Parenteel Theunis N

Generatie I

I  Theunis N..

Van Theunis en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Leentje Theunis, zie II-A.

2  (?)Jilles Teunis, zie II-B.

Generatie II

II-A  Leentje Theunis, dochter van Theunis N. (I).

Leentje trouwt op donderdag 28 juni 1663 te Vrouwenparochie met Anne Jouckes, zoon van Joucke Annes en Trijntie Ariens. Anne, timmerman, wonende te Vrouwenparochie.

Anne was eerder gehuwd (1) met Jancke Johannes.

Hij v. Vrp., zij v. NBZ.

Van Anne en Leentje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Annes, zie III-A.

2  Joucke Annes, zie III-B.

II-B  (?)Jilles Teunis, zoon van Theunis N. (I), is overleden voor donderdag 29 maart 1714.

HB53/88 29.3.1714 inv. sth. Jillis Tonis OBZ, zie Gooikje Jillis.

(?)Jilles trouwt op woensdag 8 oktober 1670 te Vrouwenparochie met Aaltje Symens.

Beiden v. NBZ.

Van (?)Jilles en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Gooikje Jillis, zie III-C.

2  Dieuwke Jillis.

Generatie III

III-A  Cornelis Annes, zoon van Anne Jouckes en Leentje Theunis (II-A), timmerman, wonende te Oudebildtzijl en te Harlingen.

Geen doop gevonden, maar heeft dr Leentie, dus uit 2e huwelijk. Aut. 12.1.1733 stv., stadstimmerbaas te Harlingen. Aut. 29.3.1714 mr timmerman en als neef cur. k Corn. Jans en Gooykje Jilles. Aut. 5.2.1716 cur. k. Johannes Anes en Ynske jacobs.
Kk 1e huw.: Anne, Jochum, Bauckie, Dieuke, Leentie, Sipke, uit 2e huw. Antie, Dirck, Pyter. Hyp.bk 14.4.1745/27.12.1736 de erfgen. v. C.A. i.l. stadstimmerbaas te Harl. verk. ieder voor 1/6 een huis met loods en opslagplaats op de Westerdijk te OBZ. aan Ypke Tjommes mr smid en Hendrikje Hendriks OBZ. (NB er worden maar 5 erfgen. genoemd!).
HB51/209 30.1.1710 sch. en d. Cornelis Jansen OBZ., oom van Anne en Cornelis, C.A. hertr.

Cornelis trouwt op donderdag 27 juli 1690 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 20-jarige Antie Jochums, dochter van Jochum Takes en Antie Sippes. Antie is geboren 1669 of 1670.

Beiden v. OBZ.

Van Cornelis en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Cornelis, hospes, herbergier, schipper en koopman, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 16.9.1737/28.3.1735 e.l. OBZ. Laten dopen Vrp. o.a. Antie, Leentie, Dieuke. Hyp.bk 24.5.1738/15.2.1738. Hyp.bk 8.6.1728/14.11.1727 e.l. OBZ kopen herberg “De witte Klol” van Corn. Annes en Yttie Sybrens te Harl.(procl.bk 1.3.1728). Hyp.bk 18.7.1731/15.11.1727 schipper en koopman OBZ.

Anne trouwt op zondag 11 november 1714 te Vrouwenparochie met Aack Gerrits.

2  Jochum Cornelis, timmerman, wonende te Harlingen en te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 22.5.1728/6.12.1727 e.l. OBZ.

Jochum trouwt op zondag 4 februari 1720 te Vrouwenparochie met Antie Sybrens.

Cornelis trouwt op zondag 13 februari 1707 te Vrouwenparochie (2) met Maertie Dircks.

Beiden v. OBZ.

Van Cornelis en Maertie zijn drie kinderen bekend:

3  Antje Cornelis.

Antje was gehuwd met Claas Pieters. Claas, smid, wonende te Harlingen.

