Hjirûnder binne foto’s opnommen út de Kolleksje Zijlstra. De measte ôfdrukken binne op wiere grutte.
It kin neist foto’s út de famylje Zijlstra ek gean om oanbesibbe slachten. Gegevens oer de persoanen binne te finen yn ’e ûnderskate genealogiën. Sykje dêr op namme mei de sykfunksje.
Wa wit wat te fertellen oer dizze minsken? Mail: info@erfgoed-fundaasje.nl
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Zijlstra

Sjieuwke Pieters Nauta, frou fan Bote Jelles Zijlstra, mei de  Hongaarse pleechdochter Gisela, dy’t te Amsterdam wenne. Fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert:

Willem Jelles Zijlstra:

Jelle Willems Zijlstra. Fotograaf: P. Timmer, Eise Eisingastrjitte, Frjentsjer:


Heerke en Jelle Willems Zijlstra. Fotograaf: Gevaert:

Jelle en Heerke Willems Zijlstra. Fotograaf: Hommema, Frjentsjer, Harns, Flylân, 12-10-1935:

Amerens Klazes Zijlstra, rjochts, mei de evakuee Ilona Koller. Fotograaf: De Jong, Ljouwert: