KERTIERSTAAT FAN
YTZEN-PIETER VAN DER WERFF jr.

FOOROUDERS FAN
JANNE RIXT VAN DER WERFF * Luwt 2-11-2013

YTZEN KARST VAN DER WERFF * Luwt 3-9-2015
FOPPE WILTSJE VAN DER WERFF * Luwt 30-11-2016

FAN HAITESKANT
Foorouders fan mimmeskant sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma 

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oanfullende kertiersteaten, genealogiën en oarsoartige sibbekundige oersichten, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. By ynformaasje tusken kante heakken […] stean wy hoegenaamd net yn, mar soks kin in oanwizing wêze foar fierder ûndersyk, sadwaande binne dy gegevens opnommen. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.

WURK YN ÚTFIERING – WURDT FUORTSET
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier

1 Ytzen-Pieter van der Werff jr.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Werff

2 Ytzen-Pieter van der Werff * Ouwesyl 18-6-1948, x Tytjerksteradeel 28-6-1973, akkerbouwer, eerpelkweker en peerdefokker an ’e Attesweg 29 onder Ouwebildtsyl, sont 2013 an ’e Nijebiltdyk 227 onder St.-Anne; op rasselist: Red Scarlett (1999), Voyager (2003), Ronaldo (2009), Panamera (2013) en Farida (2015); x Tytsjerksteradeel 28-6-1973
3 Gelske Klaske de Jong * St.-Jabik 30-8-1951; peerdefokker; sinds 2013 de gastfrou fan Bêd & Brochy an ’e Nijebildtdyk 227 onder St.-Anne; sien: B&B Panamera

4 Pieter Ytzens van derWerff † 8-1-2002, akkerbouwer en eerpelkweker an ’e Attesweg Ouwebiltdtsyl; op rasselijst: Gracia en Bartina, x 
5 Clara Dora Smeding
 (neamd nei har pake Klaas Douwes Wassenaar) * Deyne Hiem te Deinum 7-3-1922 † St.-Anne 27-1-2005

6 Wiltje Gerbens de Jong * Ljouwert 18-12-1911, akkerbouwer op Halfweg an ’e Ouwebildtdyk 722 onder St.-Jabik, x ’t Bildt 6-6-1940
7 Anna Sybes Hoekstra (Annie) * St.-Jabik 26-3-1910 † Ljouwert 14-11-1982

8 Ytzen Pieters van der Werff * Stiens 9-3-1897 † Stiens 6-12-1926, boer op Joussen ûnder Stiens, x Ljouwert 1921
9 Jeltje Dirks Lettinga * Menaam 10-9-1896 † 11-12-1981

10  Andries Thomas Smeding * 11-6-1890, greidboer en feefokker op Deyne Hiem te Deinum
Fan him is in sulveren beker bewarre bleaun
11 Sjoerdtje Klazes Wassenaar
* Froubuurt 3-8-1891 † Deinum 14-2-1949

12 Gerben Wiltjes de Jong * Hallum 22-7-1882 † 2-10-1947, ferfart op 20-9-1892 út Hallum nei Ljouwert (Skoalstrjitte F15b boppe) greidboer ûnder Ljouwert, kassier Coöperatieve Boerenleenbank, [] Ljouwert, Noarder begraafplak
13 Klaaske Hessels Rienks * Wergea 10-10-1883 † Ljouwert 30-4-1966 [] Ljouwert, Noarder begraafplak

14 Sybe Joukes Hoekstra * St.-Jabik 1-3-1883 † Oosterwolde 11-1-1963, bouboer an ’e Kadal onder St.-Jabik, x ’t Bildt 7-6-1904
15 Gelfske Jarigs Kramer * St.-Jabik 29-1-1882 † Luwt 16-12-1941

16 Pieter Ytzens van der Werff * 18-11-1859 † 29-6-1939, boer ûnder Stiens, x Ljouwerteradiel 7-5-1887
17 Ytje Rinderts Keestra * Stiens 29-8-1866 † 2-2-1936

18 Dirk Baukes Lettinga * Menaam 15-1-1868 † Ljouwert 3-2-1924, boer te Marsum en op Westerwurd ûnder Menaam, Baarderadiel 8-5-1893
19 Hinke Roelofs Oostra * Dronryp 13-2-1870 † Menaam 1-2-1918

20 Andries Thomas Smeding * Jelsum 9-5-1858 † 22-12-1919, Ferwerteradiel 10-5-1882
21 Renske Douwes Osinga * Westernijtsjerk 10-3-1859 † 2-1-1913

22 Klaas Arjens Wassenaar * Froubuurt 19-5-1863 † dêr 7-3-1927, boer te Froubuurt, x ’t Bildt 16-5-1889
23 Hiltje Aurelius Jorritsma * 7-12-1866 † Ljouwert 19-12-1937

24 Wiltje Gerbens de Jong * Hallum 1-9-1856 † Ljouwert 6-3-1945, boer ûnder Ljouwert
Fan him is in tinkleppel bewarre bleaun
25 Renske Tjeerds Twijnstra * 30-11-1860
Fan har is in tinkleppel bewarre bleaun

26 Hessel Arjens Rienks * 1858 † 30-4-1914, x Ljouwerteradiel 6-5-1882
27 Marijke Minnes van der Goot * Tearns 25-12-1860 † 3-10-1941

28 Jouke Sijbes Hoekstra * St.-Jabik 3-1-1857 † Leiden 21-2-1914, bouboer onder St.-Jabik, x Menameradeel 5-5-1881
29 Grietje Gerhards van der Meij * Belkum 4-11-1857 † St.-Jabik 9-8-1900

30 Jarig Cornelis Kramer * St.-Jabik 4-5-1844 † dêr 9-9-1916, bouboer te St.-Jabik, x ’t Bildt 3-9-1868
31 Antje Rutgers Andringa * St.-Jabik 8-11-1847 † dêr 3-3-1924

32 Ytzen Dirks van der Werff  * Stiens 26-8-1826 † op Joussen ûnder Koarnjum 19-4-1895, boer op Joussen op it Koarnjumer Aldlân, x Ljouwerteradiel 7-5-1857
33 Trijntje Pieters Miedema * Miedum 21-1-1831  Ljouwert 10-5-1911
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Werff

34 Rindert Jans Keestra, boer te Stiens
35 Grietje Johannes Boelstra

36 Bauke Piers Lettinga
37 Berber Lammerts Dijkstra

38 Roelof Jolts Oostra
39 Berber Minnes Dijkstra

40 Thomas Andries Smeding * Wurdum 8-11-1804 ~ dêr 18-11-1804 † Ljouwert 24-6-1843, x Menameradiel 27-5-1829
41 Sytske Gerlofs Baarda * Menaam 18-3-1807 † Wurdum 22-11-1871

42 Douwe Klazes Osinga * Marrum 29-6-1831 † 29-9-1888, boer te Marrum
43 Sytske Dirks Hartmans * Holwert 28-9-1832  † 25-3-1917

44 Arjen Klazes Wassenaar * Froubuurt 5-10-1835 † dêr 27-9-1893, boer an ’e Ouwedyk (Wassenaarplaats, hoek Attesweg) onder Froubuurt, 1862-1869 bestuurslid waterskap ‘Oud Bildt’, x Ferwerteradeel 6-5-1862
45 Froukje Klazes Osinga * Marrum 11-6-1837 † Luwt 5-5-1920

Aurelius Jorritsma. Foto J.H. Slaterus, Ljouwert. Kolleksje Frysk Skipfeartmuseum, Snits


Aurelius Jorritsma en Sjoerdtsje Breeuwsma. Foto L.J. Cordes, Snits. Kolleksje Frysk Skipfeartmuseum, Snits.
Sy binne pake en beppe fan Aurelius Hotze Theodorus Jorritsma, beskikbersteller fan ’e Frysk literêre Rely Jorritsma-priis 

46 Aurelius Hotzes  Jorritsma * Rie 10-8-1841 † Snits 1895, boer te Hieslum, letter te Nijlân,
47 Sjoerdtje  Aukes Breeuwsma (yn akte fan in Notarieel Argyf 1884: Sjutje) * Nijlân 5-7-1842 † Snits 4-3-1900

48 Gerben Wiltjes de Jong * Hallum 2-12-1830 † dêr 31-5-1867, boer ûnder Hallum, x Ferwerteradiel 2-6-1855
49 Geertje Goffes Jensma * Hallum 28-1-1829 † dêr 10-5-1861
Sjoch:
Goffe Jensma, Jensma een boerengeslacht uit het Noorden van Friesland, eigen behear, Ljouwert, 1979
Erfgoed Fundaasje – Sulver – Jensma, Goffe Watze
Fan Geartsje is in tinkleppel bewarre bleaun

50 Tjeerd Jacobs Twijnstra * Feinsum 15-7-1831 † Ljouwert 17-2-1905, x Ljouwerteradiel 18-6-1853
51 Sjoukje Ulbes Noordenbos * Hallum 5-1-1833 † Ljouwert 12-4-1914

52 Arjen Hessels Rienks * St.-Anne 1-8-1828 † Stiens 9-7-1898, x Ljouwerteradiel 8-6-1854, boer op Wielinga state ûnder Marsum, x Ljouwerteradiel 8-6-1854
53 Hiske Rinses de Jong * St.-Jabik 5-4-1828 † Stiens 7-7-1908

54 Minne Hendriks van der Goot * Wurdum 12-7-1833 † Huzum 26-8-1911, x Idaarderadiel 7-5-1857
55 Klaaske Keimpes Hoekstra
* Wergea 7-2-1838 † Huzum 26-2-1896
in suster fan Minne is: Trijntje Hendriks van der Goot
Fan har is in tinkleppel bewarre bleaun by de neiteam fan Minne

56 Sijbe Cornelis Hoekstra * Stiens 5-6-1820 † 25-5-1845, boer, x Ferwerteradiel 22-5-1845
57 Wikje Joukes Roeda 
~ Hallum 26-5-1825 † 29-11-1858

58 Gerhard Aukes van der Meij * Berltsum 4-1-1821 † dêr 15-3-1870, stienfabrikant te Berltsum, x Menameradiel 23-5-1840
59 Hendrikje Hendriks Palsma
* Lyts Aysma op Dyksterhuzen Bitgum(mole) 2-8-1826 † Berltsum 16-2-1905

60 Cornelis Wybes Kramer * St.-Jabik 19-3-1813 † dêr 18-1-1883, bou- en graidboer te St.-Jabik, ’t Bildt 21-1834
61 Ardiaantje Jarigs de Vries (ok: Jaantje, Ariaantje, Arjaantje) * St.-Anne 14-5-1813 † St.-Jabik 5-7-1877, by x dienstmaid te St.-Anne

62 Rutger Klaassen Andringa * St.-Jabik 3-6-1814 † Furdgum 20-8-1858 (doopsgesind), boer te St.-Jabik en Furgum, x ’t Bildt 29-5-1845
63 Gelfske Roelofs Schuiling * Ouwesyl 9-7-1822 † Furgum 29-12-1855
Fan har is in sulveren snúfdoaske bewarre bleaun

64 Dirk van der Werff 
65
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Werff 

66 Pieter Miedema
67
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Rindertje Bouma

68 Jan Keestra
69

70 Johannes Boelstra
71
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Boelstra

72 Pier Lettinga
73

74 Lammert Dijkstra
75

76 Jolt Oostra
77

78 Minne Dijkstra
79

80 Andries Dooitzes Smeding  * Wurdum ~ dêr 17-1-1768 † dêr 6-1-1830, 61 jier, boer te Wurdum, x dêr 23-3-1794
81 Akke Sytses Dotinga (ek: Doting) * en ~ Raard (Rh) 17-4-1774 † Wurdum 7-12-1841, 66 jier, boerinne te Wurdum

82 Gerlof Sybes Baarda * Ingelum 26-7-1773 † Menaam 11-9-1828, boer te Menaam, x Menameradiel 1-6-1806
83 Saakje Tjeerds Tjeerds
* Stiens 3-4-1781 † Menaam 14-3-1853

84 Klaas Klazes Osinga * Berltsum 16-4-1809 † 17-11-1877, boer te Marrum
85 Rinske Douwes Bosch * Westernijtsjerk 6-11-1806 † 5-5-1876

86 Dirk Hartmans Hartmans * Nes 19-10-1808 ~ dêr 20-10-1818 † 27-4-1877, boer, x 15-6-1806
87 Maaike Melis Wynia * Nes 27-2-1779 † 22-12-1857

88 Klaas Arjens Wassenaar * Froubuurt 14-2-1795 † dêr 24-11-1858, boer op syn oudersplaats, de Wassenaarplaats, hoek Ouwedyk-Attesweg, westkant, onder Froubuurt, floreennr 11, 1844-1851 gemeenteraadslid fan ’t Bildt, x ’t Bildt 3-9-1826
89 Saapke Rienks Rienks * Froubuurt 6-2-1799 † dêr 9-4-1861

90 Klaas Klazes Osinga * Berltsum 16-4-1803 † 17-11-1877, boer te Westernijtsjerk
91 Renske Douwes Bosch * Westernijtsjerk 6-11-1806 † 5-5-1876

