KERTIERSTEAT FAN
EMILE, ELLY EN TINEKE VOGELS


WAPEN VOGELS
Boppe sa’t it op ’e foarside stiet fan ’e genealogy Vogels: Het aloude geslacht Vogels.
Dêrûnder twa farianten mei sawat deselde setting fan trije fûgels.

Omskriuwing fan it wapen boppe-oan: yn blau trije gouden merletten – dat binne einepykjes sûnder bek of poaten, lyk as badeintsjes. Ek komt foar: yn sulver trije swarte merletten.
Dit is in sprekkend wapen. Yn Publications du Duché de Limbourg 1900, side 64-75, is in segel ôfbylde. Dat liket tige âld, 16e ieu of sels midsiusk, dêr steane trije fûgels op, dus méi bek en poaten.
Yn ’e famylje Vogels binne noch twa segelringen mei wapens Vogels.
(Ynljochtingen Jan T. Anema oan Nynke Beetstra)

 

WURK YN ÚTFIERING

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
As net oars oanjûn is, komme de foto’s út it argyf Vogels-Rienks-Botma

Wat is in kertiersteat?

Sjoch:
-André M.C.M. Vogels – Het aloude geslacht Vogels – N.V. De Nieuwe Tijd, Amsterdam, 1917
Stichting De Jelsumer Hoekstra’s – De Jelsumer Hoekstra’s – Ljouwert, 1990 ISBN 90 800461 0 8
Genealogy Rienks
Genealogy Botma

Dizze kertiersteat wurdt opset yn opdracht fan ’e famylje Vogels te Furdgum y.f.m. de ynventarisaasje en argivearing fan ’e argiven Vogels-Rienks-Botma troch Erfgoed Fundaasje. Dit oersicht tsjinnet dêrta as ramt: sa kinne de oanbelangjende persoanen neamd yn dy argiven, pleatst wurde yn har familiêre, lokale en sosjale kontekst.
De stamrige fan it slachte Vogels rint neffens André M.C.M. Vogels, gearstaller fan ’e genealogy Het aloude geslacht Vogels, tebek op Johannis Vogels I, skepen te Maastricht en dêr ferstoarn 26 maaie 1311.
Dizze kertiersteat beheind him foarearst ta de oer-oer-oer-oerpakes en -beppes.
Foar oanfullingen en ferbetteringen hâlde wy ús rikkommandeard, sjoch: formulier. Dizze kertiersteat wurdt neigeraden yn it Ingels oerset.

This family tree is commissioned by the Vogels Family of Furdgum because of the making of the Vogels-Rienks-Botma archive by Heritage Foundation. This overview will work as a handhold: the people named in the archives can be placed in their family lineage, with local and social context.
The family tree of the Vogels family runs, according to André M.C.M. Vogels, compiler of the genealogy Het aloude geslacht Vogels back to Johannis Vogels I, counsilor at Maastricht, who died there on May 26, 1311

This family tree will run to the great-great-great-great-grandfather.
We appreciate additions and revises, see: formulier. This page will be translated into English over time.


KERTIERSTEAT

1.1 Emile Leonard VOGELS * Tsjummearum 21-9-1951; bouboer te Furdgum, Maatskip Vogels; gemeenteriedslid Waadhoeke foar de V.V.D.
x Menameradiel 27-6-1984
Grietje Dijkstra * Menaam 1-9-1953; sekretaresse; lid Maatskip Vogels; dr f. Pieter Dijkstra en Antje Schaap
Bern:
1 Leo Emile Vogels * 21-10-1985; lid Maatskip Vogels
x 18-7-2014 Willeke Lycklama à Nijeholt
Bern:
1 Geerte Vogels
2 Gryt-Anne Vogels
2 Pieter Minne Vogels * 21-3-1987
3 Ant Margriet Vogels * 2-6-1989

