Foarriedige argivearing

DOAZE I

I FOTO’S
Botma
Antje Folkerts Botma en Ate Folkert Ypeus Oostenbrug
Eelkje en Sijke Pieters Botma, skoalfeest Ænjum
Eelkje Botma en Trijntje Hovinga
Pieter Jacobs Botma
Pieter Jacobs Botma en Kornelie van Eizinga, 1941, 3x
idem, by simmerhúske
idem, by simmerhúske
idem, troukaartsje
Albert Rienks Rienks, Pieter Jacobs Botma, Johanna Alberts Rienks, Kornelie van Eizinga, Eelkje Pieters Botma, 2 x
Hille Pieters Botma, Truus, Piet, Tjitske Corrie
Sijke Botma, 3 x
Grêfstien Pieter Jacobs Botma en Kornelie van Eizinga
Grêfstien Sijke Pieters Botma (2x)

Eizinga van
Ids Kornelis van Eizinga
Kornelie van Eizinga
idem
idem, 24-4-1952
Sijke Engberts van Eizinga-Botma

Holwerda
Sijke Holwerda

Hovinga
Pieter Hovinga en Tijntje Kingma, Trijntje en Nanne
Trijntje Hovinga, yn Frysk kostúm
Trijntje Hovinga en Trijntje Brouwers
Trijntje Hovinga, 2 x
Trijntje Hovinga, 80 jier, Corrie, Leo en Tine Vogels

Rienks
Albert Rienks Rienks, soldaat, 1916, Delft
Albert Rienks Rienks en Eelkje Botma, 60 jier troud
Albert Rienks Rienks en pendant Eelkje Botma
Antje Rienks-Kinnema
Baukje P. Rienks

Vogels
Corrie, Tine en Leo Vogels, -3-1929
Corrie, Tine en Leo Vogels, 17-3-1934
Leo Vogels, 5 moanne
Leo Vogels, -2-1926
Tine en Leo Vogels, -10-1925
Tine en Leo Vogels, -4-1929
Tine, Corrie en Leo Vogels, feest 25-7-1929
Vogels, Skoalreiske Kamperduin, 2-7-1933
Ekskurzje Túnbouskoalle , Skiphol, 1939
bReuny Vogels
Fam. Vogels? 17-6-1995
Fam. Vogels?, 2 froulju en 1 man yn Frysk kostúm

Fotoferskaat
Fam. J. Dijkstra, Dorset Ra, Carterton, New Zealand (broer fan Jantje Hoogland-Dijkstra
Jagers mei twa hûnen
Skoalfeest Ænjum

II AKTEN en KONTRAKTEN
1 18-7-1952: Pachtcontract, tusken Kornelie Idzes van Eizinga en Hille Pieters Botma, notaris W. Brons, Mitselwier NB allinnich it omslach
2 18-8-1952: Hierkontrakt tusken Kornelie Idzes van Eizinga, lêsthawwerqa Albert Rienks, boer te Furdgum en Hille Pieters Botma, boer te Ænjum, oangeande sate en lân te AEnjum
3  20-2-1959: Pachtovereenkomst, tusken Cornelia Idzes van Eizinga en Hille Pieters Botma – notaris W. Brons, Mitselwier
4 30-12-1960: Afschrift der Akte van Scheiding en deling, tusken Pieter Jacobs Botma en Cornelia Idzes van Eizinga
5 1-5-1961: Slot-scheiding, foar Eelkje Botma
6 31-7-1961: Pachtakte, tusken Eelkje Botma en Hille Pieters Botma. Notaris W. Brons

III ÔFREKKENS en TAKSAASJES
1 24-11-1960: Taxatie-lijst Onroerende Goederen, pleats Ænjum – notaris W. Brons, Mitselwier
2 6[?]-5-1961: ôfrekken foar Eelkje Rienks-Botma, skieding ûnreplik guod – notaris W. Brons, Mitselwier
3 1961: ôfrekken foar Eelkje Rienks-Botma, suksesjerjocht en kosten boedelskieding C.I. Botma-van Eizinga – notaris W. Brons, Mitselwier
4 16-8-1965: útiensetting pacht pleats Ænjum – notaris W. Brons, Mitselwier (2 dokuminten)
5 7-10-1965: ôfrekken foar Eelkje Rienks-Botma, ferkeap sate en lân Ænjum – notaris W, Brons, Mitselwier
6 7-10-1965: nota idem


IV BRIEVEN

1 poststimpel Heerlen 23-11-1959: brief fan Fokke Huisman oan Fam. L. Vogels, Tsjummearum


V FERSKAAT

1 5-9-1974: adresselist Antoon en Riet van Stokkum-Nijs – 35 jier troud (twa trochslaggen)
2 Wapen Vogels yn wynread op perkamintachtich papier
3 Kranteartikel Stamboom der Kerkraadse familie Vogels (krante en datum net bekend)