Parenteel Tetman N.

Generatie I

I  Tetman N.

Pers. Imp.1578 Warga Taetman Roeymers.

Van Tetman en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Roimer Tetmans, zie II-A.

2  Epe Tetmans, zie II-B.

Generatie II

II-A  Roimer Tetmans, zoon van Tetman N (I), wonende te Swichem.

LWL126 weesrek. 23.3.1618 cur. Tzietse Jurriens en Epe Tetmans, kk.: Jelle, Emcke. Tetman, Douwe en Auck.

Roimer was gehuwd met Aeff Jelles.

Van Roimer en Aeff is een kind bekend:

1  Auck Roimers, zie III-A.

II-B  Epe Tetmans, zoon van Tetman N (I), wonende te Warga.

ID31 f.9013.4.1625 Tetman Ipes te Aegum.

Van Epe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Tetman Epes, zie III-B.

Generatie III

III-A  Auck Roimers, dochter van Roimer Tetmans (II-A) en Aeff Jelles.

Auck was gehuwd met Aucke Willems. Aucke, wonende te Wirdum.

LWL126 weesrek.23.3.1618: A.W. en A.R. e.l. te Wirdum 3.5.1623; broer Jelle Roimers 2.6.1621 te Engelum. LWL128 f.182 29.4.1647 weesrek. d. Douwe Roymers, oom en Claes Freercks, neef, meer minderj. kk.

Van Aucke en Auck zijn vijf kinderen bekend:

1  Roimer Auckes, zie IV.

2  Griet Auckes.

Tr. 2e x Engelim 27.10.1654 Pieter Joh. v. Engelum.

3  Imk Auckes.

4  Sycke Auckes.

5  Frouck Auckes.

III-B  Tetman Epes, zoon van Epe Tetmans (II-B), is overleden voor 1644.

IDA6/110 15.1.1644 en id.130 7.10.1644 inz. erfgenamen T.E.

Tetman was gehuwd (1) met Rins Tziesses.

Van Tetman en Rins zijn drie kinderen bekend:

1  Ytie Tetmans.

Ytie was gehuwd met Gatse Piers.

2  Douwe Tetmans.

3  Epe Tetmans.

Tetman was gehuwd (2) met Siu Jelles.

Generatie IV

IV  Roimer Auckes, zoon van Aucke Willems (III-A) en Auck Roimers, timmerman, wonende te Engelum.

MEN weesbk 7.2 en 15.4.1684, id. 29.5.1705 scheiding nalatenschap Sjouk Uwes, Marten Alberts (koopman) wordt voogd v.d. kk. uit 2e huw.; id. 26.7.1711 Gerrit Sjoerds, Engelum wordt voogd over kk. uit 3e huw. LWD aut. 25.5.1674 Reimer Auckes mr timmerman Engelum als oom van m/w cur. kk. Jan Jans mr bakker Lwd en Sycke Auckes, Griet en Frouck Auckes moeyen.

Roimer trouwt op woensdag 25 januari 1668 te Engelum (1) met Antje Foppes.

Van Roimer en Antje is een kind bekend:

1  Auck Roimers is gedoopt op dinsdag 25 december 1668 te Engelum, zie V.

Roimer was gehuwd (2) met Sjouk Uwes.

Roimer was gehuwd (3) met Grets Douwes.

Generatie V

V  Auck Roimers, dochter van Roimer Auckes (IV) en Antje Foppes, is gedoopt op dinsdag 25 december 1668 te Engelum.

Auck was gehuwd met Marten Alberts. Marten, koopman, wonende te Engelum.

Van Marten en Auck is een kind bekend:

1  Aukje Martens, zie VI.

Generatie VI

VI  Aukje Martens, dochter van Marten Alberts (V) en Auck Roimers.

Aukje trouwt op zondag 4 juni 1730 te Engelum met Sjoerd Sydses. Sjoerd, koopman, wonende te Engelum en te Beetgum.

Bnr 226, 230. 1758 Vrp. de koopman Sj.S. eigenr en gebr. nr.15, 1768 de wed en 8 kk. id. 1768 Vrp. de wed en kk. eigenr nr. 18. Procl.bk 10.11.1760 koopt boerderij nr 18 v. Tr. Leenderts hsvr. v. Jarich Sjoerds.
1749 Beetgum welgesteld 4+9 61.2.0.

Beiden v. Engelum.

Van Sjoerd en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Marten Sjoerds Koopal, zie VII-A.