1.2 Eelkje Johanna VOGELS (Elly) * Tsjummearum 11-9-1953; 1972 haadliedster beukerskoalle Rie; sûnt 1986 ûnderwizeres basisskoalle dêr
x Barradiel 24-9-1980
Doeke bij de Leij; sn f. Siebe Doekes bij de Leij, feehanneler te Stiens, en Sietske Willems Siderius 
Bern:

1 Johanna Eelkje bij de Leij * Harns 16-10-1981
x Sybrand
Bern:
1 Jasmijn
2 Julius
2 Sybe bij de Leij * Harns 22-9-1984
Jantien Jensma
3 Sytske Jantien bij de Leij *  Harns 27-4-1987

1.3 Tineke Corry VOGELS
* Furdgum 22-7-1956; ûnderwizeres Burgerskoalle Dokkum; sûnt 2010 dir. Dr Theun de Vriesskoalle Feanwâlden
x Dokkum 16-12-1988
Focko Garrelt Visser * Ljouwert 26-2-1954; sn f. Haije Visser en Antje Anthonia Meerburg
Bern:
1 Hanna Tynke Visser * Dokkum 15-11-1989
2 Aniek Corien Visser * 20-2-1992

2 Leonard Hubert VOGELS (Leo) * Tsjummearum 22-1-1923; fruitkweker en túnder te Tsjummearum, sûnt 1954 boer te Furdgum op ’e âlderspleats fan Hannie (60 ha., mingd bedriuw oant 1976, dêrnei bouboerebedriuw; yn 2014 190 ha.)
Leo is bestjoerslid wetterskip Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks oant 1981; haadbestjoerslid Friesche Maatschappij van Landbouw; lid Ruilferkavelingskommisje De Bjirmen; bestjoerslid Friesland Bank; bestjoerslid VVV; 45 jier bestjoerslid en 40 jier foarsitter gymnastykferiening Tonido Tsjummearum, sûnt oktober 1986 earelid; kriget yn 1986 in keninklike ûnderskieding foar syn maatskiplike ynset
x Barradiel 27-4-1950
3 Johanna RIENKS
(Hannie/Hanny) * Furdgum 1924; folget de folkshegeskoalle Meridon yn Frankryk; sneinsskoallejuffrou; bestjoerslid gymnastykferiening Tsjummearum; lid tonielklub Rederikerskeamer Tsjummearum; ferfart yn 2013 nei De Batting yn Harns
Leo Vogels, 5 moanne, 15 pûn

4 Emile Pierre Louis VOGELS * Maasbree 24-4-1889 † Tsjummearum 10-8-1938, 49 jier, [] Tsjummearum; komt omstrings 1910 út Maasbree te Tsjummearum en is dêr fruitkweker en túnker
x 1 Barradiel 20-9-1913 Janke Hoogterp * Tsjummearum 28-5-1888 † dêr 13-5-1938, 27 jier; Tækele Jans Hoogterp en Kinke Schaaf, boeren te Tsjummearum. Pitersbierrum en Frjentsjer
x 2 Frjentsjer 7-5-1918
5 Trijntje HOVINGA
* Winsum 29-3-1893 † Tsjummearum 12-9-1977, 84 jier, [] Tsjummearum
Hjirûnder de jongehear Emile Pierre Louis Vogels. Hy komt neffens de famyljeferhalen as ramplesant te Tsjummearum; mar it ramplesante-gebeuren wie doe allang ôfskaft, dat dêr sil in oare reden west west hawwe. Hokker? 

