GENEALOGY WARTENA

Dizze diel-genealogy kaam ta stân n.o.f. it beskriuwen fan ’e Kolleksje Brouwer (St.-Anne/Bitgum) troch Erfgoed Fundaasje. Wartena’s binne besibbe oan Brouwers en dy lagen wurde yn dizze genealogy beskreaun, ek mei it each op de ynvintarisaaje fan de famylje-argiven.  

Dit is wurk yn útfiering.
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sjoch: Genealogy Brouwer 1

STAMRIGE

GENERAASJE I
I Sjoerd Clases
; yn 1698 boer te Warten;
x 1 Antje Jisks; dr fan Jisk Hoites en Wypk Sioerds
x 2 Jeltie Pijtters


GENERAASJE II
Bern út it twadde boask:

II Wybren Sjoerds; minnist
x Berber Gerbens fan Goaiïngahuzen ûnder Boarnburgum; dr fan Gerben Feickes en Gerbrich Holstes


GENERAASJE III
III Ruurd Wybrens Wartena
* Warten 12-4-1747 † Friens 8-1-1805, 57 jier; boer te Friens;
x Boarnburgum 10-5-1772 Klaaske Aukes van der Graaf; boerinne te Friens; dr fan Auke Willems en Reinou Aukes
Bern:
1 Auke Ruurds Wartena * 1765 †
2 Gerben Ruurds Wartena, folget, IV

3 Reintje Ruurds Wartena * 1780
4 Sjoerd Ruurds Wartena * 1786


GENERAASJE IV
IV Gerben Ruurds Wartena
* Warten † Turns 30-3-1829, 52 jier; by ferstjerren boer te Turns;
x 1 Friens 19-2-1809 Trijntje Harmens Wiersma * Goaiïngea 27-3-1780 † Turns 17-7-1821, 41 jier; dr fan Harmen Rienks en Jantje Foppes Wieringa
x 2 Wymbritseradiel 6-10-1822, 46 en 27 jier, Froukje Siedses Meijer * Boppe Knipe; by trouwen faam te Turns; Froukje kin net skriuwe; dr fan Sytse Hotses Meijer en Antje AEbeles


GENERAASJE V
V Ruurd Gerbens Wartena
* Friens 4-5-1816 † Ljouwert 17-9-1868, 52 jier; by trouwen boerefeint te Grou; greidboer te Jirnsum en te Ljouwert;
x Idaarderadiel 30-5-1839, 23 en 20 jier, Rinske Gerbens Sienema * Grou 8-2-1819; by trouwen sûnder berop te Grou; dr fan Gerben Sytses Sienema, greidboer te Grou, en Akke Wybrens Louwrens
Bern:
1 Gerben Ruurds Wartena * Jirnsum 20-6-1842 † Ljouwert 30-12-1912, 70 jier ;
x Ljouwerteradiel 12-3-1868, 25 en jier, Tjittje Rutgers Fopma
2 Jouke Ruurds Wartena, folget VI


GENERAASJE VI
VI Jouke Ruurds Wartena
* Jirnsum 31-3-1845, hûsnr 12 † Sate Ieburch ûnder Lekkum 14-1-1888, 42 jier, [] Jelsum; keapman te Ljouwert,  greidboer op Sate Ieburch ûnder Lekkum;
x Ljouwert 8-5-1872, 27 en jier, Anskje Rientses Sybrandy * Ljouwert 14-6-1849 † Baensein te Ljouwert 17-7-1910, 61 jier, [] Jelsum; boerinne op Baensein te Ljouwert; dr fan Rients Sybrens Sybrandy, boer te Jelsum en Ljouwert, en Aukje Sjoerds de Boer
Anskje x Ljouwerteradiel 15-12-1897, 57 jier, Gerben Jacobs Brugsma * Achlum 1-11-1840 † Baensein, Ljouwert 1-2-1925, 84 jier; timmerman en oannimer te Achlum en Frjentsjer; nei syn houlik mei Anskje boer op Baansein te Ljouwert; tsjerkeriedslidsn fan Jacob Gerrits Brugsma, timmerman & oannimmer te Achlum, letter te Frjentsjer, diaken en âlderling Christelijk Afgescheiden Gemeente Frjentsjer, ôffurdige nei de klassis, en Jeltje Gerbens Offinga
Sjoch foar Gerben Jabiks Brugsma syn foarâlden:
Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema – nrs 6 en 7
Bern:
1 Aukje Joukes Wartena* Ljouwert 2-5-1873 †dêr18-4-1907, 33 jier,[]Lekkum
x Ljouwert 9-5-1894, 21 en 22 jier, Meile Sippes Wesbonk* Ljouwert 22-3-1872 † dêr 20-5-1949, 77 jier, [] Lekkum; komelker en greidboer
2 Rinske Joukes Miedema * Ljouwert 9-11-1874; wennet te Krugersdorp, Transvaal;
x Ljouwerteradiel 6-5-1896, 22 jier, Gerlof Rinses Miedema * Ljouwert 21-3-1874 1871 † Randgate, Transvaal 20-11-1948, 74 jier
3 Tietje Joukes Wartena * Ljouwert 1-1-1876 † Gau 31-8-1945,69 jier, [] Blessum;
x Ljouwerteradiel 4-5-1898, 22 en jier, Meindert Gerlofs Miedema 

4 Ruurd Joukes Wartena, folget VII.1
5 Rients Joukes Wartena, folget VII2


GENERAASJE VII
VII.1 Ruurd Joukes Wartena
; greidboer op Ieburch ûnder Lekkum;
x Sjoukje Pieters de Jong
Bern:
Pietje Baukje Ruurds WartenaDokkum 7-1-2009;
x Ritske Visser * Heech 10-7-1912 † Hilaard 25-8-1997, 85 jier; boer te Hilaard
Anskje Aukje Ruurds Wartena * Miedum 16-3-1916 † Kollumersweach 9-4-2007, 91 jier [] Kollumersweach;
x Huzum 4-5-1943, 30 jier, Tjiske Boersma * Jannum 1-6-1912 † Kollumersweach 20-6-1996, 84 jier [] Kollumersweach; boer te Miedum, Jislum, Kollumersweach en Jannum

VII.2 Rients Joukes Wartena * Sate Ieburch ûnder Lekkum 31-5-1883 † Bitgummole 10-10-1961 [] Jelsum; greidboer op Andringa state te Marsum, sûnt syn twadde houlik bouboer op Lyts Aysma; bestjoerslid Coöp. Stoomzuivel De Eendracht te Marsum; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Bitgum; yn ’e Twadde Weareldoarloch, as ‘Provinciale Voedselcommissaris’, burohâlder/distribúsjehâlder op syn pleats te Dyksterhuzen;
x 1 Sytske Ypes Kingma * Huzum 1886 † Andringa state te Marsum 1915 ; dr fan Ype Jelles Kingma, greidboer te Huzum, en Aaltje Wepkes Botma
x 2 Menameradiel 15-2-1919, 34 en 35 jier, Bregtje Reimers Brouwer (by de berte yn ’e Boargerlike Stân is it Bregtje, meast wurdt Brechtsje skreaun) * Menaam (op ’e Bitgumer terp, Buorren 10) 19-5-1884 † Bitgum, by har dochter Tryntsje, 6-2-1969; bouboerinne op Lyts Aysma op Dyksterhûzen ûnder Bitgummole;
Brechtsje x 1 Menameradiel 11-4-1907, 22 en 28 jier,
Harmen Sybes Andringa * Sate Koehoal ûnder Easterbierrum 11-9-1878 † Lyts Aysma, Dyksterhuzen 4-7-1915 [] Bitgum r. 17, gr. 17; bouboer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, sn f. Sybe Harmens Andringa, bouboer op Koehoal, en Jantje Minzes van Marssum.
Sjoch: Genealogy Andringa VIII.1

