Hjirûnder in greep út de hûnderten tekeningen fan Pieter Westra (1918-1985).
Westra tekene op fan alles: kladsjes, brievesluven ensfh. Hjir kryttekeningen op blanko pagina’s yn it boek St. Anthony Gasthuis 1425-1925 Leeuwarden.
Sjoch dizze webside
Tenei mear.

1. Bileam en de ezel (werkearend tema by omke)
 1. Abraham en Izaäk, en it offer (werkearend tema by omke)
 1. Kening David en profeet Nathan ‘Gij zijt die man.’ – in weromkearend tema by omke)
 1. ? Twa froulju, rjochts in man dy’t wat seit. De froulju skrikke? It fjouwerkantsje op de achtergrûn?
 1. Bileam en de ezel
 1. ? miskien de weromkear fan de ark nei Jeruzalim – nee, dêr rûn in span oksen foar, seit heit...
 1. Jona en de walfisk (hjir wurdt er oerboard set)
 1. Jozef en de frou fan Potifar; Gen. 39 (tinke wy)
9. David en Nathan
 1. Offer fan Izaak
 1. Bileam
 1. David en Nathan
 1. ? In man en in frou? Wer dat fjouwerkantsje mei flammen? De ark?
 1. Jozef en de frou fan Potifar
15. ? Earste moeting Jacob en Rachel?
16. David en Nathan
 1. Jona
 1. David en Nathan
 1. ? De ingel en de hoeders yn it krystferhaal: ‘Weest niet bevreesd!’.  Of: de oankundiging fan Simsons berte (Rjochters 13)
20. ? De ingel en de hoeders yn it krystferhaal: ‘Weest niet bevreesd!’.  Of: de oankundiging fan Simsons berte (Rjochters 13)
21. ? De ingel en de hoeders yn it krystferhaal: ‘Weest niet bevreesd!’.  Of: de oankundiging fan Simsons berte (Rjochters 13)
 1. David en Nathan
 1. ? Miskien Jezus en de vrouw by de put, of Jacob en Rachel by de put? We tinke dat it ding yn 'e midden in put is...
 1. ? Dit is in riedsel. In stienniging? Wat binne de trije baltsjes?? Wat is it dinkje rjochts?
 1. ? Loflied fan Mirjam? Ex. 15:20
 1. ? Der is yn alle gefallen in ingel en dat rjochts is wat dat faker foarkomt, miskien in put. It fjouwerkantsje yn 'e midden kin in tafel wêze.
27. ? Links in man, dêrneist twa froulju. Man hat goed nijs/is bliid
 1. Offer fan Izaak
 1. David en Nathan
 1. Achab en Izebel? Ex. 15
 1. ? In profeet en? En wer dat fjouwerkantsje mei flammen?
 1. David en Nathan
 1. Offer fan Izaak
34. Offer fan Izaak
35. Offer fan Izaak

36. ? Stoel man (burd) frou / Achab en Isebel?

37.  ? Opgeande sinne, man en ezel?

38. ? Stoel, man (burd) en profeet? Miskien Eli
39. Bileam

40. Stoel, man (burd) en profeet? Miskien Eli

41. Bileam

42. David en Nathan
43. Bileam
44. ? De Lemmer