Emile Pierre Louis Vogels

Trijntje Hovinga (rjochts) mei har freondin Trijntje Brouwers. Fotograaf: net bekend

Trijntje Hovinga

Trijntje Hovinga. Fotograaf: Hommema, Frjentsjer, Harns

Trijntje Vogels-Hovinga tachtich jier, mei Corry, Leo en Tine

Bern út it earste houlik:
1 Corry Vogels * Tsjummearum 1-9-1915 † 5-3-1998; tsjerke: gjin; ferhuzet op 1-10-1937 út Tsjummearum nei Ljouwert dêr’t se húsjuffrou is yn Hotel De Nieuwe Doelen oan ’e Foarstreek 1; giet op 12-5-1938 wer nei Tsjummearum
Ut it twadde houlik:
2 Tine Vogels * Tsjummearum 24-2-1919 † dêr 4-3-1919, 8 dagen
3 Tine Vogels * Tsjummearum 3-2-1920; docht 3-jierrige H.B.S.; húshâldkundige húshâldskoalle; mei-oprjochtster en gemeenteriedslid Gemeentebelangen Warkum
x Barradiel 7-7-1949 Watze Tjebbe Beetstra * Rotterdam 24-11-1916; apoteker te Warkum; sn f. Tjalling Jacobs Beetstra, amtner post en telegrafy, en Pietertje Watzes Hepkema
Watze Tjebbe Beetstra, Tine Vogels, Leo Vogels en Hannie Rienks, simmer 1950:

Bern:
1 Tsjalling Beetstra * Warkum 30-3-1950 † Sucre, Bolivia 26-5-2005; sosjaal geograaf by ûntwikkelingshelp Feriene Naasjes
x Balk 2-7-1980 Teresa Flores * Cochacomba, Bolivia 15-2-1954
Bern:
1 Ridzert Beetstra * Haarlem 15-2-1986
2 Gabriela * Haarlem 6-7-1989
2 Nynke Pytsje Beetstra * Warkum 2-5-1953; ynternetredakteur Omrop Fryslân; Afûk-lesjouwer Frysk; foarsitter Frysk Nasjonale Partij
x Warkum 27-9-1974 Jacob Wiebe Castelein (Jaap) * Warten 16-12-1945 † Wurdum 22-10-2001; ûnderdirekteur Fryske Kultuerried; sn f. Sipke Castelein, greidboer te Warten, en Jikke Sietsma
Nynke wennet sûnt 2003 gear mei Cees van der Meulen
Bern:
1 Sipke Jacob Castelein * Ljouwert 5-4-1977; út relaasje mei Cindy Stoffelen, bern: Marlieke Floortje Nynke Castein * 28-2-2006
2 Watse Tsjalling Castelein * Wyns 10-4-1979; x Ángeles Rico Rico * 8-5-1979; bern: Ruben * 1-7-2011; David * 25-10-2014; Miriam * 28-11-2016
3 Tine Jikke Castelein * Wyns 9-6-1982; partner Frank Krol * 2-3-1981; bern: Jesse Klaas * 30-11-2009; Nynke Annet * 29-7-2011; Marte Yldau * 17-10-2015

Tine Vogels en Leo Vogels, 0ktober 1925

Leo Vogels, febrewaris 1926

 Corry Vogels, Emile Vogels, Leo Vogels, Trijntje Hovinga en Tine Vogels: 

Tine Vogels, 9 jier, Corry Vogels 13 jier en Leo Vogels, 6 jier, maart 1929

Tine en Leo Vogels, april 1929

Hennie Postma?, Tine Vogels, ferklaaid as har gelegenheidsfeestman, Corry en Leo Vogels, doarpsfeest 25 july 1929

Leo, Tiny en Corry Vogels, 17-3-1934

6 Albert Rienks RIENKS * Ænjum 21-1-1891 † 10-5-1980, 89 jier [] Furdgum; boer en feefokker op ’e Pôlepleats ûnder Furdgum; hy en syn frou rinteniere te Tsjummearum en Westeinflat oan it Europaplein te Ljouwert
x Eastdongeradiel 10-5-1919
7 Eelkje BOTMA (Eke) * Ænjum 26-6-1894 † Ljouwert 9-8-1988, 94 jier, [] Furdgum; sûnt 1980 yn Sonnenborg te Ljouwert, dêr bestjoerslid fan ’t rêsthûs
Eelkje Rienks-Botma en Trijntje Vogels-Hovinga op ’e tolve-en-in-healjierrige troudei fan Leo en Hanny Vogels-Rienks, Furdgum 27-10-1962

