GENEALOGY
WIERSMA
Abbegea-Wiuwert
– fragminten –

Dizze Genealogy Wiersma – opsteld troch Erfgoed Fundaasje – kaam ta stân mei de skinking fan it Fotoalbum Palsma-Wiersma, troch Jenneke en Bert Rietveld te Meeden op 25 april 2019.
Oanfullingen en ferbetteringen wurde op priis steld, sjoch: formulier. 

Undersyk nei dizze famylje is fierders dien troch ûnder oaren:
Bob Munniksma, Stambeam Wiersma
Jos Sander, Genealogie Wiersma –
Taeke E. van Popta, Uiltje Foppes Wiersma ‘‘Ûltsje-om’’ 1838-1916 – van timmerman tot godsdienstonderwijzer – een singuliere man; eigen behear, Drukkerij Van der Eems, Easterein, oktober 2020

* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven
GJb=Genealogysk Jierboek(je); OFO=Oudfries(ch)e oorkonden; RvdA=Register van den Aanbreng.
Undersyk: Erfgoed Fundaasje (wurk yn útfiering).
Wat is in genealogy?

GENERAASJE I

Rynck Symens * 4-6-1629
x Abbegea 1685 Richt Ulkes; wierskynlik dr f. Ulke of Pytter Algers, dy lit yn 1698 in pleats bouwe oan ’e Hissedyk ûnder Abbegea, dêr’t de famylje trijehûndert jier op buorkje sil en dy’t dêrneffens nei de namme-oannimg yn 1811 de ‘Wiersma-pleats‘ of ek Wiersma state neamd wurdt; Pytter is dêrfan sels eigner en brûker 1698-1706, stim 8 (60 pûnsmiet)
Hoe’t dat sit mei Richt har heit, Ulke of Pytter, is ûndersyk noch net útiten.
Sjoch: De Wiersmapleats, Taeke E. van Popta, Uiltje Foppes Wiersma ‘‘Ûltsje-om’’ 1838-1916 Haadstik 2

De stjelp Wiersma state oan ’e Hissedyk ûnder Abbegea nei de herbou yn 1852

Bern:
Uilke Rienks, folget II

GENERAASJE II

II Uilke Rienks * 1660 † 1730; yn 1728 eigner fan stim 8 oan ’e Hissedyk te Abbgea; yn 1738 dêrfan eigner èn brûker 
x Hiltie Pyters; Ulke en Hiltsje lûke nei har trouwen earst yn by Hiltsje har âlden  
Bern:
II.1 Pyter Uilkes
; yn 1728 brûker fan stim 8 oan ’e Hissedyk ûnder Abbegea
II.2 Rienk Uilkes
(ek: Rients), folget III
II.3 Beyts Uilkes

GENERAASJE III

III Rienk Uilkes * omstrings 1687 † foar 1758 ; buorket[?] omstrings 1712-1734 by de Abbegeaster Ketting ûnder Nijlân; yn 1734 te Abbegea, 1738-1749 eigner en brûker fan stim 8 te Abbegea; yn 1749 neffens Kwotisaasjekohier: wolsteld boer
x Spannum 18-12-1712 Imkje Sytses (ek: Sydses) ~ Makkum 9-7-1685 † 1776; 1733 lidmaat te Abbegea
Bern:
IV.1 Uiltje Rienks ~ Nijlân 11-3-1714
IV.2 Trijntje Rienks ~ Nijlân 20-10-1715
IV.3 Hiltje Rienks ~ Nijlân 14-11-1717
IV.4 Sijtse Rienks Gijsa [?] ~ Nijlân 3-9-1719
IV.5 Sijtse Rienks ~ Nijlân 19-7-1721
IV.6 Rients Rienks ~ Nijlân 6-12-1723
IV.7 Jetske Rienks ~ Nijlân 3-11-1726
IV.8 Pieter Rienks, folget IV.8
?IV.9 Baukje Rienks (ek: Houkje) † Idzegea
?IV.10 Harmen Rienks
?IV.11 Ulbe Rienks

GENERAASJE IV

IV.8 Pieter Rientses (ek: Pieter Rienks; postúm Wiersma) ~ Abbegea 4-7-1734 † dêr 31-10-1810, 76 jier [] Abbegea 1-9-1810; boer op ’e pleats oan ’e Hissedyk te Abbegea
x Abbegea 15-5-1757 Baukjen Uiltjes (ek: Boukjen Ulkes) k~ Easthim 30-1-1735; dr f. Uiltje Hylkes (ek: Uilke), boer te Abbegea (tsjerklik Easthim), en Anna Hilles
Sjoch: Het land van Pieter Rienks
Har bern nimme yn 1811 de namme WIERSMA oan, wierskynlik nei de Hege Wier oan it tsjerkepaad tusken Abbegea en Westhim, westlik fan ’e pleats oan ’e Hissedyk

