.d. OBD.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Klases is gedoopt op zondag 2 augustus 1750 te St. Jacobiparochie.

2   Sije Klases is gedoopt op zondag 23 september 1753 te St. Jacobiparochie.

3   Pieter Klases is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 te St. Jacobiparochie.

4   Feike Klases is gedoopt op zondag 23 maart 1760 te St. Jacobiparochie.

VII-C       Feike Dirks, zoon van Dirck Arjens Mercator (VII-CI) en Trijntje Feikes (VI-B), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 16 augustus 1717.

Aut. 10.8.1725 cur. Gerben Reiners, huisman St. Jp. en Sjoerd Reiners, mr.brouwer St. Jp., grootm. Trijntie Feickes.

Feike trouwt op zondag 24 september 1713 te St. Jacobiparochie met Claasje Roelofs, zie VII-BI.

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en Claasje is een kind bekend:

1   Trijntie Feikes is geboren 1713 of 1714.

Trijntie trouwt op zondag 23 januari 1735 te Minnertsga met Jelle Gerrits Orsma. Jelle, wonende te Minnertsga.

Bnr 46. St. Jp. 1758 t/m 1788 de bijzitter J.G.O. eigenr  nr.35

VII-D       Sjoerd Reinders, zoon van Reyner Claes en Trijntje Feikes (VI-B), brouwer.

Bnr 7, 101.  1708 St. Ap. 1/3 nr. 36. 1738 St. Jp. eigenr 1/2 nr.27 en nr.35, 1748 St. Jp. c.s. eigenr nr 35 45 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Coert Teunis.

Sjoerd trouwt op zondag 21 november 1717 te St. Jacobiparochie met Aaltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Sjoerd en Aaltje is een kind bekend:

1   Pieter Sjoerds Wassenaar, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 30 september 1808.

Wass.bk/248. Aut. 9.1.1771 cur. kk. Jan Pyters, bakker St. Jp. en Eentje Oedses. Moeder Aaltje Pieters zou zuster kunnen zijn v. Jan Pyters.

Aut. 30.9.1808 P. Sj. W. ovl. erflater.

Pieter trouwt op zondag 7 januari 1753 te St. Jacobiparochie met Antje Jarichs Schenkius, dochter van Jarich Abelius Schenkius en Sjoukje Tjalkes.

VII-E       Dirck Dircks Mercator, zoon van Dirck Arjens Mercator (VII-CI) en Trijntje Feikes (VI-B), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1691 of 1692, is overleden voor 1719. Dirck werd hoogstens 28 jaar.

Aut. 6.4.1725 D.D. ovl. en Luytske Sybes 1e hsvr. ovl., cur. Joh. Sybes Andringa oom, o. Wier en Stiens., Trijntje Feikes grm., laatst wed. v. Reiner Clasen.

Gem. ontv. St. Jp. Bij huwelijken is de naam Posthumus. HB56/314 6.4.1725 inv. sth. D.D. huism. en gemeensontv. St. Jp., Sjoerd Reinders brouwer St. Jp. cur. kk. 2e huw.; veel namen inz. gemeensomslagen.Aut. 26.1.1734. HB57/71 8.10.1726 rek. d. Sjoerd Reiners. HB59/183 6.1.1739 rek. d. Dirk Arjens Jonker als broer v. Cornelis Jonker die cur. was v. Trijntje Dirks, Jelle Gerrits, bijz. Barradl is nu cur. (aut. 6.1.1739).

Dirck trouwt op zondag 4 juli 1717 te St. Jacobiparochie (1) met Lioetske Sybes Andringa, dochter van Tryn Tymens of Sybe Johannes Andringa.

Andringabk/52.

Hij v. St. Jp., zij v. Wier.

Van Dirck en Lioetske is een kind bekend:

1   Trijntje Dirks is geboren 1719 of 1720.

Statenreg. Trijntje Dircks Posthuma.

Dirck trouwt op zondag 29 juni 1721 te St. Jacobiparochie (2) met Dirkje Hillebrands, dochter van (?)Hillebrand Lourens en Antie Thyses.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met (?)Steven Walings (zie VI-H.3).

Beiden v. St. Jp.

Van Dirck en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

2   Antje Dirks is geboren 1721 of 1722.

3   Tettie Dirks is geboren 1723 of 1724.

Tettie was gehuwd met Dirk Annes, kind van Anne Symens en Neeltie Jacobs Kuiken (VII-AZ). Dirk, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/234. Zerk. Aut. 4.2.1754. Aut. 19.11.1798 (2x) Tetje Dirks erflaatster. Anne Dirks en Piebe Berends cur. kk. van Dirk Dirks en Neeltje Dirks.

VII-F        Sijke Clases, dochter van Claes Cornelis Schilder en Neeltje Feikes (VI-C).

Sijke trouwt op zondag 2 oktober 1718 te St. Annaparochie met Gerrit Dammis, zoon van Dammis Gerrits en Lijsbeth Douwes. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 september 1685 aldaar.

1728 nr.2

HB54/365 16.1.1719 sch. en d.  G.D., huism. a.d. Middelweg o. St. Ap., nu 2e x Sijke Clases.,1e x Trijntje Bouwes, Bouwe Folckerts grv. v. m/z.

Hyp.bk 10.3./28.2.1727 e.l. op West v. St. Ap. Hyp.bk 10.5./5.4.1728 e.l. te Franeker, onderpand sate te St. Ap. en zijn herberg “De Roskam” te Fran.

Kerk- en armvoogd St. Ap.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Trijntie Bouwes.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltie Gerrits is gedoopt op zondag 16 maart 1721 te St. Annaparochie.

2   Trijntie Gerits is gedoopt op woensdag 20 maart 1726 te St. Annaparochie.

3   Tettie Gerrits is gedoopt op zondag 1 mei 1729 te St. Annaparochie.

4   Antie Gerrits is gedoopt op zondag 12 augustus 1731 te St. Annaparochie.

5   Klaas Gerrits is gedoopt op zondag 5 september 1723 te St. Annaparochie.

VII-G       Tettie Dircks, dochter van Dirk Douwes en Neeltje Feikes (VI-C), is geboren 1683 of 1684.

Vlgs Wass.bk/183  dr v. Dirk Arjens (Mercator), dit niet juist.

Tettie was gehuwd (1) met Sipke Beernts Baard, zoon van Beernt Sipkes Baardt en Doutien Metsma. Sipke, boer, wonende te St. Jacobiparochie, te Minnertsga, te Slappeterp en te Boksum.

Huurt boerderij v. Trijntje Feikes (x Reiner Clasen). Ook S.B. Baard. Hyp.bk 31.12.1744/20.5.1741 koopt huis van Wymer Gerbens St. Jp.

1749 St. Jp. boer 5 p. 46.9.0. (NB er is in 1744 ook een Sipke Beernt arbeider in St. Jp.). Recesbk 18.1.1734 Sipke Beernts hsm. in de Hoven O. St. Jp., id 17.1.1735 S.B. Baard, id. 16.5.1735 S.B.B. en Antje Gerrits e.l. nu te Min.ga; id. 31.3.1738 S.B.B. te Menaldum.. IDA57/203 te Slappeterp. 1729 te Boksum.

Sipke was later gehuwd (2) met Antje Gerrits.

Sipke was later gehuwd (3) met Sijtske Gerbens.

Van Sipke en Tettie is een kind bekend:

1   (?)Douwe Sipkes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 18 december 1783.

1758/68/78 gebr. nr. 45.

Aut. 18.12.1783 D.S. en D.H. ovl., cur. kk. Allert Fransen, huism. op de Pollen en Aart Arjens, huism., St. Jp. In de hoven. HB67/759 18.12.1783 inv. sth. D.S.

Bij doop kk. in de Hoven.

(?)Douwe trouwt op zondag 3 november 1748 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N).

HB61/333 2.11.1751 inv. sth. A.B.K., hsvr. D.S. o. St. Jp., Corn. Beerts K. en Wop Corn. cur. kk. 1e resp. 2e huw. HB62/508 27.11.1760 rek. d. cur., Yde Pieters en Lammert Ysbrands tekenen ook. HB63/771 29.6.1767 sch. en d. Beert Jans Bos, Lijsbet Jans kk. v. Jan Corn. en A.B.K. en Neeltje Walings k. v. Waling Phil. en A.B.K.

Amerens was eerder gehuwd (1) met Waling Philips van der Mey (zie VII-AI.8).

Amerens was eerder gehuwd (2) met Jan Cornelis.

(?)Douwe trouwt op zondag 2 april 1758 te St. Jacobiparochie (2) met Dirkje Hendriks. Dirkje is overleden voor donderdag 18 december 1783.

Tettie trouwt op zondag 3 maart 1709 te St. Jacobiparochie (2) met Harmen Aarts, zoon van Aarts. Harmen is overleden voor vrijdag 23 januari 1722.

HB55/102  23.1.1722 sch. en d. inz. Neeltje Feickes Tettie Dircks wed. H.A., 19.3.1720 nog i.l.

Van Harmen en Tettie zijn vier kinderen bekend:

2   Aart Harmens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op woensdag 13 november 1709 te St. Annaparochie.

1748 Gebr. nr.33 1/2 m. m. hs en sch.

1749 voerman 2+1 13.1.0.

Aart trouwt op zondag 13 december 1744 te St. Jacobiparochie met Antje Jacobs.

Getuige bij proces in 1764 toen 49 jr.(SB65L/660a.).

3   Dirk Harmens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie.

1748 gebr. nr.36.  Hyp.bk 20/18.2.1752 e.l. huisman o. St. Jp.

Dirk trouwt op zondag 23 februari 1744 te St. Jacobiparochie met (?)Lijsbet Ysbrands, dochter van Ysbrand Olpherts en Neeltje Cornelis.

Wrsch. 2e x Joh. H. Stonebrink.

4   Trijntje Harmens is gedoopt op zondag 25 september 1712 te St. Annaparochie.

5   Geertje Harmens is gedoopt op vrijdag 30 maart 1714 te St. Annaparochie.

Geertje trouwt op zondag 14 augustus 1735 te St. Jacobiparochie met Arjen Doens, zoon van Doen Cornelis en Maartje Tijssen. Arjen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 maart 1705 te St. Annaparochie.

Bnr 44. 1758/68 gebr. nr.25, 1768 de wed. en 1788 Aart Arjens

VII-H       Feike Klases, zoon van Claes Cornelis Schilder en Neeltje Feikes (VI-C), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1701 of 1702.

tBnr 34, 69, 70, 71, 137.    1728/38 gebr.3m.196 r. in nr.34 k.35 en 1m.536r.+ 31m.60r.  in nr.35 k.34. 1748 gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33 met hs en sch.1758 gebr. nr.XIV.1758 met Claas Martens gebr. 20 m. in nr.33 k.36.1758 id. in nr.36 k.33, 1768 Claas Feikes.

Aut. 28.10.1733. 1749 St. Jp. gemeen boer, goed beslag 6p. 49.8.0. Aut. 21.1.1738 hsm NwB. o. St. Jp. cur. kk. Willem Dircks en Jannichie Clases.

Prot.bk 4.4.1772  M.L. wed. F- Kl. huurt boerderij gr. 42 mg. o. St. Ap. in de Zdh. a.d. Hogedijk bij Beetgum, D.v. Gelder e.a. W., Schwartzenberg e.a. O., T. Meetsma N., gek. door Pieter Fontein, Amsterdam (1/3 deel) van de wed. Stephani te Harl.; ds Corn. Gonggrijp te Oosterbierum bezit 2/3. Prot.bk 9.7.1772 Gonggrijp verkoopt zijn deel a. P. Fontein.

Feike trouwt op zondag 16 januari 1724 te St. Annaparochie met Maartje Lourens, dochter van Lourens Clases (VII-AA) en Maartje Abes. Maartje is gedoopt op woensdag 17 november 1700 te St. Annaparochie.

NB 2 dopen vlak achterelkaar.

Beiden v. St. Ap.

Van Feike en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Feikes is gedoopt op zondag 5 januari 1727 te St. Annaparochie.

2   Lourens Feikes is gedoopt op zondag 4 november 1731 te St. Annaparochie.

3   Neeltje Feikes is gedoopt op zondag 22 april 1725 te St. Annaparochie.

Neeltje trouwt op zondag 25 juli 1751 te St. Jacobiparochie met Gerrit Gerrits Rosendal, zoon van Gerrit Gerrits en Trijntje Piebes. Gerrit, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie.

1738 de nagel. zn v. G.G. (vader) 1/2 eigenr. nr.17.

4   Klaas Feikes, boer, is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te St. Annaparochie.

Bnr 71. 1768/78/88 St. Jp. gebr. nr. 36 k.33.

Klaas trouwt op zondag 1 december 1754 te St. Jacobiparochie (1) met (?)Atje Pieters, dochter van (?)Pieter Binnerts en Jannichje Lenerts.

Klaas trouwt op zondag 18 november 1759 te St. Jacobiparochie (2) met Trijntje Johannes. Trijntje is geboren 1738 of 1739, is overleden op dinsdag 18 april 1815 te St. Annaparochie. Trijntje werd hoogstens 76 jaar.

Vlgs ovl. akte Trinetje Joh. dr v. Joh. Pieters en Maartje Leenderts.

VII-I        Cornelis Joris, zoon van Joris Cornelis (VI-D) en Tietie Riencks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1650 of 1651, is overleden voor maandag 5 mei 1710. Cornelis werd hoogstens 59 jaar.

1708 Vrp. de wed. gebr. nr.21 k.6, in 1718 eigenr en gebr. van 15m. id. Flor. 1700/08 3.421.

Hyp.bk 1.5.1721/18.5.1712 G.M. wed. C.J., Nw Bildt o. Vrp. en Joris Corn. zoon, sch.a. Maat Clases, vrijster. Aut. 25.10.1702 C.J. DG huism. Vrp. cur. kk. Siberen Reiners en Geertie Jacobs. HB47/54 8.6.1699 ondertekent mede rek. inz. Gerrit Mincks. Procl.bk 5.5.1710 G.M. wed. C.J., Corn. ‘t Hoen en Meinert Jansen c.u. kopen sate NwB. m. hs en sch. gr. 22 1/2 m. o. Vrp. in k. 5 en 6., bezwaard met 1 jr huur door Douwe Wybrens.

Cornelis trouwt op zondag 5 november 1673 te Vrouwenparochie met Geertie Mincks, dochter van Minck Gerrits en Antie Lenerts.

Datum huw. is att., hij v. St.Jp., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Geertie is een kind bekend:

1   Joris Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 15 december 1730.

Bnr 249/250.  1718 gebr. nr.21 k.6, 1728 de wed.

Aut. 15.12.1730 cur. kk. Hendrick Tjeerds DG, huism. a.d. Herenweg o. Hallum.

Joris trouwt op woensdag 5 februari 1716 te Vrouwenparochie met Yfke Upts.

HB58/269 15.12.1730 inv. t.h.v. Ytske Upts op NwB. o. Vrp., nu 2e x Hendrik Jans. GJ2016/188.

Yfke was later gehuwd (2) met Hendrik Jans.

VII-J         Jan Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (VI-E) en Doedke Jans, is geboren 1658 of 1659.

Wass.bk/195. Hyp.bk 3.4.1685/8.6.1684 Jan Dirck Ariens en Maartie Dircks e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. sch. a. Hajo Corn. Faber mr smid en Trijntie Dirck Ariens e.l. St. Jp., borg Willem Dirck Ariens

Jan trouwt op donderdag 16 september 1683 te St. Jacobiparochie met Maartie Dircks.

Vlgs trouwbk patr. bruid ook Dirck Ariens!, dus Trijntie (x Faber) kan ook zr zijn van Maartie.

Beiden v. St. Jp., patroniem bruid Dirck Ariens.

Van Jan en Maartie is een kind bekend:

1   Dirk Jans Rozendal, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr. 3, 8, 103.   1728 nr.2 en gebr. 14 m. in nr.17 k.52, 1728 St. Ap. gebr. 2/3 nr.12 k.25. 1738 eigenr en gebr. nr.2.1748 de wed. en kk. 19 1/2 m. m. hs en sch.

Wass.bk/220. Hyp.bk 19.9.1737/1728 kopen boerderij (deels) a.d. Groenedijk o. St. Jp.

Dirk trouwt op maandag 2 juni 1721 te St. Jacobiparochie met Antje Jetses.

Wrsch. 1e x Rinse Dirks.

VII-K       Willem Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (VI-E) en Doedke Jans, is geboren 1661 of 1662.

Bnr 39. 1698/1708 St. Jp. Willem Dirks 1/2 nr. 17,1718 de wed. en kk.id.; 1728 id. 1708 eigenr 1/4  en gebr. 1/2 nr.39 k.30, 1718 de kk. eigenr  1/4 en de wed. gebr.1/2, 1728 de kk. eigenr en Claas Walings gebr. Flor. 1700 W.D. en de kk. v. Arjen Hendriks 19.400, 1708 W.D. en de kk. v. Gerrit Hendriks 19.400

Wass.bk/195. De beide dochters kwamen bij huwelijk van Beetgum. Procl.bk 16.3.1685 Gerrit Hendricks en Willem Dircks kopen 1/3 v. 17 m. in k. 30 en 15 m. stateland m. hs en sch. van Jan Dircks.

MEN weesbk 2.12.1733 weesrek. v. Arjen Sjoerda, hsm Beetgum en Klaas Reiners, St. Ap..

Willem trouwt op zondag 24 mei 1705 te St. Jacobiparochie met Aafke Sjoerds, zie VII-CW.

Van Willem en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1   Doetje Willems Rozendal is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Doetje trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie met Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, zoon van Daem Clases en Antie Clases (VII-ES). Claas, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

2   Korsje Willems Rozendal.

Korsje trouwt op maandag 8 juni 1733 te St. Jacobiparochie met (?)Dirk Rinses, zoon van Rinse Dirks en Anck Jetses. (?)Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738St. Jp.  n.u. met Claas Daams de Oude 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr., gebr. nr.27.1748 gebr. 14 m. in nr. 17 k.52, eigenr en gebr. nr.27 26 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715

VII-L        Maartie Cornelis Walings, dochter van Cornelis Walings (VI-F) en Amarens Sjoerds (VI-CL), is geboren 1669 of 1670.

Maartie trouwt op donderdag 11 oktober 1696 te St. Jacobiparochie met Claes Cornelis Schierhuis, zoon van Cornelis Jacobs en (?)Engeltje Claes Schierhuis. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 15 december 1721.

Bnr 41. 1708/18 St. Jp. nr. 30. 1728/38 St. Jp. de wed. en haar zn nr.30 (1738 eigenr en gebr.) Flor. 1708 37.116 gek. v. Jan Hendricks, 1718 id.

Hyp.bk 2.9.1706/5.6.1702 en 15.9.1706/28.1.1705/3.6.1705 e.l. OBD o. St. Jp. kopen land en een boerderij met 33 mg oud gep. billand a.d. Cruisweg o. St. Jp. van Jan Hendrik Arjens en Griet Jurjens. Hyp.bk 18.2.1724/12.6.1717 Claes Corn. Jacobs Schierhuis, huism. St. Jp. en M.C. e.l.

Recesbk. 17.10.1712 Maartje Corn. dr. v. Corn. Walings getr. met Claas Corn. Recesbk 15.12.1721 wed. Cl.Corn. Sch., er is één zoon.

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Maartie is een kind bekend:

1   Cornelis Clasen Schierhuis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1696 of 1697, is overleden op zondag 5 november 1769. Cornelis werd hoogstens 72 jaar.

Bnr 41, 45.  1748 eigenr en gebr. nr.7 35 m. m. hs en sch.en  eigenr en gebr. nr.30 41 m. m. hs en sch.1758/68 eigenr en gebr. nr.7 en id. nr.30

Grafschr. HB/27 op dezelfde zerk te St. Jp. als Lamb()ken Offers hsvr. v. A.A.Schoonhoven (?2e x Maertie Wenselaer).

Recesbk 2.5.1735 Corn. Sch. hsm. Koudeweg.

Cornelis trouwt op zondag 28 december 1727 te St. Jacobiparochie met Maartje Sjoerds, dochter van Sjoerd Jarichs (VII-DR) en Claasje Roelofs (VII-BI). Maartje is geboren 1701 of 1702.

VII-M       Jannigje Cornelis Walings, dochter van Cornelis Walings (VI-F) en Amarens Sjoerds (VI-CL), is geboren 1671 of 1672, is overleden voor woensdag 25 januari 1758. Jannigje werd hoogstens 86 jaar.

Bnr 39. HB62/88 25.1.1758 inv. sth. J.C. t.v.v. Reinder Clasen mede als cur. kk. Jan Beerts Kuken, veel boerderijen, land en huizen.

Jannigje was gehuwd met Claas Reyners, zoon van Reyner Claes en Aeffke Jans Tzietsa. Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren 1673 of 1674, is overleden voor 1728. Claas werd hoogstens 55 jaar.

Bnr 30, 38, 52, 101, 152.  1708 St. Jp. gebr. 1/4 nr. 26 k.43.1728/38 St. Jp. de wed.1/3 nr. 39 en 41 geheel (1738 gebr. nr.41) 1708 St. Ap. 2/3 nr.36, 1718 geheel,1728 St. Ap. wed. en kk. nr. 36.1708/1718 eigenr 1/3 van 9m.100r in nr. 31 k.38. 1718 St. Ap. eigenr en gebr. v. 1/2 nr.10 k.27, 1728/38 de wed. en kk. eigenr 1/2 en gebr. geheel. 1708/18 St. Jp. nom.ux. 1/3 nr.39 1718 nr.41.1738 St. Jp. de wed. eigenr. 1/3 v. 9m.100r. in nr.31 k.38.1738 St. Ap. de wed. eigenr 1/2 en Reinder en Aafie elk 1/4 en gebr. geheel nr.11 k.26, wed. en kk. eigenr en gebr. nr.36.1748 St. Ap. de wed. en kk. eigenr 1/2 nr.10 k.27, nr.11 k.26 als in 1738 maar gebr. Jan Beerts Kuiken.1748/58 St. Jp. de wed. en kk. eigenr en gebr. nr.22 56 1/2m. m. hs en sch. en 1/3 v. nr.39.1748 St. Ap. de wed. en kk. eigenr en gebr. nr.36 24 m. m. hs en sch.1758 St. Ap. de erven eigenr nr.11 k.26.1758 erven v.d. wed. eigenr 1/3 nr.39.1758 de erven wed. eigenr nr.41. 1758 St. Ap. de erven v.d. wed. eigenr en gebr. nr.36.

Hyp.bk 10.7.1725/2.4.1728 (internetpag.22) Jannichie Cornelis wed. Claas Reinders i.l. huism. o. St. Ap.

Van Claas en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1   Aafje Clases Wassenaar.

Aafje trouwt op zondag 1 februari 1739 te St. Jacobiparochie met Jan Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N). Jan, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 30, 152.  1748 St. Ap. gebr. nr.10 k.27 en nr 11k.26  met hs en sch.1758 gebr. nr. 11 k.26, met Arjen B.K. eigenr. 2/3 nr.39

Wass.bk/223

2   Amerens Clases Wassenaar.

Amerens trouwt op zondag 15 juni 1732 te St. Jacobiparochie met Arjen Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N). Arjen, boer, wonende te St.jacobiparochie.

Bnr 29, 30, 36, 71.  1748 wed. B.A.K. en kk. eigenr 2/3 v. 9m.100r in nr.31 k.38, A.B.K. gebr. geheel; eigenr 2/3 nr.39 en gebr. geheel 37 1/2 m m. hs en sch. 1758/68 met Corn. B.K. eigenr. nr. XV.1758/68 met Jan B.K. eigenr en alleen gebr. ± 19m. in nr.31 k.38. 1758 met J.B.K. eigenr 2/3 en gebr. geheel nr.39,  1768 1/3 eigenr en gebr. geheel.

HB65/140 22.1.1777 A.B.K. ovl., was cur. Krelis Reinders zn v. Reinder Gerbens. Prot.bk 14.5.1772 A.B.K. en Tymen Takes elk voor de helft kopende helft v. boerderij stemnr 21 o. St. Jp. a.d. OBD, in huur bij wed. Wybe Arjens, de kopers hebben de andere helft al in bezit, gr. 39 1/2 m NwB. en 9 m. OB, A.B.K. ten O., Reinder gerbens wed. W., Claas Post c.s. Z. en NBD N.

Arjen was later gehuwd (2) met Aaltje Sjoerds.

3   Reinder Clases Wassenaar is geboren in 1704, is overleden voor 1768. Reinder werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 38, 39, 42, 52, 101.  1748 St. Jp. gebr. 1/2 + 1m.300r. in nr.39 k.30 (eigen aan Cl. Reinders wed. en kk geen hs en sch. in k.30.), gebr. nr.17 19 m. met hs en sch. (eigenr als voren) enn nr.41 30m. m. hs en sch. id. 1758 id. nr.17, 1768 de erven eigenr en gebr. 1768 de erven eigenr en gebr. nr.22. 1758/68 de erven eigenr. nr. 33 12 m. m. hs en sch. gebr. Pieter Ruurds. 1758 eigenr en gebr. nr.34, 1768 id. de erven. 1758 gebr. nr.41, 1768 de erven eigenr en gebr.

Reinder trouwt op zondag 4 januari 1739 te St. Jacobiparochie met Lijsbet Leenderts, kind van Leendert Theeuwes (VII-CP) en Attje Pyters. Lijsbet is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet was eerder gehuwd (1) met Claas Lourens (zie VII-AA.3).

VII-N       Neeltje Cornelis Walings, dochter van Cornelis Walings (VI-F) en Amarens Sjoerds (VI-CL), is geboren 1672 of 1673.

Neeltje was gehuwd met Beert Arjens Kuiken, zie VII-AU.

Van Beert en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1   Amerens Beerts Kuiken.

HB61/333 2.11.1751 inv. sth. A.B.K., hsvr. D.S. o. St. Jp., Corn. Beerts K. en Wop Corn. cur. kk. 1e resp. 2e huw. HB62/508 27.11.1760 rek. d. cur., Yde Pieters en Lammert Ysbrands tekenen ook. HB63/771 29.6.1767 sch. en d. Beert Jans Bos, Lijsbet Jans kk. v. Jan Corn. en A.B.K. en Neeltje Walings k. v. Waling Phil. en A.B.K.

Amerens trouwt op zondag 1 maart 1733 te St. Jacobiparochie (1) met Waling Philips van der Mey, zoon van Philips Hendriks van der Mey (VII-AI) en Tjitske Wytses. Waling, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 72. 1728 gebr.nr.37 k.32.1738 de wed.

Komt voor zonder achternaam. HB58/168v. 3.1.1730 inv.sth. A.F., wednr. W.Ph., huism. NwB o. St. Jp.; ook een Hendrik Phil.  Aut. 3.1.1730 Jan Gerbens koopm. en gem.ontv. Vrp. cur. k. v. A.F. bij Arjen Leenderts haar 1e man. Aut. 17.4.1742 W.Ph. ovl., wed. A.B.K., erflater Arien Philips oom, cur. Corn. Beerts Kuiken. HB60/21 18.1.1745 sch. en d. Amerens Beerts met kk. 1e huw., ook erfenis Arjen Philips. HB61/536 25.2.1754 rek. d. Corn. Beerts K. en Wop Corn.

Waling was eerder gehuwd (1) met Antje Foppes.

Amerens trouwt op zondag 11 februari 1742 te St. Jacobiparochie (2) met Jan Cornelis, zoon van Cornelis Wops en Lijsbet Jans. Jan is geboren 1717 of 1718, is overleden voor vrijdag 11 april 1749. Jan werd hoogstens 31 jaar.

Bnr 18. 1748 de wed. met Wop Corn.gebr. nr. V en VIII en de wed. getr. aan Douwe Sipkes gebr. nr.IX. 1758 id. de kk. en nr.XI.

Aut. 11.4.1749 Amerens hertr. Douwe Sipkes, cur. Wop Cornelis, huism. OBD o. St.Jp., (half)volle oom.

Hs Lont: Jan Bosch.

Amerens trouwt op zondag 3 november 1748 te St. Jacobiparochie (3) met (?)Douwe Sipkes, zoon van Sipke Beernts Baard en Tettie Dircks (VII-G). (?)Douwe, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 18 december 1783.

1758/68/78 gebr. nr. 45.

Aut. 18.12.1783 D.S. en D.H. ovl., cur. kk. Allert Fransen, huism. op de Pollen en Aart Arjens, huism., St. Jp. In de hoven. HB67/759 18.12.1783 inv. sth. D.S.

Bij doop kk. in de Hoven.

(?)Douwe was later gehuwd (2) met Dirkje Hendriks.

2   Arjen Beerts Kuiken, boer, wonende te St.jacobiparochie.

Bnr 29, 30, 36, 71.  1748 wed. B.A.K. en kk. eigenr 2/3 v. 9m.100r in nr.31 k.38, A.B.K. gebr. geheel; eigenr 2/3 nr.39 en gebr. geheel 37 1/2 m m. hs en sch. 1758/68 met Corn. B.K. eigenr. nr. XV.1758/68 met Jan B.K. eigenr en alleen gebr. ± 19m. in nr.31 k.38. 1758 met J.B.K. eigenr 2/3 en gebr. geheel nr.39,  1768 1/3 eigenr en gebr. geheel.

HB65/140 22.1.1777 A.B.K. ovl., was cur. Krelis Reinders zn v. Reinder Gerbens. Prot.bk 14.5.1772 A.B.K. en Tymen Takes elk voor de helft kopende helft v. boerderij stemnr 21 o. St. Jp. a.d. OBD, in huur bij wed. Wybe Arjens, de kopers hebben de andere helft al in bezit, gr. 39 1/2 m NwB. en 9 m. OB, A.B.K. ten O., Reinder gerbens wed. W., Claas Post c.s. Z. en NBD N.

Arjen trouwt op zondag 15 juni 1732 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Clases Wassenaar, dochter van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings (VII-M).

Arjen trouwt op zondag 15 januari 1741 te St. Jacobiparochie (2) met Aaltje Sjoerds.

Zou dr kunnen zijn van Sjoerd Reinders W. en Aaltje Pieters, zie aut. 6.8.1787 inz. Beert Jans Bos, cur. o.a Pieter Sjoerds mr. brouwer en diens zoon.

3   Jan Beerts Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 30, 152.  1748 St. Ap. gebr. nr.10 k.27 en nr 11k.26  met hs en sch.1758 gebr. nr. 11 k.26, met Arjen B.K. eigenr. 2/3 nr.39

Wass.bk/223

Jan trouwt op zondag 1 februari 1739 te St. Jacobiparochie met Aafje Clases Wassenaar, dochter van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings (VII-M).

4   Claasje Beerts Kuiken.

Bnr 33. 1758 met Waling B.K. eigenr. nr.5 1768 id haar kk. 1778/88 de kk. eigenr en Beert W.K. gebr.

HB61/654 10.11.1755 inv. t.h.v. Cl.B.K., nu x T.T., Arjen B.K. en Rintie Annes, bakker St. Jp. cur. kk., stemger. sate ingelost oud billand gr. ± 60 mg incl. nieuw billand.

Claasje trouwt op zondag 22 februari 1739 te St. Jacobiparochie (1) met Reinder Gerbens Wassenaar, zoon van Gerben Reinders Wassenaar en Maartje Walings (VII-S). Reinder, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 6 oktober 1755.

Bnr 28, 29, 65, 66, 67.   1748 gebr. nr. X, eigenr en gebr- 1/4 nr. 26 k.43. eigenr en gebr. 4m. nr.28 k.41 en id. 7m.594r. in nr.29 k.40.(40 geheel zonder huisinge); eigenr en gebr. nr.42 29 3/4 m. m. hs en sch.1778/88 de 3 kk. elk 1/6 nr. 21 1758/68/78/88 de wed. en resp de kk. eigenr nr.42, gebr. Tymen Taekes.

HB62/185 10.10.1757 rek. d. Arjen B.Kuiken cur. kk. HB63/369 mei 1765 rek. d. A.B.K. HB65/140 22.1.1777 rek. d. Beert Jans Bos. Aut. 6.10.1755 cur. kk. Arjen B. Kuiken en Rintje Annes, bakker St. Jp.

Claasje trouwt op zondag 2 november 1755 te St. Jacobiparochie (2) met Tiemen Taekes, zoon van Taeke Tiemens en Tjitske Siemens. Tiemen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 9 september 1731 te Finkum.

Bnr 21, 28, 29, 65, 66, 67.   1758/68 gebr. nr. X en 1/4 nr.26 k.43. 1778 eigenr 1/4 nr. 21, 1788 id de 3 kk. 1758/68/78 gebr. nr.42,  1788 de erven,

Procl.bk 11.10.1786.

5   Waling Beerts Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 33. 1748 1/3 eigenr en gebr. geheel nr.5; met Claas Boyens nom.ux eigenr 1/2 nr.31.1768 met Claas Boyens n.u. eigenr 10m.155r. in nr. 16 k.53.1768 eigenr 1/2 nr.1, 1778/88 id. de kk. Beert en Amerins. 1758/68 met Claasje B.K. , resp haar kk. eigenr en alleen gebr. nr.5. 1758/68/78/88 n.u. eigenr 1/4 nr.31. Hyp.bk 23.8.1765/16.8.1755 Waling en Klaasje Beerts K. sch. a. ‘t Land 8344.17.8. inz. koop 46 mg. land o. St. Jp.

Wass.bk/222.

Waling trouwt op zondag 16 januari 1746 te St. Jacobiparochie met Antje Jans de Vries, dochter van Jan Martens de Vries en Amerens Walings Wassenaar (VII-R). Antje is geboren 1724 of 1725.

6   Macheltje Beerts Kuiken.

Macheltje trouwt op zondag 9 december 1736 te St. Annaparochie (1) met Gabbe Clasen, zoon van Claes Claes Daems en Lutske Gabbes. Gabbe, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

BPw99.

Macheltje trouwt op zondag 16 januari 1746 te St. Jacobiparochie (2) met Luipke Leenderts, zoon van Lenert Willems en Grietie Luipkes. Luipke, wagenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1716 of 1717.

1749 St. Jp. wagenmaker wint de kost 2p. 23.15.0.

Luipke was later gehuwd (2) met Maartje Feikes.

7   Cornelis Beerts Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 36, 37, 68, 71.   1748 t/m 1788 eigenr en gebr. nr.14 26 3/4 m. m. hs en sch. 1758/68 met Arjen B. K. eigenr en alleen gebr. nr XV.1788 eigenr nr.4.1778/88 eigenr en gebr. nr. XV.

Cornelis trouwt op zondag 27 mei 1742 te St. Jacobiparochie met Sieuwke Rutgers, dochter van Rutger Franses en Berber Jacobs (VII-AN).

VII-O       Neeltie Jans Kuyck, dochter van Jan Everts Kuyck en Trijntie Walings (VI-G).

1708 St. Jp. Neeltie en Trijntje Jans K. 2/3 nr.41.

Neeltie trouwt op zondag 30 augustus 1716 te Vrouwenparochie met Evert Foppes, kind van Foppe Johannes en Jannichie Everts. Evert is gedoopt op donderdag 16 juli 1671 te Vrouwenparochie.

Bnr 123, 124, 136, 146, 225, 238.     1698 St. Ap. nr. 33, 1708 en 1718 id. 1728 St. Ap. eigenr en gebr. nr.12 en19 , 1738 id eigenr en gebr. 1718/1728 Vrp. nr.3 en 12 n.u.1738 wegens zijn nakk., gebr. Pieter Reitses. Flor. 1700/08 50.032, 1718 gek. v. Th. v. Wijng. Mensenburg 27.302.(stemnr 3), 1718 van kk. E.J.K.  51.081, 1718 van wed. ds Ger.Horreus 5.100, 1718 50.032.

Hyp. bk 10.6.1695/14.5.1694 e.l. Vrp. en Lijsbet Jans (Gelder) wed. Dirck Jans Vrp. kopen boerderij op Z.O. v. St. Ap. gr. 51 mg. voor 140 cg incl.huis van de erven v. Pieter Clasen en Japke Jans, naastl. Frans en Sjoerd Pieters ten Z. (S. St. Ap. nr 38).

Hyp.bk 6.7./27.2.1712 E.F. huism Zdh. St. Ap. sch. ad 2975 cg inz. koop “schoone welgebouwde huisinge”  etc. met ontr. v. 28 mg land in de Zdh. V. Vrp., naastl. Joh. Nammes en Dirk Sijbes Andringa ten O., dezelve wed.(?)  ten N., Jacob Corn. Gelder ten W. en de oude dijk ten Z. in huur bij Pijter Pijters en Aafke Foppes.

HB45/112v. 1.11.1694 rek. d. Willem Romckes cur. v. Cornelis Foppes, Joh. en Evert Foppes voor hen zelf elk voor 1/3 erfgen. v. oom Corn. Everts.

FER 18 f.55v. 24.4.1723 E.F. en N.J. e.l. aan St. Annagebuirte kopen 1/8 v.e. zate etc o. Ferwerd geheel gr. 44 pm van  Trijntje Fransen hsvr. v. Ysbrand Everts hsm. Vrp., Dirk Fransen is mede-eigenaar en huurder ( Dirk en Trijntje zijn kk. v. Frans Tjeerds, geen familierelatie gevonden met vrouw v. Foppe Everts); ze verkopen deze 1/8 weer op 26.5.1725 aan Bauke Piers Tania te W.Nijkerk (f.128v.)

Evert was eerder gehuwd (1) met Bauck Dircks.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Evert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Baukje Everts Siderius.

Baukje trouwt op zondag 15 september 1743 te St. Annaparochie met Cornelis Hendriks ‘t Hoen, zoon van Hendrick Cornelis ‘t Hoen en Baukje Johannes. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 13 februari 1707 te St. Annaparochie.

Bnr 121, 123, 219.  1738/48 eigenr en gebr. nr.9, 49 1/2 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. eigenr n.u. en gebr. nr.19 29 1/2 m. m. hs en sch. 1758 Vrp. gebr. nr.4.

Aut. 15.6.1750 Jeltje Jans ovl., Berent Dirks Oude Leye cur. Hyp.bk 5.5./17.4.1751 Vrp. LWL64 sent. bk 1.11.1755.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Rins Gerbens.

Cornelis was later gehuwd (3) met Jeltje Jans.

Cornelis was later gehuwd (4) met Janke Giekes.

2   Trijntje Everts.

Trijntje trouwt op zondag 23 september 1742 te St. Annaparochie met Rodmer Clases, zoon van Claas Teunis en Meinu Rodmers. Rodmer, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 6 mei 1716 te Vrouwenprochie.

Bnr 136. 1748 eigenr n.u. en gebr. nr.12 52 m. m. hs en sch.

1749 St. Ap. gemeen boer 4+3 50.6.0. Hyp.bk 14.5.1752/12.7.1751 e.l. Zdh. St. Ap. verk. a. Tjitse v.d. Feen hs en sch. met ontr. v. 52 mg. oud gep. billand in de Zdh. V. St. Ap. bij Beetgum, thans nog door verk. bewoond, doch direkt vrij te aanvaarden (S. nr. 46).

VII-P        Maartje Jans Kuyck, dochter van Jan Everts Kuyck en Trijntie Walings (VI-G), is gedoopt op donderdag 4 april 1669 te Vrouwenparochie.

Maartje trouwt op donderdag 29 januari 1699 te Vrouwenparochie met Frans Pieters Pama, zoon van Pyter Fransen en Janke Sioerds. Frans, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 26 oktober 1662 te Ferwerd, is overleden op woensdag 9 mei 1731. Frans werd 68 jaar.

Bnr 38, 40, 210, 224.   1718/1728 St.Jp  nr.28. 1698 Vrp. met Sjoerd nr.30 en 1708/28 alleen (v/h. nr.49), 1728 Vrp. eigenr. nr. XII.1738 Vrp. de kk. eigenr nr.30, gebr. Arjen Pieters.1748 Vrp. gebr. nr.X zegge Foppe Fransen. Flor. 1700/08 6.–. en 33.199, 1718 van kk. E.J.K. 9.481, 1718 van Pieter Sjoukes 9.–,1718 33.199.