92 Hotze Jorrits Jorritsma (yn trou-akte 1815: Jorrytsma) * Wolsum 14-11-1791 ~ dêr 27-11-1791 † Parregea 8-1-1852, yn 1815 boer te Hichtum, yn 183o boer op Babuorren ûnder Tsjerkwert, yn 1841 boer te Rie, yn 1852 einierd boer te Parregea, x 1 Wûnseradiel 7-5-1815 Hotske Aurelius de Gavere * Easterein omstr. 1795 † Tsjerkwert 15-10-1830, hûsnr N 50, 36 jier, dr f. Aurelius Lammerts de Gavere, skout fan Easterein, en Gerbrig Wopkes Wopkens, x 2 Wûnseradiel 6-12-1834 
93 Akke Theodorus Ykema
* Westhim 27-6-1811 † dêr 23-10-1859

94 Auke Johannes Breeuwsma (yn ûnderskate akten: Breeusma), * Nijlân omstr. 1817 † dêr 1-8-1883, boer te Nijlân, yn 1877 neamd as lâneigner dêr, yn 1863 dykgraaf fan ’e seediken fan Wymbritseradiel, x Baarderadiel 20-10-1839
95 Hiltje Pieters Sierdsma
(ek: Siersma) * Weidum omstr. 1820

96 Wiltje Gerbens de Jong * Hallum 13-4-1798 † dêr 4-8-1864, by syn trouwen arbeider ûnder Hallum, dêrnei bouboer op Genazareth ûnder Hallum (oan ’e Sudermieddyk dêr’t ea it kleaster fan dy namme stie; eigner fam. Van Knijff; letter binne Wiltsje en Tsjitske sels eigners en brûkers);terpbaas Genezareth (sjoch de advertinsje hjirûnder); x Ferwerteradiel 5-8-1830, 32 en 37 jier, (op houlikse betingsten)
97 Tjitske Reinders Miedema * Hallum 2-2-1793 † dêr 23-2-1866; x 1 Jelsum 9-11-1814 Arjen Sijbes Hoekstra * Froubuurt 28-12-1791 † Jelsum 21-4-1828, boer te Jelsum, sn f. Sybe Claessen Hoekstra, boer te Froubuorren, en Baukje Jans
Sjoch: De Jelsumer Hoekstra’s, Stichting de Jelsumer Hoekstra’s, Ljouwert, 1990 ISBN 90 800 461 08

Wiltje Gerbens de Jong nimt yn 1811 de namme De Jong oan foar him en syn bern

98 Goffe Gerlofs Jensma * Ferwert  22-7-1771 † Hallum 28-2-1846,  boer te Hallum, sûnt 1812 yn ’e Hallumer Hoek op Oldersma state (51 pm; eigners: fam. Heringa Cats; Goffe brûkt mei-inoar 101 pm.); x 1 Holwert 3-6-1798 Sytske Jans (postúm: Bergmans) * Holwert 28-12-1774 † dêr 6-4-1810, dr f. Jan Servazes en Minke Houkes
99 Trijntje Gosses van der Wal * Holwert 1790 † Hallum 30-10-1870

100 Jacob Jans Twijnstra * Feinsum 1784 † dêr 4-8-1849, x Ljouwerteradiel 28-6-1821
101 Rinske Tjeerds Faber * Britsum 13-7-1791 † Feinsum 21-4-1875

102 Hessel Symens Rienks * 1799 † 1879, boer op Aldeleie, x 17-5-1823
103 Swopkje Sybes Sevenster * 1803 † 1868

106 Rinse Sybrens de Jong * Holwert 1794, doopsgesind, † dêr 26-1-1866, 72 jier, x Westdongeradiel 3-7-1824
107 Geertje Upts Dijkstra
(ek: Getje) * Hollum op ’t Amelân 17-4-1796 † Holwert 13-3-1870

108 Hendrik Pieters van der Goot * De Gaastmer 16-10-1804 † Swichum 31-3-1878, x Wymbritseradiel 17-6-1828
109 Jantje Minnes Koopmans
* Abbegea 15-7-1806 † Huzum 24-9-1886

110 Keimpe Klazes Hoekstra * Wergea 6-2-1808 † dêr 11-6-1896,
111 Marijke Abrahams Kroodsma * Suwâld 25-12-1807 † Wergea 3-4-1844

112 Cornelis Gæles Hoekstra
113 Aaltje Atzes Bosch

114 Jouke Jochums Roeda * Hallum 17-2-1781 † dêr 11-12-1848, boer dêr, x 1 Hegebeintum 13-5-1809 Hogendijk, x 2 Ferwerteradiel 20-11-1817
115 Hiltje Andries Vellinga
* Ferwert 29-1-1786 † Hallum 13-4-1863

116 Auke Lourens van der Meij * Wier 1788 † Berltsum 16-11-1859, x Menameradiel 8-6-1818
117 Janna Jans Posthumus 
† Berltsum 27-10-1853
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans

118 Hendrik Andeles Palsma * Barhûs Wurdum 22-1-1788 † Lyts Aysma Dyksterhuzen Bitgum(mole) 17-9-1826, boer dêr, x Wurdum 26-8-1810
119 Metje Louws Osinga * Lyts Aysma Dyksterhuzen Bitgum(mole) 2-1-1792 † dêr 24-2-1856

120 Wybe Martens Kramer * St.-Jabik 1775 † dêr 12-6-1840, boer te St.-Jabik
121 Sieuwke Beerts Kuiken (ok: Sjieuwke, Sjoke) * St.-Jabik 10-12-1772 † dêr 3-4-1854 (weunt dan in bij hur seun Krelis, folgens †-akte 84 jaar)

122 Jarig Pieters de Vries * St.-Anne omstr. 1780 † dêr 17-3-1826 húsnr 88, 46 jaar, boer te St.-Anne
123 Trijntje Dirks Kuiken * St.-Jabik 26-7-1787 † St.-Anne 3-12-1826, húsnr. 10, 39 jaar, boerin te St.-Anne

124 Klaas Andringa
125

126 Roelof Roelofs Schuiling, minnisteleraar te Ouwesyl
127 Klaaske Tijssen Rienks

160 Dooitze Broers Smeding
161 Grietje Andries

162 Sytse Thomas Dotinga * Raard 10-5-1747 † dêr (op plakken ek fermeld Dearsum) 30-9-1826, boer te Raard,x 2 Raard 9-6-1799 Femke Tjepkes Boersma * 1776 † Raard 20-7-1861, hûsnr 65, 85 jier, dr f. Tjepke Obbes Boersma en Geeske Andries,  x 1 Raard 17-1-1768
163 Antje Melles † Raard 29-8-1788 
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Stambeamke Hettema