Bern:
V.1 Rients Pieters Wiersma, * Abbegea 2-4-1758 ~ dêr 9-4-1758 † dêr 19-4-1834, 76 jaar; net troud; húsman te Abbegea oant syn ferstjerren; tsjerkfâd te Abbegea
Sjoch foar in beskriuwing fan Rients syn ûnreplik neilittenskip: Memoarje fan Suksesje 1834
V.2 Anna Pieters Wiersma * Abbegea 3-2-1761 ~ dêr 1-3-1761 † dêr 6-8-1837, 76 jier;
x Auke Gerbens Terpstra * Nijlân omstrings 1757 Abbegea 5-2-1844, 87 jier; boer te Abbegea (nr 19); sn f. Gerben Aukes Terpstra, boer te Nijlân, en Aukje Everts
Auke keapet:
-11-3-1817 yn ’e mande mei syn sweager Rients Piters Wiersma in sate en lân te Abbegea fan Nanne Jeljers Bouma, boer te Snits
-16-6-1818 in 1/8 part fan in sate en lân te Abbegea fan Hinke Sjoerds Feenstra, frou fan Jarig Aukes Leenstra te Easthim
-26-10-1819 in 1/4 part in sate en lân te Abbegea fan Wybe Gerbens Terpstra te Tsjalhuzum 
op 14-9-1844 stiet er foar f 1324,00 yn ’t kryt by Hinke Sjoerds Feenstra
Sjoch foar in beskriuwing fan Anna har ûnreplik neilittenskip: Memoarje fan Suksesje 1837
V.3 Uiltje Pieters Wiersma, folget V.3
V.4 Sytse Pieters Wiersma (gâns farianten: Sietse, Sijtse, Sijtze, Zytse) * Abbegea 10-6-1767 ~ dêr 23-6-1767 † Easthim 9-11-1809, 42 jier [] Easthim 19-11-1809;
x Abbegea 16-9-1787 Femmigje Minks Tibma (ek: Femke) * Abbegea 23-2-1760 ~ dêr 24-2-1760 † Nijlân 22-3-1812, 52 jier; dr f. Mink Joukes Tibma, fyftich jier skoalmaster, oarganist, doarpsrjochter en ûntfanger te Abbegea, en Grietje Alberts Braam
V.5 Ymkje Pieters Wiersma (ek: Imkje) * Abbegea 23-11-1770 ~ dêr 2-12-1770 † Easthim 4-1-1834, 63 jier;
x Bauke Wijbes Zijlstra * Abbegea omstrings 1766 † Easthim 30-6-1845, 79 jier; húsman te Easthim; sn f. Wybe Aukes Zijlstra, boer te Abbegea, en Brechtje Meines
V.6 Hylke Pieters Wiersma
 * Abbegea 21-11-1774 ~ dêr 9-12-1774 † dêr 2-12-1827, 53 jier; yn 1812, ’14, ’20, ’23, ’25 húsman te Abbegea; yn 1848, ’55, ’57, ’64 boer te Easthim
x Easthim 12-11-1809 Antje Sjerps Twijnstra * Jorwert 11-7-1787 † Easthim 3-1-1866, 78 jier; yn 1830, ’32, ’38, ’43 boerinne te Abbegea; yn 1848, ’55, ’57, ’64 te Easthim; dr f. Sjerp Gerbens Twijnstra, boer te Jorwert en Baard, en Sjoukje Willems Groustra;
Antsje x 2 Wymbritseradiel 26-6-1830, 41 en 42 jier, Wybe Aukes Zijlstra * Abbegea 17-1-1789 † Easthim 6-11-1863; yn 1814, ’16, ’19, ’30, ’31, húsman te Abbegea; yn 1848, ’55, ’57, ’67 boer te Easthim; sn f. Auke Wybes Zijlstra, boer te Heech en Abbegea, en Bregtje Murks Tibma, boerinne te Abbegea;
Wybe x 1 Wymbritseradiel 9-6-1813, 24 en 18 jier, * omstrings 1795 † Abbegea 14-9-1828; dr. f. Jelle Ruurds en Riemke Sybolts, húslju te Abbegea
Sjoch foar foar- en neiteam: Stambeam Wiersma

GENERAASJE V

V.3 Uiltje Pieters Wiersma (ek Uilke) * Abbegea 19-2-1764 ~ dêr 26-2-1764 † dêr 17-4-1851, 87 jier; yn 1794, ‘96, ‘98, 1800, ’06 te Aldegea (W.); yn 1817, ’19 boer op Wiersma state te Abbegea, yn 1836, ’37 dêr arbeider; 1837 rintenier te Abbegea; by ferstjerren sûnder berop;
x Abbegea 2-6-1793 Lolkjen Sybrens Bruinsma (ek: Lolkje Sijbrens) * Nijlân 26-2-1767 ~ dêr 8-3-1767 † Abbegea 11-5-1832, 65 jier; dr f. Sybren Foppes
Lolkje wurdt yn akten meast Bruinsma neamd, yn ’e stjerakte fan har soan Sybren yn 1869 Bergsma; yn har stjer-akte wurde har âlden net fermeld

