Parenteel Waling Symons

Generatie I

I  Waling Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. Waarschijnlijk is (oude) W.S. de grootvader van jonge W.S. 1527/8 Waling Siemens pachter in k.7. samen met Symon Lenarts (± 33mg.), 1536/7 oude Walich en 1547/8 Andries Andries met zijn hsvr.

Van Waling en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  N. Walings, zie II.

Generatie II

II  N. Walings, dochter van Waling Symons (I).

N was gehuwd met Symon Lenaerts. Symon, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. 1527/8 S.L. en Walinck Symons pachters van 35 m.397 r. aan de OBD o. St. Jp. in k.7 (BP 500/26).

Van Symon en N zijn vier kinderen bekend:

1  mogelijk (?)Claes Symons.

Bnr 34 en 35. 1527/1536 pachter OBD (v.Wijngaarden kavel) BP500/23 en 24.

2  (?)Gryt Symens, zie III-C.

3  Adriaen Symons, zie III-A.

4  Waling Symons, zie III-B.

Generatie III

III-A  Adriaen Symons, zoon van Symon Lenaerts (II) en N. Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14. 1554/5 en 1566/7 wed. Adriaen Symons pachter k.44 NwB.

Van Adriaen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Symen Ariens, zie IV-A.

2  Waling Ariens, zie IV-B.

3  (?)Jacob Ariens, wonende te Berlikum.

Quaclap 11.3.1605: Jacob van Loo namens cred. v. Jacob Ariens c.u. contra Claas Heres, St. Ap. en Jacob Ariens en Neeltie Dircks e.l. Belkum, de kooppenningen moeten worden gelicht bij Waling en Simon Aris.

(?)Jacob trouwt voor 1605 met Neeltie Dircks.

III-B  Waling Symons, zoon van Symon Lenaerts (II) en N. Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1547.

Bnr 22, 37, 61, 62. Bijgenaamd de jonge. BP500/25. Zie G.J. 2009/220, andere kinderen Anna en Trijn. 1536/7 gebruikt 23 m. 239 r. in k.4, voorgaande pachter Hendrick Vogels wed., opvolgende pachter Claes Maertsz.
1527/8 en 1546/7 Adriaen Willems gebruikt 34 m. 500 r. in Dirck v. Wijngaardens kavel (nr.3). 1547/48 wed. jonge W.S. opvolger op perceel en Foeckel Walichs in 1554/5 en 1566/7, 1574/5 perceel verdeeld tussen Waling Walings en Jan Piers, 1593 Trijn Jan Piers wed. pacht 17½ mg. 1547/8 Foeckel Walichs, 1554/5 Foeckel Walichs wed. en 1566/7 F.W. pachter k.47 NwB., 1575/6 Jan Piers. 1547/8 t/m 1566/7 Foeckel Walichs (wed.) pachter k. 48 NwB, 1574/5 Waling Walings.
HvFr. 16702/419 25.1.1588 Claes Stans, Harlingen contra Joan en Waling Walings en Jan W. ls cur. v. wk. v. Jarich Douwes bij Anna Walings en Trijn Walings wed. Jan Piers.
NB niet duidelijk of Walichs het patroniem is van Foeckel of verwijst naar haar man, voor patroniem pleit dat er een zoon is Waling Walings, maar Foeckel Walichs wed. is kennelijk bedoeld als wed. v. Walich.

Waling was gehuwd met Fookel N.

Van Waling en Fookel zijn zes kinderen bekend:

1  Waling Walings, zie IV-C.

2  Jan Walings, zie IV-D.

3  waarschijnlijk (?)Hercke Walings (Heere), zie IV-E.

4  Tryn Walings.

Hyp.bk jan 1615/20.5.1606 Arien Jan Walichs en Machteld Sydses e.l. St. Jp., sch. a. Tryn Walichs ald. 500 cg.

Tryn was gehuwd met Jan Piers. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1578.

Bnr 21, 62. Pers. Imp. 1578 Jan Piers wed. 6 cg. HvFr. 16702/419 25.1.1588 J.P. i.l. x Tryn Walings. 1593 wed. pachter in k.3. 1574/5 pachter k.47 NwB. v/h Foeckel Walichs.

5  Anna Walings.

Anna was gehuwd met Jarich Douwes.

HvFr. 16702/419 25.1.1588 A.W. x J.D., moeder v.e. kind.

6  (?)Jacob Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1529 of 1530, is overleden in 1615. (?)Jacob werd hoogstens 86 jaar.

1566/7 pachter in 19 13m.356r. Dagbk D.J. begr. St. Jp. 1615 85 jr.
Recesbk 30.1.1609 Marichie Jacob Walings.

III-C  (?)Gryt Symens, dochter van Symon Lenaerts (II) en N. Walings, is overleden voor vrijdag 22 maart 1613.

(?)Gryt was gehuwd met (?)Hendrick Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Aerts Gelder. (?)Hendrick is overleden voor donderdag 27 oktober 1605.

Aut. 3.6.1611 en aut. 30.4.1613. Hyp.bk sept.1614/27.10.1605 G.S. wed.
1629/30 is een Hendrick Gelder met anderen pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts) en id. alleen in k.3N 500r.

Van (?)Hendrick en (?)Gryt zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Hendricks Gelder, zie IV-F.

2  Aert Hendricks Gelder, zie IV-G.

3  N.N. Gelder, zie IV-H.

Generatie IV

IV-A  Symen Ariens, zoon van Adriaen Symons (III-A), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14: 1574/1593 pachter boerderij vader. 1578 Symon Adriaensz. 3 cg.1574/5 pachter k.44 NwB.

Symen was gehuwd met Auck Joris, dochter van Joris Ariens en Maritien Aerts.

Quaclap juni 1608: Gijsbert Claesz. voor zijn kk ( of gebrs., niet duidelijk)., Arien Symens u.n.v. Auck Joris zijn moeder, Hendrik Joris en Jan Jobs (x Lijsbet Joris) en caverende voor Arien Joris en Daem Cornelis als voogd over Maritgen Joris en Wilke Tyesses als voogd over Aertie Joris contra Corn.Hendricks van Gelder.
Hyp.bk 24.5.1616/16.5.1621.

Van Symen en Auck zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Symens, zie V-A.

2  Jan Symens, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k.4N. 5m.313r., 1635 id., 1629/30 Jan Symen Ariens met Corn. Symens elk voor de helft pachter k.44 NwB,1638 samen met Here Olpherts.
Hyp.bk 19.6./25.5.1615 e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. verk. de brw.(!) v. 8 m. land op Nw Bildt aan Willem Corn.v.d.Mey en Jannichie Jacobs (zr v. Hylck?), N. Lenerts en Neel Corn. O., Schelte Sybrens Z, de kopers W. en Inte Martens N.; id. aan Beren Eefs St. Jp. 9 m. NwB met aanwas, Barthout Claes O., Gerbrand Thonis W. Hyp.bk 1.6.1621/10.7.1620 J.S. en Hylck Jacobs e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.5.1636/2.5.1629 e.l. sch. a. Neeltie Ariens, wed. Teije Aebes, St.Jp. en aan Dirck Ryencks Hania mederechter Barradeel en Aecht Cornelis e.l.Hyp.bk 23.11.1637/27.5.1635 e.l. o. St. Jp. sch. a. Hero en Waling Olpherts St. Jp. als cur. v. Antie en Aefke Cornelisdr, wkk. v. wln Neeltie Olpherts en Cornelis Symens.
Recesbk 6.2.1615 J.S. x H.J. erfgen. v. Jacob Bauckes.

Jan was gehuwd met Hylck Jacobs.

3  Cornelis Symens, zie V-B.

4  Maertie Symens, zie V-C.

5  Aert Symens, zie V-D.

6  Tette Symens, zie V-E.

7  Arien Symens (Slim) is geboren in 1573, zie V-F.

8  Symen Symens, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1589, is overleden voor zondag 15 december 1652. Symen werd hoogstens 63 jaar.

1638 met o.a. Jacob Symens pachter k.45 NwB.Aut. 2.5.1616 man Yckie Taecke Ulbes. Hyp.bk 28.5.1623/1625. S.S. en Y.T. en Tette Symens St. Jp. kopen 3 mg nieuw billand van Job Huyberts, naastl. Jacob Symens ten O., baarslieden Arien Symens en Joris Ariens. Hyp.bk 8.4.1627 S.S. en Y.T. e.l. St. Jp.
Aut. 26.5.1623 cur. Sijmen Cornelis ± 23 jr. Hyp.bk 15.12.1652 Y.T. wed. S.S. St. Jp. Hyp.bk 8.4.1627 e.l. St. Jp. stellen tot onderpand 3½ mg land Nw Bildt, Jacob Symens ten O., hun huis staat bij Ariens Symens op de OBD.
HB21 20.7.1635 Jacob Jacobs en zijn kk. bij Tett Symens contra Symen Symens en Yckie Tyommes (!?)e.l. St. Jp.

Symen was gehuwd met Yeck Taecke Ulbes, kind van Taecke Ulbes. Yeck is geboren in 1594.

Aut. 6.1.1614 Ytie Taackedr. x Johannes Dirx.

Yeck was eerder gehuwd (1) met Johannes Dircks.

IV-B  Waling Ariens, zoon van Adriaen Symons (III-A), boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor donderdag 25 juni 1626.

Bnr 252. 1629/30 in k.25S. 3m.300r., id. in k.28N. 21m.500r., id. in k.33 N. 1m.300r., 1635 23m.200r., 1640 erven W.A. 23m. , 1640 nogmaals W.A. 23m. eigen land; n.b. dit betreft wrsch. andere W.A. (x Teuntie Hendriks).Hyp.bk 1635/16.5.1630 Dirk Barthouts en Lijsbet Luyties e.l. Vrp., sch. a. Arien en Jacob Symens gebr, als cur. v. Waling Ariens nagelaten wkk.
Vermoedelijk broer van Symen Ariens want: Aut . 25.6.1626: Arien en Jacob Symens, zusterlingen van vaderszijde, curatoren over de kk. en ook S.A. heeft dochter Maartje; W.A. ovl., moeder Neeltje Hendrick Joris. Aut. HvF 4.12.1633: Simen Ariens en Jacob Simens, oom, cur. over Simen Waling Ariens.
Hyp.bk 7.7.1622/4.5.1622 Corn.Corn. en Anna Jan Walings e.l. Vrp., sch.a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp.
Hyp.bk 5.5.1630 Arien en Jacob Symens als voogden over W.A. wk. bij N.H. Hyp.bk 14.7.1622/29.5.1621 Jacob Symens en Jobye Cornelis e.l. o. St. Jp. a.d. OBD sch. a. W.A. bij de Olde Biltzijl, onze oom, onderpand stede billands.
1629/30 nog als pachter samen met Jacob Ritskes in 2e k. Nw Bildt; 1638 samen met anderen; 1638 met Aef wed. Wilte (Lulofs) pachter k.4 NwB (v/h. Bartout Cl. Hendricks en Wilte Lulofs).

Waling trouwt op zondag 3 juli 1616 te het Bildt (Ger.) met Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hiltie Cornelis.

2ex Dirck Hillebrands? zie hyp.bk 7.10.1638/20.5.1633 D.H. en N.H. e.l. OBZ sch. a. erven v. Arien Symens en Trijntie Walings en id. 8.1.1639/20.5.1633 aan Ariaentie Jacobs wed. Willem Claes en aan Jacob Symens als cur. v.d. kk.v. Waling Ariens.

Neeltie was later gehuwd (2) met Dirck Hillebrands.<1,2>

Van Waling en Neeltie zijn vier kinderen bekend:

1  Maertie Walings is geboren te Vrouwenparochie, zie V-G.

2  Trijntje Walings, zie V-H.

3  Simen Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 januari 1667.

Bnr 28. 1655 nr. 45.
HB38/12v 22.1.1667 sch. en d. S.J.T. nu x Gerben Cornelis, Bartout Corn. cur. HB21 15.3.1652 S.W. St. Jp.
NB S.W. trouwt laat t.o.v. zijn zusters, eerder huwelijk?

Simen trouwt op donderdag 10 februari 1650 te St. Jacobiaprochie met Sytske Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans. Sytske is overleden voor vrijdag 20 december 1675.

Sytske was later gehuwd (2) met Gerben Cornelis.<3>

4  Ariaentie Walings, zie V-I.

IV-C  Waling Walings, zoon van Waling Symons (III-B) en Fookel N, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1605.

Bnr 14, 23, 61. BP500/11, 1570 a.d. Westerdijk, later OBD 1574/5 en 1593 nog k.3, (voorgaande pachter Claes Stans). 1574/5 pachter k. 48 NwB.
1578 6 cg. Hyp.bk 7.6./3.6.1619 veel erfgen. v. Grietie, Walings wed. genoemd. HvFr 16701/87 1585 met Jan Frans v.d. Mey cur. over Aeff Jans (x Corn. Dominicus). GJ2009/220.
Dagbk D.J.

Waling was gehuwd met Griet Hendriks, dochter van Hendrick N. en (?)Marichie N.. Griet is overleden na 1610.

Zuster van Claes Hendricks.

Van Waling en Griet zijn acht kinderen bekend:

1  Fookel Walings, zie V-J.

2  Jan Walings, koopman, wonende te Harlingen, te St. Jacobiparochie en te Sexbierum.

Jan trouwt voor 1605 met Willemtie Jacobs, dochter van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff.

3  Marichie Walings, zie V-K.

4  Lijsbet Walings, zie V-L.

5  Trijn Walings, zie V-M.

6  Maartje Walings, zie V-N.

7  Syourt Walings is geboren 1569 of 1570, zie V-O.

8  Hendrick Walings is geboren rond 1573, zie V-P.

IV-D  Jan Walings, zoon van Waling Symons (III-B) en Fookel N, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 38, 40, 45, 67, 73. G.J. 2009/227. 1578 3 cg. 1566/7 pachter in k.3 5m.442r. en 1566/7 en 1574/5 in k.4. (aantek. Sannes: Schierhuis), in 1574/5 gedeelte van perceel naar Barthout Barthouts; 1574/5 pachter in k.9 24m.542r (helft perceel v/h erven Jan Goverts). 1574/5 pachter k.31 NwB. 1574/5 met Jacob Gerryts pachter k.40 NwB (v/h Daem Corn. en Jasper Jans). Recesbk 8.5.1592 Jan Walings ± 12 jr dood.

Jan was gehuwd met Mate Damusdr ook genaamd (?) Mate Damusdr, dochter van Daam Cornelis. Mate is overleden na 1582.

Mate zou een zuster kunnen zijn van Cornelis Daams (x Gertie Jans van der Mey), deze heeft ook een Aeff en Arien (GJ 2009/170)

Van Jan en Mate zijn acht kinderen bekend:

1  Aeff Jans, zie V-Q.

2  Daem Jans, zie V-R.

3  Ariaen Jans, zie V-S.

4  Waling Jans, zie V-T.

5  Arien Jans, zie V-U.

6  (?)Anna Jan Walings.

(?)Anna was gehuwd met Cornelis Cornelis. Cornelis, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 7.7./4.5.1622 Corn.Corn. (geen achternaam) en Anna Jan Walings e.l. Vrp. sch. a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp. ; in de marge v.d. akte: Arien en Jacob Symens als cur. v.d. wkk. v. Waling Ariens.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 98.14.-. (?) Zou Corn.Corn. Gelder kunnen zijn, zie ald, deze heeft dr Fokel.

7  (?)Cornelis Jan Walings.

Recesbk. 6.11.1592.

8  Jannichie Jans is geboren 1579 of 1580, zie V-V.

IV-E  (?) (?)Hercke Walings (Heere), waarschijnlijk zoon van Waling Symons (III-B) en Fookel N, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 36. 1566 pachter van plaats a.d. OBD naast die van Waling Symons (BP 500/25); op de kaart van 1570: Heero Walings. 1566/7 en 1574/5 pachter in k.7 19m.487r. 1566/7 en 1574/5 samen met Aene of Anne Andries pachter k.32 NwB, daarvoor Andries Andries.
HvFr 16702/242 en 243 dd. 20.5.1587 Joris Ewouts en Here Walings procederen samen met Waling en Claes Heres als voogden over Bartout Claes (zn v. Cl.B. en Aeffien Here Walings) en Marytgen Remmelts als moeder v.h. dr. Aeffien bij Cl.B.en vader Remmert Gerbrants en neef Pyter Dircks tegen Adriaen Bartouts, burgemr Harlingen etc.
Pers.Imp. 1578 3 cg.

(?)Hercke was gehuwd met (?)N. Olpherts.

Van (?)Hercke en (?)N zijn zeven kinderen bekend:

1  Aeffien Heeres, zie V-W.

2  Olphert Heeres, zie V-X.

3  Waling Heeres, zie V-Y.

4  Claes Heeres, zie V-Z.

5  (?)Rieme Heredr, zie V-AA.

6  (?)Trijn Herodr.

(?)Trijn was gehuwd met Jurrien Gaeles.

Hyp.bk 29.3.1653/5.12.1652 e.l. op Westerbiildt. HB21 juli/nov. 1650 J.G. wednr. Anna Siurds + kk.

7  (?)Otto Heerckes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1574/5 en 1593 pachter in k.3.

IV-F  Cornelis Hendricks Gelder, zoon van (?)Hendrick Cornelis Gelder (III-C) en (?)Gryt Symens, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.3.1613 (prb.41) C.H.G.St. Jacobiparochie en Allert Cornelis, erfgen. v. Hendrick Corn. Gelder en Griet Symens, dragen over aan Aert Hendricks, mede-erfgen. de brw. v. 6 m. NwB. met 1000r. oud billand m. hs en sch. de oude dijk Z., Jan Jobs O., Hotze Douwes W.een boerderij a.d. Oude Dijk. HvFr quacl. /232 4.2.1613 Adriaen Gijsberts en Sytske Hanskes e.l. contra Corn. H. Gelder, St. Jp. x Maritge Auckes.
Hyp.bk 27.5./28.4.1612 C.H.G. en M.A. e.l. St. Jp. Hyp.bk 26/13.7.1614 Claes Martens x Geertie Hanses en Otte Hanses x Geert Gerbens beiden St. Jp. kopen 22½ mg billand van stiefvader C.H.
NB HB21 24.7.1643 Evert Corn. x Claesie Corn. Gelder mede erfgen. v. Corn. Corn. Gelder en Antie Jans, hun ouders en schoonouders vs. Arien Corn. Gelder; Corn. Hendricks moet dus zijn Corn. Corn.!

Cornelis was gehuwd met Marijtgie Auckes. Marijtgie is overleden voor 1615.

Weduwe van Hanske N. Hyp.bk 10.6.1616/19.7.1615. kk. v. M.A. dragen vordering over, Corn. Hendricks Gelder, stiefv.

Marijtgie was eerder gehuwd (1) met Hanske N..<4>

Van Cornelis en Marijtgie is een kind bekend:

1  Hendrick Cornelis Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k. 3N. 0.500 m. + deel K.51 NwB.

IV-G  Aert Hendricks Gelder, kind van (?)Hendrick Cornelis Gelder (III-C) en (?)Gryt Symens, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 59. Hyp.bk 20.4./21.1.1616 A.H.G. en A.C., dr. en erfgen. v. Corn. Harmens en Trijntie Aesgedr. verk. 1/2 huis te St. Jp. aan Hendrick Jans en Auck Sippedr. te St.Jp.
Hyp.bk 31.12.1616 (prb.43) e.l. St. Jp huren 5m. NwB v. Wilcke Tyesses en Aertie Joris te Lwd., de nieuwe dijk N., Aert Jans O., Arien Jacobs W.
Recesbk 18.7.1614 Aert Boyens c.u. . Aert Hendricks.

Aert was gehuwd met Albertie Cornelis, dochter van Cornelis Harmens en Trijntie Aesgedr.

Van Aert en Albertie is een kind bekend:

1  Symen Aerts Gelder, zie V-AB.

IV-H  N.N. Gelder, dochter van (?)Hendrick Cornelis Gelder (III-C) en (?)Gryt Symens.

N was gehuwd met Feycke N..

Van Feycke en N is een kind bekend:

1  Trijn Feyckes is geboren in 1595, zie V-AC.

Generatie V

V-A  Jacob Symens, zoon van Symen Ariens (IV-A) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 17, 59, 64. BP500/14. 1629/30 en 1638 met anderen pachter k.45 NwB (1574/5 Joris Arisz.). 1629/30 en 1638 met anderen pachter k.51 NwB (1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.). 1632 pachter Fran. landen 12.360r., 1640 St. Jp. 12m.300r./11m.410r.
Hyp.bk 14.7.1622/29.5.1621: J.S. en J.C. e.l. o. St. Ap. a.d. OBD sch. a. Walich Ariens bij de OBZijl onze oom. Hyp.bk 16.5./3.3.1643 Jacob Symens en Jobke Corn. e.l. als cur. v. Symen Walings, sch. a. Alb. Wijngaarden, secr. Bildt en Grietie Tonis e.l., hun kk. Simon Jacobs te Wier en Ariaentie Jacobs te St. Jp. Hyp.bk 8.1.1639/14.3.1633 J.S. cur. wkk. Waling Ariens.
Procl.bk 23.2.1646 e.l. verk. 2 m. in k. 51 aan Alb. v. Wijngaarden, id. 1 1/2 m. in k.51 aan Aucke Jacobs, naastl. o.a. Lambert Lous Z. resp. N., Claes Aerts W., Trijntie Arien Jacobs O., id. aan Lambert Lous en Janniche Jarichs, lakenkopers St. Jp. 3 m. in k.51 + 1 1/2 m. id.

Jacob was gehuwd met (?)Jobye Cornelis, dochter van Cornelis Dominicus en Aeff Jans (V-Q).

Van Jacob en (?)Jobye zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Jacobs, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 14 november 1642.

Bij huwelijk genoemd de vaders: Jacob Symens en Gerben Cornelis.
Arien Jacob Symens en Dirck Rienx (oud assessor) curatoren over de kk. inz. nalatenschap Marichie Minties (aut. 28.6.1646. HB 33/1 inv.)
HB21 14.11.1642 wed. te St. Jp.

Cornelis trouwt op vrijdag 13 oktober 1628 te het Bildt (Ger.) met Neelke Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies.

Trouwt tegelijk met zuster Antie: vaders Gerben Cornelis en Jacob Symens.

Neelke was later gehuwd (2) met Marten Piers.<5>

2  Simen Jacobs, wonende te Wier.

HB33/1. Hyp.bk 16.5./3.3.1643. Hyp.bk. 27/13.6.1651 Machteld Gerbrants (x Simen Jacobs) te Wier verk. de bruikw. v. 2½ mg billand, geërfd van haar ouders.

Simen trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht HB met Machtel Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies.

3  Arien Jacobs, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.
Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).
Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.
HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).
Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.
De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.

Arien trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Heyltie Ariens, dochter van Arien Jacobs en Trijntje Dircks.

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

4  Ariaentie Jacob Symens.

Ariaentie was gehuwd met Willem Claes, zoon van Claes Stevens (de Olde) en (?)Neeltie Gijsberts. Willem, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1583, is overleden op zaterdag 8 april 1628 aldaar. Willem werd 45 jaar.

Bnr 104, 153, 154. Zerk St. Jp. Wassenaarbk bl. 148. Zerk St. Jp.1629/30 in k.9N. 1m.187r., in 1638 gek. d. erven, evenals perceel v. Corn. Claes (23m.467r.); 1629/30 in k.14N. 10m.346r. , in 1638 gek., evenals perceel v. Corn. Claes 10m.346r., 1629/30 met Arien Dircks elk voor de helft pachter k. 22 NwB. (v/h Frans Jans v.d. Mey). Nog in 1629/30 en 1638 Willem en Cornelis Claasen pachter k.24 NwB., 1635 Willem en Corn. Cl. St. Ap. 23m.469r.
Aut. 20.6.1627 en 29.5.1628; Jacob Symens grv., Dirck Claes, oom, Aert en Gijsbert Claes ooms en DG., Jan Daems beh.oom.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 101.1.4.

Willem was eerder gehuwd (1) met Trijntje Hendrick Reyners (zie V-S.3).<6>

5  (?)Aucke Jacobs, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 17. BP500/14. 1655 V (Fr.), 1670 id. Procl.bk 4.10.1658.

(?)Aucke was gehuwd met Perck Gaeles, dochter van Gale N..

V-B  Cornelis Symens, zoon van Symen Ariens (IV-A) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1629/30 pachter met Jan Sijmen Ariens elk voor de helft van k.44 NwB (1574/5 Symon Ariens), 1629/30 k.3N 2m.288r. (1632/3 Heere Olpherts). Aut. 11.11.1634 Steven Corn. (x Tettie Dircks) en Boyen Dircks cur. kk.; aut.16.11.1634 Olphert Heres grootv. i.l. ass., cur. Here en Waling Olpherts. BP500/14.
Hyp.bk 10.8./15.6.1616 e.l. Hyp.bk 12.8.1622/25.7.1622 e.l. St. Jp. zijn 2½ jr pacht Franeker landen ten achter. Hyp.bk 22.9.1623/23.5.1621 e.l. St. Jp kopen land van Lijsbet Joris, wed. Jan Jobs. Hyp.bk 18.4.1626/7.8.1625 weddenschap inz. reis nr Jeruzalem.
Recesbk 20.6.1637 Neeltie, Trijntie en Antie met hun mannen ontslaan cur.

Cornelis was gehuwd met Neeltie Olpherts, dochter van Olphert Heeres (V-X). Neeltie is overleden in 1634.

1638 de erven v. N.O. met Steven Corn. en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB.

Van Cornelis en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  (?)Dirck Cornelis Symens.

Dagbk D.J.: koopt in 1627 land.

2  Neeltie Cornelis is geboren 1609 of 1610.

Neeltie trouwt op donderdag 15 februari 1635 te Harlingen op hoogstens 25-jarige leeftijd met Yske Hoites.

3  Trijntje Cornelis is geboren 1611 of 1612.

Trijntje trouwt op woensdag 21 maart 1635 te Gerecht Harlingen op hoogstens 23-jarige leeftijd met Rogier Jacobs.

4  Antie Cornelis is geboren rond 1620.

Antie trouwt op vrijdag 20 februari 1637 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 17-jarige leeftijd met (?)Arien Hendricks, zoon van Hendrick Clases en Jannichie Melis. (?)Arien, wonende te St. Jacobiparochie.

HB21 2.11.1646 Arien Hendrick Claes en Antie Cornelis e.l. mede namens kk. v. Corn. Symens en wln Neeltie Olferts, allen meerderj.

5  Aeffie Cornelis is geboren 1621 of 1622.

Aeffie was gehuwd met Sipke Lieuwes. Sipke, wonende te Harlingen.

V-C  Maertie Symens, dochter van Symen Ariens (IV-A) en Auck Joris, is overleden voor maandag 21 april 1653.

Maertie was gehuwd met Gerrit Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1640.

Bnr 21. Wassenaarbk bl.127. 1629/30 in k.4N. totaal 14m.313r.(2 perc.)1629/30 en 1638 met Bartout Claes en Berent Eskes pachter k.40 NwB. 1632 pachter Fran.landen 12m.426r., 1635 34m.538r. (incl. Fr.Land), 1640 wed. G.B. 38m./4m.
HB34/63v. 21.4.1653 inv. sth. M.S., wed. G.B. te St. Jp. id. 71v. sch. en d.
Hyp.bk 28.2.1631/26.5.1628 mede rekenmr Frl. en cur. onm. kk. Lourens Bartouts
NB hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 Gerrit Barthouts kk. bij Geertie Gerbrants en id. 14.1.1638/7.5.1633 G.B. en M.S. e.l. o. St. Jp. hebben vordering op Hendrick Clases en Albartie Jans e.l. St. Jp., borg Maertie Hendricks hun dr vr. v. Barent Esses. Conclusie zou kunen zijn dat G.B. 1e x getr. was m. G.G., die eerst getr. was met zijn halfbroer Lourens.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertie Gerbens.<7,8>

Van Gerrit en Maertie zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Gerrits is overleden voor dinsdag 15 mei 1668.

Maartje was gehuwd met Waling Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings (V-N). Waling, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600.