164 Sybe Gerlofs Baarda ~ Ingelum 20-10-1743 † dêr 12-10-1774, x Ingelum 22-9-1771
165 Sytske Arjens Osinga
* Grut Fellingwurd te Menaam, wennet yn 1780 te Marsum, x 2 Ingelum 6-2-1780 Doekele Aukes Tolsma, boer te Marsum, sn f. Auke Doekeles Tolsma, boer te Marsum, en Sytske Minnes Cuperus; Sytske en Doekele ferfarre op 27-12-1789 nei Bitgum

166 Tjeerd Pyters, x Feinsum 28-6-1772
167 Dieuwke Douwes

176 Arjen Klazes Wassenaar ~ St.-Anne 23-6-1771 † Froubuurt 7-8-1802, boer op syn ‘oudersplaats’, de Wassenaarplaats, hoek Ouwedyk-Attesweg, westkant, onder Froubuurt, floreennr 11
177 Aaltje Pieters Wassenaar
* St.-Jabik 18-5-1768 † Froubuurt 20-7 1808

178 Rienk Tijssen Rienks * Westernijtsjerk 12-5-1777 Hallum 29-12-1831, boer te Hallum, x 2 Hallum 12-12-1812 syn nicht Sytske Johannes Rienks * Marrum 27-7-1795 Hallum 7-8-1846, dr f. Johannes Rienks Rienks en Aukje Sydses Boersma, Sytske x 2 Ferwerteradiel 15-10-1836 Dirk Hendriks Miedema * Westernijtsjerk 15-5-1792 † Marrum 11-3-1875, sn f. Hendrik Jelles Miedema, boer te Marrum, en Jantje Dirks Koopmans, Durk x 1 Marrum 5-6-1814 Trijntje Sydses Koopmans, Durk x 3 Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga; Rienk x 1 Hallum 18-11-1798
179 Klaaske Gerbens de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt 12-5-1772 † Hallum 8-2-1812
Sien foor oversicht Rienks: HTML uitvoer van HAZA-DATA 7.2 – Collectie Pieter Nieuwland
Sien Miedema-Koopmans: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans

184 Jorryt Meintes Jorritsma * Piaam 2-3-1760 † Hichtum 9-1-1839, boer te Hichtum, x 2 Wûnseradiel 28-3-1818, 58 en 21 jier, Antje Sytses Rienstra * Hichtum 16-11-1796 † Bolswert 31-5-1871, boerinne te Hichtum, by † rintenierske, dr f. Sytse Rientses Rienstra en Jantje Douwes Dijkstra, húslju te Hichtum, letter sûnder berop te Kimswert; Antsje x 2 Wymbritseradiel 29-8-1840, 52 en 43 jier, Johan Hessels Heslinga * Waaksens 20-10-1787 † Hichtum 28-5-1861, by x arbeider te Hichtum, letter dêr boer, by † sûnder berop te Bolswert, sn f. Hessel Sybes (postúm neamd Heslinga) en Antje Jari(n)gs; Jorryt x 1 20-2-1785
185 Wybrig Sjoukes Rusticus * Hieslum 7-4-1751 † Hichtum 26-8-1816, dr.f Sjouke Gatzes en Tiettje Baukes, húslju te Hieslum, x 1 Hotze Jacobs
Jorryt krijt by Antsje noch njoggen bern, de earste is Willem * 21-12-1818, de lêste Douwe, dan is er 78 jier.

186 Theodorus Ykes Ykema * Westhim 28-10-1783 † Westhim 15-12-1844, boer te Westhim, assessor (=wethâlder) fan Wymbritseradiel, x 2 Wymbritseradiel 11-12-1830 Fokeltje Bartelts Idzerda * Nijlân 19-10-1789 † 1855, dr f. Bartelt Allerts Idzerda en Hiske Annes Flapper, Fokel x 1 Yke Johannes Ykema † Westhim 19-1-1829; Yke x 1 Westhim 27-5-1804
187 Gatske Sybrens Koopmans * 1781 † Westhim 21-5-1822
Sjoch foar in genealogy Ykema: www.ykemaweb.com/wp-content/…/11/YkemaNieuws-nr.-17-winter-2009.2010.pdf

188 Johannes Aukes Breeuwsma (tekenet sels ûnder har trouakte: Breeusma) * Turns omstr. 1789 † Nijlân 12-4-1832, boer te Nijlân, Wymbritseradiel 6-5-1814
189 Sjoerdtje Jelles Huitinga (ek: Sjuttje) * Tsjerkwert * 1793 † Nijlân 6-11-1819
190 Pieter Aukes Sierdsma * Weidum 15010-1798 † dêr 25-4-1826, yn 1877 neamd as lâneigner dêr, gemeenteriedslid en wethâlder fan Idaarderadiel, x Baarderadiel 12-6-1819
191 Antje Wybes Rispens * Mantgum 15-11-1796 † Weidum 23-5-1866, 69 jier192 Gerben Aukes de Jong * ûnder Hallum 18-9-1767 † dêr 21-12-1836, gernier dêr
193 Foekje Wiltjes de Jong † ûnder Hallum 24-6-1834
194 Reinder Pieters Miedema *20-8-1756 † Stiens 23-3-1845, boer ûnder Hallum, hy en syn frou gean op 26-2-1829 dêrwei mei attestaasje nei Stiens, dêr boer, 1813 lântaksateur, 1830 rintenier te Stiens, boedelskieding 1842, ûnder oaren sate en lannen f  32.140,- (Minútakten Ljouwerteradiel 1846, Notarieel argyf ynvintarisnûmer 1280717, argyfnr 26, aktenr 00068)
Saapke Tjerks de Vries

Reinder Pieters nimt yn 1811 de namme Miedema oan foar him en syn bern; nei de Hallumer Mieden tink, dêr’t se buorkje
198 Gosse Klazes van der Wal
199 Lutske Kornelis
208 Hessel Symons Rienks* Hallum 29-8-1799 † dêr 10-8-1879
209 Swopkje Sybes Sevenster * Stiens 23-5-1802 † 12-1-1868
212 Sybrens Klaases de Jong * Waaksens (Dongeradiel) 1762 † Holwert 23-1-1838, 76 jier, x Holwert 19-12-1790
213 Hiske Rinses Huizinga ~ Nes 22-10-1763 † Holwert 27-8-1832, 69 jier
214 Upt Reinders Dijkstra * Blije 1762 † Holwert 26-1-1829, hûsnr 224,67 jier, boer ûnder Holwert, x Hegebeintum 30-6-1793
215 Lysbeth Jacobs Twijnstra (ek: Elisabeth) * Hallum 1767 † Holwert 3-6-1827, 60 jier
220 Klaas Keimpes Hoekstra * Wergea 16-2-1773 † dêr 26-5-1822, x dêr 12-5-1799
221 Klaaske Hendriks Stok * Grou 1777 † Wergea 6-9-1854