8 Leonard Hubert VOGELS * Buggenum 16-4-1850 † Venlo 11-11-1925, 75 jier; Roomsk Katolyk; bierbrouwer; lid fan ’e gemeenterie fan Maasbree (1850- ?), lid van den raad van Maasbree [dat hy ek brouwer wie stiet der net by],
tr. Leiden 11-8-1885 Helena Johanna Jongmans, geb. Leiden 11 aug. 1849, + Blerik 17 dec. 1908, dr. van Adrianus Jongmans en Alida Spoelstra.
9 Helena Joanna JONGMANS (ek: Helena Johanna) * Leiden 11-8-1849 † Blerik 17-12-1908, 59 jier
Bern:
1 Elisabeth Maria Wilhelmina Vogels * Blerik 6-11-1886 † 1956
x Petrus Joseph Marie van Stokkum * Rotterdam 23-3-1881 † dêr 12-7-1911
2 Anna Maria Elisabeth Vogels * Blerik 16-1-1888 † 1938
x Blerik Dirk Kamstra * Harns 23-7-1890; luitenant by it East Indys Leger te Meester Cornelis
3 Emile Pierre Louis Vogels, sjoch 4
4 Julius Franciscus Aloysius Vogels * Blerik 8-8-1894 † 1978; wennet te Utrecht
x Venlo 1-9-1916 Victoria Josephina Maria Jeanette Santkuyl * Venlo 20-6-1894
Gegevens út: André M.C.M. Vogels – Het aloude geslacht Vogels – N.V. De Nieuwe Tijd, Amsterdam, 1917
Famyljeportret Vogels-Jongmans. Alheel links: Leonard Hubert Vogels, dêrneist achteroan syn frou Helena tink; steand rjochts-achter: Emile; it jonkje sil Julius wêze en de fammen dêrneist Anna en Elisabeth:

Leonard Hubert Vogels:

Leonard Hubert Vogels en Helena Joanna Jongmans:

10 Piet Nannes HOVINGA * Koarnjum 18-10-1866 † Frjentsjer 12-1-1917, 50 jier, [] Frjentsjer; Nederlânsk Herfoarmd; by trouwen sûnder berop te Menaam; greidboer te Winsum en opSalert ûnder FrjentsjerFrjentsjer
x Baarderadiel 16-5-1891
11 Trijntje Sybrens KINGMA * Winsum 5-7-1868 † Frjentsjer 1-8-1961 [] Frjentsjer
Bern:
1 Trijntje Hovinga, sjoch 5
2 Nanne Hovinga * Frjentsjer 9-2-1896 † 2-7-1975
x Frjentsjer 31-8-1920 Richtje Klazes Schat * Arkens ûnder Frjentsjer 27-2-1899; dr f. Klaas Douwes Schat, en Yfke Sipkes Osinga, boeren op Arkens
3 Sybren Hovinga  * Frjentsjer 14-11-1903 † dêr 19-11-1933, 30 jier; ferhuzet 0p 3-9-1917 út Frjentsjer nei Ljouwert (Emmakade 114, by H. Anema; Koarnmerk 207, by S. Visser); mr yn ’e rjochten; by ferstjerren sûnder berop te Frjentsjer
Trijntje Hovinga, Piet Nannes Hovinga, Nanne Piets Hovinga en Trijntje Sybrens Kingma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