Bnr 22, 38. Wassenaarbk bl.139. 1638 samen met Olphert Heres pachter k.27 NwB., 1670 Waling Corn. erven St. Jp. nr. 44 en 47.
Aut. 18.1.1669. HB37/109V. 15.6.1665 rek. door W.C. als cur. v. Job Symens. HB38/30 20.8.1667 cur. kk. Here Olpherts.
HB38/34 20.11.1667 cur. Riemer Cornelis en Grietie Gerrits. HB38/154v. 18.1.1669 inv. sth. e.l. OBD o. St. Jp., Steven en Bartout Cornelis omen en cur. v. Waling Walings op aangeven v. Corn. Walings en Jan Everts Kuyck zoon en zwager. Hyp.bk 13.5.1647 e.l. St. Jp., id. 22.5.1651 id.
Hyp.bk 1.2./10.10.1652 W.C. en M.G.Bartouts e.l. St. Jp. Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661/15.5.1660 verk. gedeelte boerderij aan Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald. Hyp.bk 20.8./30.6.1667 ontv. St. Jp.; id. 6.5.1669/15.5.1668 W.C. ontv. St. Jp. verhuurt 8½ mg land in de zuidh. v. St. Jp. a. Jan Hendrick Claes Maertie G. ovl.). Hyp.bk 6.5.1669/27.7.1665 W.C. cur. v. Aefie en Gerrit Heres.
Procl.bk 28.1.1644 Lenert Corn. en Waling Corn. Willems cum sororibus, Albert v. Wijnghaarden secr. HB, Claeske Jans wed. Pieter Ariens te Harl. elk voor 1/4 bbc op ong. 23 mg NwB in k. 40 en 41 o. St. Jp. gek.v.d. erven W.v.Viersen, Jannichie Baert Clases wed. O., Baert Corn. en Maertie Gerrit Barthouts Z. en N. en Arien Tonis Filips en de Hereweg W.

2  Grietje Gerrits is overleden voor zondag 21 januari 1685.

Grietje was gehuwd met Riemer Cornelis, kind van Cornelis Daem Jans en Antie Reymers. Riemer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor mei 1685.

Bnr 21 en 38. 1655 nr. X (Fr.) en nr. 44.
Aut. 8.12.1656 Riemer Corn. Daems St. Jp. doet afstand v.h. bewind v. zijn goederen.HB 36/205 en 37/23 rek. door Waling Cornelis, Gerben Jans mede cur v. R.C. en G.G.., 2e rek. dd 2.9.1663 en 2.10.1663 Prot.H.W./38 21.1.1685 Maertie en Antie Riemers verkopen huis van hun wln ouders.
Hyp.bk 29.3.1686/21.1.1685 id. Hyp.bk 16.1.1665/12.11.1653 Corn. Daams, ass. HB sch. a. Grietie Gerrits hsvr. v. R.C., St. Jp. HB43/41v. 9.11.1681 rek. door de oud ontv. Gerben Jans inz. de goederen v. halfbr. R.C. en Gr. G., Corn. Walings en Waling Walings tekenen ook. Procl.bk 25.5.1657 de curatoren van R.C. en Gr.G. verk. 1m.54r. in k. 40.

3  Symen Gerrits, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 29 mei 1649.

Wass.bk/143. HB33/117v. 29.5.1649 inv. sth. S.G. te St. Jp. HB33/148 20.11.1649 sch. en d. R.J., wed. Simen Gerrit Bartouts en nu x Corn. Harrents t.e.z. en Here Olpherts en Waling Corn. beiden aangeh. omen en cur. over de 2 wkk.; Maritie Symens is de wed. v. G.B. HB 35/106 weesrek. 5.3.1656 en 36/195v en 200 Louw Jacobs, Hero Olpherts en Cornelis Harrents “naeste bloet” en Waling Cornelis mede cur.HB36/96 11.4.1659 sch. en d. Aut. 29.5.1649 S.G. 1e man van R.J. ovl. cur. Heer Olferts en Waling Cornelis beh.omen. Aut. 29.10.1655
NB: HB34/71v . 21.4.1653 sch. en d. inz. erfenis Gerrit Bartouts en Marichie Symens: Cornelis Gerrits en Barthout Cornelis stypvader en oom cur. over kk. v. wln Symen Gerrits!, dit niet te plaatsen! Jan Jobs tekent ook. HB36/83 en 86v. 5.7.1658 rek.
HB37/109v. 15.6.1665 weesrek. 15.6.1665 door Waling Cornelis inz. Job Symens geleverd aan Boyen Dircks, Harrent Pieters en Louw Jacobs als naaste bloedverw. en cur. Procl.bk 25.5.1657.
HB21 23.12.1644 e.v. koopman te St. Jp.

Symen was gehuwd met Reinu Jobs, dochter van Job Huijberts en Neeltje Dircks. Reinu is geboren 1615 of 1616, is overleden voor zondag 13 februari 1656. Reinu werd hoogstens 40 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Vlgs Wass.bk was Reinu eerst getr. met Willem Stevens (Wass.bk/135). Hyp.bk 9.11.1637/9.5.1633 Jan Huyberts de Jonge cur. over Reinu.
NB HB34/63v. inv. sth. wed. Gerrit Bartouts: f.71v. sch. en d.: Cornelis Gerrits en Bartout Corn. stypvader en oom (broer v. aangetr. oom Waling Corn.) cur. v.d. kk. v. Symen Gerrits; Reinu kennelijk voor 4e x getr?

Reinu was eerder gehuwd (1) met Willem Stevens.<9>
Reinu was later gehuwd (3) met Cornelis Harrents.<10..14>

4  Neeltje Gerrits is overleden voor zaterdag 26 januari 1664.

Neeltje trouwt voor 1651 met Heere Olpherts, zoon van Olphert Heeres (V-X). Heere, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1663.

Bnr 18. 1638 pachter in k.30 NwB. 1638 samen met Jan Symens pachter k.44 NwB. 1632 pachter Fran. landen 21m.141r. (van Corn.Simens landen) en 4m.450r. (van Jan Jobs landen), 1635 28m.489r. (incl. Fr.land), 1640 25m./ca.6m., 1655 IX (Fr.).1632/3 k.3N.2m.288r.
Aut. 26.1.1664 cur. Waling Cornelis oom. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664: Antie Aerts heef 5 onm. kk. bij H.O., Waling Cornelis (oom) is cur. over de 2 jongste kk. uit 1e huwelijk; A.A. en kk. (allen genoemd) verk. 6 mg land aan Gose Feddrix en Lubbrichie Berents e.l. Nw Bildt
HB37/1v. 26.1.1664 inv. bij Antie Aerts, wed. v. H.O. o. St. Jp ± 6 weken geleden ovl. + namen kk., Symen Aerts cur. kk. 2e huwelijk. HB37/28v. 30.1.1664 sch. en d., totaal 12 kk., Symen Aerts broeder v. Antie A. en Symen Ariens en Jacob Olferts omen. HB38/30 20.8.1667 weesrek., id. HB40/99v. 30.1.1675.
Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 H.O. vrijgezel te St. Jp. leent 1000 cg aan Theunis Gerbrands en Ariaen Corn.dr. HB41/229 18.12.1678 rek. d. Olfert Heres cur. 5 jongste kk. v. H.O. en A.A., Simon Clases stiefv. HB43/38 z.d. (1681) rek. door Olphert Heres.

Heere was later gehuwd (2) met Antie Aerts (zie V-D.2).<15..18>

V-D  Aert Symens, zoon van Symen Ariens (IV-A) en Auck Joris, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 44. 1635 Vrp. 1m.79r. Hyp.bk 1621/21.5.1616 e.l. te Vrp. sch.a. dr Alb. Monnickhuys 1625 cg die ze niet kunnen betalen, hun “vrienden” Myntie Wygers Vrp. (vader) en Arien Symens, St.Ap., Jacob, Jan en Corn. Symens te St.Jp., allen gebrs. en Gerrit Bartouts St.Jp. betalen 1025 cg. Hyp.bk 21.7.1619/10.5.1617; idem 19.4.1613/24.5.1612: A.S. en Grytie Mintie Wygers e.l. St. Jp. verkopen aan Teunis Gerbens en Aeriaen Cornelis e.l. St. Jp. geads. m. Gerbrant Teunis hun vader, de bruikwaar van 23 1/2 mg billand met huis etc.,Hendrick Walings O. de weg Z. en W. en Corn. Lenerts N.; id. A.S. en GM. vertrekken naar Vrp.en dragen hun vordering ad 5000cg. uit voorgaande akte over.
Hyp.bk 3.6./22.5.1635 A.S. en G.M. e.l. a.d. OBD o. Vrp. sch. a. Ane Sipckes NP en Tryn Sybedr e.l., borgen Arien en Symen Aerts, zonen.
Hyp.bk 1614 e.l. Vrp. sch.a. Jan Hendrick Reyners en Grietje Corn. Cuyck.
Hyp.bk 22.9.1620 A.S. en Grijetie Dominicusdr (Mynckedr.) e.l. Vrp. !!
Recesbk 24.7.1643 Aert Symens, schout.

Aert was gehuwd met Grytie Mijnthies, dochter van Mintie Wygers en (?)Machtel N.

Grytie was eerder gehuwd (1) met (?)Jan Thonis.<19>

Van Aert en Grytie zijn vijf kinderen bekend:

1  Symen Aerts, wonende te St. Annaparochie.

HB36/240v. 7.7.1662 S.A. en Here Olpherts omen en cur. kk. v. Pieter Aerts.
Hyp.bk 12./9.10.1649 S.A. en Willemtie Joostes e.l. St. Jp. aan Noordeynde.
Recesbk 12.2.1649 Symen Aerts Cullichie.

Symen was gehuwd (1) met N.N..
Symen trouwt op donderdag 17 augustus 1617 te St. Annaparochie (2) met Jannichie Jans.

2  Antie Aerts is overleden voor zaterdag 2 december 1679.

Aut. 29.6.1669. HB42/50 2.12.1679 inv. sth. A.A., St. Jp., huis, schuur etc. op Franekerland.

Antie trouwt in 1651 (1) met Heere Olpherts, zoon van Olphert Heeres (V-X). Heere, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1663.

Bnr 18. 1638 pachter in k.30 NwB. 1638 samen met Jan Symens pachter k.44 NwB. 1632 pachter Fran. landen 21m.141r. (van Corn.Simens landen) en 4m.450r. (van Jan Jobs landen), 1635 28m.489r. (incl. Fr.land), 1640 25m./ca.6m., 1655 IX (Fr.).1632/3 k.3N.2m.288r.
Aut. 26.1.1664 cur. Waling Cornelis oom. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664: Antie Aerts heef 5 onm. kk. bij H.O., Waling Cornelis (oom) is cur. over de 2 jongste kk. uit 1e huwelijk; A.A. en kk. (allen genoemd) verk. 6 mg land aan Gose Feddrix en Lubbrichie Berents e.l. Nw Bildt
HB37/1v. 26.1.1664 inv. bij Antie Aerts, wed. v. H.O. o. St. Jp ± 6 weken geleden ovl. + namen kk., Symen Aerts cur. kk. 2e huwelijk. HB37/28v. 30.1.1664 sch. en d., totaal 12 kk., Symen Aerts broeder v. Antie A. en Symen Ariens en Jacob Olferts omen. HB38/30 20.8.1667 weesrek., id. HB40/99v. 30.1.1675.
Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 H.O. vrijgezel te St. Jp. leent 1000 cg aan Theunis Gerbrands en Ariaen Corn.dr. HB41/229 18.12.1678 rek. d. Olfert Heres cur. 5 jongste kk. v. H.O. en A.A., Simon Clases stiefv. HB43/38 z.d. (1681) rek. door Olphert Heres.

Heere was eerder gehuwd (1) met Neeltje Gerrits (zie V-C.3).<20,21>

Antie trouwt op donderdag 29 juli 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Symen Clases. Symen, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1670 nr. IX (Fran.land). HB42/146v. 26.5.1680 inv. boedel A.A. (ovl.), wednr S.Cl., Franeker plaats.

3  Pieter Aerts, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 8 april 1661.

Bnr 153. Aut. 8.4.1661 cur. Hero Olferts en Symen Aerts, omen. HB36/240v. 7.7.1662 sch. en d. Hyp.bk 27.6.1649/18.2.1647 P.A. en L.B. o. St. Ap. huren van W.v.Haren boerderij op Nw Bildt (24e k. o. St. Ap.) Hyp.bk 28.1.1654/21.4.1653 P.A. en L.B. e.l. St. Ap.

Pieter was gehuwd met Lubbrichie Berents, dochter van Baernt N. en Maertie N.. Lubbrichie is overleden in april 1681.

L.B. is zeer wrsch. geen zr van Jacob Baernts, klopt chronologisch niet. Jelle Dirck Barents heeft wel een dr Lubbrich (hyp.bk 10.4.1654/20.8.1641).
HB42/250 30.4.1681 inv. st. L.Barents e.l. wed. v. P.A., laatst hsvr. v. G.F., alleen verzegeling.
Procl.bk 16.11.1646 L.B. hsvr. v. P.A. verk. 13 m. in k.33 o. St. Jp. aan Dirck Hendricks v.d. Mey en Jantien Eelkes. Procl.bk 26.3.1660 L.B. wed. P.A gebruikt boerderij k.24 St. Ap., E. v. Haren verk. deze aan A.v.Viersen c.s. (Sannes St. Ap. nr 4 NwB).

Lubbrichie was eerder gehuwd (1) met Arien Willem Symens.<22>
Lubbrichie was later gehuwd (3) met Gose Feddricks.<23,24>

4  Arien Aerts.

Hyp.bk 3.6./22.5.1635 Vrp.

5  Berber Aerts.

Recesbk 3.11.1649 B.A. wed. Jan Reyners

Berber was gehuwd met Rommert Harmens, zoon van Harmen Jetses en Maycke Sents. Rommert, bakker, wonende te St. Annaparochie en te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 7 november 1619 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 282.1651/id. bakker OBZ staat op vertrek naar Brandenburg. HB21 24.4.1648 bakker te St. Ap. en cur. broer Cent H. Recesbk 22.7.1644 R.H. namens hsvr. mede erfgen. v. Aert Symens.

V-E  Tette Symens, dochter van Symen Ariens (IV-A) en Auck Joris, is overleden voor zondag 22 maart 1637.

Tette was gehuwd met Jacob Jacobs.

Aut. 22.3.1637 Symen Symens oom cur. kk.

Van Jacob en Tette zijn twee kinderen bekend:

1  Jelcke Jacobs is geboren 1631 of 1632.

2  Symen Jacobs is geboren rond 1633.

V-F  Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (IV-A) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren in 1573, is overleden op donderdag 22 januari 1632. Arien werd 59 jaar.

Bnr 14, 61. BP500/11, o.a op plaats schoonvader o. St. Jp. 1629/30 in k.3N 33m.502r. 1635 id. ( 1638 gekocht door de erven).; 1629/30 en 1638 pachter k.48 NwB (1574/5 Waling Walings), 1640 St. Jp. A.S. erven 34m.
Aut.8.5.1633: Symen Ariens (broer) en Waling Olpherts (zwager) voogden over Griet en Fookel Ariens, Jacob Symens en Hendrick Walings, ooms.
Aut. 25.6.1626: de neven (? susterlingen) van vaderszijde Aerien en Jacob Symens worden voogden over de weeskk. v. wln Waling Ariens bij Neeltie Hendrick Joris.
Aantek. Sannes: rechtszaak tussen Claas Aarts en overige kk.; bij ovl. hadden de ouders 86 mg. land in gebruik.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), ovl. datum vrouw niet volledig. HB21 28.3.1642 alle kk. en aangetrouwden worden genoemd.

Arien was gehuwd met Trijn Walings, zie V-M.

Van Arien en Trijn zijn zeven kinderen bekend:

1  Symen Ariens (Slim), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).
HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.
HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (Ger.) (1) met Aechie Olpherts, dochter van Olphert Heeres (V-X).

Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen. Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.

Aechie was eerder gehuwd (1) met Fem Cornelis.<25,26>

Symen trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt (2) met Trijntie Ariens, dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks.

2  Trijntje Ariens (Slim).

Trijntje trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (Ger.) (1) met Waling Olpherts, kind van Olphert Heeres (V-X). Waling, boer en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 augustus 1646.

Bnr 36. Koopt in 1638 land v.d. Staten dat zijn vader eerder pachtte ( 19m.487r.).1638 samen met Phil.Philips pachter k.32 NwB., 1640 19m.
HB33/7v. 13.8.1646 inv. bij Trijntje Arien Symens wed. W.O., nu x Pieter Phil.v.d.Mey in presentie v. Ludger Hendricks de wed. v.d. assessor O.H. als bestemoeder, Jacob Olpherts, oom en Symen Ariens aanbeh. oom.; HB33/21 8.7.1649 sch. en d. GJ2009/226. Aut. 17.1.1653. HB39/54 25.3.1670 weesrek. inz. goederen grm Lutger Olphert Heres en oom Arien Olpherts. HB21 15.6.1635 koopman St. Jp. HB22 7.7.1656 de erven worden genoemd.
Trijntje trouwt op vrijdag 28 september 1646 te het Bildt (Ger.) (2) met Pieter Philips van der Mey, kind van Filips Filips van der Mey en Trijntje Pieters. Pieter, boer en chercher, wonende te Kornwerd en te St. Jacobiparochie, is overleden in 1679, is begraven aldaar.

Bnr 36. GJ2009/182. Hyp.bk 10/18.4.1648/1647 P…Ph. en T.A. e.l. St. Jp. verk. 20 mg oud billand o. St. Jp. met huis en sch. a. Joris Jacobs en Auckien Hendricks, lakenkoper Lwd.(procl.bk 13.3.1648). Hyp.bk 23.5.1654/26.5.1653 e.l. St. Jp. dragen over aan Symen Ariens (broer) vordering op Claes Aerts en Grietie Ariens e.l. St. Jp. de kopers van de “binnenplaets” van wln onze ouders Arien Symens en Trijntie Walings.
Trijntje was gehuwd (3) met Pieter Wilems van der Meij, kind van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters.

3  Dieuwer Ariens (Slim).

Dieuwer trouwt op vrijdag 27 oktober 1628 te het Bildt (Ger.) met Jan Jacobs (Kuiken), zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 februari 1670.

Bnr 33, 69, 70. Wass.bk/152. 1629/30 in k.5N. 23m.98r., id in k.7N. 9m.485r., 1635 32m.585r.,1629/30 en 1638 samen met Hendick Clases pachter k.35 NwB (v/h o.a. Steven Claesz.), 1640 J.J.St. 32m.300r/30m., 1655 J.J.St. nr 33 menist en k.35 samen met Jacob Hendriks wed. en k. 34 met Steven Ariens en Claes Barthouts elk 1/4, 1670 J.J.St. kk. nr. 33 en k.35 1/2 en k.34 1/4.
1632/3 kerk- en armvoogd; 1655 mennist. HB38/158v. 7.4.1669 sch. en d. 5 erfgen., zuivere staat sterfhuis 27.125.14.-.; dochter Antje (x Rinse H. v.d. Mey) wordt niet genoemd. Hyp.bk 20.12.1674/22.2.1670 D.A. wed. J.J. te St. Jp., borg Jacob Wouters x Corsie Jans (dr) te Lwd.

4  Waling Ariens (Slim), wonende te Vrouwenparochie, is geboren te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 29 mei 1648.

Bnr 207. GJ2009/227. Hyp.bk 7.1.1638/15.5.1634 W.A. en Teunke Hendricks e.l. Vrp. sch. a. Jan Jacobs en Dyever Ariens e.l. St. Jp.
Hyp.bk 2.12.1638/17.5.1634 e.l. Vrp. a.d OBD omtrent OBZ. sch. a. Symen Ariens St. Ap. en Waling Olpherts St. Jp. als cur. over de minderj.kk (Grietie en Fokel) van wln Arien Symens en Trijntie Walings. Hyp.bk 27.3.1639/15.5.1633 e.l. kopen boerderij gr. ±49mg. oud en nieuw land v. Barthout Claes en Seerpie Harmens. 1638 koopt W.A.S. 23m. in k.28N.(deel boerderij). Hyp.bk 28.1.1639/28.12.1638 e.l. Vrp. sch. a. Foppe Tyaerds, lakenkoper.
Procl.bk 7.7.1645 W.A. c.u.verk. 23 1/2 m. oud billand o. Vrp. m. hs en sch. aan A.P. Jongestall, Claes Claes erven O. en Anne Claeses W.
Recesbk 29.5.1648 de weduwe.

Waling trouwt op vrijdag 7 maart 1631 te het Bildt (Ger.) met Teuntie Hendricks.

Recesbk 1.12.1651 Teuntie Waling Ariens.

5  Cornelis Ariens (Slim), wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.

Cornelis trouwt op maandag 27 februari 1634 te het Bildt (Ger.) met Tettie Ariens, dochter van Arien Jacobs en Trijntje Dircks. Tettie is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie was later gehuwd (2) met Andries Jarichs.<27,28>

6  Griet Ariens (Slim) is geboren 1620 of 1621.

Griet trouwt op zondag 7 maart 1638 te Vrouwenparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd met Claes Aerts Wassenaar, zoon van Aert Claeses en Aeffien Clases. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 maart 1701.

Bnr 14, 22, 59, 65. Wassenaarbl bl. 166. 1655 zelf gebr. XII en 1/4 k.51, 1670 id., 1698 nr.46 en eigenr. 8m.223r. in nr.18 k.51, de wed. en kk. 1/4 nr.26 k.43. 1708/18 de erven,1708/1718 de erfgen. nr.XII. (allen genoemd), Dirk en Waling Cl. gebruikers, 1708/18 de erven Cl. A. eig. en Dirk en Waling Cl. gebr. nr18 k.51 11m.298r. en 1/4 van nr.26 k.43.1738 de erven 1/2 nr.25 k.44.
Recesbk 12.10.1646 Cl. A. en Grietie Arien Symens e.l., St. Jp., kopen land v.d. andere erfgen. v. Arien Symens en Trijntie Walings, (procl.bk 12.10.1646 5/6 v. sate lands). Hyp.bk 13.6.1767/12.10.1674 Cl.A. als cur. v.d. kk. v. wln Maartie Buwes bij Job Cornelis heeft vord. op Simon Clases en Antie Aerts.
Hyp.bk 28/12.12.1690 Claes Aerts is grv. v. Trijntie Clasen dr v. wln Claas Clasen i.l. brouwer te Hallum, deze was getrouwd met Trijntie dr v. Cl.Aerts en hertr met Roelof Pyters, ook brouwer, voorvader van de Hommema’s amateur-sterrekundigen te Finkum.
Procl.bk 31.3.1645 e.l. bbc op 8m.223r. in k.52 met huisinge op Oud Bildt op het land v. erven Arien symens, nu door Philips Ariens bewoont met de Pollen naast Lieuwe Gerbens pollen.
Procl.bk 28.7.1710 Arjen, Dirk en Waling Clases en Jan Willems x Aefje Cl. kopen 1/24 v. sate eigen billand gr. ong. 34 m. m. hs en sch. a.d. OBD o. St. Jp., de Hollerij ten O., Hendrik Willems Z. en W. en 22 m. in k. 41, 43 en 51, gek. v. Wytske Roelofs (x Eybert Jans te Workum); voorts 1/12 van dezelfde sate en landen en 1/12 v. sate oud gep. billand m. huis gr. 19 1/2 m. op zuid v. St. Jp.a.d. gemene rijdweg gek.v. Willem Freerks hsm. Zdh. St. Jp. en tenslotte 1/24 v. eerdergen. sate gek. v. Claasje Roelofs wed. Sioerd Jarichs.

7  Fookel Ariens (Slim) is geboren 1621 of 1622.

Fookel trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te het Bildt (Ger.) op hoogstens 21-jarige leeftijd met Dirck Arien Clases, zoon van Arien Clases en Neeltie Dircks. Dirck, brouwer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 12 februari 1683.

Bnr 4, 65. 1655 D.A.Cl. nr. 19 menist, 1670 nr.IV (Fran.land).
Prot. H.W./54 12.2.1683. Hyp.bk 14.6./3.5.1648 D.A.Cl. en F.A.Symens e.l. brouwers te Lwd. Hyp.bk 8.5./10.4.1651 e.l. St. Jp. sch.a. Simen Ariens en Trijntie Ariens e.l. St. Ap., onderpand huis en landen te St. Jp. onlangs gekocht. Hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A. brouwer St. Jp. en F.A. e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl. Procl.bk 12.2.1672 Heemraad v. Wijngaarden koopt boerderij NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. c.a. waarvan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, Jan Hendrick Phil. W., Neeltie Claes Ariens Z., de koper e.a. O.en NBD N.
HB21 12.2.1644 erven A.S. en Tr.W.: o.a Fokeltie Ariens x Dirck Arien Claes.

V-G  Maertie Walings ook genaamd Marychie, dochter van Waling Ariens (IV-B) en Neeltie Hendricks, is geboren te Vrouwenparochie.

Hyp.bk HB 1636: Jacob Symens en Symen Ariens voogden. Bij huwelijk naam Marythie.

Maertie trouwt op zondag 29 november 1637 te het Bildt (Ger.) met de ongeveer 25-jarige Claas Willems, zoon van Willem Claes (V-A.4) en Trijntje Hendrick Reyners. Claas is geboren rond 1612, is overleden voor vrijdag 8 oktober 1649. Claas werd hoogstens 37 jaar.

Bnr 153. Aut. 8.10.1649 cur. Claes Aerts en oom Hendrik Willems. Aut. 21.9.1654 Hendrick Jan Daems, St. Jp. cur., Hendrick en Ariaentie Willems oom en tante. Wass.bk/170. HB36/123 en 125 31.1.1660 rek. door Hendrik Jan Daems en Claes Aerts inz. goed. oom Hendrik Willems. Wass.bk/170. Hyp.bk 2.5./25.3.1636 Cl. W. en Maertie Walings (zuster v. Tryn W. x Bart. Corn.) Maertie krijgt 5192.5.0 uit erfenis vader.
Sannes boerd. NwB./11 en 12. k.24 en 25.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp., patr. bruid Waling Ariens.

Van Claas en Maertie zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Clases is geboren 1633 of 1634.

Leeftijd vlgs autorisatie klopt niet met huwelijksdatum ouders. HB36/125 31.1.1660 C.W. maior annis.

2  Claes Clases is geboren 1638 of 1639.

Sannes boerd.NwB/11 en 12. k.24 en 25.

V-H  Trijntje Walings, dochter van Waling Ariens (IV-B) en Neeltie Hendricks.

Hyp.bk 2.5./24.3.1636 Jacob Symens en Symen Ariens voogden, haar vader was Waling Ariens Vrp., erfenis 20.769 g., in vieren.

Trijntje trouwt op zondag 12 augustus 1635 te Vrouwenparochie met Barthout Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings (V-N). Barthout, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 31, 68. Wassenaarbk bl.138. 1632/3 in k.5N. 17m.544r., 1635 id., 1638 pachter k.37 NwB met Marigje Walings (wrsch. moeder), daarvoor Sioerd Walings, 1640 17m.565r./24m., 1655 nr 4 en k.37, 1670 Beert Corn. nr 4.
Hyp.bk 2.5./24.3.1636 (2x) B.C. en T.W. e.l., voogden Jacob Symens en Symen Ariens doen rek. en verantw., vader Waling Ariens was ovl., hij liet 20.769 g. na dat in vieren moest. HB38/12v 22.1.1667 cur. kk. Symen Walings. Hyp.bk 21.12.1637/24.5.1636 B.C. en Tr.W.Ariens e.l. St. Jp. Hyp.bk 15.5./5.5.1643 B.C. en Tr. W. e.l. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis en Maertie Bartouts e.l. St. Jp.
Recesbk 15.1.1655 Boyen Dircks en Barthout Corn. erfgen. v. Maartie Walings. Procl.bk 5.4.1658 B.C. c.u. verk. hele k. 37 met huis c.a. aan fam. de Schepper.

Barthout was eerder gehuwd (1) met Teuncke Gerrits.<29>

Datum is 1e procl. Hij van St. Jp., zij v. Vrp.

Van Barthout en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Waling Barthouts, boer.

Bnr 73. Wass.bk/160. Hyp.bk 2.1.1672/10.2.1668 e.l. St. Jp. huren plaats Nw Bildt van wed. Th. Keth te Harl. Vlgs Wass.bk uit dit huw. geen kk. Hyp.bk 11.6.1673/27.4.1671.

Waling trouwt op donderdag 1 juli 1666 te St. Jacobiparochie met Antie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks.

Antie was eerder gehuwd (1) met Waling Buwes.<30,31>

2  Trijntie Barthouts.

Trijntie trouwt op donderdag 8 december 1672 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 31-jarige Job Symens, zoon van Symen Gerrits en Reinu Jobs (V-C.3). Job, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1640 of 1641.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 vader v. kk. bij Gr.D. HB39/311 24.2.1673 inv. sth. G.B. ter pres. v. Boyen Dircks grv. v. Simen Jobs. HB 39/314 27.5.1673 sch. en d. J.S. gest. m. zijn schoonv. Bartout Corn. Procl.bk 20.1.1668 J.S. verk. 1/3 v. huis St. Jp. a. Jarig Lammerts.

Job was eerder gehuwd (1) met Grietje Boyens.<32,33>
Job was later gehuwd (3) met Dingen Pieters.<34,35>

3  Cornelis Barthouts.

1670 Corn.Beerts met Albert Wytzes nr.6 St. Jp. NB kan ook zoon zijn van Barthout Dirck Willems.

4  Arjaantje Barthouts is overleden voor vrijdag 29 mei 1716.

Arjaantje trouwt op donderdag 27 april 1673 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 25-jarige Freerk Willems, zoon van Willem Jan Daems en Kunira Jans Tzietsa. Freerk, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1647 of 1648, is overleden voor zondag 27 december 1699. Freerk werd hoogstens 51 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Bnr 11, 23, 24. 1698 nr.26 en nr 43 met Jan Willems, id. in nr 17 k.52 11m.40r.1708 de wed en kk. nrs. 26 en 43, 1718 id. de kk.;1708 de wed. met haar 4 k.. eig. en gebr. 5m.117r. in nr.17 k.52., 1718 de kk. eig. en Beert Freerks gebr. Flor. 1700 de wed. 33.304, 1708 36.432.1700/08/18 de wed. en kk. 24.485.
Hyp.bk 27.1.1721/29.5.1716/44.4.1717 de kk. v. Arjaantje en Freerk hebben schuld. HB40/85 9.12.1674 sch. en d. Procl.bk 18.2.1726 Beert, Corn. en Maartie Freerks (x Jarig Scheltes) verk. sate met 5 1/2 m. NwB. en 31 m. oud gepacht billand aan Hans Gonggrijp, Fran. en Gerben Reinders en Jan Martens, huisl o. St. Jp. als cur. v.d. kk. v. Willem Hendriks, naastl. oud bildt: Lenert Tevis e.a. O., Andries Sijbes e.a. Z., Jan Martens en Boyen Arjens W., OBD N.
<36>
Proces H.v.Fr. 27.10.1722 (S.B65M/619): koopbrief dd.14.8.1692 Fr.W. en Arj. B. kopen v.d. kk. en erven Egbertie Barents Oosterhout, Lwd (x Rijckert) een sate oud gep. billand gr.36 mg op West v. St. Jp., in gebr. bij Hendrick Koerts en Maertie Stevens.

Freerk was eerder gehuwd (1) met Maartje Clases Wassenaar.<37,38>

5  Jan Barthouts, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 28 maart 1693.

Bnr 211. Niet in Wass.bk. Aut. 28.3.1693 en 12.3.1694 Jan Beerts i.l. te Vrp., cur. Willem Beerts en Freerck Willems omen. HB44/182 28.3.1693 inv . sth. J.Beerts, minderj. zn. Vlgs inv. sth. Willem Bartouts is Jan B. ook getr. geweest met Grietie Simens, een nicht v. Freerk Willems. (HB45/10 19.2.1694). HB46/13 30.8.1695 rek. d. Willem Beerts (ovl.) HB47/104 13.2.1700 rek. d. wln Fr. Willems, huism. o. St.Jp., Waling Walings, huism. o. St. Jo. ook cur.
Procl.bk 8.5.1682 Jan Beerts huurt sate lands in Mariengaarde gr. 35 1/2 m., waarvan 20 1/2 m. op Nw Munnikebildt en 15 m. op het Oude m. hs en sch. gek. d. Br. v. Viersen v. wed. Vosbergen-Jongestall, wordt geniaerd door W. v. Haren rat. sang.
Lidm. Vrp. Jan Beerts 21.7.1682 van St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 26 september 1680 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 20-jarige Dina Jacobs Brakel, dochter van Jacobus Brakel en Maria Wijngaarden. Dina is geboren 1659 of 1660.

Aut. 5.2.1678 Nammerdina Brakel.

6  Willem Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor vrijdag 19 februari 1694. Willem werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 151? 1670 Abe Willems en Willem Beerts nr. 31 1/4 k.38.
Wass.bk/161. Hyp.bk 2.1.1672/7.12.1667 W.B. en Tyetske Andries Sybes e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl.(de oosterse plaats). HB45/10 19.2.1694 inv. sth. W.B. o. St. Jp., Freerck Willems, Waling Walings en Riemer Lenerts vrienden v. wkk., ook erfenis v. Grietie Symen Walings annex, Fr.W. en W.W. hebben daarin ook aandeel.
HB46/86v. 30.4.1696 rek. d. Freerk Willems en Waling Walings cur. kk. W.B. en Hittie Dircks. HB46/107 30.4.1696 rek. d. Rieme Sybrandts, wed. W.B. als moeder v. kk. bij W.B.; ook ontscheiding goederen nagel. d. Grietie Symen Walings: 3.5.1682 bet. d. Reiner Clasen aan Sioerd Walings inz. een jr kostpenn. en geleverde winkelwaren genoten door Grieite Symens; ook Aert Joris wegens kostpenn. Gr.S.W.

Willem was gehuwd (1) met Tietske Andries, dochter van Andries Siebes en Tettie Pieters. Tietske is geboren 1646 of 1647.
Willem was gehuwd (2) met Hittie Dircks, dochter van Dirck N..
Willem trouwt op donderdag 10 augustus 1690 te St. Jacobiparochie op ongeveer 50-jarige leeftijd (3) met Rieme Sybrens.

Bnr 63. Naam ook Riene Sybrants. 1708 St. Jp. gebr. nr.23 k.46. gr. 34 m.

Rieme was eerder gehuwd (1) met Gerrit Hendriks.<39..42>

V-I  Ariaentie Walings, dochter van Waling Ariens (IV-B) en Neeltie Hendricks, is overleden voor 1650.

Ariaentie trouwt op maandag 4 juli 1639 te Vrouwenparochie met Cornelis Jans Yssel, zoon van Jan Jacobs Yssel en (?)Lijsbet Cornelis. Cornelis, boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 6 mei 1674.

Bnr 208. 1655 Vrp. nr 10 samen met Boyen Aebes en nr 13, 1670 id. 1698 Jelle, Ate(Aart) en Jacob Corn. v. Yssel nr. 8 t/m1728
HB 34/4 inv. 11.4.1650, Barthout Cornelis cur. kk., sate en landen bewoond door C.J.Y 8.167.-.-.; HB34/55 sch. en d. 22.12.1651.
De kinderen Hiltie en Jan worden gedoopt 24.11.1650 te Vrp. Aut. 11.1.1651 cur. Barthout Corn. oom inz. m/g. Aut. 6.5.1674 C.J. en D.J. ovl., cur. Jan Andries St. Ap., oom en Olfert Fems Vrp., neef. Aut. 31.12.1678 cur. kk. 2e huw. Philips Tiercks (Scheif), wagenmaker OBZ.
HB40/41 6.5.1674 inv. sth. C.J. Y., huism. Vrp., wed. is Ebeltje Fokes. HB41/15v 21.6.1677 rek. d. Jan Andrys, St. Ap. en Olfert Fems, Vrp., Jurjen Jochums, zwager en Beert Corn. (oud) neef. HB41/176v. 2.9.1678 rek. gel. o.a. a. Daem Corn. NBZ. HB42/268v. z.d. (1680?) rek. d. Jelle Corn. Issel, Jan Andrys ovl., id 276v. 27.12.1680 rek. d. Phil.Tiercks als cur.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dirckie Jelles.<43,44>
Cornelis was later gehuwd (3) met Ybeltje Fokes.<45>

Datum is 1e procl., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Ariaentie zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltie Cornelis Yssel.

Hiltie trouwt op donderdag 8 juni 1662 te Vrouwenparochie met de hoogstens 22-jarige Jurrien Jochums, zoon van Jochum Jochums en Mettie Jurjens. Jurrien, wonende te Marrum, is geboren 1639 of 1640.

HB40/75 26.8.1674 J.J. te Marrum, oom vkk. v. Jan Corn. Yssel.

2  Jan Cornelis Yssel, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 november 1674.

Aut. 9.11.1674 cur. Bartout Cornelis oud-oom en Jurrien Jochums, oom te Marrum. HB40/75 26.8.1674 inv. sth. J.C.Y OBZ., wed D.J. nu x Philips Tiercks, Jurjen Jochums, Marrum en Jan Andries, St. Ap., ooms v. wk.
HB23 12.10.1685 te St. Ap.

Jan trouwt op zaterdag 22 juli 1662 te Vrouwenparochie met de hoogstens 23-jarige Dieuwerke Jacobs Yssel, dochter van Jacob Jans Yssel en Jantie Teunis. Dieuwerke is geboren 1638 of 1639.

Dieuwerke was later gehuwd (2) met Philips Tiercks Scheif.<46,47>

3  Aert Cornelis Yssel is gedoopt op vrijdag 21 september 1646 te Vrouwenparochie.

4  Brecht Cornelis Yssel is gedoopt op donderdag 25 november 1649 te Vrouwenparochie.

Brecht trouwt op donderdag 28 november 1675 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Jan Jans. Jan, timmerman, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp.: Jan x Brecht Corn. bel. 26.1.1677, timmerman.

V-J  Fookel Walings, dochter van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks, is overleden in 1609.

Fookel was gehuwd met Cornelis Tiepckes, zoon van Tiepcke N en Anna N..

Aut. 24.11.1609 F.W. ovl. en 26.12.1616; aut.18.6.1621 Hendrick, Syourt en Jan Walings, omen en cur. Aut. 18.6.1621 en ±1622 inz. goed. grv. en grm. Aut.4.1.1614 oom kk. Jan Wybes en Marychie Tiepckes (zie ook aut. 18.1.1613).

Van Cornelis en Fookel zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Marijke Cornelis.

(?)Marijke was gehuwd met Hendrick Pieters. Hendrick, schipper, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 10.5.1613/1.6.1611 e.l. St. Ap. sch. a. Jan Walings, koopman Harlingen, Hendrick Walings is borg.

2  Lilty Cornelis is geboren 1598 of 1599.

3  Hendrick Cornelis is geboren 1600 of 1601.

4  Waling Cornelis is geboren 1607 of 1608.

Trouwde wrsch. Harlingen gerecht 1629 Trijn Willems.
Huwelijksbeker uit 1633 in museum Martena, Franeker, initialen met wapenschilden.

V-K  Marichie Walings, dochter van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks.

GJ2009/172 en hyp.bk 22.5.1628 ook getrouwd met Corn. Willem Stevens? (Wass.bk/124). Zie ook BP500/20. Hyp.bk 3.6.1619.

Marichie was gehuwd met Hendrick Cornelis van der Mey, zoon van Cornelis Frans van der Mey en Neeltje Adriaens. Hendrick, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 3.12.1636/19.6.1623 erfgen. v. grootouders Waling Walings en Griet Hendricks.

Van Hendrick en Marichie zijn vier kinderen bekend:

1  Claesie Hendricks van der Mey.

Claesie was gehuwd met Arien Cornelis Daems, kind van Cornelis Daams en Gertie Jans van der Mey. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren 1590 of 1591.

Bnr 63, 64. 1629/30 in k.7S. 3m.287r. ,1629/30 met Hendrick Waling voor de helft pachter k.28 NwB, Olphert Heres de andere helft, 1638 samen met anderen. 1638 met anderen k.45 NwB. 1638 met Hendrick Phil. pachter k.46 NwB.
Aut. 8.2.1613 cur. Daem Corn. Daems en Willem Corn. v.d.Mey. GJ 2009/172, geen kk vermeld. Hyp.bk 10/7.6.1615 e.l. St. Ap. Hyp.bk 20.4.1619/id. A.C.Dammis en Cl.H.v.d.Mey e.l., St. Ap. Hyp.bk 3.6.1619 Arien Corn. Dammis en Cl.H.v.d.M. sch. a. hun oom Arien Symens, borgen Hendrick, Jan en Sjoerd Walings, Harrent Claes en Marichie Walings (sic), allen omen en moeyen. Hyp.bk 1.7./23.6.1622 (borg Lenert Piers) en 15.9.1634/1.11.1631.
HB21 1.2.1641 Arien Corn. Daems en Cl. H. e.l. St. Jp. Hyp.bk 21/16.5.1620 e.l. St. Ap. stellen tot onderpand de bruikwaar v. nieuw bedijkte stede billands m. hs en sch. door hen bewoond.
Recesbk 23.5.1615 Arien Corn. Daems en Daem Corn. als cur. v. Aeltie Corn.

2  Maritge Hendricks van der Mey ook genaamd Maek.

Maritge was gehuwd met Job Jobs. Job is overleden voor vrijdag 28 november 1631.

Aut. 16.2.1608 cur. Walich Jans en Claes Blyenstein inz. scheiding GM/g tussen wkk. en Jost Pyrs namens zijn hsvr. Hyp.bk 3.6./4.5.1619 te Blija, zwager v. Corn. H..v.d.Mey. Recesbk 28.11.1631 M.H.v.d.Mey wed. Job Jobs, Hendrick Walings is haar oom.

3  (?)Waling Hendricks van der Mey, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 mei 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.
Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

(?)Waling was gehuwd met Heiltie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Grietje Dircks. Heiltie is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

4  Cornelis Hendricks van der Mey, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1592.

GJ2009/159. Hyp.bk 25/7.7.1618 C.H.v.d.Mey brouwer St. Ap. en Marichie Corn. Jan Tyerx e.l. Hyp.bk 3.6./4.5.1619 sch. a. Job Jobs, mijn zwager te Blija, Griet Walings bestemoeder. HB22 4.5.1663 C.H.v.d.Mey en Maertie Corn. Jans e.l.

Cornelis was gehuwd met Marichie Cornelisdr, dochter van Cornelis Jan Tyercks en Cunira Jans Bontemans.

V-L  Lijsbet Walings, dochter van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks, is overleden voor zaterdag 19 december 1626.

Lijsbet trouwt rond 1610 met Harrent Claes, zoon van Claes Stevens en Antie Harrents. Harrent, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1626.

Bnr 64, 116, 156. Wassenaarbk bl.149. 1629/30 in k.16N. totaal ± 20m. (3 perc.), 1635 20m.424r., in 1638 gek. d. Claes Harrents.1629/30 voor 1/3 pachter k.20 NwB., Daam Jans 2/3. 1629/30 Harrent Claes en jonge Claes Stevens ieder de helft pachter k.21 NwB. 1629/30 met anderen pachter k.45 NwB.
Aut. 21.12.1626: Hendrik Walings en Dirk Pieters cur. 4 kk. Hyp.bk 4.4.1636/27.8.1630 Antie Harrents der kk. bestemoeder.
MEN weesbk 21.6.1622 Harnt Claeszn., ontv. Het Bildt.
1620-1625 Statenlid, ontv. floreen.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 87.2.9.

Van Harrent en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1  Waling Harrents, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1610, is gedoopt op dinsdag 4 maart 1614 aldaar.

Bnr 140, 160. 1638 pachter k.15 NwB. 1638 koopt in k.19N 13m. , in k.22N totaal ± 23m. en in k.23N. 2m. (1629/30 Isbrand Meynerts), 1640 38m. eigen land.(OBD 3e O.v. Langh.weg).

Waling trouwt op donderdag 17 juni 1632 te St. Annaparochie op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Aechje Stevens, dochter van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Aechje is gedoopt in 1608 te St. Annaparochie.

2  Claes Harrents, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156. Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.
Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes trouwt in 1633 op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Aechie Daam Jans, dochter van Daem Jans (V-R) en Dirkje Barthouts.
Claes trouwt op donderdag 18 december 1653 te St. Annaparochie op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Jannichie Ulbes, kind van Ulbe Tjommes en Aefke Barthouts. Jannichie is overleden voor zondag 27 mei 1657.

Jannichie was eerder gehuwd (1) met Arien Ariens.<48,49>

Claes trouwt op donderdag 3 januari 1664 te Vrouwenparochie op ongeveer 52-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 57-jarige Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts en Aechie Dircks. Tettie is geboren rond 1607.

Tettie was eerder gehuwd (1) met Harrent Philips Scheyff.<50,51>
Tettie was eerder gehuwd (2) met Evert Jans Kuyck.<52..55>

3  Neeltie Harrents is gedoopt op donderdag 3 december 1615 te St. Annaparochie.

Bnr 116.

Neeltie trouwt op donderdag 10 juni 1632 te St. Annaparochie op 16-jarige leeftijd met Pyter Stevens, kind van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Pyter, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 143. 1640 St. Ap. 29m. (zd v.Middelweg tegen dorpsgrens met Vrp.), 1655 nr. 40.
Wass.bk/135. Broer van Aechie vrouw v. Waling Harrents. Hyp.bk 28.5.1635/6.5.1633 e.l. St. Ap. kopen boerderij van Dirck Jans Cuyck en Marichie Dircks. Recesbk.- 10.2.1662 Steven en Harrent Pieters contra ds Joh. Stonebrink x Jannichie P.St. inz. erfenis ouders.

4  Grietje Harrents is gedoopt op vrijdag 29 maart 1619 te St. Annaparochie.

5  Griet Harrents is gedoopt op donderdag 18 mei 1623 te St. Annaparochie.

Bnr 116. Gedoopt na ovl vader, vgls Wass.bk ook deze Grietje jong ovl.

Griet trouwt op donderdag 19 juni 1642 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met Gerben Ariens Langius, zoon van Arien Gerbens en Lijsbet Cornelis. Gerben, notaris, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 52. 1655 G.A. ontv. nr. 23.
HB38/67 6.10.1668 Gerben Ariens Langius, notaris, oom van Neeltie Bartouts wed. v. Harrent Pieters ( m.z. oom van H.P.).
Hyp.bk 4.4.1650/16.4.1646 G.A. en Gr. H. e.l. St. Ap. Hyp.bk 5.3.1654/10.7.1647 G.A. en Gr. H. e.l. St. Ap. sch. a. Pyter Stevens en Neeltie Harrents e.l. St. Ap. 1800 cg inz. uitkoop plaats door Harrent Claes en Lijsbet Waling, ouders, nagelaten, zuster Neeltie had de 1/2, ook nog een broer Claes H
Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661 e.l. St. Jp. ontv. kopen gedeelte boerderij van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald. Hyp.bk 25.6.1666/1.5.1664 G.A. ontv. St. Jp. Recesbk 26.1.1646 e.l. kopen helft v. 20 mg. oud billand met hs en sch. a.d. OBD o. St. Ap. van Pieter Stevens en Neeltie Harrents (procl.bk 26.1.1646); procl.bk 3.4.1654 e.l. verk. de boerderij weer a. G.E. Hardenburger (Sannes St. Ap. nr.14).
Bij doop Antie vermeld: ouders wonen a.d. oude zeedijk.

V-M  Trijn Walings, dochter van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks, is overleden in 1632.

Zerk St. Jacobiparochie.

Trijn was gehuwd met Arien Symens (Slim), zie V-F.

V-N  Maartje Walings, dochter van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks.

Bnr 68. 1640 76m./19m.300r.

Maartje was gehuwd met Cornelis Willems, zoon van Willem Stevens de Olde en Amerens Gerrits. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1565, is overleden in 1611. Cornelis werd ongeveer 46 jaar.

Bnr 52. Wass.bk/124. 1629/30 in k.7S. ± 70m., 1635 70m.56r. Bijzitter HB. Hyp.bk 8.2.1650/23.11.1649 M.W. wed. C.W. St. Jp. sch. a. Frans Pieters te Franeker, borgen Waling, Beert en Steven Corn. (zonen) en Tonis Andries Krol, rentmr. te Fran. Hyp.bk 13.6.1642 (blz. 14 S.II) M.W. wed. C.W. in de zuidh. v. St. Jp.
Sannes boerd.NwB/14: k 27 1629/30 Marythien Cornelis Willems en 1638 Waling Corn.

Van Cornelis en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Barthout Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 31, 68. Wassenaarbk bl.138. 1632/3 in k.5N. 17m.544r., 1635 id., 1638 pachter k.37 NwB met Marigje Walings (wrsch. moeder), daarvoor Sioerd Walings, 1640 17m.565r./24m., 1655 nr 4 en k.37, 1670 Beert Corn. nr 4.
Hyp.bk 2.5./24.3.1636 (2x) B.C. en T.W. e.l., voogden Jacob Symens en Symen Ariens doen rek. en verantw., vader Waling Ariens was ovl., hij liet 20.769 g. na dat in vieren moest. HB38/12v 22.1.1667 cur. kk. Symen Walings. Hyp.bk 21.12.1637/24.5.1636 B.C. en Tr.W.Ariens e.l. St. Jp. Hyp.bk 15.5./5.5.1643 B.C. en Tr. W. e.l. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis en Maertie Bartouts e.l. St. Jp.
Recesbk 15.1.1655 Boyen Dircks en Barthout Corn. erfgen. v. Maartie Walings. Procl.bk 5.4.1658 B.C. c.u. verk. hele k. 37 met huis c.a. aan fam. de Schepper.

Barthout was gehuwd (1) met Teuncke Gerrits. Teuncke is overleden in 1634.

BP500/20 Hyp.bk 1.5.1634 (blz. 194 S.).
Barthout trouwt op zondag 12 augustus 1635 te Vrouwenparochie (2) met Trijntje Walings, zie V-H.

2  Lijsbet Cornelis.

Lijsbet was gehuwd met Arien Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 30 april 1634.

Bnr 9 en 20. 1629/30 met Pieter Pieters en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB. 1629/30 k.1S. 4m.425r 1N. 8m.125r..k.3N. 5m.555r. 1632 pachter Fran.landen Adriaen Gerbrands 24m.306r., 1635 15m.557r., 1640 Lijsbet Arien Gerbens 25m./13m., 1655 Arien Gerbens wed. II (Fr.) en 1/3 k.41. BP500/5.
Hyp.bk 23.4.1621/26.5.1620, id. 24.5.1624/1.5.1624, id. 1.5.1628 A.G. en Elisabeth Cornelis e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.12.1637/30.4.1620 A.G. en El.C. e.l. o. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis op het Westerbildt o. St. Jp. als cur. v. Sibbel wk. v. Michiel Corn. te Morra. Id. 21.12.1637/30.4.1634 Lijsbetie Corn. wed. Arien Gerbrants o. St. Jp. mede voor haar kk. sch. a. Symen Ariens en Waling Olpherts als cur. v. Gryetie en Fokeltie Arien Symens. Hyp.bk 9.4.1638/1.5.1627 e.l. op het Westerbildt St. Jp. Hyp.bk 13.6.1638 (blz.220 S.) Lijsbetie Corn. wed. A.G. te St. Jp., borg Maertie Walings, moeder v. Lijsbet.
Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 G.A.Langius, ontv. St. Jp., Cornelis, Jan en Steven Arienszonen en Pieter Pieters (x Lijsbet Ariens Langius) verk. a. Antie Pieters wed. Waling Buwes huis etc. met ontr. v. 25 oud gep. billand o. St. Jp. (S: nr 17 St. Jp.), de Hereweg ten O., Gerrit Beerts erven ten Z., Sioerd Ariens ten W. en de Groene Dijk ten N.

3  Willemtie Cornelis.

Willemtie was gehuwd met Lyuwe Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Lyuwe, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 28.8.1643/26.4.1637 e.l. kopen boerderij Westerbildt gr. ± 25 mg oud gep. l. met aanwas van Dirck Stevens en Fr.Joh.Papma. Hyp.bk 14.7.1651/23.8.1640 Lieuwe Gerbrants en Willemtie Corn. e.l. op het Westerbildt o. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp. gebuirte, borg. Maertie Walings (moeder), get.o.a. Henrik Walings.
NB niet genoemd in quaclap.

4  Amerens Cornelis.

Kan dr zijn van Cornelis Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124) of van Corn. Symens en Neeltje Olpherts (aut. 16.11.1634).

Amerens was gehuwd met Boyen Dircks, zoon van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Boyen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600, is overleden voor dinsdag 10 juli 1674. Boyen werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 35, 71. 1629/30 in k.7N. 16m.136r., 1635 id., 1638 samen met Douwe Tjaerds (schoonzn v. tante) pachter k.33 NwB., 1640 16m.136r./28m.259r., 1655 nr. 5 en 1/3 k. 33, 1670 nr.5.
DG. Aut. 1.3.1654 oom kk. Dirck Cornelis. Akte dd 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) ook kk. uit 2e huwelijk. HvFr. 1649 getuige 49e jr. Hyp.bk 24.5./1.5.1624 e.l. St. Jp. sch. a. Antie Rymers wed. Jan Gerbens, get. Thonis Gerbens en Arien Gerbens.
Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 B.D. huisman St. Jp. sch. a. Harrent Pieters en Hendrick Joris 1000 cg. inz. erfenis van Neeltjes (dr) moeder, borgen o.a. Anne Clasen cur. over Corn. Dircks en Bocco Clasen cur. wkk. Schelte Jeltes.
Hyp.bk 7.5.1675/21.3.1671 Lenert Gerbens, brouwer, Job Symens, Dirck Boyens en Claes Walings beiden bakker St. Jp. zijn borg voor Boyen Dircks hun (schoon)vader. HB40/64v. 10.7.1674 inv. sth. B.D., St. Jp. ten verz. v. Lenert Gerbens c.s., wed. is Tyetske Piers, heel korte inventaris, levendige have: een koe. Hyp.bk 26/16.6.1648.B.D. koopman St. Jp. Procl.bk 19.5.1656 B.D. verk. 14m.19.r. in k. 33 aan Tjebbe Pieters, Harl., Gerrit Jac. Stevens erven W., Dirk Hendrick Philips N. en Jan Jans Ysselmonde O.
Recesbk 3.3.1656 Barthout en Waling Corn. erfgen. v. moeder Maertie Walings, hun zuster si Amerens Corn. x Boyen Dircks.
HB21 4.2.1639 armvoogd St. Jp.

Boyen was later gehuwd (2) met Tzietske Piers.<56,57>

5  Lenert Cornelis.

Zie Waling Corn.

6  Claes Cornelis Willems, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 49, 118. Wassenaarbk bl. 138. 1629/30 in k.8S 22m.393r (1632/3 Chr. St.Willems, 1655 St. Ap. Cl.Corn. Willems nr. 11 menist.
1629/30 Claas Corn. in k.17 N. 16m.317r. en 327r., 1632/3 + 3m.239r.

Claes gaat in ondertrouw te Gerecht Het Bildt, trouwt op maandag 19 juni 1617 met Trijntie Ariens, dochter van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacobs Finck. Trijntie is overleden in 1652.