222 Abraham Sytses * Wergea 18-9-1764 † Suwâld 15-9-1808, 43 jier
223 Wopkjen Hendriks Allema * Suwâld 17-10-1766 † Tytsjerk 27-12-1838, 72 jier

228 Jochum Foppes Roeda † Hegebeintum 23-7-1769
229 Jetske Joukes * 1747 † Hegebeintum 16-10-1818. 71 jier

240 Marten Arjens Kramer (in 1770 DTB: Cramer), x St.-Jabik 29-6-1760
241 Jannigje Wybes, in 1786 kastlainske in St.-Jabik, x 2 St.-Jabik 1786 (inskriving Nedergerecht ’t Bildt 13-2-1786) Arjen Wybes Steensma, húsman onder St.-Jabik

242 Beert Reinders Kuiken * omstr. 1739, boer te St.-Jabik, x St.-Jabik 17-1-1768
243 Neeltje Cornelis Kuiken * St.-Jabik omstr. 1743 † dêr 12-5-1835, 92 jaar

244 Pieter Folkerts de Vries, in 1819/’21 erbaaier te St.-Jabik, 1825 dêr gernier
245 Klaasje Teunis * St.-Jabik omstr. 1760 † dêr 291-1836, húsnr 97, 76 jaar, in 1821 erbaaister te St.-Jabik

246 Dirk Kornelis Kuiken
247 Luikje Pieters Boonstra † St.-Jabik 29-1-1837, 73, boerinne op Sate 125

320 Gerlof Sybes Baarda ~ Ingelum 5-1-1705 †omstrings 1784, boer op Heslinga state ûnder Marsum, x Ingelum 22-4-1731
321 Geertje Lolkes Fopma * Berltsum 1704 † Marsum 20-8-1763

322 Arjen Jans Osinga ~ Menaam 29-9-1723 † dêr 21-8-1762, x Bitgum 18-1-1750
323 Ymkjen Jans

324 Tomas Sytses Dotinga * Raard 7-7-1718 † dêr 8-12-1807, boer te Raard, bijsitter en meirjochter fan Raarderhim; Tomas en Akke dogge belidenis te Raard op 29-5-1750; Tomas x 2 Janke Sybrens, Tomas x 3 Raard 1-1-1758 Antje Sytses ~ Feanwâlden 14-12-1732, dr f. Sytse Willems en Maaike Hendriks; Tomas x 1 Raard 13-3-1746 
325 Akke Pieters ~
 Raard 25-8-1726 † 1721? (foar 25-8-1754)]

352 Arjen Klazes Wassenaar ~ St.-Anne 23-6-1771 † Froubuurt 7-8-1802. boer op syn oudersplaats, de Wassenaarplaats, hoek Ouwedyk-Attesweg, westkant, onder Froubuurt, floreennr 11, x Froubuurt 24-6-1792
353 Aaltje Pieters Wassenaar * St.-Jabik 18-5-1768 † Froubuurt 20-7-1808

356 Thys Rienks Rienks * Ferwert 1751 † Froubuorren 10-9-1829, 78 jier, boer te Froubuorren, x 2 Hallum 20-5-1787 Trijntje Clases van Egten ~ Ferwert 3-6-1759 † Hallum 1800, dêr ,  dr f. Claas Jilderts van Egten en Gelske Tyssen, Trijn x 1 Wânswert 9-5-1779 Marten Jans, sn f. Jan Martens; Thys x 3 Froubuorren 1801 Ytje Bienses * Ferwert 1758 ~ 14-10-1759 † Froubuorren 10-8-1829, dr f. Biense Johannes en Sytske Sytses, Ytsje x 1 Ferwert 7-3-1779 Pieter Watzes ~ Ferwert 31-1-1755 † dêr 29-10-1797, sn f. Watze Piers en Saapke Pieters; Thys x 1 Westernijtsjerk 29-9-1776
357 Saapke Sydses Boersma ~ Westernijtsjerk  7-4-1754 † Hallum 1800
Sjoch: www.simonwierstra.nl/kw2.htm

358 Gerben Gosses, x Froubuurt 23-5-1762
359 Sjoerdtje Feijes
* Stiens 1740

374 Yke Theodorus Ykema * Westhim 3-5-1757 † Bolswert 13-1-1822, boer te Wolsum, sûnt 1-12-1805 te Westhim, gemeenteriedslid en assessor fan Wymbritseradiel, x Westhim 3-9-1780
375 Geertje Eeltjes Bangma
* Hieslum 4-8-1764 † Bolswert 20-9-1840

376 Auke Oeges Breeuwsma (tekenet ûnder har trou-akte: Breusma) * Folsgeare omstrings 1757 † Turns 10-2-1829, 65 jier, boer/húsman te Turns, dêr tsjerkfâd, x Ysbrechtum 28-5-1786
377 Tjitske Johannes Bootsma * Loaiïngea 1765 † Turns 9-1-1848, 83 jier, wennet by trouwen te Loaiïngea, boerinne te Turns

Auke Oeges nimt yn 1811 foar him en syn bern de namme Breeuwsma oan. Hy tekenet dizze akte noch sûnder syn nije fan. Letter skriuwt er himsels gauris Breusma. Breeusma sûnder w komt by dit folk ek foar, allyksa yn offisjele stikken

378 Jelle Jurjens Huitenga † Tsjerkwert 10-6-1812
379 Antie Tomas, yn 1814 boerinne te Tsjerkwert

380 Auke Pieters Sierdsma * Aldskoat 2-11-1768 † Weidum 6-12-1850, 82 jier, boer te Weidum, x Weidum 1-6-1794
381 Tætske Jans * Jellum 14-6-1767 † Weidum 29-3-1835, 67 jier

382 Wybe Reinders Rispens [1766-], boer te Mantgum
383 Hiltje Johannes Bootsma * Loaiïngea 17-4-1769 † Mantgum 10-6-1838

416 Symen Rienks Rienks * Westernijtsjerk 1754 † Pitersbierrum 22-1-1827
417 Jeltje Hanzes Leistra
* Hallum 1767 † Pitersbierrum 14-2-1839

418 Sybe Jans Sevenster * Stiens 1775 † dêr 7-2-1853, dêr 29-9-1799
419 Ymkje Jans Osinga
* Menaam 30-9-1776 † Stiens 23-3-1832

424 Claas Harmens, x Waaksens (D.) 30-1-1752
425 Antie Uitses

426 Reinse Jans, x Nes 1758 [deselde as 428?]
427 Antje Douwes

428 Reinder Jans, x Dokkum 1739 [deselde as 426?]
429 Gertje Gelts

430 Jacob Jacobs * Froubuorren omstr. 1724 † Ferwert 15-1-1778, 54 jier
x 1 Stiens 28-3-1748 Grietje Jans, x 2 Westernijtsjerk 15-4-1759 Sytske Rienks, x 3 Hallum 20-5-1764
430 Janke Gerrits