Grafschr.HB/50. Hyp.bk 2.6.1712/28.1.1710 e.l. huisluiden in de Zdh. v. Vrp. kopen boerderij v.d. kk. van Pybe Jans en Lijsbet Sjoukes a.d. OBD bij de Kruisweg o. St. Jp. en nog een a.d. Kruisweg. HB23 23.7.1694 Frans en Sjoerd Pieters te St. Ap. vs Neeltie Wijngaarden wed. Jan Pieters Spannenburg., St Jp. Hyp.bk 21.5./8.2.1727 Frans Pieters o. Ferwerd koopt stemdr. sate met 24 mg eigen land op Oud Monn.Bildt bij OBZ en 7 1/2 m. op Nw Monnikebildt o. Hallum waaraan  Joris Arjens en Cl. G. Reitsma c.s. die nog 4 jr huur competeren, van brs en zrs Reitsma/Fopma, naastl. OMB Val. v. Glinstra en Dirk en Foppe Everts O., Corn. Albarda Z. en de Rij en OBZ W., de OBD N. belast met een voetpad naar de Leye.

FER 17 f.178v. 24.8.1719 Sjoerd en Frans Pyters gebrs te Ferwerd kopen land.

WDON102/306 de kk zijn mede erfgenamen van het fideï commis ingesteld bij testament dd 23.10.1652 door Frans Everts en Lijsbeth Alberts.

Beiden v. Vrp.

Van Frans en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Jancke Fransen is gedoopt op woensdag 3 februari 1700 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 13 januari 1774. Jancke werd 73 jaar.

Bnr 210, 224.  1738/48 Vrp. met zuster eigenr. nr. XII.1748 Vrp. met Fr.Staak eigenr nr.30. 1758/68 met Dieuke Staak eigenr nr. XII.1758/68 met Dieuke Staak (x Petrus Herfst) eigenr en gedeeltelijk zelf gebr. nr.30.

Grafschr. HB/50.

Jancke trouwt op zondag 13 juni 1717 te Vrouwenparochie met Foppe Everts, zoon van Evert Foppes en Bauck Dircks. Foppe, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 15 augustus 1697 aldaar.

Bnr 40, 212.  Sid.bk/100. 1718 met Dirk Everts eigenr 1/2 nr.IV. 1728 Vrp. wed. en kk. nr.27 en 1/4 nr. IV, 1738 id. 1/2 nr IV. 1748/58/68 Vrp.wed. met zoon eigenr en gebr. nr.27 33 m.m. hs en sch. FER20/14 3e pr 5.12.1768 J.Fr. wed. F.E. o. Vrp. en Petrus Herfst vroedschap Lwd x Diecke Staak kopen 15 pm land o. Hallum bij OBZ van Douw Sjoerds kpm. te Tjom.

2   Trijntje Franses Pama is gedoopt op zondag 17 april 1707 te Vrouwenparochie.

Bnr 40, 210.

Trijntje was gehuwd met Franciscus Staak. Franciscus, predikant, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 224. 1738 Vrp. eigenr n.u. met Jancke Franses nr.XII, gebr. Former Formers.1738 St. Jp. cum sor. nr. 28 gebr. Pieter Michiels, 1748 id. 9m., huis onbewoond, met Janke Fransen eigenr nr.30 46 1/2 m. m. hs en sch., gebr. Pyter Sytsen.

VII-Q       Waling Walings, zoon van Waling Walings (VI-H) en Antie Stevens (VII-BT), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1742.

Bnr 33, 35, 69, 70. 1708 gebr. met Jacob Jans wed v. 1/2 nr.23 k.35 (NB k.35 is nr.34), 1708/18/28  gebr. 3/4 v. 10m.500r in nr.35 k.34 (in 1728 eigenr.) en 1728/38 eigenr en gebr. 3/4 van helft nr.34 k.35, eigenr en gebr. 3/4 v. 10m.500r. in nr.35 k.34. 1728/38 eigenr en gebr. nr.32. Hyp.bk 11.5.1736/1.5./20.9.1722 e.l. OBD o. St. Jp., oud volmacht sch. a. Dirck Dircks en Dirkje Hillebrands, St. Jp.

Wass.bk/185. Hyp.bk 2.6.1715/11.3.1710 huisman o. St. Jp. x D.A. Bijgen. de Jonge. Hs Lont: W.W. de jonge Breetje. Procl.bk 21.6.1728 e.l. kopen 3/4 v. boerderij met 16m.137r. oud gep. billand en 22m.266r. eigen NwB. o. St. Jp.van Willem Arjens Kuiken 1/4, wed. B.A.K. 1/4 en Feikje Jans x Jan Jac. Kuiken 1/4, naastl. OB Meile Ollema Z. en W. en OBD N., NwB. in k. 34 en 35.

Waling trouwt op zondag 9 september 1703 te St. Jacobiparochie met Dieuwer Arjens Kuiken, zie VII-AS.

Van Waling en Dieuwer zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Walings Breetje.

Hs Lont :ongehuwd ovl.

2   Cornelis Walings Breetje.

Hs Lont: ongeh. ovl.

3   Jan Walings Breetje.

1749 St. Jp. Jan Walings bysjager 2+1 13.1.0.

Jan trouwt op maandag 26 december 1746 te St. Jacobiparochie met Eva Gerrits.

4   Waling Walings Breetje.

Hs Lont: ongeh. ovl.

VII-R       Amerens Walings Wassenaar, dochter van Waling Walings (VI-H) en Antie Stevens (VII-BT).

HB59/185v. 19.7.1740 inv. sth. A.W., zilver met wapens en letters.

Amerens trouwt op zondag 5 februari 1719 te St. Jacobiparochie (1) met Jan Martens de Vries, zoon van Marten Pyters en Neeltie Hendriks (VII-CC). Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor vrijdag 27 maart 1733. Jan werd hoogstens 38 jaar.

Bnr 21. Bnr 8 en 10. 1728/38 nr.1 en nr. 31 met Boyen Arjens n.u. en id. 4m.449r  in nr.17 k.52  zelf gebr.1738 de wed. en kk.bij J.M. eigenr 10m. in nr.16 k.53 en in nr.17 als 1728 + 1m.150r., gebr. alles Pieter Leenderts, 1748 id. (de hele kavel zonder huisingen).1748 de kk. eigenr. nr. 10 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Pyter Lenerts.1758 de kk. eigenr 10m. 155r. in nr.16 k.53, 1748/58 de wed. en kk. eigenr. nr.1

Aut. 31.5.1728 huism. o. St. Jp. Aut. 27.3.1733 cur. kk. Waling Walings en Boyen Arjens omen, huisl. o. St. Jp., Aut. 18.6.1738, Pyter Leenderts stv. HB59/157v. 18.6.1738 rek. d. Boyen Arjens, A.W. x Pieter Leenderts, huism. OBD St. Jp. HB59/393v. 3.8.1742 rek. d. Gerben Reinders. HB60/273v. 19.5.1747 rek. d. Tjerkje Martens wed. Boyen Arjens cur. Antie en Neeltie.

Van Jan en Amerens zijn drie kinderen bekend:

1   Marten Jans de Vries is gedoopt 1719 of 1720.

St. Jp. 1758/68 gebr. nr.40, 1778 n.u. eigenr en gebr., 1788 de wed id.

2   Antje Jans de Vries is geboren 1724 of 1725.

Antje trouwt op zondag 16 januari 1746 te St. Jacobiparochie met Waling Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N). Waling, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 33. 1748 1/3 eigenr en gebr. geheel nr.5; met Claas Boyens nom.ux eigenr 1/2 nr.31.1768 met Claas Boyens n.u. eigenr 10m.155r. in nr. 16 k.53.1768 eigenr 1/2 nr.1, 1778/88 id. de kk. Beert en Amerins. 1758/68 met Claasje B.K. , resp haar kk. eigenr en alleen gebr. nr.5. 1758/68/78/88 n.u. eigenr 1/4 nr.31. Hyp.bk 23.8.1765/16.8.1755 Waling en Klaasje Beerts K. sch. a. ‘t Land 8344.17.8. inz. koop 46 mg. land o. St. Jp.

Wass.bk/222.

3   Neeltje Jans de Vries is geboren 1726 of 1727.

Neeltje was gehuwd met Claas Boyens Wassenaar, zoon van Boyen Arjens Wassenaar (VII-BF) en Tjerkje Martens de Vries. Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1788.

Bnr 8,10, 22, 23, 32, 61, 73.  1748 St. Jp. gebr. nr.38 k.31 met hs en sch. (eigenr de weduwen Boyen en Aart A. en kk.): met Waling Beerts Kuiken nom.ux eigenr 1/2 nr.31. 1768 n.u. met Waling Beerts nom.lib. eigenr 10m.155r. in nr.16 k.53.1758 met Arjen Boyens en 1768 alleen eigenr 29 m. in nr.21 k.48.1758 id. nr.38 k.31, 1768/78 1/2 nr. 1 en 1788 de wed. 1758 met Arjen B. eigenr. nr.6, 1768/78 eigenr. en gebr. geheel nr.6, 1788 id. de wed.. 1758 met Arjen B eigenr en gebr. 1/2 en n.u. 1/4 nr.31 en 1768/78 pro se en n.,u. 3/4, gebr. dan Gerben Jan Oepkes, 1788 de wed. 1758 met Arjen B. eigenr en gebr. 1/2  nr.36

1758/68/78/88 met Arjen B.eigenr 5/6 resp. 11/12 nr. 46(1788 de wed.).

Amerens trouwt op zondag 22 maart 1733 te St. Jacobiparochie (2) met Pieter Leenderts, zoon van Leendert Theeuwes (VII-CP) en Attje Pyters. Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.

Bnr 8 en 10.  Zoon v. Leendert Teeuwes? Zeer wrsch. wel, gebr. land in zelfde kavel. Huism. OBD. o. St. Jp. 1738 gebr. 14 m. in nr.17 k.52.1748 St. Jp. gebr. nr.1.

Pieter was later gehuwd (2) met Welmoed Jetses.

Beiden v. St. Jp.

VII-S        Maartje Walings, dochter van Waling Walings (VI-H) en Antie Stevens (VII-BT), is geboren rond 1682.

Maartje was gehuwd met Gerben Reinders Wassenaar, zoon van Reyner Claes en Antie Gerbens. Gerben, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 21, 28, 63, 67. 1728 nr. 42 en gebr. nr.X (Fran.land) en 3/5 v. 3m.320r. in nr.19 k.50, gebr. Binnert Pieters, gebr. nr.23 k.46 geheel, eigenr en gebr. 4m. in nr.28 k.41 en 7m.594r. in nr.29. k.40. 1738 eigenr en gebr. nr.42 en gebr. nr. X, eigenr 3/5 3m.320r. in nr.19 k.50,.eigenr en gebr.1/4 nr.26 k.43, eigenr en gebr. 4m. in nr.28 k.41, eigenr en gebr. 7m.470r. in nr.29 k.40.

Van Gerben en Maartje is een kind bekend:

1   Reinder Gerbens Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 6 oktober 1755.

Bnr 28, 29, 65, 66, 67.   1748 gebr. nr. X, eigenr en gebr- 1/4 nr. 26 k.43. eigenr en gebr. 4m. nr.28 k.41 en id. 7m.594r. in nr.29 k.40.(40 geheel zonder huisinge); eigenr en gebr. nr.42 29 3/4 m. m. hs en sch.1778/88 de 3 kk. elk 1/6 nr. 21 1758/68/78/88 de wed. en resp de kk. eigenr nr.42, gebr. Tymen Taekes.

HB62/185 10.10.1757 rek. d. Arjen B.Kuiken cur. kk. HB63/369 mei 1765 rek. d. A.B.K. HB65/140 22.1.1777 rek. d. Beert Jans Bos. Aut. 6.10.1755 cur. kk. Arjen B. Kuiken en Rintje Annes, bakker St. Jp.

Reinder trouwt op zondag 22 februari 1739 te St. Jacobiparochie met Claasje Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N).

Bnr 33. 1758 met Waling B.K. eigenr. nr.5 1768 id haar kk. 1778/88 de kk. eigenr en Beert W.K. gebr.

HB61/654 10.11.1755 inv. t.h.v. Cl.B.K., nu x T.T., Arjen B.K. en Rintie Annes, bakker St. Jp. cur. kk., stemger. sate ingelost oud billand gr. ± 60 mg incl. nieuw billand.

Claasje was later gehuwd (2) met Tiemen Taekes.

VII-T       Simon Minnes, zoon van Minne Gerbens en Neeltje Symens (VI-J), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1663.

Simon trouwt op donderdag 26 mei 1689 te St. Jacobiparochie met Welmoed Cornelis, dochter van Cornelis Walings Issel en Aefke Jans Monnickhuys. Welmoed is geboren 1666 of 1667.

Hyp.bk 4.1.1724/29.11.1701 Welmoed Cornelis van Ysel x S.M. e.l. St. Jp. sch. a. Pyter Corn. voor 1/2 en aan de erven v. Maartie Corn. voor andere 1/2.

Beiden v. St. Jp.

Van Simon en Welmoed zijn twee kinderen bekend:

1   Minne Symens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 snikschipper 2 p. 20.9.0.

Minne trouwt op zondag 22 augustus 1723 te St. Jacobiparochie met Aukje Pieters.

2   Aafke Symens is overleden voor maandag 10 november 1732.

Aafke trouwt op zondag 17 september 1713 te St. Jacobiparochie met Krijn Jans. Krijn, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 10 november 1732.

Aut. 10.11.1732 e.l. ovl. cur. wk Menno Symons, St. Jp. Hyp.bk 10.10.1787/26.12.1777 Corn. en Wouter Crijns, St. Jp. en Gerrit Gerrits Rosendal timmerman, St. Jp. en andere erfgen. v. Wybe Feites x Neeltje Minnes.

VII-U       Gerben Minnes, zoon van Minne Gerbens en Neeltje Symens (VI-J), schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1666 of 1667.

Hyp.bk 26.2.1720/3.10.1717 schipper e.l. OBD

Gerben trouwt op vrijdag 9 april 1694 te St. Jacobiparochie met Wyke Theunis.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerben en Wyke zijn twee kinderen bekend:

1   Minne Gerbens, boer, wonende te St. Annaparochie.

1738 gebr. nr. 13 en 18m.365r. in nr.12 k.25.1748 de wed. in nr.12 nu Beernt Jeltes, gebr. nr.13 9 m. m. hs en sch..

Hyp.bk 30.5.1739/18.5.1737 e.l. OBD St. Ap., huisman.

Minne trouwt op zondag 3 maart 1737 te St. Annaparochie met Welmoed Obbes, dochter van Obbe Jetses en (?)Grietje Hoytes. Welmoed is gedoopt in 1710 te St. Annaparochie.

2   Teunis Gerbens.

Teunis trouwt op zondag 17 mei 1733 te St. Jacobiparochie (1) met Sjieuw Jans.

Teunis trouwt op zondag 16 augustus 1744 te St. Jacobiparochie (2) met Grietje Joostes.

Naam ook Geertje.

VII-V       Gerrit Minnes, zoon van Minne Gerbens en Neeltje Symens (VI-J), is geboren 1673 of 1674, is overleden voor zaterdag 4 december 1734. Gerrit werd hoogstens 60 jaar.

Aut. 4.12.1734 en 12.4.1737 cur. Minne Gerrits halfbroer, schipper St. Jp. en Ysbrand Lammerts mr brouwer St. Jp. Hyp.bk 13.7.1744/30.5.1739 Ysbrand Lammerts en Minne Gerrits beiden St. Jp. cur. v. Vroukie Gerrits nagel. dr v. G.M. en P.J.

Van Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Minne Gerrits, schipper, wonende te St. Jacobiprarochie.

Minne was gehuwd met N.N..

Gerrit trouwt op zondag 2 november 1721 te St. Jacobiparochie (2) met Pytie Jetses.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerrit en Pytie is een kind bekend:

2   Frouckie Gerrits is geboren 1722 of 1723.

VII-W      Olfert Pieters, zoon van Pieter Harrents en Trijntie Heres (VI-K), is geboren in 1656.

Olfert trouwt op donderdag 14 maart 1680 te St. Jcobiparochie met Sijke Ysbrands, dochter van Ysbrand Obbes en Neeltie Cornelis.

Beiden v. St. Jp., hij timmermansgezel.

Van Olfert en Sijke is een kind bekend:

1   Ysbrand Olpherts, hospes, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 14.9.1705 Y.O. vs. Corn. Ysbrands en Trijntje Willems als moeder en voogdes v. kk. bij Hoyte Ysbrands., id. 30.11.1705 Y.O., schipper St. Jp. Hyp.bk 4.7./26.3.1713 Y.H. hospes St. Jp. geh. met Lijsbet Rienks wed. Waling Langius.

Ysbrand trouwt op zondag 23 december 1708 te St. Jacobiparochie (1) met Lijsbet Riencks.

Hyp.bk 11/10.7.1699 e.l. St. Jp. sch. inz. wijn en bier, onderpand tappersgereedschap etc.

Lijsbet was eerder gehuwd (1) met Waling Gerbens Langius (zie VI-AZ).

Ysbrand trouwt op zondag 1 februari 1722 te St. Jacobiparochie (2) met Neeltje Cornelis.

VII-X       Rinsie Olferts, kind van Olfert Heres (VI-M) en Trijntje Christiaans, is overleden voor dinsdag 9 april 1720.

Rinsie trouwt op zondag 11 september 1701 te St. Jacobiparochie met Willem Freerks, zie VII-BD.

Van Willem en Rinsie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Willems is geboren 1708 of 1709.

2   Freerk Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.

Bnr 49. 1738 eigenr en gebr. nr.11.

Hyp.bk 5.9.1737/16.6.1736 Freerk Willems van Schoten en G.W. e.l.; id. 28.10./12.7.1737 e.l. Zdh. St. Jp. Hyp.bk 12/10.5.1747 e.l. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

Freerk trouwt op maandag 2 april 1736 te St. Jacobiparochie met Geertje Walings.

VII-Y       Jancke Clases, dochter van Claes Lourens en Fokeltie Symens (VI-O).

Jancke trouwt op vrijdag 23 mei 1681 te St. Annaparochie met Tonis Jans, zoon van Jan Thonis en Jildu Beernts. Tonis, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 19 oktober 1656 aldaar.

Procl.bk 8.7.1709 Lourens Clasen voor 1/2 en Jan Tonis a.d. nieuwe dijk en Tonis Jansen als vader en vgd v. 3 minderj. kk. bij Janke Claseb voor 3/4 v. 1/2 verk. een kamer a.d. brede kant v.d. Warmoesstr. aan Christina Dircks.

Beiden v. St. Ap.

Van Tonis en Jancke zijn vier kinderen bekend:

1   Jan Tonis Rapen, voerman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 3 december 1682 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 2.1.1722/29.5.1718 J.T.R. voerman OBZ en J.R. e.l. NB Bij doop oudste kk. naam Knol, het 2e kind niet genoemd, verder wrsch. Trijntie, Yttie, Maartie en Teunis.

Lidm. Vrp.

Jan trouwt op zondag 17 januari 1706 te Vrouwenparochie met Jelke Romkes, dochter van Romke Gaatses en Grietie Symens. Jelke is gedoopt op donderdag 26 juni 1681 te Vrouwenparochie, is overleden in 1728. Jelke werd 47 jaar.

2   Dirck Tonis is gedoopt op donderdag 19 juli 1685 te St. Annaparochie.

3   Trijntje Tonis is gedoopt op donderdag 13 november 1687 te St. Annaparochie.

4   Claas Tonis is gedoopt op donderdag 17 augustus 1690 te St. Annaparochie.

VII-Z       (?)Simen Clases, zoon van Claes Lourens en Fokeltie Symens (VI-O), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116, 155.  BP500/36 1682/1694 pachter boerderij OBD. eignr W. V. Haren (incl. k.22 NwB), misschien broer v. Lourens Clases, die k. 22 later pachtte.

(?)Simen trouwt op donderdag 19 maart 1682 te St. Jacobiparochie met Geertje Jans Ruim, dochter van Jan Ariens Ruim en (?)Jannichie Cornelis.

Beiden v. St. Jp., hij wednr. (van Antie Aarts?).

Van (?)Simen en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1   Bauckie Symons.

Wrsch. dr .v Symen Ritskes, zie ald.

Bauckie trouwt op zondag 6 december 1705 te St. Annaparochie met Jan Daams, zie VII-DW.

2   Baukje Simens is gedoopt op zondag 25 juni 1684 te St. Annaparochie.

3   Rinsje Simens is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te St. Annaparochie.

4   Claas Simens is gedoopt op donderdag 23 juni 1689 te St. Annaparochie.

5   Cornelis Simens is gedoopt op donderdag 23 juni 1689 te St. Annaparochie.

VII-AA    Lourens Clases, zoon van Claes Lourens en Fokeltie Symens (VI-O), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1662 of 1663, is overleden voor woensdag 30 mei 1731. Lourens werd hoogstens 68 jaar.

Bnr 108., 155. 1708/18 gebr. nr.15 k.22.,1718 St. Ap. met Joh. Jacobs nr.16.,1728 St. Ap. 1/2 nr. 16. Flor. 1718 van Claes Gielis wed. 52.411, id. met Joh. Jacob s gek. v. zn v. Albert Dircks brouwer 30.232, 1718 van dr Dom. Sloterdijck 6.566.

Aut. 11.3.1711 oom kk. Cornelis Abes. Aut. 29.3.1718 cur., huism.Nw B. o. St. Ap. Aut. 30.5.1731 L.C. bijzitter ger. HB, Tr. A. 2e (?!) vrouw., cur. Corn. Ypes mr smid St. Ap. en Pyter Rinses, St. Jp., neef. Hyp.bk 2.11.1734/28.1/22.5.1732 5 kk. en erfgen. verk. meedere stukken land te St. Ap. aan Willem Leenderts. HB58/334 30.5.1731 inv. sth. L.Cl. en TR.A. i.t. e.l. o. ST. Ap. Fokeltje, Maartje, Dirkje en Claas worden kk. genoemd v. L.Cl. bij Maartje Abes.HB61/51 12.5.1747 rek. d. Corn. Ypes als cur. v. Auke Lourens, nu meerderj, op NwB  o. St. Ap., 1/2 sate oud gep. land o. St. Ap.

Lourens trouwt op donderdag 28 januari 1694 te St. Annaparochie (1) met Maartje Abes, dochter van Abbe Lourens en Maertie Stevens.

Beiden v. St. Ap.

Van Lourens en Maartje zijn zes kinderen bekend:

1   Dirkje Lourens is gedoopt op zaterdag 28 augustus 1706 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 28 januari 1732. Dirkje werd hoogstens 25 jaar.

Dirkje trouwt op zondag 19 oktober 1727 te St. Annaparochie met Willem Leenderts, zoon van Lenert Willems en Maet Cornelis. Willem, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 27 december 1762.

Aut. 27.12.1762 Loepke Leenderts, St. Jp. en Allert Fransen, St. Ap., cur. kk. (niet gen.). Hyp.bk 24.5.1761/id. W.L. en J.J. St. Ap., sch. a. Sijds Joh. hsm. o. St. Ap.

Willem was later gehuwd (2) met Mintje Idses.

Willem was later gehuwd (3) met Janke Johannes.

2   Janke Lourens is gedoopt op zondag 18 februari 1714 te St. Annaparochie.

Janke trouwt op zondag 21 februari 1745 te St. Annaparochie (1) met Pieter Douwes, zoon van Douwe Wybrens en Antje Pieters Roos. Pieter, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 oktober 1698 te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 14 april 1745. Pieter werd hoogstens 46 jaar.

Bnr 147. 1728 St. Ap. P.D. c.s. nr. 14, 1738 id en gebr. de wed.

Aut. 14.4.1745. HB60/22v. 14.4.1745 inv. sth. P.D., wed. Janke lourens, cur. kk. 1e huw. Lubbert Tjeerds, hsm Zdh. St. Ap. en Jan W. Kas mr timmerman St. Ap., sate oud gepacht billand 18 1/2 m. m. hs en sch. eigen aan: P.D. 3/7, Jan Willems n.u. 1/7, Marten Jans kk. bij Hylkie Douwes 1/7 Jeltie Wybrens dr. v. Wybren Douwes bij Antie Heerkes 1/7 en de kk. v Lijsbet Douwes bij Roelof Merkus 1/7 (gealimenteerd d. kerk- en armv.). HB61/259 23.3.1751 rek. d. Lubbert Tjeerds, Marten Jans oom v.d. kk., Fettie Pieters hsvr. v. Claas Martens kwiteert.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Evertje Hendriks.

Janke trouwt op zondag 4 juni 1747 te St. Annaparochie (2) met Feyke Rodmers, zoon van Rodmer Rodmers en Hebeltje Alberts. Feyke is gedoopt op zondag 23 april 1702 te Vrouwenparochie.

3   Claas Lourens, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 2 juli 1704 te St. Anaparochie, is overleden voor maandag 12 mei 1732. Claas werd hoogstens 27 jaar.

Aut. 28.10.1733 cur. Feycke Clasen, beh. oom huisman Nw Bildt o. St. Jp. HB58/417 12.5.1732 rek. d. L.L. wed. Cl.L.  inz. boedel Lourens Clases.

Claas trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie met Lijsbet Leenderts, kind van Leendert Theeuwes (VII-CP) en Attje Pyters. Lijsbet is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet was later gehuwd (2) met Reinder Clases Wassenaar (zie VII-M.3).

4   Dirk Lourens is gedoopt op zondag 29 oktober 1702 te St. Annaparochie.

5   Maartje Lourens is gedoopt op woensdag 17 november 1700 te St. Annaparochie.

NB 2 dopen vlak achterelkaar.

Maartje trouwt op zondag 16 januari 1724 te St. Annaparochie met Feike Klases, zie VII-H.

6   Fokeltje Lourens is gedoopt op donderdag 8 mei 1698 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 21 augustus 1733. Fokeltje werd hoogstens 35 jaar.

Fokeltje trouwt op woensdag 12 september 1714 te St. Annaparochie met Cornelis Johannes, zoon van Johannes Jacobs en Geertie Ritskes. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 21 augustus 1733.

Bnr 139. 1728 gebr. nr.V en nr.23 k.14. 1738 de kk.gebr. nr. IV en nr. 23 k.14. 1738 de kk. 1/4 nr.16

Aut. 21.8.1733 huism. OBD o. St. Ap., cur. kk. Jacob Johannes, oom en bijz. ger. HB en Paulus Eckringa, beh. oom, NP en fisc. HB.

Cornelis was later gehuwd (2) met Aukje Johannes.

Lourens trouwt op zondag 24 november 1715 te St. Annaparochie (2) met Trijntje Auckes, dochter van Aucke N.

Beiden v. St. Ap.

Van Lourens en Trijntje is een kind bekend:

7   Aucke Lourens, kuiper, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1721 of 1722.

Hyp.bk 3.9.1756/14.12.1754 e.l. mr. kuiper Vrp., hebben nieuw huis gebouwd.

Aucke trouwt op zondag 17 mei 1750 te Vrouwenparochie met Anna Jans.

VII-AB     Ritske Symens, zoon van Symen Pieters (VI-R) en Jannetje Ritskes (VII-BZ), voerman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op woensdag 9 juni 1717 te St. Annaparochie.

1749 voerman

Ritske trouwt op zondag 2 februari 1738 te Vrouwenparochie (1) met Antje Sydses, dochter van Syds Roelofs en Antje Crelis. Antje is gedoopt op zondag 30 oktober 1712 te Oudebildtzijl.

Beiden v. OBZ.

Van Ritske en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1   (?)Aagje Ritskes.

(?)Aagje trouwt op zondag 18 mei 1777 te St. Annaparochie met Gerrit Jentjes.

2   Jannigje Ritskes is gedoopt op zondag 14 december 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 7 januari 1810. Jannigje werd hoogstens 71 jaar.

HB113 19.12.1809 testament wed. Aut. 7.1.1810 de broers worden administrateurs van door kk. v zusters geërfde goederen v. grm.

Jannigje was gehuwd met Johannes Jans Ruitenschild, zoon van Jan Johannes Ruitenschild en Grietje Sjoerds. Johannes, glasmaker en verver, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 23 september 1736 aldaar, is overleden voor dinsdag 19 december 1809. Johannes werd hoogstens 73 jaar.

Hyp.bk 8.7/8.7.1788. Was ook dorprechter. Wordt ook Glas genoemd (proclbk 13.1.1794 (2x).

3   Antje Ritskes is gedoopt op zaterdag 23 juli 1740 te Vrouwenparochie.

4   Tettie Ritskes is gedoopt op zondag 2 september 1742 te Vrouwenparochie.

Tettie was gehuwd met Douwe Gerbens, kind van Gerben Jans en Dieuwke Douwes. Douwe, wonende te St. Annaparochie en te Hallum, is overleden voor woensdag 15 mei 1805.

Hyp.bk 17/15.5.1805. Procl.bk 31.1.1810.

5   Syds Ritskes is gedoopt op zondag 28 augustus 1746 te Vrouwenparochie.

Ritske trouwt op maandag 27 april 1750 te Vrouwenparochie (2) met Riemke Hendriks.

Beiden v. Vrp.

VII-AC     Trijntie Pytters, dochter van Pytter Jacobs en Jancke Johannes (VI-S), is geboren 1618 of 1619.

Trijntie trouwt op woensdag 25 juni 1636 te Leeuwarden met Sjoerd Jurjens, zoon van Jurjen Ariens en Frouckie Douwes. Sjoerd, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1614.

Bnr 224. 1640 30m. , 1655 nr. 49.

Aut. 17.2.1647 cur. Jan (20e jr) en Antie (13e jr) Lamberts. HB21 14.11.1642 met Arien Corn. Lenerts cur. kk. Corn. Jans Cambuyr.

Getrouwd op attestatie.

Van Sjoerd en Trijntie is een kind bekend:

1   Janke Sioerds is gedoopt op donderdag 7 mei 1643 te Vrouwenparochie.

Janke trouwt op donderdag 22 juli 1660 te Vrouwenparochie met Pyter Fransen, zoon van Frans Everts en Lijsbet Alberts. Pyter, boer, wonende te Ferwerd en te Vrouwenparochie.

Bnr 224. 1670 Vrp. nr. 49.

Laten te Ferwerd ook een Tjemk, Antje, Sjoerd, Evert en Lijsbet dopen. HB41/242 10.1.1679 rek. d. Jan en Johannes Pieters, cur. v.d. 2 voorkk. v. P.Fr. bij J.S., gel. a. Dirck Outgers, Stiens, neef v.d. bestemoeder (?) (zn. v. Outger Dircks en Frouw Johannes). HB42/86 6.4.1680 rek. d. Neeltie Wijngaarden inz. cur.schap wln J.P.Spannenburg over Frans en Sjoerd Pieters wkk. v. Pieter Fransen te Ferwerd, zelfde datum rek. door Joannis Pieters, huisman Dronrijp, geleverd a. Dirck Outgers, neef en Neeltie Wijngaarden aangeh. moei.

FER 12 f.21v. 10.5.1671 Gerrit Dircks (Gerbranda) in Foswerter Clooster en Pyter Fransen te Ferw. ruilen land.

VII-AD    Jacob Pieters, zoon van Pytter Jacobs en Jancke Johannes (VI-S), is geboren 1620 of 1621.

Ged. op bel. St. Ap. 23.4.1647, huisman bij de molen. Hyp.bk 12.1.1651/11.6.1648 e.l. op Noord v. St. Ap.

Jacob gaat in ondertrouw op donderdag 9 november 1645 te Vrouwenparochie met Dieuke Clases, zie VI-DP.

VII-AE    Dirck Outgers, zoon van Outger Dircks en Frouck Johannes (VI-T), boer, wonende te Stiens, is overleden voor vrijdag 9 mei 1681.

HB41/242 10.1.1679 neef van bestemoeder v. kk. v. Pieter Fransen en Janke Sjoerds. LWL92 13.3.1645 inv. sth. Hoyte Sybrands.

LWL106 9.5.1681 inv. sth.

Dirck trouwt op donderdag 24 oktober 1647 te Stiens met Lijsbeth Hoytes.

Beiden v. Stiens.

Van Dirck en Lijsbeth is een kind bekend:

1   (?) Frouw Dircks.

LWL110 14.3.1696 wed. Freerck Freercks nu x Jan Heres, dochter Lysbeth.

VII-AF     Simon Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (VI-V) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 128. 1748 gebr. nr.26 38 1/2 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 15.10.1730/29.3.1729 A.S. Essellem huism. St. Ap. sch. a. broer Heyman A. Essellem te Lwd. Aut. 22.11.1735 Simen Arjens, huisman Zdh. St.Ap., cur. Antje Corn. ‘t Hoen

Simon trouwt op zondag 31 oktober 1728 te St. Annaparochie met Dieuke Dirks Wijngaarden, dochter van Dirk Jans Wijngaarden en (?)Aafke Goses. Dieuke is gedoopt op donderdag 5 september 1697 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Simon en Dieuke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Simons (Slim) is gedoopt op woensdag 8 maart 1730 te St.

Trijntje trouwt op zondag 7 maart 1756 te St. Annaparochie met Reinder Douwes Schat, zoon van Douwe Reiners en Maartie Dirks. Reinder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 5 mei 1720 aldaar.

Aut. 13.11.1786 R.D., St. Ap., strandmr cur. kk. Johannes Dirks.

2   Aafje Simons (Slim) is gedoopt op donderdag 3 mei 1731 te St. Annaparochie.

3   Arjaantje Simons (Slim) is gedoopt op zondag 2 november 1732 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 16 november 1760 te Vrouwenparochie met Marten Jeppes Glas. Marten, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.12.1780 e.l. failliet, doen afstand boedel t.b.v. crediteuren (o.a. Arjen Symens SLM.). Procl.bk 23.1.1781 de curatoren verkopen enige huizen te OBZ:

FER81/42 Arjaantie Symens S.L.M. x Marten Jeppes, glasm. en verver op OBZ sch. a. Bouw Jans hsm. o. Vrp. 100 cg. inz. collateraal m.b.t. wln broer van Arjaantje. 3/4/.5.1790.

Marten was eerder gehuwd (1) met Fetje Abrahams.

4   Arjen Simons Slim is gedoopt op zondag 30 mei 1734 te St. Annaparochie.

Aut. 18.12.1780 schuldeiser Marten Jeppes Glas. Prot.bk  1772 (?) Arjen Sijmens SLM, vrijgezel Nieuwezijl.

VII-AG    Cornelis Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (VI-V) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1692 of 1693.

Bnr 36, 246.  1728 St. Jp. gebr. nr. XV.1748/58 Vrp. gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr. 19 k.8 1768 Vrp. id. de kk.

Hyp.bk 11/3.5.1745 C.A. Slm, huism. Nw Bildt o. Vrp. verk. a. Beert Corn. ‘t Hoen mr brouwer en Grietie Jacobs, St. Ap. 1/3 v.e. sate oud gep. land in de Zdh. v. St. Ap. (S. Walburg), de kopers en Symen Ariens Slm hebben elk 1/3.

Cornelis trouwt op zondag 20 december 1722 te St. Annaparochie met Mayke Ates, dochter van Ate Cornelis en Antie Hessels. Mayke is geboren 1699 of 1700.

Mayke was eerder gehuwd (1) met Seerp Eelkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Mayke zijn zes kinderen bekend:

1   Arjen Cornelis Slim, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 246. 1778/88 gebr. nr.18 k.9.

HB108 3.7.1766 op de Bildtpollen o. Vrp. Recesbk 16.1.1804 de erven O.Z. v. Haren voor 7/10 en Former Pieters en Saapke Thijssen o. Hallum, zeggen huur op aan Minkje Gerrits, wed. Arjen Corn. SLM o. Vrp. van zathe.

Arjen trouwt op zondag 11 augustus 1748 te Vrouwenparochie (1) met Trijntje Jans, dochter van Jan N..

Arjen trouwt op zondag 25 december 1763 te Vrouwenparochie (2) met Mintje Gerrits, dochter van Gerrit Aarts en Grietie Wiemers. Mintje is gedoopt op zondag 25 mei 1738 te St. Annaparochie.

NB niet zeker of M.G. voor 2e keer trouwt.

Mintje was later gehuwd (2) met Johannes Jacobs Kuiper.

2   Ate Cornelis Slim is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie.

Ate trouwt op zondag 9 juni 1765 te Vrouwenparochie met Pleuntje Wybes, dochter van Wybe Wybes en Reinouw Gerrits. Pleuntje is gedoopt op zondag 19 november 1730 te Vrouwenparochie.

3   Antie Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie.

Antie trouwt op zondag 24 april 1757 te St. Annaparochie met Lieuwe Gerrits, zoon van Gerrit Aarts en Grietie Wiemers. Lieuwe, schilder en werkman, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 maart 1736 te St. Annaparochie.

Bij doop kk. vermeld als schilder; 1811 St. Ap. 73 werkman.

4   Arjaantje Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 25 april 1734.

Arjaantje was gehuwd met Wymer Cornelis, zoon van Cornelis Wiemers en Jantie Harmens. Wymer, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 februari 1727 aldaar, is overleden voor dinsdag 30 oktober 1798. Wymer werd hoogstens 71 jaar.

Bnr 163. Op de Pollen. HB31 24.6.1773 W.C. c.u. o. St. Ap. heeft bij strijkgeld gekocht de huizingen van Dirk Jarig Samson OBZ. HB66/69 30.10.1798 inv. sth. Wymer Corn., hsm. Pollen o. St. Ap. Procl.bk 23.10.1769 gebruiker boerderij op de Pollen verk. d. erven Rodenhuis en geniaerd door Tjitze v.d. Veen, Jan Gerrit Jentjes en Jan Zeper te Lwd.

5   Baukje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 mei 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Trijntje.

Baukje trouwt op zondag 24 oktober 1762 te Vrouwenparochie met Hoite Willems, zoon van Willem Dirks en Claeske Obbes. Hoite is gedoopt op zondag 17 maart 1737 te Vrouwenparochie.

FER80/132 Hoite Willems Polploeger en Baukje Corn. e.l. op NBZ sch. a. Arjen Corn. Slim hsm. op Nw Bildt o. Vrp., cessie aan Tiete Tietes en Tjitske Arjens 1/7.6.1784.

6   Trijntje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 mei 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Baukje.

VII-AH    (?)Neeltje Walings, dochter van Waling Symens de Jonge (Slim) (VI-W) en Antie Franses.

(?)Neeltje trouwt op zondag 11 december 1707 met Frans Sjoerds. Frans, timmerman, wonende te Hallum.

FER16 f.114 22.4.1710 e.l. te Hallum kopen huis Hallum waar de Roscam uithangt.

Beiden v. Hallum.

Van Frans en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Franses is gedoopt op zondag 28 oktober 1708 te Hallum.

2   Trijntie Franses is gedoopt op zondag 6 december 1716 te Hallum.

VII-AI      Philips Hendriks van der Mey, zoon van Hendrik Philips van der Mey (VI-CC) en Antie Walings (VI-X), wonende te St. Annaparochie.

Philips trouwt op maandag 31 juli 1684 te St. Annaparochie met Tjitske Wytses.

Beiden v. St. Ap., getr. na een verspiering.

Van Philips en Tjitske zijn acht kinderen bekend:

1   Arjen Philips van der Mey, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 118, 157.  1738 gebr. nr.19 k.18.

HB59/368 17.4.1742 inv. sth. A.Ph., huism NwB. o. St. Ap., geen wed. genoemd, wel alle broers en zusters.

Arjen trouwt op zondag 18 april 1734 te St. Annaparochie met Jannigje Douwes, dochter van Douwe Clases en Antje Douwes. Jannigje is gedoopt op vrijdag 15 mei 1705 te St. Annaparochie.

Huwelijk niet zeker.

2   Hendrik Filips van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 104, 151, 157.   1748 St. Ap. de wed. gebr. nr II en gebr. nr.19 k.18. 1758 St. Jp. wed. Hendrik Phil. gebr. 6m.120r in nr.39 k.30 en in 1768 Sybe Hendriks. 1758 St. Ap. de wed. gebr. 24m.478r. in nr.8 k.29 (m. hs en sch.) en 14 m. in nr.9 k.28, 1768 Sijbe Hendriks gebr. beide nrs.

Hyp.bk 29.12.1748/13.5.1738 H.Ph. en Tr. S. e.l. a.d. MIddelweg op NwB o. Vrp.(!?)., Arjen en Loepke H. elk voor 1/2 erfgen. van hun vader inz. een vordering.Hyp.bk 22.7.1763/21.1.1756 wed. Tr. Sybes en zoon Sybe hendriks, minderj., huren sate op NwB o. St. Ap.gr. 45m.349r. thans bij de erfegenamen v. Jan Peters in huur, van P.B. v. Wijdenbrugh.(S. St. Ap. NwB nr.1).