Vlgs GJ 2009/217 misschien dr van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacob Jans (Finck). 1655 St. Ap. Trijn Arien Scheyff erven nr 18 menist.
Testament T.A. 12.11.1637 HvF EEE 1/109. HB34/45 22.9.1652 inv. sth. T.A. i.l. huisvr. v. Claes Corn. Willems op verz. v. kk. uit 1e en 2e huwelijk.
Hyp.bk 5.2.1653/2.12.1652 alle 9 erfgenamen v. T.A. worden genoemd. Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 inz. verkoop huis en land St. Ap.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Philips Ariens Scheyff.<58>

7  Neeltie Cornelis is overleden voor vrijdag 18 juli 1670.

Mogelijk dr v. Corn. Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124), gezien bezit van 1/4 v. boerderij Molenschot; inderdaad zie hyp.bk 24.2.1666/12.21661

Neeltie was gehuwd met Jan Daems, zoon van Daem Jans (V-R) en Dirkje Barthouts. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10, 62, 70. Hyp.bk 3.6./29.4.1647 Jan Dames te St. Jp. en Neeltie Cornelis e.l. hebben schuld. onderpand land in k.47 en 52 NwB. 1629/30 met o.a. Pyter Pyters en Frans Lenerts pachter k.47 NwB., 1638 met anderen; 1638 met anderen pachter k.52 NwB., 1640 31m.300r/ca.50m.
HB22 18.7.1670 Hendrick Joris x Hendrickie Jan Daems enigst kind en erfgen. v. Neeltie Corn. Procl.bk 29.7.1649 J.D. c.u. verk. ong. 20 m. in k. 47 met helft v. huis c.a. aan mr Corn. Kok te Hoorn.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrickie Hendricks (zie V-S.1).<59,60>

8  Steven Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 7 januari 1681 te St. Annaparochie. Steven werd 85 jaar.

Bnr 39, 101. Wass.bk/138. BP500/4 en 30. 1629/30 in k.9N. 20m., 1635 id. 1638 met de erven v. Neeltje Olpherts en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB., 1640 St. Ap.20m./14m.buiten eigen land , 1655 nr. 45 en 1/2 k. 27 NwB.
Hyp.bk 20.5.1614/1615. Hyp.bk 27.5./18.5.1623 e.l. St. Ap. sch. a. ds Rodolphi Luenga te St. Ap. en Sijke Martens e.l. 1673 lid Friese Staten.
Procl.bk. 3.2.1661 verk. 14 m. in k. 28. a. Schelte Jacobs.

Steven was gehuwd met Tettie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Tettie is geboren in 1604.

9  Waling Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600.

Bnr 22, 38. Wassenaarbk bl.139. 1638 samen met Olphert Heres pachter k.27 NwB., 1670 Waling Corn. erven St. Jp. nr. 44 en 47.
Aut. 18.1.1669. HB37/109V. 15.6.1665 rek. door W.C. als cur. v. Job Symens. HB38/30 20.8.1667 cur. kk. Here Olpherts.
HB38/34 20.11.1667 cur. Riemer Cornelis en Grietie Gerrits. HB38/154v. 18.1.1669 inv. sth. e.l. OBD o. St. Jp., Steven en Bartout Cornelis omen en cur. v. Waling Walings op aangeven v. Corn. Walings en Jan Everts Kuyck zoon en zwager. Hyp.bk 13.5.1647 e.l. St. Jp., id. 22.5.1651 id.
Hyp.bk 1.2./10.10.1652 W.C. en M.G.Bartouts e.l. St. Jp. Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661/15.5.1660 verk. gedeelte boerderij aan Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald. Hyp.bk 20.8./30.6.1667 ontv. St. Jp.; id. 6.5.1669/15.5.1668 W.C. ontv. St. Jp. verhuurt 8½ mg land in de zuidh. v. St. Jp. a. Jan Hendrick Claes Maertie G. ovl.). Hyp.bk 6.5.1669/27.7.1665 W.C. cur. v. Aefie en Gerrit Heres.
Procl.bk 28.1.1644 Lenert Corn. en Waling Corn. Willems cum sororibus, Albert v. Wijnghaarden secr. HB, Claeske Jans wed. Pieter Ariens te Harl. elk voor 1/4 bbc op ong. 23 mg NwB in k. 40 en 41 o. St. Jp. gek.v.d. erven W.v.Viersen, Jannichie Baert Clases wed. O., Baert Corn. en Maertie Gerrit Barthouts Z. en N. en Arien Tonis Filips en de Hereweg W.

Waling was gehuwd met Maartje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts (V-C) en Maertie Symens. Maartje is overleden voor dinsdag 15 mei 1668.

V-O  Syourt Walings, zoon van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1569 of 1570, is overleden op donderdag 21 mei 1626. Syourt werd hoogstens 56 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bnr 31, 68. BP500/20. 1629/30 in k.5N. 17m.544r., daarna Barth.Corn. 1629/30 pachter k.37 NwB.Opzichter en adm. v.d. armen te St.Ap. Aut. 19/21.12.1626 inz. nalatenschap. Hyp.bk 5.1.1617/16.11.1616. Aut. 23.4.1621 cur. kk. Jacob Jans en Tryn Martens. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), Neeltie Jans ook op zerk doch ovl.jaar niet goed leesbaar, oud ± 37 jr.
Recesbk 10.7.1626 Hendrick W., Maertie W. en Arien Symens erfgen. v. Syourt Walings.

Syourt was gehuwd met Neeltie Jans, dochter van Jan Jobs en Elisabet Joris.

Van Syourt en Neeltie is een kind bekend:

1  Dirck Syourt Walings.

Dagbk D.J. koopt in 1627 land.

V-P  Hendrick Walings, zoon van Waling Walings (IV-C) en Griet Hendriks, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1573, is overleden na 1659. Hendrick werd minstens 86 jaar.

1629/30 met Arien Corn. Daems voor de helft pachter k.28 NwB, Olphert Heres de andere helft. Hyp.bk 4.4.1636/27.8.1630 prov. adm. over weeskk. wln. Harrent Claes en Lijsbet Walings. Hyp.bk febr.1619/9.5.1615 e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1621/16.5.1613 oom van Claesie Hendrick Corn. v.d. Mey. Hyp.bk 21.2.1622/20.5.1617 e.l. St. Ap. sch. a. Hendrick Claesz. St. Jp. als cur. over 2 weeskk. v. Jan Claes en Tr. Cl. Oudaens i.l. te Visvliet, 190.12.- cg ter cause v.d. jaarl. rente die uit mijn stede billands gaan ten prof. v. wl Marichie Bontemans erfgenamen en de voors. kk.
Recesbk 1625 Hendrick Walings, koopman St. Ap.

Hendrick trouwt voor 1610 op hoogstens 37-jarige leeftijd met Griet Pyters, dochter van Pyter Dircks en Jannichie Pyters.

Van Hendrick en Griet zijn zes kinderen bekend:

1  Jannichie Hendricks is overleden tussen 1655 en 1658.

Aut. 1649/1655. HB37/132 27.2.1666 weesrek. ; in aut. dd. 27.1.1649 wordt ze J.H. Walings genoemd.

Jannichie trouwt in 1626 met Arien Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.
Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.
HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk: A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.
Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.
GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.
NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien was eerder gehuwd (1) met Neeltie Dircks.<61,62>

2  Neeltie Hendrik Walings.

HB39/13 23.10.1672: Neeltie Wijngaarden komt van winkelwaren. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 N.H. laatst wed. v. mr Alef Dircks, chir. St. Jp. sch. a. Sioerd Ariens en Korsie Claes.

Neeltie was gehuwd (1) met Pieter Lenerts, kind van Lenert Adriaens en Armthien Bartouts. Pieter, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 24 november 1647.

HB 33/62v. inv. dd 24.11.1647. Veel brieven etc. en namen: Abe, Arien, Jan, Aechie en Neeltie Lenerts, Lenert Corn. Daam Corn. Daams, Arien Corn. Daams, Hessel Reyners, Claes Reyners, Steven Cornelis; Crelis en Neeltie Pyters weeskk. v. P.L. en Geertie P. (x Gerben Minnes) en Ermtie P. (x Hubert Jans), allen erfgen. v. P.L.
Aut. 25.10.1652 cur. Chr. Stevens, N.H.W. hertr. met Alef Dircks.1654 Pieter Stevens. HB36/6 weesrek. 2.4.1658.
Aut. 8.11.1647 cur. kk Bartout Daem Jans. GJ2009/234. HB33/58 162.1648: sch. en d. Hubert Jansen namens zijn kk. bij wln Ermtie Pieters, mr Gerbrant Minnes, chirurgijn St. Jp. (x Geertie Pieters), Bartout Daems, cur. v. Cornelis en Neeltie Pieters, tezamen voorkk. v.P.L. i.l. koopman St. Jp. bij wln Aeltie Cornelis t.e.z. en Neeltie Hendricks en haar 2 kk. bij P.L: en Hendrick Walings haar vader t.a.z.
Ook nog een dochter Reynu Pieters?, bij inv. P.L. een document waarbij Huybert Jans als voogd v. Ermtie Pieters het erfdeel ontvangt dat zijn ovl. vrouw is aanbeërfd van haar broeder en zuster Reynu Pieters.
HB21 21.5.1638 P.L. kpm. St. Jp. namens Claas Willems bij Hamburg en zijn hsvr. Aechie Lenerts.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Aeltie Cornelis.<63>

Neeltie trouwt in november 1651 te St. Jacobiparochie (2) met Alef Dircks, kind van Dirck Alefs en (?)Aefke Lous. Alef, chirurgijn, wonende te Makkum en te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 12.5.1669 Neeltie Hendricks wed. mr Aleff Dircks Wijngaarden St.Jp.; id. 17.7.1671/28.7.1670 A.D. (zonder Wijng.) chirurgijn. Aut. 26.6.1654 stv. en mr. chir. Recesbk 17.10.1653 mr. Alef Dircks, chir. getr. m. Neeltie Hendicks wed. v. Pieter Lenerts.

3  Grietie Hendricks is overleden in 1659.

Grietie was gehuwd (1) met Tomas Lous, zoon van Lou Aersen en Maertie Pyters. Tomas, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1658.

HB36/4 6.11.1658 inv. sth. T.L., mr timmerman en koopm. St. Jp. HB 36/97 11.4.1659: Gr.H. nog in leven, sch. en deling. Aut. 1.8.1659: kk. Maertie en Hendrick, Hendrick Walings grv. 86 jr., cur. Corn. Gerbens, oom i.d. Westhoek m/g en Alef Dircks mr. chir. Makkum, oom.; aut. 6.11.1658 id. G.H. x Harmen Jacobs, Tiepcke en Pieter Lous, omen en cur.
HB36/114v. 16.9.1659 sch. en deling: Tiepke en Pieter Lous, omen en cur. v. Maek en Riemke Tomas, wkk. v. T.L. en Gr.H. i.t. e.l. en Cornelis Gerben Corn. en Alef Dircks, chirurgijn, Makkum cur. van m/z t.e.z. en Harmen Jacobs St. Jp. laatste man van Gr.H. onlangs ovl, inz. verkoop huis en winkelwaren aan Corn. Arien Gerbens. HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. kk. Maertie en Hiemke (m.z. Riemke?), geleverd aan Cornelis Ariens en Maertie Corn. Gerbens, neef en moeie v.d. wkk. HB21 21.5.1638 Marytie Dircks, hsvr. T.K. St. Jp.

Tomas was eerder gehuwd (1) met Marijtie Dircks.<64..66>

Grietie trouwt op donderdag 3 oktober 1658 te St. Jacobiparochie (2) met Harmen Jacobs. Harmen, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/126. Bij huwelijk met Pietje wedwnaar. Hyp.bk 1.6.1667/id. H.J. mede voor zijn kind bij wln Pietie Beerts.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Pietje Barthouts.<67,68>

4  Maritgen Hendricks.

HB 36/212 27.7.1661 rek. door Maertie Hendricks wed. v. Corn. Gerbens inz. kk. Tomas Lous, mr Alef Dircks, chirurgijn Makkum mede cur.

Maritgen was gehuwd met Cornelis Gerben Tonis, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9. 1638 Cornelis Gerbens met P.P. de Olde en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB (162930 Arien Gerbrands met P.P. en G.H.). 1632/3 in k.1N. 8m.125r. 1635 8m.126r., 1640 11m./17m., 1655 C.G.Th. nr 10. BP550/5.
Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 1.1.1638/30.4.1634 Corn. Gerbrands en Maertie Hendricks e.l. o. St. Jp., sch. a. Arien Claeses en Jannichie Hendricks e.l. ald.
Zie ook Cornelis Gerben Cornelis.
NB niet genoemd in quaclap.

5  Fokeltie Hendricks is overleden voor zaterdag 17 november 1663.

HB37/1 17.11.1663 inv. sth. F.H. wed. Steven Dirx St. Jp., Dirckie Stevens meerderj., Waling Stevens 18 jr., Claes Arien Jacobs cur. W.S., heel korte inv., alleen roerende goederen.

Fokeltie was gehuwd met Steven Dircks, zoon van Dirck Stevens en Dieu Dircks. Steven, snijder, winkelier en lakenkoper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1607 of 1608.

Wass.bk/156. HB 36/6 weesrek. 2.4.1658. Hyp.bk 26/16.6.1648 lakenkoper (getuige). Hyp.bk 23.11.1647 (blz.18 S.) e.l. St. Jp., 8.7. 1652 is Fokeltie wed. HB21 23.12.1644 snider te St. Jp.

6  (?)Waling Hendricks, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.5/6.1.1630 e.l. St. Jp. kopen huis met bakkerij c.a. van Gerrit Willems bakker en Ints Jans e.l. St. Jp.

(?)Waling was gehuwd met Tryn Pybes.

V-Q  Aeff Jans, dochter van Jan Walings (IV-D) en Mate Damusdr.

GJ2009/173

Aeff trouwt voor 1580 (1) met Cornelis Dominicus, zoon van Dominicus Hillebrands en Jobje Cornelis. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Pers.Imp. 1578 4 cg.

Van Cornelis en Aeff is een kind bekend:

1  (?)Jobye Cornelis.

(?)Jobye was gehuwd met Jacob Symens, zie V-A.

Aeff trouwt voor 1585 (2) met Philips Jans van der Mey, zoon van Jan Frans van der Mey en Dieuwke Philips. Philips is overleden voor 1607.

GJ2009/173

Van Philips en Aeff zijn drie kinderen bekend:

2  Hendrick Philips van der Meij, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 1 februari 1658.

Bnr 15, 63. GJ2009/174. Procl. 27.4.1618 H.P. en G.L. verkrijgen een stede billands van Jan Jobs en Elisbeth Joris. 1574/5 is een Hendrick Philips pachter k.24 en 26 NwB. 1638 met anderen pachter k.41 NwB. 1629/30 met Lenert Hoen pachter k.46 NwB. en 1638 met Arjen Corn.Daems. 1632 pachter Fran.landen 24m.430r., 1640 buiten en binnen geen grootte, 1655 k.46 menist.Procl.bk 1.2.1658 de erven H.Ph. v.d.Mey verk. gehele k. 46 met hs en sch. aan wed. Pieter Walings, Harl.
Vlgs dagbk D.J. naam vrouw Ietje Lourens.

Hendrick was gehuwd met Geertie Lourens, dochter van Lourens N..

3  Jan Philips van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Holwerd.

Bnr 244. GJ2009/184 1616-1631 Vrp. Hyp.bk 10.6.1616/29.1.1616 e.l. sch. a. Adriaen Joris en Aeff Jans onze moeder en stv.
1629/30 en 1638 pachter in k.11 NwB. samen met Corn. Lenerts en Willem Huiges (v/h Joost Mijntges); 1638 samen met Sjoerd Daams en Claes Gijsberts pachter k.13 NwB. (St. Ap.), en met Jacob Reyners en Sjoerd Daams k. 14

Jan was gehuwd met Ytie Bartouts, kind van Barthout Dircks en Griet Cornelis.

4  Filips Filips van der Mey, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1656.

Bnr 37, 72. 1629/30 in k.7N. 26m.527r., 1635 29m.566r., 1638 samen met Waling Olpherts pachter k.32 NwB. (v/h o.a. Pyter Annes), 1640 (geen opp.).
HB 35/47 2.5.1656 inv. sterfh. Ph.Ph. v.d. Mey op Nw Bildt ten verz. v. Pieter Hendricks en Antie Philips en Machel ‘t Hoen, wed. v. F.F.de jonge en Gosse Joris cur. over Jan, Joris en Aeffie, tezamen erfgen. v. F.F. v.d.Mey de Olde ter presentie van Claes Martens, Corn. Aris Joris en Hobbe Pieters bloedverwanten. GJ2009/181 en aut. 2.5.1656 en 3.3.1658. Hyp.bk 8.7.1622/5.5.1620 e.l. St. Jp., onderpand hun stede billands met huis etc. , v/h van Pyter Annes onze vader.

Filips was gehuwd met Trijntje Pieters, dochter van Pieter Annes en Lysbet Hobbes. Trijntje is overleden voor vrijdag 28 maart 1653.

Aeff trouwt na 1585 (3) met Arien Joris, zoon van Joris Ariens en Maritien Aerts. Arien, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 114, 154. Pachter 1629 (BP 500/34). DVF 83/26. 1629/30 in k.12S 3m.222r.,id. k.13 16m.130r.1629/30 en 1638 pachter k.23 NwB.(misschien ook kleinzn, zie ald.).1629/30 in k.14N. 16m.272r., 1635 36m.26r.
Quaclap 1585 (16701/227): Aryan Joris als voogd van Martyen Jans zijn hsvr. als mede erfgen. v.d. goederen van Jan Arys van (gijs?) op de Leye contra Lenert Jacobs, St. Ap. voor hem zelf en namens de erfgen. v. wln Aeltgen Jans.
Hyp.bk 13.2.1638/1.5.1637 A.J. en Aeffke Jans e.l. St.Ap. kopen ruim 5 mg land.
Dagbk D.J. in 1605 vergadert “de gemeente v.d. dijk” bij hem

Arien was eerder gehuwd (1) met Martyen Jans.<69>

Van Arien en Aeff zijn twee kinderen bekend:

5  Pieter Ariens, wonende te Harlingen en te St. Jacobiparochie.

Bnr 65, 154. 1640 St. Jp. Pieter Arien Joris buytendijck (geen opp). 1655 P.A.J. en Corn. A.J. menist elk 1/2 k.23 NwB. Hyp.bk 8.12.1636.
Huwelijk recesbk Pyter Arien Joris, beiden v. St.Ap.

Pieter trouwt op vrijdag 20 oktober 1628 te Gerecht Het Bildt met Claesie Jans Oldaens, dochter van Jan Clases en Trijntie Claes Oldaens.

Hyp.bk 19.6.1637/19.5.1636 Pieter Ariens en Claesie Jans Oudaens e.l. Harl.; hyp.bk 16.2.1650/29.11.1649 Hendrick Dircks en Cl. Jans Oudaens e.l. Harl. kopen 1/4 v.d. 44e kavel NwB. Procl.bk 15.5.1654 Cl.J.O. ( x H.D.) verk. 46 pm. in k. 43 m. hs en sch. ( de erven Arien Claesen O en erven Antie Goses Z. Schwartzenberg W.) en 14 pm in k. 41 zonder huis (secr. Wijngaarden en Hessel Reyners O, Lijsbet Corn. wed. Arien Gerbens Z, Jannichie Hendricks wed. Arien Clasen W , de vaart en zeedijk N.), koper Gerrit Keth old burgemr Harl.; id. 24 pm in k. 44 zonder huis, zelfde koper, de verkopers wonen op Het Bildt.

Claesie was later gehuwd (2) met Hendrick Dircks.<70>

6  Cornelis Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1600 of 1601, is overleden op maandag 14 april 1659. Cornelis werd hoogstens 58 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Bnr 114, 153, 154. 1655 St. Ap. nr 7 menist, 1670 C.A.Joris kk.1698 de kk. ieder 1/3 nr.6
HB36/33 11.2.1661 inv. sth. C.A., wed. Y.A. op verz. v. Gosse Joris en Jan Pieter Oldaen (koopm. Harl.)als cur. v.d. wkk., huis, sch. etc. met ontr. v. 23 mg oud gepacht billand o. St. Ap. + nw billand; obl. op Hessel Andeles, Jorwert, Sioert Andeles dd. aug. 1657 en Broer(?) Andeles, hs op Claes Martens. Aut. 11.2.1661. Hylke Tiaerds stv.
HB36/193 15.5.1661 sch. en d. ten sth. v. Cornelis Arien Joris o. St. Ap.
Procl.bk 21.3.1659 Corn. Arien Joris c.u. kopen 1/3 v.e. halve kavel Nw Bildt o. St. Ap. a.d. westkant v.d. nieuwe weg bij Jan Pieter Plat bewoond en gebruikt, de koper zelf ten Z., gekocht v. Jan Pieter Oudaens.Procl.bk 18.3.1689 Arien en Andele Cornelis en Bente Roelofs, kpm. Harl. x Antie Corn. kopen 2½ mg. land mandelig met burgemr Pieter Oldaens in 23e k. Nw B. in huur bij Pieter Jansen Plat met huizinge, gek. v. Maartie Joris hsvr. v. Lenert Cornelis ontv.NwB.
HB37/139 12.2.1666 weesrek. door Gosse Joris St. Ap. en Jan Pieters, koopman Harlingen, Henrick Jansen en Joris Clasen naaste bloedverw., Joris Pieters Oldaens wordt genoemd. HB39/209 30.11.1671 weesrek., Hylke Tiaerds stv. HB41/135 31.5.1678 weesrek.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), data vrouw onduidelijk, ovl. na man.

Cornelis was gehuwd met Ytie Andeles, dochter van Andele N..

Bnr 100. 1698 St. Ap. nr.18, 1708 de kk. en kindskk. eigen landen. flor. 1700 21.492, 1708 de erven id.
HB50/22 28.5.1706 rek. d. Arjen Corn., huism. o. St. Ap. inz. boedel Ytie Corn, zijn moeder, hij gebruikt sinds mei 1704 de boerderij waarin Ytie is ovl.; brieven en instr.: inv. sth.dd. 11.10.1703, test. v. Hylke Tjeerds dd. 1.2.1676: legaat voor zijn naaste familie dat na de dood v. Y.A. moet worden uitgekeerd, de erfgen. worden genoemd ( 5 staken).

Ytie was later gehuwd (2) met Hylke Tiaerds.<71>

V-R  Daem Jans, zoon van Jan Walings (IV-D) en Mate Damusdr, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op maandag 8 juni 1626.

Bnr 45 ?., 115?, 116?, 117, 120. 1629/30 in k.17N.26m.399r. en 21m.329r., 1635 26m.400r.1629/30 en 1638 wed. Daam Jans pachter k.19 NwB (1574/5 Dirk Pieters wed.); 1629/30 Daam Jans voor 2/3 en Harrent Claes 1/3 pachters k.20 NwB., 1638 Daam Jans en Claes Harrents, 1640 Dirckie Daem Jans wed. 27m.300r/27m.300r.(OBD 4e O. v. Noorderweg).
Hyp.bk 4.1.1615/11.6.1599 e.l. kopen de brw. v. 19 m. binnendijks land m. huizen en sch. en kavel uytergras van buurman Pieter Dircks (a.d. nije Bildijk !?), die het ene huis verleden jaar gekocht heeft van Foppe Ockers; borg Dirck Ariens St. Ap. Hyp.bk 26.7.1619 de assesseur Daem Jans en Ael Pyters e.l.

Daem was gehuwd met Dirkje Barthouts, dochter van Barthout Barthouts en Aecht Dircks Keth. Dirkje is overleden in 1644.

Van Daem en Dirkje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10, 62, 70. Hyp.bk 3.6./29.4.1647 Jan Dames te St. Jp. en Neeltie Cornelis e.l. hebben schuld. onderpand land in k.47 en 52 NwB. 1629/30 met o.a. Pyter Pyters en Frans Lenerts pachter k.47 NwB., 1638 met anderen; 1638 met anderen pachter k.52 NwB., 1640 31m.300r/ca.50m.
HB22 18.7.1670 Hendrick Joris x Hendrickie Jan Daems enigst kind en erfgen. v. Neeltie Corn. Procl.bk 29.7.1649 J.D. c.u. verk. ong. 20 m. in k. 47 met helft v. huis c.a. aan mr Corn. Kok te Hoorn.

Jan trouwt op vrijdag 22 februari 1613 te het Bildt (Ger.) (1) met Hendrickie Hendricks, dochter van Hendrick Reyners en Ariaen Jans (V-S). Hendrickie is overleden na 1647.
Jan was gehuwd (2) met Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Willems (V-N) en Maartje Walings. Neeltie is overleden voor vrijdag 18 juli 1670.

Mogelijk dr v. Corn. Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124), gezien bezit van 1/4 v. boerderij Molenschot; inderdaad zie hyp.bk 24.2.1666/12.21661

2  Willem Daem Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1619.

Willem trouwt op vrijdag 13 april 1618 te Gerecht Het Bildt met de ongeveer 21-jarige Fookel Willems van der Mey, dochter van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters. Fookel is geboren rond 1597.

GJ 2009/163. Aut. 1.6.1618 F.W. ± 21 jr.

Fookel was later gehuwd (2) met Willem Dirck Jans.<72..74>

3  Waling Daem Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in 1667.

Bnr 10, 117, 249/250. Vlgs aantek. Sannes getr. m. Maartje Corn.Claessen (is Maartje Walings wed. v. Corn. Clases). 1638 samen met Willem Huyghes pachter k.5 NwB. 1629/30 pachter in k.1 totaal 31 m. (v/h Hans Dircks), 1635 St. Jp.. 31m.190r., 1640 St. Ap. W.D. als huurman v. ritmr v.Haren buiten 28m.332r., 1655 St. Ap. nr. 50 en k.19 NwB.
Recesbk 2.2.1629 W.D. en M.W. e.l., annex Cornelis Daems, burger en houtkoper Harlingen, heeft land op Het Bildt (wrsch. zn v. Daem Corn.Femmes)
HB38/14 2.2.1667 inv. sth. W.D., wed. F.J.P., zn v. W.D. is Waling Walings, Jan Ariens en Gerben Jans schoonzonen v. F.J.P
Hyp.bk 9.10./.1.5.1628 W.D. en M.W. e.l. St. Jp. sch. a. Maertie Willems te Harlingen, onderpand stede billands. Hyp.bk 28.4.1635/1.5.1633/8.5.1633 e.l. kopen de bruikw. v. ± 16½ mg land Nw Bildt + aanwas resp.e bruikw. v. ± 34 mg oud en nw billand beide met huis etc.
Hyp.bk 16.5.1636/7.5.1633 e.l. Vrp. op het Nw Bildt. Hyp.bk 11.4.1638/1.5.1633 e.l. kopen de bruikw. v. ± 16½ mg land Nw Bildt incl. huis etc. van Dirck Bartouts en Lijsbet Luyties; id. 16.4.1638/10.3.1633 e.l. verk. deze plaats + oudbildt (totaal ± 34 mg) weer aan Willem Huyges en Dijver Lourens incl. huis de Schants genaamd. Hyp.bk 22.5.1649 Waling Daems broer v.d. bijz. Corn. Daems.
Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 W.D. te St. Ap. Procl.bk 8.5.1648 W.D. en M.W. bbc op 5/6 v. k.19 groot geheel 28 m. waarvan koper en Claes Harrents n.u. elk ook 1/7 (sic!) toebehoren, met huis.

Waling trouwt op donderdag 2 juni 1622 te St. Annaparochie (1) met Marychie Walings.

Marychie was eerder gehuwd (1) met Cornelis Clases.<75>

Waling trouwt op donderdag 5 oktober 1656 te St. Annaparochie (2) met Frouckie Johannes Papma. Frouckie is overleden op vrijdag 17 februari 1679.

Dochter van Ds Johannes Papma te Vrp. en Eecke Piersdr. HB38/14 2.2.1667 inv. Jan Ariens en Gerben Jans schoonzonen van Frouckie. Aechie en Jannichie dan kk. uit 3e huwelijk D.S.? HB45/233 z.d. (mei 1695) Frouckien Papma wordt bestemoeder genoemd van kk v. Antie Gerbens en Arien Bartouts.

Frouckie was eerder gehuwd (1) met Dirck Stevens.<76..80>

4  Sjoerd Daem Jans, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1670.

Bnr. 139. BP500/40 OBD.1635 25m.432r. 1638 pachter k.13 NwB (St. Ap.) samen met Jan Philips en Claes Gijsberts. (1629/30 Wicke Gribberts x Lyoets Sjoerds).; 1638 samen met Jan Philips en Jacob Reyners pachter k.14 NwB. 1638 koopt 25m.431r., 1640 25m./15m. beide eigen landen (OBD 2e t. O. Langh.weg), 1655 nr V. en 3/4 k.14 NwB., 1670 St. Ap. Sj.D. erven V.en nr.23 k.14.
Hyp.bk 25.8./26.4./26.5.1686 Corn. Walings (3 kk. bij Amerens Sjoerds), Waling Walings en Hendrick Willems nom.ux. en Heert Jans (4 kk. bij Jannichie Sjoerds) en Maritie Sjoerds x Jarich Lamberts en Aagje Sjoerds (x Gerrit Hoytes Reidtsma ovl.). Procl.bk 8.5.1648 Sioerd Daems ontv. NwB en Neeltie Corn. bbc op 1 1/2 m. in k. 14 gek. v. Ede Ariens.

Sjoerd trouwt op woensdag 3 juli 1624 te St. Annaparochie (1) met de 23-jarige Amarensie Dircks, dochter van Dirck Willems en Dirckie Jelles. Amarensie is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 juni 1627. Amarensie werd 26 jaar.
Sjoerd trouwt op donderdag 13 juli 1634 te St. Annaparochie (2) met de hoogstens 19-jarige Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Clases en Marychie Walings (V-R.3). Neeltie is geboren 1614 of 1615.

5  Aechie Daam Jans.

Aechie trouwt in 1633 met de ongeveer 21-jarige Claes Harrents, zoon van Harrent Claes (V-L) en Lijsbet Walings. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156. Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.
Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes was later gehuwd (2) met Jannichie Ulbes (zie V-L.2).<81,82>
Claes was later gehuwd (3) met Tettie Cornelis (zie V-L.2).<83,84>

6  Barthout Daem Jans, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 december 1604 aldaar, is overleden voor vrijdag 22 juli 1661. Barthout werd hoogstens 56 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Bnr 210. BP500/51 1640 Vrp. 23m.200r., 1655 Vrp. nr XII, 1670 id de erven.
Aut. 8.11.1647 cur. kk. Pieter Lenards en Aelke Cornelis. Aut. 17.7.1663 cur. Waling Daems DG en Hendrick Ariens DG, ooms.
Hyp.bk 24.12./14.12.1646 B.D. en Tettie …..Claesdr e.l. koopluiden St. Ap. kopen huis, schuur en mouterie ald. thans bij de executeur Fedde Hebbes gebruikt. Recesbk. 22.7.1661 de wed. Procl.bk 18.12.1671 4 kk. verk. boerderij oud monn.bildt gr. 24 m.aan Tiaerdt Jans

Barthout trouwt op maandag 27 februari 1634 te Gerecht Het Bildt op 29-jarige leeftijd met Tettie Ariens, dochter van Arien Clases (V-P.1) en Neeltie Dircks.

HB36/54v. 17.7.1663 inv. sth. T.A., wed. B.D., koopman St. Ap.; land o.a. Muncke Billand en 24 mg eigen oud billand en huis St. Ap.

7  Cornelis Daem Jans, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie.

Bnr 45. GJ 2009/238., bijzitter 1632 pachter Fran.landen 22m.61r. 1635 67m.185r (incl. Fr.land), 1640 67m., 1655 VI (Fr.) en nr 7.
Hyp.bk 8.7.1633/29.4.1629 (s.v.) en 21.5.1636 C.D. en Antie Reymers e.l., St.Jp. Hyp.bk 14.2.1638/5.5.1637 C.D. ass. gerecht HB en Antie Reymers e.l. St. Jp. Recesbk 20.5.1644 subst. grietman.

Cornelis trouwt in 1625 op 21-jarige leeftijd (1) met Antie Reymers, dochter van Riemers.

Bij huwelijk Anke Remers v. Vrp. Recesbk 29.4.1639 Antie Reymers wed. Jan Gerbens, nu x Corn. Daems ass. HB21 19.11.1638 Antie Reymers x Corn. Daems bijz. als moeder v. kk. bij Jan Gerbens vs Feyke, Cornelis en Lyuwe Gerbens te St. Jp. als omen van wln broeders weeskk.

Antie was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Jan Gerbens.<85,86>

Cornelis trouwt op donderdag 16 maart 1651 te St. Jacobiparochie op 46-jarige leeftijd (2) met Aechie Cornelis, dochter van (?)Cornelis Gerbrands en Tryn Dircks. Aechie is overleden op donderdag 3 oktober 1652.

Van Minnertsga

Aechie was eerder gehuwd (1) met Dirck Riencks Hania.<87>

Cornelis trouwt op donderdag 17 mei 1663 te Minnertsga op 58-jarige leeftijd (3) met Tyal Crelis.

8  Maet Daam Jans is gedoopt op zondag 26 december 1604 te St. Annaparochie.

GJ2009/240.

Maet was gehuwd met Cornelis Thonis, zoon van Thonis Gerbrants en Ariaentie Cornelis Isselmonde. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 44. 1640 St. Jp. 23m.300r.
Hyp.bk 7.6.1636 (blz.195 S.). Hyp.bk 6.5./28.4.1644 e.l. St. Jp. sch. a. Willem Bartouts en Rinske Aebes e.l. Aut. 4.3.1645 inz. test. grm Dirckie Daem Jans, cur. Waling en Siurd Daems.
De kk. Daem, Geertie en Maertie allen ged. 25.9.1642 te St. Annaparochie.
HB21 20.7.1646 Corn.Jans Munnikhuis contra Corn. Tonis d’ boer. HB21 12.10.1646 Corn. Tonis mede namens broers en zusters, als erven v. Ariaentie Corn. wed. v. Tonis Gerbens contra Sibrant Agges Brunia (gaat over koop 24m. 32r. land NwB in k.39.).

V-S  Ariaen Jans, dochter van Jan Walings (IV-D) en Mate Damusdr.

Ariaen trouwt rond 1585 (1) met Hendrick Reyners, zoon van Reyner N.. Hendrick, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1607.

Bnr 10. Hyp.bk 6.8.1619/3.8.1604 Waling Walings en Arien Joris, omen en cur. over 3 kk v. H.R. en A.J. i.l. e.l., en over de 4 wkk. v. A.J. bij Hans Dircks, inz. overdracht boerderij t.w. 31 m. Oud- en 38 m NwB k.52 Aut. 19.1.1607 Cornelis Pieters Cuyck, Aeryen Joris en Waling Jans voogden, aut. 13.2.1609 Arien Jans afl. rek., 1611 cur. Alb. Monnichuys DG.
Recesbk 22.3.1591 H.R. hopman van der Bilt.

Van Hendrick en Ariaen zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrickie Hendricks is overleden na 1647.

Hendrickie trouwt op vrijdag 22 februari 1613 te het Bildt (Ger.) met Jan Daems, zoon van Daem Jans (V-R) en Dirkje Barthouts. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10, 62, 70. Hyp.bk 3.6./29.4.1647 Jan Dames te St. Jp. en Neeltie Cornelis e.l. hebben schuld. onderpand land in k.47 en 52 NwB. 1629/30 met o.a. Pyter Pyters en Frans Lenerts pachter k.47 NwB., 1638 met anderen; 1638 met anderen pachter k.52 NwB., 1640 31m.300r/ca.50m.
HB22 18.7.1670 Hendrick Joris x Hendrickie Jan Daems enigst kind en erfgen. v. Neeltie Corn. Procl.bk 29.7.1649 J.D. c.u. verk. ong. 20 m. in k. 47 met helft v. huis c.a. aan mr Corn. Kok te Hoorn.

Jan was later gehuwd (2) met Neeltie Cornelis (zie V-N.7).<88>

2  Jan Hendrick Reyners, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1586.

Bnr 2. Aut. 18.4.1610 (cur. Waling Jans en Arien Joris) en 31.1.1611 tr. dochter van Corn.Pyters Cuyck. Hyp.bk 1613 e.l. Hyp.bk 12.12.1615/24.12.1613 J.H.R. St. Jp. sch.a. Pyter Riencks, bakker L’den (HCL 24.9.1624 wed. is Trijntje Andries), borg Hans Dircks, St.Jp. Hyp.bk oct./17.5.1612 e.l. op ‘t Westerbildt o. St. Jp.
Hyp.bk 11.7.1614/17.5.1612 Willem Stevens de Jonge en Houckie Jacobs e.l. St. Jp. verkopen plaats gr. 20 mg. zowel binnen-als buitendijks, aan J.H.R. en G.C.C., deze plaats had W.St. overgenomen van Waling Adriaensz.

Jan was gehuwd met Grietje Cornelis Cuyck, dochter van Cornelis Pieters Cuyck en (?)Leentie Pyers.

Bij huwelijk met Cors S. achternaam vermeld.

Grietje was later gehuwd (2) met Cors Symens.<89..92>

3  Trijntje Hendrick Reyners is geboren in 1592, is overleden op zaterdag 7 augustus 1621. Trijntje werd 29 jaar.

Zerk St. Jp. Aut. 18.4.1610 cur. Arien Joris en Willem Claes v+m/g.

Trijntje was gehuwd met Willem Claes, zie V-A.4.

Ariaen was gehuwd (2) met Hans Dircks, zoon van Dirck N.. Hans, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10. 1629/30 met Aert Jans en Dirck Dircks pachter k.52 NwB.
Hyp.bk 4.5.1620 zie Jacob Martens. 1629/30 in k.1S 17m.258r., N. 13m.531. totaal 31 m.., 1655 stemnr 1. (v/h Hendrick Reyners).
Dagbk D.J. rijdt in 1621 met paard en wagen over ijs nr. Terschelling

Hans was later gehuwd (2) met Marichie Alberts.<93>

V-T  Waling Jans, zoon van Jan Walings (IV-D) en Mate Damusdr, wonende te St. Jacobiparochie.

GJ2009/244, quaclap 16708 dd 17.11.1608. id. 16707 1.3.1605 Waling Jans en Anna Pieters te St. Jp. contr Hendrick Joris en Anna Baltus, geads. m. haar tegenw. man Wytse Pybes.
Recesbk 23.10.1609 Jan Waling Jans; id. 9.7.1610 Neeltje Daams wed. Fonger Jelgers als borg voor Waling Jans.

Waling was gehuwd (1) met (?)N. Feddes, dochter van Fedde Hebbes.

Van Waling en (?)N zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Walings, koopman en schoenmaker, wonende te St. Annaparochie.

Kinderen zie GJ 2009/244/5. HB34/58 6.1.1653 inv. sth. G.W. i.l. burger en koopman St. Ap. ten verz. v. Jan en Daem Gerbens, Sioerd Daems assisteert; geen onr.goed. Aut. 18.1.1630 Gerben en Hendrick Walings ooms van kk. v. Feike Takes en Bauck Baltis. Hyp.bk 10.1.1634 G.W. schoenm. en koopman en A:L. e.l. St. Ap. Recesbk 19.6.1647 comaniholder te St. Ap.

Gerben trouwt op vrijdag 24 februari 1617 te het Bildt (Ger.) (1) met Antie Sioerds.

Van St. Jp.
Gerben trouwt op donderdag 18 augustus 1633 te St. Annaparochie (2) met Aeltie Lenerts, dochter van Lenert N..

GJ 2009/172

2  Hendrick Walings.

Aut. 18.1.1630 Hendrik en Gerben Walings ooms inz. kk. Feike Takes en Bauck Baltis Recesbk 10.1.1625 H.W. koopman St. Jp.

Waling was gehuwd (2) met Ancke Peters.

Van Waling en Ancke is een kind bekend:

3  (?)Berber Walings.

Gedoopt op bel. St. Ap. 29.1.1615 Berber dr. v. Waling Jans. Vermoedelijk 2e x Vrp. 1e procl. 14.9.1642 Gerben Jansen beiden v. OBZ.

(?)Berber was gehuwd met Lammert Harrents, zoon van Harrent N.. Lammert, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 11.5.1612 cur. van Harrent Pyrs zn v. Pyr Jobs. HB43/47v. 6.12.1681 Waling Walings, St. Ap. als vader en vrst. v. zn bij Antie Lamberts en Aesge Corn. x. Maartie Harrents ook voor Lambert en Antie Harrents kk. v. Harrent Lamberts bij Aat Jans tezamen erfgen. v. Berber Walings, moeder en bestemoeder.
Doop Antie te St. Ap., maar geb. te OBZ.

V-U  Arien Jans, zoon van Jan Walings (IV-D) en Mate Damusdr, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden 1606 of 1607.

Bnr 25 en 38. Hyp.bk 1612/18.7.1605: A.J.W. en M.S. te St.Jp. lenen 100 daalders van Maggelt Aryen Jans wed. en haar erven ( recesbk 20.9.1591 Machteld Cornelis wed. Arien Jans en id. 6.11.1592 M.C. wed. A.J. verzoekt tot cur. over 4 jongste kk. haar zwager Jan Frans i.p.v. Cleys Cornelis Stelman). Aut. 13.2.1609 Waling en Daam Jans ,omen v/z cur., Jan Walings grv. Aut. 23.9.1616.
Hyp.bk 21.7.1614/21.5.1599: Tyesse Feddes, rechter St.Jp. en Jannichie Lenerts e.l. dragen over aan A.J.W. en M.S. e.l. 20 mg Billand met huis etc. voor 15.000 cg., bij verkopers gebruikt en bewoond, naastl. Waling Heres.
Hyp.bk jan.1615/20.5.1606 Ariaen Jan Walichs en M.S. e.l. St. Jp., sch.a. Trijn Walichs ald. 500 cg. id. 1.5.1614/21.11.1605 Aeryan Jan Walings en Machelt Sydtsdr. e.l. St. Jp. sch. a. Jan Cornelis en Maertie Boeyens e.l. OBD o. St. Jp. 500 cg. Recesbk 1.2.1608 M.S. wed. A.J.Walings.

Arien trouwt rond 1598 met Machtel Sydsdr, dochter van Syds Gosses en Aecht Cornelis. Machtel is overleden na 1622.

Machtel was later gehuwd (2) met Arien Cornelis Isselmonde.<94,95>

Van Arien en Machtel zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Ariens is geboren 1599 of 1600.

1638 Jan Ariens met anderen pchter k.52 NwB. (meerdere personen met zelfde naam).

2  Syds Ariens is geboren 1602 of 1603.

3  Marichie Ariens is geboren 1605 of 1606.

V-V  Jannichie Jans, dochter van Jan Walings (IV-D) en Mate Damusdr, is geboren 1579 of 1580, is overleden in augustus 1628. Jannichie werd hoogstens 48 jaar en 8 maanden.

Zerk Vrp. Aut. 24.4.1623 naam Jauck Jans.

Jannichie trouwt voor 1600 op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 22-jarige Pyter Minties, zoon van Mintie Wygers en (?)Machtel N. Pyter, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1578, is overleden op donderdag 7 maart 1613. Pyter werd ongeveer 35 jaar.

1632/3 in k.24S. 2m.66r.Aut. 27.3.1615 curatoren Abram Minties, oom en Gerben Corn. aangeh.oom; 8.9.1631 Gerben Walings cur. Machtel. Zerk Vrp. Hyp.bk jan 1615/15.5.1608 borgen Corn. Pieters Levrey en Corn.Corn. Gelder. Hyp.bk 1.2.1613/8.4.1605 P.M. en J.J.W., borg Mintie Wijgers vader. Hyp.bk. mei 1614/2.5.1610 P.M. en J.J.Walingsdr e.l. Vrp. Hyp.bk 21.8./16.4.1620 Wyger Hansen en Tyemck Jans Vrp. dragen over aan Mijntie Wygers en Daam Jans (crediteuren Pyter Mynties en Janck Jans) de brw. v. 23m.236r. op Oost v. Vrp. m. hs en sch. in voegen wij deze landen in 1617 v.d. kopers in koop hadden bekomen.
Hyp.bk 1615/14.6.1600: P.M. en J.J. e.l. Vrp. schuldig aan Crijntie Lenerts weduwe oude Arien Joosten “ons buyrwijff”. Aut. 12.2.1627 Feycke Feyckes dorpr. Vrp. en Gerben Corn. cur. aflezen weesrek

Van Pyter en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Pyters, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1603, is overleden voor vrijdag 23 juli 1655. Jan werd hoogstens 52 jaar.

GJ 1975/28. 1632/3 J.P.M. in k.25S. 2m.33r. en k.28S. 1m.45r. (1629/30 Wijger Douwes), Hyp.bk 3.6.1648/2.4.1647 J.P.M. en Neeltie Luyties e.l. Vrp. Hyp.bk 10.10.1666/1.5.1662 Neeltie L. wed. J.P.M. Vrp.HB22 23.7.1655 Neeltie wed. J.P.M.
MEN weesbk 24.2.1653 Jan Pieter Meinties Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pieters.

Jan trouwt op zaterdag 10 februari 1629 te Vrouwenparochie op ongeveer 26-jarige leeftijd met Neeltie Luyties, dochter van Luitien Joostes en Ariaentje Ariens.

2  Sybren Pyters is geboren rond 1607.

3  Machtel Pyters is geboren rond 1612.

Machtel was gehuwd met Gerryt Jans. Gerryt is overleden voor maandag 24 februari 1653.

MEN weesbk. 24.2.1653 inv. sth. Heyltie Corn. (x Emme Heynsen) te Berl., Jan Pieters Meintes te Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pyters, kleinkk. v. Heyltie Corn.

Jannichie trouwt op donderdag 15 maart 1618 te Vrouwenparochie op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Syds Doens, zoon van Doen N.. Syds, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 7 januari 1634.

1635 1m.323r. Aut. 7.1.1634 moeder Janck Pyters (m.z. Jannichje Jans wed. van Pyter Minties), kk. Pyter Syds 15 jr en Doen Syds halfbroer, cur. Jan Pyter Minties.
Hyp.bk 12.6.1626/mei 1626 S.D. als vader en voogd over zijn 2 kk. bij wln Jannichie Dirck Ariens (?!).

Syds was later gehuwd (2) met Gaets Romckes.<96>

Datum huwelijk is 1e procl.

Van Syds en Jannichie is een kind bekend:

4  Peter Sydses is geboren rond 1619.

V-W  (?) Aeffien Heeres, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (IV-E) en (?)N. Olpherts.

Aeffien was gehuwd met Claes Barthouts, zoon van Barthout Willems en N Barthouts. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 43 en 58. Wass.bk/114. Pers.Imp. 1578 6 cg. 1547/8 t/m 1574/5 pachter in k.7, in 1566/7 60m.569r. en in 1574/5 38m.569r. en Lenert Frans de resterende 22m. 1554/4 pachter in k.8 14m., gedeelte perceel van zijn vader.

Claes was eerder gehuwd (1) met Neeltje Jans.<97>
Claes was later gehuwd (3) met Marityen Remmelts.<98..104>

Van Claes en Aeffien is een kind bekend:

1  Barthout Claes, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 9 mei 1614.

Bnr 43. Wass.bk/125; B.C. en J.J. hebben twee dochters Marichie. Hyp.bk juli1612/30.5.1612 e.l. te St. Jp. Hyp.bk 8.7.1622/28.5.1621. 1629/30 in k.7S 49m.214r., 1635 id. 1629/30 en 1638 met Gerrit Bartouts en Berent Eskes pachter k.40 NwB (1566/7 Jasper Jans wed.), 1655 Jannichie Jacob Stevens erven k. 40, Claes Ariens gebr. NB namen pachters komen voor ook na ovl., maar er is nog een Barthout Claes. Recesbk 25.9.1615 Jannichie Jacobs wed. B.Cl. Recesbk 24.6.1594 Waling en Claes Heres cur. Barthout Claesz.; id. 9.5.1614 J.J. wed. B.Cl.
Procl.bk 28.2.1659 de erven v. Jannichie Jacob Stevens verk. 19m.82r in k.38 en ong. 28 m. m. hs en sch. in k.39 en 40, in huur bij Claes Arien Clases, aan Tjepke Harmens te Lwd.

Barthout was gehuwd met Jannichie Jacobs, dochter van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff.

Bnr 67. HB34/72v. 25.5.1653 inv. sth. J.J., wed. Beert Clasen op aangeven v.d. erven t.w. Claes Beerts, Aeffie Beerts kk. allen voljarig, Maertie Beerts dochter, Willemtie Beerts kk. gest. met Wibren Piters cur., Maertie Beerts gest. m. Beernt Jacobs haar cur.

V-X  (?) Olphert Heeres, zoon van (?)Hercke Walings (Heere) (IV-E) en (?)N. Olpherts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1638.

Bnr 36, 72.,102, 152. BP500/31. 1612-1633 bijzitter Het Bildt. 1638 wed. koopt land v.d. St.v.Fr.(29m.144r.). 1629/30 in k.7N. 19m.487r. (S. 1638 verk. a. Waling Olpherts), k.9N. 9m.85r. en k.10N. 2m., 1640 St. Ap. Lutger Hendricks 29m., 1655 Lutger O.H. (nu Hessel Selis) nr I.(procl.bk 3.3.1656).
Procl. 26.11.1615 te St. Jp., neemt land over van broer Claes Heres.1629/30 in k.14N. 18m.59r.1629/30 pachter k.25 NwB. , 1638 Dirck Claes Hendricks;1638 k.26 NwB. (1629/30 Claas Hendricks en Corn. Clasen). 1629/30 met Marytien Corn. Willems elk de helft k.27 NwB. en 1638 samen met Waling Corn. 1629/30 samen met Jan Gerrits ‘t Hoen en Harmen Jacobs voor 1/2 pachter k.30 NwB., 1629/30 met Pijter Annes (Anes?) elk voor 1/2 pachter k.32 NwB. (1574/5 Heercke Walichs en Anne of Ane Andries), 1635 49m.33r (waarvan 18m.59r. o. St. Ap.).
Aut. 11.11.1634 Luthger Hendricks mede voor haar kk., dus wel kk. uit 2e huwelijk. Hyp.bk febr.1619/6.5.1606 Aete Freercks a.d. NBD o. St. Ap. is sch. a. O.H. en Luydeger Hendricks e.l. St. Jp.; N.B. pas getrouwd in 1613.
Weesbk MEN 18.6.1602 weesrek. d. O.H. en Jan Cornelis op het Bildt als cur. inz. boedel wln Jan Thoenis de oude en Arian Gerritsdr te Berl.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 205.16.-.
HB22 17.12.1655 Jacob Olpherts NwB, Symen Ariens en kk. bij Aefie O. samen als ooms en cur. over wkk. v. Waling O. tezamen erven v. w. Arien O. vs Auke Jacobs St. Jp.

Van Olphert en een onbekende vrouw zijn acht kinderen bekend:

1  Waling Olpherts, boer en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 augustus 1646.

Bnr 36. Koopt in 1638 land v.d. Staten dat zijn vader eerder pachtte ( 19m.487r.).1638 samen met Phil.Philips pachter k.32 NwB., 1640 19m.
HB33/7v. 13.8.1646 inv. bij Trijntje Arien Symens wed. W.O., nu x Pieter Phil.v.d.Mey in presentie v. Ludger Hendricks de wed. v.d. assessor O.H. als bestemoeder, Jacob Olpherts, oom en Symen Ariens aanbeh. oom.; HB33/21 8.7.1649 sch. en d. GJ2009/226. Aut. 17.1.1653. HB39/54 25.3.1670 weesrek. inz. goederen grm Lutger Olphert Heres en oom Arien Olpherts. HB21 15.6.1635 koopman St. Jp. HB22 7.7.1656 de erven worden genoemd.

Waling trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (Ger.) met Trijntje Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (V-F) en Trijn Walings (V-M).

Trijntje was later gehuwd (2) met Pieter Philips van der Mey (zie V-F.2).<105,106>
Trijntje was later gehuwd (3) met Pieter Wilems van der Meij (zie V-F.2).<107>

2  Neeltie Olpherts is overleden in 1634.

1638 de erven v. N.O. met Steven Corn. en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB.

Neeltie was gehuwd met Cornelis Symens, zie V-B.

3  Heere Olpherts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1663.

Bnr 18. 1638 pachter in k.30 NwB. 1638 samen met Jan Symens pachter k.44 NwB. 1632 pachter Fran. landen 21m.141r. (van Corn.Simens landen) en 4m.450r. (van Jan Jobs landen), 1635 28m.489r. (incl. Fr.land), 1640 25m./ca.6m., 1655 IX (Fr.).1632/3 k.3N.2m.288r.
Aut. 26.1.1664 cur. Waling Cornelis oom. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664: Antie Aerts heef 5 onm. kk. bij H.O., Waling Cornelis (oom) is cur. over de 2 jongste kk. uit 1e huwelijk; A.A. en kk. (allen genoemd) verk. 6 mg land aan Gose Feddrix en Lubbrichie Berents e.l. Nw Bildt
HB37/1v. 26.1.1664 inv. bij Antie Aerts, wed. v. H.O. o. St. Jp ± 6 weken geleden ovl. + namen kk., Symen Aerts cur. kk. 2e huwelijk. HB37/28v. 30.1.1664 sch. en d., totaal 12 kk., Symen Aerts broeder v. Antie A. en Symen Ariens en Jacob Olferts omen. HB38/30 20.8.1667 weesrek., id. HB40/99v. 30.1.1675.
Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 H.O. vrijgezel te St. Jp. leent 1000 cg aan Theunis Gerbrands en Ariaen Corn.dr. HB41/229 18.12.1678 rek. d. Olfert Heres cur. 5 jongste kk. v. H.O. en A.A., Simon Clases stiefv. HB43/38 z.d. (1681) rek. door Olphert Heres.

Heere trouwt voor 1651 (1) met Neeltje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts (V-C) en Maertie Symens. Neeltje is overleden voor zaterdag 26 januari 1664.
Heere trouwt in 1651 (2) met Antie Aerts, kind van Aert Symens (V-D) en Grytie Mijnthies. Antie is overleden voor zaterdag 2 december 1679.

Aut. 29.6.1669. HB42/50 2.12.1679 inv. sth. A.A., St. Jp., huis, schuur etc. op Franekerland.

Antie was later gehuwd (2) met Symen Clases (zie V-D.2).<108,109>

4  Jacob Olpherts, boer, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 16.1.1649/1.5.1648 J.O. en W.G. sch. a. Pieter Huberts en Jelke Jans e.l. Harlingen, koopman. Id. 29.1.1637/4.2.1646 G. Keth olde burgemr [Harl. verhuurt aan Jacob Olpherts en W.G. sampt Andrijs Claesen en Rins Boyens e.l. a.d. OBD en NBD o. St. Ap. en St. Jp. 33½ mg land met aanwas en 2 huizen en schuren neffens de 28e (S. m.z. 29e) en 30e cavel gelegen, vorige huurder was Arien Boyens.

Jacob trouwt op donderdag 19 februari 1643 te Vrouwenparochie met Willemke Gerrits.

5  Aechie Olpherts.

Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen. Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.

Aechie trouwt voor 1611 (1) met Fem Cornelis, zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 mei 1626.

Bnr 212. 1629/30 in k.28N. 24m.441r., 1635 id. , 1640 erven Fem Corn. 24m.200r.
Hyp.bk 24.5.1619/21.5.1618 e.l. Vrp. Aut. 8.5.1626 cur. Daem Corn.Femmes en Pyter Olpherts ooms, grv. Corn.Femmes. Aut. 15.4.1633 cur. Arien Corn. Gelder zwager v. Corn.Femmes.
Aechie trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (Ger.) (2) met Symen Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (V-F) en Trijn Walings (V-M). Symen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).
HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.
HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen was later gehuwd (2) met Trijntie Ariens (zie V-F.1).<110,111>

6  Arien Olpherts, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zaterdag 21 maart 1643 aldaar.

Bnr 155. 1638 samen met Arien Dircks en Claes Reyners pachter k.22 NwB.(v/h o.a Willem Claes). Ged. op bel. St. Ap. 27.1.1643. Hyp.bk 23.5.1636/8.5.1635 (!) A.O. en A.W. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op dinsdag 22 juli 1636 te St. Annaparochie met de ongeveer 22-jarige Ariaentie Willems, dochter van Willem Claes (V-A.4) en Trijntje Hendrick Reyners. Ariaentie is geboren rond 1614, is overleden op zondag 28 april 1680. Ariaentie werd ongeveer 66 jaar.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts) in pres. v. o.a Willem Claes St Jp. (x Aeghje Lieuwes), Willem Clases voor hem zelf en Claas en Willem Daams, cur. v. Jannichie en Trijntje Claes, elk voor 1/3 erfgen. v. Ar. W.

Ariaentie was later gehuwd (2) met Jan Heerts.<112..116>

7  Pyter Olpherts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1629/30 in k.22S. totaal ± 8m., id in k.23S ± 18m.(4 perc. S. stemnr 27), 1635 22m.402r. Hyp.bk 11.5./29.4.1621 P.O. en I.A. e.l. Vrp. kopen 4 mg oud billand o. Vrp. van Nanne Meinerts en Anna Feikes te Vrp., de kopers N. Pieter Jacobs W., Jacob Douwes en Ocker Jans O. Aut. 8.5.1626 oom kk. van Fem Cornelis en Aecht Olpherts. Hyp.bk 7.12.1628/22.4.1627 P.O. heeft op 18.3.1627 verk. a. Andries Jelles, wielmaker St. Ap. en Jannemoer Pieters de bruikma v. 29 mg land m. hs c.a. in Vrp.
Dagbk D.J. in de Zdh., 1629 kerkv. St. Ap.

