Parenteel Tonis Lieuwes

Generatie I

I  Tonis Lieuwes, zoon van Lieuwe N. en Tet Romckes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 20. 1554/5 Thet Lieuwes zoon en1566/7 en 1574/5 Thonis Lieuwes pachter k.41 NwB. (1629/30 Gerben Thonis).
1578 3 cg.

Van Tonis en een onbekende vrouw zijn zes kinderen bekend:

1  Tettie Thonis is overleden voor vrijdag 2 februari 1607.

Tettie was gehuwd met Dirck Boyens, zoon van Boyen N.. Dirck, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 april 1610.

Quaclap 7.12.1609/144: Jan Jobs, St. Jp. contra Arien Claes, St. Jp. en Corn. Barthouts, St. Ap., als voorm. v.d. onm. kk. v. D.B. en T.T.
Aut. 2.2.1607 cur. Gerbrant Teunis, Arien Claes en Corn.Bartouts inz. m/goed.. Aut. 16.4.1610: Arien Cl. Hendricks en Corn. Bartouts zwagers v.d. jongste kk.,cur. Dirck Ariens, oom v/z. Aut. 8.12.1614 cur. Gerbrant Teunis, oom m/z.
Hyp.bk 18.9.1615/20.5.1614 Arien Claesz, Corn. Bartouts, Arien Jacobs, Pyter Pyters en Gerryt Jacobs, allen op het Bildt, voorst. over de wkk v. wln Dirck Boyens, verkopen land te Almenum; id. 12.5.1616 als mannen voogden over hun hsvrouwen.

2  N. Tonis.

N was gehuwd met (?)Jacob Gerryts, zoon van Gerryt Jans Isselmonde. (?)Jacob is overleden voor vrijdag 28 juli 1606.

Bnr 67. 1574/5 Jacob Gerryts met Jan Walings pachter k.40 NwB.
Aut. 28.7.1606 Teunis Jacobs jongste weesk., cur. Gerbrant Teunis oom en A(rien?) Jans jr. inz. rek. Aut. 2.2.1608 cur. Andries Roeleffs zwager van k.

3  (?)Jan Thonis, zie II-A.

4  Arien Thonis, zie II-B.

5  Lyuwe Teunis, zie II-C.

6  Gerben Tonis is geboren rond 1555, zie II-D.

Generatie II

II-A  (?)Jan Thonis, zoon van Tonis Lieuwes (I), is overleden voor zaterdag 25 maart 1628.

Aut. 25.3.1628 J.T. ovl. cur. Abbe Eekes en Jan Gerbens beiden ovl., Antie Rijners is wed. J.G., cur. Thonis Gerbens en Feijke Feijkes dorpr. Vrp. inz. opnemen rek. Aut. HvFr. 25.3.1626 Cornelis Minckes zwager van Dieuwer en Frouckie Jans vs Abbe Ekes te Hallum inz. de rek. te vorderen v.d. wed. en erfgenamen v. Jan Gerbens i.l. koopman te Fran. die de admin. heeft gehad v.e. erfenis die genoemde kk. en anderen toekomt.

(?)Jan was gehuwd met Grytie Mijnthies, dochter van Mintie Wygers en (?)Machtel N.

Grytie was later gehuwd (2) met Aert Symens.

Van (?)Jan en Grytie zijn twee kinderen bekend:

1  Frouck Jans is geboren 1606 of 1607.

2  Dijuer Jans is geboren 1603 of 1604.

II-B  Arien Thonis, zoon van Tonis Lieuwes (I), is overleden voor maandag 25 november 1619.

Aut. 3.5.1615 G.R. ovl. cur. Syourt Reyners. Aut. 25.11.1619 (2x) cur. kk. 1e huw. Heere Ariens en Syourt Reyners, cur. kk. 2e huw. Fedde Tyesses, rechter.

Arien was gehuwd (1) met Hylck Ritskes.

Van Arien en Hylck zijn twee kinderen bekend:

1  Ritske Ariens is geboren in 1617.

2  Arien Ariens is geboren in 1619.

Arien was gehuwd (2) met Geesie Reyners, kind van Reiner Jans en Fokel Sioerds. Geesie is overleden voor zondag 3 mei 1615.

Van Arien en Geesie zijn drie kinderen bekend:

3  Tied Ariens is geboren 1603 of 1604.

4  Thonis Ariens is geboren 1605 of 1606.

5  Reyner Ariens is geboren 1607 of 1608.

II-C  Lyuwe Teunis, zoon van Tonis Lieuwes (I), is overleden voor vrijdag 20 maart 1615.

Aut. 20.3.1615 cur. Gerbrant Teunis, oom inz. nal.sch. Jelle Abbes en Willemke Doens.

Lyuwe was gehuwd met Jantien Jelles, dochter van Willemke Dominicus of Jelle Abbes. Jantien is overleden voor vrijdag 20 maart 1615.

Van Lyuwe en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Lyuwes.

1615 uitlandig

2  Antie Lyuwes is geboren 1600 of 1601.

II-D  Gerben Tonis, zoon van Tonis Lieuwes (I), is geboren rond 1555, is overleden voor zaterdag 17 april 1621. Gerben werd hoogstens 66 jaar.

Bnr 20, 67. 1629/30 alleen en 1638 met anderen pachter k.41 NwB. (1574/5 Thonis Lyeuwes), 1635 Fran. land 24m.300r. (in 1632 was Adriaen Gerbrands pachter).
Quaclap 20.10.1608 (HvF 16708/489): Gerbrand Tonis als v. en vst. v. Tonis en Jan, beiden mi.j. te St. Jp. en Gerrit Foppes als m. en v.v. Tied Gerbrands te St. Ap. en Lourens Barthouts als m. en v.v. Gertie Gerbrands te Belckum en Abbe Gerbrands te St. Jp. contra Taecke Abbes te Boer en Pibe Wopkes inz. de goed. uit het sth. v. Goff Taeckedr, hun grootm. en vrouw. Quaclap 16.7.1610 idem, Pibe Wopkes wednr v. Goffk Taeckes. Hier dus slechts 5 kk. genoemd en zeer wrsch. zijn er niet meer geweest! Hyp.bk 30.3.1612/4.5.1610 G.T. als oom van Trijntie Dircks vr.v. Arien Jacob Stevens te St. Jp.Hyp.bk 2.10.1621/25.5.1617 G.T. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. ds Wilh. Folceri als erfgen. v. wln ouders, ook schulden in 1611, 1613 en 1617, onderpand gepachte stede billands (S. k.41).
Hyp.bk 17.4.1621 (prb.48) de erfgen. v. wln Gerbrant Teunis verk. de brw. v. 5 1/2 m. NwB. aan Berend Eesses en Maertie Hendricks St. Jp., de kopers O. het weesk. v.Abbe Gerbens W., Geertie Gerbrands Z. de dijk N. ook Trijntie Gerbrand Theunis heeft daar land.
Hyp.bk 1612/1.5.1608 Gerbrandt Tuenis en Tryncke Foppedr e.l., St. Jp. Hyp.bk 15/4..6.1626 (f.249v.)Trijntie Foppes wed. G.T. St. Jp., Thonis Gerbrands is cur. v. Gerbrandt en Jans Jans zonen v. Jan Gerbrandts en Antie Reymers, Arien en Cornelis Gerbrandst, de oudste zonen v. Tr.F. zijn getuigen.
Recesbk 24.9.1593 ass. gerecht. Hyp.bk 1612/1597 Gerbrant Toenis assesseur.
Aut.28.7.1606 Gerbrant Teunis als oom cur. over Teunis Jacobs jongste wk.v. Jacob Gerrits, cur. A(rien?) Jans Jr. St. Jp.