Steande stien op it tsjerkhôf te Jelsum:
HIER LIGT BEGRAVEN/RIENTS J. WARTENA./GEB. 31-5-1883/OVERL. 10-10-1961/GELIEFDE ECHTGEN.,/VADER EN GR. VADER VAN/BRECHTJE BROUWER/KINDEREN./MATTH. 22:30/ZOO GIJ GELOOFT, ZULT GIJ/DE HEERLIJKHEID GODS ZIEN. JOH 11:40b
Bern út it earste houlik:
1 Jouke Rientses Wartena
2 Aaltje Rientses Wartena
3 Ruurd Rientses Wartena
4 Ype Rientses Wartena

Sytske Ypes Kingma, 18 jier.
Fotograaf: Emile Sohl, Langs het Kanaal 21, Maastricht
Ruurd, Ype, Aaltje en Jouke Wartena
De bern fan Harmen Sybes Andringa en Brechtsje Brouwer mei har healsusters en -bruorren en kalfsuster en -bruorren.
Harmen en Brechtsje ha fjouwer bern, Brechtsje en Rients Wartena ek, en Rients en syn earste frou Sytske Kingma allyksa.
Uzes, mines en dines.
Fan links nei rjochts: Ype Wartena, Jantsje Andringa, Anskje Wartena, Ruurd Wartena, Rients Joukes Wartena, Gerben Wartena, Tryntsje Andringa, Albrecht Wartena, Jouke Wartena, Brechtsje Reimers Brouwer, Siebe Andringa, Reimer Wartena, Dukke Andringa en Aaltsje Wartena.
Sjoch om der út te kommen, de genealogyske hâldfêsten: Genealogy Brouwer 1 XIII.1.3 en Genealogy Wartena VII.2
Ruurd Rientses Wartena en Rients Joukes Wartena
Ruurd Wartena en Rients Joukes Wartena

Bern út it twadde houlik:
5 Reimer Rientses Wartena, folget VIII.1
6 Anskje Rientses Wartena, folget VIII.2
7 Gerben Rientses Wartena
* Lyts Aysma, Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 4-3-1923 † Stiens, Stienzerhegedyk; arzjitekt te Hattem, Bitgummole, Dearsum en Stiens; riedsman fan de Ried fan de Fryske Beweging; wethâlder fan Raarderhim foar de Frysk Nasjonale Partij (FNP); 1970-’75 lid fan ’e Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de FNP; bestjoerlid Kristlik Fryske Folks Bibleteek; mei-oprjochter en foarsitter kristlike keatsferiening Reitsje Him te Bitgum-Bitgummole; foarsitter Nederlânske Kristlike Sportuny-ôfdieling Fryslân
Sjoch: Gerben Wartena
8 Albrecht Rientses Wartena * Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 2-8-1925 † Kamp Tjikembang, Nederlâns Indië 10-11-1947 [] Earefjild Menteng Pulo, Jakarta; Albrecht syn namme stiet op it tinkmonumint yn it Rengerspark te Ljouwert; frijwilliger Frysk Bataljon Koninkljke Landmacht (rang: korporaal, 6de Artillery 6, RVA), Nederlâns Indië []

Albrecht, Anskje, Gerben en Reimer Rientses Wartena
Albrecht, Anskje, Gerben en Reimer Rientses Wartena
Albrecht Wartena rouadv. Ger. Jongelingsblad
Advertinsje yn it Gereformeerd jongelingsblad; orgaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, jiergong 54, 1947, no 45, 28-11-1947
Krús foar Albrecht Wartena op it Earebegraafplak te Jakarta
Krús foar Albrecht Wartena op it Earebegraafplak te Jakarta