Pyter was gehuwd met Idtke Aenes.

8  (?)Aene Olpherts.

Aut. 22.2.1636 neef en cur. van Aene en Anne (dr) Thonis, Lutger Hendricks is tante.

Olphert trouwt op vrijdag 6 december 1613 te Gerecht Het Bildt (2) met Lutgher Hendricks.

Aut. 11.11.1634 L.H. mede voor haar kk., cur. Steven Corn. (x Tettie Dircks) en Boyen Dircks inz. goed. grv. HB33/21 8.7.1649 bij sch. en deling wordt L.H. wel bestemoeder genoemd van kk v. Waling Olpherts.

V-Y  (?) Waling Heeres, zoon van (?)Hercke Walings (Heere) (IV-E) en (?)N. Olpherts, is overleden in 1602.

Bnr 6. Wassenaarbk bl.147/148. Aut. 13.6.1617 e.l. ovl. k. Daniel Walingsdr 21e jr (x Claes Corn.), SV Gijsbert Claes, cur. Claes en Olphert Heres, ooms.
Dagbk D.J. Hyp.bk 27/25.5.1618 wijlen e.l. hebben land met huis en sch. verkocht aan Gerrit Harmens en Rins Corn.

Waling was gehuwd met (?)Anna Pyters, dochter van Pyter Alberts en (?)Marithien Pieters. (?)Anna is overleden voor zondag 26 februari 1617.

Vlgs Wass.bk/147 is A.P. een dr v. P.P. de Olde, maar vlgs mij een zuster gezien volgende aut. dd. 26.2.1617: Gijsbert Claes namens zoons, moeder Antie Pieters ovl., kk. Heere Walings, stiefzn v. G.Cl., Claes 11e jr en Pieter Gijsberts 4e jr.; cur. Pyter Pyters de Olde naaste bloedverwant m/z en P.P. de Jonge idem.

(?)Anna was later gehuwd (2) met Gijsbert Clases.<117,118>

Van Waling en (?)Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Pyter Walings is geboren rond 1590, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 10 juli 1615. Pyter werd hoogstens 25 jaar.

Aut. 10.7.1615 P.W. ovl. , Antie Pyters, grm. nu x Gijsbert Claes, grv. Waling Pyters (m.z. Heres), cur. Corn. Claes. Aut. 6.7.1618 P.W.Heres ovl., M.P. te Hoorn NH, grv. Waling Heres, Tzaling Lyuwes, zwager v. M.P., Sibr. Augustini, Minnertsga, cur. P.P. de Jonge, susterling van P.P. (aannemende dat susterling “neef” betekent, wil dit zeggen dat de moeder van P.W. een zr is van de vader van P.P. de Jonge.
Hyp.bk 8.1.1638/14.5.1626 P.P. de Jonge cur. v. Pieter Walings en May Poulis, thans in Holland wonende (betr. de kk.?!)

Pyter was gehuwd met Marichie Pouwels, dochter van Pouwel N..

Aut. 6.7.1618 te Hoorn N.H. Aut. 21.1.1618, Pieter Pietrs de Jonge req., Antie Pieters grm. v. req., cur. P.P. de Groote, vader v. P.P. de Jonge inz. grm./g.

2  Daniël Walings is geboren in 1596.

Daniël trouwt in maart 1616 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met Claes Cornelis Lenerts, zoon van Cornelis Lenerts en Dyu Claesdr. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 23 januari 1654.

Bnr 121. Cl.C.L. 1647/8 in k.13 1m.411r. 1632/3 in k.16S. ruim 14 m.en 17S.5m. totaal ± 21m. (1629/30 Jan Pyters Collum), 1635 St. Ap. 2m., 1640 Cl.C.L. 27m.
Recesbk 23.1.1654 de erven v. Cl. Corn. Lenerts. Recesbk 21.1.1656: Corn. en Waling Claes en Jacob Pieters als voogd v. Dieuke Claesdr, kk. en erfgen. v. Claes Corn.Lenerts, Lijsbet Claesdr, hvr. v. d. assessor Corn. Feickens.
Hyp.bk7.12.1618 Cl.C. en Daniel Waling Heresdr e.l.,St. Jp. 1644 Claes Corn. Lenerts, St. Ap.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 95.13.-.

3  Heere Walings is geboren in 1598, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 8.7.1622/23.5.1620 Olphert Heeres cur. over broeders zoon Heere Walings.

Heere trouwt op dinsdag 24 januari 1634 te Vrouwenparochie op 36-jarige leeftijd met N Jans.

V-Z  (?) Claes Heeres, kind van (?)Hercke Walings (Heere) (IV-E) en (?)N. Olpherts, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1619.

Aut. 13.6.1617 Procl. 26.11.1615 C.H. en T.D. dragen land over aan Olphert Heres en Luitgen Hendricks. Hyp.bk 16.8.162/21.7.1612 e.l. St. Ap. schuld, get. Jacob Ariens mijn zwager. Hyp.bk 9.11./27.11.1613 e.l. sch. a. Jan Walings en Aeltie Pieters e.l. nu in de Beemster., borg Jan Damus v.d.Mey, herbergier L’den. Hyp.bk 26.12.1617/30.10.1617 Cl.H. en Tr. D. St. Ap., broer Olphert H. en Lutger Hendricks S. Jp. HvFr 16705 12.7.1601 Cl. H. en Tr. D e.l. St. Ap. namens minderj. kk. v. Tr. D. bij Jan Claes. HvFr quacl. 2.3.1615/181 Claes Heres x Tr. Dircks.
Dagbk D.J. ovl. op weg nr Leeuwarden met polsstok.

Claes was gehuwd met Tryn Dirck Gabbes, dochter van Dirck Gabbes. Tryn is overleden in 1618.

Tryn was eerder gehuwd (1) met Jan Claeses.<119..121>

Van Claes en Tryn zijn vier kinderen bekend:

1  Maertie Claes Heres.

HB45/209 23.8.1695 in inv. Trijntie Feickes, wed. Dirck Ariens is sprake van land bij Maertie Claes Heres geërfd.

2  Here Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

De kk. uit dit gezin krijgen legaten van Hendrick en Machteld Folckerts ‘t Hoen. 1638 pachter in k.30 NwB met o.a. Heere Olpherts.
Genoemd in dagbk D.J. Recesbk 14.12.1646 bakker.

Here trouwt op donderdag 1 juni 1628 te St. Annaparochie met de hoogstens 33-jarige Grytie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens en Reinouw Pieter Stans. Grytie is geboren 1594 of 1595.

3  Jancke Clases.

Aut. HvF.29.6.1627: Jannichie Clases, moeder van Jan Jansz. in ‘t 11e jr bij Jan Ariens Iselmonde, haar voorgaande man contra Jan Huyberts de jonge als tutor. Jancke later x Jan Huyberts?

Jancke was gehuwd (1) met Jan Huyberts de Jonge ook genaamd de Jonge, zoon van (?)Huijbert Jans. Jan, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 26. 1629/30 in k.3S 1m.74r en 8m.518r.Aut. 31.12.1619 N.C. ovl., Cornelis Cors grootv., Teunis Cornelis oom.cur. kk. Hyp.bk ja.1614/14.3.1613 e.l. St. Jp., hyp.bk 1625 en 1637/1633 oom en cur. v. weesk. v. Job Huyberts. Aut. 18.10.1624 en 25.1.1625. 1629/30 in k.3S 10m.
Hyp.bk jan.1614/14.3.1613 J.H. de Jonge en N.C. e.l. St. Jp. kopen de bruikma v. ca. 9 mg billand met huis te St.Jp. van Neeltie Damas, wed. Fonger Jelgers, Sybrant Jans en Marten Claes O., Pybe Pieters Z., Douwe Meijes Nijenhuis W, de weg N.
Aut. H.v.Fr. 29.6.1627 tutor van kind van J.Cl. en Jan Ariens Isselmonde, niet vermeld als stiefvader! Aut. 18.10.1624 J.H. de J. stiefv. Jan Jans en cur. inz. v+grv/g. met grm. en ooms.

Jan was eerder gehuwd (1) met Neeltie Cornelis.<122,123>

Jancke was gehuwd (2) met Jan Ariens Isselmonde, zoon van Arien Jans Isselmonde en (?)Rieme Heredr (V-AA). Jan is overleden in 1617.

Recesbk 25.6.1627: wln J.A.I x Janckie Claessen (kind Jan), hebben land op Nw Bildt, waarvan Willem Dirck Arjens 11 mg koopt.; Hendrick Ariens is broer, stiefvader wk. Jan Huyberts de Jonge. Aut. 2.5.1631 en 16.5.1631 cur. Dirck Jan Claes en Hendrick Ariens Isselmonde DG ooms. Dagbk D.J.: Jancke is halfzr. v. D.J., J.A. ovl. 1617.

4  (?)Waling Clases, smid, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.12.1642 cur. kk. Gerrit Ariens ‘t Hoen.

(?)Waling trouwt op donderdag 6 maart 1631 te St. Annaparochie met Rins Gerrits, dochter van Gerrit Foppes en Tied Gerbens. Rins is overleden voor maandag 22 december 1642.

V-AA  (?) (?)Rieme Heredr, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (IV-E) en (?)N. Olpherts.

(?)Rieme was gehuwd (1) met Arien Jans Isselmonde, zoon van Jan Jans van Isselmonde. Arien, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 30 mei 1623.

Bnr 17, 73. 1601 pachter BP500/14. 1629/30 Arien Jans met Jan Gerrits ‘t Hoen pachter k. 31 NwB. (1574/5 Jan Walings).Hyp.bk 14/1.5.1618 e.l. St. Jp., sch. a. Hendrick Claes, oom en cur. v.d. 2 onm.kk. v. wln Jan Claes en Trijntie Claes Jans.
Hyp.bk 10.6.1624/30.5.1623 R.H. wed. A.J.I St. Jp. gesterkt met Hero en Hendrik Arien Jans mijn kk. is sch. a. Hendrick Claes St. Jp. als cur. v. 2 nagel. kk. v. Jan Claes en Trijntie Oudaens; R.H. gebruikt met haar kk. een plaats op het Nw Bildt.
Hyp.bk 19.5.1624 R.H. wed. A.J.I., nu huisvr. v. Marten Hendricks, Heere en Hendrick Ariens als voogden v. wk. v. Jan Ariens en Jannichie Clases.
Quaclap 1608 zie Joris Jans
NB chronologie wringt met Gerryt Jans I.

Van Arien en (?)Rieme zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrick Ariens Isselmonde, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 juni 1639.

Bnr 73. DG. Koopt in 1638 samen met Willem Dirck Ariens land van de Staten v. Frl. 1640 St. Jp. Aefke H.A. wed. buiten 18m.433r.
Aut. 7.3.1624 naam vermeld als Issel.; cur. Pyter en Lenert Corn. Cuyck ooms inz. m/g. Aut. 10.6.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.
HB 32/110: weesrek. 5.12.1645: Aeffke Keympes, wed. Hendrick A.Isselmonde, geads. met haar 2 stiefzonen; Hendrick was cur. over zn v. wln broeder bij Jannichie Claes. Hyp.bk 16.6/31.5.1626 H.A.I. en A.K. e.l. op ‘t Nw Bildt o. St.Jp. sch. a. Olphert Heeres ass. en Lutgardt Hendricks e.l. St. Jp., borg mr Hero Isselmonde, broer.
Hyp.bk HB 2.6./14.5.1651 weduwe Aef Kempedr. te Belkum. Procl.bk 17.1.1648 Aef Keympes wed. Hendrick Ariens koopt 3 m. in k. 31 o. St. Jp. van Jan Hendricks Ysselmonde, Willem Dircks O en koperse Z. en N. Id. 5.11.1649 A.K. wed. H.A. Ysselmonde verk. 12m.433.r. in k. 31 m. huis etc. aan Gerryt Keth, burgemr. Harl.

Hendrick was gehuwd (1) met Aef Keympes, kind van Keympe Joostes en (?)Neeltie Willems.

9.6.1651 te Berlikum als weduwe van Hendrick Ariens Isselmonde (hyp.bk HB).
HB 32/110: A.K. wed. H.A.I, geads. met 2 stiefzoons, inz. weesrek. dd 5.12.1645.
Hendrick was gehuwd (2) met (?)Marythie Cornelis Cuyck, dochter van Cornelis Pieters Cuyck. (?)Marythie is overleden voor donderdag 7 maart 1624.

2  Jan Ariens Isselmonde is overleden in 1617.

Recesbk 25.6.1627: wln J.A.I x Janckie Claessen (kind Jan), hebben land op Nw Bildt, waarvan Willem Dirck Arjens 11 mg koopt.; Hendrick Ariens is broer, stiefvader wk. Jan Huyberts de Jonge. Aut. 2.5.1631 en 16.5.1631 cur. Dirck Jan Claes en Hendrick Ariens Isselmonde DG ooms. Dagbk D.J.: Jancke is halfzr. v. D.J., J.A. ovl. 1617.

Jan was gehuwd met Jancke Clases, dochter van Claes Heeres (V-Z) en Tryn Dirck Gabbes.

Aut. HvF.29.6.1627: Jannichie Clases, moeder van Jan Jansz. in ‘t 11e jr bij Jan Ariens Iselmonde, haar voorgaande man contra Jan Huyberts de jonge als tutor. Jancke later x Jan Huyberts?

Jancke was eerder gehuwd (1) met Jan Huyberts de Jonge (zie V-Z.3).<124>

3  Hero Arjens Isselmonde, procureur, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 5 december 1645.

Procureur-postulant voor het Gerecht. 1635 17m.69r. HB34/32 inv. sth. 9.2.1652. Aut. 10.6.1639 als oom cur. kk. Hendrick Ariens Isselmonde.
Hyp.bk de/9.10.1612 H.A.I en L.J. e.l. ST. JP. sch. a. Daniel Jacobs burger en koopman Franeker. Hyp.bk. 31.5.1613/19.6.1610 H.A. van Ysselmonde, borg Arijen Jans van Y. zijn vader te St. Jp. Hyp.bk 8.4.1623 (blz.134 S.) H.A.I. en Gr. J.H. e.l. St. Jp.

Hero was gehuwd (1) met Lijntie Jacobs. Lijntie is overleden voor zondag 4 oktober 1620.

Aut. 4.10.1620 cur. Abram Lourens behuwd oom OBD.
Hero was gehuwd (2) met Griet Jan Heyns, dochter van Jan Heins en Pietie Pieters. Griet is geboren 1594 of 1595.

Grafschr HB/29. Aut. 12.8.1618.

4  (?)Neeltie Adriaens.

HvFr. 16707 1.3.1605 Neeltie Adriaens als mede erfgen. v oom Joris Jans contra de erven v. Fonger Jelgers.

(?)Rieme trouwt op donderdag 20 april 1623 te Gerecht Harlingen (2) met Marten Hendricks. Marten, bakker, wonende te Harlingen.

V-AB  Symen Aerts Gelder, zoon van Aert Hendricks Gelder (IV-G) en Albertie Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.12.1651 (blz.26 S.). Sannes I/304. Recesbk 12.4.1652 Symen Aerts Cullichie alias Gelder. HB21 28.3.1642 S.A. te St. Jp.
HB22 23.12.1667 Aert en Corn. Symens Gelder, Aeght Corn. x Pieter Gerrits, Joost en Pieter Symens Gelder (minderj.) erven v. vader S.A.G.

Van Symen en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Aart Symens Gelder, wonende te St. Jacobiparochie.

Aart trouwt op donderdag 1 mei 1659 te St. Jacobiparochie (1) met Willemtie Pieters.
Aart trouwt op donderdag 22 mei 1687 te St. Jacobiparochie (2) met Impcke Riemers, dochter van Riemer Ebles en Neeltie Pieters.

Naam ook Emcke.

Impcke was eerder gehuwd (1) met Dirck Ewes.<125>

2  Cornelis Symens Gelder.

3  Joost Symens Gelder.

4  Pieter Symens Gelder.

5  Aecht Symens Gelder.

Aecht trouwt op donderdag 13 november 1659 te St. Jacobiparochie met Pieter Gerrits. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 13.2.1665 e.l. kopen huis te St. Jp. v. Aert Symens, Corn. Wops ten W.

V-AC  Trijn Feyckes, dochter van Feycke N. (IV-H) en N.N. Gelder, is geboren in 1595.

Aut. 3.6.1611 T.F. 17e jr, Griet, Hendricks wed. grm., cur. Corn. Hendricks c.s. afl.rek. en Sibrandus Augustini N.P. cur. m/goed. Aut. 22.3.1613 T.F. 18jr, Aert Hendricks, oom, Corn. en Aert Hendricks, mede-erfgen. inz. grootouderl.goed. Aut. 30.4.1613 T.F. kleinkind van Hendrick Corn. en Griet Symens in ondertrouw met A.C., cur. Corn. Hendricks Gelder en Aene Sipckes N.P. Aut. 18.7.1614 T.F. ca. 20 jr., cur. A.C. haar tegenwoordige man.

Trijn trouwt rond 1613 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met Allert Cornelis, zoon van Cornelis N.. Allert is overleden voor maandag 15 juni 1626.

1629/30 met anderen (oa. Hendrick Gelder) pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.).1629/30 in k.3N. 0.500 m.
Aut. 15.6.1626 Willem Albert Corn. (sic) ovl., orig. gezien, maar dit kan niet juist zijn. kk. Griet en Corn. Alberts, cur. Jacob Harmens, Leeuwarden, beh.oom (x Lijsbet Corn. HCL L849-368a dd.25.2.1631). Recesbk 13.5.1616 A.C. koopt helft landen v. wln Griet Hendricks en betaalt aan Corn. Hendricks Gelder.

Van Allert en Trijn zijn twee kinderen bekend:

1  Griet Allerts is geboren 1613 of 1614.

2  Cornelis Allerts is geboren 1622 of 1623.

Trijn was gehuwd (2) met Job Cornelis, zoon van (?)Cornelis Boyens en Rins Jans. Job, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1601, is overleden voor zaterdag 5 maart 1661. Job werd hoogstens 60 jaar.

Bnr 59. 1635 1m.400r. 1638 met anderen (o.a. Buwe Willems) pachter k.51 NwB., 1640 1m.400r/6m.
Hyp.bk 24.4.1632/1.5.1626 J.C. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Marytie Bartouts e.l. St. Jp. HB 36/27 zonder datum, wrsch. 1660/1661 inv. sth. Job Cornelis, wed. Maertie Buwes. Aut. 5.3.1661 Waling Buwes cur. kk. HB/88v. 9.4.1652 sch. en d. J.C. a.d. OBD St. Jp., hertr. , Corn. Jan en Feicke uit 1e huw. m. T.F.. Corn. Allerts is stiefz. en halfbr. Aut. 20.12.1672 M.B. ovl., cur. Corn. Jobs halfbr., Harlingen en Claas Buwes oom te Stiens.
Hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 J.C. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. de kk.v. Gerryt Bartouts en Geertie Gerbrants.
HB39/278 4.11.1671 inv. sth. Maartie oi.l. hsvr. v. G.R. te St. Jp. HB40/25v. 27.5.1673 sch. en d. met Gerrit Romckes, Claes Aerts is cur. kk. J.C. en M.B. HB40/113 11.6.1675 rek. d. Claas Aerts,

Job was later gehuwd (2) met Maertie Buwes.<126..128>

Van Job en Trijn zijn drie kinderen bekend:

3  Cornelis Jobs, wonende te Harlingen.

4  Jan Jobs.

5  Feike Jobs, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630, is overleden voor vrijdag 20 maart 1671. Feike werd hoogstens 41 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Zn v. Job Cornelis (HB35/114v.). HB38/19v. 22.7.1667 sch. en d., F.J. nu x Lijsbet Cornelis; Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Harrent Pieters koopman cur. kk. v. Tettie Pieters bij 2 mannen. Aut. 20.3.1671. Hyp.bk 21.12.1674/21.5.1672 de gez. crediteuren v. wln F.J. hebben huis en 10 mg land te St. Jp.verkocht. HB39/179 3.3.1671 inv. sth. Feyco Jobs te St. Jp. voor enige dagen ovl. ter pres. v. Harrent Pieters, oom en cur. v. Sibe Andries stiefzn. id f.182 20.3.1671 sch. en d. H.P. en H.F. ‘t Hoen, omen HB39/255 30.5.1672 rek. d. Harrent Pieters cur. 4 kk v. F.J. bij T.P. HB40/46 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters aan o.a. Dirck Arien Pieters (x Trijntie Feickes). HB41/38v. 20.7.1677 rek. d. Harrent Pieters.

Feike trouwt op donderdag 19 november 1654 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met Tettie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dircks. Tettie is overleden voor 1666.

Tettie was eerder gehuwd (1) met Andries Siebes.<129>

Feike trouwt op donderdag 6 mei 1666 te St. Jacobiparochie op hoogstens 36-jarige leeftijd (2) met Lijsbet Cornelis.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 3 mei 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Probeer versie, 40 personen, .

1)  Neeltie trouwt op vrijdag 10 maart 1628 te Gerecht Het Bildt met Dirck.

2)  Dirck Hillebrands. Dirck, boer, wonende te Oudebildtzijl. Bnr 208, 252. 1632/3 in k.28N. 24m.441r. 1632/3 geen kavel 2m.549r. (v/h Corn.P.Cuick). Hyp.bk 25.1.1639/20.5.1633 e.l. bij OBZ kopen ± 12 mg. oud billand m. hs en sch. bij OBZ van Mijntie Ariens en Baefke Symens, de Sijlrijd O., de kopers W.HB21 20.7.1646 te NBZ. Hyp.bk 7.10.1638/20.5.1633 D.H. en N.H. e.l. OBZ sch. a. erven v. Arien Symens e n Trijntie Walings, onderpand stede billands m. hs en sch. NB Hallum att. 4.4.1633 Hillebrand Dircks v. Hallum x Sibbeltje Boyens v. St. Ap.

3)  Gerben Cornelis. Gerben, boer, wonende te St. Jacobiparochie. Hyp.bk 13.5.1667/27.2.1666 e.l. St. Jp.

4)  Hanske N.. Hanske is overleden voor 1615.

5)  Marten Piers. Marten, wonende te St. Jacobiparochie.

6)  Trijntje Hendrick Reyners, dochter van Hendrick Reyners en Ariaen Jans (V-S). Trijntje is geboren in 1592, is overleden op zaterdag 7 augustus 1621. Trijntje werd 29 jaar. Zerk St. Jp. Aut. 18.4.1610 cur. Arien Joris en Willem Claes v+m/g.

7)  Lourens Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Maritie Lourijs. Lourens, wonende te Berlikum en te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 27 mei 1620. Bnr 71. Wass.bk/126. 1629/30 met Douwe Tiaerds in k.33 NwB. Hyp.bk 1620/1.6.1618 L.B. en G. Gerbrants e.l. o. St.Jp. a.d. oude zeedijk sch. a. Willem Dirck Ariens jong gezel, St.Jp. 200 cg van ons e.l. van Barthout Barthouts (mijn vader als bestevader en cur. over voors. W.D.A.) versch. penningen 7% rente. Quaclap 1608 (zie Gerbrant Thonis) te Belckum. Aut. 19.11.1621 L.B. ovl. m. G.G.T. Aut. 1.2.1626 cur. Teunis Gerbens oom inz. v+grv/g. Aut. 16.4.1627 cur. Gerryt Bartouts inz. v+grv+grm/g. Hyp.bk 17.2.1621/1.6.1608 L.B. en G.G. e.l. Berlikum, sch. a. Jacob Martens (x Namment Alberts), borgen B.B. en Gerbr. T. Hyp.bk 24.10.1620/2.6.1614 e.l. o. Belckum sch. a. Sybe Gerrits o. St. Jp. opt Westerbildt als cur. over Corn. Cornelis zijn stiefzn. Hyp.bk 4.10.1619 (prb.48) e.l. St. Jp. hebben stede billands gek. v. Maritgen Boyens. Hyp.bk 23.4.1621/27.5.1620 G.G. wed. L.B. te St. Jp., get. Jan Huyberts de jonge, koopman.

8)  Geertie Gerbens, dochter van Gerben Tonis en Rints Abbes. Geertie was eerder gehuwd (1) met Lourens Barthouts.

9)  Willem Stevens, zoon van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Willem is gedoopt in 1602 te St. Annaparochie, is overleden rond 1639. Willem werd ongeveer 37 jaar. Wass.bk/135.

10)  Saet Clases, dochter van Claes Aerts en Antie Widdes. Naam kan ook Jaet Cl. zijn. HB36 13v. 28.11.1659 inv. sth. Saet Clases i.l. hsvr. v. C.H. ten verz. v. Ruyrd Wirdes als cur. v. Aart Clases en Anske Jacobs x Sijke Clases tesamen erfgen. v. Saet Cl. ; id 132 30.5.1660 sch. en d. Aart Cl. (gorter) en Anske Jac. (x S.Cl.) gest. m. Ruyrd Widders, koopm. Harl. hun oom t.e.z. en Corn. H. t.a.z.

11)  Cornelis trouwt op donderdag 14 december 1656 te St. Jacobiparochie met Jaed.

12)  Claes Walings, zoon van Waling N.. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 3 mei 1653. 1632/3 met Lieuwe Jans in k.7N. 17m., 1635 8m.300r. , 1640 Cl.Walings plaets 18m./2m. Aut. 1.8.1640 DG en als oom cur. kk. Claes Aarts en Antie Widdes. Hyp.bk 20.2.1632/5.5.1631 Cl.W. en Taerdt Aerts e.l. St. Jp. sch. a. Maria mr Ariaensdr hsvr. v. Nic. Regneri DGW Ried.

13)  Jaed Aerts, dochter van Aert N.. 2e x Cornelis Harrents? Jaed was eerder gehuwd (1) met Claes Walings.

14)  Cornelis Harrents, zoon van Harrent Pieters de Oude en Aechie Barthouts. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 2 augustus 1662. HB 35/40: 13.2.1656 inv. bij C.H., R.J. is ovl. op verzoek van Waling Cornelis en Harrent Pieters, curatoren over de 3 weeskk van R.J. bij Symen Gerrits en C.H., o.a. huis op het noord van het diept te St. Jp. door C.H. bewoond. HB 35/153 weesrek. 27.5.1657. C.H. tr. 2e x Saet Clases (HB 36/13v en 36/132). HB 36/227v. 28.10.1661 rek. door Pieter en Cornelis Harrents gebr., cur. v. Maertie Liuwes wk. v. Liuwe Willems en Lijntie Gerrits i.t. e.l. geleverd aan Pieter Pieters en Jan Gerrits, omen en naaste vrunden. HB36/49 7.8.1662 inv. sth. C.H. St. Jp. op verz. v. Harrent Pieters, koopman ald. op aangeven v. Aechie Harrents bestemoeder wk. Aut. 2.8.1662 req. Dirk Pyters ass.gerecht en neef, cur. Harrent Pieters koopman St. Jp. HB36/274v. 31.7.1663 rek. door Harrent Pieters, cur. v. Corn.Harrents aan Pieter Harrents, Louw Jacobs en Minne Gerbens omen van het wk. (NB M.G zwager!); id. 280v zelfde datum rek. door Harrent Pieters, koopman St. Jp. cur. v. Neeltie Symens aan Minne Gerbens, man v. N.S. en Job Symens gesterkt met Waling Corn., Heer Olpherts en Lou Jacobs, omen.; id zelfde datum rek. door Waling Cornelis. NB St. Jp. 14.12.1656 C.H. x Jaart Aerts beiden v. St. Jp, hij wednr., niet duidelijk hoe dit past bij de datum van inv. v.h. sth. v Saet Cl. HB37/123v 23.2.1666 rek. door Harrent Pieters als cur. v. Harrent Corn. HB38/162 27.5.1669 rek. door H.P. gel. a. mr Lou Jacobs aangeh.oom, Job Symens halfbr. en Minne Gerbens zwager. HB40/1 19.7.1673 rek. d. Harrent Pieters. Cornelis was later gehuwd (2) met Saet Clases. Cornelis was later gehuwd (3) met Jaed Aerts.