Gerben was gehuwd (1) met Trijntie Foppes.

Van Gerben en Trijntie zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Gerben Tonis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9. 1638 Cornelis Gerbens met P.P. de Olde en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB (162930 Arien Gerbrands met P.P. en G.H.). 1632/3 in k.1N. 8m.125r. 1635 8m.126r., 1640 11m./17m., 1655 C.G.Th. nr 10. BP550/5.
Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 1.1.1638/30.4.1634 Corn. Gerbrands en Maertie Hendricks e.l. o. St. Jp., sch. a. Arien Claeses en Jannichie Hendricks e.l. ald.
Zie ook Cornelis Gerben Cornelis.
NB niet genoemd in quaclap.

Cornelis was gehuwd met Maritgen Hendricks, dochter van Hendrick Walings en Griet Pyters.

HB 36/212 27.7.1661 rek. door Maertie Hendricks wed. v. Corn. Gerbens inz. kk. Tomas Lous, mr Alef Dircks, chirurgijn Makkum mede cur.

2  Lyuwe Gerbens, zie III-B.

3  Arien Gerbens, zie III-C.

4  (?)Trijntie Gerbens.

Hyp.bk 20/17.4.1621 Trijntie Gerbrandt Teunis landen, of wordt bedoeld Tryncke (Foppes) de 2e vrouw van G.T.?

5  Rinske Gerbrants.

Niet genoemd in quaclap.

Rinske was gehuwd met Christiaen Stevens, zoon van Steven Willems en Amerens Pieters Bonteman. Christiaen, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1583, is overleden voor donderdag 27 april 1656. Christiaen werd hoogstens 73 jaar.

Bnr 49. Wass.bk/134. Vlgs Wass.bk uit 1e huwelijk, maar gezien dochtersnaam Jannichie uit 2e huw. 1632/3 in k.8S. 22m.393r.(1629/30 Claas Corn.), 1635 id., 1640 48m., 1655 St. Jp.wed. nr.12., 1670 Chr. St. kk. nr.12.

6  Feycke Gerbens, wonende te St. Jacobiparochie.

HB21 19.11.1638.

Gerben was gehuwd (2) met Rints Abbes, dochter van Abbe N. en Goff Taeckes. Rints is overleden voor 1610.

Hyp.bk mei/8.5.1615 Jan Gijsberts en Rints Abbes e.l. lakenkopers te Berlikum. MEN weesbk 3.6.1622 inv. sth. Taecke Abbes te Beetgum (Berl.?) in pres. v. Rins en Gabbe Abbes en Corn. Feyckes als oom v.d. 2 wkk. v. T.A. bij Aecht Feyckes op aang. v. Neel Hendriks 2e vr.

Van Gerben en Rints zijn vijf kinderen bekend:

7  Geertie Gerbens.

Geertie was gehuwd (1) met Lourens Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Maritie Lourijs. Lourens, wonende te Berlikum en te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 27 mei 1620.

Bnr 71. Wass.bk/126. 1629/30 met Douwe Tiaerds in k.33 NwB.
Hyp.bk 1620/1.6.1618 L.B. en G. Gerbrants e.l. o. St.Jp. a.d. oude zeedijk sch. a. Willem Dirck Ariens jong gezel, St.Jp. 200 cg van ons e.l. van Barthout Barthouts (mijn vader als bestevader en cur. over voors. W.D.A.) versch. penningen 7% rente. Quaclap 1608 (zie Gerbrant Thonis) te Belckum. Aut. 19.11.1621 L.B. ovl. m. G.G.T. Aut. 1.2.1626 cur. Teunis Gerbens oom inz. v+grv/g. Aut. 16.4.1627 cur. Gerryt Bartouts inz. v+grv+grm/g.
Hyp.bk 17.2.1621/1.6.1608 L.B. en G.G. e.l. Berlikum, sch. a. Jacob Martens (x Namment Alberts), borgen B.B. en Gerbr. T. Hyp.bk 24.10.1620/2.6.1614 e.l. o. Belckum sch. a. Sybe Gerrits o. St. Jp. opt Westerbildt als cur. over Corn. Cornelis zijn stiefzn. Hyp.bk 4.10.1619 (prb.48) e.l. St. Jp. hebben stede billands gek. v. Maritgen Boyens.
Hyp.bk 23.4.1621/27.5.1620 G.G. wed. L.B. te St. Jp., get. Jan Huyberts de jonge, koopman.
Geertie was gehuwd (2) met Gerrit Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1640.

Bnr 21. Wassenaarbk bl.127. 1629/30 in k.4N. totaal 14m.313r.(2 perc.)1629/30 en 1638 met Bartout Claes en Berent Eskes pachter k.40 NwB. 1632 pachter Fran.landen 12m.426r., 1635 34m.538r. (incl. Fr.Land), 1640 wed. G.B. 38m./4m.
HB34/63v. 21.4.1653 inv. sth. M.S., wed. G.B. te St. Jp. id. 71v. sch. en d.
Hyp.bk 28.2.1631/26.5.1628 mede rekenmr Frl. en cur. onm. kk. Lourens Bartouts
NB hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 Gerrit Barthouts kk. bij Geertie Gerbrants en id. 14.1.1638/7.5.1633 G.B. en M.S. e.l. o. St. Jp. hebben vordering op Hendrick Clases en Albartie Jans e.l. St. Jp., borg Maertie Hendricks hun dr vr. v. Barent Esses. Conclusie zou kunen zijn dat G.B. 1e x getr. was m. G.G., die eerst getr. was met zijn halfbroer Lourens.

Gerrit was later gehuwd (2) met Maertie Symens.

8  Tied Gerbens is overleden in 1627.

Dagbk D.J.

Tied was gehuwd met Gerrit Foppes, zoon van Foppe N.. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 25 april 1636.