444 Sytse Klazes ~ Himpens 16-9-1731 † dêr 1804
445 Antje Abrams ~ Burum/Muntsjesyl 11-1-1733

484 Reinder Gerbens Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1717 † dêr foor 1755, boer te Sin 1749 ‘een zeer welgestelde boer’, x St.-Jabik 22-2-1739
485 Claasje Beerts Kuiken * St.-Jabik omstr. 1715, 2 St.-Jabik 2-11-1755 Tymon Thækes, sn f. Tæke Tymens en Tietske Simons te Finkum

486 Cornelis Beerts Kuiken * St.-Jabik omstr. 1710, boer op syn oudersplaats floreennr 15 onder St.-Jabik (19 morgen), kocht deur him en syn broer Arjen, in 1749 ‘redelijk welgesteld’, x dêr 27-5-1742
487 Sjieuwke Rutgers

490 Teunis
491 Jantje

494 Pieter Gerrits Boonstra
495 Trijntje Abrahams

640 Sybe Gerlofs Baarda, x Boksum 25-4-1697
641 Gerlantje Jacobs Heslinga
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma, Stambeamke Heslinga, Genealogy Heslinga

642 Lolke Folkerts Fopma * Kleaster Anjum 26-8-1669 † Feinsum 29-8-1742
643 Baukje Agges Poelstra ~ Feinsum 23-9-1677 † Feinsum 10-9-1742 [] Feinsum

648 Sytse Tomas Dotinga [*1660 † 1721], boer te Raard, [~ Raard 17-7-1718?], boer te Raard, x dêr 17-10-1717
649 Hendrikje Jacobs, fan Raard

650 Pyter Gerbens
651 Lolkje Hylkes Wiarda
Sjoch foar in wiidweidich oersjoch fan har foarfaars (stamâlden Hettema): Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema (nrs 32 en 33)

704 Klaas Aarts Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1720 † Froubuurt 1774, beboerde de Wassenaarplaats, hoek Ouwedyk-Attesweg, westkant, onder Froubuurt, floreennr 11; hij weunde sels op ’n plaats oan ’e Ouwedyk, hoek Noorderweg, westkant, onder St.-Anne, floreennr 2 (25 morgen), in 1749 ‘zeer welgestelde boer’,
705 Maartje Bentes Proost ~ St.-Anne 18-0-1734 † dêr 1801, x 2 St.-Anne 13-9-1778 Hoite Peisel

706 Pieter Sjoerds Wassenaar
707 Antje Jarigs Schenkius

712 Oege Oenes Breeuwsma * Skearnegoutum omstrings 1800 † dêr 31-8-1823, 23 jier (syn âlden wurde net neamd yn syn stjer-akte; op 31-8-1823 ynskriuwing Memorie van Successie te Snits), boer te Folsgeare en Skearnegoutum, x Wymbritsearadiel 1-12-1821
713 Trijntje Rientses Emminga * Turns 7-6-1799 † Frjentsjer 28-12-1836, 37 jier, x 2 Baarderadiel 11-3-1826 Johannes Jacobs Tjaarda * Weidum 24-8-1802 † Ternaard 5-4-1833, sjirurgyn te Weidum en gênês-, heel en -froedmaster te Jorwert en Ternaard, sn f. Jacob Tjaarda, yn 1822 ûntfanger fan ’e direkte belestingen en aksynzen te Jorwert, yn 1833 arzjitekt te Weidum, en Juliana Ulbes Noordenbos, Johannes x 1 Baarderadiel 14-11-1822 Tetje Paulus Scheltema † Jorwert 1-5-1825, 25 jier, dr f. Paulus Scheltema, keapman te Frjentsjer, en Sjoukje Telting

714 Syds Pieters
715 Antje Dirks

716 Gosse Gerbens, x St.-Jabik
717 Rinske Meintes

718 Feije Dirks, x St.-Jabik 14-5-1724
719 Klaaske Tjeerds

748 Theodorus Ykes Ykema * Westhim -3-1730 ~ dêr 2-4-1730 † dêr 9-1-1821 boer te Westhim, x Westhim 16-6-1754 † dêr 
749 Marij Jans Buma
* 1729 † 1772

750 Eelke Okkes Bangma ~ Wolsum 20-7-1738, boer te Hieslum, bijsitter/meirjochter fan Wymbritseradiel, x Tsjerkwert 8-5-1763
751 Akke Simons Ypma
~ Nijlân 24-2-1743 † dêr 21-12-1815

754=764 Johannes Theunis Bootsma [1726-1781] 755=765 Sybeltje Ymtes Bangma

760 Pyter Sierds, x Aldskoat 10-5-1750
761 Trijntie Luitjens

764 Reinder Folkerts Rispens
[1736-1775] 765 Jeltje Jans

766=754

767=755

836 Jan Sybes Sevenster * Makkum 1744 † Stiens 16-5-1813
837 Tjeerdje Hanecroot

838 Jan Arjens Osinga † Menaam 20-11-1821, boer te Menaam, x Menaam 11-2-1776
837 Swopkje Jans Mollema 
† Menaam 30-11-1810

888 Klaas Hanzes, x Wurdum 22-6-1721
889 Trijntje Sytses

890 Abraham Goossens
891 Antje Jelkes

972 Barthout Arriensz. Kuiken * St.-Jabik omstr. 1670 † dêr 27-10-1720, boer an ’e Ouwedyk op plaats floreennr 14 (of 15, ’t Wassenaar-boek geeft baide nummers op) onder St.-Jabik (de eerste ten westen fan ’e Kouweg), in 1698 bruker fan plaats 39 an Ouwedyk onder St.-Jabik (de darde ten oasten fan ’e Kadal) 1720 ontfanger te St.-Jabik, x St.-Jabik 27-2-1698 
973 Neeltje Cornelisdr. Wassenaar
* St.-Jabik 1675

974 Rutger Fransen
975 Berber Jacobs

984 Jacob Jansz. Kuiken * omstr. 1640 † St.-Jabik 31-7-1704

1284=13412
1285=13413

1286 Agge Sybolts Poelstra
1287 Attie Epedr Poelstra
Sjoch foar har: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma, nrs. 3236/3237

1340 Jacob Sybrens * Froubuorren 19-12-1717
1341 Antje Jacobs

1408 Aart Arjens Wassenaar ~ Froubuurt 14-12-1689 † St.-Jabik -5-1744, boer, 1731-1734 folmacht foor St.-Jabik, x St.-Jabik 12-12-1718
1409 Brechtje Jans, fan Finkum, koopt met hur kines omstr. 1744 de plaats floreennr 2 te St.-Anne (25 morgen), Klaas Aart kwam dêrop; Brechtsy waar in 1749 ’n ‘seer wel gestelde boerin’

