GENEALOGY VAN DER WEG
Fragminten

Algemiene tajochting genealogy.

Undersyk:
-Erfgoed Fundaasje, Ljouwert.
-Famylje-oantekeningen fan H. van der Weg te Amsterdam, yn besit Erven Bauke Tjitses van der Weg.
Undersyk oangeande foar- en neiteam fan Bauke Tjitses van der Weg VI.3 en Akke Cornelis van Gelder is útfierd yn opdracht fan Annie Kramer-de Boer te St.-Anne en Tetje Hilarides-Kramer te Penjum.

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset. De nûmering by generaasje VI en fierder is noch net folslein omdat oan dizze stambeam noch wurke wurdt. Op termyn wurdt dizze side oerset yn ’t Ingels.
Foar oanfullingen en ferbetteringen, foto’s en oare yllustraasjes, sjoch formulier

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
DG=doopsgesind
G=Grifformeard
GT=gjin tsjerkegenoatskip

KG=Kristlik Grifformeard
NH=Nederlâns Herfoarmd
Romeins sifer = oantsjutting generaasje
Arabys sifer = folchnûmer yn ’e generaasje


GENERAASJE I

I Jeppe Alberts

x Stiens 13-3-1681 Sijke Rochus
Bern:
1 Albert Jeppes
x Westernijtsjerk 1711 Nieske Bokkes ~ Hallum 5-12-1688; dr f. Bocke Clases en Nieske Pybes
Bern:
1 Bokke Alberts Bokma 
2 Sijke Alberts
~ Marrum-Westernijtsjerk 28-1-1714
3 Klaas Alberts 
~ Marrum-Westernijtsjerk 3-11-1715
4 Klaas Alberts 
~ Marrum-Westernijtsjerk 3-10-1717
5 Jeppe Alberts 
~ Hallum 16-2-1721
6 Sijke Alberts 
~ Hallum 19-11-1723
x Hallum 9-7-1746 Jan Gerrits Krol ~ Hallum 25-9-1718 † dêr 13-6-1812; sn f. Gerrit Jans en Syke Dirks
7 Pijbe Alberts ~ Hallum 23-9-1725
8 Nieske Alberts ~ Hallum 8-12-1726
9 Rochus Alberts ~ Hallum 11-2-1729
x Hallum 13-5-1753 Trijntje Wybes ~ Hallum 26-7-1733; dr f. Wybe Tjeerds en Aarjaantje Jans
Bern: Albert Rochus Bokma

2 Rochus Jeppes

3 Pijtter Jeppes
4 Grietje Jeppes
5 Pytter Jeppes, folget II

GENERAASJE II
II Pytter Jeppes ~ Hallum 2-8-1696;
x Stiens 13-3-1681 Eltje Eelses
Bern:
Rochus Pytters, folget III

GENERAASJE III
III Rochus Pytters ~ Ingwierrum 13-4-1739 † Hallum 2-8-1800, 61 jier
x 1 Ternaard 16-5-1762, beide fan Ternaard, Pytje Lieuwes † Hallum 3-2-1779
x 2 Hallum 6-5-1781 Aaltje Tammes * Burdaard 1-1-1744 † Hallum 7-3-1821, 77 jier; dr f. Tamme Hotzes en Klaaske Tjeerds
Bern út it 1e houlik:
1 Pieter Rochus Bloemsma
* Ternaard 18-2-1763 ~ dêr 25-2-1763 † Hallum 4-10-1812, 49 jier, hûsnr 5; skipper te Hallum
x Hallum 31-7-1791 Antje Klazes Blom; * Feanwâlden 1765 † Hallum 4–3-1829; op 11-5-1821 ynkommen te Hallum út Jelsum; yn 1811 skipperske te Hallum; yn 1816 naaister te Lekkum; dr f. Klaas Jacobs Blom en Ynske Klazes (Blom), suster fan Nieske (nr 5 hjirûnder)
Antsy x 2 Jelsum 21-5-1814 Albert Everts Kuipers (ek: Kuiper) * Miedum ~ Lekkum-Miedum 14-5-1761 † Rinsumageast 4-10-1821, 60 jier; yn 1819 Mr kuper te Ealsum, by ferstjerren kuper te Rinsumageast; sn f. Evert Alberts (Toutenburg?) en Jeltje Fokkes;
Albert x 1 Jelsum 4-11-1787, beide fan Jelsum, Tjitske Jans Pekel * Koarnjum 13-12-1757 † Lekkum 19-5-1811, 53 jier; dr f. Jan Jacobs Pekel en Trijntje Johannes;
Tsjitske x 1 Koarnjum 31-3-1776, 18 en 23 jier, Jan Aukes van der Mey * Froubuorren 19-3-1753 † Jelsum 19-3-1786, 33 jier; mr fetkuper te Jelsum; sn f. Auke Lourens van der Mey en Anna Lucia Jans
Piter en Antsje keapje op 5-12-1811 in trekskip fan Bauke Fokkes te Hallum (sjoch nr 7 hjirûnder)
2 Lieuwe Rochus Rochussen; wykt út nei Frankryk; op 23-10-1789 wurdt te Hallum in kurator foar syn guod oanstelt
3 Jan Rochus van der Weg
, folget IV.1
4 Willem Rochus
* omstrings 1770 † Hallum -5-1810, 40 jier
5 Wybren Rochus Bloemsma
* Hallum 24-8-1773 (neffens it Registre Civique Ferwerteradiel is er geboaren op 23-2-1773, dat sil in fersin wêze) † dêr 7-6-1847, 73 jier; yn 1811, ’12 belestingûntfanger te Hallum; 1824 dêr timmerman; yn 1832 dêr skatter; yn 1837, ’46 dêr turfmjitter; yn 1839 dêr horloazjemakker; by fertsjerren dêr sûnder berop
x Hallum 19-1-1801, 27 en 30 jier, Nieske Klazes Blom * Hallum 7-10-1770 ~ dêr 28-10-1770 † dêr 25-1-1848, 77 jier, nr 57; dr f. Klaas Jacobs Blom en Ynske Klazes Blom, suster fan Antsy (nr 1 hjirboppe)
6 Tætske Rochus
* ûnder Hallum 20-11-1777 † Aldeleie 15-10-1811, 33 jier
x Stiens 17-8-1800, hy fan Stiens, sy fan Hallum, Klaas Lieuwes van der Maan * Stiens 20-3-1772 † Feinsum 22-10-1816; wennet yn 1804, ’07, ’11 te Hijum, dêr wierskynlik kastlein, want Tætske en hy ferkeapje dêr op 18-5-1811 in hûs en herberch oan Uilke Johannes Stinne en Fetje Dirks te Hallum; keapsom: f 2600,00; yn 1811, ’12 timmerman te Hallum; yn 1811 idem te Aldeleie
Bern út it 2e houlik:
7 Pietje Rochus van der Weg * Hallum 1-12-1787 † Hallum, nr 171, 18-1-1863, 75 jier; Pytsy wurdt yn ’e trou-en stjerakte fan har soan Fokke (resp. 1824 en ’31) Bloemsma neamd) yn 1824 gernierske te Hallum; yn 1841, ’47, ’52 dêr arbeidster, yn 1849 dêr wurkfrou; yn 1835, ’38, ’47, ’51, ’56 dêr sûnder berop
x Hallum 15-4-1805 Bauke Fokkes Hofman * Hallum 23-2-1776 ~ dêr 26-5-1776 † dêr 1-6-1835, 59 jier, nr 131; yn 1811, ’12, ’19, ’21, ’23, ’24 sûkereifabrikant te Hallum (perseel 124: hûs, hiem en sûkereifabryk; perseel 125: skuorre); yn 1816 dêr as sûkereidrûger neamd; yn 1813 dêr boer, yn 1813, ’29, ’31 dêr genier; by ferstjerren dêr arbeider; sn f. Fokke Klazes en Siemkje Jans
Op 18-11-1816 keapje Pytsje en Bauke yn ’e mande mei Pytsje har broer Piter (nr 1 hjirboppe) it hôf, plantaazje en poarte fan Offinga State te Hallum fan Mient Wendelaar en Jan Lubberts Sjordema, beide te Ferwert; keapsom: f 2400,00; Pytsje en Bauke ferkeapje op 19-11-1831 hûs en hiem op ’e Lange Buorren nr 7 te Hallum; keapsom: f 1194,00 


GENERAASJE IV
IV.1 Jan Rochus van der Weg * Hallum 4-3-1767 ~ dêr 22-3-1767 † dêr 20-1-1839, 71 jier, hûsnr 255; gernier ûnder Hallum; yn 1811/’12 dêr bouboer; yn 1812 dêr neamd túnbouwer;
x Hallum 14-8-1791 Lijsbet Thijsses Polstra * Hallum 15-7-1768 † dêr 26-4-1826, 57 jier
Bern:

Rochus Jans van der Weg, folget V.1
Thijs Jans van der Weg, folget V.2
Pietje Jans van der Weg * ûnder Hallum 12-10-1796 ~ dêr 6-11-1796 † Froubuorren 10-7-1856
x Ljouwerteradiel 27-2-1833, 36 en 26 jier, Harmen Tjipkes Andringa * Feinsum 7-11-1806 † dêr 23-6-1877, 70 jier; kleanmakker te Feinsum; sn f. Tjipke Harmens Andringa, gernier te Feinsum, en Dieuwke Rinderts Tolsma;
Harmen x 2 It Bilt 10-3-1859 Trijntje Jans van der Wal * Froubuorren 25-12-1818 † St.-Anne 18-7-1888, 69 jier; dr f. Jan Rommerts van der Wal, yn 1811, ’12 bakkersfeint te Bitgum, yn 1816, ’21, ’23 Mr bakker te Froubuorren, en Antje Pieters Zijlstra
Sjoch: Andringa 3 – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Stichting, Feanwâlden 2016 ISBN 978 90 803 389-0-6
Douwe Jans van der Weg, folget V.3
Tjitse Jans van der Weg, folget V.4
Lijsbeth Jans van der Weg * ûnder Hallum 2-12-1804 ~ dêr 6-1-1805 † St.-Jabik 1-1-1836; by x moadeguodnaaister ûnder Hallum
x Ferwerteradiel 8-12-1831, 26 en 24 jier, Pieter Johannes de Jong * Moarmwâld 1807 † Eastrum 13-1-1892, 85 jier; komt 12-5-1828 út Moarmwâld yn St.-Jabik, ûndermaster, dêr letter ûnderwizer, haadmaster te Eastrum; sn f. Johannes Jelles de Jong, feanbaas te Moarmwâld, en Trijntje Sytses van der Ploeg, boerinne te Moarmwâld
Piter x 2 It Bilt 17-8-1837, 30 en 31 jier, Jannigje Ouwes de Boer * Furdgum 16-4-1806 † Eastrum 12-4-1885, 79 jier; by x faam te St.-Jabik; dr f. Ouwe Martens de Boer, boer te Furdgum, en Jeltje Gerrits Orsma
Klaas Jans van der Weg * Hallum 14-12-1807 ~ dêr 24-1-1808 † dêr 28-11-1842


GENERAASJE V
V.1 Rochus Jans van der Weg
* Hallum 3-2-1792 ~ dêr 26-2-1792 † St.-Jabik 10-1-1844, 51 jier; by trouwen en yn 1822, ’24 gernier ûnder Hallum; yn 1827 bouboer yn it Klaailân ûnder Westernijtsjerk;
x Ferwerteradiel 12-7-1821, 29 en 21 jier, Antje Goffes Jensma (Anne) * Holwert 1800 † St.-Jabik 2-3-1863, 63 jier; by trouwen sûnder berop ûnder Hallum; yn 1853, ’59, ’62 boerinne te St.-Jabik; dr f. Goffe Gerlofs Jensma, bouboer op Jensma state te Holwert, letter bouboer ûnder Hallum, en Sytske Jans Bergmans
Ljouwerter Krante 16-1-1844:

Bern:
1 Jan Rochus van der Weg
, folget VI.1
2 Sytske Rochus van der Weg
* Hallum 17-11-1824 † St.-Jabik 5-2-1914, 89 jaar, [] St.-Jabik
x ’t Bildt 7-6-1855 Jean Louis Duhoux * Neufour (Frankryk) 24-5-1814 † St.-Jabik 29-12-1905 [] St.-Jabik; boer in ’e Westhoek onder St.-Jabik; sn f. Louis Duhoux
, dûanier fan keizer Napoleon op ’t Bil ter bestriding fan ’e smokkelhannel op Ingelând, 1814 kommys te Neufour, in 1821 idem te Villier les Margiennes, 1822 kastlain op Ouwesyl, en fan Alida Johanna Charlotte Lochnaar
Sien: Carel Bouma – Genealogie Du Houx de Grand’ Cour, Genealogysk Jierboekje 1974, Fryske Akademy nr 471, Ljouwert 1974 (de onderstaande twee foto’s binne dêr ok út overnommen)

Jean Louis Duhoux

De plaats in ’e Westhoek dêr’t Sytske van der Weg en Jean Louis Duhoux op boerke

3 Lijsbert Rochus van der Weg * Westernijtsjerk 29-12-1827 † Jabik 9-3-1909, 81 jaar
x ’t Bildt 1-6-1854, 26 en 25 jaar, Waling Beerts Bos * St.-Jabik 28-1-1829 † dêr 16-1-1900, 70 jaar; graanmolner te St.-Jabik (onder ânderen nr 158b); (in 1885 notarisklerk?); bij fersterven sonder beroep; sn f. Beert Walings Bos, boer te St.-Jabik, en Tjamke Douwes de Boer
Kines: Beert Walings Bos * St.-Jabik 11-3-1855; Antje Walings Bos * St.-Jabik 25-8-1860
4 Pietje Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 30-1-1830 † 12-10-1860, 30 jaar
x Menameradeel 11-5-1859, 29 en 32 jaar, Wop KLazes Schat * Wier 15-3-1827 † dêr 25-1-1884, 56 jaar; in 1859, ’74, ’76, ’78 sonder beroep te Wier, foor 29-3-1873 te St.-Jabik, dêrna weer sonder beroep te Wier; sn f. Klaas Wops Schat, boer te Wier, en Nieske Nammens Nammensma, yn 1859 boerin te Belkum
Wop x 2 Menameradeel 29-3-1873, 47 en 29 jaar, Pietje Willems Keizer * St.-Jabik 3-2-1844 † Wier 30-8-1897; sonder beroep, foor 1-4-1873 te Beetgum; dr f. Willem Alberts Keizer, in 1838 meijerboer in St.-Jabik, later dêr erbaaier, en Ynskje Johannes van der Lei, in 1838 werkfrou te St.-Anne
Bern út it twadde houlik:
1 Klaas Wops Schat * Wier 3-5-1874
2 Nieske Wops Schat * Wier 30-4-1876
Nies x 1 Menameradeel 14-7-1898, 22 en 31 jier, 
Arjen Jelles de Vries * Berltsum 16-8-1866 † dêr 27-9-1907, 41 jaar; gernier te Berltsum; sn f. Jelle Arjens de Vries, skipper en gernier te Berltsum, en Attje Gabes de Jong
Nies x 2 Menameradeel 28-3-1912, 35 3n 33 jier Thijs Lolkes van Gelder * Berltsum; sn f. Lolke Sjoerds van Gelder, arbeider te Berltsum, en Lybrig Thysses de Boer

Luwter Krant, 29-1 en 1-2-1884:

5 Goffe Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 21-3-1832 † Holwert 28-10-1913, 81 jier; wennet yn 1856 te St.-Jabik, ferfart dêrwei op 13-5-1868 nei Westernijtsjerk
Ljouwerter Krante, 31-10-1913:

6 Thijs Rochus van der Weg
, folget VI.6 
7 Menke Rochus van der Weg 
(Minke) * Westernijtsjerk 8-7-1837 † 21-10-1916
x 1 Barradiel 8-2-1862, 24 en 36 jier, Johannes Lieuwes Sipma * Dronryp 2-6-1825 † Minnertsgea 15-3-1871 [] dêr riel 19, grêf 4; by x keapman te Minnertsgea; sn f. Lieuwe Johannes Sipma en Trijntje Pieters Sikkema;
Jehannes x 1 Sijke Jans Herrema * Tsjummearum 28-10-1830 † dêr 9-3-1861 [] Minnertsgea, rigel 19, grêf 9

x 2  Barradiel 31-12-1876, 39 en 24 jier, Rinze Kijlstra * Wier 2-7-1852 † Coevorden 28-12-1920, 68 jier; by x helpûnderwizer te Minnertsgea; sn f. Libbe Oebeles Kijlstra, ûnderwizer, letter skoallehaad te Wier, en Elisabeth Wybes Mebius, yn 1876 sûnder berop te Wier
Sjoch: Minnertsga vroeger
8 Klaas Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 13-6-1839 † dêr 22-7-1839, 1 moanne
9 Klaas Rochus van der Weg* Westernijtsjerk 9-11-1840 † Gruttegast (Grinslân) 3-4-1912, 71 jier

V.2 Thijs Jans van der Weg (ek: Tijs) * Hallum 1-5-1794 † Easterbierrum 16-9-1828, 34 jier; gernier te Hallum, boer ûnder Easterbierrum
x Ferwerteradiel 7-5-1824 Johanna Pieters Molenaar (yn ’e stjerakte fan Thys stiet Johanna te boek as Johantje, se sil yn ’e deistige omgong wol Johantsy neamd wêze) * Froubuorren 12-11-1800 † Tsjom 8-1-1878, 77 jier; boerinne te Easterbierrum, yn 1861 te Furdgum; dr f. Pieter Johannes Molenaar, boer te Froubuorren, en Hiltje Wopkes Boersma, boerinne te Froubuorren
Johanna x 2 Tjitse Jans van der Weg (V.4), broer fan Thys
Bern:
1 Jan Thijsses van der Weg * Hallum 12-8-1824
2 Pieter Thijsses van der Weg * Easterbierrum 8-9-1826
3 Lijsbeth Thijsses van der Weg * Easterbierrum 25-4-1828 † dêr 1-6-1839, 11 jier