Hyp.bk 1.7.1731/21.5.1724 Hendrik Phil. schipper St. Ap. verk. zijn snik a. Corn. jans x Brechtie Sierks; id. 1.7.1731/5.11.1730 Willem Bockes en Brechtie Sierks e.l. St. Ap. sch. a. H.Ph. en Tr. S. op NwB. Hyp.bk 17/15.5.1742 e.l. huisl. OBD o. St. Ap.(geen achternaam).

Hendrik trouwt op zondag 28 juli 1709 te St. Annaparochie (1) met Berber Jans.

Hendrik trouwt op zondag 21 november 1717 te St. Annaparochie (2) met Hiltie Liupkes.

Hendrik trouwt op zondag 6 juni 1723 te St. Annaparochie (3) met Trijntje Sybes.

3   Trijntje Philips van der Mey.

Trijntje trouwt op zondag 17 maart 1737 te Vrouwenparochie met Hessel Orks. Hessel, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op vrijdag 8 februari 1704 te Stiens, is overleden voor dinsdag 23 mei 1747. Hessel werd hoogstens 43 jaar.

HB60/257v. 23.5.1747 inv. t.h.v. Trijntje Phil. wed. H.O. op de Pollen, kind v. H.O. Grietje Pieters.

Hessel was eerder gehuwd (1) met Grietje Pieters.

4   Pieter Philips van der Mey.

Pieter trouwt op zondag 14 mei 1724 te St. Annaparochie met Mayke Clases.

5   Lijsbeth Philips van der Mey.

Lijsbeth trouwt op zondag 5 maart 1724 te Vrouwenparochie (1) met Thijs Jobs, zoon van Job Hendricks en Trijntie Thysses. Thijs is gedoopt op zondag 2 april 1702 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 3 november 1738. Thijs werd hoogstens 36 jaar.

Aut. 3.11.1738, L. Ph. 2e x Joh. Stonebrink, cur. Pieter Hendricks, schipper, St. Ap.

Lijsbeth trouwt op zondag 22 september 1737 te St. Annaparochie (2) met Johannes Klases Stonebrink, zoon van Klaas Foppes en Lijsbeth Johannes Stonebrink (VII-BS). Johannes, schipper en wagenmaker, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 16 mei 1712 aldaar, is overleden voor maandag 22 december 1760. Johannes werd hoogstens 48 jaar.

Aut. 22.12.1760 cur. kk. 1e huw. Beernt Lubberts, St. Ap. en Job Tijsses, St. Ap. HB62/625 6.5.1761 rek. d. Fr. Clases wed. Joh.Cl. St. die cur. was van Tjitske Wiegers. HB63/147 29.6.1761 rek. d. Froukje Clases inz. boedel die wordt afgestaan t.b.v. de cred., Willem Leenderts koopt de wagenmakerij.

Hyp.bk 16.8.1749/4.1.1740 e.l. St. Ap. kopen huis op de smalle kant v.d. Warmestraat, maar het wordt geniaard door Jan Oenes en Grietje Arjens.

Procl.bk 8.3.1756 e.l. kopen huis en wagenmakerij op Noordend St. Ap. van wed. Frans ‘t Hoen.

Johannes was later gehuwd (2) met Froukje Klases.

6   Wietske Philips van der Mey is overleden voor zaterdag 6 juni 1744.

Wietske trouwt op zondag 27 mei 1731 te St. Jacobiparochie met Wieger Arjens. Wieger, schipper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 6 juli 1744.

Aut. 6.6.1744 e.l. ovl. i.l. o. St. Jp., cur. k. Jan Boyens huism. o. Vrp., beh,oom en Joh. Stonebrink, schipper St. Ap., beh.oom. HB60/228v. 13.1.1747 sch. en d. Arj. Martens laatst wed. W.A., nu x Ale Tjallings. HB62/625 6.5.1761 rek. d. Froukje Clases wed. Joh. Cl. Stonebrink; Wieger Arjens bezat en verhuurde meerdere huizen.

Wieger was later gehuwd (2) met Ariaantje Martens.

7   Aafje Philips van der Mey.

Aafje trouwt op zondag 7 april 1726 te St. Annaparochie met Jan Boyens. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 16 september 1772.

Bnr 204, 207, 252.   1748 Vrp. gebr. nr.II en VI en 1/2 nr.19 k.8  en 1/2 nr.25 k.2 (zonder hs).1758/68 gebr. nr.II en id. nr 24(25?!) k.2. 1749 Vrp. boer 5+3 53.18.0.

HB59/440 6.7.1744 cur. wk. Wieger Arjens en Wytske Phil. Aut. 16.9.1772 cur. kk. 2e huw. Bouwe Jans en Corn. Teunis, beiden huism. OBD o. Vrp., C.T. DG. HB67/400 inv. sth. J.B. OBD. o. Vrp., getekend door o.a. Okke Dirks, Joh. Freerks en Enne Pieters.

Recesbk 11.1.1773 Reintie Pieters wed. J.B., kk. genoemd. Lidm. Vrp. wonende OBD.

Jan was later gehuwd (2) met Jetske Gerbens.

Jan was later gehuwd (3) met Reintie Pieters.

8   Waling Philips van der Mey, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 72. 1728 gebr.nr.37 k.32.1738 de wed.

Komt voor zonder achternaam. HB58/168v. 3.1.1730 inv.sth. A.F., wednr. W.Ph., huism. NwB o. St. Jp.; ook een Hendrik Phil.  Aut. 3.1.1730 Jan Gerbens koopm. en gem.ontv. Vrp. cur. k. v. A.F. bij Arjen Leenderts haar 1e man. Aut. 17.4.1742 W.Ph. ovl., wed. A.B.K., erflater Arien Philips oom, cur. Corn. Beerts Kuiken. HB60/21 18.1.1745 sch. en d. Amerens Beerts met kk. 1e huw., ook erfenis Arjen Philips. HB61/536 25.2.1754 rek. d. Corn. Beerts K. en Wop Corn.

Waling trouwt op zondag 5 juli 1722 te St. Jacobiparochie (1) met Antje Foppes. Antje is overleden voor dinsdag 3 januari 1730.

Antje was eerder gehuwd (1) met Arjen Leenderts.

Waling trouwt op zondag 1 maart 1733 te St. Jacobiparochie (2) met Amerens Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N).

HB61/333 2.11.1751 inv. sth. A.B.K., hsvr. D.S. o. St. Jp., Corn. Beerts K. en Wop Corn. cur. kk. 1e resp. 2e huw. HB62/508 27.11.1760 rek. d. cur., Yde Pieters en Lammert Ysbrands tekenen ook. HB63/771 29.6.1767 sch. en d. Beert Jans Bos, Lijsbet Jans kk. v. Jan Corn. en A.B.K. en Neeltje Walings k. v. Waling Phil. en A.B.K.

Amerens was later gehuwd (2) met Jan Cornelis.

Amerens was later gehuwd (3) met (?)Douwe Sipkes (zie VII-G.1).

VII-AJ      (?)Trijntje Olpherts, dochter van Olphert Walings (VI-Z) en Willemtie Gerrits, is overleden voor maandag 23 november 1716.

HB54/19 23.11.1716 inv. sth. Tr.O., laatst wed. v. G. Idses (m.z.Yedes). Zou ook dr kunnen zijn v. Olphert Arjens Gelder.

(?)Trijntje trouwt op woensdag 12 januari 1701 te Vrouwenparochie met (?)Gerrit Iedes, zoon van Yde Jans en Dieucke Gerrits. (?)Gerrit, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 23 juni 1709.

Aut. 23.11.1706 e.l. ovl. cur. k. Waling Clasen DG OBZ en Dirck Willems OBZ. HB56/164 19.4.1723 weesrek.

Hyp.bk 29.4.1711/23.6.1709 Tr.O. wed. G.Y. te OBZ. Lidm. Vrp. hij bel. 19.2.1706, zij doop op bel. id.

NB 14.10.1683 laat een Yde Gerrits te Vrp. een dr Aacht (oudste) en Ansck dopen, de moeder is doopheffer.

Beiden v. Vrp.

Van (?)Gerrit en (?)Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Willemtje Gerrits is geboren in 1701.

Ged. Vrp. 20.6.1706 ± 4½ jr oud.

2   Aeffie Gerrits is gedoopt op zondag 20 juni 1706 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 23 november 1716. Aeffie werd hoogstens 10 jaar.

VII-AK    Dieuwke Walings van der Mey, dochter van Waling Pieters van der Mey (VI-AA) en Trijntje Dankerts.

Dieuwke trouwt op zondag 26 april 1705 te Vrouwenparochie met Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents (VII-EK) of Maartje Harrents Scheyff. Harrent, smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent was later gehuwd (2) met Hendrickje Ariens (zie VII-CB.2).

Beiden v. OBZ.

Van Harrent en Dieuwke is een kind bekend:

1   Waling Harrents, brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op dinsdag 5 november 1715 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 12.7.1735/id. e.l. OBZ hebben schuld, borg Dirk Melis, smid OBZ. Hyp.bk 16.5./3.2.1738 e.l.  verk. brouwerij en mouterij op de brede kant v.h. Zuidend te oBZ. aan Tjeerd Joh. en Dirkje Martens e.l. OBZ.

Waling trouwt op zondag 6 mei 1731 te Vrouwenparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Janke Jarichs, dochter van Jarich N..

VII-AL     Lijsbeth Walings van der Mey, dochter van Waling Pieters van der Mey (VI-AA) en Trijntje Dankerts.

Lijsbeth trouwt op zondag 27 april 1710 te Vrouwenparochie met Eeltje Olpherts. Eeltje, wonende te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp. nr. Marssum.

Datum is att., hij v. Sneek, zij v. OBZ.

Van Eeltje en Lijsbeth zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntje Eeltjes is gedoopt op zondag 10 maart 1715 te Vrouwenparochie.

2   Olphert Eeltjes is gedoopt op zondag 31 januari 1717 te Vrouwenparochie.

3   Waling Eeltjes is gedoopt op zondag 15 januari 1719 te Vrouwenparochie.

VII-AM    Lijntie Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (VI-AB).

Lijntie was gehuwd met Lourens Abes, zoon van Abbe Lourens en Maertie Stevens. Lourens, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1658 of 1659, is overleden voor 1708. Lourens werd hoogstens 50 jaar.

Bnr 138, 243.  1708 de wed. gebr. nr.IV en Vrp. 1/4 nr.15 k.12.

Wass.bk/164. Procl.bk 16.1.1713 de wed. huurt boerderij gr. 39m. 218 r. o. St. Ap. gek. door de wed. Freerck Jacobs van Saapke Folkerts v. Gelder wed. Tj.S Gratama, Almenum

Van Lourens en Lijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Steven Lourens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1736/15.1.1731 schipper St. Jp.

Steven trouwt op zondag 24 augustus 1732 te St. Jacobiparochie met Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VII-AW).

2   Jan Lourens.

VII-AN    Berber Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (VI-AB).

Berber trouwt op maandag 26 december 1701 te St. Jacobiparochie met Rutger Franses, zoon van Frans Pieters en Ariaentie Lous. Rutger, wagenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1672 of 1673, is overleden voor 1722. Rutger werd hoogstens 50 jaar.

FER56/122.

Van Rutger en Berber zijn twee kinderen bekend:

1   Sieuwke Rutgers.

Sieuwke trouwt op zondag 27 mei 1742 te St. Jacobiparochie met Cornelis Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VII-AU) en Neeltje Cornelis Walings (VII-N). Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 36, 37, 68, 71.   1748 t/m 1788 eigenr en gebr. nr.14 26 3/4 m. m. hs en sch. 1758/68 met Arjen B. K. eigenr en alleen gebr. nr XV.1788 eigenr nr.4.1778/88 eigenr en gebr. nr. XV.

2   (?)Tjeerd Rutgers.

Bnr 20, 161.  NB Hyp.bk 10.5.1739/18.5.1737 Rutger Tjeerds, mr wagenm. St. Jp. en op 1.1.1719 laat een R.Tj. een dr Sieucke dopen te Beetgum.

Procl.bk 31.10.1763 huurder boerderij Bildtpollen gr. 27 m. o. St. Ap. de helft verk. d. U.W. de Vries c.u. Lwd en geniaerd door Oene Oedses Lwd, die de andere helft bezit. Prot.bk 1.5.1772 boerderij wordt gekocht door Grietje Doekes Rinia te Wirdum.

(?)Tjeerd trouwt op zondag 25 mei 1749 te St. Jacobiparochie (1) met Antje Dirks.

(?)Tjeerd trouwt op zondag 30 december 1764 te St. Annaparochie (2) met Janke Lieuwes, dochter van Lieuwe Broers en Antje Willems. Janke is overleden op zaterdag 1 november 1817.

Bij ovl. boerin St. Jp.

VII-AO    Lijsbet Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (VI-AB).

Lijsbet was gehuwd met Anne Rentyes. Anne, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Van Anne en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   Korsje Annes.

Korsje trouwt op zondag 18 oktober 1739 te St. Jacobiparochie met Abe Cornelis, zoon van Cornelis Abes en Lioetske Reyners. Abe, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 St. Jp. winkelier 4+1 44.9.0. HB63/253 17.9.1761 rek. als cur. v. Rein Rienks.

Abe was later gehuwd (2) met Feikje Harmens.

2   Rintje Annes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 juni 1751.

Aur. 29.6.1751 was cur. k. Rienk Reins en Rinnigje Arjens; aut. 6.10.1755 cur. kk. Reinder Gerbens Wassenaar.

Rintje trouwt op zondag 29 december 1726 te St. Jacobiparochie met Trijntje Cornelis, dochter van Cornelis Abes en Lioetske Reyners.

3   (?)Jetske Annes.

(?)Jetske trouwt op zondag 9 maart 1755 te Vrouwenparochie met Cornelis Pieters Kramer, zoon van Pieter Walings. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij doop Jetske vermeld: de moeder van om west. Beiden ged. op bel. te St. Jp.

Hyp.bk 11.4.1791/29.6.1782 e.l. kooplieden OBD, St. Jp.; id. 9.5.1797/11.10.1785 Corn. P. Walings en J.A. e.l. OBD, St. Jp. sch. a. Neeltje Pieters laatst wed.  van Willem Arjens ald.

VII-AP     Joris Jacobs, zoon van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (VI-AB), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 17 september 1719.

Bnr 71. Hyp.bk 16.7.1705/17.12.1698 e.l. St. Jp. huren sate lands op Nw Bildt o. St. Jp. Hyp.bk 15.9.1722/17.9.1719 Yetske H. wed. Joris Jacobs en Claas Heerts, Tzummarum, erfgen. van hun wln moeder Ittie Clases, laats hsvr. v. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. HCL hyp.bk gg 092-22 22.4.1700 Joris Jacobs, huisman St. Jp. verk. half huis bij de Sacrementsstr. te Lwd., alwaar het swart kruys uithangt.  Zie ook BP500/25.

Recesbk 20.9.1706 Joris Jacobs, schipper St. Jp.

Joris trouwt op donderdag 19 december 1697 te St. Jacobiparochie met Idske Heerts.

Hij v. St. Jp., zij v. Tzummarum, nu te St. Jp.

Van Joris en Idske is een kind bekend:

1   Korsje Joris.

Korsje trouwt op zondag 29 februari 1728 te St. Jacobiparochie (1) met Pieter Arjens Jonker, zoon van Arien Cornelis Jonker en Jantie Dirks. Pieter, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 20 januari 1739.

Aut. 20.1.1739 Pieter Ariens Jonker ovl., moeder Corsie Joris, stv. Hendrick Joris, cur. Corn. Jac. Kuiken inz. nal.sch. Cornelis Joncker i.l. dorpr.

HB59/189 20.1.1739 inv. t.h.v. Corsie Joris nu x. H.J., huis met bakkerij te St. Jp., veel zilver met initialen.

Korsje trouwt op zondag 9 maart 1738 te St. Jacobiparochie (2) met Hendrik Joris, zoon van Joris Hendriks (VII-CF) en Trijntje Jacob Wouters (VII-AQ). Hendrik is overleden voor woensdag 29 juni 1746.

Hyp.bk 20.7./29.6.1746 Korsje Joris laatst wed. v. H.J., 1e man was Pyter Arjens Jor(Jonker?), onderpand huis en bakkerij te St. Jp.

1749 St. Jp. wed. H.J. wint de kost 3 +1 30.9.0.

VII-AQ    Trijntje Jacob Wouters, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (VI-AB).

Trijntje trouwt op donderdag 28 september 1690 te St. Jacobiparochie met Joris Hendriks, zie VII-CF.

Beiden van St. Jp.

Van Joris en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.2.1732 hsm. NwB. o. St. Jp.

Jacob trouwt op zondag 18 juli 1728 te St. Jacobiparochie met Claasje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (VII-CP) en Attje Pyters. Claasje is geboren 1704 of 1705.

2   Hendrik Joris is overleden voor woensdag 29 juni 1746.

Hyp.bk 20.7./29.6.1746 Korsje Joris laatst wed. v. H.J., 1e man was Pyter Arjens Jor(Jonker?), onderpand huis en bakkerij te St. Jp.

1749 St. Jp. wed. H.J. wint de kost 3 +1 30.9.0.

Hendrik trouwt op zondag 9 maart 1738 te St. Jacobiparochie met Korsje Joris, dochter van Joris Jacobs (VII-AP) en Idske Heerts.

Korsje was eerder gehuwd (1) met Pieter Arjens Jonker.

VII-AR     (?)Jan Jacob Wouters, zoon van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (VI-AB).

Van (?)Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Jacob Jan Wouters, wonende te St. Annaparochie.

Jacob was gehuwd met N.N..

VII-AS     Dieuwer Arjens Kuiken, dochter van Arien Jans Kuiken (VI-AF) en Claasje Willems.

Vermoedelijk dr v. Arjen Jans K.

Dieuwer trouwt op zondag 9 september 1703 te St. Jacobiparochie met Waling Walings, zie VII-Q.

VII-AT     Jan Arjens Kuiken, kind van Arien Jans Kuiken (VI-AF) en Claasje Willems, is overleden voor zaterdag 17 mei 1698.

1698 St. Jp. nr.9 Jan Arjens Kuiken nagel. dr., 1708 id. en 1718 Jan Jac. Kuiken n.u.

Wass.bk/197. Hyp.bk 26.1.1695/12.6.1694 Jan Arjens Kuiken cur kk. Reiner Hessels. Aut. 17.5.1698 cur. kk. Arien Willems oudoom inz. sch. m. grm.,  Claasie Willems,grv Arjen Jans K. ovl. HB46/1.5.1698 inv., sth. J.A.K., 1 minderj.k., Claasje Willems bestem., Jacob Jans en Arjen Willems oude omen; in de boedel een handschr. t.g.v. Feyckje Corn. en t.l.v. Claes Dircks (Doma) dd. 29.6.1670 met aanneminge van Jelle Aarts, ontv. te Min.ga, ook obl. dd. 1682 t.l.v. Maartie Riemers en t.g.v. Gerben Jans. HB46/290 10.1.1699 rek. d. Clasie Willems. HB47/130 24.7.1700 rek. d. Claesie Willems wed. A.J.K. HB53/1 27.12.1713 rek. d. Baaert Arjens Kuiken inz. Feikie Jans.

Jan trouwt op donderdag 6 juli 1690 te St. Jacobiparochie met Ymckien Gabes, zie VII-EH.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Ymckien is een kind bekend:

1   Feyckje Jans Kuiken is geboren rond 1691, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Feyckje werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 43.

Feyckje was gehuwd met Jan Jacobs Kuiken, zie VII-AY.

VII-AU    Beert Arjens Kuiken, zoon van Arien Jans Kuiken (VI-AF) en Claasje Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 30, 33, 37.  1708 St. Jp. Beert Kuiken pro se en n.u. eigenr 2/3 v. 9m.100r in nr.31 k.38, 1718 id en gebr. en gebr. v. 9m.575r en nr.14;1728/38 wed. met kk. nr.5 en 14 en nr. 39 2/3.1708/18 voor hem en n.u. 2/3 nr.39. 1728/38 St. Ap. de wed. en kk. eigenr en gebr. 3m.250r. in nr.8 k.29.1738 St. Jp. de wed. en kk. eigenr voor 2/3 en gebr. geheel v. 9m.100r.en gebr. v. 9m.575r.  in nr.31 k.38. 1748 Macheltje, Claasje en Waling elk 1/3 nr. 5, Waling gebr. geheel 47 1/2 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 29.11.1720/20.5.1715, cur. kk. Claas Claas Daams en Ljoetske Gabes. Procl.bk 21.9.1716 e.l. kopen boerderij OBD o. St. Jp gr. 27 m. oud gep. billand v. wed. en kk. Steven Clasen en kk. v. Daam Cl.

Beert was gehuwd met Neeltje Cornelis Walings, zie VII-N.

VII-AV    Willem Arjens Kuiken, zoon van Arien Jans Kuiken (VI-AF) en Claasje Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 29.11.1720/20.5.1715. Recesbk 21.1.1715 cur. kk. Albert Wytzes.

Willem was gehuwd met Maartie Pieters.

Van Willem en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1   Arjen Willems Kuiken.

Hs Lont: kk. 2e huw.: Dieuwke, Willem en Jeltje.

Arjen trouwt op zondag 6 maart 1740 te St. Jacobiparohie (1) met Zara Martens, dochter van Marten Jouws en Lijsbet Pieters.

Arjen trouwt op zondag 2 augustus 1761 te St. Jacobiparochie (2) met Dirkje Tjitses.

2   Jan Willems Kuiken, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 29 oktober 1747 te St. Jacobiparochie met Mintje Gerrits, dochter van Gerrit Cornelis en Antie Wiemers.

3   Beert Willems Kuiken.

VII-AW    Trijntje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Neeltie Willems, is geboren 1671 of 1672.

Trijntje trouwt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie met Cornelis Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans en Tettie Annes. Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 13 januari 1728.

Bnr 214, 217.  1698 St. Jp. nr.2 nom.ux samen met Claas Danckerts n.u. 1/3 en nr.19 id. 1708 Vrp. nr.31,1718 Vrp. nr.13 en 31, 1728 Corn.Ysbrands kk.t.w. Sipke Sybrens n.u. en Jacob Corn. nr.13, de kk. Jan en Gerrit Corn. nr.31; 1708 St. Jp.  C.Y. n.u. en Claas Danckerts n.u 1/3 nr.2 en id. 1718 2/3. Flor. 1708/18 34.280 gek. v. Ysbrand Jans en wed. Dirck Gerrits, 1718 gek. v. Gosse Elings kk. 31.350.

Hyp.bk 19.9.1737 Gerryt Arjens en Arjen Jacobs Kuiken cur. 3 jongste kk.  HB49/158 1704 te St. Jp., 1705 te Vrp.

Proces over boerderij nr.13 (S.B65L/569 e.v.): Corn. Ysbrands koopt 26.9.1714 sate van Jan Jansen O.Nijkerk als cur. v.d. kk. v. Dirck Jans en Ael Gosses i.l. e.l. ald. gr. 31½ mg., gebruikt en bewoond door Sake Oenses.

Van Cornelis en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Neeltje Cornelis.

Neeltje trouwt op zondag 27 mei 1725 te Oudebildtzijl (1) met Sipke Siebrens, zoon van Siebren Heins en Tettie Dircks. Sipke is overleden voor vrijdag 8 juni 1736.

Bnr 217. 1728 Vrp. S.S. nom.ux. nr.13 met Jacob Corn.

Aut. 8.6.1736 en 9.6.1741.  HB59/29 8.6.1736 inv. t.h.v. Neeltje Corn. wed. S.S. OBD o. Vrp., 2e x Rienk Reins, Jacob Sybrens hsm. o. Stiens (vlgs aut. te Lwd) en Jacob Corn. hsm. o. Wier cur. k. sate o. Vrp. 47 mg. oud en nw billand waarvan Jacob en Hein Sybrens ieder 1/3 en wed. 1/3., zilver met initialen. HB59/355 9.6.1741 inv. sth. N.C., helft sate OBD o. Vrp. afgekomen v. Sybren Heins.

Neeltje trouwt op zondag 10 juni 1736 te Vrouwenparochie (2) met Rienk Reins. Rienk, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 juni 1751.

Bnr 2, 217.  1738 Vrp. eigenr n.u. met Jacob Corn.en gebr. alleen nr.13. 1748 St. Jp. nom.ux eigenr 1/2 nr. 19. 1748 Vrp. gebr. nr.13 31 1/2 m. m. hs en sch.

Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. St. Jp. cur. Rintie Annes St. Jp. ovl., Abe Cornelis, koopman St. Jp. nieuwe cur. met Tjerk Clasen, St. Jp. Aut. 13.3.1764 cur. k. Pieter Clasen Koning, ontv. Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. Gerrit Stevens cur.

HB61/300 5.7.1751 inv. sth. Rinnigje Arjens, Feyke Clasen, hsm. NwB o. St. Jp. en Rintje Annes, mr bakker St. Jp. cur. Rein Rienks; sate oud gepacht land gr. 24 m. en pol buitenland ± 12m., eigen a. Rinnigje en haar broer Dirk Arjens, 7 mg. land o. Min.ga., zilver met initialen. HB61/328 1.9.1751 sch. en d., Gerrit Stevens cur. act.div. HB61/507 18.11.1753 rek. d. Rintie Annes. HB62/341 2.3.1756 rek. d. Rintje Annes.HB63/253 17.9.1761 rek. d. Abe Cornelis, koopman St. Jp. HB63/604 17.3.1767 rek. d. Abe Corn.

Rienk was later gehuwd (2) met Rinnigje Ariens.

2   Jan Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 april 1765.

Bnr 214. 1738 met Gerrit eigenr en alleen gebr. nr.31.1748 met de kk. v. Gerrit Corn. eigenr en alleen gebr. nr.31 35 1/2 m. m. hs en sch.1758 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr.31, 1768 de kk. id.

  1. Aut. 25.9.1749 als oom cur. kk. Grietje Corn. Aut. 29.4.1765 J.C. ovl., cur. kk. Sybren Sipkes DG Vrp. en Claas Ydses, Ternaard (excuseert zich).

HB67 13.5.1765 inv. sth. J.C. hsm. o. Vrp. 3 kk. uit 1e en 2 uit 2e huw. HB63/468 5.7.1765 rek. d. Sybren Sipkes, hsm. Vrp., cur. kk. Jan Cornelis i.l. hsm. o. Vrp., die cur. was van kk. van zijn zuster Grietje Cornelis; alleen Claasje nog minderjarig, Dirk Dirk Jentjes (wordt hiermee toch Dirk Dirks de Jong bedoeld?) en Cornelis Reinders nieuwe cur. v. Claasje.HB64/1 20.10.1767 rek. d. Sybren Sipkes, obligatie t.l.v. Tiete Tietes.

Vlgs hs Lont 1e x Claasje N. en 2x Antje Jeltes.

Jan trouwt op zondag 6 februari 1729 te Vrouwenparochie (1) met Mintje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas.

Jan trouwt op maandag 21 mei 1736 te Vrouwenparochie (2) met Jancke Idses.

Jan trouwt op zondag 11 augustus 1754 te Vrouwenparochie (3) met Antje Jelles.

3   Jannichie Cornelis.

Jannichie trouwt op woensdag 2 maart 1729 te Vrouwenparochie met Jacob Tjerks. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 141, 200.  Hyp.bk 27.8.1732/24.5.1730 Jannichie Corn. vr. v. Jacob Tjerks hsm. o. St. Ap. verk. 4 mg oud gep. billand in de Zdh. v. St. Jp.aan Frans Allerts en Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 e.l. huisl. o. St. Ap. sch. a. Jan Jacobs hsm. o. Hallum inz. 3 e termijn koopsom sate lands op NO v. St. Ap. (S. nr 23) gek. v. Korsje Symons wed. Corn. Arjens i.l. hsm. o. St. Ap.

4   Jacob Cornelis, boer, wonende te Wier.

Bnr 217. 1728 Vrp. met Sipke Sybrens n.u. nr. 13.1748 met Sybren Sipkes eigenr nr.13.1758 eigenr nr.13, 1768/78 de wed. id. 1788 de erven id. en gebr.

Boer op sate “De Winkel”.

Hs Lont: zonder kk. ovl. E.l. testeren 8.5.1751 (S. B65L/569 e.v.), uit de bijbehorende rechtzaak blijkt Johannes Meinderts gebruiker is geweest van  nr 13, huurcontract dd.12.1.1780.

Jacob trouwt op zondag 31 juli 1729 te Vrouwenparochie met Janke Sybes Andringa.

5   Gerrit Cornelis is overleden voor 1748.

Bnr 214. 1738 Vrp. met Jan eigenr nr.31. 1748 de kk.

Aut. 18.1.1753.

Gerrit trouwt op zondag 8 november 1739 te St. Jacobiparochie met Antje Jans Kuiken, dochter van Jan Jacobs Kuiken (VII-AY) en Feyckje Jans Kuiken. Antje is geboren 1717 of 1718.

Bnr 43. Vlgs Wass.bk/245 getr. m. Barthout Corn. Wassenaar, zie ook procl.bk 1776.

Antje was later gehuwd (2) met Beert Cornelis Wassenaar (zie VII-BP.1).

6   Grietje Cornelis is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Grietje trouwt op zondag 2 oktober 1729 te Vrouwenparochie (1) met Reinder Ockes, zoon van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Reinder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 26 juni 1746.

Bnr 249250.  1728/38 gebr. 9m.461. in nr. 22 k.5 en nr.23 k.4.1748 id. de wed.

Aut.25.6.1746 en 25.9.1749 HB61/621 rek. d. Jan Corn. hsm. Vrp., Allert Willems mede cur. HB62/284 21.12.1758 rek. d. Jan Corn., hsm. Vrp. Lidm. DG. Recesbk 9.5.1740 hsm. NwB. o. Vrp. en adm. diaken Doopsgez. Gem. St. Ap. en OBZ.

NB In de aantekeningen van wln Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet maar zonder bronvermelding.

Grietje trouwt op zondag 14 augustus 1746 te Vrouwenparochie (2) met Jan Douwes, zoon van Douwe Heres en Claeske Taekes. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Aut. 25.9.1749 cur. Jan Corn., huism. o. Vrp., oom en Allert Willems DG, beh. oom. Aut. 5.6.1765 cur. over Claasje Jans zijn Dirk Dirk Jentjes en Cornelis Reinders beiden DG. HB61/184 25.9.1749 inv. boedel Jan Douwes en Gr. Corn.

7   Maartje Cornelis.

Maartje trouwt op zondag 24 augustus 1732 te St. Jacobiparochie met Steven Lourens, zoon van Lourens Abes en Lijntie Jacobs (VII-AM). Steven, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1736/15.1.1731 schipper St. Jp.

VII-AX    Maartje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Neeltie Willems, is geboren 1674 of 1675.

HB53/163 23.1.1715 inv. t.h.v. M.J. wed. Cl.D., nu x Sierck Rinnerts

Maartje trouwt op donderdag 20 december 1696 te St. Jacobiparochie (1) met Claes Danckerts, zoon van Danckert Taeckes en Fijke Clases. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 15 juli 1713.

Bnr 231. 1698 St. Jp. nr.2 nom.ux. samen met Corn.Ysbrand n.u. 1/3 en nr. 19 id. 1708 gebr. 31m.60r in nr. 35 k.34 en 1718 de kk. eigenr voor de 1/2 en gebr. geheel; 1708 nr.2 n.u. met Corn. Ysbrands n.u 1/3 en 1718 id. 2/3. 1718 Vrp. de kk. met Jan Danckerts nr.17. Flor. 1718 de kk. kopen v. Douwe Harmens 3.490.

Hyp.bk 1718/15.7.1713 M.J., wed. Cl.D., huism Nw Bildt, St. Jp. Aut. 8.8.1714 cur. kk. Jan Danckerts, oom te Makkum en Hendrick Danckerts oom, brouwer OBZ. Hyp.bk 25.5./5.1./17.5.1728 Jan Jacobs Kuiken, bijz. als cur. v. Feikje (Fijke) Clasen voor 5/8, Maartje Jacobs (x Zierk Remmerts) 1/8, Taeke en Jan Clasen, huisl. o. Vrp. elk 1/8, verk. a. Nanne Sijbes en Sjoukje Alles e.l. Zdh. Vrp. een sate met 32 mg oud gep.land in de Zdh. v. Vrp., Lenert Clasen ten N., Joh. Nammes ten O, de weg ten Z. en de vaart ten W. HB54/21 6.1.1717 rek. d. Jan Jac.Kuiken. HB55/129 13.6.1720 rek. Jan Danckerts en Jan Jac. Kuiken.

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Willem Clases, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 juni 1723.

Hyp.bk 21.1.1726/11.6.1722/12.12.1723/21.12.1725 W.Cl. erfgen. v. zijn wln hsvr. H.M. verk. a. Boyen Abes en Jan Martens, St. Jp. het recht v. erfenis; voor 11.6.1723 is ook W.Cl. ovl., moeder is Maartie Jacobs (x Sierk Rimmerts).

Vlgs hs Lont ongeh. ovl. 23.5.1723.

Willem was gehuwd met Hendrikje Martens, dochter van Marten Pyters en Neeltie Hendriks (VII-CC). Hendrikje is geboren 1702 of 1703, is overleden voor donderdag 11 juni 1722. Hendrikje werd hoogstens 19 jaar.

2   Fijke Clases.

Fijke trouwt op zondag 11 november 1731 te St. Annaparochie met Dirck Johannes Kuyck, zoon van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks (VII-BE). Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124, 138, 142, 166, 243.     1728/38 gebr. nr.IV. 1728/38 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1748 eigenr en gebr. nr.37 44 m. m. hs en sch. (v/h Evert Foppes, Maria zathe), 1758 id., 1768 eigenr en Dirk Dirks Kuik gebr.1778 de wed. v. ontv. D.J.K eigenr en gebr. id. 1758/68/78 eigenr  1/2 en gebr.1758/68 geheel nr. 42.

Procl.bk  18.10.1728 Dirk Joh. Kuiken (!) huurt boerderij OBD o. St. Ap.waarvan fam Mahui te Harl. 1/3 koopt (2/3 behoort aan vr. v. Gerlof Ymes),gek. v.d. vrouw v. Andries Sierks Brouwer, Harl.; bij deze boerderij hoort ong 6m. land in Zdh.v. Vrp., genaamd op Klompenburg dat wordt gehuurd door Dirk Everts, de totale plaats is gr. 39m.218r., waarvan  7m. 119r NwB in k. 12. (S. St. Ap. nr.20).

Dirck was eerder gehuwd (1) met Willemtie Heins.

Dirck was later gehuwd (3) met Rinske Bartels.

3   Taeke Clases, boer en winkelier, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 213. 1738 gebr. nr.26.

1749 Vrp. winkelier 3p. 35.13.0. Vlgs hs Lont getr. met een Neeltje en 1 zoon; echter Willem Taekes heeft kleindr. Hyke.

Taeke trouwt op zondag 31 januari 1734 te Vrouwenprochie met Hyke Jacobs.

4   Jan Clases, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1702.

Jan was gehuwd met Grietje Jacobs. Grietje is gedoopt.

Maartje trouwt op zondag 5 augustus 1714 te St. Jacobiparochie (2) met Sierk Remmerts. Sierk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 103. Hyp.bk 13.12.1721/24.5.1719 huren een sate oud gep. billand in de westhoek o. St. Jp. van haar brs en zrs.

Datum is att., hij v. Tjalhuizum en zij v. St. Jp.

VII-AY    Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Antje Dirck Ariens (VI-AL), is geboren 1682 of 1683, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Jan werd hoogstens 53 jaar.

Bnr 69, 70.  1728 St. Jp. nr.9 bijz. Jan Jac. K. n.u., de kk. 31m.60r. in nr.35 k.34.1738 de kk. nr.9 en eigenr 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 gebr. alles Feicke Clasen.

Bijzitter. Aut. 29.3.1736. HB59/1 29.3.1736 inv. sth. F.J. wed. J.J.K. o. St. Jp., Anne Symons, koopm. St. Jp. en Corn. Kuiken, huism. NwB. o. St. Jp. cur. Antje en Jacob Jans K., zilver met initialen. HB59/216 11.5.1739 rek. d. Corn. Jac. K. HB59/279 1.11.1740 rek. d. C.J.K. HB59/405 17.1.1743 rek. d. C.J.K.HB60/74v. 4.1.1745 rek. d. C.J.K. Procl.bk 12.4.1723 e.l. a.d. Koudevaart o. St. Jp. kopen boerderij m. 32 1/2 m. eigen land op NwB. in k.34, in huur bij Riensch Hebbes wed. Tjamme Hanses, gek. v. Jan Danckert, Makkum en de kk. v. Claas Danckerts. Procl.bk 14.3.1729 e.l. Koudeweg o. St. Jp. kopen huis in St. Jp. van Joris Hendriks en Trijntje Jacobs o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Feyckje Jans Kuiken, dochter van Jan Arjens Kuiken (VII-AT) en Ymckien Gabes (VII-EH). Feyckje is geboren rond 1691, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Feyckje werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 43.

Van Jan en Feyckje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jans Kuiken is geboren 1717 of 1718.

Bnr 43. Vlgs Wass.bk/245 getr. m. Barthout Corn. Wassenaar, zie ook procl.bk 1776.

Antje trouwt op zondag 8 november 1739 te St. Jacobiparochie (1) met Gerrit Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VII-AW). Gerrit is overleden voor 1748.

Bnr 214. 1738 Vrp. met Jan eigenr nr.31. 1748 de kk.

Aut. 18.1.1753.

Antje trouwt op zondag 24 februari 1743 te St. Annaparochie (2) met Beert Cornelis Wassenaar, kind van Cornelis Barthouts Wassenaar (VII-BP) en Sijke Hoites van Buren. Beert, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 43, 100.  1748/58 St. Jp.  nom.ux. eigenr en gebr. nr.9. 57m. m. hs en sch.1748/58 St. Ap. met Hoite eigenr en gebr. nr.6 24 m. m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.6

2   Jacob Jans Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1723 of 1724, is overleden voor donderdag 9 oktober 1760. Jacob werd hoogstens 36 jaar.

Bnr 43, 69, 70.   1748 eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 (laatste met hs en sch.); met Claasje Willems kk. eigenr nr.34, doch de huisinge afgebroken en de landen verdeeld.1758 id. nr. 34 en 35 resp. k.35 en34.

HB62/134 9.10.1760 inv. sth. Jac. J.K. hsm. o. St. Jp., de ontv. Beert Wass. en de koopm. Dirk Annes cur. v. kind; stemdr. sate NwB gr. ± 40 mg. HB63/329 5.3.1765 rek. d. Beert Wassenaar cur. boedel Jan Jacobs K. (m.z. Jacob Jans K.), i.l. hsm. NwB o. St. Jp.

NB FER59/335 6.8.1764 weesrek. kk. Gerrit Stevens en Geertie Hendriks geleverd a. Jacob Jans hsm. o. Hallum cur. Gezien datum zou bovenstaande vrmelding niet juist zijn, maar kennelijk een andere Jacob Jans, er is ook sprake van een Jacob Jacobs hsm. o. Hallum.

Jacob trouwt op zondag 7 december 1749 te St. Jacobiparochie met Maartje Hendrik Tjeerds, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks.

VII-AZ    Neeltie Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Antje Dirck Ariens (VI-AL), is geboren 1688 of 1689.

Neeltie was gehuwd met Anne Symens.

Wass.bk/234

Van Anne en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Dirk Annes, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/234. Zerk. Aut. 4.2.1754. Aut. 19.11.1798 (2x) Tetje Dirks erflaatster. Anne Dirks en Piebe Berends cur. kk. van Dirk Dirks en Neeltje Dirks.

Dirk was gehuwd met Tettie Dirks, dochter van Dirck Dircks Mercator (VII-E) en Dirkje Hillebrands. Tettie is geboren 1723 of 1724.

2   Jacob Annes, koopman en schipper, wonende te Stg. Jacobiparochie.

Jacob trouwt op zondag 30 januari 1746 te St. Jacobiparochie met Aagie Jans van der Laan, dochter van Dyna Johannes of Jan Jans van der Laan. Aagie is gedoopt op maandag 3 april 1724 te Vrouwenparochie.

VII-BA     Arjen Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Antje Dirck Ariens (VI-AL), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 69. 1728/38/48  gebr. 1/2 nr. 33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35.(1748 hs en sch. op nr.33.

Aut. 21.12.1728 cur. Pytje Pieters v.d.Mey met Wyger Sybes mr wolkammer, St. Ap. beiden DG. Procl.bk 17.12.1753 en 14.1.1754.gebruiker boerderij NwB. o. St. Jp.

Arjen trouwt op maandag 12 april 1717 te St. Jacobiparochie met Grietje Walings van der Meij, dochter van Waling Pieters van der Meij (VII-DD).