15)  Heere trouwt in 1651 met Antie (zie V-D.2).

16)  Antie trouwt op donderdag 29 juli 1666 te St. Jacobiparochie met Symen.

17)  Symen Clases. Symen, boer, wonende te St. Jacobiparochie. Bnr 18. 1670 nr. IX (Fran.land). HB42/146v. 26.5.1680 inv. boedel A.A. (ovl.), wednr S.Cl., Franeker plaats.

18)  Antie Aerts, kind van Aert Symens (V-D) en Grytie Mijnthies. Antie is overleden voor zaterdag 2 december 1679. Aut. 29.6.1669. HB42/50 2.12.1679 inv. sth. A.A., St. Jp., huis, schuur etc. op Franekerland. Antie was later gehuwd (2) met Symen Clases.

19)  (?)Jan Thonis, zoon van Tonis Lieuwes. (?)Jan is overleden voor zaterdag 25 maart 1628. Aut. 25.3.1628 J.T. ovl. cur. Abbe Eekes en Jan Gerbens beiden ovl., Antie Rijners is wed. J.G., cur. Thonis Gerbens en Feijke Feijkes dorpr. Vrp. inz. opnemen rek. Aut. HvFr. 25.3.1626 Cornelis Minckes zwager van Dieuwer en Frouckie Jans vs Abbe Ekes te Hallum inz. de rek. te vorderen v.d. wed. en erfgenamen v. Jan Gerbens i.l. koopman te Fran. die de admin. heeft gehad v.e. erfenis die genoemde kk. en anderen toekomt.

20)  Heere trouwt voor 1651 met Neeltje (zie V-C.3).

21)  Neeltje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts (V-C) en Maertie Symens. Neeltje is overleden voor zaterdag 26 januari 1664.

22)  Arien Willem Symens, zoon van Willem Symens. Arien, molenaar, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1644. Bnr 71. 1640 A.W. molenaer buiten 13m. Aut. 21.6.1644 cur. Gerrit Ariens oom en Hendrick Lenerts ‘t Hoen inz. v/g. HB32/23 NBD o. St. Jp., Hendrick Lenerts cur. v. Jannichie en Gerrit Ariens; L.B. nu x P.A. HB32/19 21.6.1644 inv. bij L.B. wed. Arien Willem Symens; Sioert (?) Ariens en Henrik(?) Joris cur. over Jannichie en Henrik Arriens. Eigendom van 30 mg. nieuw billand en huis in de buren van St. Jp. Aut. HvFr. 23.6.1648 cur. Corn.Feickes bijz. HB en Pieter Aerts stiefv. Hyp.bk 22.9./29.5.1634 A.W. en Lubbertie Baernts e.l. St. Jp. sch. a. Corn. Ariens en Tettie Arien Jacobs e.l. St. Jp. inz. koop v. huis en windmolen te St. Jp. van Corn. Ryencks en Sijck Reyners. Hyp.bk 11.5./28.4.1636 (s.v.) A.W., molenaar en L.B. St. Jp. verk. molen aan Pier Joh. en Dyver Jans te Holwerd.

23)  Lubbrichie trouwt op donderdag 4 november 1660 te Wijnaldum met Gose.

24)  Gose Feddricks. Bnr 73, 153. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664 G.F. en L.B e.l. Nw Bildt kopen land. Procl.bk 23.10.1682 achterstallige landhuur inz. 3 1/2 m. NwB. bij fam. v. Viersen.

25)  Aechie trouwt voor 1611 met Fem.

26)  Fem Cornelis, zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 mei 1626. Bnr 212. 1629/30 in k.28N. 24m.441r., 1635 id. , 1640 erven Fem Corn. 24m.200r. Hyp.bk 24.5.1619/21.5.1618 e.l. Vrp. Aut. 8.5.1626 cur. Daem Corn.Femmes en Pyter Olpherts ooms, grv. Corn.Femmes. Aut. 15.4.1633 cur. Arien Corn. Gelder zwager v. Corn.Femmes.

27)  Tettie trouwt na 1634 met Andries.

28)  Andries Jarichs. Andries, wonende te Finkum en te Sneek. 1698/1708 St. Jp. de erven 5m.181r in nr.19 k.50. Hyp.bk 17.8./1.5.1648 A.J. te Sneek als vader en v. v. Grietie en Hiscke Andrysdr bij wln Tettie Arien Jacobs met consent v. Trijntie Dirck Boyens bestemoeder verk. huis te St. Ap., naastl. het rechthuis ten O. Aet Jan Bruins wed. ten W.

29)  Teuncke Gerrits. Teuncke is overleden in 1634. BP500/20 Hyp.bk 1.5.1634 (blz. 194 S.).

30)  Antie trouwt op donderdag 21 januari 1655 te St. Jacobiparochie met Waling.

31)  Waling Buwes, kind van Buwe Clases en Tryn Walings. Waling is overleden voor zaterdag 1 mei 1666. Bnr 20. Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 wed. koopt boerderij van erven Arien Gerbens (Langius).

32)  Job trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie met Grietje.

33)  Grietje Boyens, dochter van Boyen Dircks en Amerens Cornelis. Grietje is overleden voor donderdag 8 december 1672. BP 500/24

34)  Job trouwt op donderdag 16 februari 1679 te St. Jacobiparochie met Dingen.

35)  Dingen Pieters, dochter van Pieter Feddes en Elisabeth Rutgers.

36)  .

37)  Freerk trouwt op donderdag 4 oktober 1668 te St. Jacobiparochie met Maartje.

38)  Maartje Clases Wassenaar, dochter van Claes Aerts Wassenaar (V-F.6) en Griet Ariens (Slim). Maartje is overleden voor donderdag 27 april 1673.

39)  Rieme trouwt op donderdag 4 oktober 1685 te St. Jacobiparochie met Gerrit.

40)  Gerrit trouwt op donderdag 3 juni 1677 te St. Jacobiparochie met Jannichie.

41)  Jannichie Dirks, dochter van Dirck Arien Jacobs en Doedke Jans. 1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

42)  Gerrit Hendriks, zoon van Hendrik Jan Daems en Aeltie Jans. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1689. Bnr 39. 1698 St. Jp. de kk. v. G.H. en Willem Dirks elk 1/2 nr.17. Aut. 12.2.1703 de kk. erfgen. v. Hendrick Jan Daems (test. dd 20.6.1691) en Aeltie Jans; X: Jan Willems, cur. Hendrik Willems, neef, huism. St. Jp. (broer v. Jan W.). HB46/81 22.4.1696 rek. d. Aeltie Jans wed. Hendrick Jan Daems (begint 1688). Gerrit was eerder gehuwd (1) met Jannichie Dirks.

43)  Cornelis trouwt op vrijdag 15 april 1650 te Vrouwenparochie met Dirckie.

44)  Dirckie Jelles, dochter van Jelle Dircks en Marytie Aerts. Dirckie is overleden voor zondag 6 mei 1674. Aut. HvFr 29.2.1640 Dirckie Jelles in 17e jr., cur. Willen Dirck Willems Vrp oom v/z. X Neeltje Clases wed. Dirck Pieters.

45)  Cornelis trouwt op donderdag 29 maart 1668 te Vrouwenparochie met Ybeltje.

46)  Dieuwerke trouwt op vrijdag 12 oktober 1674 te Gerecht Het Bildt met Philips.

47)  Philips Tiercks Scheif, zoon van (?)Tierck Gerryts en Maet Philips Scheyff. Philips, wagenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 1 maart 1706. Flor. 1700 6.221. Hyp.bk 19.8.1674/30.4.1667 vrijgezel en wagenmaker te OBZ, HB40/72 26.8.1674 inv. bij Ph.T. nu x Dieuwerke Jacobs, wed. Jan Corn. Isel, gest. m. Corn. Clasen zijn oom. Recesbk 1.3.1706 Ph. Tj. Kuiken, broer Jan Tj. K. is zijn erfgenaam ex. test.

48)  Jannichie trouwt op vrijdag 23 november 1640 te St. Annaparochie met Arien.

49)  Arien Ariens, zoon van Arien Jilles en Griet Ariens ‘t Hoen. Arien, schroor, is gedoopt in 1616 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 18 december 1653. Arien werd hoogstens 37 jaar. HB 35/152 scheiding en deling dd. 27.5.1657; Bartout Ulbes te Harlingen broer van Jannichie. HB 36/107 en 110: weesrek. 20.6.1659; id.HB37/14v. 21.9.1663. HB38/3v 12.11.1666 weesrek. door Jan Ariens oom en subst.ontv. floreenrente. HB39/28v, 284 en 287 dd. 3.1.1671 rek. door Beert Ulbes en Jan Arjens (van der Bildt). Laten ook no dopen Cornelis en Lijsbet maar dezen kennelijk jong ovl.

50)  Tettie trouwt op woensdag 10 mei 1628 te Vrouwenparochie met Harrent.

51)  Harrent Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff en Trijntie Ariens. Harrent, smid, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1602 of 1603, is overleden voor zondag 1 maart 1654. Harrent werd hoogstens 51 jaar, 1 maand en 26 dagen. Ged. op bel. Vrp. 24.10.1634. Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 H.Ph. smid OBZ en T.C. e.l. sch. a. Jacob Joh. en Aene Gerryts armvoogden ald. 300 cg., borg Anne Clasen wonende a.d. dijk. Aut. 23.10.1648 cur. kind v. Pytter Jans en Maeck Willems v.d. Mey Aut. 1.3.1654: i.l. man v. T.C. Aut. 10.3.1654 Tettie Corn. moeder en req. voor Arien Filips(sic) Scheif, Tryn Ariens (grm.) ovl., Tierk Gerrits, op de Sijl, cur.

52)  Tettie trouwt op donderdag 23 april 1654 te Vrouwenparochie met Evert.

53)  Evert trouwt op maandag 1 oktober 1629 te Leeuwarden met Trynke.

54)  Trynke Folckerts, dochter van Folckert Jacobs en (?)Maartje Dircks.

55)  Evert Jans Kuyck, zoon van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie. Bnr 225. 1632/3 in k.22S. 1m.415r.en 15m.138r. , id. in k.23S. 3m. (v/h zijn vader), 1640 43m., 1655 nr. 21. Aut. 14.10.1639 cur. Tryntie (22e jr) kind van Tyaart Jacobs. Recesbk 17.1.1648 mede erfgen. v. schoonvader Folckert Jacobs. Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 155.7.1. Evert was eerder gehuwd (1) met Trynke Folckerts.

56)  Boyen trouwt op donderdag 17 december 1654 te St. Jacobiparochie met Tzietske.

57)  Tzietske Piers. Vlgs de akte van 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) had T.P. al een kind uit een eerder huwelijk en ook bij B.D., maar geen namen.

58)  Philips Ariens Scheyff, zoon van Arien Heymans Scheyff. Philips is overleden voor zondag 26 juli 1615. Aut. 26.7.1615 cur. Hendrick Claes (DG) volle susterling. HB34/96v. sch. en d. 2.12.1652. Hyp.bk 9.6.1614 (prb.45) Phil. Scheyff naastl. St. Ap.

59)  Jan trouwt op vrijdag 22 februari 1613 te het Bildt (Ger.) met Hendrickie (zie V-S.1).

60)  Hendrickie Hendricks, dochter van Hendrick Reyners en Ariaen Jans (V-S). Hendrickie is overleden na 1647.

61)  Arien trouwt op vrijdag 7 december 1607 te Gerecht Het Bildt met Neeltie.

62)  Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Neeltie is geboren rond 1585, is overleden voor dinsdag 27 oktober 1626. Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

63)  Aeltie Cornelis, dochter van Cornelis Daams en Gertie Jans van der Mey.

64)  (?)Evert Clases, zoon van Claes Roelefs en Aeff Everts. (?)Evert is geboren rond 1599, is overleden voor zondag 30 mei 1632. (?)Evert werd hoogstens 33 jaar. Huw. Vrp. 19.10.1628 E.Cl. v. Vrp. x Maertie Dircks v. St. Ap. klopt niet met geb.datum zoon. Aut. 30.5.1632 E.C. ovl. moeder Maek Dircks, grm. Aechie Everts, Jan Symens stv. cur. Pijter Pijters en Jan Jaspers. Hyp.bk 21.6.1638/14.6.1636 Marijtie Dricks wed. Jan Symens voor haar zoon Claes Everts bij Evert Claesz. sch. a. Hero Ariens Isselmonde c.u. Aut. 8.6.1642 cur. Pieter Pieters en Tonis (Tomas?) Lous inz. m/g.

65)  Jan Symens. Jan, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 14 juni 1636. HB21 15.6.1635 J.S. bakker St. Jp. contra Wopke Joh., St. Jp. id. 21.5.1638 M.D. wed. Jan Symens nu x Th.L.

66)  Marijtie Dircks. Marijtie is overleden voor zondag 8 juni 1642. Marijtie was eerder gehuwd (1) met (?)Evert Clases. Marijtie was eerder gehuwd (2) met Jan Symens.

67)  Harmen trouwt op donderdag 9 maart 1656 te St. Jacobiparochie met Pietje.

68)  Pietje Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs.

69)  Martyen Jans, dochter van Jan Aris van der Ghijssen.

70)  Hendrick Dircks. Recesbk 15.5.1654 Claasje Jans Oudaans x Hendrick Dirks haar tegenw. man, eerder x Pyter Ariens, kk. Joris en Pyter Pyters, verkopen sate o. St. Jp. 46 mg in 43e k. HB22 14.5.1655 H.D. en Cl.J. e.l. NwB.

71)  Hylke Tiaerds. Hylke, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 25 januari 1682. Bnr 114, 154. 1632/3 H.T. en Eelke Harmens in k.12S 3m.564r. Aut. 11.2.1661 stv. kk. Ytie Andles. Hyp.bk 3.10./1.5.1671 e.l. St. Ap. HB43/129 25.1.1682 rek. d. wln H.T. inz kk Goycke Buwes en Hiske Andeles.

72)  Fookel trouwt op donderdag 7 juli 1622 te Vrouwenparochie met Willem.

73)  (?)Maertie Jans, dochter van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases.

74)  Willem Dirck Jans, zoon van Dirck Jans en Geertie Danckerts. Willem, boer, wonende te Vrouwenparochie. 1629/30 in k.28S. totaal ± 24m.(2 perc.), 1632/3 in k.28S. 1m. en 3m., 1635 30m.64r.1640 W.D.J. 30m. Recesbk 1636 Willem Dirck Jans c.u., Vrp. contra Jan Corn. Gelder. Aut. 22.4.1650 W.D.J. zwager aen cur. Maertie Willems v.d.Mey, innocent, Cornelius Vogel mede bloedverwant contra Jannichie Bartouts x Lenert Pieters ‘t Hoen. Aut. 10.3.1654 Willem Dirck Jans Vrp., cur. Martie Willems v.d. Mey innocent. req. Amerens Willems wed. Arien Dircks. Hyp.bk 8.5.1634/29.6.1633 W.D. en F.W. e.l. Vrp. sch. a. Sij Suoyrts wed. Douwe Hayes Vrp. Hyp.bk 16.5.1636/7.5.1633 W.D. en F.W. e.l. Vrp. ten O. v.d. gebuirte sch. a. Waling Daems en Maertie Walings o. Vrp. Nw Bildt. Hyp.bk 15.6.1635/18.4.1622 W.D. en F.W.C. v.d.Mey kopen de bruikma v. ± 27½ mg. land met huis etc. van Sioerd Hayes en Barbara Pyters, die dit hadden gek. v. Danckert Dircks. HB21 24.7.1648 Evert Jans Kuyck en Willem Dircks te Vrp. omen en cur. wkk. v.Claes Jans Kuyck. HB22 14.6.1652 W.D.J. cur. Dieu en Willem Willems, Maertie Willems meerderj. Willem was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Jans.

75)  Cornelis Clases, zoon van Claes Stevens (de Olde) en (?)Neeltie Gijsberts. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 27 januari 1623. Bnr 104, 152, 153. Wassenaarbk bl.148. Aut.27.1.1623, Dirck en Aart Claes, ooms. Hyp.bk19.3.1612/26.22.1611 C.C. en M.W. e.l. St. Ap. 1629/30 in k.9N. 1m.187r.,, 1629/30 in k.14N. 10m.346r., in 1638 gek. d. erven Willem Claes; nog in 1629/30 en 1638 als pachter met Willem Claes v. k.24 NwB. 1629/30 voor 1/3 en Claas Hendricks voor 2/3 pachter k.26 NwB. 1629/30 in k.18S. 3m.560r.

76)  Frouckie trouwt op vrijdag 16 april 1627 te Vrouwenparochie met Dirck.

77)  Dirck trouwt rond 1606 met Dieu.

78)  Dieu Dircks, dochter van Dirck N.. Dieu is overleden in 1619.

79)  Dirck trouwt op donderdag 13 augustus 1620 te St. Annaparochie met Aechie.

80)  Dirck Stevens, zoon van Steven Willems en Amerens Pieters Bonteman. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1655. Bnr 7, 110. Wassenaarbk bl.134. 1629/30 St. Jp. k.1S. 18m.31r (3 percelen) en N. 2m.149r. 1632/33 St. Jp. k1S 4m.425r.1640 St. Ap. 54m.300r (Oude Plaats).1647/8 in k.13 47m.449r., 1655 Dirk Stevens wed., bruiker Pieter Claes nr. 12. Aut. 31.1.1620 cur. Tyaerd Dircks en Sweer Dircks ooms. 1629/30 D.St.W. in k.1 ± 20m., 1635 St. Jp. 24m.496r. Hyp.b 26.4.1637 verk. a. Lieuwe Gerbens en Willemke Cornelis 25m.105r. met aanwas en hs en sch. op Westerbildt, Jan Daams, Pieter Pieters en Trijs Harrents O., Tiets Sijbes Z. en W., de zeedijk N. Recesbk 20.3.1615 cur. kk. Claas Reyners. Dirck was eerder gehuwd (1) met Dieu Dircks. Dirck was eerder gehuwd (2) met Aechie Gerbens.

81)  Claes trouwt op donderdag 18 december 1653 te St. Annaparochie met Jannichie (zie V-L.2).

82)  Jannichie Ulbes, zie V-L.2.

83)  Claes trouwt op donderdag 3 januari 1664 te Vrouwenparochie met Tettie (zie V-L.2).

84)  Tettie Cornelis, zie V-L.2.

85)  Antie trouwt op vrijdag 1 januari 1616 te Vrouwenparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Jan.

86)  Jan Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Rints Abbes. Jan, boer en koopman, wonende te St. Jacobiparochie en te Franeker, is geboren rond 1585, is overleden voor zaterdag 22 februari 1625. Jan werd hoogstens 40 jaar. 1632/3 in k.4S 1m.363r., 1635 45m.439r. Bij huwelijk v. St. Jp. Aut. 22.6.1625 J.G. ovl. moeder Antie Rijmers, kk. Gerben 6 jr en Jan 1 jr 9 mnd., cur. Teunis Gerbens, oom inz. v/g. Aut. 19.11.1638 A.ntie Rijmers wed. kk. Gerben in 20e en Jan 15 jr, cur. Theodorus Henrici NP en post. HB inz. scheiding v/g met A.R. en Ariaen Thonis Gerbens wed. Aut. 25.3.1651 cur. Teunis Gerbens, rek. door wed. Arien Tonis Gerbens Aut. 25.3.1628 J.G. ovl. gew.cur. kk. Jan Tonis en Griet Minties, wed. Antie Rijners. Hyp.bk 20/17.4.1621 J.G. en A.R. e.l. koopman te Franeker, als mede-erfgen. v. zijn vader Gerbrandt Teunis heeft verk. a. Berent Esses en Maertie Hendricks St. Jp. de bruikw. v. 5½ mg nieuw billand o. St. Jp. (k.40), de kopers ten O., het weesk. v. Abbe Gerbens ten W. en Geertie Gerbrandts ten Z. met reed ten profijte v. Trijntie Gerbrandt Teunis landen.NB hyp.bk1605 of 1608 G.T. x Trijntie Foppes. Aut. HvFr. 25.3.1626 de wed. v. Jan Gerbens i.l. koopman te Fran. inz. over te leggen rekening inz. erfenis waarvan de kk. v. Jan Thonis mede-erfgen. zijn, Abbe Ekes te Hallum annex.

87)  Dirck Riencks Hania. Dirck, boer, wonende te Minnertsga. 1629/30 D.R. in k.3S 4m. , 1635 St. Jp. 4m. Aut. 28.6.1646 en HB33/1 oud assessor. Dirck Riencks Hania, mederechter Barradeel x Aecht Corn. Eigenaars Jelsgersma sate te Min.ga (GJ2001/117). Dirck was later gehuwd (2) met N.N..

88)  Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Willems (V-N) en Maartje Walings. Neeltie is overleden voor vrijdag 18 juli 1670. Mogelijk dr v. Corn. Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124), gezien bezit van 1/4 v. boerderij Molenschot; inderdaad zie hyp.bk 24.2.1666/12.21661

89)  Grietje trouwt op dinsdag 26 mei 1626 te Vrouwenparochie met Cors.

90)  Cors trouwt op donderdag 9 juni 1644 te Vrouwenparochie met Bauck.

91)  Bauck Annes, dochter van Anne Sybrens. Bauck is gedoopt op donderdag 5 oktober 1628 te St. Annaparochie. Wrsch. al iets ouder bij doop want op zelfde datum ook een zuster Tziets gedoopt.

92)  Cors Symens. Cors, wonende te Oudebildtzijl. Hyp.bk 17.1.1651/14.2..1631 C.S. en Gr. Corn. verk. hun huis te OBZ. a. Tamme Jans en Antie Sydses e.l. ald. Cors was later gehuwd (2) met Bauck Annes.

93)  Marichie Alberts, dochter van Albert Claes en Marytie Cornelis.

94)  Machtel trouwt in 1609 met Arien.

95)  Arien Cornelis Isselmonde, zoon van Cornelis Gerryts Isselmonde en Ael Ariens. Arien is overleden in 1614. Aut.27.1.1623 (ook 13.2.1609 en 4.7.1614): oom Gerrit Cornelis en Arien Cornelis, bakker St.Ap. cur. over Neeltie geb.1609 en jongere broer. Aut. HvF 19.5.1629: Neeltie (19e) en Arien (16e) Ariens geadsisteerd met Gerryt Corn. Yselmonde hun oom, cur. Arien Cornelis, koopman St. Ap. (DG). Aut. 25.3.1622 Sydts Gosses grootv. en Arien Corn. DG bakker St. Ap. cur. inz. verkoop stede billands waarvan Aeltie Ariens gebruikster is. Recexbk 21.1.1611 Arien Corn. Ysselmonde procureur (!).

96)  Syds trouwt op zaterdag 25 augustus 1629 te Vrouwenparochie met Gaets.

97)  Neeltje Jans, dochter van Jan Goverts en (?)Lyskjen Harrents. GJ2009/267 wrsch. van eerdere vrouw.

98)  Gerrit Cornelis, zoon van Cornelis Alberts en Tryn Gerrits. HvFr 16704/20 18.3.1590 Cornelis Alberts, St. Jp. als oldevader en cur. v.d. wkk-. v. wln Gerrit Cornelis contra Martgyen Remmerts wed. Gerrit Corn.

99)  Marityen trouwt voor 1584 met Jan.

100)  (?)Griet Hobbes, dochter van Hobbe N..

101)  Bijntie Bijnties ook genaamd Byenck Byenckes, zoon van Bijntie Tzommes. Bijntie, koopman, wonende te St. Annaparochie. 1632/3 in k.14S. 2m.97r. , 1635 id.Hyp.bk 10.5.1614 e.l. St. Ap., idem 26.3.1623/28.4.1621 B.B. borg voor Wybe Hobbes en Ebel Eemtie Meetsma Vrp. Hyp.bk 18.7.1636/id. Byenck Byenckes St. Ap. en Geertie Harmens e.l. sch. a. Ick Tziommedr, wed. Dirck Jan Claes. ald. GJ2009/252: 1622 en 1625 B.B. koopman en Gr. H. el. St. Ap. Aut. 9.9.1631 als oom cur. kk. Taecke Freercks. Hyp.bk 12.8.1634 (blz. 184 S.) B.B. stiefv. v. Bauck Jans Hoen en Corn. Aetes. Hyp.bk 11.3.1639/18.5.1632 Jan Pyters Hollander en Trijntie Bijnties e.l. en Gerben Bijnties, Trijnties onm. broeder t.e.z. en Bijntie Bijnties vader t.a.z. maken sch. inz. goed. van hun moeder Gr. Hobbes, Bijntie blijft op de boerderij. Aut. 18.1.1630 Antie Tyommes en B.B. erfgen. v. Doedt Bijnties, cur. Dirck Jans, oom Hallum. Recesbk 19.12.1636 DG. NB zie GJ2013/248 Dued Beenckedr tr. 1e Tzumme Aesges te Vrp. en 2e x Abbe Annes, St. Ap. Bijntie was later gehuwd (2) met (?)Griet Hobbes.

102)  Geertie Harmens, dochter van Harmen Dircks. Hyp.bk 12.4.1622/8.5.1621 G.H. wed. J.G. ‘t Hoen, St. Jp., borg Ritske Harmens, broer. Hyp.bk 18.7.1636/id wrsch. 2e x Byenck Byenckes (Bijntie Bijnties). Hyp.bk 24.6.1622 G.H. wed. J.G. H St. Jp. gebruikt een stede billands, zowel oud als nieuw land (kavel 31 S.) Geertie was later gehuwd (2) met Bijntie Bijnties.

103)  Jan Gerrijts ‘t Hoen, zoon van Gerrijt Adriaens ‘t Hoen en Machteld Hendriks. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 6 januari 1621. Bnr 73. 1629/30 pachter k.31 NwB (toen al ovl.)-; 1629/30 samen met Olphert Heres en Harmen Jacobs pachter voor de helft v. k.30 NwB. DG. HB aut. 6.1.1621: kk. Auck 12jr, Bauck 9, Machel 6, Gerrijt ±3; curator is Lenert Gerrijts ‘t Hoen, oom inz. scheiding met halfzusters en -broers. Aut. HvFr. 20.5.16129 Claes Jans Hoen, Ebele Ocks en Jacob Claes als halfbroer en zwagers van kk 2e huwelijk. Hyp.bk 13.5.1621/25.5.1619 e.l. St. Jp. Jan was eerder gehuwd (1) met Geertie Harmens.

104)  Marityen Remmelts, dochter van Remmelt Gerbrants en N Pieters. Recesbk /2511594 M.R. vrouw van J.G. ‘t H. GJ 2009/268/9. Wass.bk/114. HvF YY16/243/394/367:1587: Jorys Ewouts en Here Walings procederen samen met Walinck en Claes Here Walings als voogden over Bartout Claesz., Marityen Remmerts als moeder van Aeffyen bij Cl.B., bijgestaan door haar vader Remmert Gerbrants en neef Piter Dyrcks, tegen Adriaen Barthouts, burgemr. v. Harlingen, Bartout Bartouts, Laurens Dyrcks en Claes Hendricks als voogden over de weeskk van Lenart Frans van der Mey en Adriantke Claesdr.Barthout Claes was erfgen. v. Aeff Heredr. 1592: Jan Gerryts Thoen en Reyner Symons worden op verzoek v. M.R. voogden over haar kind bij Cl.B. om van de erfgen. v. Pyter Dircks de weesrek. te ontvangen (HB A1/69v.). Marityen was later gehuwd (2) met Gerrit Cornelis. Marityen was later gehuwd (3) met Jan Gerrijts ‘t Hoen.

105)  Trijntje trouwt op vrijdag 28 september 1646 te het Bildt (Ger.) met Pieter (zie V-F.2).

106)  Pieter Philips van der Mey, zie V-F.2.

107)  Pieter Wilems van der Meij, zie V-F.2.

108)  Antie trouwt op donderdag 29 juli 1666 te St. Jacobiparochie met Symen (zie V-D.2).

109)  Symen Clases, zie noot 17.

110)  Symen trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt met Trijntie (zie V-F.1).

111)  Trijntie Ariens, zie V-F.1.

112)  Jan trouwt op donderdag 13 februari 1631 te Vrouwenparochie met Jannichie.

113)  Jannichie trouwt op donderdag 12 mei 1616 te Vrouwenparochie met Aebe.