2  Cornelis Sjoerds Koopal, zie VII-B.

3  Reimer Sjoerds, zie VII-C.

4  Auke Sjoerds Koopal, zie VII-D.

5  Syds Sjoerds, boer en koopman, wonende te Beetgum.

Bnr 226, 242. 1788 Vrp. eigenr 1/3 nr. 15. 1778/88 eigenr en gebr. nr.33.
Procl.bk 18.6.1770 Syds Pieters, koopm. Lwd en Syds Sjoerds, hsm. o. Jelsum kopen elk helft boerderij in Zdh. Vrp. gr. 13 m. ‘t Rode Schuurtje genaamd, van E.W. v. Wijdenbrug, de Stienserdijk O, de Schreedijk Z., Jan Arjens W. en Louwrens Pieters W. en N.
MEN weesbk 7.2.1802 S.D. 2e vr. en wed. te Beetgum, sch. en d.: wed. krijgt 1/2 sate gr. 28 m. o. St. Jp., kk. 2e huw. 1/3 v. sate Vrp., en kk. 1e huw. 1/2.

Syds was gehuwd met Sieuw Dirks.

6  Albert Sjoerds, koopman, wonende te Beetgum.

Procl.bk 30.3.1808.

Albert trouwt op zondag 26 januari 1772 te Beetgum met de 26-jarige Aafke Rinses, dochter van Rinse Lammerts en Maaike Pieters. Aafke is gedoopt op zondag 14 februari 1745 te Hijum.

7  Grietje Sjoerds.

Grietje was gehuwd met Nanne Sjoerds. Nanne, wonende te Beetgum.

Generatie VII

VII-A  Marten Sjoerds Koopal, zoon van Sjoerd Sydses (VI) en Aukje Martens, koopman, wonende te Engelum.

Procl.bk 29.5.1798 verk. 1/8 v. boerderij Bildtpollen o. St. Ap. gr. 43m207r.

Marten trouwt op zaterdag 29 november 1760 te St. Annaparochie met de 25-jarige Maartje Dirks Kuyck, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Fijke Clases. Maartje is gedoopt op maandag 11 april 1735 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl., att nr elders, hij v. Engelum, zij v. St. Ap.

Van Marten en Maartje is een kind bekend:

1  Johannes Martens Koopmans.

Bnr 230.

Johannes was gehuwd met Sytske Klazes Jepma.

VII-B  Cornelis Sjoerds Koopal, zoon van Sjoerd Sydses (VI) en Aukje Martens, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 229, 230. 1778/88 gebr. nr. 11. 1768/78/88 gebr. nr.18 en 1778/88 met Albert eigenr.1778/88 gebr. nr. 23.

Cornelis trouwt op zondag 10 januari 1773 te Vrouwenprochie met Lijsbet Lieuwes Reitsma, dochter van Lieuwe Sydses en Binke Jans. Lijsbet is geboren te Engelum, is overleden op woensdag 2 november 1825.

Beiden v. Vrp.

Van Cornelis en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Cornelis Koopal is geboren op maandag 19 juli 1773, zie VIII.

2  Marten Cornelis Koopal, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 9 maart 1777.

1811 Vrp. 21 boer.

VII-C  Reimer Sjoerds, zoon van Sjoerd Sydses (VI) en Aukje Martens, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 2 juni 1788.

1778 Vrp. eigenr 1/2 en gebr. heel nr.15. 1788 de 6 kk. eigenr 1/3
Aut. 2.6.1785 wed. hertr. Thomas Anskes.

Reimer trouwt op zondag 26 september 1773 te Vrouenparochie met Jeltje Wopkes Tolsma.

Jeltje was later gehuwd (2) met Thomas Anskes de Groot.<1,2>

Hij v. vrp., zij v. Marssum.

Van Reimer en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Wintje Reimers Koopal.

Bnr 226.

Wintje was gehuwd met Bauke Heslinga.

Bnr 226.

2  Aukje Reimers Koopal is gedoopt op maandag 25 december 1775 te Vrouwenparochie.

Bnr 226.

Aukje was gehuwd met Gerben Klazes Brouwer, zoon van Claas Gerbens en Taetske Sipkes Heslinga. Gerben, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 29 juni 1775, is overleden op woensdag 24 juni 1818. Gerben werd 42 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Bnr 149. Vgls ovl.akte 40 jr. 1811 St. Ap. 3 boer.

VII-D  Auke Sjoerds Koopal, zoon van Sjoerd Sydses (VI) en Aukje Martens, boer, wonende te Beetgum.

Bnr 226. 1778 Vrp. eigenr 1/2 nr. 15, 1788 eigenr 1/3 id.