Bern út it houlik fan Bregtje Reimers Brouwer en Harmen Sybes Andringa:
1 Trijntje Harmens Andringa
(Tryntsje, Tine) * Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 31-3-1908 † Bitgum [] Bitgum
x Menameradiel 11-5-1944, en 29 jier, Christiaan Spoelstra * Hallum 17-4-1915 † Bitgum [] Bitgum; komelker te Bitgum; sn fan Wytse Christiaans Spoelstra, gernier te Hallum, en Aukje Jelles Braaksma 
Bern:
1 Brechtje Spoelstra
* Bitgum 16-4-1949; ferpleechster Diakonessehûs te Ljouwert
2 Aukje Spoelstra
* Bitgum 1-2-1959 † 4-7-2009 [] Bitgum; ûnderwizeres op It Hearrenfean
2 Sijbe Harmens Andringa (by de berte ynskreaun as Sijbe, skriuwt himsels Siebe) * Dyksterhuzen op Lyts Aysma, ûnder Bitgummole 4-7-1909 † Harns, Oranjeoord, 19-3-2001 [] Bitgum; bouboer te Bitgum; tsjerkeriedslid; foarsitter wetterskip Het Zuiden;
x Richtje Synes Nauta 7-9-1983 [] Bitgum; dr fan Syne Wybes Nauta en Maaike Dirks van der Schaaf
3 Jantje Harmens Andringa * Lyts Aysma, Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 27-12-1910 dêr 15-5-1952 [] Bitgum
4 Dirkje Harmens Andringa (Dukke) * 26-5-1913 † 4-7-2009 [] Bitgum; ûnderwizeres te Hallum


GENERAASJE VIII
VIII.1 Reimer Rientses Wartena
* Lyts Aysma, Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 27-2-1920; bouboer op Lyts Aysma; gemeenteriedslid fan Menameradiel foar de Frysk Nasjonale Partij; mei-oprjochter Oerein; mei-oprjochter en foarsitter Aldfaars Erf, feriening foar Doarpsskiednis te Bitgum; lid Pseudokommisje, skiednisboek Bitgum

x syn nicht Baukje Gerbens Brouwer (Bauk) * Nij Fellingwurd te Menaam ûnder Bitgum 6-12-1923

Troufoto Reimer Wartena en Baukje Brouwer
Reimer Wartena en Baukje Brouwer. Fotograaf: H. Mellema, Ljouwert. Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Brouwer, Bitgum

Bern:
1 Antsje Wartena, folget XIX.1
2 Rients Wartena, folget XIX.2
3 Gerben Wartena * Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 29-7-1950; tegelskilder 
4 Albrecht Wartena, folget XIX.3
5 Arjen Liudger Gemme Wartena, folget XIX.4
6 Adalgard Liafburg Wartena, folget XIX.5

Lyts Aysma
Lyts Aysma.
Yn ’e midden de stookhutte en achter it weinhûs en dêrachter it ierdappelbroeihok

VII.2 Anschje Wartena (by de berte ynskreaun as Anschje, neamd harsels: Ank) * Lyts Aysma, Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 7-11-1921; yn ’e Twadde Wrâldoarloch koerierster yn it ferset;
diploma Fiedingslear; 1943 Fryske Akte; 1939-’40 administratyf meiwurkster Buro Distribúsje Feefoer Menameradiel; 1940-’43 meiwurkster Diakonessesikehûs Ljouwert; 1957 meiwurkster Fryske Akademy, Frysk Wurdboek, alfabetisearing letter B; 1960-1970 presidinte Kristlike Plattelânsfroulju yn Fryslân; 1978-2000 skriuwster Ljouwerter Rûnte; 1969-1975 sjuerylid Provinsjale Foardracht Kriich;
; prsidinte x Rein Boomgaardt * Zuidwolde 21-9-1912 † Ljouwert 28-5-1982, 69 jier, [] Jelsum; notarisklerk te Dokkum, komt op 3-4-1934 yn Huzum (Paulus Potterstrjitte 38); dir. Friesch Dagblad oant 1979
Bern:
1 Brechtsje Boomgaardt, folget XIX.6
2 Anke Boomgaardt
* Ljouwert 1-11-1947; maatskiplik wurkster te Sint Petersburg
3 Jan Boomgaardt
* Ljouwert 11-3-1949; jurist; baanadviseur Ministeary fan Ynfrastruktuer; foarsitter Fryske Krite Den Haach
4 Nynke Boomgaardt, folget XIX.7
5 Titia Boomgaardt, folget XIX.8
6 Diderike Boomgaardt
(Dike) * Ljouwert 12-3-1960; jurist; mei-eigner Convergent Management te Amsterdam