Bnr 125. 1629/30 in k.17 totaal ± 14m.(1 perc. in S. en 2 in N.) , id. in k.18S. 13m.286r., 1635 27m.599r., 1640 G.F. erven 28m.
Zie inv. 1657. De oudste 3 kk. allen geboren in 1609 en gedoopt in 1610 te St. Ap. Aut. 25.4.1636 cur. Cornelis en zijn broer Lijwe Gerbens.
Hyp.bk 25.10.1675/1.5.1650 Gerben Gerrits en Rix Gerrits voor zichzelf en Aegt Gerrits hsvr. v. Nammen Gerrits te samen door scheiding het recht verkr. hebbende v.d. andere erfgenamen v wl Gerrit Foppes en Tiedke Gerbens hun ouders, verk. aan Tonis Jansen Voorthuis en Antie Dircks e.l.o. St. Ap. huis etc. met ontr. v. ± 17mg oud billand op het Oost v. St. Ap. (S. nr 34)
Dagbk D.J. 1630 volm. St. Ap. Zd.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 111.5.-.
HB21 15.6.1635 Abbe Gerrijts, Waling Claes en Symen Aetes x resp. Rins en Tiedt Gerrits, erfgen. v. Gerrit Foppes en Tyedtie Gerbrandts hun wln ouders contra Conelis en Lyeuwe Gerbrants gebrs. HB21 19.6.1637. Recesbk mrt 1650 de 5 kk. en mede-erfgen. v. G.F. en T.G.

9  Thonis Gerbrants, zie III-A.

10  Abbe Gerbens is geboren rond 1580, zie III-D.

11  Jan Gerbens is geboren rond 1585, zie III-E.

Generatie III

III-A  Thonis Gerbrants, zoon van Gerben Tonis (II-D) en Rints Abbes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 11 juni 1635.

Bnr 29 en 44. BP500/17 en 18, 1629/30 in k.4N. 9m.26r., 1629/30 in k.10N. 22m.323r. 1635 32m.351r. 1638 pachter k.39 NwB met Hessel Reyners en Berent Eskes (v/h Corn. Gerrits).1638 pachter met Hendrick Philips, Gerbrand Thonis en Berent Eskes pachter k.41 NwB., 1640 Ariaentie T.G. wed. 9m/14m.
Aut. 19.11.1638 Jan Gerbens ovl. inz. scheiding v/g met Antie Rijmers en Ariaen Thonis Gerbens wed. Aut. HvF 2.7.1644. Procl.bk 24.5.1612 Teunis Gerbens en Ariaen Corn.dr. St.Jp. verkrijgen de bruikma v. 23 1/2 mg billand met huis etc. voor 7000 cg van Aert Symmens en Grytie Mintie Wijgersdr. , de weg ten Z. en W., Hendrick Walings O. en Corn. Lenerts N. Hyp.bk 19.4.1613/24.5.1612 e.l. kopen land geads. met vader Gerbrant Teunis.
Procl.bk 18.11.1644 de crediteuren van Ariaen Tonis Gerbens; Corn. Tonis, Jan Tonis en Waling Claes als naaste bloedvrienden (zie ook GJ2009/240). Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 T.G. en A.C. e.l. St. Jp. sch. a Heere Olpherts vrijgezelle te St. Jp. 1000 cg. Hyp.bk 10.2.1636/11.6.1635 A.C. wed. Thonis Gerbens, St. Jp. sch. a. Jannichje Jacobs wed. Bartout Claes, St. Jp.
HB21 20.1.1640 A.C. wed. T.G. c.s. vs Theod. Henrici NP en cur. Gerben en Jan Jans weeskk. v. Jan Gerbens en Antie Reymers.

Thonis was gehuwd met Ariaentie Cornelis Isselmonde, dochter van Cornelis Gerryts Isselmonde en Ael Ariens. Ariaentie is overleden voor vrijdag 12 mei 1645.

Aut. HvFr. 2.7.1644 Recesbk 15.2.1641 mede-erfgen. v. Gerrit Corn. I., id. 12.5.1645..

Van Thonis en Ariaentie zijn acht kinderen bekend:

1  Neeltie Thonis.

Neeltie trouwt op zondag 20 juli 1636 te Vrouwenparochie met Beert Jans.

HB37/127v. 27.2.1666 weesrek. door Aefie Jans wed. Jan Tonis inz. kk. v. Beert Jans en Neeltie Tonis, Jan Jansen te Marrum is cur., Hendrick Jans, Jan Jans en Gerben Thonis omen.

2  Rinske Thonis.

Rinske was gehuwd (1) met Jan Barents, zoon van Baernt N. en Maertie N..
Rinske was gehuwd (2) met Gerryt Jans. Gerryt, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 23 december 1644.

1635 18m.343r. Hyp.bk 29.12.1637/12.6.1632 e.l. o. St. Ap. sch. a. cur. v. k.v. Maertie Bartouts en Gerryt Pieters, stede billands., borg Thonis Gerbrants vader.
Hyp.bk 7.7.1636 (blz.195 S.) e.l. St. Ap., borgen Corn. Thonis, St. Jp. en Adriaentje Thonis wed. moeder. HB21 23.12.1644 R.T. wed.
HB21 23.12.1644 Rinske Tonis en haar kk bij Gerrit Jans, nu x Jan Barents. Recesbk 14.4 en 28.4.1645.

3  Cornelis Thonis, zie IV-A.

4  Tettie Thonis.

Tettie was gehuwd met Waling Clases. Waling, smid.

HB42/148v. 12.10.1680 sch. en d. inz. sth. Jan Tonis, Tettie Tonis x Waling Clasen. HB22 19.12.1653.

5  Arien Thonis.

Zie Jan Thonis. Procl.bk 18.11.1644/12.5.1645 De crediteuren v. Arien Tonis Gerbens bbc op helft v. 24 m.32r. NwB in k. 39 gek.v. Sibrant Agges Brunia; Corn. Tonis, Jan Tonis en Waling Clasen als naaste bloedvrinden en wegens de andere brs en zrs.

6  Gerben Thonis, wonende te Berlikum, is geboren 1622 of 1623.

Aut. 30.1.1666 DG en te Berlikum, cur. kk. Jan Tonis.

7  Jan Thonis is geboren 1624 of 1625, zie IV-B.

8  Aeltie Thonis is geboren 1629 of 1630.

III-B  Lyuwe Gerbens, zoon van Gerben Tonis (II-D) en Trijntie Foppes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 28.8.1643/26.4.1637 e.l. kopen boerderij Westerbildt gr. ± 25 mg oud gep. l. met aanwas van Dirck Stevens en Fr.Joh.Papma. Hyp.bk 14.7.1651/23.8.1640 Lieuwe Gerbrants en Willemtie Corn. e.l. op het Westerbildt o. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp. gebuirte, borg. Maertie Walings (moeder), get.o.a. Henrik Walings.
NB niet genoemd in quaclap.

Lyuwe was gehuwd met Willemtie Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings.

Van Lyuwe en Willemtie zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Cornelis Lieuwes Wijngaarden, zie IV-C.

2  (?)Grietie Lieuwes Wijngaarden, wonende te Harlingen.

3  (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden.

(?)Tettie was gehuwd (1) met Dirck Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks. Dirck, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 maart 1674.

Bnr 25, 47. Assessor (Sannes I/296). 1655 Dirk Pieters gardenier nrs 16 en 17, 1670 D.P. ass. nr. 16 en nr. 17 D.P. nu Harrent Pieters.
D.P.Pieters cur. kk. v. Jan Jaspers.Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 e.l. St. Jp. sch.a. Andrys Siebes en Tettie Pieters onze zr. en zwager inz. land gekocht van Pyter Lous. Aut. 17.12.1666 en hyp.bk 28.2.1671/30.4.1668 Gosse Jacobs (oom) koopm. St.Ap. (x Jann. Jans) cur, over de 5 kk. v.d. ass. D.P. en N.J. Aut. 21.9.1674 D.P. ovl. (NB de leeftijden van Jannichie, Pieter en Willem kloppen niet met de aut. uit 1666).
HB38/19 17.6.1667 inv. bij D.P. wednr. Van N.J.J., id f. 25v 31.3.1668 sch. en d. D.P. hertr. In inventarisatie veel boeken 3 blz.!
Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 D.P. ass. gerecht HB mede voor zijn kk. bij wln N.J. en ook voor zijn tegenw. hsvr. T.L. sch. a. Corn. Lieuwes Wijngaerden vrijgezel en Grietie Lieuwes mijn schoonbr. en zr. beiden te Harl. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 Gosse Jacobs en Jannnichie Jan Jaspers kopen plaats v.d. cred. van Dirck Pieters ass. Hyp.bk 24/2.6.1684 Jan en Willem Dircks vrijgezellen, bijna major annis zijnde, gest. m. oom en cur. Gosse Jacobs, onderpand plaats die is aanbeërfd van wln zuster en broeder en ouders.
HB39/241v. 21.5.1672 rek. door Gosse Jacobs, koopm. St. Ap. als oom en cur. HB40/10v. 21.9.1673 inv. sth. D.P., er zijn 2 volj. en 3 minderj. kk. bij Neeltie Jans en 3 onm. kk. bij T.L. zijn wed.; heeft een huis etc. met enterie te St. Jp., o.a 54 boeken.
Recesbk 18.1.658 Dirk Pieter Pieters assessor. HB21 19.2.1649 D.P. gardenier St. Jp. x Neeltie Jans vs Claes Barthouts St. Jp. Recesbk. 16.3.1674 D.P. ovl., Harrent Pieters nieuwe ass.
Proces H.v.Fr. 12.11.1700 (S.B.65M/ 615 tussen erven v. Neeltie Jans.

Dirck was eerder gehuwd (1) met Neeltie Jans.

(?)Tettie trouwt op donderdag 21 juni 1674 te St. Jacobiparochie (2) met de 29-jarige Ritske Innes, zoon van Inne Jans en Tied Gerryts. Ritske, boer en brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 16 februari 1645 aldaar.

Bnr 103, 160. Hyp.bk 25.6.1684/13.5.1684 kopen huizen op noordwest v. St. Ap. van Mart.v.Wijngaarden. Hyp.bk 20.6.1696/17.1.1694 huurt boerderij a.d. NBD o. St. Ap. gr. 30 mg., reeds door de huurders bewoond. Hyp.bk 1.4.1672/20.5.1669 R.I. en Reynu Corn. e.l. St. Jp.Procl.bk 14.4.1679 huurder boerderij k. 25. gek. door Jan D. Kuyck, Harl.
HB23 20.1.1690 brouwer St. Ap.

Ritske was eerder gehuwd (1) met Reynu Cornelis.
Ritske was later gehuwd (3) met Teuntje Willems.

III-C  Arien Gerbens, zoon van Gerben Tonis (II-D) en Trijntie Foppes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 30 april 1634.

Bnr 9 en 20. 1629/30 met Pieter Pieters en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB. 1629/30 k.1S. 4m.425r 1N. 8m.125r..k.3N. 5m.555r. 1632 pachter Fran.landen Adriaen Gerbrands 24m.306r., 1635 15m.557r., 1640 Lijsbet Arien Gerbens 25m./13m., 1655 Arien Gerbens wed. II (Fr.) en 1/3 k.41. BP500/5.
Hyp.bk 23.4.1621/26.5.1620, id. 24.5.1624/1.5.1624, id. 1.5.1628 A.G. en Elisabeth Cornelis e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.12.1637/30.4.1620 A.G. en El.C. e.l. o. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis op het Westerbildt o. St. Jp. als cur. v. Sibbel wk. v. Michiel Corn. te Morra. Id. 21.12.1637/30.4.1634 Lijsbetie Corn. wed. Arien Gerbrants o. St. Jp. mede voor haar kk. sch. a. Symen Ariens en Waling Olpherts als cur. v. Gryetie en Fokeltie Arien Symens. Hyp.bk 9.4.1638/1.5.1627 e.l. op het Westerbildt St. Jp. Hyp.bk 13.6.1638 (blz.220 S.) Lijsbetie Corn. wed. A.G. te St. Jp., borg Maertie Walings, moeder v. Lijsbet.
Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 G.A.Langius, ontv. St. Jp., Cornelis, Jan en Steven Arienszonen en Pieter Pieters (x Lijsbet Ariens Langius) verk. a. Antie Pieters wed. Waling Buwes huis etc. met ontr. v. 25 oud gep. billand o. St. Jp. (S: nr 17 St. Jp.), de Hereweg ten O., Gerrit Beerts erven ten Z., Sioerd Ariens ten W. en de Groene Dijk ten N.

Arien was gehuwd met Lijsbet Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings.

Van Arien en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerben Ariens Langius, zie IV-D.

2  Lijsbet Arien Gerbens.

Lijsbet was gehuwd met Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks.

Bijgenaamd de Jonge. Hyp.bk 20.5.1668/8.5.1668: P.P. de Jonge en Lijsbet Arien Gerbens. e.l. op Nw Bildt schuldig aan Jelte Scheltes oud lakenkoper te Minnertsga, onderpand nog te beuren erfenis van Lijsbets ovl. moeder, borgen Dirck Pieters ass., Harrent Pieters de Jonge, koopman, Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Cornelis Arjens, koopman, getuige Gerben Ariens Langius N.P.

3  Cornelis Ariens Langius, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 20./15.1.1668 C.A.Langius koopman St. Jp.

Cornelis was gehuwd met Geertie Pieters.

Geertie was later gehuwd (2) met Riemer Ebles.

4  Jan Arien Gerbens, bakker.

HB36/15 23.4.1658 weesrek., hierin Jan Ariens Langius, bakker (wrsch. St. Jp.) HB22 25.5.1657 J.A.L. vs Gerben Jans, volmacht St. Jp.

5  Steven Arien Gerbens.

III-D  Abbe Gerbens, zoon van Gerben Tonis (II-D) en Rints Abbes, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1580, is overleden voor vrijdag 8 juni 1612. Abbe werd hoogstens 32 jaar.

Aut.17.3. / 8.6.1612 en 14.6.1619. cur. Gerbrant Teunis, grv. over 2 onm.kk. Hyp.bk 4.1.1624/30.3.1623 Tonis en Jan Gerbens, omen en cur. Rins Abbes wk v. wln Abbe Gerbens en A.B., verk. land in Gerben Teunis kavel (k. 41 S.). Aut. HvFr. 28.5.1630 Rintske 21e jr.