V.3 Douwe Jans van der Weg * Hallum 24-8-1799 † dêr 20-12-1874, 75 jier; boer te Hallum
x Ferwerteradiel 21-5-1829 Sytske Cornelis Slim * Hallum 27-1-1808 † dêr 23-3-1846; dr f. Cornelis Arjens Slim en Janke Poppes van Noord
Bern:
1 Jan Douwes van der Weg, folget VI
2 Cornelis Douwes van der Weg, folget VI
3 Thijs Douwes van der Weg (ek: Thijs) * Hallum 9-9-1837 † dêr 23-5-1905 [] Hallum; boer en ierdappelkweker te Hallum, fertsjinstlik kweker fan it ras de Hallumer Gele
x Ferwertaradiel 20-5-1882 44 en 31 jier, Dieuke Dirks Polstra * Hallum 20-3-1851 † dêr 22-2-1926 [] Hallum; as widdo boerinne te Hallum, by har ferstjerren op 74 jierrige leeftyd noch; dr f. Dirk Tjeerds Polstra en Hendrikje Arjens Slim
4 Janke Douwes van der Weg * Hallum 5-3-1840 † dêr 21-2-1842
5 Janke Douwes van der Weg * Hallum 14-9-1842 † Luwt 14-1-1898; ferhúst in 1881 met de kines na Franeker
x ’t Bildt 7-5-1868 Johannes Everts Siderius * St.-Anne 30-6-1839 † Froubuurt 11-5-1875; boer an ’e Nijedyk onder Froubuurt; in 1881 ermfoogd; sn f. Evert Dirks Siderius, boer en kastlain te Froubuurt, en Janke Martens Bokma
Sien: Johannes Woustra – Siderius – de Familie en het Handschrift, Ingelum 2002 ISBN 90 9015705 0
6 Lijsbert Douwes van der Weg * Hallum 12-3-1846 † Furdgum 19-9-1912
x Ferwerteradiel 15-5-1869, beide 23 jier, Auke Jacobs Wierda * Ginnum 13-4-1846 † It Hearrenfean 20-1-1922, 75 jier; by x sûnder berop te Hallum, dêr letter gernier; sn f. Jacob Aukes Wierda, yn 1846 gernier te Hallum, yn 1869 boer te Hallum, en Antje Pieters de Groot

V.4 Tjitse Jans van der Weg* Hallum 26-6-1802 ~ dêr 25-7-1802 † Furdgum 17-6-1858, 55 jier; by x arbeider te Easterbierrum (by syn broer Thys tink), letter dêr boer op Koehoal
x Barradiel 5-6-1830, 27 en 29 jier, Johanna Pieters Molenaar, widdo fan Tys (V.2)
Johanna wint op 26-2-1838 de priis by it hurdriden op ’e Sudersee by Harns; se is dan seis wiken út ’e kream fan Bauke * 17-1-1838 (VI.4) 
Bern:
1 Hiltje Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 18-9-1831
x Barradiel 24-5-1857, 23 en 25 jier, Eke Sjoerds Zijlstra (ek: Eeke) * Tsjummearum † dêr 4-3-1864, ; sn f. Sjoerd Ekes Zijlstra, arbeider te Tsjummearum, en Baukje Melles Kuiper, as widdo arbeidster te Tsjummearum (kin net skriuwe)
2 Jantje Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 1-9-1833; winkelfrou te Easterbierrum; yn 1863 boerinne te Furdgum;
x 1 Barradiel 23-8-1851 Foppe Gerbens Andringa * Kleaster Lidlum 1-3-1829 † Tsjummearum 17-11-1860, arbeider te Tsjummearum, sn f. Gerben Pieters Andringa, boer en bakker te Tsjummearum, en Tyttie Foppes Laansma
x 2 Barradiel 6-3-186 Klaas Cornelis van Gelder (broer fan Akke VI.3) * Furdgum 8-3-1832 † Tsjummearum 30-11-1868, nr 12; by trouwen sûnder berop te Furdgum, koaltsjer te Tsjummearum; sn f. Cornelis Klazes van Gelder, boer op Camstra state te Furdgum; yn 1829 kommittearde foar Furdgum oangeande slatten en slaan fan strykdammen; tsjerkfâd te Furdgum, en Binke Jans la Fleur
Sjoch – Erfgoed Fundaasje:
Genealogy Van Gelder
Sulver alfabet – Akke en Cornelis van Gelder
3 Thijs Tjitses van der Weg, folget VI 
4 Bauke Tjitses van der Weg
, folget VI
5 Lijsbeth Tjitses van der Weg * Easterbierrum 4-4-1840
x Barradiel 15-8-1861, 21 en 23 jier, Auke la Fleur * Tsjummearum; by x timmerfeint te Tsjummearum, by syn heit tink; sn f, Daniel Sikkes la Fleur, timmerman te Tsjummearum, en Trijntje Aukes Haagsma
6 Klaas Tjitses van der Weg, folget VI 
* Easterbierrum 28-8-1841
Tsjisse en Jehanne gean fan Koehoal op Alde Maaie 1839. Ljouwerter Krante, 27-7-1838:

GENERAASJE VI
Bern fan Rochus Jans van der Weg en Antje Goffes Jensma V.1:
VI.1 Jan Rochus van der Weg
* Hallum 23-5-1822; bij trouwen en kort dêrna bouboer in St.-Jabik 9 (huusnr 141); in 1854 dêr gernier; sont Ouwe Maaie 1865 idem in St.-Anne; in 1871 idem te Froubuurt, dêr erbaaier (húsnr 141); sont Ouwe Maai 1876 idem in St.-Anne (huusnrs 420, 220, 313b, 408d); gernier te St.-Jabik; in 1881 kastlain te St.-Anne; in 1886 dêr gernier; in 1887 dêr tapper; in 1887 dêr weer erbaaier; Jan en Oetske fertrekke op 8-5-1890 met de húshouwing na Noord Amearika; 
x Hinnaarderadeel 25-5-1853, 31 en 22 jier, Oetske Jans Glastra van Loon (ok: Oedske; en: Van Loon) * Lytsewierrum 9-11-1830; bij trouwen sonder beroep te Klainewierum; dr f. Jan Glastra van Loon, yn 1853 onderwizer te Lytsewierrum, en Freerkje Anes Donia
Kines:
1 Freerkje Jans van der Weg * St.-Jabik 3-3-1854; maid, ferhúst Ouwe Maai 1877 út St.-Jabik na St.-Anne (huusnrs 322, 406); komt Ouwe Maai 1882 út St.-Anne in St.-Jabik; ferskreept dêrweg op 15-3-1883 na Noord Amearika
2 Antje Jans van der Weg * St.-Jabik 15-12-1855 † Hallum 22-11-1887, 31 jier; faam, komt op 22-5-1877 út Hallum yn St.-Anne, ferhuzet dêrwei op 30-9-1878 nei Hallum; by trouwen sûnder berop te Holwert;
x Ferwerteradiel 21-5-1881, 25 en 28 jier, Jacob Gerlofs Bouma * Hallum 13-6-1852 † dêr 26-8-1905, 53 jier; by trouwen beurtskipper te Hallum; sn f. Gerlof Broers Bouma  en Antje Jacobs Extra, yn 1881 gerniers te Hallum;
Jabik x 2 Ferwerteradiel 23-5-1891, 38 en 39 jier, Reino Reinders Elzenga * Hallum 6-4-1852 † dêr 8-6-1936, 84 jier; by trouwen sûnder berop te Hallum; dr f. Reinder Jelles Elzinga, arbeider te Hallum, en Fokje Jacobs Helder, by ferstjerren yn 1878 arbeidster te Hallum (Fokje kin net skriuwe)
Sien: Genealogy Bouma (Hallum) – VI.1
3 Sytske Jans van der Weg * St.-Jabik 7-9-1857 † Luwt 11-10-1931, 74 jaar, [] St.-Anne; komt 19-7-1880 út Holwert bij hur hait en mim in St.-Anne; fertrekt dêrweg op 2-10-1880 na Grou; komt 8-12-1881 dêrfort as maid te Froubuurt; ferskeept op 8-5-1890 met hur man na Noord Amearika (unidentified region; folgens de Borgerlike Stând op 5-9-1884 waar Sytske ok al emigreerd, het se even werom weest?) bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; Sytske en hur man komme werom út Noord Amearika en weune op ’t lêst te Luwt;
x ’t Bildt 7-6-1887, 29 en 26 jaar, Klaas Jochums Hiemstra * St.-Anne 5-5-1861 † Luwt 4-4-1932; kastlain, komt in 1877 út St.-Anne in St.-Jabik (nrs 72, 94); sn f. Jochgum Klazes Hiemstra en Antje Pieters Anema, bouboeren te St.-Anne
4 Janna Jans van der Weg (Janne) * St.-Jabik 20-8-1859; maid, komt op Ouwe Maai 1876 út Froubuurt in St.-Anne (nr 27), ferhúst dêrweg op 2-6-1877 na Hallum; komt op 14-6-1880 út Hallum bij hur hait en mim in St.-Anne; ferskeept op 28-3-1884 met man en seun Jacob na Noord Amearika, weunt dêr in 1885 in Sibbli, Iowa en in 1886 in Oranje Cote, Iowa; komt dêrfort werom in St.-Anne met man en de kines Jacob, Jannetta en Oetske op 20-11-1886; ferhúst út St.-Anne na St.-Jabik -1-1887; ferskeept dêrweg weer na Noord Amearika op 8-5-1890, met de húshouwing en jongste seun Jan;
x ’t Bildt 18-10-1883 24 en 25 jaar, Bauke Jacobs van der Zee * 14-2-1858; in 1883 gernier te St.-Anne; sont -1-1887 tapper in St.-Jabik (nrs 318, 359), sn f. Jacob Reins van der Zee en Janna Baukes Tacoma, bouboeren te St.-Jabik en te St.-Anne
5 Pietje Jans van der Weg * St.-Jabik 10-6-1861 † U.S.A; komt Ouwe Maai 1876 út Froubuurt in St.-Anne (nrs 270, 322, 416); ferskeept op Ouwe Maai 1890 met hur húshouwing en hait en mim na de U.S.A.;
x ’t Bildt 12-5-1887 Jan Gerrits Deinema * Hallum 11-8-1855 † U.S.A; ferskeept op Ouwe Maai 1890 na de U.S.A.; boer op Donia state in Beetgum (Menaam), dat stee is na him fernoemd: Deinema-lân; sn f. Gerrit Jans Deinema, boer te Hallum en St.-Jabik, en Elisabeth Metteken Geerts Wieringa;
Jan x 1 ’t Bildt 23-5-1878 Lolkje Ages Haadsma * Menaam 21-1-1856 † dêr 29-10-1885 [] Beetgum, r. 9, gr. 8; dr fan Age Rinses Haadsma, bouboer op Donia state onder Beetgum, en Rindertje Sybes Osinga
Sien: Genealogy Haadsma – IV2.6
6 Rogchus Jans van der Weg * St.-Jabik 3-1-1864; erbaaier te Froubuurt (û.o. húsnr 409); komt Ouwe Maai 1883 út Froubuurt in St.-Anne;
Rogchus wordt op 15-3-1884 goedkeurd foor de Militêre Dienst; sinjalemint: 1 meter, 648 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: rond; Oogen: blaauw; Neus: ord[inair=gewoan]; Mond: id[em]; Haar: bruin; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: geen;
7 Froukje Jans van der Weg * St.-Anne 7-5-1866; komt op 10-7-1886 út St.-Anne in Froubuurt (nrs 137, 48); ferhúst met de húshouwing dêrweg naar Hallum op 29-5-1890;
x ’t Bildt 4-2-1886, 19 en 20 jaar, Tjeerd Hendriks de Boer * Froubuurt 31-7-1865; KG; gernier te Britsum, komt op 10-7-1886 dêrweg in Froubuurt; in 1891 boer te Stiens; sn fan Hendrik Tjeerds de Boer, boer te Froubuurt, dêr later gernier, idem te Britsum, en Grietje Benjamins Brouwer,
8 Lijsbert Jans van der Weg * Froubuurt 30-7-1868; maid, te St.-Anne (huusnr 387); in 1890 lânderbaaister te Hallum; ferskeept op 5-5-1890 dêrweg na Noord Amearika
9 Minke Jans van der Weg * Froubuurt 25-5-1871 † dêr 3-9-1871, 3 maand
10 Goffe Jans van der Weg * Froubuurt 30-3-1873
11 Gerben Jans van der Weg * Froubuurt 16-2-1876 † St.-Anne 8-2-1877, 1 jaar

VI.2 Thijs Rochus van der Weg * Westernijtsjerk 31-10-1834 † Ljouwert 13-5-1914, 79 jier; boer te St.-Jabik, Westernijtsjerk en Holwert;
x It Bilt 11-5-1865, 30 en 20 jier, Grietje Willems Koning * St.-Jabik 10-9-1844 † Holwert 21-7-1887, 42 jier; suster fan Aagy en Tsjerky (VI.4)  en dr f. Willem Ouwes Koning, boer te St.-Jabik, en Maartje Pieters Wassenaar
Bern:
1 Willem Thysses van der Weg * St.-Jabik 3-4-1866 † Holwert 19-11-1938, 72 jier
2 Rochus Thysses van der Weg, folget VII
3 Goffe Thysses van der Weg (Georg) * Westernijtsjerk 2-11-1871 † Nederland, TX, U.S.A. 10-9-1940, 68 jier
4 Pieter Thysses van der Weg * Westernijtsjerk 23-2-1876 † Heemstede (Noard Hollân) 23-10-1934, 58 jier
5 Libbenleas soantsje *-† Westernijtsjerk 9-10-1878
6 Antje Thysses van der Weg * Holwert 23-9-1882 † 1961

Bern fan Thijs Jans van der Weg en Johanna Pieters Molenaar V.2:
VI Jan Thijsses van der Weg * Hallum 12-8-1824; yn 1865 koaltsjer te Tsjummearum
x Dieuwke Waardenburg * Wjelsryp ; dr f. Jacob Waardenburg en
Bern:
Tjitse Jans van der  Weg * Tsjummearum 1864 † dêr 7-4-1865, 8 moanne
Hiltje Jans van der Weg
* Tsjummearum 9-3-1867 † Lekkum 17-3-1915; húshâldster, by fertsjerren sûnder berop te Lekkum, 48 jier

VI Pieter Thijsses van der Weg * Easterbierrum 8-9-1826; arbeider te Furdgum
x 1 Barradiel 9-5-1857, 30 en 29 jier, Lijsbeth Wierds Zijlstra * Bitgum; dr f. Wierd Meiles Zijlstra en Janke Heins
x 2 Frjentsjerteradiel 1-9-1873, 46 en 45 jier, Hiltje Hiemstra * Seisbierrum 1828; dr f. Sipke Wiebes Hiemstra en Aukje Jelles Gerlofsma
Bern:
1 Johanna van der Weg * Furdgum 1858 † dêr 1-7-1858, 4 moanne
2 Thijs van der Weg * 1859 † 1860
3 Wierd van der Weg * 1860 †
4 Wierd van der Weg, folget VII
5 Johanna van der Weg * 24-9-1862 †
6 Thijs van der Weg * 30-2-1863 † 4-4-1868, 4 jier
7 Thijs van der Weg  * -1-1864 † 21-4-1864, 3 moanne
8 Thijs van der Weg, folget VII
9 Janke van der Weg * 22-10-1866 † Akkrum 2-3-1942, 75 jier
x Hendrik Bakker
10 Hiltje van der Weg * 1-4-1868

Bern fan Douwe Jans van der Weg en Sytske Cornelis Slim V.3:
VI Jan Douwes van der Weg * Hallum 24-2-1831 † Dronryp 13-11-1898
x Ferwerteradiel 13-5-1854, 23 en 24 jier, Aaltje Dirks de Jong * Froubuorren 13-6-1829 † Dronryp 13-11-1898; by x sûnder berop te Hallum; dr f. Dirk Gerbens de Jong, yn 1829 gernier te Froubuorren, dêr boer, letter te St.-Jabik, en Rinske Jans Hessels
Bern:
1 Jan Douwes van der Weg, folget VII

VI Cornelis Douwes van der Weg * Hallum 31-12-1834 † Doanjum 26-1-1893, 58 jier, [] Doanjum; feearts; yn 1859, ’62, ’79 boer te Doanjum; dykgraaf wetterskip Der Vijf Deelen Zeedijken Buitendijks; sekretaris fan ’e Fryske Maatskippij fan Lânbou, ôfdieling Frjentsjer; 1884-1893 kommittearde Onderlinge Assurantie-Maatschappij ‘Achlum van 1811’; gemeenteriedslid en lid en fan ’e Provinsjale Steaten en Deputearre Steaten fan Fryslân; fan 1885 oant syn ferstjerren boargemaster fan Frjentsjerteradiel
x Ferwerteradiel 9-6-1857 Trijntje Jans Bakker, beide 22 jier, * Ferwert 13-6-1834 † Frjentsjer 30-8-1904, 70 jier, [] Doanjum; yn 1894 winkelfrou te Frjentsjer, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Jan Pieters Bakker, Mr bakker te Ferwert, dêr gemeenteûntfanger, en Janke Hiddes Koopmans
Knillis Douwes skriuwt ûnderskate toanielstikken: yn 1884 Smids Feikje ef Rjuerdom’s Testemint; yn 1885 Jetske de Wees; yn 1886 Pier en Pierkje; yn 1890 Hwa is yens neiste; publiseart yn ’e tydskriften Forjit my net (1881-1889) en Swanneblommen (1886, 1887).
Yn 1893 ferskynt syn hânboek foar de hynstefokkerij: Handleiding voor paardenfokkerij, ten dienste van den Nederlandschen Landbouwer-Paardenfokker, Grins: Erven B. van der Kamp
Sjoch: Cornelis Douwes van der Weg
Advertinsje Ljouwerter Krante, 28-1-1893:


Bern:
1 Sytske Cornelis van der Weg
* Doanjum 28-11-1859
x Frjentsjerteradiel 17-4-1879, 19 en 20 jier, Syds Sjoerds Koopal * Bitgum 14-3-1859 † Doanjum 23-3-1889, 30 jier; by x wenjend te Marsum en húsmanjend te Doanjum; boer dêr; sn f. Sjoerd Sydses Koopal, boer op Lyts Aysma, Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, en Tjitske Everts van der Meer;
Syds x 2e Frjentsjerteradiel 8-5-1886 Grietje Fokkes Bruinsma * Achlum 30-10-1864, dr f. Fokke Rientzes Bruinsma, timmerman te Achlum, en Maaike Pieters Vellenga

Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal
2 Jan Cornelis van der Weg * Doanjum 17-4-1862 † dêr 23-6-1894, 32 jier, [] Doanjum; nôtkeapman te Doanjum
x It Bildt 3-7-1890, 28 en 23 jier, Ymkje Halma * Froubuorren 8-11-1866 † St.-Anne 17-8-1943, 76 jier, [] Doanjum; ferfart op 20-7-1894 út Froubuorren nei Doanjum; dr f. Jan Jans Halma, boer te Froubuorren (nrs 117, 136), en Aaltje Kuypers
Ymkje x 2 It Bildt 31-12-1903, 37 en 41 jier, Jelle Leystra * Hallum 3-6-1862 † St.-Anne 23-12-1913, 51 jier; yn maart 1887 ûnderwizer te Froubuorren, septimber 1887 te Amsterdam, yn 1903 te Frouburorren, 1913 te St.-Anne; sn f. Wiemer Hanzes Leystra, arbeider te Hallum, en Maaike Jelles Elzinga, yn 1887 sûnder berop te Froubuorren, yn 1903 idem te Feinsum
Jelle x 1 It Bildt 14-5-1887, 24 en 27 jier, Pietje Halma * Froubuorren 19-9-1859 † Frjentsjer 23-11-1897, 38 jier, Wyk TW nr 61; suster fan Ymkje
Bern:
Aaltje van der Weg * Doanjum 27-5-1893 † 3-1-1984, 90 jier, [jiske] St.-Anne; by x sûnder berop te St.-Anne
x ’t Bildt 10-5-1930 (op huwlikse foorwaarden), 34 en 36 jaar, Jan Louws Hoogland * Franeker 29-4-1896 † Luwt 4-10-1980, 84 jaar, [as] St.-Anne; DG; in 1920 boer an ’e Ouwedyk 1223, sont 1921 boer op De Vogel an ’e Langhústerweg 17 onder St.-Anne; politikus Vrijzinnig Democratische Bond, sont 1946 Partij van de Arbeid; 1939-1941 lid Provinsjale Staten, 1946-’66 lid Gedeputeerde Staten fan Frysland, as soadanig staat y noed foor waterskapangelegenheden en dêronder ’t waterskapsbeheer fan ’e Frise boezem; lid Eerste Kamer Staten Generaal; foorsitter Coöperatieve Zuivelbank (sont 1970 Friesland Bank); bestuurslid Zuivelcoöperatie Marsum; idem Zuiderzeeraad; foorsitter ferening De Friesche Elfsteden; 1956 Ridder in ’e Orde van de Nederlandsche Leeuw; sn f. Louw Jans Hoogland, yn 1895 boer te St.-Jabik, yn 1896 idem onder Dongjum te Franeker, en Menke Dirks van der Ley;
Jan Louws Hoogland x 1 It Bilt 29-4-1920, 34 en 36 jier, (skieden 19-4-1930) Liebrig Piersma (ek: Lybrig) * Lytsewierrum 26-2-1894; dr f. Sytze Theunis Piersma, 1890 boer te Ljouwert, 1894 greidboer te Lytsewierrum, en Tætske Jans Bergstra
Liebrig Piersma x 2 Ljouwert 3-8-1932, 38 en 50 jier, Hendrik Ydes de Jong * Hurdegaryp 11-5-1882; ûnderwizer te Ljouwert; sn f. Yde Hendriks de Jong, yn 1882 sûnder berop te Aldtsjerk en Hurdegaryp, yn 1890 kondukteur, letter haadkondukteur by de Steatsspoarwegen te Ljouwert, en Sjieuwke Annes Martens


Jan Louws Hoogland, onder him komt ’t waterskap Noardlik Westergoa fan ’e grond; naar him is in 1966  ’t J.L. Hooglandgemaal te Staveren noemd (foto: Argyf Eerste Kamer, Den Haag)
Sien:
-Drs Kees Kuiken – Van Aartsma tot Zwalua, 99 bijzondere personen uit de Bildtse geschiedenis, Bildts Dokumintasysintrum-Treoar, 2017
-J.P.A. Louman – Fries waterschapsbestuur: een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970, Amsterdam University Press, 2007

3 Janke Cornelis van der Weg * Doanjum 11-4-1870 † Frjentsjer 6-9-1930; by ferstjerren sûnder berop

Bern fan Tjitse Jans van der Weg en Johanna Pieters Molenaar V.4:
VI Thijs Tjitses van der Weg * Easterbierrum 18-10-1835; by x boer te Furdgum, yn 1865 dêr sûnder berop, yn 1864, ’65, ’66, ‘67 boer te Furdgum, yn 1867 keapman te Furdgum, yn 1868 kastlein te Tsjom, yn 1870, ’73, ’75,’79, ’96 keapman te Tsjummearum û.o. nr 109); op 25-1-1894 ferfarre hy en Geartsje nei Noard Amearika, se komme werom en wenje dan in hoart yn by Hiltsje en Tsjerk te Hidaard, dan sûnder berop; letter beide te Ljouwert yn 1903, en Thys dêr (noch) yn 1919
x Hinnaarderadiel 14-11-1863, 28 en 23 jier, Geertje Adama * Hidaard † Ljouwert 21-8-1903, 63 jier; dr f. Johannes Ruurds Adama (ek: Joannes), yn 1834 skoalmaster, yn 1869 haadmaster te Hidaard, en Jantje Ynzes de Vries
Bern:
1 Johanna Thijsses van der Weg
* Furdgum 1-3-1864 † Ljouwert 1-4-1919, 55 jier 
x Lolke Nauta
* Easterbierrum 14-21-1862; timmerman te St,-Anne
3 Tjitze Thijsses van der Weg * Furdgum 8-4-1865 † dêr 14-9-1865, 5 moanne
4 Jantje Thijsses van der Weg * Furdgum 11-3-1866
5 Tjitske Thijsses van der Weg * Furdgum 26-5-1867 † dêr 22-7-1867, 1 moanne
6 Johannes Thijsses van der Weg * Tsjummearum 15-2-1870 † dêr 3-3-1870, 16 dagen, hûsnr 12
7 Johannes Thijsses van der Weg
 * Tsjummearum 20-1-1871 † dêr 14-8-1871, 6 moanne
8 Hiltje Thijsses van der Weg * Tsjummearum 12-11-1875 † Ljouwert 16-3-1948, 72 jier; wennet yn 1925 te Bûtenpost
x Barradiel 6-7-1896, 19 en 28 jier, Tjerk Jans Oreel * St.-Anne 13-8-1866; by x masjinist te Tsjummearum, yn 1899, 1900, ’91, ’93 idem te Hilaard; sn f. Jan Oreel, koperslachter te St.-Anne, en Sibbeltje van der Meulen
9 Jantiene Thijsses van der Weg * Tsjummearum 18-11-1879 † dêr 24-12-1897, 1 moanne