Ulke Piters nimt op 24 desimber 1811 foar him en syn bern de namme WIERDSMA oan, letter is dat steefêst WIERSMA
By it trouwen fan har Baukjen (VI.2) yn 1819 tekenet Lolkje Wiersma – net Boersma, sa’t se meast yn ’e akten te boek stiet. As har Ulkje (VI.5) yn 1828 trout ferklearret Lolkje dat se net skriuwe kin

Bern:
VI.1 Pieter Uiltjes Wiersma, * Abbegea 12-1-1794 ~ dêr 9-2-1794 † Aldegea (W.) 6-7-1865, 71 jier; timmerfeint en arbeider, letter timmerman te Aldegea; hy leart syn omkesizzer Ultsje Foppes Wiersma it timmerfak;
x Wymbritseradiel 8-10-1817 Sietske Jans Wijnja * Idzegea 14-11-1795 † Aldegea (W.) 4-5-1834, 38 jier; naaister te Aldegea; suster fan Froukje (VI.3)  
VI.2 Sybren Uiltjes Wiersma
, folget VI.2
VI.3 Foppe Uiltjes Wiersma, folget VI.3 

VI.4 Baukje Uiltjes Wiersma * Aldegea, Wymbritseradiel, 6-3-1800 ~ dêr 16-3-1800 † De Gaastmer 9-4-1887, 87 jier; winkelfrou yn ’e Gaastmer, yn 1871 dêr sûnder berop;
x Wymbritseradiel 4-9-1819, 26 en 19 jier, Klaas Hendriks Venema (yn 1819 neamd Fenema) * Idzegea omstrings 1793 † De Gaastmer 3-6-1858; yn 1819 fisker te Idzegea; yn 1824, ’32 fisker yn ’e Gaastmar; yn 1822, ’27, ’29, ’35, ’38, ’46 dêr winkelman; sn f. Hendrik Klazes Venema, fisker te Idzegea, en Baukjen Anskes
Klaas keapet yn ’e Gaastmer op 17-8-1826 in keamer fan syn heit; keapsom: f 300,00
VI.5 Uilkje Uiltjes Wiersma * Aldegea 15-5-1802; by trouwen faam te Wolsum 
x Wymbritseradiel 27-5-1828 Tjerk Dirks Wijma (ek: Weima, Weyma) * Grou 22-10-1797 † Wommels 15-3-1866, 68 jier; doopsgesind; yn 1828 timmerman te Grou; yn 1837, ’57 idem te Nijlân, yn 1841, ’59 te Wommels (nrs û.o. W152, 88); sn f. Dirk Tjebbes Wijma en Pijtje Aukes, winkelfrou te Grou
Tsjerk keapet:
-16-12-1837 in skuorre en grûn te Nijlân; keapsom: f 847,00
– 8-1-1841 in pakhûs te Wommels; f 176,00
-3-6-1841 in hûs en hiem c.a. te Wommels; f 1200,00

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Tsjerk en Ulkje

VI.6 Trijntje Uiltjes Wiersma * Aldegea 30-10-1806 ~ dêr 16-11-1806 † Easterwierrum 28-2-1872, 65 jier; naaister;
x Wymbritseradiel 21-5-1836 Marten Stoffels van der Goot * Wikel 11-4-1806 † Easterwierrum 21-4-1889, 83 jier; by trouwen boerefeint te Folsgeare; yn 1837 tolman ûnder Tsjerkwert; yn 1838 keapman te Abbegea; yn 1841 komelker te Drylts; yn 1844, ’45, ’46, ’47 keapman te Tsjerkwert; yn 1843, ’54 keapman te Drylts; yn 1850 boer te Wikel; yn 1859 kastlein te Easterwierrum; yn 1869, ’71, ’73, ’79 keapman te Easterwierrum; taksateur; Marten hannelet yn ûnreplik guod; sn f. Stoffel Martens van der Goot, boer te Wikel, en Geeltje Folkerts Wierda

GENERAASJE VI

Froukje Jans Wijnja
Sybren Ultsjes Wiersma en Froukje Jans Wynja – wierskynlik

VI.2 Sybren Uiltjes Wiersma * Abbegea 15-5-1796 ~ dêr 29-5-1798 † Drylts 12-1-1869, 72 jier; by trouwen boeresoan te Aldegea (W.), feekeapman; yn 1821, ’22 slachter te Wolsum; yn 1825 arbeider te Aldegea (W.); dêr slachter yn 1819, ‘23, ‘28. ’29, ‘30, ‘33, ‘35, ‘36; yn ‘1840, ‘43, ‘48, ‘52, ‘54 slachter te Drylts; by ferstjerren dêr sûnder berop
x Wymbritseradiel 6-3-1819 Froukje Jans Wijnja (ek: Wynia) * Idzegea 7-3-1798 † Drylts 1-5-1874, 76 jier; by trouwen naaister te Aldegea; suster fan Sytske; dr f. Jan Meinderts († Aldegea 14-8-1808), boer te Idzegea en Aldegea (W.), en Uilkjen Sytses, yn 1819 winkelfrou te Aldegea (W.)