Abbe was gehuwd met Aechie Barthouts, dochter van Barthout Barthouts en Maritie Lourijs. Aechie is overleden voor maandag 22 december 1670.

Weduwe van Abbe Gerbens; dr van Barthout Barthouts en N.N. Hyp.bk 1.3.1664/7.5.1661 A.B. laatst wed. v. Harrent Pieters d’Olde St.Ap., Pieter Aebes ovl. kind, Rinske Aebes x Willem Bartouts, Rinske Gerbens wed. Chr. Stevens
HB37/72v. weesrek. 18.1.1665 inz. Maertie Lieuwes door Pieter Harrents aan Jan Gerryts, Seerp Tomas omen en Aegie Beerts, Beert Harrents, Louw Jacobs, Cornelis Aebes, moeder, broeder en zwager resp. naaste vrunden v.h. wk. (m.z. Pieter Harrents!)
HB39/164 22.12.1670 inv. sth. Aeghie wed. Harrent Pieters overl. ten huize v. Cornelis Abes ter presentie v. Rinske Abes mede erfgenamen.

Aechie was later gehuwd (2) met Harrent Pieters de Oude.

Van Abbe en Aechie zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Abbes is overleden voor zaterdag 7 mei 1661.

Wrsch. getr. m. dr van Claes Alberts (zie ald.).

2  Cornelis Abes.

HB39/164 22.12.1670 Aechie wed. H.P. overl. ten h.v. C.A., Rinske Abes ook mede erfgenaam.

3  Rinske Abbes is geboren 1609 of 1610.

Rinske was gehuwd met Willem Barthouts, zoon van Barthout Dircks en Willemtje Willems. Willem, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 10 september 1650.

Wass.bk/157. Aut. 10.9.1650 cur. Claes Willems, wagenmaker Berlikum en Cornelis Harrent Pieters oom. Hyp.bk 14.7./18.5.1634 e.l. St. Jp. hebben vordering op Gerben Jans en Maet Ariens e.l. St. Jp. Procl.bk 29.3.1669 W.B. en Abe Willems kopen 9 m. NwB. in k. 38 v.d. erven v. Barthout Dircks, Tiepke Harmens O. OBD Z. burgemr Brunia W. en Claes Arien Claes N.

III-E  Jan Gerbens, zoon van Gerben Tonis (II-D) en Rints Abbes, boer en koopman, wonende te St. Jacobiparochie en te Franeker, is geboren rond 1585, is overleden voor zaterdag 22 februari 1625. Jan werd hoogstens 40 jaar.

1632/3 in k.4S 1m.363r., 1635 45m.439r. Bij huwelijk v. St. Jp. Aut. 22.6.1625 J.G. ovl. moeder Antie Rijmers, kk. Gerben 6 jr en Jan 1 jr 9 mnd., cur. Teunis Gerbens, oom inz. v/g. Aut. 19.11.1638 A.ntie Rijmers wed. kk. Gerben in 20e en Jan 15 jr, cur. Theodorus Henrici NP en post. HB inz. scheiding v/g met A.R. en Ariaen Thonis Gerbens wed. Aut. 25.3.1651 cur. Teunis Gerbens, rek. door wed. Arien Tonis Gerbens Aut. 25.3.1628 J.G. ovl. gew.cur. kk. Jan Tonis en Griet Minties, wed. Antie Rijners.
Hyp.bk 20/17.4.1621 J.G. en A.R. e.l. koopman te Franeker, als mede-erfgen. v. zijn vader Gerbrandt Teunis heeft verk. a. Berent Esses en Maertie Hendricks St. Jp. de bruikw. v. 5½ mg nieuw billand o. St. Jp. (k.40), de kopers ten O., het weesk. v. Abbe Gerbens ten W. en Geertie Gerbrandts ten Z. met reed ten profijte v. Trijntie Gerbrandt Teunis landen.NB hyp.bk1605 of 1608 G.T. x Trijntie Foppes.
Aut. HvFr. 25.3.1626 de wed. v. Jan Gerbens i.l. koopman te Fran. inz. over te leggen rekening inz. erfenis waarvan de kk. v. Jan Thonis mede-erfgen. zijn, Abbe Ekes te Hallum annex.

Jan trouwt op vrijdag 1 januari 1616 te Vrouwenparochie op ongeveer 31-jarige leeftijd waarschijnlijk met waarschijnlijk Antie Reymers, dochter van Riemers.

Bij huwelijk Anke Remers v. Vrp. Recesbk 29.4.1639 Antie Reymers wed. Jan Gerbens, nu x Corn. Daems ass. HB21 19.11.1638 Antie Reymers x Corn. Daems bijz. als moeder v. kk. bij Jan Gerbens vs Feyke, Cornelis en Lyuwe Gerbens te St. Jp. als omen van wln broeders weeskk.

Antie was later gehuwd (2) met Cornelis Daem Jans.

Van Jan en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Jans Verlaen is geboren 1618 of 1619, zie IV-E.

2  Jan Jans is geboren in 1623.

Generatie IV

IV-A  Cornelis Thonis, zoon van Thonis Gerbrants (III-A) en Ariaentie Cornelis Isselmonde, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 44. 1640 St. Jp. 23m.300r.
Hyp.bk 7.6.1636 (blz.195 S.). Hyp.bk 6.5./28.4.1644 e.l. St. Jp. sch. a. Willem Bartouts en Rinske Aebes e.l. Aut. 4.3.1645 inz. test. grm Dirckie Daem Jans, cur. Waling en Siurd Daems.
De kk. Daem, Geertie en Maertie allen ged. 25.9.1642 te St. Annaparochie.
HB21 20.7.1646 Corn.Jans Munnikhuis contra Corn. Tonis d’ boer. HB21 12.10.1646 Corn. Tonis mede namens broers en zusters, als erven v. Ariaentie Corn. wed. v. Tonis Gerbens contra Sibrant Agges Brunia (gaat over koop 24m. 32r. land NwB in k.39.).

Cornelis was gehuwd met Maet Daam Jans, dochter van Daem Jans en Dirkje Barthouts. Maet is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie.

GJ2009/240.

Van Cornelis en Maet zijn vier kinderen bekend:

1  Tonis Cornelis, bakker, wonende te Hoorn, is geboren 1634 of 1635.

HB47/42v. 21.6.1699 weesrek. kk. Claas Willems en Maertie Corn.: T.C., bakker te Hoorn betaalt huur.

2  Daem Cornelis, bakker, wonende te Hoorn, is geboren 1636 of 1637.

Aut. 9.8.1682 als oom te Hoorn cur. kk. Claas Willems en Maartie Corn.