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1   Jacob Arjens Kuiken, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 bakker 1p. 13.5.0. Wass.bk/225: getr. met Neeltje Ales (geen kk bekend), maar laat zn Minne dopen, dus wrsch. x Neeltje Minnes. Procl.bk 20.1.1755 A.J.K. c.u. koopt bakkerij St. Jp reeds bij hem in gebruik van Rintje Annes, mr bakker.

Jacob trouwt op zondag 15 december 1748 te St. Jacobiparochie met Neeltje Minnes, dochter van Minne Symens en Aukje Pieters.

Wrsch. 2e x St. Jp. 18.3.1770 x Wybe Feites, zie hyp.bk 10.10.1787/26.12.1777: Corn. en Wouter Crijns en Geriit G. Rosendal, timmerman mede erfgen. v. Wybe Feites en Neeltje Minnes (betr. verkochte bakkerij).

2   Maartje Arjens Kuiken.

Achternaam bij huw. Makker? Ged. op bel. 30.4.1761 dr v. Arjen Kuken.

Maartje trouwt op zondag 11 mei 1766 te St. Jacobiparochie met Jan Arjens Feeren, zoon van Arjen Jans Feeren en Janke Wouters. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 9 oktober 1782.

Aut. 9.10.1783 J.A.V. ovl., cur. kk. Dirk Arjens Veeren, koopm., St. Jp. en Corn. Clasen mr schoenm., St Jp. HB67/735 inv. nalatenschap J.A.V. o. St. Jp.

Jan was eerder gehuwd (1) met Sytske Jacobs.

3   (?)Hendrik Arjens, wonende te St. Jacobiparochie.

(?)Hendrik trouwt op zondag 24 november 1748 te St. Jacobiparochie met Trijntje Beerts.

VII-BB     Fokel Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Antje Dirck Ariens (VI-AL), is geboren 1694 of 1695.

Fokel trouwt op zondag 26 mei 1720 te St. Jcobiparochie met Frans Allarts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Frans, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 69, 70, 71, 165, 253.   1728 eigenr en gebr. 1m.479r. in nr.34 k.35 en 500r in nr.35 k.34 en gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33.1738 gebr. nr.36 k.33.

Aut. 8.9.1728 als oom cur. kk. Joukje Allerts en huism. op  Nw Bidlt o. St. Jp. Hyp.bk 12.1729/25.1.1727 e.l. St. Jp. kopen land van Maartje Jacobs, vr. v. Zierk Remmerts. Hyp.bk 7.7.1764/mrt/juli 1753 Fr. A. hsm in de Nw Bildtpolder o. Vrp., hij tekent Fr.A. Polder. HB62/102 30.6.1757 sch. en d. met 5 kk. ex. Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 5.6.1752/id op de Pollen o. Vrp. Procl.bk 13.11.1758 koopt sate op de Pollen o. Vrp. gr 50 m. m. hs etc. bij de koper in huur, van Prof. Tj. Nieuwenhuys., geniaerd echter door Evert Nieuwenhuys.

Recesbk 15.9.1738 hsm. Pollen.

Frans was eerder gehuwd (1) met Doedtje Jans.

Beiden v. St. Jp.

Van Frans en Fokel zijn vijf kinderen bekend:

1   Allert Fransen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 165. Aut. 18.12.1783 huism. op de Pollen, cur. kk. Douwe Sipkes en aut. 19.10.1785 cur. kk. Harmen Arjens, in beide gevallen samen met Aart Arjens.

Allert trouwt op zondag 28 juli 1754 te St. Annaparochie (1) met Sytske Dirks, dochter van Dirck Pieters en Jentje Ockes.

Allert trouwt op zondag 22 augustus 1773 te St. Annaparochie (2) met Trijntje Arjens, dochter van Arjen Doens en Geertje Harmens. Trijntje is gedoopt op zondag 7 oktober 1736 te St. Annaparochie.

HB66/369 11.1.1810 in de boedel v. Aart Arjens komt voor een schuld aan Trijntje Arjens, wed. Allerd Fransen te St. Ap. 5000 cg.

2   Arjaantje Fransen.

Arjaantje trouwt op zondag 7 juli 1754 te Vrouwenparochie met Pieter Gerbens Kunst, zoon van Gerben Pieters en Trijntje Rienks. Pieter, schoenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 8 december 1786.

Aut. 8.12.1786 P.G.K. ovl., cur. kk. 2 huwelijken Dirk Dirks Blaumuts, huism. Nw B en Jakob Fransen, huism Bildtpollen. HB67/894 8.12.1786 inv. sth. P.G.K., huis op de Westerdijk OBZ., gek. 1755 v. Marten Rienks te Blija.

Pieter was later gehuwd (2) met Trijntje Dirks.

3   Maartje Franses.

Maartje trouwt op zondag 28 mei 1747 te Vrouwenparochie met Dirk Dirks Kuyck, zoon van Dirk Dirks Kuyck en Metje Meinerts. Dirk, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1723 of 1724.

Bnr 154. Sannes boerd.NwB/10 1777 k. 23.

4   Antje Franses is overleden voor donderdag 4 mei 1786.

Antje trouwt op zondag 5 maart 1747 te Vrouwenparochie met Sybren Clases, zoon van (?)Claas Sybrens en Tjitske Alberts. Sybren, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 mei 1786.

Bnr 63. 1748 Claas Sybrens nu Sybren Clases gebr. nr.23 k.46, met hs en sch.1758/68 id.

Laat dopen te St. Jp. o.a. Tjitske. HB67/856 4.5.1786 inv. sth. A.Fr., wed. S.Cl. op NwB. o. St. Jp., Jacob Fransen, hsm. o. Vrp. en Jan Sybrens, o. St. Jp. cur. v. Pieter Sybrens. Aut. 4.5.1786 e.l. ovl. Prot.bk 31.5.1776 A.Fr. wed. S. Cl. op NwB o. St. Jp. huurt boerderij gr. 34 m. op NwB. o. St. Jp. en wil deze kopen van R. Fontein te Franeker, maar de plaats wordt geniaerd door Jan Aarts Wassenaar. als naastl. ten O., wed. P.Cl. Koning W.

5   Jacob Fransen Polder, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren 1737 of 1738 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 24 februari 1812 te St. Annaparochie. Jacob werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 253. 1811 St. Ap. 220 boer.

Jacob trouwt op maandag 5 april 1790 te Vrouwenparochie met Janke Johannes.

VII-BC     Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (VI-AG) en Antje Dirck Ariens (VI-AL), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1699 of 1700, is overleden voor maandag 26 augustus 1748. Cornelis werd hoogstens 48 jaar.

Bnr 12, 59. HB59/216 11.5.1739 huisman NwB. o. St. Jp. 1738 gebr. 22m.341r. in nr.27 k.42., gebr. 12m.368r. in nr.28 k.41.1748 de kk. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII ( 9 m. m. hs en sch.) en eigenr en gebr. 10m.523 r. in nr.17 k.52, eigenr en gebr. 6m.21r. in nr.18 k.51. 1758 id. nr XIII., id. nr.17

HB60/259v. 25.5.1747 inv. t.h.v. Corn. Jac. Kuiken hsm. OBD o. St. Jp., Gr. Joh. Kuik ovl., 6 kk. Claas Joh. Kuik is cur. v. Joh. Leenderts zn v. Leendert Jacobs en Gr. Joh. K.; o.a. 1/4 van sate oud gepacht billand o. Vrp. gr. 53 m. 300r o. St. Ap. en Vrp.

HB60/264v. 26.8.1748 inv. sth. C.J.K., Claas Joh. en Arjen Jacobs Kuiken cur. 6 kk. HB61/346 22.12.1751 rek. d. Cl. Joh. Kuik. HB61/574 20.12.1754 rek. d. Cl.Joh. Kuik. HB62/364 11.4.1756 rek. d. Cl. Joh. Kuik, Bente Walings koopt aandeel in sate; HB62/428 17.4.1761 rek. id. HB63/654 15.5.1767 id. + sch. en d. Aut. 19.8.1748.

Cornelis trouwt op zondag 30 januari 1735 te St. Annaparochie met Grietje Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks (VII-BE). Grietje is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

HB60/259v. 25.5.1747 in inv. wordt genoemd Jacob Jans gorter als grv. v. Joh. Leenderts, Arjen Leenderts ook annex; Leendert zou zn kunnen zijn v. Jacob Jans te Vrp. en Drikje Lammerts, maar geen doop gevonden en Jacob Jans heeft bovendien zn Leendert uit 2e huw.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Leendert Jacobs.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1   Jan Cornelis Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 159. 1768/78/88 St. Ap.gebr. nr.21 k.16 en 1/2 nr.22 k.15. Recesbk 16.1.1804 Pieter Harmens c.u. zeggen huur op aan kk. v. wln J.C.K. en M.E. o. St. Ap. (Jan, Maartje en Eelke).

Jan trouwt op zondag 13 januari 1765 te St. Jacobiparochie met Maartie Eelkes, dochter van Eelke Eelkes en Stijntje Boyens. Maartie is geboren rond 1740, is gedoopt te St. Annaparochie.

Vlgs geslachtsreg. 1789 (coll. Sannes) geb. 1740, ze heeft echter wel een dr Antie maar geen Stijntje.

2   Jacob Cornelis Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19 en 47.  1768 gebr. nr. III en met Alle Rinderts gebr. nr.VI. 1778/88 gebr. nr. III en met de wed. Alle Rinnerts nr. VI. Procl.bk 6.5.1796 koopt met zn C.J.K. van de stad Franeker  sate bij Rense Lases Plat in huur.

Jacob trouwt op zondag 5 april 1761 te St. Jacobiparochie met Maartje Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis en Tetje Clasen.

3   Hendrikje Cornelis Kuiken.

Hendrikje trouwt op zondag 10 mei 1767 te St. Jacobiparochie met Cornelis Gerrits Bouwveint, zoon van Gerrit Walings of Aagje Cornelis. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 5 augustus 1809.

1778/88 gebr. deel nr. 22 k.47. Procl.bk 5.8.1809.

Cornelis was later gehuwd (2) met Evertje Clases Hoekstra.

4   Dirk Cornelis Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 12, 56, 59.  1768 eigenr en gebr. 1/2 nr. XIII, eigenr en gebr. 10m.523r. in nr17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, id. 12m.590r. in nr-19 k.50. 1778/88 eigenr en gebr. nr. 8 5m. m.hs.1778/88 eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII.

Dirk was gehuwd (1) met Luikje Pieters Boon, dochter van Pieter Gerrits Boon en Trijntje Pieters.

Dirk trouwt op zondag 16 augustus 1767 te St. Jacobiparochie (2) met Maartje Piebes, dochter van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs (VII-BK).

5   Maartje Cornelis Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 3 september 1758 te St. Jacobiparochie met Johannes Alles Donja, zoon van Alle Hobbes en Doetje Johannes. Johannes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 24.5.1762/9.5.1760 e.l. St. Jp. sch. a. Abraham en Pieter Gerrits als cur. v. kk. v. Rintje Joh. i.l. mr bakker St. Jp. Hyp.bk 3.12.1787/6.2.1783  Joh. Alles Aitema.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lijsbet Jans.

Johannes was later gehuwd (3) met (?)Maartje Pieters.

6   Antje Cornelis Kuiken.

VII-BD    Willem Freerks, zoon van Freerk Willems (VII-DI) en Maartje Clases Wassenaar (VI-AI), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1670 of 1671, is overleden voor zaterdag 6 april 1720. Willem werd hoogstens 49 jaar.

Bnr 49. 1708 voor hem en n.u. 3/4 nr.11, 1718 de wed. en kk., 1728 St. Jp. W.Fr. kk. 3/4 nr.11.

Aut. 9.4.1720 e.l. ovl. cur. Christiaan Olphert Foppes(sic), oom, Berlikum en Dirck Claes Aerts oud-oom, huism. OBD o. St. Jp. Hyp.bk 24.7./16.6.1710 W.F., huisman in de zuidh. v. St. Jp. verk. 1/12 v.d. boerderij van zijn grootouders Claes Aerts c.u. Hyp.bk 8.6.1713/2.5.1704 e.l. St. Jp. kopen 1/2 plaats op ZO v. Vrp. van Lenert Corn. (Jonker) en Maertie Joris Oldaens e.l. St. Jp., de moeder v. Rinsie bezit de andere helft al en woont er, naastk. Dirk Jarigs c.s. ten O. HB55/108 6.4.1720 inv.sth. R.O., wed. W.Fr. huisl. Zdh. St. Jp. HB56/213v. 28.7.1723 rek. d. Dirk Clases, Chr. Olferts, herbergier Berl. mede cur.

Willem trouwt op zondag 11 september 1701 te St. Jacobiparochie met Rinsie Olferts, zie VII-X.

VII-BE     Hendrikje Freerks, dochter van Freerk Willems (VII-DI) en Maartje Clases Wassenaar (VI-AI), is geboren rond 1670, is overleden voor dinsdag 31 december 1720. Hendrikje werd hoogstens 50 jaar.

1738 St. Jp. eigenr 1/6 v. 1/4 nr. XII en 1/12 v. nr.46.

Hendrikje trouwt op donderdag 15 september 1695 te St. Jacobiparochie (1) met Johannes Dircks Kuyck, zoon van Dirck Dircks Kuyck en Lijsbet Johannes. Johannes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1660 of 1661, is overleden voor maandag 12 april 1717. Johannes werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 142. 1698 nr.42, 1728 de wed. en kk., 1738 id eigenr en gebr.1748 de kk. eigenr en gebr. 53 1/2 m. m. hs en sch. Flor. 1700 35.414, 1708 41.374 (bij o.a. van Rodmer Rodmers 4.–), 1718 de wed. en kk. 41.374.

Aut. 12.4.1717 huism. o. St. Ap., ovl., cur kk. D.D. Kuyck, molenaar Vrp., wed. hertr. Aut. 31.12.1720 H.F. ovl., cur. Rienck Corn. ‘t Hoen St. Ap. en Cornelis Dircks, St. Ap. HB54/86 12.4.1717 inv. ten huize v. H.Fr., nu x Seerp Doedes. HB54/266 3.6.1718 rek. d. Henrikje Freerks inz. boedel wln man…

Beiden v. St. Jp.

Van Johannes en Hendrikje zijn zes kinderen bekend:

1   Dirck Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124, 138, 142, 166, 243.     1728/38 gebr. nr.IV. 1728/38 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1748 eigenr en gebr. nr.37 44 m. m. hs en sch. (v/h Evert Foppes, Maria zathe), 1758 id., 1768 eigenr en Dirk Dirks Kuik gebr.1778 de wed. v. ontv. D.J.K eigenr en gebr. id. 1758/68/78 eigenr  1/2 en gebr.1758/68 geheel nr. 42.

Procl.bk  18.10.1728 Dirk Joh. Kuiken (!) huurt boerderij OBD o. St. Ap.waarvan fam Mahui te Harl. 1/3 koopt (2/3 behoort aan vr. v. Gerlof Ymes),gek. v.d. vrouw v. Andries Sierks Brouwer, Harl.; bij deze boerderij hoort ong 6m. land in Zdh.v. Vrp., genaamd op Klompenburg dat wordt gehuurd door Dirk Everts, de totale plaats is gr. 39m.218r., waarvan  7m. 119r NwB in k. 12. (S. St. Ap. nr.20).

Dirck was gehuwd (1) met Willemtie Heins, dochter van Hein Ruurds en Rinsie Joostes. Willemtie is gedoopt op zondag 27 november 1701 te St. Annaparochie.

Dirck trouwt op zondag 11 november 1731 te St. Annaparochie (2) met Fijke Clases, dochter van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken (VII-AX).

Dirck trouwt op zondag 31 augustus 1738 te St. Annaparochie (3) met Rinske Bartels, dochter van Bartel Harmens en Elske Jacobs.

2   Maartje Johannes Kuyck.

3   Claas Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19, 59, 60, 66.   1738 gebr. 3m.320r. in nr.19 k.50 en 31m. in nr.20. k.49.1748 met Jarig Sjoerds gebr. nr. III, eigenr en gebr. 12m.390r. + 8m.467r. in nr.19 k.50, eigenr en gebr. geheel nr. 20 k.49 met hs en sch., eigenr en gebr. 25m.300r. in nr.21 k.48 met hs en sch. 1758 gebr. nr. III. 1758/68 id. nr.19 k.50, id. nr.21 k.48.

Claas trouwt op zondag 31 januari 1734 te St. Jacobiparochie met Grietje Sjoerds, dochter van Sjoerd Jarichs (VII-DR) en Claasje Roelofs (VII-BI). Grietje is geboren 1707 of 1708, is overleden voor vrijdag 4 januari 1782. Grietje werd hoogstens 74 jaar.

4   Johannes Johannes Kuyck.

5   Lijsbeth Johannes Kuyck.

Bnr 142.

Lijsbeth was gehuwd met Bente Walings Proost, zoon van Waling Daams Proost en Ytje Bentes (VII-DH). Bente is gedoopt op zondag 27 maart 1707 te St. Annaparochie.

Bnr 14, 139, 208.  1748 St. Jp. nom.ux. eigner 5/12 nr. XII, St. Ap. gebr. nr. V en nr.23 k.14. (zonder huis).1748/58/68 Vrp. eigenr. nr.8 24 m. m. hs en sch., gebr. Jacob Jippes.1758/68/78 St. Ap. gebr. nr. V en nr.23 k.14. 1758/68/78 St. Ap. eigenr pro se en n.u. 1/2 nr. 42. 1778 Vrp. de wed. eigenr. 1/2 nr.8.1778 de wed. eigenr 5/12 nr. XII.

Procl.bk 15.6.1750 huurder boerderij gr. 50m.400r., waarvan 25 m. OB en 25 m. NwB. gek. door F.A. Mahui c.s. van hsvr. v. Gijsbertus Nauta.

6   Grietje Johannes Kuyck is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

HB60/259v. 25.5.1747 in inv. wordt genoemd Jacob Jans gorter als grv. v. Joh. Leenderts, Arjen Leenderts ook annex; Leendert zou zn kunnen zijn v. Jacob Jans te Vrp. en Drikje Lammerts, maar geen doop gevonden en Jacob Jans heeft bovendien zn Leendert uit 2e huw.

Grietje trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Jacobiparochie (1) met Leendert Jacobs, zoon van (?)Jacob Jans Gorter en Dirkje Lammerts. Leendert is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

Aut. 25.5.1747. HB60/259v. 25.5.1747 bij het overlijden v. Grietje Joh. K. wordt Jacob Jans Gorter de grv. genoemd van Joh. Leenderts.

Grietje trouwt op zondag 30 januari 1735 te St. Annaparochie (2) met Cornelis Jacobs Kuiken, zie VII-BC.

Hendrikje trouwt op zondag 28 februari 1717 te St. Annaparochie (2) met Seerp Doedes. Seerp, wonende te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

VII-BF     Boyen Arjens Wassenaar, zoon van Arien Clases Wassenaar (VI-AJ) en Aaltje Boyens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 10, 23, 32, 61, 64, 65, 73, 202.  1728 St. Jp. Boyen en Aart Arjens nr. XI (Fran.land), nr.6 en 36 en nr. 31 met Jan Martens de Vries, nr. 46 samen 1/4 deel, met Aart A. eigenr 1/4 nr. XII.1738 Boyen en Aart met Wop Corn. nr.IV en alleen nr. XI, Boyen 1/8 en 1/6 v. 1/4 nr.XII, met Aart A. elk helft nr.24 k.45, 1738 nrs. 6,31 en 36 als in 1728, gebr. nrs 6 en 36 B.A. 1748 1/8 en 1/12 nr.46. 1748 de wed. met de wed. Aart Arjens gebr. nr.XI, de weduwen eigenr nr.24 k.45 en de wed. Boyen Arjens gebr. met hs en sch.1748 St. Ap. de wed. Boyen en Aart A. eignr 3m.172r. in nr. VIII, gebr. Claas Boyens, Vrp.de wed. en kk. v. Boyen en Aart A. eignr. nr. XI.1748 St. Jp. de wed. en kk. van Boyen  en Aart eigenr en wed. B.A. gebr. geheel, 41 3/4 m. m. hs en sch., de wed. en kk. eigenr 1/2 nr.31; de weduwen en kk. eigenr nr.36 8 1/2 m. m. hs en sch., hieronder wordt gebruikt 27 m. Franeker land, gebr. Dirk Harmens.

Procl.bk 13.4.1750 de wed. en zonen kopen boerderij NwB. gr. 29 m. in k.48 van de erven V. Losen., huurder Pieter Jans.

Wass.bk/212.

Boyen was gehuwd met Tjerkje Martens de Vries, dochter van Marten Pyters en Neeltie Hendriks (VII-CC).

Van Boyen en Tjerkje zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Boyens Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 5, 22, 23, 29, 32, 35, 60, 61, 69, 73, 102, 103, 114, 158.      1758 met Claas Boyens eigenr en alleen  gebr. 29m. in nr.21 k.48 m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.38 k.31.1758 met Claas B. eigenr. en alleen gebr. nr.6.1758 met Claas B. eigenr en gebr. 1/2 nr.31. 1768/78/88 eigenr en gebr. nr.32. 1758 met Claas B eigenr en gebr. nr 36 zonder huis.1768/78/88 eigenr en gebr. 1/2 nr.36. 1768/78/88 St. Ap. nom.ux. eigenr en gebr. nr. 13

Procl.bk 19.3.1759 Claas en Arjen Boyens, huisl. o. St. Jp. kopen sate gr. 38 m.403r.  oud en nw billand van Jan Albarda, Arjen en Corn. Beerts Kuiken c.s O., burgemr Toussaint Z. en W. de oude en nieuwe dijk N, in gebruik bij Gerben Jans c.u.

Arjen was gehuwd met Klaasje Klases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck en Grietje Sjoerds.

Bnr 103. Procl.bk 19.10.1767 koopt sate lands o. St. Ap. gr. 28 m. oud en nw billand (k.25), bij Beer(n)t Jelles in huur, Claas Aarts W. O., Jac. Roorda Z. Alle Jacobs en Beert Jans Kuiken W., van erven Ripema.

2   Claas Boyens Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1788.

Bnr 8,10, 22, 23, 32, 61, 73.  1748 St. Jp. gebr. nr.38 k.31 met hs en sch. (eigenr de weduwen Boyen en Aart A. en kk.): met Waling Beerts Kuiken nom.ux eigenr 1/2 nr.31. 1768 n.u. met Waling Beerts nom.lib. eigenr 10m.155r. in nr.16 k.53.1758 met Arjen Boyens en 1768 alleen eigenr 29 m. in nr.21 k.48.1758 id. nr.38 k.31, 1768/78 1/2 nr. 1 en 1788 de wed. 1758 met Arjen B. eigenr. nr.6, 1768/78 eigenr. en gebr. geheel nr.6, 1788 id. de wed.. 1758 met Arjen B eigenr en gebr. 1/2 en n.u. 1/4 nr.31 en 1768/78 pro se en n.,u. 3/4, gebr. dan Gerben Jan Oepkes, 1788 de wed. 1758 met Arjen B. eigenr en gebr. 1/2  nr.36

1758/68/78/88 met Arjen B.eigenr 5/6 resp. 11/12 nr. 46(1788 de wed.).

Claas was gehuwd met Neeltje Jans de Vries, dochter van Jan Martens de Vries en Amerens Walings Wassenaar (VII-R). Neeltje is geboren 1726 of 1727.

VII-BG    Aart Arjens, zoon van Arien Clases Wassenaar (VI-AJ) en Aaltje Boyens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 14, 23, 32, 64, 65, 73, 104, 202.    1728 St. Jp. Boyen en Aart Arjens nr.6 en eigenr 1/4 nr.XII en Aart gebr. geheel.1738 1/8 en 1/6 v.1/4 v. nr. XII en gebr. geheel, gebr. 11m.298r. in nr.18 k.51 waarvan de eigenaars dezelfde als nr. XII. met Boyen A. elk helft nr. 24 k.45 en gebr. geheel, gebr. 1/4 nr.26 k.43, eigenr en gebr.1m.493r. in nr.28 k.41, eigenr 1/8 en 1/12 nr.46.1748 de wed. met de wed. Boyen Arjens gebr. nr. XI en alleen gebr. nr.XII en eigenr.met wed. B.A. 5/12 nr. XII. nr.18 k.51 als in 1738, met wed. Boyen A. eigenr en alleen gebr. 1/4 nr.26 k.43, de wed. c.s. eigenr nr.46.1758 de wed. en kk.eigenr en gebr. nr.24 k.45, 1768 Klaas en Jan eigenr en Jan gebr.1758 St. Ap. de wed. eigenr. nr.II.

Wass.bk/213 Aut. 20.2.1728 als oom cur. k. Gerben Jans en Gerlske Jans.

Aart trouwt op zondag 11 december 1718 te St. Jacobiparochie met Brechtje Jans, dochter van Jan Ariens en Rixt Agges Poelstra. Brechtje is gedoopt op donderdag 16 september 1688 te Vrouwenparochie.

1749: seer welgestelde boerinne 112.-.-.

Hij v. St. Jp., zij v. Finkum.

Van Aart en Brechtje zijn twee kinderen bekend:

1   Claas Aarts Wassenaar, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1774.

Bnr 23, 23, 62, 104, 202.   1748 St. Ap. gebr. 9m.369r. in nr.12 k.25. (eigenr A.A.wed. en kk.). 1748 Vrp. gebr. nr XI (eigenr de wed. Boyen en Aart A. en kk.).1758 St. Ap. gebr. nr. II, 1768 met Jan A. eigenr en alleen gebr. 1758/68 Vrp. met Jan A. eigenr en alleen gebr. nr. XI. 1758/68 met Jan A. eigenr en gebr. 1/2 nr.36 in 1768 met huis.1778 Vrp. eigenr wegens haar 4 kk. en gebr. nr.XI.

HB65/344 25.11.1779 rek. d. Hendrik Mijntjes hsm. o. Vrp. cur. minderj. kk. Aut. 1.9.1778 MB. hertr. Hoite Peisel.

Claas trouwt op zondag 10 november 1754 te St. Annaparochie met Maartje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck.

Bnr 142. 1788 St. Ap. eigenr 1/2 nr. 42. 1778 Vrp. eigenr 1/8 nr.8.

Maartje was later gehuwd (2) met Hoyte Peisel.

2   Jan Aarts Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 14, 23, 32, 62, 63, 64, 65, 100, 104, 202, 215, 218.      1758/68 gebr. nr. XII, eigendom als in 1748 echter  1768 Aart Arjens kk 6/12, 1758/68 gebr. 11m.298r. in nr.18 k.51 eigenrs als in 1748.1768 St. Ap. met Claas A. eigenr nr. II. 1758/68 met Claas A. eigenr en gebr. 1/2 nr. 36, 1768 met huis.1778/88 eigenr en gebr. 1/2 nr.36. 1778 Vrp. eigenr 2/5 nr. 5, 1788 id 1/2 nr.5. 1778 Vrp. nom.libr. eigenr 1/8 nr.8. 1778/88 Vrp. eigenr nr.9.1778 eigenr 7/12 en gebr. geheel nr.XII  (totaal 33 m.) 1788 eigenr nr.XII 21 1/2 m. m. hs en sch.

Jan was gehuwd met Ytje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck.

VII-BH    Trijntje Clases, dochter van Claas Clases en Trijntje Clases (VI-AK), is gedoopt op donderdag 21 maart 1669 te Hallum.

1738 St. Jp. wed. Hidde Douwes eigenr 1/6 v. 1/4 nr. XII.

Trijntje trouwt op donderdag 5 maart 1693 te Hallum met Hidde Douwes. Hidde, brouwer, wonende te Hallum.

1738 St. Jp. eigenr 1/12 nr. 46. Procl.bk 17.11.1721 Tr. Clasen verk. 1/24 v. sate oud eigen billand, v. 22 3/4m. NwB (k.51 en 43)., v. oud gep. billand en v. Pollen. aan de kk. v. Claas Aerts Wassenaar.

Coll.bk 30.5.1721 erfgen. v. halfbroer Jelte Douwes beiden te Hallum 4000 cg.

Beiden v. Hallum.

Van Hidde en Trijntje is een kind bekend:

1   Trijntje Hiddes is gedoopt op woensdag 2 juni 1700.

Trijntje trouwt op zaterdag 23 november 1726 te Hallum met Jan Piers Tania. Jan, wonende te Hallum.

1748 St. Jp. 1/12 nr XII

VII-BI      Claasje Roelofs, dochter van Roelof Pieters en Trijntje Clases (VI-AK), is overleden voor vrijdag 10 augustus 1725.

Bnr 45. 1718/28 St. Jp.Cl.R. met haar voorkk.  nr. VI (Fran.land), 1738 de kk. III en VI.1718/1728/38 St. Jp. Cl.Roelofs kk. nr.7. Flor. 1718 met haar voorkk. 49.248 gek. v. Neeltje Wijngaarden.

Aut. 26.12.1715  cur. kk. Arjen Hendircks, huism. OBD o. St. Jp. Aut. 10.8.1725 cur. Dirk Claes Aerts. HB53/67 23.3.1714 inv. t.h.v. Cl.R. wed. Sj.J. nu x F.D. HB56/358 10.8.1725 inv. sth. Cl.R. laatst wed. F.D., huism. o. St. Jp., Gerben en Sjoerd Reinders, St. Jp. cur. Tr.Feickes. HB56/384 27.3.1726 inv. en taxatie ten sth. v. Cl.R.

Claasje trouwt op zondag 14 mei 1702 te St. Jacobiparochie (1) met Sjoerd Jarichs, zie VII-DR.

Van Sjoerd en Claasje zijn drie kinderen bekend:

1   Maartje Sjoerds is geboren 1701 of 1702.

Maartje trouwt op zondag 28 december 1727 te St. Jacobiparochie met Cornelis Clasen Schierhuis, zoon van Claes Cornelis Schierhuis en Maartie Cornelis Walings (VII-L). Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1696 of 1697, is overleden op zondag 5 november 1769. Cornelis werd hoogstens 72 jaar.

Bnr 41, 45.  1748 eigenr en gebr. nr.7 35 m. m. hs en sch.en  eigenr en gebr. nr.30 41 m. m. hs en sch.1758/68 eigenr en gebr. nr.7 en id. nr.30

Grafschr. HB/27 op dezelfde zerk te St. Jp. als Lamb()ken Offers hsvr. v. A.A.Schoonhoven (?2e x Maertie Wenselaer).

Recesbk 2.5.1735 Corn. Sch. hsm. Koudeweg.

2   Jarich Sjoerds Wenselaar, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1705 of 1706.

Bnr 19, 129, 230.   1748 St. Jp. met Cl.Joh. Kuik gebr. nr. III: 1748/58 St. Ap.eigenr en gebr. nr.21 64 m. m. hs en sch.1768/78/88 de kk. eigenr en gebr. (1778/88 Klaasje niet meer) 1788 Leendert Jarichs gebr. 1758 Vrp. n.u. eigenr nr.18.

Hyp.bk 19.5.1749/1.7.1745 e.l. huisl. Zdh. St. Ap. sch. a. ds F.Staak en Jancke Fransen, Vrp. inz. aankoop sate lands (oud gep.) van Fokel Sijbes en kk. (S. nr. 40)

Procl.bk 10.11.1760 Tr.L. gest. m. man Jarig Sjoerds o. St. Ap. verk. sate in Zdh. Vrp. gr. 40m. (stemnr.10) aan M.Br. Mercator te Sneek, H. Osinga O., koper Z., de oud ontv. Jan Foppes c.s. N. Procl.bk 10.11.1760 Tr.L. verk. sate in Zdh. Vrp. gr. 31 m., stemnr 18, aan koopman Sjoerd Sydses c.u. , H. Osinga O., P. Herfst n.u. W. de rijdweg Z.., in huur bij Jentje Andries.

Proces H.v.Fr. 20.12.1765 (S.B65L/592): J.Sj. contra Hendricus Andreae, secr, HB inz. bank in kerk met wapens van Alb. v. Wijngaarden.

Jarich trouwt op zondag 4 juli 1734 te St. Jacobiparochie met Trijntje Lenerts, dochter van Lenert Lenerts en Antie Yedes. Trijntje is gedoopt op zondag 2 oktober 1712 te Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 2 september 1763. Trijntje werd 50 jaar.

Zerk Vrp. Bij doop genoemd naar zijn vrouws moeder.

3   Grietje Sjoerds is geboren 1707 of 1708, is overleden voor vrijdag 4 januari 1782. Grietje werd hoogstens 74 jaar.

Grietje trouwt op zondag 31 januari 1734 te St. Jacobiparochie met Claas Johannes Kuyck, zoon van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks (VII-BE). Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19, 59, 60, 66.   1738 gebr. 3m.320r. in nr.19 k.50 en 31m. in nr.20. k.49.1748 met Jarig Sjoerds gebr. nr. III, eigenr en gebr. 12m.390r. + 8m.467r. in nr.19 k.50, eigenr en gebr. geheel nr. 20 k.49 met hs en sch., eigenr en gebr. 25m.300r. in nr.21 k.48 met hs en sch. 1758 gebr. nr. III. 1758/68 id. nr.19 k.50, id. nr.21 k.48.

Claasje trouwt op zondag 24 september 1713 te St. Jacobiparochie (2) met Feike Dirks, zie VII-C.

VII-BJ      Pieter Roelofs, zoon van Roelof Pieters en Trijntje Clases (VI-AK), boer, wonende te Hallum.

1738 St. Jp. eigenr 1/12 nr. 46 en 1/6 nr. XII, 1748 eigenr 1/12 nr. XII. Procl.bk 17.11.1721 zie Hidde Douwes, verk. ook 1/24.

Pieter was gehuwd met Lijsbet Arjens.

Van Pieter en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1   Maaike Pieters.

Maaike trouwt op zondag 14 november 1728 te Hijum met Rinse Lammerts. Rinse, molenaar, wonende te Hijum.

1768 St. Jp. n.u. met Roelof Pieters eigenr 1/12 nr. XI.

2   Roelof Pieters, wonende te Hijum.

1768 St. Jp.met Rinse Lammerts n.u. eigenr 1/12 nr. XI. Procl.bk 7.10.1771 Roelof en Marijke Pieters verk. 1/12 v. boerderij Oud- en NwB. gr. 56 1/2 m. o. St. Jp.en 1/2 kavel NwB. gr. 18 m., alles in huur bij medekoper Jan Aarts (Wassenaar).

VII-BK    Arjaantje Jarigs, dochter van Jarig Scheltes en Maartie Freerks (VI-AN), is overleden voor dinsdag 6 mei 1777.

Aut. 6.5.1777

Arjaantje trouwt op zondag 26 juni 1740 te St. Jacobiparochie met Piebe Willems, zoon van Willem Hendriks en Trijntje Piebes. Piebe, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1713 of 1714, is overleden voor 1777. Piebe werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 11 en 22. 1738 met Neeltje eigenr en gebr. nr.26. 1748 eigenr en gebr. 6m.267r. in nr. 17 k.52, i748 eigenr en gebr. nr.26 31 m. m. hs en sch.1758/68 id. nr.17 k.52.1758/68 eigenr en gebr. nr.26 1768 gebr. nr.46

HB67 13.5.1777 inv. t.h.v. A.J. wed. P.W. o. St. Jp.

Van Piebe en Arjaantje zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Piebes is overleden voor dinsdag 6 mei 1777.

Trijntje trouwt op zondag 24 augustus 1766 te St. Jacobiparochie met Berend Jans, zoon van Jan Tammes en Aaltje Beernts. Berend is overleden voor woensdag 20 maart 1776.

Aut. 20.3.1776 e.l. huisl. o. St. Jp. ovl. (Berent Jan Tammes), boedel geabandonneerd. Aut. 6.5.1777 Tr. P. ovl. Arjaantje Jarigs grm, cur. Gerrit Gerrits timmerman, St. Jp., Willem Piebes, huism. St. Jp. en Dirk Corn. Kuiken, huism. o. St. Jp.

2   Willem Piebes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11.1778/88 eigenr 3/8 en gebr. geheel nr.26.

Aut. 4.4.1775 cur. kk. Herman Jansen Plat en Rinsje Dirks. Lidm. St. Jp. bel. 12.5.1784 (x Akke Arjens).

Willem trouwt op zondag 26 juli 1767 te St. Jacobiparochie (1) met Trijntje Klases Kuik, dochter van Claas Johannes Kuyck en Grietje Sjoerds.

Willem was gehuwd (2) met Akke Arjens.

3   Maartje Piebes.

Maartje trouwt op zondag 16 augustus 1767 te St. Jacobiparochie met Dirk Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (VII-BC) en Grietje Johannes Kuyck. Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 12, 56, 59.  1768 eigenr en gebr. 1/2 nr. XIII, eigenr en gebr. 10m.523r. in nr17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, id. 12m.590r. in nr-19 k.50. 1778/88 eigenr en gebr. nr. 8 5m. m.hs.1778/88 eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Luikje Pieters Boon.

4   Neeltje Piebes is gedoopt in 1749.

Neeltje was gehuwd met Daam Hendriks, zoon van Hendrik Jeltes en Jannigje Pybes. Daam, boer, wonende te Dronrijp, is gedoopt op zondag 1 juli 1759 te St. Jacobiparochie.

VII-BL     Grietje Arjens, dochter van Arjen Dircks en Mettie Jurriens (VI-AP), is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie (1) met Aart Beernts, zoon van Beernt Gerbens en Tettie Aarts (VII-EC). Aart, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 april 1735. Aart werd hoogstens 38 jaar.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts.

Hyp.bk 12/4.7.1754  A.A. vr. v. J.T., moeder Grietje Arjens, grm. vaderszijde Tettie Aarts, inz. smederij v. Folckert Gerbens te Vrp.

Aafje trouwt in september 1754 te St. Annaparochie met Job Tijssen, zoon van Thijs Jobs en Lijsbeth Philips van der Mey. Job, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1725 aldaar, is overleden voor donderdag 7 juni 1787. Job werd hoogstens 62 jaar.

Bnr 110. 1768/78 gebr. nr. 10.

Aut. 7.6.1787 wed. hertr. Aut. 27.6.1802 cur. k. Taeke Joh., hsm. St. Ap. en Cornelis Jans id., Sjoerd Jarigs Wenselaar op verzoek ontslagen. Hyp.bk 11.10.1787 meerdere aktes. HB67/924 7.7.1787 inv. t.h.v. Tj. F. wed. J.T., St. Ap., nu x Jan Jelles, zeer veel obligaties totaal 13.807 cg.

Job was later gehuwd (2) met Tjerkje Gerrits.

Job was later gehuwd (3) met Tjerkje Foppes.

2   Metje Aarts.

Ged. op Bel. St. Ap. 4.5.1780 geb. te Wons 1730.

Metje trouwt op zondag 11 maart 1764 te Vrouwenparochie met Gerrit Annes Hilverda, zoon van Anne Lases Hilverda en Aafke Gerrits van Dalen. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, te Boer en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 30 oktober 1729 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 maart 1803. Gerrit werd hoogstens 73 jaar.

Hyp.bk 1801/28.8.1784 en 28.10.1802/id., geen achternaam. BPw99. Procl.bk 17.2.1772 e.l. hsm. Vrp. verk. huis en bakkerij Hogebuurt St. Ap.

Prot.bk 31.1.1774 e.l. kopen stuk greide gr. 3 m. ten W. v. Bos van de Prins. Procl.bk 21.3.1803.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertje Hendriks.

Grietje trouwt op zondag 3 april 1735 te St. Annaparochie (2) met Jan Minses. Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 25 april 1761.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110. LWL38/286 Grietie Arjens wed. Jan Menses te St. Ap. heeft vordering op Michiel Pieters te Vrp. wegens geleverde winkelwaren en geleend geld 25.4.1761.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

3   (?)Minse Jans, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 december 1735 aldaar.

BP wand. 102.

(?)Minse trouwt op zondag 24 april 1768 te St. Annaparochie met Atske Fokes, dochter van Foke Tiemens en Eelkje Oepkes. Atske is gedoopt op zondag 16 februari 1744 te Vrouwenparochie.

VII-BM    Hiltje Arjens, dochter van Arjen Dircks en Mettie Jurriens (VI-AP), is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 juni 1730 te Vrouwenparochie met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens. Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

Beiden v. OBZ.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1   Rommert Gerbens van der Wal, verver, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op dinsdag 11 december 1736, is overleden op donderdag 5 januari 1815. Rommert werd 78 jaar.

Hyp.bk 23.1.1792/mei 1784 en 1785 e.l. kopen 1/2 snikschip waarvan ze de andere helft al hebben. 1811 Vrp. 168 werkman.