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Sybren Ultsjes Wiersma en Froukje Jans Wynja

Bern fan Sybren Uiltjes Wiersma en Aukje Jans Wynia:
VII.1 Lolkjen Sybrens Wiersma 
* Aldegea 30-6-1819 † dêr 22-1-1829, 9 jier
VII.2 Jan Sybrens Wiersma, folget  VII.2
VII.3 Uilkjen Sybrens Wiersma (ek: Oeke) * Aldegea 4-9-1823 † Drylts 10-11-1900, 77 jier;
x Drylts 27-2-1848 Okke Baukes van der Wal * Wommels 17-4-1824 † Drylts 27-2-1917, 92 jier; yn 1849 skipper te Wommels, lizzend mei syn skip te Drylts, yn 1848, ’55, ’57, ’73, ’76, ’84 skipper te Drylts; yn 1897 dêr sûnder berop; sn f. Bauke Dirks van der Wal, arbeider, letter turfskipper te Wommels, en Johanna Hoites Nieuwenhof (ek: Johantje)
Okke ferkeapet 25-3-1899 ûnreplik guod te Drylts foar f 1200,00

Okke Baukes van der Wal
Okke Baukes van der Wal
Uilkjen Sybrens Wiersma
Uilkjen Sybrens Wiersma

VII.4 Uiltje Sybrens Wiersma * Aldegea 25-8-1825 † Drylts 9-4-1892, 66 jier; feekeapman te Drylts, yn 1874 keapman en slachter, yn 1888 en by ferstjerren slachter
x Drylts 22-5-1851 Ynskjen Aukes Leenstra * Abbegea 19-2-1830 † Drylts 3-12-1890, 60 jier; by trouwen faam te Drylts; dr f. Auke Sietses Leenstra, boer te Abbegea, letter arbeider te Drylts, en Oeke Foppes van Ketel
VII.5 Gerrit Sybrens Wiersma 
* Aldegea 20-1-1828 † Drylts 3-12-1893, 65 jier; feekeapman te Drylts oant syn ferstjerren;
x Drylts 20-5-1849 Jantje Minnes Boelens * Toppenhuzen 9-3-1826 † Drylts 22-2-1905, 78 jier; by trouwen faam te Drylts; dr f. Minne Andries Boelens, arbeider te Toppenhuzen, sûnt omstrings 1837 dêr boer, en Grietje Fetses Reitsma (ek: Reidsma)
VII.6 Anne Sybrens Wiersma 
* Aldegea 20-11-1829 † dêr 20-11-1829, 1 oere
VII.7 Auke Sybrens Wiersma 
* Aldegea 20-12-1830 † Drylts11-4-1850, 19 jier; sûnder berop
VII.8 Lolkjen Sybrens Wiersma 
* Aldegea 7-1-1833 † Drylts 3-9-1869, 36 jier; by trouwen faam te Drylts
x Drylts 2-6-1859, 32 en 26 jier, Anne Ales Schilstra * Drylts 27-5-1827 † dêr 5-12-1922, 95 jier; keapman te Drylts; sn f. Ale Ymes Schilstra, slachter te Drylts, en Hylkjen Jans Vierstra;
Anne x 2 Drylts 2-5-1872, 44 en 26 jier, Baukjen Ottes Schuurmans * Drylts 14-10-1845 † dêr 27-12-1931, 86 jier; dr f. Otte Thomas Schuurmans, molemakker en timmerman te Drylts, en Jantje Meintes Sienema

VII.9 Antje Sybrens Wiersma 
* Aldegea 15-3-1835 † Drylts 18-9-1896, 61 jier; by trouwen naaister te Drylts;
x Drylts 23-5-1858
Riemer Murks Abma * Drylts 18-8-1935 † dêr 28-3-1915, 79 jier; timmerfeint te Drylts, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Murk Abes Abma, arbeider te Drylts, en Janke Alles van der Werf (ek: Van der Werff)
VII.10 Geiske Sybrens Wiersma 
* Aldegea 28-11-1836
VII.11 Sytske Sybrens Wiersma
* Aldegea 1837 † dêr 21-10-1838, hast 2 jier
VII.12 Sytze Sybrens Wiersma 
* Drylts 29-9-1838 † dêr 22-6-1839, 9 moanne
VII.13 Geiskje Sybrens Wiersma
 * Drylts 2-2-1840 † Amsterdam 23-4-1888, 48 jier;
x Drylts 12-5-1864 Jan Jentjes Wiarda* Eastersee 9-10-1841 † Amsterdam 23-4-1888, 46 jier; bakker te Amsterdam; sn f. Jentje Reins Wiarda en Fetje Symens Knol