3  Geertie Cornelis is geboren rond 1640.

Geertie trouwt op donderdag 11 oktober 1663 te Vrouwenparochie op ongeveer 23-jarige leeftijd met Cornelis Willems, zoon van Willem Dirck Willems en Neeltie Aerts. Cornelis, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 8.12.1691 cur. Dirck Clases en Jan Jansen, neven over Geertie Corn. (m.z. Maertie of Maat). huisl. St. Jp. HB47/217 22.4.1701 rek. d. Dirck Clasen, oud gem.ontv. St. Jp. inz. Maat Corn. dr v. C.W. en G.C. en id f. 226v. 22.4.1701 rek. d. Jan Jans Tzietsa inz. M.C.

4  Maertie Cornelis is geboren rond 1642, is overleden voor maandag 17 augustus 1682. Maertie werd hoogstens 40 jaar.

Maertie trouwt op donderdag 28 juni 1663 te Vrouwenparochie op ongeveer 21-jarige leeftijd met Claes Willems, zoon van Willem Dirck Willems en Neeltie Aerts. Claes, gortmaker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 februari 1691.

Wass.bk 158. Aut. 9.8.1682 en 9.2.1691 cur. kk. Daam Corn, oom te Hoorn , Arien Clasen huism. Vrp. neef en Steven Melis St. Jp. neef. HB43/167v. 17.8.1682 sch. en d. Daam Corn. bakker te Hoorn cur. 3 kk., Cl.W. nu x Sibbeltie Pieters. HB47/42v. 21.6.1699 rek. d. Steven Melis; id. rek. d. Arjen Claas Aarts te Vrp. inz. Maat, Aafje en Dirkje Clases, Harmen Jansen hoort de rek. af.

Claes was later gehuwd (2) met Sibbeltie Pieters.

IV-B  Jan Thonis, zoon van Thonis Gerbrants (III-A) en Ariaentie Cornelis Isselmonde, is geboren 1624 of 1625, is overleden voor zaterdag 30 januari 1666. Jan werd hoogstens 41 jaar en 30 dagen.

Wass.bk/173. HB36/167v. 1.2.1661 weesrek. Jan Tonis Gerbens, cur. kk. v. Arien Clases en Neeltie Dircks. HB37/67 30.1.1666 inv. sth. Jan Tonis Gerbens OBD o. St. Jp., huis, schuur etc. ± 21 mg Franeker land. Aut. 30.1.1666 beide cur. DG.en te Berlikum.
HB37/136 2.3.1666 sch. en d.: Gerben Tonis tot en Jan Hendrick Claes bij Belkum cur. 2 voorkk v. wln Jan Tonis Gerbens i.l. o. St. Jp. t.e.z. en Aefke Jans Tzietsa voor haar en als moeder v.h. kk. reeds bij voors. Jan verwekt of noch te verwekken (!) t.a.z. HB38/6.5.1668 weesrek. door Jan Hendricks met Tonis Walings wegens zijn vader Waling Claes. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 J.T. als cur. over Jan Ariens wk. v. Arien Clasen en Jannichie Hendricks i.t. e.l. St. Jp. HB42/148v. 12.10.1680 inv. en sch. en d. sth. J.T., Claes Corn. Huizum aangeh. oom, Reiner Claes ook aangeh. oom wkk., maar m.z. stv. kk. 2e huw. HB43/85 28.10.1681 inv. sth. A.G.T., voorkk Jan Tonis: Tuenis en Claas Jans (?). sch. en d. 21.6.1682 alleen sprake van Jan Jans. HB22 24.9.1666 Aefie Jans wed. J.T. vs Arien Thonis, St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 6 april 1651 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met (?)Jannichie Hendrick Clases, kind van Hendrick Clases en Jannichie Melis.

Beiden v. St. Jp., hij zn v. Tonis Gerbens en zij dr v. Hendrick Clases.

Van Jan en (?)Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Tonis Jans is geboren 1652 of 1653.

2  Claes Jans is geboren 1654 of 1655.

Jan trouwt op donderdag 5 juni 1659 te St. Jacobiparochie op hoogstens 34-jarige leeftijd (2) met Aeffke Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans.

HB43/49 10.1.1682 sch. en d. ten sth .v. A.J.T. hsvr. ontv. R.Cl., St. Jp., Jan Jans zn v. J.T. bij A.J:. gest. met Claas Cornelis, oom en Freerk Willems en Jan WIllem Jans cur. tot ontsch. v. wkk. v. A.J. bij R.Cl.

Aeffke was later gehuwd (2) met Reyner Claes.

Van Jan en Aeffke is een kind bekend:

3  Jan Jans is geboren 1662 of 1663.

Aut. 8.12.1691 huism. St. Jp. en als neef cur. k.v. Corn. Willems en Geertie Corn. HB47/226v. 22.4.1701 doet Jan Jans Tzietsa, oud gem.ontv. St. Jp. rek. inz. wk.

IV-C  (?)Cornelis Lieuwes Wijngaarden, zoon van Lyuwe Gerbens (III-B) en Willemtie Cornelis, wonende te Harlingen.

Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 vrijgezel te Harlingen

(?)Cornelis was gehuwd met Sybrigje Folckerts Nijkerck.

Van (?)Cornelis en Sybrigje is een kind bekend:

1  Siuke Wijngaarden is gedoopt op donderdag 18 juni 1671 te Harlingen.

Siuke was gehuwd met Hans Harmens Gongrijp. Hans, wijnhandelaar., wonende te Franeker en te Harlingen.

Bnr 11, 24, 66, 221. 1728 St. Jp. H.G. wegens kk. bij Amerens H. en kk. Willem Hendriks nr.26 en nr.43 en 5m.117r. in nr.17 k.52 ,22m.341r. in nr.27 k.42 (gebr. zelf) en 12m.368r. in nr.28 k.41 (gebr.zelf). Vrp. nr.1 n.u.1738 St. Jp. 22m.341r. in nr.27 k.42 gebr. Corn. Kuiken, 14m.475r. in nr.28 k.41 gebr. Corn. Kuiken, eigenr nr.43 gebr. Binnert Pieters, Vrp. nr.1 n.u.,gebr. Jacob Jans.1748 eigenr als in 1738. 1748 St. Jp. de kk. Gongrijp eigenr en gebr. nr.43 39 m. m. hs en sch.
Procl.bk 16.12.1754 Harmannus Gonggrijp, Fran. verk. helft sate oud billand gr. 39m.252r., stem nr 43, o. St. Jp. in huur bij Dirk Eeltjes aan Joh. Haitsma en Paulus Ennema te Fran., Gerben Walings O., Aart en Boyen Arjens erven W., de Groene Dijk Z, de Middelweg N.
Procl.bk 3.3.1755 Hendrik Gonggrijp, Lwd. koopt 1/2 sate op NwB. o. St. Jp., gr. 37 413r. (stem nr 27 in k.42 en nr. 28 in k. 41) van Harmanus Gonggrijp, Steven Daams O., Fokke Tjeerds c.s. W., OBD Z.. en NBD N.
Fr. u.vr.eeuwen/1900. 1721 burger v. Franeker.
Aut. 16.1.1713 cur. kk. Waling Gerbens Langius.