Rommert trouwt op zondag 24 november 1765 te Vrouwenparochie met Rinske Jans.

VII-BN    Jurjen Pieters, zoon van Pieter Jacobs en Mettie Jurriens (VI-AP), wagenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is geboren in 1717.

Ged. op bel. Vrp. 11.2.1746 Hyp.bk 13.2.1762/id.

Jurjen trouwt op zondag 28 april 1743 te Vrouwenparochie met Taetske Jans.

Beiden v. Blija.

Van Jurjen en Taetske zijn vier kinderen bekend:

1   Pieter Jurjens is geboren op donderdag 27 februari 1744, is gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Vrouwenparochie.

2   Jan Jurjens is gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Vrouwenparochie.

Nog klein.

3   Mettje Jurjens is gedoopt op donderdag 21 mei 1750 te Vrouwenparochie.

Mettje trouwt op zondag 14 mei 1775 te Beetgum met Jacobus Hendriks Hoitsma, zoon van Hendrikus Jacobs Hoitsma en Jannetje Hasenhoek. Jacobus, verver, wonende te Beetgum.

4   Hiltje Jurjens is gedoopt op zondag 15 juli 1753 te Vrouwenparochie.

Hiltje was gehuwd met Gerben Folkerts, zoon van Folkert Gerbens en Imkie Reinders. Gerben is jntje~folkerts gedoopt op zondag 27 september 1750 te Vrouwenparochie.

VII-BO    Tetje Lourens van der Mey, dochter van Lourens Walings van der Mey (VI-AT) en Jannichie Clases (VII-CQ).

FER54/66 mrt 1705(?) weesrek. door Gosse Elings, Marrum.

Tetje trouwt op zondag 22 juni 1704 te St. Jacobiparochie met Beert Jans, zie VI-AO.

VII-BP     Cornelis Barthouts Wassenaar, kind van Beert Clases (VI-AV) en Antje Cornelis, notaris, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 100, 102.  Wass.bk/215. 1728 St. Ap. de nots. Wassenaars wed. en kk. nr.6. 1738 wed. Wassenaar eig. 3m.495r. en gebr. 1/2 nr.9 k.28, eigenr en gebr. nr.6.1748 nr.9 als 1738 de kinderen.

Cornelis was gehuwd met Sijke Hoites van Buren, dochter van Hoyte Isbrands en Trijntie Willems van Buren..

Van Cornelis en Sijke zijn twee kinderen bekend:

1   Beert Cornelis Wassenaar, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 43, 100.  1748/58 St. Jp.  nom.ux. eigenr en gebr. nr.9. 57m. m. hs en sch.1748/58 St. Ap. met Hoite eigenr en gebr. nr.6 24 m. m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.6

Beert trouwt op zondag 24 februari 1743 te St. Annaparochie met Antje Jans Kuiken, dochter van Jan Jacobs Kuiken (VII-AY) en Feyckje Jans Kuiken. Antje is geboren 1717 of 1718.

Bnr 43. Vlgs Wass.bk/245 getr. m. Barthout Corn. Wassenaar, zie ook procl.bk 1776.

Antje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Cornelis (zie VII-AW.5).

2   Hoite Cornelis Wassenaar.

Bnr 100.

VII-BQ    Dirk Beerts, zoon van Beert Clases (VI-AV) en Antje Cornelis, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 26 oktober 1718.

HB54/306 28.10.1718 inv. sth. D.B., mr bakker St. Ap., nots Corn. Wassenaar en Dirck Arjens, koopm., St. Ap. cur. Beert Dircks, aangegeven door Claas Beerts, Sijke Hoites (x Corn.W.) en Aachje Beerts (x Dirck Arjens). HB58/73 7.11.1729 rek. d. S.H.v.B. en d. Dirck Arjens. HB59/139 10.11.1729 rek. d. Dirck Arjens. HB58/380 23.1.1732 rek. d. Dirk Arjens.

Dirk trouwt op zondag 22 november 1711 te St. Annaparochie met Fijke Ennes, dochter van Enne Floris en Antje Jillis.

Naam ook Sijke?

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en Fijke is een kind bekend:

1   Beert Dirks.

Procl.bk 28.6.1751 Beert Dirks Wassenaar te Lwd. verk. huis m. bakkerij a.d. smalle kant v. Hoge buurt a. Claas Clasen mr bakker en Neeltje Arjens.

VII-BR     Antie Johannes Stonebrink, dochter van Johannes Henrici Stonebrink en Jannichie Pyters (VI-AW), is overleden voor zondag 13 april 1732.

Antie trouwt op zondag 10 februari 1704 te St. Jacobiparochie (1) met Lammert Ysbrands.

Beiden v. St. Jp.

Van Lammert en Antie is een kind bekend:

1   Ysbrand Lammerts, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1736/15.1.1731 Lieuwe Ockes en Gerben Arjens cur. Aut. 12.4.1737 cur. k. v. Gerrit Minnes en Pytje Jetses. Aut. 1.9.1745 cur. k. v. Joh. Arjens en Sytske Gerbens. Prot.bk 22.9.1772 mr.brouwer St. Jp. koopt heberberg met bakkerij OBZ. van Jan Jac. Kuiken. Lidm. St. Jp. 1762 e.v.j. ouderling.

Ysbrand trouwt op zondag 2 april 1730 te St. Jacobiparochie met Lijsbeth Dircks.

Antie trouwt op zondag 23 oktober 1712 te St. Jacobiparochie (2) met Beert Arjens, zoon van Arien Christiaans en Aegie Barthouts (VI-CQ).

Wass.bk/181. Aut. 13.4.1733  Corn. Arjens Jonker en Lieuwe Ockes cur. inz. sch. met Ysbrand Lammerts.

Beiden v. St. Jp.

VII-BS     Lijsbeth Johannes Stonebrink, dochter van Johannes Henrici Stonebrink en Jannichie Pyters (VI-AW).

Lijsbeth trouwt op donderdag 26 juli 1708 te St. Annaparochie (1) met Hein Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes. Hein, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 4 oktober 1646 aldaar, is overleden voor maandag 6 augustus 1708. Hein werd hoogstens 61 jaar.

Laat dopen uit 1e huw. te St. Ap. o.a. Antie, Trijn, Willemtie, Aagt. Aut. 6.8.1708 cur. Hendrik Ruurds, koopman, St. Ap., naam moeder Reinsch. HB50/308 6.8.1708 inv. sth. H.R. + sch. en d., koopm., St. Ap., wed. Lijsbeth Joh. Stonebrink.; Hendrik Ruurds is cur. 2 voorkk. bij Rinsie Joostes. HB51/130v. 17.9.1709 rek. d. Hendrick Ruurds, koopm. St. Ap. HB54/54 31.3.1717 rek. d. Hendrik Ruurds, moeder Reinsck Joostes.

Weesbk MEN 21.7.1674 H.R. te St. Ap. voogd over Tryn ± 19 jr k. v. Joost Andles en Antje Ebles.

Hein was eerder gehuwd (1) met Rinsie Joostes.

Beiden v. St. Ap.

Lijsbeth trouwt op maandag 21 april 1710 te St. Annaparochie (2) met Klaas Foppes, zoon van Foppe Clases en Sjouke Douwes. Klaas, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 22 augustus 1686 aldaar.

Beiden v. St. Ap.

Van Klaas en Lijsbeth zijn twee kinderen bekend:

1   Johannes Klases Stonebrink, schipper en wagenmaker, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 16 mei 1712 aldaar, is overleden voor maandag 22 december 1760. Johannes werd hoogstens 48 jaar.

Aut. 22.12.1760 cur. kk. 1e huw. Beernt Lubberts, St. Ap. en Job Tijsses, St. Ap. HB62/625 6.5.1761 rek. d. Fr. Clases wed. Joh.Cl. St. die cur. was van Tjitske Wiegers. HB63/147 29.6.1761 rek. d. Froukje Clases inz. boedel die wordt afgestaan t.b.v. de cred., Willem Leenderts koopt de wagenmakerij.

Hyp.bk 16.8.1749/4.1.1740 e.l. St. Ap. kopen huis op de smalle kant v.d. Warmestraat, maar het wordt geniaard door Jan Oenes en Grietje Arjens.

Procl.bk 8.3.1756 e.l. kopen huis en wagenmakerij op Noordend St. Ap. van wed. Frans ‘t Hoen.

Johannes trouwt op zondag 22 september 1737 te St. Annaparochie (1) met Lijsbeth Philips van der Mey, dochter van Philips Hendriks van der Mey (VII-AI) en Tjitske Wytses.

Lijsbeth was eerder gehuwd (1) met Thijs Jobs.

Johannes trouwt op zondag 23 augustus 1750 te St. Annaparochie (2) met Froukje Klases, dochter van Klaas Jetses en Hiltie Ates. Froukje is gedoopt op zondag 19 juli 1722 te St. Annaparochie.

2   Foppe Klases is gedoopt op vrijdag 20 mei 1718 te St. Annaparochie.

VII-BT     Antie Stevens, dochter van Steven Pyters (VI-AX) en Amarens Sjoerds (VI-CL), is geboren 1657 of 1658.

Antie trouwt op donderdag 12 december 1675 te St. Jacobiparochie met Waling Walings, zie VI-H.

VII-BU     Neeltie Stevens, dochter van Steven Pyters (VI-AX) en Amarens Sjoerds (VI-CL), is geboren 1662 of 1663, is overleden op woensdag 17 december 1704. Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

Grafschr. HB/31 en 33, vlgs zerk ovl. in haar 43e jr.

Neeltie trouwt op donderdag 26 maart 1682 te St. Jacobiparochie met Hendrik Willems, zie VII-DJ.

Van Hendrik en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Amerens Hendricks.

Amerens trouwt op zondag 15 maart 1711 te St. Jacobiparochie met Hans Harmens Gongrijp. Hans, wijnhandelaar., wonende te Franeker en te Harlingen.

Bnr 11, 24, 66, 221.   1728 St. Jp. H.G. wegens kk. bij Amerens H. en kk. Willem Hendriks nr.26 en nr.43 en 5m.117r. in nr.17 k.52 ,22m.341r. in nr.27 k.42 (gebr. zelf) en 12m.368r. in nr.28 k.41 (gebr.zelf). Vrp. nr.1 n.u.1738 St. Jp. 22m.341r. in nr.27 k.42 gebr. Corn. Kuiken, 14m.475r. in nr.28 k.41 gebr. Corn. Kuiken, eigenr nr.43 gebr. Binnert Pieters, Vrp. nr.1 n.u.,gebr. Jacob Jans.1748 eigenr als in 1738. 1748 St. Jp. de kk. Gongrijp eigenr en gebr. nr.43 39 m. m. hs en sch.

Procl.bk 16.12.1754 Harmannus Gonggrijp, Fran. verk. helft sate oud billand gr. 39m.252r., stem nr 43, o. St. Jp. in huur bij Dirk Eeltjes aan Joh. Haitsma en Paulus Ennema te Fran., Gerben Walings O., Aart en Boyen Arjens erven W., de Groene Dijk Z, de Middelweg N.

Procl.bk 3.3.1755 Hendrik Gonggrijp, Lwd. koopt 1/2 sate op NwB. o. St. Jp., gr. 37 413r. (stem nr 27 in k.42 en nr. 28 in k. 41) van Harmanus Gonggrijp, Steven Daams O., Fokke Tjeerds c.s. W., OBD Z.. en NBD N.

Fr. u.vr.eeuwen/1900. 1721 burger v. Franeker.

Aut. 16.1.1713 cur. kk. Waling Gerbens Langius.

Hans was eerder gehuwd (1) met Siuke Wijngaarden (zie VII-BY).

Hans was later gehuwd (3) met Geeltie Aerns.

2   Willem Hendriks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 18 maart 1723.

Bnr 11. 1728 St. Jp. kk. v. W.H. en van Amerens H. nr.26, de kk. v. W.H. eigenr 2/3 nr. XIII en 5m.476r. in nr.18 k.51.1738 de kk. van W.H. eigenr 2/3 nr. XIII, de wed. gebr., de kk. eigenr en gebr. 5m.117r. in nr.17 k.52 en 5m.476r. en 2m.300r.  in nr. 18 k.51.

Aut. 18.3.1723 cur. kk. Gerben Reiners en Jan Martens, neven (v. W.H.), beiden huism. o. St. Jp. HB56/132 19.3.1722 inv. t.h.v. Tr.Piebes, wed. W.H. nu x Gerrit Gerrits, huism.  o. St. Jp.; 45 obligaties t.b.v. totaal ± 33.000 glds. HB56/162 19.6.1723 sch. en d. HB56/377v. 14.12.1725 rek. d. Gerben Reinders.

Willem trouwt op zondag 11 oktober 1711 te St. Jacobiparochie met Trijntje Piebes.

Trijntje was later gehuwd (2) met Gerrit Gerrits (zie VII-DL.2).

VII-BV     Jannichie Pieters, dochter van Pieter Pieters en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BB), is overleden voor vrijdag 10 maart 1702.

Jannichie trouwt op donderdag 19 september 1680 te St. Jacobiparochie met Jan Jansen Prater. Jan, dekker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 maart 1702.

Bnr 25. 1698 St. Jp. J.J.Prater n.u. nr. 16 (was nr.17), 1708 id.  Flor. 1700 3.120, 1708 nr. Claas Pieters.id. 1700 Jan Jans decker 31.–, 1708 de erven id.

Aut. 10.3.1702 en 11.1.1707 e.l. ovl., cur. Arjen Corn. Joncker, St. Jp., Claes Corn. huism St. Jp. en Pyter Feickes, neef en mr timmerman St. Jp.

Hyp.bk 12.3.1722/24.12.1718 Arjen Corn. Jr mr bakker en P.F. mr timmerman beiden St. Jp. cur. kk J.J. Prater Hyp.bk 1.6.1722/24.12.1710/23.5.1713  de overige kk. verk. aan Pieter Jans en Hendrickie Jans 3/4 v.d. boerderij met 32 ½ mg land op het West v. St. Jp. HB48/104 10.3.1702 inv. sth. J.J. en Jann.P., St. Jp., oudste dr Jannichie x Harmen Juriens; sate oud gep. land gr. 33 mg op ZW v. St. Jp. + huis St. Jp.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Cornelis i.l. huism. o. St. Jp., die naast Arjen Corn. Joncker cur. was v.d. wkk. v. J.J.Prater en J.P. i.t. e.l. huisl. te St. Jp. HB51/24.11.1710 rek. d. Arjen Corn. Jonker, koopm. en bakker St. Jp.

Beiden van St. Jp., hij “praeter en decker”.

Van Jan en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Jans is geboren rond 1680, is overleden voor maandag 19 september 1735. Jannichie werd hoogstens 55 jaar.

Aut. 10.3.1702 meerderj.

Jannichie trouwt op woensdag 8 december 1700 te St. Jacobiparochie met Harmen Jurjens.

Aut. 19.9.1735 J.J. ovl te St. Jp., KLaas Tjeerds beh. oom en kleermaker St. Jp. cur.

2   Pieter Jans Prater, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor december 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.

HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter trouwt op zondag 19 mei 1709 te St. Jacobiparochie (1) met Hendrikje Jans, dochter van Jan Hendriks (VII-DK) en Maartje Cornelis. Hendrikje is geboren 1683 of 1684.

Pieter trouwt op zondag 26 september 1717 te St. Jacobiparochie (2) met Hendrickie Cornelis, dochter van Cornelis Wops en Maartie Hendriks (VII-CE).

Hendrickie was later gehuwd (2) met Eelke Lammerts.

3   Jan Jans is geboren 1689 of 1690.

4   Harrent Jans is geboren 1697 of 1698.

Harrent trouwt op zondag 21 maart 1723 te St. Jacobiparochie (1) met Grietie Walings Langius, dochter van Lijsbet Riencks of Waling Gerbens Langius (VI-AZ). Grietie is geboren 1695 of 1696.

Harrent trouwt op zondag 2 september 1725 te St. Jacobiparochie (2) met Jobje Hendriks.

Jobje was later gehuwd (2) met Tjerk Tjerks.

5   Antie Jans is geboren in 1701.

Antie trouwt op zondag 1 december 1726 te St. Jacobiparochie met Claas Tjeerds. Claas, kleermaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Claas was later gehuwd (2) met Antje Lammerts.

VII-BW    Trijntie Pieters, kind van Pieter Pieters en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BB), is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

Trijntie trouwt op donderdag 21 april 1689 te St. Jacobiparochie met Rinse Auckes, zoon van Aucke N. Rinse, wever, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 16.8.1707

Hij weversgezel., zij v. Terschelling.

Van Rinse en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Pyter Rinses, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 30.5.1731 als neef cur. k. v. Lourens Clasen en Trijntje Auckes.

2   Abe Rinses.

3   Lijsbeth Rinses.

4   Reiner Rinses, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738 gebr. nr. 27 BP500/3.

VII-BX     Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BB).

Aut. 10.8.1707 reeds enige jaren absent, cur. Lijsbeth is Lenert Corn.(Jonker), ontv. Nw Bildt inz. nal.sch. Neeltie Pieters, wed. Wytze Louws.

HB51/333 1710 rek. d. L.C.Jonker

Pieter was gehuwd met Neeltje Jans.

Van Pieter en Neeltje is een kind bekend:

1   Lijsbeth Pieters is geboren 1688 of 1689.

VII-BY     Siuke Wijngaarden, dochter van (?)Cornelis Lieuwes Wijngaarden (VI-BC) en Sybrigje Folckerts Nijkerck, is gedoopt op donderdag 18 juni 1671 te Harlingen.

Siuke was gehuwd met Hans Harmens Gongrijp. Hans, wijnhandelaar., wonende te Franeker en te Harlingen.

Bnr 11, 24, 66, 221.   1728 St. Jp. H.G. wegens kk. bij Amerens H. en kk. Willem Hendriks nr.26 en nr.43 en 5m.117r. in nr.17 k.52 ,22m.341r. in nr.27 k.42 (gebr. zelf) en 12m.368r. in nr.28 k.41 (gebr.zelf). Vrp. nr.1 n.u.1738 St. Jp. 22m.341r. in nr.27 k.42 gebr. Corn. Kuiken, 14m.475r. in nr.28 k.41 gebr. Corn. Kuiken, eigenr nr.43 gebr. Binnert Pieters, Vrp. nr.1 n.u.,gebr. Jacob Jans.1748 eigenr als in 1738. 1748 St. Jp. de kk. Gongrijp eigenr en gebr. nr.43 39 m. m. hs en sch.

Procl.bk 16.12.1754 Harmannus Gonggrijp, Fran. verk. helft sate oud billand gr. 39m.252r., stem nr 43, o. St. Jp. in huur bij Dirk Eeltjes aan Joh. Haitsma en Paulus Ennema te Fran., Gerben Walings O., Aart en Boyen Arjens erven W., de Groene Dijk Z, de Middelweg N.

Procl.bk 3.3.1755 Hendrik Gonggrijp, Lwd. koopt 1/2 sate op NwB. o. St. Jp., gr. 37 413r. (stem nr 27 in k.42 en nr. 28 in k. 41) van Harmanus Gonggrijp, Steven Daams O., Fokke Tjeerds c.s. W., OBD Z.. en NBD N.

Fr. u.vr.eeuwen/1900. 1721 burger v. Franeker.

Aut. 16.1.1713 cur. kk. Waling Gerbens Langius.

Hans was later gehuwd (2) met Amerens Hendricks (zie VII-BU.1).

Hans was later gehuwd (3) met Geeltie Aerns.

Van Hans en Siuke is een kind bekend:

1   Cornelis Gongrijp, predikant, wonende te Oosterbierum.

Bnr 137.

VII-BZ     Jannetje Ritskes, dochter van Ritske Innes en (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden (VI-BD).

Jannetje trouwt op zondag 23 januari 1701 te St. Annaparochie met Symen Pieters, zie VI-R.

VII-CA     Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts en Neeltie Clasen (VI-BH), timmerman, wonende te St. Annaparochie.

BPw95.

Stinnert trouwt op donderdag 12 maart 1682 te St. Jacobiparochie met Trijntje Clases, zie VII-CR.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Stinnert en Trijntje is een kind bekend:

1   Pybe Stinnerts, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Pybe trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie met Aafke Daams, zie VII-EA.

VII-CB     Antie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI).

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 de kk. v. Antie Hendriks en A.H. verk. een sate oud gep. land met huis etc en totaal 36 mg land OBD o. Vrp., zoals in bezit geweest v.d. bijz. Beert Boyens; de kk. bezitten 10 mg en Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen 26 mg, koper Dirk Jarichs o. St. Ap.

Hyp.bk 19.5.1728/6.12.1727 A.H. te Lwd.

Antie trouwt op maandag 19 augustus 1686 te Vrouwenparochie (1) met Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs en Maertie Ariens. Arien is overleden voor 1697.

Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens.  Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Arien en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Jacob Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 mei 1726. Jacob werd hoogstens 39 jaar.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.

Aut. 27.8.1726 J.A. ovl.  cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.

Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Jacob trouwt op zondag 31 januari 1717 te Vrouwenparochie met Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Jentje is overleden op dinsdag 4 augustus 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje was later gehuwd (2) met Dirck Pieters.

2   Hendrickje Ariens is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie.

Hendrickje trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie met Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents (VII-EK) of Maartje Harrents Scheyff. Harrent, smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent was eerder gehuwd (1) met Dieuwke Walings van der Mey (zie VII-AK).

3   Maartie Ariens is gedoopt op donderdag 22 november 1691 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 19 mei 1697. Maartie werd hoogstens 5 jaar.

4   Joris Ariens, schoenmaker, wonende te Hijlaard en te Dongjum, is gedoopt op donderdag 30 april 1693 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 10.5.05.1.1728. Procl.bk 30.1.1719.

Antie trouwt op donderdag 19 april 1696 te Vrouwenparochie (2) met Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in mei 1724.

Bnr 201, 206, 221.   1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.

Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans.  Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.

Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.

Beert was eerder gehuwd (1) met Rinske Romkes.

Beert was eerder gehuwd (2) met Hiltie Ariens Gelder (zie VI-DM.5).

Beiden van Vrp., patr. br. Hendrick Joris.

Van Beert en Antie is een kind bekend:

5   Maartie Beerts is gedoopt op donderdag 1 augustus 1697 te Vrouwenparochie.

VII-CC     Neeltie Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI), is overleden voor dinsdag 30 januari 1720.

Neeltie trouwt op donderdag 14 februari 1686 te St. Jacobiparochie met Marten Pyters, zoon van Pyter Martens en Tjerkje Hiddes de Vries. Marten, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1718.

Bnr 10. t1708 eig. en gebr. 4m.449r. nr.17 k.52 en met Lenert Teves gebr. 14 m., 1718 de wed. en kk. 1708 nr.31, 1718 de wed. en kk.1728 gebr. nr. VII. Flor. 1708/18 31.060.

OBD o. St. Jp. Aut. 30.1.1720, cur. Lenert Teves behuwd oom. Wass.bk/212. Aut. 29.9.1721 Boyen Arjens Nw Bildt o. St. Jp. cur. HB55/77 30.1.1720 inv.sth. N.H. wed. M.P. huisl. OBD o. St. Jp.; de boerderij is gekocht v.d. erven Hendrik Joris dd.11.6.1700. HB55/270 29.9.1721 rek. d. Lenert Tevis.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Tjerkje Martens de Vries.

Tjerkje was gehuwd met Boyen Arjens Wassenaar, zie VII-BF.

2   Jan Martens de Vries, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor vrijdag 27 maart 1733. Jan werd hoogstens 38 jaar.

Bnr 21. Bnr 8 en 10. 1728/38 nr.1 en nr. 31 met Boyen Arjens n.u. en id. 4m.449r  in nr.17 k.52  zelf gebr.1738 de wed. en kk.bij J.M. eigenr 10m. in nr.16 k.53 en in nr.17 als 1728 + 1m.150r., gebr. alles Pieter Leenderts, 1748 id. (de hele kavel zonder huisingen).1748 de kk. eigenr. nr. 10 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Pyter Lenerts.1758 de kk. eigenr 10m. 155r. in nr.16 k.53, 1748/58 de wed. en kk. eigenr. nr.1

Aut. 31.5.1728 huism. o. St. Jp. Aut. 27.3.1733 cur. kk. Waling Walings en Boyen Arjens omen, huisl. o. St. Jp., Aut. 18.6.1738, Pyter Leenderts stv. HB59/157v. 18.6.1738 rek. d. Boyen Arjens, A.W. x Pieter Leenderts, huism. OBD St. Jp. HB59/393v. 3.8.1742 rek. d. Gerben Reinders. HB60/273v. 19.5.1747 rek. d. Tjerkje Martens wed. Boyen Arjens cur. Antie en Neeltie.

Jan trouwt op zondag 5 februari 1719 te St. Jacobiparochie met Amerens Walings Wassenaar, zie VII-R.

3   Hendrikje Martens is geboren 1702 of 1703, is overleden voor donderdag 11 juni 1722. Hendrikje werd hoogstens 19 jaar.

Hendrikje was gehuwd met Willem Clases, zoon van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken (VII-AX). Willem, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 juni 1723.

Hyp.bk 21.1.1726/11.6.1722/12.12.1723/21.12.1725 W.Cl. erfgen. v. zijn wln hsvr. H.M. verk. a. Boyen Abes en Jan Martens, St. Jp. het recht v. erfenis; voor 11.6.1723 is ook W.Cl. ovl., moeder is Maartie Jacobs (x Sierk Rimmerts).

Vlgs hs Lont ongeh. ovl. 23.5.1723.

VII-CD    Rinnichie Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI), is overleden voor dinsdag 25 maart 1698.

Vlgs hs Lont uit huwelijk een zoon Willem, ongeh. ovl., wordt ook genoemd bij inv. sth. Hendrik Joris.

Rinnichie trouwt op donderdag 24 april 1692 te St. Jacobiparochie met Arien Willems, zoon van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren rond 1651, is overleden voor dinsdag 29 maart 1718. Arien werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 2, 104.  1698 St. Jp. nr.2 1/3 en nr.19 2/3, 1708 id.,1718 nr.19 geheel; 1728/38 A.W. kk. nr. 19 (1738 ook gebr.)1708 St. Ap. gebr. nr.II en 9m.369r. in nr. 12 k.25, 1718/28 de kk. Flor. 1700/08 A.W. c.s. 23.221.

Aut. 29.3.1718 e.l. ovl. cur. cur. Lourens Clasen, huism. o. St. Ap. en Beert Arjens Kuiken, huism. o. St. Jp. inz. sch. v+m/g met halfzr Lijsbeth Arjens (x Steven Gerrits). Hyp.bk 19.11.1722/8.12.1713 A.W. huisman o. St. Ap. voor 4/6 en Maartje Jacobs, wed. Claes Danckerts en Corn. Ysbrands Vrp., elk voor 1/6 verk. een huis (bakkerij)  te St. Jp. HB54/229 29.3.1718 inv.sth. A.W., huism. OBD o. St. Ap.(!), o.a. sate oud gep. land gr.23½ mg. o. St. Jp. in de dijkshoek + een bildtpol v.± 12 mg.buiten de arme dijk bij de overl. zelf (!) gebruikt + 12 pm land o. Firdgum bij de plaats gebruikt; veel contant geld (2941 glds), zilver met initialen en wapen Arien Willems, kroes met Maartie Bartouts 1613. M.A. (Machteld Ariens), C.C. en M.B.(Corn.Corn. en Marichie Bartouts?). HB54/354 14.12.1718 rek. d. Lourens Clases. HB55/12v 17.1.1719 rek. d. Lourens Clasen en Beert Arjens Kuiken inz. kk bij Tr.Abes. HB56/24 en 68 31.12.1722 rek. d. Steven Gerrits inz. wkk. A.W. bij Tr.Abes.

HB58/40v. de kk. o. St. Ap.  erfgen. v. tante Geertje Abes (test. 13.11.1727). Recesbk 13.3.1713 hsm. o. St. Ap.

Arien was eerder gehuwd (1) met Bregje Claas Leenderts.

Arien was later gehuwd (3) met Saapje Pieters.

Arien was later gehuwd (4) met Trijntje Abes.

Hij v. St. Ap., wednr, zij v. St. Jp., patr. Hendrick Joris.

Van Arien en Rinnichie is een kind bekend:

1   Willem Arjens is overleden voor maandag 13 maart 1713.

Hs Lont: gelijk zijn moeder uitgeteerd en jong gestorven. Recesbk 13.3.1713.

VII-CE     Maartie Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI).

Maartie trouwt op donderdag 12 november 1693 te St. Jacobiparochie met Cornelis Wops, zoon van Wop Pyters en Tettie Cornelis. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 23 juli 1731.

Bnr 16. 1708/1718/28 met Arjen Clasen nr. IV (fran.land) en nr. V en VIII alleen

Aut. 23.7.1731 e.l. ovl. Wop Corn., halfbroer , huisman a.d. Oude Dijk, cur. Leendert Jacobs behuwd oom St. Jp. Hyp.bk 1714/12.7.1705 C.W. en M.H. e.l. Oude Dijk, St. Jp.; hyp.bk 1723/27.8.1719 C.W. en L.J. e.l. id. Hyp.bk 1731/25.11.1730 L.J., wed. Cornelis Wops o. Minnertsga voor haar kk 3/5, Hendrikje Corn. (x Eelke Lammerts) St. Jp. 1/5 verk. a. Wop Cornelis en Tetje Clasen e.l. St.Jp. een sathe Fran.landen met eigendom v. huis etc.en ontr. v. 21 pm, waarvan de koper de overige 1/5 toebehoort voor 3360 cg.

Hyp.bk 4.7.1710/12.7.1705 C.W., huism. OBD, St. Jp. en M.H. Id. 27.8.1719 C.W. id. en Lijsbet Jans. HB55/21 20.6.1719 sch. en d. met kk. v. Maartie Hendricks: Hendrickie, Wop, Tettie, Amerins is ovl.

Cornelis was later gehuwd (2) met Lijsbet Jans.

Beiden van St. Jp.

Van Cornelis en Maartie zijn vier kinderen bekend:

1   Wop Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1768.

Bnr 15 en 16.  BP500/12 1738 met Boyen en Aart Arjens nr. IV en alleen nr.V (Fran.l.)., gebruikte ook nr VIII (onderhuur v. Dirk Arjens Jonker), gebr. 1/2 nr.25 k.44. 1748 alleen nr. IV en VII en met de wed. Jan Cornelis nr. V en VIII, gebr. 1/2 nr.25 k.44.1758 gebr. nr IV en met kk. Amerens Kuiken gebr. nr. V, alleen nr. VII en nr. VIII (4 m. zonder huis en beklemd onder nr.V.), nr. XI met kk. Amerens K.1768 steeds de wed., de nrs. V en XI met Beert Jans Bos.1778 de wed. gebr. nr. IV en VII en met Beert jans Bos nr. V en XI, 1788 de erven met kk. B.J.B. nr.V en XI.

Procl.bk 28.12.1781 de erven verk. 1 m. 74r. de Goudberg genoemd ten Z. v. St. Jp.

Wop trouwt op zondag 24 april 1729 te St. Jacobiparochie met Tetje Clasen, dochter van Claas Douwes en Hiske Sybrens.

2   Hendrickie Cornelis.

Hendrickie trouwt op zondag 26 september 1717 te St. Jacobiparochie (1) met Pieter Jans Prater, zoon van Jan Jansen Prater en Jannichie Pieters (VII-BV). Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor december 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.

HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Jans (zie VII-DK.3).

Hendrickie trouwt op zondag 11 juni 1730 te St. Jacobiparochie (2) met Eelke Lammerts, zoon van Lammert Eelkes en Tiamcke Jans. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 9.5./15.1.1721 E.L. metselaar en J.Kl. e.l. St. Jp. kopen huis ald.; id. 3.1.1738/16.11.1724 E.L. en J. Cl. kopen nieuw huis achter de kerk.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Jancke Clases.

Eelke was later gehuwd (3) met Riemke Anes.

Eelke was later gehuwd (4) met Grietje Siemens.

3   Tettie Cornelis.

4   Amerens Cornelis is overleden voor dinsdag 20 juni 1719.

VII-CF     Joris Hendriks, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI), boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 4, 31, 68. 1698 St. Jp. st.nr 32 NwB., 1708/18 gebr. nr.32 k.37. 1708 nr.18.; 1728 St. Jp. nr.18. Florn. 1700/08 33.268, 1718 nu wed. Ysbrand Jetses.

Hyp.bk 9.6.1718/10.1.1716 J.H. Oude Dijk St.Ap. en Trijntje Jacobs e.l. verk. a. Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks e.l. OBD St.Ap. een sate en landen met huis etc. gr. 35 mg oud gepacht billand op het West v. St.Jp. in de Hoven.

Hyp.bk 7.1.1722/10.12.1704 e.l. te St. Jp. Hyp.bk jan.1722/10.12.1704 en 16.5.1692 J.H. en T.W. St. Jp. sch. a. Claesie Willems, wed. Arjen Jansen, borg Hendrick Joris, huism. St.Jp. vader. Procl.bk. 14.3.1729 e.l. huislieden a.d. OBD o. St. Jp. Hyp.bk 13.6.1724/6.6.1722 e.l. St. Jp. sch. a. Jurrien Isaaks Groenewoud te Lwd. en Lijntie Bientes e.l. 1000 cg vlgs obl. dd. 3.6.1700 en stellen tot onderpand onze sate en landen De Hoven genaamd o. St. Jp., bewoond door zn Jacob Joris. 1719 OBD. Procl.bk 17.3.1721 1/3 v. plaats gr. 53 mg. in huur bij H.J. wordt verk. a. Meindert Jans, kpm. OBZ. en Corn.Folkerts v. Gelder te Berl.; id. 20.9.1723 Antie Tjallings wed. Meindert Jans verk. weer, id. 17.2.1727 verkoop boerderij met pachter Joris Hendriks (incl. zuidelijk deel 37e k. NwB.), aan Jan Ymes, Fran.

1744 St. Jp. 3 p. 0.0.0.

Joris trouwt op donderdag 28 september 1690 te St. Jacobiparochie met Trijntje Jacob Wouters, zie VII-AQ.

VII-CG    Arjen Hendriks, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI), boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 19, 203, 243.   1708/18 gebr. nr. VIII en eigenr en gebr. nr.15 k.12.

Bij doop Hendrik in 1703 patroniem Arien Hendrik Joris. Hyp.bk 22.5/15.3.1710 Dirkje Jarigs vr. v. A.H., hsm. OBD o. Vrp. verk. 1/2 kavel 27 NwB. Hyp.bk 25/16.1.1719 e.l. Vrp., huisman. Hyp.bk 20.2/15.1.1724 A.H., huism. Nw  Bildt o. Vrp. en Joris Arjens OBZ elk voor 1/2 verk. boerderij met 18 mg eigen land op Nw Bildt o. Vrp. HB48/1 21.11.1701 sch. en d. + inv. Tettie Cornelis, wed. Wopke Pyters als bestemoeder en Corn. Wops als oom v. Joris Arjens wk. v. Amerens Wops bij Arjen Hendriks, huism. Vrp.; sate nw billand o. Vrp. gr 18 mg, het huis etc. zeer oud en vervallen, in 1700 gekocht v.d. erven v. Hendrik Joris., veel schulden. Hyp.bk 20.2./15.1.1724 A.H. hsm. NwB o. Vrp.voor 1/2 en Joris Arjens OBZ voor 1/2 verk. stemdragende sate met nieuw huis en sch. etc.gr. 18m.240r.eigen land.

Procl.bk 2.12.1700 Arien Hendriks koopt sate in k. 12, gr. 18m.240 r m.hs en sch. o. Vrp. van de mede-erfgen. v. Hendrik Joris c.u., Joan Albarda O., de erven Jacob Pieters en de OBD Z., Jongestall kk. W en NBD N. met 3/4 stem. Procl.bk 12.5.1710 Dirkje Jarichs gest. m. man A.H. verk. 14m. in k. 27 o. St.Ap. in huur bij Corn. Abes a. R.S. Menalda, maar het wordt geniaerd door Jannichie Corn. (x Claes Reiners hsm. o. St. Jp.) rat. sang. Procl.bk 14.2.1724 Arjen Hendriks, hsn. NwB. o. Vrp. en Joris Arjens te OBZ ieder voor helft, verk. boerderij NwB. o. Vrp. gr. 18m.240r. a. Corn. Alberda, de koper O., NBD N, OBD en Gerlof Ymes Z. en Jongestall W.

Lidm. Vrp. 17.2.1702 v. St. Jp. zn v. Hendrick Joris; Dirckie Jarichs bel. 20.11.1705, hij diaken 1709.

Arjen trouwt op vrijdag 17 april 1693 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Wopkes, dochter van Wop Pyters en Tettie Cornelis. Amerens is overleden voor woensdag 12 april 1702.

Beiden van St. Jp.

Van Arjen en Amerens is een kind bekend:

1   Joris Arjens, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 210. 1718 St. Ap. gebr. nr 24 k.13. 1728 Vrp. gebr.nr. XII.

Hyp.bk 7.7.1727/14.5.1722 e.l. OBZ Koningsbuurt. Recesbk 15.1.1731 Joris Arjens, schoenm. OBZ:

Joris trouwt op zondag 8 december 1720 te Vrouwenparochie met Claske Gerrijts Reitsma, dochter van Gerryt Hoites Reitsma en Sytske Sybrens.

Arjen trouwt op zondag 27 februari 1701 te Vrouwenparochie (2) met Dirckie Jarigs, zie VII-DS.

Van Arjen en Dirckie zijn zeven kinderen bekend:

2   Jarig Arjens is gedoopt op zondag 25 december 1701 te Vrouwenparochie.

3   Hendrik Arjens is gedoopt op zondag 29 april 1703 te Vrouwenparochie.

4   Maartie Arjens is gedoopt op zondag 28 februari 1706 te Vrouwenparochie.

5   Jan Arjens is gedoopt op zondag 13 mei 1708 te Vrouwenparochie.

6   Hendrickie Arjens is gedoopt op donderdag 9 juli 1711 te Vrouwenparochie.

7   Neeltie Arjens is gedoopt op zondag 8 oktober 1713 te Vrouwenparochie.

8   Sjoerd Arjens, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 17 januari 1717 te Vrouwenparochie.

1749 St. P. schoenm. 2+2 11.13.0.

Sjoerd trouwt op zondag 20 februari 1746 te Vrouwenparochie met Eelkje Dirks, dochter van Dirk Clases en Aafke Sjoukes. Eelkje is gedoopt op zondag 23 april 1724 te Vrouwenparochie.

VII-CH    Dirkje Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems (VI-BI), is geboren 1675 of 1676.

Dirkje trouwt op zaterdag 12 februari 1701 te Vrouwenparochie met Ysbrand Jetses, zoon van Jetse Gerrits en Welmoed Obbes. Ysbrand, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 januari 1719.

Bnr 4, 116.  1708 St. Ap.gebr. nr.III en nr.17 k.20, 1718 de wed. 1718 St. Jp. de wed. nr. 18. Flor. 1718 van Joris Hendricks 33.268, de wed.

BP500/36 Hyp.bk 9.6.1718/10.1.1716 e.l. kopen een sate lands in de Hoven o. St. Jp.gr. 35 mg oud gep. billand van Joris Hendriks en Tr. Jaocbs. Hyp.bk 21/16.1.1719 D.H. wed OBD St. Ap.

Hij van St. Jp., zij van Vrp.

Van Ysbrand en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1   Welmoed Ysbrands is geboren op zondag 10 oktober 1706, is gedoopt te St. Annaparochie.

Welmoed trouwt op zondag 9 januari 1729 te St. Jacobiparochie met (?)Wybe Cornelis, zoon van Cornelis Wybes en Trijntie Lous. (?)Wybe is overleden voor maandag 15 oktober 1770.

Recesbk 15.10.1770 Arjen Corn. Slim cur. kk Maartje W. en Trijntje en Cornelis erfgen. wln ouders.

2   Hendrikje Ysbrands is gedoopt in 1708 te St. Annaparochie.

Hendrikje trouwt op zondag 9 januari 1729 te St. Jacobiparochie met Jacob Cornelis. Jacob, boer, wonende te Vrouwenprochie.

Bnr 245, 249/250.   1768 gebr. nr. 17 k.10 en deel nr.21/22 k.6/5

3   Jetse Ysbrands is gedoopt in 1710 te St. Annaparochie.

4   Claasje Ysbrands is gedoopt in 1714 te St. Annaparochie.

Claasje trouwt op maandag 2 april 1736 te St. Jacobiparochie met (?)Claas Martens, zoon van Marten Clases (VII-CU) en (?)Antie Gerrits (VII-CV). (?)Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 juni 1783.