VI.3 Foppe Uiltjes Wiersma * Abbegea 7-5-1798 ~ dêr 28-5-1798 † Easthim 17-11-1885, 87 jier; arbeider te Abbegea, ek feehâlder; yn 1851 dêr molktaper; yn 1867 dêr komelker; mei 81 jier yn 1881 arbeider te Easthim; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Wymbritseradiel 27-5-1837 Maaike Haitzes Visser * Koudum 6-10-1810 † Easthim 4-2-1879; by trouwen faam te Abbegea; dr f. Haitse Klazes Visser, fisker te Koudum, en Jetske Jetzes van der Ploeg (ek: Ploeger, en Wiersma)
Sjoch oer har en neiteaam: Foppe Uitjes Wiersma en Maaike Haitzes Visser, Taeke E. van Popta, Uiltje Foppes Wiersma ‘‘Ûltsje-om’’ 1838-1916; Haadstik 3
Bern:
1 Uiltje Foppes Wiersma
2 Haitze Foppes Wiersma
3 Lolkje Foppes Wiersma
4 Jetske Foppes Wiersma


GENERAASJE VII

VII.2 Jan Sybrens Wiersma * Wolsum 27-7-1821 † Wiuwert 26-9-1886, 65 jier; yn 1847, ‘48, ’58, ’61, ‘75 oant syn ferstjerren feekeapman te Wiuwert (nrs û.o 28, 7, 15);
x Baarderadiel 8-6-1846, 24 en 23 jier, Antje Wybes Schaafsma * Wiuwert 25-5-1823 † dêr 13-3-1888; by trouwen sûnder berop te Wiuwert; dr f. Wybe Wiegers Schaafsma, feekeapman te Wiuwert, en Sjoerdtje Gerrits Tjallema

Jan Sybrens Wiersma
Jan Sybrens Wiersma
Antje Wybes Schaafsma
Antje Wybes Schaafsma
Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Jan en Antsje

Bern:
VIII.1 Sybren Jans Wiersma
, folget VIII.1
VIII.2 Wybe Jans Wiersma
, folget VIII.2 

VIII.3 Auke Jans Wiersma * Wiuwert 14-6-1852
VIII.4 Tetman Jans Wiersma, folget VIII.4
VIII.5 Jentje Jans Wiersma
, folget VIII.5

VIII.6 Frouwkjen Jans Wiersma * Wiuwert 26-3-1858 † Easterlittens 3-6-1898, 32 jier;
x Baarderadiel 10-5-1883 Pier Martinus Santema * Jorwert 31-3-1858 † Huzum 26-9-1934, 76 jier; greidboer te Easterlittens; sn f. Martinus Piers Santema, greidboer te Jorwert en Boazum, en Lolkjen Alberts Algera; Pier x 2 Baarderadiel 14-12-1892, 34 en 25 jier, Trijntje Wybes Cnossen * De Hommerts 25-7-1867; by trouwen faam te Easterlittens; dr f. Wybe Sjirks Cnossen, boer yn ’e Hommerts, en Tetje Sybrens Wijnja 

Pier Martinus Santema
Pier Martinus Santema
Frouwkjen Jans Wiersma
Frouwkjen Jans Wiersma

VIII.7 Gerrit Jans Wiersma, folget VIII.7

Riemer Wybrens Reinalda
Riemer Wybrens Reinalda
Sjoerdtje Jans Wiersma
Sjoerdtje Jans Wiersma

VIII.8 Sjoerdtje Jans Wiersma * Wiuwert 2-11-1863 † Winsum 25-6-1932;
x Baarderadiel 28-4-1888 Riemer Wybrens Reinalda * Winsum 22-4-1865 † dêr 12-11-1937, 72 jier; by trouwen keapman te Winsum, by ferstjerren dêr winkelman; sn f. Wybren Riemers Reinalda, keapman te Winsum, en Jantje Freerks Koopmans, winkelfrou te Winsum

GENERAASJE VIII
Sybren Jans Wiersma
Sybren Jans Wiersma
Riemertje Hayes Zaadstra
Riemertje Hayes Zaadstra