Auke trouwt op zondag 14 augustus 1774 te Vrouwenparochie met de 19-jarige Tietje Willems, dochter van Willem Franses en Tjitske Sybrens. Tietje is geboren op zaterdag 26 juli 1755 te Franeker.

Ged. op bel. Beetgum 25.3.1796, ouders en echtgenoot vermeld.

Beiden v. Vrp.

Van Auke en Tietje is een kind bekend:

1  Syds Aukes Koopal.

Bnr 117.

Generatie VIII

VIII  Sjoerd Cornelis Koopal, zoon van Cornelis Sjoerds Koopal (VII-B) en Lijsbet Lieuwes Reitsma, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 19 juli 1773, is overleden op dinsdag 22 augustus 1820 aldaar. Sjoerd werd 47 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Hyp.bk 10.6.1809/26.5.1809 e.l. Zdh. Vrp. sch. a. Corn. Sjoerds en Lijsbet Lieuwes e.l.huisl.ald.
1811 Vrp. 21 werkman.

Sjoerd was gehuwd met Maartje Willems Wassenaar, dochter van Willem Gerrits en Grietje Klazes Wassenaar. Maartje is overleden op dinsdag 8 januari 1811.

Bij ovl naam Wielenga

Van Sjoerd en Maartje is een kind bekend:

1  Kornelis Sjoerds Koopal.

Bnr 106. 1832 eigenaar ‘t Bosch.

Kornelis was gehuwd met Sytske Klazes Leep, kind van Klaas Jans Leep en Tjitske Sybes de Haan.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 3 mei 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Probeer versie, 40 personen, .

1)  Jeltje trouwt op zondag 25 mei 1788 te Vrouwenparochie met Thomas.

2)  Thomas Anskes de Groot, zoon van Anske Thomas en Janke Franses. Thomas, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1747 of 1748, is overleden op dinsdag 3 oktober 1826 te Berlikum. Thomas werd hoogstens 78 jaar, 9 maanden en 2 dagen. Bnr 226. 1811 Vrp 2 boer geb.datum 15.1.1749 Thomas Aukes de Groot.


Index

Brouwer

Gerben Klazes VII-C.2.

Groot, de

Thomas Anskes VII-C, *2.

Haan, de

Tjitske Sybes VIII.1.

Heslinga

Bauke VII-C.1; Taetske Sipkes VII-C.2.

Jepma

Sytske Klazes VII-A.1.

Koopal

Auke Sjoerds VII-D; Aukje Reimers VII-C.2; Cornelis Sjoerds VII-B; Kornelis Sjoerds VIII.1; Marten Cornelis VII-B.2; Marten Sjoerds VII-A; Sjoerd Cornelis VIII; Syds Aukes VII-D.1; Wintje Reimers VII-C.1.

Koopmans

Johannes Martens VII-A.1.

Kuyck

Dirck Johannes VII-A; Maartje Dirks VII-A.

Leep

Klaas Jans VIII.1; Sytske Klazes VIII.1.

Reitsma

Lijsbet Lieuwes VII-B.

Tolsma

Jeltje Wopkes VII-C.

Wassenaar

Grietje Klazes VIII; Maartje Willems VIII.

zonder achternaam

Aafke Rinses VI.6; Aeff Jelles II-A; Albert Sjoerds VI.6; Anske Thomas *2; Antje Foppes IV; Auck Roimers III-A, V; Aucke Willems III-A; Aukje Martens VI; Binke Jans VII-B; Claas Gerbens VII-C.2; Douwe Tetmans III-B.2; Epe Tetmans II-B, III-B.3; Fijke Clases VII-A; Frouck Auckes III-A.5; Gatse Piers III-B.1; Grets Douwes IV; Griet Auckes III-A.2; Grietje Sjoerds VI.7; Imk Auckes III-A.3; Janke Franses *2; Lieuwe Sydses VII-B; Maaike Pieters VI.6; Marten Alberts V; Nanne Sjoerds VI.7; Reimer Sjoerds VII-C; Rins Tziesses III-B; Rinse Lammerts VI.6; Roimer Auckes IV; Roimer Tetmans II-A; Sieuw Dirks VI.5; Siu Jelles III-B; Sjoerd Sydses VI; Sjouk Uwes IV; Sycke Auckes III-A.4; Syds Sjoerds VI.5; Tetman Epes III-B; Tetman N I; Tietje Willems VII-D; Tjitske Sybrens VII-D; Willem Franses VII-D; Willem Gerrits VIII; Ytie Tetmans III-B.1.

* verwijzing naar noot.