Hans was later gehuwd (2) met Amerens Hendricks.
Hans was later gehuwd (3) met Geeltie Aerns.

IV-D  Gerben Ariens Langius, zoon van Arien Gerbens (III-C) en Lijsbet Cornelis, notaris, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 52. 1655 G.A. ontv. nr. 23.
HB38/67 6.10.1668 Gerben Ariens Langius, notaris, oom van Neeltie Bartouts wed. v. Harrent Pieters ( m.z. oom van H.P.).
Hyp.bk 4.4.1650/16.4.1646 G.A. en Gr. H. e.l. St. Ap. Hyp.bk 5.3.1654/10.7.1647 G.A. en Gr. H. e.l. St. Ap. sch. a. Pyter Stevens en Neeltie Harrents e.l. St. Ap. 1800 cg inz. uitkoop plaats door Harrent Claes en Lijsbet Waling, ouders, nagelaten, zuster Neeltie had de 1/2, ook nog een broer Claes H
Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661 e.l. St. Jp. ontv. kopen gedeelte boerderij van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald. Hyp.bk 25.6.1666/1.5.1664 G.A. ontv. St. Jp. Recesbk 26.1.1646 e.l. kopen helft v. 20 mg. oud billand met hs en sch. a.d. OBD o. St. Ap. van Pieter Stevens en Neeltie Harrents (procl.bk 26.1.1646); procl.bk 3.4.1654 e.l. verk. de boerderij weer a. G.E. Hardenburger (Sannes St. Ap. nr.14).
Bij doop Antie vermeld: ouders wonen a.d. oude zeedijk.

Gerben trouwt op donderdag 19 juni 1642 te St. Annaparochie met de 19-jarige Griet Harrents, dochter van Harrent Claes en Lijsbet Walings. Griet is gedoopt op donderdag 18 mei 1623 te St. Annaparochie.

Bnr 116. Gedoopt na ovl vader, vgls Wass.bk ook deze Grietje jong ovl.

Hij van St. Jp.

Van Gerben en Griet zijn zeven kinderen bekend:

1  Waling Gerbens Langius, zie V-A.

2  Lijsbet Gerbens is gedoopt op donderdag 18 juni 1643 te St. Annaparochie.

Lijsbet trouwt op donderdag 21 juli 1661 te St. Jacobiparochie op 18-jarige leeftijd met de hoogstens 27-jarige Jasper Jans, zoon van Jan Marten Claes en Crijntie Jaspers. Jasper is geboren 1633 of 1634.

Hyp.bk 9.1.1666/13.5.1662 e.l. in zuiderkw. v. St. Jp. Procl.bk 17.12.1666 e.l. verk. huis en plantage te St. Jp. a. Schelte Jeltes, maar Alb.v. Wijngaarden niaert wegens bloedverwantschap, Pieter Harrents Z., kerkhof W., school N. en O.

3  Arien Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 4 mei 1645 te St. Annaparochie.

4  Trijntie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 16 mei 1647 te St. Annaparochie.

5  Antie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 8 april 1649 te St. Annaparochie.

Antie trouwt op donderdag 20 februari 1687 te St op 37-jarige leeftijd met Jan Jobs.

6  Harrent Gerbens Langius, bakker, wonende te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 19 mei 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 januari 1713. Harrent werd hoogstens 61 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Aut. 16.1.1713 mr bakker in oude weeshuis Lwd.

7  Maartie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 10 juli 1653.

IV-E  Gerben Jans Verlaen, zoon van Jan Gerbens (III-E) en Antie Reymers, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1618 of 1619.

Bnr 44. Wass.bk/173. 1655 Gerben Jan Gerbens nr. 26, 1670 id.
HB39/1 30.9.1669 oom en cur. Ymckien Gabes k.v. Feyckien Cornelis. GJ2009/239 1681 oud ontv. Gerben Jans (x Aechie Dircks) doet rek. inz. halfbroer Riemer Corn. Hyp.bk 21.6.1697/13.5.1663 e.l. ST. Jp. HB21 20.7.1646 Willem Barthouts St. Jp. contra Gerben Jan Gerbens, St. Jp.

Gerben trouwt op vrijdag 19 maart 1649 te St. Annaparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd met Aechie Dirck Stevens, dochter van Dirck Stevens en Frouckie Johannes Papma. Aechie is overleden op vrijdag 25 februari 1667.

Zerk St. Jp.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van Gerben en Aechie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Gerbens Verlaen, zie V-B.

2  Antie Gerbens is gedoopt op donderdag 9 maart 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 december 1693. Antie werd hoogstens 42 jaar, 9 maanden en 1 dag.

HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ‘t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.

Antie was gehuwd (1) met Arien Barthouts, kind van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens. Arien is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor 1683 te St. Jacobiparochie. Arien werd hoogstens 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Aut. 11.4.1683: oom Dirk Cornelis is voogd van de kk. moeder hertr. Aut. 11.12.1693 A.B. en A. G. ovl., cur. Arien Jans, neef en schrijver v.e. comp.voetkn. en Jan Ariens Kuycken, neef inz. sch. m/g met stv. Aut. 25.2.1695 cur. Reiner Clasen stv., huisman en ontv. St. Jp. HB43/269 11.5.1683 sch. en d. HB45/145v. 29.1.1695 rek. d. Reiner Clases HB45/233 z.d. (mei 1695) rek. d. Arien Jans, schrijver v.e. comp.infanterie. HB47/74 3.10.1699 rek. d. Reiner Clasen.
Recesbk 26.10.1663 A.B. comanihouder. HB22 7.7.1673 slachter te St. Ap.
Antie trouwt op donderdag 4 maart 1683 te St. Jacobiparochie op 31-jarige leeftijd (2) met Reyner Claes, kind van Claes Reiners en (?)Engel Thonis. Reyner, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 20 januari 1701.

Bnr 16, 17, 26, 46, 65, 101. 1698 nr.3 en nr.27 n.u. en 1/4 nr.26 k.43. St. Ap. nr.36. 1708/18 de 3 nakk. v. R.Cl. bij A.G. 3/5 v.3m.320r in nr.19 k.50 en 1/4 nr.26 k.43.
Wass.bk/193. 1670 nr.VIII (Fran.land). Ontvanger St. Jp., hertr. 1695 Trijntje Feikes. Hyp.bk 2.1.1695/14.6.1685 R.Cl. en A.G. e.l. St. Jp. Aut. 20.1.1701 HB47/161 20.1.1701 inv. sth. R.Cl. oud ontv. St. Jp. HB49/11 17.1.1703 rek. inz. boedel d. Reiner Clasen en Jan Willems; id./35 18.1.1703 sch. en d. met Trijntie Feykes. HB49/204v. en 229v. 22.5.1705 rek. d. Claas Reiners. HB51/84v. 19.7.1709 id.
Flor. R.Cl. n.u. 30.294, 1708 de wed. Tr.F. id.

Reyner was eerder gehuwd (1) met Aeffke Jans Tzietsa.
Reyner was later gehuwd (3) met Trijntje Feikes.