VIII.1 Sybren Jans Wiersma * Wiuwert 13-8-1847 † dêr 25-2-1906, 58 jier; feekeapman te Wiuwert; yn 1903 dêr greidboer; mei-oprjochter Suvelfabryk te Wiuwert; earste ynspekteur Friesch Rundvee Stamboek;
Sybren x 1 Riemertje Hayes Zaadstra * Easterlittens 2-4-1845 † Wiuwert 14-4-1893, 48 jier; dr f. Haye Franses Zaadstra, feekeapman te Easterlittens, en Romkje Feddes van der Meulen
Sybren x 2 Baarderadiel 12-10-1895 Antje Sjoerds Nijland * Easterlittens 10-5-1846 † Wiuwert 13-2-1917, 70 jier; dr f. Sjoerd Gerrits Nijland, boer te Lytsewierrum, en Sjoukje Pieters Boonstra; Antsje x 1 Baarderadiel 10-5-1865 Hendrik Hayes Zaadstra † Snits 29-8-1889, 47 jier; broer fan Riemertsje, timmerfeint te Snits
Sybren Jans Wiersma wurdt betocht troch Wouter Th. Zwart yn: 80 jaar Friesch Rundvee Stamboek – Een speurtocht door het Friesch Rundvee- Stamboek en aanverwante orgnisaties – Laverman N.V., Drachten, 1960
Bern út it earste boask:
IX.1 Romkjen Sybrens Wiersma * Wiuwert 22-2-1869

Jan Kornelis Boonstra
Jan Kornelis Boonstra
Romkje Sybrens Wiersma
Romkje Sybrens Wiersma

IX.2 Romkje Sybrens Wiersma * Wiuwert 6-3-1870 † It Bilt 31-12-1952, 81 jier;
x Baarderadiel 13-5-1893 Jan Kornelis Boonstra * Britswert 19-10-1866† It Bilt 30-7-1953, 86 jier; yn 1903 greidboer te Wiuwert; sn f. Kornelis Tjerks Boonstra, greidboer te Britswert en Wiuwert, en Ruurdje Kornelis Bakker
IX.3 Jan Sybrens Wiersma * Wiuwert 25-11-1871 † Wiuwert 1-7-1872

IX.4 Jan Sybrens Wiersma * Wiuwert 10-4-1873; yn 1897 feekeapman, yn 1902 bûtermakker te Wiuwert;
x 1 Baarderadiel 8-5-1897 Sjoerdtje Feikes Tjallema * Britswert 14-6-1873 † It Bilt 23-12-1953, 80 jier; dr f. Feike Harmens Tjallema, feekeapman te Britswert, en Akke Klazes van Dijk;
x 2 Baarderadiel 31-5-1902 Andrieske Sjerps Wiersma * Britswert 15-10-1878 † Weidum 27-8-1965, 86 jier; Sjerp Pieters Wiersma, greidboer te Britswert, en Gerbrig Rientses Hiemstra

IX.5 Haye Sybrens Wiersma * Wiuwert 13-2-1875 † Raard (Raarderhim) 24-3-1954, 79 jier; NH; by trouwen slachtersfeint te Wiuwert, binne de lêste seis moanne op it Hearrenfean; sûnt slachter te Raard;
x Baarderadiel 8-8-1903 Willemke Doedes van Gosliga * Gaast 16-8-1878 † Snits (wenjend te Weidum) 28-7-1960, 81 jier; dr f. Doede Tjipkes van Gosliga, yn 1878 boer op syn âlderspleats te Parregea, letter te Gaast, yn 1903 arbeider te Bolswert, en Hyke Sybrens Rollema
IX.6 Wybe Sybrens Wiersma * Wiuwert 16-11-1876 † Baarderadiel 7-3-1958
IX.7 Aaltje Sybrens Wiersma * Wiuwert 14-11-1877 † Grou 6-4-1955, 77 jier;
x Baarderadiel 14-5-1904 Sjouke Ottes van Oostrum * Hilaard 25-2-1879; by trouwen arbeider te Britswert; sn f. Otte Tjitses van Oostrum, yn 1879 kastlein te Hilaard, by trouwen fan Sjouke en Aaltsje ‘sedert 24 jaar afwezig’, en Pietertje Sjoerds Nijland, húshâldster
IX.8 Hendrik Sybrens Wiersma * Wiuwert 18-1-1879 † Snits 3-4-1950, 71 jier; by ferstjerren sûnder berop;
x Baarderadiel 8-8-1903 Yfke Sietzes Rolsma * Lytsewierrum 13-5-1878 † Boazum 15-6-1950, 72 jier; dr f. Sietze Anskes Rolsma, winkelman te Lytsewierrum en Rien, en Aafke Sjoerds Algera
IX.9 Froukje Sybrens Wiersma * Wiuwert 18-3-1880

IX.10 Auke Sybrens Wiersma * Wiuwert 29-12-1883
IX.11 Fedde Sybrens Wiersma * Wiuwert 13-9-1885

Wybe Jans Wiersma
Wybe Jans Wiersma
Uilkjen Uiltjes Wiersma
Uilkjen Uiltjes Wiersma