1426 Rients Alberts Emminga, † Turns 4-8-1810, boer te Turns
1427 Ybeltje Oenes Syperda * Boazum omstr. 1778 † Ysbrechtum 16-9-1830, boerinne te Turns, letter te Ysbrechtum, x 2 Wymbritseradiel 12-11-1813 Teunis Eeltjes Bootsma * Ysbrechtum omstr. 1768, yn 1813 boer te Turns, sn f. Eeltje Willems Bootsma en Trijntje Teunis, widner fan Dieuwke Fransen † Turns 27-2-1812

1432 Gerben Gosses, x St.-Jabik 2-2-1696
1433 Grietje Gerrits

1496 Yke Johannes Ykema, boer te Westhim, dêr ûntfanger en doarpsrjochter, x Makkum 23-3-1717
1497 Trijntje Theodorus Grootius
* Makkum † Westhim 19-7-1768

1500 Okke Eelkes Bangma * Wolsum 6-1-1716, boer dêr, x dêr 1-5-1735
1501 Swopkjen Tjalkes Reinsma

1502 Symen Sjoerds Ypma (ek: Ypema) * Wiûwert 1708, x Britswert 7-12-1738
1503 Fettje Kornelis Bosma

1504 Oene Oeges Breeuwsma * Folsgeare 18-8-1753 † Skearnegoutum 18-4-1813, boer te Skearnegoutum
1505 Trijntje Piers Nettinga * Turns 1769 † Skearnegoutum 13-3-1831, 62 jier, boerinne te Skearnegoutum, x 2 Wymbritseradiel 12-9-1817, 48 en 32 jier, Olchert Ales Brouwer (ek: Olfert, Olger) * Rien 29-5-1785 † Turns 9-5-1852, by syn trouwen arbeider te Skearnegoutum (foar 12-5-1817 wenjend te Dedzjum, hy sil dan wol arbeider wêze by syn oansteande frou), dêr sûnt syn trouwen boer, yn 1823, ’30 dêr keapman, yn 1835, ’52 boer te Turns, sn f. Ale Rienks Brouwer, arbeider te Lytsewierrum, en Ytje Olgers, Olchert x 2 Wymbritseradiel 15-8-1835, 50 en 41 jier, Akke Raukes de Boer * Sondel 12-1-1794, by x sûnder berop te Nijhuzum, yn 1852 boerinne te Turns, dr f. Rauke Jans de Boer en Aaltje Aukes, boeren te Nijhuzum, widdo fan Bauke Reins Couperus † Parregea 19-2-1829

1508 Theunis Benedictus Bootsma * 1694
1509 Trijntje Johannes Heringa * 1695

1510 Ymte Johannes Bangma * 1705
1511 Tjitske Harmens

1528 Folkert Reinders Rispens [1689-1759] 1529 Auck Wybes Adema

1672 Sybe Yemes Sevenster, x Makkum 22-10-1741
1673 Grytje Jans Brolsma

1676=322
1676=323

1678 Jan Molles, x Ljouwert 11-11-1753
Antje Foppes

1944 Arrien Jans. Kuiken
1945 Claasje Willem Dirck Arriensdr.

1946 Cornelis Walingsz. (Wassenaar)
1950 Amerens Sjoerd Daamsdr.
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma (nr 3662)

1968 Jan Jacobs Stevensz. Kuiken * omstr. 1580 † 1669, doopsgesind, x 1625
1969 Dieuwer Arriens Symonsdr. S.L.M. = Slim, mooglik in gearlûking fan IJsselmonde † St.-Jabik -3-1711

2854 Oene Baukes Syperda † Boazum 12-1-1821, boer dêr
2855 Hyke Hendriks Wiersma * Boazum omstr. 1759 † dêr 4-1-1837, hûsnr 35, 78 jier

3000 Eelke Okkes Bangma (hy nimt de achternamme fan syn frou oan) * Wolsum omstr. 1690 † dêr 12-4-1763 [] yn ’e tsjerke te Wolsum, boer teWolsum, ûntfanger en tsjerkfâd, x Penjum 27-5-1713
3001 Grietje Johannes Bangma * 1687 † Wolsum 29-8-1762, 75 jier [] yn ’e tsjerke te Wolsum

Tekst op ’e sark fan Eelke Okkes yn ’e tsjerke te Wolsum, foar in part fuortkappe:

Aoo 1763 den 12de april [is in] /den Heere Gerust de eersame Eelke/Okkes in leven [ontfanger] en [kerckvoogd]/van den dorpe Wolsum/en […] van de … en Van […] /Oud in het twee en Seuventigste/Iaar en Leit hier begraaven


Anno 1752 den 29 Au/gustus is in de heere gerust de/eerbaare Grietie Johannis/Bangma in leven Eghte/Huisvrouw van de [ontfanger] Eelke Ockes tot Wolsum /oud int 65 Jaar en leid alhier/begraven

Anno 1727 den 2 Nouember/is seer Schierlijk in den Heere/gerust Lolke Eelkes de Soen /van de [ontfanger] Eelcke Ockes/en Grietie Iohannes Bangma/out 8 Iaar en 9 dagen en leit/alhier begraven.
Foto’s: Melle Koopmans

Soan Ocke Eeltsjes (nr 1500 yn dizze kertiersteat: Okke Eelkes) stiek mei syn suster Gerbrich en broer Jehannes yn ’e winter fan 1740 de Sudersee oer. Dêr binne sulveren tinkleppels fan bewarre bleaun; ynskripsjes:

Johannes Eelties 25 febr. 1740 ‘s morgens van Wolsum met peerd en slee over de zee naar Enckhuijsen gereden ‘s avonds weer thuis

Gerbrig Eelties 25 febr. 1740 ‘s morgens van Wolsum met peerd en slee over de zee naar Enckhuijsen gereden ‘s avonds weer thuis

1740 den 27 feb. 
Ocke Eelties  
s’morgens van Wolsum wij reeden 
na Enkhuzen met peerd en sleeden 
Over de zee met groot gedruis 
en kwamen ook s avonds thuis

Sjoch: Friesland: oude grafzerken van Wolsum weer tevoorschijn


3008 Oege Jentjes Breeuwsma
* 1712 † 1805, 93 jier, x 1748
3009 Claeske Oenes Hoogenbrug * Snits 1-3-1725

3010 Pier Sybes
3011 Trijntje Christiaans

3016 Benedictus Pieters Bootzum * 1668, x Rinske Jans, x 2
3017 Willemke Theunis
* 1671

3018 Johannes Sybrens Heringa * 1665 †1725
3019 Ruurtje Ruyrts Posthuma * 1675

3020=6002 Johannes Douwes Bangma * 1636, x 1 Hiltje Doedes * 1683, x 1
3021=6003 Ieskje Lolkes