Generatie V

V-A  Waling Gerbens Langius, zoon van Gerben Ariens Langius (IV-D) en Griet Harrents, procureur, is overleden voor maandag 6 april 1705.

Aut. 16.1.1713 cur. kk. Hans Gongrijp, wijnh. Harlingen inz. nal.schap Harrent Gerbens overl. oom, mr bakker in oude weeshuis Lwd.
Procl.bk 6.4.1705 H.H. Gonggrijp., Harl. koopt huis c.a. St. Jp. vanouds herberg en tapperie en nu in dier voegen gebruikt bij L. R. wed. W.Langius, Simon Jansen Decker W. en Tjeerd Clasen mr kleerm. N., de gemene weg O. en Z. van wed. P.J. Clinchamer.

Waling trouwt op donderdag 1 april 1694 te St. Jacobiparochie met Lijsbet Riencks.

Hyp.bk 11/10.7.1699 e.l. St. Jp. sch. inz. wijn en bier, onderpand tappersgereedschap etc.

Lijsbet was later gehuwd (2) met Ysbrand Olpherts.

Hij v. St. Jp., zij v. Oost Vlieland.

Van Waling en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  Grietie Walings Langius is geboren 1695 of 1696.

Grietie trouwt op zondag 21 maart 1723 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Harrent Jans, zoon van Jan Jansen Prater en Jannichie Pieters. Harrent is geboren 1697 of 1698.

Harrent was later gehuwd (2) met Jobje Hendriks.

2  Jaycke Walings Langius is geboren 1697 of 1698.

3  Gerben Walings Langius, koekebakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1700 of 1701.

Hyp.bk 6.9.1728/id G.W.L., mr koekebakker en M.A. K. e.l. St. Jp.

Gerben trouwt op zondag 2 september 1725 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Maartie Arjens Koning, dochter van Arjen Jans Koning en Aaltje Jacobs.

V-B  Jan Gerbens Verlaen, zoon van Gerben Jans Verlaen (IV-E) en Aechie Dirck Stevens, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 28 februari 1696.

Bnr 44, 53, 228. 1698 St. Jp. Jan Gerbens wed. met 2 kk. nr.25 en 29, Vrp. nr.19, 1708 St. Jp. wed. en 2kk. nr.25 Flor. 1700/08/18 Jan Gerbens wed. en kk. 42.568, 1700 de wed. 36.236, 1708 nu Hendrik Jansen (Osinga).
Aut. 28.6.1698 cur. kk. Reiner Clasen beh.oom. In weesrek. dd. 28.2.1696 inz. dr. v. Reiner Hessels komt voor Bauckie Cl. wed. J.G.
HB46/276 28.6.1698 inv. ten huize v. B.Cl., wed. Jan Gerbens, nu x Feycke Gerbens; 3 boerderijen: 2 te St. Jp. (waarvan 1 J.G. aanbeërfd) en 1 te Vrp. (sth. J.G.) HB47/180 27.11.1700 rek. d. Feicke Gerbens inz. de kk. v. J.G. bij B.Cl. HB50/39 2.11.1706 rek. d Feycke Gerbens, huism. o. St. Jp. als cur. v. Gerben en Jan Jansen. HB52/176 11.7.1712 id. HB23 21.6.1697 Baukcje Clases + kk. bij wln Jan Gerbens Verlaan te Vrp.

Jan trouwt op donderdag 27 augustus 1682 te St. Jacobiparochie met de 26-jarige Bauckie Clases, dochter van Claes Lenerts en Bauckie Jans. Bauckie is gedoopt op donderdag 27 april 1656 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 29 december 1730. Bauckie werd hoogstens 74 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

HB58/283 29.12.1730 inv. sth. B.Cl. wed. F.G. bijzitter te Vrp.; in de boedel een zilveren beker met letters C.L. B.I. 1639 en id. met : Steven Willems en Jannichje baard versint eer gij begint en Dirk Stevens en Froukje Johanna (is Fr. Johannes Papma).

Bauckie was later gehuwd (2) met Feike Gerbens.

Van Jan en Bauckie zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Jans Verlaen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1691, is overleden voor vrijdag 20 februari 1728. Gerben werd hoogstens 37 jaar.

Bnr 44. 1718 St. Jp. Gerben en Jan Jansen nr.25.
Aut. 20.2.1728 e.l. ovl. a.d. Koude Weg o. St. Jp., cur. Aart Arjens, oom, huism. en volm. St. Jp. en Jan Jansen Verlaan, oom (bij G.J. geen achternaam). Vlgs aut. 28.6.1698 in het 9e jr. HB57/358v. 20.2.1728 inv. sth. Gerben Jansen, huism. a.d. Koudeweg o. St. Jp., zilver met initialen. en wapens.

Gerben trouwt op zondag 21 september 1710 te St. Jacobiparochie op 19-jarige leeftijd met Gerlske Jans, dochter van Jan Ariens en Rixt Agges Poelstra. Gerlske is overleden voor vrijdag 20 februari 1728.

Bij huwelijk van Finkum.

2  Jan Jans van der Laan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1694, is overleden voor donderdag 21 juni 1731. Jan werd hoogstens 37 jaar.

Bnr 44, 219. 1718 St. Jp. Gerben en Jan Jansen nr.25. 1728 St. Jp. Gerben Jansens kind en Jan Jansen 3/4 nr.25.1738 ds T.Staak n.u. 1/2 en de kk. Jan Jansen Verlaan 1/2 gebr. Dina Joh.1738/48 Vrp. de kk. 1/4 nr.4.1748 St. Jp. de kk. eigenr 1/2 nr.25 43 m. m. hs en sch.
Hyp.bk 1.1.1733/21.6.1731 Aut. 25.1.1747 e.l. ovl., cur. Sjoerd Feyes, St. Jp., neef. HB61/559 1.3.1754 rek. d. Sjoerd Feyes, strandmr NwB., aandelen in sates o. Vrp. en St. Jp. Recesbk 15.1.1748 de kk. wijzen de erfenis van hun moeder af wegens schulden.
Hyp.bk 30.10.1746/29.6.1738 Dina Joh. wonende o. St. Jp. sch. a. Antie Jans (x Arjen Leenderts) en a. Arjen Leenderts als cur. v. Gerben Jans (Dokter) te Vrp. als erfgenaam van hun wln. ouders Jan Gerbens en Jannichie Heerts wegens landhuur.

Jan trouwt op zondag 2 april 1719 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Dyna Johannes, kind van Johannes Douwes en Neeltje Jacobs Gelder. Dyna is gedoopt op donderdag 17 mei 1696 te Vrouwenparochie.

Bnr 219. HB60/239 27.1.1747 sch. en d. Dina Joh. wed. J.J.Verlaan en laatst v. Pyter Symons, betr. verdeling zilver. NB procedure 15.7.1749 (S.B65L/580: 2e man v. Dyna was Arien Symons (getr. Allerheiligen 1733) ovl. mei 1734.