VIII.2 Wybe Jans Wiersma * Wiuwert 30-10-1848 † Britswert 25-12-1916; feekeapman te Wiuwert (nrs û.o. 34, 48, 22); by ferstjerren sûnder berop; Wybe wurdt neamd yn it tinkboek fan it Friesch Rundvee Stamboek, sjoch by VII.1
x 1 Baarderadiel 30-5-1862 Grietje Folkerts Postma * Wiuwert 28-10-1853 † Britswert 6-9-1901, 47 jier; dr f. Folkert Hanses Postma, boer te Wiuwert, en Pietje Gerrits Strikwerda;
x 2 Baarderadiel 1-12-1904, 56 en 42 jier, syn nicht, Uilkjen Uiltjes Wiersma (Oeke) * Drylts 17-3-1862 † Wiuwert 31-12-1935; widdo fan Sjoerd Minkema; dr f. Uiltje Sybrens Wiersma (III.4), feekeapman te Drylts, en Ynskjen Aukes Leenstra
Op 19-11-1915 keapet Wybe hûs en hiem te Britswert fan Bouwe Riemers van Kammen; keapsom: f 1950,00
Bern:
IX.1 Jan Wybes Wiersma, folget IX.1 
IX.2 Folkert Wybes Wiersma * Wiuwert 8-6-1876; ferfart 13-7-1904 nei Utrecht 

Sybren Wybes Wiersma
Sybren Wybes Wiersma.
Fotograaf: De Jong, Ljouwert, Snits
Sybren Wybes Wiersma
Sybren Wybes Wiersma

IX.3 Sybren Wybes Wiersma * Wiuwert 24-11-1885; ferfart 3-3-1908 nei Utrecht
IX.4 Aaltje Wybes Wiersma * Britswert 27-10-1880 † dêr 21-3-1886

Aaltje Wybes Wiersma
Aaltje Wybes Wiersma 1880-1886

IX.5 Aaltje Wybes Wiersma * Britswert 21-7-1887 † dêr 20-11-1901

Auke Jans Wiersma
Auke Jans Wiersma
Aukje Ruurds Koelstra
Aukje Ruurds Koelstra

VIII.3 Auke Jans Wiersma * Wiuwert 14-6-1852 † Ljouwert 11-9-1930; boer te Wiuwert, by ferstjerren sûnder berop te Ljouwert;
x Baarderadiel 8–5-1875 Aukje Ruurds Koelstra * Langwar 1-8-1854 † Ljouwert 24-3-1923, 68 jier; dr f. Ruurd Hanzes Koelstra, komelker te Langwar, boer te Itens, en Jeltje Wybes van der Zee, boerinne te Itens

Tetman Wiersma en Akke Postma

VIII.4 Tetman Jans Wiersma * Wiuwert 11-5-1855 † Michigan, Noard Amearika?; feekeapman, yn 1878 te Wiuwert (nrs 27, 28), yn 1889 te Britswert; yn 1878, ‘86, ‘90 dêr timmerman; ferfart op 17-1-1890 mei de húshâlding nei Noard Amearika;
x Baarderadiel 24-4-1878, 22 en 19 jier, Akke Folkerts Postma * Boazum 17-6-1858 † Michigan, Noard Amearika?; dr f. Folkert Jans Postma en Dieuwke Pieters van der Meulen

Grêf fan Tetman en Akke

Bern:
1 Dieuwke Wiersma
* Wiuwert 29-9-1879
2 Dieuwke Wiersma
* Wiuwert 25-9-1883

3 Jan Wiersma * Wiuwert 1-6-1886
4 Aaltje Wiersma
* Wiuwert 7-2-1890

Jentje Jans Wiersma
Jentje Jans Wiersma
Jentje Jans Wiersma
Jentje Jans Wiersma
Mettje Hendriks Palsma
Mettje Hendriks Palsma

VIII.5 Jentje Jans Wiersma * Wiuwert 28-10-1865 † dêr 11-12-1944; yn 1890, ’91, ‘93, ‘99 feekeapman te Wiuwert (nrs û.0. 17, 33), yn 1924 dêr greidboer; mei-oprjochter Vereniging tot het bedrijven eener Stoomzuivelfabriek te Wiuwert;
x Baarderadiel 21-5-1890 Metje Hendriks Palsma * Winsum 28-12-1868 † Súdlaren (Dr.) 1-1-1952, 83 jier; dr f. Hendrik Louws Palsma, boer te Winsum, en Pietje Rintjes Boersma
Sjoch: Erfgoed
Fundaasje – Genealogy Palsma

Achterop dizze foto stiet: Jentje J. Wiersma. Binne dit ûnder oaren Pytsje, Jan en Aaltsje? Wa kin ’t sizze? Wa sil ’t sizze?