VI.4 Bauke Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 17-1-1838 † Frjentsjer 25-2-1914 [] Furdgum; yn 1863, ’64 sûnder berop te Furdgum (by syn âlden op ’e pleats, tink); sûnt 1865 boer dêr op Camstra state; keapet en ferkeapet gauris lân, û.o. te St.-Anne, Penjum en Ternaard; is 22-3-1897 úttredend lid fan ’e Vereeniging de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Dongjum;
x 1 Barradiel 6-3-1863 Akke Cornelis van Gelder * Furdgum 3-11-1840 † dêr 22-6-1881 [] Furdgum
x 2 Barradiel 31-5-1882 Henke Jans Westra (Hinke) * Seisbierrum 2-1-1842 † Frjentsjer 29-5-1915 [] Furdgum; dr f. Jan Harmens Westra, koaltsjer te Seisbierrum, en Zara Regina Hermanus Out Joha
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Westra
Bern út it 1e houlik:
1 Cornelis Baukes van der Weg, folget VII
2 Tjitse Baukes van der Weg
* Furdgum 4-10-1864 † dêr 15-3-1868, 3 jier
3 Jan Baukes van der Weg
, folget VII
4 Klaas Baukes van der Weg
* Furdgum 14-10-1872 †
5 Johanna Baukes van der Weg
* Furdgum 20-4-1867 † Velp 12-11-1958 [] Frjentsjer, Algemien begraafplak
x Barradiel 23-5-1889, beide 22 jier, Jan Harmens Westra * Seisbierrum 4-8-1866 † Frjentsjer 23-11-1928 [] Frjentsjer, Algemien begraafplak; boer te Furdgum en Skalsum; sn f. Hermanus Jans Westra (broer fan Henke, VI.3) en Yttje Annes Terpstra
6 Tjitse Baukes van der Weg
* Furdgum 13-1-1870, folget VII
7 Libbenleas famke
*† Furdgum 13-10-1871
8 Klaas Baukes van der Weg
, folget VII
9 Binke Baukes van der Weg
; * Furdgum 7-8-1875 † Warfstermolen 8-3-1956 [] Furdgum; wennet yn 1923 te Jelsum
x Barradiel 11-5-1899 Tiete Laurens Olivier (Tjitte) * Brantgum 2-3-1870 † Ljouwert 25-10-1919, 49 jier, Steijnstrjitte 69, [] Furdgum; boer te Blije; 1902-1905 administrearend kommittearde Klaailânpolder ûnder Ferwert en Blije; 1907-1918 gemeenteriedslid fan Ferwerteradiel; ferfart op 8-4-1918 nei Ljouwert; sn f. Laurens Tietes Olivier, gernier-boer te Brantgum, 1872 boer te Ingwierrum, 1890 te Ljussens, 1897 te Holwert, 1916 rintenier te Ælsum, en Aafke Martens Memerda
Sjoch: Jhr M.J. van Lennep – Genealogie Olivier, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, Ljouwert 1967

Rouadvertinsje Ljouwerter Krante, 25 en 30-9-1919:

10 Thijs Baukes van der Weg
 * Furdgum 30-8-1876 † Peins 22-10-1923, 47 jier, [] Pitersbierrum; by x keapman te Frjentsjer, yn 1924 idem te Peins;
x Barradiel 28-5-1914, 37 en 29 jier, Ytje van der Mei * Pitersbierrum 9-11-1884 † Tsjummearum 2-10-1951, 76 jier, [] Pitersbierrum; dr f. Dirk Theunis van der Mei, kastlein te Pitersbierrum, en Mettje Jans Hoogterp, yn 1914 sûnder berop te Pitersbierrum
Ytje x 2 Migchiel Dijkstra
Bern:
1 Mettje van der Weg
* 4-5-1915 † Appingedam 28-11-1996, 80 jier; ûnderwizeres te Delfsyl
2 Akke van der Weg
; * 1921 † Pfäffikon, Zürich (Switserlân)14-4-2010, 89 jier, ferpleechkundige; direktrise Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee; dir. Academisch Ziekenhuis Utrecht (A.Z.U.), 1969-1980 ferpleechkundich direktrise Juliana Ziekehuis te Apeldoorn; earelid Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren

Ljouwerter Krante, 24-10-1923:

Nieuwsblad van het Noorden: 11 Hiltje Baukes van der Weg * Furdgum 1878 † dêr 30-6-1878, 5 moanne

Bern út it houlik fan Bauke Tsjisses van der Weg en Hinke Westra:
12 Hendrik Baukes van der Weg * Furdgum 18-4-1883; wennet 6-7-1914 te Hengelo, 30-11-1914 te Frjentsjer, 15-7-1919, en 1923, ’30 te Amsterdam; wurksum by de posterijen yn súd-Amsterdam
Hindrik is net trout, de nichtsjes (omkesizzers) meie dêr graach útfanhûs komme

Under en boppe Camstra state te Furdgum neffens in tekening fan Ids Wiersma (boppe sinjeard 3-6-1938).
Hjir buorkje Akke Cornelis van Gelder har âlden en Akke mei har man Bauke Tsjisses van der Weg (VI.3) en soan Klaas Baukes (VII) mei Tetsje van der Hem.
(Boarne: Klaas Jaspers van den Akker – Van de mond der oude Middelzee – Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf, Friesche Maatschappij van Landbouw, Ljouwert 1947)

VI.5 Klaas Tjitses van der Weg * Easterbierrum 28-8-1841; yn 1863 sûnder berop te St.-Jabik; yn 1866 dêr gernier
x 1 It Bilt 7-5-1863, 22 en 21 jier, Aagje Willems Koning * St.-Jabik; dr f. Willem Ouwes Koning en Maartje Pieters Wassenaar
x 2 It Bilt 19-4-1866, 25 en 19 jier, Tjerkje Willems Koning; suster fan Aagy en Grytsy (VI.2)
x 3 Barradiel 20-9-1888, 47 en 46 jier, Aafke Gerlofs Zijlstra (Afke) * Pitersbierrum ; dr f. Gerlof Pieters Zijlstra, boer te Pitersbierrum, en Trijntje Pieters Bonga

 

GENERAASJE VII
Bern fan Thijs Rochus van der Weg en Grietje Willems Koning VI.6
VII.1 Rochus Thysses van der Weg * Westernijtsjerk 10-8-1868 † Eastrum 1-6-1897, 28 jier; boer te Eastrum
x 9-5-1891 Eelkje Jans Sinnema (Eeke) * Holwert 10-5-1867 † Marrum 30-9-1950, 83 jier; dr fan Jan Keimpes Sinnema, yn 1867 keapman te Holwert, en Geertje Jans Noordenbos
Eeke x 2 Ferwerteradiel 8-11-1899, 32 en 44 jier, Sjoerd Willems de Groot * Westernijtsjerk, bouboer te Westernijtsjerk; sn fan Sjoerd Willems de Groot en Sytske Johannes Meekma
Sjoerd x 1 Antje Koning
Bern:
1 Thijs Rochus van der Weg
* Niehove 21-12-1893 † Feanwâlden 24-2-1953,59 jier, [] Westernijtsjerk; by x boer te Westernijtsjerk, yn 1925 te Marrum, yn 1953 te Feanwâlden
x Ferwerteradiel 2-5-1923, 29 en 30 jier, Renske Jensma * Marrum []Westernijtsjerk; by x sûnder berop te Westernijtsjerk; dr f. Beert Gerlofs Jensma, boer te Marrum, en Baukje Sjoukes Stienstra, yn 1923 sûnder berop te Westernijtsjerk
Bern:
1 Libbenleas jonkje
*† Marrum 21-5-1925

Bern fan Bauke Tjitses van der Weg en Akke Cornelis van Gelder VI.3:
VII Cornelis Baukes van der Weg * Furdgum 28-4-1863 † Hjelbeam 1-6-1934, 56 jier; by x yn 1888 mûner te Tsjummearum, 1891, ’93 dêr pelmûner; letter boer te Hjelbeam, yn 1914 dêr sûnder berop
x 1 Frjentsjerteradiel 10-5-1888, 25 en 24 jier, Ytje de Jong * Hjelbeam 2-12-1863 † Hjelbeam 19-1-1921, 57 jier; dr f. Lieuwke Douwes de Jong, yn 1860, ’63 timmerman te Hjelbeam, yn 1878, ’88 dêr boukundige, en Janke Meinderts Witema
x 2 Frjentsjerteradiel 23-1-1926, 62 en 47 jier, Ytje Palsma * Bitgum 23-1-1879 † Ljouwert 8-12-1936, 57 jier; faam te Bitgum; ferfart 7-6-1900 nei Ljouwert; by x húshâldster te Hjelbeam; by ferstjerren idem te Ljouwert; dr f. Andele Jans Palsma, gernier te Bitgum, yn 1926 dêr sûnder berop, en Hiltje Aukes de Haan
Cornelis wint op ’e P.C. fan 1889 de twadde priis en op dy fan 1891 de earste priis
Bern:
1 Akke Cornelis van der Weg * Tsjummearum 31-3-1889 † Frjentsjer 17-6-1962, 73 jier, [] Oerterp; by x sûnder berop te Hjelbeam
x Frjentsjerteradiel 14-3-1914, 24 en 28 jier, Petrus Hannema * Minnertsgea 30-10-1885 † Haulerwyk 13-3-1946, 60 jier, [] Oerterp; by x sûnder berop te Minnertsgea, wennet yn 1921 te Oerterp, yn 1928 en by ferstjerren boer te Haulerwyk; sn f. Jelle Petrus Hannema, boer te Minnertsgea, en Sytske Tjallings Lyklama