Bnr 68, 69.  1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed.  Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.

Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp.  Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas was later gehuwd (2) met Fettie Pieters.

VII-CI      Dirck Arjens Mercator, kind van Arien Pieters en Grietie Stevens (VI-BJ), brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 19 december 1692.

Wass.bk/183. Aut. 18.12.1678 en 23.8.1695, cur. Dirck Stevens oudoom en Tjalling Jacobs oom. HB44/127 29.3.1689 Dirck Arien Pyters, brouwer cur. kk. Sibe Andries. HB45/209 23.8.1695 inv. bij T.F. wed. D.A., brouwer St.Jp., nu x R.Cl. HB45 (geen fol.nr, laatste blz.) 26.5.1696 sch. en d. inz. kk. Dirck Ariens, brouwer, St. Jp. en Antie Gerbens (sic, m.z. Trijntie Feickes), nu x Reiner Clasen. HB23 19.12.1692 wed. + kk.

Dirck trouwt in 1674 met Trijntje Feikes, zie VI-B.

VII-CJ      Trijsie Ariens, dochter van Arien Pieters en Grietie Stevens (VI-BJ).

Trijsie trouwt op donderdag 1 juli 1677 te St. Jacobiparochie met Tjalling Jacobs, zoon van Jacob Cornelis en Metke Tjallings. Tjalling, boer, wonende te Nieuwebildtzijl.

Woonde o. Hallum. FER18/477/478 mrt 1722 inzake boelgoedpenningen.

Hij van NBZ en zij v. St. Jp.

Van Tjalling en Trijsie zijn zeven kinderen bekend:

1   Antje Tjallings is gedoopt op woensdag 26 april 1679 te Vrouwenparochie.

Antje trouwt op vrijdag 1 januari 1700 te Vrouwenparochie met Meinert Jans. Meinert, koopman en schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 20 september 1723.

Bnr 211, 212, 249/250.  1718 Vrp. gebr. nr.III en 1/2 nr. IV. en nr.27, eigenr en gebr. 7m. in nr 21 of 22 k. 5/6. Flor. 1718 24.441 van Hendrick Clasen.

Laat dopen Vrp. Jelcke, Ettie, Mettie, Jannichie. HB46/220 15.9.1697 inv. sth. Maartie Gerrits, wed. Ebe Auckes, laatst hsvr. v. Meinert Jans OBZ., Jan Tiercks Kuycken is cur. 2 kk. v. E.A. en M.G., M.J. is koopm. en schipper. Procl.bk 17.3.1721 M.J. koopm. OBZ en Corn. Folkerts v. Gelder, Berl. kopen 1/3 v. sate o. St. Jp. gr. 53 mg, pachter Joris Hendriks, hiervan 13 m.555r. oud gep. billand en 39m.82r.gek.v. S. de Schepper. NwB. Procl.bk 5.5.1710. Procl.bk 31.1.1718 koopman M.J. huurder v. boerderij oud monnikebildt bij Oude Leye gr. 26 1/4 m. de groene dijk of gemene rijdweg O., Tania Z., Jan Dirks W. en OBD N. gek. door Huber c.s. van wed. B. Heringa v. Grovestins, echter geniaard door W. v. Haren. Procl.bk 20.9.1723 wed. Antie Tjallings verk. 1/2 boerderij die Joris Hendriks huurt van Meile Ollema, Harl.

Recesbk 12.4.1723 Itje en Metje doen afstand van vaders erfdeel.

Meinert was eerder gehuwd (1) met Maritie Gerrits.

2   Arjen Tjallings, wonende te St. Annaparochie en te Hallum, is gedoopt in 1682, is overleden voor 1738. Arjen werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 29, 134.  1718/28 St. Jp. gebr. nr.30 k.39 gr. 39 m.1728 St. Ap. nr.4.1738 de wed. eigenr en gebr.1748 nr. 4 de kk. 36 1/8 m. m. hs en sch., gebr. Corn. Arjens.

Laat dopen te Hallum o.a. Wybe, Harnt, Anne, Cornelis en Maike. Aut. 10.1.1742 e.l. ovl. i.l. in Zdh. o. St. Ap., cur. Wybe Tjeerds huism. o. Hallum, oom. HB59/361 inv. sth. Gr. Tj. i.d. Zdh. o. St. Ap.in pres. v. Wybe Arjens, huism. OBD o. St. Jp. en Corn. Arjens vrijgezel, beiden meerderj., cur. Wybe Tjeerds, huism. Nw Monnikkebildt o. Hallum.

Hyp.bk 8.5/6.4.1754 Wybe Arjens hsm o. St. Jp., Corn. en Dirk Arjnes Zdh. St. Ap. en Aukje (m.z. Antje) Arjens x Sjoerd Dirks elk voor 1/4 verk. sate oud gep. billand in Zdh. v. St. Ap. gr. 36 mg. (S. nr. 42) aan Joh. Eidsma, Fran., Dirk en Corn. zijn huurders. Procl.bk 17.2.1727 A.Tj. huurder boerderij gr. 9m.212r. oud gep. billand en 39 m. 564r. NwB (heel k.39)., gek. d. Wepke Pieters Franeker en Auckje Jetses wed. Hein Jans van de wed. Duco v. Hemmema.

Arjen trouwt op zondag 13 maart 1707 te Hallum met Grietje Tjeerds, dochter van Tjeerd Annes en Maycke Gijsberts. Grietje is overleden voor woensdag 10 januari 1742.

3   Jacob Tjallings, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt in 1686.

Bnr 207, 252.  1718/28 gebr. nr. II en 1/2 nr.25 k.2. FER19/132 3e pr. 20.11.1741 Tietje Jans hsvr. v. Jac. Tj. Oudeleye o. Hallum verk. grondpachten uit huizen.

Jacob trouwt op zondag 5 september 1717 te Vrouwenparochie met Tietie Jans.

Tietie was eerder gehuwd (1) met Romke Jans.

4   Mettie Tjallings is gedoopt in 1689.

5   Cornelis Tjallings is gedoopt in 1692.

6   Grietie Tjallings is gedoopt in 1695.

7   Dirck Tjallings is gedoopt in 1698.

VII-CK    Pieter Ariens, zoon van Arien Pieters en Grietie Stevens (VI-BJ), snijder, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1643 of 1644, is overleden voor woensdag 15 maart 1702. Pieter werd hoogstens 58 jaar.

Wass.bk/182: 3x getr., 2e vrouw onbekend, mr snijder OBZ. Aut. 15.3.1702 e.l. ovl., cur. Tjalling Jacobs beh.oom NBZ. HB48/138 15.3.1702 inv. sth. R.W. wed. P.A. OBZ., Eelkje Pieters meerderj. HB51/277 6.8.1710 rek. d Tjalling Jacobs, huism. Nw Munnikebildt NBZ. o. Hallum

Pieter trouwt op zondag 28 oktober 1674 te St. Jacobiparochie met Rixt Willems. Rixt is overleden voor woensdag 15 maart 1702.

Hij v. St. Jp., zij v. Oosternijkerk.

Van Pieter en Rixt zijn zes kinderen bekend:

1   Eelkje Pieters.

In 1702 meerderj.

2   Maertie Pieters is geboren 1678 of 1679.

3   Arjen Pieters is geboren 1681 of 1682.

4   Tettie Pieters is geboren 1686 of 1687.

Tettie trouwt op zondag 13 april 1710 te Vrouwenparochie met Hette Sybes, zoon van Sybe Jans en Ymke Hettes. Hette, herbergier, wonende te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op donderdag 31 augustus 1684 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 25.11.1723. FER16/148 3e pr. 2.3.1711 e.l. te NBZ kopen hs met tapperij ald.

5   Bauckje Pieters is geboren 1689 of 1690.

Bauckje trouwt op maandag 24 januari 1718 te Vrouwenparochie met Dirk Jurjens. Dirk, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 25.11/13.1./21.6.1723 Gerrit Pieters mr timmerm. OBZ verk. a. D.J. een huis beklemd in het Langhuis op NBZ., borg Hette Sybes herbergier NBZ o. Hallum.

6   Grietie Pieters is geboren 1691 of 1692.

VII-CL     Harrent Ariens, zoon van Arien Pieters en Grietie Stevens (VI-BJ), is geboren 1649 of 1650, is overleden voor maandag 9 maart 1699. Harrent werd hoogstens 49 jaar.

Aut. 9.3.1699 cur. k. Tjalling Jacobs beh.oom. HB46/310 9.3.1699 inv. ten huize v. J.J. wed. H.A. in de westhoek OBD St. Jp., J.J. nu x Jochum Jans.

Harrent trouwt op donderdag 5 februari 1693 te St. Jacobiparochie met Jeltie Johannes, dochter van Johannes N..

HB46/324v. 22.3.1702 Wibren Sipkes op de Leye, Joh. Joh. te Engwierum en Eelke Takes te Ferwerd zijn borg voor J.J. en Jochum Jans.

Jeltie was later gehuwd (2) met Jochum Jans.

Zij van Oudeleye.

Van Harrent en Jeltie is een kind bekend:

1   Arjen Harrents, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1693 of 1694.

Arjen trouwt op zondag 8 februari 1733 te St. Jacobiparochie met Neeltje Martens.

VII-CM    Barent Wassenaar, zoon van Willem Stevens (VI-BK) en Willemtje Jetses, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

Wass.bk/184: Beert Willems W. Aut. 19.6.1750 HB31 22.6.1750 inv. sth. Tjerkje Lenerts hsvr. v. Tjerk Jacobs (Fetse Jac.?)., 1e man Berent W. Wassenaar, 2 huizen in Warmoesstr., inv. textielwinkel. HB62/1 22.2.1756 rek. d. Reinder Clasen, volm. St. Jp. cur. kk., Meindert Tjebbes mede cur., 2 huizen St. Ap. in de Warmoesstr., laken- en bontwinkel. Hyp.bk 10.10.1729/12-5-1727 Barent W. Wassenaar vrijgezel te St. Ap. koopt brouwerij c.a. op smalle kant v.d.Warmoesstr.(procl.bk 13.10.1727).

Procl.bk 3.3.1727 Barent Willems W. koopt huis op Hoge buurt bij de oude pijp van Pieter Jansen en kk. bij wln Amerins Lenerts, de erven Aris Jansen O., mennonite vermaning Z., Dirck Jans W. en de straat N.

Barent trouwt op zondag 8 augustus 1728 te St. Annaparochie met Tjerkje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (VII-CP) en Attje Pyters. Tjerkje is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

1728 ongeh.

Tjerkje was later gehuwd (2) met Fetse Jacobs Fedder.

Tjerkje was later gehuwd (3) met Tjerk Jacobs.

Hij v. St. Ap., zij v. Harlingen

Van Barent en Tjerkje zijn twee kinderen bekend:

1   Willem Barents Wassenaar.

2   Attie Barents Wassenaar.

Attie trouwt op zondag 26 februari 1758 te St. Annaparochie met Mense Michiels, kind van Michiel Pieters en Trijntje Menses. Mense, schuitevoerder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 juni 1728 aldaar.

VII-CN    Maartie Tewis, dochter van Theeuwes Gerckes en Tettie Stevens (VI-BL).

Procl.bk 15.3.1706 M.T. St. Ap. koopt huis achter de kerk v.d. erven v. Tettie Gerrits wed. Ype Corn.(huurt het al).

Maartie trouwt op vrijdag 9 april 1694 te St. Annaparochie (1) met Fedde Lenerts, zoon van Lenert Feddes en Lysbeth Simons. Fedde, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 8 november 1706. Fedde werd hoogstens 49 jaar.

Bnr 107. Aut. 17.7.1699. Aut. 8.11.1706 moeder hertr. cur. Gerardus Antonides mr. chir. St. Jp. HB44/190v. z.d. (1693) inv. sth. B.P., erfgen zijn brs en zrs v. Baafke; huis Warmoesstr. smalle zijde. HB50/61 8.11.1706 sch. en d. en inv. ten huize v. Maertie Feddes, wed. F.L., nu x Freerck Taeckes. Procl.bk 10.3.1704 F.L. c.u. bbc op huis c.a. in de Warmestr. gek. v. Claas Jansen, Take Freercks N. en Simon Popkes Z., wordt geniaerd door Maartie Clases hsvr, v, Jacob Pieters.

Fedde was eerder gehuwd (1) met Baafke Popkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Fedde en Maartie zijn twee kinderen bekend:

1   Lenert Feddes is geboren 1694 of 1695.

2   Tewes Feddes is geboren 1696 of 1697.

Maartie trouwt op zondag 26 september 1706 te St. Annaparochie (2) met (?)Freerck Taeckes, zoon van (?)Take Freercks en Wytske Wopkes. (?)Freerck, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.7.1731/8.6.1726 e.l. winkeliers St. Ap.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

VII-CO    Jan Martens, zoon van Marten Jans en Tettie Stevens (VI-BL), wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1652.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1   Marten Jans is gedoopt op donderdag 18 mei 1679 te St. Annaparochie.

2   (?)Tetje Jans is gedoopt op vrijdag 15 mei 1682 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 12 december 1721. (?)Tetje werd hoogstens 39 jaar.

In de inventaris van T.J. bevinden zich een reversaelbr. t.l.v. Pytter Jan Ernstes en een obl. t.g.v. Fokeltje Sybes wed. Jan Jan Ernstes, misschien Tetje een zuster van hen?

(?)Tetje trouwt op zondag 19 november 1713 te St. Annaparochie (1) met Gerrit Dirks, zoon van Dirk Dirks en Christina Hendriks. Gerrit, assistent gerecht, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 mei 1718.

HB55/295 8.2.1719 inv. t.h.v. Tettje Jans wed. G.D i.l. adsistent gerecht HB, nu x H.Cl., Keimpe Pieters mr decker is cur. kind, Christina Hendriks bestemoeder (aut. 8.2.1719). HB57/159 23.1.1727 rek. d. Keimpe Pieters. Procl.bk 2.3.1722 Hendrik Clases en zoon Cl. H. bij wln Tettie Jans en Keimpe Pieters als cur. v. Dirk Gerrits zn v. G.D. bij T.J. verk. huis c.a. op de Hoge buurt St. Ap. aan Melis Dirks c.u., Corn. Harmens wed. O., de reed v.d. hr Grietman Z. en Andries Pieters W. Recesbk 1.2.1717 adsistent en collecteur St. Ap.

Hyp.bk 16.1.1719/28.5.1718 de wed. heeft schuld.

(?)Tetje trouwt op zondag 5 februari 1719 te St. Annaparochie (2) met Hendrick Klases, zoon van Claes Barents en Rins Cornelis ‘t Hoen. Hendrick, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 28 juli 1695 aldaar.

HB55/300 12.12.1721 inv. sth. T.J., hsvr. H.Cl., mr schoenm., f. 308 sch. en d. dd. 29.1.1722, Willem Dircks is stv. H. Cl.

NB bij doop 2 kk. naam H.K. Voordewind, deze is in 1749 arbeider St. Ap. 3+2 15.5.0.

Hendrick was later gehuwd (2) met Antje Doens.

3   Dirck Jans is gedoopt op donderdag 4 januari 1685 te St. Annaparochie.

4   Krijntie Jans is gedoopt op donderdag 4 juli 1686 te St. Annaparochie.

5   Antie Jans is gedoopt op donderdag 19 mei 1689 te St. Annaparochie.

VII-CP     Leendert Theeuwes, zoon van Theeuwes Gerckes en Tettie Stevens (VI-BL), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 31 mei 1728.

Bnr 9. 1708/1718 met Hidde Pyters gebr. nr. 16 k.53 en met Marten Pyters 14 m. in nr.17 k.52 en 2 m. alleen.

Aut. 30.1.1720, aut. 31.5.1728 OBD o. St. Jp. cur. kk. Jan Martens de Vries en Gerryt Gerryts, beiden huisl. o. St. Jp. HB57/278 31.5.1728 inv. sth. L.T., ook meerderj. kk. genoemd. HB58/1 12.8.1729 rek. d. Jan M. de Vries

Leendert trouwt op donderdag 3 november 1695 te St. Jacobiparochie met Attje Pyters, dochter van Pyter Martens en Tjerkje Hiddes de Vries. Attje is overleden voor maandag 31 mei 1728.

HB46/52v. 13.1.1696 rek. d. Jan Ariens.

Beiden v. St. Jp.

Van Leendert en Attje zijn zeven kinderen bekend:

1   Tetje Lenerts.

Tetje trouwt op zondag 16 januari 1718 te St. Jacobiparochie met Jan Allerts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Jan, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 20.11.1732 als oom cur. k. Trijntje Allerts, OBD o. St. Jp.

2   Tjerkje Lenerts is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

1728 ongeh.

Tjerkje trouwt op zondag 8 augustus 1728 te St. Annaparochie (1) met Barent Wassenaar, zie VII-CM.

Tjerkje trouwt op zondag 2 april 1741 te St. Annaparochie (2) met Fetse Jacobs Fedder, zoon van Jacob Caspers Fedder. Fetse, tuinier en boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 58. 1749 St. Ap. tuinier wint de kost 3p. 24.18.0. Hyp.bk 26.3./9.2.1756 boerderij wordt verkocht aan Geertje Lous wed. Rutger Symens o. Menaldum (S. St. Jp. nr 39), procl.bk 26.4.1756.

Fetse was later gehuwd (2) met Antje Stevens.

Fetse was later gehuwd (3) met Trijntje Dirks.

Tjerkje was gehuwd (3) met Tjerk Jacobs.

3   Teves Lenerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 9. 1728 gebr. 36 m.  in nr.16 k.53 en 2m.450r. in nr.17 k.52.1738 de wed. en gebr. nr.10.

Teves trouwt op zondag 7 december 1732 te St. Jacobiparochie met (?)Rinsje Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits.

4   Claasje Lenerts is geboren 1704 of 1705.

Claasje trouwt op zondag 18 juli 1728 te St. Jacobiparochie met Jacob Joris, kind van Joris Hendriks (VII-CF) en Trijntje Jacob Wouters (VII-AQ). Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.2.1732 hsm. NwB. o. St. Jp.

5   Lijsbet Leenderts is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie (1) met Claas Lourens, zoon van Lourens Clases (VII-AA) en Maartje Abes. Claas, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 2 juli 1704 te St. Anaparochie, is overleden voor maandag 12 mei 1732. Claas werd hoogstens 27 jaar.

Aut. 28.10.1733 cur. Feycke Clasen, beh. oom huisman Nw Bildt o. St. Jp. HB58/417 12.5.1732 rek. d. L.L. wed. Cl.L.  inz. boedel Lourens Clases.

Lijsbet trouwt op zondag 4 januari 1739 te St. Jacobiparochie (2) met Reinder Clases Wassenaar, zoon van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings (VII-M). Reinder is geboren in 1704, is overleden voor 1768. Reinder werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 38, 39, 42, 52, 101.  1748 St. Jp. gebr. 1/2 + 1m.300r. in nr.39 k.30 (eigen aan Cl. Reinders wed. en kk geen hs en sch. in k.30.), gebr. nr.17 19 m. met hs en sch. (eigenr als voren) enn nr.41 30m. m. hs en sch. id. 1758 id. nr.17, 1768 de erven eigenr en gebr. 1768 de erven eigenr en gebr. nr.22. 1758/68 de erven eigenr. nr. 33 12 m. m. hs en sch. gebr. Pieter Ruurds. 1758 eigenr en gebr. nr.34, 1768 id. de erven. 1758 gebr. nr.41, 1768 de erven eigenr en gebr.

6   Jannichje Lenerts is geboren 1708 of 1709.

Jannichje was gehuwd (1) met (?)Pieter Binnerts, zoon van Binnert Pieters. (?)Pieter, wonende te St. Annaparochie.

Jannichje trouwt op zondag 4 augustus 1737 te St. Annaparochie (2) met Meindert Tjebbes, zoon van Tjebbe Clases en Jouck Meinerts. Meindert, boer, wonende te St. Annaparochie.

1738/48/58/68 gebr. nr.13 k.24.

7   Pieter Leenderts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.

Bnr 8 en 10.  Zoon v. Leendert Teeuwes? Zeer wrsch. wel, gebr. land in zelfde kavel. Huism. OBD. o. St. Jp. 1738 gebr. 14 m. in nr.17 k.52.1748 St. Jp. gebr. nr.1.

Pieter trouwt op zondag 22 maart 1733 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Walings Wassenaar, zie VII-R.

Pieter trouwt op zondag 30 april 1741 te St. Jacobiparochie (2) met Welmoed Jetses, dochter van (?)Jetse Gerrits en Houkje Pieters.

Welmoed was later gehuwd (2) met Hendrik Jeltes.

VII-CQ    Jannichie Clases, dochter van Claes Ariens en Neeltie Ariens (VI-BM), is overleden voor dinsdag 21 juni 1707.

Jannichie trouwt op donderdag 9 november 1679 te Vrouwenparochie met Lourens Walings van der Mey, zie VI-AT.

VII-CR     Trijntje Clases, dochter van Claes Ariens en Neeltie Ariens (VI-BM), is overleden voor maandag 10 april 1741.

  1. In de inv. sth. van Corn.Th. Knechje wordt vermeld de inbreng van Tr.Cl. uit de scheiding tussen de 5 kk. v. Claas Arjens en Neeltje Arjens en met stv. Gerrit Pieters. HB59/330 10.4.1741 inv. sth. Tr. Cl., St. Ap., Pybe Stinnerts en de kk. v Claas Corn. en Sara Joh. zijn elk voor de helft erfgen.

Trijntje trouwt op donderdag 12 maart 1682 te St. Jacobiparochie (1) met Stinnert Pybes, zie VII-CA.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 november 1687 te Gerecht Het Bildt (2) met Cornelis Teunis Knechje, zoon van Thonis Martens en Maartie Cornelis. Cornelis, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1649, is overleden voor woensdag 21 oktober 1716. Cornelis werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 113. 1698 St. Ap. nr. 30, 1708 de huizinge afgebroken en de landen verkocht, 1718 en 1728/39 de wed.

Aut. 21.10.1716 Sybren Jans en Teunis Martens cur. kk. 1e huw. en Corn.Corn. ‘t Hoen cur. k. 2e huw.  Hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de cur. v.d. insolv. boedel v. Jacob Monnickhuis te Edam verk. a. C.T.Kneghie, timmerman en Trijntie Clases e.l. St. Ap. huis en sch. met ontr. v. 15½ mg oud gep. billand op Zuid v. St. Ap., ‘t Huis de Wilde genoemd. Hyp.bk 17.5.1717/13.5.1714 C.T. mr timmerman  en Tr. Cl. e.l. St. Ap. HB54/1 21.10.1716 inv.sth. en sch. en d. Sybren Jans mr wagenmaker St. Ap., Theunis Martens, St. Ap., Jochum Corn. is uitlandig.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntie Jochums.

Datum is 1e procl.

Van Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

1   Claas Cornelis Knechje, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Claas werd hoogstens 44 jaar.

Aut. 16.3.1739. Corn.Corn. ‘t Hoen cur. 1716. HB59/209 16.3.1739 inv. sth. Cl.C., Pybe Stinnerts mr timmerman en Jan Johannes mr glasmaker beide te St. Ap. cur. kk. 1e huw. Aut. 10.4.1741 Trijntie Clases grm. en erflater ovl., Jan Joh. Blauw, herbergier St. Ap. cur. Procl.bk 13.2.1730 e.l. kopen huis a.d. smalle kant v. Hoge buurt van de mede-erfgen. v. ouders Joh. Jans en T.D.

Claas trouwt op maandag 1 april 1720 te St. Annaparochie (1) met Sara Johannes, dochter van Johannes Jans en Teetske Dirks. Sara is gedoopt op donderdag 14 november 1697 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Sara werd hoogstens 41 jaar.

Claas trouwt op zondag 21 juli 1737 te St. Annaparochie (2) met Sytske Romkes.

VII-CS     Tettie Clases, dochter van Claes Ariens en Neeltie Ariens (VI-BM).

Ged. op bel. Beetgum 23.2.1694.

Tettie trouwt op donderdag 25 november 1688 te St. Jacobiparochie met Teunis Koerts, zoon van Koert N.. Teunis, boer, wonende te Beetgum en te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Lidm.bk Baatgum: vertr. nr St. Jp., woonde op Dijksterhuizen. Hyp.bk 21.8.1707/29.3.1701  e.l. te St. Jp.  huren boerderij m. 19½ mg land OBD o. St. Jp. van Grietje Arjens wed. Claas Aarts.

Beiden v. St. Jp.

Van Teunis en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Koert Teunis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

1749 St. Jp. zetmeier 3+1 27.3.0.

Koert was gehuwd met N.N..

2   Claes Teunis is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

Tweeling met Koert.

3   Aafje Teunis is gedoopt op donderdag 8 oktober 1693 te Beetgum.

VII-CT     (?)Arien Clases Kok, zoon van Claes Ariens en Neeltie Ariens (VI-BM), zeeman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 28.7.1693/11.4.1689 Rinske Jilles wed. Ds Petrus Horreus te Fran. verhuurt a. A.Cl. en Rins A. (transcriptie Sannes Eins Arjens) e.l. St. Jp. sate lands gr. 32 m.oud gep. billand m. hs en sch. op N.O: v. St. Ap. (St. Ap. nr 23 vlgs S.). Hyp.bk 5.12.1701/id A.Cl.K. hsm. St. Ap.

(?)Arien trouwt op donderdag 11 maart 1688 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Rins Arjens.

Beiden v. St. Jp., patr. man Claes Ariens, zij dienstbode bij Claes Aerts.

Van (?)Arien en Rins zijn twee kinderen bekend:

1   Gerrit Arjens Kok is gedoopt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie.

2   Maartje Arjens Kok, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 24 juli 1698 aldaar.

HB59/330 10.4.1741 cur. kk. Claas Corn. en Sara Johannes.

Maartje trouwt op zondag 8 augustus 1723 te St. Annaparochie met Jan Johannes Blauw, zoon van Johannes Jacobs Blauw en Engeltje Jans. Jan, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 3 februari 1695, is overleden voor maandag 3 januari 1746. Jan werd hoogstens 50 jaar.

Hyp.bk 3.1.1746/id M.A. wed. J.J.Blauw, herbergierse St. Ap. Hyp.bk 18.12.1754/26.12.1752 Maartie Arjens wed. J.J.Bl., St. Ap. verk. huis a.d. smalle kant v.d. Warmoesstr. a.d. Oude Pijp, Foppe Joh. mr brouwer ten Z.  Procl.bk 6.11.1747 wed. verk. herberg.

HB54/150 26.7.1717 naar Oostindië gevaren. Aut. 10.4.1741 J.J.Bl., herbergier St. Ap., cur inz. nalatensch. Trijntie Clases grm. kk. Claas Corn. en Sara Joh.

VII-CU     Marten Clases, zoon van Claes Ariens en Neeltie Ariens (VI-BM), is overleden voor maandag 30 april 1731.

Bnr 15. Hyp.bk 12.8.1732/30.4.1731 wed. OBD St. Jp.

Marten trouwt op donderdag 24 oktober 1697 te St. Jacobiparochie met (?)Antie Gerrits, zie VII-CV.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en (?)Antie is een kind bekend:

1   (?)Claas Martens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 juni 1783.

Bnr 68, 69.  1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed.  Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.

Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp.  Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas trouwt op maandag 2 april 1736 te St. Jacobiparochie (1) met Claasje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks (VII-CH). Claasje is gedoopt in 1714 te St. Annaparochie.

(?)Claas trouwt op zondag 7 april 1754 te St. Jacobiparochie (2) met Fettie Pieters, dochter van Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Fettie is geboren 1734 of 1735.

VII-CV     (?)Antie Gerrits, dochter van Gerrit Pieters en Neeltie Ariens (VI-BM).

(?)Antie trouwt op donderdag 24 oktober 1697 te St. Jacobiparochie met Marten Clases, zie VII-CU.

VII-CW    Aafke Sjoerds, dochter van Syuerd Ariens (VI-BO) en Corsie Claeses (VII-ER).

Aafke trouwt op zondag 24 mei 1705 te St. Jacobiparochie met Willem Dircks Rozendal, zie VII-K.

VII-CX     Arjen Sjoerds, zoon van Syuerd Ariens (VI-BO) en Corsie Claeses (VII-ER), boer, wonende te Beetgum.

Hyp.bk 30.1.1733/3.5.1732 Gerrit Gerrits, hsm. OBD en kerk-en armvoogd St. Jp. voor 1/2 en A.Sj. hsm. Btg. als cur. kk. Willem Dircks en Aafje Sjoerds voor de 1/2  verhuren sate oud en nieuw billand gr. 32 mg. OBD o. St. Jp. aan Claas Walings en Trijntje Jans o. St. Jp.

Arjen was gehuwd met Baukje Andries, zie VII-CZ.

Van Arjen en Baukje is een kind bekend:

1   Klaas Arjens Wassenaar, boer, wonende te Beetgum.

Wass.bk/208.

Klaas was gehuwd (1) met Trijntje Pieters.

Klaas was gehuwd (2) met Ytje Thijses.

VII-CY     Tomas Andries, zoon van Andries Douwes en Maertie Tomas (VI-BP), smid, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 13 april 1702.

Aut. 13.4.1702 cur. Lenert Corn. Joncker ontv. NwBildt, inz. nal.schap Maartie Tomas grm. Hyp.bk 12.3.1702/31.5.1698 e.l. St. Jp sch. a. moeder Maartje Thomas wed. A.D.

Tomas trouwt op donderdag 7 maart 1697 te St. Jacobiparochie met Fokeltie Pieters.

Hij v. St. Jp., zij v. Pingjum.

Van Tomas en Fokeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Yetske Thomas is overleden voor dinsdag 16 september 1749.

Yetske trouwt op zondag 18 januari 1728 te Vrouwenparochie met Johannes Clases, zoon van Claes Johannes en Eelkje Dircks. Johannes, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 16 september 1749.

Aut. 16.9.1749 J. Cl. en 2 vrouwen ovl., cur. Wytse Oenes, Wyns, beh.oom en Hendrik Keimpes, koopm. Vrp. HB51/161 16.9.1749 inv. boedel, 3 huizen, obligatie t.l.v. Tettje Leenderts wed. Tomas Tomas op de Leye. Hyp.bk 18.10.1743/23.5.1735 verkoopt mede voor dr uit 1e huw. een huis te Vrp. Hyp.bk 1.5.1747/25.5.1737 e.l. Vrp. sch. a. Dirk Everts en Grietje Doekes e.l. St. Ap.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Jetske Tiepckes.

2   Thomas Thomas is geboren 1702 of 1703.

Geboren na ovl. vader., bij ovl. grootm. Maertie was Fokeltie nog zwanger. LWL151/96 Th.Th. Postma en Tettie Leenderts e.l. o. St. Jp. kopen huis op de Leye o. Finkum voor 470 gg. 12.1.1742.

Thomas trouwt op zondag 13 november 1735 te St. Jacobiprochie met (?)Tetje Lenerts, dochter van Lenert Cornelis Jr. en Maertie Joris Oldaen (VII-DA).

VII-CZ     Baukje Andries, dochter van Andries Douwes en Maertie Tomas (VI-BP).

Baukje was gehuwd met Arjen Sjoerds, zie VII-CX.

VII-DA    Maertie Joris Oldaen, dochter van Joris Pieters Oldaen (VI-BQ) en Jannichie Christaens.

Procl.bk 18.3.1689 verk. land in 23e k. NwB.

Maertie trouwt op donderdag 17 december 1682 te St. Jacobiparochie met Lenert Cornelis Jr., zoon van Cornelis Jr.. Lenert, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 49. 1698 St. Jp. L.C. Jr. n.u. met Trijntje Christiaans nr.11. ( NB is dit misschien nr. 12 in 1670: Chr. Stevens kk.) Flor. 1700 23.130, 1708 18.493, 1718 in gedeelten verkocht, blijft op wed. en kk. 1.403.

Hyp.bk 24./16.5.1698 L.C. jr ontv. Nw Bildt. Hyp.bk 27/15.4.1711 L.C. Jonker (?) ontv. Nw Bildt. HB48/159 13.4.1702 L.C.Jonker, ontv. Nw Bildt is cur. kk. v. Thomas Andries en Fokeltie Pieters.

HB23 21.1.1695 Lenard en Arien Corn. Joncker vs Corn. Ysbrands Wiersma (zie ook Heere Corn. Joncker). Procl.bk 18.3.1689. Procl.bk 10.11.1710 e.l. verk. huis St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Lenert en Maertie zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Lenerts Jonker.

Hyp.bk 11.4.1746/22.5.1729 C.L. arbeider St. Jp. x N.Cl. Procl.bk 24.6.1720. Recesbk 19.9.1701 Corn. Lenerts Bonteman.

Misschien ook x Maartje dr v. Cornelis Ysbrands en Dingen Tiesses gezien aut. 9.11.1723.

Cornelis trouwt op zondag 12 juli 1711 te St. Jacobiparochie met (?)Neeltje Clases, dochter van Claas Auckes Schierhuis. (?)Neeltje is geboren rond 1690.

Procl.bk 24.6.1720.

2   Pieter Lenerts Jonker.

Pieter trouwt op zondag 16 april 1719 te St. Jacobiparochie met Rinsje Arjens Wassenaar, dochter van Arien Christiaans en Aegie Barthouts (VI-CQ).

3   (?)Tetje Lenerts.

(?)Tetje trouwt op zondag 13 november 1735 te St. Jacobiprochie met Thomas Thomas, zoon van Fokeltie Pieters of Tomas Andries (VII-CY). Thomas is geboren 1702 of 1703.

Geboren na ovl. vader., bij ovl. grootm. Maertie was Fokeltie nog zwanger. LWL151/96 Th.Th. Postma en Tettie Leenderts e.l. o. St. Jp. kopen huis op de Leye o. Finkum voor 470 gg. 12.1.1742.

VII-DB    Harmen Dircks van der Mey, kind van Dirk Hendriks van der Meij (VI-BX) en Jantien Eelkes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. GJ2009/177. 1708 gebr. nr.24 k.3.Hyp.bk 23.5.1714/20.5.? R.D. wed. H.D. v.d. Mey NBD o. Vrp. sch. a. mijn broer Joris Dircks en Aafie Symens e.l. o. St. Ap.

Procl.bk 6.3.1699 H.D.v.d. M. en Geertie Dircks v.d. Mey cum marito verk. 2/3 v, sate gr. 27 m. in k. 33 o. St. Jp. aan H.G. v.d. Haven, Harl., de erven G.v. Viersen en Rintie Tamboeser O., Danckert Taeckes W., de  OBD Z en de NBD N. Procl.bk 3.3.1710 H.D. huurt boerderij  NwB o. Vrp. gr. 31m. 279r.waarvan 1/4 wordt  gek. d. wed. A. v. Glinstra van de wed. M. v. Wijckel ( de helft behoort al aan koperse).

Harmen was gehuwd met Rinnichie Dircks, dochter van Dirck Gerrits en Maartie Joris.

Van Harmen en Rinnichie is een kind bekend:

1   Gerrit Harmens van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. 1718 gebr. nr.24 k.3.

VII-DC    Claas Pieters van der Meij, zoon van Pieter Hendriks van der Meij (VI-BZ) en Ybeltje Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 65, 66, 115.   1728 de kk. eigenr 3/20 van helft nr.25 k.44 en de wed. gebr. hele helft en gebr. 1/2 nr.26 k.43 en 10m. in nr.27 k.42.

Recesbk 6.12.1728 Wyger Sybes St. Ap. en Arjen Jacobs St. Jp. cur. kk.. Aut. 16.2.1729 Cl.P. op NwB o. St. Jp. e.l. ovl. cur. wk. Auke Clasen, hsm. NwB o. St. Jp. en Taeke Ruurds DG, beh.oom Harl.

Claas trouwt op zondag 10 december 1719 te St. Annaparochie met Aafke Jans. Aafke is overleden voor woensdag 16 februari 1729.

Hij v. St. Ap., zij v. Wynaldum.

Van Claas en Aafke is een kind bekend:

1   Jan Clases van der Meij.

VII-DD    Waling Pieters van der Meij, zoon van Pieter Hendriks van der Meij (VI-BZ) en Ybeltje Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1665.

Bnr 65, 66.  GJ2009/179 Procl.bk 4.2.1715 W.P.v.d.M. en Geertje P.v.d.M. o. St. Ap. kopen sate NwB. o. St. Jp.a. NBD gr. 29m.45r. van Th. Wijngaarden v. Mensenburgh, in huur voor nog 3 jr bij Hans Gonggrijp, Hendrick Willems O., Claas Reiners, Dirk en Waling Clasen Z., de kopers cum fratrebus W. Procl.bk 4.3.1726 de cred v. Waling en Geertie P. v.d.M verk. de sate gr. 29 m. in k. 42 en 43. aan Schelte Wybinga, koopm., Fran., geniaerd door Frans Jans, koopm. Fran. als man v. Aafke Jans rat. sang.

Van Waling en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Grietje Walings van der Meij.

Grietje trouwt op maandag 12 april 1717 te St. Jacobiparochie met Arjen Jacobs Kuiken, zie VII-BA.

VII-DE    Maartje Hendriks van der Mey, dochter van Hendrick Jans van der Mey (VI-CA) en Ariaentie Reyners.

Maartje trouwt op donderdag 16 februari 1679 te Vrouwenparochie met Tjeerd Minks, zoon van Minck Gerrits en Antie Lenerts. Tjeerd, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1708.

Bnr 244. 1708 St. Ap. de wed. gebr.nr.24 k.13 en Vrp. nr.16 k.11.

Beiden v. Vrp.

Van Tjeerd en Maartje is een kind bekend:

1   Hendrik Tjeerds, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 158, 244 ?  Hyp.bk 31.1.1717/19.4.1716 e.l. NBD o. Vrp.

Hendrik trouwt op zondag 31 juli 1712 te Vrouwenparochie met Sijke Tjerks.

VII-DF     Grietie Hendricks van der Mey, dochter van Hendrick Jans van der Mey (VI-CA) en Ariaentie Reyners.

Grietie was gehuwd met Jan Hendriks van der Meij, zie VI-BY.

VII-DG    Ytje Hendricks van der Mey, dochter van Hendrick Jans van der Mey (VI-CA) en Ariaentie Reyners, is overleden voor zondag 21 december 1698.

GJ2009/201

Ytje was gehuwd (1) met Tymen Broers Huitema, zoon van Broer Tymens en Grietie Jans. Tymen, boer, wonende te Stiens en te St. Annaparochie.

LWL110 21.12.1698 inv. sth. Y.H. Tymen is DG.; sch. a. Rienck Jans, Hallum in qual. f. 50 wegens opbouwen nieuwe vermaninghuis te Hijum., 27.4.1699 sch. en d. LWL111/270 11.4.1703 inv. T.Br. te Stiens i.v.m. 2e huwelijk.

Tymen was later gehuwd (2) met Imke Bernardus.

Ytje trouwt op donderdag 28 september 1679 (2) met Reynder Andrys, zoon van Andries Hendricks en Tyetske Reyners. Reynder, wonende te Stiens, is overleden voor dinsdag 2 maart 1694.

FER55/133 Jan Hendrick v.d. Mey was cur. over Tjitske Reynders. LWL110 2.3.1694 inv. sths Idtie Hendricks o. Stiens, wed. R.A., 2e x T.Br., Tierck Abes, Blija cur. v. Tietske R., 4.5.1694 sch. en d.

Hij v. Stiens, zij v. Vrp.

Van Reynder en Ytje is een kind bekend:

1   Tjitske Reynders.

VII-DH    Ytje Bentes, dochter van Bente Roelofs en Antie Cornelis (VI-CG), is geboren 1683 of 1684, is overleden op donderdag 17 maart 1707. Ytje werd hoogstens 23 jaar.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.).

Ytje trouwt op zondag 7 november 1706 te St. Annaparochie met Waling Daams Proost, zoon van Daam Walings Proost (VII-DM) en Hendrikje Stevens. Waling, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1688, is overleden in 1758. Waling werd 70 jaar.

Bnr 117, 152.  1718 St. Ap. met Claas Walings elk eigenr en gebr. 1/2 nr.11 k.26, 1728  eigenr 1/2 en gebr. geheel.1738 eigenr nr. 20, gebr. Pieter Gerrits.1748 eigenr en gebr. nr.18 k.19 (zonder huis), nr. 20 alleen huis en sch., gebr. Tjeerd Dirks e.a.1748 St. Ap. eigenr en gebr. nr.41 (geen vermelding van grootte of hs en sch.).