Bern:
1 Jan Jentjes Wiersma
* Wiuwert 26-101891; feekeapman te Wiuwert;
x Hinnaarderadiel 5-5-1917 Geertje Jarigs Wiersma * Hinnaard 1-6-1897; dr f. Jarig Minnes Wiersma, greidboer, en Catharina Klazes van der Kooi
2 Hendrik Jentjes Wiersma * Wiuwert 21-12-1893; by trouwen gemeente-opsichter te Grins;
x Utingeradiel 30-6-1921 Sjoerdje Sipsma * Huzum; dr f. Sjoerd Sipsma molkrider te Akkrum, en Wytske Looyenga
3 Pietje Jentjes Wiersma * Wiuwert 9-5-1896;
x Baarderadiel Fokke Rinkes Fennema * Goutum; by trouwen arbeider te Goutum; sn f. Rinke Fennema, arbeider te Goutum, en Aaltje Fokkes Spoor
4 Aaltje Jentjes Wiersma * Wiuwert 24-2-1899;
x Hinnaarderadiel 10-5-1924 Jarig Hiemstra, greidboer te Itens, sn f. Ritske Jarigs Hiemstra en Janke Minnes Wiersma, greidboeren te Itens

Gerrit Jans Wiersma
Gerrit Jans Wiersma
Akke Lolkes Riemersma
Akke Lolkes Riemersma

VIII.7 Gerrit Jans Wiersma * Wiuwert 21-5-1861 † Snits 30-1-1946, 84 jier; by trouwen sûnder berop te Wiuwert;
x Baarderadiel 12-5-1894, 32 en 23 jier, Akke Lolkes Riemersma * Britswert 29-1-1871 † dêr 22-12-1925, 54 jier; dr f. Lolke Douwes Riemersma, ferver te Britswert, en Aaltje Jeens de Boer, ferverske te Britswert

GENERAASJE IX
Jan Wybes Wiersma en Rinske Swierstra
Jan Wybes Wiersma en Rinske Swierstra

IX.1 Jan Wybes Wiersma * Wiuwert 2-2-1874 † dêr 19-3-1908; feekeapman en agint libbensfersekering, yn 1902 te Britswert, 1910 te Itens (nrs û.o. 59, 49), yn 1916 te Britswert; yn 1931 greidboer te Britswert
x Baarderadiel 14-5-1902 Rinske Barteles Swierstra * Britswert 26-8-1874 † Weidum 16-11-1940; ferhuzet 30-4-1894 út Britswert nei Skearnegoutum; foar har trouwen faam by Jan Sybrens Wiersma en Sjoerdtje Feikes Tillema, komelkers te Wiuwert; dr f. Bartele Johannes Swierstra, greidboer te Britswert en Skearnegoutum, en Fokje Klazes de Groot
Bern:
1 Wybe Jans Wiersma * Britswert 26-4-1904; studint klassike talen Grins (wennet û.0. Noorderstationsstraat 29, by Auwersma); learaar âlde talen;
x Baarderadiel 29-8-1931 Liefke Faber * Wiuwert; dr f. Murk Klazes Faber en Antje Jans Wynia

Folkert Wybes Wiersma
Folkert Wybes Wiersma.
Fortograaf: De Jong, Ljouwert, Snits
Baukje Gerbens Dijkstra
Baukje Gerbens Dijkstra.
Fotograaf: De Jong, Ljouwert, Snits

IX.2 Folkert Wybes Wiersma * Wiuwert 8-6-1876 † Britswert 21-2-1934, 57 jier, [] Britswert; feekeapman, by syn trouwen te Britswert, wurdt op 13-7-1904 dêrwei oerskreaun nei Wiuwert (20a, 38); sûnt Alde Maaie 1911 feekeapman te Baard (14); by ferstjerren greidboer te Britswert
x Barradiel 28-5-1904, 27 en 22 jier, Baukje Gerbens Dijkstra * Seisbierrum 9-8-1881 † Wiuwert 20-5-1954, 72 jier, [] Britswert; NH; wurdt op 13-7-1904 út Winaam wei oerskreaun nei Wiuwert; dr f. Gerben Ulbes Dijkstra, yn 1876 boer te Seisbierrum, yn 1904 te Winaam, en Noentje Klazes Okkinga
Bern:

Opmerking by de ûndersteande trije foto’s. Yn it Fotoalbum Palsma-Wiersma stean de nammen lykas hjir neamd, mar dat kloppet wierskynlik net mei it each op ’e klean: it sille foto’s fan letter tiid wêze – en dus oare persoanen. 

Grietje, Noentje folkerts Wiersma
Grietje en Noentje Folkerts Wiersma
Noentje Folkerts Wiersma
Noentje Folkerts Wiersma

1 Noentje Folkerts Wiersma * Wiuwert 23-7-1906
2 Grietje Folkerts Wiersma * Wiuwert 14-4-1911

Aaltje Folkerts Wiersma
Aaltje Folkerts Wiersma

3 Aaltje Folkerts Wiersma * Wiuwert 4-9-1918