114)  Aebe Gerrits, zoon van Gerrit N. en Rixt Syerds. Aebe, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1593 of 1594, is overleden voor vrijdag 10 maart 1628. Aebe werd hoogstens 34 jaar, 2 maanden en 8 dagen. Bnr 220. 1629/30 Abbe G. in k.24S. totaal ± 28m.(2 perc.) id. in k.25N. totaal ± 2m., 1635 37m.63r. Aut. 13.3.1616 Aebbe (Eebe) Gerrits ca. 22 jr, SV Goose Syts, cur. Nic. Blijenstein NP.; aut. 26.9.1631 cur. Sijerd Gerryts en Frans Jobs ooms; aut. 7.12.1640 A.G. ovl voor 1631., J.C. 2e x Jan Heerts, cur. Arien Corn. Lenerts, oom m/z, aut. 6.3.1632 cur. Thonis Cornelis DG. Aut. 29.4.1641. Recesbk 10.3.1628 Jannichie Abe Gerryts wed. Aut. 11.2.1633 cur. Seerp Matheus, man v. grm. Hyp.bk 12.6.1650 (blz.9/10): 23.11.1648 de erven hebben een plaats vekrocht aan Jan Heres. Dagbk D.J. begr. 1627.

115)  Jannichie Cornelis, dochter van Cornelis Lenerts en Dyu Claesdr. Jannichie is geboren rond 1595, is overleden voor vrijdag 7 december 1640. Jannichie werd hoogstens 45 jaar. Aut. 30.1.1615, cur. is Jan Dircks Cuyck, oom (x Neeltie Claeses). Aut. 7.12.1640: Jannichie hertrouwt Jan Heerts, curator Arien Cornelis Lenerts oom m.z.; 6.3.1632 curator Thonis Cornelis D.G. Jannichie was eerder gehuwd (1) met Aebe Gerrits.

116)  Jan Heerts, zoon van Heert Jans. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1606 of 1607. Bnr 220. 1640 37m. 1640 pachter OB Vrp, stem nr 35 1655/1670, Zuid v.d. Middelweg, W.v.d. Zuiderweg (1828 nr 14) HB34/75v. 1.8.1651 sch. en d. inz. moederl. goed. J.H. Vrp. en Arien Corn. Lenerts cur. Heert Jans zn v. J.H. bij J.C. Aut. 3.4.1626 Jan Haarts in ‘t 20e jr., cur. Willem Dircks, neef en Doede Ytes, oom. Recesbk 2.8.1653 ontv. 5 speciën, Hendrik Willems, St. Ap. is borg. Jan was eerder gehuwd (1) met Jannichie Cornelis.

117)  (?)Anna trouwt op donderdag 6 februari 1603 te St. Annaparochie met Gijsbert.

118)  Gijsbert Clases, zoon van Claes Stevens (de Olde) en (?)Neeltie Gijsberts. Gijsbert, boer, wonende te St. Annaparochie. Bnr 100, 151. Aut. 13.6.1617. Wass.bk/147. Hyp.bk 11/9.5.1636 als oom en cur. v. Willem Claes nagel. kk. 1629/30 in k.9N. 29m.622r., 1635 St. Ap. 32m.7r.1638 met Claas Corn. en Gerrit Dircks Keth pachter k.29 (als opvolger van zijn zoon?), 1640 25m./18r. (OBD 5e t.W. Noorderweg), 1655 nr. 22 menist en 3/5 k. 29 NwB. Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 136.0.10.

119)  Aefke Folckerts. Aefke is overleden op donderdag 20 november 1572. Zerk Vrp.

120)  Hadu Jans. Hadu is overleden op dinsdag 26 april 1583. Zerk Vrp.

121)  Jan Claeses, zoon van Claes Jans en Mari Jans Cuyck. Jan is overleden op dinsdag 26 april 1583. Zerk Vrp. Jan was eerder gehuwd (1) met Aefke Folckerts. Jan was eerder gehuwd (2) met Hadu Jans.

122)  Jan trouwt voor 1613 met Neeltie.

123)  Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Cors. Neeltie is overleden voor dinsdag 31 december 1619.

124)  Jan Huyberts de Jonge, zie V-Z.3.

125)  Impcke trouwt op donderdag 5 maart 1665 te St. Jacobiparochie met Dirck.

126)  Job trouwt op donderdag 4 april 1652 te St. Jacobiparochie met Maertie.

127)  Maertie trouwt op donderdag 4 juni 1665 te St. Jacobiparochie met Gerrit.

128)  Maertie Buwes, dochter van Buwe Clases en Tryn Walings. Maertie is overleden op woensdag 4 november 1671. Bij 2e huw. naam Maartie Buis. HB39/278 inv. sth. Maartie op huiden ovl.. Maertie was later gehuwd (2) met Gerrit Rommerts.

129)  Andries Siebes, kind van Siebe Gerrits en Tiets N.. Andries, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 maart 1655. Bnr 3.1655 wed. nr. 2. HB35/6 4.3.1655 inv. sth. A.S., wed. T.P. nu x Feike Jobs; aut. id 5v. HB 35/114v. 8.4.1656 scheiding en deling, Corn. Cornelis St. Jp. en Sibe Reiners, Finkum curatoren; Tettie wordt T. jonge Pieters genoemd, Harrent Pieters is broer. Aut. 15.7.1667 cur. Harrent Pieters, koopman St. Jp. en Hendrick Folckerts ‘t Hoen, St. Ap. ooms. HB37/149v. 15.4.1666 nalatenschap Corn. Cornelis, A.S. zou een halfbroer van C.C. zijn. Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 A.S. en T.P. zwager en zr v. Dirck Pyters en Neeltie Jans e.l. St. Jp.


Index

(Kuiken)

Jan Jacobs V-F.3.

(Slim)

Arien Symens V-F, V-M; Cornelis Ariens V-F.5; Dieuwer Ariens V-F.3; Fookel Ariens V-F.7; Griet Ariens V-F.6, *38; Symen Ariens V-F.1, V-X.5; Trijntje Ariens V-F.2, V-X.1; Waling Ariens V-F.4.

Bonteman

Amerens Pieters *77.

Bontemans

Cunira Jans V-K.4.

Brakel

Dina Jacobs V-H.5; Jacobus V-H.5.

Buyrtien

Arien Jacobs V-N.6.

Cuyck

(?)Marythie Cornelis V-AA.1; Cornelis Pieters V-AA.1, V-S.2; Grietje Cornelis V-S.2; Mari Jans *119.

Dominicus

Cornelis V-A, V-Q.

Finck

Jannichie Jacobs V-N.6.

Gelder

(?)Cornelis Aerts III-C; (?)Hendrick Cornelis III-C; Aart Symens V-AB.1; Aecht Symens V-AB.5; Aert Hendricks IV-G; Cornelis Hendricks IV-F; Cornelis Symens V-AB.2; Hendrick Cornelis IV-F.1; Joost Symens V-AB.3; N.N. IV-H; Pieter Symens V-AB.4; Symen Aerts V-AB.

Ghijssen, van der

Jan Aris *69.

Hania

Dirck Riencks V-R.7, *87.

Heins

Jan V-AA.3.

Hoen, ‘t

Gerrijt Adriaens *100; Griet Ariens *49; Jan Gerrijts *100, *104.

Isselmonde

Ariaentie Cornelis V-R.8; Arien Cornelis V-U, *95; Arien Jans V-AA, V-Z.3; Cornelis Gerryts *95; Hendrick Ariens V-AA.1; Hero Arjens V-AA.3; Jan Ariens V-AA.2, V-Z.3.

Isselmonde, van

Jan Jans V-AA.

Jonge, de

de Jonge V-Z.3; Jan Huyberts V-AA.2, V-Z.3, *124; Pieter Pieters V-AC.5, V-H.1.

Keth

Aecht Dircks V-R.

Kuyck

Evert Jans V-L.2, *53; Jan Dircks *53, *73.

Langius

Gerben Ariens V-L.5.

Meij, van der

Hendrick Philips V-Q.2; Pieter Wilems V-F.2, V-X.1, *107; Willem Cornelis V-F.2, V-R.2.

Mey, van der

(?)Waling Hendricks V-K.3; Claesie Hendricks V-K.1; Cornelis Frans V-K; Cornelis Hendricks V-K.4; Filips Filips V-F.2, V-Q.4; Fookel Willems V-R.2; Gertie Jans V-K.1, *63; Hendrick Cornelis V-K; Jan Frans V-Q; Jan Philips V-Q.3; Maritge Hendricks V-K.2; Philips Jans V-Q; Pieter Philips V-F.2, V-X.1, *106.

N

(?)Machtel V-D, V-V; Fookel III-B.

Oldaens

Claesie Jans V-Q.5; Trijntie Claes V-Q.5.

Olde)

Claes Stevens (de V-A.4, *118, *75.

Olde, de

Willem Stevens V-N.

Olpherts

(?)N. IV-E.

Oude, de

Harrent Pieters *10.

Papma

Frouckie Johannes V-R.3.

Scheif

Philips Tiercks V-I.2, *47.

Scheijff

Corsie Arriens IV-C.2, V-F.3, V-W.1.

Scheyff

Arien Heymans *58; Harrent Philips V-L.2, *51; Jannichie Ariens V-P.1; Maet Philips *47; Philips Ariens V-N.6, *51, *58.

Stans

Reinouw Pieter V-Z.2.

Tzietsa

Kunira Jans V-H.4; Sytske Jans IV-B.3.

Tzietza

Jan Jans IV-B.3.

Walings

N. II.

Wassenaar

Claes Aerts V-F.6; Maartje Clases V-H.4, *38.

Wijngaarden

Maria V-H.5.

Yssel

Aert Cornelis V-I.3; Brecht Cornelis V-I.4; Cornelis Jans V-I; Dieuwerke Jacobs V-I.2; Hiltie Cornelis V-I.1; Jacob Jans V-I.2; Jan Cornelis V-I.2; Jan Jacobs V-I.

zonder achternaam

(?) Mate Damusdr IV-D; (?)Aefke Lous V-P.2; (?)Aene Olpherts V-X.8; (?)Anna Jan Walings IV-D.6; (?)Anna Pyters V-Y; (?)Arien Hendricks V-B.4; (?)Aucke Jacobs V-A.5; (?)Berber Walings V-T.3; (?)Claes Symons II.1; (?)Cornelis Boyens V-AC; (?)Cornelis Gerbrands V-R.7; (?)Cornelis Jan Walings IV-D.7; (?)Dirck Cornelis Symens V-B.1; (?)Evert Clases *64, *65; (?)Griet Hobbes *100, *101; (?)Gryt Symens III-C; (?)Hercke Walings IV-E; (?)Huijbert Jans V-Z.3; (?)Jacob Ariens III-A.3; (?)Jacob Walings III-B.6; (?)Jan Thonis V-D, *19; (?)Jobye Cornelis V-A, V-Q.1; (?)Leentie Pyers V-S.2; (?)Lijsbet Cornelis V-I; (?)Lyskjen Harrents *97; (?)Maartje Dircks *54; (?)Maertie Jans *73, *74; (?)Marichie N. IV-C; (?)Marijke Cornelis V-J.1; (?)Marithien Pieters V-Y; (?)N. Feddes V-T; (?)Neeltie Adriaens V-AA.4; (?)Neeltie Gijsberts V-A.4, *118, *75; (?)Neeltie Willems V-AA.1; (?)Otto Heerckes IV-E.7; (?)Rieme Heredr V-AA; (?)Tierck Gerryts *47; (?)Trijn Herodr IV-E.6; (?)Waling Clases V-Z.4; (?)Waling Hendricks V-P.6; Adriaen Symons III-A; Aebe Gerrits *114, *115; Aechie Barthouts *10; Aechie Cornelis V-R.7; Aechie Daam Jans V-L.2, V-R.5; Aechie Dircks V-L.2; Aechie Gerbens *80; Aechie Olpherts V-F.1, V-X.5; Aechje Stevens V-L.1; Aecht Cornelis V-U; Aef Keympes V-AA.1; Aeff Everts *64; Aeff Jans V-Q; Aeffie Cornelis V-B.5; Aeffien Clases V-F.6; Aeffien Heeres V-W; Aefke Barthouts V-L.2; Aefke Folckerts *119, *120; Ael Ariens *95; Aeltie Cornelis V-P.2, *63; Aeltie Jans *40; Aeltie Lenerts V-T.1; Aeltie Michiels V-X.5, *26; Aert Claeses V-F.6; Aert N. *12; Aert Symens V-D; Albert Claes *93; Albertie Cornelis IV-G; Alef Dircks V-P.2; Allert Cornelis V-AC; Amarensie Dircks V-R.4; Amerens Cornelis V-N.4, *33; Amerens Gerrits V-N; Ancke Peters V-T; Andele N. V-Q.6; Andries Jarichs V-F.5, *28; Andries Siebes V-AC.5, V-H.6, *129; Anna N. V-J; Anna Walings III-B.5; Anne Sybrens *91; Antie Aerts V-C.4, V-D.2, V-X.3, *16; Antie Cornelis V-B.4; Antie Harrents V-L; Antie Pieters V-H.1; Antie Reymers V-C.2, V-R.7; Antie Sioerds V-T.1; Antie Widdes *10; Ariaen Jans V-S; Ariaentie Jacob Symens V-A.4; Ariaentie Walings V-I; Ariaentie Willems V-X.6; Ariaentje Ariens V-V.1; Arien Aerts V-D.4; Arien Ariens V-L.2, *49; Arien Clases V-F.1, V-F.7, V-P.1; Arien Cornelis Daems V-K.1; Arien Gerbens V-L.5, V-N.2; Arien Jacobs V-A.3, V-F.5; Arien Jans V-U; Arien Jilles *49; Arien Joris V-Q; Arien Olpherts V-X.6; Arien Willem Symens V-D.3, *22; Arjaantje Barthouts V-H.4; Armthien Bartouts V-P.2; Auck Joris IV-A; Baernt N. V-D.3; Barthout Barthouts V-C, V-R, *7; Barthout Claes V-W.1, *68; Barthout Cornelis V-H, V-N.1; Barthout Daem Jans V-R.6; Barthout Dircks V-Q.3; Barthout Willems V-W; Bauck Annes *91, *92; Berber Aerts V-D.5; Bijntie Bijnties *100, *102; Bijntie Tzommes *100; Boyen Dircks V-N.4, *33; Buwe Clases *127, *31; Byenck Byenckes *100; Claas Willems V-G; Claes Aerts *10; Claes Barthouts V-W; Claes Clases V-G.2; Claes Cornelis Lenerts V-Y.2; Claes Cornelis Willems V-N.6; Claes Harrents V-L.2, V-R.5; Claes Heeres V-Z; Claes Hendricks V-P.1; Claes Jans *119; Claes Roelefs *64; Claes Stevens V-L; Claes Walings *12, *13; Cornelis Alberts *98; Cornelis Allerts V-AC.2; Cornelis Ariens V-Q.6, V-Z.2; Cornelis Barthouts V-H.3, V-L.2; Cornelis Clases V-R.3, V-R.4, *75; Cornelis Cornelis IV-D.6; Cornelis Cors *123; Cornelis Daams V-K.1, *63; Cornelis Daem Jans V-C.2, V-R.7; Cornelis Femmes V-X.5, *26; Cornelis Gerben Tonis V-P.4; Cornelis Harmens IV-G; Cornelis Harrents V-C.3, *10; Cornelis Jacobs V-A.1; Cornelis Jan Tyercks V-K.4; Cornelis Jobs V-AC.3; Cornelis Lenerts V-Y.2, *113; Cornelis N. V-AC; Cornelis Symens V-B, V-X.2; Cornelis Thonis V-R.8; Cornelis Tiepckes V-J; Cornelis Willems V-C.1, V-H, V-N; Cors Symens V-S.2, *90; Daam Cornelis IV-D; Daem Jans V-R; Daniël Walings V-Y.2; Dieu Dircks V-P.5, *78, *79; Dieuwke Philips V-Q; Dingen Pieters V-H.2, *35; Dirck Alefs V-P.2; Dirck Arien Clases V-F.7; Dirck Arien Jacobs *41; Dirck Boyens V-N.4, V-N.8, *62; Dirck Ewes V-AB.1, *126; Dirck Gabbes V-Z; Dirck Hillebrands IV-B, *2; Dirck Jans *73; Dirck N. V-H.6, V-S, *78; Dirck Stevens V-P.5, V-R.3, *77; Dirck Syourt Walings V-O.1; Dirck Willems V-R.4; Dirckie Jelles V-I, V-R.4, *44; Dirkje Barthouts V-L.2, V-N.7, V-R; Doedke Jans *41; Doen N. V-V; Dominicus Hillebrands V-Q; Dyu Claesdr V-Y.2, *113; Elisabet Joris V-O; Elisabeth Rutgers *35; Fedde Hebbes V-T; Feike Jobs V-AC.5; Fem Cornelis V-F.1, V-X.5, *26; Feycke N. IV-H; Fokeltie Hendricks V-P.5; Folckert Jacobs *54; Fookel Walings V-J; Freerk Willems V-H.4; Gaets Romckes V-V, *97; Gale N. V-A.5; Geertie Danckerts *73; Geertie Gerbens V-C, *7; Geertie Harmens *100, *103; Geertie Lourens V-Q.2; Gerben Cornelis IV-B.3, V-A.1, V-A.2, *3; Gerben Tonis V-N.2, V-N.3, V-P.4, *7, *86; Gerben Walings V-T.1; Gerrit Barthouts V-C; Gerrit Cornelis *98, *99; Gerrit Foppes V-Z.4; Gerrit Hendriks V-H.6, *40; Gerrit Jacobs V-K.3; Gerrit N. *114; Gerrit Rommerts *128; Gerryt Jans V-V.3; Gijsbert Clases V-Y, *118; Gose Feddricks V-D.3, *24; Griet Allerts V-AC.1; Griet Cornelis V-Q.3; Griet Harrents V-L.5; Griet Hendriks IV-C; Griet Jan Heyns V-AA.3; Griet Pyters V-P; Grietie Hendricks V-P.3; Grietje Boyens V-H.2, *33; Grietje Dircks V-K.3; Grietje Gerrits V-C.2; Grietje Harrents V-L.4; Grytie Cornelis V-Z.2; Grytie Mijnthies V-D, *16; Hadu Jans *120, *121; Hans Dircks V-S; Hanske N. IV-F, *4; Harmen Dircks *100; Harmen Jacobs V-P.3; Harmen Jetses V-D.5; Harrent Claes V-L; Harrent N. V-T.3; Heere Olpherts V-C.4, V-D.2, V-X.3; Heere Walings V-Y.3; Heert Jans *112; Heiltie Gerrits V-K.3; Hendrick Clases V-B.4; Hendrick Cornelis V-J.3; Hendrick Dircks V-Q.5, *70; Hendrick Joris IV-B; Hendrick N. IV-C; Hendrick Pieters V-J.1; Hendrick Reyners V-R.1, V-S, *60, *6; Hendrick Walings V-P, V-T.2; Hendrickie Hendricks V-N.7, V-R.1, V-S.1, *60; Hendrik Jan Daems *40; Here Clases V-Z.2; Heyltie Ariens V-A.3; Hiltie Cornelis IV-B; Hittie Dircks V-H.6; Hobbe N. *100; Hylck Jacobs IV-A.2; Hylke Tiaerds V-Q.6, *71; Idtke Aenes V-X.7; Impcke Riemers V-AB.1; Jacob Jacobs V-E; Jacob Olpherts V-X.4; Jacob Stevens IV-C.2, V-F.3, V-W.1; Jacob Symens V-A, V-Q.1; Jaed Aerts *12, *14; Jan Ariens V-U.1; Jan Barthouts V-H.5; Jan Claeses V-Z, *119; Jan Clases V-Q.5; Jan Daems V-N.7, V-R.1, V-S.1; Jan Gerbens V-R.7, *86; Jan Goverts *97; Jan Heerts V-X.6, *112; Jan Hendrick Reyners V-S.2; Jan Jans V-I.4; Jan Jobs V-AC.4, V-O; Jan Piers III-B.4; Jan Pyters V-V.1; Jan Symens IV-A.2, *65, *66; Jan Walings IV-C.2, IV-D; Jancke Clases V-AA.2, V-Z.3; Jannichie Barthouts V-L.1, V-L.3, *9; Jannichie Cornelis *113, *116; Jannichie Dircks V-AC.5, V-H.1; Jannichie Dirks *41, *42; Jannichie Hendricks V-P.1; Jannichie Jacobs V-W.1, *68; Jannichie Jans V-D.1, V-V; Jannichie Melis V-B.4; Jannichie Pyters V-P; Jannichie Ulbes V-L.2, V-R.5, *82; Jantie Teunis V-I.2; Jarich Douwes III-B.5; Jelcke Jacobs V-E.1; Jelle Dircks *44; Job Cornelis V-AC; Job Huijberts V-C.3; Job Jobs V-K.2; Job Symens V-H.2; Jobje Cornelis V-Q; Jochum Jochums V-I.1; Johannes Dircks IV-A.8, *1; Joris Ariens IV-A, V-Q; Jurrien Gaeles IV-E.6; Jurrien Jochums V-I.1; Keympe Joostes V-AA.1; Lammert Harrents V-T.3; Lenert Adriaens V-P.2; Lenert Cornelis V-N.5; Lenert N. V-T.1; Lijntie Jacobs V-AA.3; Lijsbet Cornelis V-AC.5, V-L.5, V-N.2; Lijsbet Walings V-L; Lilty Cornelis V-J.2; Lioetske Jans IV-B.3; Lou Aersen V-P.3; Lourens Barthouts *7, *8; Lourens N. V-Q.2; Lubbrichie Berents V-D.3; Luitien Joostes V-V.1; Lutgher Hendricks V-X; Lysbet Hobbes V-Q.4; Lyuwe Gerbens V-N.3; Maartje Gerrits V-C.1, V-N.9; Maartje Walings V-N; Machtel Gerbens V-A.2; Machtel Pyters V-V.3; Machtel Sydsdr V-U; Machteld Hendriks *100; Maek V-K.2; Maertie Buwes V-AC, *127; Maertie Claes Heres V-Z.1; Maertie N. V-D.3; Maertie Pyters V-P.3; Maertie Symens V-C; Maertie Walings V-G; Maet Daam Jans V-R.8; Marichie Alberts V-S, *93; Marichie Ariens V-U.3; Marichie Cornelisdr V-K.4; Marichie Jan Pieters V-F.2, V-R.2; Marichie Minthies V-A.1, V-A.2; Marichie Pouwels V-Y.1; Marichie Walings V-K; Marijtgie Auckes IV-F; Marijtie Dircks V-P.3, *64; Maritgen Hendricks V-P.4; Maritie Lourijs *7; Maritien Aerts IV-A, V-Q; Marityen Remmelts V-W, *98; Marten Hendricks V-AA; Marten Piers V-A.1, *5; Martyen Jans V-Q, *69; Marychie V-G; Marychie Walings V-R.3; Marytie Aerts *44; Marytie Cornelis *93; Mate Damusdr IV-D; Maycke Sents V-D.5; Mettie Jurjens V-I.1; Mintie Wygers V-D, V-V; N Barthouts V-W; N Jans V-Y.3; N Pieters *98; N.N. V-D.1, *87; Neelke Gerbens V-A.1; Neeltie Cornelis V-B.2, V-N.7, V-R.1, V-R.4, V-S.1, V-Z.3, *123, *88; Neeltie Dircks III-A.3, V-F.1, V-F.7, V-P.1, V-R.6, *62; Neeltie Harrents V-L.3; Neeltie Hendricks IV-B; Neeltie Hendrik Walings V-P.2; Neeltie Jans V-O; Neeltie Luyties V-V.1; Neeltie Olpherts V-B, V-X.2; Neeltie Pieters V-AB.1; Neeltje Adriaens V-K; Neeltje Clases *53, *73; Neeltje Dircks V-C.3; Neeltje Gerrits V-C.4, V-D.2, V-X.3, *21; Neeltje Jans V-W, *97; Olphert Heeres V-X; Perck Gaeles V-A.5; Peter Sydses V-V.4; Pieter Aerts V-D.3; Pieter Annes V-Q.4; Pieter Ariens V-Q.5; Pieter Feddes *35; Pieter Gerrits V-AB.5; Pieter Lenerts V-P.2; Pietie Pieters V-AA.3; Pietje Barthouts V-P.3, *68; Pouwel N. V-Y.1; Pyter Alberts V-Y; Pyter Dircks V-P; Pyter Minties V-V; Pyter Olpherts V-X.7; Pyter Stevens V-L.3; Pyter Walings V-Y.1; Reinu Jobs V-C.3; Remmelt Gerbrants *98; Reyner N. V-S; Rieme Sybrens V-H.6; Riemer Cornelis V-C.2; Riemer Ebles V-AB.1; Riemers V-R.7; Rins Gerrits V-Z.4; Rins Jans V-AC; Rints Abbes *7, *86; Rixt Syerds *114; Rogier Jacobs V-B.3; Rommert Harmens V-D.5; Saet Clases *10, *11; Siebe Gerrits *129; Simen Jacobs V-A.2; Simen Walings IV-B.3; Sipke Lieuwes V-B.5; Sjoerd Daem Jans V-R.4; Steven Cornelis V-N.8; Steven Dircks V-P.5; Steven Willems V-L.1, V-L.3, *77, *9; Sybren Pyters V-V.2; Syds Ariens V-U.2; Syds Doens V-V; Syds Gosses V-U; Symen Aerts V-D.1; Symen Ariens IV-A; Symen Clases V-D.2, V-X.3, *17, *18; Symen Gerrits V-C.3, V-H.2; Symen Jacobs V-E.2; Symen Symens IV-A.8; Symon Lenaerts II; Syourt Walings V-O; Taecke Ulbes IV-A.8; Tette Symens V-E; Tettie Ariens V-F.5, V-R.6; Tettie Cornelis V-L.2, V-R.5, *84; Tettie Dircks V-N.8; Tettie Pieters V-AC.5, V-H.6; Tettie Thonis V-N.4, V-N.8, *62; Teuncke Gerrits V-H, V-N.1, *29; Teuntie Hendricks V-F.4; Thonis Gerbrants V-R.8; Tied Gerbens V-Z.4; Tiepcke N V-J; Tiets N. *129; Tietske Andries V-H.6; Tomas Lous V-P.3; Tonis Lieuwes *19; Trijn Feyckes V-AC; Trijn Walings V-F, V-M; Trijntie Aesgedr IV-G; Trijntie Ariens V-F.1, V-N.6, V-X.5, *111, *51; Trijntie Barthouts V-H.2; Trijntie Foppes V-N.2, V-N.3, V-P.4; Trijntie Gerrits V-C; Trijntje Cornelis V-B.3; Trijntje Dircks V-A.3, V-F.5; Trijntje Hendrick Reyners V-A.4, V-G, V-S.3, V-X.6, *6; Trijntje Pieters V-F.2, V-Q.4; Trijntje Walings V-H, V-N.1; Tryn Dirck Gabbes V-Z; Tryn Dircks V-R.7; Tryn Gerrits *98; Tryn Pybes V-P.6; Tryn Walings III-B.4, *127, *31; Trynke Folckerts *54, *55; Tyal Crelis V-R.7; Tzietske Piers V-N.4, *57; Ulbe Tjommes V-L.2; Waling Ariens IV-B; Waling Barthouts V-H.1; Waling Buwes V-H.1, *31; Waling Cornelis V-C.1, V-J.4, V-N.9; Waling Daem Jans V-R.3; Waling Harrents V-L.1; Waling Heeres V-Y; Waling Jans V-T; Waling N. *12; Waling Olpherts V-F.2, V-X.1; Waling Symons III-B, I; Waling Walings IV-C; Willem Barthouts V-H.6; Willem Claes V-A.4, V-S.3; Willem Clases V-G.1; Willem Daem Jans V-R.2; Willem Dirck Jans V-R.2, *73; Willem Jan Daems V-H.4; Willem Stevens V-C.3, *9; Willem Symens *22; Willemke Gerrits V-X.4; Willemtie Cornelis V-N.3; Willemtie Jacobs IV-C.2; Willemtie Pieters V-AB.1; Ybeltje Fokes V-I, *46; Yeck Taecke Ulbes IV-A.8; Yske Hoites V-B.2; Ytie Andeles V-Q.6; Ytie Bartouts V-Q.3.

* verwijzing naar noot.