[3056 Reinder Clasen]

3352 Jan Hendriks Osinga ~ Menaam 4-7-1697 † dêr 6-9-1724 , docht dêr belidenis op 10-3-1719, boer op Grut Fellingwurd op Fjouwerhûs te Menaam ûnder Bitgum, ferfart yn 1749  nei Bitgum, x Menaam 19-6-1718
3353 Sytske Louws Fopma ~ Stiens 21-11-1697 † Menaam 8-6-1726 [] Bitgum, docht te Menaam belidenis op 6-2-1718
Grêfskrift op Sytske har sark yn Bitgumer tsjerke:
Ao 1726 den 8 iunius is in den heere gerust de eerbare Sytske Lous Fopma de huisvrou van Ian Hendriks Osinga out int 29 jaar en leit alhier begraven


Grut Fellingwurd te Menaam ûnder Bitgum dêr’t Osinga’s fan âlder op âlder buorkje.
Foto: Lucht Foto Nederland. Erfgoed Fundaasje – Foto-argyf pleatsen

3936 Jacob Stevens * St.-Jabik omstr. 1555 † Harlingen foor 1-2-1643, boer te St.-Jabik, later te St.-Anne, sont 126 mr. brouwer te Harlingen, in 1597 folmacht foor St.-Anne, 1607-1609 bijsitter fan ’t Bildt, omstr. 1575
3937 Corsie Arriensdr. Scheijff

3938 Arrien Symonsz. † 1631
3939 Trijntje Walingsdr. † 1632

3020 Johannes Douwes Bangma * 1636, x 1 Hiltje Doedes * 1683, x 1
3021=3021 Ieskje Lolkes

5708 Bauke Rintjes Syperda [1707-1783] 5709 Ybeltje Luitzens Kleiterp [1717-1778]

5710 Hendrik Jillerts (postúm Wiersma)
5711 Antje Douwes

6002=3020 Johannes Douwes Bangma * 1636, x 1 Hiltje Doedes * 1683, x 1
6003=3021 Ieskje Lolkes

6018 Oene Willems Hoogenbrug(h) ~ Snits 2-6-1695  † dêr 31-3-1771, 75 jier, stedsboade te Snits, x 2 Snits 19-9-1744 (ynskriuwing DTB 279-1744) Tettie Diurris, fam Snits, Oene x 1 dêr 9-4-1718 (ynskriuwing DTB 24-4-1718)
6019 Richtie Sjoerds Hamersma (ek Richie Hammersma) * Snits 13-12-1695

6032 Pytter Benedix * 1625
6033 Hiltie Eeltjes
* 1638

6040 Douwe Oedtses * Penjum 1608  † 1667, x Penjum 1632
6041 Grietje Johannes * 1612

6042 Lolke Siouckes
6042 Rixt Meijes Lycklama

[6112 Wybe Ulbes Adema
6113 Tjitske Tiedes]

6706 Louw Arjens Fopma * St.-Anne 1669 † Menaam 1722, eigenerfd boer te Stiens en te Menaam (attestaasje fan Stiens neiMenaam 26-7-1700)
6707 Beitske Folkerts * Kleaster Anjum 1672 † Menaam omstr. 1702

7872 Steven Claesz.
7872 Jannecie Lourensdr.

Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma

7874Arrien Jansz. Scheijff
7875 Marrichie Arriensdr.

11416 Rintie Oenes [-1749] 11417 Maike Sjoerds [1673-1737]

11418 Luitjen Jans Kleiterp [1686-1752] 11419 Bottje Gerlofs Baarda [1688-]

12036 Willem Jans Hoogenbrug, x Snits 11-8-1694
12037 Wybrich Oenis

12064 Benedix Idzarts * 1599
12065 Trijn Tades * 1603

12080 Oeds Douwes Bangma * Ingwierrum 1576, x [1606] 12081 Fedtke Steffens * 1582

[12224 Ulbe Wybes Adema]

13412=1284 Folkert Gerrolts * Kleaster Anjum 1672 † dêr 16-6-1695
13413=1285 Geertje Tjalles Fopma ~ Kimswert 11-2-1638 † Kleaster Anjum 26-10-1693 [] Rie

15750 mooglik Arrien Cuycken

22832 Oene Rinties

22834 Sjoerd Anskes
22835 Maaike Jelgers

22838 Gerlof Sybes Baarda [1618-] 22839 Pierke Dirx

24160 Douwe Elinghsz. Bangma, te Ingwierrum * [1543] Sjoch: De nakomelingen van Douwe Elinghz Bangma – Genealogie Online (PDF download)

24128 Idzert Benedicti * 1579
24129 Popck Jans
* 1572

26824 Tjalle Sipckes Fopma * Hegebeintum 1601 † Kleaster Anjum 1661, boer op stim 2 te Rie, yn 1646 âlderling dêr, Kimswert (ûndertrou 25-5) 1633
26825 Gelscke Siercks
* Kimswert 1613 † Kleaster Anjum 27-1-1678

45676 Sybe Gerlofs Baarda
45677 Bottie Siercks

48256 Benedix Romckes * 1540 † 1606
48257 Trijn Heijns * 1544

53650 Sierck Jans Donia † Kimswert 31-7-1629, boer dêr op stim 1
53651 Tiedt Piers † Kimswert 29-4-1656, yn 1640 boerinne dêr op stim 1

91352 Gerlof Franses Baarda
91353 Jatje Ruurds

96512 Romcke Willems * 1520

107302 Pier Gerloffsz. * omstrings 1535 † Kimswert tusken 1601 en 1607, 71 of 72 jier, eigenerfd boer te Kimswert
107303 Anna. Tæckesdr. † foar 1607

182704 Frans Tietes Baerdt
182705 Tyam Sybes

214604 Gerloff Annesz. * Kimswert tusken 1505 en 1510 † foar 1578, boer op Oedzinga sate (62 pm), is dêr yn 1546 foar in part eigner fan

365408 Tiete Folperts Baerdt
365409 Duedt Syoerdtsdr. van Aesgama

429208 Anne Pybes Pybes † nei 1546, boer te Kimswert, mei-eigner fan Meylsma state dêr, yn 1546 boer te Kimswert op in pleats fan 50 pm., yn 1521 tsjerkfâd dêr
429209 Tyedt Gerlofs

730816 Folpert Tietes Baardt

858418 Gerlof Piers
858419 Fokel Sybrants Bonga
dit binne de heit en mem fan Grutte Pier