12 Rienk Johannes RIENKS * Hallum 26-4-1856 † Ænjum 8-8-1931, 75 jier, [] Ænjum; boer te Ænjum; bestjoerslid Friesche Mij van Landbouw
x 2 Eastdongeradiel 27-11-1896, 40 en 26 jier, Antje Jans Kennema * Ænjum 8-12-1869 † dêr 28-5-1944 [] Ænjum; dr f. Jan Kornelis Kennema, timmerman te Ænjum, en Seeske Jacobs Sonnema
x 1 Ferwerteradiel 8-5-1879
13 Johanna Pieters VAN DER WOUDE * Hegebeintum 24-8-1858 † Ænjum 31-12-1893, 35 jier, [] Ænjum

14 Pieter Jacobs BOTMA * Ingwierrum 23-12-1867 † Damwâld 18-12-1950, 82 jier; boer te Ænjum
x Eastdongeradiel 16-5-1893
15 Kornelie Idses VAN EIZINGA (ek: Cornelie en Cornelia, sels skriuwt se har namme mei in K) * Ænjum 26-10-1869 † Feanwâlden 6-9-1960, 90 jier
Bern: Bern: sjoch Genealogy Botma
Kornélie van Eizinga. Fotograaf: D.L. Deinema, Ljouwert

16 Gerardus Wilhelmus VOGELS ~ Buggenum 18-11-1820 † dêr 5-6-1896, 75 jier; boer te Buggenum; op 31-10-1884 beneamd as boargemaster fan Buggenum
x Buggenum 14-11-1843
17 Wilhelmina SNIJDERS * Buggenum 3-7-1812 † dêr 14-7-1890, 78 jier
Bern:
1. p.m.
2. Franciscus Wilhelmus Vogels * 1847 † 1913; notaris te Reuver
3. Leonard Hubert Vogels, sjoch 8

18 Adrianus JONGMANS * ’s Hertogenbosch 31-5-1811 † Leiden 25-5-1886, 74 jier
x
19 Alida SPOELSTRA * It Hearrenfean 16-3-1811 (berte-akte net fûn) † Leiden 13-10-1899, 88 jier; wennet te Leiden yn ’e Breedstraat Súdside 311
Helena Jongmans (nr 9) en har âlden:

20 Nanne Alberts HOVINGA * Koarnjum 26-9-1832 † Dronryp 10-4-1912; boer te Koarnjum en greidboer te Menaam
x Ljouwerteradiel 30-4-1857
21 Sjieuwke Gæles HOEKSTRA * Stiens 12-4-1836 † Dronryp 10-2-1904

22 Sybren Herres KINGMA * Burchwert 28-10-1830 † Winsum 18-8-1895, 64 jier; greidboer te Winsum
x Wûnseradiel 27-5-1854
23 Trijntje Harmens BRUINSMA * Wolsum 27-6-1830 † Winsum 15-1-1890, 59 jier

24 Johannes Rienks RIENKS * Hallum 11-7-1822 † Hallumerhoek 22-1-1871, 48 jier; boer yn ’e Hallumerhoek
x Ferwerteradiel 12-7-1855
25 Baukjen Sikkes OBMA * Burdaard 10-8-1826 † Ljouwert  14-3-1912, 85 jier; by earste houlik sûnder berop te Hallum; as widdo fan har earste man boerinne te Hallum;
Baukje x 2 Ferwerteradiel 10-12-1874 Albert Klazes de Groot * Marrum 13-8-1829 † Ljouwert 27-3-1912, 82 jier; boer ûnder Hallum, letter gernier te St.-Anne; ferfart op 30-6-1887 út Hallum nei de Stienzerwei BB19 te Ljouwert; sn f. Klaas Sjoerds de Groot, boer te St.-Anne, en Antje Alberts Bokma
Albert x 1 It Bilt 27-5-1858 Yfke Roelofs van der Meij * Menaam 27-1-1834 † St.-Anne 8-11-1870, 36 jier; by trouwen sûnder berop te St.-Anne; dr f. Roelof Foppes van der Meij, boer te Menaam, letter te St.-Anne, en Trijntje Sjoerds de Groot