Sannes II/240a. Hyp.bk 30.5.1760/3.6.1731 W.D. en zijn kk. erfgen. v. Wijtje Clases. HB50/292 20.2.1708 rek. d. Arjen Cornelis, huism. OBD o. St. Ap. inz. land Dieucke Gerrits te Altona; Jan Harmens Both, Harl. (x Dieucke Bentes) en Wybe Feddes, Harl. (x Antie Bentes) zijn cur. kk. Dieucke Gerrits bij Andele Cornelis, Waling Daams als v. en vrst. v. zn Bente bij Ytie Bentes. Hyp.bk 12.3.1753/3.2.1752 verk. nieuw gebouwde hs en sch. met ontr. v. 29 ½ mg. oud gep. billand (stem nr 41) en 27 mg eigen NwB.( k.19 stem nr 18) o. St. Ap. Procl.bk 12.11.1714 Claas Walings c.u. St. Ap. en Waling Daams ald. kopen ieder 1/2 v. boerderij NwB. o. St. Ap. gr. 28 m., in gebr. bij Dirck Jacobs van fam. v. Feugen, Dirck Kuyck en L. Rijpma O. en Sminia en Schuirmans W.

Procl.bk 12.3.1753 W.D. hsm. o. St. Ap. verk. boerderij m. 29 1/2 m. oud gep. billand en 27 m. NwB in k.19 (stem nr. 41 resp. 18, aan H. Schaff en Cl.M. Blok beiden te Harl. elk 1/2, naastl. OB J. Albarda en Jacob Tjerks O., Steven Gerrits Z., W. v. Haren W. en OBD N.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.). Vlgs stamboom Lont  2e vrouw Maartje Salves ( d.i. Maartje wed. Salvis Pieters).

Waling was later gehuwd (2) met Maartie Clases.

Beiden v. St. Ap.

Van Waling en Ytje is een kind bekend:

1   Bente Walings Proost is gedoopt op zondag 27 maart 1707 te St. Annaparochie.

Bnr 14, 139, 208.  1748 St. Jp. nom.ux. eigner 5/12 nr. XII, St. Ap. gebr. nr. V en nr.23 k.14. (zonder huis).1748/58/68 Vrp. eigenr. nr.8 24 m. m. hs en sch., gebr. Jacob Jippes.1758/68/78 St. Ap. gebr. nr. V en nr.23 k.14. 1758/68/78 St. Ap. eigenr pro se en n.u. 1/2 nr. 42. 1778 Vrp. de wed. eigenr. 1/2 nr.8.1778 de wed. eigenr 5/12 nr. XII.

Procl.bk 15.6.1750 huurder boerderij gr. 50m.400r., waarvan 25 m. OB en 25 m. NwB. gek. door F.A. Mahui c.s. van hsvr. v. Gijsbertus Nauta.

Bente was gehuwd met Lijsbeth Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks (VII-BE).

Bnr 142.

VII-DI     Freerk Willems, zoon van Willem Jan Daems (VI-CH) en Kunira Jans Tzietsa, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1647 of 1648, is overleden voor zondag 27 december 1699. Freerk werd hoogstens 51 jaar.

Bnr 11, 23, 24.  1698 nr.26 en nr 43 met Jan Willems, id. in nr 17 k.52 11m.40r.1708 de wed en kk. nrs. 26 en 43, 1718 id. de kk.;1708 de wed. met haar 4 k.. eig. en gebr. 5m.117r. in nr.17 k.52., 1718 de kk. eig. en Beert Freerks gebr. Flor. 1700 de wed. 33.304, 1708 36.432.1700/08/18 de wed. en kk. 24.485.

Hyp.bk 27.1.1721/29.5.1716/44.4.1717 de kk. v. Arjaantje en Freerk hebben schuld. ( HB40/85 9.12.1674 sch. en d. ?) Procl.bk 18.2.1726 Beert, Corn. en Maartie Freerks (x Jarig Scheltes) verk. sate met 5 1/2 m. NwB. en 31 m. oud gepacht billand aan Hans Gonggrijp, Fran. en Gerben Reinders en Jan Martens, huisl o. St. Jp. als cur. v.d. kk. v. Willem Hendriks, naastl. oud bildt: Lenert Tevis e.a. O., Andries Sijbes e.a. Z., Jan Martens en Boyen Arjens W.,   OBD N.

Proces H.v.Fr. 27.10.1722 (S.B65M/619): koopbrief dd.14.8.1692 Fr.W. en Arj. B. kopen v.d. kk. en erven Egbertie Barents Oosterhout, Lwd (x Rijckert) een sate oud gep. billand gr.36 mg op West v. St. Jp., in gebr. bij Hendrick Koerts en Maertie Stevens.

Freerk trouwt op donderdag 4 oktober 1668 te St. Jacobiparochie (1) met Maartje Clases Wassenaar, zie VI-AI.

Freerk trouwt op donderdag 27 april 1673 te St. Jacobiparochie (2) met Arjaantje Barthouts, zie V-W.

VII-DJ      Hendrik Willems, zoon van Willem Jan Daems (VI-CH) en Kunira Jans Tzietsa, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1658 of 1659.

Bnr 12,  20, 59, 66, 139.    1698 eigenr 7m.320r. in nr. 28 k.41.1708/1718 nr.II (Fran.land).en 2/3 v. nr.XII1708/18 eig. en gebr. 5m.476r.en alleen gebr. v. 4m.300r.  in nr.18 k.51 (w.o. van Beert Jans 2½ m.); 1718 eigenr en gebr. 1/2 nr.27 k.42. en id. 12m.95r. in nr.28 k.41; 1708/18 eigenr en gebr. 12m.95r. in nr.28 k.41 en gebr. van 14 m. in zelfde kavel, 1718 nr.33. Vlgs Sannes ook huurder in k.14 NwB. Flor. 1700/08 19.252.

Aut. 12.2.1703 neef v.d. kk. v. Gerrit Hendriks en Riene Sibrens. Hyp.bk 4/3.11.1722  Amerins H. (x Hans Gonggrijp, Fran.) en Trijntje Pijbes, wed. Willem H. erfgen. v. H.W. i.l. huism. o. St. Jp. en oud gem.ontv. HB57/126 15.1.1727 rek. d. Hans Gongrijp inz. boedel. H.W. Procl.bk 16.3.1696 H.W. voor 2/3 en Jan W. voor 1/3 kopen sate eigen oud billand gr. 29m.78r. m. hs en sch. anno 1690 afgebrand en gedeeltelijk door verkopers weer opgebouwd, van de erven v. Abe Lourens, op NW v. St. Jp., de wed. Claas Aarts O., Freerk en Jan Willems W., de rijdweg Z en de OBD N.

Hendrik trouwt op donderdag 26 maart 1682 te St. Jacobiparochie met Neeltie Stevens, zie VII-BU.

VII-DK    Jan Hendriks, zoon van Hendrik Jan Daems (VI-CI) en Aeltie Jans, timmerman en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 2 april 1695.

1708 gebr. 5m.331r. in nr.18 k.51 eig. Baucke Bauckes c.s. 1718 gebr. Claas Sybrens. Flor. 1700 37.116, 1708 Cl. Corn. Schierhuis.

Aut. 2.4.1695 cur. Reiner Clasen ontv. St. Jp. Aut. 21.2.1701 cur. Hendrick Willems, huisman St.Jp., neef, inz. m/g met meerderj. broer en zrs en halfbroers, Pyter Corn. stv. HB45/184 2 en 3.4.1695 inv. ten h.v. M.C. wed. J.H., St. Jp., nu x Pytter Corn. schipper, 3 onm. kk., er zijn comanilholders winkelwaren, J.H. was timmerman en koopman; 2 mg oud gep. l. afgek. v. Cornelis Ariens

Jan trouwt op donderdag 24 november 1672 te St. Jacobiparochie met Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Ariens. Maartje is overleden voor dinsdag 8 maart 1701.

Maartje was later gehuwd (2) met Pyter Cornelis.

Patroniem brg Hendrick Jans en bruid Cornelis Ariens, beiden v. St. Jp.

Van Jan en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1   Aeltie Jans is geboren 1672 of 1673.

Aeltie was gehuwd met Pieter Sybrens. Pieter, koopman en brouwer, wonende te St. Jacobiparochie.

HB49/173 1704 inv. en sch. en d., P.S. nu x Janke Haytze; Arjen Jans mr timmerman St. Jp. en Douwe Gerbens, huism. St. Jp. omen 3 kk., land te St. Jp. v. Maartie Corn., bestemoeder kk.

Pieter was later gehuwd (2) met Janke Haytzes.

2   Arien Jans, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1676 of 1677.

HB55/191 23.12.1720 oom kk. Pytter Jans en Hendrikje Jans.

3   Hendrikje Jans is geboren 1683 of 1684.

Hendrikje trouwt op zondag 19 mei 1709 te St. Jacobiparochie met Pieter Jans Prater, zoon van Jan Jansen Prater en Jannichie Pieters (VII-BV). Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor december 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.

HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter was later gehuwd (2) met Hendrickie Cornelis (zie VII-CE.2).

VII-DL     Gerrit Hendriks, zoon van Hendrik Jan Daems (VI-CI) en Aeltie Jans, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1689.

Bnr 39. 1698 St. Jp. de kk. v. G.H. en Willem Dirks elk 1/2 nr.17.

Aut. 12.2.1703 de kk. erfgen. v. Hendrick Jan Daems (test. dd 20.6.1691) en Aeltie Jans; X: Jan Willems, cur. Hendrik Willems, neef, huism. St. Jp. (broer v. Jan W.). HB46/81 22.4.1696 rek. d. Aeltie Jans wed. Hendrick Jan Daems (begint 1688).

Gerrit trouwt op donderdag 3 juni 1677 te St. Jacobiparochie (1) met Jannichie Dirks, dochter van Dirck Arien Jacobs (VI-E) en Doedke Jans.

1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

Beiden v. St. Jp.

Gerrit trouwt op donderdag 4 oktober 1685 te St. Jacobiparochie (2) met Rieme Sybrens.

Bnr 63. Naam ook Riene Sybrants. 1708 St. Jp. gebr. nr.23 k.46. gr. 34 m.

Rieme was later gehuwd (2) met Willem Barthouts (zie IV-J.6).

Hij wednr v. St. Jp., zij v. OBZ.

Van Gerrit en Rieme zijn twee kinderen bekend:

1   Jannichie Gerrits is geboren 1686 of 1687.

Jannichie trouwt op zondag 8 maart 1705 te St. Jacobiparochie (1) met Lammert Jarichs, zie VII-DT.

Jannichie trouwt op zondag 14 juli 1720 te St. Jacobiparochie (2) met Cornelis Freerks. Cornelis, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk. 1.12.1721.

2   Gerrit Gerrits, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1688 of 1689, is overleden voor 1738. Gerrit werd hoogstens 50 jaar.

Bnr 39. 1708/1718 Gerrit en Jannichie Gerrits eigenr 1/4 nr.39 k.30. 1718 St. Jp. 1/4 nr.17;1728 St. Jp. 1/2 nr.17 en gebr. nr. XIII en gebr. in nr.18 k.51, eigenr 1/4 nr.39 k.30.1738 de wed. gebr. 2m. in nr. 18 k.51.

Wass.bk/220. Hyp.bk 30.1.1733/9.11.1728 G.G. hsm. OBD en kerk-en armvoogd St. Jp. met de kk. van Willem Dircks ( Rosendal) elk voor de helft verhuren boerderij OBD o. St. Jp. Procl.bk 28.5.1725  G.G., hsm OBD o. St. Jp. koopt sate oud billand m. hs en sch. gr. 19 1/2 m. met nog 17 m. NwB., van zuster Jannichie G. hsvr. Corn. Freerks,  op oudbildt Corn. Wassenaar O., wed. Claas Schierhuis en Z., wed. Claas Reinders W, OBD N en het NwB. Symen Pieters e.a. W., Beert Kuikens wed. en kk. O., OBD Z. en NBD N.

Gerrit trouwt op zondag 21 maart 1723 te St. Jacobiparochie met Trijntje Piebes.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Willem Hendriks (zie VII-BU.2).

VII-DM    Daam Walings Proost, kind van Waling Walings (VI-CJ) en Antie Lammerts (VI-DB), boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1664, is overleden op zondag 30 januari 1729. Daam werd 65 jaar.

Bnr 20, 23, 117.  1698 St. Jp. nr.6 deels en nr. 46 1½ mg,, met Feike Sjoerds n.u. 14m.8r. in nr. 28 k.41. 1708/18/28 D.W. n.u. en Rienik ‘t Hoen n.u. 14 m. in nr.28 k.41 (1728 Rienk gebr.).1698 St. Ap. D.W. bijzitter nr. 41 t/m 1728, 1738 de erven. 1698/1708 St. Ap. eigenr 1/2 en gebr. geheel nr. 18 k.19, 1718/28 eigenr en gebr geheel,1738 de kk. 1728 St. Jp. met Rienck Corn.’t Hoen bruiker nr. II.,1738 met wed. R. ‘t Hoen.1738 met wed. R.H. eigenr. 13m.416r. in nr.28 k.41 gebr. de wed. R.H. Flor. 1700/08 29.239, 1718 de kk en erven id.

BP500/37. Bijzitter, nageslacht Proost. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.).

Daam trouwt op donderdag 23 januari 1687 te St. Annaparochie met Hendrikje Stevens, dochter van Steven Barthouts en Kunira Jans Tzietsa. Hendrikje is geboren in 1670, is overleden op woensdag 29 april 1733. Hendrikje werd 63 jaar.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.).

Beiden v. St.Ap.

Van Daam en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1   Steven Daams, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 20, 117, 126.   1738 gebr. nr.18. k.19 en nr. 41.1748 gebr. nr.II en eigenr en gebr. totaal 17m.232r. in nr.28 k.41 (k.41 zonder huisinge), eigenr n.u. voor 1/2 en gebr. geheel nr.23 53 1/2 m. m. hs en sch.1758 gebr. nr. II (de oostelijkste tegen de Kadal). 1758 eigenr met Antje ‘t Hoen en gebr. nr.23.

Bijzitter. Aut. 22.2.1747 St.D. is cur. kk. Cornelis Aris en wordt genoemd beh. neef.

Vlgs stamboom Lont  is Steven een zn uit 1e huw.

Steven trouwt op zondag 2 april 1730 te St. Annaparochie (1) met Neeltje Ariens, dochter van Arien Willems en Trijntje Abes. Neeltje is geboren 1705 of 1706.

Steven trouwt op zondag 10 mei 1739 te St. Annaparochie (2) met Rinsje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Cornelis ‘t Hoen en Sjoukje Beerts.

2   Waling Daams Proost, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1688, is overleden in 1758. Waling werd 70 jaar.

Bnr 117, 152.  1718 St. Ap. met Claas Walings elk eigenr en gebr. 1/2 nr.11 k.26, 1728  eigenr 1/2 en gebr. geheel.1738 eigenr nr. 20, gebr. Pieter Gerrits.1748 eigenr en gebr. nr.18 k.19 (zonder huis), nr. 20 alleen huis en sch., gebr. Tjeerd Dirks e.a.1748 St. Ap. eigenr en gebr. nr.41 (geen vermelding van grootte of hs en sch.).

Sannes II/240a. Hyp.bk 30.5.1760/3.6.1731 W.D. en zijn kk. erfgen. v. Wijtje Clases. HB50/292 20.2.1708 rek. d. Arjen Cornelis, huism. OBD o. St. Ap. inz. land Dieucke Gerrits te Altona; Jan Harmens Both, Harl. (x Dieucke Bentes) en Wybe Feddes, Harl. (x Antie Bentes) zijn cur. kk. Dieucke Gerrits bij Andele Cornelis, Waling Daams als v. en vrst. v. zn Bente bij Ytie Bentes. Hyp.bk 12.3.1753/3.2.1752 verk. nieuw gebouwde hs en sch. met ontr. v. 29 ½ mg. oud gep. billand (stem nr 41) en 27 mg eigen NwB.( k.19 stem nr 18) o. St. Ap. Procl.bk 12.11.1714 Claas Walings c.u. St. Ap. en Waling Daams ald. kopen ieder 1/2 v. boerderij NwB. o. St. Ap. gr. 28 m., in gebr. bij Dirck Jacobs van fam. v. Feugen, Dirck Kuyck en L. Rijpma O. en Sminia en Schuirmans W.

Procl.bk 12.3.1753 W.D. hsm. o. St. Ap. verk. boerderij m. 29 1/2 m. oud gep. billand en 27 m. NwB in k.19 (stem nr. 41 resp. 18, aan H. Schaff en Cl.M. Blok beiden te Harl. elk 1/2, naastl. OB J. Albarda en Jacob Tjerks O., Steven Gerrits Z., W. v. Haren W. en OBD N.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.). Vlgs stamboom Lont  2e vrouw Maartje Salves ( d.i. Maartje wed. Salvis Pieters).

Waling trouwt op zondag 7 november 1706 te St. Annaparochie (1) met Ytje Bentes, zie VII-DH.

Waling trouwt op dinsdag 31 maart 1722 te St. Annaparochie (2) met Maartie Clases.

Maartie was eerder gehuwd (1) met Salvis Pieters.

VII-DN    Jan Heerts, zoon van Heert Jans en Jannichie Sjoerds (VI-CM), brouwer, wonende te Leeuwarden, is geboren 1662 of 1663.

Te Leeuwarden op de Tuinen, dan nr Drachten en in 1705 te Ylst.

Jan was gehuwd met Fokeltje Botma. Fokeltje is gedoopt op donderdag 17 januari 1669 te IJlst.

dr v. Harmanus Botma, secr. Ylst en Foockeltie Reyns Hillama van Sneek.

Van Jan en Fokeltje zijn vier kinderen bekend:

1   Heert Jans is gedoopt op donderdag 27 juli 1690 te Leeuwarden.

2   Fokeltie Jans is gedoopt op donderdag 21 februari 1692 te Leeuwarden.

3   Harmanus Jans is gedoopt op zondag 24 januari 1694 te Leeuwarden.

4   Jannichie Jans is gedoopt op zondag 1 april 1696 te Drachten.

VII-DO    Daam Heerts, zoon van Heert Jans en Jannichie Sjoerds (VI-CM), brouwer, wonende te Drachten, te Burum en te Dokkum, is geboren 1665 of 1666.

Lidm. Burum 19.6.1698 van Drachten, lidm. Dokkum echtpaar 6.11.1707 van Burum.

Recesbk HB 19.1.1705: Jan Heerts te IJlst, Daam Heerts te Burum en Jan Alberts te Burum (X Jaycke Heerts) en Jan Gerbens te Vrp. (x Jannichie Heerts) contra Tiebbe Clases, huisman Vrp.

Daam gaat in ondertrouw op woensdag 18 augustus 1700 te Dokkum met Aeltie Daams, dochter van Daam Cornelis en Auck Cornelis. Aeltie is gedoopt op donderdag 13 februari 1681 te Vrouwnparochie.

Gerecht Dokkum, hij van Burum, zij van Dokkum.

Van Daam en Aeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannetie Daams is gedoopt in 1702 te Burum.

2   Auckien Daams is gedoopt in 1705 te Burum.

3   Jancke Daams is gedoopt in 1708 te Dokkum.

4   Jancke Daams is gedoopt in 1710 te Dokkum.

5   Sjoerd Daams is gedoopt in 1712 te Dokkum.

VII-DP     Jannichie Heerts, dochter van Heert Jans en Jannichie Sjoerds (VI-CM), is geboren 1668 of 1669.

Jannichie gaat in ondertrouw op donderdag 4 december 1692 te Vrouwenparochie met Ane Folckerts, zoon van Folckert Anes.

Van Marrum, kw.st. BN 934.

Datum is attestatie.

Van Ane en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Janke Anes is gedoopt op donderdag 6 oktober 1695 te Ferwerd.

2   Lolke Anes is gedoopt op donderdag 17 april 1698 te Marrum/Westernijkerk.

3   Yde Anes is gedoopt op dinsdag 27 juli 1700 te Marrum/Westernijkerk.

4   Trijntje Anes is gedoopt op zondag 1 april 1703 te Marrum/Westernijkerk.

Trijntje trouwt op dinsdag 20 maart 1731 te Finkum met Beernt Dirks, zoon van Dirk Beernts en Welmoed Johannes. Beernt, schipper, wonende te Finkum.

Bnr 128. Procl.bk 17.6.1754 e.l. verkopen 1/3 v. boerderij in de Zdh. v. St. Ap. gr. 38 1/4 m. ingeloste billanden m. huis etc. aan Froukje Gijsberts en Ybeltje Gijsberts (x Tjaard v.d. Walle), die reeds mede-eigenaars zijn, bij de verkopers in gebruik voor nog 10 jr., de rijweg en Corn. Jans O.,, Jarig Sjoerds Z., Jacob Jippes W., Dirk Joh. Kuik N.

Lidm. Vrp. van Finkum 1756.

5   Folkert Anes is gedoopt op zondag 3 april 1707 te Marrum/Westernijkerk.

VII-DQ    Antie Jarichs, dochter van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds (VI-CN), is gedoopt op donderdag 23 oktober 1670 te St. Annaparochie.

Procl.bk 22.2.1697 Daam Walings c.u. b.b. en c. op de helft v.d. 19e kavel gr. geheel 26 565 r. op Nw Bildt o. St. Ap., waarvan de erven Maartie Sioerds wed. Jarig Lammerts de andere helft toebehoord, in huur bij Jencke Pybes, gekocht van Antie Jarichs Wenseler huisvr. v. Dom. Abelus Schenkius te Leermens (Gron.).

Antie was gehuwd (1) met Abelus Schenkius, zoon van Nicolaus Schenkius. Abelus, predikant, wonende te Leermens.

Predikant te Leermens als opvolger van zijn vader van 1695-1708 (gedeporteerd).

Van Abelus en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Jarich Abelius Schenkius, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1753.

Recesbk 15.6.1722 en 28.5.1740 mr. brouwer te St. Jp. Procl.bk 29.1.1753 Pyter Sjoerds (Wassenaar en schoonzn v. J.A.S.) b.b. en c. op huis met brouwerij op het West v. St. Jp.,, Jarich Abelius wed. ten N.

Jarich trouwt op zondag 3 mei 1722 te St. Jacobiparochie (1) met Minkje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Cornelis ‘t Hoen en Sjoukje Beerts. Minkje is gedoopt op donderdag 14 mei 1699 te St. Annaparochie.

Ook Menkje.

Jarich trouwt op zondag 11 juni 1724 te St. Jacobiparochie (2) met Sjoukje Tjalkes, dochter van Tjalke Ulbes en Eeke Gerrits. Sjoukje is geboren 1705 of 1706.

2   Nicolaas Abelius Schenkius, wonende te St. Jacobiparochie en te West-Terschelling.

Recesbk 30.4.1742 N.A.S. te Terschelling eist de huur op van Waling Cornelis Kok te St. Jp. Hyp.bk 22.1.1737/15.10.1733 e.l. St. Jp.

Nicolaas trouwt op zondag 4 juli 1728 te St. Jacobiparochie met Maartje Pyters, dochter van Pieter N..

Antie trouwt op zondag 3 december 1713 te St. Jacobiparochie (2) met Rienk Taekes. Rienk, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.3.1723/2.1.1721 e.l. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

VII-DR    Sjoerd Jarichs, zoon van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds (VI-CN), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1675 of 1676, is overleden voor maandag 29 januari 1714. Sjoerd werd hoogstens 38 jaar.

Bnr 19. 1708 nr. III (Fran.land), 1718/28 de kk. Flor.1708 29.302, 1718 id.

Aut. 29.1.1714, 26.12.1715 (i.l. huism. OBD o. St.Jp.)  en 10.8.1725. HB54/171 16.8.1717 rek. d. Cl.R.wed. F.D. HB57/108v. 1.11.1726 rek. d. Dirck Claas Aarts, huism. o. St. Jp.

Sjoerd trouwt op zondag 14 mei 1702 te St. Jacobiparochie met Claasje Roelofs, zie VII-BI.

VII-DS     Dirckie Jarigs, dochter van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds (VI-CN), is geboren 1679 of 1680.

Dirckie trouwt op zondag 27 februari 1701 te Vrouwenparochie met Arjen Hendriks, zie VII-CG.

VII-DT    Lammert Jarichs, zoon van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds (VI-CN), brouwer en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1681 of 1682, is overleden voor zondag 14 juli 1720. Lammert werd hoogstens 38 jaar.

Bnr 39. 1718 St. Jp. nom.ux. 1/4 nr.17.

Aut. 16.12.1720 Corn. Freercks stv. cur. Rienick Taekes, beh. oom, koopm. St. Jp. en Dirck Arjens, beh. oom, huism. St. Jp.. Hyp.bk 14.5.1725 Dirck Arjens (Rozendal) en Pytter Gerryts, huisl. S.Jp., cur. kk. v. wln Lammert Jarichs, hinxteman en mr brouwer St. Jp. Aut. 12.2.1703.

Hyp.bk 14.5.1725/id. Dirk Arjens Jonker en Pieter Gerrits, huisl. St. Jp. cur. kk. L.J. In 1714 vermeld als huism. o. St. Jp. en in 1718 als mr brouwer te St. Jp. HB55/177 16.12.1720 inv. t.h.v. Jann. Gerrits wed. L.J., nu x Corn. Fr., St. Jp.; huis etc. met grote hovinge en enterie op brede kant v. westend St. Jp. HB56/345 14.5.1725 rek. d. D.A.Joncker.

Lammert trouwt op zondag 8 maart 1705 te St. Jacobiparochie met Jannichie Gerrits, dochter van Gerrit Hendriks (VII-DL) en Rieme Sybrens. Jannichie is geboren 1686 of 1687.

Jannichie was later gehuwd (2) met Cornelis Freerks.

Van Lammert en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Maartje Lammerts is geboren 1706 of 1707.

Maartje trouwt op zondag 8 juni 1732 te St. Jacobiparochie met Wybe Arjens, zoon van Arjen Tjallings en Grietje Tjeerds. Wybe, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 29. 1738 gebr.nr.21 en nr.30 k.39. 1748 gebr. nr.30 k.39, zonder huisinge. 1748 gebr. nr.21 9 m. m. hs en sch.1758/68 de wed. gebr. nr. 30 k.39. 1758/68 de wed. gebr. nr.21.

2   Jarig Lammerts, bakker en boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is gedoopt 1709 of 1710, is overleden op maandag 11 januari 1768. Jarig werd hoogstens 58 jaar.

Bnr 43. 1768 St. Jp. de wed. gebr. nr.9. Procl.bk 19.10.1767 huurt boerderij stemnr 9 gr. 57 m. a.d. Koudevaart o. St. Jp., gek. door J.A. du Tour van Antie Jans Kuiken hsvr. v. Beert Wassenaar, ontv. St. Ap. Procl.bk 13.2.1779 wed. op Nw Bildt o. St. Ap. koopt nieuw hs a.d NBD.

Zerk St. Ap. Hyp.bk 9.8.1761 e.l. huislieden o. St. Jp. Hyp.bk 9.8./9.5.1766 verk. de bakkerijgereedschappen.

Jarig trouwt op zondag 17 november 1737 te St. Annaparochie met Knierke Walings, kind van Waling Daams Proost en Maartie Clases. Knierke is gedoopt te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 30 april 1784.

Tegelijk gedoopt met broer op 5.11.1723, geb. datum moet veel eerder liggen gezien huwelijksdatum Knierke. HB67/30.4.1784 inv. nalatenschap K.W. St. Ap.

3   Gerrit Lammerts, schipper en wolkammer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt 1711 of 1712.

Hyp.bk 7.12.1739/1.5.1739 verk. 1/4 part in snikschip. Hyp.bk 14./8.8.1742 G.L. mr wolk. en A.J. e.l. St. Jp.

Gerrit trouwt op zondag 23 oktober 1740 te St. Jacobiparochie met Aukje Jans.

4   Aalltje Lammerts is geboren 1715 of 1716.

5   Sjoerd Lammerts, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1718 of 1719.

Aut. 29.8.1735 Jarig Lammerts, oudste broer req., mr bakker St. Ap., Sjoerd Jarichs absent, cur. Wybe Arjens, zwager en huisman OBD o. St. Jp.

1749 St. Jp. timmerman 2+2 23.13.0.

Sjoerd trouwt op zondag 31 maart 1743 te St. Jacobiparochie met Jantie Dirks Jonker, dochter van Dirck Ariens Joncker en Aechie Jarichs (VII-DU).

VII-DU    Aechie Jarichs, dochter van Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerds (VI-CN), is geboren 1685 of 1686.

Aechie trouwt op zondag 22 januari 1708 te St. Jacobiparochie met Dirck Ariens Joncker, zoon van Arien Cornelis Jonker en Jantie Dirks. Dirck, boer en bakker, wonende te St. Jacobiparochie en te Sexbierum.

Bnr 15 en 18. 1718/28/38 nr. IX (Fran.land).1738 nr VIII.D.A.J. “zegge Wop Cornelis” en nr. IX.

Rozendal , zie Wass.bk/174 (grootvader?).  Recesbk 22.12.1710 D.A., mr bakker Sexb. en Aachje Jarigs zeggen huur op aan Daam Walings v. halve kavel NwB. Hyp.bk 14.5.1725/id. Dirk Arjens Jonker cur. kk. Lammert Jarichs. Hyp.bk 9.7.1737/5.5.1733/23.3.1734 Dirk Arjens Jor (Jonker?) huism. o. St. Jp. mede als vader van zijn kk. bij zijn wln 1e hsvr. Aafje Jarigs, bewoont boerderij v. Franeker. BP500/12.

HB56/358 10.8.1725 in inv. sth. Clasie Roelofs wed. Feicke Dircks bevindt zich koopbrief inz. Franeker plaats door Dirck Arjens Joncker en Aagje Jarigs gek. v. Maartie (Marijke?) Jarigs. Recesbk 10.12.1742 huur Fran. plaats wordt opgezegd, nieuwe huurder mei 1743 is Wop Corn. Recesbk 11.5.1744 Arjen, Sjoerd en Antie Dirks (x Sjoerd Lammerts), erfgen. v. wln moeder Aagie Jarichs.

Dirck was later gehuwd (2) met Grietje Joris.

Beiden v. St. Jp.

Van Dirck en Aechie zijn vijf kinderen bekend:

1   Arjen Dirks Joncker.

Arjen trouwt op zondag 29 september 1754 te St. Jacobiparochie met Trijntje Symens.

2   Sjoerd Dirks Jonker, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Sjoerd trouwt op zondag 2 mei 1745 te St. Annaparochie met Antje Arjens, dochter van Arjen Tjallings en Grietje Tjeerds.

3   Maartje Dirks Joncker.

Maartje trouwt op zondag 17 december 1747 te St. Jacobiparochie met Cornelis Jochums, zoon van Jochum Cornelis Knechje. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 113. 1758 St. Ap. gebr. nr. 30.

1749 St. Jp. zetmeier 4p- 30.7.0. Hyp.bk 10/5.1.1763 e.l. Zdh. St. Ap. achterstalluge landhuur. Recesbk 17.1.1763 W. v. Haren zegt huur op aan Corn. Jochums c.u.

4   Jantie Dirks Jonker.

Jantie trouwt op zondag 31 maart 1743 te St. Jacobiparochie met Sjoerd Lammerts, zoon van Lammert Jarichs (VII-DT) en Jannichie Gerrits. Sjoerd, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1718 of 1719.

Aut. 29.8.1735 Jarig Lammerts, oudste broer req., mr bakker St. Ap., Sjoerd Jarichs absent, cur. Wybe Arjens, zwager en huisman OBD o. St. Jp.

1749 St. Jp. timmerman 2+2 23.13.0.

5   Cornelis Dirks Joncker, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 18.1.1762 te OBZ.

VII-DV    Tettie Daams, dochter van Daem Barthouts (VI-CO) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren 1668 of 1669, is overleden voor maandag 30 januari 1708. Tettie werd hoogstens 39 jaar.

Tettie trouwt op donderdag 5 mei 1695 te St. Annaparochie met Poppe Hendricks. Poppe, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 april 1711.

Aut. 30.1.1708 P.H. assesseur (assistent?) en cur. en stv. kk. Lourens Johaans. Aut. 15.4.1711 P.H. ovl. Hiltie Geelts stm en cur. Jan Daems, oom. Hyp.bk 15.4.1715/26.10.1708 Hittie Gelts vr. v. P.H. mr. timmerman en adsistent gerecht HB, St. Ap. Hyp.bk 28.10.1702/22.1.1700 H.G. verk. een peldegarstmolen te St. Ap. HB51/291 15.4.1711 inv. sth. P.H., huis brede kant Oostend St. Ap., wed. Hittie Gelts. Procl.bk 8.2.1712 H.G. wed. P.H. i.l. mr timmerman, verk. huis a.d. brede kant v.d. Hoge buurt a. Ja Jan Ernstes, de kopers mogen tijdens het leven v.d. koper geen comaniwinkel houden.

Poppe was later gehuwd (2) met Hiltie Gelts.

Beiden v. St. Ap., hij mr timmerman

Van Poppe en Tettie is een kind bekend:

1   Ybeltie Poppes is gedoopt op donderdag 23 februari 1696 te St. Annaparochie.

Ybeltie trouwt op zondag 6 november 1718 te St. Annaparochie met Jan Jansen, zoon van Jan Jans. Jan, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 25 maart 1694 aldaar.

VII-DW   Jan Daams, zoon van Daem Barthouts (VI-CO) en Ebeltje Jans (Ysselstein), schipper, wonende te St. Annaprochie, is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 oktober 1718. Jan werd hoogstens 45 jaar.

Aut. 17.10.1718 ovl. stm. B.S. cur. Pyter Jarichs Adema mr bakker, Harlingen, oom. Hyp.bk 8.12./2.7.1719 J.D. en B.S. e.l. St. Ap., J.D. dus toen nog i.l.! HB54/300 17.10.1718 inv.sth. J.D., schipper St. Ap., Pytter Jarichs Adema mr bakker Harlingen cur. Daam Jans, ook kk. uit 2e huw.

Jan trouwt op zondag 9 oktober 1701 te St. Annaparochie (1) met Amerens Hendricks Olaus, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters. Amerens is gedoopt op donderdag 12 december 1680 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Amerens is een kind bekend:

1   Daam Jans is gedoopt op zondag 6 mei 1703 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 6 december 1705 te St. Annaparochie (2) met Bauckie Symons, dochter van (?)Simen Clases (VII-Z) en Geertje Jans Ruim.

Wrsch. dr .v Symen Ritskes, zie ald.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckie zijn drie kinderen bekend:

2   Beert Jans is gedoopt op maandag 5 april 1706 te St. Annaparochie.

3   Ybeltje Jans is gedoopt op zondag 15 januari 1708 te St. Annaparochie.

4   Antie Jans is gedoopt op vrijdag 4 mei 1714 te St. Annaparochie.

VII-DX    Christiaan Arjens, zoon van Arien Christiaans en Aegie Barthouts (VI-CQ), is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Vrouwenparochie.

Wass.bk VIII.322.

Christiaan was gehuwd met Neeltje Cornelis, kind van Cornelis Dircks en Jancke Sybrandus. Neeltje is geboren rond 1680.

Ouders vlgs Wass.bk wrsch. niet juist, zie Lieuwe Ockers.

Van Christiaan en Neeltje is een kind bekend:

1   Arjen Christiaans Wassenaar, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1709.

Bnr 4. 1748 St. Jp. eigenr nr.18 35 m. m. hs en sch., gebr. Pier Dirks.1758/68eigenr en gebr. nr.18.1778/88 eigenr en Jop Arjens gebr.

Arjen was gehuwd met Rinsje Jobs, dochter van Job Arjens en Rinske Upkes.

VII-DY    Beert Daams Gelder, zoon van Daam Arjens Gelder (VII-EW) en Jannichie Barthouts (VI-CR), koopman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1680 of 1681, is overleden voor donderdag 21 november 1754. Beert werd hoogstens 73 jaar.

Bnr 216. 1738 gebr. nr. 20. Zie ook Statenreg. fol 32.

Aut. 7.5.1731 cur. k. Aachje Daams en Tymen Hendriks. HB57/18 9.4.1726 rek. d. B.D., koopm. Vrp. als cur. v. wkk. Gerrit Huigens i.l. timmerman Vrp., Dirk Willems Dalder mede cur.

Beert trouwt op zondag 25 september 1707 te Vrouwenparochie met Rinske Johannes, dochter van Johannes Jans en Griet Aarts. Rinske is gedoopt op donderdag 26 september 1686.

Zr v. Trijntje Joh. 2e vr. v. Leendert Leenderts, bijz. Hyp.bk 21.11.1754/id. R.J. wed. B.D. Vrp. voor 1/2, Trijntie Leenderts (x Jarich Sjoerds, huism. o. St. Ap.), Pyter Ydes, St. Jp. samen erfgen. v. Trijntie Joh. vr. v. Leendert Leenderts, bijz., eisen achterstallige huur van Harmen Arjens, huisman en Sjoerdtie Binderts e.l. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1   Jannigje Beerts Gelder.

Jannigje trouwt op woensdag 9 februari 1729 te Vrouwenparochie met Gerrit Gerkes, zoon van Gerke N.. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 221. 1748/58/68 gebr. nr.1, 1778 de wed. id.

Hyp.bk 17.6.1762/21.12.1761. 1749 Vrp. boer 4+3 50.6.0. Procl.bk 13.2.1769.

2   Johannes Beerts Gelder.

3   Daam Beerts Gelder, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 4 september 1718 te Vrouwenparochie.

Bnr 143. 1748 gebr. nr. 32 37 1/2 m. m. hs en sch. (Middagten), 1758/88 id.

Daam trouwt op zondag 10 maart 1748 te Vrouwenparochie met Maartje Hendriks.

Misschien dr v. Hendrik Klases Voordewind.

VII-DZ    Aechie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder (VII-EW) en Jannichie Barthouts (VI-CR), is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Aechie werd hoogstens 43 jaar.

Aechie was gehuwd met Timen Hendriks, zoon van Hendrik Timens en Rixt Clases. Timen, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731.

Aut. 7.5.1731 e.l. ovl. cur. Beert Daams, koopm. Vrp. en Pyter Hendriks, oom en schipper St. Ap.

Van Timen en Aechie zijn twee kinderen bekend:

1   Hendrik Timens is gedoopt op zondag 16 juli 1724 te St. Annaparochie.

2   Jannichie Timens is gedoopt op zondag 10 november 1726 te St. Annaprochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Jannichie werd hoogstens 4 jaar.

VII-EA    Aafke Daams, dochter van Daam Arjens Gelder (VII-EW) en Jannichie Barthouts (VI-CR), is geboren 1687 of 1688.

Aafke trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie met Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (VII-CA) en Trijntje Clases (VII-CR). Pybe, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Beiden v. St. Ap.

Van Pybe en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Pybes.

Trijntje trouwt op zondag 12 mei 1737 te St. Annaparochie met Harmen Bartels, zoon van Bartel Harmens en Elske Jacobs. Harmen, molenaar, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 23 oktober 1788.

HB61/206 29.9.1749 uitwijzing erfdeel moeder aan 2 voorkk. Elske en Pybe. Procl.bk 5.5.1766 H.B. en N.G. kopen huis op Oosteind bij Arjen Mijntjes bewoond , van Jan v.d. Bildt en Jetske Lubberts te Fran. Procl.bk 23.10.1788.

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Hebbes.

Harmen was later gehuwd (3) met Neeltje Gatses.

2   Stinnert Pybes, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/248. Procl.bk 3.2.1803 de ereven verk. land.

Stinnert trouwt op donderdag 12 december 1743 te St. Annaparochie met Saapje Stevens, dochter van Steven Gerrits en Lijsbet Arjens.

3   Jannigje Pybes is gedoopt op zondag 27 september 1722.

Jannigje trouwt op zondag 24 mei 1744 te St. Annaparochie (1) met Ouwe Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits. Ouwe, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 februari 1757.

Bnr 9. 1748 gebr. zelfde landen in nr.16 en 17 (k.53 en 52.) als in 1738 Tevis leenderts (k.52 en 53 zonder huisingen).1748 gebr. nr.10, 11 m.(?) m. hs en sch.

Aut. 11.2.1757 cur. Gerrit Jacobs, St. Ap grv. en Hendrik Jeltes, St. Jp. stv.