§ Publikaasjes fan Ank Boomgaardt-Wartena
 foar in part ûnder de namme Nynke Sybrandy:
1958: De trije lêsten, De Stim fan Fryslân
1958: ’t Wie yn ’e hjerst, De Stim
1960: De frou dy’t weau, De Stim
Kaei en Kekke, berneboek
Toniel:
Ferskate tonielstikken foar skoalgeande bern
De blyn berne man, Amsterdamske Studinte Feriening
1959: Boeke útferkeap
1959 De boumaster fan de Aldehou
1960: Ferlerne balladen, D.A. Tamminga


GENERAASJE XIX
XIX.1 Antsje Wartena
* Dyksterhuzen op Lyts Aysma ûnder Bitgummole 29-4-1948; ferpleechster, meiwurkster boekhannel te Ljouwert; greidboerinne te St.-Anne; 

x Sikke de Groot * Minnertsgea; 22-12-1948; greidboer oan ’e Langhústerwei 3 te St.-Anne ûnder Bitgum; sn fan Klaas Sikkes de Groot, bouboer te Minnertsgea, greidboer te St.-Anne, tsjerkfâd te Bitgum, en fan Nieskje Symens Okkinga
Bern:
1 Klaas de Groot, folget XX.1
2 Bauk de Groot, folget XX.2
3 Njisk de Groot, folget XX.3
4 Adalgard de Groot, folget XX.4

XIX.2 Rients Wartena * Dyksterhuzen op Lyts Aysma ûnder Bitgummole 2-6-1949; learaar skiekunde te Ljouwert; foarsitter Frysk Nasjonale Partij Tytsjerksteradiel;
x Renske Boersma * Eastermar 20-5-1950; ferpleechkundige Diakonessehûs te Haarlem, Sionsberg te Dokkum, Bonifatius Hospitaal te Ljouwert en Talmahûs te Feanwâlden; dr fan Pier Boersma, boer te Eastermar, en Sijtsche Veltman
Bern:
1 Reimer Wartena
* Ljouwert, Bonifatius Hospitaal, wenjend Hurdegarp, 1-7-1984; doktoraal Ynternasjonaal Rjocht en Psychology, Ryks Universiteit te Grins; programmeur ICT te Grins
2 Sijtsche Wartena, folget XX.5

XIX.3 Albrecht Wartena * Dyksterhuzen op Lyts Aysma ûnder Bitgummole 14-11-1951; bouboer op Nij Fellingwurd te Menaam ûnder Bitgum;
x Baukje Antje Anema (Bea) * Stiens 14-2-1955; bouboerinne op Nij Fellingwurd; dr fan Hendrik Jans Anema, greidboer ûnder Stiens, en Sietske Scheepsma
Sjoch: –
Albrecht Wartena
Bern:
1 Roymer Wartena * Ljouwert, Diakonessehûs, wenjend te Stiens, 12-12-1977; frachtweinsjauffeur te Bitgum
2 Sietske Wartena, folget XX.6
3 Jouke Wartena, folget XX.7

XIX.4 Arjen Liudger Gemme Wartena * Dyksterhuzen op Lyts Aysma ûnder Bitgummole 13-3-1955; doktoraal Rjochten Ryks Universiteit Grins; jurist by de Europeeske Rekkenkeamer, letter by de Nederlânske Rekkenkeamer, wenjend te Wildert, Ramsel-Herselt, België en Lúksemburch;
x Herlinde Maria Eduarda van Aelst (Linda) * Langdorp 25-1-1955; medysk assistint; dr fan Remie van Aelst, boer te Langdorp,  boargemaster fan Langdorp, en Margaretha Vermeulen
Bern:
3 Gerben Renaat Wartena, folget XX.8
2 Liafburg Wartena, folget XX.9

3 Nynke Wartena, folget XX.10

XIX.5 Adalgard Liafburg Wartena * Dyksterhuzen op Lyts Aysma ûnder Bitgummole 23-4-1960; fersoargjende te Nieuwerkerk a/d IJssel, wenjend te Gouda
x Amsterdam 20-3-1992
Padmore Owusu * Ghana 23-5-1957; logistyk meiwurker te Gouda
Bern:
Rachel Owusu * Amsterdam 20-8-1993; recrutor te Amsterdam