26 Pieter Symens VAN DER WOUDE * Hegebeintum 24-10-1826 † dêr 6-11-1902, 76 jier; boer te Hegebeintum
x Ferwerteradiel 7-5-1846
27 Dieuwke Johannes KINGMA * Wânswert 1-8-1826 † Ferwert 4-1-1915, 88 jier

28 Jacob Folkerts BOTMA * Moarre 2-2-1826 † Ingwierrum 27-3-1907; boer te Moarre en Ingwierrum
x Westdongeradiel 27-5-1856
29 Eelkje Sybes JOUSMA (ek: Jouwsma) * Nes (Westdongeradiel) 7-1-1829 †  Ingwierrum 7-1-1906, 76 jier
Bern: sjoch Genealogy Botma

30 Ids Kornelis VAN EIZINGA * Ænjum 12-12-1822 † dêr  9-12-1887, 64 jier
x Eastdongeradiel 18-5-1860, 22 en 37 jier
31 Sijke Engberts BOTMA * Ænjum 30-3-1838 † dêr 24-5-1910, 72 jier
Bern: sjoch Genealogy Botma


32 Petrus VOGELS ~ Heythuyzen 17-11-1775 † Buggenum 26-9-1826, 50 jier
x Buggenum 1-5-1820
33 Helena Leonarddr KESSELS ~ Buggebum 18-11-1797 † dêr 22-2-1834, 37 jier

34 SNIJDERS
x
35

36 JONGMANS
x
37

38 SPOELSTRA
x
39

40 Albert Nannes HOVINGA * Marsum 19-12-1797 † Stiens 20-12-1855, 56 jier, hûsnr 7;  by trouwen sûnder berop te Koarnjum, letter dêr boer en te Hijum
x Ljouwerteradiel 5-5-1825, 27 en 29 jier
41 Pietje Nannes DE BOER * Koarnjum 8-6-1795 ~ dêr 20-6-1795 † dêr 26-1-1883, 87 jier, hûsnr 48

42 Geale Jans HOEKSTRA * Feinsum 31-7-1809 † Stiens 6-6-1894; boer te Stiens
x 2 Ljouwerteradiel 21-4-1842 Aaltje Gæles Stienstra * Blessum 6-9-1821 † Stiens 6-12-1857
x 3 Ljouwerteradiel 24-10-1861 Maaike Pieters Wobbema * Koarnjum 25-7-1836 † Stiens 28-2-1929
x 1 Ljouwerteradiel 23-4-1831
43 Pietje Lieuwes HOEKSTRA * Deinum 6-2-1807 † Stiens 12-11-1838, 31 jier

44 Herre Jochums KINGMA * Easterein 18-1-1789 † Burchwert 19-1-1851, 61 jier; boer te Jorwert 1815, ’21, te Burchwert 1821, ’37, ’51
x Baarderdiel 11-5-1814, 25 en 24 jier
45 Gepkje Tjerks STELLINGWERF * Jorwert 13-6-1789 † Burchwert 4-12-1857, 66 jier; yn 1854; boerinne te Jorwert en Burchwert; yn 1854 sûnder berop te Hichtum
Herre syn namme wurdt yn ’e Boargerlike Stân ek wol opjûn as Heere, Hero en Heert.
Herre keapet en ferkeapet gauris ûnreplik guod: op 3-8-1837 keapet er bygelyks in sate en lân te Wytmarsym, keapsom: f 3.325,00; op 25-1-1838 ferkeapet er (mei oaren) in sate, lân mei huzing en wettermole te Parregea, keapsom: f 15.075,00; op 26-3-1840 keapet er in hûs mei herberch oan ’e Kleine Dijlakker te Bolswert, keapsom: f 1,676,00

46 Harmen Martens BRUINSMA * Oegekleaster 7-12-1793 † Hartwert 25-6-1862, 68 jier; by trouwen en yn 1828 arbeider te Hartwert; yn 1830, ’41, ’47 boer te Wolsum; sûnt 1848 boer te Hartwert
x Wûnseradiel 28-4-1827, 33 en 23 jier
47 Trijntje Franses SCHURINGA (tekenet sels: Schurenga) * Hartwert 1804 † dêr 22-12-1872; by trouwen faam te Hartwert; boerinne te Wolsum en Hartwert
Lotteling Harmen hat yn 1815 as replesant foar de militêre tsjinst de nûmerwikselder Ype Klazes Kramer, slachtersfeint te Bolswert, 17 jier.
Harmen keapet op 9-12-1848 in sate en lân mei hûs en skuorre te Hartwert, keapsom: f 10.000,00

48 Rienk Thysses RIENKS (ek: Thyssens Rijnks) * Westernijtsjerk ûnder Marrum 12-5-1777 † Hallum 29-12-1831, 54 jier; eigenerfd boer yn ’e Hallumerhoek (44 bunder) en op syn eigen pleats Nijenhús ûnder Feinsum (46 bunder), idem Balkein (37 bunder), idem Sate nr 4 op ’e Biltpollen (34 bunder); by syn † lit Rienk fjouwer pleatsen en twa huzen nei, syn besit wurdt oan lân (mei-inoar 160 bunder) huzen en skuorren takseard op f 95.520,-; administrearend folmacht fan it Nij Monnikebilt (Rienks, side 71)
x 1 Hallum 18-11-1798, minnistegemeente (attestaasje fan Froubuorren 14-11-1798) Klaaske Gerbens de Jong * Froubuorren 12-5-1772 ~ dêr 12-7-1772 † Hallum 8-2-1812; dr f. Gerben Gosses en Sjoerdtje Feyes
x 2 Mairie Hallum 12-12-1812, 35 en 17 jier, neef en nicht
49 Sytske Johannes RIJNKS (ek: Rienks) * Marrum 27-7-1795 † Hallum 16-8-1846, 51 jier
Sytske x 2 Ferwerteradiel 15-10-1836 Dirk Hendriks Miedema * Westernijtsjerk 15-5-1792 † Marrum 11-3-1875, 82 jier; boer, keapman (1822) en sûkereidroeger te Marrum, sn f. Hendrik Jelles Miedema, boer te Marrum, en Janke Dirks Koopmans
Dirk x 1 Trijntje Sydses Koopal * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833, dr f. Syds Sjoerds Koopal, boer te Bitgum, en Sieuwke Dirks Pierson;
Dirk x 3 Ferwerteradiel 19-10-1854
Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans

50 Sikke Tjeerds OBMA * Hallum 5-6-1798~ dêr 26-6-1798 † Burdaard 26-3-1830; yn 1821 bakker te Lichtaard, yn 1822, ’23 idem te Dokkum, yn 1826, ’29 oerwurkmakker te Burdaard
x Ferwerteradiel 22-2-1821
51 Saapke Ytzens ZWAANSTRA * Wânswert 21-6-1800 † Hallum 26-9-1873, 73 jier

52 Symen Pieters VAN DER WOUDE * Driezum 13-11-1804 ~ dêr 9-12-1804 † Hegebeintum 15-4-1855, 50 jier; boer te Hegebeintum
x Ferwerteradiel 7-5-1824
53 Wytske Gerrits van der Woude * Wânswert 5-8-1803 ~ dêr 4-9-1803 † Hegebeintum 12-6-1874, 70 jier

54 Johannes Jans KINGMA * Burdaard 27-4-1786 ~ dêr 4-6-1786 † Wânswert 26-1-1833, 46 jier; boer te Wânswert
x Ferwerteradiel 12-7-1821
55 Lijsbert Klazes HOGENDIJK * Ferwert 20-10-1794 ~ dêr 9-11-1794 † Wânswert 25-5-1832, 37 jier