Jannigje trouwt op zondag 6 maart 1757 te St. Jacobiparochie (2) met Hendrik Jeltes. Hendrik, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9, 62.  1748 gebr. 5m.331r. in nr.18 k.51 en gebr. 20m.100r. in nr.22 k.47 met hs en sch. 1758/68 gebr. 35m.445r. in nr.16 k.53 en gebr. 16m.450r. in nr.17 k.52.1758 gebr. nr.10.

1749 gemene boer 6p. 52.14.0. HB61/453 25.5.1752 H.J. 2e x getr., uitwijzing aan zoon 1e huw. HB62/126 19.6.1758 inz. inbreng 3e huw. Procl.bk 27.1.1749 huurder boerderij NwB. o. St. Jp. gr. 25 m. waarvan wed. L. Hilarides, Pingjum 1/8 verk. a. D.J. Vosma, Harl. Procl.bk Prof. Camper c.u. kopen 5/8 v.d. boerderij van Antje Fopma wed. Gonggrijp.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Ydske Clases.

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Welmoed Jetses.

4   Daam Pybes is gedoopt op zondag 10 juni 1725.

VII-EB     Aechie Ariens, dochter van Arien Barthouts (VI-CS) en Antie Gerbens, is geboren 1678 of 1679.

Aechie trouwt op donderdag 17 oktober 1697 te St. Annaparochie met Symen Pieters, zie VI-R.

VII-EC     Tettie Aarts, dochter van Aert Stevens en Dircktie Barthouts (VI-CT), is gedoopt op donderdag 16 juni 1678 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 18 april 1738. Tettie werd hoogstens 59 jaar.

HB46/168 21.10.1696 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap. als oom )aangeh.) en cur. v. T.A. (ven.aet.) en haar tegenw. man Beernt Gerbens.

Tettie trouwt op vrijdag 4 mei 1696 te Vrouwenparochie (1) met Beernt Gerbens, zoon van Gerben Barents en Aafke Jans. Beernt, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 juli 1715.

Ged.Vrp. 28.1.1681 tegelijk met broer. Aut. 29.7.1715 inz. nal.sch. Gerben Beerns grv., mr schoenm. Vrp., cur. Jan Dircks, huism. o. Vrp. en Beert Corn. ‘t Hoen, mr brouwer St. Ap. Lidm. Vrp. bel. 8.2.1700.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Beernt en Tettie is een kind bekend:

1   Aart Beernts, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 april 1735. Aart werd hoogstens 38 jaar.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.

Aart trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie met Grietje Arjens, zie VII-BL.

Tettie trouwt op vrijdag 9 mei 1704 te Vrouwenparochie (2) met Jochum Sipts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 27 februari 1707 te Vrouwenparochie (3) met Dirck Heerkes. Dirck, smid, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.6.1713/4.6.1711

Hij v. Lwd, zij v. Vrp.

Van Dirck en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Heerke Dirks Faber, smid, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 24 november 1709 aldaar.

Hyp.bk 16.2.1750/9.12.1747 Hendrik Reinders als cur. v. Doedje verkoopt huis en smederij te Vrp. aan Folkert Gerbens en Ymkje Reinders

Heerke trouwt op zondag 31 mei 1739 te Vrouwenparochie met Antje Sjoerds, dochter van Sjoerd Pieters en Doetje Teeckes. Antje is gedoopt op zondag 25 december 1718 te Marssum.

Antje was later gehuwd (2) met Hendrik Reinders.

3   Saakje Dirks Faber is gedoopt op zondag 6 maart 1712 te Vrouwenparochie.

Saakje trouwt op zondag 21 november 1728 te Vrouwenparochie met Jan Klases van der Wey. Jan is overleden voor dinsdag 9 maart 1751.

Bnr 27.Vlgs aut. en bij huw. v.d. Wey. Aut. 9.3.1751, cur. Beert Corn. ‘t Hoen ovl., Jan Minses, St. Ap. nu cur. HB61/557 19.3.1754 rek. d. Grietie Arjens wed. Jan Minses, die cur. was v. Dirkje Jans v.d. Mey (Wey?), nu x Pyter Bouwes, Pingjum. Hyp.bk 25.4.1738/id. J.Cl. v.d. Wey o. St. Jp. a.d. Groenedijk.

Jan was later gehuwd (2) met Theuntje Walings.

VII-ED    Beert Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Dircktie Barthouts (VI-CT), brouwer en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1683 of 1684.

Bnr 125. 1738 St. Ap. eignr. nr. 40 gebr. Lolke Baukes.1748 id. gebr. Meindert Corn. 2m. m. hs en sch.

Aut. 12.8.1704 Claas Walings zwager. Aut. 30.1.1722. Aut. 29.7.1715 mr brouwer St. Ap. Hyp.bk 22/17.11.1717 e.l. St. Ap. Aut. 30.3.1722 req. inz. curatele k. v. Jacob Djurres. Grietie Jac. hiervan ook dr?

Beert trouwt op dinsdag 23 juli 1709 te St. Annaprochie met Grietie Jacobs, dochter van Jacob Diorres en Reinsck Hobbes.

Beiden v. St. Ap.

Van Beert en Grietie is een kind bekend:

1   Dirkje Barthouts ‘t Hoen.

Dirkje was gehuwd met Tjitze Jentjes van der Feen. Tjitze, wonende te Leeuwarden.

Bnr 125, 136, 163, 216.    1758/68 Vrp. eigenr 1/2 nr.20, 1778 Jentje v.d. F. 1/2 id. 1752 koopbr. 18 koopt v. Staten 64 mg St. Ap. stemnr 14/12.

Hyp.bk 20.7.1765/26.12.1751. HB61/246 8.3.1751 rek. d. oud schepen Tietze v.d. Veen, Lwd inz. erfenis kk. van hun grootouders Beert Corn. ‘t Hoen  en Gr. Jacobs geleverd aan Jan Minses cur. v Dirkjen Jans te St. Ap. dr v. Jan Clases.

VII-EE    Dirck Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Dircktie Barthouts (VI-CT), is geboren 1685 of 1686.

Aut. 12.8.1704 en 10.5.1730 Hyp.bk 1.4.1710/12.9.1707/15.4.1708 D.C.H. ven. aetatis koopt windmolen, huis etc. op N. v. St. Ap. van Willemtie Stevens wed. Feycke Sjoerds molenaar (procl.bk okt. 1708). HB50/301 30.4.1708 rek. d. Claas Walings, St. Ap.

Recesbk 1.2.1717 pachter gemaal HB m.i.v. mei 1716.

Dirck trouwt op zondag 7 april 1709 te St. Annaparochie (1) met Lijsbet Dircks Kuyck.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Dirck trouwt op zondag 17 november 1715 te St. Annaparochie (2) met Sybrich Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Sybrich is gedoopt op dinsdag 10 april 1696 te Menaldum, is overleden voor maandag 27 oktober 1749. Sybrich werd hoogstens 53 jaar.

Sybrich was later gehuwd (2) met Melis Dirks.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirck en Sybrich zijn twee kinderen bekend:

1   Frans Dircks ‘t Hoen, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1720 of 1721, is overleden voor maandag 14 juli 1766. Frans werd hoogstens 45 jaar.

Hyp.bk 11.6./8.6.1750. Procl.bk 16.2.1750 niaert huis m. wagenmakerij Noordeind St. Ap. verk. d. Sijke Melis. Recesbk 14.7.1766.

Frans was gehuwd met Grietje Philips Stolte, dochter van Philip Ernstes Stolt. Grietje is gedoopt op zondag 30 mei 1723 te St. Annaparochie.

Grietje was later gehuwd (2) met Pieter Machiels.

2   Cornelis Dircks ‘t Hoen is geboren 1716 of 1717.

Recesbk 14.7.1766 vrijgezel.

VII-EF     Cornelis Dirks Backer, zoon van Dirk Cornelis Backer en Antie Barthouts (VI-CU), bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 28 januari 1744.

Bnr 107. 1738/48 St. Ap. eigenr nr.3 gebr. Claas Feddes, 16 m. m. hs en sch. 1758/68 de kk. met name genoemd eigenr nr.3, 1778 Antje, Trijntje en Dirkje en 1788 Trijntje en Dirkje id.

Hyp.bk 8.5.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen 1/3 v. huis met koehuis op Noord v. St. Ap. in de nieuwe huizen, de straat O., de kopers Z. en W. en de diaconie v. St. Ap. N. ( de kopers hebben al 2/3) van MG. wed. D.C. B.

Cornelis trouwt op zondag 21 september 1710 te St. Annaparochie met Janke Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck en Trijntie Jacobs Gelder. Janke is gedoopt op donderdag 30 december 1688 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Janke zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Cornelis Backer.

2   Lijsbet Cornelis Backer.

3   Trijntje Cornelis Backer.

Bnr 107.

4   Dirkje Cornelis Backer.

Bnr 107. Procl.bk 23.10.1793.

VII-EG    Beert Dirks, zoon van Dirk Cornelis Backer en Antie Barthouts (VI-CU), bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 september 1722.

GJ 2009/238. Hyp.bk 8.5.1716/13.1.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716 verk. land o.a. zzn zijn broer Cornelis, eerst nog vrijgezel. Hyp.bk 23.6./23.5.1718. Aut. 7.9.1722. Procl.bk 15.2.1723 de wed. en kind verk. huis c.a. a.d. smalle kant v.d. Hoge buurt aan Beert Corn. ‘t Hoen, brouwer St. Ap. en Gr. Jac., Dirk Jarichs O. en kopers W. en N., de bakkerij-ovens moeten worden afgebroken; de wed. gesterkt met haar schoonvader D.C.Bakker.

Beert was gehuwd met Neeltje Hendriks, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters.

Van Beert en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts is geboren 1719 of 1720.

VII-EH    Ymckien Gabes, dochter van Gabbe Jeltes en Feyckie Cornelis (VI-CW), is overleden voor zaterdag 17 mei 1698.

HB22 30.5.1670 Gerben Jans cur. Y.G.

Ymckien trouwt op donderdag 6 juli 1690 te St. Jacobiparochie met Jan Arjens Kuiken, zie VII-AT.

VII-EI      Jannichie Clases, dochter van Claes Daem Clases en Neeltje Willems (VI-CY), is geboren 1640 of 1641.

Jannichie trouwt op donderdag 27 november 1659 te Hallum met Simon Joostes.

Aut. 3.5.1680. Claes Daems (grv.?) en Willem Daems, oude omen en cur. om met Jan Heerts en verdere erfgen. v. Ariaentie Willems sch. en d. te maken. HB36/133 14.6.1660 sch. en d. + rek. Jan Heerts t.e.z. en S.J. x Jannichie Clases t.a.z. Wass.bk/192.

Hij v. Hallum en zij v. Vrp.

Van Simon en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Geertie Simons is geboren 1661 of 1662.

2   Neeltie Simons is gedoopt op zondag 16 december 1663 te Franeker.

VII-EJ      Trijntje Clases, dochter van Claes Daem Clases en Neeltje Willems (VI-CY), is geboren 1634 of 1635, is overleden voor vrijdag 3 mei 1680. Trijntje werd hoogstens 45 jaar.

Trijntje was gehuwd met Berent Ariens.

Aut. 3.5.1680 cur. Claes Daems en Willem Daems DG oud-ooms.en 19.5.1681 hier naam Barent A., cur. Willem Clasen St. Jp. neef.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts), in de marge Neeltie Berents voor 1/5 erfgen. v. Trijntie Clases kwiteert 13.5.1687 voor ontvangst van haar erfdeel (via har moeder) v. Ar.W.

Van Berent en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Arien Berents.

2   Hendrick Berents.

3   Daam Berents.

4   Neeltie Berents is geboren rond 1657.

5   Claas Berents is geboren 1660 of 1661.

6   Louw Berents is geboren rond 1663.

7   Jacob Berents is geboren 1666 of 1667.

HB42/95 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts), in de marge:J.B. mede erfgen. v. 2 overl. broers, kwiteert voor ontvangst v. erfdeel dd. 9.8.1691

VII-EK    Maritie Harrents, dochter van Harrent Lammerts (VI-DC) en Aedt Jans, is geboren in 1658, is gedoopt op donderdag 15 april 1660 te Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 25 mei 1729. Maritie werd 71 jaar.

Zerk Vrp. Aut. 24.1.1671 Maartie in haar 13e jr.

Maritie trouwt op donderdag 25 november 1677 te Vrouwenparochie met Eesge Cornelis. Eesge, smid, wonende te Oudebildtzijl.

LWL aut. 28.9.1702 cur. inz. opnemen rek. d. Corn. Fransen te St. Jp. als cur. v. kk. v. Gerben Fransen.

Hij v. Oudeleye, zij v. OBZ.

Van Eesge en Maritie zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwke Eesges is gedoopt op donderdag 10 augustus 1684.

Dieuwke trouwt op zaterdag 4 oktober 1721 te Vrouwenparochie met Dirk Melis (16.3.1766). Dirk, smid, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor woensdag 25 juni 1766.

Hyp.bk 13/10.5.1765 D.M. mr grofsmid OBZ. x Insck Dirks e.l.; id. 20.8./25.6.1766.

Dirk was later gehuwd (2) met Ynske Dirks.

2   Aat Eesges is gedoopt op vrijdag 6 juli 1691 te Vrouwenparochie.

3   Harrent Eesges, smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent trouwt op zondag 26 april 1705 te Vrouwenparochie (1) met Dieuwke Walings van der Mey, zie VII-AK.

Harrent trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie (2) met Hendrickje Ariens, dochter van Arien Harmens en Antie Hendricks (VII-CB). Hendrickje is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie.

4   Cornelis Eesges, konvooimeester, is gedoopt op vrijdag 17 december 1688 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 11.7.1735/12.9.1734 Corn. Aesges Hameringa, comijs te rechergie te NBZ is borg voor D.D. Kuik, molenaar Vrp.

1749 OBZ.  konvooimr, welgesteld 3p. 30.16.0. Recesbk 15.6.1750 C.Aesges Hameringa, mede erfgen. v. broer Harrent Aesges.

Cornelis trouwt op vrijdag 24 januari 1721 te Vrouwenparochie met Heiltje Symons.

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Claas Symens.

VII-EL     (?) Jannichie Jan Jaspers, dochter van Jan Jaspers en Marichie Barthouts (VI-DD), is geboren 1636 of 1637.

Bnr 46.1655 St. Jp. nr. 37 Jannichie Jan Jaspers, bruiker Willem Ariens, 1670 nr. 37 Jann.J.Jaspers nu x Gosse Jacobs.

Aut. 25.5.1653 J.J.J. erft van haar grm Jannichie Jacobs, cur. Beernt Jacobs DG, snieder en winkelier St.Ap. Aut. 8.4.1654 Arien ‘t Hoen, man v. JJ.J. en nu haar voogd. HB35/33v. 12.1.1655 rek. door Dirck Pieters cur. over J.J.J. wed. A.G.H, ter pres. v. Gerrit Ariens ‘t Hoen, schoonv., Claes Bartouts, oom en Dirck Ariens zwager v. J.J.J. HB33/103v. 1648 rek. d. Claes Bartouts.

Jannichie trouwt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie (1) met Arien Gerrits ‘t Hoen, zoon van Gerrit Ariens ‘t Hoen en Hillechie Beernts. Arien is gedoopt op donderdag 1 april 1627 te St. Annaparochie, is overleden voor 1655. Arien werd hoogstens 27 jaar.

datum huwelijk is 1e procl., zij van St. Jp.

Jannichie trouwt in 1657 (2) met Gosse Jacobs, zoon van (?)Jacob Gosses en Anne Ariens ‘t Hoen. Gosse, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 november 1634 aldaar.

Bnr 46, 47. 1698 St. Jp. bijz. G.J. nr.15 en 35. Flor. 1700 46.341, 1708 verkocht a. Jan Jans Tzietsa.

Hyp.bk 28.21671/30.4.1668 G.J., koopman St. Ap. en J.J. e.l. cur. over 5 kk. v. ass. Dirk Pieters bij Neeltie Jans, sch. a. Dirck Jans en Lijsbet Jans Gelder e.l. Vrp. 1200 cg. Hyp.bk 23.3.1675/9.5.1673 G.J. Schepers en J.J.J. e.l. St. Ap., onderpand onze plaatsen oud billand zowel in als buiten de buren. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 G.J. volmacht aan St. Jp. en J.J.J. e.l. te St. Ap. hebben plaats gekocht v.d. cred. v. wln Dirck Pieters ass.HB, onderp. onze 3 plaatsen te St. Jp. en 1 in St. Ap., zowel aanbeërfd als gekocht.

Hyp.bk 6.6.1704/15.2.1702/6.6.1704 de cred. v. G.J. ass. c.u. verk. boerderij met 46 mg land (gepacht) op Z.O. v. St. Jp. aan Jan Jans Tzietsa. Voor afwikkeling boedel zie hyp.bk 20.10./6.6.1704. Hyp.bk 23.5.1675/9.5.1673 Gosse Jacobs Scheper en Jannichie Jan Jaspers e.l., St. Ap.

Van Gosse en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Aafke Goses.

(?)Aafke trouwt op donderdag 14 mei 1682 te St. Annaparochie met Dirk Jans Wijngaarden, zoon van Jan Jobs en Dieucke Dircks. Dirk, kleermaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op vrijdag 22 juni 1657 aldaar.

Bij doop Dieuwke Dirk Jans Schroor en bij doop Jan D.J. Wijngaarden. Hyp.bk 20.7.1695/10.3.1693 D.J. mr. snider en Aefie Gosses e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. Hyp.bk 10.5.1731/21.10.1717 D.J. mr kleerm.  en A.G. e.l. St. Ap.

2   Maartie Gooses is gedoopt op donderdag 15 januari 1660 te St. Annaparochie.

Maartie trouwt op maandag 26 december 1701 te St. Annaparochie met Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks. Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 april 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 september 1722. Dirk werd hoogstens 71 jaar.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).

mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.

Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Antie Barthouts (zie VI-CU).

3   Sybrichie Gooses is gedoopt in januari 1666 te St. Annaparochie, is overleden in 1733. Sybrichie werd 67 jaar.

Sybrichie trouwt in december 1709 te St. Annaparochie met Jelle Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel en Dirckie Jelles. Jelle, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1650 of 1651, is overleden in 1729. Jelle werd hoogstens 79 jaar.

Bnr 208, 252.  1708/18/28 gebr. 1/2 nr.25 k.2 (in 1708 c.s.). Flor.1700 J.C.Y.c.s. 25.079, 1708 22.441 (nr Beert Boyens 4.038), 1718 22.441.

BP500/49. Hyp.bk 20.2/19.2.1705/1.11.1704 dorpr. Vrp. Aut. 11.3.1696 cur. Mettie Jurjens. Hyp.bk 26.2.1723/2.5.1721 e.l. OBZ. Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715  een vordering op Arjen Claes is overgegaan op Claas Daams, huism. o. Vrp. en Corsie Willem (x Dirk Rinses, huism. o. St. Jp.) als erfenis v. Claes Daems de oude, die weer erfgenaam was van Jelle Corn. Yssel. HB43/352 4.9.1684 inv. sth. A.O. te Vrp. bij OBZ. op verz. v. d. kk. v. Olphert Fems als erfgen.

Lidm. Vrp. FER53/257 als cur. kk. Jurrien Jochums.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Aeff Olpherts (zie VI-CK.1).

VII-EM    (?) Pietje Harmens, dochter van Harmen Jacobs en Pietje Barthouts (VI-DE).

Pietje trouwt op woensdag 9 maart 1678 te Vrouwenparochie met Aart Pyters.

Procl.bk 10.4.1693 Trijntie Ariens, wed. koopm. Jacob Aarts, Harl. koopt 6 1/2 m. in k. 1 in huur bij Aart Pieters van Simon Jacobs Bootsma, Harl. als universele erfgen. v. Lijntie en Pieter Aarts. het Wechie en de Rij O., OBZ W. en wed. Heimans W. en N.

Datum huwelijk is attestatie, beiden van St. Jp., zij nu te Vrp.

Van Aart en Pietje is een kind bekend:

1   (?)Pieter Aarts, voerman, wonende te Beetgum.

(?)Pieter was gehuwd met Jeltje Gepkes.

1730 belijdenis te Beetgum.

VII-EN    (?) Jannichie Ulbes, kind van Ulbe Tjommes en Aefke Barthouts (VI-DF), is overleden voor zondag 27 mei 1657.

Jannichie trouwt op vrijdag 23 november 1640 te St. Annaparochie (1) met Arien Ariens, zoon van Arien Jilles en Griet Ariens ‘t Hoen. Arien, schroor, is gedoopt in 1616 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 18 december 1653. Arien werd hoogstens 37 jaar.

HB 35/152 scheiding en deling dd. 27.5.1657; Bartout Ulbes te Harlingen broer van Jannichie. HB 36/107 en 110: weesrek. 20.6.1659; id.HB37/14v. 21.9.1663. HB38/3v 12.11.1666 weesrek. door Jan Ariens oom en subst.ontv. floreenrente. HB39/28v, 284 en 287 dd. 3.1.1671 rek. door Beert Ulbes en Jan Arjens (van der Bildt).

Laten ook no dopen Cornelis en Lijsbet maar dezen kennelijk jong ovl.

Van Arien en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Aefie Ariens is gedoopt op donderdag 15 november 1646 te St. Annaparochie.

Dooph. Griet Ariens grm.

Aefie was gehuwd met Baucke Folckerts.

2   Arien Ariens is gedoopt op donderdag 11 juni 1648 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 18 december 1653 te St. Annaparochie (2) met Claes Harrents, zie V-AD.

VII-EO    (?) Maertie Jelles, dochter van Jelle Dircks en Willemtie Barthouts (VI-DH), is geboren 1635 of 1636, is overleden voor maandag 26 februari 1680. Maertie werd hoogstens 44 jaar.

GJ2009/273/4.

Maertie trouwt op donderdag 4 december 1653 te St. Annaparochie met Waling Clases, zie VI-DO.

VII-EP     (?) Antie Stevens, dochter van Steven Ariens en Heyltie Barthouts (VI-DI).

Antie trouwt op vrijdag 14 februari 1681 te Gerecht Het Bildt met Gerrit Dircks, zoon van Dirck Gerrits en Maartie Joris. Gerrit, boer, wonende te St. Annparochie.

Bnr 120. 1698/1708 St. Ap. nr. 22, 1698 Vrp. met Ysbrand Jans nr.31, 1708 gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr.19 k.8.Procl.bk 11.11.1695 huurder plaats in k.9 en 1/2 k. 8, gek. d. vr.v. Fr. v. Burum van vr.v. H. v. Glinstra. Flor.1700 25.144, 1708 32.182 (bij o.a. v. Dammis Gerrits 5.038).

Wass.bk/196. Hyp.bk 25.2.1691 G.D. vader en voogd kind bij wln. Antie Stevens.

FER56/128v. 13.6.1712 weesrek door Gerrit Dirks a.d. NBD o.Vrp. cur. kind Lourens Walings v.d. Mey en Jannichie Clases.

Gerrit was later gehuwd (2) met Antje Ysbrands.

Datum is 2e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zr v. Arien Stevens.

Van Gerrit en Antie is een kind bekend:

1   Steven Gerrits, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 120, 204.   1718/1728 nr.22.1738 eigenr en gebr.nrs 22 en 35, 1748 id. resp. 39 1/2 m.m. hs en sch.(gebr. Gerrit Stevens) en 41 m. m. hs en sch. 1728/38 Vrp. eigenr en gebr. nr. nr.VI.1738 eigenr en gebr. 1/2 nr. 19 k.8. Flor. 1718 van vader 32.182.

Wass.bk/221. HB61/695 28.2.1757 inv. sth. L.A. wed. St. Gerrits, St. Ap., Saapje St. x St. Pybes, Antje St. x Fetse Jacobs, hsm. o. St. Jp. en kk. v. Gerrit St., aandeel in 7 pm. land o. Firdgum. HB63/26 rek. door wed. Ype Bonnema inz. erfenis Lijsbeth Arjens, alleen de kk. v. Antje en Gerrit erven.

Hyp.bk 18.12.1715/27.5.1714 e.l. NBD o. Vrp. Hyp.bk 17.8.1753/28.7.1751 L.A. en kk. verk. sate c.a. waarop L.A. woont gr. 40 mg. oud gep. billand (S. nr 17) aan de westzijde van de rijdweg v.d. Pruilhoek nr OBD. aan de wed. v. Benjamin Schaaf, Harl. Procl.bk 16.6.1721 kopen  plaats o. Vrp. gr. 15 1/2 m. oud bildt (eigen grond)en 14m.222r. NwB. (kohier nr 6) in gebruik bij wed. Jacob Scheltes of zoon Schelte Jacobs, Sybren Heins zowel binnen als buiten O. W.v. Haren W.(binnen), gek.v. J.A. Schoner

LWL150/62 L.S. hsvr. v. St.W. te St. Ap. verk.  6 pm land bij  de hoge dijk te Stiens  5.5.1731.

Steven was gehuwd met Lijsbet Arjens, dochter van Arien Willems en Saapje Pieters. Lijsbet is overleden voor maandag 28 februari 1757.

Aut. 29.3.1718

VII-EQ    (?) Jacob Clases, zoon van Claes Barthouts (VI-DJ) en Antie Barthouts, is overleden voor vrijdag 5 oktober 1685.

Wrsch. getr. St. Jp. 21.6.1663 x Willemtie Jans b. v. St. Jp., hij woont bij zijn vader, zij bij haar ouders. HB46/290 10.1.1699 weesrek. k. Jan Ariens Kuicken en Imckien Gabbes: Jan Jacob Clasen, chirurgijnsknecht en Trijntie Jacob Clasen (x Symen Reiners) inz. plaats van hun grv. Claes Beerts. Recesbk 5.10.1685 Dieuke Pieters wed. Jacob Claes Barthouts o. St. Jp.

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Jacob Clases is overleden voor woensdag 19 november 1727.

Trijntie was gehuwd met Symen Reiners. Symen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 14 juli 1720.

Bnr 150. 1708 St. Ap. gebr. nr.VII, 1708 Vrp. gebr. nr. VII.

Hyp.bk 15.6.1726/12.7.1718 e.l. o. Vrp. kopen van Jannichie Feyckes o. St. Ap. een huis i.d. Zdh. v. Vrp. Aut. 19.11.1727 e.l. ovl., cur. Claas Daams DG. HB58/307 2.1.1731 rek. d. Claas Daams de Oude, huism. Zdh. St. Ap. Jan en Claas minderj., Reiner en Jacob meerderj., bezit ten tijde v. ovl. moeder: huisje met 2 mg oud gep. land Zdh. Vrp. Hyp.bk 25.11.1727/14.7.1720 wed. Zdh. Vrp.

2   Jan Jacob Clases.

VII-ER     (?) Corsie Claeses, dochter van Claes Barthouts (VI-DJ) en Antie Barthouts.

Corsie trouwt op donderdag 22 november 1663 te St. Jacobiparochie met Syuerd Ariens, zie VI-BO.

VII-ES     (?) Antie Clases, dochter van Claes Barthouts (VI-DJ) en Neeltie Tonis.

Antie trouwt op donderdag 18 augustus 1678 te St. Jacobiparochie met Daem Clases, zoon van Claes Daem Clases en Tiebbetje Tiebbes. Daem, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 19 november 1709.

Bnr 226, 238.  Hyp.bk 27.6.1687/26.4.1686 e.l. Vrp., borg Claes Daems St. Jp. Hyp.bk 6.7./12.3.1712 wed. Zdh. Vrp. sch. koopsom 8 mg oud gep. billand in de Zdh. genaamd Kouwenburgh. HB51/163 19.11.1709 Antie Clasen wed. D.Cl.

Hyp.bk 13.12.1737/23.5.1732  Cl.D. de Oude, Zdh. St. Ap. en Cl.D. de jonge, Zdh. Vrp. verk. 2/3 v. boederij Zdh. Vrp. gr. 48mg. oud gep. land aan Arjen Daams en Acke Ypes, die al 1/3 bezitten. Procl.bk 21.9.1716 de kk. v. Daam Cl. en de wed. v. Steven Cl. plus kk. verk. sate oud gep. billand gr. 27 mg a.d. OBD o. St. Jp.a. Beert Arjen c.u., de weg O. Jacob Meiles Z., Dirck Sickes W. en 3m.250 r op NwB.

Beiden v. St. Jp.

Van Daem en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

Claas trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie met Doetje Willems Rozendal, dochter van Willem Dircks Rozendal (VII-K) en Aafke Sjoerds (VII-CW). Doetje is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

2   Tjebbetje Daams.

3   Arjen Daams, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 150, 226.  1718/28 gebr. nr.VII, 1738 de wed. en eigenr en gebr. nr.15.

Arjen trouwt op zondag 12 oktober 1710 te Vrouwenparochie met Acke Ypes, dochter van Ype N..

4   Claas Daams, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 226, 227.  1738 Vrp. gebr. nr.32. 1748 de wed. en zoon eigenr en gebr. nr.15 46 1/2 m. m. hs en sch. en id. nr.32 52 1/4 m. m. hs en sch.

Aut. 24.3.1741 huism. Zdh. Vrp. en als oom cur. kk. Claas Daams en Doetje Willems. Recesbk 17.3.1738 Cl.D. de Jonge hsm. Zdh. Vrp.

Claas trouwt op zondag 8 augustus 1723 te St. Annaparochie met Sjoukje Oeges.

VII-ET     (?) Grietie Ariens, dochter van (?)Arien Femmes (VI-DK) en Rinsie N., is overleden voor woensdag 17 februari 1666.

Grietie was gehuwd (1) met Syds Gerkes, zoon van Gerke Lammerts. Syds, molenaar, wonende te Vrouwenparochie.

Procl.bk.5.3.1666 S.G. molenaar, Vrp. c.u. bbc op halve molen en huis, bakkerij etc. ald. gek.v.d. cur. v. nagel. dr v. Gerben Jacobs.

Grietie trouwt op donderdag 14 januari 1649 te Vrouwenparochie (2) met Gerben Jacobs. Gerben, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 17 februari 1666.

HB37/61 4.1.1665 inv. bij G.A. wed. v. G.J. molenaar Vrp., nu x Syds Gerkes ten verz. v. Eernst Takes en Agge Sybolts Poelstra, cur. v. Rinsie G., huis, sch., backerie en molen; Gerke Lammerts vader v. S.G., f. 62v. 18.4.1665 sch. en d. Aut. 17.2.1666 cur. Olphert Fems en Evert Clases beiden Vrp.

HB37/64 z.d. (1665/1666) inv. sth. Griet Ariens hsvr. v. S.G. + sch. en d. 26.2.1666. HB37/137 9.5.1666 rek. en liq. HB38/21 23.4.1667 rek. d. cur., R.G. x. Jochum Jochums. HB22 20.12.1652 molenaar en bakker Vrp. Procl.bk 5.3.1666.

Beiden v. Vrp.

Van Gerben en Grietie is een kind bekend:

1   Rinske Gerbens is geboren 1651 of 1652.

HB23 2.2.1680 R.G. nu x Sibren Jans (att. Vrp. 26.6.1678 beiden v. Vrp., hij wagenmaker)  vs D.D.Kuyk Vrp.

Rinske trouwt op zaterdag 21 mei 1667 te Vrouwenparochie met Jochum Jochums, zoon van Jochum Jochums en Mettie Jurjens. Jochum, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1642 of 1643, is overleden voor vrijdag 15 maart 1675. Jochum werd hoogstens 32 jaar.

HB22 13.4.1668 J.J. molenaar, geen plaats vermeld. HB22 15.3.1675 R.G. wed. J.J. te Marrum.

VII-EU    (?) Cornelis Ariens, kind van (?)Arien Femmes (VI-DK) en Rinsie N., snijder, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 17 mei 1669.

Aut. 17.5.1669 cur kk. Wibo Heres DG, wagenm. Menaldum, oom. HB38/61v. 21.9.1669 inv. sth. C.A., snider OBZ., wed. Cl.C. nu x J.T., ook sch. en d.

Cornelis trouwt op donderdag 19 februari 1643 te Vrouwenparochie met (?)Claesie Cornelis, dochter van Cornelis Lenerts en Neeltie Daems.

HB22 17.12.1677 Cl.Corn. wed. C.A. OBZ vs Claasje Jacobs wed. Dirck Hendricks nu x Jan Gerrits.

(?)Claesie was later gehuwd (2) met Jelle Tonis.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Cornelis en (?)Claesie zijn vier kinderen bekend:

1   Rinsie Cornelis is geboren 1646 of 1647.

2   Fem Cornelis is geboren 1651 of 1652.

Fem trouwt op donderdag 7 mei 1682 te St. Jacobiparochie met Geertie Lenerts.

3   Pieter Cornelis is geboren 1657 of 1658.

4   Cornelis Cornelis is geboren 1659 of 1660.

VII-EV    (?) Aechie Ariens, dochter van (?)Arien Femmes (VI-DK) en Rinsie N..

Aechie trouwt op donderdag 11 juni 1654 te Vrouwenparochie met Wibo Heres. Wibo, wagenmaker, wonende te Menaldum.

Hij v. Menaldum, zij v. Vrp.

Van Wibo en Aechie is een kind bekend:

1   Here Wybes.

Here trouwt op donderdag 9 juni 1695 te Minnertsga met Fouw Scheltes.

VII-EW    (?) Daam Arjens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes (VI-DM), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1694 te Vrouwenparochie.

Bnr 104. Aut. 29.3.1694: ooms Dirk Cornelis, bakker en Beert Boyens voogden over de kk. Hyp.bk 25.6./2.5.1684 e.l. huisluiden OBD o. St. Ap.Flor.1700°08 D.A. kk. 9.554.

Hyp.bk 9.6./19.5.1686 e.l. sch. a. Corn. en Hoite Ysbrands, koopl. StJp., onderp. state en eigen landen. Hyp.bk 27.6.1686 borgen Olfert, Gerben en Hiltie A.G. broers en zr. HB45/34 inv. sth. D.A.G. HB46/205v. 15.1.1697 rek. d. Dirck Corn. HB50/211 6.7.1707 rek. d. Dirck Corn. Procl.bk 14.2.1681 huurder 24 m. oud billand en 10 m. NwB.gek. d. Jurjen Cl. Fontein (S. St. Ap. nr. 7).

De jongste 2 kk. gedoopt te Vrp.(tweeling). HB23 6.4.1696 de kk. zijn erfgen. van oom Gerben A.Gelder.

NB lidm.bk Vrp. Daam Corn. Gelder en Trijntje Heins, zij als wed. lidm. 14.9.1707.

Daam trouwt op donderdag 1 augustus 1669 te Vrouwenparochie met Jannichie Barthouts, zie VI-CR.

VII-EX    (?) Olphert Ariens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes (VI-DM), wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 december 1692.

Bnr 219, 235.  1698 Vrp. Trijntje Clases wed. Ol.A. nr.4 en 14. Flor. 1700 de wed. 30.450 en 2.030, 1708 nr. Lenert Clasen c.s., 1700 de wed, 10.115 en 9.511, dit laatste ook nr. Lenert Clasen, id 1708 10.115 en 2.030  nr. Feycke Gerbens en Jan Clasen Flor. 1700/08 Trijntje Clases resp. haar erven 10.276, 1718 nr. Feycke en Jan Gerbens, dezelfde persoon?

Aut. 4.9.1684

Olphert was gehuwd (1) met Bauck Anes.

Van Olphert en Bauck is een kind bekend:

1   Gerben Olpherts Gelder.

Verm. uit eerder huwelijk?

Olphert trouwt op donderdag 25 december 1681 te Vrouwenparochie (2) met Trijntie Clases, dochter van Claes Lenerts en Bauckie Jans.

Flor. 1700 10.276, 1708 de erven id., 1718 nu op Feycke en Jan Gerbens.

Beiden v. Vrp.

Van Olphert en Trijntie is een kind bekend:

2   Bauckie Olpherts Gelder is gedoopt op donderdag 12 september 1686 te Vrouwenparochie.

Bij doop wordt vermeld als moeder Bauckie Anes!

VII-EY    (?) Antie Ariens Gelder, dochter van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes (VI-DM), is overleden op zondag 1 maart 1716.

Bnr 221. 1698 Vrp. 1/3 nr. 1. Fr. uit vr.eeuwen/1900.

Antie was gehuwd met Johannes van der Mey, zoon van Jacob van der Mey. Johannes, predikant, wonende te Vrouwenparochie.

Vlgs Sannes geb. te Lwd. Flor. 1700/08 wed. ds v.d. Mey 10.494.

Van Johannes en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Jacobus van der Mey, wonende te Franeker, is gedoopt in juni 1674 te Vrouwenparochie.

Bnr 221. 1698/1708 Vrp. 2/3 nr.1, 1718 de wed. geheel. 1748 eigenr nr.1 35 m. m. hs en sch., gebr. Gerrit Gerkes. Flor. 1700/08 10.115, nogmaals 10.115 (!?).

Hyp.bk 20.8.1694/18.1.1693 erft van zijn oom Gerben A.G. Hyp.bk 14/13.3.1695 Jac. v.d. Mey is aconimus v.d. landschaps borse te Franeker ven. aetatis x G.A.

1708 burgemr. Fran.

Jacobus trouwt op donderdag 29 april 1694 te St.annaparochie met Geeltie Aerns.

Geeltie was later gehuwd (2) met Hans Harmens Gongrijp.

2   Maertie van der Mey is geboren in 1689.

VII-EZ    (?) Fem Ariens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes (VI-DM).

Prot. S.A./25. HB39/264v. 24.5. (1672?) inv. sth. Fem Ariens, wed. N.B. nu x Lenert Gerbens.

Fem trouwt op vrijdag 20 oktober 1662 te Vrouwenparochie met Neeltje Boyens, zie VI-BF.

VII-FA     (?) (?)Trijntje Mercks, dochter van Merck Idses en Trijntie Heres (VI-DR).

(?)Trijntje trouwt op donderdag 1 juli 1677 te St. Jacobiparochie met Tiepcke Tiepckes.

Beiden v. St. Jp.

Van Tiepcke en (?)Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Merck Tjepkes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 3.1.1731 e.l. ovl., cur. k. Cornelis Cornelis, smid Stiens beh.oom en Jacob Tjepkes oom. HB58/299 3.1.1731 inv. sth. M.Tj. huism. o. St. Jp.

Merck trouwt op maandag 2 mei 1707 te St. Jacobiparochie (1) met Tettje Pieters, dochter van Pieter N.. Tettje is overleden voor woensdag 3 januari 1731.

Merck trouwt op zondag 22 oktober 1730 te St. Jacobiparochie (2) met (?)Dyna Harmens, dochter van Harmen Douwes en Wytske Ymes.

2   Jacob Tjepkes, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 7.3.1730/9.6.1720 e.l. OBD St. Jp.

Jacob trouwt op zondag 15 februari 1711 te St. Jacobiparochie met Maartje Arjens.

3   Wieger Tjepkes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 24 mei 1728.

1728 W.Tj. kk. nr.33

Aut. 24.5.1728 e.l. ovl., cur. kk. Merck en Jacobs Tjepkes, ooms o. St. Jp. HB557/275 25.5.1728 inv. sth. W.Tj. o. St. Jp., de kk. zijn voor 3/4 erfgen. v. Clei Pieters, 1/4 komt aan Corn. Daams voor zijn kk.; aangifte door Tettje Pieters. Hyp.bk 31.3.1737/1.5.1727 e.l. NwB o. St. Ap. kopen huis met 1/2 mg oud gep. land in de Zdh. v. St. Jp.

Wieger trouwt op zondag 15 januari 1713 te St. Jacobiparochie met Rinsje Pieters, dochter van Pieter N..

VII-FB     (?) (?)Hendrick Jans Isselmonde, zoon van Jan Hendricks Isselmonde (VI-DV) en Aertie Cornelis, is overleden voor zaterdag 6 mei 1690.

Aut. 6.5.1690 cur. kk. Hendrick Ariens en Pyter Pyters DG inz. sch. m. stm. HB48/118 8.3.1702 rek. d. Hendrick Ariens en Pytter Pytters, Joris Martens inz. kostpenn.

Procl.bk 17.2.1668 H.J.Ysselmonde c.u. kopen een voorkamer te St. Jp. en een schuur op Zuid v. St. Jp.

Van (?)Hendrick en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Hendricks Isselmonde is geboren 1668 of 1669.

2   Maartie Hendricks Isselmonde is geboren rond 1672.

3   Clasie Hendricks Isselmonde is geboren 1674 of 1675.

(?)Hendrick was gehuwd (2) met Trijntie Martens, dochter van Marten N..

Van (?)Hendrick en Trijntie is een kind bekend:

4   Claes Hendricks Isselmonde.