XIX.6 Brechtsje Boomgaardt
* Ljouwert 11-11-1946;
x Albert Oosting

XIX.7 Nynke Boomgaardt * Ljouwert 11-2-1952; ûnderwizeres te Ljouwert; deklamatrise (sûnt 1952 is har mem har regisseur)
x
Pier Eringa; jurist te Ljouwert; sn fan Lieuwe Eringa, lid Provinsjale Steaten fan Fryslân, lid Kolleezje fan Deputearre Steaten foar de Christelijk Historische Unie (CHU), sûnt Christen Democratisch Appèl (CDA); en Jetske de Jong

XIX.8 Titia Boomgaardt
* Ljouwert 3-2-1955; direkteur Kristlike Basis Skoalle Willem Alexander te Ljouwert


GENERAASJE XX
1 Klaas de Groot, folget XX.1
2 Bauk de Groot, folget XX.2
3 Njisk de Groot, folget XX.3
4 Adalgard de Groot, folget XX.4

XX.5 Sijtsche Wartena * Ljouwert, Bonifatius Hospitaal, wenjend te Hurdegaryp, 14-3-1986; doktoraal Fiskale Ekonomy Ryks Universiteit Grins; ynspekteur belestingtsjinst te Grins, wenjend te Assen;
x Frank Huesinkveld * Doetinchem 23-10-1986; sn fan Dick Heusinkveld, boekhâlder te Doetinchem, en Yvonne Heusinkveld, beuzichheidsterapeut te Doetinchem
Bern:
1 Jelte Rients Heusinkveld * Assen 7-2-2018
2 Djurre Jeroen Heusinkveld * Assen 13-1-2021

XX.6 Sietske Wartena * Ljouwert, Diakonessehûs, wenjend te Stiens 9-1-1980; opliedingsadviseur en operasjoneel manager Randstad Zorg, wenjend te Menaam;
Menameradiel 7-9-2007 Lammert Atsma * Bitgum 6-9-1975; dir. Friesland Parket te Ljouwert, wenjend te Menaam; s fan Jacob Frankes Atsma, feefersoarger by Jacob Binnema te Bitgummole, en Sjoerdje Deinum
Bern:
1 A
nna Bauk Atsma * Ljouwert, MCL, wenjend te Menaam, 31-5-2008
2 Franke Roymer Atsma * Ljouwert, MCL, wenjend te Menaam, 20-4-2010

3 Gerben Albrecht Jacob Atsma * Ljouwert, MCL, wenjend te Menaam, 30-8-2012

XX.7 Jouke Wartena * Ljouwert, Diakonessehûs, wenjend te Stiens 22-1-1982; bouboer Maatskip Wartena Menaam;
w.m. Tjitske van Dijk * Berltsum 27-9-1984; doktoraal Sûnenssoarch Grins; dir. Agro Totaal te Berltsum; 1e ferpleechkundige húsartsepraktyk Buitenhove te Ljouwert; dr fan Klaas van Dijk, keunstdong- en fûraazjehanneler, dir. Agro Totaal te Berltsum, en Inez Rinsma

Bern:
1 Albrecht Rients Libertus Wartena * Ljouwert, MCL, wenjend te Dronryp 
2 Anna Agatha Wybrigje Baduhenna Wartena * Ljouwert, MCL, wenjend te Dronryp

XX.8 Gerben Renaat Wartena * Wildert 7-12-1984;
x Wolfsdonk 9-5-2015 Ilse Dom * Leuven 3-2-1986
Bern:
1 Sybren Wartena
* Tienen 29-2-2016
2 Jente Wartena
* Tienen 30-12-2016

XX.9 Liafburg Margaretha Wartena * Wildert 1-5-1986; finansjeel saakkundige FOD Financiën

XX.10 Nynke Hildegarda Wartena * Wildert 25-6-1988

Wurdt fuortset