56 Folkert Kornelis BOTMA * Ie 8-10-1793 † Moarre 15-11-1847, 54 jier; boer ûnder Moarre
x Kollumerlân en Nijkrúslân 11-5-1817
57 Berber Pieters TEERNSTRA (ek: Barber, en: Teerenstra, Terenstra) * Westergeast omstrings 1792 † Moarre 21-3-1875, 82 jier; boerinne ûnder Moarre; dr f. Pieter Æsges Teernstra (ek: Æsgers, Edsges, Eesges) en Janke Klazes Monsma, boeren te Westergeast

58 Sybe Hilles JOUSMA * Nes (Westdongeradiel) omstrings 1802 † Nes 5-12-1837, 35 jier; boer ûnder Nes
x Westdongeradiel 23-5-1829
59 Tietje Tjallings MEINDERTSMA * Pæzens 28-10-1803 † Frânsum (Grinslân) 21-4-1891, 86 jier; boerinne ûnder Nes
x 2 Eastdongeradiel 17-7-1841 Ype Pieters Douma * Ie 1815 † 1886; plysje te Mitselwier
Ype x 1 Eastdongeradiel 9-6-1836 Trijntje Gosses Douma

60 Kornelis Idses VAN EIZINGA * Ænjum 1800 † dêr 5-10-1840, 40 jier; boer ûnder Ænjum
x Eastdongeradiel 1-6-1821
61 Hyke Kornelis WOBMA
* Ænjum 1798 † dêr 15-2-1869, 70 jier; boerinne ûnder Ænjum
Op 7-4-1828 is der boedelskieding te Ænjum oanbelangjende Pieter, Grietje (x Jan Idses van Eizinga) en Hyke Kornelis Wobma oangeande replik en ûnreplik guod, wearde: f 56.000,00

62 Engbert Ypes BOTMA * Ænjum 1-3-1808 ~ dêr 27-3-1808 † Ænjum dêr 18-4-1876, 68 jier; boer te Ælsum, yn 1808 vise-sekretaris Hulpvereniging Christelijk Nationale School Anjum (syn broer is presidint), tsjerkfâd, dykgraaf, gemeenteriedslid fan Eastdongeradiel
x 2 Eastdongeradiel 23-1-1851 Grietje Rinzes Sinia * Ljussens 30-6-1816 † Ænjum 29-9-1874; dr f. Rinse Gerrits Sinia, boer ûnder Ljussens, kommittearde en bestjoerslid dyksbestjoer Eastdongeradiel, en Jifke Thomas Helder
x 3 Eastdongeradiel 2-12-1875 Stijntje Wepkes Miedema* Wetsens 28-1-1822 † Ælsum 17-1-1889, 66 jier; dr f. Wepke Franses Miedema en Minke Aarnts Bosch, boeren te Wetsens
Styntsje x 1 Eastdongeradiel 4-3-1852 Folkert Uilkes Dijkstra * Mitselwier 15-6-1819 † Ælsum 14-11-1873, 54 jier; by trouwen sûnder berop te Mitselwier, letter boer teÆlsum, en Berber Harmens x 1 Eastdongeradiel 8-4-1833
63 Wytske Doedes BOITSMA
* Nes (Westdongeradiel) 16-3-1809 ~ dêr 16-4-1809 † Ænjum 19-5-1847; dr f. Doede Johannes Boitsma, boer te Nes, en Sijke Pieters
Bern: sjoch Genealogy Botma

64 Gerardus VOGELS ~ Heythuyzen 8-10-1728 † dêr 28-12-1798
x 1 Heythuyzen 28-4-1754 Marianne Anna Morren (ek: Maria Anna) † Heythuyzen 14-5-1758
x 2 Nunhem 29-5-1760
65 Theresia VERHEGGEN ~ Nunhem 7-4-1733 † Heythuyzen 16-11-1804, 71 jier