Petrus Hannema. Sjoch: Minnertsga vroeger

2 Libbenleas famke *† Tsjummearum 30-6-1891
3 Lieuwke Cornelis van der Weg * Tsjummearum 8-7-1893; by trouwen en yn 1921 boer te Hjelbeam, yn 1921, ’28, ’31 te Sigerswâld  
x Frjentsjerteradiel 6-5-1921, 27 en 22 jier, Joukje Gratama * Húns 18-5-1898; dr f. Rients Scheltes Gratama en Tjitske Eeltjes Flapper, Rients is yn 1894 arbeider te Kimswert, yn 1989, ’96 idem te Húns, yn 1895 dêr greidboer, wennet yn 1921 te Tsjom, yn 1921, ’22, ’23 boer te Hjelbeam, yn 1927 dêr túnder, wennet yn 1928, ’31 te Sigerswâld
Liuwke hat 2-3-1923 mei syn heit Cornelis Baukes van der Weg en sweager Petrus Hannema in skuld fan f 7500,00 by Marten Kooistra te Harns; Liuwke hat 22-8-1928 mei Petrus Hannema en Catharina Anna Reeling Brouwer, frou fan Adriaan Fontein te Harns in foardering fan f 8000,00 by syn heit Cornelis Baukes van der Weg

VII Jan Baukes van der Weg 
* Furdgum 16-12-1865 † Bitgummole 24-3-1941 [] Bitgum rigel 15, grêf 14; by x boer te Furdgum, yn 1892 boer te Boer, yn 1895 te Tsjummearum, letter op Buma state op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole (nr 327); yn 1919 dêr sûnder berop
x Barradiel 8-5-1890, 24 en 22 jier, Klaaske Steenmeijer * Easterbierrum 14-4-1864 † Bitgummole 30-8-1929 [] Bitgum rigel 15, grêf 15; dr f. Johannes Jacobs Steenmeijer, boer te Easterbierrum, ferfart op 30-4-1897 dêrwei nei Ljouwert (Noardfliet O 181 ûnder), ferhuzet op 11-8-1901 nei Utrecht, en Ymkje Obbes Frietema
Bern:
1 Bauke Jans van der Weg, folget VIII
2 Ynskje van der Weg (Ine) * Tsjummearum 4-10-1895 † 22-9-1989 [] St.-Jabik
x Menameradeel 20-5-1920 Pieter Wadzes Hoogland * St.-Jabik 30-12-1893 [] St.-Jabik; gernier in ’e Westhoek onder St.-Jabik; sn f. Wadze Piers Hoogland, boer op De Mars onder St.-Jabik, en Aafke Tækeles Swart
Kines: levenloas seuntsy *† St.-Jabik 25-5-1923; Klaaske Hoogland (Klasy) * St.-Jabik 13-5-1926 x Marten Miedema, boer te Furdgum
Sien: J.IJ. Feenstra – Het geslacht Hoogland, Genealogysk Jierboekje 1962, Fryske Akademy 1962

Buma state of Dyksterstate op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole. Hjir buorkje Jan Baukes van der Weg en Klaske Steenmeijer

VII Tjitse Baukes van der Weg * Furdgum 13-1-1870 † Luwt, weunend te Ouwesyl onder Froubuurt 15-4-1930, 60 jaar, [] Froubuurt; NH, later gyn, later DG; ferhúst op 6-11-1896 út Furdgum na Froubuurt; dêr boer; in 1903 te Ouwesyl onder Froubuurt, by fersterven sonder beroep
x ’t Bildt 14-5-1896, 26 en 31 jaar, Louïse Zijlstra (ok: Louïsa) * Froubuurt 3-7-1864 † Ouwesyl onder Froubuurt 15-2-1940 [] Froubuurt; DG; dr f. Jacob Lourens Zijlstra, boer te Froubuurt, en Wijke Gerbens de Jong
Sien foorouders De Jong: Erfgoed Fundaasje – Kertierstaat Baukje en Sytske Palsma
Kines:
1 Bauke Tjitses van der Weg, folgt VIII
2 Wijke van der Weg * Ouwesyl onder Froubuurt 20-8-1988
3 Wijke van der Weg * Ouwesyl onder Froubuurt * 20-8-1899 † dêr 4-1-1906 [] Froubuurt
4 Wijke van der Weg * Ouwesyl onder Froubuurt 28-8-1906; DG, later: gyn;
Wijke x 1 Alco Elzo Vegter * Bûtenpost 13-7-1898 † 13-7-1940 [] Kollum; boerefeint by Wybe Doekes Kloppenburg te Aldwâld, by x greidboer te Bûtenpost, letter te Kollum; sn f. Jacob Alles Vegter, bakkersfeint te Sumar, yn 1898, 1904 bakker te Bûtenpost, yn 1925 dêr greidboer, en Aaltje Elzes van Kampen;
Alco x 1 Kollumerlân 7-5-1925, 26 en 24 jier, Tjitske Kloppenburg * Kollum 27-3-1901 † dêr 27-6-1931 [] Kollum; dr f. Æte Wybes Kloppenburg (ek: Ete), boer te Kollum, en Trijntje Pieters Douma
Wijke x 2 Kollumerland 2-5-1946 Douwe Johannes Bierma * St.-Jabik 9-4-1903; boer te Warfstermoln; sn f. Johannes Douwes Bierma, boer onder St.-Jabik, en Sytske Dirks Olvier;
Douwe x 1 ’t Bildt 9-5-1929 Renske Klazes Hoogland * Ouwesyl 12-8-1903 † Warfstermoln 30-12-1941; dr f. Klaas Pieters Hoogland, boer te Ouwesyl, en Maaike Heins van der Ley

VII Klaas Baukes van der Weg * Furdgum 23-5-1874 † 14-11-1957 [] Furdgum; boer op Camstra state Furdgum;
x Ljouwerteradiel 2-4-1913 Tetje van der Hem * Wurdum 25-8-1885 † 6-1-1978 [] Furdgum; dr f. Anne Sjoerds van der Hem, greidboer op De Him ûnder Wurdum, en Yfke Gerbens Heslinga, as widdo greidboerinne op De Him
Bern:
1 Yfke van der Weg * Furdgum 28-7-1914
x Barradiel 23-7-1938 Frans Pieters Hoogland * Dronryp 10-12-1909; nôtkeapman te Dronryp; sn f. Pieter Franses Hoogland, boer te Dronryp, en Ettje Jans Boomsma
Sjoch: J.IJ. Feenstra – Het geslacht Hoogland, Genealogysk Jierboekje 1962, Fryske Akademy 1962
2 Akke van der Weg * Furdgum 28-2-1916 † St.-Jabik 5-12-1948 [] St.-Jabik
Jan Klazes Kramer * St.-Jabik 4-2-1912 † 14-9-1995 [] St.-Jabik, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, sn f. Klaas Jarigs Kramer, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, en Rinske Jans Hoogland
3 Bauke van der Weg 

x Jikke de Boer
4 Trijntje van der Weg
(Tine) [] Frjentsjer, Algemien begraafplak;

x Sijbren Klaas Bearda (Syb, Siep) * Hurdegaryp 12-4-1915 † Frjentsjer 23-6-1967 [] Frjentsjer, Algemien begraafplak; by trouwen ferifikateur; sn f. Sjoerds Gjalts Bearda, greidboer te Britsum, Hurdegaryp en Tearns, en Jeltje Sijbrens Alberda
5 Anne van der Weg; emigreart yn 1951 nei Nij Seelân
x Helen Ruth Copland
Bern:

1 Linda Tetje van der Weg
2 Philip Klaas van der Weg * 1956


Klaas Baukes van der Weg en Tetsje Annes van der Hem. Foto: Mellema, Ljouwert. Kolleksje Erven Bauke Tjitses van der Weg

Steand: Yfke, Tine, Anne, Akke en Bauke van der Weg; sittend: Klaas Baukes van der Weg en Tetsje Annes van der Hem. Foto: Nadema. Kolleksje Erven Bauke Tjitses van der Weg

Bern fan Pieter Thijsses van der Weg en Lijsbeth Wierds Zijlstra VI
VII Wierd van der Weg * Furdgum 18-8-1860 † Wergea 21-4-1944, 83 jier
x Menameradiel 26-5-1887, 26 en 24 jier, Luurtske Joekema * Stiens 1863; dr f. Igle Gerbens Joekema en Grietje Klazes Kemstra
Bern:
1 Pieter van der Weg * 1888 † 1969
2 Egele van der Weg * 30-6-1890 † 20-6-1984 [] Bitgum
x Pietje de Jong * 30-4-1894 † 17-4-1965 [] Bitgum
3 Thijs van der Weg * 1892 † Ljouwert 25-1-1965, 72 jier
x Janke Dijkstra
4 Geertje van der Weg * 1896
5 Gerrit van der Weg * 1897
6 Lambertus van der Weg * 1899

VII Thijs Pieters van der Weg * Minnertsgea 8-3-1865; sjerpsieder, skuonmakker, fabryksarbeider; komt -4-1892 út Stiens yn Lekkum (nrs 50, 55, 91)
x Ljouwerteradiel 1892, 27 en 32 jier, Hotske Miedema * Hijum 28-9-1859 † 18-11-1912; ferhuzet op 26-4-1892 út Bitgum nei Lekkum; dr f. Doeke Pieters Miedema, arbeider te Hallum, en Wytske Martinu Olivier