4  Dirk Cornelis, timmerman, wonende te Harlingen.

5  Pieter Cornelis.

Cornelis trouwt op zondag 15 september 1720 te Vrouwenparochie (3) met Yttie Sybrens.

Hij v. OBZ, zij v. Hallum.

Cornelis trouwt in oktober 1733 te Vrouwenparochie (4) met de 49-jarige Houkje Dircks, dochter van Dirck Jans en Jetske Douwes. Houkje is gedoopt op donderdag 2 maart 1684 te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp., nr Harlingen.

Houkje was eerder gehuwd (1) met Jan Jacobs Gelder.

Hij v. Harlingen, zij v. Vrp.

III-B  Joucke Annes, zoon van Anne Jouckes en Leentje Theunis (II-A), timmerman, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 6 augustus 1707.

Bij doop zoon Joucke wordt vermeld vader ovl. en dh. is Cornelis Annes, broer v.d. vader.

Joucke trouwt op donderdag 27 februari 1698 te Vrouwenparochie met de 26-jarige Hiltje Jans, dochter van Jan Frericks van Doorn en Lijntje Teunis. Hiltje is gedoopt op donderdag 3 december 1671 te Vrouwenparochie.

Beiden v. OBZ.

Van Joucke en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Anne Jouckes is gedoopt op donderdag 11 december 1698 te Vrouwenparochie.

Anne trouwt op zondag 6 december 1722 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met Lijsbet Rommerts.

2  Leentie Jouckes is gedoopt op zondag 11 februari 1703 te Vrouwenparochie.

Leentie trouwt op zondag 11 mei 1727 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Rindert Foppes, zoon van Foppe Tjallings en Siouw Rinses. Rindert, schipper, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 19 februari 1702 aldaar.

1749 Vrp. schipper 2+1 27.0.0.

3  Joucke Jouckes, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zaterdag 6 augustus 1707 aldaar.

Joucke trouwt op maandag 29 mei 1730 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met Jetske Sybrens.

4  Jan Jouckes, timmerman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op dinsdag 9 november 1700 te Vrouwenparochie.

Jan trouwt op zondag 4 maart 1725 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Feikes, dochter van Feike Jan Tuensen en Neeltje Jans. Antje is gedoopt op woensdag 24 november 1700 te Vrouwenparochie.

III-C  Gooikje Jillis, dochter van (?)Jilles Teunis (II-B) en Aaltje Symens.

HB53/88 29.3.1714 inv. sth. Jillis Tonis OBZ.: Dieuwke Jillis meerderj. dr 1/2 en Corn. Annes als cur. Rinsie Corn.1/4 en Jan Gerrits als vader v. Janke Jans bij G.J. 1/4 erfgenamen; kamer en schuurtje op de Koningsbuurt, o.a. koemelkersgereedschappen en een schipbrief t.l.v. Jelle en Thonis Tiercks.

Gooikje trouwt op donderdag 4 maart 1694 te Vrouwenparochie (1) waarschijnlijk met waarschijnlijk Cornelis Jans. Cornelis is overleden voor donderdag 16 mei 1697.

Bij doop kind al ovl. Aut. 29.3.1714 cur. is Corn. Annes, mr timmerman OBZ, neef.

Beiden v. OBZ.

Van Cornelis en Gooikje is een kind bekend:

1  Rinsje Cornelis is gedoopt op maandag 16 september 1697 te Vrouwenparochie.

Gooikje trouwt op zondag 14 mei 1702 te Vrouwenparochie (2) met Jan Gerrits Krodde, zoon van Gerrit Jouws Krod en Wytske Jans.

Hij v. St. Ap., zij v. OBZ.

Van Jan en Gooikje zijn drie kinderen bekend:

2  Jancke Jans Krodde is gedoopt op zondag 17 februari 1704 te Vrouwenparochie.

3  (?)Teunis Jans Krodde is gedoopt op vrijdag 15 mei 1705 te Vrouwenparochie.

4  Simon Jans Krodde is gedoopt op zondag 20 mei 1708 te St. Annaparochie.