Jan Douwes van der Weg en Aaltje Dirks de Jong VI:
VII Douwe Jans van der Weg
* Marrum 30-1-1855 † Dronryp 10-10-1922, boer te Dronryp
x Ljouwerteradiel Fettje Hommes Kalma * Stiens 2-6-1857 † Dronryp 6-10-1922; dr f. Homme Jacobs Kalma, boer te Stiens, en Hijke Sjoerds Kooistra
Bern:
1 Jan Douwes van der Weg, * Readtsjerk 12-9-1879 † Dronryp 17-1-1908; boer op Hatsum ûnder Dronryp
x Baarderadiel 24-4-1907 Dieuwke Postma * Jorwert 12-9-1886 † Noardburgum 1-4-1977; dr f. Wijger Jans Postma, kastlein te Jorwert, en Antje IJkes Boschma
Dieuwke x 2 Baarderadiel 7-5-1913 Hans Broers Siderius * Achlum 19-12-1881 † Noardburgum 24-10-1975; 1913-1949 boer op syn âlderspleats Het Munike Bayemer Klooster te Winsum; sn f. Broer Everts Siderius, boer te Achlum, 1901-1913 te Winsum, en Tjaltje Hanses van der Meulen
2 Hijke Douwes van der Weg * Dronryp 8-4-1883 † Ljouwert, wenjend te Dronryp, 2-8-1967
x Menameradiel Marten Geuker * Dronryp 16-4-1881 † Amsterdam 22-11-1955; flaakskeapman te Dronryp; sn f. Alle Geuker en Grietje Bosma

 

GENERAASJE VIII
Bern fan Rochus Thysses van der Weg en Eelkje Jans Sinnema VII.1:
VIII Jan Rochus van der Weg * 6-7-1892 † Gorinchem 8-1-1973, 80 jier, [] Westernijtsjerk; boer te Marrum
x Yfke Osinga * 12-10-1898 † 18-11-1970, 72 jier, [] Westernijtsjerk; dr f. Klaas Klazes Osinga, boer, en Sjoukje Pieters Hoogland
Bern:
1 Sjoukje van der Weg * Marrum 23-7-1927 † Arkel 17-5-1999, 71 jier
x 15-12-1953 Jelle Bakker * Wurdum 18-8-1925 † Sliedrecht 1-9-2011, 86 jier; sn f. Jan Jelles Bakker en Gerritje Pieters Starkenburg
2 Rochus Sjoerd van der Weg, folget IX

Kyn fan Tjitse Baukes van der Weg en Louïse Zijlstra VII:
VIII Bauke Tjitses van der Weg * Froubuurt 5-7-1897 † Luwt, weunend te Ouwesyl, 15-3-1950, 52 jaar, [] Froubuurt; godsdienst: gyn, later DG; komt 14-4-1915 út Luwt in Froubuurt, dêr boer, later Ouwesyl
x Ferwerteradeel 10-5-1924, 26 en 24 jaar, Tjitske Bierma (Tjit) * St.-Jabik 17-3-1900 † Luwt 15-9-1947, 47 jier, [] Froubuurt; godsdienst: gyn, later DG; bij x sonder beroep te Hallum; dr f. Johannes Douwes Bierma, boer te St.-Jabik, Gorssel en Hallum, en Sytske Dirks Olivier

Sien: J.IJ. Feenstra – Het geslacht Bierma, Jierboekje fan it Genealogysk Wurkferbân 1957, Fryske Akademy, Ljouwert 1957
Kines:
1 Sytske van der Weg * Ouwesyl onder Froubuurt 24-6-1925 † Zeewolde 22-2-2002 [] Froubuurt; godsdienst: gyn, later DG;
x Minne Fokkema * Ternaard 28-3-1925 † Luwt 4-2-1998 [] Froubuurt; sn f. Gerrit Minnes Fokkema, boer te Ternaard

2 Tjitse Baukes van der Weg, folgt IX
3 Louïse van der Weg (Wies) * Froubuurt 30-1-1933; DG; ferhúst op 16-4-1937 út Froubuurt na De Bilt, Bilthoven, Albert Cuyplaan 11; emigreart na Palmer, Alaska
x John Brubaker


GENERAASJE IX
Bern fan Jan Rochus van der Weg en Yfke Osinga VIII
IX Rochus Sjoerd van der Weg * Westernijtsjerk 14-4-1930; NH; boer te Hegebeintum
x Ferwerteradiel 20-5-1955 Sjoukje van der Meij * Hegebeintum 21-6-1931; dr f. Teunis Dirk Dirks van der Mey, boer te Hegebeintum, en Adriaantje Montes Boersma
Bern:
1 Jan van der Weg
, folget X
2 Teunis van der Weg
, folget X

Bern Jan Baukes van der Weg en Klaaske Steenmeijer VIII:
IX Bauke Jans van der Weg * Boer 22-4-1892 † 8-6-1971 [] St.-Jabik; by x boer te Bitgummole
x Menameradiel 11-12-1919, 27 en 23 jier, Berber Venstra * Marsum 10-11-1896 † 22-12-1974 [] St.-Jabik; dr f. Sjoerd Tjeerds Venstra en Hiske Minnes Veeman; Sjoerd Venstra is yn 1884, ’86, timmerfeint te Dronryp, yn 1887 idem te Marsum, yn 1889, ’96 dêr timmerman, yn 1902 timmerfeint te Easterwierrum, yn 1908 te Seisbierrum, yn 1908 te Pitersbierrum, yn 1916, ’17 te Hjelbeam, yn 1919 dêr timmerman 
Bern:
1 Jan Baukes van der Weg, folget X
2 Klaaske van der Weg;
x Dirk Krol, slachter an ’t Westeand te St.-Jabik

3 Hiske van der Weg * 22-8-1931 † 4-4-2001 [] St.-Anne
Douwe Veenstra

4 Minne Sijbe van der Weg, folget X

Bern fan Tjitse Baukes van der Weg en Tjitske Bierma VIII:
IX Tjitse Baukes van der Weg
* Froubuurt 27-2-1930 † St.-Anne 29-8-2014 [] Froubuurt

Dirkje Maartje Hogerhuis (Dukke) * Hijum 7-3-1931 † St.-Anne 23-10-2017 [] Froubuurt; DG; dr f. Wybren Wybrens Hogerhuis, bakkersfeint te Sumar, bakker te Hijum, en Baukje Ynzes Lautenbach
Bern:
Bauke van der Weg * 1955; boer an ’e Ouwedyk onder Ouwesyl/Portugal/
Baukje van der Weg
Tjitske van der Weg
/Portugal/
Wijke van der Weg
Wybren van der Weg
; boer an ’e Ouwedyk onder Ouwesyl

GENERAASJE X
Bern fan Bauke Jans van der Weg en Berber Venstra IX:
X Jan Baukes van der Weg;
x Dirkje de Groot
Bern:
1 Bauke Jans van der Weg
2 dochter

X Minne Sijbe van der Weg † 20-2-20120;
x Trijntje Rollingswier (Tine) * Frjentsjer 27-12-1927 † Dronten 13-10-2018, 84 jier, [kremeard] Ölandhorst, Lelystêd; dr fan Jurjen Piers Rollingswier, fetkeapman te Achlum, sûnt 1919 te Frjentsjer, dêr magarinefabrikant oan ’e Prins Hendrikkade, en Hielkje Rientses van Buren

Bern:
1 Hielkje van der Weg
x Joute van der Meij/Kapelle/
2 Bauke van der Weg
* 1952;
x Jeannette Bomers/Emmeloord/ 
3 Berber van der Weg
* St.-Jabik 9-12-1955 † Amsterdam 30-6-2023;
x Maarten Bus/Laren, Amsterdam/
4 Jurjen van der Weg
x Diana Moes 

GENERAASJE X
Bern fan Rochus Sjoerd van der Weg en
 Sjoukje van der Meij IX:

XI Jan van der Weg * Ljouwert, âlderspleats Hegebeintum, 11-6-1956; NH; boer te Hegebeintum
x It Bildt 10-10-1980 Agatha Henriëtte Bontekoe * St.-Jabik 19-11-1956; dr f. Sijbe Bontekoe, feehanneler en greidboer, en Henriëtte Paula van Dijk
Bern:
1 Henrike van der Weg * Hegebeintum 10-7-1981
2 Sjoukje van der Weg * Hegebeintum 18-4-1984
3 Sijbrech van der Weg * Hegebeintum 11-5-1989

XI Teunis van der Weg
* Ljouwert, wenjend âlderspleats Hegebeintum, 12-3-1961; NH; produksjelieder sûkerfabryk Grins;
x Bolswert 23-5-1986 Janke Jeltje Bouma * Harns, âldershûs Surch, 3-8-1961; ferpleechkundige; dr f. Johannes Bouma, boer te Surch, en Anna Bootsma
Bern:
1 Rochus van der Weg
* Ljouwert, âldershûs Bûtenpost, 29-4-1987
x 9-5-2018 Bouwina Wijbenga * 6-1-1992
2 Johan van der Weg 
* Ljouwert, âldershûs Bûtenpost, 29-4-1987
3 Jan Pieter van der Weg 
* Ljouwert, âldershûs Bûtenpost, 27-1-1991
4 Anna Sjoukje van der Weg  * Ljouwert 16-3-1997